Page 1

Ö terhottnisk ungdomstidnin g

Fredagen den 21 augusti 1970

kG'

Ung

-·1 o

Närpesl Te terförnykarlebYllnga .

.

! Varfinns rUIn för disl{otel{? Med huvudet före i förberedelserna för ungdornsveckan får den nyvalda ung­ domsledaren för Nykarleby stad och landskommun Helmer King kasta ",ig.

- Det blir jobbigt att få organisationen aU klaffa, men jag tror all ungdo­

marna möter upp, säger han. Au låta ungdomarna själva

.

kvällen och all ge också de kristna unga eU alternativ i han vara goda ideer.

ii

- På dansen i fredags träf­ fade jag några av ungdomarna och resonerade lite med . dem.

c:

D{' verkade intresserade av vad vi kan åstadkomma, och spe­ ciellt var det teater de ville ta upp. Det har Helmer för sin del ingenting. emot. Tvärtom. et hör mI hans specialint:::-C!sseh

·

-

·

honom varmt och hjärtat. Den föreningslösa ungdomen.· borde

främst engageras i något. Ett försök med barngi'upper

- ,

... l -lIIaowstil.

§

skulle inte heller vara så tokigt menar han. I Sverige sysslade han med sådana och har myc­ ket goda erfarenheter äv det jobbet. Det är ett arbetsu,:skl)tt be­ ståen<ie av NUFS styrelse och representanter för ungdoms­

-

främst från ­ norra österbotten

.... under fyra dagar varit· på kurs på SÖFF i Närpes. &.neD var indelad i två linjer, dels en fÖr tonårs edare .ta dels en för korrespondenter. I SöNDAGS var det högtidlig avslutning i skolans fest­ .. med T-linjens kursledare som programmakare. K-lin­ jas resultat kan ÖP-Iäsarna ta del av på mittuppslaget i llacens tidning som både skrivits och redigerats av ung­ ..... na själva under ledning av chefredaktör Harry GnBberg från Borgåbladet. SöFF och SöV· hade i samarbete gjort upp kurspro­ pammet-, som enligt de flesta kursdeltagarna var inten­ lIirt.. - DET HÄNDE, sade en av kursledarna, Trygve Erik­ -. att jag ännu vid 24-tiden' vissa nätter hörde skriv­ -...Idnerna slamra i det tillfälliga redaktionsrummet på . ...... OCKSA. tonårsledarna har varit flitiga och det mest QIIIiga beviset kom fram vid kursfjnalen då T-linjen framförde ett collage om Danilo Dolci, 80m för övrigt Jrui.söppningen med sin närvaro, sedan fÖljde en linstillning som ungdomarna hade byggt upp kring det .s.rugt aktuella' temat: generationsmotsättningarna. föresällningen följde diskussion där ocksA publiken - .., öVriga Imrsdelagarna - kunde delta och som förde «' ttNt om motsättningarna vidare. Till sist bjöds på som' mån klarat Cirkus-Sö FF - en lätt underhåll­

: .

·

nämnderna och övriga ung­ domsföreningar i nejden som ar arbetsgivare. Pengar har man fått av kommunerna, men tills

/

vidare endast till irets slut. Hur det blir f;ån nyår är där­ för en öppen fråga. Det kom­ ' munala anslaget räcker inte

1IIIIIilllllllllllllllllllllll!II!!11111111111I11I111I11I11I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIiflilll'" Nykarleby och Jak obstad följer de, öv­ -

Unga .veckor

riga österbottniska städerna i spåren och ordnar ungdomsveckor i hös . Se sidan åtta

Rolling Stones, det skandalomsusade,

_.

'

ItJmR.EDARE -var· fomtom de nämnda AnJa Hind­ - - Olav StorPriI. och·· Ole .JaliobSsoJL.

och han har under sin kntstid i Sverige haft hand om teater­ grupper. Foto, DX och fjällfär­

der är andra saker som ligger

-

UNGDOMSLEDARE

disko­ anser

Helmer är pinfärsk i tjäns­ riktigt till, men NUFS har lo- han fAr börja med ungdo:r.svec­ ten, har nätt och jämnt hunnit vat skjuta till resten. kan är kanske l te hårt och job­ Utskottet har gjort upp en läsa igenom sin instruktion än­ bigt, men ger honom samtidigt nu och vill självfallet inte ge instruktion med riktrinjer för ungdomsledarens arbete. Att Se sidan aUa; sr.alt l någon programförklaring.

!=

• Berit är ung i Närpes och ger på mittuppslaget till­ samma ns med en rad andra ungdomar sin syn på hemkom­ munen_

förbereda

programmet ...

0;:-

Rolling Stones Ifolkting

wt

av endel ilskade och av andra avskyd­

da popbandet uppträder i Helsingfors Se sista sidan på onsdag. SÖU :s. planer på aif ställa upp med eU

eget valförbund i folktingsvaletdisku­

teras dels: på ledarplatS.och dels_ i Vec­ kans' debatt Och i Lasarfo

.


2

öSTERBOTTNISKA

21 aug. 1970

undantagslöst

virus,

en

det

som

rör

sig

om

vilken skulle vara ansluten ,till

Det är bara det att anhop­

ningen av avfall under dt>t se­

finnas, ,

Trots

att

myndigheterna

borde

,

Ett annat exempel på vad arbete betyder för ett litet fi!ft­ tag är Snickericentralen. i kuber som förses - med till­ den i Jakobstad. -1' det tacklig täckmass .Att- tillåta, fallet rör det sig om en b Andels!aget Viexpo i J a­- när det gäUer Viexpo om öppen förbränning är förkast. . ,.kobstad har småindustrin I branscher. ligt, då man dangenom starkt länet- OCh även utanför länsVasa län är

a är n(;ijda om de

emot det avfall som kommu­

nens

'av avfall.

en grop som kostar komrnu:

som det rör sig om alla typer

invånare

och

sig

så litet

om

den

'ur

alltmera påminda; fler och

finns

miljövårdssynvinkel

olämpligt

fler medborgare har fått upp

sedan plats

gör

T

,

en sett

hotar vatten och luft. Miljö­

från landsvägen att de lätta,

positiva resultat - fiåväl kom­

skapet.

muner som företag tvingas i '" Det är många krav som ställs på

dag att,satsa mera än tidigare

god

la. Sett mot den bakgrunden

r eller mindre glömts i de­

borde

batten och det är den bakgård utgör.

miljömässigt

lig att uppföra eller underhål­

Men åtminstone en sak har

soptippen

en

soptipp, som ingalunda är bil­

på reningsanläggningar.

man

problemet

Varje

ta itu på

med sop­

interkommunal

i

emot

tontals

med

avfall,

Det rör sig om a.llt från sön­ derrostade bilar ,och engAngs­

förpackningar i plast tiH själv­ döda djur, gifter i ett flertal former och rötslam från re­ ningsverk.

-

I

RUTAN

----'-:

"Fredagens SÖU,-beslut är

viktigt för förbundet. Vill

förbundet hålla sig utanför det politiska verksamhets­

fältet skall man­ möjligt gräva ner

snar,äst vaIför­ förbuD,­

budsplanerna. Vill det däremot ,krydda samhällsengagerande samhet

med

en

Vplak.on,s DEBATI

probiem

verk­

"halvpoli­

skall förbundet kasta sig in

i valstriden. Vart det sist­ i

framtiden

'torde det inte råda, något tvivel om," österbottningen

ungdomsföreningarna

<

Veckans

debatt

återges

L-

jarna skulle godkänna.

1

----

________________________

för ungdomsfrågor är SÖU en viktig påtryckningsgrupp efter ett direkt eget engage­ mang finns det risk för att de övriga agerande i fortsätt­ ningen inte på samma sätt lyssnar till den unga opinio­ nen. F'örbundet kan lätt be­ skyllas för, att i de ungas namn bygga upp plattformer för ledare som har de ungas öra när det gäller helt andra områden."

"Eftersom förbundsledningen sannolikt mest koncentrerat sig på faktorer som är klart positiva kan några i viss mån negativa detaljer betonaS. Utan fasta kommunikationer mellan folk tinget och de riks­ politiska organen och instan­ terna skulle utomordentliga I Vasabladet är Bö je S i d­ svårigheter uppstå när det b ä c k av annan mening: gäller att föra besluten till verkställighet. Genom att just "Man kan knappast utgå i folktingssammanhang opere­ från att en organisation som ra vid sidan om och delvis ungdomsförbundet skulle för­ som konkurrent till de politis­ lora något i prestige på ett ka grupperingarna kan ung­ deltagande med egna kandida­ domsförbundet försämra sina ter i folktingsvalet. Det är ju i så många fall viktiga kon­ inte meningen att förbundet takter till hela, det politiska skall engagera sig politiskt, fältet som en i princip, OPoli­ utan också Inom folktinget va­ tisk organisation har 'Intresse ra en aktiv pådrivare I Je spe­ av. Som en specialorganisation ,

bundet inte skulle lyckas skapa ett ,alternativ som väl­

,Det ä trots allt en bety­ dande skillnad mellan en kul. turorganisation som alltid med de politiska partierna deklarerat sitt politiska obe­ , roende och ett politiskt par­ - se klippet: ti - och även f91ktingsvalet Skulle det i förbundsled­ partipohtiska 'efter sker ningen ,finnas persöner som' , mönster" kraftigarde under­ anser att förbundet i nuläget struket, .val .fö 'val. bör eftersträva egna män i nå blir frågan: Vill ung­ folktinget ätuet viktigt att

företrädare

vid höstens folktingsval upp­ träda !ped eget valförbund, skriver Ole Jakobsson i Jakob­ stads Tidni g.

stälhiing som talar öm att 'SÖU är kemiskt fritt från

leder

har' "lett

för Svenska österbottens ung­ tanken att domsförbund på

avkall på sin tidigare så kraftigt dokumenterade in­

nämnda

på väljarna som man i förs­ ta hand kanske frestas tro. I val följer väljarkåren i stort de hävdvunna politiska grupperingarna och det är ungdomsför­ . att sannolikt

av de faktorer som gor att förbundslednirigen bör tänka sig för ordentligt innan den på allvar tar llPP kampen

utan politiska avsikter angri­ per finlandssvenska speccial­

-'r)

anfäktelser

är inte utan betydelse för ungdomsrörelsen. Dessutom är det troligt att ett SÖU-valförbund, också om det' kunde uppbåda ett inte kandidaturval, brett skulle' ha den dragningskraft

ning, vilket pekar på en rad

SÖU och folktingsvalet

tisk" 'och därmed också ge

politiska

folktingsvalet - och de po­ litiska' partiernas reaktion

ett ledarstick av Ole Ja­ kobsson i Jakobstads Tid­

Avstjälpningsplatserna är' Försäkringarna att Finlands med andra ord en formlig härd svenska folkting skall va ett samarbetsorgan som för parasiter, bakterier och ra

r---

skilt mycket om hur de poli­

tiska partierna skulle reage­ ra, på ett SöU-valförbund i

kna-ppast ens i förbundet.

dag får avstjälpningsplatserna

ta

de gör klart iör sig vilka följderna kunde bli av tt di­ rekt agerande på valarenan'. I dag kan ingen veta sär­

höstens folktirigsval. Svaret på frågan är av stor betydelse för ungdoms­ rörelsen och iven om det återstår några veckor innan valhandlingarna skall vara klara är det uppenbart att det inte finns tid för en nöd­ vändig diskussion i denna intressanta fråga, särskilt som den inte alls diskut.erats

soporna inte stör turistland­

vårdsdebatten har gett många

dag sammanträder styrel­

bland de fråogr-- om kom­ mer upp finns denna: Skall ungdomsförbundet uppträda med ett eget valförbund l

tydligen

att den befinner sig så långt

främst då de, industriella) som

som

Folktingsval för, SÖV

sen för Svenska österbot­ tens ungdomsförbund och

ingenting. Viktigt är däremot

(och

f,O··r-- eta, ()"

I

företag

som möjligt -

smaO_

,

producerar. Och det':lkall vara nen

_

Chan,s, f·,or ·

avstjälpningsplat-,·, ment. eller ,asfalt) och att den sen är vidtas inga åtgärder.', för brandfarans .skulle indelas

'nuvarande

en kommunal grop inte mera

de ' faror

N

Dessutom

por k,an ma -I as ned. Gru'l. den

medvetna om hur farlig den

kan ta emot avfallet, särskilt

för

kapacitet.

för en soptipp är att den har , ' rangr19 00tten (ce­ en- ogenom:t"

vara

kraftigt - och ökningen fort- ' funnit eller finner en grop st9r sätter i stegrat tempo - att nog att n ågra ".t,r fram'åt ta

ögonen

soptipp,

borde olika soptyper behand­

kommunala

Myndighete

gör

ordentlig

las olika - t. ex. hushålIsso­

de

naste årtiondet ökat så pass

Miljövårdsfrågorna

en

ett reningsverk med 100 pr­

centig

vattnet hotas.

en

plats att samla skräp på.

basis. I varje framtida stor-

på soptippen, i vissa fall

om

-

vagar

tendrag förorenas' och grund­

avstJälp­

roskgräv

olika

skrämmande) genom att vat­

på en soptipp; däremot talar och

(och det är på sikt det mest

svarar ingalunda de krav ett

namnformer

vilka

kommun borde, ja måste, det

fritt

mot-_

'miljörnedvetet samhälle ställer

vad

der för Sin ptodukter. Det har mänga gänger att småindustrins problem gift om de inf:e förses med är att producera, utan att ordentlig rökgasrening. Genom tillkomsten av Viexpo småindustrins säljmöjligheter bättrats. FOTNOT: I Skellefteå i Sverige Undersökningar ,om soptippar sedan några år tillbaka ExpoIalni:l­ är fä, men i Sverige har,Lltkom- ris, en permanent utstäl mit en trebetygsuppsats (Social­ hall och ett perm,anent ro högskolan, tSockholm) 'som he­ ningskontor, vilket i mycket stä modell för Vlexpo. Ra ter "Sopbehandling. En bort­ A_ ' 'SkeIlefteå talar glömd föroreningsfa tor". Upp­ terna'' f r.... fr än satsen får gott -betyg av NIilIe' smAiDdD­ te bottniSkil. Valtiala j Hufv'udstadsbladet och strin behöver en ordentlig ' kan tjäna som "måttstock'; även räckning. Det är att hoppas i Finland. den skall dra nytta av de tjäu.ter sOm Viexpo erbjuder. Oåä personer som" planerar att ta ett företag kan få behö hjälp - något att tänka på ,ungdom med ideer och lust.

anläggningar förfelar sin upp­

sprids - i många fall genom

att barn tillåts härja tämligen

skandal - ur miljövårrlssyn­ vinkel sett, alltså. Den

ningsplats

Också

- en miljösl{andal

Den kommunala soptippen är

Fredagen den 21 åugusti 1978

bidrar tiH ökad luftförorening. gränserna - fått en chana, _ möjlighet aU finna nya martaJa­ dyrbara förbrännings­

Den ko,mmunala soptipp,en

öP nästan

POSTEN

'

domsförbu det

ver

mäta, sin styrka i en

där utgångsläget - åL nas som dåligt. Sett mol

bakgrunden blir öP:s --,.-"-­

mendation: Avför

ett

di· rekt

hösten s

folktingsval

sett från att mana

valdeltagande

ning

fråg2.n

engagemang

kring

och

till

-

u

kandidater

stöder ungdomsarbete) utred grundligt vilka

heter

1DtIl1��

ungdomsrörelseD

att i framtiden få sina

punkter' be,aktade.

Del -

-

möjligt att framtiden ett eget valförbund.

gör det inte också om har skäl att vara J..oori.... över det sätt på vilket tinget handlat t.ex. frig intresse för ungdo na.' Det är ytterst litet

kret som gjorts och rn1tm� ungdomsl dwen ning soIl'\ finns på håll lika splittrad som enlig. Här kan man en säga att folktingsDälIml.

sovit d en gamla sköna eftermiddag5loo1ll!:.!I['

-------------------- --------

--

-

tone i höst - måste

-------

l äsarfOrllm SöU ,och politik '

,

-Skall SöU bilda en ny sektor lot bedyrades frän ,j ,sin verksamhet? Vid sidan om håll förbundets styrka de redan nu mycket omdebattera­ opolitiska hållning. Att de kulturella

kommersiella retts på "hög nivå" .

och

sektorerna är ett halvt steg taget till

att

bilda

,i.p,m tanken

en på

politisk

det vittnar bul l etinen

sektor

eget valförbund

i folktingsvalet väckts. Det

bru­

kår ju gå med raska steg inom

SÖU. Så sent som på

SÖU: s som­

marsamling på Bulleräsen i, Rep­

föreningarna och lemmar

ställa sig ciella frågor som gäller ung­ valförbund? .Är de fiil1JIiJo_ dom och föreningsverksamhet, blint följa SöU-,vallfÖl�"l!lr men också samhälleliga örs­ dan ' nu har ml.np mål av annat slag."


PIMapD

GSTEBBOTT,NISKA POSTEN

«eR n augastl 19'70 •

Premiärklart l Karleby för Brinnande tJartunlUln

3

: Svagt

mlresse

••

annu

:,för folktingsvalet

• ••

men snart ökas tempot /

Den

p olitiska

aktiviteten kr.etsar

just

lIU

kring folktings­

valet som förrättas ,den 11 oktober. På partika nsli erna har 'man ä.nnu inte slagit i högsta växeln men man väntar i varje fall ett ökat tempo efter den 15 septembe r då nomine­ ringen skall vara undanstöka d.

vår

förfrågan om det kommunisterna, men är samti­

ungdomliga intresset för folk­ dlgt mån om att framhålla tingsvalet fick vi inga konkre­ skillnaden mellan valblock och ta svar från partikanslierna i valförbund. På riksnivå är man i valblock medan man kretsvis Vasa.

Rönn­ bildar egna va'lförbund beroen-' påpekar de på de rörliga mandaten mel­ . att kommunistparkiet i princip lan landskapen . Vi har inte heller tagit .är emot· separata valförbund för yngre och äldre kandidater. definitiv ställning om eventuell Däremot överväger man att gå uppdelning i skilda valförbund Ombudsman

holln

Ernfrid

FKP-byrån

partietl med socclaldemokra­ Socci.aldemokrati ka ' Socialdemokratiska ungdoms­ förbundet, men givetvis siktar Svenska folkpartiet delar upp vi på att få en hel del ungdo­ l . sig och apellerar till vä j arna mar uppställda, omtalar Helpå tre f ronter. Kvinnoför.bun­ ' Si'ng. det och' svensk ungdom tar i Både socialdemokraterna och folktingsvalet så att säga ste­ kommunisterna finner det get ut och bildar egna valför­ • Fr. v. Krogvärden, RolJert Fredrikson, hans syster, Airi Ahvenlampi, skinnhandlaren, Bern­ märkI-igt att rösträttsåldern vid bund - naturligtvis i valblock hard Kiviniemi . folktingsvalet är 18 år medan med moderpartiet. Det betyder valbarhetsålder n är 21 år. Herr samtidigt att folkpartiets ung­ Rönnholm anser att den lägre Premiär blir det söndagen den 30 augusti klockan 19.30 på teaterstycket domsorganisation Svensk Ung­ åldern skulle underlätta. nomi­ dom tar sig an ae yngsta väl­ "Den br-innande tjärtunnan". Pjäsen kommer aU uruppföras på Jungshorg neringen av unga kandidater jarkategorier occh sköter själv och det är Karlehy llf:s teateramatörer som står bakom evenemanget. Pappa för partiet. si n nominering. till pjäsen är Hans Lågland.' Han har både skrivit maunskriptet och regiseOckså Svenska Österbottens Ombudsman HenrIk Svarfvar ungdomförbund överväger att rat. på SU-kansliet i Vasa omtalar bilda ett valförbund i österbot­ att en serie nomineringsmöten ten och gå till val med egna "Den brinnande tjärturman" den tredje på en kulle utanför med i krogscenen. skildrar natten mellan dtn 16 staden. Kläderna har man lånat dels pågår i hela svenska österbot­ kandidater. Förbundet har än­ och 17 juli 1674 då Gami'ikar­25 teateramatörer har sedan från femte ungdomsringen och ten och att det så gott som nu inte tagit definitiv stäl lning, leby stad brann för första gån­ februari i år jobbat med sina dels från Wasa teater. De1wra­ dagligen dyker upp förfrågnin­ men det väntas ske på SÖU:s gen. Krogen, som intar cn cen­ roller. Av dessa 25 ar det en- tör är Per -Eri k Fagerholm och and­ styrelsemöte som som gal' om valmanslistor hålls i dag. tral plats jo spelet, befinMr sig dast 19 om har repliker. ra teter, lket al orm g r en v ­ i i är fast anställd på Wa s - Traditionellt :är det ju de tea . . alldeles invid Sund stra...'1den. -, Den här pjäsen grundar ter. Han har offrat sin ledighet tydhg vmk om att det ror på politiska partierna som engage­ . Genom den öppna krogdörren tig till största delen på histo­ för att göra "Den brinnande sig rar sig i folktingsvalet, men kan man se lastfartygen och riska fakta, men jag har varit tjärtunnan" 'så verklighetstro­ - Vi vill ha en föryngring juridiskt är det ingenting som skeppen segla förbi. till stånd i folktinget, säger hindrar ungdomsförbundet att tvungen att fabulera en aning gen som möjligt. Det finns ingen egentlig hu- för att få det mera tillspetsat, Teatergruppen 9.nil , hoppas .. medel ål­ bilda :eget valförbund, upplyser att. 'SU-om d dem for droll, men krögarfamiljen är berättar Hans Lågland. narvarande ror alg fol ktingssekreteraren Wil­ a man genom biljettintäktern framträdande figurer i p jäsen. - Teaterstycket framförs på skall kunna täcka de utgifter runt 60 år, vilket han anser helm Schalin. Av naturliga' skäl vill han DeR brinnande tjärtunnan den dialekt som. talades 1 G­ man haft, 'Och man hoppas na­ för hög. .räknas .räcka j ungefär två tim- lakarlebY på 1600-talet, dvs. turligtvis på stor publik. OJp-r inte .kommentera den sitw'ltion Soccialdemokraternas budsman Alf-Erik Helsing näm­ som uppstår om SöU beslutar mar. Stycket är i tre akter· ­ den som talas ännu i dag. Någ­ med bilda. eget valförbund. R. K. d­ tva första på krogen och ra repliker finska kommer även ner också om valblocket LoL , i

valblock

tema.

;

I

I

l

be-I

medlemmar och ledare låtit noml­ ra sig av politiska partier. DA

aktualiserats av Pel'8ODer 1 ledaDde atäIlnlDg ·mo m SOU har man tiklil att anta att det är för de egna ambitionerna tanken väckts .och möjligen realiseras. I

frågan

varje fall har fältet Ingen möjllg­

het att påverka -utglngen

om en

"liten förbuDdsstyrelae tar sig tuU­ makt J förbaadets

naJIlJl

bilde.ett

valfÖrbund. Hur skulle det te , Sig

d& aktiva uf-medlemmar och le. dare -1rln fältet, som låtit sig n­ mineras av polltlska partier,

ex­

empelvls l en paneldebatt, skulle

-.tå lIldt de

av

,

SÖU uppställda kan­

didaterna. "Skulle rösterna.

det Inte

skära

fall 1 kampen

.g - t Och

skulle ·det

om

gagna

'SOU att så sker! Hur

det än Då gA. när tör-

budsstyrelsen upptar vaIförbunds­

frlgan tm avgörande beslut förbundsledningen förpliktad

är att

Rad·10 / TV

års åldern som inte kan vit och berättat ur. Radion, lördag kl. 8:30. finns det 800 miljoner av. läsa ' UNESCO har producerat' 'film11;1--. orb·I poH­ ' --som kör r ­, ,en sOm berättar om hur livsvik a e Sexuallivet.. ABC tik rn tig kunskapen är fö r mänsko- : 'Får gamla mänskor ilska' heter av snittet om Henr y - Ford ,släktets framtid. Folkskollärare Christer Marina Sundström intrevJ'uar fl som ing år i serien om 'kända , " 1 fredag kl. 18,45. TV Friis, Gamalkarleby, har el'­ öv erläk are- Lars Emil Tötter­ namn 80m få känner. Henry bålDt anställning vid Borg! man. Ford presenteras för att han Våldsam vardag , '.L.I_ommuns ___ medborpr- ' Radion, fredag kl. :20.30 (Reen vida Enfilmgrupp från Sveriges genom 'sin ek'Onomi bar .skola, ör han från d en 1 sep- pris lördag kl. 10.30) t livet -på sWrre inverkan över samhälls­ filma r ha n televisio teaaber i970' k oinmer att politi­ an-' Filippinerna. Armi Kuuselas' so- utveckl in eD n mlnga Fråga 088 om sex . devisa i allmänna ämneD. presenterar KaJ B arlund .liga hemland. överant påö&rna .ker. Psykiatern Sixten Bondestam jä . Brutna vallöften, Henry Ford fl i radion, lördag Christer Friis tjänstgjorde ser det och gynekologen Christian O8t. USA:s ekonomiska och militära kl. 12.10. s enaste läsår i Nedervetn och man besvarar lyssnarnas brev. makt och de samhälleliga orättföre ,ilet var han ungdomsJordresurssatelliter - en R1I.dion fredag kl. 20.45. (Re­ visorna har lett till flere poIi hjälp i mi ljö vard en ledare i Karleby. pris lördag kl. 10.45) tiska mord och blodiga demonKai Finell kåserar. atrationer. 'Våldsam ""vardag' Den målande schimpansen Radion, -söndag kl. 19.20. deige sina medlemmar och med­ En ungersk dokumentärfilm sändes på svenk programtid den Fi.... i Europa c.pea i fri.. lemsföreningar de premtBSer 80m 'Om vetenskaplig experiment 4. 8. 10. Nu sä n"ds 'den j TV 1, idrott varit rAdande dA-man funnit det sänds Reprisen ( 21.50 kl. fredag som utförts med en begåvad ., I finalen deltar Västtysldand, angeläget tt uppta sin dokumen­ i färg) sehimpans. Fraltkrike, Sovjetunionen, öst­ terade opolitiska hlllnlng till ny TV l, fredag kl. .18.15 (Re­ Barnens morgonkvart och Italien tysk land, J>olen, prövning och de mllsättningar pris från 2. 6. 70) man ställt i utsikt att vinna ge­ Lillebror och Karlsson på ta Sverige. Reporter:. Anssi Kuk­ Vändpunkten ket. I dag sänds det tolfte och konen. (Eurovision, Stockholm). nom att ge avkall pI. denila.

rister F·· . rus Ch · ' . O ' tiIl B' org. a,

15

\

_

,

lJF-medlem.

Hälften av

världens barn fär

ingen undervisning och barn i

sista avsnittet av

som

-

berättelsen Sändning i färg. TV l, söndag kl. 17.30.

Astrid Lindgren både skri-


FYedagenden21 augusU 1970

öSTERBOTTNISKA POSTEN

STÄMNING Säsongens sisla

FACKLOR FYR'VERKERI

Allt detta får ni uppleva

om

$.

ni kommer till ••

FAGERO

"

LöRDAGEN 29. 8. kl. 20-02

*

*

* DANNES spelar * OBS! AJla

*

*

ordningsmän funktionerar.

BUSAR: Vesterlunds från Bodbacka kl. 19,15 via Petalax o. Molpe. Ingves från Pörtom kl. 19.30 via övermark. Ingves från Granlid kl. 19.30 via -

,7

Yttermark och Neveråsen. Westers från Dagsmark kl. 19.15 via Lappfjärd-Tjöck

o.

K:stad. Haglunds från Kaskö kl. 19.30

Strandvägen.

AMINNE pavil;on Lördagen den 29. 8. kl. 20.00-02.00

*

i

C!)& * Cc»x-iI1 C» * Funkt.gr.

2

Funkt.gr.

1

o:

3.

Söndagen den 30. 8. kl. 20-01.00

Busstrafik! Alla kvällar: Från Vasa kl. 19.30 o. 20.30.

Lördag:

Från Gamla Vasa kl. 19.15 via Helsingby. Från Peta lax 19.15 via Ribäcken.

'via Molpe. Solf 19.30 via Sund om.

övermark kl. 19.15 via pörtom. Töjby 19.15

Förlängd tid

Fyrverkeri

Säsongavslulning på MAXMOdansbana lördagen 29. 8. kl. 20-02

GRANADA med ELLINOR

CARACAS

sköter om så att alla trivs. L.

Bussar som tidigare

Fyrverkeri FSN -konto hjO älper . alkoholskadade ,

Förlängd tid alkohol- och n a:kotika kadade att redovisas till org nisationer höstens opp k er at för- stäs och drivs av pastor Jean . , och deras famIlJer. Forslaget och grupper som driver vård- medlas hll nattharbarget l Ma- Mårtensson. Utredningar pågår

J

eller riehamn som brann ned på val- dock som bäst i avsikt att nå är till enskilda hjälpbehövan Kontonumret , de utskott. en- borgsmässoaftonen detta år; Nykterhetsförbundet har en bättre och mera slutlig lös­ Staden har nu tillfälligt u.pplåtit ligt redogörelse i Hembygden. öppnat ett postgirokonto för 439252-3. ning. hjälpverksamhet när det gäller De influtna JJledlen kommer De medel som inflyter unde;- lokaler för härbär t som förehar gjorts av förbundets social- hem eller natthärbärgen


F

Fredagen den

öSTJ.:RBOTTNISKA

21 augusti 1970'_

POSTEN

- =-=--: i

::IEJII

,lördagen den 29. 8. kl. 20.30-01.00

WIKINGS och LOLITA Spanska

Manuel del Toro

sångaren

uppträder hela kvä.llen

• DISCO. DISCO-. DISCO • DISCO. Ordn m. gr 4 .

o.

Bilj.gr. 2

5

BUSSAR: Haldins från Oravais 19.30 via Jeppo, Kovjoki. Haldin från Monäs 19.30 via Nykarleby. Haldin från Jakobstad

20.00.

Kronlund

från

Såka '19.30 via Gamlakarleby 19.45, Kronoby 20.00 . Widjeskog från Småbönders 19.15, Terjärv 19.30 via Lappfors. .

<

Vi träffas igen till en toppenkväll på

YTTERESSE dansbana söndagen den 30 augusti kl. 20-24 och dansar till tonerna av populära Populärt dansställe.

BUSSAR som

SöNDAGSDANS I

,Stl�ÖI� P--' sönd. 30. 8. kl. 20-01 BUSSAR: Ingves från Granlld kl. 19.30 via yttermark

o.

C A RA C A S tidigare.

il.jC>:a1g

spelar till dansen

övermark.

Ingves

kl. 19.30 frän Näsby

,...-

Strandvägen.

BIO SCALA

"Che Guevara" F fred. kl

.

20 sönd. ki. 18 o. 20.15.

På allmän begäran - en herre som inte behöver närmare

Ungdomsledaren

pre sentati on

EINO GRöN med orkester

i Nykarlehy säkrast anträffbar varj

Bussar som förut, återvänder på natten

mån­

dag på kansliet i Idrotts· och Ungdomsgården

20 ::'02

tel.

kl. 13-20.

KOM

OCH FffiA MANADS SLUTET I

---------------

,

I( I SA M A J A Flög över Atlanten lo··r ett ,o rd P' aO sk:v' a_ Risto Oja Lipasti, Matti Välimäki lördagen den 29.

till

8. ld.

och i diskoteket "Eduskunnan puhemies". 'Bussar som förr.

VALLGRUND '

29. 8 kl. 20-01

§1jg:Johans nnonsera

i ÖP

får

lyssna

skivaffären

på har

en platta man

i

endast

möjlighet at t höra den spelas i inom nu väldigt noga för att inte radion. engelska BBC ger ,låtmakar­ stöta sig med granskningsmän­ Så faktum är att utan na inom popen stora darren nen. stöd från radions Skivpratare vid varje skivutgivning. The Kinks egen låtmaskin Det är en liten, men oj så Ray Davis är väl J!ledveten om eller tidningarnas kritiker har mäktig respektinjagande grupp, deras känslighe t för smygre­ en platta i dag inte stor chans Som med censurstämpeln i högs­ klam. Därför flög han från en att nå listorna.

E tt

fåtal

tjänstemän

ta hugg avgör vad som får turne i USA till London för att och inte får gå ut i etern. Och ändra ett enda ord i texten till ingenting undgår deras argus­ gruppens nya singel "Lola",

Det är Ray Davis teori.

Och då det bakom varje öron. De utför sitt arbete med inspelad innan turnen. Han skiva ligger kanske veckor av samma preciösa noggrannhet fick också göra om den delen arbete och det dessutom är en (Läs: petighet) som sina stats­ av inspelningen. kostsam historia förstår man kollegor vid den vida berykta­ inte vill se Så i stäl. let för Coca Cola att Ray Davis de engelska tullen.

Buss fr. Björkö 19.15.

- Eftersom man numera in­ te

I;

·

.

lördagen d n

att spelas i radion.

o.OO-?

usik av tre favoritorkestrar

Dans i 'S.

- Om skivan ska bli en hit beror på h!lr ofta den kommer

Smygreklam bjudet.

Många

är

fått

sina

är

absolut

dricker "Lola" nu Cherry Cola. "Lola" dödskallemärkas.

för­

Måste

Ray 'Davis

lägga

ock i poptexterna. ut 2.000 kronor på en flygbil­ de

låtmakare

alster

bannlysta

som jett bara för att ändra ett ord?

Ray är förresten en mycket produktiv kompositör med hun­

av Ray tycker själv det var nöd­ dratals

B C. Och de aktar sig därför vändigt:

vete.

melodier

sitt

sfUll..


6

ö$TERBOTTNISKA

POSTEN

Fredage

-

'Flickorna har

-

-

den 21 augusti 1970

och pojkarna

Det är väl inget särskilt med de unga i Närpes.

- Visst kan de unga i Närpes

De dansar. De hoppas på

ibland. Pojkarna går med hlottad bringa på

platserna. De borde uppträda mera korrekt.

ett diskotek och en ung·

vara

-

domsgård. De är musik·

-

intresserade". De idrottar

flickorna supa mindre. Trots detta är de un hyggliga och rattfylleristerna är få. Säger poli k

gärna. Och sitter på ba­

stapeln.

rerna. ­

-

ÖP:s

-

en

reporterteam gick

eftermiddag

ut

öP studerade dansplats

'''stan'' och hörde sig för. -

-

Här är resultatet:

-

Dorthy t;un,

an bliv de gym_ nastikJärMinna Närpes

I

Norrgård, 19 år. Alla tre jobba r på ny textilindustri i Närpes. · Inga-Lena syr fast huvor. Saga och Sonja syr stickningar. vi

inte

hade

denna

Det

finns

inte

mycket

skulle

att göra här på fritiden. bara

de

Det är

kert öka. - Annars är mormor

konser­

idrottsintresserade och

vativ. Grälar om jag kommer hem

musikerna som har det bra ställt.

efter klockan nio på kväller.. Mam-

Dc övriga blir lottlösa. va

jäJ­

som skall ta initiativet.

Det

skall ledarna göra. -

Sammanslagningen

domsföreningarna

av

ung­

till en enda -

Närpes uf - är kanske i.nte

tobak. - Dans? Nej. Jag kan varken v/!.ls eller tango.

Gustav Schaffter; 14 är skolelev Sundbyberg på sitt årliga besök hos mor­ mor i Närpes

Helbnan,

Blivande grund­ skoilärare från Kaskö på som·

marjobb I affär I I Närpt'S , . Kaskö finns in­ ga jobb.

Jag

bor

Kaskö

där

det

finns få ställen för ungdomen att samlas på. De unga skulle behö­ va ett hus där. Här i Närpes är det kanske bättre ställt, men jag

- Inga fritidsproblem. Jag spe­ lar saxofon och flöjt i skolmusik-

jag lärde mig också da Ungdomens symbol?

snart är jag femton år.

TQnårsklubb - nej!

Lars-Erik Lundmark,

14 år

för del, mesta hemma och

hjälper

till

med

l!mått

gott och trivs ganska bra

och När­

peso - Sporten intresserar mej mest.

l

Och bio. Jag tycker om spånnan­ de

filmer.

Men

inte

om

::>ÖCker.

i Närpes? Tur att här finns sJdv­ Och till tonårsklubben vill jag in­ -

Närpes

borde

en

te gå. Skulle inte ha trivts där. ung·

dcmsgårct. Liksom vi har ilemma

nog

annan

fort­ skola

för att sedan skaffa ett fram­ tidsjohb.

Det var en enda röra av fulla, halvfulla och nyktar ung

Så uppfattade öP-korrespondenterna lördagsk;vällen på dan Ir $

sen.

Detta reportage • Söndag eftermiddag i Närpes. Man stro!;ar omkring. Tar en

-

Egentligen

är

det

mycket

man vill bli när man är ung. T.ex.

I Sundby erg. Där finns ;nöj!!!!"

hårfrisörska.

heter till hobbyarbete, spel, musik

tid att fundera över vad jag skall mig

Men

och annat som,·intresserar de un­

utbilda

ga. En gång I veckan uppträder

gå I grundsk{)]an.

till.

ett popband. För övrigt håller ung-'

Och

dOJnsgården öppet varje kvåll.Om

MaXi är toppen]

mode

jag

Först år

har

skrivits och

av

följande

har skall

läng jag

intressant.

redi

deltagan

vilopaus på trafikrondellen. Träffas och pratar litet. Frånsett

SÖU:s karrespondentk

bio - Okänd soldat - finns det inte så mycket att v älja på.

Svenska

v. Siv Mickelsson, Christian

Wennström,

Gun-Maj

österbottens

högskola-folkakademi:

Kloc­

B j ö r k,' m a n,

Sven-Erik I n g m a n, -

lin

r

E k I ••

Gf a d

er.

Lars-Erik

och Märtha

b a c k.

Bji

Lolan

Eivor

Ves

Påpiskare:

Gr a n b e r g.

Berit Blomberg 12 år

spelare. Jag gillar popmusik.

skall

någon

:Jtatus­

klart. Och

skolelev "oorganiserad"

I

men vi

sätta med

Mitt på dansgolvet stod P,tt gäng äldre pojkar. Brännvins gick från hand till hand, fran mun till mun. Inga poliser eller ningsmän syntes till.

a.

främsta

Mopeden

Mormor är sträng

rerna. Vad skall man annat göra

En starkt berusad flicl,s I 16-17 års åldern delade ut ­ t aUa, främst pojkar, som vågade ­ käften i hennes närhet. Ingen av ordningsmännen ingrep. De lugnt vid ingängen och rev biljetter. Flickan var inte eusam att vara berusad. Hon hade mångu medsystrar.

till höger och vänster

sor. Idrotten tar tid och i vintras kars och Britt-Louise Nygård. var jag med i tonårsklubben och

sor att göra här.

- Hänger och springer på 'ba­

- På fritiden gör vi vad som faller oss in. Dansar till exem-

kåren och hoppas· på trevliga re- _ Fr.

antar att det trots det finns mas­

Gustavs kompis skolelev Närpes

FICI{ öRFILAR

bo hemma räcker lönen till. Vi är alla fackligt organiserade.

skola,

Massor aU göra

21 år

Här får

- Vi har alla tre gått i folk­

lyckad. Det ligger farligt nära till

Inger

vi troligen emigrerat.

vi nu vår utkomst och då \7i kan

pel. Eller sover.

Inga problem

öppnade liäften

- Hade inte den här indu­ strin kommit till Närpes hade

ma är bättre. Hon ger pengar till

- I)et är inte ungdomarna

hands att sidobyarna glöms bort.

I

gärd

brottsligheten bland ungdomen sä­ -

Alla SOIll

• Inga-Lena Rönnholm, 18 år,Saga Söderlund, 21 år, Sonja

21 år

-

Polisens kritik är hård. Är de unga flickorna verkligen ..... sade på dansbanorna? Hur reagerar då myndigheterna. lisen? Ordningsmänn n? ÖP sände ett reporterteam tiD .. dansbana i Närpes. Här är deras skildring:

Glömmer vi sidobyarna?


7 -

börjat supa

r

N

öSTERBOTTNISKA POST

Fredagen den 21 augusti 1970

De är fulla på dansen

ar halvnakna' ••

men nyktra vid ,ratten

Pi barerna säger de unga: - Vi har egentli en ganska trevliga och

hyg,:liga

liser. ungdomsgård och ett disko­

- Vi behöver nu e

. OCh ungdomsledarna lovar ett allaktivitetshus •

ongå g i framtiden.

ke Nygård:

isko,lekel nartfärdigt' här

ung'"

i Närpes

- En 'större förening

har

större möjlighet att få kommu­

nala medel. Vi skall nu tillsam­ mans med kommunen anställa

poliskon­

äldre

säger

stapel Arne S n i c k a r s som har många års erfarenhet i sitt

Vi ger pengarna

ger 3/4 av Närpesungdomarna till 24 år och vår förening.

- Ungdomen av i dag är i stort sett bra, men det finns endel nackdelar. BI. a. det alkoholmissbruket. ökande Nu 'har också flickorna börjat använda alkohol i allt större Däremot ser utsträckning. pojkarna till att det alltid finns en nykter chaufför i bilen. Och de kör skickligt. Ingen krockar fastän det kan tusen bilar' vid en finnas dansplats. Såhär

r.Bengt Stenwall:

informationen

Folke Nygård,

Bekymrad över småflickornas tilltagande alkoholvanor är

poliskonstapel Arne Snickars i Närpes.

Ett välbehövligt diskotek står snart till förfogande för När­ l15ungdomarna. Det är just nu under byggnad och inreds i upesgården i ett tidigare bibliotek. Initiativtagare till det­ diskotek är ungdomarna själva. Den

-

yrke. Han tjänstgör vid polis­

stationen i Närpes.

- Ungdomen har blIvit myc­ ket friare. av sig i umgängesli­

Sköt er själva!

vet, säger han. Jag tycker att

- Nu får de unga själva anställa sina ledare. Kommu­ nalstyreisen har tröttnat, säger kommunaldirektör , Bengt om en S t e n v all i Närjes. De tycks inte kunna enas gemensam ledare och då är det bäst att 'föreningarna själ­ va får de pengar som finns reserverade.

det rent av är' anstötande att se en pojke gå ,med skjortan uppknäppt tat.

bröstet är blot­

- En gång bad Jag en så-' pojke

dan

-

skjortan.

knäppa

Han gjorde det. Närpes föreningarna att anställa hela Var det rätt gjort av '­ in för att arbeta med ungdo­ kommun anslagi t för en ung­ fyra olika ledare': för fotboll, mej? marna och komma med ideer domsledare detta år. Tjänsten friidrott, skidning occh oriente­ Och så tar han upp alkohol­ är kombinerad vilket betyder ring. Nybildade Närpes uf skul­ ungefär vore nära idealet. att ledaren skall sköta såväl le få ungdomspengarna. Den le­ problemet: en ungdomsledare. En heltids-,

anställd person som helt kan gå

15000

Ca

mk

har

ungdoms­ som idI"Otts- och nyk­ dare som anställs skulle dock Socionom Bjar­ arbeta även i de föreniugar som

terhetsarbetet.

-

- Mellanölet är nog orsaken till att de unga har börjat dric­

tjänsten inte anslutit sig till den nya ka i större utsträckning än ti­ storföreningen. digare. Nu ser man allt oftare hoppas Ungdomsföreningen När tjänsten skulle nybe­ också unga flickor som är be­ sättas kom endast en sökande. få disponerna också de pengar rusade. Hittills har vi dock in­ som har reserverats för nyk­ Denne accepterades inte av de te upptäckt att någon skulle terhetsledaren. Om föreningen kommunala nämnderna. missbruka narkotika. satsar en del egna dessutom Nämnderna har nu enats om - Men annars är ungdomen kan den kanske få en medel ett förslag som innebär att - Vi kan inte ännu säga vilket huvudmönstret för alko­ heltidsanställde ledare. Närpes i stort sett hyfsad. Det är för­ 50 få skulle idrottsföreningarna är, säger ungdomsnämndens ordförande Tryg­ %, ungdomsföreningarna 30 % .uf har stora byggnadsplaner ståeligt att de unga rätt ofta E r i k s o n. Vi har all anledning att ta upp frågan till och skulle nödvändigt behöva sitter på barerna eller drive!, i nämnden. - Centraliseringen har kritiserats. Men och nykterhetsföreningarna 20 en person som skulle leda och omkring på, vägarna. De har % medlen. anslagna de av har _el, hävdar han. administrera verksamheten, en ju inget eget ställe att vistas För pengarna planerar idrottsverkställande direktör alltså. på. en gång verksamheten QIand ung­ till Koncentrationen

i måste ta upp

. Da

innehade

Friman,

till den 31 juli.

-

el i nämnden

--------_ _ -

ungdomsförening i Närpes domen.

Samlingslokalerna

är

jus t på att de mindre också' i dåligt skick. i

periferin J

heter att lösa ledarfrågan. Den kan skapa ett tryggare ekono· hålla i ­ ket lättare att hålla sig vid liv. miskt underlag än en liten för­

inte'

möjligheter att

Dessutom har den stora möjlig­

_

hade

....::: En stor fÖrening har myc-

ening.

Sammanslagningen

-

inne-

bär inte att byarna i periferin bli

skulle

ordnll.t

bortglömda.

Vi

tonårsledarkurser

har

och

är redo att ordna verksamhet i byarna. Då kan vi t. ex. an­

vända oss av folkskolorna. Så

talar

ungdomsnämndens

ordförande som har' att vårda sig om en skara på ca,. 1.100

unga. I stort sett är alla. av dem medlemmar av någon för­ ening. En annan sak är huru aktiva de är.

Simhall •

l

Närp,es Närpes bör bygga en simhall. Detta föreslår den kom­ munala kommitren som har Hallen bör' berett frågan. byggas i anslutning tiU kommunens skolcentrum på Mosebacke 6-8 25-meter ba­ nor viII kommitten att hallen skal'l planeras för.

l?et

går

mindre

med

inte

än

att kommunen bygger. - I höst påbörjas III ske­ det

i

av Mose­

utbyggnaden

backe

berättar

skolcentrum,

Ulf Malm. Vi har tillstånd att bygga en gymnastiksal på 500 m2•

Nu

vill

att

vi

simhallen

skall tas med i planerna redan i detta byggnadsskede

Då blir

illigare när

det enklare occh

vi får tillstånd att bygga hal­ len.

- I samband med simhalls­ i' Närpes bygget föreslår vi att utrym­ sin utredöverlämnar i dagarna sökning frågat de unga vad de me skall reserveras för en kon­ är mest intresserade av,' berät· ning till kommunalstyreisen. ditionshalI, en bowlinghall samt tar. Trygve . Erikson. ' Dansen kansIilokaliteter. - Hallen bör byggas i, kom­ klubb­ . occh , ppar ,förteckningen. ' Men en to stor. grupp är också 'mtresserad munal regi, säger skoldire\dör Fmansieringen hoppas vi kun­ . .­

Vi .har därför i en. under­

av}äsning.

Simhallskommitten

Ulf M a I m

som är ordföran­ na

-:- Vår verksamhet går alltså de i be redningskommitten. Nå ut på att stMa aktiva för go n s iftelse elI. er, liknande vill . eningar- från alla' läger. 'Alltså , . ' han inte höra tal s om. Barnen också t. ex. skolmusikkåren och, . . 'de fri eligiösa:ungdomsorga ni­ behöver. simha len och de.bör:

r

- - satienerna.

{också

få· I;!imma

gratis" iden

ordna' med

billigare

.

-

-

stats­

-

lån, statsbidrag som tipsmedel.

. , .

Närpes kommun h r inte, erMI­ lit' 'någon . större kaka av tips­ . .. medlen på--en langre tid så vi borde bör.ja vaia

i

tur.

-

-

' §_A 51

. . = .


öS

8

LE R B O T T- N !

SKA

PO ST E N

FredageJl den 21 augusti 1970

Ung vecka i Nykarleby med pop, idrotto; disko, film Un..-domsveckan i Nykadeby närmar sig med raska kliv. Lördag om två vec· kor kör man igång mf'd aktiviteter speciellt för ungdom under dagarna fem. Det hela börjar mec1 lördagsdans och kulminerar i en popgala på onsdags­ kvällen. Arrangörer är nngdomsnämnderna och NUFS, 80m i rätt ögonblick

fick den nya ungdomsledaren Helmer King &OlD verkställande. - Det verkar som om ung­ sen i tävlingarna delas ut och och

domarna

var

intresserade av alstren ställs ut.

programm et,

säger

organilla­

sko­

dans.

söndagskvällen

tionskommittlm. Tecknings- och programafton uppsatstävlingar utlystes

l

lorna redan på våren och resul­

tatet

kommer att kungöras

samband _med ungdomsveckano

På lördag den 12 septE'mber

blir

dans.

det

blir det

show

den är några programpunkter.

och

Det är meningen att angdomar­

är föreningar 6ch

na

byar so.m får chansen att föra för

i fram

_

Det

med

ordnas

nativ

sina talanger.

Troligen

söndag samlas man

också ett kristet alter­

diskodansen och on')0l1-gen

gården

till söndagskvällens un­ -

för att diskutera. hur

man vill ha det.

På onsdagen slutligen är det

finaldags. Bl. a. TasavaUan Pre ­

Måndagen är vikt för idrot­

i ungdomsgirden ten. Det blir tävlingar och film­ förevisning. En kurs i make up kl. 14. A nders G. Lindqvist är och klädvård för ungre tonårs­ programledare och bl. ao bjuds flickor är också planerad: det folkdans, uppläsning och Tisdagskvällen blir överrask­ musik av ur;gdomsorkester. Pri­ ningskväll. Gratisbio, diskotek till

själva skall göra iordning

den 9 inbjuds alla till ungdoms­

således öppning och derhållning.

Pa

brasor med gorvgrill och

_

fyrverkeri utanför ungdomsgår­

sidentti och det nya vasab<:!ndet

dagsfest

Zotch medverkar vid popgalan,

som man antar blir pubhkdra­

gande.

Man siktar också på att kun­

na visa höstens ungdomsmode.

I ,

,

!ltll.li l;ill

i l il·ellill'Jsll;llll ell!

Statsborgen beViljas nu åt allt fler. Vi har ansök­ ningsblanketter. Kom.

FÖRENINGSBANKEN

Fritt fram för. unga ideer

Hon disl{uterar yrkesval

till veckoprogralu i Jakohstad

med Närpes-ungdomarna

..

Ungdomsvecka skall det bli också i Jakobstad - <kn första som hållits

i

staden. Program för båda språkgrupperna och alla åldrar försöker man sam· manställa och lämnar sto.rt utrymme för ideer {rån ungdomarna själva,

och

från föreningarna. l8-25 oktob"er kommer tmgdomsveckan att hållas. Redan

nu

är

en del pro­ kväH

blir det diskotek i hela

I

na fester och tillställningar un­

grampunkter klara. Man börjar övre våningen med servering av der ungdomsveckan och tå sina

söndagen med stort jippo, alkoholfritt vin - gratis.

officiell öppning och ungdoms­ bal i ungdomsgården.

evenemang med i det program-

I dagarna har ungdomsbyrån,

blad som skall tryckas.

Dislwte­ som med ungdomsledare Pekka

Pekka understryker att ideer

ket i övre våningen skall själv­ Viitanen i spetsen står för ar- och förslag från föreningar och

fallet vara igång.

rangemangen, sänt ut en :nbju­ enskilda ungdomar är väl kom­

sagostunder dan till föreningarna i staden na. Det är fritt fram. Man sö­ på både finska och svenska i att ställa upp i en utställning ker . också kontakt med bl a. ungdomsverksamhet, som brandkåren, barnträugål'darna filmförevisningar av biblioteket, Vidare planeras

och

sam

Föreningarna har och församlingen för att bred­ en stor skol hippa gemen­ den kallas. för alla skolor i staden. också möjligheter att ordna eg­ da programmet.

Ungdomsveckans

bowling,

mästersltap

för skollag ordnas också.

TEATER ehasen

i

både individuellt och

En

-

Nya människor och nya inrättningar duggar numera tätt i

specialledare

till kontakt med sina

ungdomar.

I(raft vill ha

Närpes. På torsdagen i förra veckan flyttade Iris Gröss.... en ung psykologiestuderande från Aland, in på den nya yr­ i ämbetshuset. För två veckor sedaa kesvägledningsbyrån kom hennes närmaste assistent GunIis

F o r s m a n.

Deltidsanställda specialledare för olika idrotter, tror idrotts­

ungdomsarbetsförmedlaR '

'

Iris GrUssner hade ännu inte na att diskutera yrkesva.lsfrA­ ågra klienter när vi i fre­ gor med henne på byrån. som ligger bakom förslaget om en uppdelning av deo pengar betsledare. Skall du dra på den . . dags träffade henne. Men hon ungdomsledare:_ som finns reserverade för en kommunal S chack, t en ms oc h teater. . . tråden? . p l anera fOor SI·tt br1- Ir· , ha de boorJat IS f1'1Tld sm tressen. - Nykterist är jag och kom­ - Idrottsnämnden har ald- ca 1.700 mk vi skulle få per år vande arbete. Så snart termimer troligen att så förbli, men rig - förutom när den första räknar vi med att antingen an­ nerna börjar skall hon besöka jag tror inte att det hjälper att ledaren anställdes - godkänt ställa en ledare 7-8 månader alla skolor i kommunen, berät­ omoralisera, säger han. Helmer arrangemanget med en tredelad med en lön om 200 mk eller ta om sin uppgift och hålla lek- O . amla ta t Mary satt nutida. över vill att hans livssyn skall ac­ ungdomsledartjänst, berättar också att anställa en ledare på tioner. Senare skall hon börja skarma e sIg or. fhck unga cepteras, men tar inte avstånd medlemmen av idrottsnämnden heltid under sommaren. läIX:lplighetstest -och ge råd i yrfrån de som inte delar den. och IF Krafts ordförande lärare Fotbollsspelarna i Kraft kesvalsfrågor. När som h lsf är .- De målar sig alldeles . Vi har ansett borde få en .tränare, anser ungdomar under 18 år valkom- skräckligt och spökar ut Han s främsta önskan i dag Lars N y n ä-s. är att få tag på en lokal, som att två ledare borde anställas . Bengt N y n ä s. De här pengar­ en massa krims krams och J kunde inredas som diskotek och När kommunalst'yrelsen konsta- na kan kanske hjälpa dem en d.iga s ycken å sånt för att. ställd ledare. Om Närpes uf får' klubbrum - någonstans där terade att det inte fanns eko- bit på väg. Fotbollen och öv­ , bgt vISa hur hemmfaIIna . an- riga idrotter ungdomarna kunde träfhs och nomiska möjligheter- att har för övrigt dIsponera pengarna b orde den åt °fåfänglighet och lustar_ föreSlog vi särskild bokföring bara vara. Utrymmena i ung­ ställa två ledare inom för­ också få ta hand om anslagen var annat då jag var ung_ domsgården är upptagna av därför att föreningarna skulle eningen. .för nykterhetsverksamhet. den tiden, när unga flickor skolan ännu ett bra tag och få disponera över idrottens del Alla ungdomsföreningar i - Mass­, och motionsidrotten inte på dans, så hade de han ämnar försöka hitta ett av anslaget för ungdomsleda- Närpes borde ha gått samman. ' skall fortfarande skötas i ställe att samlas på medan man ren. Då hade det inte varit något idrottsnämndens regi. Nämn­ väntar. Det är svårt att få kom örat! - Vi har prövat med en del­ problem med fördelningen av igång någonting· om man inte tidsanställd ledare i Krafts re­ pengarna för ungdomsverksam­ dens sekreterare kommer att er­ haa- någonstans att ta vägen. gi och har de bästa erfarenheter het, menar Nynäs. Ungdoms­ håIIa'500 mk för att administre- O - Man är ung bara en Helmer

är utbildad nykter­

nämnden i Närpes och IF Kraft på.

Det är idrottsnämnden

haft

I

I

?

I

_

l'

o

j

. ,0' '_'_i...!..

'. L , -

Inger

_

av -detta arrangemang. Med de sektorn borde få en heItidsan­ ra denna verksamhet.

Sen måste man hitta

på ur._.......


den

ZI

öSTERBOTTNISKA POSTEN

augusti 1970

9

lAmerikaner populära

på läger i Lappland

Den geografiska splittringen -i A boland sätter sin. prägel

på ungdomsförbundets arbete

På det stora internationella scoutlägret Sompio

deltar

för­

utom 2000 andra scouter även II amerikanska scouter. f>­ ras ålder varierar mellan 13 och 18 år. Som ledare för den amerikanska

Ingen strid på kniven, men nog så spännande ändå, var det vid Åboiands .

ungdomsförbunds årsmöte' i Houtskär på lördagen då re nya styrelsemed­

lemmar skulle nyväljas. Sammanlagt 23 delegater del g i omröstningen där

truppen

är splittrad på Utah

fungerar

Mr.

Jim

Wagers.

Trupp::n

flere delstater. DJ.a. är Oregon. Tenncss e.

och Iowa representerade.

"Jänkarna" tycks vara myc­ elska får ma n lov att taga tl!l

ket

det välrepresenterade Pargas tog hem potten genom att rösta in Sune Kron­

populära

bland

lägerdeltagarna.

berg och Fredrik Sundman. Den tredje vaka, nta platsen gick till Korpo och deras nya fritidsledart" Margareta Stenbäck. Förbundsordföranden Lasse Eng­

de finska ett språk, som närmast l:· ' il Populariteten betecknas som internatior.:, t.

torde bero på att amerikanar­ Språket

heter

teckensn"

fungera na har en massa saker att gö­ Det tycks verkligen ra byteshandel med, "de tra­ bra - språket vill säga. Då man frågar våra fll'", ding" som det heter på· eng­

blom ställde också siri plats till förfogande, men återvaldes utan omröstning. Viceordföranden Rabbe Bergström avsade sig bestämt återval och hans plats besattes av Stig Östdahl från Åbo. I hans ställe invaldes Per Holmberg, Kimi­ to i den nya styrelsen. Suppleantplatserna besattes med Regina Pettersson, Dragsfjärd, Rune· Johansson, Korp4;l och Tor Svibel'g Pargas.

elskt tungomål. Man har bytt kanska bort bälten, halsdukar, märken vad de och en hel mängd annat mot man till genuinfinska grejor. Byteshan­ da, nya

gäSter

här på

SO'1J

Q

väntar av lägret. sva r att de önskar p,o­

kontakter och ett fint Houtskär och mer att bära förbundet vidare. kvens av budgettrasslet beslöt deln går väldigt livligt till. Om lägerväder med en massa so:. C'öreningslokalen Ljungheda häl- Som vägkost åt förbundet vill mötet att ge styrelsen i upp­ man inte klarar sig med eng­ Mr. Wagers säger att området vid Kiilopää fjäll är ett mycket sade värdföreningens ordföran­ jag framhålla tre viktiga punk­ drag att utarbeta en plan för

Välkommen

till

de Jan-Gustav

I

Palmu varefter

I

blom

öppnade

mötet., I

hälsningstal erinrade han om

att

AUF

är

ett

relativt funktionerande

styrelse

*

utan

heller inga möj!igheter att an­ ställa en sådan - må.<'.te för­ bundet i framtiden inrikta sig som

en

slags

tak­

organisation, med en anställd Förening­ kanslist/sekreterare. arna ute på ,fältet kommer att och samarbetsområden bilda anställa gemensamma fritidsle­ dare. Så har redan skett på Ki­

mitoön och i Pargas. Dessutom har Korpo kommun anställt egen fritidsledare.

*

AUF har framtid

Visst är Aboland grafiskt

TrevJig

)

fest

splittrat

lades mötesdeltagare och orts­

aktiviteter där framförallt sam­ befolkning till fest på Ljung­

arbete mellan föreningarna bör heda.

understrykas.

För

det

tredje

En

verkligt

trevlig

till­

ställning med trevligt program,

anser jag att ett relativt litet där bygdespelmän och sång­ verksamheten. Där kommer disförbund som AUF bör satsa på förmågor avlöste varandra. Mel­ kotek med i ilden,' På varje samarbete utåt. Därmed avser lan varven sjöngs allsånger. ? ort dar det fmns ett behov, jag samarbete med andra orga­ Programledare och producent nisationer - t.ex. musik- och var Siv Fagerlund och på sce­ borde ungdomsföreningarna gå in för ordnande av diskotek folkdansrörelsen, sade mag. nen fanns en stor tavla där Det behöver te ar fråg om Lindqvist. festens devis var textad: "Hout , dyra och markvardiga stallen skär skärgårdens pärla. men trivsamt skall det vara, Tillsvidare osåld!' * Problemet Pengar sade Glader. Tanken vann un: Vid kvällsfesten passade för­ derstöd från flera håll. Men nå­ De egentliga mötesförhandling­ bundet på. att dela ut pokaler gon framhöll .också "att vi ;uarna, med verksamhetsberättel­ för visad aktivitet inom teater för få", se, bokslut och ansvarsfrihet, och fritidssysselsättning. Tea­ - Tror inte det stora pro­ stökades undan med fart. Lite terpokalen gick till De ungas blemet är att ni är för få, sade problem blev det när den nya vänner på Alön för den friska Anders G. Lindqvist. Det är budgeten skulle behandlas. För­ teatersatsningen "En folkfest nog något annat som skanas ­ slaget slutade på 32.250 mk på Dala" vars pappa och re­ entusiasmen t.ex. med ett underskott om 7.250 gissör var förbundets teater­ mk

att

med. ned till

täcka. Genom

diverse

instruktör Reinhold W!,!ckström.

29.750 hade

*

mk. På inkomst­ to uf som har varit förbundets budgetmakarna aktivaste

medlemsförening

Da, framhöll Svenska Finlands glömt en del inkomster medan der verksamhetsåret. ordförande,

tur om rap hy.

andra

.inkomster

åter

ansågs

mag. Anders G. Lindqvist vid för optimistiSka. Hur stort bud­

mötet. Jag tror dock att för- getunderskottet

slutligen

blev

*

kanska scouterna har red",' ler kommer att gäSta fin

vänners hem för en vecka ( . så.

.

FSNU-kväll

på·Fäboda

och för att göra

FSNU kommer att som (m kortare, upptakt till höstens och vin­ några utta­ terns verksamhet samla med­

lång, historia

lite

ger vi "kärnan"

"Ni är inte för få"

Geog-. ..

hopp·as naturligtvis att så mån­ vänskapsband som möjlig-t skall knytas och att de sk il hålla hela livet ut. De arne

Sex och alkohol

diskussionen

en

National

ga

Mycket talades och sades under

un­

t,ex.

vi' tycker förstås alla att det är jättekul och ha amerikans­ ka gäSter här på lägret och d

-

ett ge 0- strykningar tvingades summan Aktivitetspokalen gick till Kimi­

område

att de förkovrat sig genom att läSa diverse tillgänglig littera­

?

många svårigheter att övervin­ sidan

ungdomsförbunds

I

f

skall

splittrat och kom­ art. För ·det andra är det nöd­ Senare på lördagskvällen sam­

ta sätter sin prägel på uf-arbe­ tet och gör att kontakterna mellan föreningar och fÖi·bund inte alltid är vad de borde vara. Genom att AUF numera inte har egen ombudsman - och

verka

kalenderår

en tuell först efter nästa. årsmöte.

munikationsfattigt område. Det­ vändigt att satsa på regiOJ?cala

att

och

sitt stark organisationsapparat. Där­ sammanfalla. Ändringen blir ak­

bl.a. med avser jag inte enbart

litet förbund som verkar i ett också åtgärder av administrativ geografiskt

idealiskt ställe att ha ett scout­ ra uttalan en framhölls att läger Lägerområ'"det på. : är . foremngarna l Aboland kan ut- verklig en underbart och utsik. vecklas och leva vid re - ten, ja den är storslagen. . trots att dessa oftast ar små. Trots de små regnskurar vi S-E. Glader från Svenska ös- haft här idag är det, för det terbottens ungdomsförbund mesta uppehållsväder. Nätter­ fr mhöll att ckså en lite för- na är ändock - en aning kalla. ..? . , en mg kan hJalpa till med losanVi frågan vad de visste om det av fritidsproblemen i gles- Finland före avresan hit sva" bygderna - det gäller bara att rade pojkarna att de int ·viss­ hitta de rätta formerna för te så mycket om vårt land men

ter värda att satsa på. )"örst omändring av stadgarna så att

förbundsordföranden Lasse Eng_ och främst att bygga upp en budgetår

landen.

lemmar, sympatisörer och and­

ra intresserade ungdomar till • Fritidsverksamheten bör pla­ en serie mysarkvällar i olika tid AUF har en bred bas att got mellan 6.000 och 8.000 mk, eningsfolket till debatt kring neras, ansåg FSU:s gen.sekr. delar av Svenskfinland. Början arbeta på och tradition, för- Varifrån de pengarna skall tas uf-rörelsen i allmänhet och görs i Jakobstadstrakten. Ons­ Tor Holm. tröstan och framtidstro kom- vet ingen i dag. Som en onse- AUF:s framtid i synnerhet. I dagen den 2 september samlas • Bättre med tio små förening­ man till mysarkväll vid kaffe­ bundet behövs och har en tram

stär inte klart men troligen nå_o Pil

söndagen

samlades

för­

stugan ute på Fäboda. Följande

ar än en stor - som så små

ningom dör ut, sade Stig öst- träff blir antagligen någonstans i Vasanejden, dahl, Abo.

I

.• Bort med alkoholmissbruket

från uf-rörelsens fester - med

tonvikt S-E.

missbruket,

Glader

.• Fram med sexualupplysning

i uf-regi. Massor av unga går

in i förbindelser, ja till och med äktenskap,

utan

ringaste

framhöll S-E. Glader.

Riktigt.

Tanken

är inte

arbeta med Folkhälsan - ska­ pa en

I

!

i

I

ny:

men vi borde kanske söka sam-

• I Houtskär passade man på att göra reklam för kommunen vid AUF:s årsmöte och som­ marsamling. Här spelar Houtskärspelmän Houtskärsvalsen med en tavla om Houtskär i bak­ grunden. ,

I

kun-I

skap om det mest elementära,

I

!I

sade:

från, österbottep.

motsvarighet till R}<'SU

i Sverige, sade mag. Lindqvist. Edde

i

kl

10

12. 3c/1

K.pell,kär Manehamn

..

Barn. unde,

Buss

fra

22

16,- bil 32­ 8.- bil 16.­ 1'2

II ••a

kombinera'

" kl

gratis I 11.20

med

I(van tu'en

VIKINGLINJEN


u,

ö S 'r E • 8 o T.T NI

-

K.AP o S T E N

o

iVesteryik toppar ringfotbollen

.

BESTÄLL VARA BOKSERIER

/

Läget i ringfotboUen i fem­

te ringen börjar skär.pa sig

efter måndagens spelomgång.

TÄNK PÅ DE MÅNGA OCH LÅNGA VINTER­

:HÄR ÄR FILMBIBLIOTEKET

Vestervik som visat/sig

KVÄLLARNA - LÅT VÅRA BOKSERIER FÖR­

de sig till slutserien utan för­

GYLLA ERA FRITIDSTIMMAR.

luster.

Efter

återstående

illustrerade med bilder från de . oförglömliga filmerna!

o

var

de

som nu

viks seger är om Korsholms

uf besegrar Karperö .i tors­ ,om måndag. Detta skulle ­ da till omspel' mellan Ko­ uf och Vestervik af.

. ,holms

Allt detta förtttsatt att Ves­ tewik besegrar Smedsby ut i

över 100 ex. N'u har vi erhållit en liten restupp­ som först hinner

eventuellt kunde bota Vester­

Nedanstående bOkserie 'Såldes senaste höst i

Den

titt

tera att det enda

SIGGE STARK

laga om 10 ex.

en

matcherna

och serietabellen kan man konsta.­

Här kommer allas

SPECIE,LLT UTVALDA ROMANER

vara

säsongens säkraste lag, spela­

sin torsdapmatch.

täll

har chansen till' trevliga lästimmar .med Sigge

Matcberna som spelades tors­

dagen den 29. g. slutade enl följ­

Stark.

ande: Smedsby-Singsby 2

Korsholm-Kvevlax 2-1, Ves­ tervik-Karperö 2-0 ..

Korsholms uf som nu tycks ha hämtat sig från sin för mot Sirrgsby uf i första omgång­

en besegrade Smedsby uj med

4---{). Karperö uf som efter tidigare förluster mot Smedsby och Vm­ tervik spelade sig till en rätt övertygande

seger

mot

Kvet'­

lax. Matchen s lutade 4---{) . 3 3 O O 12- 6

Vestervik

Singsby

3 2 O 1 11­

Karperö

31 O 2 3102

32 O 1

Korsholm Smedsby

3 O O 3 3-11

K vevlax

Korsholms uf

Välkända romaner nu i en serie som inte förekommit tidi­

vann trafiktävlan

gare i Finland med följande böcker:

"Di e å tröskar" kom det

i bur, Wanda frAn Stigmansliden, Tjuvskytte­ ' Birgers äktenskap, Vildkatten, Ödet väver vidare,

Vildkatten kungen

svar när det frågades som

Guldkungen, Sari och kärleken, Ingela på Heqllsen, Thom­

och il skat. Fwnton fud.wande, böcker, slösande rikt illu­ strerade meclfilniblfder.

ungdomsnämnds och femte

fann sig.

Britt, Holger Björnssons samvete, Halvor Stormsen.

J5 välkända och goda romaner för Er vinterläsning.

deltagarantalet var'endast ton bilar. Banan

INS ND& TILL 1IOICKlUBB O

....,

VASA

Undertecknad aboI....., härmed

bokserien FILM- .

BIBLIOTEKET 15 b&:ker il 13,70 per st. Böckerna till­ 'sändes mig mot.poItRIrskott, vartill 'tillkommer porto om 1,62 rnk. ungafir

per bok + mAnad.

I

porto att

restupplap

.IY

.Alexander

Dumas

gAng

sändas mig med en bok per·

I.,. finns endast 10 serierl

·

del 1-5

Grevinnan de Monsoreau

del 1-3

De fyrtio fem

del 1-4

BÖCkERNA EN

De

del '1-3

PRYDNAD FÖR

.

del 1-3

BOkHYLLANI

Myladys

son

Drottning Margot

del 1-3

Adress

Vicomte de Bragelonne

del 1-3

detta

en

hann

Sätt ett kryss I

den

avsedda rutan.­

.

mm

. Individuella resultat: 1) 'Erik ·Matsson K p, 2) Kaj Smeds KOl"hr 18 p, 3) Bernt Pada ur _..

24 p, 4)' Henrik Smedsby Uf, Jarmo Irt.mIIi_

Uf

·

Hop pet 21 p,

Uf Hoppet 30 -- p.

Peter Sellers

il'

igen. Hans romans med da Quarry, 2 2, har tacit

efter närmare två Ar.

Sammanlagt 24 böcker till det fantastiska priset av 69 mk. Endast postkostnaderna tillkommer. Beställ idagl

........................................................................................

5) IJ+eRt MM"

bergRalf Pada, Kurt

Brytningen

• •••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

dock

seger.

· p.

·

tre musketörerna

35 km

ca.

Lagtävlingen: 1) K:anld_ uf 75 minuspoäng. 2) ut Pet I 81, 3) Uf H oppet n

·

Greven av 'Monte Cristo

men

för

ett skynde pi. .Bestitl i dagl

Namn

Postanst alt

odödliga -romaner

slUmpaibort. Endast ett begrinsat anta" yarför det 'viller

per m4nad_ Den sextonde '. boken "My Fllr Lady'" .mAlier jag gratis. OUndertec:knadbestiller härmed Alexander Dumas' 1'0-' manserle. 24 b&:ker för 69 mk + porto. OBSI Be­ gränsad upplagal D Undertecknad 8bonnerar härmed p& Sigge Starks väl­ kända romaner - 15 st. böcker till ett pris om 9:80 en

FANTASTI.SK BOKREA Ett

, var

och hade nio kontroller. Uf oppet som skulle mm-­ ra vandringspokal en i · lingen s täl lde upp med tå

Oirnmorn.. .. och ...... ­ lir finta tingen f bokform pi_ska. FMwi.... · ..... sikert böcker som Sound of

Följ heja 'lir ..... - .et ..... n6je för flImilskaren.

Tävlingen blev

en lyckad tillställning trots

Ett .1 ay tItt.rn. '1r·ldMslska bIde som filmer och backer. AftClra II' pi rit att .. «M. Efterlingtade h efterfrlgade ir

Music, Llwt pi ....., Tom Jones' och Hon dansade en sommar.

var

skulle delta i KOln;,lUJII_

domsringens trafiktävling

sons hundar, Ormen I paradiset, Frun pA KUl"\gsvalla, Ulla­ FILMBIBLIOTEKET vill hjälpa Er att minnas filmer Ni sett

8 7-- 4 6- 5 4-11­

.....

s amtidigt

som

hans svenska

kom

Britt

f.d. fra.

slutat bekantskapen graren Earl of IJ


Fredagen den 21 "augusti 1970

,. •

öSTE RBOTT N ISKA

Danska sjöma s räkter ID i dansvirveln i Vasa

.

Lördag morgon, den 22 augusti, kl. 9.10 blandade sig eldan­

Il p. •

musikkar

'Paraderade

genom stadens

gator,

åtföljd

av en

bildragel! husvagn i de danska färgerna, prydd med

fladd­

det är dejligt!" Affärernas skyltfönster fischer och små vimplar som ytterligare dens. danska prägel.

Senare på dagen anlöpte den danska korvetten "FLORA" inre hamnen och. skådelystna stadsbor sökte sig dit, ty mel­ lan kl. 15 och 17 fick allmänpeten ströva omkring på fartyget och närmare studera en örlogsmans exteriör och interiör: Kvällens happening i Vasa var " brandkårsfesten med dans illiStig-Johans orkester. Danska sjömän, betydligt långhårigare och mera skägg- och must.aschbetäckta än våra inhemska fosterlandsförsvarare gjorde ivriga försök att ingår närmare förbindelser med de unga vasom först syntes sadamerna, vara en smula svårfångade. Språksvårigheternas förstämningsdis, sveptes dock snart bort av danernas gemyt och charmfulla anstormning. ·Sjömansdräkterna och de vita mös­ sorna sögs snart in i dansvirveln, som snurrade i Stig-J öbans taktfasta toner. Rullande turistinformation

innehöll

2 Cottonfields Beach Boys

85

3 Song of joy

para­

intrycket förstärktes. av att det även fanns finskspråkiga tryckalster som behandlade samma ämne. Man kunde inte undgå att märka det danska in­ slaget i stadsbilden, ty förutom de redan tidigare beskrivna sjö­ krigarna· vajar danska flaggan överallt, men mest i barnahän­ der. Söndag kväll var det dans på Aminne och tydligen gav lörda­ gen mersmak; ty en manstark trupp danskt sjöfolk sökte sig dit. Efter några försiktiga, tre­ vande försök kastade sig de danske in i den roterande dan­ sandae massan och lördagens scener upprepades. Danskarna föreföll dock en aning besvikna då de fick nöja sig med pilsner i stället för "BIER"! Flottbesöket avblåstes på tis­ dagen och då försvann ett trev­ ligt inslag ur stadsbilden. O-ve

Språl{lärare l Närpes

Danmarks rullande turistin­ _ formation gjorde halt i ett hörn av torget, och ivriga barnahän­ der plockade, tog· och ryckte åt En språklärartjänst skall sig pappersflaggor i de danska inrättas vid Närpes medbor­ färgerna . som tycktes finnas i garinstitut f. o. m. denna otaliga mängder i det inre av höst. Så beslöt kommunens husvagnen.

Chefen för Dan­ . fullmäktige på måndag kväll. marks . rullande turistinforma­

Institutet har från tidigare tion,. CHRIS ANDERSEN, dela­ heltidsanställd rektor och de ut broschyrer och kartor som musiklärare. på. ett trevligt sätt visade vad Närpes medborgarinstitut är Danmark har att erbjuda da­ landsorten gens turistström. Det positiva det största på

........... .

Jerry

I

Gruppen

November

.....

9 The wonder of you Elvis

Presley

491

I1

närmare upplysningar, samt ger hjälp me ansökningahimd!ing­ . 34 arna och vidarebefordrar dt'ssa till kursarrangören. Ansolming­ . arna bör inlämnas senast oen 31 augusti 1970. 32 Närmare upplysningar erh lles också från K rscentralen

I

10 Mississippi John ·Phillips

Korsnäs.

DIREKTIONEN

............ 31

va filmmusik. Dessutom ska de två ock:;; å, spelade med i den

Nu går vi på bio

_

kominätide fiIinen, som hår, fått namnet "Vanishing Point" .

och diggar pop

Hasse Gustafsson

Går man på bio idag kan man nästan ge sig katten på att få höra producenter och regissörer väljer pop som musik till

sina filmer. Och det kommer de säkert att fortsätta· göra

eftersom det till större delen är, unga människor som går

Österbottniska Posten

på bio numera.

Att publiken uppskattar den "nya" sortens filmmusik fram­ går tydligt av skivlistorna. På Kvällstoppen fast förankrade paret Simon och Garfunkel fick t.ex. sitt stora genombrott med "Mrs· Robin­ en filmmelodi

svenska Finland och överträf­ fas i antal kurser endast av Helsingfors arbetarinstitut.

OsterbottDtsk ungdomstJdDJng

son" ur "Mandomsprovet". Amerikanen med det svenska namnet Nilsson skördade stora framgångar med sin "Every­ body's Talking", som vi kunde höra i "MidnighL Cowboy' . "Raindrops Keep Falling On My Head", från filmen "Butch eas­ sidy och Sundance Kid" blev en jättesucce,. insjungen av en mängd olika artister; Det är de tre kanske mest väl­ kända exemplen och märk att filmerna de är hämtade ur ock­ så blev kassasucceer. Så finns det naturligtvis ock­ så renodlade popfilmer av ty­

Jakobstad. IflnIand Medlem. av Udn1ngarnaa förbund rtdn1ngen . utkommer varje fredag ReaaktOr INGER L.UOMA Nykarleby. tal. 20 149 Redaktion: Jakobsgata.u, 13 Jakobstad tel. 13555

Vasa SOU:e espl LO D. te!.

språkkurserna.

i

Finska är det mest lästa språ­ ke.t, tätt följt av engelska. Mesl ungdom engagerar ins­ titutet dock genom musikunder­

,

��

?; ·Rekt r Hindström . berätiir . att drygt 300 unga

viSni

deltar i orlka musikkurser. Pia­ nosp lning

är

populärast

men

även blåsmusiken samlar mån­ ga deltagare. E n del av Närpes

RJlIDAKTIONSRADET:

skolmusikkårs arbete försiggår dock inom den egentliga sko­ lans ram. Budgeten för medborgarinstitutet slutar detta år på 440.000 mk. Av denna summa kommer dock en rätt stor del från de tre andra kommunerna som är med

i

samarbetet' kring

ins­

titutet, Övermark, Korsnäs och Tjöck, Det är ansenliga summor som

qessa

fyra

kommuner

i

Sydösterbotten satsar .på bildningsarbete.

8011, Bem:uc FAge1bllrj. Vua, Bruno Köhler Vasa, Dan Skog

V(UISOr,

Hlivor

IIlklund

KUno,

. MargOt NllssoD· Peders6re ocb L.1sbet Bj on · Gamlakarleby. ,PRENUMERATIONSPRIS:

,

Helt" Ar Balvt J,.r

•••• _:_

.. e:.

r.a....

·-,,_.·.:. .:C"... r..

••

••••••

- SkaDdblavlen

sjunger in låtarna och hamnar på . topplistorna är inte så van­ ligt, men det h nder ibland. . Från i våras minns vi Lee Marvin, som med sin whisky­ spruckna röst sjöng (nåja) om "Wand'rin' Star" på . Kvällstop­ pen. Plattan låg länge på lis­ tan, men inga 24 veckor. Så länge har dock filmmusikalen "Guldrushens glada dagar" gått på premiärbiografen i Stock­ holm. I den sjunger Lee Marvin "Wand'rin' Star" varje kväll. '

En annan film som den stock­ hoimska biopubljken just nu vi sar stort intresse för och som verkar ,bli ännu en långliggare är indianfilmen "Horse" med engelsmannen Richard Harris i hUvudrollen.

'. RaDdeta­ 16 872, 13 572

Alf SnellmaD ordförande, PaUl Enlund Lappfjärd; Rolf Nord· man PetaJa.x, Bror-Uno Kv1at

Björn rektor Institutets Hindström berättar att man se­ naste säsong hade närmare 200 kurser. Av dessa var hela en fjärdedel språkkurser. Nu viII pen "Woodstock" som nu går Men man målinrikta språkundervis- för fulla hus i Stockholm. det är ju en film om pop och ningen vid institutet ytterliga­ kan därför inte jämföras med re. Det är därför man anställer de andra. en språklärare. Att våra tuffa filmhjältar Det är mest unga människor

• En överlycklig ung man få r prova, på en båtsmans stol.

9 mån. kurs för A"'l' ÄR.I;}BITRÄDEN 3 mån. grundkurs för lNDUSTRISöMMERSKOR 9 mån. grund Urs för MASKINREPARATÖRER

68!

8 Mount Everest

som deltar

.

I

I

Till kurserna som finansieras med sysselsättningsmedel kan antagas elever från hela ll1ndet:

5 Yellow River De två förstnämnda kucserna, avses börja den 15 sept"mber

Christie .................. 47 och den sistnämnda den 21. september. Undervisning, inkvartE"l'ing och mat är avgiftsfria. Knrsdel­ 6 Wight is wight Sandy Shaw ............ 43 tagarna erhåller dagpenning och dessutom kan försörjnings­ 7 El condor pasa pliktiga erhålla familje- 'Jch bostadsbidrag. Simon and Garfunkel .... 36 Arbetsförmedlingsbyrit.ema tillhandahåller ' broschyrer med Mungo

glada af­

underströk

anordnar under förutsättring att ett tillräckligt antal kursdel. tagare anmäler sig, följande kurser:

I didn't know

.. Roger James Cooke ...... . 96

4 In the summertime

rande ,flaggor och ropande åt synsinnet att "DANMARK -

11

, KURSCENTRALEN I I{ORSNÄS

Miguel Rios

de, uppryckande marschtoner med det vanliga lördagsmor­ gonbruset från fordon och fotgängare i .Vasa. Garnisionens

Tio i topp 1 Today. I kilJed a man

,

POST EN

Ovrlga länder

Lö8Jfummer

_:r.w.«*.

.". _r.'L.. .- ... . ..

_ •• r.. r. . .

.' _ • •• • •

••

,:­ 1: ­ 1:U:­ ,16:­ : 2:i

-

·ANNONSMO'ITAGNlNG:

,"80U:e kaneI1, Vasa, te!. 13 572 ' o. 1.'5872 OP:s

ANNONb'TJANST

R&If Knutar, te!. 18 n-exped1uonen, -')akO Jakobsg. l8, te!. 181Mi6 ST- kontoret. Nykarle bJ taL. 20024 iUlDODSeJ OOr lnIärnnu nast tlBdag kl. l6. till SOU-katlsUet "enast . kl 20.

KASSA OCH BOKFOtU.l'lG JakobsgataD 13. Jakobstad te!. 13 556

I

I

ANNONSPH.lS:

I

texteD

• • _ • • • • ••• • _

er texten Uö<18aJlDonser

. . . •••••

-:

se

_ -: 7t>

-: 'lCl MmstB annonsa vgttt lO:·· rlestämo plaa -: 10 pef mm '\JlDonser angAende förlOvade vtgda. födda 10:­

l"ören1Dgsspalten pef rad 50 pi _ • • • • •• • •

Denne Harris ska till sin näs­ ta film "Bloomfield" få hjälp med musiken av Maurice Gibb :>ste.rbottntska Poster 8.DSV8.nU f.d.' Bee Gees. Maurice ska skri­ ·lDt e för ev. skada son. t1llf()­ va sex poplåtar till Harris film, gata annonsör på grund av fel som handlar om en israelisk fot­ I 'lDIlODSeJ som 1nJ1Dgt8 eUer som pt grund av posttörsen1ng bollsspelare. För den kvinnliga Inte lD1örts l begärt. nummer. i "Bloomfield" svarar Romy Schneider. Paret Delaney & Bonnie har Jakob8tadB l'ryckerl ocb rtdDtnga även de fått i uppdrag att skriAktiebOlag, Jakobsta4 1910 .J _. . . . . . .


öSTERBOTTNISKA

'

Sommarens vackraste

@

Fredagen den 21 augusti 1970 .

POSTEN

förlovningsnyhefer

FÖRLOVNINGSBYRA VID ÖVRE TORGET FRAN VAR FÖRLOVNINGSSTUGA VID NEDRE TORGET ELLER

OOOOOOOOOO G 000 O 00 O OOO' NW

Prl.f6rmlnliga -_. ringar frln ylrt ltor.

....

urval.

Till minne ett fotografl frln förlomlngotillfället.

ROLLING STONES­

SI linge Ni gra....i. ngen

pi lunch el.... kaffe bröd.

nlngs....r.

med

av St efan Slot te ------------

Inte Rasmus, ngst Der på listan" är im 'operaskoleeleY lund sjungit den ofta, me.;a

I'

Micks motspelerska och dåva­ rande fästmö Marianne Faith­ ful låg medvetslös i sju dygn ef­ ter en överdos av narkotika. Narkotikan var även orsaken till Brian Jones tragiska bort­ sommar. gång i juni' senaste Han hittades drunknad i sin egen simbassäng efter en natt­ lig orgie. Då' han under de' sista, dagarna av sitt iiv ett flertal gånger förutspått' sin egen död . antar man aft det var själv-' mord. Ingen vet.

SIUNDALOMSUSAD MYT·

.iJi

BrÖIIop.bok och mi... nH{IIv. It all. förlov-

nnter pi bjuder Yl

skiva.

som

gjort

första

"Cara

skiva.

.

mIa... . p,.

,!'Öl

·

vat

Iiaa

hete,.

Sven-Eric Eslin; 20-årig. Jltock­ . I varit . org holmare s om': '·

bl. a. Night Caps. . uppträ er Den 2. september Rollmg Stones på Olympla" stadion i samband med en jättegala som anordnas av Finn1.Mitt sommarlo v show. Rolling Stones är myten Anita Hegerland ....... -:- :::51 som aldrig dör ut. Det va,r de 2 En enkel säng. 'om 'fritIet . Beatles som tillsammans me Lars Berghagen .'..... : .. '.'- J5 förde den hårda popmustken 3 Söta: Belinda framåt, Ar 1964 vann Stones ti -. ..... , 31 Ola Håkansson teln som Englands populäraste 4 VarfÖr alla dessa frågor popgrupp i hård konkurrens Anna-Lena Löfgren' . .. . ' , Bilderna som öP är först med ed Beatles - ma ör komma 5 Vit som en ork ide att publicera har tagits i Hyde Ihåg att 1964 samtIdIgt var det Thor-Erics I Park vid en presskonferens som . mest hysterIsk Beatles-året: 6 Sån tur gruppmedlemmarna de övriga Det har alltId stormat krmg hölJ inför den Lill-Babs Svensson< '. : jättekonsert som å beatlarna blev saStone . fj l' gick jag. Jrl.ed ·.herrar-­ . 7 I anordnades till den avlidne : ngsfahlga och ccepterade v li m na i hagen a ratens minne i samma park . aldre personer gICk Stones sm H.oOte anny SingerS i London, På bildern a f'n I ns mte . . egen - m tsa· tta vag. F" an eI ­ 8 SJung om käi-lek ' I Sto­ Brian Jones med. längre . ·.sedomar for olaga narkotIka­ nes-fansens minne' l Lennart Duvsjö '.;' .. ,,; : , . ever han '. . innehav, oräkneliga faderskaps­ k var.. Vid gratis-konserten som ;. 9 Li daMart ·St aplers . . .. mål och kravaller vl;lr de drog ' ....'. :." ,,::­ bevittnades .av 30(},OOO männi fram' har satt sin prägel på skor a ar g i minn förevi ades hans g _' io C a. . gruppen. mu; . . . . .. . ...... :, : , :,U nom 10.000: vita fjärilar som ' ' Ber Y ktad ar n av d;ras tId1- f; lla fladdr ti ade bort i .den . .. kyli­ , dmavl gare Skan enturneer som g k a . vällsluft t onerna av . . en nI l . . '1 stor t se tt f" , . op te som en . d a 'deras egen musik orI" . .. 11. Tjibo tjiba -:- -Mona W_ baksmalla. sammanhangande l've been loving you tOQ long man - 12. Kom i min famn Ett av de mest skrattretande Einar Bergh - 13. Det I cant stop now kapitlen i Rolling Stones histo­ Put you in my life, haes been bara bättre - Anna-Lena LiVria: är den s.k. avföringsrätte­ gren - 14. Kalle Dussin so Wonderful gången. Mick Jagger och Brian You hade time, and you want Andersson -'15. Quando, ...uou"Jones 'stämdes för att ha deko­ to be free rerat en bensinstations väggar I quando - Pelles med My love is groving stronger, Sjögren. . och golv i Stratford med sin -----its too late now. egen avföring. Sanningen i his­

SvensktoppRn

. • •

?

.

,

,

oo

,

,

oo

. Tonppntipse'

I I

torien var den att' bensinsta­ tionsinnehavaren nekade "de långhåriga apmänniskorna" till­ träde till toaletten, varpå dessa än en gång protesterage på sitt eget sätt.

Brian Jones sökande är slut. Fritt översatt förklarar Mick, Jagger i texten att Stones älS­ kat sin vän och sina fans en aning för--Iänge för att kunna sluta nu. Det är därför vi får I varje fall, Rolling Stones se dem på Olympiastadion ons­ vilda och otämjda musik har dag kväll nästa vecka. rakt in i sedan år 1963 gått ungdomens hjärta. Lika många avskyr helhjärtat gruppen.

I Rolling Stones är det och har alltid varit Mick. Jagger som .är den stora stjärnan. Hans sensuella sätt att röra sig på scenen och handskas med mik­ rofonen har skapat skola bland popartister.

• Ovan: Några av Stoneil-gruppen och Marianne Faithflll för­ saml ade vid en av paviljongerna i H;yde Park.

I höst kommer han på film­ duken i historien om', Ned Kel­

ley,en australiensk bandit och nationalhjälte. Inspel niJigen'som Ne(l : Va tänke han på Mick Jagger, då hall bes arar jour.,. . försiggick i Australien var 'fylld av . missöden ·' oCh • skandaler. Dal!&ternas. frågor angående deras väns bortgång.' >

1

Två nykomlingar Då svensktoppen Föga pen

omväxling -

som

Men

ny

Singers

och

en

nykomling

"I fJ 1 gick' jag med herrarn a l' ha­ gen". Den . Inpr l en LP med nanny

Singers

8junger

kampen Finland-S .på. Stadion i Helsingf.... I bussen som startar frU .. -,..

tåget frå n ' Vasa det oCkså 20 platser. Si gäller det för den ..­ se s ve rigekampen fråa

två

ka.Ilar sej Rasmu8. Hoote­

Från SöV-kansliet las att det ännu mu. .... friidroffehrt till jetter

nya på andra halvan, Hootenan­ som,

andskampen

. karleby finns 20 platsa' ..

på 8vensi.. t p-.

vanllgt.

Ännu osålt till

[

side att snabbt ta

med kansliet i V....

också n'ännare

uppb

&

om stadionplatsema,-""

80Dl grupepn nysa tering osv.. .CjorLFörot har MoIIiea. ze«e -. ��------� '8

ngtryck

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 34 1970  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 34 1970  

Profile for webbop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded