Page 1

Nr 33. T'rsdalan dan 15 a""uSI'll85. la_mmer: Mir 2,50.

-

\..

Hur blir de t •• med Ast as skola? \

II "

I

Efter att h a fått vUa u nder SODlDJ. Öst en och aren ska Asta - ÖP:s tä nkta figu ut på nya rer _ dråpl iga äv entyr igen. Som ni kansk e kO DlDJ.er ihåg rll'ade en och Asta Öst. bröllop på midsommara fto n. Nu är det dacs -att ta itu med var dag blemen ige s pro­

n. Östen Ju rycka men meda 10 i ar.

n Asta So m . är m ed barn vill fortI g.

,

ska

r-

I den vec se hur Asta lÖser probl emet

här

1IiiIII"'�"'IIWI=.:.!un

med aU der termine n.

. .

•• IRI·

' *. '

O

. • • . •

- ,

-

S' L::

uclran Carola , :" Jodå, det .. bårrstro··mJ. , . ar på scmdstrandeD J Sand som star . Indien. r! ""arolas stora lJ'vsuJtresse är ÖP tar bon oss ' ocb j ' veckans " resor o

med på några bon bar gjort.

av de mcmga Jån::l,Aczr,der o

'

-I "

-

-

-

.

Se sidorna 4-51

ö al

Z . --, "

· · · · · · · · ··· , " " .,1111" " " " '" "" "


-------I�

Torsdagen den 15 augusti 1985.

Redaktörstankar.

--.... .... ...-------

cveC.'K3N

----------------------- ....

Brännvin$advokatyr

Politiskt fria ungdomsorganisationer

.ochkirurgiskaklipp

I Jakobstads Tidning kommenterar Ole Jakobs son ett tal som d n socialdemokratiske riksdagsmannen Paavo Lipponen höll VId en sommarfest arrangerad av Svenska Österbottens krets in Sa fundet Fi and.Sovjetunionen. Lippon en var väldigt krItIsk tIll de polItIska ungdomsorganisati onernas sätt att verka, och speciellt till det sätt på viJket ungpolitikerna behandlar de opolitiska organisationerna.

G

enom ",tt rycka t satser å:n sitt sammhang och foga dem Samman kan man vränga till det mesta.Det.känner vi till från skolexemplet "Judas gick bort· och hängde sig.... och "...gå du och gör sammalunda". .. I V8sabladetsDronten spalt av den 9.8 (se k1i�n) ger Bertel Nyglrd prov på sanuna sorts cit&tlekar. Inte.nog med att han rycker 1088 två sai8er ur deras .... .... Yn .. h .. ... .... han klipper d.... . tom _JL" _u - snou - t" a...t den ena bUr halyerad.. u.a.uB ___ --...... . , klipp nik gör också att han med kirurgisk precision lyckas avläa'sna det väse tliga ur texten. l bästa brännvinsadvokatvp-sW svängerDronten det •. lolIU 11'1 at... o"p a&U&&a _,-. u_ ha or · rörf'åktatlsiktenattde pernamteborde upph"ädapå svenska eUer dialekt. Helt ftHj i,! ••"••"•• i · · ten år kare 'ä RI.... BI '' II '' '

·

·

·

liiii l;; __l_I

. ;;!!;;

tvärtom förvånar vi oss ju dialekterna, bekJ..... ut_MIdI åsikterna.tydligen gå:r isäI' - j motsa här kOminer punJdeil bde ftaDa. inte tvinga fram en l"mlandssvensk rockmUlåk, ODl.den 1Ittt moderamll Till vi. upp­ IsWlet för att kräva att grUpperna skall anv muntra dem att göra så och skapa möjligheterna för dem att tramJ6ra aIatnA.

Denhär gångeIivisar också Drontens sax prov på en beundransVärd Jdrurai.

Utan att darra på handen påstår brännvinsadvokaten att ÖP skulle ba -.p att "det inte är SÖU-rockens uppgift att maaileatera ftDlandeeYeDsk rock".... kirurgens skicklighet har BH avligsna1: den &a4ra delen ay.-n vtIImD handen eD lydde s41unda:" .. som inte finns, utan att ge de möjlighet att visa upp Sig". Kanske en brännviJuladvoJrat eller uklöcl pippi ka n göra sig skyldiga till ett sådant "klipp". JD8D en slipad debattör BOm BNborde inte behöva gripa till sådana lupna trick. Det är också förvåna,nde att BN inte inser diatiDkt.ioDen mellan ftnlancla· svenSk rockmusik ur rent språkligt hänseende och finlandssvensk rock i bemärkelseJ;1 finlandssvenska grupper. Inte heller fickDronten ·med slängen om Svenska KuU11rfonden, som i år till SÖU rocken. IsWler har fon.den stött en koI1sert arrangerad inte gett bidr av Åbolands Ungdomsförbund. Som ti� nämndes hade man där en rad finska grupper (bland dem ocksåDingo) som dragplåster. krav på de arrangemang de s&öder in Om kulturfonden inte ställer stö så. varf'ör skulle då SÖU vara den instans som till sist&. blodsdroppen försvarar

;

·

·

den finlandssvenska kulturen. Av kommentaren iDronten-klippet"kan man visserligen få den uppfatt­ ningen att BN nu inte rörespråkar tvAngsmetoder. Men Jad&ren där disltussi nen hade sin början ägnar BN helt 't att kritisera de sprikliga förbAlJandena Och'avslutar med att fastslå att» . .i något skede har man rätt att börja atäl1& .. krav". lett påföljande inlägg rubricerat "Den stora kravlÖBheten" säger han visserligen att han inte sWler krav på en genomgående dialektrook, Dl8Il frå.gar sig ändå efter ett stycke om just sprAket: Varför skuUe man inte fi stiW& krav på. den lokala rockmusiken? Omdet tme.ä,r språket BN vW ställa krav". vad annat kan det då vara? Bättre engelska? Bögre musik&Uslt kvaU&et? Och i så f l : varför säger han inte det, utan foriaiti8r att jamsa om c:Ualektierna, Wiehe och hela faderulI8.n. Är det så att BN inte heller vill stilla sprWiga krav på SÖU-rookarna, sammanfaller ju Yåra åsDner på all& punkter och vikaD börja ägna oss åt tt skriva dialekttexter åt roekarna iIIiiilJM för att föra onödig'

.

·

·

. polemik.

..

':Naturligtvis är de politiska par­ tierna mer Intresserade av de politiska ungdomsorganisationerna av fria ungdomsorganisationer. Påänsamma sätt finns det inom de partierna en stor benägenhetpolitiska at! stö­ da kultur- och fritidsorgarnisation er som verkar inom eller nära alierade med partierna. En del politiker miss­ : n:! Ör ; ; ;; , ;e I-

__

I stat och kommun sker anslagsbe­ viljningen praktiskt taget alltid på partipolitiska grunder. Dethär har lett till en överbetoning av de verk­ samheter som sker under politiska paraplyer. Men det har också lett till ett malande missnöje i de organisa­ tioner som vägrar att göra sig poli­ tiskt bundna och oberoende. Hittills har politikerna och de poli-

tiska partierna undvikit att gä in i någon diskussion om dehär känsliga frågorna. Nu borde Lipponens pptakt till en debatt få ge en omgångu med iirli­ ga redovisningar från alla partier. Det är bra för alla fältarbetare att fa klara besked om var partierna och enskilda politiker verkligen står i va­ n det direk ar i un n : t r t b d 1' oe h , I1 !8 Eller för att förenkla: - erkänn all det finns ideellt. so­ cialt och kulturellt a[rbe'te vara helt opolitiskt i ; ;;; politiskt obundet och ,' 7:. - ge samhällets ekonomiska stoo.åt dessa med samma "generösa hand som de politiska partierna och orga­ nisationerna tilldelas understöd. Det skulle vara bra med en sane­ ring i snårskogen som stundom ty­ värr liknar kärr." rr

ell

Drontens kraxande Å

ena sidan visar den stora uppslutnignen bakom SÖV:s rockfest i

Molpe att det finns ett bebov av fin'landssvensk rockmusik. A andra . sidan är det inte SÖV-rockens uppgift att manifestera finlandssvensk rock, påstår Hertel Nygård i Vasabladets Dronten-spalt att ÖP skulle ha sagt i senaste veckas Redaktörstankar. Nygård tar fasta på resone­ manget om att vissa musikstilar hör samman med vissa språk och serverar följande lektion.

"Musikstilar och främmande språk hör ihop, skriver Olin. Reggae hör såledcs ihop med jamaicaengclska. Men har han aldrig hört talas om Peps Persson i grannlandet. som sjunger reggae, calypso, blues, Ed­ vard Persson och vad du vill på skån­ ska. Han om någon ser internatio­ nellt på sin musik. Han blandar friskt och ·säger att all världens musik har i stort sett samma funktion överallt. Men han fortsätter att sjunga på sitt skånska modersmål. Olin borde läsa ÖP. Dä ingiek en intressant intervju med Peps Persson den 14 april 191\3. Eller se på Mikael Wiehe. I tors­ dagens Vbl· förklarade en ilsken männiksa från reggaebandet Drea­ dline varför hans grupp sjunger på utrikiska. Wiehe har ätta miljoner människor att leva på. Dreadline har trehundratusen och det räcker inte. Men varför går inte Mikael Wiehe över från svenska till engelska? Yr­ kesskicklig som han är skulle han då ha minst åttio miljoner i stället för åtta art nå ut med sin konsert till. I

stället har Wiehe medvetet "begrän­ sat sig". Han sjöng tidigare på riks­ svenska men sägcr sig själv ha insett att det finns bara ert fungerande sångspråk, hans skånska modersmål. Skåne är över huvudtaget en intres­ sant region när det gäller diskussio­ nen. om rockmusik och språk. Aven Wiehes syn på musiken och språket kan man bekanta sig med i en OP-intervju (slutet av 1983, tror jag). " (Se även tankar)

veckans

Redaktions­

Citatet -

Eftersom en politiker själv

aldrig lror på Vild han säger, blir han (lUlul bragt ur fatt­ ningen, när lilan lUr honom på orden.

Charles de Gaulle


__ ________________ __

________

=.=I'=.

15 '_==d 1=_ .

_

____________

____________

__

.(Qj[j

ev3;;n

Mogendanser också i norr? Bästa dansarrangörer! Varför har inga s.k. mogen· danser ordnats i Forsby, Lillby, Ytteresse eller Emet i sommar? I Svdösterbotten tycks ju en sådan satsning gå ihop, så varför inte

här? Danstillställningar för mog­ na ungdomar (= över 20 år) t c­ ker jag verkar skulle vara ett fint alternativ till restaurang- och

biobesök. Eller har sådana tillställningar förekommit denna sommar? Är det bara jag som missat annon­

serna'?

"Äldre ungdom, men ej gammaldanser"

\

D n tanken ...11l!! mi!! härom uagen niir jag atl och funuerrtue övcr vau det finns för aktiviteter i min bygd? r r"

Svaret hlev ganska k 0rt.. Inga .. Det syns tydligt på min stad att man enbart satsar på pensio­ närer eftersom det sticker upp itldringshem stup i ett. Inte för att jag tycker det är onödigt med pensioärshem, men varför sätta alla pengar av städers årsbudget dit? Även ungdomar finns. Kun­ de man inte i stället för att bygga städer full med hus för pensionä­ rer satsa lite hus och aktiviteter åt oss ungdomar också?

är lös k omme r det andra att .,tjälp;1. Vi u ngd o ma r i dag kommer ju också någon g[mg att ta ansvar för världen. Och om vi inte. idag. kommer att bli uppmuntra­ de sa att de äldre får oss överty­ gad om alt vi också "behövs". så kanske vi får en annan attityd med den påföljd att klyftan väx­ er och växer mellan världen och ungd(\mar. Ungdomar sluter in sig själv, bygger en mur kring sig själv.

Jag uppmanar andra ungdo­ mar att stå på sig själv så att de inte faller till sidan och glömms bort. För vi har j u så fina tankar om vår jord...

r!s F

=

) 'F

=

)Ft== )Ft== )'F == IFt== ) t== )Ft =

= '

.

.

[

[

_

____

Veronica Krisloffersen 2580 Folldal [Norge Ålder 15 år. Intressen: Allt möjligt. [ .

Du

fascinerar mig aUtjämt

I

efier aUa dessa år det känns som ett kort ögonblick men en lång tid

Se hit' 17-årig tjej från Grekland

av n&got

önskar

iåt detta något va.ra för evigt osagt låt della något vila i frid låt det/.a något alltid exist.era i våra själars gemensamma. ödessymfon.i

_-

n

I

''Tikos''

Om grunden för ungdomarna

____

) = = 'F = = M s. onna E r dS P.O. Box 724 ] Papakura Nya Zeeland Ålder: 21 år Intressen: Video, läsning, skidåkning, musik, film, gymna· stik, brevskrivning, kapplöpning och rotmarscher .

LA "t \'-.:..lt -'(SYJ\

[ [

brevväxla

17-20 iIr.

med killar Skriv på engelska.

Adressen är:

Vicky Daligari

Halustra, Pyrgos

GR · - ,')7300 Thessa I Olll k'I

CJTecce

Mr.

Behnam Ghassemian (bilden) Khashayar, Sam st. No: 315, Code P.O. 61448 Ahwaz IRAN Ålder: 20 ar. Intresscn: Brevviixling, frimiir­ ken, musik mm. Mr. Mchzud Bostan shirin Khashayar. Nabhan Ahadi No 321.

61447 Ahwaz IRAN Ålder: 20 år Intressen: Liisnin,l!. fotograJering och brevväxling. _

==:;j {:E==::;;ji {:E==::;;ji {:<==::;;ji {:f ==::;;ji {:f==::;;ji {:f==::;;ji t;f===:JH

M r. Djoudi Djomel (bilden) No 20 rue Anou AH Thenia Boumerdes ALGERIET Ålder: 21 år Intressen: Idrott, musik, resor, fiske, läsning och dans.

] ] ] ] ]

Mr. Christian Asamani-Ani P.O. Box 01619, Osu-Accra, GHANA ] Ålder: 19 år Intressen: Musik, fotboll OCh utbyte av presenter. !I • t;L==::;;ji {:E==::;;ji {:E==="


. D'Y

__

__

_

_

__ Tor _ S_ da_ g_ e_l_d_el 15_ a_U _gU_ S U_ _l98 _ 5,

_ ____ _

__

_

_--------------------

0

Carola Sand, 29:

Tänk att vandra i bergen i Nepal, att jobba på restaurang i Japan,

Carola Sand från Harrström har gjort allt det där - och oändligt

att fiska tillsammans med fiskare på Cypern, att segla på Röda

mycket mer! Sedan hon var 18 år har hon rest runt världen och bara

Havet i en urgammal tremastad träbåt, att bo i tält bland beduiner i

varit hem emellanåt och jobbat ihop pengar till nästa resa. Carola

Sinaiöknen, att fira julafton i Jesu födelsekyrka eller att rida på

reser billigt och lever som människorna gör i de länder hon be­

elefant i Indiens djungler ...

söker.

Carola Sand, 29 år från Korsnäs är en riktig globetrotter. Hon har varit i näst'an alla Europas länder, i Mellan-Östern, Ja­ pan, Indien och i de flesta andra länder­ na i Asien. Hon har jobbat i många av länderna hon varit i och i några har hon bott en längre tid. Hon har hunnit flacka runt i över tio år nu och upplevt mer än många av oss ens kan drömma om. Det hela började med att Carola åkte till Israel och jobbade på kibbutz år 1974 då hon var 18 år, Före det hade hon utbil­ dat sig till radio- och TV-mekaniker vid yrkesskolan i Karis - och hon är faktiskt den första flickan som gått igenom den linjen' - Jag läste om möjligheten att jobba på kibbutz i Israel i en veckotidning, och då till slut hade jag där skulle jag pröva på! berättar

!.! !

_..ijj

l.å -!iII u . en ele ktrom

lf-

Carola. Carola har alltid varit en handlingskraftig flicka. När hon väl har

ma. Från Stockholm for hon sedan på interrail och kuskade runt i alla länder interrailkortet gällde i - plus Tjeckslova­ kien där hon hälsade på en brevvän från

bestämt sig för något måste det ske med det samma. På den tiden ordnades kibbutzresor inte av resebyråer som i dag och Carola hade ingen aning om hur hon skulle komma sig till Israel. För all få

skoltiden. - Då jag kom till Grekland var inter­ railbiljetten slut, så då flög jag till Tel­ Aviv, berättar Carola. Jag åkte först runt och hälsade på alla mina bekanta i Israel och tog sedan ännu en gång jobb på kib­

hjälp vände hon sig till israeliska ambassaden - och efter en tid var allt ordnat.

butz.

• Blodad tand -Jag for till Israel tillsammans med kompisen Maj-Britt Lillbåsk. berättar Carola, Vi jobbade två månader på en

D CarokJ utanför templet Taimahl i staden Aggra i Indien.

Grekland och England. - Jag hade ett enastående arbete, säger Carola. Jag kunde ta ledigt då jag ville och jobba in den förlorade arbetstiden senare. Då man bor på en större ort som Stockholm får man också många chanser att resa billigt. En dag då jag gick förbi en resebyrå såg jag att man kunde flyga till England tur-retur för ba­ ra 195 kronor. Jag gick in och k.öpte re­ san utan att tänka! Nästa dag for jag till England och stannade en vecka hos vän­ ner jag fått i Israel. År 1980 for Carola till Sydostasien för

kibbutz och det var en otrolig upplevelse' Jag hade ju aldrig varit längre än till Sverige och inte ens flugit förr, så jag gick som på moln hela tiden. På kibbutzen träffade Carola ungdo­ mar från hela världen och fick lära sig om deras liv och seder. Då hon kom hem igen hade hon fått blodad tand. Hon flyttade till Vasa och tog jobb som TV-mon­ tör saintidigt som hon extraknäckade med att städa trappuppgångar för att spara ihop pengar till nästa resa. År 1976 bar det av igen, ensam den här gången. - Jag for till Israel till en ny kibbutz nära jordanska gränsen den här gången. Israel var så underbart att jag inte trött­ nade på det landet i första taget, säger Carola. Då hon kommit hem fran den resan

'

Carola hade tagit tjänstledigt från sitt jobb i Stockholm, men efter en tid sade hon upp sig och stannade sju månader i Israel. Småningom återvände hon till Stock­ holm och fick tillbaka sitt gamla jobb. Från Stockholm gjorde hon då och då små avstickare' ut i Europa, ofta till

skrattar Carola. Jag började jobba där, bland annat i växthus och på restaurang. Jag bodde i Janina men jag vistades myc­ ket på Kreta. I två månader fiskade jag också tillsammans med fiskare på Cy­ pern. Senast Carola var ute på Långresa var i höstas. Då var hon till Asien igen och besökte de länder hon inte hunnit se tidi­ gare - Taiwan, Malaysia, Singapore, Ko­ rea och Filippinerna. Carola reser oftast ensam, men för det mesta träffar hon på andra äventyrslyst· na ungdomar att slå följe med. Carola

första gången. Hon hade varit nere i Israel ytterligare en gång och där fålt höra att man kunde köpa en billig stop·over biljett från Rom. Med en stop-over bil­ jett kan man betala för att en viss

-

,-­ Från Israel flög jag till Rom och köpte biljett till Australien därifrån. Se­ dan for jag till Indien, Pakistan, Nepal, Burma, Thailand, Hong Kong och Ja­ pan. Alla de där länderna var så fantas­ tiska att jag aldrig kom mig iväg till Au­ stralien, säger Carola.

• Två år i Grekland År 1982 då Carola återvänt till Stock­ holm och jobbat en tid for hon ånyo ut på interrail för att titta på småländer som Andorra och San Marino. Småningom hamnade hon i Grekland - och stannade där i två år! - Det var inte meningen att jag skulle stanna i Grekland, men det blev bara så,

Moder Theresas sjukhus. Hon hade tänkt arbela där, men stod inle ul med eländet.

o CarokJ i huvudstaden Rangoon i Burma. Tempel området i Rangoon IWr tiU de mest fantastiska underverk hon sett.


__________________

reser på det billigaste möjliga sättet och hon lever som ortsbefol,kningen gör i de länder hon besöker. Hon försöker nästan ' alltid f 1 ett J obb då hon vistats en tid i ett land. " - Jag har blivit expert pa att resa och bo billigt, säger CaroJa. Först arbetar .lag hemma och lever sparsamt för att få ihop . Pengar att resa för. Då jag väl är ute pa resan har jag budget för hur mycket Pengar som får gå åt varje dag och då pengarna börjar ta slut är det dags att söka arbete. - Jag tar de jobb jag fär. Det blir ofta restaurangjobh, för si'ldana är lätta att fi\. Till exempel i Japan jobbade jag pa re­ staurang. Pa kvällarna sålde jag halsband där, och det var det roligaste arbete jag någonsin haft' - Man kan bo billigt om man lever

som ortsbefolkningen gör. I Indien blev jag ofta hembjuden till familjer då jag vandrade mellan småbyar, fortsätter Carola. Jag fick sova och äta hos dem mot en liten betalning. I Indien är det vanligt att en familj har ett stort fint hus som hyrs ut till turister medan hela familjen sfä lv bor i ett litet skjul på gården!

----

__________

d=II 1 5 1= =wn=I 1 = =. 1 TO=nd=I=9=I

[iJ

stora, fattiga, folkmyllrande länder och aldrig veta vad som väntar bakom nästa viigkrök, är det inte farligt? I 'I ntraf" fat - Det har egen tl'Igen a Idr'g någonting farligt på någon av mina resor, försäkrar Carola. Jag har blivit best, ulen en på mindre summor ett pur gan. ger, det är allt. J ag är heller aldng radd da Jag . . , iir nlltt uppe I nagont'mg, men Il> Iand da" . jag tiinker på äventyren efteråt fattar Jag inte hur jag klarat mig ur dem hc\s­ o

·

...

kinnad. Men jag är mycket försiktigare u­ förtiden än förr. Jag har lärt mig att varlden är grym och att människan är grym då det gäller att överleva' _

Sj,ukdomar iir doek någonting sam man aldrig kan fly undan. VI. som r har hemma drabbas JU da och da av forkyl­ ningar och annat otyg och det samma gäller förstås Carola på hennes resor. . - På mina asienresor har .lag haft till

exempel bihåleinflammation och dysent: ri. Från de krämporna botades Jag pa vanliga indiska sjukhus. - Men jag är inte rädd för att bli Sjuk på mina resor, fortsätter Carola. Att r sa

. .

är ett sätt att leva och man blir JU Sjuk här hemma också!

• Mycket eliinde På sina resor har Carola hunnit se och upple\'a otroligt m ckeL Alla hen­ nes äventyr kunde fylla hela böcker, Eller \'ad sägs om att vandra i Hima­ layas berg, att rida på elefant genom Indiens djunglar, att bo i tält och skjul med beduiner i Sinaiöknen eller att

segla på Röda Havet i en urgammal tremastad segelbåt? Men vid -

En gång har Carola faktiskt blivit all­ så sjuk att hon nästan \'arligt sjuk ga\' upp och trodde att hon skulle dö.

-

Hon vandrade i bergen i Nepal och befann sig i en liten by flera dagsvand­

ringar från civilisationen då hon fick lungsäcksinflammation. Hon kunde Iuaappt aadas. ror vid \'arje andetag thärdliga mor. - Jag masle liII ett sjukhus omedel­ bart, men just den dagen var berg­ sambulansen upptagen, berättar Ca­

rola. "Bergsambulansen" var ingen­ ting annat än en man som bar de sjuka i en korg på ryggen tiD sj ukhuset i ett b längre ner i dalen !). men den här n \'ar han förstas ul på uppdrag.

BUla

hon man i lla åt falligdomen \ar då hon besökte Mo­ der Theresas sjukhus i den rattigaste delen av Calculta. - Man rår arbeta frivilligt utan er­ saJ:lDU - Q!i åt Moder Theresa och det ha­ de jag tänkt göra, säger Carola Men da jag g ått igenom hennes sjukhus och sett alla stirrande benra.ngel som hlg där var jag så gripen och madde så illa att jag var tvungen att fara därifrån,

.

• Allvarligt sjuk Att resa som Carola gör.

------------------------------'

ensam i

en

ryggen

hela dagen tUJ en by där det ranns en läkare. Jag hade hög feber och fastän det var fyrtio grader varmt ute och jag hade vinterkläder på mig frös jag så att jag skakade.

På kvällen kom Carola och hennes bärare tillsammans med några vänner som Carola ,'andrat med i Nepal fram till byn där det fanns en läkare och Carola fick antibiotika. Febern gick ned och hon kunde börja andas igen. Nästa dag kunde hon forl.,ätta på sin

vandring till ett sjukhus. Sjukhuset hon kom till upprätthölls av WHO och hon fick sakkunnig vård av engelska

läkare.

D Carola hängande i en filt på b ärarens rygg. På bilden var hon svårt sjuk och trodde a t t hon skuUe dö.

Respektera främmande kulturer

Resorna har lärt Carola mycket om' andra människor och deras kulturer. HO!l har lärt sig att vari sätt att \eva inte är det enda rätta och hon förstår att re­ spektera främmande människors lev­ nadssätt och religioner. Enligt Carola finns det ingen kultur som har enbart goda eller enbart negativa sidor. Hennes dröm är att kunna plocka de bästa sidor­ na från varje kultur och leva enligt dem. - Då man kommer som utlänning till ett land är man ofta en andra klassens människa. säger hon. Jag tycker att det har varit mycket nyttigt att få pröva på

hur det känns att vara utlänning. Nu för­

står jag hur invandrare har det här uppe i 'orden. Jag tycker att det är idiotiskt att änka rasistiskt. I grunden är ju alla män­ niskor lika - en fiskare i Harrström tän­ ker precis likadant som en fiskare i In­ dien! För tillfället bor Carola hemma -hos sina föräldrar i Harrström och jobbar som sommarvikarie på ett ålderdoms­ hem. Hon har naturligtvis planer på att resa ut igen. men vart och när avslöjar hon inte.

- Jag har massor med resplaner, men jag bestämmer mig inte så långt på för­ hand - jag väntar tills det börjar dra i benen och då ger jag mig iväg efter några dagar. säger den äventyrslystna harrs­ trömflickan.

ULRICA HÄGGLUND

l1arJför reser vi?

:::J Carola vandrar på slingriga bergsvägar en tidig morgon i Nepal.

"Vad är väl all resa annat än ell liv i sammandrag". Så filosofierade Adolph Törneros redan på 1800talet. Han levde under en tid då nöjesresor ännu var förbehållet de rika i samhället. Idag iir massturismen ell faktum och alla som bara viJI har möjlighet all ge sig ut i världen. Det finns dock olika säll all resa på. Gruppresorna gör det möjligt också för den oföretagsamme och icke-språkkunnige all besöka andra länder och kultu­ rer. Men det finns många som inte nöjer sig med all resa på det viset. I veckan ÖP berälIar earola Sand från Harrström om sina resor. Hon väljer all resa så billigt som möjligt och stannar borta längre perioder. På det sättet kommer hon mycket nära de människor och de kulturer hon besöker, Veckans artikel inleder en serie om olika resor och resemål. Har du själv något intressant all beräIIa från resor här hemma eller i fjärran länder, är du välkom­ men med bidrag. Förutom manl/skript och bilder (vilka retllmeras på begäran) bör du också uppge namn, adress, tele- ."-,�;' -' fant/limmer och socialskyddssignllm. Adressen är: ÖP: PB 27, 68601 Jakobstad.

" --" �::':':;'-:-,,==>-:;.�':"::;�


------��--�--

I

Jobbet som IF Fem­ mans verksamhets/eda­ re är det bästa som­ marjobb jag har haft! Peter Nygård jobbar som verk­ samhetsledare i IF Femman under fyra månader i sommar. Han hörjade i mitten av maj och slutar i mitten av septem­ ber. I F Femman är en av de mycket få idrottsföreningar i Svenska Österbotten som har en anstiilld verksamhetsledare. Femman hörjade med att avlö­

na en verksamhetsledare under sommaren för tre år sedan i samband med att man stod som värd för en FM-tävling. Det är första sommaren Peter Nygård provar på det här job­ bet och han trivs förträftligt. - Jag har studerat juridik vid Helsingfors universitet ett år nu, men jag tror inte att jag

skulle ha fått något jobb inom den branschen som jag skulle ha trivts med ännu i sommar. Jag visste att jag kunde få det här jobbet och eftersom jag va­ rit aktiv orienterare i Femman

tog jag det. säger Peter. Jag hinner nog skaffa meriter inom den juridiska branschen senare - och förresten, även om det här arbetet inte skulle räknas som merit på papperet så är det ä!}då en stor merit för mig själv eftersom jag lär mig en massa. Peters johh går mest ut pil krivhordsarhete. En stor del <lV dagen kan också gå åt till att prata i telefon. Han har sitt ar­ betsrum i IF Femmans kluhh­

Dr. Feelgood besöker Vasa En av rockens och rythm & hlue­ sens största legender är engelska handet Dr. Feelgood. som under ledning av Lee Brilleux redan åkt runt olika Hinder och världs­ delar i tio år.

Största ståhejet runt gruppen har kanske lagt sig men i färskt minne finns stora hits från ett par år tillbaka; låtar som" Milc . And Alcohol" och "B<lck In The Night". Dr. Feelgoods album har bli­ vit kl<lssiker som snurrar på dig­ garnas och diskotekens skivtall­ rikar år efter år. doktorns medi­

hus, men i praktiken behöver

han inte vara där annat än mel­ lan klockan tio och tolv på för· middagarna då han har tele­ fontid. Peters jobb är mycket självständigt, han får organise­ ra det som han vill. I början fick han dock en viss handled­ ning av de oavlönade ledare som fungerar inom Femman. - Den största funktionen att med mitt j avlasta Femmans ledare under sommaren. De an­ vänder så mycket av sin fri­ tid

till

föreningens

verk­

samhet under vintern aU de behöver få lite ledigt

sommaren så aU de inte tröttnar, påpekar Peter.

.-Mest jobb med oriente­ ringen IF Femmans verksamhet är indelad i tre sektioner: skid­ se ktionen, friidrottssektionen och orienteringssektionen. Inom skidsektionen finns det inte just något jobb åt Peter under sommaren. Friidrotten är inte så stark i Femman även om knattarna tillhör de bästa inom ÖID - så på det området har Peter inte heller så mycket johb. - Jobhet inom friidrott­ ssektionen går ut på att sätta in annonser i tidningar om när det är träning. att skriva

cin tycks aldrig hli föråldrad och ännu har ingen lyckats få fram en enda nämnvärd konkurrent till handet . Dr. Feelgood turnerar i hård takt ute i Europa men också i de nordiska länderna och i Finland fick vi senast njuta av Dr. Feel­ good under midsommaren -84 då bandet med sin fart och sin ener­ gi överraskade både publik och kritiker. Bandets popularitet är stor också i ett så avlägset land som Australien. där t.o.m. käng­ uruna hoppar i takt med Brillos munspel. Dr.- Feelgoods nya LP "Doe­ tors Örders" innehåller säkert Feelgood-material från början till slut och låten "Dangerous"

resultat efter tävlingar. att sköta om anmälningar till tävlingar och så vidare. Jag samlar också statistikuppgif­ ter som behövs för ansök­ ningar om penningbidrag, be­ rättar Peter. Det är inom orienterins­ sektionen det mesta händer i IF Femman. Orienterarna i Femman tillhör de bästa i Finland. Nu har man till exFemman i VM I Australien. Femman har omkring 50 akti­ va orienterare som äker på tävlingar varje lielg. Om man räknar med alla motionso­ rienterare inom Femman till­ hör nästan 200 orienterare föreningen. - Jag har ju varit aktiv orienterare och jag motionso­ rienterar fortfarande. så jag känner till verksamheten bra och vet vad som ska göras. säger Peter. Om jag inte varit med inom orienteringen förr skulle jag inte ha klarat av det här jobbet. -- Jag anmäler orienterar­ na till tävlingar. ordnar in­ kvarteringar på platserna där de tävlar och arrangerar rc­ Jag sorna dit. inhandlar idrottskläder i\t våra oriente­ rare - och det är full affärs­ verksamhet - och säljer också träningsdräkter och väskor

som getts ut som singel har blivit en mindre hit bl.a. i Tyskland där bandet har en irogen an­ h ingarskara. Också i Finland säljcr skivan bra. i synnerhet i skivaffärer som specialiserat sig på rockmusik, och vad bäst är; i september kommer doktorerna till Finland för att bota all eventuell höst­ flunsa! Gruppen uppträder på strand­ paviljongen i Vasa söndagen den 15 september. MILOS

FORMAN

ställer

sig

framför kameran i en film som skall heta "Hearthum". Huvud­ rollsinnehavarna i filmen är Me­ ryl Streep och Jack Nich.olson.

här. Sedan ska j u nästa ars verksamhet planeras...

Flexibelt, stämning Listan

varierande, god

över

de

uppgifter

tressant. Den fina stäm­ ningen och de trevliga män­ niskorna inom Femman gör också aU det är roligt att jobba här. Dessutom pres­ terar våra idrottare så goda resultat att det känns tack­ samt att ha det här jobbet av

Peter har att utför ' il för den anlednihgen. Lönen är orienteringssektionens räk­ också lika bra som den lön ni.ng verkar vara oändligt jag skulle ha fått från något lång. Sådant som att anmäla annat sommarjobb. . . . e ler att ordll ' . ' _IfIlI!I!I-Irrr t-"""_" för dessa pers:- oner v id tä V"'--säga om sitt arbete. Iingar i olika delar av landet att negativa med jobbet upptar en stor del av hans ar­ han har svårt att skilja mellan betstid och kan vara nog så arbete och fritid. besvärligt. Tidigare i sommar har IF Femman också ordnat Jag har ju förr haft

t\6j ,

en nationell orienteringstäv­ ling som innebar ganska myc­ ket slit för Peter. Peter är egentligen deltid­ sanställd och har betalt för sex timmars arbete om dagen. Men arbetet är mycket flexibelt. Under stressiga pe- rioder arbetar han över åtta timmar per dag, men sedan kan det komma lugnare dagar då han får ta ut sin över­ tid i ledighet. Han har fak­ tiskt fått ha en vecka ledigt i . mitten av sommaren. - Det bästa med det här jobbet är nog den flexibla arbetstiden.

Och

det

_

många oavlönade uppgifter inom Femman och nu är det svårt att veta var jag ska dra gränsen mellan det som är jobb och det som är fritid, säger Peter. Då jag följer med till tävlingar brukar jag räkna det som fritidsverk­ samhet eftersom jag själv del­ tar i några.

Men denna negativa sida kan också vändas till någon­ ting positivt; i sitt jobb får ju Peter umgås med de männi­ skor ban annars hrukar träffa bara på fritiden!

är

mycket varierande och in-

Pörtom UF jubilerar Söndagen den 25 augusti blir det fest i pörtom. Det är nämligen så. att Pörtom ungdomsförening då firar sitt 90-årsjublileum. Festen påbörjas redan kloc­ kan 11.30 med servering av klimpsoppa och hembakat råg­ bröd. Under dagens lopp har man också möjlighet att bese ut­ stäl'lningarna av gamla jorbruks­ redskap, amerikanska bilar och gamla textilier. På kvällen, då den egentliga huvudfesten tar vid, bjuder man

ULRICA HÄGGLUND

pit varierande program. Bland annat kommer en "på-nytt­ född" hornseptett att spela. ung­ domskör att sjunga och barn­ klubben och folkdanslaget bju­ der på dans. Dessutom kommer en person från vart tiotal år med början från 20-talet. att berätta vad som hänt under respektive tidsperiod. Detta görs i stället· för regelmässig historik. Efter programmet spelar far och son Sandsten upp till dans. ROD STEWART är kär igen. Också denna gång riktar sig känslorno tilleri fotomodell, Kelly Emberg. Enligt Ste­ wart själv skall det bli brällop snart, men färst måste han få skilsmässan med den nuvarande frun Alana klar.


-

-_ . .

_-------_._---

Susann Bro i Jakobstad håller på att etablera sig som företagare inom reklambranschen. Det som skiljer henne från många andra som startar eget är att hon har lön från staten under de åtta första månaderna. Stöd får hon därför att hon varit arbetslös och nu gått in för att skapa sig sin egen arbetsplats. I stöd får hon 2.500 mark per månad, men från den summa skall' det ookså gå skatt. - Det skall bli jätteroligt. Jag tycker att många fler borde försöka. Har man bara en bra ide' ;Iönar det sig nog att söka bidragen, berättar Bro. "

har

-­ " --- ­

--

Aiz;; -;

de en bra . i '.. borde

__ .

.

skulle ­ inlämnas till magIstraten. Nåo ot större ­ pap Jerskrig var det- "' -Sedan var det bara att sätta öve rraskanden'Jginte innan hon -­ igång. kunde börja lyfta stödet. Bro Varje måand måste hon nu menar istället att det gick över­ fylla i en blankett där hon inty­ raskande fort. gar att verksamheten mte upp­ - l<len fick jag i maj då jag hört och vid understödspeno­ ännu gick i skola. Vi var då på exkursion till arbetskraftsbyrån. där nämnde man i- förbifarten om möjljgbeterna till start­ bidrag. nns - Då skolan va kl' a.fiIoiI_ jMi1ii'l U! unde tänka mig att söka oc ideon om ett . et före t a g växte fram. M.wmo s'kraft­ sbyrån och fick de nödvändiga ansökningsblanketterna, I mit­ ten av juni åkte hon till Vasa för en intervju och redan för juli månad hann hon. om än retroak­ tivt. få bidraget. Förutom den personliga in­ tervjun måste hon också presen­ tera sin företagsi<1 i en uppsats, men i övrigt var det bara en an­ nan blankett som skulle fyllas i. Sedan måste hon också göra nä­ ringsanmälan, men det var inte heller mer än en blankett som ,

h

:.t.....--;ti ftII.flfw

lipa nApn deDS sIu blir. form a\' större slutrapport. - Bidraget fran stat;!n går in på mitt privata konto inte på firmans. Det är ett bidrag som skall hjälpa mig att klara mig övcr inkörningsperioden. Men inget hindrar naturligtvis att jag -åter-perrgarna gå till något som behövs för firman ifall jag vill.

Praktiska reklamjobb Det Bro skall syssla med är text­

ning och skyltning, planering av dekorationer och tillverkning av dekorationsmaterial. Ett av kra­ ven som mäSte uppfyllas för det statliga stödet var att hennes verksamhet inte kommer att konkurrera med någon annan firma på orten.

Susami Bro i lakobstad håller på att etablera sig inom reklambranschen och får statligt stöd under tiDtUn. - Här i Jakobstad finns det sedan tidigare flera reklambyrå­ er, men alla rör de sig på ett högre plan: Jag riktar in mig på

medelstora företag som kan tän­ kas behöva hjälp med fönsters­ kyltning eller textning. Stora fö­ retag med eget reklamfolk läm­ nade jag- helt kallt bort, berättar hon. Ett exempel där många småfö­ retag syndar är att de inte har prislappar på alla varor som " ställs ut i skyltfönstren. Det är lag på att alla utställda varor skall ha synliga priser, men ofta saknar \ butiken någon som snabbt kan texta prislapparna.

en lång rad med smårförctag i Jakobstadsnejden att få sig till­ sänt ett reklambrev där hon be­ rättar om sina tjänster. - Jag gick genom telefonka­ talogen på jakt efter små och

Började i butiken

små och medelstora företag, vil­ ka kan tänkas behöva hjälp med dehär sakerna. Bro framhåller att inget jobb är så litet att hon inte skulle ta sig an det. Till och med textning av bröllopskort går bra för sig. Bros firma har fått namnet S8 decor och den egentliga mark­ nadsföringen av den startar i mitten av augusti. Då komr,ler

Redan efter högstadiet hade Bro planer på att söka sig inom rek­ lambranschen. Men hon var då för ung att komma in vid dekora-

törslinjen vid Svenska Köpman­ naläroverket, och istället blev det studentexamen och familj. Sedan dess har hon haft jobb som försäljare i olika butiker och i en av dem slutade den person som hade hand om reklamen, Det blev Bro som tog över den sysslan och intresset återkom. Senaste vinter gick hon en stu­ dentlinje vid handelsläroverket, men efter det blev det ett par månader i arbetslöshetsregistret innan det välkomna stödet gjor­ de det möjligt för henne att satsa helt och hållet på företaget. - Troligen skulle jag ha star­ tat även utan det här stödet, men det hade betytt att jag måste ha åtminstone ett halvtidsjobb vid sidan om. K-G OL/N

-

Startbidraget Sedan arsskiftet har en ny möjlighet dykt upp fOr arbetslösa som är intresserade av att starta eget. De kan ansöka om startbidrag på ända upp till 50.000 mark, som betalas i rater om 2.500 mark i månaden. - Kraven för att man skall få startbidrag, förutom att man måste vara arbetslös, är att man har en god ide som det finns en marknad för och att man har en merkantil utbild­ ning eller har jobbat som privatföretagare tidigare, eller haft resultatansvar inom ett annat fOretag, säger Margit Häyry på arbetskraftsbyrån i Jakobstad. För att få sin ansökan om start­ bidrag godkänd av arbetskraft­ sdistriktet i Vasa län krävs allt­

I

så en hel del. Det finns också vissa andra regler. - Man får inte ha slutat fri­ villigt på sin förra arbetsplats, utan man måste verkligen ha blivit arbetslös för att få det här bidraget, berättar Häyry. Hittils har 16 personer an­ sökt om bidrag i nejderna kring Jakobstad, av dem har sju stycken fått sina ansökning­ ar beviljade, Många fler har frågat om det här, men alla

uppfyller inte de krav som ställs. - Man kan få ända upp till 50.000 mark i bidrag. Pengarna

betalas ut i rater om 2.500 mark i månaden. Förrän man kan ansöka måste man skicka en anmälan till näringsregistret och när den är godkänd är det fritt fram att söka om startbid­ rag. Men, man måste alltså ha en bra ide som det finns en marknad för och som inte kan konkurrera ut andra företaga­ re, säger Margit Häyry

••

Annu finns platser på folkhögskolorna

Pernilla gästar i veckoslutet Sjuttonåriga PerniIIa Wahl­ gren har gjort sin första folk­ parksturne i sommar. Intresset kring fröken Wahlgren har varit stort på sista tiden - turnen var

Folkhögskolorna i svenska ÖSterbotteR har haft god elevtills­ tröHlRing i år, men äanu finAS några lediga platser fOr dem som I inte vet vad de ska göra i höst. fullbokad redan hon innan hon Vid Kronoby folkhögskola finns tio lediga platser. För att deltog i Melodifestivalen år 1985. skolan ska kunna köra igång i höst måste dessa platser fyllas. Vörå folkhögskola är den enda som har alla platser upptagna Pernillas debutturne har varit och inte kan ta emot fler anmälningar. Kristliga folkhögskolan i Ny­ karleby har ännu flera obesatta platser. Det är främst till linjen för kyrkliga dagklubbsledare som man hoppas få fler sökande. Vid evangeliska folkhögsko­ lan i Vasa finns det ett tiotal platser lediga. Musiklinjen är fulltecknad, men på allmänna kursen kan man ta in fler elever. "Bibelskolan har bara fått fyra anmälningar hittills, så dit hop­ pas man få mera elever. Fria kristliga folkhögskolan har i princip alla studieplatser

fulltecknade,

men om det be­

hövs kan man ta emot ännu na­ gan elev. SÖFF vill ha fler sökande till sin ungdomssekreterarlinje, Ungdomssekreteraru tbildningen håller på att byggas ut. Den ska bli längre och kommer att få högre status. I och med detta blir kraven på eleverna större och man har därför börjat testa de sökande för att se om de är lämpliga för jobbet. Till alla öv­ riga linjer, med undantag av spe­ cialklassen för finskspråkiga stu-

en av sommarens längsta.Hittills har hon besökt över 40 platser i Sverige och Norge. Turnen av­ slutas i Finland med uppträdan­ den i Karis 15. 8., Forsby 16. 8., Fagerö 17.8. och Åminne 18.8.

denter , kan man ännu ta emot anmälningar. Vid Lappfjärds folkhögskola har man möjlighet att ta emot fler elever på teteriinjen och barndagvårdslinjen. Den popu­ lära musiklinjen _är tyvärr full­ tecknad.


*

MALAX •

(; te Jl:<1 Nbe <1{e ) VÄLKOMMEN TILL ÅMINNE PÅ PERNILLAS 'TURNE AVSLUTNI

r-;;�::===-----_l

ges På turne avslutningen ' det där lilla extra sommarem häftigaste show 1985 medverkande bLa. dansarna!

BUSSAR

VÄLKOMMEN! SOM TIDIGARE. 15 ÅR S ÅLOEHSGR.

·VITO o. EMILIO INGROSSO SHOWTID 20.30 BARN UNDER 6 AR GRATIS DANS:

GAMMALDANS MED OMTYCKTA

TOMMYS

lördag 17.8. kl. 19.30-01.00

fre. 16.8. kl. 20-01

KRÄFTSKIVA

SoU,Nlc

från kl. 21.00

Pernilla uppträder ca. 21.00. Disco öppet

Program:

Sparbanks­ lotteriet kl. 2J.

* Korsholmsgillet

Bussar som tidigare inte 40,· (barn u. 6 år gratis)

* Kjell Wigren *

:(

Pernilla uppträder ca 19.30.

OBS! Ingen busstrafik.

Välkomna! Alla barn u. 6 år gratis.

GAMMALDANS på BERGÖ

lördag 17.8. kl. 20--01

med

Svängom Gänget

Funkt.gr.5

JOAN COLLINS, hon från Dy­ nastin, håller på att spela in en egen TV -serie, som får det lovan­ de namnet "Sins" (Synder). Med på ett hörn finns också hennes svenskfödde fästman Pe­ ler "Monia" Holm, som har nå­ gra korta repliker som en TV­ journalist.

vi HOFFMAN får DUSTlN också snart se i en ny filmroll. Han kommer att spela försälja­ ren Willy Loman i filmatisering­ en av Arthur Millers klassiker "En handelsresandes död". Rol­ len påstås vara en av HotTmans gamla drömroller eftersom HotT­ mans egen far var handelsre­ sande.

'(

«'

..

.

.

", O '«\ '«\ 0 \\ \ ..

..

.

BRUCE SPRI NGSTEEN fortsötter sitt segertåg, nu i USA. Under en nio veckor lång turne skoll hon avverko 25 ,stöder i något som vöntos bli den stösto rocksuccen genom tiderna.' När biljettförsöljningell börjor på konsertorterno ör det regel ott tele­ fonötet brakar ihop. Också svartbörs­ hajarna gör stora pengar på de biljet­ ter de lyckats komma över.


V i S lon 011111111111111111110111111111111111111111111111101111

T ::: i

UngdoDlsåret 1985!!! - Alltså får vi själva säga till hur vi vill ha det - Vi ungdomar själva - Ni kan atminstone lyssna på ss - Ge litet av er dyrbara tid - Och du som är liksom vi. (\inga dina närmaste att lyssna - Inte bara närmaste utan ocksa dina lärare och andra råd­ -,i\'are - - Kanske vi har goda råd till er - Vi kunde k 1Illl11a ganska . ngt gcnerationer emellan. ge­ m att tala och framförallt dis­ utcra genomgaende med var­ dra - Satsa mera ra ungdomsloka­ L var vi kunde träffas och lyss­ a pa musik - Alla har inte råd med dyrh<l­

skrvthohhies ndra dig förälder. tala tlllinstone, int om: "Pil den ti­ den dä jag var 'ung" - Korn med oss nu idag. just nu - Ungdomsåret JlJH5, rd

A

Just för Dig som iir mellan 14 h IX ar iir programmet 'Ung­ :tollls lret llJ8S'! ,. l!jurt. Fcm

ungdomar samlas för att i sex program vädra sina tankar de är: Johan Heeb, Sue Jungerstam. Cride Bellman. Wille Mazzarel­ la och Carin Helenius. Ungdo­ m(Hna som är mellan 15 och 18 år har själva byggt upp program· men genom egna ideer och initi­ ativ. De sex ungdomarna pre­ senterar på ett myckcl naturligt och rättframt sätt sina {Isikter. 'Ungdomsåret Programmet 1985,,!' består av sex avsnitt med olika tema. Tankar omkring sko­ la, lärnre och elever. heter det första avsnittet som s;inds i kväll. De följande avsnitten sänds efter följande lördagar, Tankar om­ kring vuxna (24.8), Tankar om­ kri,ng förhållanden ( l.H). Tan­ kar kring musik (7.9). Tankar

omkring våld och misshruk (14.9) och det sista avsnittet Tankar omkring vill' främtid. sänds 2i.l). För varje progrä­ mavsnitt är en av ungdomarna programledare. Regi: Gun-Britt Zilliacus. Programmet har finsk text. I'inlands TV 1 kl 17.15 lördag 17.8

Vänd in till den nya

saml.......

Toppbandet Bogart till ÖP-dans 23.8 Disco-rockgruppen 80gart co från Åbo som uppträder på ÖP­ dansen i Åminne den 23 augusti är ett band som vänder blickarna utomlands. Ban et uppstod för några år sedan i Åbo, men del är l-kil­

-

grillbar!

ppet:

• alla vardagar 8.00-24.00 söndagar 12.00--24.00

I

I

Dagens rätt se;:eras r:l

je

kl. 11-13.

________

l

1

MUNSALA GRILLBAR TEL. 967-41290

Chocoholister Hör du till dem som älskar chok­ lad? Som i smyg frossar i stora '\ 'antiteter av der. onyttiga söt­ saken? Och som ständigt miss­ lyckas med att överge din dåliga vana') Du har åtminstone trösta ig med att du har miljoner med­ ystrar och -hröder världen över. Chokladälskarna har bildat en gen rörelse och kallar sig cho­ coho/ics. De har tii'! och med en "ChocoJate tidning, gen

News . . . som utkommer i 18 000 exemplar. Där kan man få re­ cepten till de mest gudomliga choklad rätter eller läsa om de senaste nyheterna på choklad­ fronten,

hända saker. Singeln "AII the Best GirJs / Lo.'e Tonic" har ut­ kommit i nästan alla Europas länder och den har bJh'it Cn vl'rk­ lig hit. Den som bar . ateUit-TV I\.an se videon' till "AII 1 be Best Girls' i Sky Channel och M ic Box, "All the Best GirIs' I'ram­ fördes också vid Midemin musik. 'festivalen i Cannes och fick ett positivt mottagande. Bogart cc): ' nya skivproduccnt är ingen mindre än venske Ulf . Wahlberg söm är bå de produ­ cent åt ocb medlem i Seeret Ser-­ vice. Bå de singlen "AII the.. Best Girl I Love Tonic" och vidcon till den spelades in i Stockholm. l augusti kommer en ny LP och singel ut. producerade av Ulf Wahlberg. . I maj gj orde 6og-drt co en mi nitume i Västtyskiand och med­ verkade samtidigt i några ·TV­ shower där. Bogart co:s uppträ· danden JärfOr övrigt vara någ�)li- . ,ting mycket speciellt. Förutom bandets eget uppträdande ingår breakdance och sketcher.

VI RESERVERAR VID BEHOV TID HOS

ÖGONILÄKAREN TEL

114 774

en syrakultur (Lactobacillus acidophilus renkul· humör. Omtyckt av stressade magar. sura tur), som gör magen på gott magar och magar som vi'll ha hälsosam mat och dryck.

.....


____________ ______ ________________

T or2Sd=a=g8=n d=,n 15 a=u g =t 1. 19=§=.

____

____

flsta börjar i aftonlöroverket

.

--..--

D På skolkamliet för·klarade t-J. undenisningschej Maj-LAm Swanjung all Asla visserligen jår gå i skolon som vanligt och vara ledig eUlagför attfödo barn, Men det kan i praktiken bli mycket tungt så hon rekommenderade i stället J-',ua ajtonläroverk. .

Asta ska börja på andra klassen i gymnasiet i höst. Proble­

-

met är bara att hon är gravid och kommer att föda sitt barn i mitten av december. Trots detta vill hon inte ge upp tanken på en ordentlig utbildning, så hon har beslutat sig aU för­ söka fortsätta skolan i alla fall. .

.

För att få veta om det är praktiskt möjligt att föda barn mitt under terminen traskade hon upp till skolkansliet i

Vasa och hörde sig för. Efter att ha övervägt alla möjlighe­ ter som stod till buds beslöt hon sig för aU sluta det vanliga gymnasiet och börja i Vasa aftonläroverk i stället.

Om Asta vill fortsätta och ta studenten i det vanliga gymna­ siet har hon tre alternativ att välja på. Det första är att gå i skolan så länge hon kan. vilket i praktiken betyder till någon gång i slutet av november. och sedan avbryta skolgången för att föda barnet. När hon är till­ räckligt stark efter förlossning­ en får hon återuppta studierna genast. Den kunskap hon mis­ sar under de rimligtvis två mil­ nader hon är borta får hon ten­ ta av sedan hon åt.ervänt till skolan. Det andra altcrnativet är att ta ledigt på vårterminen sedan hon fött sitt barn. Det hon mis­ sar under höstterminen kan hon tenta bort i lugn och ro under sin ledighet. Nästa vår­ termin. då barnet är ett år gammalt. kan hon börja i sko­ lan som vanligt igen. Detta skulle betyda att Asta går höst­ terminen på tvåan i gymnasiet år 1985 och vårterminen år 19H7. Den tredje utvägen för Asta . är att helt enkelt inte börja alls i höst utan spara tvåan till näs­ ta skolår, det vill säga att hon börjar gymnasiet igen höstter­ minen 19X6. Barnet kommer då att vara ett halvt år gammalt. På skolkansliet i Vasa träffa­ de Asta t. f. undervisningschet Maj-Len Swanjung som berät-

r.rcIe om dessa mOJllgheter. As­ ta fick också tänkvärda råd av undervisningschefen som själv är mor. • Tungt att fortsätta - Ä ven om det teoretiskt sett är möjligt för dig att fort­ sätta skolan direkt efter att du fött ditt barn. ska du vara med­ veten om att det kommer att bli mycket tungt. sade Maj­ Len Swanjung till Asta. En ny­ född baby ska ju ammas flera gånger om dagen och det är dessutom. svårt att hitta dag­ mamma till ett så litet barn. Sedan vet du ju inte heller i vilket skick du själv är efter att ha fött ditt första barn - är du mycket svag klarar du knap­ past av att gå i skolan. Medan Asta smälte dessa kloka synpunkter ringde Maj­ Len Swanjung för säkerhets skull upp rektorn vid Vasa öv­ ningsskola. Tor ÖsterholmJör att höra hans åsikt om fallet. Rektor Tor Österholm förkla­ rade att skolan inte alls hindrar Asta från att ta ledigt ett år. På gymnasienivå ansvarar eleven själv för sina studieprestatio ner; skolan står till buds med

kunskaperna men det är upp till eleven själv att klara av stu­ dierna. - Men i dagens kursbundna gymnasium är det mycket svårl att läsa på egen hand. De kur· ser Asta missar medan hon fö­ der sitt barn kan vara svåra aU klara av utan undervisning. )ag skulle i stället råda henne atl börja i aftonläroverket där hon får studera i sin egen takt, sade rektor Tor Österholm.

• Aftonliiroverket Aftonläroverket - det had{ Asta inte tänkt på! Hon fid adrssen till Vasa aftonläroverl av Maj-Len Swanjung, tackad{ för de vänliga råden och vand rade tankfullt iväg till aftonlä· roverkets kansli. . Aftonläroverkets kvällsgym·

nasium fungerar som en vanli gymnasieskola frånsett att mar går snabbare framåt och hal mera hemarbete. Undervis· ningen ges som framgår a\ namnet kvällstid. Den mest markanta skillnaden från vanli· ga gymnasier är att man kan läsa i sin egen takt - vill man läsa in studentexamen på fem år går det alldeles utmärkt.

Det går också att läsa bara en­ staka ämnen eller kurser. Om man bor långt ifrån platsen där aftonläroverket ligger - i Fin­ land finns bara två svenska af­ tonläroverk, i Vasa och Hel­ singfors - kan man studera som privatelev_ Att vara privatelev i aftonläroverket innebär att man studerar helt på egen hand och kommer till "aftis'­ och tentar vid de tentamenstill­ fällen som ges_ - Om du har god självdi­ sciplin tycker jag att du mycket bra kunde börja i aftonIärover­ ket. sade rektorn Anki Sand­ vik åt den fundersamma Asta. Du kan fortsätta i "aftis" på vårterminen eller börja här ge­ nast i höst. Om du börjar ge­ nast i höst kan du starta i nor- . mal studietakt. E(ter ati du fölt ditt barn ser du ju självom du orkar fortsätta i samrna-.takt,

om du måste ta det-lite lång­ sammare eller om d\LJ(.aflske vill ta ett litet uppehålL

• Mamma sköter Efter besöket på aftonlärover­ kets kansli gick Asta raka vä­

gen hem och diskuterade med

sin mamma. Aftonläroverket har lektioner måndagar till fre­ dagar mellan klockan l7.00 och 21.00 på kvällen. Att gå i aftonläroverket skulle innebä­ ra att Asta kunde vara hemma med sin baby hela dagarna, men det skulle också betyda mycket självstudier. Efter att ha diskuterat med sin mamma bestämde Asta att aftonläro­ verket var den vettigaste utvä­ gen. Astas mamma. som är mån om att hennes flicka ska få en utbildning att falla tillbaka på, lovade att ställa upp som barnvakt om kvällarna. Mam­ man jobbar dagtid och det kommer naturligtvis att inne­

bära en hel del uppoffringar

för henne att vara barnvakt fy­

ra kvällar i veckan. Men Asta

har ju vänner och andra släk­

tingar som kan ställa upp om

mamman behöver få ledigt nå­

gon kvälL

Den blivande fadern och äk­ ta maken Östen tyckte också att aftonläroverket var en god ide. Då han är färdig med mili­ tärtjänstgöringen kommer han förmodligen att söka ett jobb som ger honom lediga kvällar och då kan ju han i stället sköta babyn medan den unga frun förkovrar sig. ULRICA HÄGGLUND


-""___'_" _I_'_'.__ __'&

il-----

'__ _ '

___

___----------- ---

Dingo kommer inte till Pjelax!

Ordförandens spalt o

Dingo-konserten som Pjelax Uf hade inbokad till söndagen den 18

augusti har inhiberats. Pjelax ur avbeställde Dingo redan för en månad sedan. Den främsta orsa­

O

m man gör en allmän över Hoppeligen tycker de som sikt över trenderna i vårt samhälle arrangörerna att tillställning­ en, själ a utövandet av musi­ idag så märker man strax en

sak: Det gamla, det vanliga och ordinära, det institutions­ liknande, slätstrukna och var­ dagliga är out idag och lockar vare sig utövare eller allmän­ hetens intresse, Det intrycket får man när

man studerar dagspressen och ser vilka saker som orsakar de

stora rubrikerna, Stora omfattande evenemang kan noteras till kännedom medan små avvi­ kande saker ibland blåses upp tilll förstasidesstoff. Det senaste exemplet

denhär utvecklingen får vi från ,irets upplaga av SÖU-rocken, ett välsmort arrangemang som

trots motiga ytire omständig­ heter lockar en publik langt över _ tusenstreeket och röner ett intresse från musik utövar­ nas sida som är längt större än vad tillställningen kan svälja,

ken är enligt styrelsemedlemmen Christer Eriksson att utescenen man planerat bygga inte skulle ha hunnit bli klar till konserten. - Vi har byggnadslov och rit­

ken ar langt VIktIgare an I vJl­ ken form, av vem och for vem denna framförs, Det är väl tids<lndan som gör att inte ens det färgstarka rock­

ningar till en utescen där Dingo skulle ha uppträtt, men eftersom scenen inte skulle ha blivit färdig i tid tyckte vi att det var bäst att inhibera, säger Christer Eriks­ son. Scenen inne i paviljongen på

folket numera går säkra för samhällets invanda slentrians­ tämpel: "samma sak som förra året",

Rörgrund är visserligen så stor att vi skulle ha kunnat låta Dingo uppträda där, men med tanke på den hysteri som brukar utvecklas kring gruppen ansåg vi att det

O

m man vänder på steken kan man fråga sig vad skall då göras för att skapa de stora rubrikerna? Tidningspressen ger svar: flygplanskapningar, terrorist­ verksamhet, nedrustningssam­

kunde k3l1n : intet nytt". Han noterar att utvecklingen inom rockmusiken tycks stam­ pa pä stället för närvarande, viband spelade n musik som för honom var opersonlig och endast bestod i att imitera andra så bra som möjligt. fl

Den

de stora samtalsämnena på sis­ tone, Men nu är dethär väl knappast verksamhetsformer som vore lämpliga för uf-rörel­ sen enligt Klockars-andan, eller. .... ?

Den finlandssvenska rock­ kulturen har gått i ide skriver han men finner ändå en del

ljuspunkter: BEE-GEE:s

lejd och ansvarsfrihet för sty­ relsen' Tanken svindlar och fö­ reställ e[ rubrikerna! Det skadar inte att pröva det nya okända för får man inte deltagare så får man åtmi,nstone publicitet.

D

agens trender bland ung­ domar handlar mycket om ett slags personligt självhävdande: modemedvetenhet, body-buil­

he­ imlaga musik kändes äkta och nära. Sett ur ett vidare perspektiv har den gode Nygård förmodli­ gen rätt i sin resonemang, vad

ding, windsurfing, solarium osv. Samtidigt går"en allmän högervind över samhället: en utveckling som skapar öster­ bottniska yuppies med den personliga karriären främst i bakhuvuet.

peln är en annan femma.

bäst fånga upp dessa trender?

musikutövarna själva sedan anser om den påtvingade stäm­ Tänk om våra vänner i Sid­

Vilken

järv uf nån kväll skulle kapa

uf-förening

::

enen kommer troligtvis ändå att byggas på Rörgrund,

men det blir först nästa år den står färdig. Iden till en utescen bredvid paviljongen har man fått från svenska folkparker, där de flesta shower ges på scener ut­

omhus

fl

Det nns ännu en viktig orsak till att Pjelax Uf inställde Dingokonserten, nämligen att Dingo uppträdde i Isojoki för två vec­ kor sedan. "' - Då vi bestämde oss för att ta hit Dingo var det sagt att bandet

inte

skulle

uppträda

i de här

trakterna på en månad. Vi hade tänkt satsa mycket på att få hit

",,-

,

6"WIio

,'

__

-'

Hur känns det att börja sko­ lan

igen

efter sommaren'?

Har sommarlovet varit för kort'?

finsk publik, men den publiken skulle vi ju ha förlorat eftersom Dingo var i Isokyro så nära på vår planerade konsert, förklarar Eriksson.

svenska

tidningen

ETC

läggs ner. Det absolut sista num­ ret utkom förra veckan. Enligt chefredaktören J Ehrenberg blir det ingen fortsättning denhär

gången. ETC konkursade 1982, men tidningen fortsatte i ett nytt bolags regi. Denhär gången lär det inte bli frågan om någon så­ dan lösning. Enligt uppskattningar har de sex numren som utkommit i år gett ett underskott på 250.000 kronor. Den summan tänker de två andra afcti ansvariga arbeta av så fort som möjligt. Ehrenberg uppger för Expres­

I I

Nina Välimäki, 13 år, Vasa: - Det kommer att bli tråkigt atl behöloa stiga upp tidigt och gå till skolan igen. - Om sommarlovet -varit för kort? Ja!!

sen att han har planer på att star­ ta en ny tidning, som inte skall heta ETC. -

II Veli-Kristian Berglund,

13

år, Solf: - Det ska bli roligt att börja skolan igen. Jag tycker om att läsa och lära mig nya saker. Men sommarlovet har nog varit lite för kort ändå."

lyckas

,Mårten Lövdahl

10 år, Jakob­

stad. - Det skall bli ganska roligt alt börja i skolan igen, Jag skall börja på femman i Lagmans, Sommarlovet är gal/ska lagom långt.

CHESS i musicalversion skall sättas upp på berömda Prince Edward Thea­ tre i London. Chess kommer dörmed att ersätta "Evita", som gått dör i sju års tid. Texterna till både Chess och Evita ör skrivna av Tim Rice.

juer och en av texterna på Foger­ tys senaste platta, där artisten lå­ ter förstå att producenten sysslar med ohederliga affärer.

WOODY ALLEN skall göra film igen. De närmaste tre åren skall han svara för lika många filmer och medverka I två av dem, en­

ett

ligt kontrakt med filmbolaget orion. Ett villkor i Allens kon­ trakt är aU filmerna inte distri­ bueras i Sydafrika.

.

,/"l"'ad" .:;;, r 1 Il tY '-' ."'1a I ' \ du. ,

Sonja Peldan,

JOHN FOGERTY, medlem i den legendariska gruppen CCR, har fått en stämning kring halsen av sin tidigare producent Saul Za­ entz. Orsaken är tidningsinterv­

.

.... .......

ETC upphör

tal och kyrkbränder har varit

Vad h;inde(' I Vbl gör Bertel Nygård p,\

-Pit fOLkfronten

jO

-

-

Under solen intet nytt? l darpLa

tt l

kunde medföra vissa risker packa in en massa fans i pavl -

@/j)


---:.MllSIKSIDA N metal-musik

Shock Tilt

musik.

sin

består av Lee Green på

trummor, Rallo Nit Y på bos, Jess Border på sa­

..

Nick Tilt,.

och

logitarr

kompet

för

som

stor

och

sången.

Eftersom

pojkarna vill bli kända i stora världen fonn de för gott att"byta ut sina riktiga namn mot mer engelskklingande .. Trots att gruppen är ny

medlemmarna

hor

sysslat en hel del med musik tidigare. Rolla Ni­ ty är till exempel den som

person

i

tiderna

dansbandet

startade

Exom. Andra bond som Shock Tilts medlemmar figurerat

är

i

White

House och Turbulence. Innan Shack Tilt bilda­ des

spelade

Nit Y och

Till i en jazzgrupp som . Central

hette

Heat.

Central Heat upplöstes

kert att Shock Tilt alltid vid den musik vi gör nu. Vi vill hänga med i tiden

som

'

!I I I I i�11 J :/11 il ll iiff iiii (11

sköter

det

Gruppen vor med i Kan­ konsert på

son Äänis

av

början

i

Vasklot

sommaren och på Sea­ Side-rock i Närpes vor shock tiltorna förband åt Motörhead. - Det vor mycket lö­ rorikt

uppträda

att

i

som

konsert

samma

Mini-LP:n

med denna bedrift, men föll dock i

(till att bärja med) spe­

lades in i i TanTekn

I studio i Umeå. Grab­ barna i Shock Tilt hm ski ar

finansierat

själva. De sko distribue­ ra den i hela Finland att börja med, men se­ dan sko de försäka fö '" den på den internatio­

Det är sällan mon får

löggning

deras.

som

Dessutom fick vi ju se

lite hur det verkligen går till i den här branschen.

Ovanligt Att

Shock

ocr

Frankrike står högst pc listan. - Vi kommer ott sotse på en distribution ov yar musik till 0110 länder

helo världen, säger opti­ Tilt

pojkarna

ott

der som USA, England.

inte

varit

strongt upptagna med att gära sin första plat­

to, en mini-LP som kom

misten Nity. Vi kommer ocksö alt försöka fel s

ningor utomlands, Irom

i

Sverige

nu

i börjon.

Tills vidore bor yi kvar i I. Voso, men mon för se YOO­ som händer i framtiden...

ut i Vasas skivaffärer

Ulrica Hö glund

tians, Sink the pink, Playing with

girls"samt "Back in business" för­

skymundan här i Europa. Synd, för

stär ni ÖP-Iäsare säkert vad det är

denna 33:a var enligt min mening en

frågan om. ''Fly on the wall" är

av 1984:s höjdpunkter_

aningen underproducerad, men är

,

Nu är Ratt tillbaka med sin uppföl­

ändå en bra fortsättning på "Flick of

jare, 'Invasion of your privacy'(At­

the switch " som i sin tur var en bra

lan tic) och man kan fråga sig om

uppföljare till "For those about to

även denna platta blir en 'storfräsa­

rock", vilken även den var ... Listan

re'? Tja, jag undrar... Naturligtvis

fortsätter till 1975, då AC-DC lp-de­

bjuder Ratt på häftig amerikansk

buterade.

hårdrock, men sångmässigt så är

Vad har vi hårdrock-diggare att se

den vekare än sin föregångare. Lå­

fram emot nu när mörkret börjar

tarna glider för lätt in i varandra,

smyga sig inpå stugknutarna? Jo,

vilket gör att man knappast kan tala

nya 33:or väntas bland annat från

om variation.

Dio med "Sacred Heart", amerikan­

Visserligen är 'Invasion of your pri­

ska Autograph ''Take no prisoners"

vacy' helt okey, men att hitta bitar

och ett live-album från Y & T, "Open

som framstår som skivans bästa är

fire".

svårt. Kanske 'What you give is

Tre band, som alla dök upp när hårdrocken hade sin renässans i

.Ratt: unga gossar på vög mot toppen. Medlemmarna i bandet är rätt un­ ga men får ändå materialet att låta

början av detta decennium, är också de kommer att framföra bland annat vid årets upplaga av 'Monsters of

moget. Ratt spelar ingen skräp­

Rock', där även Z.Z. Top och Bon Jo­

hårdrock, men man kan finna Van

vi är bokade.

Halen-influenser, särskilt på denna

Övriga plattor som kan räknas

på gång med nya vinyler. Först i tur stär nybildade Tygers of Pan Tang, om ni minns dem, med "The Wreck-age". Vidare så har Sax­

on bygg skivbolag och skall så små­

ningom ge ut "Innocence is no excu­

när pick-upen faller ner på inled­

deras andra platta. I bandet finns två

som 'investeringsaktuella projekt'

" se ,

ningsspåret 'Youre in love'. Gitar­

gitarrister. Warren De Martini och

är förstås heavygiganterna Scor­

bolagsbytet har retts upp. Senare i

rerna trycker lyssnaren mot väggen och han eller hon hålls kvar tills si­ dan är till ända. Även basens och trummornas samarbete fungerar perfekt.

SO'"'

kom ut i 700 exempia

hittills.

framträdanden

tillsor->­

mon

gör

mons.

hunriit med endast två

någon större presentation. Med ......rM.....IDID .... M.Your founda­

na. Ratts 'Out of the cellar' lyckades

år. Man blir alldeles stel i kroppen

tor

dock

hor

Tilt

Shack

musiken, men nagro

heltid.

sik, ScOl-pions erbjuder publikAn.-... ..

av de bäst producerade jag har hört i

det mesta av texten O(

dags att börja ägna sig

der deras speln.i·l !II' ._-­ AC-DC:s senaste behöver knappast

USA:s lp-lista, hör till säUsynth6ter­

van ett 'super plus'. Den är klart en

själva. Nick Tilt sIOf"­

den svett, rök och högljudd rockmu­

igenom med dunder och brak samt

igen har skötts av Be au Hill, får ski­

Bandet gör sina

jobb just nu eftersom de menar att det snart är

· 1II1I1II1."IIIII11I11I1I11I11I1I11I1I1I11I1I11I1I11I11II11I11I1I11 lIilllllllllllllllllllllll

A tt ett rockbands debut-lp slår

)lad beträffar produktionen, som

färsk'

tillfälliga

pa

spa­

den färsta skivan ar

na i bandet hor 0110 mer

musik

-

rar det en tid efterSU"'"

Hortwall i Vasa. Killar­

åt

ttv

hölften

vo färdigt, men

gerutrymme de hyr av

mindre

redan

materialet till en n

gånger i veckan i ett la­

spelningar hittills beror

"den

refrängerna fastnar lätt i huvudet.

hor

tre

som slår ute i världen,

den

mesta" i bandet.

know by now' får den äran, eftersom

övar

Tilt

hunnit med så mango

spela

säger Rallo Nit Y som är

What you get' eller 'You should.

och gav ut en LP

musik

och

ligger veckotals bland de tio bäs

nast, förklarar

Västtyskiand

kommer att hålla fast

111111

lager

:.

spela med en sådan an­

- Men det är inte sä­

1

- Vi tränade så

i bärjon att vi

spelningar. Sedan dess

hållet.

1

ken är på kommande igen, fortsätter Nity.

eller

_

ter att det startat?

nella marknaden. Lan­

bytt musikstil helt och .

"

tror ändå att heavy-roc­

Shack

_

ut en skiva so STlC>ö

Motörhead, söger Nity.

har alltså Nit Y och Til!

.

ovanligt att ett

land just nu, men jag

emellertid eftersom det

vor så svårt att få jazz­

,

I

skiva, jo, - ör

i Fin­

metal-musik

vy

"monsterrock" vill med­

SE!Ib-- -

för två veck

ska svårt att spela hea­

-

lemmarna i bandet kollo

_-JJ---

- Det är förstås gan­

Shack Tilt spelar tung heavy

---

Robbin Crosby vilka bjuder på fler­

. talet gitarrdueller. De är dock inga nya Eddie Van Halens, men med de

pions och AC-DC:s senaste verk, 'world widw live' respektive 'Fly on the wall'. Den förra är inspelad un­

övriga medlemmarnas hjälp blir

der tyskarnas världsturne ifjol och

slutresultatet frän 'ratt'Jiroll' vilket

innehåller en jordnära atmosff. r av

när vissa oklar heter angående

höst kan vi vänta oss ett dubbel-live album, inspelat på Long Beach Are­ na i Kalifornien, från Iron Maiden. So keep rockhi Folks!

Bernt Betong

�IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii


-

__________ __

1 _a._"_WdI_1 d_ en 5 _ e_n_ _ g T_._Sda

. ______

__ __ ____ ______ __ ______

__

__

.

__ __ _ ______ _ _

,-----.----���

Britterna satsar på film I..Storbritannien satsar man i år stort på att få folk att se film. Och film på det rättat sättet, det vill säga i biosalongerna. Det är filmbolagen som genom kampanjen vill åstadkomma en attitydförändring till för­ mån för biograffilmen. Drygt tio miljoner mark satsar filmindustrin i projektet "British Film Year", och också staten har skjutit till närma­ re två miljoner. I projektet ingår bland annat filmundervis­ ning i skolorna, en ambulerande utställning kring filmproduktion, renovering av biograflo­ kalerna och nedsatta biljettpriser De brittiska biograferna har under de senas­ te åren brottats med starkt sjunkande publik­ siffror till följd av videovågen. Under 1984 såldes endast 55 miljoner biljetter, som skall ses mot en siffra på 340 miljoner 1965. Också Jntalet biografer har gått kraftigt ner. idag finns det cirka 700 biografer i landet, medan :let 1945 fanns enda upp till 4.700.

SexfIXerad Hitchcock

I Det var inte enbart vid Sea-Siderock i Närpes som Motörhead drog en allt för liten publik.

Demonregissören Afred Hich· cock var totalt fixerad vid kvin· nor och sex de sista levandså· ren. Det avslöjar en av hans tidigare medarbetare i en nyut· kommen bok. Medarbetaren hävdar blanc annat att "Hitch" skulle hc trott att Ingrid Bergman var go· len i honom. - Hon har varit kär i mig 30 år. En gång kastade hon si!; i min säng. Hon-grät, hon grät. lär han skall ha berättat fÖl medhjälparen.

o

Arets fiasko: Motörhead "Årets rock-fiasko" rubricerar Expressen en artikel där de har tittat närmare på det engelska hardrockbandets publik­ siffror under Sverige-turnen. Enligt tidningens be ingar . 12.500 personer gruppen under 15 föreställningar, vilket sag ger ett medeltal på knappt 835 personer. Gruppen har kostat arrangörerna mellan 75.000 och ISO.OOO kronor. Enligt Expressens beräkningar . blev resultaten följande från de olika konserterna: • alung: publik - 1.500 (förlust-50.000 kronor) • 9stersund: publik-497 (förlust-28.370 kronor) • Omsköldsvik: publik-7S0 (förlust-l00.000 kronor). • iruna': publik-214 (förlust-3S:00 kronor). • Overkalix: publik-355 (förlust-14S.000 ·kronor). • Fagersta: publik- 560 (förlust-70.000 kronor). • Eda: publik-700 (förlust-80.000 kronor). • Sundsvall: publik-350 (förlust-lOO.OOO kronor). • Gävle: publik-1.IOO (förlust-35.000 kronor). • Karlskoga: publik-IOOO (förlust-80.000 kronor). Också i Södertälje, Norrahammar och Ängelholm gick arrangemangen med förlust.

Närpes Uf kommer igen!

Närpes Uf: s styrelse tänker spotta i händerna och börja från . början!

Närpes Uf har haft styrelsemöte och redde ut sin ekonomiska si­ tuation efter SeaSide Rock. Det torde ju vara allmänt bekant att konserten gick med förlust, men

Ekonomin tänker man oHlna upp genom att satsa på revyer och modeshower. De akuta ut· gifterna täcks meå lån men. som Mikaela Esch säger. "lån har vi ju haft förr".

Närpes Uf:s ordförande Mikaela Esch vill inte säga exakt hur stor förlusten var. - Vi gick med förlust, men det var en acceptabel förlust och vi vet att vi kommer att klara av det

här,

säger

Mikaela

Esch.

BIRGITTE NIELSEN, en lång och blond dansk fotomodell, bar fått rollen mot Sylvester Stallone j Rocky IV. "Gitte" spelar frun . till en rysk boxare som skall möta Rocky.

Hitchcock - snuskgubbe.

Richard Gere som kulig David

'British Film Yeor" är det namn på en omfoHonde (omponj för biogroHilm i Storbritonninen. (oy op smoH

Kokain hotar USA-företag Kokain utgör i dag det största hotet mot amerikanskt nä­ ringsliv, omtalar Månads­ journalen i sitt julinummer. Det­ ta bevisas bland annat av att databologet IBM numera kräver godkänt urinprov av alla som söker anstöllning i firman fron portva . kter till direktörer. Andra företag inom branschen har följt IBM:s exempel. Kokainet är ett Ihot mot den amerikanska nationens själva livsnerv. Kokainkulturen är eta­ blerad i stora grupper av lan­ dets elit, yuppies, storstäder­ nas högutbildade välavlönade trendskapande tjugofem­ till fyrtiofemåringar som ofta är anställda inom dataindustrin, rymdprojekten och börshan­ deln. Femtio procent av all frånvaro i det amerikanska nä­ ringslivet tillskrivs sprit­ och drogmissbruk. Av amerikanerna har 25 mil­ joner någon gång prövat koka­ in, tio miljoner använder kokain någon gång i månaden, fem miljoner är fast i missbruket ach varje dag prövar l 500 amerikaner det farliga vita pulvret för första gången. Antalet dödsfall av överdo­ ser har fördubblats sedan 1979 och samhällets Jkostnader för drogmissbruket - brott, vård och bekämpning - beräknas ha tiodubblats sedan 1978.

"Världens dummaste rånare". Det är en titel som med all rätt kunde tilldelas en 25-årig kille i Brookfield, USA. Killen liftade med en bilist tackade för skjutsen genom att råna honom på hans plånbok. Då tjuven satt sig i säkerhet visade det sig att plånboken var tom. Vad värre var, var att tjuven tappat sin egen plånbok i bilen. Den innehöll 70 dollar. Men tjuven nöjde sig inte med dethär misstoget. Han ringde' dessutom upp bilisten och föreslog att de skulle ut­ växla plånböcker!

Kändis med uppnäsa Nuförtiden kan man aldrig vara säker på att filmstjärnors och andra kändisars skönhet är äkta. Inte ens genompräktiga Linda Evans som spelar Kristie Carring­ ton i Dynastin har undgått plas­ tikkirurgens

korrigerande

in­

grepp. Hon föddes med en pi­ kant uppnäsa, men vid något skede senare i livet förvand Ilade hon uppnäsan till den raka aris­ tokratiska näsa hon visar upp i Dynastin. Linda Evans hann gö­ ra otaliga otaliga filmroller med sin. ungdoms uppnäsa utan att bli riktigt känd. Det var först som Krystie i Dynastin hon slog ige­ nom på allvar och blev storstjär­ na. Kan det måhända bero på

Stjärnornas krig Känner ni till den gammaltesta­ mentliga berättelsen om kung David, Uria och Batseba? Uria var en av kung Davids officera­ re och Batseba hans underskö­ na hustru. Kung David fattade behag till den vackra Botseba och beslöt att röja Uria ur vä­ gen. Han placerade Uria i det främsta ledet i en strid och gif­ te sig med Batseba sedan Uria stupat. Historien ska nu bli film i Hollywood. Rollen som kung Salomo har tilldelats ingen mindre än Richard Gere. Som - motspelerska i rollen som Bat­ seba får han sydafrikanskan Alice Krige.

Dum rånare

näsan .. .?

John McEnroes stora idol är Bruce Springsteen. Men olyck­ ligt nog för McEnroes del är be­ undrarskapet inte ömsesidigt. Bruce hatar tennisstjärnan och vägra blankt att ha någonting överhvudtaget att göra med honom. Härom veckan fick McEnroe inte följa med en grupp tenniss­ pelare som fick äran att hälsa på Bruce bakom scenen. Det uppges också att om Bruce fick som han ville, skulle tenniss­ tjärnan portförbjudas från alla hans konserter.

D Fär uppnosig?

-


> ""t

. ! iJ

',,"..an l1li15 ...... 1•.

----==::. == :::. .:: .::.::

-------

. .

Frä siga hösthälsningar till alla ma­ lax- och molpbor som tror sig känna mi g '! ' Morbror: I love you!! Ocksa

Kontakt

min ' lrogn " kompis i Molpe! Kom­ pis: Ar du kär!? Hope so. Kör så e

·14-årig n iek a från Syd-österbotten önskar kompisar "Norrifrån" al! brevväxla o. ev. träffa'. ingen skillnad

ryker'!

INTE

TVEKA

foto.

"Amour"

Regniga hälsningar till MIN i Malax och till mina slavdrivare!' Hälsn.

på dina intr. el. musiksmak. Gärna

SKRIV

också till ein 71:a i Molpe. Minns "krankstelle"'l Och till alla tönt r i 7Al' Pl ug ga bra på sommar liixan! ' M: slut sta o hiäng mauli!! "Smack"

BUMS" ! "Rock on"

Vill du svara? Gör såhär: l) Skriv ditt svar till annonsören p samma sätt som ett vanligt brev. Satt det I ett kuvert som du khstrar

Du, kille från "Helsingbyji" som har en vit BM W med reg.nr. HPA-439. Jag tror att du kallas "Kolli". Jag har Igen <><;h frankerar. o ! hört att du s lipp er SO-skylten i sep.! .. 2) Pa den plats pa kuvertet dar du G RAll1S' '! Spiken i hotten till normalt sknver adressen, skriver du Äminne el. Fagerö , eller hur? I want svagt med blyerts annonsens signatur to know what love is. oeh datum då annonsen ingått. (t ex Världens sötaste, underbaraste och Kram 217). 3) Detta kuvert sätter du i ett stör­ biista Peter fär här många grattisar

I

på sin födelsedag den 9:onde augus­ ti. Pussar och kramar från, "din stora beundrare "

re kuvert, som du sänder till Tors ­

dagstorget, ÖP PB 27, 68601 Jakob­ stad.

>.::JI'____

,"-"\.

-----1

-

Ååt in special-kaar, in special­

Moikka! Hii får nu all mammas

hälsning, me puss o kraam! Å

bååna hälsningar! Elly, Selma:

hälsningan komber' ååv Agda,

små hårdingar blir större' Rita:

som hoppas att du int glöömber

Lömm

ti tenk på hennar fl.

stånd' Isa: du tycks allt jämnt

Hälsningar till 3 killar i Forsby: \ k ä nna mig. Tommy. Mat, och Robban' Forsby.

tat till Harrström? Åsa. börja in­ te äta hö som fåren gör. Carina, hälsa åt Mirkka från mig. "Bellman"

Håjli, håjli Sussie och Ullis. Sus­ sie! När ska vi fara och campa till Ullis! What's going on he­

Howdy aIIa som känner till en kaf­ fedriven gräskli ppare' Förresten, tycker ni fort far ande att det är smart alt steka biffar och sova på samma gäng? Högst onödigt. "sku vi tyck". Men det s maka ' väl br . eller va? Mick. Mick, Miek... '·Jenn kanschi e finns kesk, jenn ska vi va leeng! " D u ställer väl upp s o m serverare och provsmakare? Men Janne: Vi sakna­ de mockarutorna...Åhå. . Du kan väl numret om du behöver receptet? "Tvii smygande trenipeckor".

re? Il naa' Hälsningar också till mina brevpolare Malla, Martina och Pia och till alla som var i Ztirich den 9-13 juli.. "Pia"

"Länge leve kiirlck.:n" ----'=-------­ Nu blir VI skIckade till M. Bron ig.:n. alltså vi '0111 hä rj ar i 9b. Ni har vel in!' kstat ihjä er!!' Nää d e t trodde inte vi heller. Vi syns i klassen. C& M i L

Hello Gunu o h Lena. vafyr kåmbär ni it ti Aminne na? Lag edar ä tid no fy he e så råulit tär. ­ VIe-20 dator me d bandspe. extra Hälsningar till alla som var . i minne 16K och ca 20 olik spell. Säl­ Åminne 27 juli. jes iiven var för sig. Baleani elorgel "Två som brukar vara i Åminne'"

Hallo Johnny & Fetknopparna! Har den svarta mantan exploderat ännu') Stcff, hit tar du inten brud? Grön Volvo + andra i Pörtom hälsas av

Närpes boar! alla Halloåja . Schenn kåmber e na samar­ hälsningar åt na mysko typer. Camilla: Försenat grattis -

. .----

"AJ."

Mjölk är livet! Anonyma nykterister, varför är ni så bedrövade? Ghana on · hyvä paikka! Muistakaa se, tiskirä­ ti t ' Onx teillä kuokkaa? Jasså inI. Vi veta ju he l Stryk sku ni ha! Kva ska vi gräft mie nu, tår vår? Tä:! ei 00 hauska. Så he så! "Barmy army "

in

Hejsan nu vill jag hälsa till alla jag känner. Nanna, hur är det med kärleken? Chrise och Caro­ la, ni syns aldrig mer. Har ni !lvt­

Hi gang, Cisse: I höst är det väl Singapore för hela lönen! Nan­ na: Finns det många spanjorer på Paradisön? Camilla: Utrusta dig med plastpåse nästa gång. leum. Sist, men inte minst får Piip & Endel kryper andra går, alla Domppi gratulationer med anled. ning av ert 7-månaders skäatj ubiil:­ . kommer till Åmirtne. um. Hälsningar till alla som tror sig "Humor?"

-------,-

kara-bissnes

"Vonni"

Hej! Jag vill hälsa till alla ni som är

g

di

ein som rei e "Pila" oj! oj!

Hälsningar till: Maria: Hoppas att du m{lr bättre nu än i bussen till Frankfurt. Marjo - vem var det i Ztirich egentligen ... Ussi­ man skall inte springa på nätter­ na! Mosse - minns du Sarah?! "En som var med"

Å ... ?

he

triivs! Hiilsningan komber ååv

"Ohi on"

upp över öronen kära. Speciella grattisar till Ulla & Jan pä er 27R:de skrättdag. Jag vill också gratta Maria och Stanley på ert 9-månaders jubi­

Här kommer h·iilsningar till alla mina kompis a r. Camilla

är viii topp.:n'

--

Bondhustrun

+ Murarfrun.

--

som vanligt. A-L: Åminne-Per är bättre än originalet! Syrran: Blää rör "burk"! F.d. 9D: Vi ses 1992! Hälsn. åt all som kän­ der me'

Mia

_

med rytmbox. Elgitarr Kumiko. Tel. 961-440 427.

-veckor k a ttun \la r ' Bortskänkes (961) rumsrena. - TEL gamla. 222 396.

Annonserna i TORSDAGSTORGET är helt gratis för ÖP:s prenumeranter. Via torget kan man sända en hälsning, gratulera, stämma .. . . . .. . . . ....... ...........................

-

Adress: .

.........

. . . . . . . .. ..

.

..

.

..................................

. ....... ................... . . . . . . . . . . . .. .. .......

....

Namnteckning:................................................................... .

.

träff, återknyta kontakter osv. annonsera ut en grej man vill sälja eller Man kan ocJ( köpa. SÖU:s medlemsföreningar kan via TORSDAGSTORGET påminna om talkokvällar, styrelsemöten, tävlingar mm. (Ej tillställningar med inträde). Kontaktannoser under signatur där svaren förmedlas går också in under TORSDAGSTORGET. Gör såhär:

I) Skriv en bokstav per ruta i vidstående kupong. Lämna en ruta tom mellan varje ord. 2) Annonssignatur , telefonnummer eller adress bör ingå i annons­ texten på det rutade fältet. 3) Skriv ditt eget namn och adress uppe på kupongen. På raden "Namnteckning" skriver du egenhändigt ditt namn. 4) Kryssa för den avdelning du vill att annonsen skall ingå i. 5) Sänd kupongen i ett frankerat kuvert till TORSDAGSTORGET,

AVDELNIt\lG:

o Hälsningar

ÖP. PR 27,

68601 Jakobstad.


I----�-------_·_--

-----

Torsdagen den 15 aUIUSl1 1985. ---

-

--------_ ._..

_---

Österbottniska Posten Medlem i tidningarnas förbund. Österbot tnisk ungdomstidni ng och sprakrör för Svenska

Österbottens ungdomsförhund

och dess medlemsföreningar.

Jakobstds Tryckeri och Tidnings Aktiebolag

Redaktionsråd:

1985

-

Stig-Göran

Robert Selänniemi,

man,

Fors·

Patrik

Stenvall och Stefan Träskvik.

Chefredaktör och ansvarig

utgivare: Karl-Gustav Olin Tel. 967.135 55,

Hemtel. %7-13420

Redaktion: Jakobsgatan 13 Postadress PB 27

686 01 JAKOBSTAD

Redaktör i Vasa: Ulrica Häggiund Tel. 961-113 522 Hemtel. 961-213284 Fast medarbetare i Sydösterbotten: Yvonne Ståhlgård

Tel. (962) 591 25 (kvällar). LAY-OUT ETTAN:

Tuijå

o

r\ llf\

Kautiainen

K-G Olin

PRENUMERATIONSPRIS

LEIF. D -8S

1985 Helt år ....... ...... .... .. .......... ..80,-

""

,r """y'

Halvt år.............................. 60,-

y..r,,( v ..

Skandinavien ....... ... .... :........90,-

Lösnummer .... . ... .......... ..... 2,50 PRENUMERATIONSÄRENDEN: Tel. 961-124222 KASSA OCH BOKFÖRING Jakobsgatan 13, Jakobstad . Tel. 967-135 55

-.. ... 19,!

,.!.!!...

ANNONS MOTTAGN ING SÖU:s kansli,

..

Handelsesplanaden 10 D, 651 00 VASA 10

marknadsföringschef: Ulf Johansson

Tel. 961-124222

Hemtel. 961-153 938

Annonserna bör inlämnas senast måndag kl. 16.

ANNONSPRIS I texten .......... ... ....... ..... .... 3,95 Efter texten. ....... ...... . ......... 3,95

Bestämd plats

- ,20

per mm

FÄRGANNONSER Minimistorlek 200 mm. Färgtillägg

-

,35 spmm

Österbottniska Posten ansvarar in­

te för eventuell skada som tillfogas annonser vilka meddelats per tele­

fon eller som på grund av postför­

sening

nummer.

inte

införts

i

begärt

G NE SIMMONS

från gruppen KISS har fått fin kritik rör sin filmdebut i en rysare kallade "Runa wa y ".

Hälsningar· Heppa! Vill skicka massor av häls­ ningar till mina brevkompisar Anno i Kimo och Liselott från Molpe. Hop­ pas att ni har haft en fin sommar! Sköt om er! Kram

Vi vill hälsa till Gullholm i åk 6 i Övemalax lågstadieskola. Vi hoppas du kommer till ... den 14. 9. 85. Lyc­ ka till i skolan, men kom hit till oss smartisar i Långåminne nån gång. Två smartisar (LOPIFB)

Hälsningar åt alla som gör värnplik­ ten i Dragsvik. Särskilt åt "cykel­ mikko" och B-OI: Svetsa inte. "Cy­ Pia · kel-mik ko": Du vet nog inte vem jag _ är, men fråga B-Ol. H. Han vet. B­ Patrik och Johan Stolpe får här en Ol: Jag älskar dig! Titti hälsning ang. 27. 7. Tack för att ni tog hand om oss tills det ljusnade, Hallo Mikael & Löckarna! Har ni men vart tog Patrik och den där nic­ fått igång Plymouthen o. har ni hittat kan vägen? Voi, voi. Det märks att alla hjulen? Har sätt-löken börjat han är ett lejon. Eli va! Många kra­ komma upp ännu? I love you M!!! Moi! mar av Ca rolla & Co Asta o. Bärta dvs Cicke o. Hanna _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

Ciao! Vi vill skicka hälsn. till max­ mo-gänget. Speciellt till Kenneth, Mikael, Jens, Ola, Roland. Vad tyckte ni om kvällarna vid sandgro­ parna? Hade vi inte kul? Synd att ni missförstod oss. Men vi tar väl igen det... Kram Lelle o Jörgens Hund

Tjena! För sjutton år sedan föd­ des en liten tös vid namn Fia. Tänka sig att hon redan sju­ .... ursäkta sjutton år fyller. Lyc­ ka till med malaxbor o. dyl­ ... man vet ju liksom aldrig var Fia rör sig på lördagskvällar. Grattis! o. "Bananen Zwampen" .

HeipparaJla! Miilu hii ... (äsch, var sporgot). Det är runt, gulligt (piper det?). Det är pampuscherna!! Att det är, ja! Fråg bara! Visst längtar ni efter latrinerna? Glöm inte den tju­ gonde! .Christer & Tora PST! Älgarna demonstrerar ... Stopp i Finnbys barrskogar och där MACKE med svarta träskor! Här får du hälsningen jag lovade i Fagerö 2. 8. Grattis av anledning av den 20 septermber. Hoppas mitt minne fun­ kar? Vi ses kanske i Åminne. Åsa

Tårar. En tår nedför kinden, ännu en likaså. Snart gråter jag hejdlöst, Ibland hemma, det händer så. Det är DU som är skyldig, men det vet du inget om, det är bara du som kan göra mig glad igen, men du vet ej om det. Olyckligt kär

Vakarimasu free time!!! Hur mår J-Lattunen & Musta + la­ sit? Hur är det med Talso o. hans lilla skithög till bil då? Posi­ tiva halsningar till rexten av er H??

Hälsningar åt: Cia, Nita, Martina, I Många kramar till Maria & Jan, Katja, Ann-Sofie' Moni ' mo a, Åsa, Annika, lngmari, Åsa, , I Narpes, Marko, "Smetsl , Smga , , Mie' Eva S ' Nina K och kaffePetra "frikonti" , Mia, Malin (o. ' gas terna Iev medan ni ar unga M'kk" I o , Cami'JJ a, Nena K., M'I k I C Iyck a tt'11 me . d k" a I eke men ta och Rolle! PS. Cia och Nita: Du ska det lungt, VI syns I Åmmne. få min gamla... '

o,

o,

Kalle el. N.S.

'Tina"

--


U-

--Torsdagen den 15 augustf 1985.

----------

--

---

------

--

_.

Vem har inte någongång drömt om att vara

en berömd person. Att nästan alla skulle

känna till vem det är som kommer emot på

gatan, eller vem som sitter där.

Men är det kanske inte så lätt att alla gånger -

så roligt att vara berömd. En sådan person

får allt stå i, om han skall hinna med allt vad

det medför; autografskrivande, bugande hit

och dit, alltid le och vara vänlig och posera

för fotografer.

En sAdan person är Keijo "Ke­

chansen all bli " -I förare ulan

alltid har han varit tvungen all

till

till stallet. Eller för all citera

autograr...krivande.

Vanor skulle jag betala för en

"Fart åpåå ". Detsamma gäller

ke" Rosberg, formel-I förare yrket

och

världsmästare

1982. Yrket är krävande och

fordrar all hela kroppen är i toppskick både fysiskt och psy­

kiskt.

För all köra en F-I bil med

aU ha med sig sponsor-miljoner

plal" i ett stall, när det är jag

I

F-l

cirkusen

kör för, har över 118 a

:I

Team

W

............. -I u .. ,

.. ..

vilket

.!f!ijpi..,

...· . "...

och på grän sen till vad natu .....

nativ när något gir snett.

tid.

forare. Han har alltid stitt pi

Keke spelat en av huvudroller­

dagens läge är det rå som har

Ibland har det gått sämre, men

Iingar

och tillstäDningar dir

b1and har det gitt bra och

vem som är först

IlIIIi

för nästa F-l lopp_ En segrare

Vid flera tillfällen har jag

haft möjl ghet att följa med täv-

m

lite extra tid till avkoppling in­

behövs och vilar när det linns

Keke är mannen som gåll

sig och ställt krav för att köra. I

Keke Rosberg tävlar nämligen

alltid

i!ii!N..-I

jobb, utan man arbetar när det

den långa vägen till all bli .'-1

egna jetplanet. Nlki Lauda och

Keke

garna kan godkänna. Det linns

ingen tid alt fundera på alter­

Då börjar en ny tävling, nämli­

gen att snabbt hoppa in i det

cirkulerar

centration och reaktionssnabbhet_ Del

efter en avslutad F-I tävling.

som arbetar och tar riskerna?

otroliga summor pengar. T.ex.

handlar om tusende ls

Han är en man med stiDdigt

Keke i början av karriären:

en topphastighet av ca 320 kmJ

h och 650 - 900 hkr krävs kon­

ställa upp för intervjuer och

e vara hård

mot sig lijilv, hJrd mot sina •

medtävlare, och ha ett starkt

självförtroende.

Bild och text: Greger Byskata

._

.

Kändislivet gör atl Keke hela tiden är i jarten. Här är det Lenita Airisto som intervjuar stjärnan.

o Världsstjärnan Keke är ständig omgiven av beundra­

U Keke är förutom tävlingsförare också en reklampela­

re och kol/egor. Här åtföljs han av Timo Salonen.

re av stora mått.

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 33 1985  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you