__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

österbottn i posten · Ö lerbottnisk un domstidl1ing

Torsdageil . den 7 jrrl,i

1977

Originella D

DET'

originella

ÄR

'f

-- 50 p

7

'Attan'

VERKl ..IGT

typer

som

bor

i

hyreshuset Attan. Juthbaeka teater

premiärvisade

Bene­

dictZilliacus' pjäs. Attan på söndagen.

Gänget

lyckades

bra med de oJika typerna:

de blev äkta mäimisk o r, och

inte karrikerade som de lätt

kunde bli.

Åttan är' en sfl,mhällelig operett· om ett hyreshus och människorna i huset. För­ säkringsbolaget som äger huset vill riva det, och invå­ narna sätter sig emot . ANSES sannolikt ture Erickson, 25, fr.o.m.

• DET KAN

lvreLsemöte tiUträder' kanslichefstjänsten

Iedigå

i:ilJ. Sture Erickson, som till:fiU i et a.rbetar i Sverige, att från den

11

juli

luekorna. som uppstått på' bero nde på -a.tt en _i&nlktörstjanst och kansli­ jiiD5ten varit obesa.tta.. ture Ericl.son känner väl förhAUandena inom SÖU de pil. a.tt han tilp re

instruktör inom RliIoullldet. Han fortsätter ännu

t

som

lr sina. studier vid So­ kommuna.lhö slmla.n,

riaJ- och _

kan

ligtvis sl,öta tjäns­

mellan tenterna..

D ÅTTAN ·är en roande pjäs, men' allvaret finns ändå med hela tiden. Den är en Jlutids­ p]as, skriven i början på' 1960-talet, och alltså aktuell litet överallt i vårt samhälle. Hälften av de 14 rollinne­ havarna är nya i gänget. Fem av dem kommer från Munsala och en från Esse. Men de nya i gänget är inga­ lunda debutanter på scen.

* Några av typerna i Attan tar väl hand om skattmasen sedan de. fått besked om återbäring. I bild fr.v. Fredrik Nybäck, Carita Elc, Torsten Häger, Britt Sund, Nils Heikius,' Lisen Aspnäs och Boris

Bränn. JULDEN till vänster: Britt Sunet gör en fin insats som flickan Anja.

,

Intressle är stort

D BORIS BRÄNN gör som vanligt en strong insats som Aalto. Britt Sund spelar också friskt ut som flickan Anja, liksom Folke Lindgren som den luriga Allan. Tors­ ten Häger och Lisen Aspnäs . gör sig bra som det' fromma'

för St.ors;(,nd-rock.

paret.

.

Vid premiären var Juth­ backa-läktaren knappt halv­ fylld. Men gänget spelar upp ett par weekender ännu. - Se sid.

.

STORGÅRD,

mer

i

I.\'IaJa.x

måna.dsskiftet

25,

I{om­

juli­

augusti att tillträda den ledig­ lagna'

SöU.

instruktörstjänsten

EDligt styrelsens beslut kom­

mer instruktörssyssJorna att, uppdelas så a:ot en instrul,tör'

har

ha.nd om tonårs- och slml­

ningsverkJiamheten

och

te. r Pa ett rt-kt·1-gt ka l,as ! . Öppllllde lanth.andel ::::::: : -Se'id. Lel{ med aO

.'

_

(!'

inslru}{tör ROLF

ner. byggas upp. Storsand-rockär inget litet arrangemang. Arrangörerna på söu är glada över att så många företrädare för den österbott­ niSKa. rockmusiken är beredda att stalla upp. Men det kravs en 'omfattande organisation för.

°

'

8!

,

Storo-ård ' .. idrottsinstruktör i

Eftersom så må;lga band an­ mält sig, måste .tv:å skilda sce­

Stun,d/'a rs b·I·O· d ·,

\

den

andra sköter täv\ingsverksa.m­ -

beten. Det är främst tävlings· \"erksamhet,en som faller på.' Rolf St,orgårds 'lott när han tiIlträdf'r.

D INTRESSET är stort för Storsand-rock som ordnas den ' 24 juli. Sjutton olika grupper har anmält' sig, vilka repre­ senterar olilm musikstilar.-Rocken. överväger dock klint.

tiliställningen: funktionärer måste skaffas fram,'-teknisk ut-

"

.

EFTER FYRA ARS PAUS var de.t igen kalaspremiär vid

Stundars hantverkarby i Solf

lördagen.

. stil bjöds kalasgästerna på klimpsoppa

I

och

sedvanlig

stråliar

kornmjöls-'

gröt, och tappadreck förstås, att skölja ned maten med.

Inger Söderman-Backman och Börje' Lång var återigen värdpar, , och spelmanslaget Nordjämtarna från Sverige gästspelade..

Till lördagens

kalas kom omkring 500' gäs­ ter medan söndagens lql.las­

publik uppgick till närmare 1.000 gäster. SÖNDAGEN

var

/

alldeles

speciell på Stundars. på in­ viO'des nämligen hantverkar " "

.

• SE

IDAN

8

I

många, unga l spelmanslagen. .

I

som redan påbörjats. Det är od.så'SöU som skall sköta

,

stämman i N l{arleby fanns även Se sista sidan!,

• Hen österbottniska dans­ orkestern Bal'bar : ela ger i höst ut en LP, sin allra: första. SÖU sl,all med an­ slagspengar . från Svenska kulturfonden vara med om . att bekosta .inspelningarna,

om

D Stråkarna och fiolerna, dragspelen och alla ,andra instrument lockar också unga. även om ,det är de äldre som bildar huvudtrllpp i' spelmanssammanhang. Men vid

LP

••

försäljning

och 'mark­

nadsf.öring av skivan.

,Björn Schauman.' som har

tekniskt

högtstående

ut­

rustning för ändamålet, le­ der inspelningsarbetet. Uarbarela

spel

skivan

kommer

att

va.rierande '-musik på

.

I


ÖS.TERBOTTNISKA

POSTEN

Torsdagen den 7

7 juli 1977.

-

utanför ens egna behov. Den-­ na _

ka lätt att sätta mått på de unga och deras verksamhet;

sig under FNL :s fanor, liksom

När det brister i kontakterna

idealism också vägleder dem

mellan generationerna är felet

som talar mot kärnkraft, för

ingalunda alltid de ungas. Att

bio ynamisk odling osv.

det finns ungdom med pro­

den som kom med i ungdollil ­

I mänga,s ögon är den här

lem är klart; liksom att -myc­

föreningen var - enkelt 'sagt

ungdomen bråkig, stundom'-på

1&t i det moderna samhället

-<en idealistisk mäninska; ·ju

gränsen till farlig.

föder problem - men - kärnan

längre och ju intensivare han!

är sund.

hon arbetade i föreningen des­

*

to mer idealistisk var perso­

V-ii.lanpassad

\rad ,de

ungdom

nen i fråga. Det idealistiska i hans/hennes väsen togs gärna Hur annorlunda är det inte dag. Visserligen har vi kVar

idealistisk. Det sägs också att

väg. Det är en rätt som man

de inte upplever föräldrarela­

inte heller kan förmena dem:

är ingalunda ensam; i städer

tionerna

och

något problem; tvärtom är ge-

de måste få skaffa sig egna

tätorter

pockar

många

. nya at1iityder (också nya för­ eningar)

per i

på uppmärksamhet.

blem

man i allmänhet tror och in-

E

=__ i§

I - 1=i= == _ il!

gas

der t.ex. att de i större ut­ sträckning än andra också kö­

Adressen är ofta fel ..

per s.k. udda märken av ka­ _

meror, stereoanläggningar osv.

Totalt sett konsumerar ung­ Däremot är de i många fall dom i åldern 15-19 åt tämli­ mycket låsta i sina val, men gen litet alkohol, äveq o det . det säger inte undersökning­ också i 'den här åldersgruppen en : det skall som alla vet vara fipns undantag. Det är inte jeans av några få märken. heller de unga som står för Men detta är egentligen en­ många av de inslag i samhälls­ dast tt uttryck för en outta­· bilde!l vilka bedöms som mind: lad gruppsambörighet, som f re önskvärda och som -ofta-­ grunden är positiv också den_ helt felaktigt -skrivs på de ­ ungas kontp.

Undersöknin$en

Men man bör hålla i minnet en viktig sak: ungdomen

visar att de

är

unga fram tm den tidpunkt-

iken

då de bildar familj och möter - ekonomiska problem är myc­ ket idealistiska och solidaris­

av

=

Om alla kOngressdeltagare skulle handla efter de här normerna vore kongresserna nästan ett himmelrike; nu är de fyllda av utdragen pina. På en politisk kongress' borde ingen få traggla sig igenom året som gått; borde

semester. Kongressa är viktigt.

_

ipte alla delegater på en par­

lor, nykterhetsfolk, lionbrö­ der, zontor, marthor och fri­ kyrkofolk. • Men nu är det som sagt juli: nu är det sommarfes­ ternas tid:· vi firar hem­ bygdsfester, fiskarfester, släktfester osv. -

'

kroppar i kättjefulla famn­ tag. Vem vet vad konstnären tänkte. • På t;il om teater: den svenske st.atsmintlltern Thor­ björn Felldin har varit en aktiv teateramatör. Han har bland annat spelat nämnde­

l tIng må*;le alla kongressa En kongressdeltagare är en betydelsefull person.

tikongress kunna förutsättas ha ett så 'utvecklat politiskt int esse att de kan sin års­ historia?

Nej, det ligger inte någon­ ting nedvärderande i påstå­ endet, även om det naturligt­ vis finns kongressdeltagare

_

Kongresserna

blir

allt

som gör större väsen av sig före .och eftE)r kongressen; somliga tiger på kongresser. Många tycker att det gör de klokt i. Talarna är kongres­ seruas stora marodörer. Ep klok kongresstalare, som vill ha delegaternas öron, bord

längre: ·Förr försökte man klara sig 'med en dag; nu krävs minst två men ofta tre dagar. I Sverige, som vi har som föregångsland, är man

aldrig tala längre än tio mi-

inte.

redan uppe i fem och sex dagars kongresser.

.

nuter

_

Arma folk, vad väntar oss

om han ,vidtalats att

Det är inte

tala, tar hån sig endast ton i en debatt lång tid. -

är en minut­ en

bara partier

som kongressar. Det gör ock­ _

begrepp,

en

individer,

vilka

alla

är

nog är också de här individer­ na präglade, av arv och miljö, liksom deras­ föräldrar,­ men därtill kommer att dagens

UD­

ga är bättre informerade än '

i

'

ett

olika, alla är unika. Naturligt

ka, t.ex. med tredje världen.

_'''''''00'''''''''"...'''''_'''''00'''''''''''''..."",. . "'''",,,,,,,,,.,,,,''''''....,...,,,,,,,...,""'''._''''i'''''."'''''''''''''''''''''"''.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''1

Det betyder högsommar. Men också att de stora kon­ gresserna är förbi. Juni är kongr.essernas månad; qen tid då man samlar ihop människerna innan de åker - på

endaSt

grupp mäninskor., som består

sig, blir man mindre benägen"

l

köpvanor. Det framgår,

att de unga är- mer mottagliga för reklam än äldre-, det bety­

god.

i

I

Grunden är ju ändå, det visar

,Outtalad

I undersökningen finns, na­

än ytliga rep iker ger sken aV'.

E

intressen.

unga' fa­

turligt nog, med också de un­

idealistiska unga som fylkade

;

=

egna

som· just de

*

När närproblemen tornar upp

§

I=el

värderingar,

vårt samhälle brottas

gruppsolidaritet

också undersökningen, mycket

;;;;

1

som

nerationsklyftorna mindre än-

• Juli!

I

skollivet

be­

.

tresset för skolarbetet större

var naturligtvis

R i§

eller

är

miljerna.

mycket

Det

!

det .-:. är att få gå sin egen

ning som human, liberal och

ungdomsföreningen, men den

. I

==

många äldre tycks ha glömt

karakteriseras de ungas stä}l­

fram på bemärke!sedagar.

=1_ I

alltid _har krävt, även om­

undersö!rningsresult.atet -

I

unga kräv r - och

*

attitydförändring

griplig, särskilt som få grup­ med så stora ekonomiska pro­

* Rub,.iken innehåller en sanning som ständigt taJ * En internationeU reklqmbyrd. med avläggare i upprepas. Det är inte vara det att man pådyvlar ,de . vårt land har genom en . undersökning - i elva ' unga alla möjliga fel; man frånkännRr dem också länder -­ - försökt klargöra de ungas attityder och förväntninglB, deras värderingar och konlftmtion nästan all idealitet. Annat Var det förr i världen, tJ,å vi var unga: vi hade ideal och vad vi arbetade. Det "'. vanor. Naturligtvis visar undersökningsresultatet här är· ett lika vanligt som bakvänt resonemang det man visste redan tidigäre: att de unga är allDe unga är också i -dag idealistiska; de drömmer . mänt tqg.et mycket hyggliga veh. idef!listiska och som . tidigare ungdomsgenerationer om en lycklig att deras världsbild inte är lika färdig som de vux­ framtid, både för sig själva och världen. nas. De' unga är med andra ord inte: lika låsta. ., Förr då samhället var tämli-' gen statiskt var det gans­

- 1977

att satsa på sådant som ligger

Ungdomen ärhetydligt. bättre än itt rykte!

öP

j uli

så alla möjliga förbund: ung­

domsföreningar, söndagssko­

Dessutom spelar vi teater. Juli är betydligt bättre än juni.

Dessutom börjar skogsbä­ reb- mogna till sig. • I juli kallar också Tor Fors i Fris (Västerås) sin släkt till möte i Nykarleby. ,Det är släkten Smeds - ut­ gången från -Socklot - 80m samlas till sin första släkt­

träff. Man väntar omkring '100 personer. ·Det betyder fullsa(t kyrka; ungefär _som när Ingeborg Nyberg i tiden sjöng under de -underfundiga molnformatioI)erna i kyrkan, vilka på' mig alltid gör ett erotiskt intryck.: .svällande

_ = = = = = =

gårdagens, att de vågar mera, kanske också vill mera. Kort sagt: de är unga lDed alla de problem och möjligheter detta innebät.

In a-vapen på havsboU:nen =

• I Genev p gär en konferens som dryftar förbud mot mass­ förstörande vapen ,på havsbott­ nen. Man väntar att delegaterna skall kräva totalförbud mot alla slag av vapen på havsbottnen.

Det är' bra. Om detta lyckas. måste nästa' steg bli att kräva förbud mot alla slag av vapen på. landbotten:

I 1-== === ve =

man Hult i Värmlänningar- Ei na. Han.spelade mot en flic-

ckans debatt =_ == Många drulikfUlr _ också i somTlUlr

ka som hette Solveig, det be ter hon än i dag - men nu också Fälldin. Politik och teater går stundom bra'ihop. Mån-ga ­ udd, men Eli pjäser har politisk det är inte heller ovanligt att politiker ar börjat sin ban

1

som Skådespelare. Mer ovan­ ligt är det att PQlitiker blir _

skådespelare, men också dy­ lika finns: Georg Backlund är en bra skådespelare som i$ blir sämre av att han varit riksdagsman. Politiken ger en .ny dimension.

I

ALF . SNELLMAN

LWJWUUUlIllUIIU!lUIllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII1I1I1UIIIIIIIIIUlUJIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11I1I1I1I1I1I1I1II1II1I1I1I1I1I1I1I1I1I1II1I1II1I1I1I"IIII1I11I1I1I1II11I1IRIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' "' 'lIl1l1l1ulllllmilUluIIIIIIUllIIlIlIIlIIlIllllIlIIlIlI lIIllIIlIlIIlIIlI"1II11111IIIIIImllll",;11I11

D Det är ett dystert faktmn att allt för många drunknar i

Finland. Man ,beräknar att 400-500 personer får sätta li­ vet till i drunkningsolyckor varje år. Sverige som har en dubbelt större befolkning har betydligt färre drunknade. Skillnaden är så stor att den 'utan vidare säg.er att någof -gått snett h<;>s oss, 'skriver R e­ p l i k, som med rätta attacke

• SE SIDAN f

_


den 7 juli - 1977

nllSl"'�.

ÖSTERBOT'TNISK,A

Dags förtionde

Vart försvann

Kaustby-festivalen-

tofsviporna?

-AKT är det åter dags för årets Kaustby-fesfivaJ. Denna ' ' p.g blir det den tionde i ordni,..gen. Arrangemangen är i rt sett de samma som tidigare, likaså de yttre ramarna. •

_

• KORNKNARR

anordnar man också för första gången en folkmusiktäv­ där publiken har möjlighet att se deltagare från 14'

...

tarna i radion. Kornknarren

är ett offer för ändrade od­

Som vanligt kommer en mas- är utan, \ridare spelman grup­ olika utländska grupper att pen frän Dalarna i Sverige un-' 4IeJta.. Italien är för första gän­ der riksspelman Knis-Karl ... ed, därifrån kommer Citta Aronssons ledning, en kär gäst Arigento, en grupp studeran-' i Kaustby. Från Sverige kom­ .. som framfö olkdanser flel" också, Jämtlands-Härjeda­ . . eda musik f Slcl n. Också lens, district, som var med på Cl'WlJl)en Dodi Moscati kommer den första' festivalen ocn nu frla Italien, 4eras specialitet är kommer igen. Sist. men inte deD toscanska sången jämte minst, har vi Norrlåtar, också dess maskerade sångare och de frän Sverige. Det här är en grupp som troligen kommer-att ..,exare. H la 44 person r ingår i den väcka stor uppmärksamhet un­ turkiska ensemblen Kirsehir, der denna festival. Detta 'främst som present rar såväl sång, på grund av deras nyutkomna .. . musik m ans. Annu större s,kiva, som fått ett gott motta­ pp ar Die Rooselaer från gande bl.a. i vårt lands radio. . BelgIen, vars repertoar också Förutom dessa förekommer är mycket mångsidig. Också spelman och -kvilmor från när lgien har dubbel reJlresenta­ och fjärran i en aldrig si ande tion, som andra grupp uppträ­ ström i Kaustby under veckan der Volkskunstkring Schoten. 18.-24. 7. Störst bland de utländska Bewe gästerna vad antalet beträffar

lingsmetoder.

_

Landskampen i friidrott mellan lörpag

om

i

Uleåborg.

I

portrarna Christer Bonn och Gö­ ran Storfors följer med tävlingar-

Da

och radioreferat sänds lördag

kL 16.05 och kl. 18.05 samt om SÖDdag kl. 16.35. Radion lördag 16.05 och 18.05,

bon tills arten i det närma.s­

ett förfärligt liv kring den

, som ,kommit, i närheten? Och var fanns - ja, just ' det - de vipbon som harvor

och andra

jordbruksmaski­

forer bakom artens tillbaka­

odlingslandskapet. De lägger

Håller det på att gå på

samma

sätt med tofsvipor,

varna acklimatiserat sig till

gärna sina ägg på plogtil­ torna. Och äggen har fin

skyddsfärg. De är svåra, ja

ter som valt våra odlingsjor­

omöjliga att upptäcka. Först sedan harven redan förstört ett bO, ser man dem i den

inte omöjligt att en så van­

för sent .

spovar, piplärkor och en rad

andra fågelarter just nu, ar­

dar som häckplatser? Det är lig

fågel som tofsvipan är

sällsypt om några år. '

Jo" varje vår förstörs åt­

skilliga vip- och spovbon vid vårsådden. Men det är ingen

nyhet.

Och det är klart att många bon alltid förstörs på olika sätt, att långt ifrån alla häc­

kande fågelpar får fram lika många flygga ungar som de lagt ägg.

våta jorden. Och då är det

mycket är Tofsviporna trogna den plats de en gång valt. De återkommer till sam­ ma tuva ,år efter' år. Även·

'om 'boet

förstörts.

återkommer de.

VAD

ÄR

ett år,

till Folrsby

en

sådan naturlig beSkatt­

ning tål alla arter så länge faktorer främmande inga hjälpe"i- till med decimerin­

... gen. ..-­

• MEN VAR FANNS alla tofsvipor i vår som brukar attackera så fort man går

DET

nytt i detta nu då '?..

-

som

är

Jo, de ändrade odlingsme­ växtföljd. annan toderna, Överallt i svenska· österbot­

över

åkrarna.?

Och

var är

I dag är förhållandet det

mötsatta. 'vallarna minskar år för år.

Tidigare gjorde det inte så

mycket att ett bo förstördes

vid vårsådden ett år. Efter det året

följde tre-fyra

år

med vall, och då fick kläck­ ningen fortsätta till ett lyck'-

'

ligt slut.

I

! för :

Där möter vi också järven" ett

djur s m det inte är så lätt

en mäninska att få syn på, då den! väljer sin boplats i ,stengryt e l l er I snöhålor. Ej ,heller är det lätt att I

'

är

nämligen

skygg och rädd för de tvåbenta

Vicl

Rosti.

Tofsviva:n, hADer den pA att försvinna frAn vA.ra marker eller, är det bara en lol(al föret,eelsf' att viporna är så- få i å-r ?

*

Sedan

"

nerande har hon jobbat på den- Efter det regnade, skivinspel­ Men vänta e! inga närbllder na -show,vi1ken är en av de mest ningsanbuden tätt. Av hennes järven i programmet. . Bo K ri s- påkost ade .l FiJI skivor har två blivit diamant­ n and. Bland krI­ . . tIansson säger nämligen, att han jI . LP:n. tlkerna har showen fått ett hellre vill' skildra ,hur djuret rör De inest kända av' Vickys bi­ sig v er fria vidder. Närbilder av varmt mottagande. tar är 1-2-3-4 - Tulta och

avI 1 j '

vilda djur är han i!lte' myck et för. '

_

kö . aina meille täällä käy. började Vickys' Näin Vid sidan av sin karriär har bar ingen människa sett djuren karriär med att hon vann en Vicky under vårens lopp tagit tävling. Det var på den av Pop- körkort och I verkligheten. avlagt student­ TV 1 lördag kl. 17.55 (färg), musikerna r:f. arrangerade täv­ examen. Rovdjurständer,

ögonblänk

- så

andra faktorer som påverkat

just vip­ och spovstammen,

och lokala v9,riationer är inte ovanliga. 'Men där jag rört mig un­

der våren och försommaren

har både vipor och'-spovar sällsynta. Bara' någon enstaka fågel har ynts till där det för ett par­ tre år sedan fanns gott om , dem. Då var det\alltid minst ett Vippar som attackerade traktorn ge nast man körde ut på åkern. varit .rätt

som förekommeI.' över

större

område, är det

för vipor­

Per-Eric Anderson

Vicky, lämnade Dan-

hör bra men ser lila. efter senaste sommars, 'tur­ Luktsinnet är däremot förträf!- ny lingen, som Vicky blev ·uPPtäCkt'

ö

Om de verkligen är hota­

de. Det kan förstås finnas

arter som bygger sitt bo rakt

lig' för renen och k,an t.o,m. bege och Seikkailijat. si g på en älg, Järven kan bli 'ända

ligt.

Det är bara att j.{onstatera

att några arter igen är: ho­ ' tade.. ·

på !?arken.

.

.cm ,

• VAD KAN MAN göra åt

na, utan för en massa fågel­

'

upp tlll 90 cm lång och 40

småningom '

oroanae. Inte bar

.

bög. Den

måste

och

förstörda.

detta? Knappast någonting.

ett

VIRVE ' 'VICKY" ROSTI gäs, Järven, som är fridlyst. är e tt tar med sin sho w '''Tuli on irti" ch livnär si g FOI'lilby inkominand utpräg1lat ;ovdj iir on ag. I are och mest på smågnagar , showen ingår förutom Vicky I , ,' ,, . . . s kogsfågel Men den ar mte ofar-, TuhasemahnJa, två o kestrar: och hAller sig helst undan.

det

viporna

bon

börja märkas.

ting

*

både

Och

av

n s del. Om detta är någon­

kor att få en snutt på 20 sekunder' Järven

del

spovarnas

en nästan tyst vår för vipor­

l

son,

sås varje vår, blir också allt

• MEN I . VARAS var det ganSka tyst kring traktorn,

fänga in järven i kalneran l det' fria. Det kan ta upp till fyra vec­ av en, järv, berii.ttar Bo Kristians­

Men nu när allt större an­

del av arealen bebrukas och

,större

ten har vårsädesarealen ökat avsevärt-de senaste åren. För En mycket stor procent av omkommer alltid. / fem-tio år- sedan 'var kanske ungarna 70-80 procent av arealen Men det är bara naturens vall, resten vårsäd. lag. Och naturen är generös,

\-; upple va l den andra delen a v Bo Kristianssons film om de, svenska fjällen.

medan de vuxna viporna för

te utrotats i landet. Men det

gång, menade naturväktarna.

i ;

Hur d et våras ibland fjällen får

deras ungkullar som brukar

springa längs dikesrenarna;

ner �Jlitit sänder? Viporna har - liksom spo­

kan också finnas andra fak­

i

Fjäll

tidigare

höbärgningen har tagit kål

portre­

Den

på arten. Slåttermaskinerna har förstört kornknarrens

ViC'iy-Show

Finland och Storbritannien inleds

N behand­

lades nyligen av Naturväk­

.ner tävla under ledning av Eino Isobanni.

Friidrott: Fin'and­ Storbritannien

POSTEN

Som så of

"""':' .

________________________•

I BILÄGARE' OBS!

Vi har stans största sortiment av motordelar.

* Koh'sr

*

Ventiler

* Ljuddämpare

AUTO·TESTER

* Lager ,* Packningsserier * Cylinderfoder

Vagnsmal.arevägen

Jakobstad., te•• 1% 882, 10 882


öSTEIUt.OTTNISKA POS-TEN

elen

"I Juli -

VI BJUD ER ER IGEN . - PÅ: EN FESTLIG HELKVÄLL med

YNGVE -FORSSELLS från SVERIGE

fred. 8 - juli kl. 20-01 -

Kramgod dansmus k från -tryckare till shake, garanterar allas trivsel.

ORDNINGSMANNAGR.-·6

OBS!

I

BIWETTGR. 4

_ ?-

_

BUSSAR SOM TIDIGARE BÄGGE KVÄLLARNA _

OBS!

ONSDAG 13. 7. kl. 20-61-

'I Lördacen- den 9 juli kl.20JI I -S·E M E S TE- RT R:Ä F F-E

För mogen ungdom

_.

Sommårens största

GA.MMALDANS-SHOW med ädel-humoristen MARTIN _LJUNG

_

_

.

och-- två omtyckta lnogethand - vä8t rhottniska M österbot1niska

• Kom i lid

ni

hinner .kratta

MARTIN LJUNG • Parkera riu H· alla

• MANGA DRUNKNAR rar det "lagliga" I)åtfylleriet.

l

"Genom

skärpt

lagstiftning

kan man. kanske åstadkomma

med

lår plat8.

berusning.

A T S R O G E R- S R AM O N A

10.-17. 16. 17. 24-.

en del, Den nya rattfylleriJa­ gen är alltför svag när det gäl­ ler sjötrafiken. För att bötfäl­ las för roderfylleri måste man ha en blodalkoholhalt på l.5 promille vilket betyder en rätt . kraftig

-

Dessutom ? ;,

gäller lagen Inte alls för små­ båtar som 'roddbätar och segel­ jollar! Redan när lagen tillkom krävde nykterhetsrörelsen en betydligt strängare skriVJiing och nll är flera andra organisa-y,

"J-·-r;:"-·"

.

.

".;.I' ..

,;,_

.•

.

7. 7. 7. 7.

BINGO-VECKA DANS - ROLF- LENNARTZ ELA DANS .- B BARNENS DAG

tioner som sysslar med sJjsä: kerhet och livräddning inne på samma linje, Sedan behövs det naturligt­ med upplysning men den - måste åstadkomma -en hel attitydförändring, Så-

vis massor

... '

.. ,

:

..:--

. '

"'.

,

"\.': ... ,-

länge ölbacken och ten hör ihop och så länge kenkorvan skall vara med Vlrtanen och Johansson för att meta så länge kOlIlIDI!I vi också att ha dessa onöoliip' dödar:

l


den "I

juli

-

STERBOTTNISK ' POSTEN

1977 .

\

.

.

'S;}mmarens pangshm ,

I

•••••••••..••••••••.••••••••••••••.••.•.

till1N HEl Lördar 9. 7. kl., 28-:-01 Folkpapk

Malax l\fPSIK DU GILL AR:

..

1

'

_

..

:

Sver.iges meste underhållare:

. y N G V E F·O R S E l t S & - 8 E R N,T D AH L 8 Ä C K -:

• • •

.

- MED INTERNATIONELL SAMMAN­ SÄTTNING, OClj' FINA SANGARE -­ - GöR EN NY TOPPENKVÄLL lAMINNE

V

jdeDS

I

Il\IITATöREN,SANGAREN,SPEXAREN -MED SIN ENORMT POPULÄRA ' FOLKPARKSSHOW -77 - SLÄPPES LOSS CA KL 22.00

- med de bästa orkestrarna • ÅLDERSGRÄNS, 15 år!

• 1IINIGOLF: Öppen dagligen kl. 12-22

Korsnäs,

• iii

1r--SÖ-nd-a.'-10- -m7 -k-' -1l

1= • • •

ZOTCH

Vårt

• BUSSAR: 9. 7,' Fr. Vasa kl. 1 .30, 20.30. Returen in via Solt. Närpes kl. 19 15 via övermark, Pörtom, Vias, Töjby'kl. 19.15 via

populäraste festplats

Molpe och PetaIax.

eget kanonbautl!,

m>gt på. Suosikki-lis1an!

- med servering

........................ E: ••••••• _:••• ••••' . 1:. DA S PÅ PAVILJONGEN i

ORAVAIS }�

Jl

Pi har

det trevligt tillsammans med

ar-:Jfii :..a...::a.w::.:,..:arlörd. 9�" 7. kl. 20-01 -

BCSSAR:

OT

,

SERV.GR. 3 BILJ.GR. 4:

'

19;05 Vasa.-·Kvevlax-Vör/l.. Haldin 19.05.J:stad-Nykarleby-Jeppo.

.

SE HIT AJJLA SEMESTERFIRARE OCH 'ALLA

.

'

ANDRA DANSLYSTNA!

, . Säsongens' första S E M. E S T E' R D A N S fIras på'

NJ(MPNJlS' PAVILJONG. "-

LORD. 9. 7. kl. 20.

1.00

.' /

Bland publik,en

, •

18tt«. 5 BUSSAR: Haglund frän KaskIS kl., 20.00 via Näsby. IngvelJ> trAn Pörtom kl. 19.45 via övermark, yttermark och NäverAs, Wester trAn La,pptjärd kl. 19.30 via KrJ,9t1nestad Och Pjelax.

..-------....-----__

-...--_..-11111!

'

sI

.Jribiljelter

'

.

till Storstrnd-ROC'k.

GaDlDlaldans ___

ut-

.._..". ...,.,.....r..,.���.

(

"i

KILENS FISKSALTERI

Enda FREDÅGSDAN EN på hela sommaren har vi 8. 7. kl.· 20-4)1.. Missa den inte .

LÖRDAGEN' den 9., 7 kl. 20-01

TAGES TRIO • D A N S SöNDAGENdea '10.

7. kl.· 20-01

ZENITH

BUSS fr. Dagsmark 19.30 via ' och Skaftung.

BUSSAR:

--

-

Haldlns

fr.

Vasa

19.30.

IiII __________ .....------____...._IIII...-i

Shell: Härkmerl, .

1\,'.'.:

Henrlksdahl

u gdoms

liikn's . D

'

tiOD

4 _ ;_______________

.


«I

ö

T

RROTTNIS"

PO

juli

TOl"sd9gf'!n den 7

TFN

-

19;7

\

ÄR DET Dfl-f\GS IGEN ... YNGVE 'E ORSSELLSotkester YTTERESSE ,

NU

.

\

-

/

spelar i-

sönd. den

/

10. 7. kl. 2O-r-Ol

EXTRA DAMEnNASl

ORDN.GR. 9

Lörd. den 9. 7. n M'MALDANS

med TERJÄRV

SPE . eANSLAG!

TONÅRSDANS i

Ytterjeppo 8. 7.

kl. 19.30

DISKOT

SANTIC

/ BUSSTRAFIK: fr. Monäs 18.30 . Nykarleby.

via

..

,DÅ-N,S

i cllntrum

Hirvlax,- Munsala

och

.

. • LEFFES skijrcr

LÖRD. 9. 7. kl. 20-01

• 'EXOM,: sköter' DUlsiken c _ ' , .

w

II II

El /EJ EJ EJ . EJ EJ EJ El EJ EJ EJ '

=EJ ;;;

om

I ' STORSAND RO,

.

______

mllsiken •

CK 2'4 /I·uli ,

-

Fredag

8. 7. kl. 18

L 2

"

LAPPAJÄRVI HALKOSAARI

• ruSSI· RAITTINEN'

COUNTRY EXPRESS • VANHA ISÄNTÄ

• COUNTRY JOE l\IAC DONALD (USA) .' MlCHA,EL CHAPMAN (England)./ dansbanan

hela kvällen

JOKE

av Mallorca-resa.. 'Kurronens ljusshow. Camping

trafik

till

=

Halkosaari.

=

'

Rock-Konsert

-.

Bådakvällal'lJå p

,g '_g:

,

== =

S och

==

.''

. _ talsläsare, _ och lisar denna annons! . GenOm a" annonsera når du flest kunder/

• Al\IULET • BALL . ' DEAD END 5 • MIKKO ALATALO och TABULA RASA • ALWARI T • LIVERPOOL EXPRESS (England)

COLA och SUNFUNN·DlS(JO. Utlottning Nykäläs Semestercentrum, varifrån det gåt fortgående buss.. USKOS

cOcA

==== = ====

l sangsVllJ1ens, o

'

-

1Jildrnarker ,

'

___

D

Il a el . Il a 13 Il D D 13

::= ==== = " -

--- -

Att filma stora

svärighetet.

Lennart

Lannfjäll

vanen När

möter

:

A

&

et

7. kl. 18-02

Lördag 9.

• KARI TAPIO och ERKKI LIIKANEN

\

il

I·.V U O R IRO.CK

CoulJ, try-Kon,sert _ '

I

. k______ Q ___________

VII INTERNArIO ELLA COUNTRY. OCH ROCKFESTIVALE

TU

stoll

löra . 9. 7.

I

SöDERIJDDEN EJ EJ

Gammalda ti· Molpe

.

l

______

av

ONSD. 20-24 FRED. 20-()] LÖRD. 20--01

*

Zotchs

upptäckt_ single

täysikuulåter sig

" lejdän . oh

UI)ptäckas

på tionde plats på Tiskijukat .

, ry:s singelli ta.

I

,* "Du får en ny tändare om tändaren är utan gas' men i obruten. förpackning;'.! Så for· muleras garantin för en d· garrettändare. Hur skall man veta att den inte fungf'!rar in· nan förpacknillg-en. öppnats! skulle oroas fiCk de krypa fram

till l gömställena pl gungflyet. De filmade

pl

,långt

stora teleobjektiv.

avstånd

med

en filmen handlar inte bara om fäglar. Eli lika viktig huvtfd-

person äl Arne Blomgren. Han är

fi.lmaren pensionerad lärare 'och har sedan

l -silmarbete ett tjugotal år tillbaka studemt

med Arne . Blomgren skulle· göra s ängsvanen. Han har lärt känn a sä ngsvanen fick de en tilm o tSångsvanen har varit mycke den vid ett tort antal tjärnar under vintern, tnovanlig. För tjugofem år sedan bygga görrislen inom et t tiomilaområde norr om fåglarna 'kommit till sina ansåg mänga den 'vara nästan ut- nl;).n r I Norrland. I två. PE}- Boden' i SverIge. -Och, det är vid äckplatse har Sedan den dock dess rotad:" s ommaren 1976, dels några av dessa tjärnar som filmen nder r oder u l ökat I antal -och. i . söder har den när nnästan !;>livit en tamfågel, medan under ru ningen ' o<:h . delfi garna kläcktes, återvände de fÖr

. den här uppe I norr har beh ällit

siD. ursprungliga ,skv.gghet.' .

att mma., För -att fåglarna tnte

är in,spelad:

TV l ft:edag kl.17A.o (färg),

-


7

juli -

osr

HJ77

R80TTNISK

PO

TF.N

,

,. .

tort intres se för Storsand-rock lika . musikstilar frånd två scener I

IE:.DR.4'KNINGEN börjar snart för

Storsand-Rock. Förelrä­

lör den unga österbottniska, rockmusike;' är klara att upp och SÖU:s arbetsgrupp u!iaer l ning av Leif Rex tmgan uppe. , orsand-Rock är inget litli!t arrangemang, det hår' krävts' en och

artisterna FRIQUORIFIRES:

.

(

omfattande orgänisatioll för aU få ållt ordnat med ,narlmadsfih ring, teknisk utrustning, ordningsfrågor och frmJ,.tionärer. Au.­ talet anmälda orkestrar­ föndsäue; att det 'finn.fJ två ()lil a see­ ner på platsen.

Gruppen

IIIJmJDe:r att uppträda före­ kommer helt att uppföra egna

nde musikstilar, texter och kompositioner under rockmusiken ·övervä­ uppträdandet på' StorsandRock.. De spelar progressiv hårdrock med jazzinslag. Or­ nu visat sig vara kcstern i sin nuvarande sam­ arrangörerna medde-' mansäHning. har funnits i ett för dem som är sl\ in: ,år, men medlemmarna har alla tz,_leI'ade att de vill tillbringa erfarenheter från orkesterlivet Storsand finns det tidigare. -jligheter till camping ll'lrille . Dessutorri finns det GERD. OCH ANNIKA. är två Clt. sköter om Serveringen' fl!CkO frå Abo som s elat ocl! l tIllsammans L tre år. gt!D den 24 juli då Stot- sJungit Uppträdanden . har de mest '.a:�,It(� blir verklio-het. <> gjort på mindre tillställningar, \LRKANDE . men' nu skall flickorna sjunga' . och spela gitarr på Storsand­ OIm:ES A.R: Rock. .På reper. oaren inns sp lar rytmisk ,T: , country- och rockmusik. popo , dock inte rock tillop li­ o tEXter. rg, en gor en , REAVY STUFF: Spelar tung egna oversattmngar av rockmusik i stil med den en­ text r. Gr ppen h r 'gelska gruppen Led Zeppelin. bandningar fo TV och l Pojkarna är .fyra styck n och emmarna I gruppen I har i den här sammansättning" till , ntalet och Argu­ ' na­ .. . . en 'spelat i ungefär fyra må ort ar VaSi!-. der. De skulle kunna tänka sig dansplatserna, men * Berit Nygård. t.v. ?Ch Barbro Back visar upp en av affischerna för Storsand-rock. AI'_n,_ : Spelar och gör egna att spela på finns dis­ _r:z;:g;�a ng av engelsk och på de ställen där det svenskt för koutrymmen . Sedan februari har , oppen SAN FAIRY ANN: Spelar me- satt Shakespeare._Gossarna 'är Medlemmarna har inga ambitio­ pelat tiIlsammans och är ingenting för jakobstadspoj-Iodisk, litet jazzinspirerad mu- fyra 'sty,ckeri 'och hemma i Ja- I ner och strävar inte till att nå ' mest blivit att-uppträda kar!la i Heavy Stuff. ut på dansplatserna med sin sik, Uppför .enbart egna låtar kobstad. . . lffl�-sda'nser. Hemorten är musik. De spelar helt och hå" och sätter gärna musik till diktINSPECTOR: .Spelar upp en WITNESS, GRIEF".( gIuppens . oeh poJ'karna är fem till 't'lOner och gor " let egna kompOSi ""1.. ver k. l terna som gruppen u musik är uppbyggd kring en . varierande rock-repertoar och . består av fem medlemmar. Or­ tonsätt.er är .verk från engelskt massa olika melodier och ar en· själ a te)Ctetna t}.11. Sex stycken

I

i

I

I I' I

.

"':i

_

!

r

I

j

TL\""'''lIC: har Malax som I kesterns hemort Kr Kronoby. . mort och grUppmedlem­ ' _

är fem. De har en varierepertoar och gör också Attext till egen.nusik. .' e bar engagerats ett fler­ gånger på österbottniska -DSJtlIa·ts.ar.

I

musik. är. de i WitnessGrief.

I

oc!r���:��:

�����IS

i ungefär tre

år..

;

I

o.

o o

i

_ _

l - an U'I ds ekar' ' - lO pa ungt ager p d" e ersore

av

JAWS :.Uppför engels rockbe­ . .kom från. U-land. skulle klal'a föreStällningen och infann sig .i tonad musik och tanker på , ' god tid utan att ledarna . behövde ,110 c m. . spela en svårare Storsand-Rock ' . kalla 1110p dem med visselpipa. ' o vanant av rockmus 'ken, en ,. 'Sä fod: "som "någon .fl än ett rockmusik som inte är så hård. I:land kom till en tävlingspunlft L lsbeth Källman skötte om huS. . Pojkarna har spelat tillsam­ • 'sä fick denna företräde och hället med heder. hon kokade ma mans över ett år, och , nyligen .t "U-landsdeltagal a föstes till si- ten hemma och transporterade . RC>DET FRAN VöRA: Namfått en ny Or2:anl·st. Hemorten dan. De senare protestelfl.de mot denna till lägerpJatsen, en sträcka -!re.r l' u att pOJ'karna som o ' . 'a or' I\arleby. " Id-ern ' l° .'u 't UNGDOMAR . I' ... o-- behandlingen och nägra for I vag p ä 8 km. Det blev minst tre resor . . i det här bandet är från 15 år deltog i Pedersöre nng- med höjdhoppsställningarna och, p er dag och 37 munnar . att mät Vöråpojkarna är' fyra. OCTOPUS: De tre. pojkarna i dODlSnämnds läger vid Narssjöp p.essalkom fram först när ledarna sä nog blev det runda - dagar för ....,.. n och de spelar vad man ,Octopus spelade tidigare en me­ den 28-30 juni. Vädret var inte ' klargjorde att det lnt!,! skuHe bli L L!€iare isbeth. . efor, 'lägret var . , hårdrock. ra renodlad' diskomusik, men det bästa möjliga,. men vad nän mat förrän tällningarna var . ungdomssekreteraren tillsammans ' ån t if a ä de säger sig nu V . gjorde detta när un'gdoma rna på. plats. i med Marianne Nygärd och EIlsaMAGIC. Består" av ' jUr . ,den typen av mUSlk . oc spe ar ., var idefsolsken. beth Klng . som ar h emma l po . ·ti k Vid saften' fick den som om oner. komposl \ ,nu mest egna . -------------De D mUSI'k de spelar k an . ' I-land 4 st munkkring or me De gor enbart Instrumentallå v roddtäv- från " a bestod rogrammet P kall as hå'rdroclt. "nattklU bb'" dan U-landsr:presentante7na f1 k tar och deras musik 'kan lämp- lingar. naturstig, rockmusik i Iigen kallas jazz-rock. De ?or alla samt I land och U-land GE: spelar . i tä vlings - bara 1/ 4 . krmgla. En skylt VId den kan också ge' 'sig på vanl g tre hemma i Lappfjärd. . form. Ledar a hade utgått .ifrån saftbordet upplyste 0I? att . hade möjusik., Medlemmarna. ar: . att 80 procent finns i U-länderna som kom frän I-land nu . .. .. De tre poJkarna 1 Raid sig,. Men täv_!CDDa i Malax och de har spe- RAID: medan 20 procent finns I I-länder- I1ghet att dela med s elat i en annan igare har llngen blev realistisk ända.in I det tid FRAN CITY-SHOP tillsammans i ungefär ett, na. den nya sam­ sista ty de flesta från I-länderna peD komponerar illte J orkes er .men l . rat skedde genom lottning ät s jälv' alla sliia fyr'). krlngl r Valet pgen musik, men arrangerar ! mansattmngen har de I\lUSls v 1 st som .tick e lapp ·utan att dela med sig. MusiksbIen det månad. ble och en i ungefär andras musik. . ligger någonstans mellan hård­ me d I-land och 27 st en. lapp där denim och sammet lf. lägerkritiken framgår att " CB1.:'CKERS: Har ett varieran­ rock och pop-jazz.' Alla bitar det stod U-Iand.'·V-id. la·ndhockey, maten var bra> så även vissa prot:, I --"l-u ...,. ..., ·tbud m' om ramen' fo"r kanlponeras av po . .jlrarna själva. • • hästsko, ringar och. bollkastning gram. De flesta gillade när ledar,. dansmusik, Chuckers är en ... '-... e d v B d I e lar s inte u oc 8 Ck ='a n t medverka i kvä)lsprogrammen. ' ,De kompositioner. ", , speJa pA vanliga danser, QG.kså egna kom frän U-land fick stä på 8 m' lIigra engagemang p ton-I h r spelat tillsanuna .s i,'unge" avstånd. Vid hÖjdhOPpsstäl41in Den stÖ si:å' fra'mgängeil"hade, ' . . har det Wlvlt. De i far tre månader ,och ar hemm skulle en som "kom frän 1- nog "nattklubben". ' el agarna . I"öråpOjkarna har spelat i Vasa: . Te'xterna är fordef arna

I

L

1600-1.806-tal, bl.a. har de tön­ ' ganska' lugn. fonn ,

'

"

.

F Y', N D .Jeans

mes

_O

..

Il :��

ji

00

E)n gelska"

;::!;

,

_'

.

i:\ : :: ::: ::

land klara 22 cm

:; s:: I ; : : ; �!!t 'I .

;?ån den soml sa : ,

. . 39 25 , . ,. . ,. ;. ': ::',: 45 . ) . '; ) "' ':. , . . , i *:l ' ., ,' 11 .., I .

l d ta och : P :,: fö j e JMd .,

_

.. _,,. ==-_ -=.!.

.=:-.""..:.,="_

'..:

__


,8

OSTERtiOTTNISKA

En o

POSTEN

TOl'Sdagen den /T

jun

......

1971

o

för Attan

DIa

TEA.TER försöker sig i år på någonting nytt, på Bez Zil· lwcus' samhälleliga operett Ättan. Det är 'en uppsättning som klart avviker

JUTHBACKA.

från den tidigare Juthbacka-stilen. Tidigare har teatern kört med gamla be: '-prövade folklustspel, men Ättan är en finlandssvensk nuiidspjäs ,skriven i början på 1960-talet. Språket !

i

pjäsen

är

fränt. gor. Allmänt kan sägas att ak­

Men de fula orden är knappast något självändamål. De hör till handlingeil. Att "förfina" !le olika. typernas språk, skulle va­ ra att stympa dem. Attan utspelas kring ett hyreshus 'som försäkringsbolaget äger. Det stora bolaget vill riva huset och bygga nytt. Men hyresgästerna sätter , sig-emot. ' Den finurliga Aalto vet utvä­ gar, och försöker förhindra vräkningen. Hyresgästerna är originella

törerna tar fram de olika typer­ na mycket bra. O Boris Bränn är som alltid su­ verän. Han är den. finurliga

Aalto 'som kan paragraferna och­ ikterar besvärsinlagorna. Britt Sund gör en stor roll, en fin insats som Anja, likaså Folke Lindgren som filuren AI­ lan. Folke Nyholm lyckas bra med advokatrollen, en roll som borde vara tämligen torr. Och

Torsten ( Hfiger som "Fåret" Erik och Lisen Aspnäs ·som typer. Hälften av de fjorton "Lammet" Else-Maj, är mycket aktörerna i Juthbacka teaters trovärdiga i sin fromhet, lik­ uppsättning är nya i sällskapet, som Karin Sandström som fru

men ingalunda oprövade förmå­ Mar sov.

I ----

'

Ännu ett par ,originella typer i Attan: Kärringen Carita Ek och Otto, Fredrik Nybäck, samt Masen som flyttar in, Nils Hei kius. , Försäkringsbolagets folk spe­ las av Ulla Nordling, Erik Frl;l.nsberg och Rolf Lillmåns. De är mera "vanliga" männi­ skor än invånarna i huset. Som sensationsjournalisten Löken spelar Håkan Dahlstr nd (från Esse) också verkligen ut. O Sångerna i pjäsen är många,­ och aktörerna klarar också den sidari till belåtenhet till Unto Tiihonens ackompanjemang. Benita Bergfeldt bär ansva­ ret för dekoren och Helge Las­ , senius för regin. ' Attan skrevs ursprungligen för Lilla teatern. I övrigt har den inte spelats på svenska,

men på finska har den spelats" både inomhus och utomhus. resg terna för söker övertala Anja' att ,"göra sitt" för aH äs * Hyka I första akten verkade rim- påve advokaten som fått uppdra.getatt ka dem. 'I blid fr.v. r men ibland något krystade, och , Britt Sund, Lisen Aspnäs, Folke Lindp.e , Torsten Häger och ­ ' innehållet då och då väl tunt. rin Sandström.

....

s

·glöm .

Nu ir cfef dags aH, famya halvirsprenumerationen pi ÖP För ett hatySr koster ÖP enda" 10 rrik#

Du 'kan prenumerera pi posten ener genom att skicka i"necIanstiende kupong tillsammans med tio mark i sedel eller check till:

AdresS.:

• . . .. •

• .

.

'

. . .

.... ...

dars har v-arit ri ningshotat och stått i Brändö 'd

igare.

i

Vasa

ti­

ehefdirektör öpp­ lanthandeln. på. SÖ{lda­

:

kalasfolket' in tör

ått

se hur

ut f' en lanthandel hundra år sedan.

det säg för

MINI"

GRI'LLEN-

r i- c

Ande

rs

o

n

TYR.iSTORN

nEKTJltOO· E'R'

OMVANOI..ArSl'

'

Ki,, L.­

PI..ATTA

'TO"..... vÄX.EL.­ , ."' ,M M A TILL Li KSTR(:)M.

ÄNOO(+} --I;: EN. TÄNCJPVI..$ p;" N"GFtA VOI..T &I..ÄPPER ' FR-'M HUVU O&TAÖMMEN. MIi:N &AR,a. i 'EN ll;i�,TNrNG (L.iK iI<TNiNG').

;;i G: T'ÅNOPUI. : Vi

_

-fl

FÖRSKjUTER

,

,/få", /'&.

\ ..

fo"" Il').."

/"

-. '

'

--'" L. PPER FR"'''''' .:)TR<!IM.

O.V.. !).' EN STY R­ NiNG. AV OEN AV­ , GIVNA &P)\NNiNG­ f:N.

H"" eL.. _�,TT 9S5 TAG. MED MjlH<ARIE ' AS­ PEOÅL •

,O&T

_

PUL.SERN'"

TYRi 5TORN'

-m, . ()

w

"

• • • •

•. . . . . . . . . . . • • . . . . . . . •

-: E

------

, -r"NO;'

Keskos

ciella personen som steg in i

Per

-teknik i bHd

handeln. - ,Sedan strömmade­

Jag prenumererar pi öP till lrets .Jut tin det oför.krämt liga priser 10 ink och bifogar be­ talning.

..

y"; nuset som inretts på Stlln­

gen och blev den första offi ,

68601 JAK08STAD

' . . . • • • • • •

,

byns trettiotemte stuga, . lanthandeln. Lanthandeln år frå.n föna- seklet OeA de" in­ rymmer oetsA, etttidstypfskt postkontor•. Listan öv , do­ nationer m ' gjorl uppfö'randet av lanthandeln 'inöj"; , ligt är lAng. förutom att aF­ betet krävt stora enskilda, insatser aV- stundarsfolk t.

nade

österbottniska Posten PB 27

• • • • • • •

,

• STlJNDABs

Halvårsprenumerati_ på, ÖP!

tI

en är värt ett besök. Den är Människorna i A ttan talar helt :,olik de pjäser som spelåts dialekt. svär på sin egen' dia­ tidigare på Juthbacka, därfÖr lekt, medan fÖl"Säkringsbolagets är det fel att jämfönl med dem. folk naturligtvis talar högsvens­ . Vid premiären i -söndags var. ka, liksom Aalto "1 utrikesmi­ publiken rätt fätalig, läktaren nisteriet" bör vara knappt halvfylld. Det var synd, Juthbackagänget men tolk hade äl fätt nog efter värda åtminstone en nia för At­ för' spelmansstämman under week- 'tan.

tall'. O Attan fåmpar sig bra Juthbacka teater. Uppsättning- enden_

"

- . 1nte!

N.mn

Men efter pausen kunde, tnan inte klaga på sådana b rister, då verkade det också. som. om aktörerna kommit loss bättre. Mycket i pjäsen är tokroligt, men i botten 'finng allvaret. Många människor lever under det hot som människor,na i At-

Il

"-liN' ANIN<io:

,..,/lA'�-a

w

'


d..

., juli

-

1977

ÖSTERBOT'TN ISK,A POSTEN

Du kan uttrycka dig tydligare

- Varlerande blZ·d

llled a-tt varier'a bild torlel{len

ger filmen rytrrL-

/

DU FAR INTE nöja dig med att bara ta bilder. Hela tiden måste du försöka bli tydligare och mera uttrycksfull genom att experimentera med bildstorlekar, vinklar o h kameraröret­ ser. Du måste också arbeta med både närbilder och totalbilder. Totalbilden för in åskåda­

ren i miljön omkring närbilden. Närbild en poängterar och understryker

• TOTALBILD

är' viktiga för "ammanhanget i filmen. Den uttrycker saker som aldrig' observerats i helbjlden. / +"'+l'Il}-lild· ToR helbild . HeB Då du behärskar filmens be­ detaljer

lighet

att

Filmar man en mar:.niska på långt håll tivt

ointressant.

blir bara en detalj

Du samlar

de

flesta

'Människan

i en helhet.

samina

bildstorlek

ge­

nom att variera på brännpunk­ ten.

• NÄRBIJ.D

En , sådan bild kallas totalbild.

med teknikens hjälp synintryck,' ställer samman dem till sam­

De- n är inte 'Om

manhängande enheter och pre

man

människa

senterar dem i, en färdig film.

vara

halvbild • HaB

sak med olika ord. Man kan väl­

upplever

honom som avlägsen och rela­

kommunicera med

När man skriver något kan man uttrycka ungefär samma

skäras. Denna typ av bild kal­ las för halvbIId. Man kan ock­

som

rittarteknik, är filmen en möj­

andra, människor.

.'

närbild • NB

ja lämpliga eller olämpliga ord.

bra

bra att använda.

vill

presentera

men vid

kan

en

däremot

presentation av

mer

tar motivet

och mer plats i

upp

bilden.

Detta skapar hos åskådaren en

den miljö en viss människa ar­

känsla

betar

i förhållande till de tidigare in­

1_

av

närhet,

stälfningarna,

• HELBILD

Om ett ord är lämpligt eller in­

Flyttar man kameran ännu­ närmare,

åtminstone

Närbilden

an__

vänds med fördel i känslofulla och intima scener och när man

te avgörs bl.a. av sammanhan­ get, stilen och vad man vill säga.

Om

På samma sätt är det med

film. Varje enskild bild,och tag­

man

flyttar

kameran

vill betona en viss detalj i en

närmare täcker mäninskan en

tidigare bi ld. En närbild på en

större yta av bilden och fler

människa får bara med ansik­

och fler detaljer i den från bör­

tet, och minsta min eller ryck­

jan

ning kan göras på många olika

vykortsliknande framträder.' I denna

extrem närbild· ExNB

Sätt. En film kan byggas upp

bilden typ

av

bild, som brukar kallas helbild

' , ning syns mycket tydligt.

• EXTREM NÄRBILD

på många oIfka sätt.

ser man mäninskan tydligt och

• Bildkomposition - en bild i jämnvikt

står ifalJ du ändrar på objek­

motivet kallas

tivets brännpunkt från vidvin­

närbild.

kel tlIJ normalvinkel.

människa kan m a n t.ex. låta

i helfigur. Samma effekt upp­

Motivet kan placeras i stort

tt var som helst inom bildens

i bilden, i bakgrunden. Nu är i förgrunden.

är mer eller mindre lämpliga

i det inte längre så naturligt att placera mannen i mitten. I stäl­ - Det är t.ex. olämpligt att pla- let för att låta honom skymma cera en man som skall intervju- den maskin han arbetar vid, as i ena kanten av bildrutan, placeras de på var sin sida öm medan resten är tom. Det na- bildens vertikala mittlinje . turliga är att placer honom i I många fall bör man sträva mitten av bilden. Utgångspunk- efter jä,mnvikt i bilden,-s å att ten blir alltså enkelhet. varje sida 9m mitten har lika vissa samma)'lhang.

kanske vill säga

kanske

arbetar på

extrem

filmar

en

till

mannen i

vänster,

mitten

kunna

får

är

ad

känsloladdad

och

viktig,

åt­

rrlinstone om den används säl­ lan.

viktigt som

Man måste se till att åskåda­

Aktivt bildval

bygger upp filmen

del av motivet och tvinga åskå.,

ren uppfattar just-de saker i

daren att se vissa saker. Det är

skall uppfatta. Somt måste va­

vad som är viktigt i filmen.

motivet; som man vill att han filmaren

Det är viktigt att åskådaren

uppfattar just de saker i moti­ ra med i bilden medan -annat

--------�-- .----

onödigt att ha med.

som skall

bestämma

CHRISTIAN OLSSON

-------

terar och leker med barnen.

"Fin gal Olsson som sitter där

Bingoveckan 10

borta". I våras skrattade vi åt

-­ honom i TV när han tillsam­

17 juli om­

fattar sammanlagt sex ,bingo­

mans med Povel Ramel, Sune,

Mangs m.fl. roade och retade i

programmet "Semlins gröna da­

Allt som allt innebär juli må.,

nad för Carpellas del,' om tjuv., '' starten de två si!,ta dagarna i

tillfällen med många värdefulla

juni medräknas;' ett 20-tal olika

priser vid varje tillfälle.

evenemang.

läI:-". F.örutom i Karperö uppträder - �---.;....-----�--__:

/

MED KONSERT av Harstad skolekorps och vårsäsongens bingofinal "tijnvstartade" Karperö uf en ytterst aktiv juli. Nöjes-Carpella kommer under juli att erbjuda gäStbesök av Yngve ForsseUs-orkester, Martin Ljung, ,Rolf Lennartz,

Martin LJung i Kaskö. på fis­

karfesten.

KVEVLAX

Barnens Dag' skall _ i år ord­

nas andra

Vickyshow' från Finland, Barnens dag'-o h Bhlgovecka.

I

Det

avgöra

Men mer djup i bilden kan vet, som man vtJl att han skall­ kanske' ä

juli i I(arperö Martin Ljung gäst

inte

att variera avståndet att Genom skall till motivet eller brännpunkten finnas i bilden och vad som man på objektivet kan man reglera detta'. Man kan utesluta en hel ska1.l1ämna utanfpr. uppfatta.

vikten.

en också gett bilden ett visst djup.

Aktiv

mänl).iskan

plats' i bilden utan måste, be-

många olika

bilden den eftersträvade jämn­

att

man få förgrunden

och bakgrunden till höger får

sätta till en bakgrund har vi

fabrik. Då kan man _ju passa

Konserten av Harstad skolekorps hölls den 29 juni. Publiken var fåtalig. "Synd på rara ärter" kunde man säga, ty ung­

Då kan bilden

komponeras

sätt. Kan

mycket av motivet. Genom att

mer i samma bild. Den inter­ vjuade

man

bilden. Åskådaren upplever of­

Man kan gå ännu närmare

på att få med hans arbetsplats man få om man placerar något

om olika placeringar är att de

man

När

försforar

bilden

ta en -sådan bild som väldigt

ram.

Men

filmkameran

munnen eller ögat täcka hela

• HALVBILD

Några fasta regler finns inte. Det enda man kan säga

Om

sommaren på Car­

Kvev'lax hemslöJdl;lskola bönar nytt läst1.'l den 15 augusti. Sko­ vdeln .ng f?r lan äl;" 1--2-årig meQ 3 avdelningar: Kom binerad väv o-ch -sömnad Bom är tvåårig- och grundkurs tör Intrade bIl ,hemslöjdslärarlnnelnstitut, samt målnings- och träslöjdsav­ delniIlgen som Il.r ettårig.

pella. Det är föreningens yngre

medlemmar som tagit initiativet

by blåsorkester var värdar för -det norska korpset. I anslut­

Hemslöidsskolci

till ­ detta evenemang och som

även genomför -det hela.

ning till konserten inbjöd Har­ Förutom ett showprogram i Kursa giften är 80 mk. Kost och .logi 150 mk .>er-månad. stad-ledarna till svarsvisit näs­ Undervisningen är både teoretisk och praktisk med 38 v.h. paviljongen omfattar Barnens domarna från Norge bj9d på ta sommar. För att vinnä inträde till skojan bör sökanden töre utgången dag riduppvisning av Vasa-· Hu­ njutbar musik. Karperö-I;)ings__ Vid Carpella försöker vi av läsåret fylla 16 år. Till ansökningshandlingarna vilka bör bertus och möjlighet för de un­ tuberkulosInsändas . före den 15. - 7 ., bör bifogas ämbetsbetyg, hålla upp traditionen att varje ' ' ga att rida, VM i styltlöpning, Intyg och avskrift av skolbetyg. sommar bjuda på en svensk filmförevisning i uf-Iokalen toppartist,' säger parkchefen Anmälan kan göras på särskild blankett, som erhålles från - samt massor av "nöjesfält"-ak­ skolan eller på nedanstående-kupong. Olle Fransholm. För två år se­ Gröna bladet tiviteter t.ex. pilkastning, burk­ dan roade Sune Mangs vår mo­ Närmare upplysningar om skolan erhålles av skolans före­ trivsel utan tobaksrök genpublik och i fjol kom Snod­ kastning, mete, hästskokast­ ståndare eller övriga lärare. Tel. 961/40036, (961/4 01"20), ning etc. För de allra yngsta (961[42285). das roende längs fjärden. Arets finns en lekhörna med rutsch­ gästartist är Martin Ljung. NILS HARTULL -banor, gungor osv. Skolans föreståndare ,Martin Ljung är unik som . . .. Som huvudattraktiOn l ShOWadr. 66530 Kvevlax roare. ,M ed grava11varl·19 rost ra er '"gum­ 1 __________________________ uppt"d programmet ' \ de'I får han publlken oc h sm å me \ _ '" I' . och ormmanmskan '" tl'19t . mlmannen att skratta varmt och hJar -. . I edare ar Mr Martlno ". Program ..' . . Sökandens namn: ......... : .. •_- . .. _. ..• '..,'" .........-. Ålder: .•. '-, De aldre mmns hans Fnykls Jan Wennerholm, känd bl.a. Fnykström-visa eller monologen från - två - mid;;;ommarvakor , i . .. o. .... . . 'o . . Adress : • __ .. . . .. .. e,. .. .. . . ........ .o•• .o.. .. . .o •• ••• • '0 o •• , •• 0'0 ....

Anclas bällre ulanl'ök.

I

"Ester". \Alla har väl hört om Aminne, som även trollar, imi­ '". C , -" - .l' . ,

I

, (


10

öSTERBOTTNISKA

POSTEN

d&gen den 7

To

i_ Ig Sk·· . O d ''Rleile

IIHIIIIIItI111111111 UIII!!

Ig

.

·

'

1977

juli

'av

.

specialstämpJar <>

.Finlands

Frimärkshandla­

frimärkssamlingar,.

res förbund r.f. --':'suorn.enPos­

ilade

ställt· RK-märken

ut­

från

hela

timerkkikauppiaiden Liitto ry.

världen.

vilJc.a bedriver sin verksamhet

RK posthistoria. Helsaker.

har bildats. EI",a affärsidkare,

i 'form av öppet ,manditboIag har

bildat

Lars Trygg,

bolag; kom­

eller

- T

aktiebolag

förbundet.

Sex av

den.

Frimiirks-

i Helsingfors varför man'verk­

ligen kan tala om 'k6ncentra­ tion i denna fr.ga. Sommaremi skörd

<>

rekord

av spe­

aktuellt

bUr. riklig. Nytt

släs

igen.

Dyrt

nöje.

. Man bÖr därför sälla ut stämp­ lar .m&;n·är intresSerad av. T.ex.

sor

.&

J Pätiälä,'

mäs>

bygga qpp en samling av

lantbruksutställningar,

f.örstaflyg, idrottstävlingar etc.

J Putklnen, Helsliigfors

RK-friIJtårken frän hela värl­

medlemsaffärerna befinner sig

ciaistämplar

Helsingfors

Helsingfors

",Röda Korsets specialiteter". - Ake Launikari,. Kuusan­

kaSki.

i 4-block

RK-märken

och 6-block. Vasa hllndelsläroverk ord-

- <>

)lade en undersökning där for­ na elever från skolan som ut­ dimitterats åren 1974 och 1975 kontaktlj,des

och

svarade

en förfrågan om deras nuva­ rande tjänst, trivsel etc. Emi­ grationen har de senaste ånm varit stor I österbotten, varför även flera unga österbottning­ ar flyttat Ull Sverige. Posten

t

har eftersän

brev

I Sverige

och mottagaren har postat sva­ ret I Sverige trots att brevet varit

försett

med

finskt

fri­

: märke men skrivit på MOTTA­ GAREN BETALAR PORTOT. Bilden visar några av somma­ TUMBA

rens stämplar. Allt mindre och mindre blir

<>

lagret

av

gamla

fiIatelistluckan Märkte

Lärorikt .

deras

lista

att

t.o.m.

av

vanliga

Har tidigare märken

påträffat

stämplade

men då har det

i

finska

Sverige,

varit frågan

om bätpost. HÅGERST

N

är

inte

nägon

inte mera tillsaluförs. Valörer­ na 1 p, 2 p, 4 p och 15 p samt 30 p och 35

P blå har redan

länge varit slutsålda. Å ven äld­ re automathäften har länge va­

f

Jag viU berätta för er lite om

rit slut och komrne

verkligen

att i prishänseened nå nya re­

en sång­ och musikkurs jag

varit med på.

tillhandahåller.

vid .genomgången

filatelistiska-objekt uppkomma.

lejonfrimärken av 1963-års typ

" musikläger nyss

frimärken

På detta sätt kan intressanta

kord i höst.

Kursen

var i Vasa på. Ev. folkhögsko­

laB6-I. jwii och vi var ca 150 DB a där från 10-15 år som det stod på programbla­

' PR lf'ir\

FRI<

(

det.

Vi fick lära oss

en hel

<>

\J.J

a,v

som jag tärt

del i

<>

i juniorlör­

delsen

det olika nivågrupper, beroende

mycket man

lärt sig för­

1!"

I va

I

Kerstin, Wecl(ström var en av dem . sJunga. ; \

del tillsammans. Jag har aldrig ts.pelade me Min . i trott att det ä så roligt att sjun-. blåsorkestern som hade en ImJe ga med j kör och s.k. "sträng­ helt för sig själv - "blåslinjen". band". Det var verkligt roligt Den andra linjen hette "sångar- då inan k om igång. Sångerna vi linjen" . . '.fiII den linjen hörde sjöng handlade. om Jesus, och

som

stoJ:trivdes

j allt musiserande

med

att.

Kors

firar'

l är. Häri­

uppmärksammats sätt

bl.a.

hölls

i

t maj 1977 en in­

tressant utställning. Var i till­ fälle att besöka utställningen och den Innehöll följande:

och

lyssnade

_till bibelstudium som några-av

ledana höU i tre olika grupper. Vi trivdes jättebra ihop, leda­ re och deltagare och det sk ulle

gärna f:ätt Yara fem dagar

till vet i varje ·fall

violin och block- det tycker jag är bra, för då är av lägret. Jag flöjt. Alla an tutare och blå- det nåt innehåll i det man sju­ vart jag skall ta vägen nästa Ar Sare hörde-till blåsarlinjen. ·ger. samma tid. Under lägret sjöng vi en hel Mitt på dagen tog vi en 'paus E n d e l t a g·a r e

ocks å gitarr,

Röda

har

m(mga

Helsingfors

ut. Jag spelade gitarr II. Gitarr

för nybörjare och gitarr HI -fick lära sig barre-grepp och svårare takter.

Finlands

<>

sitt 100-åx:sjubileum

olika -musikinstrumenten' fanns på hur

på­

S

skynda på!

Finlands

MIssionsförbund'

r.t. anordnar ungefär lika ofta

eningen under vintern. Inom de

frimärkstävling

mänga svar har inte ännu In-. flutit.

gitarrspelning

mig

öP:s

. gär tiU 1 augusti och riktigt

musikväg. Själv var jag mest

intresserad

önskar ännu pämlnna

.att

- Post-

och telegratmuseet; I

Förslag till RK-frimärken . dvs. märkep som tryckts enctast I provuppIagor

men' aldrig ut­

getts. - AhU Hämäläinen, Seinä-' jold, en av Iande!:S finaste RK- .

- men pä\ andra tider - auk­ tioner som'Post- och telegraf­ s yrelsens filatelisektion.

lJen

frimärksauktion som var 2.3. 4. 1977' hade riklige med ' donerat materl8.l och ,.prisnivån . var ·10 procent

högre

för

lnheJ!lska

frimärken och 20 procent för utländska. För övr gt är pris­ nlvän hÖgFe än postens, vilket kan

motiveras

med

att

man

väl)tar finna sig äldre.frimär­ ken frän 1920- och 1930-talen,

postens. Torbjörn M J' Malmberg

vilket Inte sker på.


juli

den 7

-

ö S T E R R O T T N 18 K -'.. p O S T r.: N

'1977

II " -

TRAFI

PRYLBÖRSEN' Vill du sälja ' köpa, eller byta, prylar?

KanalespJ. 8 tel. 1300::1

.

FINLANDS

mA.ste ·betalas kontant. . Sklcka därför med en

Annon .... n

tIomarkssedel el.ler en check.

JAG

___

BEl:IT.A.U..ER

DAGEN DEN

.

.

.

ANNONS

.

FS!'flJ

NORDGU.

Genom

.... ..

_ ••

Nordiska

denna

anslut­

anordna nämnda ungdomsläger.

Lägret hålles på Sullerås i Vasa Pli.

sl{ärgård den 9-14 augusti. plats

hålles

1 koho!politiskt _

till

ning har FSNU fått chansen att

samma

.

nykterhets·

Godtemplarungdomsförbundet,

__._ _ _ _ _ _ _•• _ ....-.- -

ANNON8TI!1XT:

sig

lian

den

ett

al·

seminarium· mel­

10-14 augusti. Bland

1 föreläsarna på seminariet kan I ! nämnas Kettil ·Bruun Stig-Eyrik • .

: Björkqvist och Martti Voiplo.

_ ...

- -_

__ .....

...... _

f te _

........ . ._._ . ... -

.

. .,.. .... __

__ _ _ ...__ .. .__

Adres:s: P()Stnr:

_.

____ .... . ... . ... .._._ •

.

f• • • •

.

...

. .

......

t.t .

.

-

• •

• •,t

•••

_

._

• .. • • .

.......... .

;;e .

_

.....

..

a,'

._ f4 •••

/ •.•

.....

._

..... -

..... .....

- _ .

.... . '_ ... r ............,

Tel. nr

... __ ... _ .w.

Nanm:

....... .__ ._- --.

.... ,,,-, .... __ .. '._ -

......... ...

I

.

.

.,.

__

,., f"

.·•• _.. ..

.

. . ... ....... . . .

.

t.. .... .-

Till

Sverige

t mark,

. ,.

8.

Postadr.:

Jag bifogar 10 mk sedel/check. Adressen är:

Prylbörsen

•.• *lI.... . .

_

..:.

•""

• • •r,

....

. .. , ':"' .... ...

.

ungdoms­

alkoholpolitiska

medan

Färöarna

får

Finland

Norge.

och

Dan·

Island

ha 3 representanter var. föreläsningarna

är

får

natur­

ligtvis alla intresserade välkomna

på Bullerås.

Till lägret är alla välkomna frän

I

läger

har

varit "mellan

13-25

lägret

väntas

68601 Jakobstad

från Sverige och Norge eller _100

minst 150 deltagare varav ca 50

; tillsammans.

Resten

väntas från

I de övriga nordiska-länderna. Lä·

-

y

Känn ditt mått

Österbottniska

def finländska inslaget skall bH så För den som är intresserad av

lägret till

sä skall man anmäla sig

Svenska Nykterhetsbyrän

i

961-12604. Närmare uppgifter fäs av

FSNV:s

ordfqrande

Helmer

King,tel. tjänst Esse 52 eller priv. Esse 12 1. Anmälningstiden utgår

den 25 jqll och lägeravgiften· är

ca 180 mark.

He

l

m

r

och ansvarig utgIVan . PER-ERIC ANDERSON

Redaktion Jakobsgatan 13 Jakobstad. tel. 967/13555 . Postadress PS 2 7 68601 Jakob:;tad Redaktör l \Iasa S-E. Glader Handelsesplanaden 10 D tel. 961/1352 2 RED

TIONSRADE'I

Alt" Snellman. ordförande Marg a reta Smeds. Leif Rex. Eilrgitt.a SnIckars, Philip - Häl· lund PRE.NUMERATIONSPRIS 1917

Helt är

_""

. • •.•

Halvt är

. .• • -

'

'

'_'_

........

SkandtnavleD

L E o

I

Posten

13 år och uppåt.. Medelåldern på Vasa per brev eller per telefon

Osterbottnlska Posten PS 27

PHYLBöl{SEN

Lä ''I1 nga k' va drinkat trista

starkt som möjligt.

NORDGU skall också hålla sitt

år. Till

i Nykarleby stad lediganslås att sökas senast den 25 ju li 1917 kl. . GITARRFÖRST,lRKARE 12.00. l-gitarr i· myc­ _ Ya.maha 60 W+ Ungdomssekreteraren bör enligt ket gott skick sä1jes' som - obe. förordningen om l!ngdomsnämn­ hövliga. Ring: 967-11402, tors­ tler (418/72) -2 .§, ha avlagt ung. dag efter kl. 17.00. domsarbets.examelf pli.. institutnivä eller genom praktisk erfarenhet s· ha förvärvat kompetens för tjäns­ f ten. , Lön utgår f.n. enligt lk Y 18 (grundlön 2 .057/mån). Till tjänsten: hör även nykter­ morgnar. hetsnämndens arbetsuppgifter. . _ Tjänsten under lyder särskild instruktion samt gällande tjänste. ---""'--------stadga_ Den till tjänsten valda bör 't underkasta sig en eventuell omor­ :ganisering av tjänsten. .. . Till stadsfullmäktige riktade _ skriftliga ansökningar jämte me­ ritförteckning och ämbetsbevi&­ i:li.sändes till stadsstyrelsen under adress Kyrkogatan 4. 66900 Ny. ·karleby. . österbottnisk ungdomstIdning Innan tjänsten t!l1trädes, bör Jakobstad. FinJ anu den valda förete läkarintyg. Medlem av tidningarnas Närmare uppgifter erhålles per förbund tel. 2 0599 (DumeUl eller av ung­ domsnämndens ordförande Ralf ridningen utkommer varje Skåtar tel. 2 0509 eft. tj.tid. torsdag ·� ykarleby. den 30 juni 1977. Redaktör . I S tadsstyreJsen

och logi 325 mk.

tidigare

\

MARsHALL 100 W GITARR + ORGELFöRSTARKARE till salu! Pris endast 1.300,-. Obs! . Tel. efter kl. 17.00 243 761. Tel. .961/16 899·.

gerarrangörerna förväntar sig att

riet så kostar deltagaravgift, kost

(årsmöte)

,@

11 l51

och vill man del a i hela semina­

d\.dsmöte

. . . . . . . . . . • .

det

sända. 9 officiella representanter,

.c:rill

.........

gemensamma med

lägret.

! ungdomsseminariet

_ .... .. .

.... -=

Vissa arrangemang kommer att

bli I

tel,

UNGDOMS­ SEK RET ERARE

.

lägret som FSNtr anordnat. 1974

l PRYLBORSEN TORS·

............................ - ••

11

blir det första nordiska ungdoms. anslöt

-

Ny kurs börjar varje onsdag kl. 17.00 Choraeusgatan 7

NYKABLEBY STAD T sten so,u

.

ett nordiskt ungdomsläger .. Det

_

- - -- - - - - - - - ...a -

EN

"

ungdom FSNU står i år värd fQ . r

Sätt PrylbOrsen är av sed d endast rör prtvatpersoner. gänla ut varana pris I annonsen. och glöm tnte uppge vart ll'e8serade skall v.ända sig. t.ex. telefonnummer.

K Il P P hA r I

svenska

\

-

!

med samma .vecka.

I rafikskola r. TUOMJ Ab

I Leqiga platserll

är enkel t. Du fyller bara I ku· pclIlgeD här nedanför. och 8kicJ�ar ID den Ull OP. Senast på mIDdag måste beställnlngen- -vara Inne. för att annonsen skall

-

I

12145

teJ.

Nordiskt I ,ungdomsläger I på Bullerås I

prylbörsen

j

JAKO&STAD

Ny kurs.börja; varje måndag Id 17.00 Kanalesplanaden ·23

Ny kurs börjar \ollirje torsdag kl. 17.00

.

I

Jrafikskola BAtDIN & HOSE

JAKOBSTADS

vw du ÄlJa. köpa. Dl kan d.u annonaera I ÖP:s prylbörs·! För tio mark fär du fem rader (ca 20 ord). eD amwn. på hö annonaera

. -

. BILSKOLA

byta eller skänka bort oUka prylar? .

Att

5KOLORNA

.

LOsntqnmer

_ ._

___ ._

..• •

• •

17,­ (""10,-

••

25.-

.......60

ANNONSMOTTAGNING U:s kanal1. Vasa tel. 961/13 572 och l.5 372 OP:a ANNONSTJANS1 JT-expel11tton, Jakobstad. Jakobsgatan 18, tel. 967/13555 Annonser bör tnll1mna.fa senast måndag kl. 16. . Annonschef: Karl-Gustav Ol1D KASSA OCH BOKFöRING JakObSgataD 13. Jakobstad tet 967/13 555

IUlNONSPRlS

l texten ..;. 1,90 Etter texter .,........ 1.70 Bestämd plats ":",20' per mm . . . . ... . " • • . •

P L U T T E N

FARGANNONSER M1D1mlstorlek 200 mm. tln. Iäg sprt8 -,30spmm och färg. Förentngsspalten per rad &I p. Ostefbot:rlska poster· ansva· rar mte for ev. skada som un· toga t:- annonsör på grund av rel , annonser som ..nrtngts eller som på grund av post· försening tnte tnförts , begärt nummer.

Jakobst ads Tryckeri och 1'ldntngs AktiebOlag,' Jakobstad •. 1977


ÖSTERBOTTNISKA

12

POSTEN

Torsdagen den 7

juli

1977

..

{

* "Jeposmetton", en I(ockdans, vi..ar jeppodansarna upp så slevarna

svänger

luften.

Spelentusiaster , JCiJGsmettor .

.

"

I

."" I

sådana från Munsala.

DET, FANNS GOTT OM entusiaster vid slJelmollsstämman i Nykarleby. l vanlig Ol:dning hölls. stråkarna igång mest hela tiden. men lördagskvälleJs buskspel var en smula ste/(,re än via tidigare stäm'mor . kelt för kallt om fingrarna för spcdmännen.

Men på söndagen var det åt..

minstone tillräckligt varmt.

Publiken mötte upp i tusen­

tal, och stamman blev rik­

tigt den folkfest den s all vara.

De 45 spelmanslagen spe­

lade i tur och ordning i fyra

.timmar,

Lars

Hulden

läste

festdikt och AndersG. Lind­

qvist småpratade mellån mu­

sikinslagen.

Uppspelningen

gjordes som en resa' genom Svenskfinland

med

start i

Det var helt en­

Lovisa.

svenska

Också

finska lag,

spelmän

amerikanskt

Scandinavian

-tog.

Jeppoborna

och

ett

emigrantIag,

Fiddlers, del·

bjöd på sin

egen specialitet vid söndags­

festen ':' jeposmetton. pet är en kockdans som de dansade

kockklädda och med slevarna flängande i luften. Också vid

förekom

gned

söndagsfesten .

"buskspel". Många

felotna

och lekte på

dragspelim kring festplatsen.' Spelmansstämman

är

ställe där. spelmännen kontakt

med

* Från Stockholm kom den här trion, en del av Pråmdra­ garna, och stämmans kanske fUti!Q1ste grupp på. att hålla igång med dragspel och felor.

ett

får

varandra och

lär sig av varandra.

:',r ii

<

* Både yngre och äldre, Harpolekarna från 8Qrgå som tiO största delen består av fa.milJen Ewalds. Till vänster ledaren . Knut Ewalds.

blir lätt s ,,:a, så * B sksp et fortsätter på småtimmarna. Men natten är kall och fillgrar spelmännen är kansl<e inte riktigt lika flitiga på att improvisl'>ra som många gånger tidigare.

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 27 1977  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 27 1977  

Profile for webbop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded