Page 1

1I1I11I1111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 I11II11111111111 II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • iii •

IIJllllllllllllllllllllllllllllllllllll

0110wOQlWOfJ0GlQ ei 801][lO ",titt- -t tHNr 32. Torsdagen den 8 8ugu5l11185. LIsnummer: Mk 2,50.

.

.

tJ. tt , 1f 1!

De e . d n 3 d SJ· un e 3 n r e s li o p :

österd" har Y ",orI m o t rl1. Sya e lll countr "We\co te !> a k ärs Pers t vå f a Och botte n "ntYt1la M.a kaslUlU ut r b a . t slO de ter, M . ndeII , kalla ppa t y Li n . r i Anders d1.nga o g la ed gam sett Dl y. • countr ·· anu.", . tresset for . tonl In et d - terna . ru l1S Fo a nya ar tv ne o d k is har .. r pol a m usik ll de a t sanl ge me n a\ r dan ått a pl st a Se si o

-


Torsdagen den 8 augusti 1985.

Rockversionen av . Mode.rsmålets sång När skall vi få höra.den "gungande" versionen av "Modersmålets sång"?

Den frågan ställer man sig efter att ha tagit del av Vbl:s kritik av årets SÖU­ k se klippen): Vbl kritiserar bland annat de deltagand grupper na för att de kO d svengelsk jargong både mellan IAtarn oc1;1 i de sångtexter de själva skrlVlt och att huvudintrycket blir "en kompakt massa av operSonl ig imita­ tionskultur". Vidare kritiseras bl.a. sångaren i reggaegruppen Dreadlln e för att h!-n utstöter religiösa slagord och vill få oss att tro att han är en västindie r. Aven om det säkert ligger något i kritiken att våra grupper allt för lättvin­ digt går öve till fräinmande tungomål, kan det inte heller vara ritt att tänka sig att tvinga. dem att uppträda på sina modersmål. det vill säga de-finlan ds­ svenska dialekterna.SOU-rockens en finlandJisvensk rock som inte f'mns, utan att ge &UII.IJU;KUIJ. aU visa Att de inte anväridel'

!

lll

r:l

-- ----------------

,----------

VeC.K3 N---...

-- --------

------------

Rocken i ide?

I sina bästa stunder kan rockmusiken vara en del av en humanistisk tradition, en levande länk i kulturkedjan. Det ser inte uppmuntrande ut just nu, men man får hoppas aU den linlandsvenska rock-kulturen bara har gått i ide och försöker övervintra så snyggt som möjligt, . , s "lVer Bertel Nygard i Vasabladet i en ledarkommentar till årets SOU-rock. ' Nygård anser att årets SÖU-rock inte har 'ämnat många spår efter sig och frågar vad det blivit av den linlandssvenska rocken. "Till Molpe-rockens fördel SKa sägas all det handlar om en småska­ lig festival som inte liknar något an­ nat arrangemang i samma genre. Där finns inte ens en antydan till det "busliv" sol)l äldre människor gärna förknippar med rockmusiken. Det påminner mest om en traditionell hembygdsfest med vita byxor och pressade sommarskjortor. Drog­ missbruket inskränker sig till någon enstaka mellanbärs i strandvegeta-

ij." I

Undantag finns· och fanns ock Molpe. Men huvudintrycket är n kompakt massa av opersonlig imita­ tionskultur. Det känns befriande och rensar själen att för en stund lämna huvuds­ cenen i Molpe od) gå till paviljon".­ en, där LaxelI & Co framför sin dia­ lektrock. Musiken är traditioneU men den är välgjord, fylld av person­ lighet och där finns den ·nödvändilnl distansen. Det är som med all god konst: en­ gag mnnget kräver som motvikt CD fö att distansera sig. eD J­ ga at skaffa sig perspektiv på mnn håller med. N

ställa. krav på de fria konstnärerna. lsamband med Fi f? U : S man prioriterat svenskan, men er:laJ�eIlLnEl

: l n

. '

Vad är det som gör att. österbottningar och andra finlandssvenska.l' viJjer

bort sitt eget språk? Är det bara för att svenskan inte är inne just nu eller är det för att man är rädda för att missa den del av publiken Som inte f'årstår sprAket? I Molpe. där merparten av publiken utgörs av svenskspråkiga österbottningar,

.

borde språkförbistringen inte utgöra något problem även om någon uppträder på en sådan obegriplig rotvälska som närpesiskan. , Det går inte att frånse att främmande späk på sätt och vis hör samman med vissa musikstilar. Reggaemusik och rastafariuttryck på österbottniska skulle säkert klinga en aning konstigt. Och inte heller kan IIUUl väl påstå att någon försöker ge sken av en annan natio itet bara rår att man uppträder på eU visst ätt Analogt skulle vi kunna anklaga en operettsångare för att försöka bluffa oss att han italienare eller en j musiker för att han är neger. Ser man på det stora intresset förSÖU-rOcken är det.en aning svårt att

förstå olyckskorparnasktaxande.Några svårigheter att få band från alla delar avSvenskfinland att ställa upp har det inte varit och trots ogynnsam:ma väder­ gudar lockade tillställningen en hoppingivande stor publik. Detta om något . måste ju vittna om· att det finns·ett behov av finlandssvensk rockmusik och, -evenemang. . l sammanhanget kan man inte heller lAta bli att göra en jämförelse med. det

evenemailg som hölls i Närpes bara några. veckor tidigare. Dit lockade en världsberömd heavygrupp en långt mindre publik, något som oCkså det måste anses vittna om att det finns ett levande intresse för de finlandssvenska grup­ erna, .även om de ännu inte är . fischnamn . Man kan bara hoppas attSOV-rocken skall bli en inkörningsport för ban­ den och att de i fr tiden också skall få spelningstillf' " allen på annat håll . Tidigare försök att arrangera små lokaJiL. rOcktillstälbilngar har inte fallit väl ut och idag är rockmusiken rör alla som utövar .denendst en hobby som ger utgifter.Så länge det är den krassa ekonomiska verkligheten för de utövande banden, är det naturligtvis vårt att ställa kravt den ena eller andra rikt­ ningen. Speciellt inte vidSÖU-rocken där banden ställer upp mer eller mindre

gratis. I samma nhanget.kan oCkså noteras attSvenska Kulturfonden l år nobbade som hade en rad SÖU-rocken och istället understödde ett annat rockeven Med andra finska grupper. bland annatDtngo, som huvudattraktioner! ord: vissa får understöd, andra får kritik. .. Ojämnt falla ödets lotter, uttryokte vtsstskalden det.

För mycket racken?

svengelska

SÖU­

De världsvana tycker förmodligen all det är alltför prydligt. Vi andra kan finna det ganska trivsamt. Men vad ska man säga om dem som äntrar scenen') Plötsligt bjuds man på finlands­ svenska rockband som kör med svengelsk jargong både mellan låtar­ na och i de sångtexter de siälva skri­ vit. Eller så får man se en begåvad sångare hoppa omkring iförd Jamai­ cas nationalfärger, utstötande reLi­ giösa slagord. När han sjunger vill han lura oss att tro att han är västin­ dier. Mycket av det som framförs är skickligt utförd imitationskonst. En del av det är pinsamt. Det har sagts många kloka ord om rockmus.ikens verklighetsflykt. I se­ naste nummer av horisont skriver Sven-Erik Klinkmann om rockens "infantilisering" och avser med det att musiken blir allt barnsligare, att dess utövare ägnar sig åt självbedrä­

geri. Man kan förmodligen resonera i sådana termer också när det gäller en lokal rockmusik. Men man kan nöja sig med att beklaga att musiker­ na tycks ha gett upp ambitionen att skapa i stället för att bara återskapa.

En finlandssvensk rockmönstring kan se ut som en ändlös multiplika­ tionstabell. Man rabblar på, man rabblar bra och man stakar sig inte. Men varför rabblat man? Och om det nu är en dy.gd att vara operson­ lig, varför mäste man vara det på utrikiska?

Det frusterande när man diskute­ rar rock-kulturen är att det undan­ tagslöst blir en debatt pa sidan om_ De aktiva själva tar inte del. De jer sig med att utropa "it's onl rock'n roll but you'lIlike it" (det ar bara rock'n roll men du kommer aH gilla det). och så är det inte mer med det_ Om man till exemp 1 fragar nå­ gon varför han skriver egna sångta­ ter på engelska och sjunger dem 0r­ en publik. som är lika döv för del engelska spräkets nyanser som f-r­ fattaren själv. får man en hel serie krystade förklaringar till svar. Men det är med den lokala rock­ musiken som med all annan nOlatör­ kultur. Man bör försvaTa dess exi­ stensmöjligheter till sista blodsdrop­ pen, men i något skede har man rätt att börja ställa krav."

Könlöst

"Punk vågen var en direkt reaktion mot samhället, mot politiker, ar­ betslöshet och misshälligheter som de unga upplevde. Men punkvågen dog ut och blev bara ett rop i öder­ marken; ingen lyssnade. Könlös­ hetstrenden är kanske inte lika di­ rekt riktad mot samhället som pun­ ken, men den revolterar ändå. Allt som bryter mot det konventionella samhället kan väl anses som upp_o ror? Och att denna trend inte är lika intensiv som till exempel punk­ vågen ger den också större möjlig­ heter att överleva, åtminstone j nä­ gon form. Det är alltså troligt att en viss form av könlöshet kommer all hänga med. Den är inte heller total; den vill inte utdela slag i ansiktet utan bara påverka attityder. Och ju längre en trend håller i sig desto större är chansen att någon ide ac­ cepteras av samhället och blir en del av det."

Rockit i Veckan


0 --

______ ______ ______ _________________

__

To rS d ag e:n d en 8 aU g:us:ll 1 98:5:.

AVSKEDET

cv ?t tJ_=l Istället för pengar...

Tänk vad bra det är med pengar. För med dem får man ju det mesta, eller gör man ... ? Kan man göra någon riktigt glad, be om förlåtelse eller köpa kärlek? Till vilken butik skall man gå och är det dyrt? Kanske borde man sätta in en annons i stället:

Ett gammalt, trasigt hjärta bytes mot en nyare årsmo­ dell. "olycklig"

Lite kärlek. köpes· billigt. Spelar ingen roll hurudan och av vem. "ensam"

Försök nästa gång, att ge någQt annat än p.:ngar i betalning . Ett leende och en kram kostar dig inget, och du gör ju någon glad.

"Marken"

Ingen vet utom

"""'

jag älskar Dej

Ingen r:el alt lngen vet att jas

j III - _."'_:All åter (I!I,./j

'n&

........r1AII! jng $er Dej. . I ngen vet hur jag på kvällen ber Du a/uJll bli min_ hur olycklig jag

är inuti mej ----;;.,+-'I�;..-;; _llIurJag ib Ra öml<ar aU jag aldrig sett Dej. Ingen vet att jag tittar på Dej i smyg I•• n Ni hur jag längtar efter en Iuwm tm Dej. l ngea Ilet att jag vill smeka Din mjulw Iwd om och om igen.

Ingen vet aU Du är den enda av aUG

110mjag vill ha... Ingen t>et Ulomjag.

vet

A

'

tt vara synskadad kan många gånger vara ett stort problem, så var det ock å f?1 Linda. Linda var sexton ar nal det hände, plötsligt en morgon slog hon upp ögonen, utan att se! Under en natt förändrade hennes liv från att ha varit uno derbart, till ett fängelse. Så upplevde Linda det. Ogonspecialister, optiker och massor av läkare under· . sökte Linda. Men en efter en . gav de upp. - Du har vuxit alldeles för mycket på en kort tid, dina ögon har inte hunnit med och . . kommer aldrig att hmna Ifatt, Linda, sade man till henne. Det var grymt att säga så till henne rakt ut, men det gjorde man och Linda förstod hur det var fatt och hon grät. .. Hennes klasskamrater hälsa­ de ofta på henne där hon låg, hemma, helt viljelös och led­ sen. Men de tyckte bara synd om henne, som inte kunde se och var inte till så stor tröst. Men hon tyckte ändå om dem och längtade innerst inne efter

i!-

.:

__

sa en dag kom det som 'nda hela tiden anat och som hon fruktat. Det kom ett rött brev på posten, stämplat nå­ gonstans långt ifrån, till fröken Linda Stens. Hennes mamma öppnade brevet och läste det långsamt för Linda ... Kära Linda, Vi har fått order om att med­ dela Er snarast angående Era synskador. Ni kan ju inte längre tänka Er att fortsäIIa i Er gamla skola, utan måste alltså till någon blindskola. Här har vi en utmärkt skola för synskadade, Mariehamns ögonklinikskola. Skolan är stor och del finns bomöjligheter alldeles intill.

-

_========C!rJ [JFJ

__________ ________ __________

Skolan är full utav ungdomar med samma handikapp som Ni och Ni kommer säkert all Irivas. Ni får lära Er blind· skrift och kan pd det sättet stu­ dera vidare. Ni är välkommen att börja skolan snarast. Hälsningar från Mariehamn

Ändå kom brevet som en chock för Linda. Hon hade nog väntat sig att börja i en blinds­ kola, men aldrig att resa till Mariehamn, till södra delen av landet. Att ta avsked av alla sina vänner och släktingar och resa bort - ens.am. Hon blev rädd bara av att tänka på det.

F

lera dagar låg hon bara med ögonen slutna, åt inte, drack inte och svarade inte på någons frågor. Men nöden har ingen lag .och det fanns ingen

En enda minut StU/1/1lI "/1/1,

se

o/llkrillK diK,

alla IIi SOIll jäk/ur fruIII på Kli/all, uUa IIi -'0111 jobbar för pellKar,

'

s/yr lIij ru/en,

[/e/ Il; Vild SOIll hällder O/Ilkrillg er omkrillg er,

S/II/IIW I//lP

. e

bara för

e"da lIIi/III/.

Cfl

Gregory A.Izdebski

2033 Lincoln Way

San Francisco, CA 94122

/)el ii r .,å my('kel som kall hällda på bu ra 1'11

e"da m;lll/l.

S/al/Ilu "/1/1

"Mi/la"

SSSR 252024 KIEF-24 UL.Bogomoltsa 7 14 KV. 166 , Dervjanko Svetlane.

Alla IIi /IIäl/lli.,kor /lå alldra .,idu/I jordell,

.,om

Dagen före hon skulle resa tog hon avsked av sina vänner. HQn fick minnen och presenter att ta med sig. Och när tåget gick nästa morgon, var de där .och vinkade av henne och alla lovade de att skriva och kom­ ma .och hälsa på. Men Linda förstod nog att hon skulle glömmas bort, nu när hon tog avsked av sitt liv, för att börja ett nytt, långt borta, med and­ ra som hQn. Hon kände sig som att gå till ett fängelse, hon var stämplad för livet för sin syn.

Svetlana 16 från Kief, söker brevkompis från Finland. Om Du kan litet ryska skriv till:

bara 1'11 e/H/a lIIil//I/.

al/II IIi

annan möjlighet för Lena än att resa, resa bort från allt som hon tyckte om. Allt hon upp­ levt och varit med om, allt vara bara minnen nu som hon skulle ta med sig.

o('h

se omkri/lg er.

"Mia"

- Skräcken finns kvar Mina ögon upptiickl€ somrTUJr.

dig

en

Du var så blyg, så blyg. Men jag förstod dina vinkar. Jag svävade på rosa moln.

Trodde det skulle bli två, en dag. Men en dag krosscuks mina illusioner.

----

En annan vann ditt hjärta.

Jag kände en isande hand krarTUJ om mitt frusna hjärta. Min tanke

säger NEJ!

Skräcken för att bli liimnadför en

annan finns kvar. Men mitt hjärta säger JA!

Det är så svårt att i ord säga vad jag känner. Jag villju så. gärna ge dig av min . kärlek. Men skräcken finns fortfarande kvar. Det etUkJ jag kan hoppas är att du förstår mig!!! "Knödlaifantasten"-68

'''Wor/dwide - all country ­ all army col/ector of military in­ signia: Medals, orders, badges, tilles, signs, ranks, epavielles, bUllons, c/oth patches, c/oth . titles, metal badges, enamel badges, ribbons, naval cap rib­ bons wings, brevets, crests, uni­ forms, head press, head bad· ges, el/te forces insignia, police insignia, rai! road insignia, al­ most anything want contact with friends from all Of the world. Give in exchange: Stamps, covers, coins, whate­ ver you like. "

Mr. Sekkouti Smain Cite' Fongeroux Bl 26/6 Air de France Bouzare'ah ALGERIET Ålder: 27 år Intressen: Samlar och vill byta frimärken, vykort, mynt, doc­ kor m.m. Mr.Sayyid Qadri P.O. Box 4485

Aramco

Dhahran

SAUDI ARABIEN

Ålder: 30 år (ogift)

Intressen: Resor, musik, fil·

mer, idrott och att träffa män­

niskor.

Önskemål: Vill brevväxla med

flickor i åldern 20-35 år.


Torsdagen den 8 augusll1985.

Polacken Slawek Rå svarsvisit: :

.

;

:: :: : '

,,

:;

En annan stor kontrast mel· lan Polen och Finland är kyr­ kan. I Polen är katolisismen i en stark position, och religio­ nen är en naturlig del av det dagliga livet. Kyrkorna är all­ tid öppna och folkfyllda. Uno der mässan blir ofta många stå­ ende utanför eftersom de hell enkelt inte ryms in. En söndag som Slawek besökte kyrkan i Solf räknade han församlingen till 21 personer.

Den senaste tiden har kontakterna Svenska

mellan

Österbotten

och Polen varit många, mycket tack vare An­ na-Lisa Lönnqvist från Jakobstad, som drog i gång det hela. Ett re­ sultat

av

kontaktska­

pandet är besök i var­

- Och inga ungdomar alls, nästan bara älldre människor. Besöker man inte kyrkan and­ ra gånger i Finland än när den brinner? undrar han när mas­ sorna strömmar till kyrkobran­ den i Pedersöre.

andras länder. I som­ mar har bl.a. Slawek Pyczek, 22 år från Deb­ ska Wola besökt Öster­ botten.

Att

komma

från Polen till Finland, eller vice versa betyder

Finländarna slöa

många nya intryck. Slawek är i Finland för första gången. Det är över huvudta­ get första gången han är utom­ lands. I Finland bor han i Kantl h E B mq " M U - Det är mycket papperskrigande innan man kan ta emot besök från Polen, berättar Nils-Erik.

Polsk a ambassa den vill att nagon här I F !nIand garan­ terar uppehälle, och då ska man skicka en inbjudan till den person som kommer från Po­ len. Då kan den polska myn­ digheterna bevilja ett pass. När passet beviljats ska en visu­ mansökan riktas till de finska myndigheterna, som i sista hand avgör hur det blir :ned besöket. Denhär gången blev det efter många om och men positivt svar. _ •

;;

i

;;

När Slawek kom till Finland trodde han man bara pratar finska. Men då fick jag höra om att det finns något som kallas finlandssvenska, och nästan al­ la jag träffat talar svenska. _

När jag lyssnar på en dis­ kussion mellan två svensksprå­ kiga förstår jag rätt bra vad som sägs. Kanske för att myc­ ket liknar tyska eller engelska. Svenska är svårt, men jag vill _

;; ;

;;i;;;

tala bra svenska, säger han ­ på ren svenska.

Dyrt, dyrt... [ kontrast till köerna i Polen verkar våra butiker överfyllda och folktomma.

- Men vilka skyhöga priser! Jag är chockerad! flämtar han varje gång en prislapp skymtar fram på någon vara. - Och allting kostar!

:

Det går en hel del polska zloty på en mark, och vill en polack köpa exempelvis en in­ bunden bok i finland blir det ungefär en manads lön, eme· dan en finländare i Polen har problem med att bli kvitt alla pengar, eftersom man inte får föra ut zloty ur Polen. Varken som medborgare eller som turist. - Men den vackra naturen får man ju se gratis, flinar Slawek.

- Den finländska ungdo­ ed ungefär sam­ men sysslar m ma saker som vi i Polen, men på ett litet annat sätt. Och fin­ ländska ungdomar verkar "slö­

are" än polska. I Finland sitter många ungdomar ofta på-kafe­ er. krogar, discotek - i Polen är vi kanske mera tempera­ mentsfulla på dansgolvet, inte så försiktiga och rädda att röra på oss. Här sitter man också oftare på sina sommarstugor i stället för att ha beach-partyn och sådana saker. Men det beror säkert mycket på att här har nästan alla en egen som­ marstuga, vilket vi inte har i Polen.

Något som också finns i stör­ re utsträckning här än i Polen är bilar. Speciellt bland ung­ domen. - Fä unga människor i Po­ len har egen bil, och det är också svårt att fä pengar att räcka till kläder och sådant om man studerar. Men här verkar ju ungdomar satsa mycket pengar i kläder, tycker Slawek. Något mycket positivt för den finländska ungdomen an­ ser Slawek att är de många och rika möj1ligheter en ung männi­ ska har här.

Vill lära svenska - Mycket känns konstigt och främmande för mig här. Både i positiv och negativ bemärkel­ se. Finland och Polen är på många sätt olika. Det första jag lade marke till är att ni har så mycket skog här. I Polen finns det inte så mycket kvar, p.g.a. så mycket industrier och byggnader, berättar Siawek .

Det bör kanske också påpe­ kas att Polen har ca 37 miljo­ ner invånare, vilket också re­ sulterar i att det blir glest mel­ lan träden.

- Det kanske är sä naturligt för er att ni inte lägger märke till det - vad vet jag. I alla fall har det varit mycket intressant att vara här, och hoppas att jag kan komma tillbaka Aågon gäng, men till dess ska jag hem och lära mig mera svenska.

Slawek är väldigt språkint­ resserad, och har inte missat tillfallet att lära sig lite svenska.

- I vinter ska jag läsa med min svägerska, som studerat svenska.

Under tre veckors tid har Slawek hunnit bli bekant med många ungdomar och varit med på olika ungdomsevene­ mango Disco, danser, uf-verk­ he t ko rter och m 't'<:tno " no,{, _rl:-:-ar an OCKsa suttat oekantskap med.

En sådanhär använde man sil( av i skolorna på Topeli' tid, berättar Kuddnäs-guiden Bo Nylund /ör Slawek.

Ane; Holm


.

o

-

(Q)LiJ

"""'1181.' . . ...... ,185.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

••••• ••••• •••••••••••••••••••• •

sommarjobbar som receptionist Stein Haarbye, 23 år fram Norge jobbar som receptionist på hotell Waskia i Vasa i sommar. De många norska turisterna som tar in på hotellet blir både överraskade och glada då de finner en landsman i receptionen. Själv tycker Stein om sitt jobb och trivs i Vasa. - Det bästa med det här jobbet är att man träffar så många trevliga människor, säger ,han. Mina arbetskamrater är också alla tiders!

Stein H<\arbye som, studerar ekonomi vid handelshögskolan i Oslo fick jobbet i receptionen på hotell Waskia via AlESEC. ALESEC är en världsomspännande organisation som förmedlar arbete åt tusentals ekonomiestuderande i alla länder Arbetsplatserna år. varje ordnas genom utbyte - då Stein kom till Finland fick en finsk studerande sommarjobb utomlands i stället. Det var nog mest av en . ....... tillr V Blia . H ote11 "Ulll sI ump J a g .. Waskia har så många norska gäster på somrarna att de frågade efter en norsk receptionist via AIESEC i Vasa. Jag hade angett att jag ville ha plats någonstans i Europa i min ansökan. Eftersom tiden jag kunde jobba passade ihop med ' Waskias önskemål fick jag det ,här jobbet, berät tar Stein. Stein kom till Vasa i mitten av juni och slutar sitt jobb den första september då han återvänder till st,udierna i Norge. Han trivs med jobbet i Waskias reception speciellt därför att han får träffa så många trevliga människor. - Nästan alla mäniskor är vänliga och glada. Då det kommer mycket folk på en gång kan det förstås bli lite stressigt, och en del blir otåliga om de inte får ett rum genast. Men jag gör mitt bästa och för det mesta går aIlting bra, säger Stein. _

• •

• • • • • •

-

• • •

...

.

Finskan ett problem

'

,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •

UNGDOMAR! SIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! '

=

ONKEL NASSE BLIR VANSINNIGT ARG.ANVAND FLYTVAST! Hallå där! Inte ens Onkel Nasse är så galen att han går i båt utan flytväst och till råga på allt i fyllan. Hur är det med Dig själv?

Oy Alko Ab Trygg på sjön -delegationen

== .-

==

Lediga elevplatser finns ännu vid b ruk ets grunu:.ll inje I -ont - studentbaserad jordbrukorlinje - trädgårdens grundlinje mejerihushållningens grundlinje

-

== =

Kontakta Korsholms lantbruksskolor, 65380 VASA '= = tel. (961) 276211. = -

SALL y FIELD, som tidigare kammat hem två Oscars rör rol­ ler i filmerna Norma Rea och En plats i hjätat, kommer nu i en ny film som skall heta Murphy's Ro­ mance. Till skilland frå.n de två tidigare filmerna är dethär fråga om n mera lättsam och ljusare historia.

• • • I • I • • I I I •

CAROLE KING heter en annan tjej som skall , spela med i samma, • film. Tidigare har hon gjort sig • känd som latskriverska, sånger- • ska och pianist. Förutom filmrol­ • len bidrar Carole också med mu­ • siken till filmen.

I

o

I

I

Stein ha-r inga svårigheter att förstå finlandssvenska, men finskan är naturligtvis ett problem. Då det gäller enkla ärenden som att fördela rum åt nya gäster eller ta emot betalning förstår man varandra i stort sett. M en då det är frågan om mer invecklade saker brukar jag ta någon av mina finska kollegor i receptionen till hjälp, säger Stein. Stein jobbar åtta till fyra varje dag. Om han ville kunde han få arbeta på kvällarna också, men det har han inte gjort hittills eftersom de flesta hotellgaster kommer pa förml'ddagama och hans arbets' msats beh"ovs mes t då. Han har I ed' Igt varje söndag och de gånger han måste jobba på lördagar far han en dag Ie dIg ' under vec-

-

'"

o

o

kan i stället. Han har samma arbetsuppgifter som de andra i receptionen, det vill säga a\t ta emot gästerna, skicka räkningar, ta emot betalning, sitta i souvenirkiosken och beställa plats på andra hotell eller på båtarna till Sverige. Dessutom får han svara på alla möjliga frågor och vara trevlig så där i allmänhet.

• • •

• • • • • • • • • - Det faller förstås också på • min lott att speciellt ta hand .I 0m de norska hotellgästerna • Norrmännen är mycket nöjda • med att en som 'snakker norsk'

. är anställd på hotellet, säger • . Stein Stein har ännu en uppgift vid. sidan om sitt receptionistjobb; • han gör statistik över hur. många rum som varit besatta i • för håll ande till den totala ka- • paciteten under det gångna. aret. • Steins lön är den samma som . de andra receptionisternas el• ler 3330 mark per månad. Lö• nen är allts å inte så bra, men i • gengäld får han äta gratis. Men jag har tagit det här. . • bb t f t k a o • et a a d n e förtjäna pengar, påpekar. Stein. • _

:�

!

��

En speciell atmosfär

• • •

Stein bor i studentbostad i Va• sa och trivs mycket bra. • Jag tycker om Vasa. Det • är en mycket fin stad med en • speciell atmosfär. Gatorna och husen är liksom så snygga, sä- • • ger han. Pa fritiden umgås han myc- • ket med andra AIESEC-job- • bare som finns i staden. Den • finska AlESEC-organisatio- . nen ordnar flera kvällsträffar i I veckan för utbytesjobbarna. I • sI utet av sommaren arrangeras • också större utflykter till HelI singfors, Tammerfors och LeI ningrad. • Sommarjobbet i Vasa är det första jobbet Stein Haarbye • haft utomlands. Det kan tän- • kas att han försöker få AlE- • SEC-jobb igen nästa sommar • även om det är svårt att få så- • ' dana J obb två gånger. Han har • ännu inte bestämt sig för om • han kommer att fortsa " 'tta I'nom • hotell- och turl·stbranschen. • Först och främst skall han av• I s uta sin ekonomutbildning, _

o

U LRICA HÄGGLUND

•••••••••••••••••••••••••••

I I

'


D ••

&

s

PLA

INOM KORT... 12.8. CIRKUS FINLANDIA i Aminne 23.8. ÖP-DANS med bl.a. Skandinaviens dlsco-rock grupp nr 1: IBOGART co. 24. 8. GAMMALDANS med TOMMYS

V.LLAAVSLUTNING LÖRD. 31. 8. CHA-CHA & STYROX K2-DISCO SÄSONGAVSLUTNING LÖRD. 14.9. MATTI VÄLlMÄKI BAND ZENITH'

&

DISCO ROTATION .

1(L:20--01

10

CHANSEN ATT TRÄFFA UNGDOMAR FRÅN: MANDAL (Norge) MUDDEL F AJl T :: b:e: S Ök i F i n l: a nd __

-J

VI BJUDER bl.a. PÅ:

OLD WINTAGE BLUES BAND HIGHWAY DISCO UR ATLANTIS MUSICALEN VALDA BITAR .

\\ t.\

Arr. Kommitten för det internationella ungdomsåret -85 och Karperö UF

LAPPFJÄRDS FOLKHÖGSKOLA

A. eI'-

Ännu finns det studieplatser på

HÄNG ME' OCH SVÄNG KROPPEN

dagvårdslinjen och teaterlinjen vid Lappfjärds folkhögskola. Tag ge­ nast kontakt! Tel 962-211 44 eller under adress 64300 Lappfjärd.

Berndt Ekholm

L A C K E *

*

*

*

"

".;

'

Gammaldans

*

Evergreens Lörd. 10.8. kl. 20-01

*

.

··

: .

D· A'"

]: ! :

U

i 'J

lörd.

10.8. kl. 20 med

_ .

.

.

.<

• •

• •

Flera hundra artiklar för

.•

. •

:(! •

.

oo

,n

Gom modore 64 och Gom­ modore 16. Även SHARP datorer och fick­ räknare. Vi säljer också begagnade da­ torer och t illbehör samt byter vid

behov.

Postorderförsälj­

ning. För kostnadsfriinforma­ tion

, •

Hela uppsättningen och där­ med också Laureen, kommer i höst till Stockholm, uppges det. •

.

VÄLKOMMEN!

pjäs "Sweet Hird o} Youth" på Kings Theatre i London.

• •

Tillbehör, nyttoprogram, littera­ tur m.m.

'.:.:.

i SÖDERuDDEN)l

-'."-

Extra damernas

LAUREEN BACALL, hon som ' mphrey en gång i tiden var Hu Bogarts motspelerska och fru, är idag 61 år gammal. Hon spelar som bäst med i en Londonupp­ sättning av Tennessee Williams

.. ::\!tf :·:·:·: ,:;: :· · ·: :;:t!?;: · · ·::;:; ;: J;

N* 1 1 ····

och

prislista

ring

I1tQ66y.t;,AfA 66270 PÖRTOM tel. 961-661434

. .

. .. . .

. . . .. .

eller

skriv:


Bogart till OP-dans i Aminne o

••

.

(vad , t!l ker 1 \ du? I

Äminne Folkpark kommer även i år att arrangera en danstillställ­ ning till förmån för Österbottniska Posten. Folkparksstyrelsen vill på så sätt dra ytterligare ett strå till ÖP-stacken och hoppas förstås

att andra arrangörer följer efter. Det var ifjol man i Åminne tog initiativet till att arrangera en

danstillställning, där en del av vinsten gick till ÖP:s stödkonto. Andra arrangörer som följde efter var Jeppo Uf och NUFS i

.... -'"

Nykar(eby.

Fredagen den 23 augusti är det då dags igen i Åminne. I prog­ ramväg bjuds folkparksbesökarna på en populär disco rock grupp; BOGART Co, från Åbo. Gruppen som är rätt färsk, kom i våras

Vad tycker du om aU fin­ grupper landssvenska sjunger på engelska och fin­ ska i stället för att sjunga på sitt modersmål?

ut med en verklig discohit: "All the Best Gir/s" samt "Love

Tonic". Bakom BOGART Co. finns en person som också figurerar med tanda SECRET SERVICE, nämligen Ulf Wahlberg, från Sverige. BOGART Co kan också ses som video i Music Box samt i Sky

Channel. En andra singel och LP planeras till augusti. Nu kommer alltså bandet att gästa Österbotten med ett uppträ­ dande i Åminne, fredagen den 23 augusti.

TEKNISKA LÄROVERKET I HELSINGFORS (TLH)

Anna-Lena Strandberg, 18 år, Vasa:

Apollogatan 8 00100 Helsingfors

Det är inte bara busar som busar. Ofta är det vanUga välanpassade ungdomar som under påverkan av alkohol gör sig skyldiga till skadegörelse av olika slag. Det resultatet visar bia en undersökning om olämpliga ungdomsmiljöer som gjorts i Stockholm. Biträdande socialdirektör Kjell E Johansso som talade vid nykterhetsförbundets kongress på Åland nyligen tog bia upp de ungas situation i dagens sam­ hälle.

Studierna, som leder till ingenjörsexamen, omfattar 4 studieår å 8 mAnader.

INTRADEsFORHOR

ålles den 26 och 27 au-

are upplysningar och information samt ansökningsblanketter erhAJ/es från TlH:s 109. . per tet He ls i n gfo rs den 5 augusti 1985

Enligt Kjell E Johansson visa­

R

de

undersökningen

i

Stock­

holm tex att tunnelbanan un­

silmäterä ® optiker

den visade alltså också att det

plats med regler, normer och

inte är bara busungar som bu­

vuxenkontakter så går dagens

sar. De som skär sönder säten i

unga så länge i skolan att de

vagnarna, ritar på väggarna,

hinner bli vuxna innan de kom­

för oväsen och retar andra re­

mer ut i arbetslivet.

Samtidgt

varnade

Johans­

som för att överdriva situatio­ nen. Det är inte trivsamt att åka

tunnelbana

i

helgerna,

men det är ändå mycket sällan något allvarligt inträffar. Det är fortfarande farligare att åka bil än att ta tunnelbanan, sade han. För att få en förklaring till problemen bland ungdomarna har man också gjort en annan studie, som kallas Stockholm­ sungdomar i närbild, och den ger en hel del ledtrådar. Att det visat sig att många ungdomar saknar vänner 'och känner sig ensamma tror inte Johansson är någonting nytt i och för sig. Så har unga männi­ skor alltid kännt det i ett visst skede av sitt liv. Men dagens ungdomar upplever detta i en helt

annan

samhällssituation

BOY GEORGE och en rad andra stora artister fick ett oväntat mottagande vid en popgala i Greklands huvudstad Aten här­ om veckan. Istället för det nor­ mala varma mottagandet möttes stjärnan av ett regn av stenar och småmynt. • •

förändrats

vuxenkontakter. När man förr

alkohol.

..

har

i unga år kom in på en arbets­

men

passade ungdomar som druckit

• •

arbetsplatsen

och ger färre möjligheter till

der fredag-lördag inte är någon

sande är ofta vanliga sk. välan­

än tidigare. Både familjen och

lämplig

ungdosmmifjö,

.. .. .. ..

.

..

.. .... ..

...

..

If

- Bara det inte är överdri"et mycket finskt och engelskt går dM ... . Jag tycker att det är okej grupper att /bIlluubsvenslul sjunger pil tUUInI sprdJc bara de sjunger ndgoMllg pi nenslul em�lJanåt.

..­

Missbrukets orsaker är

tredelade. skans

Där

finns

livsvillkor,

männi­

alkoholens

tillgänglighet och styrka samt alkoholtraditionen och det so­ ciala

trycket,

menade

Jo­

hansson. De ungas alkoholvanor är ofta en spegling av de vuxnas, ansåg han vidare. Därför är det en viktig uppgift att göra för­ äldrar

medvetna

om

detta.

Egentligen borde föräldrar gö­

Carola Åkerlund, kobstad:

20, Ja­

- Jag tycker det är "erkligen bOJten atl vdra grupper inte an­ vänder sig av svenskan. Det finns nog liUräckligt med grup­ per som sjunger på engelska. Texter på dialekt skulle också vara.Jint. - Overlag finns det för få fin­ landssvenska band, speciellt tjej­ band.

ra ett kontrakt som skulle gå ut på att de avstod från att dricka alkohol så länge de har barn under 18 år. På det sättet skulle debutåldern kunna höjas och de ungas drickande minska. - Om vuxna sysslar med en massa farliga saker, men för­ bjuder barnen att göra det så är de ju inte trovärdiga. Något

riskfritt

drickande

finns inte.

JAN KRON HOLM

ROBERT REDFORD skall regis­ sera en ny film. "The Milagro Be­

an fteld war" skall den heta och handlingen utspelar sig i Mexico. Senast Redford "pryade" i regis­ sörsfacket blev resultatet mäster­ verket "Ordinary people".

..

Susanne Sten, 20 år, Malax:

- Om ile sjunger

någon Idt som ka elkr tngelslul skåll de.sj_gll dell på.orginals­ prålee,. 'Me'; anlUltt "chr jag attde skit sjunga på s"e Jföt ma n utbyelt.jr ju sig bilsl på sin skrivits påfi

möderslllål.


-

MlJSIKSIDAN--

J1

I!III!� - ---' · ---

-----

MlJSIKSIDAN--

<'__ .aa_ -- -- _______

ande

olise gav_ ut

-·--0

-

_______ _

JJe,!_kassett_

För tvä veckor sedan kom två ganska okända österbott­ niska artister, Mape och Pär re, ut med en egen kassett som de kallat för "Welcome to my world". Musiken kan lämpligen klassificeras som svensktopp­ scountry och alla låtarna är enligt artisterna "gamla godingar i ny tappning". Med på kassetten finns låtar som

"We/come To My World': "Cotton Fie/ds': "Green Grass of Home': "RombIin Rose" och "Love Me Tender". Musi­ ken är melodisk och skön och Mape och Pärre sjunger tvåstämmigt på samtliga låtar. Mape och

Pärre, eller

derhålla

Morkku Möntymoo och Per-Anders Lindell som de i själva verket heter, är båda poliskonstaplar till yrket och de hor sjungit tillsammans i en­ dast två år. I sitt jobb hamnar de ofta att ge trafikundervisning i barnträdgördar ach skolor och för att lätta upp undervisningen lite

.....

'11111 1111111111111111111111111111111 1111111 1111111111111111111111111 1111111111111111

D avid Lindley har en lång ba-

na som rockmusiker bakom

sig. Men för den stora publiken

var Lindley en anonym gitar-

rist, trots att han spelade med gossar som Jackson Browne

!t OCh RY Cooder.För P.A dan solodebuterade han med

2= _=:= == == =

"E1.Rayo-X".Den LP:n och ef-

terföljande "Win This Record"

lyfte fram Lindley i rampljuset. Nu har Lindley kommit med

sin tredje studioplatta, "Mr. Dave" (WEA) , kännspakt sound,

med glimten i ögat och en laddning njutbar popmusik.

David Lindley är en hejare på

gitarr men det märks inte speciellt på "Mr. Dave". Hans två

första LP:n gav mera spännan-

II11III

1111'

1IIIIIIInlll

re. Och förutom att han är duktig med gitarren

så kan han

också smeka fram sköna läten

ur andra stränginstrument,

som banjon på reggaesmaska-

ren "A1ien InvaSion". Inledande "

har hitkänsla. Det har också

..

lättsamma Valk to the Sund"

och "Starting All Over Again".

I

Marthatillställningar till Fir)njet och i western­ stoden High Chaparral i Sverige. - Vi upp träder unge­

1

"The Firstborn Is Dead" är

Och Weller har inte gett upp.

Rubriken på Melody Makers recension i somras "Death wis-

gonna try and make this work/

hes" berättar mycket om "The

Or spread your days down in

::

Firsborn Is Dead". Tungsinnet

change.lYES an' walls can come

__

tumb1ing down!". Sjunger The

Style Council i avslutande

upptäck vad solidaritet kan ut-

i just avslutningslA.ten och i

Jam att upphöra. Att de inte ha-

kar kanske de lugna ballader-

70-talet och början av SO-talet.

Weller att det var dags för The

de mera att ge.

Musikalsikt är "Our Favouri-

den soulinfluerade rocken. Som "Internationalists". Sämst sma-

na. De går inte hand i hand med

vreden i texterna. Här finns

sydamerikanska rytmer och

musik hall melodier. Här finns massor med skönt blås och en

Paul Weller är fortfarande den

hel del annat.

framkommer med högsta tyd-

bra platta, trots att musiken är

(Polygram). "And I've tried om

my own, now there's nothing to keep me at bome/All the love and the strength has been taken by this governmentlYou see they, tell you to move around -/Ifyou can 't lind work in yor home town". Kri-

tiska ord i inledande "Homeb-

reakers", en låt om arbetslöshet

och splittrade familjer. "Dur

Favourite Shop" målar upp en

Lindley är en duktig låtskriva-

- T amborito och vasabon Markku Mäntymaa har en musikalisk bakgrund . som körsångare. Till­ sammans har Mape och Pärre uppt rätt p6 allt fran lillajulfester och

alltså Cave's andra soloalbum.

Ännu f1nns det hopp: "Are you

För några år sedan beslöt Paul

lighet på "Our Favourite Shop"

som sagt högst njutbar. David

ka och politiskt laddade inom

rockmusiken de senaste åren.

te Shop" sillsallad. Biet

arga unga man han var.Det

och de tu sam manblandade, är

hor tidigare

.)

raste rockgrupper i slutet av

de till Englands absolut populä-

The Jam må vara begravna.

. de gitarrsound. M en låtbland . nIngen, l"tt a smält pop, reggae

Kvevlax

varit med i dansbandet

1111111111111111111111111111111111111111111111111111..1111111111111111111111111111111111

rätta!

Council. Som nu hunnit till sin

löttsam popmusik...

ii

T he Jam och PaU:I Weller hör-

andra trettiotrevarvare.

D David Lindley ger oss underhållande och

,

. Lindell som är bosatt

i

"Wal1s Come Tumb1ing Down",

I stället fick vi The Style

II

musik

- Musiken gick hem hos barnen, och då vi själva märkte att våra röster passade ihop började vi plocka from noter och öva in andra sanger än bara barnvi· sar, berättar Per.-Än­ ders lindell.

började gr.abbarna un-

1

med

mellan reglerna och po­ . ragraferna.

" Our Favourite Shop" är en

onödigt splittrad. Äktheten i engagemanget, aggressiviteten

och vreden når fram till den som lyssnar fördomsfritt på The

D

.. . medan Nick Cave målar vörlden i

.

svart.

Seeds. Dessutom har de drag-

Style Council.

ning åt jazz. Gospelstänk ryms

med och till och med country-

.

Hur kan man få en tung,

influenser kan hittas.

dyster, mörk platta som "The

Firstborn Is Dead" (Mute) med Nick Cave and The Bad 8eeds

att bli en sommärfavorit? Svar: Den spänning och nerv som

Nick Cave har en kraftfull

röst. Blixa Bargelds gitarr,

_

Barry' Adamson och Mick Harvey

båda lirar en massa in

strument

_

fångar stämning-

dyster bild av dagens England,

flnns i plattan!

arna med sin musik. Sorgmodet, nerven i plattan

England med dålig ekonomi,

sin tid med australiensiska The CaBirthday Party. HJ'ol O'iorde e.I

bra humör av att lyssna på "The

av Thatcher's England. Ett

stor arbetslöshet och höger-

regim.

Textmässigt hör "Our Favourite Shop" till de mest kritis-

Nick Cave är mest·känd från

ve soiodebut med "From Here to Eternity", en kritikerrosad

platta.

11111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

I

I

f"ängslar. Och man blir INTE på

Firstborn Is Dead". Ändå bara måste

man höra på den.

JEFF _

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I IIIIIIIIIIIIIIIIIG


--@[;)

Torsdagen dan 8 augusti 1985. ' Or en halvtimme med sang och fungerar sam­

f igt som speakers pö de tillställningar vi med­ erkar i, säger Lindell.

Vi hor ju i första hand

- ro jobb vid polisen att anka pÖ, men vid sidan av dem tar vi emot så rn6nga engagemang vi bora far. Vi jobbade pö Finnjet i fyra dagar un­

der vor vintersemester westernstoden i Chaparral i Små­ land uppträdde vi på se­ mestern nu i juli. Ettersom Mäntymaa är finskspråkig och Lin­ dell svensk kan duon

och High

inför savöl uppträda finsk som svensk publik. - Då vi upptröder på finsko tillställningar fun­ gerar jag sam speaker och i svenska samman­ hang är Pörre speaker, förklarar Markku Mön­ tymaa. Kassetten som Mape ach Pärre ger ut inne­ håller en låt på svenska och en på finska medan resten sjungs på en­ gelska. - Vi trör att vi kom­ mer att nå både sven­ ska och finska lyssnare på det där sättet, säger Lindell.

Mäntymaa och Lin­ dell har själva produce­ rat kassetten och finan­ sierat den med banklån. Inspelningarna är gjor­ da i Marec Musics stu­ dio i Sundom. Fär sång­ står arrangemangen Jussi Tiihonen och mu­ siken har arrangerats av Per-Anders Lindell. Med på kassetten finns ett antal kända musiker från Österbotten. Mape ach Pärre hop­ pas nu att intäkterna från färsäljningen av kassetten skall täcka in­ spelningskostnaderna.

GaDlDlal dansDlusik på ny kassett

Franskt snusk I Frankrike ledde ett experi­ ment med gratisutd lade tele­ ,f/"" dotaterminaler till ett oväntat resultat. Företagsamma och fransmän laddade erotiskt upptäckte att man kunde an­ , vända sig av terminalerna för att helt anonymt föra sexsam­ tal med okanda personer. Det blev en ren sport att utbyta fräckheter och till slut överbe­ ' lastades och blockerades det normala telefonsystemet. MERYL STREEP skall spela hu­ Orsaken till det stora intres­ vudrollen i en filmversion av No­ set var att samtalen grontera­ ra Ephrons bok "Heartburn". de anonymitet och var omöjli­ Boken handlar om Ephrons stor­ ga att spåra.. miga äktenskap med Watergate­ Det franska experimentet journalisten Carl Bernstein,' som vittnar tydligen ännu en gång inte alls är road över alt se sitt hur oberäknelig den mänskliga tidigare privatliv i tyckt, än faktorn är.

Jackson på rymduppdrag Michael Jockson har följt en rad andra stora artister i spåren och blivit filmstjärna. Han gör "Captain som huvudrollen Ego" i en rymdfilm från Walt Disney Production. Sam produ­ cent står ingen mindre än Ge­ in Fran-

Hauta mäen yhtye. Fr. v. Aarre 1lI••_ylAldU. ...."'". gren och Sorri Raivio.

_

....

. "JII'- SftI3Sle åren har gått på d a n sr es tau rang i

....ilrr.akltrn

har tr oligen också dansat till Aarre Hauta­

mne. Gruppen är spedel1t aktuell just nu i och med

kassetten -"Pelimannin perintö" (Spelmannens arv) som just

H !lt 1'9 dttl.l!YlP"undade kassett- och skivbolaget Top ha . Records i Jakobstad. h

Trots att kassetten i första hand riktar sig till finsk publik kan också svenskspråkiga ta del av den, efter som sju av de tolv lå­ tarna är instrumentala, och mu­ siken sådan som går hem hos bå­ da språkgrupperna. Om man tycker om gammal dansmusik vill säga, för namnet till trots upptar kassetten i huvudsak gammal dansmusik. Aarre Hau-· tamäkis musikaliska arv kan där­ emot anses vara spelmansmäs· sigt, och den sidan mäkrs väl bäst i hyllningen till hembygden såsom i låten "Lapsuusmaise­ mia" (Barndomslandskap), som närmast kan karakteriseras som en finsk motsvarighet till Skog­ mans "Där höga furor susa", med eldragspel via Lesley, osv. Hautamäki har skrivit musiken, texten, spelar dragspel och· sjunger själv. Under tidsrymden av ett decennium har också de sju andra egna kompositionerna på kassetten mognat fram, tids­ perspektivet i kombination med gedigen kännedom om musik­ genren leder till det glädjande fenomenet att de egna låtarna står sig väl i konkurrensen med örhängen som "Johan på snip­ pen" (Hyvällä tuulella), "Aina sinne palaan" (Ritva Oksanens hit för några år sedan) och Unto tango odödliga Mononens "Erottamattomat". Texterna är okonstlade, ärliga och äger en viss grad av "konstnärlig lyft­ ning" (ofta är ju texterna denhär musikens svagaste sida). I de andra sånglåtarna sjunger trummisen Sorri Raivio, som re­ dan har spelat ihop med Aarre i ett tiotal år, bl. a. i Lasse Löfs ensemble. Sorri är den enda som

verkat som heltidsmusIker, bl.a. med Finlands obestridde tango­ kompositör i tiden, Unto Mono­ nen. Tambon,u och Dansero är namnet på andra grupper Sorri varit med i. "Symfoniska saker" med Jakobstads Orkester har han också hunnit pröva på, pre­ cis som basisten Markku Lönn­ gren (Obs! inte att förväxla med basisten med samma namn i Plommonsylt!). Med akustiska gitarrsolon medverkar också Aarres son Ti­ mo, känd från .bl.a. grupper a Oma Kuva och St. Pietarsaari. Min speciella favorit bland lå­ tarna är beguinen "Kaipaus" (Längtan). Den sitter som en re­ gelrätt beguine skall sitta. Andra godingar är den sydländskt fläkt­ nde "EspanjilO yössä" (I Spa­ n.iens natt) med sin eldiga dialog dragspel-gitarr, "Mennään Kau­ havaIle" och "Lapsuusmaise­ mia" alla egna. Av de "Iånade" alstren har jag främst fastnat för Felix Stah "Tä­ (Idag-imor­ nään-huomenna" gon) i den långsammaste version jag hittills har hört - därför fun­ gerar den som nyinspelning! Däremot tycker jag att Mono­ nens "Erottamattomat" (De oskiljaktiga) blivit för marschak­ tig och snabb, och i den egna låten "Hanuön juhlaa" (Drags­ elets fest) hinner dragspelet in­ :e riktigt med dribblingarna. Top Records är att gratulera iII sin första framgång i en hård )ransch, och vad själva inspel­ tingen beträffa; så visste jag inte )m att det i Jakobstad finns en ;ådan kapacitet som Tracks Re­ cording Studio. Gammaldans-Berra

'9..: l'fMl'Ii01iMo... . i4.n-_ Men tro nu inte att det r en vanlig filmrulle disneygubbarno hor fått ihop_ Filmen är bara 12 minuter lång, men har ändå kostat närmare 60 miljoner mark att producera. Orsaken till det höga priset är att den är gjord i 3D, det vill säga tredi­ mensionellt. Någan gång näs­ ta år väntas filmen komma ut på marknaden.

Anonyma hotelser I Paris fick nyligen omkring 200 journlister ett anonymt hotel­ sebrev med en patron och tex­ ten "Nästa kommer inte per post". Brevet följdes av ytterli­ gare ett brev sam uppmanade mottagaren att ringa ett visst, numret På telefonnummer. svarade en anonym röst som berättade att jornalisterna var hotade av en mystisk underrät­ telsetjänst. Först då telefon­ meddelandet avslutades med en hälsning från James Band förstod journalisterna att det var fråga om ett reklamknep för den senaste Bond-filmen, som skall ha premiär i Paris am . någon månad. Journalisterna uppskattade inte påhittet och flera av dem har palisanmält saken.

Bond,

till

journalisternas hjälp.

Dylan i Moskva Bob Dylan fick ett ganska lamt mottagande då han senaste vecka uppträdde vid ett evene­ mang i anlutning till ungdoms­ festivalen i Moskva. Orsaken var kanske att hons närvaro och uppträdande inte utannon­ serades på grund av myndig­ heterna var rädda för uppstån­ delse om festivaldelegaterna och turisterna fått nys om att Dylan fanns i staden. Det vor därför inför en gan­ ska liten publik Dylan framför­ de sina klassiska stycken "Blo­ wing in the wind" och "The t i­ mes they are a-changing". Fram­ förande skedde vid en poesi­ festival och efteråt diskuterade Dylan huruvida deltagarna skulle anses vor en poet eller inte. Resultatet av debatten blev att Dylan klassades sam ' sjungande skald"

mindre på vita duken. Bernstein har tidigare hotat med alt stäm­ ma den som försöker göra film på boken, så det återstår nu alt se om regissören Mike Nichols hamnar in i en domstolsprocess.

Mohammed och sex

.

Vid profetens skägg, nu hor också muhammedanerna börIntte&sera sig för dethär med blommor och bin. I Istan­ bul har en av de grå skäggen skrivit en bok om hur de rätt­ rogna skall förhölla sig till var­ andra på det personliga planet. Icke så oväntat väntar sig mu­ hammedanerna att kvinnan skall vara mannen ach hans önskningar helt underdånig. Om än de turkiska gubbarna blev störtförtjusta i boken (den blev en bestseller på mycket kort tid), är inte allt frid och fröjd. Men dessvärre manar för­ fattaren sina anhängare att återgå till gamla sedvänjor som är förbjudna i dagens Turkiet. Myndigheterna gillar inte alls dethär och har sparkat förfat­ taren, som är en ansedd reli­ giös ledare, från· hans post. Han kam mer också att ställas inför rätta anklagad för att ha missanvänt religonen.

Dylan - sjungande skald.

Kampen om colan. Sedan Coca-Cola bytte re­ cept har massmedierna run­ tom i världen rasat över den nya,

"äckliga" smaken. Konkurrenten och "utma­ naren" Pepsi-Cola var inte sen att använda sig av re­

loko och John Paret Mark McGann och Kim Miyori väckte en viss uppstån­ delse i London häromveckan. Duon skall nämligen spela rol­ lerna som Yoko Ona och John Lennan i en kommande tretim­ mar lång TV-film. Londanpro­ menaden företog de i filmens kostymer och att de två väckte de rätta associationerno gick inte att ta miste på. Kim Miyori har vi tidigare sett som Doctor Wendy Arms­ trang i TV -serien St. Elsewhere. Mark McGann har tidigare spe­ lat Lennon i en scenversian i Liverpool. Tidigare hade producenter­ na utsett en annan skådis till rollen, Mark Lindsay, men se­ dan framkom det att han i verkligheten hade ett mycket olämpligt namn. Hans namn var nämligen Mark Chapman, det vill säga samma som John Lennons mördare!

ceptbytet i sin reklam. "Nu har även Coca-Cola insett att Pepsi smakar bäst" står det i Pepsi-Colas reklaman­ nonser. Pepsi-Cola anser att man ändrade Cokens smak därför att Pepsi smakade I IXlttre. För att rädda ansik­ tet och för att tillfredsställa gamla Coca-Cola-ä iskare lanserar Coca-Cola Compa­

.

ny nu den ursprungliga Co­ ken under namnet "Ciassi­ ko" vid drycken.

sidan

den

nya

Den nya coken orsakade en rejäl folkstorm i USA.


®[j)

---

-------- To=rs=d=ag e n de=n 8

______ __

Kontakt Anders och (Thomas?) Gleis­ ner, vart tog ni vägen - ni kom ju inte på lördagen? Tag kontakt me-d oss. ÖP har adressen! Om de farit hem du som känner dem, skicka deras adress till oss. "Brudarna i busken" Festprissar, läs dettid Vi är två tjejer som efterlyser manligt säll­

Moi alla metal divor! Hoppas att ni mår bra!!? Anki - saknar du Halpis - tur - skolan börjar ju! Grannins poj k - var noga med att vara hemma då ni får gäster, annars!?? Sist vill jag hälsa till alla som var med i blodet. Moi från !inspicienten med ös Hälsningar åt min kompis Anu i Kimo. Hälsningar också åt la o. Lotta, ta vara på det som är kvar av sommarlovet. Hälsningar från jag i Vörå

skap för längre tid. Svara gärna med foto. Ni ska vara med i svängen hela tiden. Bil är en för­ del. Det går även med moppe eller mc. "Banankontakt"

a U gU S II 19

Sakkrananaggar Ancha i Lövö, stackars 'dig, nu får du nog lov att köpa en lyxkryssare så du kommer så fort som möjligt Över "potien". Minns du annars då du mitt i natten våldtog katten o.

Vill du svara? Gör såhär:

l) Skriv ditt svar till annonsören på samma sätt som ett vanligt brev. Säu det i ett kuvert som du klist·rar igen och frankerar. 2) På den plats på kuvertet där du normalt skriver adressen, skriver du svagt med blyerts annonsens signatur och datum då annonsen ingått. (t ex Kram 217). 3) Detta kuvert sät·ter du i ett stör­ re kuvert, som du sänder till Tors­ dagstorget, ÖP PB 27, 68601 Jakob­ stad.

mitt på bron våldtog kon? Akta så att inte Jörgen blir "sotis". "Vois" Tsaukki! lise: Hur går det med gänget och jag? Annika: Lite pinsamt eller hur? Mia & Cisse:

La nouvelle swatch blev lite en­ formigt till slut. "2 åskådare"

KJ! Nu glömmer vi alla EP och börjar på nytt' Lena på Miilu ningar åt Uffe! Du minns väl oss.

S.Ä. i Vasa tackas för en under­ bar helg samt önskas välkom­ men till K:fors av Tigern!

Kosmetologen o. reseledaren Kjell och Bjarne i Österhankrno! Tack för posten. "Vi två"

.

______ ________________ ________ __ _______

Halloja! Här får Jenkki å Roc­ ka i Kvevlax många hälsningar! + några andra, Båtsman: Ap­ port! Ann-Britt: Ta ut en nager vedaträn! Riitta: Ha do havi na Borgåfrämmand? ! Sign:?! +-{) Hallå!!! Glenn i Taklax, du satt i en svart Saab XCE-960 den 27.7 i Åminne. Jag, en stackars mörkhårig tjej från Korsnäs sprang efter dig hela kvällen. Var i all världen har du ögonen och öronen??? "Korsnäs frys, Yeah!!!" Massor med hälsningar till bli­ vande 8C o 8D i G HK hoppas ni haft en kul sommar och att ni orkar ännu en vinter. Björn, se upp för alla tjejer i Vöråbussen (speciellt hon med mörkt hår), vi hälsar också till. alla som tror sig känna oss. "?" Hälsningar till Nina Hillevi och Camilla från Vassor + blivan­ de 9D i GHK och Alla andra som vi känner sist men inte minst Simos alias Mad Max Kram Suje o Mona

En fläckig kattunge på lJK får många pussar från sin matte. Obelix o. Lappinen ombedes ta hand om honom! Sen nattmusik lär störa farsor! Din "dotters" cykel har setts. vid Bokv. 15. Månne i ridbart skick? OJga II: Vi syns snart! "Pampas-Lover" Hallååå! Tö som liesär eje foår en stooran helsning, oåv tvoå som aldri foår nain... dehäran! Men var har he me såffon ti jä­ är?! Ha ni tenkt på en saak?? Vi ha tenkt på tvoå vi! AUa stili ka­ rar från Kvevlax: sköt om er. "Två pieronströutar" Vad kan allt det här betyda!! Pia: Jag åker först, var det sköö­ önt att hålla händerna i hans fic­ kor. lise: Vem är det du ser på med stoTa ögon, int' e' det väl bara gänget och jag. Hanna: Vad har du för Åminne rekord just nu? A&G S2 Hej U. Sometimes it does so­ it doesn't... I mean

metimes

Trubbel, trubbel. Kikkiii!!! Jåå, nää, var ni bara ti' Love isn't easy. Minns du "Gril­ Lenas villa o. lämna mej här! lattua Jussia" han var väl kul? Nå, hoppas ni får kul, men var_ Festivalen var nog ändå lyckad, inte i samma skick som Löv" funktionate.

.rock Hoppas det! Stockholm "En som är utan det ni har" •••

Övrigt

Grattis Sören! Du har nu upp­

KRIS! Är på väg till ÅA i sep­ tember för att studera. Ingen bo­ stad... Sökes: 2-3 andra bo­ bil med kamratkretsen. Hyr en stadslösa gulnäbbar att dela en kaffekokerska till 8 juli. 3--4 Rrrring med. "Heddoma" 961-221 670/Leonard.

nått den ålder då aftondräkt be­

tyder pyjamas. Orkar din prutt­

Annonserna i TORSDAGSTORGET är helt gratis för ÖP:s prenumeranter. Via torget kan man sända en bäIsning, gratulera, stämma träff, återknyta kontakter osv eller Man kan också" annonsera ut en grej man 'vill sälja •

. ..........

Adress:

.

.........

.

. ............ .. . .................

.. ..

.

. ........."' ........ . ...

.....

................ . .. .... ... ...... . ... . . . . .. . .............•....... .... .

..,

Namnteckning:

..•....... ............. . . . . . . . . . . . . . . . .· ... ·· .. ········· . . ····· . .· ...

köpa. SÖU:s medlemsföreningar kan via TORSDAGSTORGET påminna om talkokvällar, styrelsemöten, tävlingar mm. (Ej tillställningar med inträde). Kontaktannoser under signatur där svaren förmedlas går också in under TORSDAGSTORGET , Gör såhär:

l) Skriven bokstav per ruta i vidstående kupong. Lämna en ruta' tom mellan varje ord. 2) Annonssignatur , telefonnummer eUer adress bör ingå i annons­ texten på det rutade rältet. 3) Skriv ditt eget namn och adress uppe på kupongen. På raden "Namnteckning" skriver du egenhändigt ditt namn. 4) Kryssa för den avdelning du vill att annonsen skall ingå i. 5) Sänd kupongen i ett frankerat kuvert till TORSDAGSTORGET, ÖP.

·AVDELNING:

o Hälsningar

PB 27, 68601

Jakobstad.


__ ______ __ __ ________________________

To=r=sd=ag en d en 8 aug=us=ti 1 9

------�[]FJ

.----.

Österbottniska

Posten

Medlem i tidningarnas förbund.

Österbottnisk ungdomstidning

och språkrör för Svenska

Österbottens ungdomsförbund

och dess medlemsföreningar .

Jakobstds Tryckeri och Tidnings

Aktiebolag

\, ,.

\

"

, l} ,

, " ,

,

.. "

-

1985

Fors­

Stig-Göran

Redaktionsråd:

Robert Selänniemi, Patrik

man,

Stenvall och Stefan Träskvik.

.

I• •

.

Chefredaktör och ansvarig

e'.

utgivare: Karl-Gustav Olin

Tel. 967.135 55,

Hemtel. 967-13420

Redaktion: Jakobsgatan 13

Postadress PB 27

686 01 JAKOBSTAD

Redaktör i Vasa: Ulrica HäggIund

Tel. 961-113 522

He!1}tel. 961-213284 Fast "medarbetare i Sydösterbotten: Yvonne Ståhlgård

Tel. (962) 591 25 (kvällar).

LAV-OUT ETTAN: Tuija Kautiainen K-G Olin PRENUMERA TIONSPRIS

.. . .. . . 1985

IXX'\ DAR UPPE E NI\ RiKTIG A 6R1\\l PLVN O

iiR

Helt år .. . ..... . " .................. 80,Halvt år......... "................... 60,Skandinavien ............. : ........ 90,. .... . ............ 2,50

Lösnummer

!

PRENUMERATIONSÄRENDEN: Tel. %1-124222

I .

KASSA OCH BOKFÖRING Jakobsgatan 13, Jakobstad

Tel. 967-135 55

ANNONSMOTTAGNING SÖU:s kansli,

Handelsesplanaden 10 D,

651 00 VASA 10

-

marknadsföringschef: Ulf Johansson Tel. 961-124222

Hemtel. 961-153 938

Annonserna bör inlämnas senast

måndag kl. 16.

..

ANNONSPRIS

.

I texten ..... . ............... .... . 3,95

Efter texten. ................. ...... 3,95

Bestämd plats - ,20 per mm FÄRGANNONSER Minimistorlek 200 mm.

Färgtillägg

-

,35 spmm

Österbottniska Posten ansvarar in­

te för eventuell skada som tillfogas

annonser vilka meddelats per tele­

fon eller som på grund av postför­

sening

inte

införts

begärt

nummer.

MAX VON SYDOW skall spela in en film i Italien. "Den botfär­ dige" skall rullen heta och för re­ gin svarar Pasqua1e Squitieri.

Back för Motörhead

© 1985 United Fealure SyflOlcale.lnc

ENLIGT ST ATISTIKCENTRA­ LENS senaste befolkningsprog­ nos kommer Vasa läns folk­ mängd aldrig att gå över halvmil­ jonsgränsen. Folkmängden inom Vasa län kommer dock att öka jämnt ända till slutet av detta år­ tusende och minska endast lång­ samt även efter detta. Antalet ös­

terbottningar är som störst år 2000, i det närmaste 460 000. Befolkningen i Vasa län ökar i samma förhållande som befolk­ ningen i hela landet. Hela landets befolkning kommer att överstiga fem miljoner omkring år 1990. Andelen personer i arbetsför ålder av hela befolkningen för­

blir i Vasa län så gott som oför­ ändrad, dvs. ungefar 65 procent. Andelen per oner under 15 år kommer att minska och är 19,5 procent om 25 år, då den nu är ungefar 21 procent. Antalet åld­ ringar ökar under hela prognos­ perioden: andelen personer som fyllt 65 år är nästan 17 procent år

2000, medan andelen nu är knap­ pa 14 procent. StatistikcentraJens nya befolk­ ningsprognos sträcker sig från i år till år 2010. Prognosen base­ rar sig på antaganden beträffan­ de utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och omOyttning under den senaste tiden.

Det är inte enbart Närpes uf som har haft motgångar då de enga­ gerat den engelska hardrock­ gruppen Motörhead. Enligt upp­ gifter i rikssvensk press gick det åt pipan också på andra sidan viken. I Sundsvall lockade grup­ pens konsert inte mer än 300 per­ soner, vilket betyder ett rejält ekonomiskt bakslag för den ar­ rangerande föreningen Sunds­ valIs FHK. Det finns risker för att föreningen tvingas dra sig ur årets spel i handbollens division I. I Sveg inställdes gruppens kon­ sert helt och hållet, men någon orsak till detta framkommer inte.

.


-

--,..

I ,,\

,

i Simlärare. i Vägvik är pörtomborfUl Johnny Sandsten och Nina • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ÖP var på hugget i Sydösterbotten senaste vecka. • • Tva riktiga pärlor tin stränder besöktes, sim• • stränderna i Molpe och Vägvik. Vid båda strän•

Holm.

Kyligt vatten avskräcker inte dehär unga männen.

Simskolebarn och surfare de enda på stranden en blåsig dag

.r,

:

• • • •

: -

• •

: • •

I

I:

:

.::;

te så flitiga på att leka. De tyckte bättre om att samlas runt kiosken och äta godis eller glass och prata i stället.

o

i :

derna var simskolor i gång. Vädret var lite blåsigt och kallt, så förutom de tappra eleverna i simsko-

lorna hade inte så v,å.' rst många människor vagat sig tiD stra ndea di ()Il 1ol!.. ! ..Il.!I!..._

- Vi har jätteroligt här i simskolan, men det är kallt i vattnet i dag. sade en liten pojke som skallrade tänder efter

-: :

o

______

Da man åker längs Strandvä­ gen förbi avtagsvägarna till Pe­ talax kommer man efter någon kilometer till en skylt med tex­ ten "Vägviks hamn". Efter att ha svängt till höger och kört en och en halv kilometer är man framme vid Vägvikens hamn och badstrand. ÖP kollade in stranden i Vägvik en solig men ganska hlåsig och kall dag. Badstran­ den iVägvik har bara en smal sandremsa, men i gengäld finns en stor gräsmatta att sola eller leka på. Då OP hälsade på iVägvik hölls som bäst en simskola för harn från pörtom. Eftersom det inte finns någon strand i PörWr>'

.dnar" pörtomborna

• Simskola också

,t' ";:

\ r

<:.

:

........

Molpe

MWNJ

Tungt att surfa

Det blåsiga vädret gjorde att inte så mycket folk hade kom­ mit till stranden i Molpe heller, men i stället fick några wind­ surfare vind i seglen en bit ut från stranden. ÖP hittade en av surfarna. Janne Carlsson. då han tog igen sig efter surf­ turen. - Det är tungt att surfa då

det blåser så hårt som i dag, kommenterade Carlsson. Han köpte windsurfingbrä­ dan i fjol, men före det har han åkt vattenskidor i många år. Windsurfing är enligt hans me­ ning mångduhbelt roligare än att åka vattenskidor. I .kiosken på st

ULRICA HÄGGLUND

.

''0,,,, . J1 ." 'Y�� Jo- 1I" I :l 'w

-- .

Bäst att ta igen sig litet mellan varven, tycks Malin No"gård, Mona Björkqvist och MarifUl Bloniqvist tycka.

.. ................................ ................. ... .........

• • • • •

ä n me d: t å andra $1:,.';':'::"WI"�'l hyr hon byggnaden av ung­ domsföreningen och bedriver kioskverksamhet som sommar­ jobb. - Det här jobbet har gått bra i sommar, men det är myc­ ket tungt, berättar Anneli. Ä ven om man är ledig har man ansvar för verksamheten hela tiden. Det gäller till exempel att se till att vi har hem tillräck­ ligt med varor och sådant. AnneIi säger att det har varit mycket folk på stranden i som­ mar, men det har varit mindre turister än vanligt. Under stör­ re helger brukar det bli stres­ sigt i kiosken, för då är sim­ stranden överbefolkad om väd­ ret är bra.

(

Fyra glada flickor i Vägvik;/r.v. Eva-Maria Tuomela, Linda Holm, ChristifUl Malm / och NifUl Vide.

..........

i

Också i Molpe pågick sims­ "P k0 Ia - fo"r mo I pe barn- d'a O a ' . 11 : och " gäddor" efter av simkunnighet. graden Gruppen var ganska stor. så hälften av barnen fick .Ieka medan andra hälften simmade. Här var det inget fel på lusten att leka. Både på land och i vattnet stojade barnen och hade roligt.

;::= t!

Från Vägviken fortsatte ÖP färden till Molpe som ligger bara några kilometer längre fram längs strandvägen. "Pam­ pas' bästa simstrand" har stranden i Molpe kallats i SÖU-rocksammanhang. Även om det är en svag överdrift kan man lugnt säga alt simstranden

.....

i

::

Eva-Maria Tuomel Holm. Christin a m och 1_ na Vide var fyra flickor som . också trivdes i simskolan. EvaMaria och Christina höll på att ta kandidaten. Nina försökte klara simmagistern och Linda hade just tagit 200 meters­ märket.

badstranden i Vägvik för sina simkurser. För nybörjare ordnas en skild simskola vid en bassäng i Pörtom, så alla barnen på stranden var simkunniga sedan tidigare. De flesta höll på att ta konditionsmärken, simkandi-' dat- eller simmagisterexamen. - Hittills har den här sim­ kursen gått riktigt bra, säger simlärarna Johnny Sandsten och Nina Holm som bägge kommer från pörtom. Men det är klart alt mycket hänger på vädret. Om det är vackert vä­ der är det mycket mer inspire­ rande för lärare och elever att vara här. I simskolan skall man leka och hålla sig varm mellan dop­ pen, men pörtombanen var in­

i Molpe är en av de bästa i Sydösterbotten. Stranden är välskött och det sju meter höga hopptornet ger hättre dyk-och hoppmöjligheter än på många andra platser.

;:

...... .... . .....

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 32 1985  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you