Page 1

.. nls'k·· -·a · os ... t er b· '. " 0 tt Österhottnisk.

.

h.

blev

singare

så och

'

, -

Är det snart slutdansat på somral'l1a i fjiird e ring;;

tidigare

: en? E fte r j

'år ,är <l th ra Maxnio' tiom ser ut att vilja fo rtsätta. Re,;pelt har gåll kraftigt nerår d senaste åren. Den här sommaren blev långt ifrån vad man hoppats j Oravais, fÖi'en\n­ gen har' inte kunnat betala av på skulderna för : den oinfaitä_dd ' reno e­ : ·ring SOnl . enOJnförts.

småningom evangelist.

'

I

!lag är IUln bosatt i Sverige gift med en svensk Ilic-'

eda

b. 'Han

turnerar

nu

.

'

I

Terry Delle var Englands

sitt

B.ekymra-de ' milleriIV.' ringen Bara Maxmo vill sommardallsa .

Elvis t>resley för omkring tio år sedan. l\'len' 1 64 bröt .... helt med

'

posten

u.n;.:dumst,pnin

or dagen den 2 sept. 1971

8 kså"gare Ilröt och' blev·· evangeli.st .

·

.

··

·

en­

'

-.n med sin sång och vitt­ MJSbörd. Han själv är helt tnsiastisk inför sina upp­ och säger så här:

FSS behövs illDu' i, ·vart· odemokratiska" sk.lsvstem' "

·

.

__

.

.

.

I

. :: Pilblihiff;örna är' tal n"­ , de" föl aliaie s

.tre.Max

..

'

mmii fäkila i n a

, m6har,

esökare på .fem ,t<>Il' kvällar, ()r va i8 har :h , aft 3.000 på :riio kväii .te " ,ILl o ' mid��ri,-"år 10;000

..

'

·

)"äkn s och,sJutligen'

pelt - har Tor Nyman, Henry Alm och Olav Storgård är inte glada när de ser ut över festplatsen på Storberget i Re jpclt - en gång i tiden österbott ns största och populärast.e dansst,äIle. personer ---------­ -----------•

'

"

R J:-

'hafl' endast 500 på

tre kvällar.:

Ungdomsledarna i Vasa gar efter låilg konflikt o

,

Ungdomsledarna i Vasa - Brita Högnäs-Sahlgren och lIse Helle - har

an­

sökt om avsked från sista september. Upp'sägnin­gen är resultatet aven lån:g konflikt med stadens ledning i olika frltgor

som

ber<)r ledarnas anställ­

nings­ och arbetsförhållanden. Den direkta orsaken

var en skrivelse från

stadsstyrelsen till ungdomsnämnden l vilken stads-styrelsen vill ha upplys­ att

ideella

åtnjuter

föreningar samhälleligt

ska besl..attas cch

social

för

en

verksam­

Om beskattningen ge­ ors kommer förbundet hjälpa föreningarna att

�..rj-ira

!C'ig, beslöt man på

.u1'ft>emötet.

ningar om ungdom lf':()arnas arhptstider. Ungdomsledarna i Vasa har arbetat de tider de anser att de

unga

j

t den

s a

har

bäst

möjligheter att träffa dem De

har

med andra

be­

och de ungdomarna. inte

i liI{het

stället haJ'

8,00. I ett

par

Men anser skall

de jobbat

kvällar varje

sta dss t ) e lsen T

inte ha

stämma

att

rätt när

de

vecka. i Vasa

träffbara, ställda

inte

Och

om

rIittar

de

an', efter

sig

reglementet bör detta ändras.

anställda

Ungdolllsledluna tänker me­

be­

ra på de unga och deras be­

aU själva dt.

4'

vill

arbeta.

hov

än

vad

som

med de un­

sl,cende

påved,a5,

De

l i staden kan u nga vill ha nå­

gonting att säga till 9m. Det

reglementen.

sig till sin arb

n är

de märld att de politiska ung­

ledarna skall vara an ­

t

har de möjlighet till i en' po­

Det måste stå i reglementet

till Id.

liom

ak

är också genom dem

i

fattningshavare i staden sökt

et splats

k ont

har bäst

ga, Det

bar

står

Dessutom

domsorganisationt"rna i Vasa

litisk ungdomsorganisati()n.

S

sidan eIJ,o, spalt l

.


2

öSTERBÖTTNISKA

To

POSTEN

Det finns' ingen orsak

öP

2 sept. 1971

att stoppa lifta...det

Den

S toppa

lifta det! Det kravet , från AK-direktö-

att inte göra det.

kommer

De unga

skall enligt Ervi resa med all-

ren Pauli Ervi, som i ett utta- 'männa

ökar år för år i antal

kommunikationsmedel

ekonomin och miljön att fler

och inte uppträda som tigga-

personer färdas i samma for­

aU de som liftar är en fara

r e.

don.

för sig själva och för bilförar­ na - det har t. o. m. hänt att

* Undantag

liftare antastat de chaufförer

Tillfället

som tagit upp dem. Enligt

Enri

är

det

gynnsamt

bara

äventyrare som tar upp' lifta­

sitt

för

synnerligen

AK-chefen

något

att

fördomsfulla

ligt Ervi dock kan göra un­ dantag för soldater och utlänningar

_

de sistnämnda skall

man guida runt samtidigt som

ihop

man gör propaganda för Fin­ land.

Festfördelllingen

diskuteras just nu i ungdomsförening­

.görerna, är så pass unga att· de Inte har upplevt den tid då dansade

fritt

eller

--

I den gamla "goda" tiden arrangerade ungdomsförening­

arna danser utan att ta hän­ syn till någon. Stundom gick

u n :::n: g:: :I ;.e::.ut t :

te så överhövan gott. Men då ännu klarade man S!g med r:tt par hundra beta-. lande: orkestern bestod av en

liten grupp i låglöneklassen.

dag är läget ett annat,

även om inte· alla orkestermedlemmar blir rika.

beklagliga

några

faktUm

liftarflickor

att har

bragts om livet borde inte få piska upp vilka opinioner som

för föreningarnas ekonomi, det ir ofta fråga om dansarran-

helst mot ett ressätt som i hög grad är de ungas. Där­ .

emot skulle det vara välkom­ met med förslag om hur man kunde

eliminera

de

negativa

sidor som är förknippade med ressättet. Inrikesminister Eino Uusitalo är tämligen nyanserad i sitt uttalande: han manar de unga aH noga överväga om det är skäl att utsätta sig för den risk 'som ed liftning kan inne­ bära i synnerhet på kvällarna och nätterna.

kanske bilarna

ungefär Såsom person­ en

lördagsnatt

anno

1971. Stundom tog bussen all

ung­

Det rådet bör följas.

dom från en ort, där den loka­ la föreningen bjöd till dans..

D et

me sta

är nu annorlunda.

Det. är mycket som skiljer

5O-talet och SO-talet från 70talet. En sak borde emellertid vara uppenbar, nämligen att festfördelningen har gett.dans­ verksamhett'n en

stadga

och

föreningarna en ekonomisk ut­

delning som inte varit möjlig

utan ett långt drivet samar­ bete.

Däremot

bjuder

såsom·

det

ministern

emot

att minska

in­

Hellre då: ge polisen resur­ att

kunna

gripa

de

som gör sig skyldiga till över­

gonting som kunde rubrice­ unga

ung­

gagnar förbundet som sådant,

unga som trots små resurser

är

vill röra på sig -- lära känna

ledande

domsförbundet nu utan

många

föreningarna.

Det

om vill komma in i

den fördelning som ungdoms­ föreningarna har skapat och den dag föreningarna ger för­ delningen på båten har de gi­ vit fältet fritt för alla dem som vill bl på marknaden. . För

ungdomsföreningarna

gäller - DU såsom tidigare: Håll .0,1

finns

ingen

an-

ledning att stoppa liftan­

det.

Men

däremot

finns

det

många anledningar - och de vägmyndigheterna övervakning,

och

information.

till

ökad

även

till

ökad· trygghet

för

upp

land och folk.

* Tomma bilar

je dag med enbart föraren i rullar omkring på våra lands­ ·vägar

-

och

enmansbilarna

kampen

beror

om tidningar.

På Svenska dagen

på .att vi är bra, bileet. .\r ni i Amerika

Ilå att

svenskarna

är sa på att delta i terna.

festlicl.

I Norden kan ni fOr mest läsa om S

inte

att

driva

liftare.

Det

är

är

också någonting

som t.o.m. utlänningar kun­

de s·kriva under. Av den sist­

rigt inte så mycket - om man får tro radio- och tv­

det

folket. Jag

ju

läser

också:

Vr

fått en nationalhjälte.

orimligt att kräva - hur gär­

har

vapendepå på fasl-LC2JUIWIII:-.

. Det är möjligt att det är· . • Det har vant sant - och att det också i <l-n.ULJ»ICUI , festival i Åbo vår tid finns behov av dy. och i Hbl sk er .llr lika. dell bl. Il. såhar: Vem minns Paavo Nurmi och ändå är han en av de

egendom, liv och lem?

"eviga" hjältarna. Hur mån­

ga är villiga att om fem år

förklara Juha Väätäinen för

I(onst fö

na tionalhjälte.

Om utvecklingen fortsätter

är han då en glömd lärare i UIeåborg och några rader i en torr ierottsstatistik.

några få De

Men . som

stunden.

kulturella privilegierna be­

avlägsna privilegierna.

När gav staten österbottens

kulturliv en rejäl

slant sist?

Fordret

/_

me Johan. Det klingar unge­ som då finnarna över­ sätter döda svenska kungar. fär

Men det gör ju också vi, t.ex. med franska och andra län­ ders forna kungar. Följaktli­ gen är :let bara hur man ser

inte dras.

• Närpespojken Rune Her­

Skolreformen är ett evigt dis­ men

ändå

de verkliga reformerna vänta på sig - det gäller på så gott som alla nivåer. Nu har

för

det.

bort? låter

karamen

Under Väätäinens glansda­ gar fick vi tin och med upp­ leva att han begåvades med en svensk namnform: Grym-

Nyland, scm anser att en av

gifter under 70-talet blir att

undervisningsministeriet

visat· upp sin tidtabell för en

-

rigt

nämnda sorten fanns för öv­

kussionsämne,

Så länge tusentals bilar var­

vi

Det är vackert sagt.

därhän '1tt endast äventyrare

tar

inte

Det

Det bör vara ett mål att ar­ för,

brukar

lös spänning till ändlöst ju­ • Försvarsminister Gestrin lovade de ö-sll!fti"'� bel.

liftarna.

beta

mång'i tiofemåringar

var dagar som enligt Sam­ grantsk'l.ra.

leder och

inte

arbete förvandlades från and­

vägbyggen Detta

som utkJlD_1r

. Hur

länge lever

nationalhjältar?

och

trafiksäkerhet

tidning

Finland: hur skulle diet • Dyningarna från EM i Hel- med .en prenumeratiOD­ singfors rullar alltjämt. Det stöd åt en glesnande

Talja - starkt ökade resurser för

döma,

Det finns gott om dylika

ökar år för år - att ge poli­

sen,

p

låg fyller 75 år och är

segrar.

Man

kulturpolitikens viktigaste upp­

förekommer nå­

inom städer utan rimlig orsak. Men arbetar för likaväl som det finns ofogs­ att håDa festfördelningen vid . liftare finns det "nyttoliftare", liv, är det ett arbete som inte de

det

flertalet

ännu trögare.

kan också säga att varje krock

NaturligtviS

som formligen pendlar mellan

utan

la i minnet att trafiken kräver

grepp - och mord.'

som . ofogsliftande :

det

jämställas är det skäl att hål-

AUtså:

att

Vinne::

vare sig kan eller skaH

död en död för mycket.

medan

mot Sverige.

ett

står. Detta är förvisso sant och det kan läsas i Västra

ras

ten

krockoffer och ett mordoffer

offer - alltför många.

unik

poäng i motionslandskame p n också om det inte är

bortser från kollisioner och di­

. int

en

­ nog, av de nordliga resulta­ ungefär lika vital som -

varligt inträffar --:- om man om

är

·kvar på sofflocken. Det blev kande upplaga (nu c.

också

tresset för liftning. för

skor,

som

ket sällan som någonting all­

Även

Det

­

Norden

tion: den enda finlandss

I de flesta kommuner bars ka

finns. Det är emellertid myc­

keskörningar.

v....to_­

kaveln av en handfull män­ utanför Finland.

tigt säkert. Var på våra vägar

gör, mana fram en mer avvi­

ser

risker

ungdomssamman

kaveln var Yo r k.

tion.

är man alltid garanterad till

sande inställning från bilister­ nas sida för

Avsikt.en med

det skulle vara hundraprocen­

* öka resurserna att,

de

i i

att ge jsterbottningarna mo­

na man iin ville - att liftan­

Då åkte dansbussarna kors

och tvärs genom österbotten,

om

som ' startade

. här laget närma sig Sideby. tidningen

bör man vara

är en krock för mycket. Varje

Det

Det är ganska naturligt att så skE',r: många av de UDP 80m i dag står i ansvararna.

I

är

nisa tion, Vlirs med.Jemmar en­

Håll

"vilt".

medveten

sätt göra reklam för sin orga­

re. AK skolar sina medlemmar

man

Naturligtvis

I

Gamlakarleby börjar vid det som många vet reda

det en vinst både för national­

lande fö:r: Nya Pressen säger

<)

mo­ mans, omkring 1960

österbottniska

tionskaveln

är

i

i veckan som gått

,

gen den 2 sepL ­

ALF

efterlängtad

reform av stu­ er på arbetstid? dentexamen, utan att egentliHåret växer jU gen saga hur det skall bli. Om fyra år kanske. I vår är det nog om man

tar

svettremmen och fordret

ur mössan. Kanske.

.

!

.,

!

.

-

Menalit' harväl

pA arbetstid?

I

- Nej, men så bal'.

klippt av mig allt


_=='=

n den

tp " _ '' _

2 '

1=9 7 1

__________________

Ö S _T_E R_B

veckans debatt

Brottslingen· är den viktigaste? nga llOP om att liftandet

förbjudas har hörts under te tid"(se dagens ledare).

turen S

H

Samarbetet

i

..tör såväl för­ som nackdelar, signaturens Dnynnar

i

att

'resonemang det· i

själva

Wft'ket är brottslingen som är

Ilet viktiga, hur heinskt det än lian vara f(jr offret:

"Bara en sak blir i denna allmännä humanitet lätt förbi­ sedd. Offret' för ett brott är inte på långt när lika viktigt

_

som brottslingen. Det tjänar ingenting till att, förneka att tidskrifter av viss typ, film­ makare, författare m. fl. fin­ ner ett gripande dramatiskt material i de mest förhärdade förbrytare. Det s. k. antihjäl­ börjar, 'bli pop, tebegreppet rentav i så måtto, att själva brottet, klart utsagt ondskan, blir blott en, biföreteelse. Off­ ret är likgiltigt - inte värt att tala om. Brottslingen är intressantare, hans sociala bak­ alkoholism, kanske grund, kanske en förvriden sexuali­ tet. Allt sådant serveras nu till övermått i den allt beseg­ Man rande frihetens namn. talar medlidsamt småflinande (Det åter­ om pornopaketet. kommande argum.entet. porno­ minskat grafifrigörelsen' har Dan­ i sexualbrott antalet mark). Men om då den över­ måt liga sexuella friheten vän­ der sig mot sig själv, just när det tungsinta, vår gäller' nationalkaraktär? aggressiva Till morden på unga k\l.innor' ansluter sig ju nästan regel­ bundet sexualbrott i en eller

-- annan farm. Dagens ungdom anser sig ' själv - och anses också all­ ,, mänt - vara mycket mera utvecklad än sina föräldrar i motsvarande ålder. I vissa av­ seenden förhåller det sig så Men en liten reservation må till utvecklingsgraden tmÄtas: hör .inte ofrånkomligen van­ ligt sunt förstånd. Skulle an­ nars' den upplysning behövas, som man nu kräver en ök­ ning av - upplysningen om att tidens vålds anda kräver större 'försiktighet, mera för­ tänksamhet, mera riskförebyg­ gande än förr? Barn varnas för svag is, bilister för våg­ halsiga omkörningar, älgjäga­ re för lingonplockare. De un­ ga har tydligen inte blivit tm­ andra, för varnade räckligt men lika stora, livshotande fa­ ror. sådant varnings­ och Ett upplysningsarbete torde vara den enda utvägen åtminstone tills samhället och hela värl­ den reser sig för att med nya medel kämpa mot den andliga med samma nedsmutsningen iver som man nu ägnar natur­ och miljövården. Vore det skäl

att hålla. ett särskilt brotts­ bekämpningsår? Eller att till­ sätta en ny kommltte Ull alla de föregående för att dryfta medel att skydda individen för våldsbrott? kommer Eller hjälpen från varje individ skilt för sig? En sak är säker: intet me­ del bör lämnas oprövat. Ropet om de ungas fara är så hög­ ljutt och krävande, att både ungdomarna och samhället själva måste försöka finna ett svar på något sätt."

VelD l{an ,svara om

bingoskatt?

Styrelsen för Svenska österbottens Ungdomsförbund har dis­ kuterat skattemyndigheternas åtgärd att beskatta behållnin­

gen från ungdomsföreningarnas bingoverksamhetoch konsta­ terat att:

ganden hörande till stat och kommun. SöU hävdar med skärpa det gobeskattningen leder till att oriktiga i att ungdomsförening­ stat och kommun tar med arnas från bingo­ behållning

- de flesta föreningar som drabbas av (lenna skatt åt­ njuter samhäilets stöd. Bin­

ena handen och ger med den verksamheten beskattas. För­ tyrelsen beslöt att på allt bun

andra.

- bingoverksamhetens

ideella sätt påvisa det felaktiga i den­ na beskattning och man står inte främmande för att be­ svärsvägen förRöka få en änd­ ring till stånd.

och sociala betydelse inte Bingo­ bör undervärderas. verksamheten fyller ett syn­ nerligen stort behov och er­ sätter de tidigare anordna­ de programfesterna.

- den ev. behållning som ung­ domsföreningarna får från bingoverksamheten investe­ ras omedelbart i fritidsmil­ jöer och verksamhet som i de flesta fall står till all­ mänhetens förfogande.

- så länge stat och kommun

Myndigheter: Tänk om med bingoskatten Det

förefaller s6m om myn­

digheterna i vårt land på

ordnat finansieringen allt sätt skulle fÖl'SÖkakring­ inte skära ideella föreningars möj­ av fritidsverksamheten bör man inte skattevägen stry­ ligheter att verka. Det senas­ te i detta avseende äråtgär­ pa de föreningsinitiativ som den att beskatta föreningar­ tagits för att. klara av Mig­

O_T_ T

N_I_S_K A

P

__ __

O S

T E_N

__

________________

______________________

. I

'Slopa bingoskatten' Sö U kräver uppvaktning

h,os finansIninisteriet 8ingobeskattningen

blev som väntat den stOI'a fl'ågan i vid SÖV:s styrelse­

möte i förra veckan. Styrelsen hf>s]öt aU med skärpa hävda det orä\tNisa i eskauas. Vidare beslöts om åt­

att ungdomsföreningarnas vinst från Bingo

gärder med anledning av den väntade lagen om statligt stöd föl' kommunalt pJanerna för

ungdomsal·bete. 'Festfördelningen fÖl' J 972 skall igångsäitas. höstens uf-aktivitet fast ställd·es. En uppvaktning skall göras hos skattestyreisen och

finansm\nisteriet om att be­ ,slutet om bingobeskattning-' ' en skall omprövas. Uppvaktningen skall ske i FSU:s regi' och om möjligt Suomen med Inom Liitto. Nuorison SöU:s eget verksamhetsom­ tillsammans

råde sk'lll man söka samar­

bete med andra organisatio­ ner, i första hand idrottsför­ eningarna, för att infonner3.

skattenämnderna de lokala om problematiken kring bin­ det och gobeskattningen

orättvisa i

att

ideella för­

eningar, ,som åtnjuter sam­ hälleligt stöd, beskattas för en ideell och social verksam­ het.

Om beskattningen av ung­ ,domsföreningarna genomförs bistå för­ förbundet skaIi

eningarna vid inlämnade av besvär över beSkattningen. Avsikten är att alla förenin­ gar som beskattas skall be­ .svära sig.

Festfördelningen skall i år ske etappvis och områdesvis. Enskilda styretsemedlemmar skall sammankalla förening­ arna inom de områden där

festfördeln-ingen vållar mest bekymmer.. och försöka kom­ samförstånd. ett till ma

'Först

sedan dessa punktför­

delningar genomförts kallas fördel­ avgörande de till ningstillfällena. SÖU kolnmer under hös­ ten att satsa stort för att få

till stånd kommunala domssekreterartjänster

ung­ Alla

in-sides-informerade på un­ " dervisniilgsministeriet räknar med' att lagen om' statligt kommun lt ung­ till 'stöd

I

domsarbete kommer att god­

kännas före nyår. Det bety­ ung­ kommunala der att

domsnä,TlJlder kommer att få

SöU har

tionerna.

i972

ungdomsorganisa­

in e

men

år

under

statsbidrag

tidigare

tryckt hårt på för att få till ' fritidsledartjänster.

stånd Detta många har

har fall.

också Men

lyckats

i

samtidigt

anställningsförhållande­

na blivit synnerligen broki­ ga.

.

Bingoarrangörerna uppmanas, deklarera (

Nu har de f rsta bingo­

kanske alt stöta på vissa

fått anma­ niJ;lg att inlämna deklara­

arrangöl'erna tion.

problem.

gården) ,gen

_

klaration.

Det k«!mmer

nas bingovinst. Liknande res.t­ riktioner som är Säregna för vårt land är stämpelskatten

på inträdesavgifterna vid nö­ jestillställningar, den s. k. nö­

jesskatten, för€.Dingarnas skyl­ dighet att innehålla förskotts­ ,ska tt på arvoden SI}.lllt· vissa bestämmelser om anordnande av offentliga tillställningar. En vedertagen princip vid tillämpning av lagar, och för­ ordningar är att man hellre skall se till lagens anda än till dess bokstav. Myndighe­ terna toll�ar dock ofta l ar­ na rakt tvärtom. Med stod av lag försöker man kringskära

K-stad,

förargad.

För.

Brahe­

ä­

synnerli­

Hon

berättar

att föreningen senaste år er­

först. Nu gaIler det för

föreningarna att avge de­

i

Elvi Knuts

Skattedirektörerna,

i Kristinestad och Peta­ lax' skattediiiotrikt hann

höll 1.500 mk i bidrag från

I

staden. Det gick åt 'till upp­ och lokalen av

värmning

från bingospel kommer att strypa många föreningars ak­

räckte inte till. Brahegården fär inte 5törre anslag än and­ ra före n ingar. }fen de skall hAlla dem med samlingslokal för

en anspråkslös hyra. Tack vaJ;'e bingon har det nu sett. 'betydligt ljusare ut.

Man har kuimat köpa en del ,nya inventarier. Men nu tar väl tillbaka alta sina stan Som pengar' på detta sätt. medlemmarna i Brahegården har jobbat ihop!

tivitet. ,Att nu börja betala Senast ö sept. vill skattedi­ skatt för erhållen vinst 1970 rektören i PetaIa>. ha in Peta­ - vilken för länge sedan är lax Nyby uf:s deklaration. De­ förbrukad -' kommer, förut­ klarationen bör innehålla för­ om att det kan bli bekymmer­ teckning över, inkomsterna och

samt att skrap< ihop 'pengar­ utgifterna för bingoverksamhe­ na, att förta många förening­ ten, föreningens av vskri t ars lust att överhuvudtaget stadgar och verksamhetsberät­ hålla i gång föreningens verk­ telse samt uppgifter över ev. samhet. erlagda arvoden och hyror. De­ , Det kan ingalunda vara lag­ klar,ationen skall avges· på blan­ Tänk om, kett' 5 "Rörelse, eller yrkesid­ stiftarnas avsikt.

En retro­ kares, som icke har dubbel bok­ aktiv skatt är i princip ogod­ föring, skattedeklaration av in­ tagbar; den blir illte bättre komst och fönnögenhet för år

skattemyndiglulter!

för att den drabbar förenings­ 1970". medborgarnas - i detta fall . Inger Ribacka, som borde av­ livet! föreningarnas - möjligheter ge deklarationen, begriper ing­ att fonna sin egen existens, på enting. Hon sitter som SAGT: Det är större skam att att skaffa sig egna inkoms­ SÖU:s kansli borde ju ändå ve­ misstro sina vä.nner 'än att bU be­ ter. ta litet mer än vanliga f Beskattningen

av

vinster

dragen

av

dem.

La

Rocheloucauld

eningskassörer


4

ÖST-E R 8 OTT N IS K A

*..

Q.1.,U\1,1\t%

I

- Tondagenden2 sept. -

Sydos · · lerbottens tr.·vsammaste nO··J-esplals .

: .;"

sO"" %O:

POSTE

o;'

E&. C:» E&.41-----ZE&.1I:.7'

f

/Q;z

::K» '6'r/

SÄSO N GAVS L UTN I N G

kallar till

lörd. 4. 9. kl. 20.0

02.00

.- Vi har försök få ihop det bästa möjliga i 'orkesterväg - eller vad sägs om följanik

§Jig:Joh ans-

4A,

- "Österbottens ohotade etta

PopDrkestern som vann finska

"'E X O T I C' 19.30 20.00.

BUSSAR: Wester trån Dagsmark kl. Nämpnäs. Haglund' från Kaskö kl.

mästerska pen i- Lahtis.

via K:stad och Tjöck. Wester från Pörtom . kl.

19.15

via

övermark

och

Närpes.

P S. Vi tackar tlår trogna (ulnspublik för i sommar och hälsar Er· välkomna igen n sta säsong mer att vara ännu trivsammare. •.

KARPERO FOlKPARK Ungdomens säsonga"slulning!

-

19.30 .

via Norrnäs

och

då RÖRGRUND kom­

lördag 4 sept. kl. 20-02 •

(Nästa lördag de äldres avslutning med Korsholmsgillet)

kl.

Ra.ilgsby

Tr'e orkestrar

Uppvärmd paviljong

Förlängd

id.

-

·1 uf·lokalen

1 paviljongen:

POPDANS med Ze.riet

KARl KOSKILA DANNES BUSSAR: Håk ans fr. torget

19.45, 20.30, 21.10.

o.

21.45.

Majors fr. l'S'äset

o. Långåminne.

'

19.30

19.15

via Solt o. Ga _mIa -Vasa. Strandlinjen fr. Pet.tJ.l ax "

.

.

via Yttermala.x,

.

Lördag 4. 9. kl. 20--01 Höstens

Venezianska

Fyrverkeri

afton

*» Facklor @. Lyktor

* Ett sista tillfälle

*CARACAS

. för Er som gillar

GRANADA & * ELLINOR BESIKTNING

-

Lille Peter, som är mycket bllintresserad, kom hem från skolan och

berättade

skolläkaren

sök nästa doktorn

tör

mamma att

.kulle komma på be-

dag.

lIIrulle

Peter II1ldrade vad

göra

Mamma svarade:

med

dem.

[

ORD.GR. n BUSSTRAFIK SOM FöRR

Han ska titta 1 öronen, näsan, halsen och på tötternll och så lf'ssna på bröstet. . Här avbröt Peter och såg tu ndersam ut:

-

jag

l!örru mamma, _tror du att gå

Igenom

nlngea? . :., .;. :- .

den där be.slkt-.

[

Fördelen, min son, med att ha ett stort ordförråd är att maD lätt kan undvl a de ord man inte kan stava bil.

8alcm GahU,.

- Ett bevis på att hundratals människor tänker samma tanke kan man tå -om man studerar : lysning spresenter.

I

SAKNAS En ung, söt lärarinna berättade

för sin klass om vikten att vara up pmärksam.

- Titta på klockan och tala om vad den och jag har gemensamt! En flicka reste sej och sa.::_

p..,;Ett�J.

II

[

Ytterligare

en

flicka

reste

och sa: Armar som visar tidelll! .. . . Utmärkt sa larannnan..

_

_

har klockan som Inte jag Efter en

har

_

ång tystnad

en gänglig pojke och sa: Fröken

har ingen

peodeL


WW __

2. _n_ d _en__

p t, _

19_7 1. _

__

Ö_S _ T _ E_K_B_O _T_T_N_I_ S_K_A

________________

P_ O_S_T_E_ N

__

.ORAVA I

I I

______ ----------------------_____

SÄSONGENS SISTA DANS

S

på paviljongen

LöRDAG 4. 9. kl. 20-02

LARAMIE Från kl. 19.15-19.45 bil.ieupris: 3

STEN-OLAS

- BUSSAR SOM TIDIGARE

-

Serv.gr

..

Orctm.gr

l

Biljettgr. 3

HARRSTROM PAVILJOG LöRDAGEN 4. 9. KL. 20.00-02.00 Nu kan alla komma och avsluta sommarsäsongen

m d en riktig helafton till tonerna av

WI·KI_NG t

P. S.

ALLA SOM VILL, K.·fN BESÖKA DEN BERÖMDA KÄRLEKSSTIGEN I SEPT"-':l1BERIJIÅlVSKElVET,

' . ')"V ).

.

' BUSSAR: Strandlinjen

19.15 fr.

)\0

Nyby via Petalax och Molpe.

dansbana sönd. den 5 sept. kl. 20.00-01.00 För musiken står tODporkestern

DANNES BUSSAR SOM TIDIGARE

::

toppentipset

Inkommande lördag 4, 9. kl. 20-02

11. Den är din denna jord - In

"Nää niitä lauluia on"

ger öst. månen

- PAULI RÄ5ÄNEN

13.

......-...-. ..

förut och retur p

12. Telegram för full Annifrid

Lyngstad.

Skyll på lantbrevbärarn's

ped

och superstiärnan MARKKU SUOMINEN med orkester och ANITA VIRTA Sommaren fortsätter i Isojoki och programmen blir bättre, Även du har Gratis buss som ännu cha·ns att vinna en ny personbil.

.

-

-

-

Sven-Erik

Ramel.

Anders

14. Alf

_

- 15. Adagio

_

Ericsons orkester. Povel

Co

_

m

-

Monica Zetterlund.

natten.

VMS

Annonsera i ÖP I

I ....


O:STERBOTTNISKA

POSTEN

Torsdagen den 2 sept.

-

Välkomrnen 'till

Aminne folkpark .

MALAX

SöNDAGEN 5 SEPT. KL. 20--01

CARACAS BUSSAR: Strandlinjen från V asa kl. backen, Harvas och' Bränno.

Dans

N

FUNKT.GR. 2

19.31), 20.30. Från Gla Vas a kl. 19.15 via Helsingby, Långåm inne och Vias. Från Petalax-Nyby kl. 19.15 via Ribäcken, Kråk­

i

VALLGRUND lörd. 4. 9. kl. 20-

KJELL JöRGENS Buss från Björköby kl.

BRAZIL

I

.

. . I !

-

,

19.30

I

ka" och gick direkt från Top- I pentipset till andra platsen på I listan. Det innebar att betydligt AMINNE FOLKPARK m er rutinerade LiIJ-Babs med M A L A-X "Välkommen till världen" fick Lörd. 11 sept. Säsongavslutning. flytta sig till fjärde plats. Wikings o.Ritva Rantala med ork. Siv-Inger är färsk i schlagerbranschen. Hon presenterades SMEDSBY' UF Medlemsmöte 7. 9. kl. 19.30. av Per G!'ever. i ett "Kvällsöppet" från Göteborg 'tidigare Alla med! den här sommaren. t'

'

I

r

-

SÄSONGENS SISTÅ

Gammalda n s

·TAM B O R I T O spl!lar _

_

LarS" Lönndahl

.

..... (ny)

Lars Lönndahl

.

.

.

.

.

_

Brune Wintzell

9 Det

kan

.

..

svänga

Trio me' Bumba

.

.

.

till

.

_

.

'

10 Nu kan hela vår värld sjunga

( 4

....... .

i topp

1 Indian Reservation Raiders

............ (12

2 Me and you and a dog named Boo

det. Vid - de ringstyrelsemöten som då hålles skall man försöka plocka ihop

Lobo

2 Co-co

arbetsteam enligt modelJ från Fjärde ungdomsringen senaste vinter. Pla­

Sweet

( 6

4 On the road again

nerna bygger på ett nära samarbete med medborgarinstituten.

Ian CampelI

.......

.

5 Chicago

de till statsbidrag.

Graham Nash ..... . Den första åtgärden är att i 6 Big Step samråd med Landskapsförbun­ Shakane ........... det och Länsungdomsnämnden ordna två informationsmöten 7 The fifty-nine street kommunernas för ungdoms­ bridge song nämnder samt representanter Simon and Garfunkel för' kommunalstyrelserna. Vid . 8 Every little move she dessa kommer man att försöka makes påvisa för kommunerna förde­ White Plalns ....... larna med att snabbt inrätta 8 Tweedle dee, tweedle ungdomssekreterartjänster och dum ta över de ledare ,80m nu finns l e of the roa d .. M'ddl . ansta "llda av t. ex. rIngarna elat Eat 0 1 home ler samarbetsorgan. DesSa aVlö_

I samarbete med Folkhälsan planeras några samlevnadskurser. Den u-landskampanj som inleddes under vårvintern skall . k ulmI nera Ull der h"osten. Ut"over detta förekommer en mängd ordinarie och traditionella aktivi- nas i de flesta fall med kommunala medel varför det inte blir teter. Förbundet anser sig därför någon kostnadsökning för en

( 2

med

Family Four

tio

( 3

. (12

Hootenanny Singers .

8 Balladen om Joe Hill

kuteras.

( 4)

( 5)

7 Aldrig mer

dell och Birgitta Lybäck på "Eriksgata", genom alla ringar inom förbun­

enskilda gruppmed­

.

6 Jag är en gentleman

aktivitetsprogram för hösten. Under tiden 14-29 september reser Paul Lin­

lan skan d

.

värl­

5 Tango-potpurri

Låten heter Någon att_" als=- _ Borta f r ån listan den här vec=: _' ' .:

samhetsprogram för hösten och vintern. idekonferenser Två skall ordnas inom området med informella diskussioner om nya uppslag och aktiviteter. En träff med företrädare för församlingarna planeras varvid bl. a. långfredagsdanserna skall dis-

( 'i

den

Åstadkommande av aktionsgrupper inom ringarna är det centrala i SöU:s

ringens medborgarinstitut hop­ pas man få med aktionsgrup­ perna som en fritidsledarktirs i institutens program. Avsikten är att gruppen/kursen skall sammankomma regelbundet för studier oeh diskussion. Däremel­

till

Lill-Babs

Nytt grepp och aktionsgrupper

Enligt mönster från Fjärde

dig

Cornelis Vreeswijk

4 Välkommen

.

lemmarna leda olika aktiviteter inom sin förening, by eller an­ nat aktionsområde. Denna upp­ läggning av uf-verksamheten lyckades utomordentligt i Vörå På de ställen där det finns -Oravais-Maxmo senaste vin­ hel- eller deltidsanställda ledare ter. Om medlemmarna av aktions­ försöker man samla aktions­ grupperna kring dessa. Efter grupperna har kompetens för ringstyrelsemötesserien blir det ledande av någon speciell verk­ SÖU:s nya instruktör Birgitta samhet kan de också påräkna Lypäcks uppgift att "sparka i ersättning från medborgarinsti­ tutet för 3itt arbete. gång" aktionsgrupperna.

skänka

sång?

3 En fattig trubadur

LindelIs och -Lyhäcks Eriksgata

Planerna för vinterns uf-ak­ tivitet har dragits tipp av SÖU:s aktionsnämnd och fast­ ställdes vid styrelsens möt e/se­ naste vecka.

min

2 Någon att älska Siv-Inger . . . . . . . . .. (DY

på Svensktoppen!

i Ytterjeppo lördagen den 4 sept. kl. 20

1 Får jag

Monica Forsberg ....

Svensktoppen toppas alltså den här veckan av två nya schlagerflickor. Monica Fors­ berg ligger nämligen kvar som etta med "Får jag skänka dej min såp.g". . Ny på listan är Lasse Lönn­ Siw-Inger Svensson från Ladahl. Han kom femma med holm gick direkt till en and" Tango-potpurri". Därmed har raplats på Svensktoppen den Lasse två låtar på listan. Han här veckan. "Jag är en gentleman" ligger på sjätte' plats.

Siv-Ing r Svensson direkt till tvåa

kan: "Flytta ut hela sto med Rospiggarna och "Ko oss börja om" med Nina zell.

.

.

1

( 4 (-4 3

<r,y)

( il

(lO)

Aktionsgrupperna är inte 10­ kaliserade till enbart ringarna. Paul and Linda Mc I allmänhet hoppas man få till Cartney .. . ( 2) ...... . . stånd flera aktionsgrupper inom varje !'ing - totalt ett 20tal inom SöU:s verksamhetsom- nu vara ans\'arig för att de an- del kommuner. ta tiden tt börja tänka på ställda ledarna inte kommer För kommuner som inte har fylla denna lucka. Behov av råde. eller ger anslag dare för fritidsverksamhet Ett antal förbundsaktiviteter "på bar backe" dvs . sitter med anställda ledare ryms också med i' SöU:s verk- tjänster som inte är berättiga- för någ'orisådan är detilu rät­ över hela landsdelen. ,


Yw8dagen den 2

sept.

öSTERBOTTNISKA

1971

POS

I

..

. •

är det bara Maxmo . S I1l> l ' dansa på .sommaren l IV ringen

u

u: .

..-:L

har ändrats ituationen på dansmarknaden inom Fjärde ringen - Vörå, Oravais, l\1a x mo denna sommar. När danskvällarna fördelades räknade Oravais med att köra för fullt. Även 'örå uf ville ha danskvällar' till Rejpelt. När nästa års somlnarkv illar skall fördelas är det kanske bara Maxmo som vill ha dans. I Yaxmo redovisar man för' 10.00.0 b2sökare vid 15 dans­ varav

..... .... . u.

\"ais

har

tre

haft

onsdagar. På Bingo

ca

3.000

t

Rejpelt

I

in

har

och

danser.

Och

på funderar Bertel och Solveig på

ällar. då är midsommaren ad.

Nu blir det aU satsa på vin­ tersäsongen så mycket hårdare.

det där om att ået kanske inte

man går att hålla i gång dansverk­

ca 500 personer på samheten vinter

kvällar.

samma

ort

och sommar.

både

Men' Ora­

lIaxmo ur har byggt ut sin' vais-paviljongen är nog för väl bana )

(tak men inga föns­

till ca 400 m2• och

det

är lämpligt. rum.

en

- Det är på oss själva det

säger Solveig Lillkung. . tycker Vi som nu sitter i styrelsen har

a har man haft i medeltal personer

utbyggd =ö .. att börja stå tom.

På lörda­

beror.

Två kiosker. inte den :ätta lusten att satsa.

härlig

simstrand

trevlig omgivning är övri­

p tillgångar vid festplatsen.

få fram nya krafter

Vi måste

som vågar försöka. Nu för ti­ den skall det vara små arran-

Maxmoungdomarna är nöjda gemang och överraskningar att

med sommaren. Ett 20-tal unga bjuda på för att publiken skall har hållit i gång verksamheten. trivas. Föreningen har 71

medlemmar.

äldre har hjälpt till med • Motvilligt serveringen. En del av de 15

De

Bertel ,)Ch S0lveig tror inte

kvällarna är såna som Kerklax

på en gemensam . storfestplats

of och Vörå uf hyrt.

inom ringen. Där borde allt ske med ans(ällt folk. Det skulle aldrig komma någon återbä­

• Storfestplats?

Dansbanan i Maxmo står på ring åt föreningarna. skifteslagets

mark.

FöreningEm

Oravais uf:s paviljong är to­

har arrendekontrakt på 25 år. talt Fjärde ringen

en

har haft planer är

drygt 600 m2•

370

storfestplatil marna

gemensam

Dansgolvet

Föreningsmedlem­

m2•

sköter

själva

allt

vid

och hört >ig före i MaXmo. men festplatsen. Man har ett 50-tal skifteslaget tillåter inte utbygg­ ordnin gsmän och drygt 100 per­ ad

.

regi.

annat

än

Maxmo

i

Maxmou!1gdomarna tror

uf:s soner som arbetar. inte

lleller att Jet lönar sig att dan­ så värst mycket mer än vad

Det

näst an motvilligt

är

som Vörå uf-Iedarna söker sig till Storberget i Rejpelt. Man

nu sk r: Ett dansställe kan

tänker

bli "u tslitet".

verksa·mHht och renoverar 10­

sommar

Nästa - tta

som

i

tänker år.

Man

man

satsa

vinterdans­

ka.Jen i Koskeby.

tror Festplatsen

Storberget

var en gång i tiden - för 15­ och

ett

nytf

ute<lass byg­

20 år sedan - den populäraste festplatsen

(

Oravais

möter

mer

be­

den

stora

Rejpelt

i

österbotten. fina

sökte

Till

paviljongen

sig

i

ungdomar

i kymrade ansikten än i Max­ stora skarof. Publikrekordet för mo. Bertel Olin' och Solveig en midsommarvaka i landsde­

LiUkung

är

inte

sommarens De

förstår

nöjda

med len hålls troligen fortfarande av . Rejpelt. varför inte I dag förefaller inte pavil­

dansverksamhet. inte

danspubliken trivs i

""När

Oravais.

jongen mera att vara så stor. sina 300 m2 dansyta hör

• Vi tänker fortsätta Som hittills och hoppas att publiken fortfarande trivs i vår paviljong, eeb dricl(a' un d er tak". säger den också till de mindre. Ute­ säger Benita Kock och Gösta Blom i Maxmo ufo Sören ({och: representerar återväxten i för­ BertelOlin. Därmed syftar dansbanan av betong verkar av­ eningen. Enbart Kockar fillIls det fem på l.ommande räknar han. _n på den stora utbyggnad skräckande och framstår .i dag löna sig att satsa på. Paviljon­ ett område för parkeringsplats. en rätt stor f ö rl u st. Nästa fireningen gjorde i våras. som en felinvestering. gen är inte för liten. Dessutom I andra hand borde man satsa sommar blir det knappast nå­ Nytt serveringsrum, nya ve­ har man en uf-lokal på samma på en pampig entre och vägen gon dans alls i R jpelt. Nu er och 'lY entre för en kost­ • Ännu men in gslösare? tomt. På sydsluttningen finns upp till skall krafterna satsas på lO:­ pavilj0ngen. Kanske .ad av 50.000 mk. Fädernegården där man skulle med en springbrunn. en uteser­ kalen i Koskeby. de

får

skita

i

vatten Med

Som

ännu

meningslösare

framstår den grop man spräng­ de i

berget

för

att bygga en

kunna skapa en alla tiders fri­ vering och en Simbassängsgro­ rangemang.

luftsfestplats.

del blomsterar­ •

l

Seg

pen kunde bE fågeldamm. Geo­ av det har man simbassäng Och dock skulle en Ja. det skulle verkligen fin­ öDET grafiskt ligger paviljongen kan­ med dansverksam­ sådan med största sannolikhet nas möjligheter på Storberget . ske bäst till av alla i sv. ös­ en under sommaren. Dans­ ha räddat festplatsen ' på Stor­ ReJpelt. Varför är din näsa s å röd. terbotten. I Rejpelt kunde man . ftl'ksamheten har dock inte gett berget undan förfall. Iden var farbror? satsa på :ltt få finsk publik Allt detta är ba·r fOrlust. planer alltför bra för att lämna som _ Det förstår du inte, lille vän ända från Seinäjokl. och drömmar. Rea·Hteten är _ det är öde t som drabbat mej si. - Men räntornr är stora. sä­ en grop i berget. att man inte haft någon pu­ många gån ger. Tor Nyman och Henry Alm ger Bertel. Vi skall ha stor • Planer IIch drömmar rinst innan det blir någonting är medvetna om att de har ett blik i Rejpelt i sommar. De - Och har det alltid drabbat dej ö er till amorteringar. . område som det. kanske skulle Men först borde man få köpa tre· kväliar man ordnad e gav just på näsan.

I


öSTERBOTTNISKA

8

POSTEN

Torsdagen den Z sept.

-

..

Bergman vill ha

mera

Lobo och hunden Boo

engagerad;. underhållning

finns

verkligheten

l

Torsten Bergman efterträdde P-H. Nyman som svensk underhåIiningschef på TV den 16 augusti. Torsten Bergman kom närmast från radions samhäUsre­ . daktion. Senaste "ecka presenterade den nya underhållningschefen

lillsammans

med

producenten Ponlus Dammert och värdparet Anita Svensson och Georg Back­

En låt

som

You

An d

ligger på de flesta

And A Dog Named

topplistor

just

Han

800".

nu

som

il'

sjonpt

låten på platta kallar sig Lobo och är de bu ta nt i 1i6s!E1I'-_ manhang.

lund höstens stora underhållning Slänggungan vid en information i Vasa.

varje

dag

har man nu lyckats lista ut

New

Yorks

att

Lobo.

Efter

mångt

både

Lobo

och och

mycket hunden

Lobo. år förstås inte

Boo fakti!<kt existerar. Mån­ ga har tippat på fantasiva­ relser.

skulle han ju ha och då

Lobo

är

amerikan

och,

strax över tjugo år. Han bor Florid3

i

riktiga namn. Ett am,'dn_III:

och

har

både

franskt-amerikanskt och lite

'de

man

Lobo,

spanska

och

vilket

betyder

Iden fick man av Boo, liknar en varg.

indianblod i släktleden.·

1300 är en stor svart får­ och är Lobos egen skyddsling. Men inte nog med det. Han har också en basset, ep. forkshire terrier och ett charmigt litet ,knyte av obestämbar ras, en s. k.

i

gatukorsning.

klubbar

* Lobo

andra musiker.

* LP Iwmmer

hund

Lobo lärde sig spela tidiga tonåren.

kom till colleg e började spela i ett skolband. följde solo

varg på spanska

-

..=

När

spelningar och

och

danshak,

tillsammans

Det va. på en liten Att

djur

hobby

är

Lobos

framgår

stora

väl redan.

Han

·tycker

djur,

"utom såna som krä­

om alla. slags

i Florida som han upp tes av skivproducenten Gernhad, som tiU sina riter ka!1 räkna alla

lar". Vilket kanske kan va­

py"-succeerna,

ra

Guardsmen.

lite

vanskligt,

när

man

som Lobo bor i ett landskap känt fö!" sina

sumpmarker

med

Lobo gjorde en den sål:le ganska

och mängder av både giftiga

hans

och icke så giftiga ormar.

mer. Då tyckte han det på tiden att han skrev

Men trots det trivs Lobo i Florida. Bekväm närhet' till New York och skivstudion. Med flyg tar resan två tim­ mar.

hemtrakter

I)ch

låtar

det

men

resulterade

"Me And You

And A

Named Boo". Nu är han i full färd

- Det tar ju inte längre

att skriva låtar för sin fä

tid för mej att komma till

ta LP, Rom han hoppas

stan

ska vara färdig,

än

för

alla

dom

som

SPöKEN EMELLAN Ett par spöken träffas för första gången

och ska presentera sej.

gens ideer.

- Vi säjer väl du med detsam-

Det behövs endast en on d dröm för att missfärga alla morgonda-

Nya underhåUningschefen Torsten Bergman._

- Vi får hoppas att det blir ningen, men det beror på Mu­ sin redaktion och börja planera . underhålInings samh ällsenga gerade pro­ sikfrågan som är en sampro­ vårsäsongens

mera

t gram sa Torsten Bergman när duktion ,av flera länder och fle­ program. I vår vet vi om blev halsbrytande ÖP var frågvis. För övrigt ville ra avdelningar. partaj , eller me ningsfylld unhan inte yppa så mycket om si­ Den 6 september skall Tors­ crazy

na planer.

ten Bergman sätta sig ned med derhållning.

- Jag är

- Vilken sida sover du

bUt

- På morronsidan.

grupp och tycker det är bästa formen så jag vill gärna träffa min redaktion innan jag säger något. Jag uppfattar min upp­ gift som planerare och kommer kanske

inte

att

visa

mej

mycket i rutan själv. Höstens

underhållning,

som

förutom Slänggung n omfattar Musiokfrågan . med Sten Broman och 3-4 punktunderhåUningar,

I{onunuri,erna slia inforllleras

avdelning

kan

om nya lagen käinen, föredragande vid undervisningsministeriet

underhållning under hösten. Det

om

ä

mera än vad som. skulle an­

komma

på underhåHnin gsavdel-

NU FINNS HOS OSS för "en billig penning" per sats kompI.

Fastsättning

gra

Jako bs ta d

Utvilade lärare ocb fantastiska bilar, flya Citroen GS ocb

vet

mest

dessa frågor. Det är ban som kommer att stå för in­

formationen vid två möten, det ena i Nykarleby, det andr.!' .

1Malax.

S lifer 24:20

Renault

för det kommunala ungdomsarbetet. Socionom Taisto Kärk­

svara för hela 20 timmar svensk

sig till sanningen.

Vi har kört igång igen!

Den 9--10 "September kommer kommunalmännen i sv. öster­

hens

Det är bra att Olle

CYl\ELBELYSNINGAR

MATTSSONS

botten att informeras om den nya lagen om statsunderstöd

att

Ja, rektorn!

-

Även båtlanternor, ficklampor o. batterier för dessa

har Bergman inte varit med och över

-

Cykla inte i mörker! . Inh.

planerat.

Han gläder sig dock

O Erkänner Olle att han vit att läraren är en åsna!

T.ex. uti. fr. 12:80 per sats kompl.

van att arbeta i

12 TL gaJ'anterar II.U Du trivs

I

vår bilskola..

KOM OCH PROVKöR _

VI HALSAR DEJ VALK OM MEN TILL

BILSKj)LA T. TUOMI AnmälD. o. förfrågn. varje dag utom lördag. Adress Choraeusgatan 7 - Tel 11 251

-

Sadr

(Markis de

Det ena spöket föreslår:

-

-


o8TERBOTT N I S K A

1971

Torsdagea den -2 sept.

P

i<,

FSS måste'bevaka elevens rät ighetei i en odemokratisk och föråldrad skola Skolungdomsförbundet ska i' första hand vara en påtryckningsorganisation. Förbundets nya ordföran­ de Petet" Stenlund menar också alt uppgiften är att bevaka elevens rättigheter i ett odemokratiskt och föråldrat skolväsende ÖP ställer här några frågor till den nytillträdda ordföranden. öP: ­ Vilken uppgift bör Fin­ man kan säga att den demokra­

lands svenska skolungdomsför­ tiska kontrollen av FSS' åtgär­ hund­ fylla som u'!gdomsorgani­ der saknas; också på Elevriks­

dagen är ·let samma grupp ak­

_tion? Stenlund :

FSS karaktär har

förändrats med åren.

Tidigare

- var förbumlet en kulturell or­ ganisation utan mål inom politi­ ken.

tiva

som

dominerar.

Det

bör

därför vara, de ansvarigas skyl­ dighet att sträva till att å ena

sidan aktiVera ett större antal elever och å andra sidan sträva

l dag råder olika uppfatt­ till att ge yarje elev ute i sko­

ning om vad FSS bör vara. Sär­

skilt har politiseringen av för­

bundet diskuterats.

lorna möjlighet att dire)tt på­ verka förbUl;dets

linje.

Man

måste utgå från att var och en

Min åsikt är att FSS i första, bäst känner sina behov och in­ hand bör vara en påtrycknings­ te försöka tala i anonyma ele­ organisation jämförbar med t. ve s namn. Demokrati ·är ju det

ex. Novemberrörelsen för huma­ högsta nare kriminalvård eller För­ samhet.

ening

9

rör jämlikhet mellan

ÖP:

könen. FSS uppgift liksom ock­

_

idealet för FSS verk­

Vad

kommer

FSS

att

så Teiniliittos bör alltså vara syssla med på hösten? att gå - i spetsen i den utbild­ Stenlund: Höstens stora pro­ ningspolitiska debatten - spe­ jekt är Operation Dagsverke till ciella orgqnisationer för detta förmån för Mocambique- nstitu­ behövs i en situation då utbild­ tet, dvs. samma mål som för

ningsväsenrlet varken motsvarar Dagsverket -69. Tackvare att de krav demokratiska ideal el­ både FSS och Teiniliitto nu står ler produktionslivet ställer. En eniga - [lJla politiska gruppe­ andra uppgift för FSS är att ringar från Samlingspartiet till bevaka elevens rättigheter i ett DFFF är med - samt genom odemokratiskt och föråldrat att också yrkesskoleleverna skolväsen'Je. kommit med torde vi nu kunna öP: På vilket utveckla FSS? Stenlun'j:

Som

sätt

vill

du fördubbll!. senaste dagsver ere­ sultat. -'

en

följd

Dagsverket genomförs den 8

oktober.

flV

föregående S\'ar är svaret nu:

Samtidigt ined förberedelser­ FSS obehövligt. Givet är na för Da gsverke,t kommer FSS att en samlingsorganisation av att göra allt för att få sin a FSS karaktär endast kan fun- krav förverkligade vid' riksdags­ geni tjll ett visst stadium. Det- behandlingen skolrådsfrå­ av ta på grund av att synen på gan. Öppn''l. punkter är frågan utbildningen är en följd av ens om rösträttsåldern och valsät­ göra

samhällssyn. F,SS liksom ocks3. -tet. FSS kräver att den före-­ Teiniliitto kan fungera enigt i slagna åld rsgränsen för röst­ Sin påtryckningsverksamhet tills rätt, 15 år, skall slopas så att ideologiska meningsskiljaktighe­ lärovez:ksråden inte blir enbart ter gör att arbete i på ideologi gymnasieråd. baserade ()rganisationer blir me­ Vidare kräver FSS att var ra fruktbqrt, och en måste ta ansvar för he_

• Skolungilomsfö rbunde ts generalsekreter.are Peter Stenlund. skolrådets sammansättning Men ännu är skolungdomsor­ la ' ärligt säga att jag tror mig Jag tror att många förbisett lIt­ ganisationertla behövliga:­ utan så att detta blir arbetsdugligt. rit medveten. Dock har detta jag sådana skl1l1e vi inte i dag ha Mia skall alltså enligt den ofta resulterat -i en oförståelse ha möjlighet att i egenskap av bildningens centrala st ä ll n m g I generalsekreterare arbeta frågan om skoldemokrati uppe s. k. korsröstningsprincipen kun­ för problem som inte existerar FSS tiU riksdagsbehandling.

na rösta på både lärare och ele ­ ltiksdagens' kulturutskott Likaså finns det många and- ver. ra liknande frågor där skolele- har dessvärre föreslagit ett sys­ vernas överlägsna majoritet står tern där lärare röstar på lärare eniga. Nat.urligtvis skall vi - då och elever på elever. utnyttja' de relativt starka orAndra frågor som under hös­ ganisationer vi har och genom- ten är aktuella för förbundet föra dehär kraven. Givet är att är femdagar veckan, och de er­ :FSS och Teiniliitto här bör för­ sättande skolorna. Till särskild

ena sina krafter.

Hur \ill du orga.nisato­ riSkt. konkret utveckla FSS! öP:

,

i en stad av Helsingfors storlek. för min liberala samhällssyn. samhället. I det glesbygdsbetonade Öster­ botten är det ofta faktorer Så var det ett par springpOj- sträng gammal sjuksköterska tir, som avstånd och dåliga kom­ kar, som hade ärende till BB. tar ut. munikationer som ställer det - Du säger den ene. de ä - här Du, vem Ii da oär' De där, då ä själva 1i\" "0 största hindret för en aktiv alla tanter får barn. Portsvaktsluckan öppnas och en - der n ä! elevkårsve:-ksamhet. I och med att vi i år har en sällsynt god spridning på förbundsstyrelse­

\

r

behandling kommer prestationsJ ledamöterna torde vi i år kunna beakta varje regions speciella bedömningen att upptas.

s P E C I A L E R B 1'U:O A N D.E

problem. Det kan ju sägas att

I fråga om arrangemang stAr österbotten nu representer s av kurser i -distrikten nu närmast. fyra perSOt).er inklusive viceordStenlund : Om en organisa­ öP: Hur upplevs förhålla-ndet förande, vi lket är rekord. tion framgångsrikt skall kunna österboUniskt-sydfinländskt i utöva påtrycknmgsver · k mhet 'öP: Vad väntar du att gene­ FSS? behövs ett brett och aktivt fält ralsekreteraT!'ysslan skall ge dig bakom den. Tyvärr måste det Stenlund : FSS har tidigare personligen? sägas att FSS blivit en organi- varit klart H:fors centrerat Stenlund : Åtminstone blir jag sation för en relativt liten klick även om detta inte i och för

Vi säljer från

_

aktiva. Detta innebär också att sig innebär att centreringen va- inte rik på den. Däremo( kan

-

--

billiga

lager

plas.tfiltruailor av god kvalitet il 8:- m!

Golvservice A. W I G R E, N I

VASA - Handelsesplanaden 30

----------

------

----

-

tel.

15 231

--------

--

--


10

POSTEN

öSTERBOTTNISKA

Torsdagen den !

gör revy texter

Prof. Lars Hulde'n

åt I{ardemummas debuterande - 1 somTl'far tog jag mig helt enkelt ledigt, säger han. Så ycket ledighet blev det aldrig. Professor Lars Hulden sitter på sommarstugans veranda och tycker hanske att han borde ha gjort mera. Ändå är han långt ifrån sysslolös. I höst slös hans revytexter fram fr.ån scenen i Stocl h:olm. Kardemummas son Carl Zetterström gör då debut som revymakare med Huldens texter. .

.

Det är de texterna som pro­ nöjda 'fasaden under vilken kan USA.

Hulden medger att det

fessorn suttit och filat på un­ dölja sig snart sagt vilken jäv­ trots allt är intressantare att studera den rena dialekten i Ös­ der sitt sommarbesök i Monå. lighet som helst. ' ' , terbotten. : os o ss är han re4;an en av

de etahlerade bland revyförfat-

tarp.a. I Sverige håller han tyd­

D

ligen på att bli det. Det finns i,

·

- Där horta använder ofta emmigranterna eri slags amerl­ -.Jag vet inte om min pu­ kansk- högsvenska. Men det som Dubbebnoral

Huldens 'lätt att skriva något blik uppfattar sig som den sto­ var intressant var att finna hur andra geneI'ationens folk kunde av det som just nu går hem. ra 'allmänheten, säger han. Det kanske den borde. Texter­ talp. en alldeles genuin dialekt Vid första anblicken verkar texten god och nÖjd. -

I

jälva

verket

stenhård under ytan.

är

na är riktade till dem, ett för­ 'fz:än 1880- och f)O-talet trots att den sök att få skrattet att fastna de själva aldrig varit i Finland. . i halsen inför upptäckten av det

- Jag vet inte hur detta har dolda allvaret, den dolda dub-

gått fram

hos den finländska belmoralen.

D

Dialektfarskllillg

publjken, säger han; I alla fall

Men författaren, Hulden är _ De gav också forskarna prov känner han på sig att det fun­ också dialektforskaren Hulden. på en dialekt som är mycket gerar, tror att fon intar en I våras återvände han från svår att finna även hos oss .

·

En av dem som' Hulden sPe­ ciellt minns var en pensalakvin­ Om resan säger han så här: na i Tacoma. som aldrig varit - Det var en helt fantastisk i Finland, mer. som helt behärs­

avvisa)lde hållning om kritiken USA med bagaget överfullt av

kommer rakt mot ögonen. Kan­ emmigrantröster.

ske har vi också förtrubbats av den direkta protesten? Det

han

t'budskapet'

också vill är att uppievelse att få se landet, även kade dialekten. gå hem hos oin' där finns mycket man inte Meningen med

'ska

den stora allmänheten. Det är' kan godta. också den han Så ofta skisseTeamet samlade omkring rar:

den

till

synes

goda

60Q.

och intervjuer under, sin­ vistelse

intervjuerna

terial som Hulden & Co samla­ outtömligt, säger B de in.

kan

BYTESBIL R'

Ami

600

6

BILFöRSÄlJNING

-68 -67 -67

-66 -70

-66 sjunger han sina anrliga sång­ -68 på den tiden - men själv me­ -67 nar han dock att de flesta kom­ er, vars texter oftast har an­ -64 mer för att lyssna på budska­ knytning till omvändelse och -62 öch småpratar syndaförlåtelSe t. -61 pe mellan sångerna dm sina upple­ Det var år 1964 som dåva­ -69 -66 rande rocksångaren Terry Dene velser. -66 bröt med sitt gamla liv, han - Livet är så kort och vad -61 -62 hade bl. a. ett trettiotal gram­ denna världen bjuder så fåfäng­ -65 mofoninspelningar bakom sig, ligt. Sök något bestående, är

och blev <;å småningom sånga­ hans maning till medmänni­ -66 ren-evangelisten Terry Williams. skorna. -70 I dag är han bosatt i Sverige, -66 -81 gift med cn svensk flicka och Ing er . turnerar med sin sång och sitt ___________--'-_ . vittnesbörd. Det är främst ge­ nom

G.' Kronqvisl

Evangeliska

fosterlands­

BESVIKEN

stiftelsen han gjort sig känd Den lille pojken som skulle bör­ och i Finl!i.nd är det Luthersk . SöDRA TULLEN, TEL. 12788 ' ja skolan tittade in i klassrummet inremission som ordnar turnen. J A K O B'S T A D Terry berättar entusiastiskt och utbrast: Öppet varel. . .. .. . kl. 8.00-18.00 . - Träbänkar, det skulle ju vara den fred. . • • • • 8.00-lIO.00 -om sma uppl eveI ser, om " klass! första han shet kärleksIB och tomhet 00 . 8.00-15. lönt. ' M. . ... .. \

.'J .

'dras

av hela materialet.

- Egentligen kunde m__

Som exempel tar han utskriv­ nerna på de orter där ningen: för att skriva ut 300 lar sommarteater utlysa

intervjuer. fordras

det minst 9.000 timmar för en snabb ' ma­ skinskrivare. Först därefter kan bearbetningen Qörja.

en jörfattartävling, m

na ska också då vara ST

värde, låt oss säga ett pris på 10.000 mark.

- Reqan nu har vi studeran­

Hulden ser t. ex. den som börjat bearbeta ma­ som en ort där man .-.... terialet för sina kandidatarbe­ kan tänka sig en Och själv kommer jag av den här 80mmarens n!iitb_.. - Visst förstår jag speciellt kände och om vad syndaförlå­ ten. ungdomarna, 'säger han. Jag har telsen och bönen ,betytt för ho­ eventuellt att utnyttja materia­ het. let så småningom. ju själv prövat på det som loc­ nom. - Med kar dem. Jag vet vad de tän­ Förutom det att ,Lar Hulden s _ å Jag r inte felfri _ det är ' . . .. .. ker och -hur det känns. mgen manmska - men Jag ar i sommar också grävt i våra Han bera "tt ar om mo "ten han . dialekter, har en f"orlåt en ynd' are. Det·· ar det österbottniska . l l' Skolor, . d"ar tystnaden håll't hans Raseborgsspel gått för ful­ som är skillnaden. varit andlös och har känt kon­ la bänkar i Raseborg. Den som kommer till ett mö­ takten med sin unga publik. Många är nyfikna på hans för­ te med Terry Williams för att o Tävla 0111 pjäser flutna som rocksångare - Eng­ höra en rocksångare blir besvi­ lands Elvis Presley kallades han ken. Enkelt och utan åthävor

TOYOTA­ ' CITROEN

'.J!

�p.�

nan några definitiva slutsatser De är värda allt stöd.

_

:

är för övrigt av den __.....

Han påpekar själv att det än­ att pjäserna ska vara nu kommer att räcka länge· in­ pjäser med lokalankn

- Jag h'or att religionen för många kan bli en räddning när läkarna står maktlösa. Detla aDBer Terry Williams, före detta rocksångare, numera evange­ list, om ungdomarna och narkotikaproblemet. Det finns många exempel på det och själv ställer han upp som ett - sjunger och vittnar kväll efter kväll för nya människor om sin omvändelSe. Han anser syndaförlåtelsen vara det centrala och det som .alla kristna kan enas om.

;

professDr Lars Hulden vid si n sommarstuga i Mo

främmande omgivning. Men och de undersökningar som nu även emmigrationsforskarna följer är 3.tt- språkligt undersö­ ka hur svenskan utvecklas i en kunde säk rt finna en hel del murat intresse för sa __.. intressant i det omfattande ma­ ter. - Intresset tydEs

Rocksångaren Terry Dene· bröt med sitt gamla liv

Toyota Crovn 2000 mod. . . .. Corolla Farm . . . . . . . . • . • • • • Datsun 2000 .......... ...... - Datsun 1300 . . . . . . . . . . • • • • • . Vauxhall Viktor 2000 SL . w. Volvo Amazon . . . . . . . . • • • • • Ford Escort GT .. .. .._. . . . . . Ford Taunus 12 m . • . . . • • • • • Ford Taunus 12 m . • . . . • . • • • . ,­ Ford Taunus 17 M Farm . o . · Austin A 40 . . . . . . . . • . . • . . :. 'Volkswagen 1500,· bens. vänn. Vol'kswagen 1500 Farm . • • - • • . · Opel Kadett 1000 , 2 st. . . .. Opel Farml.' .. . o • o • ... • • • • • • Citroen ... . .... . . . . . .... Fiat 850 .. . .. . o o • • • •1._ . • • • Fiat ...... o•• • • • • • • • • • • • Moskvitz Elite • . • • • o ._ • • • • • • . Renault R 13 . .. . . . . . . . . . . . .. . _ Renault R i L o • • o • • - 2 -64 -Lloyd Arabella ... . o • • • ; • • • • ;

I

IdeaJresa L---;:��D LlG

KOM

l\"U

MED PA GUIDADE

SPECIALRESO&:

TilL PATMOS 12-2&. 9.

Guider: Prost. Daniel Still + Siina- Taulamo. Mk 945,­

TILL TURKI-ET 11 GUide

prof. Aapeli

1. 10.

Saarisalo. Pris 1.150,­

ANDRA IDEALRESEMAL: R

ODOS - ISRAEL­

BAHAMAS - MIAMI - AFRIKA, h ROBERTSGATAN 8 HELSINGFORS 13

Tel.

9

30707


n den

2 sept.

öSTERBOTTNISKA

1971

-

ungdomsledarnas omsorger. Det unga, säger. hon. Vi har stått leder lätt till att ledarna blir på deras sida och försökt få brickor i ett politiskt spel. staden att atsa mera p å t. ex. Vad de unga tycker och vill utrymmen och anläggningar. Vi frågar man sen inte efter. har haft kontakt med gatans Brita Högnäs-Sahlgren bekla­

Ken se det vill varken ung­ domsnämnden eller stadsstyrelveta

om.

I

!l

sationer inte blir delaktiga av har haft god kontakt med de ungdom

1:'NGDOMSLEDARNA

BeD

POSTE

Ungdomsledarna

akall inte bedriva politisk verk-

och icke-organiserad resor, diskusslOr;er och _ öppna ungdom . Nu står också ungdo­ kvällar för ung?oru. Ungdoms­ .,ledarnas kansh brukar vara marna på vår sida.

' fullproppat de kvällar de varit Bfl'ta be r-a "tt ar om många ol }- anträffbara. Inom ramen för ka aktiviteter som de fått i Vasaveckan i oktober borde gång i Vasa. Man har ordna1: ungdomsledarna ha ordnat en , del aktiviteter. Man har fått ett

IIIlDlhet.­ Det tycker i varje fall gar att den verksamhet de fått

de partier vars ungdomsorgani­ i gång inte kan fortsätta.

Vi

anslag på 1.000 mk för detta.

Nu läm nas allting därhän. Det kommer att dröja rätt länge

Nu är den hos oss

innan nya ledaI't' har anställts.

C ITROEN AGS

TILL

FYNDPRIS

Från vår kemikalieavdelning hl.a.: Rikt pris Vårt pris

XZ hårspray 300 cm3

4!90 5:45 Unisex deodorant 150 em3 4:90 "Paras On" deodorant 270 n13 5:45 XZ-8h8mllO norm. . . . .. 3:60 Lixorina-shampo I. . . . . . . •

Miss Dreck hårspray 325 cm3 •

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2:90 3:50 1:90 2:50 1:76 1:-

Seg FLYGFRAGA Innan passagerarplanet steg för att flyga över bergskedjan delade flygvärdinnan ut tuggummi till resenärerna. - Ta det här, det är bra för att motverka det ökade trycket mot öronen när vi stiger, sa hon. Maskinen pressade sig över bergskedjan och landade I staden på. andra sidan. En äldre dam bland llassagerarna sa till flyg­ värdinnan när hon steg ur pla­ net: - Tack för tuggummit, lilla fröken, men säg hur i herrans namn ska jag tå ut det ur öro­ nen?

biJen som föregåtts av sitt rykte. Med ' aerodynamik, köregen­ skaper och reskomfort som är förmer än vanligt. Provkör nu och konstatera att

CITROENAGS

Österbottniska

är värdig sitt rykte

Posten österoottnlsk ungdomstIdnlnl' Jakobatad, Finland.

Från vår beklädnads­ avdelning bl.a.:

Medlem av tidningarna. förbund.

Dambyxor jersey och crimplene till specialpris ............... Courtelleklänningar BFK-klänningar . Ylletröjor .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Yllejumprar med hög krage

S8mmetsbyxor . .. . Skjorttunikor Arbetsbyxor för herrar " Arbetsblusar för Herromgångar, trikå, långa .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Banlonskjortor, långa, herr .......

Ylletröjor med dragked

.

.

.

.

.

Tidningen utkommer varje torsdag.

19:12:50 10:9:50 12:50 10:12:50 10:11:5:90 9:90

Redaktör INGER LUOMA Nykarleby, tel. 20149 Redaktion: JakQbsgatan 13 Jakobstad, tel. 13555 Redaktör 1 Vasa Allan Heising HandelsespI. 10 D, tel. 13522 REDAKTIONSRADET: Alf Snellman ordförande, Paul Enlund Lappfjärd, Rolf Nord­ man Petalax, Bror-Uno Kvist Solf, Henrik Fågelbärj Vasa, Bruno Köhler Vasa, Dan Skog Vassor, Eivor Eklund Ktmo, Margot Nilsson Pedersöre och Lisbet Bjon Gamlakarleby.

för flickor

och pojkar ............... Banlonskjortor för pojkar, långa ... Sammets , motex- och /armarblusar för pojkar, till specialpris ....... Sammetsfarmare Sammets-Y-farmare ' .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. •

.

.

.

.

.

Terylenebyxor lör pojkar

15:6:90

PRENUMERATIONSPRIS

1971

Bilförsäljning

15:15:28:10:-

SÖDRA

TULLEN - TEL. 12788

specialpris ! Scania

påsar

-

}

.

4:90

2 l. 50 st. 3 I. 40 st. 5 l. 20 st.

.

. .

. .. .

lO-hJul tipp + flak 7,5

" "

LBS7642 S LS7650 S

1:25

Billiga Hanen 16 - JAKOBSTAD

...

.

.

. . . . . .

7,5 m3

• • • • •

• • •

..

. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • •

"

lO-hjul Upp +flak

"

1A95

lO-hjul flak + hel sJäp

"

F8 552 flak

..

. . .

.

o.. . . . . . . . . . . ... . .

.

• • • • • • • • • • . . • • • • • •

.

Annonser bör Inlämnas lenut mll.ndag kl. 16 till SöU-kansllet senast kl. 20.

1969 1969 1967 1967

1964 1968 1965 1965

. . . . . . . . . • • • • . • • • • . • • • • • • • • •

1960

SCAN-AUTO Vasa Smeds by, tel.

80321,

kl. 7.80--16.00

Kvällar tel.

87 574,

60 016

I

öP:s ANNONSTJANST -JT-e pedltionen, Jakobstad Jakobsg. 13, tel. 13555 JT-kontoret, Nykarleby tel. 200240

1967

Dessutom bra begagnade lastbilar i Seinäjo ki och Gamla ka rl eb y .

Helt år . ... .. . . . . . . . . . 1'1:­ Halvt år . . . .. . . . . . . . .. . 3:-2: Kvartal • • • . . • • • • . • • ... Skandlnavten . . • • • . • • • • 10:-y övriga länder _ ... ." . • 16:­ Löenummer _. • • . . . • . . -: 25 ANNONSMOTTAGNING: SÖU: s kansli, Vasa, tel. 13572 o. 15 372

•.• • • • • • • • • • • • • • •

. . . . . . . . . . . . . . . • •

M-B OP880 buss 87 pers.

. . . . . . . . . •

lO-hjul chassi 6& S vägs tipp

1A95

-

.

m3 • • • • •

lO-hjul flak + pres.

VoJvo FB 8842 lO-hjul chassi

Välkommen på ekonomiköp till

KANALESPLANADEN

" "

plast­

JAKOBSTAD

-

Scania Vabis LS7646 S lO-hJul tipp + flak

specialtjocka •

LSllO S 46 10-hjul chassi. .

Scania LS85 S 42

'Fågel" -bärplockare .............

,-

BYTES­ LASTBILAR I VASA

för alla till

Nu är det bärtid!

Kronqvisf

G.

Regnkläder

För djupfrysning

_

j

KASSA OCH BOKFöRING Jakobsgatan 13, J8kObsta .;\ tel. 13555 i

ANNONSPRlS:_

I texten

• . . • • • • • • . • • ••

....:: 90 ,-: 83

Efter texten ... n• • • . _ Dödsannonser • • . . •n • •: Minsta annonsavgIft • • lO;:r Bestämd plats -; 10 per uun . FARGANNONSER:I minimistorlek 200 mm, till/lIP­ pris -:20/spmm. och tär__ _ Annonser angående förlorade vigda, födda .·;..-r��'iG: Föreningsspalten per rad G6 österbottniska Posten Anriarär inte för ev. skada .om tUlfo­ gats annonsör pI. grurid av f!ll I annonser som inringa eller som på grund av postförsenln-g inte Införts 1 begärt nummer.

-

:

-

pi.

-u_ft

•••

Jakobstads Tryckeri och Tidnln -,åkti bolag, Jakobstad 1.971


I

öSTERBOTTNISKA

POSTEN

Torsdagen den

D

Bild n skall

om ÖP:s fototäv

det redan börjat bi__ in bidra till. Moli tävlingen är, 's.�_"

lov" 'och ' tävlineg'!d:Io·IWl. går

d n

'sel)�""

15

Tre 'pris,," bestÅ('

, ,presentkort på' (otlllii._

'hÖr"

,klass.

',d las _ut

Tävli

el ' ä,; . IIlIOf....

två kiasser; en A-k , ;längre ,htuina fn" r-.�_ . .. ,

-r;

, Svart-vita' :liild r.

..

Jornuit eget

är'12x24 a. al·bele 't.:1iVs•

klassen ltlgör fö set ,100 .mk, andra _.....

,75 50

mk och tredje _....

mk. Detta som cip, men juryn fö l.....

ler sig riiu all , nel'a prisen om så

ODI!CIi

.. • ..

motiverat bl. a. med ke på jämn kvalitet

,

dylikt. D Bilderna

,

sel,temher

under

Jakobsgatan

,I I

Det kan vara en lycklig vinnares problem. Den största LOTTO-vinsten är ännu något unde(4pO.000 mark. Men gränsen kan överskridas nä'r som helst. Varför skulle inte Ni försöka sätta nytt rekord?

..

13,

stad. På baksidan derna förses med --.. fotografens signatur

,tävlingsldass {t. liv", si n.

Ett

Kuponger hos alla tipsombud

sänch

ÖP:s redaktion se

e..'I(.

____IL..

X, k

förseglat kuver1

nehållande fot"no�--tlft. namn och adress

Det bästa med LOTTO-spelet är, att det inte kräver yrkeskunskap. Det räcker med enbart god tur. Och en dag kan just Ni grubbla: Vad skulle jag göra med 400.000 mark ? Oy Veikkaus Ab

Tidningen VEIKKAUS-LOTTO ger de bästa tipsen.

fogas.

D ÖP förbehå])er

tell, alt inlösa och

.

cera Iii ... tillgsbidrag sultalet av tävlingna bliceras

\, den 23

i

öP

eplember

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 35 1971  
Österbottniska Posten (ÖP) nr. 35 1971  
Advertisement