Page 1

......

r

österbottniska) "p 1 o:': s" 't' e n Österbottnisk'ungdomsförening

Torsd8ge

den 9 j nnaril 75

·

.

'

/

.

.

,

'"

'

..

\

"

'Revypubliken . fyller uf-lo/falerna' ,

,

,

'

':-r

"

,

,

'

_

/

-

(

,

(

D SJU NYARSSPEL bar hittills haft prerniar i landsdelen, överallt med fyUda- hus. Kommande helg ko'mmer,'Munsala med ""1ID.aSä1 e väst 'r" och den 18, jan. slår KorshoJlnsGille " .... dörrarna till sin saloon. Småningom. kommer även lUist_�ad ,. Kronoby. Terjä rv och' Vörå. Dänned- är' det .,-u rekord vad antalet beträffar. P..edan 12

inko mma nde sönda ", 'Just nu ser' det ut som' det

-

spel ar korsnäsbor- skulle bli ' Petalax och 6ver-' Sverige ! förystälJningar av Na­ mark ,som re er till

jan.

lm'Tese:rvatet på Vasa teater, För PetaIax del är det mer el­ Dirpi följande söndag den 19 ler mindre klart. Undo:lrhandliri­ är _ ärpes i ture n med, två gar med' ÖVermal"k har inletts LU!�"-CIJLUJJw gar av RöstupphoDe 'nyårsspeI som hittill,s .-et. Den 19 jan. får vasaborna framförts förefaHer 'att ha rä:tt .Järi>oeode karlebysuppor- hög standard. Särskilt korsnäs -o se fram emot ett gäs tspel bornas revy' har fat;; rosor i Karleby uf på Vasa teater tidningarna. ÖP:s utsända har 'Uurspelä" . ,noterat större satsning på 'de­'

\.

ko!, dräkter, belysning och ut­ , Däremot har spexgängen nob ­ formning t s verigeresorn a ;' . : Flera 'l!v revyerna' detta år väl Korsnäs som Karleby har har genomgående handling med

inbjltdningar me!1 vardera välbea betade övergängar mel­ ­ tackat nej till gästspel hos ian nurriren o h hela spelet för, finlandsröreningar i Sverige. öppen ridå, Det är knappast fel Dels är det problem med dekor att redan nu" konstatera aU och övrig utrustning, dels ar ndarden förefaller att ha t de medverkande som inte sta

'riIJ ställa upp på resa

som

'en

ett gästspel

så tung stigit. på två

arter i Sverige ändå blir,

Se insidor.na!

---I

*

Så pittoreskt

si pittoreskt,

{

Jublar pr fessorsk

(Darling Nyman

när hon jämte tankspridd man

anländer till semesterbyn Reseriatet. ProfessOrn (Bi ger Ha�lDU8) går omkring och kysser damer - kinden, dock inte trnn. T.v. värdinnan och värden Anni Nyström och Alarik Abb. .' '

TrulUInis •

l

kyrkan

AKOM tnunuppsättningen på bilden sitter Sune Ek­ str8.nd som just fyllt 18 å.r. Och' bakom honom finns kor­ Set.' Han har ställt upp trum­ morna framför altaret i Fors­ by bykyrka, och trummar på för allt han kan.

SUNE 'är elf av de sex som spelar i popgruppen Septims vi rä,knar 1 Gud 'som den sjuilde, säger gän'get. Grnppen spelar pop, J:Den inte någon vanllg pop, utan ' kristna sA.ng­ er i modern tappning. Och lju­ vat som, vil­ det har de på.s ket annat popband som helst. SEPTIMS har funnits till I, , drygt ett år. Un!1er -fjolåret hann , bandet ,uppträda drygt 40 gånger vid ungdomssamlin< gar o. dyl. De skulle inte ha att stiiJJa /upp dans och spela Lex. UD­ d r pausen, men vill ha utet Mera rntln ä.nnu innan de vA.­ gar ta det steget. nå.$Ontlng emot

pi.

I Se sista sidan!

Omröstning -iFSU öIll,viC1eordforand,ell

Seg�r för Vilander •

o

-

-

VALET av viceordförande

1

om F:SU v r föremål för ett '

visst intresse inför förbundsstyrelsIms första möte för året. Under det gångna året har det gnissla förra viceordföranden

Nils Malmberg b

inom pr, esidiet och \ e låtit förstå 'att I

han inte skulle ställa sig till förfogande_.... SÖU:s ,representanter

hade Nyland har bland tre sökande'

besluta t gå in för en åboländsk representant.

NSU'

öv erraskade med Fjalar Eklund

at

(Nyland)

utsetts

hum. kand.

Vivi-Ann

Barck. Till\ skolningssekretera­

föreslå re i Aboland har bland två sö­

från Aland till kande utsetts hemslöjdslärarin­

viceordfö ande. Från Aboland nan, Carita Joelsson. föreslogs Per, Vilander vUket I 'arbetsutskottet invaldes stöddes av SöU:s representan- Olav S torgård, Ptlr Vilander. ter: Gunvor Wikberg, ' Jan- rik I ömröstningen höll NSU:s 'Frostdahl och Tor Holm. Alän­

fyra representanter på Eklund, .Ilfngarna utser själva sin re­ , SÖU :s fyra repreSentante'r plus presentant. en- åbolänning höll på VHander I teaterrådet invaldes ,från' och två blanka röster-inlämna- SöU Fritz-Olle Slotte och Kurt ordförande Taxen ( suppl eant Britta 'Ny­ röst. gård , från NSU Mona-Lökfors Ålänningarna var inte med vid och , Tor Werner, från ÅbUF och ' från Eggert mötet. Vilander vald-es alltså Jan-Erik Rådet ut· Lindman. Paul Åland fyra. mot fem rösterna med • SE SIDAN 10. nu skolningssekrelerare i des

-

/

Storgårds

troligen

och Vilanders

.


öSTERBOTTNISKA

9 jan. 1975

der årligen omkring

5.000

miljoner kilogram I;:emikalier och gifter. Det mesta av den

här mängden binds men

I

(ro uk 1.600 ­

omkrillg

miljoner kilogram blir spill. Såhär mycket:

kilogram!

1.6t10.QOp.090 ­

Av den här mängden hälls,

direkt eller indirekt, mer än

hälften i våra vattentirag, me-:

, d n res ten sugs upp av mar­

ken eller försvinner 'j lufte . 'Ja,

ingalunda

försvinner,

utan förorenar luften,

Det är vattenstyreisen son'!. står för de här siffrorna,

vilka nyligfl) gavs _offentlig­ Enligt

,het i massmedia.

I

vattenstyrelsen,

\

notisen

som

finns

säger,

att

"inge ting

vaften ty­

av farligt spill.' Det är möj­

att

denna

uppgift

inte

ihop med .ovannämnda lä ggning. , Men ändå.

kart­

samma

hantering

åsamkar

naturen. Inom varje företag

bör man med lätthc-t kunna av bekvämlighet

kanske Iför

,

någon

att

f!9pa

igerr spåren av ett misstag

liar låtit giftiga ämnen ' rinna ner i avloppsr ret. -.

* Atgärder på flere plan \

Vad som krävs är åtgärder

batten om en renare nafur är

mer" än hittills värnar nåtu­

kom!Dit

sköttgluggen 'och 'som

i'

följ­

aktligen har tvinga.ts se om

sitt hus.

T.ex.

en

lagstittning

som

ren och framtiden, vilket i sin

tur förutsätter bättt·e rening

och bättre kontroU'-av giftiga

ämnen.

Mycket vilar på myndighe­

terna och, företagen.

En 'ny •

stad

Men ackså, enskilda miljö­

'medvetna anställda kan göra mycket för

smutsningen.

id årsskiftet inkorporera e V , fqykarleby stad tre lands­ kommuner och­ blev däTmed både befolkningsmässigt och geografiskt en stad att mna

'

att

stoppa ned­

I 'det hår; sammanhanget kan det

vara

skäl

'l.tt

erinra om' en annan

ockl?å

sida av

samma sak: de direkta faror ,

som många anställda inom Nykarlebypejden bar alltid' industrin utsätts för i sitt utgjort ett synnerligen enhet­ ,arbete. Under fjolåret upp­ ligt block, och det var natur­ märksammades många ,dylika ligt att de fyra kommunerna faromoment, och det är trp­ en­ en l l ti skulle gå samman' " ligt att jakten på lhrshotande het. ... Tack vare sammanläggnin­ under keIDikaler fortsätter gen kan området bättre än kommande år. resurser_ tidigare bruka d som fmns. Det betyder [ex. varje sammanhang där mll­ en klarare uppdelning av ar-

. med '

.

betsuppgifterna för tjänste­ männen och det betyder ­ -IfiÖjligh t till nätt­

!- :l!

.

-

ker

_

lltför. ,)ätt­

vindligt på niiljövårdsfråg'or­

na.

terar de farliga' kemikalema

var medvetna , om . vilka ska­ dor deras m ngen gång _ovar­

att kriiva akad 'reni!!g: i de ,

har

jljö­

Gårdagen tog

naturen kunde besparas myc­

på" flere plan.

som

detta

givligt , villkor - kan vi ha

oförstörd

ett bevis på att det lönat sig

dragen

Diiljö.våras­

både..i dustrier och tämligep

,ket av spillet om de-som han­

niera rening

s om "för6renar v-att.en

om

, --vilket måste bli ett oefter­

Man kan med skäl tro, att

* Kräv ständigt

det främst ,den 'd l av indu­

o h

industrin

alL }ångt mer

än hittills beakta

kraven,

hör

gång

Detta kan kanske tas som

pen 'moderna

måste och den

ligt att vattenstyreIsen anser

att

i vllttendrag i 'iiigon mån har ' \.. . kat. mms

till väsentlig!! delar förle­

gat.

gar. för att m!nska mängcien

peka på fall, där de anställda

den mängd' spill som hamnar

strin

1975­

I

jövårdsfrågor

.

Jordhävmng .

och J

är, det vet alla, dyrt att hålla"

naturen ren, men det är trots'

'

allt betydligt

yi-a-re att först

.,

o

o

ordbävningen i Pakistan oCh

- Framgången bestod i att nya har grundats . Det är de använde 'sig av- förgas­ - ju viktigt t.ex. för den na­ motorer med betydlig t lägre tionella med.v tenheten att vikt än en motsvarande ång_ det finns en bilfabrik. m-a:skin qe första automo­ • Just nu är bilvärlden i bilarna var nämligen försed­ da med ångmaskiner 'och gungning. Såvä i Ameri a som i Europa bågnar bilfa­ my ket tunga, ocksii ' mycket långsamma. brikernas lager av nya vag . Men {)C'k å Siegfried Mar- ­ nag som ingen har råd att cus, den tyskfödd.'l. mekani­ köpa. Permitteringar - det­ ker som kunde Visa up sin ta moderna ord - liör till bil redan 1875, använde sig bilden. Och följden blir: köp­ av ,en förbränningsmotor kraften minskar ännu mera. han hade själv konstruerat Hur-skal det sluta.? 'rroti! ständiga prishöjninden. ' Själva vagnen bestod gar 'ja, d gäller _både ja, den består - av trä. fordon och bensin (liksom Det förnämliga och uni­ ,ska,tter och acciser) är bi­

massmedia. ' Det säger sig självt att 'när dylika olyckor inträffar, vilka kräver många liv och Vilka lemlästar ännu flere loch där risk för både akut' hungers­ nöd och svåra epidemier finns, måSte omedelbara hjälpåtgir der sättas .-in. Men - punktinsatser av det här slaget får inte dölja det. faktum, att miljontals män­ skor ;tämligt lever. i nöd octi svält, många på. 'gränsen , till svältdöden. ,

_

­

FälTe bor i HfQrs

' l Helsingfors B' efolkningen minskade i fjol med 8,.000 c

perIJOner. Sett I ett vidare per­ spektiv är de_t här en betyd lse­ lös siffra.

Alltjämt suger huvudstadsre­ gionen, landets södra och syd­ västra delar åt sig folk från andi-a områden. u

-

större folkvandtringen till huvudstadsregionen är desto_ större utflyttning frän Helsing­ fors: fler och fler bostäder i centrum förvandlas obönhöl'l-lgt till kontor. Mänskorna, tvingaa flytta - till Esbo, Vanda eller Kyrk§!iitt. Flytta industrierna norrut.

J

o.ppftir, '6 'km/tim

cykl n, --. n tgen pa tomgqng

cyklonen i Darwin lir två katastrofer som - med rätta har getts stort utrymme i

Sankta ' 'I

-diskuteras.s

h-andlar det om pengar. Det

f

.' rutter?

l skall i. år_få sänkta skatter. V ,Det är en sak som alla väl­

komnar, rr!en sA. snabbt som in'flationen rullar' betyder den smutsa ner och därefter börja ..-sänkta skatteri l -realiteten e dast en bro s .{ör' fortsatta återvinna de miljövär den som' snabba skattehöJ, ningar. , Också i fjol'genonifördes en or måst e arf'· · l orade. D·· gått f·or och dessutom fick den en förskattesänkning, men denna hind­ månligt justering av bärom­ miljövården framför allt bli . rade inte staten från att kamma hem fler miljoner ån någonsin klassen, vilket ger ett betyd­ förebyggarid ., i skatt. Så blir det naturligtvis ligt större statsbidrag. också i.Ar, även om energikri­ iell tt a . nga industr anser å M -' ' Det är såhär en kommunre sen och , dess följdverkningar verksamhet och ren miljö är form skall skötas. spelar in.

Nykarleby har färt ett par statliga bevis lYd att kom­ mun reformen lönar sig: sta­ d en får en e gen skatteb rå y

' , ,. Bilen denna ,välsignade materiel var den oöverträf­ uppftp.ning, J�om vi så ofta fad, missbrukar - fyller hundra år. Ja, de lärda (eller i var­ • Så kom Henry Ford in je fall de' bHintresserade) bild,en. Det var han som lan­ tVistar, om vem som' gjorde serade det löpande bandet,' d n första bilen, !]len på tek­ vilket resulterade i många 'niska museet i Wien finns i o vagnar mI relativt låga pri­ varje fall en bLI från anno ser. T-Forden blev 'bilen för 1875. dagen - i många., många , Och den fungerar. ;' år. Nu -är den igen populär hos samlarna. • Det var först på IVitten av 1880-talet som de tyska 'ingenjörerna Gottlioo DaiLl1,-' .. Ja, seda n vet vi hur- det ler och Carl Ben 'var för gick. 'BiUabriker väXte upp' sig byggde de - enligt runt om i världen. Under de­ cennieinas lopp' har många mångas uppfattning - förs­ ta, bilarna. . fått lå igw, men många

oförenliga. Ett dylikt synsätt

relfjen skulle anvisa några vä­

de

notiser som publicerades no­

- terade

-

fortsätter -

lands industrier använ­

tionen,

'forsdagen den 9 jan.

Nedsmutsningen

öP Vårs

P&STEN

I

ka 'fordon hade motoreffekt.-- - len alltjämt - ett relativt bill­ på 0,75 hkr och dess topp- ­ ligt fordon. fart var sex (6) km i tim­ ' Vi måst;e räkna med stän_ men. digt stegrade kostnader. Me,n den gick. Ock$ AMlarn'a måste i -framtiden betala sin del av .. Ja, sedan bar det,gå att de kostnader. som de åsam­ säga gått av bara farlen. kar samhället;' tänk bara på ' Men det var motigt i bör­ vägnätets utbyggnad -och jan. 'T.ex. i EnglaIJd stiftade underhåll, på luftförorening. man en lag som starkt be­ ar osv. Nåja, det förs alltid gränSade bilens hastighet diskussioner om vad soin år en bils håStighet fick inte_ vad och vem som skall be· överskrida en' fotgängares. tala, men en sak är säker: Bilen- vann dock. den bHliga bHen hör gårda­ '' Första, Värtdskriget betyd­ gen till. de ett uppsving för bilen, J'rågan är hur vi skall som först', betraktades som kl,ara- morgondagen. ett spörtredskap: Senare Somliga menar: Tuta och ' blev den nyttig i transpor­ kör! ten och som bärare av krigs_ ALF SNELLMAN

'

läsarforum ··

Da' n s . ,- e_tt, dy.- ·rt '. no ]·,e- ? , ..

. .. , / .. tora hål_l mammas och pappas Fy, vad dyrt mtrade. Det har hör' man ofta l biljettkön vid en plånbok. sp ciellt om de·t finns 'dansplats. Sedan i fjol vAras har fleralThgdomar som är, i ; 'dan" ,

I

_

inträd t på de flesta dansplatser sanåldern", i ,samma hu,s.

varit ?-8 mk. (Vid speciella till

fälle nännu högre.) Räknar man till res an, så är priset för kväl­

len '15. 30 mk, beroende.på avståndet till dansptatsen Det gör

- Varf{>r -blir

dyra?

danskvällarna

-:- Vad kostar det att arrange-_

ra en dans?

• --SE SIDAN 3


&en

3

öSTERBOTTNISKA POSTEN

den 9 jan.

.11II11U1I1I1II11111111II1II1II1II1II1I1II1I1I

Varför så negativ

• DANS Våra' österbottniska

till lIf of�.h danser?

å tal öm orkestrarna '.

, är N

man

läser

LeJf

uf-rörelsen

och

Vidare har föreningen annonsera

för ca 500 mk. Resolution och tre

Ingmans' kan få ett bra dansbaf'.d billigare

i lägg i ÖP den' 27. 12. 1974 om

\

konstaplar gör ca 45

från Sverige, om man har intres­

dansveFkaamhe­ se av någon rikssvensk orkester.)

OS

I

I

01111I I

dII!!nDa tidning har ' man __Al_ t läsa förslag ';,mabaoden skall sälja hälften . anläggningar eHer "klara -S tyA. hlJgtalare för sång-

,

likt

Naturligtvis

flllDS' det· en eller

annap sak 80m man kan ta efter.

Jag

syftar

då:

den

enhetliga

klädseln. Denna är ju ingen oöver-

Ij

I

kostar föreningen ca 3.000 mk i

procent i skatt. Antag

=

_

I

Nog hade dc små helt eller näs- jag tan utraderats som dansarrangö­

komlighet vilket nägra band ock­ rer, den' saken är alld!!les faller ju på 'sin ,så visat. Showen och pratet mel-/ Festfö elningen som Söp.

te

klar.

se

är något

maldanserna

kommit

och

har

tillbaka

för

som

om

orkest-

tYCks enligt Arrangemangen rarna skulle vara omedvetna om,Ingman vara de sämsta som finns, problemet eller t.o.m. som om de och publiken. ingenting bjuds

har ju varit att dans­

k ut-lo aler byggs

ut _ skJ,I1.Je med nöje försök3. att pres, orkestrarna börja sälja sa mesta möjliga volym ur sina anläggningarna? Det anläggningar. iDt.e vidare logiskt. eD

man

arrangörsbasis.

ker,

negativt.

a: :

komml

n

o

P

:

En jämförelse med dansresmu­

eftersom förhåIlandet är ett helt annat

där. Jag

är

säker

på att

orkestrarna är villiga att disk ute-

Vem skall

ra problemet men den diskussio-

I "

SöU kunde ju göra en under­

sökning med

divers

decibelmätare

dansplatser

och

kYldiga

by.Det var annonserat i ÖP at,t det

skulle

gå buss från

i till Nykarleby

Oravais

gallup så. vi hade' konkreta' siffror att utgå ifrän.,

.

,I på

bussen. Där fick vi stå. i hopp

I tet

ont om att vara ute i friska

orkestrarna

faller

på alltför

snävt tilltagna scener.Snabba orkestt!rbyten och show är närmast

o

or var

terrang ••

är ekonomisk

I

omöjligt på ·en stor del av de ös­

terbottniska d nsscenerna.

,

Jag tror att det skall bli myc­

ket hälsosamt

ner

för ana

IZSKO VASA

med de

mellan arrangörer

orkestrar

förmånlig

.

som

har

diskussio­

och dans­

utlQvats

av

SöU n U efter nyår. Dessa diskus­

I

tiden i . Nykarleby.

Det är inte första gängen som

vi

flickor lovade

buss en

skulle

till

Purmo.

klagade och aUa' som

att

16.

11.

Några

bussbolaget

\·ii.ntade

Il. skuIle få åka på

öns ar f

inte kommit fast det har

T.ex . • d en 16. va rit annonserat.

större är

Jämför

»-r trän några går på

5 mk

andra 10

- Dans på gott och ont.Vad

du får ut av kvällen beror myc­

ket på dig själv.

, Jag pästär att dans är en ak­

tiv umgängesfonn.\ M.an träffar

gamla bekanta och får nya.Det

tal.as

om

slagsmål och bråk

danserna, men nog

är det mera

sällan man ser av sådant, så län­

ge man håJler sig på dansgolvet. , Dansa kan ej ella, ,men väl lä­

ra sig.Kurse

anordnas varje är

och någon specialist behöver man

'absolut inte vara. Det -fu-ofta de icke

danskunniga,

som

förorsakar bråket

seln på nöjesplatserna. - Hur

danserna

kunde

man

billigare?

Genom att:

till

stor

och otriv­ a. rrangera

- övergå till en

orkester per dansgolv och kväll. - Staten slopar nÖjesskatten.

bussarna

- Föreningarna

inte

ej

renoverar

och bygge r ut I onöd::m.

Med hopp om förbättringar och

var arga 16.

ett lyckosamt dansår 1975!

11.

L

A

att

man

hä"ta medsystrar!

ta regnade det och var kallt, för

l det andra missade vi den dyrbara

f bussen

som

små

Rättning i leden

om att bussen ' skulle komma. In­

• Några av arrangörernas kray I luften en stund men för det förs­

Två

ko

".

mk.

I

,

har

dyrt?

teaterbil jett

En

del

ommer) skall skärpa sig! .

via Jeppo. Vi ställ-

ev ntuell: de oss, som vanligt för att vänta

att

(till

med

ovanstaJnde

för studerande och fö­

rerna, dä passar man bäst hem­ ma framfö)" TV.

f

som

er, men

Krogbesök

H"ar man en sådan inställning

25. 12. var det dans i Nykarle­

nen bör ju bygga på något.

I

man

av

för­

mär­

mark upp till flera hun ra.

arrangorerna klaga pä?

l

av

Bio kostar A.tminstone 7 m\{.

••

IDO t ,

rangerna är inte helt på sin plats,

inte

Billigt;.. eller

-

Ännu ett.klagomål

ket jag behan lat tidigare.

si detta evinnerliga järnmed sv dansband.

det

en

ni

med andra nöjen.

a,

Sten Blom.qvist

dras

grund

igång

hälla

ett exempel. )

till uf-rörelsen och nöjesarr!lngö-

orkestrarna

går

Inkom

inte. Gammaldanserna-bar för då­

två orkestrar, en österbottnisk, en är. nog myc-' rikssvensk. (Prisskillnaden är ino om v lymstyrka kel: medv tna 5--10 m från scenen te stor nu era mellan våra och -ech buller _ de står ju mitt i ha sin påverkan på de rikssvenska orkestrarna, man det. Dagens danssystem och -mu­ för eD dpsanublik på sik kräver en viss volym. De st­ r för en hel del _bidrar ju även vilra da saia Nej,

dansorkest r skulle hö-

föreningar

finns föreningar

företräd· er. Ungdomsdanserna är

=

alla

hackor att arrangera dans .. (Det

'bara barntillställningar, de duger

Lyckas

med detta ex.. Korsnäs

00

3 .6

=

eningsverksamhet.Som

Men dethär. ligger helt och häl­ Ii!!a orkestrar. let

%

-25

mk

amorteringar på lån och inte att

I

framhåll ts

mk

4.800 1.200

3.000 mk = netto 600 mk.

förglömma

tad- b ra vi n snabbt får in dem I .. inte orimligbeL an inte direkt !tom for nägot år sedan, är en .festfordelnmgen så att de lan bitarna kan , . smäsDet av de bästa Id er SÖU kläckt missbrukas eller konkurr orkester. kräva av någon I clanspubli­ ' gång. Denna festförde!­ srgt blir för svåra för varandra. borde vara upp till orkestern så- någon reagera om en orkesKonkurrensmässigt, är dessa vida den bar tid och ideer att öva ning och denna festfördelningsställa sig upp m!o!d en kommitte har också i är skött sig mycl�et starka mot .restauranger­ in någon show ....ralla... akustisk gitarr och ett med den äran, och abbolut Inte na. kanske ett dragspel • Volymen har också varit upp gynnat de stora mer lin de smä, Återstår då den lilla grupp som Nykarleby ungdoJ.l1s- till diskussion.Ofta har dock sa- ' snarare tvärtom. skriker mest och som' Ingman ken

en

t.ex.renovering. Av 600 mk :en k s all föreningen betala z:ilntor och

.definitivt s

-

dag med skulder på

det ka.n

att

=

mk

4.800

Nästan

blivit lägre, men de år nog inga

var dansverksamheten sJmlle stå.barntillställhingar,

föreningen har

det är 8 mk.Dä få,r föreningen 8x6oo

I

I

att

publik på 600 personer och inträ

ra:

inte ens tänka tankaI:n<l. till slut

300 mk.

reda pengar.Av intradet går 2l>

I

!

1:8

En danskväll med tvi\. orkestrar

'

I

I

de ordningsmän i blir

I I

I

Upp­

der (t.ex. snöplogning, ev. avlöna­

I

'I

mk.

värmning \samt övriga omkostna­

ten, kan mari nte tro ttIri man, En inträdesavgift på 8,- är re­ . . va nt SöU: s m struktor ocli fått labvt bIlligt.Har ma.n trlv sam I , r d M ForseUs, österbot de e hit, ts Fen har över tid ax • PI. senare . . . . I . . . . d å har man bJu'tllt publIken lokal danBoi"kestrarna diskuterats' Johnny Cu ' m.fl. till s gott som .' en sådan ensldlg och n eh'atIv m. .. .. . . . procent vru:it professionella I stallnmg till de foremngar som nägontmg. tidning, dock främst ur II 100 Här harIngman mycket att lä­ lar med I något så när lyckats 1 'led /' dansm.a.o. de s"s örernas synvinkel. En hel das n band, < J ., verksamheten. , , . ra av Roger Bergström och Korstiirslag och krav 'har fram­ dansmusik på heltid. , , . , Ingman , krItiserar SÖU _och näs som nog är och varit en fö'L Det 80Ill många av des­ . .. . R dan detta gor ju e Jam forel- festfördelningen 1975 och påstår rebild som för vinterarrallgör n _ fiinJag haft gemensamt är aU . se h eIt fåf"an g" "' dan I{an man J U att SÖU delar åt de >!tora och många de senaste ären, det tyc­ O<; . . . nuvarande läge varit mycket' . . .. .i ,ta ,och Jam fora en svensk och en enbart ser till att d är nöjda. ker jag är en prestation s9m bör ....rm&ti· iska.. De har byggt på 'en .. . terbottnISk orkesters mar kna ds- Vad menar Ingman med detta? noteras. ' enögd idealism. föringsamräde .• Igen får vi en be- Jag kan inte' tolka det till nägot I Alternativa danser som Ingman .". . . Jdeehsm ar ju I och för 8ig' .. . ' tydande battre utgångspunkt tIll annat än rena rama avundsjukan går och drömmer om i femte rin. ' faH bör I .. " 1�l!IIll:in;g ont men I detta . 'de svenska bandens fordel. , I mot de stora föreningarna (barn- gen både är och var ett dödfött . , wara något mera an enbart , Det danse s m, du påstår). / företag redan från början. . _ ... .... ' .. Förslagen bör bygga på; Ytterligare kan man' ju ta och En forenm omed ett publIkun går Inte att dela upp ungdomar b sidan de realiteter som jämföra priserna mellan dessa bå-. ­ inst der ag pf1 B?0---:-1.000 pers er är i A.ldersgrupper och a )r8 i dag och A. andra sidan ,pä da 'för en österbottnisk dans­ .. . har i gen tor restplats. S ()r an den nämna ordet ålIersgr:l s. D i s es anses Det om kan, va-: syn finns kväH .. . . .tYeckling som gJo rt bort sig. forst totalt 3.000--5.000 per soner. ma VId . ..ojI:ig och tealiatisk. en hel del att ta i beräkning om' VI måste bara konstatez:a att N l utan Sö U och Ingman, i... kookreti8era det hela. ! man nödvändigtvis vill jämföra. festfördelningen' i 'dag vA gar man ungdomsdansarnas medelålder har ... --..

/

orkestrar

kostar ca 9'00 + resa tör en kväll.

I

karleby.,Vi

står mitt på

ju

en bättre or ning

koddJonon

hela

på dansE'rna

flickor

utrymmet '

Ny­

synnerhet

I

I

mäste

ju

göra

det

för

skall synas. Och nog "iii vi ock­ så dansa.

Dä, tar vi Tänk nu alla ' efter hur mycket i för em som mera rum det skulle vara att dan­

golvet!!!

skall dansa. De fär

i

I

ju stanna upp

sa på om vi aHa stod ute längs

emellan

väggarna

eller vid scenen.

Man

sion er, om de skall leda fram till halv biljett n ästa gäng det var för' att slippa igenom folkmassan kunde ätminstone :(å dansa utan fruktbart resultat, kräver dans I Purrno. något När " nä sta gäng " och sedan dansa vidare. Det är avbrott! Ifall vi inte. Själva har , enighet och organisation från or- kom hade ,de inte ordnat b ussar inte Iills r ligt f or dem. så mycket förstånd sä kunde ju Kunde v i,inte aUa ,stå vid scenen ordningsmän Ingripa. kestrarnas sida OCh_från arrangÖo som for från Nykarleby via Jeprerna nägot mera realistiska för- po.

slag än hittills.

eIler utefter väggarna I stället för, Vi önskar er 'alla ett gott nytt ' på golvet? dansår och ett större utrymme för

Vi är säkra pä att det .är mån- mitt

ga andra som tycker ungefär som

Inte

Orkestermedlem vi I denna fråga. Vi vill att de skuHe

vill

k

vi

säga

att

l

vi inte de som vill dansa utan avbrott. Två som viD det;

ute på. golvet, men man

.

\


Tor8,dagen den t Jan.

öSTERBOTTNISKA POSTEN

-

19'7ti

LAPPF .RD

VI DANSAR I

fredagen den 10. 1. . 75 kl. 20.

1.00

EN HEL KYÄLL MED TOPPENORKESTERN

BUSSAR SOM

:·i.a..

TIDIGARE.

ORDN.GR. I

/

kl. via o via Solf k; Petaiax., Nyby R Strand!.f/;. Korsnäs 19.15 via !iarrs.tröm. Töjby , Träskböle. Tak· lax o. Frönäs. - Haglund fr: Kaskö 19,30 via Närpes o, över­

Dans i ·-,p,·Ö RT OM

BUSSAR: Strand!. fr. Vasa busstation 19.15 lAn gäm i n­ ne. - Strandl. fr. .vasa b sst ati n Id. 19,i5 'via Solf, ö,Ma. lax, LAngäminne. - StrandL tr, Södertjärden' 19,00 Naset .... Service, Lennl Bac och a i ne bä ck . -,

u

Fred. 10 1. kl. 20-:-01

mark.

KINGS BUSSAR: Wester från övermark 19,35, Tjöck 19,55, K: stad,20.00 och �''''J'''' 20,10, - Haglund från J{askö 20.00, Skrattnäs 20.15, K:stail 20.30.=- Side Trafik fr. 19.).5, Ska t u ng 19.30, Dahlen 19.40, Härkmel'i mejeriet) 19.45, Traskvik 19.5O, · 20.00, PärtIs 20.10, - Mäkelä från·Teuva 19,30, Perälä 19.40, Myrkky 19.50, 20.10, fjärd 20.30. - Mäkelä fr. Vesijärvi 19.10, Kär­ 'jenkoski 19.20, Ohriluoma 19.30, a ij k i 19,40. - Wester fr. Honkajoki 19,30, Kodesjärvi 19,45, lsojoki 20,00.

by_ Sideby Lappfjärd (.via Tjöck Lapp­ Kr o

f

,

Lörd. 11. 1. kl.· 20--01

GEORGE BABI'J�IN 'A V HARR. COJONE -

6.

EMU 1\

YHT.

sköter om mllsiken

V

Tii. ska vi far .äär brukar he va roli.

A'RETS FÖRSTA DANS I

NYKARLEB •

LöRDAG 11. 1: 75 kl. 20-01

EXODUS

-

,

·NEW .KINGS

-

. FIRA TRETTONDAGEN I NYKARLEBY Jstad kl. 19.40. Från Gamlakarleby Jeppo 19,35.

Ko

BUSSAR: Haldinsfrån via) vjo kl. Oravais 19.1?,

by Edsevö. Från

kl. 19.00 viå. Kron o

-

Esse

'kl. 19.00 via LiHby-PunnO'-Forsby-Bennlis-(Riks

6

I

KALLBY ;?r

R

WASA TEATER ,

=o:;'A�::�::en�· ! !c aJO

fredag kl. 19 AVIGT OCH RATT, lör kl. 16 PELLE SV ANSLöS, sön kl 14 19 Korsnäsrevy NATU ESE V ATET.

"-

fredagen' den 10.,1. kl. 20-01

r ,�r.r:;

b

d

v

e

RR

o

R

Bilj 14 661 ti-fe 10-15 samt timme före förestäHningarna.

STEN-OLAS l. 'j; 8

8

:. kl.

19 00 v ia Gaml a .

1

I A���;�öP

................................ i ....................................


Torsdagen den

9

jan.

öSTER80TTNISKA rOSTEN

- 1975

.

.

s,

--�------�-

,

'

Rock-S1ww 'stora salen:

-75

--- en lugn och !!Qrmonisk kväll med skön musik träffa dina polare, skaffa dig 'en brud, ell r kom och ragga' en kille> -. .

f

Vä l k olJtm e n!

, gästar Korsnäs "

11.-1. ,'28-01

lOTCH \

Hannu Laine ja Mustat kissat

SEXRALLYT RULLAR.,

-

Discothequeth: .

Lördag

1925 års bästa' dansba

Bio Viking:

. UPPLEV

-

/

ROCK-SHOW-75 JIG-SAW . CANNEBAL

' -

Skrattfilm, mycket vågad

SE BUSSARNA: Strandlinjen från Va­ sa bussta ion' kl. 19.111 via Stora Lång­ gat. Kl. -19.15 fr. Söderfjärden v Näset o. Solf Service. Kl. 19.15 frAn Långåmin­ ne via ö- och Y -Malax. Kl. - '19.00 från . Närvijok1 Pörtom, Rainebäck o. Peta· lax. Ingves kl. 19.15 frAn 'Granlid, Nä­ verb, Norrnäs. Kl. 19.15 'från Pörtmos­ sa, övermark. Rangsby. -Kl: 19.10 från Kaskö via Närpes. Westers från Lapp­ fjär d kl. 19.15 via K:stad, Tjöck.

GUSTA·F WASA, STIG .,O·MANS ,

,

,

o O

..:.

.--__

Vi dansar ,ut ju lp-n

,

l '

-

. _

-

-

FREDAG 10. l. kl. 20-01·

-

.

NY

.

!

�ill.1.-75

töre kL 21. 8 mk etterr

.

SINGSB·Y·

- --

. , ,

[

-

_.

TOPPEN

--'

--

VI SES lGEN 12 .. 1.

-

k1.2Ö

-

. -

..

"

-

-

,

.

.

BARBA'RELA!'

S.

--

-------/ --_

BjÖRKÖBY

.

fr

Efteråt

-"

SöNDAGSDANS i

,

." .

-

2.

--------------

.,

-

20 OO

!IIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIUIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIUIIIIIIIIIIII:IUIUI;IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIlIlIlIIIIIlIlIlIlIlIIlIIlIlIlIlIlIlIHIIIIIIIIlIIlIIUlIIlIl8l11lUlII

OT från busstation I Vasa' kl 19.00 via Kvevlax och Vi!,rL ,

_IIII-"""'III!I II!III II!I!I

V N

S

1. Id

-och 19.

Pedersöre hlg, Hirvlax, . tel.

Förköp:

- ,

BUSSAR:,

1.00

I!!!IIII11I11I1I1I11I11I11I1I1I1IUUlillllllIIHnlllillilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlIlIIOlIlIlIlIIUlIIlIIlIIHlIIlIIlIIlIlIIlIIlIlIlIlIlIU1IIIIIIIUIII1I1II11

i Mo å den ll.

\ .

,

I

2O.

I ? S i y E Ö F i �sÄ ' IIiI Mu . , T Ii

.

. ---- .

kl.

.

j. ..----IIIi_... ---IIIi.. -Illili-. Illi--. .. ,

1..

Jl.

Vörå uf taekar . in publik för det gångna . året' och önskar god_fortsäunirig på det nYQ.

Sinpby, Iakmo och Karperö (Syrings butik) .

____ -

LöRDAG' ...

--

- I

BUSSAR: oT fi-An Vasa busst. kl. 19.00 via Kvev­ la%. OT från Kaurajärvi kl. 19.00 via Keskis, Kimo Oravais o: Tuekor. Ekmans från Bock kl. 19.00 via,

.

'

.

STIG .1 O"H-AN S

-

..

-

. ..

YEP!

---

FuNKT.GR.

i

AnnO'Dsera -

7

.

-I

öe -

,


,

yrkessli.oleleverna . med /

.-

J

,

i sk9Iullg o sförburrdet /

"

,

öSTERQOTTNIS

I

$) •

..

••

N 'O 'BY' KRO / . DU

skoleleverna bör organiseras inom FSS. Det var särskilt mitteneieverna inom FSS som ville organisera yrkesskol­ eleverna hiom skolungdomsför undet.

'

I

INNESTALLE SÖNDAGSKVÄ .iLARNAS , ,

( I

1975

-

SöND.12.l. kl. 20=-01

.

"

.

/

FRAGAN om ,Yrkesskolelevernas organisering var' som vän­ tat den största tvistefrågan på Finlands svenska' skolung­ .domsförbunds elevriksdag i Helsingfors den 29--30 decem­ ber.. Majoriteten av elevriksdelegaternl\,. ansåg att yrkes-,

Torsdagen den 9 jan .

A POS'TEN

;-

GUSTAF'WASA HÄNGER

I

OBS! Ingen buss

VÄL ME:!l??P'

, till att utföra' har. Mitten 7 platser. i den nya På ärets elevrikSdag deltog rax:e att /hjälpa Minoriteten inom förbundet,' , tyrel en cp vänstern första gången även fdlk-och att \underteckna de s.k . förb nd s kommunisterna, ville att yrkes" för Dessa kommer 'redsadressen som ordnas an­ 3. Hogern beholl. sm 'ena plats . skoleleverna skulle organiseras högskotelever. . . inom det formellt sett tvåsprå- också precis. som yrkesskolele- gående 30 åI'sminnet av vapen- I <len ,nya forbundsstyrelsen m­ kiga förbundet Ammattikoulu-verna att få en egen sektion, stilleståndet. Saken kons atera-traldes bl.a. följande för mitten laisten liitto. I praktiken _ är s fUllt eh folkhögskoisekreter.a-des vara synnei-ligen viktig, då Kristina Keto" folkhögSkolelev Ulf och bland från Gamlakarleby förekommer detta förbund dock finsksprå- re. agitation Emaus "'från Korsh lm. För \mot utrikespoliden ' a kigt, vilket enligt eleverna mitten förEn ann n tvistefråga blev bl.a. Ben ,väI1-stern ,invaldes bundarna skulle ha förorsakat elevriksdagens., utta lande om tiska linjen. EIevriksd geh bestora problem för en stor del kärnkraften 'och energipoliti-slöt att förbundet skall fästa Sandvik Vasa. Valresul tet vi­ av de finlandssvenska yrkes- ken. Förslaget till uttalande större' intresse. vid de m ntala sar en bättre återspegling av förekommer resultatet av lärover srå'dsv'o/' skoleleverna. 'problem' som som i stort upptar nfittenförsdagen len. E . levrik eleverna bland bundets f åsikter i frågan godI " . . .. Dessutom konstaterade man , nm g till , om I kändes' efter omröstning. Kom-tog också s täll I samband med elevriksda att strävandena till ett fören­ EH barn har munisterna hävdade att, 'utta-man-."8k aIl' ordna, n e11er två .: gen' hade 'mittenskoleleverna svårt a'" uppskaHa' . hetl.igande av utbildningsstruk­ . For århgen r d aga k s l evn e . kra att landets v på stoppa ut sitt årsmöte där man valde avstånd och hastigheter. .' ',' turen och; integreringen "av den n o forslag se ns. byggnaden av kärnkraftyerken bund tyre Och eH barn tror ofta \ , :? ' ordförande styrelse för och teoretiska och praktiska utbUd_ aH en bli kan stanna upp är avsett som ett ang repp mot elev.n. k. sdag århgen godkandes D).itteneleverna och fastställde på nOlltid. ngen förutsätter ett enhetligt ,utrikespolitiska den linjen. enhalhgt. ,v,erksamhetsplanen , vilken finlandssvenskt förbund. Yr­ TRAFIKSKYDD ' MittenförQundarna tillbakaviibland annat upptar: ,en inten­ kesskolelevermi. komm r' att få Nuvarande ordförande Micce . ' sade detta och sade att det var k eIverksam SIT lera d' st ud'le . , ' en egen sektion inom SkolungFranck' omvaldes ennal1igt till . . obegripligt att nian kunde dra rdforande f r h t. ' Ti. ll -ny I sende. domsförbundet och en sekrete­ förbunds O I;dföra styrel sådana slutledningar om utta­ m ttensk?lelevern valdes "En , . valen skedde en liten förskjutrare kommer att anställas för . . landet.­ folkhogskolelev, l ag an H n n o n se ra I , n i ning i styr eförhå lande a g att' sköta yrkesskolfrågorna. .sö!F. - , Yrkesskoleleverna ' utser själ- Elevriksdagen uppmanade nom att Mitten erövrade en ' j E. H. IrlrltU:;:nlrlrlDrlrlava denna delegation. också enhälligt elever och lä-plats av vänstern, därigenom I ,

.;'

-/

-

..

I

/

.

,

.

-

"

__

'

aaaaar:.n::Ulaaal OP A .

'-

,-

Deko'ren o h-, dräkte illi toppe:n pa sOCkenstämma i 17 O':"taIsniiljö o -

• IDEN med sockenstämma. på 1700-talet, dekor och

/

dräkter är toppen i petaIax­

revyn. Framförandet är full­

"'gott.

Själva förverkJiga,ndet

av iden, åstadkomman4e av

en handling med anknytning

till

nutid,

regissören

... strö

har

Förutom de redaii· nämnda gjordes a framträdE.nden av prä:sten Lars Nygrund, ålder­ mannen Erik Thölix och bön­ derna:' Vilhelm Strandberg och ' Felix Björkas. '

produeentenj

Karl-Johan

Sjö­

inte mäktat följa ppp , genom hela s let.

"

och säkert hittar de också egna ,stenrösen att gl'äva i, sade h n . • Ett t oppnummer i spexet var flickan och pojken, Vera DCA Bertel Fant, som ldi:skute,rade barndagvård och könsrdTler.

• Revyn har en fin inledning med folkdans i tidstypisk dräkter på bykrogen. Efter öldrickande gubbarna Bertel Fant och Klas Nordmans "byrnlly" och vissa andra preludi­ er (varför så mänga onödiga ridådragningar ?) var man så klar 'för "so}{enstämmon". På plats raIlJlS överheten i form av tvfi grevar, socknens kyrkoher­ bönder och bOndmoror. de, Prästen hade hela tiden ,pro­ blern med att få kvinnan 8itt ,tiga i församlingen.

_Lars N"ygrund hade skrivit kupl.etter söm framfördes av bl .a . Siv NäsmRin, Erik Thölix och Folke Engblom. Mera sång kunde ha förekommit för peta­ laxåktörerna visade sig klara den delen av spexandet mycket ' " bra. . För uppmärksammat gäst­ framträdapde på dragspel vid premiären svarade 16-åri 1 Anne Ketola på dragspel.

ii Efter en bi-a början på So­ kens-tämmon mQttades spelet Nya sockenstugan äriI.av. A,1rlmytnirigen ' mU, nu tid ! ha­ " betShu.set i Madax - var peta' ...... ,m ........ ' a ok"arpa 1.. . de ID' /teuela "* F1l an och ck pOJ'ken (Vera och .. .. ård. Flickan vill.pussas, men det -=01" "" .... _1 Fant) talar om barn laxbönderna hårt emot, men på är pojke spexet igenom. Ironin 'och poninte med pil. prästens inrådan klubbade gre­ än 'a fick i:nte samma siag­ ven av beslut om yggande. t i'll kun ldg regnptakerska. Skarpaste. vidräkningen med kraft i senare delen. Slulet hlev • bet m yckna' reg;andet un- Rådslagen vid stämma n andagens förMIlanden stöd Sjö-dock rätt festlig med ett nytt der sommaren och därav föl-lqlöt 'vidare tin by.ggande av ström sjä:1v för i en monolog välmotiverat framträdande av jandoe problem äterkom man tJin. folkdansa.:na. Det är fÖ'l'Sta häl tral, väg mellan .Stor­ ' där h'lUl .manade petaIMb6rna , ' , då, och då. Skulden lades på ' .... :' gången J ag upplevt att folk. _,,_. . .. d s Jon ooh M l d ' " mot , bl .a. ma'. kamp, , ID U ..wl- :en, den "upp tJi'H partipohtike och förklarades' fär som HUda, dans fuHt naJturligt Smulti! in . . byråkratin \"ar andra J.axbom . De har planer på att i en nyårsrevy . häxa och sattes i stocken. Se:- satsmnga r och fOT'hållandena. okande _

pe. talax,

'_

ru,nre

- nare i spelet hlev hon'

upphöjd

tiH

Närpes.

.

1 Finlandssvenskhe_ r saker

som gU;slad-ee ,

i

spelet.

l

flytta museigårdentill

Malax

'.

'

-

Se g \


Torsdagen den 9 jan. - 1975 _

öSTERBOT TNISK.A POSTEN_

5

/

ottagningsrrini H lsocenfraleIls-_ skådeplatsen ·förJröstupphovet Kraftvisan

te av att pojkarna gjort en del dessa visor· till texterna av

hovet. Mycket mer än början

själva: Leif Groop st'lr för tex­

är det dock inte som har an­

ten tHl pörto!llvisan.

till' senaste som­

Anna-Lena

IUI;ld och na

t.alar om i

meo

"

er

niga äldre aktörerna i Närpes.

Toppnumm r för-aess\\- fyra da. mer var visan om barndagvår_

hur

man upp­

den.

om allt och alla

speciellt om

Birgit

hälsovådlig

0- och rättvi­ 8Or' i rlidvisä och lögn prosa" assig underhållning _ ID allra största delen. Bättre \ än de senaste årens, skulle jag ja påstå, vilket inte , säger så * Om mera barnvårdsplatser ber Benlta Slgg, Anna-..Lena Bäck, Annlls Byl1!Dd och ChrlStln"Karlå . l en va eker ocJi väl framförd kuplett. .

Yerksamhet. dess

et.

Kägra.'

dåliga sketcher drar kare. Han är med på scenen nästan hela tiden och agerar personangrepp måste bedö­ med utomordentligt, fast hän­

.

dock ned heJhetsbetyget. Nå ­

N

'

...

'

pes

ar

gÖrS ;a"v

Gösta Marander

som

tunstombudsman. Revyns verk­

lika skrattpärla. direkt dYmma och delser ngerna OCh danser­ • Det är och sketcher inte alls opaSSand e. .' na som är bäst i Röstupphovet. berör honom. Klas WesterIund v u ga nybörjarfriskusarna mottag­ sekunderar väl men är ojäm­ bästa, .men verkar ibland väl Hälsocentralens • elak. K&s_ och dopingtesten Anders Teir och Olle HäggIund ningsrum är Skådeplatsen för nare. Sketcherna hör för övrigt in- har många poänger. Nå ot för har det blivit ett fint - spexar­ Röstupphovet. En myck et fin vardera dessutom soIri ·teiun basats görs av Olav Rosenholm te' Ull topparna i revyn. Ide_ mycke t överdrivet kanske . Trast-koppen den: . En utomordentlig monolog sjunger riktigt bra. Mina dröm­ 80m erfaren och initierad be8Ö­ mässigt är

ra

mas

håller faktiskt på--att över­

glänsa de rutinerade och kun-'

Röstupphovet - med under­

häver sin

AnnIis. By­ KarM - gör

Bäck;

Chr i stina

också lina insatser. Un gdomar­

inledningen.

rubriken

,damerna Benita Sigg,

Unga

I fortsättningen llandJar de t mest Q.m hälso­ ftDtralen.· Det är ocl{så de n och Olav Rosenholm sem syeee.

_IDas Westeriund

Pörtomvisan

mer. Prestationen. förringas in­

och fläkt över början på När­ pes uf:s nyårsspel Röstupp­

mars

Sp:mienviS'art•

och

hör aBa till -spelets bästa num­

srov FinelI . . . Det är ' fart

knytning

/

stad,

mars

• .E VA SJÄNN E BöRJA, Bängt å sjänn stov sJ&DD

1

som

.

Klåvus framför med

känd förmåga två sanger. Den na är skriv n av William N".u­

man från Munsala, den andra

iånad från Sverige.·

•. Som vanligt finns ett par an­

slående danser med i. närpesre­

vyn. I år är det

blom som står 'för

Lena

och inövning.

Grön­

koreografi

texten :'!.va.r>lr förutom

För

redan nämnda -Henni Wikman, Björn

- Forsen

och

Mariann

2 Personer medverkar i Röst.upphovet. För "bakgru)lds­ gnäll" svarar Söderstedts trio msch.

Se

g

ätt.; e revy 'än Natttrres.ervatet

kan man inte kräva av /amatörer .

.

• DET ÄRROLIG'l' ått kunna konstatera - bätt e n den revy. korsnäsborn:& presterar i år-kan män inte kräva av amatörer. En glad och positiv ton, musikaliskt

topp,

på.

lagom fränt och lagom stämningsfullt, tänkvärt,

en med välrepeterat och

klar röd tråd och ett aktuell t budskap, riJregis erat - aHt det här kan sägas om Korsnälfbygdens / , teateramatörers nyårsspel' N aturreservatet. några frågetecken Endast noterade .. • D amnä:,rkning under den närmare två tim­ underhåHndngen. långa gällde Marjatta Friget.ecknen - - en och. idrottsflickorna menad seriöst ironi och g varvades litet för Jätt­ _1>11 «1+ och störande . Ett frå­ satte jag också för en �1D"e� klagan men där -skulle aceneriförändring göra ilum­ motiverat. Anmärkningen ett personangrepp i .et.::heu Allemansrätten.

der gast er från när och fjärr an , kända och mindre -kända.

I

Det är fråga om en konstnär, -

emigranter excen tri k<t hamstrare,

/

hembesök,

ett

professorspar ;

liftarflickoT,

skol­

barn med lärarinna, ell positiv­ spelaI'e, mattvätterskOc.. region­

[(o rs OOS l

I

planerare och ett - jordbrukar-

PM" på bondesemester. Dess­ t.. var Res ' v t utom sagda minister, idrotts­ - a.Ut .. 'llegaJ t.i t går, och såp88S yr när Lud g 'Söderman, Lars Ekström och Lars Korsbäck -tvättar "* . S te a nb I .....m!l'8prod · _ r e , a:t flickor, kommunens folk ochAm mattor vid semester yn. ucen,..r ., , reg'lsso- ' lång ad 'sån gare. eda medverkande. I höga navå är de ' goda sångax­ sprud lande sånghumör vid pre­ sångffu:m.ågor. ""I'ft!I!!II!I"Inl 1tet tilldrar sig • De. aNra flesta blir mI fina tister Inan där förfogar över. miären. De två duetterna-med Av den långa" raden me9ver­ 81!1DeSterb y i Korsnäs." typer tagna på kornet och inte verkliga kande i sketcher förtjänar- sär­ var Den ena stäniningsfulia kuplet- John Backlund Anni Ny- alltfö r överdrivna. Flera skulle _1I._..1I: Nyman, . Alfons .AJari:k Abb spelar man gärna ha återsett. under ten. solo, duett eller i grupp, pädor. Gunilla ooh Viking By-. skiilt Darling. avlöste den 811<4"a. Ett 15-ml lund 'står inte långt efter detta HOlmbiad, Birger Hannus och Alarik Abb kör spelet. I bötjan taldes om . en ,­ nämnas. "':-ft stil än han bru­ fest. I den väntade man sig få sånger ingår i Naturreservatet. I par. Bh"ger Kreok har 'ett fint Lars Korsbäck - eahart till fördel. återknyta bekantskapen med Och inga lånade schlagers, aHt 8O'loframträdande i "M'8lldas • Musikbeledsagningen sköttes H ry Nyståhl, Anrr­ följsamt av Christer Backgren specialskrivet och' framfört av sång". ervatgästerna-"":" professorn kompletterar sångare som verkJ.igen får fram Mari.-Törnroos och Qifola Juth­ & 00. bekor, dräkter ocll be­ konstnären t.ex . -' men och back kompletterar och 'under­ lysndng fyllde måttet. IDtt sär­ texten. Sa.fmrreBel:vatet - se- festen blev mindre än väntat. • BE BIDAN JJ Avgörande för korsnäsreV)'DS • Gun Korsbäek VW" på ett atryker den stora bredden av _!!IIIb�y = Kor.mäa - anlän-

'


s

Torsdagen den 9 Jan. - 1975

ÖSTE'RBOTTNISKA' PO�tTgN

Bättre· 'Spex j < djupare nian går - rimmande kommunaldirektör topp '.

J

Oravaisrevyn

ju

djupare man

blir

andelsladugården, det som va­ rit i byggnaden och vad det - skall bli. där. Susanne Ahl­

bättre­

gir. Spexet

utspelas. kring ett borrhål i

oravaisfjärden

där borr

strand med ko och kupletten

a

Jag köpte en kossa .är ett av de bä.ttre numren.

Lasse Sandberg har diverse pro­ blem och möter aktuella frå.­ g r.

Erik

Kiviniemi

och

De. medverkande - drygt ett tjugotal- är s gott som helt nybörjare, och med tanke på . det ian spexet betn..ktas

' .. Vi går på djupet eller "Vi . gaar_ på juupi", heter spexeL. som

skrivits

ihop

av

som mycket lyckat.' Nu gäller det att fortsätta. Vid pre­ miären.fick man sätta lapp på luckan genast, aIla platser var

gänget

ch regisserats av Stig Svens ·och Tor Ahlstrand. I andra de­ len går man ännu djupare, ocl)

slutsålda på förhand.

det är <Iär de bästa inslagen finns. Vis,serligen. finns pigga lag i första delen också, men. l andra löpte det h.ela betydligt - / bättre'. • Den rimmande kommunalåi­

rektören (Kalle Eklun.d), som tillsammans med -en annan kommunalman (Leif Berg) är­ ute för' att spionera på borr­

applåderas.

ningarna och vill flytta gränsen så gruvan kommer till-Vörå,

*

Borrlll'l& l ' dömer 1iiiss O.!.& als-tävUngen. ' , längst t.v. Erik KiviniemL

är ett av de bästa numren. . Berg är ckså . bra som den

Borrarna

miljömedvetne städaren.

Ki ini ini

/

Lars Sandberg mi,i.te -

mckornas

längd

med

tumstock,.

Sånginslagen . hade gärna fått vara flere. Hela ganget verkar ju klara -av såhgnum­ ren. För musiken- svarar Sound.

. . Revyn gick för öppen ridå. . ' t rna snurrar knng I!!0vborrMan slapp alltså långa pauser nIngarna genom hela revyn. med onödigt ridåhalande, och _ el av numren' i revyn på 'qet sähet flöt spelet j.äm­ • En . Med ytterhgare nagOt korta, är ja nare. förtjänstfullt snabba e te po kunde ma ;'1 än egentligen kan man inte kla a nu mInska dödtiden mellan att just någonting är för numren. långt.' I några av de verkligt -

/

och

·

O ravats.

är centralges lter Ett annat kommunalpolitiskt Sandberg nummer med udd är då Jan­ genom nästan hela spexet. Bå-

_

F

Magnus (Peter Sundsten) me. da är goda spexare som snabbt sin Sekreterare (Stina Siffren) . ' _ får skrattarna på sin .sida.· De _ . , medlar' i tvisten mellan de bå­ protesterand e munsalacor <tocki får agera domare i miss Orada bOrrarna ­ som efteråt -filmade st äl- de får polisbesök, pla -_ kommer underfund med. att de vais-tä Iing n, blir,

-

- en fllmnIng s m karnkrafiS­ )l e tar; bråkar

lurats.

'

• Mot försut" delen av spexet... kUilde man anföra anmä.rknin­ gen att humorn tog sig onö­ digt vulgära uJtrycli:, någon­ ting som inte förekom på sam­ ma satt i andra delen. Men som helhet kan spexet· mycket väl

osv.

I

Aktualite­ korta 'inslagen

-

figurerar

cä n d e

bI.a.

r

Gigli -allra dråpigast som Tarzan , makthavarnagjs las friskt

,

• KARLEBY UF:s spexargäng hiu alla de komponenter dekor, behagJig som krävs för att en revy skall lyckas: musikbeledsagning som är en' smJlla utöver det v.anliga, go­ e aktö­ oda dansare oCh framför allt rutiner da sångare, rer. Texterna ir ofta dubbelbotQiade, öch förmodlige,. mis­ ' Ilar den oinvigde en -bel del av poängen, Men fastän man Inte känner till alla de namn som risas, är de bekanta nam· äl skall kunna nen tillräckligt många för att man mycket . pl\s.iå att det finns udd- i et mesta. , Som vanligt är Gign Nylund- . _ TZ den som ringer in och ringer. . ut, och som genom spex,\t ploc­ . mesta poängen_ Spexets k r de

r

ar-Z euy L .

dråpligaSte scen är då ban som_ . _ serna fnelIan forntid och nuha TarzaD i lianen gör entre.' ' så att varje . nyt{ nutidsnum­ •. Men,'Oc·kså många andra l . troduceras av grottfoI - . mer m .. . ganget har kommlt så långt . . I f" . an e. orf'a t'tanD-' . kets skinnh . . h amnar att de Inte l" l angre . trod u . 1011 osv. c sm mng­ kt' å O h " s uggan : Glgh på sa mma _ om fin n er' grottfo ket att de . sedan. sätt som fol' någr år måste ha ett ordnat samhälIs. . " Nu kan man mte· langre påstå s ystem, u tn amn vara Ddra ti'lI . d att spexet står och fa.ller med k omrnuna ldlrekt or och an ra armed lOgen Gigl·1-- d" ' t'mgJ ont ms ' , tållerar teI efunktionarer, " sagt om hans insatser. fonsvarare osv. . Karleby -fy Iler . 600 år. 1 år, . Grottfolket agerar rätt myc­ . . och revyn skall vara en inledket l fo"rsta akten. Om någon_ . -_ .. t. Revy­ ng på ' b'l l euJU . n e .. .... . " JU ti m g skulle tas bort ur spexet makarpa presenterar forntiden ' -yore d.... "'L. va" l n å gon sådan scen, . p å SI't-t sa ' " "tt l f orm av en k var­ al lt kan gott och va vara n tett grottm mriskor - Kristi a . 'Holmqvist, Anders och Rohert Jlredriksson och Beni Kivinie­ - I andra akten är Gigli Sank­ mi. te 'Per som kontrollerar diverse

I

..

::

-

I första åkten växlar hiLndel­ kända. pe

"

"

Forf&ttarandelsl - uppmark 1li.sning av fr.v. HAkan Oraniund,

*

....

I

I

_

. . samma.s I Uurspellä, Frltz·OIle .

som

Slotte, och

.

. är namnet

Gigli

Nylund.

innan de släpps 'in. €>ch .där lälllOat vissa offentliga platser.' kommer ett och annat i dagen Av bara farten tas farväl av som får pubHken att ha verk­ länets hövding också· . . . Hgt roligt. I HimIasången tar Kvinnöåret uppmärksammas oners syndaregister gänget farväl av personer som av JoJokka-marthorna som upp­

pI\ karlebyre\'YIl,

med

"upp-

vaktar landsdelens kvinnliga riksdagsledaIllot -(Håkan Gran­ lund) i ri'ksdagen: Där finns d också kvinnoförbun ets ordfö­ • SE SIDAN. lO


'h

den 9 jan.

-

1975

öSTERBOTT

ISKA

POSTEN

9'

Blandat mottagan4e för Kanal trä kommundelning huvudingre dien s röda res till de som varit ivri.., g:ast att dela Pörtem, nämli-'

• IDI:N att använda sig av "ideob dspelare och sända bate tnt TV program på den

....talade

-

tredje

kanalen

-

gen Gunnar, Runar, Gunnel, Bengt, Robert, Harry ech Per.

är

Itra, och den har man tagit fasta på 'i Pörtom s pexet Ka­ aal Trä. Håkan Granqvis.t,

ech

religa.

Man

kan

särskilt

nämna sketchen med startsket­

från Vasa har åter varit pri­ mus motor fö r revyprogI'am­ IDet i Pörtom, och i en tea­ tercirkel i medborgarinstitu­

tet

Metsäbotnias

bygge

i

Kaskö ech scenen vid den be­

gransen vakade ' nya Malax ech Närpes.

!et har programtextema Och '

hgin vuxit fram.

Flera inslag var träffande

. F"6rutsättningarna för ah fö­ reställninge skall lyckas är aaturligtvis i det här fallet 'be­ n»ende av att inga tekniska missöden inträffar -­ som -det faktiskt gjerde vid premiären pi nyårsaften, men när vi såg prograuune t på nyårsdagen ·pte det väL Ja, t.e.m. 70 t bättre, enligt Gran­ * Nä.rpes' röda r08 utdelas å.t dem som arbetat aktivast för delnin gen av Pörtom; qrist.s utsago.. • Håkan Granqvis t presente­ .' Delningen av Pörtem var nar p;egramledaren rar Kanal Trä på ett, anslående denten natltrligtvis neg' huvudingredisätt som inledning 'Och man får Granqvist också ech spelar där­ ens i pregrammet, ech klipp ur in tes.tbilden i TV-rutan. Un­ vid själv presidentens rell. Det pressen visades i rutan. ' \Lidder pregrammets gång tar man pregram sem framförs på sce­ ( in intetvjuer med revvpubliken nen filmas ech ses samtidigt i nför tredje 1 kanalens sändnin­ mjölkbo.rd 'diskuterades ämnet, 110m intet ent anande uttalar TV-rutan vid sidan av scenen. gar ech det Som är dåligt skall vid föräldramöte togs en del låg vid entren u n att veta En del av pregrammet "direkt­ naturligtvis klippas Qch tas em, kenflikter upp, I fl ra kuplet sänds", medan andra delar är påstår pre\:Iucenten ech pro ter berördes d lekala fråger­ om den delda kameran. na och, slutligen gavs Närpes Ett telefensamtal med presi­ att betrakta sem repetitiener gr$ledaren. _

Pörtom

Det

cher

fanns

och

deck

mellan

flera

utfyllnadssnack

lägre' halt,

sket­ av

så att helhetsin­

trycket inte blev det allra bäs­ ta. Ett tjugetal personer med­ verkade i 30 pregramnummer. Som

l

sångare

medverkade

Berit Backhelm. 'ech thrin samt

Granqvist

Ragnar

Ann-ca­

från

Helmblad,

Vasa

Ake'

Akerback- ech Benita Sved. Pro-' fessienella danskostnäx:er från'

Vasa stod för dansinslagen . ech ett av, de mest uppskatta-' de n\.lmren :ar när' en -flicka gosse l 8--9 ånl åldern 'ech dansaoe polka.

Nästa

utsänd..

ning på Kanal Trä blir den 11 januari.

L-n

Friskt, frimodigt i regn- och rusk tockholmsdamer gav regi jälp • FRISKT och frimodigt a,rbetar övermarkun gdomarna för

pees för att fira jul och för att

Begå\'­

måla. Men hen är eckså utbil­

Bing finns så Om de håller ut kommer det. nog att finnas revyaktörer i Övermark om något år. Nu ä.r det Birgit Klå.­ vus, Mats-Erik Fållbäck och Arne Seppä.lä, som ger stadga

För ÖVermark uf, som hade

att roa publiken ,'id nyårsspelet

Regn

och

rusk.

dad

svårigheter

med

lig blandning.

flyttade

gränser

sonen

(Mats-Erik vyer samma kväll.

meteder'

• Det blev för kert tid,-erkän­

er Ingrid Olsen. Första delen

av revyn, sem vi hunnit jebba

mera med flyter bättre.

Ett resultat av Ingrids arb­ te är deck måhända den ledig

het

med

demarna

vilken rör

Övergångarna

I

* Ma ts-Erik Få.llbäck

med

barnvagnen

Med så unga aktörer som nu i I år blir det ingen dubble­ Övermä"rk bör man ta tid på har hen bestamt. Om Narrmg . sig. pes ech Övermark har revy Birgit Klåvus sjöng sex vi­ samma kväll får Närpes lev sor, ensam eller, tillsammans att klara sig' utan hennes m, ed-

med någen. Alla VM' specialota med "att bara ,fabri blir färdig kemmer jag skrivna på fina meledier. Bir­ å höjde nivån Svartbäck ech tar ailtsam­ gits insatser __ Utöver att spexet betydligt. Birgit sjunger väldigt vackert, delen av revyn var lever hen med i det hon sjung­ och fin med många bra er em. En verklig tillgång för och roliga sketcher. Då' revyföreningarna i Närpes. I oekså ett slags samman­ fjel sjöng hen ibland två re-

med

ciper ech med andra

än de är vana vid.

bort tråden helt, Där förekern eckså några svaga-sketcher, En

bidragande orsak ttll att r': ,. inte höll hela vä , gen ut var att ech den mera. berde repeterats

De ·t över fine. byggen. / När att insåg ä&pe:adirektören öko.llegan, hade' det största Metsä-Betnias ' indu­ "�'2t att skryta med , hade han · llg annat att la till än LU.II _E"'

Överrnar1i

_

I Dahl och Krister Ragvals. sistnämnda lekte p9jkarna de var kemmunaldirektörer, l lIa.la.x. Närpes och Kaskö.

ungdemarna i Övermark ..

- efter betydligt andra prin-,

• Höjdpunkterna i Regn ech k är Birgit Klåvus!./sång spinett, ackempanjatör ro Banck, MatS-Erik Fåll. F'ållb"ack')- sem se "kte sig ' . ut l sång om herrarna l ha­ .. Iden ech kem tl'11 N"arpes " var . k vm ' na me d a d t'll l u tkl"d ';kte arbete på d" ar han bl.a.' se ' å d "1 l. vagnen vem l ma ge såva N"arpesg r , s­ b ygget . J:eD och sketchen på lekplat­ 8I!h med Peter Räfsbäck, Sture • I senare delen tappade man '

årets revy,

I två vecker har Ingrid jobbat

lländelser i Sydösterbotten och-p! heniorten behandla·s i sa-'

,,

med

blev .damerna räddande änglar.

it revyn. Regn och rusk har inget genomgående tema utan

,

dramapedagog.

löper eckså

drog apph\der.

l medbergarinstitut,

övermarkung­

sig

scenen.

mellan numren

äldigt bra i förs-

ta delen av revyn. Hela spexet framförs inför öppen ridå.

Barbro. Det där med att äldre och Banck, hade levat sin väninna ' att hjälpa till yngre blandas i samma grupp Anrta Löfman med Övermark uf:s revy. Ani­ är någenting helt nytt för Ing­ rid Olson. Hen är överraskad ta är erdföranden Guys fru. . På julafton kem Barbres över att det går så bra. Hon

I

_/ verkan. • För texterna till Regn ech väninner Ingrid Olsen ec!) Ye­ har alltid a-l' tat med antingrttsk svar3ir Trygve Eriksen, lande Knobel från Steckhelm en-eller. Dialekten har det in­ te varit så stera problem med. Bjarne Smeds ech A.rne Sep- på beesök. Hen är själv hemma från Sk!­ en här varit bara hade Vi pälä. Musiken' sköts av unga halv timme när Barbro. börja-= n ech tycker att övermarkdia­ erkestern Lodi. del em För regi, danser ech df'ker de tala em revyn här i ÖVer­ lekten påminner en hel svarar ett team unga damer:. mark ech ville att vi skulle skånska.

I I

Det var, så att läraren ,i teck- hjälpa till, säger Ingrid OIso.n. ning och målning vid 'Närpes ' Hon hade kemmit tili När­

-

-


II

öSTERBOTTNISKA

början till slut. Mycket arbete hade nedlagts på lokalen innan

Julfest •

Skaft ung

l

I

allt stod klart för festen. Lo­ alen är rät gammal och inte

ten

.TRADITIONEN med medlemsjuJfe8t i Skaftung - har

har man fått

vid

·

Programmet inleddes med en stämningsfull sång som hand­ lade om både elektrisk-Martin, Sideby, Skaftung, staadin, 10­

kalen och -Vägb lysningen. En välsjungande trio bestående av ' Ulla-Britt, E,va-Stina och Mär­

ningen

gjorde. succe med d

ka

utstyrslar allt från sportdress till minikjolt. midikjol och brudklänning. Under hela' vis­ ningen ekade' skrattsalvorna i

SÖU. Gunnar den fullsatta festsalen. lsaksson NSU ocb Trygve RöEfter detta följde ett upp­ blom ÅlaDd. Om Isaksson av-o Hullu-' av - självaste trädande :5 NS r U går som ordförande fö skolningsutskott 'blir han er- Jussi (Peter Ingves) och av de satt i FSU med sin eftertr!\.· brakande applåderna att döma Lisbeth

gick

publiken. valen reserverade sig Ulla-Britt och Eva; 'Stina upp' med några sånger till Nils Malmberg mot att tjäns. trädd valdes,till .fQrtröende. eget gitarrackompanjemang. temän Sedan blev det igen_fart och Frostdahl, .Tan-Erik poster. dare . Efter

hem

hos

och Paul fläng på scenen' då tungvikts­ We8'terlund Bengt mötte Fåpåtjävskij Lindman stAr i tj änsteförhål- boxaren lilla 28 kg- vägande Slålande inom FSU:8 distriktsför- I den vilken dock helt påtjävskij, bund. kon sta terade att oväntat redan i andra ronden Styrelsen sökt tjänsten slog ned världsmästaren. endast en n perso I SkvaIIertanterna fanns f"or­ Man som teaterombudsman. å skva 11rade s På plats· och st ä på lediganslå tj nsten beslöt många intressanta saker under nytt.

. Omniinte . köReren.n y. ab, " kan ni välia, en bra BytesSaab.-

Första pris 150 .mark i öP:s

I

går' till ,

20

mk

Saab 99 ................

Ka arina. B a c'k­

Saa

99 ............... . S t "El n,' övermalax. Vi gratulerar virinårna. . Saab 99 ............... . .............. .. 96 . , . . ._ . .. . . . ... . . . Saab 96 ................ . ' . ' Itlll 11111111111IIi1111111111111111111.!!1II11II GamlakarJebys frieri tiU' Kar­ Saab 96 2-t. ......:..... . Ioeby, folkomröstningen o. dyl. • GIGLI vävs . in i flere inshg, på fyn­ _ ___________.... . . . digt vis. Och författarandelsla­ 'Andra välhållna bytesbilar: .. . ran.de, och kVlnnOS Sd)Sk USSIO­ lgets människor läser ';'egna" '. nen få en avslutrun m man verk och sjunger protestsång. Volvo 144 .... . .. .... . . . .: erkl a j lkk ­ nta d an I vissa fall tycker man som Datsun 1 200 ............ .? ,:. . us rar s u I e mo a namn a utomstående att revymakan"ta Volkswagen ,1300 ... . . . . . . . Och m l an e­ ordfo ande eI går onödigt hårt åt en del per­ VauxhalJ Viva ..... .. .. . : : ner kas s ·soner. Men . karlebyhumorn är Volkswågeri 1600 L . .... . 1S S lO rl s a n ar: ( en I . . . VI någonting speciellt; här tycks Datsun 1800 ............ ' em ) ut oc m I nk sdagen. folk tåla långt elakare i nsl g Opel Kadett 1500 ... . -69 l m • Svenske kungen (Raimo Ti· än på andra håll. Datsun 1000 ............ monen) uppmärksammas på ett . sånginslagen För står fyndigt sätt av LilhBabs (Mar: främst Bengt' Huhta, a,Has Kris­ Jene Skog) med Är du kär i tian, och Matts Möller. Specimej ännu Carl Gustaf, medlin e, " ller kunde ha utny ti' li t Mo • Jats \ hon tillsammans med kungen mera, I1'k aså Fritz-Olle Slotte sjunger om hur det gick tiH som brukar v:ara bra kuplettnär farfar var kung, ett 'num- sångare. mer som revymakarna lånat av På spinnsidan ar Marlene

:

;r

:

:

f

l

m

-73 -72 - 71 -73 -70

-67 -64

-72 -72 -72

-73

-70

-69

·70 -69 /

k SCAN-AUIO

Skog den som främst står för sånginslagen, och 86m tiHsam·

Kållbyvägen. Jakohstad

mans med Kristina Holmqvist

Tel. 13583

är flitigast i.fart en ,i spexet. . I. . På den manliga si<1a!1 är, (örutom Girli, Håkan Cranlund,

Kvällstid 13583N f ystedt

U 390jRönn

Anders och Robert" Fredriksson Beni Kivin .... emi flitigast i

och

Kör så eller så

elden med flere oli'ka roller. För musiken står Alf Myllä. ris

Christer sjumannaband, Lågland har gjort dekoren o'Ch' .

.

~ '

'

'

Helge Lassenius står för regin. . . Övergången mellan olika num­ _. . mötet tidens skola", med lärare som drog till med populära Water­ mer går mycJ�et smidigt utan betecknas servaJtionea Automobilförl)undet ridåhalande och dödtid. som avslappn&t och utan någ- nonchalant satt hängande på 100. rekommenderar säkerhet&b�lIte . Can der ra större motsättningar. Yrsa katedern och filade naglarna . ----�--�----��-

I

I.

I

VI NTERSEMESTER

V_AR VINTER­

REA

lÄKÄSLOMPOLO ÄKÄSHOTELLET

i nordvästra av Finlands populi..... vintersportorter. Vi arrangerar resor dit f.o.m. ÄKlSLOMPOLO Lappland ir en

den 22. 2. 75.

...

Ni kan välja en billig week· endresa eller en längre 8 el­ ler 9 dygns semesterresa. •

"kvartering:

ett nytt lyxhotell mitt i. byn, ca 3 km frän Ylläs. I nkvar· tering' i dubbelrum med dusch eller bad. Frukost och morgonsim ingär i priserna.

PRIVATINKVARTERING

' med .helpens·ion och bastu varje dag. Gärdarna ligger ca . 300 m frän Äkäshotellet och ca 3 km frän Ylläs.

Fin l ands R esebyrå Ab

HAR BÖR-JAT

/

JAKoBSTAD T el . 13'277 VASA

Tel.

11234

Tel.

12766

GAMLAKARLEP" \

_

Här är några exempel på dagens urval:

lisabet

Gy}l i n g. Vasa; 8:li,dra pris 30 mk tillfaller DeUce N y­

för teaterridet och skolnings- förstod skolans ­ betydelse ef­ som de själva v il)e. .. utskottet. En del detaljändrin- tersom de ändå allesammans så Av:n Abba fanns på plats, gar gjordes som i någon mån s!Jlåningom skulle gifta sig el­ oc aven om per:>0nerna var åtgärder ler överta hemmanet. försköt ansvaret fö . HaJe, Kille och Stma och Guy n från specialutskotte till styDen andra delen var en SkOl- så tyckte publiken att lika bra relsen. klass där eleverna visade hur som riktiga A bba var de nog, bättre när de Trots omröstningen och re­ det kommer att se ut i "fram­ kanske - ännu

I

julkryss

m a' n, Munsala och tfedje pris

Nordiska amatörteater- den tid de väntade på postbussen. konferens i EsJcilstuna­ Hagge Geigert. ' Vi'd lL ' fo rs. reser Mona Lä'A en En skolklass som utfördes i . '" are .J. _ulrS f ör doekteaterlel.4 ya två olika versioner tog många '--t ... ,,,,, llnd har FS " U en plats. In- poäng. T PIen f örsta delen hand- En skolklass där eleverna en­ tresserade L__ "1 a Slg. ' &DU anma lade om skolan förr i tiden med dera rO', kte eller läste nov_el1et, För. Övrigt godkände styrel- sträng fröken, och respektfJ).lla sjöng pr.o testvisor till toner av vilka dock inte alltid gitarrmusij{ och gick och kom sen nu slutligt arbetsordni ngen elever, Till rådets

Provkör Saab. 'Vinterbilen för oss i Finland.

Nu är det rätt tid att stifta be­ kantskap med·Saabs ypperliga vinterege/lskaper. Ni får själv gröva hur bilen klarar snö och · halka. Tag god tid på er tör · provkörningen! I

ta utförde den med nögsta be- I

manliga mannekängerna i' 'oli­ :

ser inom sig ordförande. Till ordförande för skolnings­ utskottet valdes Bengt Wester­ lund AbUF. Medlemmar blev

.

den funk­

från borjan till slut. Modevis­

• OMRöSTNING

l ryssvlnnare ' .

och töreningens röm. Ordf. för föreningen Harriet kommit i har verksalllhet gång '-igen har man. beslutat Lindelöf höll ett kort häls­ åter-uppliva traditionen ningstal varvid hon noterade a.tt att det är p tiden att _en julmed medlemsjulfest. hålles i lokalen så att j I fest Julfesten var hellyckad från även de unga medlemmarna av.l i dag får uppleva en sådan.. "' " .. 1,..1111111111111111111111 lun"",, Programmet var' spexfyllt t

TZ

renoveringsarbe­

tionsduglig.

i törnrosasömn sin sovit många Ar. Den senaste jul.... festen rtrades någongång på 1960-talet och julfesten före torde ha firats någon den gång på mitten av, 40-talet. MeR nu när nya. ,kr af ter har ta

- .-:--------------.-- ----­

i så gott skick mera, men ge­ nom mindre

Torsdagen den 9 i !l. - 197;j·

POSTEN


'

pw cte. 9

Jan. -

11

öSTERBOT NISKA POSTEN

19'75

•_______III11IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliu1I1I1II1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1IJ!l.:r-----------. , ;: FlNLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND

'y _ S" .J ,. \I . , I'

Jj(

.

o

o

:

0-"

lf

;

-

I

;: =

_ -=

!

"

törteaterverksamhet och" uf-röre

n samt organisations­och

amarbetsförmåga. Förfrägninga Sedvanliga

om tjänsten )ql.n göras' per teL 90/662699.

ansökningshandlingar jä!TIte ·lönean.språk

sändes -,

före den 31 jan. 1 975 till

,

'

FINLANDS SVENSKA VNGDOMSFöRBUND '

rngatan 4Q C,.00130 Helsingfors 13 ..

,

ti�<t:.L

--

utbildningsfrågor, Inf.or­ '.

Befattningen för tsätter kännedom or.n och intresse för ama­

1-­

,

.,..

TEATEROMBUDSMAN matlons- och kontaktverksamhet m.m.

.

-

-

att sköta ungdomsföl'eningsrörelsens centrala t a:terfrå or, dvs.

{ <?T2i:fQ , ro In

söker till nyinrl.ttad tjänst en

samordningsfrågor,­anslagsärenden,

't'

.

AG

"t'-v

,... .

Ffr

ANDA

-

r

.

PILS

R)R

-' I

ER

..

KVÄLL

\

,..."JA IWYlnM

DIIi

-

Rn"-

,

lan-

I

-

HALV OIA· -

�NJa

il)

Fl DE AV

--

,

-

-

,

S"TE MAN

-

1200

.

VOLKSWAGEN

1200

'FlAT

,

..

,'

.

.

- .-. '.....

.

.

tl. 17 00. . 7

,/

.

.

,.IIIIIIIIIIIIIII!III11I11I11I1I11I1I1I1I1""

.

.

.

. .. . . .

.

.

..

.

.

.

. .. .

.

.

-65

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. _

.

.

.

• BÄTl'RE REVY

"

r

skilt plus bör korsnäsborna få

för att hela spelet kunde fram­ e nd a

Trafikskola HAtlJll' . & HOSE Ny ifurs börjar varje. Qlåndag Id, 17 .00.

--

KanaJeSplanaden 23 tel 12145 '- . ,

Ur'

'publiksyn pu , nkt vinner en"

rev y avgjort på ett sådant ar­

ridåhalning.

gerilang_ '

För texterna till Na.turrester­

vatet

svarar

Birger Masalin,

Anni Nyströl!l,-Darling Nyman

ooh Ala:rik Abb

.

.

Med i produk­

tionsteamet är. dessutom Maja

Hannu s - och Bir­ J�er Krook. En dans hadp övats av Christina ckgren.

Krook,

')

Ny 'llUrs börJa, "arJt" torsdag I{I t 700 Bre d vId H nkkllA ...-:tel 13 oo:

.

.- ..........-....."............. .:66

nlARIlSKOLORNA I JAKOaSTAD JAKOBSTAO BILSKOLA

.

Jstad Tel. 14 100

TA

föras utan en

Trankäkola T_ Tuomi Ah bin börJ&l varJe

.

V. Schaum an sespl . 2

-

'-"

850' ; ...

TIT­

. ..

.

#lHANKKIJA

l -

OVE

SERG

KAN' Ek'A

:p

VOLKSWAGEN

m,) ty

BiTgef

• K orsn äsborna spelar redan den 12 januari på Vasa teatel' två förestäHningar. Vidare är det aktuellt med föreståHning­ ar i Malax ('V'h ; "erige. .

Seg

.- , &.Ur

EN

T re'!­ /.

W

januari.

. Öster bottniSka Posten

/

österbottnisk ung'domstidbirig Jakobstad, Finland . Medlem av tidningarnas förbund. .Tidningen utkomme.r varje ' torsdag. "

Redaktör och . ansvarig utgivare . PER-ERIC ANDERSON aedaktion: . Jakobsgatan 13,\ _68600- Jakobstad, tel. 135 · Redaktör i Vasa S-E. Glader Handelsesplanaden 10 D, ,tel. 961/135 22 REDAKTIONSRADET:

.

.

Alf Snellman, ordförande. Gustav Skuthälla, Hans g­ vesgård, Kurt Taxell och Erik . Bärnas. ,

PRENUMERATIONSPRIS ' '1975

Helt är ............. . Halvt år

........-:... . .

Skandinavien

• . . . • . . •

övriga länder .. .

.

'"

Lösnummer ......, .

. .

1 0:-..

e:.­

15 :

22:-­ -:30

ANNONSMOTTAGNING: SöU:s kansli, :vasa, , 72 och 15 ?72 tel. 961/135

ÖP:8 ANNONSTJÄNST: JT-expeditionen, Jakobstad, Jakobsg: 13, tel. 13555 ykarleby, , JT-kontoret, tel. 20 021 .Annonser .bör Inlämnas senast måndag kl.1 6, till SöU-kansliet . senast kl. 19. 'KASSA OCH BOKFöRING: J4j.kobstatan 13. Jakobstad, tel.·13555 .

L

L U T

som det var menin­

skuHe t räff

. . . .... .r-70

. . . . . . .. . . .. -63 VOLKSWAGEN 1200 med bensinvärmare . . .. . . . . -58

--

,

"

g

medkörd 40,000 km, dubbla däck FIAT 600 D, dubbla däck ...........- . :: .. . .. .-; .' . . . -70

-

-

. de' samm a'

VOLKSWAGEN,jll VARIANT, sm ygfann,

I ti

lIE

oc4 li eItagande föreningar "blir

LAR

.'Ill.l..A ORD-

,

forst nasta vecka

! SöU-FOLKET var litet för ivri med at t ffl i gångfråge': tävlingen. Man hade tänkt sig att starta redan den 10 ja.nuari, .. alltSå i m orgon kväll. ·Men nu var det en lördag, ja, dvs. näs­ tin - i varje fan en dans­ kväll. Så då går det inte-' att tänka sig att samla unga un der 20 år till frågetävLing--:­ Första omgången av SöU:s fdgetä vling - den som skulle' , ha hållits i Kronoby· har därför flyttats till..;' sist . Den som skulle ha varit andra om­ gången - den i Tj' öck ._' blir alltså första -omgång. Starten s er "alltSå kommande fredag den 17 januari i Tjöck. Sedan följer tävlingen det uppgjorda' programmet m.en -fredagen den 7 mars ordnas 'dentävIing som skul!e ha hal ­ lits ,i Krono'Jy. Värrl'''Srening

PI­

;

SiOJ

o

l F, aget" .vl'lngss-t;irt

S;;rTT r ""TT w/y/V,q ,.,u-'fRTA -ifp ATT

/CK,q!i"

HAu."q

f\

. ---

ANNONSPRIS:

.-............. 1 :40 Efter texten ........... 1.: 20 Minsta annonsavgltt .., 20:­ Bestämd plats .,-:20 'per mm

I texten

FÄRGANNONSER :

Minimistoriek 200 mm tilläggs­ pris -:30 spmm och färg. Föreningsspalten per ra" 5 0 p. österbottniska Posten .ansvarar inte för ev. skada som tillto­ -gats - annonsör 'på -grund' av fel I annonser som inringts eller som på grund av pos förseriing inte -införts t begärt nummer. -

' 'Jakob t 'ads T ryckeri OCh 'TidniJlgs Aktiebolag, Jakobstad1975


/

ER

N

Torsdagen \ T BOTT K A, O TEN / .1 -,-. _ ----' --::-.... ----------..---:-"''',..--'----... .;"...----... ....;.--------- ---- ----------.;..

,ÖS

S

'p

S

'--

ll!JllH

IIUUIH"IIUllfllIIUlIIHIltHII""IIIIAAllIlItKHIIIIIIHHlIfIIIHIIUItHIlIIHUHMlIfIUIIIIHlUflmllltHlftl!nlNllmIHIHIIIIIIIIUIII"'IItIHIIIH\IIIIIHIUIHII1IIIIIIIIIIIIIIIlIllIiOIIflIIlUilll\�lliIIl<!lfmllln

""

' 'Viktigast 'att , få

I'.

..

T ar det' viktigaSte; säge

.

repertoar:

ning:

lingar mest, men också för "

äldre .pubHk. Den utrustning Septims har ar lika dyr som en dans_ orkesters, men här är d t

§

! ,

'. , -

,

-

och

=

Sune Ekstrand

=

e\bas.

Men . det är inte för in", . koIiis teOO skUll det här gänget spelar" utan för att 'de trivs ed det. De har spelat nästan en- gång i vecka,n, så derberg, i4' och, Bodif For-·, ' de håller ihop. för det meSfa ' . sell, 14. " på' !1itiden. . . , . ; , ') Om någon kom och fråga-" AHa· bor i Forsby, PederSde, hade de 'ingenting' emot öre. Därför är det.lätt' ätt att ställa upp på en daruisalnIa ihop gänget tiH öv- ' * pti uppträdde över 40'iånger under sitt, första är, oCh fortsätter nu överallt dä någon ningarn.a ' 'och 9va,r- det g9r' .'_ vill höra på. I övre raden fr.v:ADnette ,Forsrnan, Aqn-Catrln Cederberg och -Bodil Forsell" i ./ plru1:s, eller. på något annat kstr d. kstnj.nd, Grlfl?er Cederberg och 8ix n ställe där många mä'llIli6k neQre . l',!IAlen Sune de sexfIitig1:.. öviringslokal . samlas. Men man borde ha är bykyrkan. Precis som ." ibland ar både, text(lll och österba!;ten. Det; finns en från äldre som i, viss mån Htet mera rutiti först, menar med andra popgrupper är o,ch annan grupp som'sjungpressam:ie, dvs. från urigdode, lrtet anspråkslös,t. ljudet så högt att det inte melodin ny; Man kan dock mycket väl som 'är. något äldre: mar Samuelsons . är något av . er kristna· sånger i modern är riktigt lämpHgt"att öva tappning, men är det _ -V'anligen något }ldre med_ lemmar.

'Septims 'spelar: Qch sjunger ä "hemmagjorda". . Thland har någon ' i gänget gjort en ny text till en viss meI-odi,

UNGT GÄNG

.

Dessa. jliinför, Septims 'm vanliga popgrupper eller med ungdomar som' spelar

lyssna tiU' Septims redan i I dag. Deras musik och sång är medryckande och fram-

Det här gängets medelåJoch - sjunger 'kristna sånger, ,'förs bra med tanke på. medder blir ol>etydligt över 14 -' men sOm är betydligt· äldre lewmarnas' ålder. Can de r år. Gänget känner kr Vet- och har mera rutin. ' .

.

är inte helt vanligt Det " med sådana. Popgrupper i

,

=

=

-

i

_

_ -= ==

.

=

,

; ; i illl i aaaaaa D aLlaaaaaaaaaaaaåaaaaaaaaaaaaaaar.iDDaaDaaaaaaDDDDaaDDDI II

;

. llllllIlIlHlllfllllllllllllflllllfllIllIIlIlIIlIl llIlIlIflIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I11I1I11II· nl\UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\11I1I1II1111lIlHllllnllUlI1lII11I1IllI1III1lIlUHllIllIllIIlIIllIlIlllHlllllllll ll'mlNllIlIlIlllIIllIlIIIUII 1I1UIIIIIIII UlIllIl1IlllIIlIlllllIlIiUIIIIIIIIIUII nllllllnllllllllllllllllllllllHlllllllllllll llllllllllllllllllmllllllllllllllllllllUlllllf1lU1I1II111111I111111111

..

...

II

·

.

-

-

I

Priset endast, 10 mk -- muidre än 20 ,

nni i veckan!

,

öSTERBOTfNISKA POSTEN är ungdom8tidningen där den ungdomspolitiska debattenJÖrs och som innehåller allt D D8väg m danser och nöjen och där ideer och' ungdonisaktiviteter pre nteras och diskuteras.

Nam.n: Adress:

prenumererar

" • • • • • • • • • • • •

e

.

e

• • •

• • • • • • • • • • • • • •

Postanstalt:

/

an·

I Om du vill ha.ÖP 1975 behöver du bara:J l) Kontakta den lokala, föreningen eller "-inga SÖU:s kansli_{tel. 13'572 el. 15 372) och ge 'upp namn och ' I 2) adress... eller., I 3) Fylla i kuponge h;k ,till vänster och' sända den till SÖU:s kansli . under adres8-HaDd lse8pl. lO D, 65100' Vasa 10 l' " I GiJR -DET GENAST S1 F1R DU rIDNINGEN UTAN AVBROTT! .

---:....;.---

---------

Undertecknad

llllll!1

'

.

..

!

'\

'\

å ÖPför 1975 • •

e_e

- ' • • • • • • • .• .

• • • • • •

• •

/

n

• • • •

....-, ........................... ...

I

r

.

"

..

.

.

.

.-'

-

i'

Sixten Ekstrand, De tr fl1c- ' korna som år ined sjunger, . och' hant .r.ar· gitarrer efter', behov. Fli<:lk-oz<na är AnnetJte Forsman, 13"Anrt-Cåtrln Oe-

en roreoi'ld för gänget.

..

=_:-:

ÄLDRE , u SKATTANDE

trummor. H,,spelar

d

'

::

; .

. en . hel' del, säger gänget. Men då publiken är' ung skall ljudet ,vara -högt. Göran Cederberg spelar el-

ett hus där folk bor. En r el av låtarna som

i

"

.

forgel,

.

(' · I� �;

-'Då vi har mest äldre pti llil brukar vi ta en Iiågot a1li1lorlunda _ rep'ertoar, och dessutom skruVa ner ijUdet

inte' fråga om några höga gagen. LbI<and Jår man) er, sättning för reSorna.

.

.

E"':..:.

ställer de' stÖrsta" kraven, an- d e 'yngre är förtjus',ta. Och ven _ äldre \pubii'k Ibru.kaz: visa :;rin upps'katt--

Det

,

Mllifl III1!iIITtImtnllllfll!1\lltl

. bättre undan foT- utrdan. Det -- är, jUst de jämnåriga som

I

,

---

Q k"'''>t '''' t .;;ngm. . i ptifus inget annat bote- . ,, medel än att 'öva ,.på och })Ili .

. det kaJI finnas ett budskap' § i låtarna, de skall ha_ sten anknytning. .. §<' Det går alltså inte, !ped ' ji va-n:lig hårdpop. . , Under fjolåret 'uppträdde § .Septims över 40 gånger. -var vid' olika, ungdOinssain-

1975

�� �:;

kester so helst.,l',oppiga Jå-, tttar paSsar den samm an:sä 'ningen. Men gänget i Septims, har ett bestämt krav på de låtar

sj.n

-

. _ .. , , ,- -

'fr in:; nttdsi<:apet' : '-";l.

sättning 'som vilken dansor-

de tar upp på

jan.

reg r Cederberg, 16 . , •. EN, DANSPLATS vore' J riktigt' 'rätia,. s _ilet fÖr- oss,· me ' lemmen i popgrup'pen Septims; Vi vilJ. ,nar han 'och -de andra iogäflget. Säk rt skuUe någOlitfng gå hem, c . å hos någ n. M n än " ha.. de In' ·P;, alla som Vill höra p . · . .

BUDSKAPE

som är den älc:lste m

-

.

- , . _- -_ ._ - "

.

. n :� : u ' ; . : 1__-=-;;== ; : :::. ... __= = '!==_= , '

,I:IIUl:mml_,i

lm,"1fIIIIIUl

den 9

,

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 2 1975  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 2 1975  

Profile for webbop
Advertisement