Page 7

Fredagen _den .18: okt9ber - 1~68

Sundom uf vill sälja lol{alen för en Illarl{ Uf-Iokal till salu, pris! en mark. Det är Sundom-uf:s ord­

förande Daniel Sten som ger detta generösa erbjudahde.

Att det är allvarligt menat förstår man av bans min när

han säger det. lian får också stöd av Martin Fjällström och

Ralf Blomfelt, två andra stöt~epelare) föreningen. . I

Ett par viIikor har de tre herrarna yisserligen om det skall bli n4gon affär. Köparen måste renovera lokalen. Ritningarna är klara och kgmmer på köpet. Och så bör Sundom uf även i fortsättningen fritt få

ae få resa och ha täv,lingsuV byte. När det bUr fråga om ringshower borde alla medlem, mar få resa gratis, men då räcker inte pengarna till reno­ veringen.

~s::ane~:g~~~:~~~:!k~~:m ä~;~ I

I

Det är nog fel i systemet nå· som behöver lokalen. Hyra för gonstans, konstaterar Sten till • Förberedelserna fö~ förbundsmötet är i full g;å~g i' Kristinestad. I B~ahegården hålls möte direkta omkostnader är förenin- sist. med ' ordföranden Rainer Norrgrann i bordsändan. J gen beredd att betal~. -------------~-------------

I

'

Vi har inget behov av' att äga lokalen och ha en massa bekym­ mer, resonerar pojkFna i Sun­ dom. Men vi måste få vara där med vår verksamhet.

I

;Ir Lapp o'

pa

Just nu håller man på med bingo varje söndag kvälL Be­ hållningen skall gå till renove­ ringen av lokalen., Men nog skulle vi behöva pengarna för vår verksamhet. Nu kan vi inte erbjuda våra medlemmar annat än arbete och åter arbete. Vilken ungdom vill, vara medlem i en sådan förening? Vi har en qktiv. bordtenn.~ssektion inom förenmgen, berattar Daniel Sten. Pojkarna bor------------mar upp '. till aktivitetsmötet. Gustav Rönnqvist är stolt över den stora anslutningen och den lista över aktiviteter han har. Ungdomsträffar med bl.a. fot­ bollsteknik, gammaldans och trafikfrågor på programmet, korrespondenskurser och en gammaldansafton skall hållas. En svetskurs önskas och vidare blir det volleyboll även för da­ Il}er, korgboll, ' teaterbesök, eventuellt en danskurs och massorientering på våre~. J ep­ PC! uf skall vidare delta i ring och förbundsaktiviteterna. , ' I Munsala hade bara ett par mött" upp. En tonårsklubb och en teaterkurs står på program­ met och vidare planeras en fjällresa. Ungdomsledarfrågan diskuterades livligt ocl?- det framkom att behovet aven ledare för Nykarlebynejden är stort.

,

Under fyra kvällars aktivitetskampanj besökte SÖU: arna det dubbla antalet föreningar. Totalt deltog 60 föreningsmed.~mmar. I två föreningar - Brahegåplen . och Korsbäck - är stämningen uppåt. Man kan se till­ baka på några lyckade akl.i\'iteter och nya planeras. I Tjöck är ma~ litet avvaktande, men också rätt pigg på att få någonting till stånd. l Dagsmark var stämning­ en däremot nästan pessimistisk.

lucl{an "Det är lapp på luckan" säger Solf uf:s ledning i ett upp­ rop där ",an samtidigt ({aIlar till årsmöte. "Vi måste ordna större parkering!lplats - bättre, större och snyggare WC ­ innan vi får anordna dans och fester." Så bestämde t. f. länsmannen i Korsholms länsmitnsdistrikt nä~ han iranska­ - de Solf uf:s lokal. Pro~lemen skall diskuteras på årsmötet. " ' Intresset i föreningen tyckS åringarna , för gammalmodiga. -det dock inte vara fel på, Re- Påstod att flickorna suttit på kordstort antal deltagare för ena siqan av lokalen och poj­ aktivitetskampanjen, 54 styc- karna stått på den andra i 80 ken, hade samlats senaste fre- års tid. Nu borde -det vara på dag, när Ingrid Saxberg och tiden att införa nya umgänges­ Sven-Erik Glader anlände. former vid föreningsträffarna: Det blev hård diskussion om MaD har jti kommit fi)r att formerna för ringshowerna. En träffas. Varföririte sitta -kring del ville ha småbord, andra ba- ett bord och samtala, flickor ra bänkar. Somliga ville att och pojkar tillsammans, ta en borden skulle stå kvar hela dans emellan. , ~et ,är val inte kvällen, medan andra ansåg att nödvändigt att dansa varje de skulle tas bort när dansen dans? 'f börjar. Glader hön för att man Tonårsverksamhet är för öv­ skulle dansa först och ta pro- rigt d~t mest aktuella i Solf ufo grammet i mitten eller mot slu- Ingrid Saxberg har ' redan hun­ tet. Efter en rivig och spännan- nit med att starta_ en \ tonårs­ de omröstning bestämdes att klubb - i föreningen, och fått det skulle vara småbord fran stor anslutning redan från bör­ början. Man , kunde t.o.m. tänka j a l1. sig en dansstund till allra först, Basar, gammaldansaftor, te8men sen skulle pr(;grammet stökas undan, kaffe drickas och ter, folkdan!l och tiobbyverk­ sen ut med . borden. Glader op- samhet är andra aktiviteter ponerade sig och skällde ton- som planeras i föreningen.

I Socklot spelade man bingo med 48 deltagare..den kv~ll k~m . I panjledarna besokte foremng" en. Utom bingospelarna hade sju mött upp. Socklot skall bl.a. delta i ringsho~erJla. Ar­ biskurser bl.a. i folkdans står på programmet liksom också en tonårsklubb. Vidare ' planeras programaftnar. I Kovjoki deltog fem i mötet och man beslöt delta i ringak­ fhiteterna. Eventuellt kommer studiecirklar ock~å att starta. Ringteamet för showerna &.r i lull gång med planeringen av programmet. Första showen in­ om . ringen arrangerar NpFS den 6 november; --

Brahegården rustar for SÖU-höstInotet

I

Svenska föreningen Brahe­ gården i Kristinestad ligger i startgroparna för att ta emot förbundets höstmöte. Vid en lång konferens Iqed förening­ ens ledning lades programmet upp för förbundsdagen I Kristi­ nestad. Mötets . program kom­ mer att avvika rätt väsentligt från v~nliga förbundsmnten. Se­ dan de stadgeenliga ärendena behandlats under första delen av mötet blir det en två tim­ mars paus- Det blir då prome­ nad till de centrala av stadens sevärdheter t.ex. gamla~ kyrkan, rådhuset, Kattpiskargränd och Lebellska gården. De som öns­ kar kan äta en bit mat på Stadshotellet. Senare delen av förbundsmötet inleds ' först kl. 17.00. På kvällen blir det gammaldansafton varvid -bl. a. de riksl>ekanta Pärus-spelmännen kommer att medverka. Brahegården planerar nyårsrevy, ett flertal medborgarinstitutkurser hålls i lokalen och för I övrigt skall man delta i ringshowerna och en ev. ring-

resa till Wasa \teater. I Korsbäck uf har sedan \vår­ v~ntern arbetat ett gymnastik­ lag med 14 pojkar. Man har uppträtt i egen, lokal samt gäs­ fåt ömössa och Replot. övning­ arna fortsätter i vinter. Nu hoppas man få med gruppen i Sydö~terbottens medborgarin­ stitut. Nu tänker även damerna sätta i gång med gymnastik. För övrigt planeras ett par stu­ diecirklar. ­ I Tjöck hoppas man främst på de yngre medlemmarna. Des­ sa skall nu främst sätta i gång med att öva in en teaterpjäs till julfesten. Ringshower, tea­ terresa och en studiecirkel är and~a aktuella aktiviteter

I Dagsmark saknar man främst ledaren Börje Norrgård som avtjänar sin värnplikt: Se­ näste vinter hade han i gång många olika aktiviteter inom föreningen. Nu vågar man inte riktigt sätta i gång på samma sätt. Dagsmark är den före­ ning i åttonde ringen som först kommer med i ringshowpro­ - grammet. Man skall gästa YtI termark den 24 oktober. Efter lång tvekan kom man i alla fall iram till att mån sku{ie få ihop en grupp ~på \ ca 15 - ungdomar till Yttermark.

I

• På fredafgen inledde en ~y ukv-sändare . i Ylöjärvi, Tam­ merfors, sIn verksamhet. Sän­ daren befinner sig i Ylöjärvi och är riktad mot Tammerfors - meni,ngen är att den skall betjäna de svenskspråkiga lyss­ narna inom själva Tammerfors samt dess närmaste omgivning. Sändarens frekvens är 97,2 MHz <?ch , strålningseffekten 200 W, och den -kommer att avsevärt förbättra de svensksprå­ • Ingrid Saxberg leder aktivitetsträffen iSolf. 54 ungdomar hade samlats vilket var deltagar- kiga programmeJl$ hörbarbet 'l'ekord för aktivitetskampa11jen. ... , . inom detta område. f

------_.~~-,:-

­

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 27 1968  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 27 1968  

Profile for webbop
Advertisement