__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ns ./

österb~ottn isk'a un~dUIU~lid:lln:: P'. o, '. s'

Oljlerhotlnh.k

Tor,sd.a.geJl den 28 J'uni 197.:i

'.

,e..n~

t· .. \

,

'

..

'Värmlä~ningl1r,1lll' 'är ,bereddn Ny rör [ä.kta re vid Juthhl1clw o

VÄR~ijJi\.NNlNGARNA l Juthbacka-parken, det aplllä::

derade skomakargänget fr!i:n

ifjol, ' är beredda. att visa upp

sig för publiken . i sin nya

skepnad. På söndag blir det

premiär I)å ursprungsversio­

nen av Värmlänningarna, och

,teatergänget tycks ha om­

planterat sig väl från skorna­

karmi,l jön till värmlänningar.

Många av de medverkande i å r ets pjäs är nya, men de som några av det gamla gardet finns ändå med. Till premiären skall också de"- rörläktare för 500 personer som uppförs i Juthbacka ~ par­ ken vara klar. Den beräknas kosta 17.000 mark.. Ännu i bör­ jan av veclmn ' återstod mycket · jobb med läkt.are n. - Se sid. 6-7!

*

Både Erik och Anna kommer trän - jakobstad; Håkan Storskoc och Kristina Helsing.

Spelmansstömman:

Brudparet övardans ·på' brön

I-appfjärd väntarstorpublik"

*

Nittonåriga Gundel Ba~kman från ·Kantlax I Munsala kora­ des till svenska österbottens mldsommarfUeka vid fjärde ring. ens vaka I Oravals

D LAPPFJÄRD väntar st.orpublik till , den andra fililandss\:enska iiksspelmansstäniman sOm inleds ' imorgon och avslutas på söndag. ' Vid lörda.gskväUenskyrksj.ef slain brudparet på bilden bär under samma.nvigas enligt de gamla formerna, och ett åk't a silverbröllop ingår -alltså i stämmoprogrammet som oc"så upptar dans på bron. - 'Se sid; 8--9'

D GUNDEL BACKMAN, 19, blev svenska österbottens , midsommadJicka .vid_ fjärde ringens vaka i .Oravais, ,Hon : plockade hem mest rÖst~r hAnpubli'ken och öP-läSarna:'­ Närmast GUQdelpå' rö~tIistan ko,n oråvaisflic!<an "Arinika ' West. .

:.~

I Aminne firade 2.500 per­ Gundel som hade nummer soner midsommar. Också där fem bland de sju Kandida­ terna ar mörk och gillar ,att . noterades rätt 'god ordning: polisen tog hand om bråk· syssla .med teckning, mål­ ning och klädsömnad. ' När­ stakare redan före ingången. maste mål i hennes fram­ Karperö hade samlat 1.200 tidsplaner är studentexamen personer tilJ 'sina olika p·r o-. nästa vår, och ' därefter sik­ grampunkter, med show : o. tar hon på ett · yrke inom dyl. Replot hade 400 perso­ reklambranschen. ' Det var inemot 2.000 pe'r~ ner och rätt god ordning ~oner : som deltog "i midsom­ med fyra: poliser .på plats. MarV'akan. i Oravais, och '!:\om '1 d': > - k: å . ... d " 'd s på ' gamma. Idans,'. VIS-. ' . . .... , Mo. . pe ha e oc" s . ratt go · . . ",' : ., bJO sång - och , uppVisning av ordnmg. I?ed ~n pl:lbhk på svärdslukar~. , Ordningen var, 800 perso'ner" meqan Nä,mp­ god i Oiavais. näs hade ca 1.000 besökare.

2.

1

'

Mid,s ommarto,sen' Gundel 'gillar mest teckning~ sömnad

25 .p -

*

Brudparet Auli Naukkarlnen och Kurt LUUtannus tränar daus på bron under bevakning ay vär­ darna för spelmansstänuna.n.

I


öSTER80TTNISK~

öP

28 juni 1973

Demol{rati

~

..

"

" ':;:

~-"' ;

et(. demokratiskt ' samhä~le , ,rymme. förutsätts alla -,-, dvs. , alla ' ~' denhär sida n uppmärk- ' vuxn-a- ta del i de beslut ' som ' samma des för en tid sedan fatias , (ell~r i varje fån ges (I veckan som gått) det fak­ enchims·... a ft . d~t. dys. ' twP, ' att unga familjer med att rösta j' val). '~-" :, ~~rn .::;· iv:ingas vidkännas en ~etta , är naturligtvis en ' standardförsämring. , schimär. Den enskildes möjlig­ het ' att påverka skeendet i Kultur också för b~n ' sHmhället är i allmänhet rätt Också .,det faktum att stöliten såvida han eller hon inte

det till ' , .Qar.nfamilierna är sitter i någon maktposition. blygsamt visar hur litet sam­ Men den teoretiska möjlig­ hället tänker på barnen. Ja, heten finns. den obligatoriska skolan finns För de vuxna. ". ju, liksom bäl'nträdgårdar i ' en Barnet ståru~för 'alla de-rad städer k'oIDmuner, m~n mokratiska rättigheter. I ett barn behöver också annat, ' vårt land är det fråga om en t.ex. möjligheter till kulturella tredjedel av befolkningen. En aktiviteter, egna program i del som har sina särskilda radio ocJ1 television, goda se­ behov, t.e~. lekplatser, trygga ' rier (Serierna är ju en' väskolvägar osv., men som inte sentlig del av barnens mass­ )mn göra sig hörda. Eftersom media), trygga lekplatser och de · inte heller har någon röst­ cykelleder. ritt (och när de får rätt att Dessutom: i varje vånings­ delta i valet har de andra hus borde finnas minst ett intressen) är det få politiker ,

som tar ~ig ~n deras ,sak.

göra,

enomi

*

Öeit

hobbyrum för barnen.

I

dethär sammanhanget kan också erinras om någonting så pass sällsynt som familde­ demokrati, ,dvs. att man 'inom familjer diskuterar sig fram till beslut, t.ex. om hur man' skall tillbringa semeSter, hur stor veckopengen Skall vara, ' vilka ' arbeten barnen- skall , , sköta, deras sovtider osv.

När d'et gäller barn är det mesta försummat. Därför är det viktigt att denhär ka~­ panjen Blir framgångsrik, att alla aspekter på barnen och deras miljö kommer upp till diskussion. Det som nu drivs som en SU-aktivitet bör som en följd av den inledda kam­ panjen bli en angelägenhet för hela samhället; I Barnet angår ju alla, det är

ju enligt alla festtalare vårt

lands dyrbaraste tillgång.

Vårda den!

läsarforum

Nu har ~vensk un.gdom ställt bai'net i centrum;' Under

S·O··· U 'kaInpa " ,nJ.;e' n­

några , månader skall Urigdomsorgarrisatioriel! på Olika sätt uppmärksamgöra sam-

. .­

.

-

Torsdagen den 28 junI -

1973

i veckan

som gått

b'a ra för vuxna? '

I

POSTEN

h arbetskra' f ten

• Är du nöjd med ditt ' för­ säkringsbolag - ' eller dina försäkringsbolag? S9m de flesta ha,r. du na­ tu.rligtvis en massa , försäk­

ringar, de flesta 'tagna på måfå, påtrugade av ' någon talför , försäkringsför's äljare: Förr kallades de '~agenter.

över de dyra premierna och de otydbara', finstilta för­ -säkringsvillkoren, späckade in'e d undantag.

"Nu har det snart gått för långt. Jurister och , experter i försäkringsbolagens ' tjlj.Ilst . bar formuferat bestämmelSer " som en normalt" funtad ' männioska inte kan tyda. Och när man Som bekant finns både sen begär , information får man olikartade besked. 'Då man obligatoriska , och frivilliga , helt påpekar detta skyller alla ,på. försäkringar (om nu detta' datamaskiner pch rationalise­ är rätta termer) . ringsåtgärder."

Hör 'också du till ' de

iinstilta :u ndantagen?

• På mitt bord ligger en obligatorisk försäkring, dvs. motorfordonsf'örsäkringen. För ' en Opel Kadett är den ' nu uppe i s~ och · häpna - 397,88 nik. ' Deri årliga , grundpremien är 392 mk (på denna ges 50 procent bonus) och där- ­

till kommer någonting som

kallas betalningssättsförhöj­ ning på 3 procent eller 5,88 mk. Vad ,detta är begriper jag inte ; möjligen har det blivit dyrare för bolaget att driva in sina premier. , '

• 1 Danmark försökte man för några år sedan sänka

premierna genom att bilda

små bolag vilkas medlemmar tillsammans svarade för , de

skador Som uppstod. Hur det

gick minns ' jag inte, men sannolikt "lyckades de ·stora, starka försäkringsbolagen hitta någon finf!tilt ' text i lag~n som stoppade en: så osund men för männi­

skorna gudabehaglig ~ gär­

ning. ,

billet och dess beslutsfattare på de problem som är bar-'OC nens.

Det känns .. , angeläget_ att ' få SÖU har som kUlturqrganlSa-1 rektör för något hitflyttat svenskt önska kampMJen fnimgång. tion beslutat inleda en "kom låglöneför.e tag skall du omedelbart Då kampanjen öppnades sa- hem"-kampanj. Detta, gör SöU för flytta hit. "Ämnar du börja som d~ förbundsordföranden Jan- att industrin i Finland art>e~ arbetare här skall du ta söu: s Eric G r a n ö : k r a f t s b e h o v skall tryggas. Dess- "drive" med en nypa (helst två) utom vill SöUkomma åt stats­ salt. Du som själv en gåDg flyttat pengar. bOrt vet en del själv, men tag reda "- Den normala bilden av ett välmående Samhälle i dag, ,Ni som flyttar hem kommer på , meni. • I Ailers tog Allah Beer är ett samhälle, med höghus, as­ att möta bl.a. följande problem: Ett är ' säkert. Det ser ut som för en tid sedan ' upp försäk­ falterade gator "och parkerings­ 1) FlDIand har i detta nu ca om vi skulle börja behöva mera ringsfrågan ' ·till, ,diskussion. platser och hlr och där små propra vlU8kötta gräsmattor 60.000 arbetslösa. ' (Du blir således arbetskraft i vårt land. Kom gär­ Det han säger om svenska

försedda med- en skylt "FAr ej nr 60.(01)­ Samtidigt har vi l na hit om du tycker att det är förhållanden bör träffa frun­ beträdas". t>e fria ytor som trängsel-Finland en brist på ca roligt att strejka,. för nA.gotsom ni eventuellt flnDB Ir asfalterade, 25.000 ,arbetstagare. Vill "du Bä- i Sverige, redan anser sorilsjälv­ / ]igen prick också, i våra för­ hållanden.

omgivningen gjord av ett 'h Art material, för att I största möj­ kert ha jobb skall du ~ytta dit. klarheter. Alla klagar, skriver h~, Det finns förvisso en svenska liga mAn stA emot barnens an- DA. fAr du bo l baracker som ,. trotsar all beskrivning. (Famlljen folkpartiets löntagardeleptlon? l Btormningar." bör du lälnna i Sverl~ 'd är social'; Sv. österbotten. Denna organisa­ För barnen finns inget ut- skyddet är bättre än här). Träng­ tioD godkänner ' ej ens FFC:s ,sel-Finland är ett resultat av den (Finska LO:s) principprogram. Hjärtliga hälsningar_ borgerliga regionalpolitiken. 2) Vi har en verkligt stor b0­ stadsbrist 1 Finland. Detta, beror A l t Sund på nere orsaker. En är att vi har , sa. låga löner hlr att en vanlig arbetare har svårt att betala hyArbetskraftsdistriktets un­ _ ran I .t.o.m. bostäder' Som prociu­ dersökning om arbetsplatstill­ Den budget på drygt 221 cerats med statens lA.gräntelln. växten i Vasa län inom indu­ miljoner mk, som nyligen De S.k. hlrdvalutabostäderna fln­ strin uttrycker utvecklingsopti­ Slogs fast ger utrymme för nes nog att tillgA. men de utgör mism, 'säger Svensk Ungdom i en betydande övergång till en utopi för arbetarfamiljen. österbotten i ett uttalande. För­ färg i televisionen, men där~) Dina barn kommer att skyd­ hoppningarna får inte komma emot inte till några "utsväv- das mot politiskt Intlytande. Detta på skam. En grundförutsätt­ ningar" på svenskt ,h åll. innebär att de förskonas helt från ning för att de planerade 15.800 Stramt är ordet på syenska. information om vad arbetarpar­ , nya arbetsplatserna åren 1973-=­ De som inte förstår språket tieIna.och den fackliga rörelsen 1977 skall kunna åstadkommas kan i fortsättningen glädja gör. Detta t.o.m. I yrkesskolorna är att befolkningsminskningen sig åt f'ärgen. i svenska österbotten. Däremot får helt stävjas och att arbets­ Men licenserna kostar lika den läsa Run~berg. mycket för allL 4) Har du möjlighet att bli dit kraftstillgången tryggaS. Om­

Beer menar att det 'har blivit så krångligt med för­ säkringarna" att inte ens de anstaIIda ' på bolagen kan tolka alla särbestämmelser. Det är många som gör dy­ lika. erfarenheter. Beer : ' "Alla dessa oläsbara paragra­ fer har ' ett enda syfte: Att skydda bolaget. Men när vi tar en försäkring vill vi skya­ da oss själva. Och inte riskera bli lurade. Det kan vi bli ge­ nom alla dessa undantag, ·som med snåriga formuleringar och minsta möjliga textgrad an­ bringats på ' försäkringsbre­ vet." Han ger också en , liten maning:

, "Tänk Inte bara på bolagets välfärd i sina magn!fika pa­ lats, tänk på oss som betalar. oCh soni ' inte kan anställa dyrbara specialister .tör att tolka försäkringsbrevet." ­

Sant och visst! • Hur många har .inte plöts­ tigt funnit att de " utgör ett enda stort undantag, som en­ ligt den finstilta texten inte är berättigad att erhålla nå­ gon ersättning. .AUa undantag, eder! .

förenen

, ALF SNELLMAN

SU tänker' stöda

Färg men

inte svenskt

kom hem-kampanjen

I

,

struktureringen får likväl drabba ett livskraftigt och , specialnäringarna. Ungdom betonar vikten sverigefinländarna ges orl:1ellt-1 tig information om ningsmöjli.gheterna. Näringslivet i _ land ,har säkerligen ännu större utvecklingsambitionei' och räk­ nar med att tillväxten , skall kunna ske , med hjälp av rörlig arbetskraft från u-områdena.

• Forts. ,sid. Il


l

(

~orsdagen

den ,%3 junI. - -1973

öST~RBOTTNISKA

. r

I

POSTEN

I

~ ~

.

.F O

SBY

BL,O MMOR '& BIN

Fredagen 29.6. 20.00-:-01.00 BILJ.GR.' -+

-

-

ORDN..Q-R. ·1

GAMIU ALDANS' LöRDAGEN M. 6. TDL HERMANS TONER

~-

*-M .AXMO '

NU DAMER OCH _HERRAR FÅR NI CHANSEN ATT DANSA ~_~ -"" LÖRD. 30. 6. kl. 20-01

EN -R()l.JG BöRJAN PÅ JUll MÅNAD FÅR SÖND. l. 7. KL.. 20-0]

GAMMALD,ANS tiU tonerna

a~

STEN

"riviga" ,

sköter

LÖRDAGSGÄ"GET

KARPERÖ

'

V Ä'STERBOTTENS PIGGASTE

+ -

OLAS ni trivs!

KARPERÖ:

DANSBAND

' RUNE~S

Vasatraktens favoJ.iter

NI

eARPE~b'AJ' 4 juli kl.20.~

eARPEbIJA, UNGDctMS'D ANS /

Om aU

~

~~s ~~ ONSDAGEN

.

.

KJELL

--

­

~

BUSSAR SOM TIDIGARE.

:g~~5i E= - LöRDAGEN 30. -; 6.~ ~d~ ­ m.oo . -

* *-

D -A ,N SBA 'N A

sommarens

första -li,lla-Iqrdagssvängom med

ZO TCH

STIG · JOHANS

HAkans fr. torget 19.45, 20.30 o. 21.10. Strandlinjen fr. Pörtom 19.15 via Malax och Solf. -Oravais Trafik fr.- Laihia 19.15 via Lillkyro och Veikars.

. '

BUSSAR-: Håkans frAn torget kl. .19.45, 20.30 och 21.10. \

)

'

FAGERö BJUDER STORA FAMNE-N l SINIIÄR~IGA SOMMARSK~UD.

PA LöRDAG BJUDER VI lG~N PA - öSTERBOTTNiS~ STORTRÄFF .1 ·

I

NöJESCENTR,UM lärd.' 30.' 'S. kl..2O.~.OO Vi har lyckats få b,å de Österbotte~~ och Nylands bästa: orkestrar på sU':nnia gång "

oc;:h .BUFFALO, BILL '

CARACA.S

FAGERÖ = ÖSTERBOTTENS I SÄRKLASSVi4Cj(BASf-E :NÖJES1:NI~ÄGGNfNi;.. - VI HAR SATSAT P;l KVALITET ATT PUBLIKEN SKALL · TRIV AS. CAMPINGOMRÅDE , V ACK~R · NATUR NYIt1ÄLAP ANLÄ"GGNING. .

'

.

.

.

BUSSAR : Ingves kl. 19.30 från Pörtom_via övermark och Ytterma,rk. lngves kl. 19.10 fr~ri Kaskö via Nä.5byoch Nämpnäs. Wester kl. 19, 10 från via K :stad och Pjelax. Haglund kl. 20.00 från Ka,skö via N äSby och N ä mpnäs. . ,;..

tio i topP,.

.

l C1ap your hands and stamp your feet Boanie St. elaire

2 Good grief ChrlsUn!l. Chickory Tip _2 Hooked ' "Qn a feeling

l

Björn Skifs och Blåblus

4 Over arid over The James BoY8 (ny)

~ :=. . .ri ~wn ~

.

. .. 5

t

-, " . A

'ir~nia LOo '

, - ":: The ~~

-

•. .

-

- .

- -,

: . ;

; .

'.

~

-;_

'-",'

Hu~p~ries .Singers .-

.. , . ,

I

"

..

-

•••

Georgio 8- It came out of the Ilky 1_ Credenc ~_ Clearwater Revival

(ny)

..

.• 5 Lonely 'lovers sYillphollY _,0. ";

. ".

I

Lappfjä rd

. -­

5 Tie a y ell()w .r~bb()n': ~olihd the ole · oak -free

FöR

II Another town, another train

Björn & Benny, Agnetha & Annlfrid (ny) <

- ,

10 Sunshine lover

Daniel BOOne . ,r

r

'~ .I

,


ÖSTERBOTTNISKA POSTEN

Torsdagen den 28 juni -

TÄSAVALLAN PRESIDE'NTT·I -

19'73

ELOISE

lördtig 30. 6. -73 kL 20.00 .

BUSSAR: Från Såka 19.00, Kronoby

DANS

I

Gk.b y 19.40, Nedervetil 20.00.

19.15,

I

** ~YTtER:·ESS 'E * * lördagen den 30. 6. .

,

.

"

,

STEN-OL4S och DANNES svarar för musiken (

BUSSAR S.OM TU)IGARE.

1 ­ -~

FULL 'F RÄS • ,LöRD. 30. 6~kl •.20

,

'.

KRONAN 'PÅ VERKET & ' KJELL JÖRGEN5 I

~ .

_

_

'

,

8ERV.GR. 1 ORDN.GR.4

BJLJ.GR. ' "

BUSSAR, Haldin ' trAn J:stad .kl. 19 via Nykarleby och J~po. OT frän Va.sa kl. 19 via Kvevlax och Vörå.

-'Söndagsdans .p å 1. 7. kl;. 20

i KRO,.AN

PÅ VERKET

BUSS: Sjönejdens; fr. J :stad 19,40.

, HÄNG MEDPÄ DANSEN . l -

'

I

I

,Sind. 1. juli kl. ·a-t1

Caracas _ stampar takten Trädgårdsteknisk .u t-s• 't' a"llnl"ng / ' ]. y Uermark . ' .

Närpes den 30. 6.-1. 7. har "arit st~rt.. I 35 finnor, affärer och företagare är anmälda till utställ ~' ningen vilket från ' arrangörsINTRESSET för ' trädgårdstek- håll räknas som gott. Dessa , Diska IIt8tällnin~ i Yttermark' representerar en stor del av

I

landets firmor vilka säljer trädgårdsförnödepheter. ' Det är inte bara teknis'k a ' sa.. .. . - th us som VlSas u ta n k er f or vax den vanliga hobbyodlareQ, hittar också sådant som intresseral'.Bl.a.. ~ommer flera pann,;

tYP.er att visas, oljebrännare, jordfräsar, gräsklippare, autoruatik" förpackningsmateriai, l ol'k l a ~ptyper, växtskyddsmc­ del. gödselmeael, kW torvpro-' dukter, redskap m. m. " UtstäUningsportarna öppnas

..

lördagen 30 jumkI. 10.00 men själva öppningen"-sker kl. , 12.00 med . tal och musik. Närpes trädgårdsproducenters ordfö­ rande Håkan BÖling håller häls­ ­ ningsanfö'r ande medan kommunaldirektör Bengt Stenvall öpp. ningstalar.


Torsdagen den 28 juni -

öSTERBOTTNISKA POSTEN

1973

5

,/

.......

UNGDOM A'R!

SÖDERUDDEN

Sp·ELMANSSTÄMMA i Lappfjärd 29. 6.-1.

DANS l.

7~

lördagen den 3Q. 6. kl. 20--01

- för .Er! BUSSAR : fr. Björköby kl. 19.15. f r .' S . ValJg rund kl 19.30.

PROGRAM:

S

SONDAGSD4NSRRNA

LÖRDAG 30. 6. kl. . 17.00 Kyrkspel med högtidliga folkmelodier och -visor, vigsel enl igt 1800-tals sed med brudpar och pällhällare i gammaldags ut· styrsel.

KILEN

börjar

18.30

Brudrad frän kyrkan till festplatsen.

20 .00

Lappfjärds Spelmanslags 10-årsspel i Uf-Iokalen, brudstuga, med spel, dans och säng. Buskspel parallellprogram pä idrottsplanen invid uf-Iokalen, medverki;lnde ca 300 spelmän och ett 60-tal folkdansare frän Sverige, Svensk-Finland och Finska Finland. Dans pä idrottsplanen,Centralbron och uf-Iokalen . Populära FANTASIA spelar pä idrottsplanen och för gammaldansen uf-Iokalen och pä. Centralbron 'svarar 300 spelmän.

spelar den 1. 7. kl. 20--01 i det utbv g{lda fisksalteriet. BUSS fr. D a gs m a rk kl. 19.30 via Lappfjärd ShelJ, Härkme ri. H en r iksdahl o, Ska ft ung. A,·r. : S tif t elsen

kl. 13.00 Fe~ttåg fr1ln folkhögskolan till festplatsen . 14.00

-o

·GUSTAF WASA

bröllopscer~monier

SöNDAG 1. 7.

~

K i len s

Hem bygdsgl1rd

Vörå dagarna 6-B juli '

Stämmospel, samtliga 360 aktiva deltagare medverkar.

Arr. : FINLANDS SVENSKA SPELMANSFÖRBUND r. f.

· RAPPOR.'~·

Aminne folkpark från Lördag 30..6. . M A LAX Sörulagl. 7. ~.t~-ul.00

.

GAMMALT ELLER MODERNT TANGO ELLER SVENSKTOPP VÄLJ ·BARA DANSBANA.

TRE YXOR, en klippsax, en .röjni,ngskrok, två plastsäc­ kar, fem pojkar och under­ skriven samt en' massa gott mod och humör var vi. kloc­ kan sex. Utplacerade vid Karvat Langbackan började vi vårt värv. 4km vägkant i sikte ! . Qrganisation: två 'pojkar på ena sidan, två på den 'a ndra, och de två över-o blivna samlar skräp i "på.­ san".

20.00~1.0

.

har vi lyckats få enda gången i . Finland

l paviljongen:

GUSTAF WASA

Pli vår nymålade dans­ - bana moget med

LEFFES

Bröd.erna Lindqvist

SVERIGES BÄSTA MOGETBAND 'MED VERKLIG SPELGLÄDjE, BOKADE 2 AR FRAMAT I SVENSKA FOLKPARKER.

B u B s a r: frän Vasa 19.30 via L: minne o. Via,s, 20.30 via Solf:

' B u s s a r som törr frän, Vasa, N ä sby o. Norrnäs.

Inkoll)mande lördag 30. 6. kl . 2()..:..-O2 Idanshallen konstnärlig dansmusik

J

TAISTO TAMMI med sin . ensembl'e Den heta ~ommarens ~eta jytä sn~rrar i som vunnit en fantastisk popularitet.

"RUHIDISCON"

=~ !J!51. ~~I!2:.~1!1Nt\P ~

B""" wm "ro'. A.""", " """'.

,A nnonsera i ÖP

V .M S

en vägkant

I

Efter ca två kilometers skräpsamIande och en och annan . buskeS avhuggande möt~ oss "en bedrövlig. syn Buskar och buskar och bus­ kar om igen. Jaha. spotta i nävarna. _ Leif satte hatten tillrätta (jag fick inte låna den), slängde a·v sig jackan ( den fick jag låna) «h ' grep sig verket an med sin krok.

VI ANDRA följde hans ex­ SKRÄP FANNS. Oravais . empel så gott det gick. Hug­ centrum med alla sina barer gande, klippasde. . rivande, tycks finnas på ätbart av­ dr.agande · (med rot) och stånd. att döma av alla res­ samlande i högar drog vi ter längs vägen. Tripförpack· oss - framåt, sakta men sä­ ningar som vi pangade. kert Paus höll vi också Mjölkförpack.ningar. Ölbur­ ibJa.l1d. kar. Cigarrettpaket. Och Allt fler b.örjade . allt of.~ flaskor, som innehållit både tare fråga vad kocka n var. .~tt och annat. Klockan drög mot nio. Pau­ serna blev fler:" Det blev NÄR MIN påse blivit full . kallt. Få biiar att vinKa åt. gjorde jag ett fynd: en . . Hä nderna blev. smutsiga. H~­ plastsäck. Vem hade pli : möre t slut. Kvällen till ända. '.. cerat lit "ilen så: lä'Inpligt? tOG EN BIL oen äkte längS Det var bara att börJa sam- ,r.i ngens område. Konst atera­ la i den då. Fler fynd: ett de: det blir inte färdigt:; gammalt förkläde, en T· Kl. 22 slutade vi. Det hade skjorta. en sko och en mös- # styrelsen bestämt. Aldrig sa. övriga städare ra,ppor- har kaffe smakat så gott terade andra nämnbara och som då! Alla såg . lika hän­ onämnbara klädfynd, vi bor- giga och slattriga- ut. de åtminstone ha åstadkom- ,VISST VAR DET roligt -:­ mit en kråkskrämma! i början. Men (yra timmar en lång tid. Vad gör VoV BLöJOR hade två patruller är nu? .

hittat. på båda sidor . cent­ - HöR NI håll Finland ' rum. Eivor hittade ett litet rent! (En av Jannes afvälbevarat troll $ltt h<l !'()m


ö S TE R B O T T N I SK A

6

Torsdagen den 28 juni -

P O S TEN

1973

--------------------------------~ I Värntlänningarna i

Gamla hed SOInInarstaden Nykarleby _______________________ Miljön ide VÄ L K O M MEN till

Guldsinedsaffären H~ Häggblom .

DET ÄR DEN GAMLA ter, s'ä ger regissör~n Majlis sprungsversion, även om vi arma flicka. Majlis Granlund Det är en vacker miljö

Juthbacka Turistcentrllm Tel. 20046.

Tel. 20133.

KällargriII~n

Den här veckan är

Bankerna i~ykarlebJ

'fel. 20 112.

\

R. Westerlunds El-affär

HerIers Bokhandel

Tel. 20060.

Tel. 20022.

\

Nykarleby Modeaffär

Ab ~ar~-Frys

Tel. 20084.

Tel. 20288.

I

Stiftelsen för Idrotts­ och Ungdomsgården i NvkarIeby

I{emikalieaffär (S. Renvaktar) -

Tel. 20035.

Tel. 20102.

;.....~---------------I

fl

------.. . . .- -------...;;....---=

*

Riirläktaren ä r e n J{OS ~llaus.~ Bilde n togs för nå gra ve ck or gi ck. .Torsten H ä ge~ t .v. och tidsproblem

de . sen ast e mAn::tden.

Oy Prevex Ab

Glassbaren

PLASTINDUSTRI -

Tel. 20 018.

Tel. 20100.

TB-Servicestation

Hansens' Cafe

H . Sund, tel. 20 275.

Tel. 20 157.

;:

"';, 'Åsta Blomste~affär

Pihlainen~

(Ny Innehavare: VlRTANEN)

Vackra och smakfulla binderier för olika tillfällen. Interflora-förmedling. -

Skoaffär

Dambergs

TeL 20003.

Tel. 20 159. /

Th..Slotte & Co TeL 20004.

VäI~ommen

till Ritas

Förmånligt Inköpsställe. -

Tel. 20 396.

Restaurang von Döbeh~ Nykarleby stad

SNABBLUNCH kl. 11,15-13.30. DANS varje lördag . A-rättlgheter~ Bankg. ' 7, tel 20 223. _

Markklllas


/

Tors~agen

ÖSTERBOTTNISKA

den 28 juni ...... 1973

~OSTEN

1

i Nykarleby:

derliga versionen

:.,alisk för

pjä~en

versionen av Värmlänningarna vi ger på Juthbacka tea­ r a n l u n Il. Vi håller oss till Fredrik August Dahlgrens UJ,:­ oss med att säga stackars flicka, i stället för sfael(a,rs er ' att miljön, Juthbackaparken, - är idealisk för pjäsen. !ton. Erik och Anna har Juthbacka, Esko, Boris B r ä n n, är , Lö­ ter fått låna från Teater,Ja­ p~r-Nisse. Många av rollinne­ i Jakobstad. Kristina H e 1­ havarna i årets :p jäs är nya. - n g spelar Anna och Håkan Sammanlagt är det Ca 45 per­ o r s k o -g Erik. Fjolårets soner som medverlfar i pjäsen. I det antalet ingår då också 16 folkdansare från Jeppo. I förra veckan .förstärktes " den' musikaliska sidan med Uno' to Tiihonen från Vasa. Han spelar fiol, medan Her­ bert Ö s t e r b l a d trakterar dragsPeL Också Erik-Johan ' L i n d vall skall spela till !\Iajlis Granlund instruerar fr.y . !\lauritz Häger, Bror Sandström och Karin Sandström,' medan danserna de gånger han har briiUopsgästerna väntar i bal'grunden. tid, men vid premiären är Lind­ vall fullt upptagen vid spel­ scenen. Men publiken får inte övningen, en häst som det va- så pJasen ta fastare form, vid ' mansstämman i Lappfjärd. Scenografin har gjorts av se Anna dränka sig, utan detta rit svårt att få tag på. Då slutsången kunde man rentav . Harry Ö h m a n, ' som förvand­ sker utanför synfältet sedan fanns också mycket av den öv- ana den stämning som kan riga rekvisitan med för första uppstå då allt är premiärklart. lat Sockenskomakarnas byggna­ hon gett sig av med båten. der till värmländska ' gårdar. I måndags hade man för gången. Och då återstod ännu ett h~vt Älven flyter nära till nedanför första gången hästen med vid I och med de(ta började ock- dussin repetitioner.

*

I

1111111111111111111111111111111111" II"'" III '

JUTHBACKA GARD

ända fram t iii Värnarno. Till nästa år skall det området iordningställas för tältplatser. På samma sätt har gården ock­ så arrenderat holmarna nedan­ för Värnarno ; också de skall bli tältplatser. Gästerna skall få gå over en spång till holmarna i älven:

klubb träff på Juthbacka. Ett 60-tal - vagnar fanns på cam­ pingplatsen, och på midsom­ maraiton ordnades första gån­ gen dans för g-å.sterna i det ~.~ O) bet vid Juthbacka teater. arbetet med läkta,ren på­ nya utrymmet. Avsikten är att t-I.llUra har inte haft några frimall skall ha dans till orkester varje lördag. I midsommarhel­ • Simbassäng gen ordnades också 'ett par Simbassängen som blev klar bröllop på semesterhemmet. senaste år anlitas flitigt. ' Bas­ • Campingplatsen sängen mäter 25 gånger 12;5 meter och fyller alltså tävlings­ - u t byggd måtten~ Just nu håller jakob­ stadsborna en simkurs i bas­ . - Campingområdet är helot sängen som är öppen från utbyggt nu. Juthbacka har __- - - -_ _ _ _ _ _...; byggt på all egen mark, säger klockan 8 på morgonen till 22 Fredriksson. Stugornas antal är på kvällen. I samband med simhallen elva , och parkeringen tar resten ,­ byggdes omklädningsrum och av " den egna marken. bastu.. Ännu i år skall ett grillstaden och församlingen hus uppföras på carnpingområ­ har gården dessutom arrende­ det. I höstas byggdes också g_p_la_t_se_n_s_ __se_r_'v_i_ce_h_u_s-:--u_t rat strandremsa_n__Iå_'n_gs __ äl_v_e_n_c_8_m_p_i_11_

I

....__. . . ________.1I

Av- .

l{ostnadskrävande

rörläktare byggs

JUTHBACKA TEATER bygger en rörläktare för 500 perso­ ner. I..äktaren skall vara klar till premiären på söndag, och -­ . beräknas kosta .ca. 17.000 mark. Men så skall denna också _ förbättra se- och hörbarheten betydligt. Investeringen i läktaren' krä­ ver också att teatern skall lyc­ kas få publik tilI de tio före­ ställningar som planeras. Man med flera duschar och WC:n.

har räknat med att finansiera bygget med lån, och hoppas att staden och ( landskommunen skall te!)kna borgen för detta. Men en del av läktaren borde årets pjäs 'finansiera.

Torstea H ä g e-·r gick i OOr­ Det är stora summor Semes­ jan av veckan med foten i gips terfrämjandet lagt ned på Juth­ och var bekymrad över läktar­ backa. Men, säger Fredriksson, bygget. . Det återstod massor det var enda sättet. Utan sats­ ning kommer ingenting igen, med jobb, men det var hopp­ hade man inte satsat och byggt löst att få tag på snickare som .ut nu, hade man fått slå igen. hade tid med arbetet. ...- - - - - - - - - - - ' " - - - - - - - - - - - - - - - - ­

DamfriseringG.I(ronqvist Tel.

20196.

ger

Dam- och herr frisering Gunne-M'aj :,el. 20256

VÄRMLÄNNINGARNA

Regi: Majlis Granlul1d, scenografi: Harry öhman. Pr emiär

söndagen den 1 juli kl. 14.00.

övriga

' ,ES80

Servicestation och Bar Tel.. 20 172.

I

föreställningar

onsdag 4 juli kl. 19.00 fredag 6 ;, 19.00 14.00 söndag 8 " " 19.00 onsdag '11 " tt " 15.00 lördag 14

onsdag fredag söndag onsdag

l

18 juli kl. 19.00 20 19.00 22 " " 14.00 25 " " 19.00

" BILJETTER " P-fR TEL. BES'l'JiLL

" "

MO~6!


öSTERBOTTNISKA

POSTEN

Torsdagen den 28 juni -

1973

Spelmansstämman familjefest Allmogekulturen

har starka rötter

Dans pa -bron, silverbröllop

i Sydösterbotten

SPELMANSSTÄMMAN är framförallt en familjefest, säger organisationskommittens ord­ förande Helge H o l m i Lappfj'ärd. Över 360 aktiva var anmälda i förra veckan, men då väntades ytterligare anmälningar•. ;

DET SOM lilt s~eUt med lappfjärdsstämman är kyrkspelet som avslutas med gammal­ dags vigsel i kyrkan. Trehundra fioler i kyrkan, det är någonting speciellt med tanke på att fiolen en tid var banillyst där. ' - Vi har också bjudit in kalen, på idrottsplanen , och på

IragspelsgiHena, och baktan- bron ,över Lappfjärds å.

:en bakoJil detta är fQrs~ att - Alla smakriktningar skall

ragspelarna skall gå med ' i få sitt; 'lovar Holm. På sport­

}elm'ansförbunde~ Säger Holm.' planen finns en dansbana på

\renskfinland är begränsat, 180 kvach-atmeter, och där blir

' 'la spelmän bör rymmas inom det dans 'f ör t;le yngre. Popban­

'tmma förbund, et Fantasia från Jakobstad

Redan- på fredagen samlas skall spela där.

pelmän~en för att inviga förPå söndagen kiockan 13.00

lundsstaridaret. På lörda~ för- startar festtåget från folkhög­

niddag gör man en PR-r~i skolan till idrottsplanen. Sön­

{ristin~d. Spe~jinnen' skall dagen ~r höjdpunkten, då är

'mderhål-Ia på sjukhus och åld- alla aktiva med. Naturligtvis väntar arrangö­ 'ingsheM: -I ' Kristinestad sam'<\s alla sedan på rådhustrap- rerna storpublik. Blir det dåligt Jan oeh tågar därifrån över väder, finns det ändå utrymme ->ron till hoteMet. för ganska många: kyrkan rymEfter kyrkspelet och vigseln mer 3.000 personer och uf-loka­ ~å lördagskvällen går brudra- len 1.500. Men vackert väder ien til uf-Iokalen.Ungdomsför, väntar man förstås och betyd­ ~ningens ordförande Kurt ligt större publik än den :... i Il h a n n u s skall vigas ryms inomhus. ned Auli N u k k a r i n e ii Holm hoppas att den fin­ iet blir alltså ett äkta siiver- landssvenska riksspelmansstäm­ \>rbl10p. man skall bli en tradition Men Senare på kvällen fär brud- han - fruktar att det ska'll bli ">In"et oock avlösning av ett för tungt att arrangera stäm­ ,ta~ in-brudpar, för att själ- ma varje Sommar såsom det ' a fortsätta sitt , eget bröllop nu är tänkt. .,å a~nat håll. Namnet silver-Till nästa år ' planeras stäm­ ')r(Hlop kommer från brudens man på Åland, följande år blir ;ilverkrona. d~m troligen i Vörå och därpå På lördagskvällen ger Lapp- följande år i västra Nyland. : järds spelmanslag sitt tioArsSed tämm ått' Il ~peI, samtidigt; som - parallell, an s , an g.. l a a )rogram pågår på idrottspla- landskap kan det laft len. Och da.nsen skaU gl pa- att man går in för -aUelIt p1 tre platsers iuf-Io- t.ex.vart tredje år.

AB PXRUS FORS OY

EL.VERK J

l___

UTF_ÖR_INS_TAL_LATI_ONE_R_ - - - - - !

,DalU-frjsering Ingves Lappfjärd, tel. 405.

Lappfjärd

Kesoil ' Service . • SERVICEARBETEN .'. • FöRSALJNING OCH REPARATIONER AV SALAMA. ACKUMULATORER. ' , " . ., ~

______ I

TeL LapptjJlrd .425, privat

m~l.Dslaget.

i\lla var dock inte nöjda med DIvan på den musik som det · nya laget stod för, så i början fick , spelmanslaget mest vara med som utfyllnad, heter det i spelmanslagets jubileumsskrift. 1964 uppträdde laget först~ gången utomlands, i Norge, och , 1967 började ' det röra på sig på allvar då intresset för pop­ musiken såg ut att svalna ocli folkmusiken började uppleva sin ,renässans. Det året spelade lappfjärdsspetmännen både radio och television. År 1969 spelade laget in en skiva med bröllopsmusik och danslåtar på Ann-Mari Hägg­ mans och Folkkulturarkivets försorg, - Mag. Häggman uppfattas ef­ ter detta som något aven mas­ kot för spehllanslaget, och vid dess tioårsspel på lördag funge­ rar hon so'm berättare,

. I jubileumsprogrammet med­ verkar f.d. Pärus spelmanslag, Lappfjärds damkör, Lappfjärds ""'manskör, folkdanslaget, spel­ atmarislaget, dragspelSgillet osv., ,Organlsatlonskommftteos ordfö rande BeIge Holm studerar samt stand in-brudparet 'Sol­ fl8chen och välkomnar tiO J.appfjärd. britt Bjors och Stig-Olof Brandt.

*

Apropå slybekämpning:

Lappfjärd, tel. 370.

\~ankerna i

ALLMOGEKULTUREN har baft slarka rötter i Sydöster­ ' botten. 'Ännu på 1940-talet förekom det att äldre personer gick klädda i bygdedräkter på vardagarna, och ' inte heller var det ovanligt med tredagars bröllop i allmogestil och med alla gamla ritualer. Men på 195O-talet kom allmo­ gemusiken allt mera i skymun­ dan. I Pärus fanns de sista mo­ diga som inte gav upp konkur­ rensen med den kommersiella musiken. Men också de började höras allt 'mera sällan. . Hösten 1972 var vändpunk­ ten. Helge Holm sammankalla­ de lie spelmän som fanns kvar, 15 mötte ,upp till den för.sta träffen och då återuppstod spel­

379. ,

I den jubileumsskrift som spel­ mans)aget gett ut berättar med­ lemmarna var och en roliga epi- , soder, misslyckanden och annat som de , minns från det gångna decenniet.

Skolunga effektiva - får inte anlitas!

SKOLUNGDOM under 18 år är ypperliga röjningsarbetare. För dem vore det ett lämpligt sommarjobb att få arbeta j närheten av hemmet längs vägarna. Men lagstiftningen för­ bjuder detta. Från senaste år , är det förbjudet att ha de som är under 18 ' år i röjningsarbete, som lagstiftarna anser ' vara ett farligt jobb. Vägmästare Thor L y t t s i Närpes vägmästardistrikt beklagar detta förbud. De unga vill gärna ha sqmmarjobb, men de som är ,över 18 vill inte gärna gå med röjningskniv längs vägkanterna. - De. som är under 18 gör detta gärna, och de gör ett gott ' arbete" arbetar effektivt. Kanske blir arbetet dyrare även med ' dEtnna billiga arbetskraft än besprutning, men åtminstone ----

1.. ••:L.•• ~_..:I _ _ ~ .. A~ __

I(ända

man undvika besprutning; säger Lytts. Att röjningsarbetet skulle vara speciellt farligt har väg­ mästare Lytts inte märkt: se­ nast' unga' arbetade i hans di~ strikt inträffade inga olyckor. Och de unga skulle ha nära till arbetsplatsen, kunde got't åka , moped dit och arbetstiderna kunde vara rätt flexibla. Och .framförallt: det är ont 'o m sommarjobb på den österb~ttnis'ka landsbygden för skolung-

"'.....~ .... A ___

unA __

1R:

, 1_...!_··

Spell,llan DET ÄR MASSOR av kända spelmän och folkdansare från hela Svenskfinland som finns med på spelmansstämman. Från alla håll av Svenskfinland finns deltagare, även om de österbottniska del~garna dominerar. Oeks å ' nordiska gäster finns med, bland vilka märks Vilt­ stråks spelmanslag från Sveri­ ge. Laget inleder kyrkspelet på lördagen med dalakoraler. Kyrkoherde Kim Hohenthal .f-&... #X.. lnlo.dnfnO'Qt'\.,.d i lrV,.1rAn .


T~o~~~g~e~n~d~en~28~J~-U~II~i~~19~7~3~__________~______~,Ö~S~T~E~R~B~O~T~T~N~I~S~K~A~~P_O~S~T~E~N _ _~____________~______________________~___s.

I.Utsikt från den -högsta punkten Kapitalbrist br,olJls för turistutbyggnad 'vid B'iitomhergen

~'

ff.

~ '

-~.

VINTERNS snöbrist gjorde att verksamheten vid Bötom­

bergens sport- och turistcentrum misslyckad~_ Ma~ hÖll öp­

pet endast tre weekender, och ä.ven om det var gott om

folk då, räckte intäkterna inte p~ långt när till a1lt de bor­

de. Nu har man fått en fin simpla,ts ~ppe vid skids"tugan,

och avsikten är att hålla öppet under veckosluten ocksl i

sommar,

Men det skulle ' krävas en or- bastu, men det krä~s kapital

dentlig satsning för att göra för att förverkiiga de planerna.

Bötombergen till ett lockande Och kapital är just vad bolaget '

mål för sommarresor. Visst är bakom a.nläggningarna saknar

utsikten från landsdelens hpgs- just nu.

I ta. punkt imponerande, utsikBörje N o r r g å r-d har va­

ten öve.r lappfjärdsslätten, och rit chef för det hela det senas­

visst , är naturen härlig. Men te året men avgår nu. Han an­

BötODlbergen, landsdelens högsta punkt '126 meter över bavet, har , I dag , spor~stuga, simbassäng det räcker inte med bara na· ,ger tidsbrist som orsak till och skfdstadion. Utsl\iten över den vi,da slätten är härUg, men för att I~ka tiD sig strömmen av tur, '-.. ' detta. sommargäster borde servicen utbyggas me~ En början finns i och med Kristinestads stad är den sportstugan och simbassängen. största aktionären i företaget. Istadion med slalombacken. Ing-I Nu 'anser han det dock vara Och åttonde ringens ung~o Bassängen är ,en uppmuddrad Staden har en ,stor majoritet et elljusspår finns ännu för för sent att göra en ny sats­ mar åker i huvudsak bort frh grop med fina sandstränder. , av aktierna... övriga aktionär~r motionärer, ~en ett sådant ning på en festplats. Sto rå sitt eget område på dans unde. Där hålls simkurser so,? bäst. är privatpersoner. finns med i planerna. drar publiken, närpesförening­ sommaren. För att locka ti.1I sig turister För sommarbesökarna är om­ arna och många till slåss om / b9rde dock Bötomanläggningar­ • Ski,dstadion. rådet intressant att ströva om­ själarna. Candet, na byggas ut. Det' finns planer kring 'i. På Bötombergen' växer på campIngområde, stugby och För vinterbruk finns skid- den unika sipprankan t.ex., en ~ växt som påtr'äffats bara på , ett annat ställe i Skandinavien Naturen är intressant för den som är intresserad av rara växter. Lappfjärd, tel. 233. , - Om man hade 100.000 att sätta i rullning,sktille det inte vara uågon svårighet att ' göra Lappfjärd, tel. 250. Bötombergen till ett verkligt lockande mål för sommarut­ flykter / och ,semesterresor, $ä­ l. I" ger Norrgård. Då kunde man I Lappfjärd och KristInestad. bygg" upp den service , som KEMIKALIE­ OCH LEKSAKSAFFÅR. krävs. en semesterby, bastu Välkdmna! osv. Men utan en storsatsning iir det värre. . SERVICESTATION OCH BAR öPPNA DYGNET OM, UTOM LöRDAGAR. • Dansplats horde ha byggts

*

--­

-

Lappfjärd Textil,

Mejeriandelslaget ,Milka

F:ma I. Hyvönen

-

&;J ~~~i~~shell R. Sjöström

Hotell Polar

Välkommen till Kristinestad och ,

.

Spelmansstämman i Lc;tppfjärd 8tad8styrelsen

Lappfjä~dsBilserviCe

och , Busstation ,

";

Lappfjärd, tel. 170.

Ilplast värmeisoleringsllledei för Er ,fastighet

Dn« och kyla går lätt att avlägsna -

låt vara ·att"Ert hU8, eommaratuga, Er lad~årdsbyggnad är ny eller gammal, IIIIIIII!rad eller oisolerad, av trä eller , sten.

a

plut isolering passar I nästan y.arje fall. . . gärna gratis ett 'f ast entreprenadanbud om Er fa..stig­ dnnel80leringsarbete. H. Weeterlund, Lappfjärd, tel. 38~ DIstriktsombud: S. A.. Isolering ,

- Det grämer Norrgård att pla­ nerna på en sommardansplats som fanns i tiden inte- fÖrverk· ligades, Då han var ordförande i åttonde ringltn hade man rätt långt framskridl'la planer på att ringen skulle bygga ' en dans­ plats på Bötombergen. Men då man kom fram tiI i det avgörande skedet. började man diskutera ett ' samarbete kring RÖrgrund. . Det samarbe­ tet rann 'senare , ut f sanden , och före det bötomplanerna. Nu är åttonde ringen utan sommarfestplats. Kilen finns visserligen. och Härkmeri, men de. unga som nu å~er till När . pes ,och Storå, hade säkert lika g-ärna åokt till !3öt.ombergen, -- Hade vi byggt då projek . tet var aktuellt. hade vi varit först på plan, säger Norrgård Vi h~de 'säkert fått danspubli ­ ken. Det behöver inte vara vat ten kring en festplats som de t oftast är, det är minst lika na lurskönt på Bötombergen.

­

­I

.

Lappfjärd. tel. 421, 422. 423.

\

, '.

\

.

Smeds~Trans.~ Internationella traruiporter_ Lappfjärd. tel. 3~. ,308,

-

Rosenbacks butik \

,

- Lappfjärd, tel. 220 och 401. , ,

,

LEHTONEN SPECIALAFFÄR l MATVARUBRANSCHEN. Lappfjä rd, tel. 131. ~c.c'

-

,

~


POSTEN

~STERBOTTN1SK~

1J

Torsdagen den 28 juni -

1913

Stundars hantverkarby 'de't

ått~ndeundret'

- KALASET PA STUNDARS är ett- av turismens sj~ underverIf i Finland, då mAste Stun­ dars hantverkarb:v vara ett halvt underverk, om jag räknat rätt; sade Bra,ge R ä f s b ä c k vid information fÖr hotell-, resebyrå- och pressfolk. i' den fridfulla. och idylliska hantverkar­ \ byn invid kyrkan i Solf en solig och varm junikväU. s en h o l m, initiativtagaren, fem eller sex till antalet; i si­ samlaren och diplomentusiasfen nom tid. 'Troligtvis också en bland id'e alisterna 'kring .hant­ backstugusittare. Och en fäbod, soRt delvis re­ verkarbyn. dan är påbörjad., Vaga planer , - Folk undrade, om alla i Bondstugan skall så sinå­ på en större vinterbonad .stuga, österbotten tidigare h,a r bott nin'gom bli helt kringby.ggd med såhär, när de tittade, in i' hant­ loft :och bodar och alJt ,som hör ~m skulle kunna rymma ~ verkarstugorna, därför , anSåg till en gammal genuin Qste~bott­ 100 personer finns ockSå_ Bond­ vi oss tvungna att dra hit bond­ DiSk bondgårct.F1er harityerkar­ stugan, sOni~r uppvårlllbar, .......,...," berättar Gunnar R 0- , ' skall också tiJIlko'J.Illltla, rymmer endast: ett tjugotal pet­ sOner. Låmpiig fÖl" "oppSitot", , pbtår Rosenholm. ., ... , , - Men vad~ p~u~s i dag pi ~uni - dars? ÅtskIlligt: ' . ,"" Man kan börja i sockenmag~­ . sinet, som ligger alldeles invid kyrkan. Där finns handarbet8-, jordbruks- och- fiskemu8eum, med en mangd rariteter .från österbottniskt 17- och 18~Hal. KaJasvärdama Inger Söderman och Börje lAng är beredda -'ör Kyrkan är också värd ett beSÖk. den &iSt&- kaJ&!I8OIJUl18.ren. Televisionen skall mma kalaset, läacM En vacker, smal väg leder in t.v. 'l'V :'s Per-Uno Björklund. tiil den egentliga hantverkar­ " byn. Första stugan kallas Hip­ andz:a "ändan av stugan finns ,kel. Dessutom går Majors buss pa-Majas. Där arbetar en bleck­ Karin bland alla hemslöjdsals- från städshuse..t i Vasa varje sla,gare, "importerad" från Lill­ ter, som fås till överkomliga onsdag och torsdag kl. 12 till kyro. I Sasi-Erks stuga 'finns pris. Guiden Inga visar villigt Stundars. 'Det .1 ,5 ha stora om­ snickaren. I den största stugan, o~ring på. svenska, finska 'och rådet, som ägs av församlingen, Råma-Kalas, ~r 'mjölnaren, engelska. •• arrenderas av. kommunen och som även ' har en dotter, vars Hantverkarbyn lig.ger 17 km sköts om av Stundars hem~ hemgift finns utställd på vinden. från Vasa och utgör ett lämp- bygdsförening är verkligen värt Den minsta och äldsta stugan ligt utflyktsmål, även med cy- ett besök! kallas Råttfällan, och gör verk­ ----------------~-------­ ligen skäl för "sitt namri, så li­ ten som den är. Där har skorna· , karen sin verkstad. . Kvarnen på Stundars ' har sin speciell a historia. Rosenholm . Stusdarsbyn blir alltmer ett underverk i sij:' själv. Den väx~r år för år. Arets tillskott är bondstugan Finnas.

*

Inte bara kalas S; S'ta sommaren l nu ' lV-r'ande f orm

Båtresan i, sig' sj_Iv är redan s~mesie'r .;.. all inte lala om ~n kryssning

berättar; att han ville h a ~en på ' en annan plats, men fICk ge,. \ med' sig. Den nuvarande platse'n , är den rätta, ty när man grävde e - grunden till den, visade det sig, aU en kvarn tid~gare stått på exakt samma ställe. Dessutom finns bodar, lador och en rökbastu på Stundars. I den ca. 200 år gamla bondstu­ gan Finnas möts man av kaffe­ doft. Under öppethållningstider­ na, kl. 12-18 varje dag, sköter Anni om att pannan är varm. I

1:;,

.

!'U

SOMMARENS verksamhet på Stundars är inte bara kal_sen. viII verksamhetsledaren Ingrid Saxherg understryka. Somma­ rens sju kalas är för länge sedan slutsålda. Dessa kalas blir de sista i den stil som d~ hittills har 'varit, ty kalasvänIea Börj~ Lång ans er det vara tredje sommaren gillt och hoppar av.,

tar

./ /'

VISBY 4, 'S' och 9 dagars resor.' , Pris: 215:~ ...... 380:­ REVAL ett dygn, pris: 140:-,- 390:~

LENINGRAD 2 pch 3 dagars resor Pris: 230:- - 1050:­ MINIRESOR Vasa-UmeA/örnsköldsvik Pris: 63:- - 69:-. Priset inkluderar resan tur­ retur, 2 mS/tider I matsalen, övernattning och käffefrukost: , - . ." MAXI RESOR Vasa--:-Sundsvall Pris: 67:- -71:-: , BORE NORD-kryssningar Jakobstad-SkellefteS. . Pris: 38:"':- -.:. 85:':-. Priset inkluderar resan tur­ retur, hyttplats under resan samt ~vernattning.

, ' ÖSTERBOTTENS ~ RESEBYRA AB ~ Medlem av Resebyråföreningen r Finland r. f , ~~~~ ,

GAMLAKARLEBY,' Storg. 15 . ... tel. 2767 ~,AKOBSTAD, Storgatan 12 tel. 11 100

...•

~• • ~

~"I"J , .J

*

Da

.. V" __ _ __ _ ..'

___ ._ .__ -=-- ____

. -----<

Stundars-guJden Inga ,9sterblad framför en a! hantverkarst:~gor­ UUSammans med Ertk Strandb ~g 1n\D ArnäsvaU, en besökare

80111

trivdes lIMtr6 I ....~Iuub)' II äa I varuhU8ea I lIt.ao.

Men kalasen skall fortsätta. om ock i något annorlunda stil ,Andakter i kyrkan med musik och sång efter kalasät~ndet är nytt för i år, ' och röner' säkert uppskattning i den vackra hel­ gedomen. ,

Barnkalas i fri stil .skall ~ ,bli .två- 'sönd!lgar, 22 och ,29 juli kl. 14. Till dessa tillställningar skall man inte behöva reservera biljetter. Man bara infinner sig i tid, hela. familjen. Inte heller skall man sitta vid bord, mIlD slår sig ned i det gröfta. Lekar .o ch underhållning skall ordnas lite varstans ' på området, ocIl Ingrid understryker aH det är gamla lekar som tas upp. Sista paret- ut,t.ex. Dessutom, har Ingrid en pensionärstr äff i ki­ ' karen. Och den tredje juli gästar Stundars aven blandad kör. som består av musikdirektörs' fran hela Norden. -­ Sitt besök på Stundars behö­ ver man inte placera vid nlgot

• Forts. sid. Il


Torsdagen den 28 juni -

ÖSTER80TTNISK~

1973

PO~TF.N

1]

11111111111111111 . i . . . .~~, " allllllllllllll:,

800 njöt i 'I,(arpero

r•

[NTE8AR~

KALAS

..LV ovanstående tillfällen. Byn är öppen varje da.g under som­ marmånaderna, med guidning, servering och försäijning av hemslöjdsalster. Alla kan hitta något av intresse. Ett par japa­ ner gillade "flugusmätton" mest, och undersökte den noga: Om man vid sitt besök be­ grundar, att denna by till störs­ ta delen byggts upp på frivilli.g , basis med ,en stor idealism bak­ om, blir man ännu ~er fascine­ rad. Då blir byn absolut mer än ett halvt underverk. Den är fak­ tiskt ett levande museum i sin bästa form. ,­ Så . , . bila, cykla eller åk buss lit! En minnesvärd ut­ flykt! 'Märtha

TRI; FQLLSA'l,'TA salong:er

njöt, skrattade och, applåde­

rade åt Bö~je Lång och hans

m~jälpare vid midS<)mmar­

vakan i Karperö. Det betydde

800 personer vid shower­

' Da. Totalt lockade, våkan i

K&rperö ca 1.200 - persOner.

. Ordningen var p'rickfri ' och

den mogna ~domea: trivdes

väl med dans. program ,och

två välspelande orkes~ar.

ea

- Det '-vät' ett program ' av lDyeket hög klass; sade J lirl 'Celvin, som upplevt en ,hel del i den vägen.. Det behövet: inte vara .dyra utIändski 'TV-art;js-' ter för' att åstadkomina .en-show mea kvaIite; Min , ,f ru och 'jfig' satt och väntade på ~rje , ,~ medverkande klappar takten , när SkeUefteå-orkestern Firma dansmusik presenterar en riVig Långs bravurnummer, OCh VISSt svensktoppslåt. Fr.v. Börje LA.ng, Gretd BelJar, Gottfrid Hjort, Helge Sund, Bernlce Pada och Rainer TILL ' SALU BEGAGNAD; kom de det ena efter det andra. Vinberg. " . De han' inte sjöng vid den show vi såg lär ,han ha dragit, vid - ' Börje Lång sade att de ningen, och det håller jag med triv,sam och stå,'dad v~ka, för ,en någon av de andr~ unga blåsarna spelade mjuk mu­ om. , ' - något mognare inidsonnnarfira- Svar Per' teiefon Jii.k~d' 19424. sik, som lovar gott för fortsätt­ På det hela taget var det en re, f!RJWlI.anfattar Jarl Ge~vin! Gretel Beijar och Lång sjöng A

,I '~; " ,- TtLL : '~~U

*

I

~~glörStä·r·~are

I

. •

tillsammans som de inte skulle gjort annat de senaste åren 'o ch dock lär framträdandet 'i ' Ka,r­ pero ha varit deras första till­ sammans Tenoren Helge Sund i Karperos egen vårshow-kvar­ tett lade jag också märke ,till. Populära lokala inslag som gick hem var pension-erade kimtorn Evert , Snickars "Midsommar­ nätternas dämpade ljus . . ." och Bernice.,J?adas hurtiga sång till... eget d~gspelsackompanje~ mango

>

•• '

-"

Österbo't triiska Posten ,

SU TÄNKER

r

'j

T' A V E R N' A

I

_FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFöRBUND r. f.

GRILL OCH MATSERVERING I CENTRUM AV JAKOBSTAD erbjuder

TVÅ SKOLNINGSSEKRETERARE

kl:

,l

planera' utbildningen av barn-, eningsledare,

-

förbereda och leda ,kursverksamheten,

-

medverlm material.

ungdoms­

produktionen av kurs­

Ansö~ jämte meritförteckning

och

för­

, PRENUMERATIONSPRIS 1973

Helt år ..• ".,', •• , ••_..

a la Carte-rätter kl.

~vartal

9-20.

Skandinavien ••••••••• o U:­ Ovriga länder o. ~ •••• 17:­ , Löenummer . , ••••• , •• - : 25

' Nu llaJ' Du uppD4tt deD lAnge väntade A1derD -18 Arl Nu får Du Sätta Dej vid ratteD och börja t deD verkligt trevliga

Och egna löneanspråk

sändes till Finlands ,svenska ungdoDisförbund, Kaserng. 40 ' C. 00130 Helsingfors 13, före den 20 juli. Tjänsterna till­ träds den 1 sept. - I

lrarmare upplysningar fås genom FSU:s , kansli, Tor Holm, tel. 66 26 99.

mag.

8:­ 8: 150

•••••••••• -. • • • 2:26

r

HE-I UNGDOMI

och handlednings-

V8,sa,r.a.rs.:OOran

Speir!ng ~ och' Birg'ltta , Rorsman NärpeB. ' '

Halvt A.i' •••••• 0_' , ' ~... •

Varje dag

-

, Ma~n

Vi håller öppet: Vardagar 8-23

Söndagar kl. 12-23

ningsutsko~t

Mar- '

Granlund Terjärv, tin Mark~ Karvat, - Ulla-Maj

Staffana VÖrt. Karl-Erik

Dagligen "dagens snahbrätter" kl. 10--17

den ena stationerad i österbotten och den andra i Nyland. Arbetsuppgifter att i -nära samarbete med FSU:s skol­

~ REDåKTIQ1I1SR4DET:

Alt Snellman, ordförande

Håkan

• Biff med mos • Hamburgare • Smakbit • Pommes frites • Botnia korv m.m.

anställer

skolaD - B~KOIAN. Tolv. TIIOmt ocb lIaIuI lärare är ptgga på aU tA lära Dej bU eD prlnl8 bOtatl RIng eller st1ck Dej ID vår skola lIgger vid ChoraeusgataIJ 'I och VS börjar ny kurs varje onsdag kl 17.00. Telefonnumret är 11 26L ' VI

leSI

'BUskola Tolvo Tuornl JakoOstao

& Ca

ANNONSMOTrAGNINO:

SöU:s kansli, Vasa, tel 13572

ocb 15872

öP:s ANNONSTJANS'l' JT~tlonen, Jakobstac1 Jakobsg. 13, te!. 135M JT-kontoret, Nykarleby, te!. 200:U,

Annonser bör Inlä.mnaa senast

inAndag kl. 16. till SOU-kaDsllet "

senast kl. 19

KASSA OCH BOKFöRING

Jakobsgatan 13, Jakobstad

teL 13555

ANNeNSPRIS; l texten

P L. U T

T

E N

-.

som ' bör anges i ett riksproSVensk Ungdom i österbötten ' gram. Enbart inf-ormativa kon" kommer att enga.gera sig i ' takter är inte nog för att hejda "Kom hem-kampanjen" och upp­ Det behövs styrmedel och en industrins anhopning industri- manar ,alla kommuner att i sanh helhetssyn för att balansera Te­ Finland utan etablerings- och arbete med arbetskraftsmyndig­ Os~erlJottnlsk ungdomstidnjng

Jakobstad, Finland

gionerna, säger Svensk Ung­ lokaliseringskontroll måste in- heteJ;na -anordna -.seri9sa infor­ ~edlem av tldpingarnal1

dom. föras, poängterar SvenSk Ung- mationstillfäI1en för sverigefin­ , förbund '.

Svensk Ungdom i österbotten dom. ländarna, undel' semestern. 'l'I.dningen utkommer varje efterlyser befOlkningsramar, ------------..:.....------~._-----torsdag som sätter stopp för en hejdlös Red8.ktör

utflyttning från u-områden. Ra­ PER-ERIC ANDERSON

Redaktion: Jakobsgatan 13

marna skall vara vä.gledande Jakobstad, te!. ' 13555

, " •. ' bLa. 'för lokaliseringen av indu­ Redaktör I Vasa S-E. Gla,der

,strin 9ch bostadsproduktionen, Handelsespt 10 .D, tel• . 13 522

11111111111111111111111111111111111111111111111

...... . . . . . • • • 1:­ Etter texten .....•..•• -: 90

Minsta' annonsavgift •• 13:­

BeStämd plats -: 20 per mm

FARGANNONSER: Minimistorlek 200 mm tilläggs­

pris - : 30 spmm och färg,

Föreningsspalten per rad 50 p.

österbottniska Posten aDII'I'III'aI'

inte f&r ev. skada lillfo­ , gats annonsör på grund av fel l annonser som tnringts eller som på grund av post!örseDing Inte införts l begärt Bummer.

som

Jakobstads Tryckeri ' och rldnlngll

Aktiebolag, Jakobstad 1971l.

I


12

ÖSTERBOTTNISK~

POSTEN

Torsdag en den 28 , juni -

191:J

luthbacka ' gård ändrar karaktär

Simbassäng, restaurang ,drar gästp;re

.JUTHBACKA GARD ändrar karaktär. Det mesta som finll'S på Juthbacka i dag fanDs inte där bara för några år sedan. Nu håller Juthbacka på- att bli , ett 'v erkligt turisteenl rum. Restaurangen för. 150 personer I är snart öppningsklar ­ den "provkördes" förresten' på midsommarafton -; och sim­ bassängen är helt klar. I samband med .utbyggnaden har huvudbyggnaden fått en grundiig renovering, så att alla rum I.1U bar ,heltä.ckan4e mattor osv. . ~.

- ,Det

;

.

.

"ga~ia" ' Juthbacka Inågon tillställning nere i störa ' '. , .

skall finnas kvara, ' även om det salen; Nu blir den salen säU­ nya kommit till, säger , Birger I skapsrtim för pensi{matgäster" F re d-T i k s s o n ' som förestår na. \ _ cafu pingområdet :, Må-nga har' Restaurangdelen . rymmer . 100 hyst farhågor f.ör att Juthbac- personer, och kan med skjut­ kas karaktär helt skall försyin- dörrar avdelas till ~tre olika ka· na, men så :får det inte bli. Den binett. Resta~rangen har fått gamla ' del'en ' av ' hUvUdbyggna- . utsk-änknin~rättfgheter. I sam­ den skall som tidigare vara' band med restaurangen byggs pensionat, ""mors vila" . -ock~å köksanläggningar för he­ ;"'en 'det blir bättre också i. la' Juthbackas behov, . d l ' d" f " tt d Innan restaurangen är helt ar or a e å å " l ' t Il t ' penSIOnat e en, annu e ms a a, 10­ ,som · b or d"ar få r mera utrym­ klar terst "r , me ' än . tidigare, egen niatsåI ner, koksmredmng och det mre nya delen av huvudhyggnaden ,märks knappt från framsidan OW . Restaurangdelen som taket skall göras klart, Möbler­ fönstren mot parksidan blir fin. ( byggts utanför gamla Auvud­ na - ' furumöbler - finns rebvggnaden skall inte störa. dan på plats. ."'idigare har pensionatsgäster­ Under mid~?mmarhelgen ha­ ii(· it•. ,>i:E' :·;'(~' ~ i'>ii':~M:i~;j:M!fu;ili,} i i ~a ' varit tv~.mgna ~tt hålla sig de ' 'husvagnsagarnas Caravan­ . ••• i övre våriingen då man haft · . -Forts. sid. 7

I

'I (·AFFE-I{ALAS ·

pa :srahegården .

KALASVERKSAMHETEN ~ utvidgås. Nästa vecka pla­

nerar. Vasa Brilges arheri­

kafar8re fyra kaffeka.laspå Bragegården i .Vasa. Det är amerikakören och folkdan­ sarna, sammanlagt 56 perso­ ner, som skaH åka över till Amerika, Och före det vill man visa något av program­ metoch av Bragegården för l turister och · vasabor. Vid kaffekalasen medverkar ock­ . så Stun'dars-vär dparet Inger Söderman och. Börje Lång. BRAGEGARDEN har Bi-rg er Fredrlk~on' rengör hamnat i skymundan, sä~er nlngshuset och ~mplngbyn. Börje Lång. Folk åker längs nya motorvägen och rundtu-l Man tar inget inträde, men rerna som ,görs med buss i fem mark får gästerna be­ Vasa missar även gården. tala för förplägnaden : , Lång - SAM'rIDIG'J,'. lider t uris­ sager att det ks,i) vara klokt terna :en akut brist ~ på un­ ,att , förharid~köpa biljetter, derqållning i Sommarstaden, eftersom en . deL gTlIppei;' re­ och aven de m:änniskoi:- Som dan är bökade. ·' Biljetterna inte ä.r ute i ~kätgården. Det lås från Montins bokhandel. finns massor av folk i sta­

. Vasa

båtarna,

~~~~25AR /

)

.;

\lÄU EN , AV DE 'MÄNGA SN4B~A TURERNA . MED VASABATARNA . Avi;!. .·frän , Vasa till Sverige varje' dag kl. 09 :00, ' '11.00, 14.00; 16:00, ' 19.00,20.00. :

Dessutom 29. 6.-19. 8. fred.; I.Örd ., - sö~d,· kl. 24.00. Högsäsongpriser (1. ' 7 .....:... 15. 8. ) .·r '

Vua-UmeA Vasa-Örnsköldsvilc enkel tur Vasa-SundsvaII enkel tJ r

22:­ 24:­

60--Ar fyllda och grupper ' re­

ser för halva priset 11 :-'-,

12:-.

Biljetter och tilläggsupplys.

ningar fär Bu frän resebyrä·

erna. BRON OVER BOTIENVIKEN " ,_..... '\. "',~- "-- '- '-.. '-, ......

*

den även under sommaren, säg.er -Lång, människor som gärna kommer ut på en stunds underhållning.

Siv Harv SöD-kanslist

PA MANDAGKVÄLL, den 2 Till kanslist vid SöU:s kans­ juli, blir det premiär för kaf~ Ii i Vasa utsågs på måndagen fekalaset. ,Sedan fortsätt~r bland sju' sökande fru Siv man fram till den 5 juli var- H a r v, Vasa. . Fru Harv är je kväll klockan 18.00. 21 år och hemma i ' Nämpnäs, FöRUTOM - amerika kören, Närpes där hon tre år varit dam!arna och Stundars-vär­ k,a ssö'r i Närpes. ·ufo Hon ' har darna medverkar unga Kris­ gått mellanskola i Närpes; ·i tIna' " b a h l från Singsby, finsk folkhögskola och Hon : spelar på kantele, me· nomkursen 'vid öCY. Hon har dan Edvin N y d a h l, Rep­ erfarenhet av kontors­ och' ex­ pediw.rbete .och är snabb malot, spelar psa lmodikon. Lång tror på denna kalas­ skinskrivare. Fru Harv är ny­ ide. Högst 250 personer kan inflyttad i Vasa och börjar vid man bereda plats per kalas. l SÖU omedelbart.

HAR BöRJAT KöP EN·SOMMARKLÄNNING .. ELLER JACKA

NÄRAPÅ GRATIS

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 26 1973  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 26 1973  

Profile for webbop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded