Page 1

,,'

"

.

..

;

.'-- '

-

: -'

-·-t· .'

-.- - -

/

"-:

.-_

-

-.....r '

r ( ,,,---. \ ' --: ' .-::/ \' /,..

.::>_ /.,:........

. H/.

.

. ;;

'

. ' , "

Österhottnl k un domstirJning

Frf'dagen den 11 september 1970

eller dö

Sa-111man·

25p-36

-

alla sju!

HÖJD undervisningsnivå folkhögskolans enda chans - Nej, nu jäklar måste vi ta oss samman! Det är frågan om det inte iir' för sent redan. Gustav SkuthäJla, un rektor för Kronoby folkhögskola, är djupt bekymrad över folkhögskolans framtid och menar att av alla slagord om folkhögsko­ lan är ovansagda det bästa i dag. - Vi skulle klara oss med en och klarar kanske av på sin höjd tre och har sju folkhögskolor i svenska Österbotten. Vi måste gå samman för att få re­ surser att höja undervisningen tm den nivå dagens .skolsamhälIe kräver. Vi kan inte fortsätta som förr när allt annat är förändrat! -

Äntligen,

säger

Gustav

Skuthälla om ett brev som här­ omdagen

damp

postlåda.

ner

i

skolans

Det var ett cirkulär

från skolstyrelsen som vill h a i n läroplan och tentamensford­ ringar från folkhögskolorna. - Det cirkuläret

kan

bli folkhögskolans räddning, säger

'------�

l Be knarkarna sticka

t

gör d,em

ensammare

han. Det tvingar oss till skärp­ ning, men är samtidigt ett do­

kument

över

vårt

vi

kunnat

misslyckan­

de. Den frihet vi' har haft har inte

Skuthälla

tror

leva dock

upp att

till. folk

högskolfolket kommer att pro­ testera högljutt. Själv går han så långt att han vill ha stan­

dardiserade prov. Skuthälla är

• Även om vi går samman .nu kommer det ändå att ta fle­ ·

ra år innan vi har byggt nytt och ytterligare flera

rädd att man skall anse honom

år innan

för negativ.

· vi börjar se resultatet., Måtte vi inte vara för sent ute, foll�s attityder till folkhögskolan är så negativa,säger Gustav Skut­ hälla i Kronoby.

·

En gava i·· toner-special.

folkhögskolan och tror på den

I

underbara folkhögskolioon ock-

så i dag om skolformen blott , följer med i utvecklingen. Han

d ns,popgala,diskotek r

Han understryker

att han är en verklig vän av

ung vecka i Nykarleby Anders G. Lind­ En gåva i toner med herr 22000 själv ­ qvist - som programledare ,är vad arrangörerna bjuder på under ungdomsveckan i Nykarleby. Foto-orientering är ock­ så en sysselsättning som inte hör till de vanliga, men skoj­ söndagsträff, dis­ igt är det lovar idegivaren. Lördagsdans, under ungdomsvec­ kokväll och popgala är övriga rubriker kan.

har gjort många studieresor i Sverige och sett h ur man har

det där och

inser

att samma'

möjligheter finns också hos oss.

Det är bara det att man här mEir

ägnar

elever

sig åt att

framför

näsan

knycka på

var­

andra än åt att forpla ramen för folkhögskolans utveckling. -

Folkhögskolundervisning­

en får inte vara en pil ut i det blå, understryker rektor Skut hälla.

Den

bör

synkroniseras

med den övriga skolvärlden och får

absolut

inte

Undervisningen

isolera måste

sig. sikta

högre, målet är gymnasial ni­

Det börjar med lördagsdan­ till showprogram och dans - vå. Folkhögskolan bör också Dagsprogrammet' bli mera samhällstillvänd - en sen På söndagen träffas man i omväxlande. omfattar vidare prisutdelning i vuxenutbildningsinstitution och ungdoms­ och idrottsgården,

först på dagen med Anders G. de tävlingar som ordnats i sko­ BOm

ledare och sedan på kvällen

Se .idan elva, .pol' 1

inte

en

indoktrineringsanstalt.

Se sista sidan, §polt !J

Också de narkotikaskadade och alkoholiserade ungdomarna borde ha någonstans att gå. Som det nu är släpp& de inte in till ungdomsgårdar och källare. Följden är att de känner sig ännu tristare och ensammare.' De botas ju inte med all man ber dem sticka i väg. Såhär resonerar Håkan Gustafsson, fältassis­ tent i Umeå. Han är 22 år och enligt sig själv snart för gammal för jobbet.

Se sidan h,å, spalt 2


2

ÖSTERBOTTNISKA

'Nu sl{all ringarIla

öp.

I

1970 I

har

,

senaste mimmer av

öster-

bottniska Posten publicera­

'dra' te.

en del rutinfrågor som

ex.

tävlingsverksamheten

des en notis om höstens verk­

och aktivitetskampa!1je!1s rap­

samhet i förbund, ringar 'och

portering".

föreningar. Notisen var utsänd av förbundskansliet

i

Vasa

l notisen heter dot i kort­

den förändring som skEdde samhället.

Svenska

österbottens ung­

ning

lopp använt sig av olika vä­

satt

. inte gav vad man hoppats och

gar när det gällt att stimule­

att förbundet i stället för att

. ra verksamheten i föreningar

väljer

och

ringar.

och

l

sig

för

utan att direkt vara på

pränt, har sålunda

uppnått s - och kanske över­ träffats,

men

samtidigt har

man en· känsla av att de re­

att ge pengar åt ringarna för

kan variationer vara bra, men

surser som firms inte används

instruktionsverksamhet.

sett

för sitt ursprungliga syfte, att

Det

sägs också att "Nu skall rin­

mot bakgrunden av de

senaste

årens

utvecklmg

är

avståndet mellan förening och

garna få· chansen att komma

det märkligt att förbundsled­

förbund

med egna initiativ" . och, "Ge­

ningen väljer en dylik IÖ'lning.

mera lever sitt eget liv än bi­

nom att förbundet anslår me­

Erfarenheterna

del till ringarna måste dessa

år visar nästan undantagslöst,

I

från

' -lag'

fältar etet: inte

h·· l· .ost

det

ringpengarn'l ger

utslag

man

kulle

hoppas på.

hälsolag

sikte

starkt förbund och ett ef­

till

en ny folk­

som

också. tar

Nu säger social­

Anna-Liisa Tickso i

ett intervjuuttalande

i

Hbl,

gala aborter inte ökat så kraf­

man

är att vi bÖr

Sverige som något omoraliskt

dem

Den

är

fungerar

ker .Håkan. Då ungdomarna ha något speciell t och

vill

smäller

fram

instanser

lysningen blir en del av folk­

det

borde

har

de

glömma alltsammans.

gör

_

det hela mer naturligt - en

de

-

Ungdomarna

hunnit

ska

för­

resten våga Komma till oss

del av en helhet. Sedan är det annan sak att vägen är

,

fattning om, då hon säger att

p-piller t o m åt gifta kvinnor.

av

pro­

lats hit och dit i en mångd

Det är bra att preventivupp­

läkare som vägrar skriva ut

ett

det

få det genast om de alls ska få det. Sedan frågan mang­

land.

det alltjämt finns kommunal­

ung­

nämligen för långsamt, tyc­

'stämpla

lång innan målet är nått; Hur

som

finns

byråkratin.

säger att det är

. lång ger Tiekso själv en upp-

veta

blem. Och

na i Sverige som mycket po­

en

borde

- Visst

Hon betecknar erfarenheter­

det

fak­

- Dina problem i Umeå?

ningen.

hälsouppLysningen:

ha

Men

·år och definitivt ur spel:

i folkhälsoupplys­

att

vill

ledare.

domsledare är man bortåt 60

gå. in för en effektivare preven­

felaktigt

ge ringarna chansen, dvs

att överföra en del av de

uppgifter

som

kansliet inte

som fick tära en dt>!- på för­ bundskansliet,

ett avlångt område och därför

det på ett mera effektivt sätt

borde

än tidigare kunna verka i he­

förbundsledningen

skulle

törbun­

la området.

.

V ng i förort österbotten där städerna är

I små

finns Inte något förorts­ problem i egentlig mening. De sovstäder som är sä utmär­ kande för Helsingfors finns in­ te här. Men här och där finns vissa likhet-er mellan en stor­ stadsförort och en österbott­ nIsk landsbygd - när det gäl­' ler de unga..

Dä en förstad planerats har de unga ägnats alltför liten uppmärksamhet. Detta har in­ om förloppet av några år lett till stora problem: de unga vantrivs. De saknar biografer, diskotek och' liknande sam­ lingsplatser och · vill in till centrum. I mänga fall kan detta leda till slitningar inom familjen, i vissa fall t.o.m. till en själv­ skapad aktivitet på gränsen till det kriminella. Det 'är näm­ ligen i en förort som endast bestär av ett antal utkastade hus och en halvt skövlad skog nästan omöjligt att skapa en meningsfylld ungdomsverksam­ het, särskilt som det inte finns några som helst traditioner att bygga på. CkSå i österbotten films re­

O lativt

tättbefolkade

områ­

kanslister av flere slag och

l

fältarbetare,

ge

förslag

till

program, våga tala med oss. - Vågar de?

..:..- Jo visst. Ofta. Men na­

turligtvis

finns

det delade

meningar om oss ledare som personer. Nästan lika många åsikter som det finns ung­

domar. l höst läggs fJr öv-

kallat

ord. Bara i Umeå bortåt 600

familjevårdssty­

ungdoms-

och

so­

då bli större.

Som fältarbetare har Hå­

kan Gustafsson rätt mycket

s8lflarbete med polisen. Po­ oundviklig för

ho­

nom och han för polisen. Of­

tast

går

Håkans

insats

i

samarbetet ut på att hJälpa

.till med att jaga efterlysta

'ungdomar

från

olika

delar

av landet. Och Finland ..Då och

ländska

nät.

fastnar

också' fi ­

rymlingar,

i

En

massa människor med andra

den enskilda familjen, antas

är

såkalJade

mer anställda både i stadens

ciala frågor. Helhetssynen på

lisen

arbetar

,och i föreningars regi.

relsen ska sköta både nyk­

terhets-,

fältet

fältassistenter. Det förekom­

hos oss. Ett gemensamt or­

tum är att då man vet vad

tivupplyiming, och detta ska or­

grovt

Att

ungdomsrörelsens grund

rigt ungdomsarbetet helt om

- Ungdomarna

jämnåriga

80m lämpligen dras ur den ak­

och

syften de är satta att tjäna.

gan

Jag tycker att den moral

sitiva

och de

Rädda elI per -ar

illegala aborter

Socialministern säger:

ingå

den ungdom

o

sjunkit.

ganiskt

tjänar

är alltjämt ideell.

som man siade om och BE KNARKARNA

tuella situationen

och

mer värt än anslaget

att det var rätt att Iiberalise­ ra abortlagen, att antalet le­

,

förbundet

den vilka inte kunnat, ge de unga någon möjlighet att ver­ ka på "hemmaplan". Ett dy­ likt område är t. ex. Furuhol­ men' 'och Vikarholtnen I Lars­ mo, där det inte finns ens en bar och där den enda sam­ lingsplatsen är en brädkoja ­ uppförd av de unga sjäiva. Nu ligger ·det nämnda om å­ det nära Jakobstad och de un­ ga är i mycket identiska med de unga i staden. Skulle det i området funnits en förenings­ tradition och/eller en samlings­ lokal kunde de unga identifie­ rat sig med sin hemort nu är det svårt, å.tminstone i

-

några avseenden.

Den för österbottens del in­ tressanta frågan ,är denna: uppstår "förortsproblem" på de orter där ungdomsförening­ en lägger ned arbetet genom att gå upp i en större töre­ ning? Naturligtvis är det me­ ningen, att storiöreningen skall _

verka över hela fältet, men därom vet man på. sikt inte så mycket.

Det är skäl för ungdomsl'Ö­ relsen att uppmärksamt följa utvecklingen.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IlIlIIlIlIllIlIIlIlIIlIlIllIIlIIlIIlIlIlIIlIIllIIlIIlIIlIlIlIlIlIIlIlIlIlIIlIIlIlIlIlIlIInlllllllllllllllllll,"1II1II1II1II111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' .___

Det stod' strid om den nya

antalet

förbundet

sågs både det starka förbun­

verksamhet - allt i ljuset av

proposition.

att

starka

Och

som villkor för en livlig falt­

i hÖst. Det är en välkommen

tigt

Det

det effektiva kansliet får inte

fektivt kansli i tiden inleddes, det 9ch det effektiva kansliet

ventivupplysning är att ,vänta

minister

* Inget självändamål

bli ett självändamål - endast

När arbetet på att skapa ett

på en effeUivare pre­

abortlagen.

att kansliet

ett medel som efter förmåga

·

proposition

,växer,

tidigare' står medlemsföreningarna.

att det uppst.år stora luckor i

till

sägas, att ung­

är i dag. Den målsättning som fanns,

anställa ny instruktör

kan

avståndet

växer. Svenska Österbo!.ten är

rig har varit så stort som det

domsförbund har under årens

på förbundsinstrukWrer

tör i norr och en i :söder. Ge­

domsförbundet aldrig haft så­

het, att senaste vinters sats-,

terna att placera en ir.. truk­

nu när det finns resurser

Hur är det i dag?

överväga möjlighe­

nom ett dylikt arranganano

dag, att förbundskansliet ald­

* Luckor uppstår

ke.

allvarligt

mer och mer får en känsla av

dana resurser som det hur i

het. .

och bör stämma till eftertan­

löser

het inte om man ute på fältet att

Det

Andas inte detta uppgiven­

intresse att sköta

int.e något problem. l synner­

få chansen ...'

Il sept.

Fredagen den 11 september 19.

POSTEN

hans

ledare av olika slag om man inkluderar även d

cirka 120

föreningarnas ledare.

- Vad krävs av en ung­

domsledare? -

Anlag

Skolningen

sentliga,

Gustafsson.

och

intresse.

är inte det vä­

påpekar

Håkan

/

Huvudsaken

är

- Ja, men då är ilan ju

skolad? -

Javisst,

säger

Men inte socionom

Håkan.

nödvän­

digtvis. Socionomerna är of­

ta byråkrater, passar bättre

på andra poster. Åtminstone

. hemma i Sverige.

fat

tilIochmed

en

sjuåring

Ungdomsarbetet i Sverige

som var thinnersniffare. Om

hos oss. Styrelsen för socia­

per år från att bli slav un­

mängd föreningar sorterar. I

ungdomsgårdarna finns före­ ståndare,

assistenter

och

te

kan

göra

razzia

ramlar ofta utanför statistiken. Håkan

påpekar

att

tycker att utvecklingen

gått

framåt bland ungdoma!"lla. - De är bl. a. mottagliga­

re för argument än tidigare..

Det beror kanske på att de

lärt sig resonera_ efter enga­

gemang i bland annat po tiska sammanhang. De

vi

kan

rädda

en

några år sedan kom de

människa

der narkotikan är det värt

flere gånger om vad det kos­

tar i budgeten. Jag vill för

. övrigt inte vifta med någon

statistik då det gäller nar­

ungdomsgårdarna

kättingen virad kring

-

leden, alltid redo att dric­ ma till. Men det har b

bättre.

Mycket

bättre.

minstone i Umeå.

- Något intryck domarna i Finland?

- De är på

- Det finns. Jag har träf­

en

-

cietetskretsarna där

- Narkotikaproblem?

11..

.

..ken upp kring fel käJlcr. So­

te psykologi, sociologi och ...

bara i Umeå

gan under vilken bl.

sta '

lärt sig diskutera. Ännu ffi

600 ledare

la byrån är ett centralt or­

omta­

byggs

att en fältassistent läst lite

menthalhygien, lite lagar. li­

7-årig sniffare

är annorlunda organiserat än

kotikamissbrukets

ning. Oftast

det

Sverige.

vill jag

gäller

samma

mode

Flere

jä.m.ffi

inte göra.

Tffi

har jag sett för !.ite 8Y ungdomar. Men det .. gärna

framhålla

att Vasa

domskälIaren

sådär ytligt sett, överraSkning. nerligen

snyggt

fullt inredd.

en

Den

och

. A:­


:Fredagen den 11 september

1970

öSTERBOTTNISKA POSTEN

3

Kräva/nde studier {pr blinda unga Biaral för hjälpmedel nlåJef Yrkesskolning hara på finska och högre studier endast för den som är villig tiD stora uppoffringar. Det är vad' som hjuds synskadade u ngdomar i vårt land i dag.

finska och den som inte Klarar Men visst finns det ungdo­ av finskan måste söka srg till mar som klarar det. I detta nu SV'erige för att få en utbildning. finns det ett trettiotal vnska-

Den som vm ägna sig åt hög­ dade som besöker högskola studier kan naturligtvis göra Den veckolånga kursen J Kro ­ det, men bara om man är mycnoby skall ' ge deltagarna n hel ket intresserad och villig till del u säger verksanihetsledaren för Samfundet Fmlands svenska blinda Kalle nutids- och samhällsoriente­ uppoffringar, både på de 'per Skosster, 80m j ust nu leder en aktivitetskurs för synskadade på Kronoby Man ring. startade i Afrika sonliga. och ekonomis ka planet· första dagen.' Manuell Jyssel­ fo ögskola. Studierna blir nämligen rnyck-et sättning, gymnastik och blind­ arbetssamma och tidskrävande. Tio linjer men bara. - . Det finns .400-500 syn- en 'pelf'lOD med låttare 'Jynska. saksinformation står på efter­ - Skadadebehöver bandspelare {)ch man på finska i Svenskfinland, av. da. middagsprogrammet och n dag skrivmaskin både för blind- och dem 200 grovt skadade, berät­ S undet har e n nyanställd g nas . åt en utflykt där man tar herr- Skogster. .Kontakten bli ndas yrkesskola för vanlig skri ft, vilket stallet"· ä de Vid konsulent, som är med p!l kur­ försöka .måla iandsk3pet skall, sam. n å 'hjälp Någon välja fr dyrt. att sig linjer tiomenan, s n fin med. .andra med samma. b an di­ sen och som· bl. a. skall demon­ men undervisningen sker på hållets sida finns inte att få. - med .ord. kapp och kontakten med det I D- g e r strera olika hjälpmetjeL· Före övriga såmhället är mycket vik­ klIrsen har man åkt 1"11nt till de .tig oC4 det är däIför dessa sk­ synskadade och berättar om tiveringskurser hålls. kUrsen. Svårigheten är att de

- Vårt hopp

h mål är aU de synskadade skall få statligt bidrag vid köp av de hjälpmedel, t: ex. bandspelare, som de hal' så svårt alt klara sig -

re

En (synskada är ett kommu­ som bäst skulle behova delta man·· blir ka,nske inte vågar sig ur sin

lrlkationshandikapp,

lätt isolerad, kan inte följa med hemvan da,

t. ex. tv-programmen eller läsa -

tidningarna. Radion är

en

inte

allmänna.

är

miljö

ut

vik­ främmande omgivning.

tig kontaktlänk utåt" i synner­ som taltidninga.r och tal­ het böcker

trygga.

bland främmande människor, i (

Det är många praktiska svå­

righeter

förenade med e n ny som en seende

miljö, problem

Många är ännu utan bandspe­ har svårt att föreställa sig. lare och många kan inte läsa punktskrift. Frivilliga insamlin­

.Skogster, som själv är blind,

gar, bl. a. JT':s och HbI:5 Lu­ tycker dock att Kronobyskolan är lätt att orientera sig i och cior har gett endel pengar till praktisk. Han tröstade kursis­ men det är natur­ blindsaken, terna med att första dag-"fl all­ ligtvis för litet och bara tillfäl­ tid är värst och att det som då

lig hjälp.

verkar hopplöst ter sig betyd­

Lika lyxigt

som

- I Sverige har

glasögon man

alla

hjälpmedel gratis vilket ar nå­

ligt enklare när man vant sig vid varandra och vid omgivnin­ gen. De

flesta kursdeltagarna är

bl. a. beroende på att got vi också strävar till, säger äldre alla hälften av synskadade är upp bandspelare En Skogster.

över 60 år, men också på att • D et började i Afrika för deltagarna i kursen för synskadade på Kronoby folkhögskola. tikel, men är för en blind lika man vill ge de yngre en mera Framför Afrikas karta konsulent M-agdalena Varjonen, yn te deltagaren Christer Sand­ nabba och ombudsman Karl-Oskar Skogster. mycket lyx som glasögon för. yrkesinriktad undervisning.

fattas av många som en lyxar-

i

1111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:iIIililllilllllfllllllJJJllflililflllilllllililllflflflllililillJJfllIIlJJlfllJJll iilJlJlflilflilflilflflfllllll1lfllIlIllIllIlIlIlIlIlIIlIlIlIlIlIIlJJllIllIlIlJJllllfllllllllllllllflllflllIlIlJJfllllllllflfllJJllfllJJlIlIlIIIUlIllIIII 01111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Sju unga

Dolci-Idub·b

socdemkandidater

Socialdemokraterna

för vasaunga

ka

Fjällström

är en

nera

för-

ett

Unga

kretsen

är'

Sundom,

Alf-Erik

två

unga

kandidater,

nämligen Alf Blomqvist 'Nykar­ leby och Helena Åkerman Ter­ järv.

• Cindy Birdsong i Supremes heter numera Mrs Cindy Haw­ lett, alldeles

Charles D

nyligen gift med

Hewlett,

affärsman

från Beverly Hills, Californien.

verksamhetsformer

klädinsamling

södra

Vasa och Jan Hjärpe Korsholm. l norra kretsen har man nomi­

Bröllopet ägde rum i San Fran­

och om den första' stora sats­ Detta

i

Helsing Vasa, Göran. Lindholm

informations­

ningen "Algots aktion".

i3ven

Rainer Nylund -Korsnäs, Martin

Tillsvidare 'ordnar en proviso­ risk styrelse, bestående av Da­ niel Prost JOhn Smeds., Clara , och Margareta Kull Bernas, om

vid

sina folktingskandidafer.

I kandidater

Deras strävan Dolcis anda. är att grunda flere klubbar, varje grupp på 20 personer bildar en ny klubb, osv.

möten

h r

i

krets­ möten senaste vecka nominerat

I efterdyn i ngarna av Danilo beslöt Dolcis besök i Vasa några Vasa-ungdom r att bil­ da en Danilo Dolci-klubb med verksamhetsformer i Danilo

Gun Maj Huhta

ÖSterb.otten

cisco på Fairmont

• Dolci-klubbens styrelse från vänster: Daniel Prost.

Clara Bernas, Margareta Kull Gun-Maj Huhta, och

Supremes Bland

just

gästerna

nu

Hotel,

där

uppträder.

var

givetvis

Jean Terrell och Mary Wilson, C:ndy De planerar också ett stort teaterverksamhet och en studie- hängare av icke-i/åld och' verk­ Supremes:systrarna. marna engagerades i insam­ kommer att bosätta sig l Be-· upplagt möte under Vasa-vec- serie om Sicilien. Danilo Dolci- samhet i Danilo Dolci!"! anda. lingsverksamheten under tiden kan i månadsskiftet september- klubben verly Hills men fortsätter sin erbjuder en opolitisk 1-5 augustL sångkarriär med Supremes. O-ve oktober. Planer finns också på möjlighet åt sådana som är ansjukhus i Tanzania. Skolungdo­


E R:.:.B .. o T '1' N I S K A POS T E N ...: T...:=Ö S...: ..:...

.

Fredagen den 11 september 1970

.;.. ....__ .;.. _____________....__ ...

"

,

BoiERO' kalldrvi

o ;_:

Säsongens sista LÖRDAGSDANS 12. 9. kl. 20.--01

hlir en

Strålande Veneziansk

@ enastående belysning "inne" som "ute" skapar

över

,

KLACKEN

Fyrverkeri

stämning och m romantik

i* Facklor D A N S

m Lyktor

GRA AD ELLINOR

omtyckta

--

till popu1ära

19.15 via Jeppo', Markby

Kronlund fr. Såka kl 18.45 via Gkby, Kronoby, Esse

Jättefestlig

säsongavslutning i

RE PELT o.

lörd. 12 9.k1.20-02

DANNES

BRAZIL I Funkt.gr. 1, 8

K.lELL .lÖRGENS

BUSSAR: Sundqvist fr. J :stad kl. 19.40 via Bennäs. Nykarleby kl.

afton

Bussar som tidigare

15.

I från Höstens melodi med sin

PA lVI PAUNU' hovorkester, --

PAULI LEHTOLA

med

tangQprinsen orkester

och

den

överlägsna ettan i svensk­ bygderna

ZIGANO

Järnhårt håilIigång under sju timmar, tre orkestrar, ntan pauser.

Bland dem som 'löst biljett utlottas en Mallorcaresa. Busstrafik

som

programmet

deltar

bLa.

fIl.lic.

Maj-Briht Bergström­

Walan,

den

svenska

experten

på sexualundervisning samt lä­

rarinnan Vuokko ÖSterlund

som

berättar om hur man kan läg­

ga upp sexualundervisningen inom ramen för grundskolans läroplan. Seminariedeltagarna ges också tillfä:lle att alupplysningsfilmen

se

sexD­

Kärlekens

språk samt delta i en diskt5sion efteråt.

tidigare

Folkhälsan ho'ppas ait många folkskollärare som möj­ ligt ska ta det ,här tillrallet -

undervis­ san har gjort om sexualunder­ sexualundervisning den 25--27 akt att få synpunkter på ningsplan är uppgjord, men visningen, att lärarna känner september som är speciellt äm­ man kan omsätta grundsk den ger varje enskild lärare sig osäkra inför det här äm­ nat för lärare i medborgarfär­ läroplan 1 sexualundervi.s:nU:g : rätt fria händer. Den fordrar net ,att de önskar mer utbIld­ dighet och omgivningslära. Se­ praktiken. Anmälningsb minariet ordnas på Sparbanks­ ter kan fås från FoUUJ""""":.c... vi­ ning i de här frågorna. har a Det läraren. mycke t skolan kommer I den nya Samfundet Folkhälsan arran­ institutet i Esbo nära huvud­ HelSingfors och anmälnin en undersök­ SeJmalundervisning att Ingå i sat sig, bl.a. i gerar därför ett seminarium staden. Folkhäl­ t ning som den utgår den 15 sep Samfunde _ r' ämnena medborgarfärdighet och

Kurs för lärare

omgivningslära.

En

i sexualkunskap

-

__

,_, -ri

.

,


öSTJi.:RBOTTNISKA POSTEN

Fredagen den 11 septemberJ970

UnCJdom'sveckan i -Nykarleby . .

..

LORDAGS· DA

,, .;.:-...,.

och

j

lördagen. den .

.

NEW NEW ALEXANDERS med Rabbe Fors och

'12.9. kl. 20--01

nya stiärna

SINIKKA Buss från Jakohstad kl.

Söndagsträff med Anders

hans

G

19.40

Ordn.mannagr. 1

Lindqvist som

programledare. söndagen den 1

sept. kl. 14

,UR PROGRAMMET: •

E n gåva i toner - speciellt för Nykarlehy. Skivförslag kan lämnas i 'önskelådan' p& tOl· .. et!

Paneldehatt

P l'Og l'a minsla

Pr i su t deln inii; i tecknings- och

Kristliga popgl'Uppen Messengers spelar.

med Anders G. Lindqvist. Frey Karlsson, Olav Stor'gård och ungdomar från

g fl'ån

p psatstävlingarna . Utställning.

u

På söndagkvällen kl.

20-01

Drop-in-kväll

med program och dans WIC

. Vi

fortsätter

med en foto-orientering, rolig form av orientering för alla Efter

Fr i tt in h'äde O rdn . mannagr . 2

ES

ungdomsveckan

måndagen den Klasser :

Nykarlchy.

ungdomsföreningarna i Nykarlehy och Nykarlehy lkm.

14. 9.

Anmälan vid ungdom

ården kl. 18.

under 12 år, under 16 år och över 16 år. Tag penna med!

tävlingen prisutdelning och filmförevisning.'

Diskokväll tisdagen den 15

september kl. 20

.

med slori fyrverkeri, hrasor och korvgrill och små överraskningar. Ungdomarna har själva gjort dekoren

i diskoteket.

Ungdomsveckan kulmi .. erar i POPGALA onsdag 16 sept. kl. med iättepopulära . TASAVALLAN

20

PRESIDENTTI,

uppträder kl. 2.0--21

och ZOTCH STOCKMANNS

BJUDER PÅ MODESHOW MED HÖSTENS OCH VINT ERNS UNGDOMSKLÄDE R. Buss från Jakohstad kl.

19.40

Ordn.mannagr. 3 och 4


ö S. T E RB:O T T N I S K A ..p O ST E N )

Fredagen den 11 septembH' 1970··

:r

'AMINNE paviljonCJ· CARACA5 och

WICKES spelar

Säsongavslutning med fyrverkeri lördagen den 12. 9. kl 20.00---01.00 Bussar: Från Vasa kl. 19.30, 20.30. Från Gla Vasa kl. 19.15 vla Helsingb;v. Från Petalax 19.15 via Ribäcken. Från över­ mark kl. 19.15 via pörtom. Från Töjby kl. 19.15 via Molpe. Fr. Solf kl. 19.30 via Sundom.

Alla funkt.gr.

Vi tackar den trogna danspubliken för den gångna säsongen och hoppas på återseende nar höst och vinter är förbi.

I, , ..·

PAVILJONGSTYRELSEN

1IHlUlllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1lIIIIIIIIIIIIUUJIIIIWllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIU1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIlIIlkllIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIllIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIII.

_

I

I

i

,.;.

Än en gång är sommarn över

?

.

I

-

I

i

Säsongavslutning i Ytieresse

§

söndagen den 13 sept. kl. 20-01.

a

=

RAKETER

ACKLO R

Tack till danspubliken för i sommar, vi önskar er alla en trevlig "innedansvinter"

Stig Johans och Kari Koskelas . orkester BUSSAR: Ekman fr. Jstad 19.40. Kronlund fr. Såka kl. 19.00 via Gamlakarleby 19.15 och Kronohy. Sundqvist fr. Vilobackakl. 19.10, Purmo kl. 19. 30 ia Forsby och Bennäs. Ekman fr. Terjärv 19.15 via Kolarn, Snåre och Bäckby. 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImtllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111

I

7 Kommer dag kommer regn Roland

Med· facklor och fyrverkeri och en stämning som överträffar

Ek,;tröm

Eldorado

med (ny)

18

Singers (ny)

17

. . . . . . . . ..

8 Älvsborgsvisan

allt vi hittills varit med om, firar vi avslutning vid

Hootenanny

9 Quando, quando, quan­

NlMPNlS PAVILJONGEN LöRDAGEN DEN 12. 9. KL. 20-02.

I{om

upp

med en andra låt på Svensktop­ För

gick de

några

veckor

(2) 1&

10 Linda Mari Streaplers

..

.

. .. . . .

.

( 7) l!i

Toppf!ntipset

yttermark-Näsby. 19.30 Pörtom

via

vatten - Tommy Körberg.

Övermark-Rangs­

Tio i topp

Hootenanny dubbelt upp på svensktoppen pen.

och

Borg. 13. En sång om frt:d och fri­ het -- Jan Andersson. 1-1. solregnet föll - Sylvia Vrell!Ja.J::J­ mar. 15. Som en bro över

.......... .........

Singers

Sjögren

. . . . . . . . • . . . . .

mell - Kirsti Sparbot' och BeI:!:y

by. 20.00 fr. Kaskö.

Hootenanny

PeIles

11. Kommer dag kommer regi! - Per Olows. 12. En liten ka.ra­

LOLITA ZOTCH BUSSAR: 19.30 Lappfjärd via K-stad-Tjöck. 19.30 Granlid via

do Christer

sedan

jn på listan med "I fjol

gick Jag med herrarna och nu

tog de en

i hagen"

åttondeplats

från Eskilstuna in på svensktop­ pen med

cn

svensk version, som

med "lUvsborgsvisan". Båda är

de I{allar "Kommer dag kommer

gamla

regn".

skillingtryck

schats upp

som

frä­

lite.

Rank Strangcrs, den svenska

i våras högt i topp och Kvälls­ toppen med "Eal'ly morning rain". Den här vecl{au gicl{ Ro­ countrygruppen, låg

Svenskto ppen

på bäde Tio

1 Mitt sommarlov

land

2 En enl{el sång om fri­ het . .

EkstRöm. med

Eldorados

Anita Hegerland

Lars Berghagen

.. . . (14 J 39

3 Sjung om kärlek Lennart Duvsjö . . . :.. 4 Söta Belinda Ola Håkansson . . . .. . 5 Varför alla dessa frå­

7) 25

6 I

fjol

gick

jag

.

4) 23

med

herrarna i hagen

Hootenanny

Beach

Boy�

( 9

3 Song of joy Miguel

Rios

4 YeIlow rber

gor? Anna-Lena Löfgren .

( 6) 44

6) 33

1 Today I killed a man l . didn't know Rogcr James Cooke .. (1.3 2 Cottonfields

S1ng-prs ( 3) 22

... .m • • ... • • ( ) Christie 5 Mississippi John Phillips ........ ( 3) 52 6 ThE' wonder of you I 71 50


--

Fredagea dc!! II 5f.'Plember 1970

--

--------------

------

ÖSTE R BOTTN ISK A . POSTEN --------------------

!KARP.ERÖ· .FOLKPARK FORTFARANDE TVÅ DANSGOLV' ATT VÄLJA PÅ BUSSAR: Råkans fr. nedre tor­ get kl. '19.45,20.30 o. 21.10 . . Fr.

V.Himkmo kl. 19.30 via Petsmo.

--

------

.

--

.

--

.,

sönd 13.9. kl. 20

Håll i-gång i plasthallen . med

W,kings Danne:s

Mysigt i uf lokalen med'

älOnlaYllutninl i· Harrltröm aYil.jonl söndagen den 13. 9. kl. 20.00-01.00.

K-JELL -I5RGENS Klockan

KISAMA-IA I

RAIMONS spelar.

Bussar som tidigare.

19.15

NYBY UF - BINGO i lokalen alla söndagar med börjar 13. 9.

dagen

klättrade

hälsade på. Han berättade fängslande om sina 22 år i byn, och visade sina måln'mgar

med Lapplandsmotiv strakta.

Han

VÄLKOMNA!

NUFS

håller ÅRSMöTE söndagen den 27. 9. 1970 kl. 14.00 p'å Idrotts­ och ungdomsgården. Stadgeenliga ärenden behand­ las. Representanter från alla bör

när­

Sjätteringare på fi ällresa Deltagarna i sjätte ringens resa till Äkäslompolo kom från

ungdoms­ Bergö, Korsnäs, Malax, Pörtom

förenings sama.rbetsorgan.

och Solf. Reseledare var Ingrid

Styrelsen.

Saxberg. På resan upp besökte vi den gamla kyrkan (1519) iLaurila by i Kemi landsförsamling. Vi ville se den omtalade prästen i

BIO ,SCALA Nykarleby "Döden vid ratten"

F

Fredag kl. 20, söndag kl. 18 och 20.15. "Gröna katt bo xen" F Onsdag kl. 20.

:...-

_ _________

.

7 Wight is Wight

Nikolaus år sedan han inte ger hans

I

Rtingius. Det är 340! han dog, och fastän blev balsamerad, lig­ kropp väl bevarad i

!

.

.

.

.

.

.

.

.

love to town

Rank

'Strang- I"s

fn,,)

språket <l;.p ';k

på 1500-talet "l1"r lfl·tin.

var

- Nya spännande

m

deller och färger. - Trevliga - intres­ santa -

Ett

mode

"Iinga" hösten är här

Ni .

mAste •

se.

Den

.

Lasse M§rtens on, internatio­ nellt känd, nu hos oss.

MODEVISNINGAR idag fredag 11. 9. kl. 14.00 och 17.30 i varuhuset tredje

en kista med glaslock. Det här är fjärde kistan, de andra har

. ( 8) 49 ruttnat, Prästen lär ha sagt: Om mina predikningar inte är Mungo Jerry ........ (10) 44 sanna kommer min döda kropp 9 Everybody needs 50att ruttna, men om de är san­ m ebody (to love in the na ska11. min döda kropp aldrig end) ruttna. Intress-ant i kyrkan var Flirtations (ny) också att texten till takmAl­ 9 Ruby, don't take your ningarna var på. svenska. Kyrk­ .........

Nyheter i höstl

våningen samt kl. 21.00 på Stadshotellet.. Se höstens mode hos oss nu! Lasse Mårtensson sjunger och underhåller vid alla vis-

8 In the summertime

.

ab­

första

------

- 2 mk per kort - berättigar till spel i alla omgångar.

Sandy Shaw

och

grundade

- 6 kort för 10 mk.

Nykarlebynejdens

'

säkert kastning, volleyboll, diskussio­ i fjällen och kommer ner, spel och sång. Sista dagen att återvända någon gång. Så.

- Korten säljes från kl. 19.00 - spelet börjar kl. 19.30

medlemsföreningar vara.

O - Doktorn har förbjudit min dotter att sjunga. - Jaså. Inte visste jag att han bodde granne med er?

förstörelsen, där vi bl.a. såg skolan där och var lärare de hur björkarna ser ut i dagens första 6 åren. Solen strålade från en moln­ Stockholm. Här såg de annor­ lunda ut, helt täckta med la­ fri himmel även sista morgonen var, ett bevis på oförstörd na­ och en aning vemodiga styrde vi färden hemåt (och mötte tur. Kvällarna ägnades åt l'il­ regnet). Vi hade förälskat oss

CORINO

FINA PRISER

I

O ­ Persianmössa gör min her­ vi kade kaffe vid en fjällsjö. På re mer intelligent. Det ser ut upp till toppen av Kesänki, Ylläs sluttning finns en TV som hjärnvindlingar även utan­ andra dagen tog vi en lång­ mast och skidlift, som också på huvudet. promenad på 17 km. Vi vandra­ användes på sommaren av de klättra upp. de längs Lainio, några av oss som inte orkar Första

ta väder man kan önska sig. Ingvald Back ledsagade oss genom den okända terrängen, berättade om allt vi såg. Han visade också en film om miljö­

'lördag 12. 9. kl 20-

Björköby kl.

Raitismaja,

kom var upp till toppen, rastade vid Tack vare TV masten Multakåta och kom sedan till elektrisiteten till Äkäslompolo en underbar skog vid foten av by för 2 år sedan, berättade Kukas. Hela tiden hade vi bäs· konstnären E. Saarnia, som vi

N.VALLGRUND

från

till

,�------­

Dans i

Buss

var mycket när vi var vi upp på Ylläs, 718 m över men hu­ havet, samma underbara ut!?ikt, möret gott. Vi hade hunnit be­ som från de andra topparna, kanta oss ordentligt under re- men själva fjället var både san och det goda kamratska­ kalt och kallt. Nere i dalen pet fanns kvar hela tiden. var desto ljuvligare när vi kokom

lörd. 12.9. kl. 20-01. Populära

spelar lill d:n::an

ningarna.

STOCKMANNS ÖPPET IDAG TILL KL. 20.00.

ju

--- _:'._

-----------_...

.


' öSTERBOTTNISKA POSTEN

8

Tredje ringen

Fredagen den 11 septembe r 1970

Österbottniskt hopp

får ledare

men Nyland segrade

Tredje ringen skall anställa en ledare på deltid för de me­ del som förbundet ställer till

förfogande

för

instruktions­

verksamhet. Ringen skaH skarva i så att .ledaren kan avlö­ nas under hela vintersäsongen.

A backa

Bengt

lovade

åta

sig uppgiften. Ledarfrågorna återkom man Men

samtidigt

till gång på gång vid förstärk- många ta

ringrnötet

i

tredje

ringen. mast

Just nu är man nöjda i Nykar-

leby 'stad och landskommun när

MEN.

hos

finns

heltid.

Ett

frågetecken - är

hur arrangemanget skall

är

när­

ungdomsnåmnden

i

Munsala. Vill man där fortfa­

rande gå sin egen väg blir det

man fått Helmer King anställd inget samarbete, på

det

Bollen

I

fort

men

skulle

Munsala ändra åsikt så . . .

En revy eller någonting an­

sätta efter nyår. Munsala har nat i teaterväg skall Helmer Barbro Nyholm på deltid me- King och e n kommitt i Ny­ dan man i Jeppo inte har nå­ karleby för ka få till stånd. gon

anställd

ledare,

men

en del pengar reserverade. Ringstyreisen

lutade

väl på

ett

flertal'

ställen inom

'ringen; delvis i MIcregi, delvis

fortfa­ fristående. Nållra gemensamma

rande .åt åsikten att man bor­ tvivelsaffärer

de få en gemensam ungdomsle­ skall

ringens

i

Bengt

Asbacka f6r5öka

dare för hela ringens område. åstadkomma.

I I

Revy i andra ringen ungdomsringen

svårknäckt nöt, 'konstaterade deltagarna - ringstyrelsemötet senaste vecka.

Pengar

samhet har ansökts från kommunerna,

i

det

till

är

Förbundet kristen skolungdom höll i år sitt sommarljiger 22-26 aug. på Pörkenäs. Mellan 70 oCh 80 ungdomar från hela svenska Finland stortrivdes under lägertiden i "Hemmet vid havet". Antalet deltagare varierade nå got , ty några stannade endast två dagar, andra titta­ de in på kvällsbesö

Dagarna ett flertal

en

förstärkta

O.S.\'.

var innehållsrika, diskussionsgrupper

I arbetade ivrigt

lJngdo,msledarproblem Ungdomsledarfrågan inom andra

• Bror Nyback, Österbotten, försöker med ett jättehopp ta in på Nylands försprång,.

regi

m, ed sina olika

Iuistna

ungdomsverk­

men

ty\'ärr

har

.

uppgifter, bibelstudier, före- en den, att Nyland och öster­ drag, föreläsningar, inåltider - botten vardera hade 15 poäng

alltid fanns det någonting att medan Aboland hade skrapat göra. i mödosamma ihop 6. poäng Stämningsfulla

och dragkamper, stafetter,

wolley­

frågesport, m.m.

i samma rikligt tilltagna mäng- Därför _ordnades en utslagsgi­

der som kroppen fick att tiUgo- vande jämfotahoppsstafett. Ny­ land och österbotten ställde dogöra sig. En

man inte fått något svar.

morgon­

aftonandakter gav själen föda bollmatcher,

spännande

triangelkamp vardera upp ett lag bestående

mellan österbotten, Nyland och av 3 flickor och 3 pojkar, En

Man är delvis också inom arbete kring en revy med pre­ nngdomskretsar oense om hur miär vid årsskiftet. Vidare på­ frågan bäst skall lösas i fram­ pekades att Finlands svenska tiden. Många förslag finns. Vid författarnas alster saknas i

i Pör!{enäs

Aboland skänkte spänning, fart bister centimetersdrabbning ut­

och tävlingsglädje åt friheten. kämpades på sandstranden, och

Efter att den egentliga triangel­

slutligen lyckades Nyland knipa O - v. e

kampen slutförts var ställning­ segern.

teaterträffen tidigare på kväl- FSU:s teaterkatalog. len framkom en' tanke som Inom nästa månad håller rin­ Teater-Jacob och andra ung- gen sitt årsmöte där man slut­ domsringen skall försöka för­ ligen fastslår. verksamhetspla­ erkliga. Det skulle bli ett sam- nen.

I

I

Femte ringen lovar

ge ut frän årsbok· Vi skall göra en årspublikation som skall slå ut SöU:s Tore Westergård, viceord­

årsbok flera gAnger om, säger

förande i femte ringen och bas

för

ringens

PR-kommitte.

Och vi skaJ.l ha den färdig t i ll ri ngens årsmöte de n 21 sep­ tember", fortsätter han. "Den

skall

vara

frän,

fräck

och

pigg. Folk skall springa sej halvt fördärvade för att få kö­

pa den.

form av ringträffar Tore Westergård berättar att Någon medlemmar, måste det bli under vint ern, PR-kommittens Gunne Lax, Tor-Göra n Asbac­ men också de bör förnyas på

han något sätt. Kanske nA gonti n g i själv, redan har hunnit med en d isko-s til ? ka, Börje Lassfolk

och

rond till alla ringens förenin­ Gammeldans och folkdans vill gar. Man har fotograferat, och ringen slå ett slag för i höst. mterv juar. Men mycket Ater­ I samarbete med medborgar­ står att göra på de tre vec­ institutet skall dansträffa-r hål­ kor som åsterstår till ringens las i Helsingby, Gamla Vasa, årsmöte. Smedsby, Jungsund och alt. Förstärkta ringstyrelsemötet Gerby eller Skatila. Beroende

hölls på Strömsö. Så få hade mött upp att det var nätt och jämnt att man var beslutför. Men de som kom var desto

mera aktiva.

på intresset siktar ma n sen på att få igång tvA eller tre kur­ ser som kan fortsätta hela vin­ tern.

• Några lägerdeltagare på PÖ rkenäs-trappan.

Sjunde ringen får e.gen ungdomsledare? Nu finns det

chans 3tt sjunde

domsledare. Ringen skall anhå lla

ringen skall få en ung­ om att få disponera

de medel som finns för ändamålet i Närpes kommun. Såväl ha reservationsanslag för ungdomsarbete som ringen kommer att anhålla om. Med SÖU:s instruktionslag och ringens egna medel kan man sen skarva i om det behövs. Korsnäs som Övermark torde

Tre revyer blir det troligen inom ringen - i Närpes, ÖVer­ mark och Korsnäs. Närpes uf skall satsa på att få en riktigt bra revy i år. Föreningen har chans att plocka ihop nu det bästa revygardet från Mej­

lersta Närpes,

Finby och Yt­

termark. Ungdomskörer skall man för­ gång i Närpes och övermark. Tonårsteater J.i:bIIIl på deSsa två orter. söka få i

Informationsmöten

för

ord­

inklusive rektor Björn Hind­ ningsmän och kassör ordnas Teaterfrågorna Förstärkta ringstyrelsemötet titut ets eve ntuella i förra veckan beslöt att man ström trodde att han säkert snarast möjligt. Aktivitetskampanjen måste Korsholmsspelets RingstyI'elsen förnyas, tyckte de närvarande. fortsättning occh revy-planerna omedelbart skall börja söka en skulle få användning för ung­ beslöt försöka få till ,stånd en ordningen vid av person. Fullständigt domsledaren för kursverksam­ skärpning ),{an tillsttte därför en kommit­ skall tas upp vid ett särskilt lämplig te med unga under 20 år som möte. Information för orrlni-ngs­ heltidslön vAgar man inte kal­ het occh därmed kanske kunna danstillställningarna inom ringakall p försla2' till nYa srreIlD.

män GCh kaSsörer skall ordnas. kylera med men medborgarins­ skarva i något på lönen.

I ens

'område.


öSTERBOTTNISKA POSTEN

Fredagen den 11 september 1970

bästa

2.

4.

Namn:

Adress:

• • •

• • • •

.. .. .. ..

• •

.. .. .. .. ..

• •

• •

.. .. ..

..

..

.. ...-...

..

..

• •

• •

• • ..

.. .. .. .. ..

.. ..

..

..

..

....

.. .. .. .. ..

..

..

..

..

.. .. ..

.. .. ..

..

.. ..

..

..

.. ..

.. .. .. . . . . .

.

.,.. .. .. ..

. ..

.

..

.

..

. ..

.

..

..

..

. ..

....

.

....

..

.

..

.. ..........

.. .

l'

.. ..

..

. .....

gisk

f

.. . . .

.

.

.

...

.

. ...

..

.

.

.

..

..

......

.

.

.

.

..

..

.

. .. .

.

..

.

....

.

..

.

.

.

.

.

. ....

"Bättre många

av

En

av

Gavm thriller'

psykolo­

thriller.

DEN

Roman

...

. .

en

VILDA FLODEN I "Borta med vinsten"-sti!

av bestsellerförfattaren Bromfield.

och

VAN8KAf'

Black.

Strackläsnings.

ung

guvernant!

15. BROTTFORSEN av V ic Suneson. Högstidsstund for \ deckarälskaren !

Louis

'

KIWAJ

14. LN'.L'Rllil!:RNAS HOV av HarbaJ'S Cartland. Miljö: de. parverad. fransk. Huvudperson:

gård plus en ung meka .

..

O\ll!:R

En-sjäJvbio.

LIDda!!. Aventyr vulkanön Kiwai.

l3. /<A!{LIG

OFFER Mans.

l

2 av

MIN liH.ONA UNGDOM

L2 .::;l'UH.M Edwaro kärlek pli

än om

6. LATTA LIVETS BöRDOR av Ann Mari Falk. Sommar. skär­ 7.

Postansta t:

säger

Catherine.

<

•• • • • •

nyutgåva.

Benzoni.

5. NATTENS av Adrienne

Till Bokklubb 44, HandelsespI. lOD, Vasa. -.

Juliette

AngeJique".

dej

SHANGHAI.

av

CÄTHERINE

av

SHANGHAl.

Bernhdrd Nordh. grafisk roman

populäraste

efterlängtad

FJADRAR

dej Den klassiska "hotell"-romanen Vicki Baum

l1. J

3. SVANSJöN Jascha Golowanjuks roman i

LANTA

V Cunn ingham. Om Ni vill roligt OCh " spännande!

.

9. H<YI'ELL 10. HOTELL

TILL

WIN'I'ERWOOD

Dorothy Eden. En härlig "ry­ sande· .... kärleksroman.

UNDERTECKNAD ABONNERAR HÄRMED PA ELITSERIEN, la 80U1\.M a IS MK ENDAST PORTOKOSTNADERNA. BöCKERNA PER ST., VARTILL TILLKOMMER TILLSÄNDES MIG UNGEFÄR EN GANG PER MANAD. DEN SEXTONDE BOKEN, BENGT LINDERS SUCCEROMAN:PAR OM PAR, ERHALLER JAG GRATIS.

BARA

av ha

av Sveriges

underhållningsförfattare.

HERREN

av

BOKKLUBB 44 •

8.

1. PAR OM PAR av Bengt Linder, en

Välkomna till·

..

9

.

,

Bengt Linders succeroman :

PAR OM PAR på köpet

nqj;got för dig

Fågelstråket drar' hort Dwt Hösten

borta medan ladusvalorna kan stanna kvar ännu till slutet av månaden. Tornsva­

ta gång för att småningom nästan helt dö ut. Naturen klär sig i de underbaraste färger och luften är klar

lan som flyttar bort i slu­ tet av augusti kan vissa regniga 'somrar få problem

är en tid när allt liv ute i markerna lik­ som återuppflammar en sis­

som aldrig tidigare. En septembermorgon med daggen glittrande i gräset hördes plötsligt tranornas kraftiga trumpetstötar. Ett lO-tal tranor i en vacker fylking drog iväg bort över

Det de daggvåta åkrarna. låg nästan ett stänk av ye­ mod i luften när trumpet­

stötarna tonade ut i fjär­ ran. På ledningstrådar satt ladu­ och hussvalor uppra­ dade under ett ivrigt kvitt­ rande. Det var samling in­ för avfärden. Ofta hinner andra kullens ungar just bli flygfärdiga tills det är dags för flytt­ ning. Hos ladusvalan känner man lätt igen ungfåglarna. De har korta stjärtspröt och bleka färger. " I mitten av september är alla hussvalor

med att hinna få ut sin' en­ da k\df inmin insekterna försvinner och tiden' är in­ ne för avfärd. Som bekant anländer

den

mycket

sent

om våren. Sedan ruvar' de sin{l 2-3 vita ägg i nästan 3 veckor. Ungarna som ma­ tas med långa mellanrum blir

flygfärdiga

först

efter

6 veckor. Inte undra på att vår korta sommar knappt räcker till för den. Den 28 augusti kunde jag ännu se hur ungarna mata­ des i sin holk. Sent på kväl­ len

när

det

var

kallt

och

stjärnklart hördes ungarna fortfarande från holken. Två dagar senare fanns inte en enda tornsvala kvar i grann­ skapet. Säkert hade det bu­ rit iväg söderut genast un­ garna 'fick luft

under

vin­

garna för första gången. En

ganska tion.

enastående

Det är sorgligt att konstatera att det är så få, som läser dikt - en stor, sanning, sammaiifattad i ett litet stycke. Or­ sakerna härtill kan ju vara många, men kanske det sist och slutligen beror på en förutfattad mening; att folk i så ringa grad läser poesi. Många anser det vara svårt, något som för­

presta-

Våryra i höstsol

E gendomligt

n,og

är

unnas endast få utvalda. Men så är inte fallet.

det

många 'fåglar .som näs­ tan grips av vårkänslor der vackra soliga höstdagar. Stararna börjar smått int­ ressera sig för s'ma holkar och sjunger en svag och lite trevande sång. Hos en del andra arter förekommer ockGransångare så höstsång. un

"Dikt är inte deklamation och sång och marsch och talkör. Den är en inbjudan till livets färd, kanhända ett rop till' den som hör." Såhär definierar Gunnar Björling dikten och han har ju

skönheten i en dikt, men hon glömmer alltför fort budskapet. Mottagaren av den stora san­ ningen förblir trots allt likgil­ tig. Det tycks som om ,männi­ skorna vore begåvade med en s. k. skyddsmekanism för att in­ te påverkas av en eventuell bit­ ter simning i poemet. Männi­ skorna känner inte.

så rätt så. En annan beskriv­ ning av dikten, ocltså den av Björling är ändå mer träffan­ och bofink låter ofta höra de: "Dikt är-känsla, men män­ änner inte." sin förströdda sk. skugg- niskor dikt har ett budskap. e Var j från sång trädkronorna. tt budskap till den som är vii': _ Vanligtvis är det un a ha hg att ta emot det. En mä.nni­ nar som långsamt ygger ska kan visserligen hänföras av upp sin sångförmåga.

f

Det vadarmyller som man på vissa stränder kuncie' se i mitten av augusti har nu

glesnat betydligt. Endast ett fåtal arter kan fortfa­ rande iakttas. Främst då kanske brushanar och enkel­ beckasiner.

Sista

veckan

i

augusti noterades det i.nten­ sivaste vadarsträcket vid det

I

Det är sant att dikten inte vädjar direkt till känslan som t.ex. musiken (Den måste gå en okänd' väg för att kunna upp­ levas intensivt.) Trots detta är

dikte n ändå den bästa av alla strandområde som jag höll konstarter, (tycker jag alltså) ett öga på. Vissa dagar kun­ ty den lär och. undervisar på de man se 10-15 olika ar­ samma gång som den är av­ ter på samma strand. Allt koppling. Dikten kan ge oss från storspovar och tofsvi­ svar på en fråga vi grubblat por till arktiska spov_ och över, den ger oss frihet att väl­ småsnäppor. De vänligast ja - antingen så, eller så. Kan­ förekommande arterna var ske den också i viss mån kan brushane, svartsnäppa, kärr- vara en flykt från verkligheten. snäppa, mosnäppa och små­ . ,Dikten blir allt mer politise­ snäppa. rad, men ändå kan även en po­ Småsnäppan, i storlek med litisk dikt innehålla en sanning, talgoxen, förekom- några da­ tt budskap till en omedveten gar i ovanligt stort antal. varelse. Den politiska dikten är Mellan 50-100 ex. Den häc­ nske den bi tra an ingen om kar längs IshavsKusten. noden och krigen IvarIden. Spovsnäppan var den mest

I

långväga gästen. ckar i Det ,är ju alldeles uppenbart . . ASiens poltrakter, vasthgast att det finns både god och dålig på Taimyrhalvön. lyrik, (etiskt sett, men det fal­ av september ler ju på läsaren att av göra den l mitten småfåglarna aUra saken, vad som är bra och dÄ-' sträcker mest. Största delen under ligt. Det är iu så här i världen förml' ddagstin)maina. De do, att tycke och smak är olika hos bo- olika individer. minerande arterna är och

bergfinkar,

sånglärkor kor. Hela

grönsiskor.

och ängspiplär­ de september syns

också ringduvor, stundom mycket stora flockar.

i

Det finns som sagt dikt av mest

va ri e rande

finns dikt för dig.

slag.

Det

som är menad ,iust

I dikten kan du finna

Rovfåglar på flyttning kan det du söker. få sva r på d'na

ända fram till ok- frå gor. finna san ning en och nä­ Undan för undan Tveka inte! ri ng för din s;äl. . minskar sedan den stora I a inte nej till en inbjudan strömmen bortdr agande fåg- T cka till livets färd l lar. LoL STRIX

iakttas

tober.

I

• Sträckande ringduvor

"

"


10

öSTERBOTTNISKA:

M·ånga

härliga

NYA

DE

Fredagen

POSTEN

--------------------------------------------------------------------

lästimmar med

ningen är at t det anonymitets­ skydd brevlådan innebär, skall

Se-xuaJlivets ABC

_

liii iiiiiiiiiiiiii liiliii

läkarbrevlåda från Vasa, där stadsläkaren Sven Almqvist be­ svarar tittarfrågor. . Förhap­

I Radio/TV

LÄKARROMANERNA

den 11 september m.

------------------

Lär känna ditt sexuella jag! hjälpa mänruskor att ta opp Psykiater Sixten Bondestam och problem som kanske känns fiir gynekolog Christian östman ta­ ömtåliga, att ta upp vid en di­

lar om svårigheterna inom rekt konfrontation med en !ä­ mottagniligsrum. ) samlevnaden. I det efterföljan­ kare i hans de programmet besvarar de Brev kan adresseras -till "Friga doktorn",

lyssnarfrågor.

Radion

fredag kl.·

Finlands

TV l. lördag kl.

20.30. 10.30)

(Sänds även lördag kl.

TV,

17..10_

Vasa..

EM i simning

Sverige inför valet

Europamästerskapens finaler i bl. a. damer 800 in frisim re­ . I Birgitta och Erik Pakari­ fererasav Seppo Kannasi eII nens program om valet i Sve­ eurovisionssändning från -Barce­ ,rige-behafttHas . partiernas· ·ar-lolla. . TV 1. 'lordag kl 20..45 gumentoch chanser. rpro ­ (färg). d met munträ er ordförandena

. de . fem tiksd'ag$partiertul" för Kristen demokratisk

samt

ger pjäsen Pappersservetten aY Kommunistiska ocb samling Ludvik Askenazy. För öve...·sätt­ förbundet marxist-kninisterna, _ ningen svarar BirgitSelin ocIa som är spätterparlier pi h f ör regin Börje Lampenius. I resp. vänsterkanten. Radion. rollern&.: Helen Elde och._ Paul fredag kl. 21.20. Bud$ko. skildrar hur en ay ElI i simning Pjäsen flickorna . i en tjeckisk -dans-­ Europamästerskapens finaler grupp under återresan efter ett i hl . a. herrar 200 m fj ärildim Frankrike gästuppträdande i och 15.00 ro frisim samt damer beger sig på en liten privat m­ 2.00 m b östsUn och 4x100 m flykt i Mtinchen.. Hemma :gs frisUn stafett refereras av Sep-. underkastas bon ett offici annas i en eurovis ionsförhör, som visar sig vara tänt­ sandnmg fr Ba rcelona. ligen prövande - men inte si .. TV 1, fredag kl.21.30 (farg)., mycket för henne som for de tjänsteman.. Visser­ derböran a De trehundr utvalda ligen är det hela för honom Ett program om biskopsvalet ren rutinsak, och dessuio!1l är i Borgå stift av Karl Henrik han långt ifrån omänsklig ID Nikula. Radio.n, lördag kl. 16.30. denna lilla evasdotter avväpnar (Sänds även mo.rgo.':1 kl. hono.m gång på gång mild -

21.30.)

lo.gik. Och har kapitulerat än, så hå.llB han väl på att förhöra he kvinnliga

inte

Att upptäcka och uppl eva Ett program om drama som

ny

undervisningsmetod.

presenteras

intryck

Bl.

från

a.

en

Radio.n, söndag kl. 20.00. "Munsalafilosof"

samno.rdisk dra;nakurs so.m på Skolteaterföreningens

ännu i dag ...

initiativ

Kuba

ano.rdnats i Mattby, för övrigt Svedberg intervj Ingmar den första kursen av detta slag Walther Blomqvist, fo.lksko·­ i vårt ·land. Radion, lördag kl. raren som i slutet av 20­ 20.30. reste över till Amerika ­

\

han i New Yo.rk studerade stipendium, upplevde depressio-

Det var de tiderna

I raden av underhållande till ­ nen, ko.m i ktlntakt med Georg bakablickar på gångna decenni- Backlund och SaHy Salmine1l er står 6 0-talet nu i turen. Pro.­ samt gifte..sig med en kubans-­ grammet är mycket subjektivt, ka - och i början av 30-talel säger Algo.t Jung so.m i Åbo. kom till Kuba.Där verkade med Göran Grön- I först so.m lärare, sedan tillsammans

I

roos sammanställt dokumcntär­ tjänsteman, blev 1943 doktor : material med intervjuer o.. mu- Havanna, därefter tjänst sikinslag. Radion, lördag kl. vid landets utrikesministeri 21.0 0. (Sänds även söndag kl. I intervjun, som gjorJes UD

14.30.)

Tänk Er dem i Er bokhylla'. Femton bokryggar r som glittrar' av guld (titlar, författarnamn och ryggdekor är präglade i äkta 23 "ka'rats guld!) Den helöverdragna conritbindningen r oöm oc gör att böckerna tål läsas många ganger. Sist men inte minst - .böckernas fräscha, gröna färg gör en verkligen glad. Det blir ett stimulerande och förskönande inslag i Er bokhylla...

Varje roman omfattar 256 sidor och är i format 125x190 mm. Böckerna är försedda med skyddsomslag i fyrfärgstryck. Till Bokklubb 44, HandelsespI. 10 D, Vasa.

Läkarromanerna 15 populära romaner 13,70 mk per st. att sändas mig med en bok per mllnad. Postporto tillkommer.

Undertecknad abonnerar härmed pli De Nya

il

Namn:

Adress:

_____

.... ................ . n

n

••

. ... . ...

_m•••m.

m

..... ....

.... . ..

__n

_._

.. ... ... .. .. _

�_�

hans besök i somras i det gam­ la hemlandet, berättar han Kubas moderna och l)lodiga -

En seriefilm i tretto.n avsnitt, toria mo.t bakgrunden av ­ skriven för barn av Astrid Lind­ 40-talen och om samman gren. Andra episoden: Anna o. fanden med Fidel Castro

-

Lisa

tänker rymma. Barnens Che Guevara. Radio.n. söndag kl. 21.na.. upplevelser i sko.la och hem i Bullerbyn skildras av Astrid 25-åi-ingarnas värld. Lindgren med den nioåriga Li­ Tjeckoslov akien sas ögon. Men det är i själva

sin egen barndom hon i de glada Bullerby­, språkig serie i sju delar. uppfattning so.m böckerna, en barndom som var ,de rik och trygg på ett självklart medborgare i 25-åriga eunlPE!S­ verket

skildrar

sätt, med en så intensiv närhet ka so.cialistiska stater h till naturen, att man so.m vux­ sin ställning i ett en har svårt att fatta det, so.m samhälle. Denna andra . ho.n själv säger. gjord i samarbete med TjeckDTV 1 lördag kl. 16.45. slovakiens. Television. Speaker: Fråga doktorn

Postanstalt: ·

Barnen i Bullerbyn

Var

tredje lördag sänds

Reijo Nikkilä. Planering regi: Kauko Vuorensalo_ en TV 1, söndag kl. 20.55.


ro

Fredagen den 11 september 1970

r

Vandrarhem i Lappfjärdskola

öSTERBOTTNISKA

POSTEN

,Lunka er o

lP ir i­ i­

"

/

L :a L

D

:;

y­ l­ b I al v

:t :e t­

Camping_ och

l

som har Kamratförbundet hand om camping­ och vandrar­ hemsrörelsen, beklagar dock ett faktum: Simning i Lappfjärds 'å är 'mte att rekommendera. Att det inte finns någon bad­ plats intill campingområdet, som en nackdel och det för­ klarar också varför många tu­ rister bara kör förbi. Många vet inte ens att cam­ pingområdet i skolparken lig­ ger intill ån. I' synnerhet ung­ domar v'llI ha mera liv och

e

EN GÅVA

l-

------

lorna och program -från de olika byarna. En önskelåda är upp­ satt på torget för En gåva i .. toner-hälsningar.

... L

[­ Ila

I

medhjälpare. - Sammanlags 543 per­ '

_

Tasavallan Presidentti är det dragande namnet till onsdags­ kvällens popgala som utgör fi­ nal på ungdomsveckan. Zotch, det nya vasabandet skall också delta. En visning av ungdoms­ mode står Stockmanns för.

rörelse samt badplats, vilket är orsaken till att så få unga sökt sig till campingen. - Här har bott mest famil­ jer och äldre personer som sökt sig en lugn och fridfull plats, säger rektor Lindqvist. Vad standarden beträffar så har många prisat vandrarhem­ mets hemtrevliga rum. - För att som en familj uttryckte sig i somras. - Vi har rest land och r'lke runt men aldrig sett maken till rent och snyggt vandrarhemm. Vandrarhemmet kan bereda på en rum för 60 personer gång. Nästa år kan man ta emot ännu fler då gamla sko­ Ian som just nu renoveras, ger plats- för ca 25 gäster till. Priset på en bädd har varit 6 mk plus avgift för lakan. har vid ån Glasfiberbåten varit i användning hela somma­ ren av gästerna. Timtals har många rott 'på den tyvärr sim­ ovänliga ån. Köket har stått till förfogande för dem som velat koka mat. Däremellan tittar man på TV, spelar bad­ minton, och t.o.m. metar vid ån. Plus en del utflykter som görs till nejden omkring. Där­ till har det getts turistinforma­ tion osv. Kursverksamhet och helpension för grupper förekommer också.

I

har man tänkt Måndagen som motionsdag. Det är då fotoorienteringens hålls. I den kan alla delta, framhålls det. Man får se på tjugo bilder och med ledning av dem skall man sedan sig fram till lika orientera många kontroller. Kontrollerna finns alla inom en radie på ca 200 meter från ungdomsgården. Kl. 18 skall m n anmäla sig för -att få vara med. Senare blir det prisutdelning och fiImförevis­ ning. På tisdagen blir det disko­ kväll. Det är meningen att ung­ doma'rna själva skall dekorera salen och till hjälp får de Leif ingman och Helmer King. Utan. för ungdomse-ården blir det fyr­ verkeri. bra sor och korvgriII.

If l-

För att man verkligen skall kunna kontrollera sig själv hu­ ruvida temppot under träningen varit lagom hårt kan man utfö­ ra ett test som Arthur Lydiard kallar "pratprov". Så länge Du kan prata utan att i allt för hög grad pusta har Du genomfört träningen rätt men om Du bör­ jar känna Dig mycket andfådd skall Du genast ta det lugnare. Den vanliga hastigheten vid "lunkning" är 100 m på. 55-60 sek. Om Du är helt otränad

mar. Säsongen har varit livligare än i fj 0.1 konstaterar rektor Trygve Lindqvist som an­ soner har övernattat.

Bl.a. en klubbledarkurs var på gång till sista augusti med ett trettiotal ungdomar som in­ kvarterats i skolans elevinter­ nato

för att stanna. Kommunen sak­ nar campingplats och därför finns· det säkert ett behov. Pengar har flutit totalt ca 10.000 mark, och när utgif­ terna är betalda torde nettot röra sig omkring 4-5000 . mark, en fin summa. I fjol gav kommunen ett an­ slag på 500 mk som användes

Osterbottn1sk .ungdomsUdning Jakobstad, lI'ln.land

Medlem

rredag Red ak tör INGER LUOMA Nykarleby, tal 20

Vasa SOU:8 ltaDB.I,1, Handels­ LO D, te!. 1 872, 18 572

espL

REDAKTlONSRADET:

Alf Sne1lmaD ordförande, PauJ l!ln1und Lappfjärd, Rol1 Nora· man Petalax, Bror-Uno KVU!t SoU, Henrtk F4gelbärj Vasa Bruno Köhler Vasa, Dan Skog Vassor, BlIvor lCklund' Klmo, Margot N11sson Pedersöre ,Jet, blsbet Bjon Gamlakarleby . f>RENUMERATlONSPRlS; Helt I.r •••••:. _ e.e e.e:_. . f=­

HaJvt A.r KvartaJ

Lappalainen nuoruus

..

.... 17

med häst9. Niin itkee maa ... . ...... 14 skjutsar. I en paus kommer en kapten fram till ett ekipage. - Kristian - Hur mår du, gamle gosse Venus .. ........ .. ..... 14 Kocken flyger upp i enskild - Kirka ställning och ropar: - Tack bra kapten. -Håll klaffen människa, när jag pratar med hästen.

Det är nu andra året i följd 12. man bedriver camping och van­ drarhemsrörelse och det ser ut 13. som _om det skulle ha kommit

o Terrängrnarsch

- Aikamiehet

.

Listaveikkaus

Lapaloma

l

- Eino Grön Kuulen sydämen ääntä

14.

Kerrotko kaiken

15.

En henno heittää mitään pois

_

Arto Sotavalta

••

_:.:....

Ii:­

•..• •.

_ •••'. • . •.•.•

_• • •-•.•-••.•

.

16:­ ,;....: zr,

ANNONSMOTTAGNING: ::;OU:s kans11. Vasa,·te!. 13- ,72

0.16872 '

OP:s ANNONSTJA.NS1 RaU Knutar. tal 18 M , IT.:eXpea1Uonel1, Jakob8t8.d Jakobsg: l8. tal I.S 6M t fl'-Kontoret, Nykarle y' tel 20 024 -. , onseJ oör Inlämnas senast Usaag ltI.. 16. tUl SOU-kansl1et enaat Itl 20. KASSA OCH BOKF·ORING JakobsgataD 18, Jakobstad te!. la 511

I

ANNONSPRIS: 1

rexten

• • _ • •••••••

er texten

_ -:80

•••••• e-e _ -: 1r.

_ •• • . . .... --: 76 Uö<1sa.D.nonser Minsta annODSa vgtft 0'0 10: eBtäma platB -: 10 per mm oUUionser ang4ende förlovade ITtgda. rödds _ • • o • • o o o 10:­ l"ören1ngsspalten per rad 00 pl

steroot s Poster ansvarar rör ev. mac1a BOlL W1t ats annonsör pQ grund av fel , 'UlIlonser 80m UlJ1ngtB eller 30m pt gru nd av postförsen1ng lllte Införts t begärt nummer, 'nte

- Tapani Kansa

- Markku Aro Kun sinut näin

Z:­ l: -

__ • •-.,_:-=-_ e:.

• ••••• _-e:•••_ .....

LOanununet

.

Kultainen

••

. ::3kand1navien Ovrtga länder

Radions lista

- Jari

149

RedakUon: Jakobsgatan 13 Jakobstad tel. 13555

Singsby vann fotbollsfinalen

8.

av tidningarnas förbund

ridningen utkommer varje

till uppsättandet av skyltar. I år har man också ansökt om ett litet bidrag, men fick av­ slag. Ny ansökan h.ar gjorts med tanke på det ökade gästan­ Det blev till slut Singsby uf talet under 'denna sommar. som segrade i finalen mot Ves­ terv'lk uf i femte ringens fot­ P. E. bollsturnering. Matchen spela­ des senaste torsdag i Karperö som ju är hemmaplan för båda föreningarna. Singsby visade 1. Vain kotka lentää aurinsig vara det säkraste laget bå­ koon , . .- ................ 52 de i fråga om samspel' och Markus målgörande. Målgörare i mat­ 2. Ei kauniil11paa .. ....... . 44 chim var Ingmar Beijar o. Gö­ - Katri Helena ran Strandberg, båda' från 3. Joo vielä oot vapaa ...... 42 Singsby uf som således segra· - Markus de med 2-0. Spelet stod också 4. Tuulen tie ... ... ' ........ 26 i halvtid 2-0. - Kai Hyttinen I Singsby uf:s lag spelade 5, Hyvännäköinen ...... .. .. 23 Ingvald Hjerpe, Martin Bäck, - Markku Aro Bengt Beijar, Göran Strand­ 5. Koskaan et muuttua saa 23 berg, Chr'lster Strandberg, Ing­ - Pas! Kaunisto mar Beijar, Åke Liten, Sigvald 7, Kaiken kauniin rinnalla 22 Storm och Kaj S.!.orm.

Till nästa år s'lktar man på en kantin för att kunna ser­ 11. vera glass, läsk.

I

Posten

Pratprov avgör

vandrarhemsverksamheten i Lappfjärds folkhögskola är slut för denna som­

svarat för verksamheten med skolans lärare Som

a

- Motionsträning bör för att "lunkaP ännu saktare. Kontrol­ den skall vara effektiv utövas lera alltid med "Ilratprovet". regelbundet helst 3 gånger per Växla mellan gång och "hink­ vecka. Motionsformen väljer ning". "Lunka minst 3 gånger Du själv huvudsaken är att den i veckan men undvik att "lun­ räcker 30 min. och att Din puls ka" två dagar i följd, ty det stiger under utövningen till ca kan resultera i trötthet och o­ 120-150 slag per min. samt lust att fortsätta. Ju bättre att det föranleder svett. kondition Du upppnår desto Artur Lydiard i Finland känd hår,(lare kan Du börja träna. I som elitträna-re, har givit ut en första hand gäller det alltid att hok om "lunkning" som mo­ öka på sträckan och ,hålla sam­ tionsform. Denna pok har blivit ma fart· i:i0m tidigare. I ett se­ en succe överallt· där den ut­ nare skede' ö):!:as också farten. , kommit och män kan r ntav ta­ GemeIisa t för afla är att an la om "Iunkningen" som en inte bör trötta ut sig. folkrörelse. .De ?a traning 'ger.goda re­ Vad innebar egentligen "lunk­ , . . s ltat.' Hjä:rtverksam:heten:6c h nlng"? ' - -" ' kar, lungkapaci­ , Arthur' Lydiards .'metod' bl .doiIl}?ppet ö "lu kning" går ut på att röra teten blir större, välbefinnan­ sig i ett behagligt tempo som det ökar och vikten ,går ner förutsatt att man, äter förnuf­ växlar mellan gång och "lunk- ( tigt). ning". Huvudsaken är att man inte känrier sig­4tma.,ttad. Lyck . , a. tkll· på era "lunkIänDetta låte'r säker.t hoppfullt kar", för den som ofta tyck ­ att känns, r-------:, konditionsträningen plågsam och för vilka den fod­ . rar stor självövervinnelse.

,. Campingområdet i folkhögskolans park har uttnyttjats av många campare. Fridfull plats som dock tyvärr saknar badplats.

Il

l

Österbottniska

D

L

form

[(anti,)... flera bäddar nästa ar

Il

i

11

- Tapani Kansa

Jakoostad!! lTyckeJ1 och

I'1<1nlnga

AktiebOlag. Jakobstad 191Q

I "'


Ö

_ . B_ ;;;.R-_

.;;.; ,_...,.S:_T_E.:... ;...'"'... . .... __ ..;. __.;...;. •.:.. ..;.;... .. ---' .... •...-. _ ...;, ' ..... o .... . __ -- ... = ""' . z . -.. .... .. __ .. .... ... . .... ,... .... 1% &

, _!_S_K_A_ T_N T_

"_ '

__

,. .fl..:;.. N

. _9_S_

. ._ ...:.

.

en4f n

.,... ' Fr. .

' ---'-

,'.'

-,-,__--...; --:-"

7 "

p

:

ber

.�

nl:nUIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIJIIIIUlil)HJllflllIlII JllIIUJIIIJIIIJIIUlmlltlllilllllllmIllIIlIlJIIIIIJllIIIIIIIIIlIlIlIIlIJlllllllllllllllllmllllllllll l llliiHlIlIlIllnlllllllillllllllNllllillllllllllllillllll1lIHlllmlHl llillllllllnJlIlIlIIHllnllllHlIlIIlUllllnllIAlllilllllliitillllllllllllllllllllllUlIl1IlIlllinIIIII TIllIl1IilllllllNllililllllllllllllllllllllHllfllillllllllllllllllillllllllnlllllllllllllllllllllllillll1lililllllllll

I(arpcrö f'olliparIi fortsätter jBuhblan packas in

i Arkitekt

skall lösa

- placeringsfrågan -

i

Karperöungdomarna skall fortsätta med sin folk­

I parksverksamhet.

Det beslöt

ungdomsföreningen

Men bubblan vid ett medlemsmitte i måndags. de fordringar fyllt inte har Den in. packas skall iute varit har Den man ställde på den i våras. och ung­ trivsam, menar man, den är för mör

domen känner siginEoltiiugd. Rent ekonomiskt har tdelning, sii.,ongnetto då ännu tvi till-·

; den gett

å _

ställillllgar återstår' uppskattas av vhdg ,Göran Bei­

jar till

10.000--15.000 mark.

Kommitten fick vidare i upp­

. sannolikt

det

skall,

Nu

§ lemsmötet tillsätta

näm.ligen byggnadskom-

en

8 septem-'

nya planer, Den

ber hålls ett .nytt möte och till dess skall kommitten pre­

sentera ritningar och skaffa samfällighetens tillstånd,

I iI\

en arki­

tekt som skall generalpiane­

beslöt

mitte 'som skall jobba fram

att kontakta

drag

byggas nytt i Karperö, Med­

ra folkparksområdet , I det här skedet' är de inte abso­ paviljongen

var

klart

lut

skall stå, arkitekten gp.s inöj­ . lighet att komma ;ned alter­ nativa

också

lösningar

be­

träffande placeringen,

• Utredni ngskomm itten har lagt fram sina förslag och diskussionerna går, Fr.v, Arne Lax, Ener Holm, Helge Holm och Olle Fransholm.

llIllIlIlIlIllilIIIIIIII:IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIINIIIIIIIIIIIIII 1I111111111111111111111111111111111UII1II11II11II11Il11111111111111111t1111111111111111111111111111111111111111UilllUJlllJJJJlllUllIU1II1II1I11I1I1I1I1II111I111I111I1I1I1111I1I11111I1I111I1I1I111I1II1II1fI111I1I111I11I1I1II111I11I111I1I11I1I11I1I11I1I11I11I1I111I11I1I1II1I1n1l1l1ll1l:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillIIUIIIIIIII

Vi knycker varand as' elever-':

SÖD

beklagar då vi borde disl{lltera ramen ().ch förklarar

tt· .få.'kl!lr eti vem, som vill ha, öster ttniska Posten hat SöU' senaste vecka sänt" ut ett brev med upp­ ionsavgiften fö 1970: Bre­ ma n-g ' aH . erlägga' ',preriume at vet hAr: :iYVirr' gått till en hel del personer som prenu­ mereRat.' . . I avsjkt·.

Vi . beklagar

skedda

det

och ber att få förklara:

......; På försommaren konsta­ terade förbundets arbetsut­ skott·· att

preilUmerations­

kampanjen inte ' kunnat ge­

nomföras enligt beräkning bl.a.i Gamlakarleby,. Jakob-. stad, Larsmo, Vasa och När­

peso , -

AU

beslöt

därför

och

Tidnings

Tryckeri

efter

som

ger

ut

för­

tidningen,

att de som inte prenumere­

rat på dessa orter skulle få tidningen

tillsvidare.

En

mycket stor del hade aldrig

blivit tillfrågade om de vil­

le

ha tidningen.

- Samtidigt igångsattes en omfattande kontroll av pre­ numerationskort och -listor.

-

För någon

var

denna

och

vi

en

vilka som

brevet

med

sändes

uppmaning

prenumerera.

terst bristfälli.gt, Det är den

mänskliga faktorn som -spe­

lat in,

Vi beklagar särskilt att någ­

vecka

genomgång

trodde' att

relativt

sedan klar

vi

hade

tillförlitlig

lista

lar

och

personer

som

pre­

brevet

och

numererat via våra förenin­ gar fått brevet. Alla

som

fått

som redan betalat prenume­ rationsavgiften

får

lämna

brevet obeaktat - vilket också framhålles i brevet:

I I

För Svenska österbottens ngdomsförbund

Arbetsutskottet

mäIda

punkten.

andra

folkhögskolor,

x:

\ ,. t

k

men' att

detta att locka elever

Höjd nivå

tag få fortsatt förståelse för vårt arbete och tidningen

Vasa den 8 september 1970

-

',-

och maxi behÖver tju-'" -tt. T.yå nya l" arare I SI , M an bör strava tl'lj att få . h': " fem. ' Rektqr n tror og- go • . . dock' att, gIum ,har •• . ..,. _ a.a r n Sk'uth"II:' . skolefolk som lärare, man . nar aså' ret b'" orJar pii' tIs". l" ' o r' . handarbets " rarc -, förverklig dagen skall ha. kvoten fYlld . För '. att kunna k gr a som na allt detta måste ma n slå sig' Värre var det för tva år sedan' rl by o .' fr samman, få ökade resurser.Det då inan 'hade lika många an­ . re Irglt erm är enda utvägen. Själv är SkuF mälningar OCh lagen föreskrev er att lärarH n un erst I'Y hälla beredd att packa och gå trettio elever som minimum för : . _ na ar helt med pö n.o tema den.dag,.det " utrett att Kro- st ats b'd I rag, det gäller att höja UD nobyskolan bor slås samman r or for Eltt I'ntresse fo , å " beredels-e. nmgsmv ' och synkr . n -,..,ri!- __ ' med å on annan. Utrednmgar­ för handelsutbildning har man skolan med den öm , ga na hittills visar dock att KroKronobyskolan märkt och var i "Iden. noby ,. ar en av de skolor som därför siktat in sig på maskin­ _ Utan lärarkollegiets skall fortleva. ./ skrivning, bokföring occh andra verkan går det inte an ...... . Han anser att folkhögskolans handelsämnen. Samhällslära något., plats I. dagens och morgonda- med ärlig vilja att så allsidigt Mera samverkan också gens skolvärld inte behöver de- som möjligt belysa olika förelan övriga instan ser är finieras närmare om man blott teelser, ge överblick och väcka Skuthälla skulle önska ' höjer undervisn'mgen till gym- engagemang är också skolans Hans dystra spådom är: nasial nivå. Då fyller den ett ambition. Skuthälla understry­ _ I stället för att gi klart behov och kan bli en av- ker att man i Kronoby har man till) ett par tre starb nämare till högre studier. samma möjligheter till ämnes- lor kommer vi troligen att.. Och som sagt, i Sverige har kombinationer, studievägled­ sätta tilsl vi dör - alla man kommit så långt på den ning, föreläsningsserier som i IDg r

Vi hoppas trots detta miss­

österbottniska Posten.

Tjugo elever är förhandsan­

'

. •

:

att

- Nu har det vis t sig att vårt kontrollarbete varit yt-.

, r

:

inte prenu­

deS§a

ra som skulle ha friexemp­

diskussion' med . Jakobstads

lag,

över

mererat. Till

Lärarna . helt -med på notern ,'

eleverna.

GA SAMMAN

till

sig

Stevie

Wonder

_ be!iOl1Zlr'

Sverige med nya linjer inte är folkhög­ förmodligen gång i september_ Alldeles skolans huvuduppgift.

lockar inte

Skuthälla är smått besviken

Nej, folkhögskolfolket måste

ligen

påbörjade

veckors

baD

gästspel på över folks reaktion på Krono­ skapa en sådan ram för under­ The Town i Londo by folkhögskolas giv att höja visningen att deras skola fyller han kommer att spela

undervisningsnivån, bl. a. i ma­

ett

-

en uppgift. Linjer och .kombi- ve-LP. Vidare meddelas. tematik, finska och engelska Stevie just förlovat sig nationer är sedan detaljer som och att förlänga läsåret. De ar.. .. Miss Serita Wright, iISJ,I;........ har tydligen inte är lätta att ordna efter behov Tamla i Detroit. Brollop i gumenten gått

hem i konkurrensen

om och intresse.

tember.

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 36 1970  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 36 1970  

Profile for webbop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded