__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

österbottn iska~ posten i'\sterbottnisk -un~tlomslidni~g Torsdagen den I l aug. 1977

~ Vår utbildningspolitik högskol~rna ~

,

,

50 P -

ar,snedvriden ~ StiIde'ntern~

32

får inte plats i

Den.fackliga utbildningen'försuJllmas.

,

,I

Vi har tör många studenter [·,tga ~

lär ed klirser

, NÄSTA VECKA börjar skolorna ,- åtminstone de _flesta. Samtidigt börjar också de flesta unga få klart för sig vad de skall göra un'd er kommande yi~­ ter. Många kommer tyvärr att gå helt utan sysselsättning. Men pnnQ finns de~ gott om chanser att söka sig till nllgon utbildningsan·s talt. ' Vid \de öster­ bottniska folkhögskolorna finns masspr av lediga elevplatser. ", J ,

"- ' ~ ~ , ' . '" I .

Wegeliusi..,rrsen på edI vid skrivarsemina­ - i " örå nr det Ungdom­ iElag6t påfallande. Siv AoI1tn1l111 hal' besökt kurserna ....t.t med unga delta­ W~ Therese Ehrström 4kennark, som övar ....dI:l!ö-.jt i en paus på . - Läs om kurserna . ra. nio och tio.

j

..

.

.'

' :V ' -_ '\.~ \C­ '

-

,

,

-

,

I

'i'

' r ": : ' ~J0 1 ~

.

.,.;;r

:

'\"

Tävling(lr engagerar •

"Peedkam~n"

i Kimo föreningarna i Ora­ ~ Vöd och l\lB.xmo blev n fartfylld oeh' -spännande låding. En lämplig, om ock smått farlig, tävlingsform i lIf-sammanhang. Kammaude söndag har Il ~ tävlingsdag i KåJlby. Tredje ringen ordnar sin år- : lip tä"fingsdag J!å Storsand n aDKUSti. I flera ringa,r på­ PI' fotbollsserier.

VART TAR vårens stu.denter vägen i höst, bar vi på ÖP frägat skolfolk den . senaste veckan. Senaste vår di­ mitteracles I vå.rt lå nd 24.557 studen­ ter, a \( dem 1.447 svensksprAktga. Endast unge fär 12.000 högskolepla~ ser· stAr till förfogande. En mycket ! stor del av dessa lägger äldre studen­ , ter -beSlag pä.

DE~ ÄR ­E,N vansinlling utbildnings­ politik som förs, säger, rektor Jan- , Eric Granö vid Vasa haDdelsläro,v erk. övergå.ngen till gymnasium är för bög. Inte minst I svenska österbotten - med Vasa i spetsen - är vi inne på fel , vji.g; när vi försöker få. så. må.nga · som möjligt att fortsätta I gymnasiet,

ALLTFöR ·stor a odel av årsklasserna blir studenter, säg er skolrådet Mag­ nus Kull, svensk avdelningschef vid Skolstyrelsen. Samhället bör nu snabbt sätta in alla till buds stående resurser .för att åStadkomma en mel­ lanstadieutbildning. VI måste få. fack­ . liga mellanstadieskolor över hela landet.

\.,

"


öSTERBOTTNISKA - POSTEN

Torsdagen den 11 aug. --:- 1911

Den ame~ikanska

--U-· · ',Ö P ,Va ' -ar d' .'k an Inte ersätta social förankring

IL aug.

.

-

. '

.

neutronbomben

­

'

1977

* Trygghet och trivsel i egett bygd! Det kan sägas

vara något av ' ett ·motto för ,ungdomsrörelsen, som i snart nittjo å,.1wr gjort enormt mycket:' för både

tryggheten och ' trivseln"":'" därmed okså oför fltt skänka de unga en social förankring i närsam­ hället, i b~n.

och

*;;sterbottniska Under de senaste femton åren hor man i våra kommuner 1!arit aktiva för att skapa väl fungerandenJinamJiällen. l törsta hand tänker mim på de satsningar som hor gjorts av kommu-

)*spelar

Allardt sade bl.a. så här:

FöreJlingslivet viktig roll

"Det är Inte a v en tillfällighet man hör ett ökat tal och en ,.In­ tensifieraddis~usslon om .lokal­ Allardt ' underströk ' också' samhället, om närdemo~rati och ,

om människans, identitet samt!- att det i ett närsamhälle ,fördigt som man ,allt of.tare dlsku- u~om ekonomiska institutioner~ terar besvikelser I välfärden. Det "'1 t" 'd ' l't" k h

ä.r tydligt ,att männiSkans' an- ' , sJa vs an l~a I>O l IS a en eknytning till 000 förankring l sin , ter samf utbildningsanstalter hembygd fyller funktioner som .också skall ,fi,nnas institutio­ man tenderade ~ tt glömma bort . ner och organ, som .främst under tillväxtraseriets glans da- sysslar med trivselfrämjande gara. aktivit~ter. Som exempel, Människans behov a v ett 10ka lsamhälle, som hon kan iden- nämnde han bl.a. idrotts- och tlfiera sig med och , känna för- ungdomsföre~ingar. Man fl:un­ ankring. till, är ingalun~ , pro­ de Ijikn~ upp hela raden av blemlöst.Behovet åv ett lokal­ föreningar , som betyder myc- , samhälle eller en lokal förank­ ket för- den enskildes trivsel ring reser kravet pä att de loka­ och dennes sett att se på sitt la enheterna Inte fär var,a alltför stora. A andra sidan förutsätter närsamhälle. i , vä ra dagar kravel} pä sociala ' tjänster och social service att en- ' ' Ä ven om mycket har gjorts , heterna är tillräckligt stora och

i landskapet är det dock att en central planering kan inte tillräckligt i den mening~ ske."

[ repliken ~I_:_ ~

=_:

=~=

~ __

5

;:;

so~

• Vi är en god bit in i

Ia hi'.i'~~'o:~j,~:~,

• Nu mognar pären. Jag har , . ," , ränt · runt i hjortronmarkerna och inte fåttihop mer än , femton liter, men det ges annu tid: kommer äntligen de dagar då hjortronep fär mogna i ostörd ro. Plockarna har gett upp. Snart är det blåbär~dags.

nu

i

~ ~

-~

I

I'

en att vi i framtiden skulle slippa uppleva att folk, främst då unga, tvingas söka ,sig ar­ bete och , utkomst ' på . annat håll. Om f1yttningsrörel~ens hemmaaspekter sade. Allardt så här:

Men allvarligt talat: när skall människorna ,'och särskilt '.dä ~ människor som ' 'har Satts som politiska ledare ta sitt förnuft till fänga? Det finns redan nu kärn­ , ,vapen nog för att döda världens befolkning flere gänger om, men tr,o ts detta, fortsätte,r jakten pA nya och grymma vapen.

Andå vlII ' människorna ! örsöka fylia igen }uckorna ef-' en sak: fx:ed! ter de medleminar som har flyttat bort. I många fall, som o iJ;ite är extrema, har det ' lett ,

ban

Det t'r(lnga­ modet

till svårigheter att 'hålla igång ,verksamheten, stundom också

när det gällt att välja styrelse. • Ett märkligt mode föreskrl Ju flere , som flyttar, de's to att jeansen skall bli allt snäva.re. , , Härom dagen ingick l tidningar"Man betonar ofta hur' svårt större blir luckorna .och desto na text och bild som berätta12 ,de som flyttar bort har det och' glömmer. bort att flyttnIngsrörel­ svArare blir de att fylla. Mån- att det senaste knepet ~ för fä jeansen på sig ~ är att " sen ofta lämnar efter sig ett eko­ nomiskt och kulturellt tomrum ga har x:..edan nu upplevt att de ' på sig liggande. ' ~et är nog just pä utflyttningsorterna. En- , har tvingats arbeta' i ett' tom- gammalt knep. men varför i tridast väl fungerande lokalsam­ . . " dens namn mäste det vara rum. här. hällen kan motverka flyttnings­ rörelsens negativa följder pä ut­ Läkare runt ~ m i världen flyttningsorterna ." Det vore verkligen glädjande mar om olika skador och s' Just det. / om myndigheter_~a till fullo domar som ' en följd a v a lltfii snäva klä der, men det är skulle inse vii,rdet av det triv­ _om allting slmlle kliIlga för öron. Ändå: är det samma sela rbete som utförts på fri­ Ju flere som far dom som lyhört reagerar på villig'Väg ruilt om i våra kom­ desto större luckor massa a ndra lock- och va~ , muner. För någon vecka sedan rop. Men det är väl sä att en

Inte minst inom ungdomsrö­ kommenterades i den här spal­ är sig själv närmast. I valet relsen har man erfarenhet av ten de glädjaI\de många som­ lan att vara inne eller ute så v~d det innebär att ständig t marfesterna, sommarteater- jer-rhan det förra även om vet att det kan rilelUöra riskPr_ Men man är i alla fall Inne kan sed!!-n lar.ma om andra faktorer i vär värld.

*

~u-

Det blev precis tvärtom -

=

att, den materiella välfärden - s(}m dessutom inte? ' . allsärså stabil som man allmänt har trott - inte ' kan ersätta det sociala värt/e som finns 'i ett funge­ rande närsamhälle.

En dag 'ker vi en hel båt- en ,Ior korg sv=par, mest gusti, men det är om , lass , plockare ut till Tolv- ' aspsoppar, karljohanssvamdet vore i juli; höbärgningen mansgrundet ; det är i slutet .par ~och riskor; slutresultatet pågår för fullt. av augusti, då sommaren efter förvällning blev sex, sju Tack och lov för solen. nästan cr~danå böårjar ~ slut. påsar, 130m , i vinåter ,blir härI Bosund finns en väder- Turen blIr p n gol, satt en-o lig~varmsmörg sar_ ' ieksspåman, som tidigt i vå- sommarförlängning; en utJag, gör den roliga -delen ras spådde solsken i juli och färd sQm man kan tala. om b

e

1

.* l ett tol i Malax påpekade professor Erik Allardt,

-Om det ,ä ndä hade varit t värt­ om.

1IIIIIIIIIIIIIIIJJIIIIIIJIJJJIJIJJJJJJJIIIIIJIIIIJJIIIIJIIJJIJIJJJJJJJJJJilllIJJJIIIJJJlJlJIIIJJIIJJJJJJJJIJJIJJIIIJIIIIIIJJlJlJlIIlIJlIIJlIIJJlJlJJnJJlJlJllIJilJlIJlJJJJJJJJlJlJnllJJJllillJlJlIlIIlIIlJJllJlJlIlJJIJUlIIlJlIJlIJlJJIIJJJJJillfllJlJJJJIIIJJilJllJlIIJJJlJJJJJJlIJJIJJJlIIlJJJJJJJIIIJJJIi

i ' gus~~:..;~~te~lla:"I;::~ :~~~ 5

, nemu, bl.a. för att trygga och öka sysselsättningen, men det vore lika. befogat att med uppskattnbzg ' tala omdetkult~rella uppsving som har ägt rum ilandsdeten.

• Den . vansinniga kapprustnin­ gen fortsättElr. ' Nu diskuteras runt om i världen det senaste massutrotnIngsvapnet, .den ame­ rikanska neutronbomben; som är sä ge'nialiskt konstruerad att den döda r människor , utan att för­ störa egendom.

• Till sommarens (arbetssamma) höjdpunkter .hör några dagar i blåbärsskogen, då vi tar smörgås med och ger oss ' tid att litet grann njuta' av den underbara Stäm· ning som finns i ~n blåbärsskog i skärgår4.en.

=:R"~~=:PI,,::::: av~::t~o=;.. , f

det in-

gon gång t.o.m. tre.

.

• Jo, vi

h~; tummarna för

k·· del"an' d . apport '. ran ett s or "

O

det endast gäller att stoppa ner ett par smörgåsar och en flaska mjölk eller~ kaffe i plastämbaret. Alltid blir det några blåbärsliter. ' • Just , nu blir det mest svamp, men kantarellerna som är sällsynta låter vänta på; sig till slutet av månaden. SVampskogen är ovanligt -rik i år: 'soppar j massor överallt i markerna, 'också riskor och kremlor är ' det' g~t,t_ om, men vi skyggar en smula för kremlorna. I morse hi;imtade jag h i.m

'

'

vanda systemet med utejobb det vackra vädret. Tomateroc~ marktjänSt. ~en någon ' na ,Som -kom Sent igång begäng - tyvärr bara riågon höver~assora:v solf5r att gång -:- kokarjag kaffe eller bli ätröd,a och jordgubbarna diskar. Egentligen som- tål absolut inte mera regn. ' mardisken ganska skön, proMen i övrigt: vi är toppen­ ble~et är att man lätt, blir nöjda. sjuk i knli~; vi diskar isjön Augusti, det är ' skördemåoch är dagen ilE~t är disknin- nad. gen nästan angenämt. Vi 'skördar verkligen, och ", vi tycker synd om alla som • Vi har fattat ett augusti· inte har möjlighet att delta ' beslut :' Vi skall leva billigt! i , skördefesten. Det betyder. att vi dagligen . /4..v årets måna,der tycker kokar nypotatis" grejar till , jag "- just nu --: bäst pm sallader eller äter bär 'och augusti. , svamp. Stundom ' ,blir det också en gädda eiler två, nå· __ _ ALF SNELLMAN

~r

~= _~= ;;::::~;te:u~:u=a::;

Gäddorna får vi ur sjön, svampen och bären ur ' skogen, potatisen och salladen -uår egen t~ppa. Det ädr In~ so~i v rens sllt ger ut ,e nmg J == form av frisk och god mat. ,~ Vad mera -kan man begära. ~ i_====_

i s==

5 '

; -;:; =1=_-_

be­

ro

all del sägas ~c~å_ -fom . dagliga arbetet J olika örenm­ gar, ett arbete ' som betyder

::::=kO:'y~:\:,ö~nm:: säga, deras mest intima k0D­

;:meddete... näroombä1­

T

,elevisionen

",

och härnen

. ' En.Jors~nlngsgrupp t ras tyskland har'funhlt att tele nen ger barn"l förskoleäldern ett betydligt' utökat ordförråd. Det gör .också serierna.

IJlJlJlJlJlJllIJlJlJJJJJJ IJJlJJlJlJlJllllmJlJlIIIJlJlJlJlJlJlJlJl JlJlJlJlJlJlJlJlJlJlJlJlIIIJlJlJlUJlJlUJJlIIJ1J1J1J1I1I1I1I1I1I1I1JJlIIUJlJlJlJJJJlJlJlJJJJlJlIIJlIIIJlIIJlJlJlIIJlIIJJIIIIJJJJIIJlJJIIIIIIJJlJJJIIIIIUIIIJlJJJ1I1JIJIIIIIIJJJlIJJlJlIIIIJJJJJIIIIIJIIIIIIIIJJJlUUIIUIiIIIIIIIIIllJIIJJlJJJIIIIJJlJJJIJJJlJJJJJJlIIJJIJJJlIJJIIIIJIJIIJJJJlIIJlIIIIJJIJJJ111J1I1I1I11HP

-- .

är .värd stor kommunal muntra? ' Det samma ka.!l

Men 'fräga~ är om ett utökat ordförräd .uppväger allt det ö ­ riga 80m ett livUgt tv-tittande medför för barn iförskoleålderu. l .ex. i form av ökad otrygghet,. ökad benägenhet att acceptera ' vä~d osv. ' . För att inte tala om ökad mor­

gontrötthet.


Spännande spelår

vid teatern j , Vasa'

E tt

spännande teateIlå'r lpå asa 1.eater, ställde tea­ ef Kristin 'O'Isoni i · ut ~ när hon presenterade p rogrammei f ik hösten . och våren -78. Det finn·s också }ns1lag i gramemt sOIlJ. gör att man med stor förväntan ser fram emot premiärerna. , Hela fyra årets produk­ tioner kan på 4'erhand sett b . verkliga toppförestälJr'-in­

vanligt, at.t man i tidftingu~ 'man ju på skrivmaskinens na .skrev . 'o m ett forsknings- färg~~d, om ~an ' skriver '. projekt som kallades Tan­ SISCON i stället ' för en så dem - f()fta utan någon ni4r­ lång ; harang . . . mare f<;rklaIing. , Hut" .kan Engels männen ' fikkortar inte bara långa och , inveck­ mim tro att folk bara utan vldare ska veta v~d Tandem ' lade uttryck. Man snÖper bety der? Man kunde ju för­ ga'l'Iska vanliga ord också. ~da;s , att t ro, at,t Finlands NäT en engelsman diskute­ Akademi satsar pengar på raT 'ett ~ånt begrepp · som "'forskding och utveokling", en vJdareutveck'l ing av två­ skriver' ha n bl,t e "research manscykeln ! Fast det låter ju' lite orea:iistiskt kan- , a nd deveI0pment", utan han ske ,.•• knåp.per tiH med ett kort ­ SjäUv var jag för ett år och rappt R ä D . Och 'det är sedan med och ,gjorde en ju tidsbesparande men skärgårdsundersökn'ing, som vem fan vet vad h!l n talar om? . :i döpte till MÄ!'IMA-r:o­ . Jektet. · Orsaken kan ner Jag Här mås te jag törresteA påminna om ' att man för fortfarande inte till! Det ra blev så. Inte kunde ,det ' allt i väTIden inte ska gå

hm '0ch med såväl gut re.gois­ ' SÖT som g ästs cenograf från DOR.

Spänna:nde blir -det. 0cksi. aitt . stifta bekantskap med de I nya ansikten, som i höst ingår i ensemJillen . . ' . pj'l'ekt från Sv ~ nska tea­ rer.skolam kommer ungdomar-' . na ,Ylva Edlund ­ och , Göran Sjöhölm. Den förra ha r näs tan hun­ nit bli ett nam.n i Svenskfin­ garland genom fiua insatser i, Den isländska författaren

Jonas Arnason visade med flera ,år' vid Raseborgs f est­ , spel. Hon är helsingforsflic­ '"Jörundur" att han kan skri­

f t komedi.. M~n 'e n äkUt Ijg­

Ii.odsk .regissör ~kan Sköld­

ha mmaren bli hur bra - som

av

u mera .spämlande t yc­

ker jag det skaft] b>l i a tt .se Rune Bergma n ly.c-. kats med bearbet ningen av ' S hakespeares kl assiker Mac­ beth_ Oddsen -är knappast på Runes sida med bea,k tande av V.sa teaters ändå rätt lina scen och den lilla ensemble som står till förfogan de . Men det är friskt vågat av Rp.ne och teaterns ledning att sat­ sa på en pjäs semI denna. Kristin 01801:1i har redan t Dera sammanhang prisat den norska pjäsen Lejonet och jungfrun, skriven av Knut Faldb>akken. Kristin brukar inte missta -g när hon riktigt tror på någon pjas. PersOIlligen hål­ ler jag en hacka på att den­ na komedi, som hon själv re­ gisserar, blir årets to,p pro­ duktion. . Den fjärde produktionen som har förutsättningar att bli någonting extra är Natten efter skolavslutningen av den ryska författaren Vladimir Tendrjakov. I denna produk­ tion satsar teatern på samar­ bete med Svenska teatersko-

ba­

oO O

J,ag ligger utstjälpt på sommarmadtassen i färd med att m ÖTda krankar, när jag plötsligt '1;)1'i r f"örbannad. Jag har försökt trnggla mej igenom en artikel i en ve­ tensk!lJllig tidskrift och haft välchga problem, därför att en stor dei av texten är förkortningar 'Som jag inte begril"er.

.Förkortningar ..ar. lrrlt· · ' . e ran' d' e

Förkortningshysterin bre­ ' der ut sej i alBa möjli~ , sammanhang. ]}e-tär tråkigt när "språket bara f örsvinner, när vi slutar använda orden och ersätter dem med bok­ S'tavskombinatione r . Har ,ni ' tänkt på vad . vi håller på med, när vi förkortar ord? Jo vi skapar ett slags bild­ språk precis som kine­ Serna! I stället för 'a tt an­ vända ' stavelser och bygga upp skrivna ord ritar vi symboler för orden.

*

Peter Blomberg.

ka med ett glittrande "DET" , i sIn peTsonlignet, som inger förväntningar. Göran ' Sjöholm, med ran" knytning till Vasa och Ja- ' k<cibstad, verkar vara"en .~ och s kön typ - en sån där som får damernas hjärtan aU slå några extra slag. Bida fötterna på jorden

l' viss mån får ma n. väj lov aH - acceptera förkort­ ningrur; att helt slopa dem skulle g @ra språlket otym.p­ Ugt. Men ~R ,kQlUmer -in le ifrån :att många förkortni n­ gar är 'Onödiga_ .

o O (j

Ta nu detta med ve­ tenskap och forskning, ett område där förkortningarna tycks vara ett själ vändama'l. Jag upplever det som ett slag under bälte,t på van1<igt folk, då man i dags.p ress och populärvetenskapliga tidskriftEr använder sej. ~av förkortningar på begrepp som f olk 'OTlm1igen ·k an kän­ na till pi fÖrllamrl. !Man k 'r ä­ ver en bakgrundskunskap, som bara inte finns där. För en tid sedan var ,de't .

\

,

'

och - bl a nd h R & D med R & B_ Det senare betyder "Rhyt:m ,a nd Blues" ; det lär­ -de jag mej redan i mitten på sextitalet, när jag pr e­

numerer ade pi\. B i1djourna­

len.

åtminstone vara i informa­ tivt syfte, ,som vi hittade på en så vrickad . förkortning.

o

O O Andå får man väl 'k onsatera, att ,svens1ra språ­ ket inte är det s om drabbas värst av foijrk,ortningshy ste­

rin. Tokigast av 'alla är för­ stås engelsmännen och ame-

~-

Slagrutan

rikanarna. Där hittar man nog snart på en förkortning för skiljetecknen ' också . . . Jag satt en gång (!)'Ch läs­ te en p'o p!;cläry;e:tenskaplig J text på engelska, d'är det märkliga begreppet SISCON hela tidel'l 'dök upp. Jag be­ grep inte ett dryft. ända tills jag råkade titta en gång till på första raden. Där fanns fak t iskt en f(;ir­ kJaring. SISCON är inte som man kunde tro någon engelsk vari'a nt på finsk korvsoppa. Nej, SISCON' be­ 'tyder heU enkelt '~cience in a socia;l context", 'Och det åt' -på svenska nånting i st il med "naturvete,n skapen i.eN samhälleligt , . , perspekt iv". Det är klart, no:g spader

Q o o AlIt nog. j a g sKa

sliUta gnälla . Jag tröstar

mej med att engelska språ­ -ket är mycket mer miss­ handlat än svenskan . . . Med frid i sinnet återvän­ der jag tiU sommarvillan och låter fantasin glida ut tiU blåbärsskogar och hjort­ roniand. Det är nämUgen .så med hjortronIanden nu för tiden, aU man måste ha _ fantasi för att hitta . dem. M~Ji\ å and~a sician: fan.tasin fmos där , ooh .s vårhanterlig är den som en bångstyrig

oxplägg! F~s't låt den spr-.in ­

ta iväg eft-er beliag; i liessa

tider då hällregnet hål1-er

kroppen instängd, ~ må . det

Utlåt as fantasin ' att slk åpa ifrån sej ' lite. Och med fantasi ~ det nu en gång för ana på det sättet, !ttt ' den uppför Sej p'recis S0m en rötmA'nads­ 'k alv; ..när mari väl tror .s ej ha lyckats tjud,r a den, så stioker del) genast upp ett nyU huvud

'är

BERTEL NYGrAlW

\

verkar nya rik..ssvensken Pe- I ter Blomberg att hfl. Ha'n är ~ hemma firån Sundsvall melll.: , har ll.annit 'k uska kring heia: 'Siv~e i tea;temrendeu, ö m -' som':med Eiksteat'ern, 'Ömsom ,som fast skådespelare vid Gii~

*

Göraa Sjöholm och Ylva Edlund.

-'

'

Storsan . d-R'(')eI{,

1m 'Scener. _. '~Rast kornrneT j - 'Tillställningen med goda .me~ P .g .a. SöU:s dåliga arrange­ ,b an från HälSIngborgs stads- o ningar blev ett stort -fiask'O .' ma'n g. PA 'Plats v'iintadevi oss '!teater. I . ,( Som även vat' lovat ~ Peter gÖl" 'h elst pojkar'm-ed Hans mångsidighet 'och kliDa) Två sceDer litet h åTpå b!'@siet, gärna :nignet skall säkert visa sig ,j . b) H(;igklassiga förstärkar~ med glUnten i -ögat. Ve rkar de produktioner han kommer anläggningar ha en gedigen erlannnet_ att medverka i. c) Att SöU kUNde ha hållit Ny f.ör Aret SOliD b.eUidsan­

SYEN-ERIK GLADa'

ställd är även Jane Lindblad.


Ö ST E R BO T T

N 1 S K A P O S TE N

Torsdagen den 11 aug. -

TOPPE~YSIG AUGUSTI­

1971

IUSSAIt: _Vidjeskog: Sm6bönders 18.45. Terjörv 19.00 vio Kolom . loppfors. Esse. Kronlund : S6ko 19.00. Gbky 19. 15 VIO Kronoby . Holdin & Rose : ~rovois 19.00 vio Jeppo. Monös 19.00 V IO Munsolo. . Nykorleby. Jokobstod 19.40. .

orcrft'ftgsmOftftogr. 12 o. l, Billettgr. I.

NCista helg brakar vi loss ."edhöstens iCitte-c~rne­ OBS I Sommarens enda tillställ­ ning med FÖRLÄNGD TID!

val - SUPERHÄLLIGÅNG . I TV Ä DAGAR.!

,..••••.••.••••••••..•••••.••••'. /.•....•••.,

=fl R I N NI: 'I Lördag 13.­8. kl. 26 I •

Folkpark

=

lt1alax

=

Ännu en gång!

'.

Sommarens bästa band:

:

MAX FENDERS

·OBS! -P.g.a. orkesterns enorma popularitet slo- . par vi tillfälligt åMer~ränsen, fö..- att alla skall ·· . ' d I . !! k unna se o~h h ora Sina i o er.. _

• •

• • •

=

T VASANEJDENS !: A MED DE' BÄS:r 0R:~STRARNA!! NY ASFALTVÄG ­ ANDA FRAM!!

~

• • •P• •; . F ; . D• •

"0 8 KORSN " SGILLET OCH MALAXGILLET .,.. A .

~~.~E;~s;r;.

./

TÄVLINGSDAG PÅ STORSAND EN DRAGKAMP med sex­ rnannalag mellan föreninga,r­ na "inom ' 1.11 ringen är ett nytt inslag i ilen tävlingsda.g 80m ringen .årligen ordnar _ på Storsand. 1 lagen ska)) in­ gå tre flickor och tre pojkar.

VOlleybollagen skall ha samma sammansättning som lagen i d~agkanipen. I voHeyoo),1 täv­ ~. ett :vandr~gspris som Markby uf försvarar.

om

I de Övriga tävlingarna- bör föreningarna ställa upp med t: e personer i var~e lag. Segrande lag får prIS. De som presterar 4e individuellt bästa resulta~en få~ stövlar, hästs:ko~ respek~ve pIlar och tavla l Som tidigare tävlas även i pris. volleyboll, pilkastning, stövelFör de som inte bryr sig om kastn.iD.g . och hästskoka&tning. att tävla' blir det även i år en

• • BUSSAR lördag: FrA:n Vasa kl. . 19.30, 20.30 (kör in via Sundorn) . Fr. Närpes kl. 19.15 via övermark

.

och P~~tom. Fr. Töjby kl. 19.15 via • Korsnas, MQlpe och PetaIax.

• •

I

...........•. ~A;;i.~~ ••., .-

natwrstig, som Nisse Sundqvist ordnar. Det blill' en lagom lång söndagseftermiddagspromenad; Några lagoln krångliga men inte alls svåra probleminöter deltagarna- längs stigen. Deltagandet i tävlingsdagen på Storsand visar att detta är ett populä.rt samlingstiJlfiille~ Någon ' förhandsanmälan be.. . hövs' inte, utan det går att an., mala ' sig ' före tävHngarna på ~~'--_ platsen. ..... . \ rt..... III ringens tävlingsdag hålls ~ söndagen den 21 augusti

0."..,,_'7 . . -.S;::~


. . 11 aug. -

öST~RBnTTNISKA

19;'7

-

POST~~

aaaaaDaaaaaDaaaa aaaaaa aaa aaaaDaDDD D DGD_DDDDD a DFl aaaa aDaaaDa§

§

LllLBY, KLACKEN ,Sommarens sista UNGDOMSDANS

EJ EJ EJ ' EJ El EJ

söndag 14. 8. kl 20-Pl lördag 13.8. kl 20-01

RAMONA •

.

***

EJ

ZOTCH,

D"~KORATIONER

FACKLOR SVERIGERESOR OCH , KLACI\:EN-TRöJOR UTLOTTAS

Ordnings- o. servenngsgr. 1

C t:I

Herrarnas aHon med extra damernas ! !

EJ EJ EJ EJ ta EJ EJ

Ordnings- o. servering sgr. 2

~

,

aaaDDDDDDDDDDDaCaaaaaOODDDDDDDDDDDDDDCaCaaaCDDDCCCI'lCCCa~t . .

I SÖNDAG 14 AUG. KL. 20.00 J SISTA SÖNDAGSDANSEN -- EN TRIVSEl­ KVÄLL INFÖR SKOLSTARTEN MED '

*

CLEOPATRA

Efter fle ra m;'t natle rs

diskussion har det IlU blh it

rökförbud i I<aH~runlli w t

, på SöU:s kans li Bestu,,·t,

som fattades i d e mokr a fi ~ k

ordning, gälJer även gi"'...·r.

Instruktörernas rum. 2 "'. "

tjänar tillsvidare som "röl,­ rutor".

Ingen busstrafik

.

~ ( LÖRDAG 13 AUG. KL. 20.00 GAMMALDANS MED SENASJE SOMMARS SUCcE ORKI;STER

n,., ( : \ ~W·· ~}~.J.Jti~()'.. .I.'

tj M

,mi.~ fj:fJ

.

Också laddar vi upp för höstens tre storjippon ____

-- FYRVERKERI 20. 8. --

Zotch -- Cleopatra De ungas final 3. 9. med

• Den engelska pur,k-ro4'i,­ grup,p en Burlesque bes ök~r i dagarna "'inland. Det håller I'å med något så ovanligt som ('11 skivinspelning. Mellan studio';' tiderna hinner man dessutom med att uppträda på sex ,stiiI­ Ien, bland annat i Lappa,jäni.

___

BUFFALO BILL CARPELLA.-BLOT 10. 9. med Korsnäsgillet -- Ramono .

...---...----...

-""""--"--...0."-""--"""-".. ,,---,,,,-,,-,,-,,,,,,--,,---,,,,--,,_.. piII---~-----

,,~

,, ,,, ,,, ,,

i

.

MAXMO.

FREDAGSDANS i

KOM, DlAG II RINGENS

FRILUFTSDAG ·· i KALLBY ·sönd. 14. 8.

LFREDAG 12. 8~ kl. ~1 I Populiira

Z O T CH

, Kl. 13.00 PILKASTNING och HÄSTSKOKASTNING ca 13.30 STövELKASTNING, damer och herrar ca 14.15 SÄCKLöPNING 6x50 m ca ' 14.30 Avgörandefina J i RIN,GFOTBOLLEN mellan segrarna · från PJay-offmatcherna '

spelar

~USSAR' Hajdin fr. VM a 19.30. OT fi . ""lI>,it kl. 19.30 ,la Tuek,; ochA:':RI<LAX U F

ALLA ' INTRESSEftADE VÄLKOMNA! GRILLAD KORV OCH. LÄS,K I

;

'

,

IDE:n::II:II:n.Ulr.1DDFlI'lr.U1DE.1E:u.:II:lf.1D~D

. _,,----------""--,,----- ga " ,/., ' D A ,N S_ i, ' ga .. .. , ·ag··S ödra Vallgrund g. AR BAST! '' ' 'a g ,,LöRDAG 13. 8. kl. 20~OO II

,,""-----,,-----------~,_____________....___ .._ finns det "svart

p~

vitt" pg saken:

Örön.a bladet _ trivsel utan tobaksrök

'

BIAVER·JEANS.

/

S a tens tekniska provningsanstalt (Valtion teklii! linen tkimuslaitos) ger Beavers högsta poäng bland alla stor­ mär-ken. '

aa

ÄKTA. Beaverjeans bara hos oss!

6::coruer fJ~ LÖRDAGSöPPET TI LL KL. 13.00 E&

ORAVAiS

Andas bällre ulanl'ök.

_ _ _ _ _ _ _ _....J

g

a

a

EJ -EJ

Omtyckta

~:N-C-:X: W ~

,

B.

' ~EI

spelar. El

läDrlaflrlrlr.1r.1arlrJrJat'l'rlr.1aaaDaä


öSTERBOTTNISK,\

I

DEN PORTEN

PO~TEN '

Torsdagen den 11 aug. -

lR TR4JVG~~-~~1

iiiii' I

I

1971

-(

höst studier vid Ha.ndelslärC:)Ver-l· hon. Själv är jag nu inte Så. där ket i Jakobstad på en special­ alldeles säker på vad jag skall

lan-och till statsvetenSkaPlig.a fakulteten vid Helsingfors . universitet. Jag slapp inte till någondera. NU. far jag till Svenska foJkakademin i Borgå, där man har en iufor­ mationslillje. c

I

kla- ss Jag Inomhar. turistväsendet. tänkt bli guide så göra. den kursen kan vara: bra att ha: som merit. Det blir väL litet dyrt när 'man måste ' bo bort~, men mamma och _pappa får väl. gå emellan med pengar om detkni­ per, säger Ing-May. Många av hennes kamrater har inte sluppit in till de skolor de tänkt sig, menIng-May är , ganska nöjd med sina planer.

I

i9,

.

Ann-Britt Ray, Esse, är nog sI;llåttbesvrken. ­ Jag hade så helt koncent.rerat mej .på Soc & kom; säger hon. Med två somrars journalistpraktik på JT hade jag nog räknat med j' att komma in. . . - J ag !ikall nog fö~öka näs- I j Stina Näsman: ta år igen till journalistutbild~ ningen; Jag kan .inte tänka mej i, ..,.' ",Reserv' någonting annat. . Kanske det kanvarabramedettårpåfolk- T/' A.' ·l · d. ·· k I 1\.4' h' t" k h r lmsy 11 sv·e • hogs o a. ""uan Inner an a DC hitta..sej själv. . ar anO"a vagen Stina Närmas, 19 år och hem- i Nu jobbar Ann-Britt vidare b ma i Bobäck, Vasa. Hon blev för~ att skaffa me~~ter för joursocialvården student vid Korsholms gym- Mikael . West: nä hstyrket. Det gor hon genom - Efter nyåret lämnar ' jag . nRsium i våras. Hon vet inte lT k ,'l. att fort&ättapa JT tills skolan i f.äderyesl~ndet. Då ko~mer med . säk.e rhet vad det skall l' e r nopp IS . L Borgå börjar. Det är också me­ riterande för journalistutbild­ min pojkvän ur armen: Vi bli för studier. 1I0n är anta- I'hl- ' k d far till lIalmstad .i Sverige. gen so~reserv till Statsv~l a er ningen. lian har varit där tidigare. tenskaphga . fakulteten Vid . Först tänker , jag jobba och Åbo AkadeluL - Inga problem för mej, ~senare studera. Jag är inrik­ . ger Mikael West i Smedsby, . tad på socialvården. Det är , Stina tänker anmäla sig tilL .Korsholm. Jag far in i armpo lättare ~tt ko~nma in i den e? 'fortbildn~ngskurs för lärare i oktober; Till dess fortsätte r sektorn I Sverige. . VId PedagogIska fakulteten och ' 'jag på Bock bryggeri, där jag där avlägga approbatur psy­ jobbat hela sommaren. I ar­ . Så berättar Gunveig "Vimsy"kologi och sociologi. . men blir .det gott om tid att • ~hlsved, 19, Jakobstad. Just nu Jag tror nog ' att jag blir fundera över framtiden. Jobbar hon p~ , Malmska krets- ' antagen, säger hon. Sedan blir s.itikhuset som sjukhusbiträde. det Svenska social- och kommu- ' - Det~är hårda krav om man Där hoppas hon få fortsätta till n a l h ö g s k o l a n . l skall in i någon högskola, k ron­ årets slut. : ' Hon hade tänkt , sölta i år staterar ' han. I år verkar det . '- ~ag känner .~ngen ins.pira- också, till~odalsi{yddslinjen. särskilt knoppiskt· att t rän?8 ~lOn for att fortsatta st~dIerna Men -det blev . Inte så mycket sig in vid universiteten. . . Just nu. Efter gymnaSIet har läst så .hon väntar, ett år. . Efter ett år p,oppas A·ll dti jag lidit av skolleda. Redan på ~ Det är nog många ~om an- West att han kommit till k larvåI~e~ besl~tjag at~ ta ett sah-tagits som reserver till högsko" het ~m vilken forts~~t. utbild­ Björn Rönning: batsar. Nar man mte har så lorna och ".universiteten ,säger nings\'äg han skall valJa.

starka betyg klarar man sig in~ --...;...-----------'----"'--'..:.......:....-:-~---:--~.,....-i,- - - - - - ­ F a r västerut te i konkurrensen vid ihtagnin­ gen till SQC & kom. . i 'laget för både damer och herrar.

ut Sver\ge tät;ker Vimsy söka . . ' . " Alla SQm känner på sig att de . " eanen praktikjobb inomsocialvåtden. har clians . att ,b li l'ingmästare I .- Jag siktar . pa en utbiId­ ~onär .helt inställd att gå "den någon gre~ är hjärtligt, välk-om­ ning till sjöbefäl, säger Björn långa vägen" till 'en utbiidning .. ... . ' I men. Känner man sig inte l fOlm Rönnil!g, 18, . Jakobstad. I inom den s~orn. Infor n.ast:>lsta omgången. soJ? för att delta går det .bra att nju­ sommllr har jag hört till .de skPIarteIad~sR ' ' ...1 . tIsdafgst'bolelldde jBeOnnäs ta ~v tävlingarna som åskådare. k ,· d " I . J mgens .o sser e. c. ar be t s l osa ung omal'na. . så Lepp~ax ' är . kl~r för Play-off- ' .. ~7~ 4 14 . höst gÖl" jag som .de andra -,.. spelet som ' spelas l dag. De två ·Bennas ......... . . . ~ far . väster.ut...Harsökt J'ohb andra Play-offlage.n är in t e f u11­ Lepp Iax , .. .' '" , .. , 27- 9 . Il som ' sjöman på något svenskt .ständigt klara. Segrarna . från LiJlby '.... '. . .. . .. 12-14 9 fartyg. Om jag trivs på sjijn Play-offmätcherna spelar tinaI­ ytteresse ...... .... 17-11 -: tänker jl}g gå på oceanfart i match~ På 'söndag i .KA.Ilby.Före över!!sse .....", ... . 13-13 ett par år. Sedall blir det miet ..plir det pilkastning för damer Larsmo ............ .. 17-24 7

4

9-.-19 och herrar, hästskokastning, stä­ KäJlby ............ .lit.ä rtjänst och först därefter fortsatta studier. velk~ing för ' damer och .herrar Purmo ....... .... . 7-24

%

6--31 ''''kl'p.'ng ~'" • d,lta..,.. Forsby ............ ._ - ­ Det .lönar sig inte att satsa på någon annan utbildning, sä­

g~r Björn. Han vet att det ·är

svårt att slippa in i' någon hög­

U\M}'LJG UTJ}ILONING FöR MANLlH fJ NGDOM skola. Har ' man sedan sk~ffat . • • . . _.EN .ERBJUDER\ sig en utbildning .ä~ det inte alls lng-Ma~ 'klattbnek: " _

I

I'

I

vid ÅA.

I .

M {kael Johansson: Först 'armen sedan Hanken ' Jag s kaU till Hani.en i Abo,' säger Mikael Joha nsson; 20, från J'akobstad~ I oktober rycker han in i armen. Kom­ mer han inte in i Hanl.en näs­ ta höst satsar han på eko­ nomlinjen ,i Umea ett år. Som tredje alternativ, har ltan praktikjobb i England eller Tyskland , för att lära sig språk. Mikael -har' kamrater som ·Iäst . .i {Jmeå ett år och sedan klarat inträdesproven vid Han­ ken~ Studierna i Umeå ger inga direkta poäng eller meriter, men det är självklart lättare att kla­ ra förhören i Abo om man stu­ derat ett år i Umeå. ....:.. Studentexamen . var en hård, päTs, säger Mikael. Jag orkade inte fara i l militären i juni fasf jag borde. For'i stället på Inter-Rail-resa till Italien, Grekland och Jugoslavien. Efter det har det varit svårt att få ,något sommarjobb. Just nu jobbar Mikael på en bensin­ lItation, iuen'det räcker bara två ve Qkor. :..- Jag tar vilket' jobb som helst fram till oktober bara jag får någonting.

T '10 . ..

, har

res~rvplats

inom

kar

k

-k

a em.i

I

,I

l -

I

pao OC

'

FINALDAGS I ANDRA RINGEN

r

!tt I

I,=t

S..

sagt att ·man. få: jobb. ·.·.1 p 'eclalstude.r a r , Han har ell aldre bror som .. . . .. '- . gjort precis so~ han själv t~~~- turistväsende ' .t . ker gora. Det fmns många SJOc . . . .' I män i släkten tidigare. Ing-May Mattbäck. är 19 år ~nn-Britt Ray: För att få sjömanspraktik och hemma i' Vasa. I våras måste J,Uan ut genom Engelska blev bon student vldK()r8­ Det måste .b l i ka!lalen.' Björn vet att det kan holms gymnasium. räcka länge innan han har ett kal.tensbrev på fickan. Men får I Hon sökte. till Pedagogiska ~ Jag hade sökt .till journa­ ha:n~ara jobb på en svensk båt fakulteten och Umeå universi~ listutbildningen .vid Svenska får han hra betalt under prak: t,et, men bl~v kuggad. Då- vänqe ', hOll näsan norrut och inleder· i social- och koannunalhögsko­ tiktiden.

journalist~k

· TERJÄRV HEMS'L ÖJDSKOLA Skolan vidtager med sin verksamhet den 15 'augusti. reoretisk .:>ch praktiSk utbildning. Den praktiska undervis­ oingenC)m}atiar bLa. masltinsnickeri. målning och ytbe.­ handlil'lg. - ' Av arbetsuppgi 'terna kan nämnas stilmöbellinjeri. Broschyrer kan fäs hos skolans ' föreståndare ' Erik man, tel. 968j75 121, \

OirektiOJ1f'D


ÖST~RROTTN,ISK~

. . 11 åug. -:- 1977

PO~~EN

ellanstadiereformen skall råda· hot pa överskottet av gymnasieuthildade o

• I dras sjöng 25.000 nybakade stud~Jlter i vårt om den ljusnande framtiden hur ser den

.. i höst? \

• Till Lärarhögskolan i Vasa söker 216 studenter,

108 har blivit kallade till inträdcsförhör, 32 kom. ,

mer

aH

antas.

• Till Svenska social. och kommuna1hi5gskolnn j

Hels ingfors sökte 255 studerande - de all ~a fIcs­

la studenter 72 har antagits.

• \ id universiteten i Åbo och Helsjngfo~s är ~an.

r~en också hård exakta nppgifter saknas ål].

nu. Tia Umeå universitet söker åtminstone ,200

C"mIändska studenter.

"-id Svenska barntr iit!gå"tI$seminariel i Jakoh. anlas 60 studcl'ande bland 198 sökande - de --f1 -la sludentcr. ~L"ld

\l d

lä r overk och institut Iningschef :M:ag nus Klill. Den specialklasser f ör studen­ fackliga utbildningen i värt _I de fles t a fall är ä ven dessa la nd släpar efter. Den har inte fu!! teckna de och gallring har utvecklats jämbördigt med den ' rn _kommit_ gymnasiala. I höstas fanns endast ätta arb etslösa m erkonorner inom 'Vasa län; framhåller Jan-Eric Granö som motiv för att de unga borde söka sig tiJl bans skola. ~ Ohjek tiva bedöm are raknar Mellanstadiereformen skall att mindre än hälften av råda bot på denna snedvridning. rireos studenter fortsätter sina Samhället bör nu lyfta in alla I e e ., •• - r i höst - av de~ ~.ailske l till buds stående kraf~er.för att 20--25 procent 1 hogsko- åstadkomma en fullvardig mel­ , ~ lanst adieutbildning. F~ckliga En mycket stor del t a r arbe­ melJanstadieskolor bör skapas ' - ' e - om de får' någont fng. San" över hela landet. ct: finng det studenter som Magnus Kull räknar med att , , ' , . ' , u tan arbete ' och sysselsätt­ lagstiftningen om mellanstadie­ --:, VI HALLER på att bli utan handelsskolikiass, sliger en smått bitter Jan-Eric Granö, rek· utbildningen blir klar under tolr för Handelslärolverket i Vasa. Vi måste ha fyra elever tiU för att få sätta igång. Det - Det är alldeles klart att 1970-t alet men att det kommer är beklagligt olm vi blir utan handelsskolikiass. Det betyder att elever med svagare grund­ för stor andel av årsklasflerna atf gå iIi på 80-talet innan den skolbetyg utestängs från möjligheten att skaffa sig merkantil utbildning. ' ' blir studenter, säger avdel­ börjar verka.

*

ut'bleld ntn" eJ ·'u'tentyr,as ' '­ t 'ta' om gymnasl,e r a II aelever

FrU' .ek-Z,l g

I,

Thor Östcl"ho]m,:

Gymnasiet ger billig grundutbildning ~

DE FACKlJGA skQlolrna m åste kunna kolnkurrera med egen kraft, sä ger slcohlirektör Tholr österholm .i Va~a ' Solm. kommentar till den stolra överbången till gymnasium. De borde ta mera aktivt del i planeringen inför 'n)eUanstadiere­ folrmen. I Vasa-Kolrsholm var de inte så särskilt .intresse­ rade att ta del i den försöksverksamhet Solm vi ville få igång.

Jan-Eric Granö tycker att ut-' bildningspQlitiken i landet är helt snedvriden. , - Det finns i dag färr~ sju, ringar i Svenskfinland ~n vad vi har yrkesutbildningsplatser. Ändå är det bara en liten del av, studenterna som kommer in vid en högskola. övergången tiH .gymnasium är alldeles för hQg. Särskilt i österbotten har skol­ direktörer, \ gymnasiere-ktorer och övriga berörda skolmyndig­ heter arbetat hårt för att få de unga till gymnasierna; med den­ ila 'snedvridna situation som föIJ' d~

- Gymnasiet ligger i allmän­ het ' nära till för eleverna från grundskolans högstadium, fort­ sätter österholm. De upplever det som naturligt och praktis\{t enkelt att fortsät ta i gymna- ' siet. I dageI;ls situation med ung­ domsarbetslöshet är det inget fel att flytta upp grundutbild­ ningen till ett högre plan. Gym­ nasiet är en relativt billig skol­ form. De som gått till en fack­ lig skola efter gYII1J1asiet har alltid bättre möjligheter på a r­ .betsmarknad~n än de som' gått direkt från grundskolan till en fack lig skola. Allt detta har så väl eleverna s j älva som deras föräldrar van· ligen klart för sig, tror Öster­ holm. Han tycker att över gå n­ gen till mellanst adieu t pildn!ng

bör ske ungefäi' "-s amtidigt över hela landet så att ingaungdo­ mar kommer i en oförmån-Jigare situation. ' -Vasa har int e särskilt hög övergå ng till gymnasiet~ drygt 50 procent" jämfört med Hel­ 's ingfors och Abo där det rör sig om nlirmare 80 procent. I skol­ planen i Vasa ha r vi räknat med 60 procentig övergång, sä­ ger österholm. -:- Det är nog att göra det för enkelt för sig om man på­ står att vi försöker påvisa be­ hovet av' högsekoleutbildning i Va,sa genom att höja gymnasie~ benägenheten, slår österholm fast. Förr sade man att "Iärdo­ min jir int na tung ti bjeer"-och de..t stämmer nog fortfara.r,td~.,

- I Vasa tar, man i år in sex parallellkll\sser till gymnasiet. Det leder till att man får inrätta en särskild "Vasahögskola" i Umeå, säger Granö.

:- Jag tycker det är :direkt rått att spela med barnen och deras föräldrar på detta sätt. När de går till gymnasium räk­ 'nar de säkert med att småning­ om komma in i en högskola. :S törsta delen k'o mmer aidrig att få ' den möjligheten. _ Det är en för hög insats i spelet om svensk högskoleun­ dervisning i Vasa, säger J a n­ Eric Granö. - Även till institutlUåsserna skulle' Granö önska ha mera sö­ ' ka nde. Till treåriga institutut­ bildningen söker 55 st, .det skul­ le finnas plat~ för 72 elever. Till

studentklassen med plats för 36 En olägenhet som han själv" elever finns 57 ih trädessökande. önskar protestera emot äT den Teoretiskt kan en studentklass sena tidpunkten för intagning till inrättas om det finns elever. av studerande vid vissa högsko· Till motsvarande finskspråki­ lor. . ga utbIldning vid Handelsläro- ' _ Studenterna tvingas till .. VI'd verket fl'nns det så gott o'm so··­ taktikspel. ·De söker intrade kandeatt 'man måste tillgripa, 5--6 olika läroinrättningar för gallring. att vara säkra på att komma in Grariös kollega yid JakoDstads någonstans. Det leder till en yt­ handelslärove'rk, rektor Gunnar terst osäker situation.för skolor B'J·o··r' ndahl, har tl·llra ··ckll-::-'so··­ P å l ägre niv å , säger Björndahl. ' bL kande , tl·ll 'h andelsskolklassen, ' Högskolorna borde ta in, stude­ 20 st, men skulle gärna ta 4-5 r a nde redan på försommären _ _ elever till. Till instit{ltklassen har han l/.ärmare 50 sökande och Vid Vasa sjukvårdsläroanstalt kan ta in dryg' t 30 elever. I Ja­ börjar i höst kurser med 26 kobstad finns ingen institut­ sjukskötare, 20 laboratorieskö­ tare och 24 hjälpskötare. Anta­ klass för studenter. let sökande var t.otalt 276. En Däremot finns vid läroverket två specialklasser, till vilka fler­ del hade sökt till två linjer. Stu­ talet sökande är studenter. Det denterna är i maJoritet bland är fråga om ettårig utbildning de intagna men inte .b land sö­ för läkarsekreterare och ,för kånde. funktionärer inom turistväsen­ Vid Vaf\a tekniska läroanstalt $fet. 25 resp. 30 ;elever kan · tas börjar i höst 137 nya elever emot. Tillräckiigt sökande finns. som gallrats ut genom inträdes.. En nyhet för året i Jakobstad prov bland betydligt fler sö.. är en merkantil kurs för tekni­ kande. Som ·bäst .bildar man en ker som återkommer efter studentklassav '20 ' sökande, några ars uppehå ll. Det är en varav 18 ka:llats ' till inträdes~ ettårig utbildning för bygg­ prov. mästare, maskintekniker och ingenjörer. Det behövs 15 eleVid hotell- och res.taurang~ ver för att kursen skall bli av. ,skolan i Vasa finns ännu plats, ' Man är nu uppe i 17 ~nn/äl- för 4-5 elever vardera vid de ningar. svenskspråkiga linjerna för Gunnar Björndahl omfattar i kockar och kallskänkor samt stort G~~nös synpun~ter på den servitörer. st~ra, overgållgen tIll gymna. , sium. ' Se g.

I

••


ö ST

8 .

.

-

II;

R

-a o T T N I S K A

~

oS T E N

Torsdagen den 11 aug. -

1977

.

-

Folkhögskolorna v(ilkomnar ·de unga

DET SER väldigt bra ut för oss den här hösten. Det är sämre än de senaste -Oåren. -Mellan dessa två ytterligheter pendlar folkhögskol­

rektorernas utlåtanden beträffande elevlillström­

ningen. Överlag verkar det dock vara, betydligt bätt­

re än de senaste åren. Ett par av de skolor som

haft problem med elevrekryteringen ser direktop­ timistiskt på iäget just nu. - ­ Anmälningstiden för fOlkhög-1 skolorna går ut den 10 eller 15 augusti. Någon större betydelse hat: denna tidsgräns dock inte. I allmänhet tar folkhögskolorna emot elever ända tills de startar i slutet av september.

Tillräcklig~ _ ~ed ' elev~.r har _ nu KrIstlIga folkhogsko,­ lan i Nykarieby, Vörå folkhög- _ skola-Breidablick, och SÖFF i ' Närpes. Mycket bra ser det ut för Fria kristliga i Vasa med drygt 2() anmälningar. Kronoby, r~dan

*

Nya rektorer för året vid deösterbottJuska folkhiigskoloma är Kurt Söderberg, VörA Jan -Jylbä, l{ronoby fhsk.

fbskocb '

~

,"

ID IlO'I'1"SF()LK I-IÖ~;SK() LAN FÖR EN G()D, ST ART NORRVALLALINJEN - FRlTIDSLEDARUTBlLONING ­ - a: för blivandt> -ungdomsledare Den _nya ungdomslagen har , skapat goda arbetsmöjlig­ heter åt ungdomsledare, NorrvallalInjen nar sedan 1966 gett en gedigen ungdomsledarutblldnlng där teort 'och praktik samspelar I en produktiv nelhet. b. för blivande Idr9tf.sledart> .. f är koncentrerar vI oss specIellt på fotboll , skldlopnlng och frlldrott_ Mycket goda möjligheter -Ull individuell tdrottsutveckllng under kompetent ledning. _VARPl.JNJEN - Den som är Intresserad, av ett vårdyrke tår här en gedigen grundutbtldntng, Praktik anordnas på . olika värdlnsututtoner och därtill lämpade studerande_får dessutom regelbur.<fet leda barnklubbar. I kursen Ingår ävev den av SOClaiStyrelsen fastställda kursen för familje­ -, dagvårdare varför de som gär- på denna IUlje även blir kompetenta tamlljedagvål'dare. STUDlELINJEN - språngbräda till fortsatta studier ex, han­ delsskola, tolkakaderni m. m .SKAPANDE VERKSAMHET - Ett tillvalsämne som utveck­ lar personl1gheten ~enom färg, form. ljud, bild sa.mt ge­ nom kontakt-, i'örelse-, avslapprungs-. ImprovlBaUons­ övningar samt -experiment omfattande olika möjligheter att skapa med hjälp av fingerfärg, . tygrnodeller, oljefärg, tidningsurklipp, bilder, film. drama etc. VI bar en Ilet del nyheter på programmet -rör !lästa läsår bl.a. -- beroendt> på Skolan" oyb.yggf. blir klart I sepu'mber. Ny­ bygget Innefattar simhall, styrkebaU, testrum, sociala utrym­ men. matsal, kök, bobbyrum m.m.

att

..-­

rack vareskolll,DB ämnesvals- och nfvågrupperlngssystem kan Du görallmrieskomblnatlOner som passar just Din förutblld- , nlng och Dina ~DBkemA;l. Genom detta smidiga system ger ­ skolan Dig maxImal utdelning oberoe~de av om Du har med­ borgarskola, grundskola_eller studentexamen som ·grund, . - Om Ou · vm studera I en sund miljö och om Du fyllt 16 Ar eller hinner fylla före nyäret. så ä.i- Du välkomIJlen lm ••

o

VORA F~()I..K I-I()(;SK()LA -BREIDAIJI..J(;K-N()RHVALLA Adress: 66600 Vörå. rel. 961/56 029, 56482. 56382, . Torbjörn Ehrman. rektor Sänd mig skolans prospekt

tel.

DaIllll

-adress

Seg

KVEVLAX Hemslöidsskola ' Eleverna antages ännu till skolans avdelning för: -

T.RÄSLöJD

-

MALNING

-- VÄv. OCR SöMNAD .

Anmälan kan göras direkt till skolan eller på särskild blankett som erhålles från skolan under adress: 66530 ' Kvevlax; tel. 40036-. · Närmare upplysningar om skolan erhålles av skolans föreståndare - eller övriga lä~are tel. 4Q 036 (40 120, 42"285). Skolans föreståndare

Ev~ngelisRa . folkhögSKolan i södra Finland, ~angö. är .7 n . allmänbildande skola som vill betona de ' kristna Ilvsvar­ dena. Fyra är har värt undervisningsprogram omfattat en JURIDISK LINJE

..

De som valt denna lin-je ' deltar I föreläsningar I civil-,

process-; straff- och offentlig rätt. Un-dervisningen följer

'de juridiska fakulteternas undervisningsprogram och exa·

mensfordringar pä grundkursnivä. Även en kurs i bok­ - föring anordnas . De TEOLOGrSKA ÄMNENA är obligatoriska och utgörs av diskussioner samt föreläsningar i exegetik och dögtnatik, Dina - SPRAK KUNSKAPER kan C!U _öva under finska, svenska, engelska, tyska och fra,nska timmarna. Du kan ocksä välja skolans STUDIELINJE och- lära dig t. ex. spräk och VÄVN.ING. ' Om du vin hälla et't mellanär, om du vill fundera vad du s'kall ägna- dig åt I framtiden, om du i fridfull omgivning vill förbereda dig för - t. ex. Inträdesproven till juridiska fakulteten, kom med. Höstterminen börjar den 15 sept.

Ett är som ,du inte kommer att än'gra-:

Upplysningar tel. 911/6923, Evangeliska folkhögskolan,

­ -10900 Hangö. Birgit SJmons-Latomäki

Rektor


"

m den 1J aug. -

öSTEBBOTTN I S K A

1977

P08"~N

Fiolen 'populär bland de 'unga

trots få 'lllusil{tinnnar i sl{olan

l~

och lida fotbol'.sf,urlS!

-

*

SöJ.studie på nykarlebyflickorna Anette -Fors och Asa Blom.

ST.l\NG öGONEN och öppna öronen! Det är receptet för den som vill få felan att låta . som den skall. N å ja. det hjälper väl inte bara med att blunda, det är tekniken och ska­ lorna som skall innötas och slipas också. - Det skall vara rent som tusan, säger en 'mu­ siklärare. A llt de~ta har en hop 'unga musikentusiaster pluggat vid Wegeliuskursen på SÖFF, Yt­ t ennark. Tre veckor har man å K ursavs I u t mng . hålli·t p. me d II konsert var ' det på torsdagen. I

_

musik, säger verksamhetsleda­ ren för kurserna.

Några fiolspelande år har de på nacken, men det är svårt det här ._med noter ändå. För - M.~ra &tråkrnusik..'- hojtar läxor slipper man inte ens här. en.. av lararna, .. ' Illera lek, mera ed Det är i skolan Som Asa och rh~refl.~e l sager en annan m Anette har börjat fela så. smått. .. .. i an ore se. - Men den 'senaste tiden har A lla ar en~.uslastlska ~ch ' Och eleverna själva, vad sä­ det inte blivit så mycket. Mu­ tycker ~tt det ar bra. trevh~ ger de? Jo, alla vidtalade tyc­ siklärarna har väl haft annat på musIkkursen . Det fmns oh- .I ker att det är intressant och för sig. .) ka linjer att välja på : .orkes- I roligt. Flickorna går båda tv.! i terlinjen för stråkar, körsångs_ ' Nykarleby centralgrundskola, linjen, kyrkomlisiklinjen. FÖ:-'j Ta nu töserna Asa Blom och eller Normen som det numez:a utom detta kan man ta examl- Anette Fors från NYkarlebY' 1 heter. . Da i vicekantorskap och musik ~ I Tolv.å~iga flickor båda två, .~ch I Föruto~ violinvisorna är Asa ledarskap. Men då gäller det muslkmtresserade. De .bestam- I och Anette oclmå i!ltresserade att sätta på några kol, förstås. c~e sig för .~tt delta.. l wege-, av litet modernare tongångar. huskursen nar de besoMa spel· Abba och Hurriganes slår inte - Det är pop ' med sång. och mansstämman i Nykarleby. hål i sidan. Och egentligen går all sJags musik för sig, säger Anette.

KRONOBY FOLKHÖGSKOLA

Musi'k en kommer . nog att hänga med ett tag om Asa och Anette själva får bestämma. Men bara som hobby. Sedan blir det yrke och framtid.

GER ALTERNATIV Undervisningen är nivägrupperad och ' linjedelad för att passa just dej. A. PRAKTISKT INRIKTAD LINJE:

1. Teknik

,

Byggnadsteknik, vatten 'och värme, slöjd och radio­ teknik. (Ger dej möjlighet att fa radioamatör­ licens) .

2. Hemteknik -

Textilslöjd, huslig ekonomi m.m.

3. Vård - Sjukvärd, psykologi, praktik m.m. B. STUDIEINRIKTAD LINJE:

ger fördjupade kunskaper i spdlk, matematik m .m. Dess­ utom ingär fototeknik och informatik .

OBS! Spräkundervisningen sker i sprakstudio!

Läsäret börjar den 6 sept. Om du vill veta mera sä skriv till Kronoby Folkhögskola, 68500 Kronobyeiler ring 968­ 45017. BEGÄR PROSPEKT!

- Operationssköterska eller något med djur, säger Anette om yrkesvalet. Mer har flickor.­ na inte tid att 's tå och poku­ lera med reportern för noter och skalor kallar. Det är brått på muS'ikkurser, minsann. På SÖFFcgräsmattan sitter Therese Ehrström- och lapar sol. . Therese är hemma i övermark och cyklar mellan kurscentret och hemmet varje dag. Hon är här för att öva rösten och· spela litet blockflöjt. I vA-I ras blev hon klar som barnträdgårdslärarinna och där skolan var det ..mycket sång och musik. Så hon . vill väl in.

I I

REKTOR

' ­ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~.

PåJ

Vi skall börja med en uto­ - på foten från 30 meter ­ pi. Atminstone i Finland. ' möts av ett konstaterande ' Tänk er ett fyllt Olympiasta- ­ jasså. dion: 45.000 mänskor indela­ Men nu går det faktiskt de i två läger. Det ena lägret att göra något åt saken. är klätt' i svart och vitt. Det Se bara på Basket i vår andra stoltserar med rött .huvudstad - Helsingfors ­ och vitt. fyllda läktare och el"! öronbe· Det är cup-Hnal - i fot­ dövande stämning. Disko· boll. Finalen i den finländska musik, 'Go-Playhonka-Go och ·.cupen. En härlig stämning ett enormt gensva r fr ån pu · med orkester, flaggor, ban­ bliken - som är ung. daroller och hejaramsor. Det. där skall ock$å gå utt överföra till fotb ollen. Vis· . Så skulie det vara om Fin­ land vore ett normalt fot· . serligen är inte fotbo llen e n bolls)a nd . Dar den högsta se­ så tät sport som bas ket. Där rien - ligan - visserligen planen är 'mindre och av· a Vgör vilket lag som är det ståndet s pelare-publik följ . bästa. aktIigen intimare. Men där cupen sätter färg Det hela bygger på att få på serieslitet. Där de små la, fram sAka llade innovatörer gen har chans att sätta käp· - en fln sociologisk term pa r i hjulet för de stora eta­ som helt enkelt betyder leda· blerade gängen. re. En gosse' eller flicka som Men i Finland - det här först uppsnappar en nyhet förbannade lilla landet långt, och sprider d en vida re. långt uppe i norr - här är Man kastar helt enkelt in det inte så. Här h!j.r inte ett gäng på matcherna som idrottspubFken förmågan att för ett oherrans oväsen. Som leva med i sitt lags öden och kommer att sprida sig mera äventyr. Lida när det blir och ' mera. Allt . flera r opar förluster, uppleva ett härligt och lever med. triumfens ögonblick vid seg· Och när Svenssons gra n ne rar. ropar och hejar - så visst Här tar man favoritlagets fasingen ropar och hejar senaste matchresultat med Svensson också. Bara för att en axelryckning. Eftt jaha, inte skilja sig ur m ä ngdel"!' det gick så nu. Och varför skall det nu Det här med att våga ­ nödvändigtvis vara en massa snarare inte våga - spela oljud runt en fotbollsplan . 'ut sina känslor är den typis· Jo för att spelarna blir inspi­ ka urfinnens naturdrag. Ett rerade av det. En skränande stillsamt och inbundet släkte publik i ryggen kan sporra heter det v·isst. den mest medelmåttiga spe­ Och det går igen på alla lare till stordåd. håll. . I finnens svårigheter Inte ens meq en högljudd att få kontakt med andra . publik mot sig är det otrev­ mänskor. I allt. Till och med ligt att spela. i idrotten. . Och det är det här Som Se bara på läktaren på en klubbarna måste försöka fotbollsmatch. _ skapa. Inte bara ,vid serie­ En deprimerande dödstyst. matcher. Utan också vid cup­ nad. Spräckt endast avensta· matcher. Det enda som egent­ ka hånfulla rop från någon ' lige.n fordras är initiativför­ _ ö lbas. Ett rop som kommen. måga och nya ideer. teras på ett talande sä,tt av ' . Och en tro att man kan överseende småflin och me'­ nande blickar. skapa något. Så är det. Då behöver man inte · ­ Den finländska fotbollspu­ som nu - uppleva cupmat­ bliken uppskattar aldrig en cher och allra minst en cup­ finess. En tunnel möts av ett final som egentligen inte ger jaha. En lång ensam-raid av något. Bara är till hesvär. . ett rop om att ge bort bollen PETER GRANSTRöM snabbare. En härlig passning

sacka av med det nu.

- J ag vill hålla : rösten

skick. Det gör man genom att öva tonbildning och tonträff­ ning. Det i sin tur innebär en hel del andningsövningar och idinvldueH röstträning. SA är det - ju kören också, där alla sjunger tillsammans. Block'flöjt har Therese spelat ett par . Ar " ... och fortsatter nu l samma an­ da. - Det är nog ganska v.iktigt att känna till noterna, det \.

är lättare att följa med, säge-r hon. . Så kommer Pamela Molander och sällan sig till sällsk.apet. Hon är helsingforsflicka och sjunger i Jubilatekören. '. pess­ utom tar hon en nybörjarkurs i blockflöjtsmusik. Annars spe­ lar hon .piano, men d,et .linns inget pianospelande med på den 'här kursens program. - Det är ·inte så stressigt, vi tar· det ganska lugnt, säger Pamela. Siv


_lO_ _ _ _ _ _ _ _ _""""-_ _~_ _ _ ____,-f)8 T E R R O T T N 1:S K~ - P :()S 'TE N ,

. ,

~"'------

)

'lLoe~PoeterDasjöng ~

W

~I

HM, TJA .- .. n!\ja. Så tänker man ofta efter förs­ ta genom.lyssningen av 'en ny platta. Samma omdöme kvarstår ofta också efter den andra genomlyssningen; men så småningom börjar man tycka allt -bättre och bä.ttre om plattan, ju mer man lyssnar. Stundom, kan\,-del: vara tvärtom. Man är fuU av' en­ tusiasm efter att ha hört ,

komponerat samtliga 13 styclcell och han -svarar ock­ så för tejonpartenav år­ rangemaagen (Nacke , Jo­ hansson har arrangerat tre av Jättarna) _ Tre oHka stilar finns representerade: smått vemodiga ,stämnin:g ar, drag~ spel5valser och iåtar lJ\eG under1:.ooer av domedag oc b , sorg. Mest känd ä l'-" väl ti­ teUå-ten tHl TV -serien om -Stormskärs' Maja, en låt med

Bravo ··Lasse,

mera sådant! skivan första gången, men , en' {cmen av jazzinifluEjfad fulkv~a. Lite i samma stil sen tröttnar man så små­ nrngom och till slut ,orkar ' går också 'låtarna om öarna man inte plock8:, fram d-en ., ("Väno", nJurmo", "-Borstö" och · "Äppelö") samt "Min­ ur skivställningen. nen" och aVtilutning'sversio­ Mera' , sä~lan, händer det fa:ktiskt att ett mycket po- _ Flen av "Storskärs Maja". Äktsvenska drag5pels.ton­ sitivt första intryck i fort­ gångar påminns man om j sättningen förstärks - kan­ "Flundreva4sen"och ' "En ske beroe~de på att man spelar plattan alltför ofta i , 's jö'k apten", med-an- "'Mikaels början och därmed tröttnar drunkning" och " Domans­ fortare. Den frestelsen har skär" är tunga och :s orge­ samma saker som förvåjag inte famt för när det ' gäller Lasse Mårtenssons

nya LP "Skärgård'! (Kom~

pass Records KOLP 1) ' - •

Låt vara på grund -av brist

på fritid.

nanSvärt väJ. bryter av-mOt de) ju-5aI\e tgngäl\gsXna. Spe~ cielU effektfull är ' f!öjtell j "Dömansskär" . Maribeliöver inte ens slutaögo-nen för att se framför sig dyningar­ na SGmsköljer stranden. • J;i>ET FINNS mycket 'PO" siti\'t att säga om den här ~kivan, men lite, lite nega­ tivt ryms , med. Kan kaRSKe I tyckas som en ""bagatell, men jag sak:nar faktiskt Ute mer ,detaljerade uppgifter om musikerna, vem ,s om spela,r , vad,. Nu förekommer endast upp1ysn.ingen a.tt det 'ä r frå­ :g a Gmstu.4io-musiker pa om­ s1aget. Likaså tycker jag ma-n kunde ha satt ut inspel­ rringstiden. ' Omslagef ja, för"en gångs skuU ett riktigt snyggt så. dant, med suggestiva biider av Svim Nikander och 'T imo Kkv-es. J ,a g viHmiimas att man i någon undersökning kommit underfund med att ett attraktivt omslag säljer en skiva bättre. I det här fanet skulle det ' knappast behöv8!s, skivan är i och rör sig så bra, men å andra 'sr- , dan så skadar det inte hel­ ler förstås , '. . l{Öp den! ANDERS LERBACKA

• MÄRTENSSONS platta .t~~; innehåller musik som väl­

digt m~nga känner igen.

Den handlar nämligen ti11

stor del om Stormskärs Ma.­

ja. Det är en variationsrik

skiva, variationsrik utan att

vara ojämn. Det här gör att

man ständi~ hittar något

nytt och på' så sätt känns

det som ·om man lade på en

ny skiva varje gäng. Det är

inte .aUtför ofta man gör

den erfarenheten numera.

Lasse Mårtenseon har

'

_ o

_.

/ -

,

* Yngre

och

äldre, glada och mindre glada, fanns med vid semi­

nariet IVörl, bw. Gurli Linden, Vava Stiirmer 'och l\finlml WiUner.

A_-t_t_a_n_a_l_y_se_n_åx...:·__Vl_·_k~ti_g~_f_ö_r_s.,..å_s_t_o_r_.___-____ _ _ _S_i_v

__ "_-_-_-..:: - ._ _ -_-_-_ _ ­ _ _

KOMMENTAR TILL JNSPEcTOR:'

' 'I

-

. Svensk:a ~stero:ottens litt~ra- skrivandet. Att det är viktigt , turförening ordnar tillsammans att .hi)ra andr;~ :syn på sina med Vörå folkhögskola semi- dikter och visor trDr jag 00­ narierna. Det kom fler än vän- stämt. Det kan man säkert hifta­ tat, men kanske inte så många fler former' .för. Seminariedelta­ unga. Borde man kanske annon- garna hade i förväg .sätlt in dik­ sera och reklamera mera? Eller' ter och tonsatt; poesi, som sedan i är det, bara jag som är känslig? under veckan analyserades. Det viktigaste med seminariet Under seminariets sista dag är diskussion-;;rnakring -texter- ordnades Allmänhetens ' dag. na och analyserna. Det kan lätt Diktarna läste sina egenhändigt bli tåkigt, tycker jag. Atminsto- skrivna verk. Läste, eller (ram­ ne om det blir för mycket av det förde dem sjungande. Tyvärr goda. Trottsamt i längden, Hk-I var den allmänhet som kom till som. _' ' folkhögskolan på fredagen inte

Eftersom 'det visade sig 'svårt ~tt få basutrustning tii! . d k d två scener ,var vi tvungna att iä5ar~orum De -personer som me ver a e .- d · (N" till att Storsand-Rock ble~ verk- al)v~n a o~s av_en scen. . amnlighet gick in for <projektet med ' lies ~ det clrkulax:. som sklc~ades • STORSAND-ROCK stort allvar. Därför kan de mu.., ut tIll de upptradande.) sikintresserade ungdomarna - Den utru~t~:ng so~ ~anns glädja sig åt alt -det Blev en mu- på pl~ts v~r av hog ~~~hte, >antiderna, dåorkestra.rna sikf~stival j österbotten,. nat fmns , Inte att tillagga. En uppmanades till detta. . Helt naturligt uppstod det en a~~az:t sak .var a~t d~t up~stod Men ingen av punkterna full- del störningar vid genomföran- , stor.nmgar l te~mken. En bldraföljdes. Eftersom niixer fanns -d.et aV "Storsand-Rock, ,beroende gande orsak till de~~a var att på . plats, väntade vi oss bättre på att erfarenheter av dylika en del ' av de up.~tr~dande orljudkvalite än på vAra egna tillställningar inte fanns frAn ~estrarna hadrlor lIte scenru. M en Vi,. rent 'ut sagt, t'd' å tm . gl'eJOl'. l 19are r. ", skämde ut oss på dessa grejor ' Den ,största orsaken till 'att! Ni har fel poj~r i or}{estern ,SOlD SöU lå.nat • '•• Varför? det. uppstod förseningar, <i Pro 7 Inspe:~or om ni .går ~mkring Bättre lycka DJista · gång' grammet var \att vi bytte scen. i och -bar på den vlllfare,sen att SöU, . .' . ' sista minuten. En ,battre och ID. skäm~ u1 er.. , störr~. scen skaffades f~: a~t Alla som kom till :StOl'Sand 'Mycket besvilma uppträdande SKulle få battre 8.1"- tor att .lyssna på _mUSi<kfln Imrle Inspec~ ,b etsförhållanden. ' säker't.förståelSe Ccir de kompli-

,, '.:

'

SKRIVARSEMINARIUM har hållits för nionde året i följd i Vörå på folkhögskolan. Den här gången var temat dikt IOch ton. Där "sjöng poeterna för var.andra ech analyserade texten och tonen. Lars Hulden och Kaj Chydenios var "ledare" som di~kuterade, kritiserade och stuvade om i radern'a.

----~--------------'i-_-_-_-_-_-_-_-_'."---_-_-_--.:.._-_'

"'..

~

.i""DI.lie'··· · ·· ochanalyserade

,.

..

'l'er.sdagen: den 11,' aug. --"- 197'7

de! .

\.

kationer som de uppträdande Iså 'det är självklart att man tar hade.att dras med. ' , ungdomsdanserna i försvar . Vad Om' det' var så att någon för- ' skulle vi annars göra PA. lördagsväntade sig att Storsand-Rock kväliarna??? ,

skulle bli österbottens '~svar" Jag tycker inte det är så bra­ på de musikfestivaler vilka an- kigt och stökigt S0m mhga tror.

erdnns i Björneborg och Abo Men dGlU ,ä:Idre .säger för det m es­

kan jag endast beklaga. ta. "Nytldens tmgdom , annat var

S tu re E r i c k so n det när vi var u~a".

Men vem har uppfoBtrat oss !

Dom , äldre borde föreg'ä 'med gott

exempel enligt min mening, OJ'U , De fä gänger jag varit :på .gam­ maldans har jag .sett- bå.de bråk " nsfla~kor,. Me n så.nt Nej vet ,ni ",ad'! ? ! Jag satte mig och 'bra.nnvi ~ ner för att läsaöP på torBdagen talar dom inte om. Bara (lm ung­ men . sä läste/ j8.A något som sattedon:en nuförtiden .som bara suhela mig l uppror.. per och bråkar. UNGDOMSDANS = BRAK. Hur, tror ni ,det skulle gA om GAMMALDANS = GOD arrangÖl'er~a , .sluta,de - med ung­ NING. domsdanser och bara satsad.!' på. , Jag är ,varje helg ut och -dansar gammaldans or Det skulle Säkert

Tummen up·p fo·- r ' ungd sdanserna

l

ORD-]


de. 11 aug. -

öSTERBOTTNISK~

1977

pe~tEN

lt

av hur stör frivillig arbetsin­ sats vi kan räkna med från skrev folket här i byn. - Först .&edan vi vet vad vi får för hjälp med arbetet vilka bidrag vi kan räkna med turister här. Men vintertid ' . ' kommer vi slutligt att besl~ta nog ungdomsdansen, ..... VI SKALL sätta lokalen i ett sådant skick att den motsvarar behovet 'på orten, säger , . om hur mycket vi kan göra i , lokalen. bImmen upp för ungdomsEdvin Lygdbäck i Kimo ufo Vi räki!ar -inte - med att ' ändra på de utrymmen som finns Edvin Lygdbäck är en för­ ""~rrut. Jag trör ' det är många ' utan' renoverar lokalen som den nu är. I framtiden skall den tjän~ såväl äldre som yngre siktig generaL Visserligen ,har hiller tummarna med mig. bär i Kimo: Det är viktigt att vi får de äldre med för att vi skall mäkta - hålla lokalen ~--'n ..a.ow;_ i auvändbart skick. en medlemsvärvning gett gått resultat - i petta nu ca 70 c Edvin Lygdbäck är pensio­ och en . byggnadskom.riJ.itte val­ yttre målning osv. med-lemmar ­ men han vill in_ ~ o nerad bankman som återvänt des. Edvin Lygdbäck blev för­ Nu ' skall vi arisö~a om bi- te försätta föreningen i en stor till hembyn efter att · många år eningens ordförande. ' drag från k?mmunen och från - skuld som det inte finns några . Nu si~te:r han på uf-Iokalens staten. ' Åtmmstone från kom­ realistiska möjligheter att be­ rsand-Rock var ' illte ' av ha arbetat ,och bott i Kans. Det ppkhss, men ..det hade man var h8.'1 som tillsammans ' med .cementtrappa och berättar om munen räknar vi med ett känn­ tiia bort. - te väntar sig heller. Då det T(,)r-Erik 'Hägg tog i~ftiativet de 'planera som gjorts upp. bart bidrag. - Han vet att man inte kan - Kommunens byggmästare TU rorsta gången en sån här till ett första möte ' med för­ Redan _ nu i augusti skall vi räkna med att ordna stora till­ bllstiHning ordnades måste eningen i sYfte att få ' lokalen har gjort ett kostnadsförslag ha ett möte vid vilket· vi skall ställningar som ger pengar i ha överseende' med de tek­ i skick ocl! blåsa liv i för­ fÖr renoveringen som slutar på konstatera vad Vi kan göra ge- kassan' i Kimo. Det är byborna 55.DOO mk. Det innefattar bl.a. nast, även om vi inte vet vad ,själva sOm får lov att ­ dra problem .som uppstod. eningsverksamheten. Kan kan väl inte fordra att ~fter det: första mötet- hölls el-uppväl-mning av hela loka­ vi fAr för bidrag. Vi ko~er tyngsta lasset. festival av den här typen: årsmöte vid vilket ny styrelse lEm, nya fönsterbågar, inre och också att· göra en fnvente;ring Men gläda tillställningar skall det nog bli ännu i Kimo vara helt perfekt. , Till 'I Ar blir det säkert bättre uf:s lokåJ. Detäi- ~dyin Lygd': orkesterantalet minskas 'bii~k öveI'tygad En ' 0rt hälften så dom får längre i med nästan 500 pers9ner be­ , höver nog en 1Jamlingslokal. , Seg är fel att vissa kritiker skrev att festivalen' vara skräp. Man måste ju tän­ . ~ D på dom som har arrangerat Ostprhottniska tillställningen. Det var inte så litt. Det är fel att motarbeta man som ställer upp och för- , Posten -u r skapa något nytt för den OsterbottnlSk ungdomstldntng österbot tniska ungdomen. Nej Jakobstad, FinlaD", hellre bör man stöda verksam­ 'Medlem av tldningarna.s ten i fortsättningen. förbund Det var en välhyfsad publik, TIdningen utkommer varJE inga bråk och fylleri på fest­ t01::s dag tsen. Redaktör ­ Lugnet berodde på att festi­ och ansvarig utgJvart ",alen hölls på en söndag'. Skulle PER-ERIC åNDERSON den ha hållits på lördag hade det blivit fylleri och bråk. Där­ Redaktion Jakobsgatan l~

Jakobstad, tel. 967/135f15

för är det bäst a tt den hålls på Postadress PB 21

en söndag även i fortsättningen. Edvin L~gdbäck framför Kimo uf:s lokal. 6860], JakobHtad

_Action var tveklöst bäst. Dom Redaktör I Vasa S-E. Glader - de sig mycket från dp. andra HandeIBesplanaden ,lO D orkestrarna när dom drog igång tel. 961/13 522

=:f::::'::iUf-Iokalen renoveras, i :Kimo mera~~~ :rtde~e\l!~: ; God up'pslutnin,g av byb o_orna -

och

E . ri ' .k 8 8 O

torsand-Rock blir ttre nasta ar

om. '

De~

II

..

I

I

*

I TRAF:::5 KOLORNA • .IAKOaSTAD

Dled sin tungrock och det var

fart på låtarna.

Action borde få mera spel-

Dingar. Särskilt på .diskoteken men också ungdomsdanser i

f o rtsättningen. Stefan Hjerpe

Ake Vallin

____________G_I_e nn ___

I----------------------,-------------------~_r--------------------~ JAKOBSTADS, frafikskola -I rafikskola RII SKOLA I-JALOIN & ROSE r~ TUOMJ Ab '

,

'

Ny kurs börjar IIarje

torsdag kL 17_00 Kana lespL.8

Ny kurs börjar varje måndag kl -17.00 Kanalesplanaden 23

Luden,~~~_~te~I_-=_=t~3~O~e~3~_~~__~ _ _~.~~~_~t=e=1.~1~2~t=45~~~~~~~-~-~t=e=1.==11==25=1==-~ - ====~==========~ ~----------------~

L E 0 -"

Ny kurs börjar varje onSdag Itl. 17.00 Choraeusgatan 7

REDAKTIONSRADE1 Alf Snellman, ordförande argareta SmMs, Leif Rex, UJrgitta Snlcka,rs, Philip Häl­

lund PRENUMlj::RA TlONSPRIS ,

1977 17,-' Helt är .- .~ ..­ .•'. _ ~ ,Halvt är ..... ___ _ 10,­ ,Skandtna vlen ___ .­ 25,­ l.A)snummer .-••••••.•• -.50 ~ONSMOTTAGNING ~U:8 kans Il, Vasa tel. 961/13 572 och 15 372

OP:8 ANNONSTJANS1 '

JT-eXpedition. Jakob8tad. Ja,kObsgataD, 13. tel. 967/13555 Annonser bör Inlämna.!' senast måndag :kl. 16. ,. :_ , . . . AnnonsChef" Karl-Gustav ' Ol1n KASSA OCH BOKFORING

JakobSgataD 13. Jakobstad tel. 967/'13 555 ANNONSPRIS ..•••~ _ _ _ _

1 texten

P

L U T T

E N

1,90

Etter texter _. _ ..•_ _ 1,70 Bestämd plats -.20 per ll1ID . FARGANNONSE-R Mtnimistorlek 200 mm, tlu. Iäg~sprlS -,30 spmm och tärg. Förentngsspalten per rad 50 'p. Osterbot!t>iska Poster ansva­ rar Inte fbr ev: skada som till­ roga~ annonsör pA grund av tel t 81lDODser 80m tJU:1ngts eller som på grund av post­ försening inte tnförts t begärt Dummer. Jakobstads 1'ryckerl och---rtdnIDgJ

Aktiebolag, Jakobstad, 1971

._,­


öSTERBOTTNISKA

12 .

~OSTEN

Torsdagen den 11 aug. -

1971

.1 .4~"~~"~~"~~""~~""".~""."""''''' O

••••••••••••••''••''••••'''''''''•.................................._;

··OPP'...e·f.u·rSl)/·n ', P' la L u.... ' ,s f . · en ..P bl ev . st· - o r· '..n_ ~b"Z·l,k :succe' ., . f : r- " livet. En sval och fräsch per· så oändligt riktigt. Får meef 'sonlighet är också hans hust· bara att visa sig publiken att I ' - ru - SiIlikka Monto - efter formligen vråla av skratt., . någr;a steg på scen är hon Han är som klippt och skuren som en gammal bekant. Man för ' denn~ 'roll. Men man kim • vet hur hon kommer att rea· svårljgeu . tänka sig att se '"geta utan att känna att det pjäsen utan' n å g o n av des· . ' . / för den skull skulle smaka sa amatörer. Sällan ser man " '. <> UTAN REGN har Lurens bliken mötte upp. Fulltalig sation av de hundratals gla· trä. ;' . Att advokat Welling amatörteater där inte en en. • sommarteater kunnat spela j igen. Med årets tol\' före· .da ansikten som mötte en j _ Ove Grundströin - inte da replik faller 110rt eller blir '. : sommar. En prestation fak· ställningar kommer besöks·' pausen och efter förestälInin· har det lätt här i livet är det halvt hängande i luften. Var tiskt om man tänker på om- siffrim säkert att närma sig .ge.n. En ypperlig kom~di är ingen tvekan om. Tolkningen och en ' fyllef ' sin, roll med ständigheterna. (Kyllä Ju· de tiotusen! Såg man inte Sl;)· . nämligeh årets pjäs "Hurra ~ är utmärkt. Man riktigt ser ' mer än heder. Sven Sid, vad • mala omiaan korjaa ~ ..) P,:,-- len så·fick 'man allt kompen- - . en pojke:' av Frans Ar;. ' hur / han ibland . bleknar, mer kan en. regi.s sör önska nold och Ernst . Bach. För ibland rodnar och absolut in. sig??! !! Lycka till! många ' österbottningar är te hittar någon räddnings­ .pjäsen bekant genom Nils ' planka till publiken. <> EFTER att .ha sett Lurens Poppes TV-föreställnill'g ' j två ~ånger i sommar och ef· vintras. KGnstateras kan ge'. <> DENNA utländska ' PJ1i-S ter att ha sett Juthbacka tea. nast från "" b(jrjan -:- ' Ni'y! , liar .placerats in j ett lokalt ters föreställning kan jag in­ Poppe får ursäkta -:- att fq- .samm:anhang. Inte tvångs. . te låta bli att 'ställa frågan; reställningen på Lurens var ' placering utan mycketsm~. .Varför hal' Lureris .- långt • långt bättre än den 'vi sag j digt. Med inrutade vanor gör bakom en skog och många ; våra TV-rutor! svärföräldrarna sin entre krokar _ med dåliga förbin- . '. (från Västra . Nyland), som delser och dåliga parkerings<> DEN SOM ·SJÄLV någon de alltid gjort ' det. Ingvald utrymmen trots allt en fylld - gång . spelat so~marteater Forsbäc~ och Ann-Lea Lönn.- läktare föreställning efter set nog med ' andra ögon på ' blad spelar bra ihop. Förfat· föreställning? Medan Juth- : en teaterföreställning än.den tarinnan - Barbro Grund· packa, som ligger centralt, • övriga publiken. Många gån· _-str_öm - ger ' oss verkligen nära för många och med ut• ger mer kritiskt. Ofta kän· . .-en , känsla av hur författare märkta parkeringsmöjlighe. • ner DJ.!l.n mycket för amatö· smak~ på vart litet gott och ter kväll .efter kväll spelat rermi på scenen. Lider med eget ord; för några få rader? Kvali­ dem - fröjdas med dem. . tetsmässigt är 'det inte några Gruppen på Lurens fick en <> DE FLESTA tycks tr'ivas större olikheter; Men ändå helt att glömma att det var bra på pr;ofessor Palms som· kommer det till Lurens buss" amatörer på scenen. En uno marställe. Undantaget är last på busslast från väster de'rbar känsla från början hembiträdet Anna '...:. Camilla . och öster, norr och om möj­ till Slut!' Allt" ,fungerar! Det Larsen. Hon låter gladeligen ligt från söder. Till Juthbac· är fart från det' Leif Anders· våra språkskatter -flöda ut j ka söker sig då och då en son .cyklar in ' på, si;en. En en aldrig sinand~ ström. Om vilsen vandrare. Det var kallt scen där mail mycket för· det är de övriga i sällskapet . på Juthbacka, men det var .tjänstfullt utnyttjar huvud· eller kanske professorns .bat- inte varmt på Lurens heller. byggnaden på Lurens, Det teridrivna (?) dQrrklacka Det regnade över Juthbacka, • är inte blH'a im ny vägg fram· som gör:att hon ·är som ·hon · men det regnade över Lurens för ett ·gammalt hus. Huset är obekant. För publiken är också då publiken kom. Frå• används hela tiden; Map kän· hon i v~rje fall en strålande gan är: : ner sig hemma. Amawrerna figur som då och då trampar Var blev '· den aktiva, och • gör konsekventa .persontolk· in. kulturella och ' finlands: . ningar. Man känner igen dem svenskt intresserade öster- ' : på bara små enkla rörelser. <> SJALVFALLET frestas bottniska publiken ? Hur som _ \ . Ibland ryser man av ' ilska . man att höja Ulf Sourander helst så har ' sommarteatern • övert,ex.professorns - Olle (Amandus Propp) till sky- / inte råd att arbeta u~ii er! ­ . " ' d I Forslunds .....:. distrea och obe: arna. Han går, ståt, faller, AmandUs Propp (Ulf Sourander) planerar for f,amh en , . ' . . .. . . .. VIS • sa.mråd med heJllbiträdet Anna (Camilla L8rsen. ,) , slutsamma vandring genom . sager, sJunger fel ~en, andA BO KRONQ T :

"

:1.

I i

1-­

:•• • • ••• •• ••

I

.

*

.....................................................................................,...............................

~

\

I

.

I(olllos'sa ui vann cykelstafett i Kimo ,

,-

DET ÄR FART ocb fläkt över j'peedkampen~' i Kimo. En­

da felet var att det beia var för .fort över. Segertippade Komossa uf vann. Men det satt bårt åt. .Skidlöparna i Vörå uf kämpade , ända' till målet ocb var bara ett par tiotal me­

ter efter Komossa över mållinjen. Kanske en tävlingsfonn som kommit för att stanna. Atminstone skall det tävlas ·tre år inom fjärde ringen: DeJ finns en poka-I ' som skall vin~ nas tre år irumn den blir s,t ändig egendom. .

-

I

.

Det ,är ungdomsnämnderna i KomoS'sa uf hade ett par

de tre ' kommunerna · som ord- 's pecialister, visse1'Ijgenvana

nar peedkampen. Idegivare och med andra peedar än ett kvinn_

. !im.itiativtagare är Carl·Gustav folksvelociped, som avgjorde I Nykvist. tävlingen. Bertel Hohnström Nämndema deltog i tävling- på sista. etappen skulle sanno­

en . med ett kombinerat lag likt ' kunn.a t pressa sig ytteT­

från de tre kommunerna. . Pe ligare om det krävts.

u~ga k.~ ty~~igen samarbeta Peedkampen gick längs by-o

bätt:.ean de. äldre. . . vägar i Kimo på en bana 86m

Namndernas .lag med ~lVor var drygt 1 km. Växlingarna

Det segrande kom~aget Carina Agnäsbäck, Keuneth Hägg, Lisel~tt Engström, Leif StAhJ- ­ , ~klund, "Or~vaJS,. som ~orsta var besvärliga, och inte helt berg, Gunilla Nyma~ och Bertil Holmström har mottagit segerpremier av Erik Karls, ordförande I peoo.~e gIck till l~lUngen ofarliga. Inga olyckor inträffa­ ungdomsnä.mnden i Oravals. . an på forsta etappen. S:ct ~a- de .dess bättre. -'sade laget nedåt så nar Chns. ter östman, Maxmo, tog över Resultat: 1) Kommossa uf'l Ståhlberg, .Gunilla Nyman, tull, ' Maria Westerberg, .Oss i 4)_Kinio ~f, 5) Vörå 4H-~lubb, på sista etappen var han klart Carina A,gnäsbäck, Kenneth Bertil HOlmström, 2) Vörå uf, Hautanen, Brita Ohlis,' Bo 6) OravalS uf, 7) Oravals 4H. sist. Hägg, Liselott Engströni, Leif Ag~eta Hedlund, Gunder _Här- Norrgård; ~ Komossa uf II, I 8) Ungdo~nämnderna. . ~.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*

I

I

I

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 32 1977  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 32 1977  

Profile for webbop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded