Page 1

..

11l11I1I11l1I1

He

-

-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I11111111I1111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


1 augusti 1985.

Sommar tankar

-- --- -­

• • •

...----­

.

evle, K a N ---------

-

----------

o

Rätt id'" ger startbidrag

'Ak inte till Moskva!' Då

ÖP

för en tid sedan manade FSU att inte delta i den

internationella ungdomsfestivalen i Moskva, väckte det en hel del uppmärksamhet. I Sverige manar nu också de två största dagstidningarna på ledarplats de svenska ungdomsorganisatio­

De arbetslöSa som idag är intresaerade av att bli privattö retagare kan f1 hJilp !lov staten i form av ett startbidrag pi ända upp tillDO.OOO mar k. För. att fl bidraget krävs en bra ide ochmerkanW kunskap. l nejderna kring Jakobstacl har Ullsvidare endast 16peraoner

nerna att bojkotta tillställningen.

Dagens nyheter rubricerar sitt ledarstick 'Godtrogna till Moskva' och konstaterar att programmet upptar punkter om USA:s aggressiva politik och imperialism samt om sionismen, ansvarig. för fOlkmord, rasisl1), aggression, expansion och ockupation.

"Til festivalmånp en kommer runt den avseddsomettgi gantiandet.sktpropa· ungdomar, frln l ä nder gandaji p po för värdl SSU.och organi s ati o ner trogna Sovjet. Ti l FPU och MUF har i n sett detta uppfyller inö lYW!."•• festivalen kommerocksKDU: anågrati otal deltar därförfleinstafal te. l ärdetkloktatt svenskaCUF:are a ro.... ttnivåråsi ngen kallt påpl"detatsänat är bättret baraatt försöka förachansen en diaattlog uttrycdumt attk­ månp lJOri talsiuppfttaa omahemma avstå f r an ka åsi t e r. ochkri Men t i s era". det är lönlöst tiattl fätall eannär i n genl y Betyder detta all våra ungdoms· ssnar. uppfyller detkommerattf är på förhand tiker förvänt ar sig attAfghani få diå.ule­ givet attsttikriltikdö·en :':_ :ä raocpoliSovjets s tan, inmarsch ö rasf r am av de baltiska stater­ va öron. Då är det nödvanI Mlåotasksivag samt det f ö r at t e t l I av mänskl i g a p : :; !: ::gA tm viga, :::::::: :; :; ;; iiiii;;;::::::"":. dekritSovjettrogna ' " tiPYl "Sov·i " ri Att CUP och KDU reser iDeken?svenska ungdomspolitikema Jbrännmärkas. 'etärlfördömanden ätt attfördöma. Probl emetärav många. uppfattas bara att na. k besvi i bl att l fal kommer så i na iomngar.ko.Polnse·i­ som ärav medvet valeettn ifriMoskva Värl . dem handl a n si kvenserna t t som möte ärmelilnadtensungdomsfesti utfjämlormad önar det sig däremot itet alga." ika parter. festivalen i Kuba för sju Preci årsedans somär tibarask naiattvbekl .._afliiia

bidraget. Av dem har sju stycken flttsiDa ans6knin.. .. ..."..OCh de har därmed kunnat jnkassera i medelW kringao.OOO mark till det "I!IiILlA.�U De sOm

20 000 och

.&:-a1

de krav som sWle har alltså alla

ett yrke och det som privatföretagare. Men vlgar �_1iII

och

mttills ä:tdet inte som har der! V8:rf&? Den största orsaken är kanske den att cIet inte finns al de ktav som.wJa tör merJranUl utbildning oc h alla'" .......

och

nar

Det-

i

II

aLUIlIUl

l att eget företag, en apa. finns dAr. Hur skall man satsa

skall det h.ela finansieras?Frå.gorDa

är

- de . till att al fl. ansökt ' bi....-""'" . En tredj e orSak. . om ,f;.ID-.r. . -a . kan vara en b-l..6information frln arbetskraftsbyråernas sida. Människor vet helt enkelt inte om

att' möjligheten ftnns . Nlgra br08chyrer finns inte. Enda informationen fAs direkt från arbetskra.ft.sbyråerna eller via p

n.

"Åk inte till Moskva" rubricerar angrepp mot arrangemangen.

"Under ivänsk, mperiaalflidetsm,skalfösollrföiridariskatet,tematungdomar. fred"Antioch­ mestadel ter.domsfesti samlsavsalSovjettrogna tieln.dentolfte kommuni Världsung­s­ Dagordni n.genUSA:stycksvärlvaradsomspän­ utfor­ Nu mad i Kreml mperisalpolismitiskalk beskri l nogavsventisom­ lnande eaggressi ras. iIsrael v. expansi v ochberöm.rasistisk. llpn PLOOchdäremot får bara såmedvidare.ett ord nämns Sovjets Inte ockupati on av Afghani stanler elbrotten ler de balmottisdeka staterna. Inte hel mänskliga rättigheterna tas upp.Så serförutsättni nångarnahelautnär ut­en valskaldladryfungdomar f r värl d ta värlgestäldenslerett30problem.talorga­ Onkel.Nasse lyckades nihetsFrånSveri atiunder oner upp. Detärdockial lmsiän­g. vånda svenskarna ger Deärl ivräddaat t bli betraktade knähundar f l t Sovjet. Rädslan ärsättabefogad. Ryssarna kommeratt i n hel a si n välfestidiga­ propagandaapparat och f o rma valIenpå siandan na egnagenomf vil kor.ördes också den densenastefesti valenpå Kubaibera­ Dånärapål y nchadessvenskal intervjua­ l e kritisera Sovjet:digaan­ festi­ lJc*ad valtile-rtallesomdnikörer.nvigenhotademedväl flygblimperi ad abesllismagtogs: att lpkadetI påtal a Sovjets iTjecko­ slovakien blev til en "oartighetmot ftcbr WtnrIIdmIea, värdarna". Detmenifinnnsgsutbytet ingen anlskalednil blnig friattaretroi att ftpr Moskvas ärettutbytemel än på Kuba. lTvärtom. vetvi anungdomarGi­ Det är synd om det klickar i informationen. I ÖSterbotten ftnns ,.�

het, Det förstlr

man om man tänker på. den blomStrande foretagsamhet som vi har i landska­

20 000

pet. Mänirlskortar gärna utmaningar.

Ungdo rila.ril.a.har de bästa möjligheterna för att ta .utmaningar, de är unga

och starka och de ser framåt.

fri$

ftnDs ebaneen. Först en bra ide och

sedan en

satsning.

Ideer rUms. Vi kräver hela tiden nya BerViceformer ochnya produkter. Det

gäller "bara" att hitta rätt. I Ja.kobIRad har en ung kille

S

8B1hoI1Ita

som utför serviCe av de kun vagnar som finnIIl butiker, varuhua och snabb­

'köp. Han är ensam i Österbotten på den markna<le!l. Motsvarande klipp f"mns, det gäller som sagt bara att hitta dem!

I jlllliår har 25 personer drunknat. IfjOl var siffran (or samma mAnad 38. I

Juni i å.r drunknade 12 personer färre än under samma fld. Vem har vi att tacka ror det? Har.människorna blivit klokare, har man .. börjat använda flytväst och uppträda nyktert på. sjön av fri vilja. Eller bör vi tacka Onkel Nasse'? . Alkos k&DapauJ med OlIkeiNasse ,... som blir.m.yeket.m.yoket are .... tyeu ha lett tUl resrutat. BD underllÖlminc visar att hela 4Ii prooeDt av de de ...... lagt märke tW.kampaoJea. BIl kaIDpaaJ a.DIIH OlD ao prooent ·miDDs deD. DeD hatade och ä18kade 0aIIeI ..... ipa. ....... blev"" deD kan8ke mest omtalade TV.. .... bar vIMta l dela ""eka och DB har baD bidrqlt Wlattridda _nnteJrollv. Alkoär väJod eDs_· .OIIbl."""."' """' •••••"' '' . ron JrqI ritt l r&ttua tid)

SOIll

1978.

Expressen

och går till skarpt

ochi enmonol väst bra.og.Denmåstef men dialogenörasfår ipåinöstteblsådana vil korl attalt sal. la asiktsrikt­ ninSSU. gar kommerti MUFvalde attvaleav­n. ståDet gjorde frånFPUVärldeochrättdsungdomsfesti i. igen ingenting Men CUF har tydl ldern ärt. Handihandmedkoal itiosnsbro­ KDU och kommuni ternas ungdomsförbund hedrar man Mosk­ vaCUF med ochsitt delKDUtagande. kommersäkertatt försöka skäl l a . men ngen kommer attDärfhöraör:dem.äkinte tiU iMoskva! " På

öppningsdagen fortsätter

Expressen sin fräna kritik av

"Närdensvenskadel eagatigmOldeti onenharn· rinerstaav ktatettförödandesl säkertMedel nyfi­­ kenIvanhurl på iKremlärden resonera med tasig iSov· jetProbl . emetvelkangestal blir harbara alt hilvttaingatsho­ nom. För t y värr spärra avigasäkerhet,och"devärsl stan för delegationernasa personl eleNärdesvenskadel menten" harspärralsegaterna in. dag stadifestiovnsaleln,äktaresom förtil istårochmedskal nvignipångenLeniavln"överträffa olniynmpigsprogram". adens öppnikanngs-deochallMoskva­ avslvaraut­ t så tryggt ssade överom atthelderas rös­et. tVärdarna er skalförvil höras a Sovj log.... har ju utlovat en fri dia­ festivalen:

all

KGB

i


Torsdagen den 1 augusti 1985.

o

Varmt hjärta

En gång för länge sen var du mitt allt. Jag kände dilt goda hjärta slå uti din hand. En annan kvinna blev dilt fall Denne, hon som tog, jag haJar henne än. Hon tog dig för att se mig lida. Men ändå tackar jag dig nu för alll. Du skall alllid vela atl jag älskar dig ännu! "KnödUujantaslen"-68

En kropp väl (lold under byxor, tröjor och rot'kar, linnen, strumpor och kalsolllIer. Dold hela hösten och vintern och våren. Nu packas den upp - likt en överraskllilllIS­ present och överrasl,"

en

är allt de, man inte borde lut ätil.

Carboxyl

,

' _"

Inget att göra?

Slå dig ner i gröngräset Har du inget att göra under de sista sommarlovsveckor· na? Varför inte ta och läsa en rolig, spännande, fängs­ lande, romantisk eller upp­ , byggande bok då?! På bib­ lioteket finns böcker i aUa smakriktningar och för alla åldrar. - Ungdomarna borde lä­ sa mer än vad de gör! Fanta­ sin utvecklas, man börjar se på saker ur nya synvinklar och man börjar ifrågasätta ordinära händelser mycket mer då man läser, säger man på Vasa stadsbibliotek. Tonaringar lånar böcker både från bibliotekets ungdomsav· delning och frAn vuxenavdel· nineen. På vuxenavdelningen är ngdomarnas boklån av S,'I varierande karaktär alt biblio­ ekarierna p i'! Vasa stadsbiblio· ar c som är me t lästa. Dock hal man noterat att ungdomarn3 tanar m eket deckare. science ficrion-r )maner oc h - bland flickor - romantiska berättel· ser. Fackböcker om idrott och djur är ock ii efterfrågade ocr g. l ne har ADB-böckel bli,;r my k t populära. Den författare som fortsättningsvi dominerar utlåningen av dec· kare är klassiska Agatha Chris­ rie. I kategorin thrillers är Alis· tair MacLcan mycket omtyckt. - Carlos Castaneda är en nj författare som blivit pop bland ungdomar på si,ta tiden, berät·

tar en av bibliotekarierna pil stadsbiblioteket. Castaneda äl en så speciell författare att jag inte vet hur jag ska klassificera hans stil. Jag känner inte till någon annan som skriver som han! Carlos Castaneda berättar i sina böcker om hur han ble\ lärjunge till den indianske trollkarlen don Juan och om dc sällsamma och skakande upp· levelser som fick honom atl ompröva hela sin världsbild. Hittills har sju böcker av Cas· taneda utkommit på svenska: "En annorlunda verklighet". "Den överlevande", "Maktem andra ring". "Berättelser om makt". "Samtalen med don Ju­ an", "Örnens gava" och "Re· san till lxtlan ".

Ungdomsböcker

de. Raben & Sjögren har en serie som heter 'Ung nu' där en mängd bra böcker av kända författare ges ut. Denna serie är också omtyckt bland fin­ landssvenska tonåringar. Amerikanska ungdomsskild­ ringar lånas också mycket av ungdomar. S.E. Hinton heter en författare som skildrar var· l dagsproblem bland unga USA. Bland böckerna kan nämnas "Yesterday" och "Tex" . "Yesterday" handlar om två killar, Bryon och Mark. som växt upp i en hård. nästan slumbetonad storstadsmiljö. De har fått slass rygg mot rygg med alla medel för att klara sig. Men tillsammans har de varit starka och de har alltid varit kompisar. Plötsligt hän· der det något som blir början. till slutet på deras långa kam· ratskap - men var det att Bryon, träffade Tina eller att Mark kom hemdragande med miss· tänkt mycket pengar eller att den lilla hippiekillen Non Sto , hittas medvetslös av knark . ?' Svaret får du veta om du läsel boken! . .

En annan amerikansk förfat· tare som skildrar familjesv' rig· heter är Cynthia Voigt som be· riittar om tre systrars öden i böckerna "Den limga vägen hem" och "Det nya hemmet". Böckerna handlar om samma personer. men de kan läsa fristående. Cynthia Voigt hal en skicklig och medryckande stil och hon har belönats med det åtråvärda ungdomsboks· priset Newberry i USA.

Äventyrsböcker Irina Korschunow är en tysk författarinna som blivit mycket Hennes uppmärksammad. ungdomsromaner är äkta och känslosamma och borde läsa av vuxna likaväl som av tonå· ringar. Två böcker har kommit ut på svenska, "Berättelsen om Kristoffer" och "Samtal från Sebastian". "Samtal från Se· bastian" berättar om Katarina som aTdrig vill bli som sin mor: bara vara till för andra, offr2 sig och falla undan. Men den dag hon träffar Sebastian som är så olik henne - anspråksfull och besatt av sin musik - gel hon upp alla sina egna intres· sen och tänker ge upp skolan i förtid och ta bankjobb för Se· bastians skull. Då Katarina slutligen jnser att hon blivit li· kadan som sin mor gör hon slut med Sebastian även om det gÖl fruktansvärt ont. Förutom böcker som be· handlar ungdomsfrågor. är science fiction-romaner och äventyrsböcker mycket popu­ lära också på ungdomsavdel· ningen. En spännande serie som folk nästan SI[ISS om att få låna från landskapsbiblioteket i Vasa är Susans Coopers böc­ ker om ett ungdomsgäng som slåss mot trolldom och mörka makter. l serien har fem böc­ ker hittills, utkommit på sven­ ska och en sjätte är i antågande till glädje för ivrigt väntande läsare.

På bibliotekets allmänna av­ delning finns böcker som pas­ sar varje människa oberoende smak eller ålder. Nedan följer tips på ungdomsböcker (som också kan läsas av äldre gene­ rationer) att fördjupa sig i en regnig sommardag eller en

Du vet väl om att vi varje månad belönar den bästa insändaren med

150 mkt

oväntad ledig stund.

Alla införda läsar-brev honoreras med en liten slant.

BOKTIPS. S.E. Hinton: Yesterday Tex Cynthia Voigt: Den långa vä· gen hem Det nya hemmet Irina Korschunow: Berättelsen om Kristoffer Han hette Jan Samtal från Sebastian Yvonne Hoffman: Härlil!3 to­ mater ' Susan Cooper: l. Ovan hav, under sten

Du kan skriva om precis vad som helst. Eller t.o.m. ställa en fråga. Eller varför inte sända in din bästa dikt. Det går bra att skriva un­ der signatur (om man inte hoppar på någon namngi­ ven person, det vill säga), men sätt ut namn, adress, telefonnummer och social­ skyddssignum på annat ställe i brevet.

2. En ring av järn 3. Lövhäxan 4. Gråkungen

Adressen är: B'rev från läsarna OP, PB 27, 68601 Jakobstad.

Sommarlämillg

ULRICA HÄGGLUND


To_rS_d a_ge _ nde_nl _ _ a U_ . _ _I_l_9a_.

__________________________________

__

_____________________________________

••

SOU-rocken är ett måste:

Ogynnsåmma vädergudar

avskräckte inte publiken

SÖU-rock har blivit ett begrepp i rocksammanhang! Trots att

vädret var dåligt i år hade omkring 1 200 personer betalat inträde på rockfestivalen i Molpe senaste lördag och söndag för

att lyssna på de 17 banden som uppträdde. Om man bortser från vädret var årets S ÖU-rocktillställning otroligt lyckad. Banden var av hög klass och arrangemangen lyckades perfekt. Under de tre tidigare regniga somrarna har SÖU-rockhelgerna

Visst huttrades det på läktaren under lör­ dagen, och i stället för bikinis och shorts hade folk på sig tjocka tröjor och jeans. Men det faktum att 750 personer kom till lördagens konsert trots att vädret var då­ ligt visar att SÖV-rock blivit inkört i rocksammanhang. SÖV-rock är ett "måste" som man inte kan missa för nå­ gonting så futtigt som regn eller kyla. Den rätta stämningen låg i luften på lördagen, men läktarpubliken var aning­ en reserverad. Det blev inte lika mycket applåder och inropningar som under tidi­ gare år - men det är kanske också något man får skylla på vädret.

Hög klass på banden

Bland de band som uppträdde på lörda­

gen var Wild Force, Jet Black och Fraen­ dir de mest uppskattade. Mats Holmiund från Malax tog kontakt med ÖP för att få lovprisa Wild Force. - Det här är första året jag är på SÖV-rock, sade Mats Holmiund. Jag har inte brytt mig om att komma hit förr eftersom de inte har haft några ordentli­ ga heavy-grupper här. Men i år kom jag hit bara på grund av Wild Force. Wild . Force är den bästa grupp som någonsin uppträtt på SÖV-rock! På läktaren hittade ÖP Mitchel, en po­ pi901 från Malax som uppträdde på SOV-rock i fjol. I år nöjde Mitche,1 sig med att sitta och se på de andra banden. - Det är högre klass på banden i år än under tidigare somrar, tyckte Mitchel.

som genom ett under haft ljuvligt väder. Det bar gjort att man börjat förknippa SÖU-rock med sommar, sol och bad. Men någon gång måste ju Yädergudarna få retas lite med SÖU och

så i år randades SÖU-rockens första dag med kalla vindar och mörka moln. Arrangörerna hade dock inte behövt oroa sig - då vasagruppen Wild Force drog igång rockfestivalen

Molpe Uf,

var läktaren fullsatt med folk! Jet Black har varit bäst hittills! De spelar enkel och rak rock och de kan sin sak. Sångerskan har en verklig rock'n roll­ utstrålning! Jet Black är definitivt ett co­ ming-band.

"Alltid fiilis här" På söndagen hade solen hittat till Molpe

och den gamla SÖV-rock feelingen var tillbaka. Omkring 800 personer var på plats och området surrade av glada män­ niskor. På läktaren levde åskådarna med i musiken mer än tidigare och åtgången på glass och sallad var strykande. Det låg emellertid åska i luften och på eftermid-

)

I år uppträdde två utländska band för första gången på SÖU-r6ck. Ett av banden, Fraendir, kom ända från Färöarna. Fraendir som hörde till publikfa­ voriterna på lördagen spelar en spännande blandning av färöisk folkmusik har och rock. Bandet gör nästan all text och musik själva. En del av låtarna politiskt budskap och andra är fredssånger. Vårt mål är frihet mellan människor och fred i sinnet, säger Steinto'r Rasmus­ sen, en av gruppens medlemmar. Våra politiska sånger handlar också om frihe frihet för Färöarna. Färöarna har JU självstyre under Danmark, men vi käm­ par för att bli ett eget land så att vi själva kunde få bestämma över våra angelägen­

Max

Blues

heter. Fraendir kunde uppträda på molpesce­ nen tack vare ett stipendium från Nordis­ ka kulturfonden. Gruppen tycker om att spela utomhus och de har spelat i liknan­ de rockfestivalsammanhang tidigare. - Vi har varit med i en folkfestival och en jazzfestival på Färöarna, berättar en annan av gruppens medlemmar. I slu­ tet av augusti kommer vi också att vara med i en stor festival med många ut­ ländska grupper hemma.

Fraendir har spelat ihop i två år och det här var första gången de uppträdde utomlands som grupp. Men medlemmar­ na i bandet har .spelat länge på skilda håll och några har uppträtt utanför Färöarna ganska ofta. I fjol spelade Fraendir in en skiva som har sålt bra på Färöarna. På Island är Fraendir också ganska kända, så nu väntar man bara på genombrottet i Finland. Bandet planerar att göra en platta till någon gång i framtiden, men när har de ännu inte bestämt. Killarna i Fraendir lyssnar själva på all musik från Dire Straits till Björn Afselius och Mikael Wiehe. Björn Afzelius har inspirerat dem mycket i deras egna låtar. På skivan de gett ut finns Björn Afzelius låt "En sång om frihet" med.

ULRICA

HÄGGLUND

folk att dansa. = ===== ======= === ============================ ============= ============== == =====


Torsdagen den 1 augusti 1985.

r:l

'

--------�---� J=============C=C== -

U

,

dagen fick den förvånade publiken en liten regnskur på sig trots att solen sken. Mot kvällen drog molnen ihop sig på all­ avslutades med var och konserten

ordentliga åskskurar. .. Medan solen ännu gassade hittade OP vasaflickorna Pia Snickars och Katarina Björses på en sten vid stranden. Flickor­ na som varit på SÖU-rock två gånger förr tyckte bäst om Ragnar Hare av de

band 'de hunnit lyssna på. - Det var synd att det var så dåligt väder i I!.ar. sade flickorna. Men annars är arran emangen här jättebra. Molpe är faktiskt ett bra ställe även om det är så litet. Det är alltid "fiiiis" här och vi tyc­ ker absolut inte att SÖU-rock skall fly t­

g

laS tm nagot annat ställe I Under båda dagarna uppträdde truba­ durer och dansgrupper i paviljongen. nen 8ftGei LaxeU ar u l an t\ e­ \1aI Med han fan på aaak!.:[\·isor fi andra trubadurerna. J.J. ·en. \berg och Kriba var också uppskatta­ JJ. Nyberg sjöng egna sånger i J.J. il medan, Kriba underhöll med [,.1UCI1U' · arka låtar som han lCIIu_

___ Jörtlo&en men något publikbortfall drabba4es SiJU-rocken inte av.

-

_

och brännvin. B

en l

ö,���"���

Många stilar representerade

"rapping-stil" och lät riktigt bra. Joe's Gara2e från Åbo skulle egentligen ha spelat först på söndagen, men då Fraendir en­

ligt Hippi Hovi "fdlI nd' Molpemuscha i sej" och inte kunde spela som tredje, blev det alltså redan på lördag som man drog igenom sin re· pertoar med rak rock och rythm & blues. Ragnar Hare är vid. det här laget kända och gjorde inte nu heller sin publik besviken. En del medlemmar har bylls ut, bland andra har

ingen.

- Om man ser på hurudana förut­ sättningar vi hade får man vara nöjd, säger projektledare Hippi Hovi. Hur många människor skulle ha kommit till något annat ställe med okända band i det här vädret? Det har faktiskt gått bra! - På lördagen var det svårt för banden att tända publiken, fortsätter Hippi Hovi. Det var egentligen bara Max Bluesband som lyckades få publi­ ken med sig. Men det beror på att många av årets band spelade för svår musik för aU få publiken med. Den som gick bäst hem är egentligen Bee­ Gee LaxelI som uppträdde i paviljong­ en. Skulle han ha varit på stora scenen hade han slagit ut alla andra!

ULRICA HÄGGLUND

år lockade också dansen I

Den som tröttnade på musiken vid läktaren kunde som vanligt se andra program i paviljongen. I år represen­ terades dansgruppen Damim av Jon­ na Kevin ensam, eftersom alla andra i gruppen hade fått fOrhinder . Föru­ tom Jonna Kevin uppträdde en del ur MiIla Simoms dansgrupp med dans­ nummer. Dansuppträdenandena loc­ kade mer publik än vanligt i år och applåderna

smattrade

efter

varje

upptliädande. Jonna Kevin hade kallat sin dans "He­ re comes the sun" efter den gamla Beat-, lesl[,ten hon dansade till. -"Jag har gjort koreografin till dansen

Wild Force från Vasa inledde SÖU-rock på lördagen, Gruppen har en mycket duktig gitar· rist i Jan Stolpe, som dessutom sjunger bra fö· rutom alt han behärskar all spela gitarr med tänderna. Wild Force framförde låtar som Wind & Rain, Wild Force och I Will Relurn. Trummisen bjöd på ell mäktigt solo.

Som andra band spelade Exousia från Kors· holm. De hade ell kristet budskap i sina texter. Första låten helle Efter Festen, Medlemmarnq

i Exousia bylle ibland istrument och det var en medryckande musik som spelades. Sista biten var en parodi på samhället av idag, där det sa· des all det är det yllre som gäller. Låten gick i

själv och jag har anpassat dansen efter musiken, eftersom jag tycker så mycket om den där låten, berättar Jonna Ke.!iin. Annars brukar det vara tvärtom så att man' väljer musik som passar sedan man_ arbetat ut en dans. Jonna Kevin har medverkat på SÖU­ rock flera gånger tidigare. men egentli­ gen tycker hon inte om att uppträda där. - Jag tycker om att vara på den här festivalen. Det är en av de bästa festiva­ lerna jag vet, eftersom den är så liten, . Festivalen borde inte bli större, för då kommer den unika stämningen att för­ störas. Men jag tycker inte så mycket om att uppträda här av den enkla anledning­ en ait folk redan har sett alla mina num­ mer. J ag måste hela tiden hitta på nya grejor och det är tungt, förklarar Jonna Kevin.

man nu fått en flicka på keyboards. Gamla medlemmar spelade som gäster. Ragnar Hare är ett band man gärna båd,e lyssnar på och ser på. Vasagruppen Jet Black fick bra 'publikres· pons från första början och sjöng bland annat om Lory, Hope My MOIher Doesn 'I Know, Mad Leller och Come On. Gruppen !'IIo Doubl fran Helsingfors kör med en !ile annorlunda musikstil, som kanske inte går hem så bra i vårt land, Enligt medlem­ marna i bandet är deras mus i k influerad av den brittiska rockmusik som spelas just nu. No Doubt gör all musik själva och ska inom kort göra en single som kommer all saluföras i mellaneuropa, Förutom brillisk musik är man också påverkad av australiensk rock. No

Doubt 's trummis kommer för övrigt från Au· stralien. ' -

Fraendir kvicknade så småningom till och

spelade, som nästsisla band på lördagen. Fraendirs repertoar består mesI 'IV frihets- och politiska sånger. FörsIa låten "Foröyar" be· skrev den färiska politiken i della nu. Som sista grupp upplrädde Max Blues Band från: Jmeå, Sverige. De om någon fick upp ångan på folk. Flera extranummer fick ges in­

nan publiken nöjde sig. Max Blues Band består av nio män och en kvinna, som verkligen vet hur man får det att svänga. Söndagens SÖU-Rock körde igång med två bra band efter varandra. Bob Secrel kommer från Vasa och består av bröderna Tom och Kimmo Suomela, trummor och gitarr, Hannu Haavisto klaviatur, Kai Tikkamäki bas och Markku Keho som sångare. Det var första gången Bob Secret spelade inför publik sedan man bytt medlemmar och bildat ny grupp. En del av pojkarna har förut spelat i Sunguards. Bob Secret gör för det mesta egna låtar, och har numera också börjat sjunga på finska. Man tycker att del känns bra att sjunga på eget

Forts. sidan sex.

De flickor från Milla Simons dans­ grupp som uppträdde hörde alla till den grupp som vann en större dans­ tävling på Island.

- Vår grupp var sammansatt bara för tävlingen på Island, berättar Sussi Hagström som tillhör gruppen. Efter­ som vi hade program färdigt från Is­ land tyck. e vi att det passade bra att ta det på SOU-rock. Men alla danserna är gjorda för åtta personer och vi är. bara fyra här, så det gör sig inte rik­ tigt som det ska. Milla Simons dansflickor uppförde en dans i showstil till Gtenn Millers musik. Koreografin var Milla Simons'. - Vi tycker att d\';t är kul att uppträda här på SOU-rock. Folk uppskattar vår dans och de är inte så krävande, säger Sussi Hagström.

Jonna Kevin representerade i år ensam dansgruppen Damim.


-.- .

.

..-,. . .... ..

. '" .. .

.

.

lö 3. 8. kl. 26-01

UNGDOMSDANS OCH

TA EN SVÄNG KRING FONTÄNEN pA

KOM OCH TRIVS

5 män BASTKVOL

- 10 kvinn or och dansar i

SAMBA, - -TANGO, DISCO DIseo KOM

ÖPPET. DIseo

DIseo

DIseo

IHÅG

ÖPPET

BUSSAR SOM

Lördag

3. 8. kl. 20.

Artisterna har fått storhetsvan­ sinne! Det anser Göran Lundin. som basar för fem större parker. . och dansställen i Viixjötrakten. I Expressen berättar folkparks-

chefen om en lyckosam satsning pä gamla goda dansband som In­ gmar Nordströms. Wizex. Vi­ kingarna och Curt Hagens. Tummen ner blir det däremot för alJa dyra artister typ Carol a och Niclas Wahlgren. Orsaken till dethär är helt en­ kelt att artisterna är så dyra att

Många... pråk. Killarna i Bob Secret uppskallade också all S äU-Rock numera godkänner andra språk än svenska. Inget fel på svenska för killarna del, men de tycker inte om språkgränser. Musi· ken ska vara det viktigaste, inle språket. I au· gusti bär det av till Umea på spelningar för Bob Secrct. Säkert kommer man ocks<i där all gilla Kädet, Laivamatka och Kuitamo Kutsuu Rollercoaster, söndagens andra grupp, äl killar som kan konsten all tönta sig på scen utan all vara löjliga, eller Ivärtom. Enligt egen utsago har Rollercoasler en av de bästa trum­ misarna, en av de bästa basisterna och en av de bästa gitarristerna. Kan man väl lro, bra lät det

i alla fall då de drog igAng. Rollercoasler

På fredagarna dansar vi till en trevlig orkester och på lördagarna sköter OJ Christian feelingen.

TIDIGARE

med

Dansmusik istället för dyra artister

PÅ MANDA!

det inte går att få det hela att gå ihop. Satsningen på dansbanden uppger Lundin diiremot att har gått hem till fullo. - Det ligger i ·tiden. Nu när Svensktoppcn kommer tillbaka tror jag stenhårt på dansbanden, säger Lundin till Expressen.

spelade nera Jimi Hendrix' låtar, som till exempel Purple Haze och Remember. Efter Rollercoaster blev det G)'cklarnas Af­ ton's tur all spela. Gycklarnas Afton är fran Mariehamn och sjöng alla låtar på svenska. Hjärtats Röst, Miljonär och Här Kommer Tårar var sådant man bjöd pit. Dreadline från Jakobstad spelade reggae. Ett plus för Dreadline är att sången inte dränks i musiken, utan kommer tydligt fram. Oturligt nog drabbades gruppen av strömavbroll, vil­ ket kanske till en del gjorde att inget extra­ nummer fick ges. Publiken tröslades med all Dreadline finns Då skiva. Gigi & Late Nigt People har också gjort en single, SOI11 borde komma ut i augusti. Bandet är hemma i Ekenäs. I Molpe kunde man höra

Fredagens dansband:

Kom och njut på vår varma terass!

IAnD/TEnl

UNGDOMSDANS på EMET SJ

med & Intr 25,-

1f.fl1)Z

DARKNESS

LÖRD. 3. 8. kl. 20.

Gel ready Eddie och AIII Vi Vill Kan Vi Göra, bland annat.

Gigi sjunga

Regnet började ösa ner under framlrädandet och en del av publiken drog sig därför bort, ty­ värr. Torsten & Pojkarna lovade aH spela så reg­ net skulle sluta, men det fortsalle envist ändå. Torsten & Pojkarna gav järnet på scen och uppskallades verkligen av publiken. Torsten fick också Hipi Hovi all sjunga med en stump. Hårdrock presenterades av kimilogruppen Trouble_ En lugnare låt framfördes, Summer­ time, där trummisen lämnade trummorna och sjöng i stället. Trummisen har bra röst och kunde gärna sjunga oftare. Varifrån Helsinki City Heasers kommer hörs ju, så de behöver ingen sådan presenta­

Arr: NUF

tion. Gruppen har många medlemmar och fick den fataliga publiken med sig. Non Troppo spelade som sista band på S älJ-Rock, och det var faktiskt lite synd om dem. Regnet skvalade och största delen av publiken hade. farit hem. Men Non Troppo gav

inte tappt. Pargaspojkarna delade ut slickepin­ nar och handdukar mellan funklatarna. Bra musik. Sist och siuIIigen gavs applåder åt Hip­ pi Hovi som hållit i manga trådar för S äu­ Rock, för Pelle som suttil lva dagar vid mixer­ bordet och at lJlf Stenlund som fixat "paradi­ set" Molpc. tv1änga av de grupper som uppträdde på SälJ-Rock filmades av tv, sa förhoppningsvis får vi snart se dem i rutan och drömma oss lill­ baka till Molpe.

Yvonne

Ståhlgård


-

SIMON DE BON från gruppen Duran Duran hoppar av artistli­ vet och satsar på segling istället. För att få vara med i den 17 man starka besättningen ombord har Simon sponsat segelekipaget med närmare fyra miljoner mark.

SAMBA FÖR HELA ÖSTERBOTTEN!

BO DEREK kommer inte att spe: la Eva på film. Inte fastän hon skulle få spela rollen· iklädd ett fikonlöv . Istället skall hon spela med i en vanlig komedi, "Polo, anyone?".

..

SVENSKA OSTERBOTIENS FOlKHÖGSKOlA-FOlKAKADEMI mERMARK, NÄRPES

:1r l

.-

• r

.,

_ ,

.'0.

p;r'; .

'. -- ,.-.

,.. '

...

Vi har några lediga studieplatser inför läsåret

1985--86. Du kan

välja

• • • •

BARNOMSORGSlINJEN VARDlINJERNA SPRAKUNJERNA SAMHÄllSEKONOMMISKA LINJEN • MEDIAlINJEN • UNGDOMSSEKR. LINJEN • FRIA FORTBILDNINGSlINJEN

B

UCE SPRINGSTEEN gick på

sade mellan alTärerna. The Boss sig vara sparsam - då h ne stannade fram­ för en exklusiv boutique drog han henne bestämt vidare under armen.

Ansökan senast den 15 augusti till 642 20 Yttermark, tel. 962!;i64 41. Begär prospekt!

y'

mans med sin fru Julianne utan aU bli igenkänd. Paret Springste. en blandade sig bland märmi· skorna på King's Road och stro­

* Tygblommor.

-50 %

* Keramik......

-30 %

* Armaturer...

-30 %

OBS. Inom augusti kortkurser för pensionärer samt i keramik och akvarellmålning. Anm. 6 aug.

ROCK AND FUNKING

'

TAIMtRI Kyrkoesplanaden tel. 961-121 126

20

BESTÄLL via nedanstående kupung

eller kom på besök till Kyrkoesplanaden 20. Vasa.

* Vitt porslin.. -20 % (även för porslinsmålning) * Trävaror .....

-20 %

CPre e1J.t iillllre'l Närpes tel. 962·41423

"'

JUMBOTEXTER: HOT - SEX - CHOOSE LIFE -COOL

-

f/1MRRlIER

Mariner - världens bredaste sortiment pålitliga. driftsäkra utbordare.

KORSNÄS BILCENTRAL Tel. 961-6410 02

T , An ,'_• r" I T . rn•p I

Beatällnlnpadr.

rc

-

-GOGO -WHAM _ - 19 BEER - OH LA LAA - RELAX -DINGO - FRANKIE SAY RELAX

AIMERI, Kyrkoeaplauaden 20 851 00 VABA.

Namn ....................................................................................... Adress................................•.....................................................

Postanstalt ............................................................................... Tel ........................................................ ........... ........................ Födelseår..................................................................................

I

Vi levererar varorna mot postförskott. 14 dagars returrätt. Post­ nings- och pa.ckningskostnader 18,- mk.


...

-MVSIKSIDAN

--

--

--MVSIKSIDAN

·.iJ--0

-

Hårdrockgruppen Wild IForce borde i dagarna komma ut med en singel om allt går planenligt. Efter det brakar det loss hoppas Tomas Öst, bas, Ulf Viklund,

keyboards,

Pasi Ju-vonen, trummor, Christer

Rönnholm, gitarr och Janne Stolpe också han på gitarr. Varför hårdrock? - Hårdrocken innehåller allt, där finns blues, skön melodi och- baUad. Hårdrocken är bred, och dessutom får man ge, järnet, säger Christer "Chris" Rönnholm. Fyra femtedelar av da­ gens

Wild

Force

har

spelat tillsammans i 1,5 år.

I

våras

utökades

gruppen med Ulf Vik­ lund, tidigare känd från jakobstadsgruppen Break. Gruppen har hittills i år stått på scenen en­ dast två gånger. Första gången var i Äminne fär ett por veckor sedan ach

nu

förra

helgen

fanns de med på SÖU­ ROCK. - Vi har inte haft nå­ gra större behav av "ke­ ikkor" i år, vi vill vänta tills singeln har kommit

står för en av låtarna på

med hårdrocken, börjar

den nya singeln.

den inte vara ur tiden

Övar en gång I

- Absolut inte' Det kommer upp nya bond

veckan

hela tiden. Man måste

ÖP träffar killarna i de­

komma ihåg att inte dra

ras "kömppä" i Jakob..

olla heovy-bond under

stad.

Eftersom

Janne

samma kam, det finns

kommer

olika slag av den typens

frÖn Vasa så blir det

rock också. Vi är exem­

rätt

pelvis inget heavy-me­

och

"Chris" långt

ningarna

mellan för

öv­ Wild

Force. - Vi ävar en gång i veckan men då gör vi det ordentligt. Det blir

- Det här är inget

Vi

prablem om man inte gär det till ett. Men, det

hjälpa oss med mark­

är klart att det skulle

hoppas

att

den

nadsföringen ut till dan­

vara bra att ho en äv­

säger

nlngslokal i Vasa också,

sarrangörerna,

så att vi kunde turas om

Tomas Öst. Wild. Farce satsar en­ bart

egen och ny

att köra fram och tillba­ ka. Men, sånt finns inte i

musik. Alla är med om

Vasa, tyvä r, tyvärr, sä­

låtskrivandet och dess­

ger "Chris".

utom har de också hjäl

Hela tiden nya band

av Henry Riihimäki som

tidigare också skrivit lå­

rack, säger "Uffe". Wild force trar alltså

9Ö sin rock. Vi kommer knap­

ungefär fyra timmar per gång, berättar "Uffe".

skall

ut på marknoden.

tal-band, utan vi spelar mera en melodisk hård­

past

som termen säger: pompig, mäktig

singlar,

na på vögen och man ser vilket underlag det finns, säger Tomes. Singeln kon föra Wild Force vidare till en LP. Allt ör möjligt. Grupp medlemmama ör alla rutinerade musiker .. det här laget, de kan helt enkelt sin sak' JAN SNELEMAN

första 45:an som har plockats från

denna musikform sägas vara en

denna platta. Låten är mera traditio­

blandriing av AOR (den amerikan­

nell amerikansk rock, men lyckades

ska vuxna rocken), progressiv och

ändå klättra ganska högt på de brit­

min me­

tiska hit-listorna.

ning är bäst på pomp-rock heter

Magnumoch kommer från England.

Nu skall ni inte missförstå mig

Varför detta band inte slagit ige­

när band som Journey

och tro att sida två är dålig. Nej,

och Styx placerar sig högt uppe på

långt ifrån! Den är "enklare" än för­

hitlistorna, är för mig ett mysteri­

sta sidan och innehåller mera melo­

um. Ant8Eligen har bandet inte lanserats på rätt sätt, vilket har lett till

O Pomp-rockore av vörldskloss: Mognum

att de i åratal har fått kämpa för sin

Kanske får Magnum sitt verkliga genombrott med sin senaste lp

orättvist, för Magnum är mycket

"On a storyteller's night". De har

existens. Egentligen är detta helt

vassare än de två tidigare nämnda grupperna .

Medlemmarna, särskilt gitarris­

ten och bandets allt i allo Tony Clarkin samt vokali ten Bob Catley,

har

en musikalisk begåvning som verk­ ligen heter d uga. Deras sånger kan beskrivas som epos, vilka sakta byggs upp mot den starka refräng­ en. Musiken är så långt ifrån enfor­ mig och melodilös man kan komma, och borde passa en rätt bred publik,

sälja

ta singei. "Just like an arrow" är den

och ståtlig. Enkelt beskrivet kan

= =

att

men de hjölper grupper­

pel på de varma orden i titellåten, vilken kommer att bli gruppens näs­

pomp-rock, där musiken är precis

nom ännu,

några

intellektuellt sätt. Lyssna till exem­

många varianter. En av dessa kallas

hård rock. De som enligt

sälja

singel. Det är svårt för alla

tar för Break. Riihimöki

Inom rockmusiken finns det

att

stara mängder av vår

allt ifrån hårdrockare till älskare av annan mUSl'k .

nämligen bytt skivbolag från Jet till FM, samtidigt som lanseringen nu-

mera sköts av samma bolag i vilket Duran Duran har sitt säte. Tydlfgen har detta satt sina spår, för plattan gick rätt in på 24:e plats på Englands lp-lista. Kolla rörst det konstnärligt gjorda skivomslaget, förrän ni sätter på plattan. Rodney Matthews heter han som gjort detta mästerverk samt ti­ digare omslag av bandet och till ex­ empel Yes. Även en annan "outsi­ der" bör nämnas ' producenten Kit

disk rock. Ta till exempel "Endless Woolven som har gjort skivan ännu pompigare och mäktigare.

talat om Magnun förut. Skivan av-

Skivans första sida är betydligt bättre, för här finns 4 av 5 superk­ lassiga låtar. Plattan inleds med "How far Jerusalem", som börjar

stillsamt i typisk Magnum-stil, tills Jim Simpson's (numera i nybildade UFO) trummor dånar och en tung

refräng bryter ut. Vilket sound! I samma stil börjar titellåten "On

love" eller "Steal your heart" och ni

fundera på varför ingen har bö-riar -

a.

storyteller's night" samt "Les morts dansant". Som ni förstår av sångtit-

larna så har Magnum inte typiska "-texte , utan här "Yeah, baby, ye . behandlas framfor allt karlek på ett

slutas med en mjuk ballad "The last dance" som behandlar en vanlig fö­

reteelse: den sista dansen är den sista chansen. Om ni nästa gång tänker köpa en

skiva med ett AOR-band såsom ex­ empelvis Styx, skall ni först ge Mag­ num en chans, därför att dessa gos­

_

sar från Birmingham har mycket mera att erbjuda än sina amerikan­ ska kollegor. Till och med ÖP:s egen Jeff borde bli imponerad!

Bernt Betong

IIIH111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111U111111111111111111111111111H111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

= = -


Torsdagan dan 1 aogosII1985.

G -----�---::=====: DIANA ROSS kommer inte alls att medverka i TV-serien Dallas. Orsaken till att hon hoppat av är att man inte kunna komma över· ens om hennes lön. Diana krävde Dånnare en miljon mark per av­ snitt, vilket är mer än vad JR får för sina rollprestationer. Rollen går nu istället till den nicaragu­ anska skådespelerskan Barbara

BRUCE SPRINGSTEEN toppar listan i den amerikanska rocktid­ ningen Cash Bo ' omrösning om .. bäste manliga sangare och baste

manliga videoartist. Dessutom kröns hans LP "Born in the USA" till bästa LP. Bästa pop duo blev Wham och bästa kvinn·

..

liga artist Sade.

Carrera.

ÅBOLANDS FOLKHÖGSKOLA

.

Tillbringa ett år i Pjukalaskolan i skärgårdsstaden Pargas. Vi rekommenderar vår språklinje och turistservicelinje II för studenter. Till turistservicelinjen kan man också komma om man gått 1-2 klasser i gymnasium eller har motsva­ rande kunskaper.

I

Jagger i farten - blir far!

Linjer för grundskolgångna är vårdlinjen. turistservicelinjen I och studielinjen.

Begär prospekt! Adress: Åbolands folkhögskola, Pjulcala, 21600 PARGAS. Telefon: 921-880 154.

Mick Jagg r. och David Bo­ wie kommer att ge ut video­ duetten "Dancing in the street" som singeL Låten

var först meningen som en engångsföreteelse för Live Aid, men paret Jagger & Bowie tyckte senare att lå­ ten var för bra att lämnas liggande och samla damm i BBC:s bandarkiv_ Mick Jagger skoll för öv­ rigt få en son i nästa må· nad. Hans gravida flickvär Jerry Hall har genomgått er ultraljudsundersökning son visade att det blir en pojke Mick Jagger har tidigare tr. döttrar, varav en med Je.. HalL

UTAN STUDIEPLATS?

KeJderfikande polischef

Skratta

för Uvet Ett gott skratt förlänger livet, det känner vi alla till. Men nu har också forskarna kommit underfund med det. I Sverige föreslår en psykolog att man skall inrätta speciella skrattrum på sjukhusen och i USA finns det en journalist som lever på att resa omkring och förläsa om hur man skrattar sig frisk. Själv uppger han att han räd­ dades från en obotlig sjukdom då han tittade på roliga filmer.

DANIEL TRAVANTI, mest känd sam sympotisf( och kun­ nig pol ishchef på Hill Street, gestaltar den legendoriske ra­ dio- och TV-journalisten Ed­ ward R. Murrow i en komman­ de film. Till Murrows ovanor hörde kedjerökande, vilket gjorde att Travanti måste ta upp rökning, som han lagt av med för tio år sedan. För att han inte skulle bli återfallsrökare fylldes ciga­ retterna inte med vanlig tobok utan med örter

.

Den senaste Innegrejen: Musse Piggt

Wlfttren populär figur ett bra tag nu. Sin filmdebut gjorde han redan 1928 i filmen "Steamboat Wil­ lie", och sedan dess har han hunnit med både det ena och det andra.

Rektor Carol a Löf

Till hans största prestationer hör att han samlat hem åtskilliga miljoner till Disney-koncernen. För det är fort­ farande bolaget som äger Musse-figuren och alla som' använder sig av den måste betala ersät1ning för upphovsmannarätten. Et1 fenomen i samband med musinvasionen är att Musse allt mera börjar kallas vid sitt ursprungliga amerikanska namn "Mic­

,

key". Så få se om inte våra serietidningar måste döpa om h onom så småningom. Mickey, Mikki eller Musse? I den

a ca rt e . gr i l l mat glassportioner

se r ve r s fred. - sönd. 11 olika sor t er

cafe!

o

matrastauranl!

Manipulerade Pentagon

nya vagen av Musse-produkter försvinner de nationella benäm­ ningarna p& den lilla favoriten. Bilden kommer fran Anttilas se­ naste katalog.

Hemdatorer har skapat en

dataligan.

ny typ av brottslighet bland

hade beställt varorna till en

intelligenta ungdomar.

I

amerikanska New Jersey

sportade sju tonåringar med

Arets bli -84 I hela världen

Körvinllg och ettrig Nyhet Rltmo Cl

EffektIv­ rymlIg och ekonomisk

Tonåringarna

postbox de hyrt under falskt namn.

En posttjänsteman

att försöka knäcka hemliga

blev misstänksam mot box­ en som alltid var överfull

datakoder - och lyckades

med brev och paket och

över förväntan. De kom in i

kopplade in polisen. De un­

försvarsdepartementet Pen­

ga datagenierna sitter nu

tagons databank, i telefon­

anhållna och åtal väntar.

bolaget

AT& T:s

Jackson på märke Nu har Michel Jackson fått äran att pryda ett frimärke också. Den 22 juli gav Jung­ fruöarna ut en och en halv­

1"-

dollars frimärken med bild av superkändisen Jackson.

datasys­

tem samt i hemliga medicin­ ska register och kreditcent­ raler! De kunde manipulera med

Pentagons

hemliga

uppgifter och de ringde med hjäl'p av Vuoden Auto -84 maallrnassa

Rmp

fr.

43.900,-

Ajomukava ja sähäkkä UUtuU8 RItmo

Rmp

Cl

fr. 55.100,-

BILHUSET_

Tehokas, tllaVB ja taloudelllnen

Rmp fr. 66.500,-

AUTOTALO

C!Jrl.fiJI!JDC!JaSJmOlJllJ.fiJllJ

sina hemdatorer

gratis runt hela världen. De beställde också hem dyra varor via sina datorer och placerade

räkningarna på

främmande människors kre­ ditkort. Kreditkortens num­ mer luskade de ut från kre­ ditcentralerna. Det var de olagligt skaffa­ de vararna som avslöjade

s het, vill säga att ett gäng ungdamar datacentral.

;

-


__ ________________________

To_H r _ a g_.n_d_._n _l_a

________ __ __

Åse och Eva-Lena en jättekram

Kontakt

från mig, Nilla sänder också .en

DU kille som hade långt härligt hår och följde med Highway Di­ sco 13.7, om du vill så SKRIV.

ÖP har adressen.

"en som viftade" Sanne Granlund från Jeppis var finns du nu? Vi brevväxlade för två år sen, men kom från var­ andra när du flyttade; Det skulle vara kul att ta upp kontakten igen. Skriv om du har lust. ÖP har min adress ifall du tappat den. Anki Vill du svara? Gör såhär:

kram. 90 och 9G får många hälsningar kram Gunilla och Ca­ rina. Taklaxar vi saknade er 20.7. vi Thomas, Glenn och Mikko & Malin. Action! Vi älskar er. Ni två som känner sig träffade vi tar igen 13.7. igen. Eller vad sägs... Puss och kram från Carina och Nilla.

ihåg mig när jag kommer till Kantinen nästa gång.

Sommarhälsningar

Hälsningar åt hela Sundomgäng­ et. Hälsningar från fyra som inte fryser i bastun. "filmiajm"

+

va?!! Kom ti Åminne så foar du si... wow!! Vilken snygging! Ja

det av SÖU-rock, det bästa roc­

måst

kevenemang i Österbotten.

Hyncho!

no

far nö!

SÖU-fantast Ciad! Psst Lena och Ingela i Ma­ lax Ingela ta det lugnt med kil­ larna speciellt dom från Vörå Lena! Du skall inte vara avund­ sjuk nu för att du vet nog.

Vi

syns på

"Bara jag" Glada sommarhälsningar åt Iris, Kenneth, Biffen, Cilla, Annika, Maria,

Veronika,

Alf,

Peter.

Mats, Christian, Mia, lriga, Mar­ ju, Rainer, Gustav, Geisha, Mi·

Hejsan! Se hit alla från 9G i GHK, ha en jätteskön sommar (det som är kvar av den)! Lycka till i fortsättningen! "Kortast" Hälsningar åt: Annika, Bernt, Malin, Fiffe, Nina, Kennet, Annika, Kent, Kari, Dan, Göta.

ka, Kjell, Tommy, Johan H, Ste­ fan o. Sören H, Juha, Jari, kom med

SÖU-rock!Hälsningal

från Lotta. Hälsningar åt smaskige Jonny å balande Boris. Sluta drägla efter svenskor Ingvar, kör hårt Kaj, Britta bromsar säkert. Akta be­ folkningsökning CIary & Stefan, Carina & Anders, Helena & Sö­ ren, Camilla & Roger. Liite kvar Björn önskar utomstående.

Hej alla muppar i Vörå. Särskilt kullas! Hoppas din amazon är skrot efter första kurvan. Synd att du fick körkort. Hälsningar till alla jag känner. Köp metal wastes nyaste.

Geble! Tack för att du kÖl" till Åminne. Ta det l u gn t med brudar Ove. Det börjar ju bli 2 till 3 per vecka. Slimj, kom igen!

. våll myggor

"Sundombusen"

Moj!! Skål!! Mår ni braa?? He jär no int' jag... korv ji gott elu

Fetknopparna. Tack Molpe uf

alla andra medlemmar'!! Häls-

Åminne är livet. .

________ _

och Hippi Hovi för arrangeran­

Grattis på 16-årsdagen Petra håll

Mickc

The

till

Roots och Viktor Hurrnio

Hälsningar från en Malax tjej.

_ __ ___ ___

Mele och Stefan. Annica kom

'

__ ________________________

menar Syrran & Johnny, Putte,

1) Skriv ditt svar till annonsören kaffepannan varm och tårtan på samma sätt som ett vanligt brev. fram. Sätt det i ett kuvert som du klistrar Anonym igen och frankerar. _ __ _ _ 2) På den plats på kuvertet där du normalt skriver adressen, skriver du Annika Åsbacka och hennes kil­ svagt med blyerts annonsens signatur le får glada sommarhälsningar av och datum då annonsen ingått. (t ex 'Maria. Kanske vi syns på SÖU­ . Kram 2/7). 3) Detta kuvert sätter du i ett stör­ rock! re kuvert, som du sänder till Tars­ dagstorget, ÖP PB 27, 68601 Jakob­ Hej o hå alla riykterister d. V.s. Monica, Agneta, Repe, Sofia, stad.

Jag hälsar till Krante, Annica.

Wd_I_ l_9

Hälsningar till Annika och Caro­ la. Mikael Wiehe var väl bra el­ ler hur?? kanske vi ses i Åminne också nästa helg? Eller blir det SÖU-rock...

metal Thunder" .

en nit,

i Åminne! Där gick

ni pil

för vi hade myggstift!

orkar din kretsen.

Hoppas vi inte ses på SÖU-rock! Sen måst' vi väl hälsa åt Albert o. August: Häls' häls'. "Sussi o }'lia" Gräggin å Kjötar va jä ni i lum­

pen tå ni kan kärn till Kalapi­ bryddjon osta siup. ABI-85 "Anti-Diva"

"Heddorna"

A, A, moi, moi! Kultsit tåilllä! 2007 i Åminne var är ni? AKH­ 707 är det bekant? Nog för oss!!

Anders!! är du trött på oss? Inte vi! Skå MS vi 25017 ÖH?! Pia har du sitt Alphans Johan? Mia har du sett Johan'> Kata, använ­ der du K? .. Gissa vem!

Annonserna i TORSDAGSTORGET är helt gratis för

ÖP:s

prenumeranter. Via torget kan man sända en hälsning, gratulera, stämma ... . .......... .... . ... . ......'. ....... ..... ................... .... . ..

... . .... ..

Adress: . .... . . :........ ... ... . ........ ..... . .... .. ..... .. ... .......... .. . .... .. .... .. Namnteckning: .....................................................................

träff, återknyta kontakter osv.

. Man kan också' annonsera ut en grej man viII sälja eller

köpa. SÖU:s medlemsföreningar kan via TORSDAGSTORGET påminna om talkokvällar , styrelsemöten, tävlingar mm. (Ej . tillställningar med inträde). Kontaktannoser under signatur där svaren förmedlas går också in under TORSDAGSTORGET. Gör såhär:

l) Skriv en bokstav per ruta i vidstående kupong. Lämna en ruta tom mellan varje ord. 2) Annonssignatur, telefonnummer eller adress bör Ingå i annons­ texten på det rutade fältet. 3) Skriv ditt eget namn och.adress uppe på kupongen. På raden "Namnteckning" skriver du egenhändigt ditt namn. 4) Kryssa för den avdelning du vill att annonsen skall ingå i. 5) Sänd kupongen i ett frankerat kuvert till TORSDAGSTORGET, ÖP.

AVDELNING:

o Hälsningar

PH 27, 68601

Jakobstad.


-

______________________ __ _

____________

T=orsd=age=n d=e n l au=g=us=11 1 9=85 .

_________ __ ______________

______

[JFJ

Österbottniska Posten Medlem i tidningarnas förhund. Österbottnisk ungdomsiidning och språkrör [ör Svenska

Österbottens ungdomsförbund

och dess medlemsföreningar.

Jakobstds Tryckeri och Tidnings Aktiebolag - 1985

Redaktionsråd: man,

Robert

Stig·GÖran Fors·

Selänniemi,

Patrik

Stenvall och Stefan Träskvik.

Chefredaktör och ansvarig

utgivare: Karl-Gustav Olin

Tel. 967.135 55,

Hemtel. 967·13420

Redaktion: Jakobsgatan 13

Pil

(Oft-...c.cH

Postadress PB 27

686 01 JAKOBSTAD

Redaktör i Vasa: Ulrica Häggiund

Tel. 961-113522

Hemtei. 961-213284

Fast medarbetare i Sydösterbotten: Yvonne Ståhlgård

Tel. (962) 591 25 (kvällar).

LA Y-OUT ETIAN: Tuija Kautiainen

K·GOlin

'flrrA p"f .JONS S/RUM POR. PI" Ll6G R PACIQIPe I PE:RJ:EKTA RAD R.

PRENUMERA TIONSPRIS 1985 Heh år ..... .............. . ...........80.·

Halvt år..... . . ....................... 60.-

Skandinavien.............. : ........ 90.·

Lösnummer .... . .. . ... . ........... 2.50

PRENUMERA TlONSÄRENDEN: Tel. 961·124222

KASSA OCH BOKFÖRING 1"-

jakobsgatan 13, Jakobstad Tel. 967·135 55

ANNONSMOTIAGNING SÖU:s kansli.

Handelsesplanaden 100.

651 00 VASA 10

marknadsföringschef:

Ulf johansson

O

o

Tel. 961·124222

Hemtel. 961-153 938

Annonserna bör inlämnas senast

måndag kl. 16.

ANNONSPRIS

I texten .... ... . .. ................... 3,95

Efter texten ....... . .... . .. . .... .... 3.95

NACC,

Närpes

American

Car

Bestämd plats - ,20 per mm .

Club, stod som arrangör för en lyckad utställning senaste vecko­ siu!. Närmare 900 personer kom för att ta sig en till. på det breda register amerikanska

bilar

som

fanns till beskådande. Bland an­ .nat kunde man beundra Leo Ny­ kvists

Chevy

Sportvan,

Oskar

Haglunds Ford Touring -26 och Asko Hahtos Chrysler 300. Efter många om och men med att hit· ta utställningslokal fick klubben slut­ ligen klartecken att nya yrkesskolans utrymmen stod till förfogande, ut­ ställningen kunde alltså bli av'. På årets show fanns flera "enda·i·Fin· land" - bilar med. Sådana var till exempe'l Potiac Catalina 2d HT cou· pe ·71, ägd av Urho Hautamäki fråt:! Laihela, och Mikael Nymans Ford Grand Torino Elite Coupe 1974. As· ser Ma!lm, kassör i NACC, är ägare till Finlands enda 2d HT Buick ·59 Le Sabre coupe. Buicken importerades fran Florida förra året och ska reno­ veras till originalskick vad tiden Ii· der. Bilen är också speciell på så vis att den startas med gaspedalen. Som god företrädare för 70·talets muskelbilar återfinns Göran Lähdes· mäkis Pontiac Trans·Am ·75. Bilen har en låg fartfylld look med breda fälgar och' däck, röd candylack, spoi· ler, synlig luftre'nare och en stor po· tant VB·motor. Den är dessutom till salu. En bil i verkligt fint originalskick och därtill ovanlig modell var Chrys· ler 300 4d HT 1963, ägd av Asko Hahto från Malax. En annan högst ovanlig bil var Peter Södermans

o EU all de många sköna utställningsexempkuen i Närpes senaste helg

_

Rollereoaster.

Vauxhall Viktor. Förvisso ingen amerikanare. men ändå representant

FÄRGANNONSER

Minimistorlek 200 mm.

FärgtiIIägg - .35 spmm

Österbottniska Posten ansvarar in·

te för eventuell skada som tillfogas

annonser vilka meddelats per tele­

fon eller som på grund av postför·

sening

inte

nummer.

införts

begärt

för Custom-klassen, det vill säga om­ b}ggd till näslan lotal oigenkännlig­ het. Eller vad sägs om "igenlagd" bakruta, ljusramp som täcker hela bilens bakbredd. dörrar utan hantag som öppnas samtidigt från ett enda lås (elektriskt), mörk lack och inred­ ning, tonade rulor etcetera, etcetera. En fin cIassie ear var Kurt·Erik Sjö. holms Dodge Coronet 2d ·56, ulrus. lad med VB och tryckknappsauto. mat. Silen, som inropades på auk. tion från förste ägarens dödsbo i fjol, är en gammal lågmilare som aldrig genomgått någon renovering. Som representant för dragracing. bilar hillades Robert Engbloms Chevrolet Camaro 1971. Bland övriga läckra utställda bilar må ännu nämnas en pärla från 1926. nämligen Oskar Haglunds Ford Tou. ring. Även ägaren själv är beund. ransvärd. Haglund som är NACC:s äldsta medlem. över 80 år fyllda, körde nedcabbat till Närpes med velocipeden i baksätet. Vid ulställ. ningshallen skruvade han ihop cykeln och trampade så iväg hem till Kaskö. Strongt gjort!

Text och bilder: Yvonne Ståhlgård

,.


..

(

________

.

' ''' ''

--

Vad·'·, tyeker·-J . ' .' ? "du. // ' ... -'

Fråga: Vad tycker du om att man har börjat göra städerna "grönare" - det vill säga göra gågator, förbjuda biltrafik i in­ nerstäderna och anlägga Der parker - nu ror tiden?

________

T_ors_ d_a_le_n d _ _en_ 1_aU_ _IU_$_ t l_19_8_5.

__

\J\rt(or_eto-sn .\ n\l_ n1l O l a l t , • II V f\, a 19 -arlg.. o, O 11·tnl Va Pa e . : .

. i

fället på Schaumans. Jag är 177 cm lång och väger.70 kg, berät­

tar Ulf. Det är alltså Ulf Kortes­ niemi i ett nötskal, men det finns mycket mera att berätta om detta nya namn inom topp­ fotbollen i Jakobstad. Sin fot­ bollskarriär började han som junior i NIK och där spelade han tills han blev C-junior. På

den tiden var det emellertid aldri·g Jr;l..ga om att stå i mål. Rätt ofta fan­n han sig till rätta på planen som centerIlalv . Se­ dan blev det spel i division sex­ . laget Munsala Bollklubb. Där fick han bruka sina talanger i ked an och under säsongen

Anna-Lotta Malax

Östvall,

20

år,

Svar: Jag tycker alt det är bra med gågator. för de ger stiiderna en trevligare stämning. Stiiderna blir också vackrare med många parker som omväxling till de grå höghusen. Gitte Fjellström, 22 år, Jakob­ stad

Svar: För mig skulle de gärna få to bort bilorna helt och hållet inne i stiid erna! Jag tycker att det är helt okej att man gör det grönt och trivsamt i städerna så att man slipper se bara grå be­

·1121

___

•• • ••• • • • , •• 4• . ' .. .................. .......... ......................... • .......................... • • Ulf Kortesniemi är ett nytt namn inom toppfotbollen i • • afO Jakobstad. Då division I-laget förberedde säsongen på • • v h d t t d a • r ,----'. = "-' • d e t t m • • avbytarbänken. • • • Men plötsligt hände någonting. Jaro fick allvarliga • • målvaktsbekymmer och Ulf placerades mellan stol- • • parna. Den 13 juni vak,tade han buren första gången • • • och det gick närmast lysande eftersom han höll nollan. • • .. ·· ··· . . . . Sedan dess har han fortsatt i samma stil. Utav sam- • . .. . ........ manlagt sex matcher i Jaros första lag har han hållit • • ..... • •. •.. .. •• • • • • • •• • • • • i fyra. nollan . • • • • •• • ••• • • • • • •• • Men vem är då denne okände fotbollssammanhang. Det • • kändis som från A-juniorledet självförtroende mitt stärkte • - Jag har bott största delen av mitt liv i Nykarleby men jag flyttade rätt nyligen till Jakob­ stad. I våras blev jag klar från yrkesskolan där jag utbildat mig till bilmekaniker. Jag har fyllt 19 år och arbetar för till­

Svar: Det är en fördel för stads­ borna. De får ju det mycket lug­ nare då trafiken minskar. Fast för affärsmännen kan det ju för­ stås vara en nackdel.

________

.4• 4

växt.in sig i Jaros etta?

Sven Jansson, 24 år, Godby, Åland

____ ____

målvakt, men bara när det inte fanns nägon annan som kunde ställa sig mellan stolparna. - När Jaro hörde efter A­ juniorer inför säsongen 1983 nappade jag på det. Jag fick Pauli Laine som tränare och serien sku'lle börja just för satte han mig i målet, och där har jag stått sedan dess, berät­ tar Ulf. Jag har inte ångrat mig, för jag trivs faktiskt mel­ lan stolparna. När Jaro sedan fick målvakt­ sbekymmer i mitten av juni kom det stora lyftet för Ulfs del. Han debuterade på hem­ maplan och höll nollan mot P­ lirot. Hur kändes ett sådant genombrott? - Det kan knappast kännas bättre och det var nog det roli­ gaste jag varit med om hittills i

!

% :

:

f ! ;::

;: j:

!; :

• • • • • • • • •

samtidigt som det gav mig en smakstart för spel på den här nivån, menar Ulf. På sex matcher har Ulf bara behövt plocka bollen ur nät fy­ ra gånger.

• • • • • • • • • •

- Man tappar lätt modet när bollen går i nät men det gäller att komma igen snabbt och då kan hela laget hjälpa till genom att uppmuntra mål­ vakten. Få spelare har chans att nå­ gonsin bli en målvakt av topp­ klass. Det fordras verkligen mångsidiga egenskaper och en

blick för spelet som enbart ett Man lyckligt fåtal besitter. måste kunna beräkna bollba­ nor och snabbt forcerande an­ fallares hastighet för att kunna göra säkra ingripanden i alar­ merande situationer. Ingen be­ sifter dock endast starka sidor, alla har någon svag punkt. - Jag vet faktiskt n'

ma

utrusningarna , jag lyckades i varje fall alla de gånger som jag gjorde en ut­ rusning. Svaga sidor har jag däremot gott om, jag kan egentligen bättra på alla mina Ibland målvaktsegenskaper. kan jag få problem med höjd­ bollar eftersom jag inte är så lång och därför är det också viktigt för mig att jag slår vakt om hoppspänsten. Den, om någonting, är jag i stort behov av när det blir trångt i luftduel­ lerna framför målet, säger Ulf. Sittande på läktaren i Jakob­ stad funderar man ofta på vil­

ken betydelse det ibland rätt intensiva publikstödet kan ha för matchens utgång och hur spelarnas på inverkar det humör.

Ulf Kortesniemi är ett nytt namn inom toppfotbollen i Jakobstod, - För mig är det ingen stör­ re skillnad om jag spelar hem­ ma eller borta. Men visst är det bra med stöd från publiken även om det gör att man ibland

också spänner sig mera än malt.

tong_

en s akultur (Lactobacillus acidophilus renkulsurmjölk med tillsats av En humor. Omtyckt av stressade magar. sura tur). som gör magen på gott magar och magar som vm ha hälsosam mat och dryck.

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 31 1985  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you