Page 1

,

-

_ I

Qsterb·o ttn_iska

pos,t en ___ , -Öst~rbottniskun~dc7m!it idning

,'Torsdagen, den 5 juni ,1975­

30

{J -:-

23

1

Oenigt,

Snart 'k lart' för dragracing

~

miljö.

nt'3kott -

SöV:s miljovårdsutskott

U' -.igt om vad man riktigt

satsa på. Majoriteten in för att man "un­ lin eykelmatschen skall föra ~ en del allmänna sio­ Ux. att det är ~Iso­ att t>ykla. medan en mi_ bestående av ordfö­ Ei"or E k I u n d och

ar p.tt

-.~~II

Kurt

T a x e II

köra en kampanj mot .-:aIHellfiiororeningarna.

_ en anser att utskoL följa de direktiv vårmö­ • dvs. förbereda e~ ak­

Rönnskär8verkens ar­ Det var för öv­ eD som kom med det

8B~~3U~.

-

världsmiljödagen, art:ililar om vatten_ . . . .I!IIi~m i ÖP. Se- sid.

' O DRAGRACING är en sport på kommande; hävdat poj­ -,: ':vO ÄNNlJi dröjer det irma" d~ får kÖra, på ba~or i bemtrak~ karna på bilden. 'De är fr:v. Christer Kantola, Ole Gran­ ~ tel'na. Dragr~ciIig vinner just nu insteg i vårt land. Men lund och, ~jell Törnqvist; ' l samma ,? rdningsföljd har de ',tr.ion vänder- blickarna mot Sverige; från vasatrakten ä~ det ställt - upp sina' bilar; ~ra am~rikanare 'med massor ~v ~~rtare r väg, til)' Hudviksvallän till ' Helsingfors. Hittills. har­ hästkratt.er under plåtarna. Pojkarna gillar sådana bilar. de inte tävlat, iDen det blir s måningom. ..:... se Sid. 8! \ ' ,

.

BOTTNISK ' ORKESTERTOPP IlEFLEXBANDET, Zotchoch Omakuva. Det är den österbottniska or­

.......l"toppeD just nu, efter finalen i orkestertävlingen. Cotch fi~k , de fJesta

...liILtöst.erna vid finalen i Karperö, och många menade följaktligen att de . . . . Ila vunnit. '

J

• •:dII.-cIM. fr.v. KjeU Lolax, Yngve Lolax. Rolf Nordman. Kenne th Loläx;'" ...... C!",.I{ .Iuknrn.!'On, ,

D DoMARNA såg Reflexbandet som ett välspelande och musikkunnigt gäng;

och \'ar helt eniga i sin bedömning. En skivinspelning väniar nu närmast, och kanske även inslag ' i radio och TV. Domarna berömd\! även bandets sätt att framträda. - S~ shJ. 6-7!

*

Zotch, fr.v. Dkka Nierni. Markku 'Nlem1. ~fllkki '..aakRnha~U- , . . . '

~I",i


/ ö S T E R B O T T N I S K ,0\ P O S T E N

... 'öP· Och lilyftan •• .

5 iuni

"

I'

.

"

-

vaxer

" 1975

1975

Torsdagen den 5 juni,

• Det skrivs mycket om gen en rubrik, som betona­ nat,kotikamissbruk" men de a tt lärarna inte borde få sätter inte bara att vi FN :s rekommendationer men märkligt nog nästan ingE'n­ Västvärlden har under de seföd ora, konta kten med ele­ får exportera utan också att destö~r , på' ständigt mot : ting om -läkarnas ' m issbruk vernas föräl dra:r. naste åren skakats av fle­ Det lät bra. vi får exportera till goda pri­ stånd från i-länderna ,' som via av n~rkotiKa och ändå är ' re chocker: valutorna kom i Men kontaktproblemet , är dallring, ' oljekrisen höll på ser. Någonstans' måste någon , organisa tiorter som, GA"TT', detta ' missbruk- mycket l\t~ brett i ' Förenta staterna, större än så. Många elever Världsbankim och att- skapa 'k~s inn~n den komma i kläm. ' OECD ' upplever att lärare och ele­ England, Sverige . . Vem? -, stärk~r ' , -målmedvetet rann , ut i en priskris, och sina Finns det inte ! .vårt ver inte får tillräcl;:lig k on­ ställningar. aktiekurserna sjönk. Jo, , ytte~st ä r det .utveck­ takt med varandra. I tid­ land? ningen. Vi ,sk&ev nyligen en , Enligt , den svenske social­ Resultatet blir bara ett: Undra , på alt oron spred lingsländerna. / 14-årig skolflicka, som går i läkaren NHs ejero.t, expert , Det här, innebär, Kort sagt, klyftan vidgas. _ sig. . på narkotikamissbruk, säg er ; en Skola med 1.000 elever; , Många siade om bestående att vi blir allt ri kare {'ch , Men politikerna talar. vac­ . r_ att 'var hundrade svensk lä­ ~ "Jag tycker att eleverna och allt fatt.{gare. kert om internationdI .solida­ svårigheter ; det var, sade , u-länderna kare ' är håI1 narkomanise­ ' ,r ( ­ lärare ' får I för 'liten kontakt ritet

man, slut med de goda tider- Klyftan vidgas år för år. ,rad Det betyder ungefär med varandra.. Och har man ~

hundra läkare! inte kontakt med varandra I g år na. Nu ' .,kulle följa nedgång / Ku~sen leder till kollision det inte sä rskilt bra att jobba Narkotikamissbruk är en­ p å nedgång. - . någon gång, n~gonstans , '

ihop och det tycker j!lg är vik­ ligt Bejerot hlindrq gånger tigt att man lär sig, va rje

Det blev inte så an ' behöver in,t e vara dovanligare ' bland läkare och Vi har c ' 13 lärare i vAr fall inte ännu. s.iuksköterskor än ,bland öv­ ' klass på högstadIet. En del medagsprofet för : att På.- , - stå detta;, 1974 blev de stora , *På väg uppåt i' i-länderna konferensernas och de stora förhoppningarnas år. Då sam­ ) Tvärtom ser det ' som lades företrädare för världens Vasa sommar är' ett :evene­ om svårigheterna skulle håi~$ , mang sOm sällan har loc­ ' nationer till befolkningskon­ kat någon större pUQlik; ar­ på att övervinnas. Direktör ferens i. Bukarest, och livs­ rangemangen har va~it .allt­ Karl Nars i Näringslivets de- _ medelskonferens i , Rom , DeS!?- , för exklusiva.. I som,mar blir , --­ legati<;)TI, . EVA, siade nyligen träffar man en gång, andra riga grupper i samhället 'utom höll FN:s generalfer­ . det 'en nyordning, som ,salnti­ två gånger i veckan. T.ex. , år allt ' enligt ' Aftonbladet-~om om" en kommande högkon­ digt innebär en breadning: klassföreståndare träffar eD samling, en- extra session: kra­ talat med Bejerot. junktur: det här årilt blir tIll del elever , 40 minut er i veckan. man har tagit kontakt med vet var en ny ekonomisk Ändå är, det obegripl igt Det kan helt enkelt inte det ~ folkliga kulturIiv~t och växten dålig, mer:-redan 'näs­ världsordning. tyst kring läkarnarkomamn. någon kontakt." , Yasabygd@.s sång- och mu­ ta år är vi på väg u}'> påt för Tiger man 'av ,solidaritet? ', Vad har hänt? " sikförbunds stora ' tonfest in­ ' Ungefär så upplever mån­ , \ att , ett år senare - 197,7 Som "Bejerot säger: går som .en del i Vasa som: ga också vå r - skola. - Jag t 'r or inte det ~ fiJ; ns Vakthållning befin~a oss mitt uppe j . en mar. ' en li!.~r(' i landet somJ nte Men frågan _ är om m:1n krU;g rikedomarna högkoh junktur med ekono­ Också anara naturliga kon­ har en vän och lä&:arkoll ega inte förlorar på ka rusellen takter finns. misk Överhe.ttning och arbets­ Jo, de .rika staterna bere­ som inte tagit sitt liv efter,' det man vinner på gungor­ Det är så kulturen sAAll kraftsbrist. na. Allt i en sko la elle r i na rkotikaberoende. der sig på en högkonjunktur ,fungera: på samar betsbasJs .' , Det låter ' naturligtvis som Skrämmande. ' ett barns liv är trots a il som ' skall ge dem ~ya mlij-'

,

ljuv,. musik. Enligt BejerQt '<rävs 'det inte effektivitet. Ofta hand­ Hg,heter att konsumera. I C'ch tvångsatgärder . för att step­ lar det om någonting sA Vem vit!· inte ha go<!a tider.

för sig är högkonjunkturer pa narkom anin .blalld läkar­ svårt som mänSklig närhet välkomna, men de ekonom:s­ M. Han berättar om erfa­ ,Q'ch värme. ,

l\ilen de ~oda tiderna förut­ renheterna från Kalifornil"n,

ka vinningarna de för med där 92 av 100 läkare slutf~de • I dessa dagar t.ar ' jord­ sig ·borde också komma , de knarka sedan de .fråntagits brukarna fått ers ättning för fattiga länderna tillgodo. sin ' l1;i:karlicEms - de fick skördeskador. I Närpes fick Det gör de inte: Helsingfors skall man riva igen den om de lade in !iig 554 jordbrukare deia på ] .3 en månad' på anstalt och , miljoner mk. Det 'är pengar. , två ' trähus" vid Nylandsga­ Tvärtom gör de rika län­ därefter underkllstade Sig som visar att samhället f un­ tan vilka anses kultuthi>ito­ derna allt vad de kan för att urinprovskontroll undir 10' gerar solidariskt, även (lm slå vakt om sina rikedomar riskt värdefulla. Följaktligen det inte 'sker hundraprocen­ år! ' skall fastighe.t erria ~varas president, ministrar,riks- ' och 'om möjligheterna att i tigt. , Vem har hört oIrl läkar­ riva och deponerade hos . dagsmän och andra har försnabbad takt öka dem. Den , arkitekturmusee~. narkomani i vårt land? Det är skönt att veta. För murat grundstenen till cellu­ ElIer om tvångsåtgärder? drygt 1QO år sedan s valt Någongång ' i framtiden svenske professorn Adler­ losafabriken i Kaskö. -' ...Det kan knappast-~ara så folk ihjäl, därför att skör­ skall - de byggas 'upp någ" nKar~sson gav i samband med Det blir allt bättre i Syd­ stans" ' lyckligt att vårt land skulle: den siog fel. Då fanns in ga befolkningskonferensen publi~' österbotten. ha sluppit problemet ·med 'ersättningar för Skördet<ka­ ' Det är trots allt , klokare Bara det nu finns sydöster:- ' citet åt en beräkning ' som vi" knarkande -läkare? ~ att paketera i HelsingfQrs än dor 1 statsbudgeten. bottnin'gar • . ' . ' .?" sar att . det tar de- lika län-, - på landsbygden. . "­ • {en tidning Såg jag nyli-' ALF SNELLMA_ .... 'derna högst 20 år att för­ t · I dubbla siD. bruttonation~lpro, ' dukt - fördubblingen tär li­ ka mycket på jordens resur­ ser som. en sexfaldig befolk" nings-okni~g i u-länderna:

Vasa

M

sommar

ut

Läka~narkomanin; ,

' finns den 'hos

,

,-

*

OSS?,

­

'

Hus ' l~ggs

Murad framtid

i paliet

'Finslian på' Åland

SynSlil pådrag'

-L andskapsmyndighetema på Aland vill slopa de obUgato­ riska studentskrlvnlngarna I. linska men bevara ulldetvisnlD- ' gen. , ' Motiveringen är ' att elevema har problem med språket: ·av' IS underlrii,nda I årets skrivning töD , 11 på finskan, ' ' ' A'ntaJe1 tUl trots är motive­ ringen dålig. Finska spräket är ,v iktigt ockSå ' för ålänningarna" som giirna kunde försöka dliva igenom en reform som för bort från stlll!.entskri:vnJngflrna men som Inte minska r elevernas sky ldi~het att inhäml,a kunska­ per i finska.

,I

Det tänker vi Inte på.

En LRF-förening, samt ' 'byAJ­ , dermännen, i Flarken i Sate)­ Men vi re,kommenderar letteA , har vänt sig till den ­ som d~ sägs "- ' världsberö!Jlda gärna - och inte utan fog norska fjärrskåderskan An,n a barnbegränsni~g för de fat- , Ellsabe.th Westerl~nd, 67, för att oln möjligt lösa faJlet Barbro, tiga. dvs. leta efter en ' rucka som Lars Weinehall, ordför~nde i försvann I m8l'8. 'Fjärrskåderskan skaD också. Centerns ungdomsförbund, sanunanträffa mec:l polisen. Att anhöriga' griper varje ' be­ ger några exempel , på i-län­ fintligt halmstrå är givet, men dernas dubbelmoral : u·länder­ att föreningsfolk . och polis bör­ jar anlita fjärrskåderskor är na kämpa r i olika gammi1n­ obegripligt. Artalet är ju ändå b ang_ a tt förverk liga bLa; 1975.

'- ' Iäsarforum

Varföt inte lyssna· ,elI ''f'~lk·ets -.. s t'? .. fl ro, ' e

,

'

'

Nu är SöU :s ork~stertävJjng överstånden och alla vet resultatet. Men jag kan '!nte låta bli att tänka på en sak .Jör det verkar som om de, 'som gjort upp spelre;sleffia, missil't ,n ågot väsentHgt.,

.

Nu satt sex herrar (var dall].erna? ) och beslöt 'liJkJ kester som är bäst och ges chansen , att spela ID en !..P. Detta beslut. gjordes; trots an stora allmänheten (=köpunde

I I

• SE

SID~'


, ~

I

den . 5 jooi -

öSTERBOTTNISKA

1975

POST~W

Reseledare ·b,c redda!

, ·u "'"11111111111111

Ungdoinsläger" i Pedersörenejden

• VARFÖR INTE

I

UNGDOMSNAMNDE RNA I Pe­ get) ville ge cha ns en at en andersore, Esse ocn Purmo har lit­ nan orkester:' kommit. med v.å.,:numret av , infor- I A~ det inte fel att se_x : personer mationstidningen , till ungdomar - i skall besluta för vå r , de) vad vi Pedersörenejden. 'ridningen ha r ska ll lyssna på försor ts m usi k? utdelats till ungdomar i SursikInget ont om den seg r a nde or­ Skolan och till ungdomsförening- : k estern, men borde inte a llmä nhe­ ama. - ~" ' , tens åsikt vara den avgijran ~ , tör I detta nummer kan man bl.a. 1är det Inte så att det iiI' kOl:SU­ läsa om ett ungdomsläger som , menternas behov . .9ch Önske m å l , ' nämnderna arra ngera r i sommar. s om skall tillgodos es ' uch , i Il t e Unde! tiden 28--31 'juli arrange­ p roducenternas? . "J ag IlUra f r å g a?' . . .J> rar ung doms- oc.h idrottsnämnde r~ na I Peder§örenejde,n ett läger för ung domar i åidern 11 - 16 år börja n av juli m ä nad , för -a tt se­ vid' Nars-sjön I Purmo. Den ·som dan , kunna bes tämma sig om de l­ kgmmer, m~d får bo i t ä lt ' ,och tagall.de t. leva ett riktigt ·vildmå rksliv. Vidare kan man läsa om de ak~ Några av de saker som läger­ tiviteler som 4H-kl~bbarna arra n­ deltagarna kommer att syssla g e rar i somma r i nejde n . För den 'med är s pä nn ande naturstigar, s om ä r motorint resserad finns at t bollspel, 'lekar, simning m .m. läsa om den verksamhet som , helnykter'he t s för , . DeIl som är int.resser ad av att Motorförarna s del! a , bör göra för-h'a ndsanmälan bund be driver, Denna gån g ä r de t (den ä r inte bindlindel före den ä ven två ' läsa re som hörsa mmat "9 juni till ungdom.s- och idrott~- ungdomsnämnde rnas upprnap..i ng byrån i , Bennäs. Den som för- om att inkomma med bid r ag till ' handsanmält sig kommer att få info-tidningen, vilka har sk rivit I sig till sänd lägerprogrammet om hur det ä r a tt vara u n g .i dag .

i i

'

-

.......

*

iirst ett par tiJ:mnars intens iv debatt- seda~ ~ , god supe. , Reselednlngen för SöU:s till Vaneouve r samlades senaste vecka för en genomgå ng av resprogrammet och de som ka,n tänkas uppst! - att någon glömt pa.'lSet eller bilje tten, att någon tappar wn si& eller blir försenad, att någon blir sjuk etc. .:utanförSalldpiper fr.v. Beatrice Lassus. _ _ _ _ öst, Dagny Vuorinen, Ingrid Nygård, Finnairs , r e presentant Harry Huhtamäki och ~ga reseledare JllJl-Erlk 'FrostdahI. Av reseledarna saknas Jan-E! ik Fredman.

ETT LÄSAR ÄR SLUT - MEN DET KOl\11UER FLERA VAD HAR DU TÄNKT DJG I FORTSÄTTNI~GEN?

~

....-wan

,

I

'SVENSKA / FOLKAKADEM1N

­

Så tas Pelle 'Sv,anslös fram bland träden i Öjshogspark~n

,

"

'

"

är skolan för en ' fri och självständig ungdom soda det blåser . friska f1äktar- kring

VI

kvittrar tappert i de höga tallarna i Öjskogsparkell, fast vinden är nordligt ty deras värsta fiender ­

~ntlfgen borde' alla fåglarna förskräCkta flyga sin ' kos, ...dlfto_ " - tassar hotande omkring nere på marken~ ' .

""10011~.,' Pelle Svanslös ha.r blivit flyttad ut i naturen, den sista repetitionen inf,ör premiären.

tili

~idläktaren

N~rpes.

Som

\

LA~TBRUKSLAROVER-KET 1DaIIt!!rg. 15, 20700 Abo 70, tI~l. 921-12 330

begynner rör törsta årskursen måndagen 1915 med inskription kf. , 13.00~

den

3

varar sammanlagt ca 2'2 år, av vilken tid sommarhalvåret användes för praktik O,C ll den .iiaunaren för .;peciaikurser vid skollägenheten i Ki­ ansökan _om inträde s~ndes till undertecknad rektor Th mgptid eDS utgå.r.g den 31 augusti. Närmare upp­ laträdesfordringar sändes på begäran.

R&bbe ' Karlsoll

ca:

1<50 studerande (fakti,~kt folkhögskolorna I Svenskfin­

land) '"' arbetar med följande linjer: /,

---­

• mellanskollinjen • fria studielinjen • studentlinjen (den enda, av Skolstyrelsen godkända på " finlandåsvenskt håll) " _ vill låta dig stå på, egna ben och bedriva själv!!tändiga stuiliEir efter Dina egna för­ utsättningar

I

,

av

• den ,,,orbmunaIa och soCi~ linjen • ,linjen i husHg ekonomi och sjukvl\rd • . tekniska Hnjen .

I

HöGRE SVENSKA

~ en skola på störst

-

slÖa i solskenet, men enligt yad ! pjäsen. Ena sidan föreställer ge själva säger ,samlar de på, Närpes och den andra Umeå, krafter till' premiären. där Pelle Svansrlös' moster bor. Jag frågade hur det känns Inga större förändringar hat att hoppa och skutta omkring gjorts i omgivningen, endast en i tjocka pälsar ... Svaret blev ' rutschbana och några småsa­ aU det nog"är besvärliga(e att ker har kommit , tUl. Det stora spela inomhus i den kvava hU-, svarta ångloket, populärt kal­ ten. Man blir- ofta tvungen att. ,lat "Kasköbä:ssin". får också byta underkläder efter varje' vara med på ett hörn. ' förestälhiing, om man inte vill Under pausen kom ja~~ i bära genomsvettiga kläder. Nu,' samspråk med Borgar, " G a r­ när.. man får spela utomhus, d a r s s o n, alias Pelle Svans­ blir pälsarna ett gott skydd för lös. Han tyckte bra om att ar­ nordanvinden, men om det plir 'beta ute bland blommorna och vindstilla' kan solen också göra .löven. Nackdelar finns natur­ det rätt besvärligt för skåde- ligtvis också. ' spelarna. , . Skådespelarna - måste , , t.ex. -:- Så, ~o~~ som h,e m Q1ll~ådet höja rösten ytterligare och age­ verkar en aning krJ;llg vrldlakta1en , utnyttJas ra~ med större rörelser, allting ----------------------~~----------------------- förstoras, s.a.s. en upphetsad, men fOrväntansfull , stäm­ sk ådespelarna från ler. Generalrepetitio­ som bekant vara lite att premiären skall En viss oordning anas här. En saknar _.u.JILIooII-lUer i den allmänna en annan har tap­ medalj, som också rekvisitan. håller "sig helt lugn ...:illiIÖr'eD Anneli M ä k e l ä , rödnäst) sitter 'och iakttar vad sOm hän­ Allting skall innatr hon blir

_

DU

Borgar Gardarsson var nyfi- I ken och litet spänd på vilken ' kontakten skulle bli mellan d~n stundom mycket unga publiken och katterna. Repetitionen fort_ sätter och ~lera justeringar görs. Ef~er två timmars idogt årbete är' regissören äntligen ' nöjd med katteI1las uppträdan­ de.

~ skall ha fyllt 17' år 31. 12. 1975

_ känk omma till OSS"frAn många olikaskol-, former : folkhögskola, handels-oeller yrkes­ skola, läroverk. gymnasium ' -kan från oss komma vida re till högre .-" fackskolor och högskolor _ kan I Borgå under nästa läsår avlägga approbatur i peda gogik _ kan också vara firiskspråkig

RING

915/141115 eller 921/746942

elle r

SKRIV

till Rainer Johansson, , Agatan 15; 06100 BorgA 10

. om Du vill ' veta mera om oss! Vi skickn:r prospekt och ansö,k ­ ningsblankett, Välkommen.

OBS!

-Det gAr bra att i likhet med . /

Katterna förvandlas snabbt _ tiotal andra anmäla sig redan nu! till m~I] niskor, hungriga män-I Du blip. studiekamrat med .Ql.~. Janneh Bunarna frAp. Gambia. niskor som åker iväg för 'att få en bit mat innan premiären i Ansökan, åtföljd av ä mbetsbevis, betygsavskrifter ~t } ulr ~jSkogsparke~börjar. " . 1 -' intyg sändes före. den l . 9. till skolans rektor. , S o n J a :..-_ _ _ _ _ _ _ _ _-:-_~-----~~--~~

I

"


,ö S T E R BO T T N I S K A P O 8 T E N

Torsdagen 'den 5 juni -

1~7{) ,

~--------------~----------~------~--~~

AORGAU:N D

\

.Lö·rd. 7.6. kl. 2th-Ol

* OCT~PUS '

STENO~AS

BUSSAR : Fr. Sideby 19.15 via Skaftung, Henriksdahl, Härkmeri o., Tjqck. Westet'- fr. Pörtom '19.15 "ia övermark 'O. Närpes. Wester fr. Dagsmark 19.15 '(la Lappfjä rd o. Kristinestad. Ingves fr. Korsnäs 19.40 via Töjby, Norrnäs o. Nämpnäs. Haglund fr•. Kaskö 20.00 via Närpes; \

,

()ckså i år g~tar en inh~msk toppartist,o'ss o - ' I• tur -star nu r

JO.HNNY

...

.me,d sin orkester

FRA'N ·KIRS , '

töRD. 7.6. kl.,20=

ORDN. } GR l SERV. '

'~.

BUSSAR SOM FöRUT·-->-­

, Ett osvikligt, 'tee ken . på att somma ren är här '

SASONGÖ PP,N . 'I 'N.G på

MAXMODANSBANA lörd. 7.' 6. kt20-02 .­

ZOT GH' & N,EWK I N"C8' ~

BUSSAR: Haldin fr. Vasa 19.30 via Kvevlax o. Kuni. OT fr. Rejpelt , 1.9.30 via Vörå, Lo~I~, -Palvis. 'QT ' 19.30 fr. Kimo via Oravais och Bertby.

.

\

\.

SÄSONGENS FlJRSTA

GAMMALDANS i YTTERESSE den .7~6. kl. 20-01 meq

Vi nwts på nytt vid dansbanan i

SÖDERUDDE' N LÖRIJ. 7. 6. kl. 20---01

till tonerna av

;'

ORDN.GR. 5

Nordiskt 4H-Iäger i Knortane \ "

under tiden 24-:28 jUni. För ar, rang~mangen stlr Finlands svens, ka lli och~ Suomen 4H-llitto. Sådana nordiska läger förslgglr A_. Finland stod senast vartannat ~' tör värdskapet år 1967,.

GUSTAF WASA

boll, växtkännedom och en natur­ stig. ' Vid iägerbålen står de olika nationsgrupperna I tur 'och ord­ .. , . 'mng för underhåUnmgen. lli-medlemmar. Island sänder ett TIll lägret väntas Omkring 400 par

.. . .. ungdomar' 'Norge Lägerprogrammet upptar framst

s~der

observatörer.

150, Dan- några

Vidare

gäster ..från

USA

deltar och

......................

Annonsera' ." O·. p

ETr NORDISKT 4H,läg er anQfd' jtävlingar av olika slag. Bland ~s_lmark 80 och Sverige 50 deltaga- oSchweiz. Som 'lagerchef fungerar nas på Kuortane

ldrotts!nstitut sa kan nämnas friidrott, volley- re. Finland blarar . med 'ca .100 agronom Henry Gustavsson.

. .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . ..


.

­

1975 .öS T E R RO-TTN I S K_~ ~-------------' - ---'- -.'-

T.I"IMIapD den 5 juni _

_~_ ...-

_

_ ... . . _ ... . _._ . .... _ .•._

.... ,

._

.

POST t N

_._ _ __

~-------------------J

. _~_ _

Lördag

lminnrfol~~art

7~

&. kl. 2000

~~

!I

Åminne R~k 75

ALFI ES '

Äntligen" ~. ROCKGALAN med. c:Je ' finska topparna. ensam i sitt slag i ()!4erhoUen.

.

. ) 7-mannaorkestern med solisten KRISTIA.N och , egen ,'8oml1Uirshow., .

/

,Fredagen&. 6. :~ ~1. 20.00 ' •

~I

, Ord~,as -i pa)7iljongen , fö.. ,att -,sila \ skadl rymmas. '

NÄSTA

BELG~

Sv~nskt

,storfrämmande Lötd6g: Zenits fr Växsjö SOndag: Max Fenders

BUSS: tro V!138. kl. 19.30 O. 20.3~. Lördag som tidigare. Obs. frän Y t t e r m a r k kl. 19.15 . via . övermark.

/o

~

.. f

c:» ~S_·

SöNDAG ..': :.p

~8. 6. kl. 2O--tl ja just ' her

.V i 'dansar till

/

-

Och utnyttjar rabattbiljetterna. Re är'ju klart! j

BUSS FRÅN J: STAD.

ORDN.GI;t. IX

/

,

.

INVIGNING AV UF-LOKALEN I

CARpELLA

STIG­ JOHANS

CARPELLA

CARPELLA

CA

CARPELLA

CA

\

BUSSAR: HAkans fr. torget 19.45, 20.30 och 21.10.

.•

CARPELLA

CARPELLA

CARPELLA

CARPELLA

!'~o-'r-a-tt-kunna

CARPELLA

avunds~

fullvuxen. är en över raslägga ägg 1x>hökande lång process, sOm börjar .ver mygghonan blod s~m' näring med äggläg~lng under högsom~ och- det · är I detta skede männlmarn. skan kommer iD. i myggans iiv, En hona kan lägga ägg ett par, Mygghanens behov · är mycket tre gångei" undet., ensommar. Ag­ anspråltslösare -'---- han lever ~ngen överv!ntrar på fuktiga plat~er bar~ på blomsterhonung eller kan under snö och . is. På våren hör- rent av fasta under- hela sitt korjar larvstadiet. Larven andas sy're Ita vuxenliv, ' som vara~ omkring och livnär sig pli. smäkryp I vatt­ en vecka. Mygghanens vingar slår _'~~bJ!l.' S LIV är kort men net. ,528 slag L.sekunden, och detta ger En hona lägger flera hundra upphov till en ·pipande ton, vars ägg, av vilka bara ca 0,1 procent tonhöjd motBviU"ar tvästrukna 'c . '-'I'I!lII!lIDS utveckling till en utvecklas till myggor. Honornas vingar rör sig i lår.g­ samrnare takt.

I

CARPELLA

..:KARPER6

Myggans . liv läs om-.det! " I­ ind~vld

CARPELLA

eARPEllhA

'(,

V ä l ~ oxp. n'a !

Peusa,la ungdoms-' och Nykterhetsförening rf.

är en " plägQantie, varje sommar, mera intres..qerade av . .....,;".". den än av a,tt stl:lde­ ~r, . åtmlnst.one åör .vår kvällsro, 'Men ott ~~ti·.D,g om fiendens hv _ _ till nytta, så låt oss DI.gra rader.

CARPELLA

HllVI

lört)agen .7. 6. kl. 20-24 1 PROGRAM DANS. Sound spelar -

CARPEL~A

NMdEI

PENSAL 'A •

' .

I

CARPELLA

~~.-r~~;-~naste nyt~'~-är

duellt, det finns faktiskt stift värda människor med blod, .§om därtill en beh~ndig n'lyggduk. som

inte alls tilltalar myggorna De används preci,9 som en vanlIg

av myggbett förorsakade reaktio,~ fuktduk. Det beror på klimatför-

nerna är· likaså individuella. En Ihåll~dena, på rnännisl{ans p.gen

del · människor får mycket plåg- hud, transpirationsmängd o.a, rak­

samma i~flammationer jlv ett äm­ to~er 1!ur IAn g va( ig t skydd mygg­ ne, som Ingår I myggsalhen. medlet ger. , . ,

Själva stIckmekanismen päminner De värsta my~gställena är i re­ om ett skru;p- kirurgiskt instru­ gel kärrmarker. fuktiga skogs­ ment. dungar och S8JIlka strandängar. Den s .k. vanliga my,ggen är den • Myggorna kan ~ördrlvas allmärul.ast~ I Finland. Den fl'uktade froSS!Jlyggan sprider malQ,- ' O ' EN MANNI.S KA omgiven av ria, som härjar speciellt I ttopiS­ en' sjungande myggsvärm är I .811­ ka länder. O MYGGHONAN -leds till sitt mänhet ganska niaktlös Rätt ef· --.;;;;;;;;;:-;;;;~;;;~;.;;;;;; sugobjekt av den fukt och värme. fektlva bekämpningsm'!'!toder är. som en människa eller ett djur d~k de nya myggmedlen. Den . . utd~~tar, och dessa utdunstn!n- viktigaste aktiva lngrediensell l gar blir lättare kännbara.l kVWIS-1 dess'a me,del är· dletyJtoluamid, sValkan ä,n I solsken. Stark tran- ;som häller myggorna pli. avstånd spiratlon är en oemotstänrllig frps - ; genom att hlnprA dem att känna teIse för mvp.:g-orna. ' l' I Ukte~ av människa 'Vlyggmed­ MänniSkoblod. är ocl<bä indivi- len flDJlB t form av spray, cheme, ~

/

,


, ÖSTERBOTTNISKA --------~------------------~----~---------

POSTEN Torsdagen den 5 -juni -------------~--~----~--

1975

.....1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!fI'"1111111 m 1""1till fil IHI milI1m'lIIl fil 111111111111111'.JUlIIIIIIIII 11111111111111IIIIIIIi111111111111111111111111111111111Rllmrm111II11II1,lIIlIIlIlIIllIIlIllIItI illllllllum IIIH IItI11111111111

- =

.

i Orkesterfinal <>

.

--

-.

.

= =

med färg och bredd I ,~ /

en

DET VAR "fål'g­ rik" musik som pres"n· terades under orkester. / tävlingen'. Grnppel'llaS re· pertoar bildade tillsam­ mans ett mycket vid· sträckt område. Under kvällens ' lopp~ kunde man få höra t.ex. jazz, v,alSor' reck och svenskloppsjå ­ ta... l.l uda _ 'mellan paviJ. jongväggarna~ I den kalla: väderleken- var d e l säker~ • iDte det allra lättaste alt (rammana några vackert ' klingande toner, vark ~!1 UI' instrumenten eller nr sångarstruparna. _ Grnp­ ­ perna som tävlade- kla... . de del ändå med äran' behåll och kvällen var;' det stora , hela positiv.

*

-

Röstsiffror

tolkningen av "ever­

"'F lket s ros .. t'

dansgolv et. Gruppen _avslutade SEX ORKESTRAR had~ ' gre~nen". ~ med "Elämä;:;sä pitää olla runk­ O kommit till Karpero för att Den variationsrika) repertoa~ kua". och ,';'JuankOski, ' here ( I Resultas åv p\lblikomröstningen: , NILS-ERIK TUOMELA. orkes­ delta i söV:s orkestertävling. ren <reh pojkarnas tekniska come". Båda, bitarna gick i bäs­ 1,,'Zotch , .' ... . ..... , 242 röster ' tern Gustaf Wa.:sa: Det kommer Stämningen i J Carpella-pavil- kunnande bidrog till helhetsin- ,t IC' Zotch-stil och svarade på 1 '2, ~ew Kings, ' . : . . . . 75 " a tt bli hå rt Alla orkestrar har jongen var laddad. En del av trycket, vilket visad~ !?ig vara publikens förväntningar. 3. Reflexband~t' ' . . .. ' 49 " olika stilar Det 'kommer väl ,a tt Pauserna under tiden orkest-I Omakuva . ..... , " 49 stå mellan Reflexbandet, Zotcb , publiken ' hade 'kommit från den vi~tigaste faktorn so m doGamlakarleby i norr ,till Lapp- marna tog fasta på . rarna bytte, föreffill långa och 5, Octopus . .. .... .. . 46 • och Omakuva. j>ojkarna i den. här fjärd i s,ö der för att , närv~ SEDAN, var det ~rbarel~ en aning döda. Pausmusik /spe-' 6. Ba:rbal'ela . . .. ... • ' 32 nya ~rkester!,l Omakuva ,är skick­ vid detta spännande tillfälle. som skulle visa vad (le kunde. lades dock och några tog sig Summa 493 röster liga på sina -instrument. Det skall De flesta tävlingsdeltagarna Gruppen hade valt att I;)örja en svängom för att f~ upp värbli- rol !gt a tt s~ vem som vinner. '.". Viar nervösa, sprang ' om var- · med sången "Bang en boome- men i kroppen. " 'Domarnas poäng för de tre bästa: andra och stämde sina instru' - , \ ,O LLE ~ACKLU~D , Ld. Cirius: ment. Kylan, 'var mycket känn- rang". Det svängde till ordent~ O EFTER att Zotch had _~ läm r- 1. Reflexbandet . . . ... ' 27 poäng Det är onödigt att tävla i musik. Deta är fråga om' känslor. De ' bar och inverkade på de täv- ligt kring . d'e n låten. och publi- ­ nat scenen var det ' Omakuvas 2: Zotch . . ... ........ 23

laride, publiken och instrumen- ken shakade fö~nöjt på golvet: tur att spela. Orkestern , blev , 3. Omakuva . . ..... . .. . 20 ,- " s'om spelar måste ha någonti ng ten. Det varma kaffet som ser- Biten "Anytim..e" framfördes en ' positiv överraskning fÖlj att ge. Ja~ tycker det är få nigt. (Backlund hjälper New King-s verad,es var en välsignels,e . De, ,e~ ' aning släpigt och stundo~ mig. Deras stil var personlig, -" , . . . kl"dd lät den t.o.m. falsk. Det sista Styckena hade- de skrivit helt trädde enbart meu utländska som mf~n~t SIg somm &l'k ~ll a , stycket so~, BarbareIa utförde och hållet sJ·älva. Gruppen 10- bitar. I --"Time of the season" med förstä rka re osv.) kunde JU mte veta a tt va en h tt "All f "EIf' l ' h "Thl's b "Ia"'e ma' ma"rk ,BERNT NOR·REO. f.d, Brazil, .." Il' ' ~ e o me . 10 en var var gott för framtiden. Deras oc , oy ti n e lä rare i Munsa la': Barba rela är skulle sluta med snola . tt ' 'k t ' I I'k -k å . ~.. ' tl'll de fl'na bakgrundssta"mmor e PI an InS ag, I som oc s mUSIk ar mte någon dansmu' ' ­ god tvåa hittills .sade han eft!!r ' ki k ått , ljudet som åstadlroms av sik, utan ,man måste ge sig u d na, som gjorde sångerna -fylli­ det RefI-exbandet och Ba rba rela , OMf~RIING. o.c ~nll b - ~ komp.gitarristen då han sjöng att lYSSna ordentligt. gare. Flickan i orkestern har spelaC ~unde ma en I varJe, a.. or./ genom den lilJa gitarrmikrofo-en något .späd röst, den drunk.,

Ja. ' Reflexbandet stod , forst I " . Speciellt f~rtjust blev jag nar ibland i instrumentljudet, Det blir hä rt det hä r. sade han tw-en. Gruppen spel8.de allt neJ].. . "Kevätpäivä" och "Madon så man inte hör te~ten o.,!'dent. sedan även Zotch framträtt. Det blir svårt det här Jag skulle inte mellan svensktopp och Glenn O NÄR ZQTCH som tredje soul". Låtarna gör _en på gott ligt.

vilja vara ~are. , sade han nä r Miller och behärskade alla lå- tävlande orkester steg 'fram på t humör. Deras stil är frisk 'och

tama lika skickligt. Blåsin· scenen bröt jublet lös. Det var ung. Bland instrumeIlten fanns SIST I ,RADEN av uppträ­ Omakuva spelade. Kanske ändå strumenten i stycket "Miller- inKen tvekan om vilken orkes- också en flöjt, med vilken man dande var Octopus, som- repre­ Fol'1exbandet

<>

skatt'ltt

, och Peter 'Grans.

I

<>

<>

<>

/

sound;' kom väl till sin rätt. - , ter ,som skulle bli pUblikfavo-/ fick fram fina 'skiftJiingar~ ' senterade den s.k. "hårdpop"­ ELI~E AHLSTRÖM" Sinedl!by, Bifallet från publikens sida vi- rit. Låten "Day Tripper" loc- O NEW KINGS spelade ' som stilen. Volymen var lite väl efter prisutdelningen: _ Vad jag sade., att också de hade upp- kade alla Zotch-fans. upp på femte orkester. Gruppen fram- pögt uppskruvad och risken för är glad att de vald~ s~ här. Re­ ~ "skoSk~V" i öronen ~Ilr u'p pen- I flexbandet . ~r l nog värda att vin­ bar. For den som gIllar hård- nI> De har Bä mycket musikalitet -resp. tungpop var orkestern sä· I sig. .Alla medlemmarna ha r mu­ kert en njutning. Tolkningen sikutbildning. / \ av Janne Schaffers ;'Halkans Mia WesterIund, .A.nki. Sv~rtSjÖ affär" var rätt välgjor'd. Ett och Tiinå Toiv~nen hade kommit plus tHl den skicklige sologi~ frän Jakobstad för ått se hur det tarristen bör tillägR as. gick för "hemmaorkestern" Oma­ kuva. Före tävHngens börian , tip­ NÄR ALLA orkestrar,na ha:' pade flickorna att antingen Oma­ de gjort sitt , fick domarna en kuva eller Zotcft ' skulle , segra. svår nöt att knäcka. Resultatet Omakuva för att medlemmarna blev dock klart' till klockan ett I orkestern spelar på en hqg nivå på natten. och verkligen behär skar sina in­ När speakern förkunnade strument, Zotch för att grupppn domarnas bes)ut, hör~e!! både spelar med et~ bret! register och jubel och protester frånpubli­ utför sina stYCken på ett "speci­ ken. Alla hade ju velat ha "sil}" ellt" sätt, ansåg flickorna. orkester på toppen. Hell ~Linnala, Leena Laaksohar-' M~nga avlägsnade sig här de ju, Margareta Kock, Olav K~ gelgetts ,resultaten. Kylan och Arme-Marie Kock satt bänka ­ , gjorde sig påmind och det var; ' de )'Unt ett bord ocb ,väntade m~ när allt kom omkring, en van- spänning att tävlingen skulle bör­ lig arbetsdag som väntade föl- ja. De hoppa des aHa att Zotch jande morgon, skulle vinna. Zo~b' faoclub fr.v: rOllt bOrde ,t Heli , UUala, Leella LaaksoharJu, Margareta Kock~ Olav Kock • SE SIDAN 7 SONJA . ecb Anne-Marie Kock.

o

-[ -{*

"


·S vårt få,' sommarjobb I.mang a skaffar själva

Mest positiva ord från, do~rbordet ALLA DOMARNA ha,de Reflexbandet

som

segrare.

o

Att

ZÖf.ch skulle- bli tvåa behövdes det inte Ilng stund för att fi 1dart;; Tredje platsen krävde mera ·diskussion. Omakuvas -.sik' var avvikande och originell, inte egentlig dansmusik__ Det var närmast ,New rmgs som var med i dis~ionen. . Positiva omdömen om prls­ lagarna hade domBirna inte hel­ ler .svårt att hitta. Det fBinDS IDlnga sådana ' anteckniin.gar på der3s block. -- JBngsidigt program. ­ IIrII!f'!i'gj'ion - behärskade /må,nga - bra solon av' blåssek­ - bästa scenframträ. dandet. Det va,r bedömningen • Reflexbandet. ' Om Zotch sade domarna att de hade intressanta och ge· DOIIl~ arrangemang, att de Yisade spelglädje, vågade spela oeh hade ett ledigt scen· framträdande. Deras program mtnade om att de också har begrepp om annan mUSlik än. JIOP- och dansmus1k-. . Ett originellt program som ~ om musilkalitet och åapargtädje, var omdömet om Omakuva. De har dessutom en alldeles utmärkt flöjtist. - De spe ar mera för sig sjilv än för publiken, sade en .. _

av domarna: De gör verkligen' skäl t!k ' namnet Oma:kuva (= sjäJlvporträtt). VL bad' Ralf Sjöblom, kapeH· mästare för stadsorkeS'l:lern i Vasa om . en kritisk synpunkt. Det . var iiite så lätt fast han tydligen bjöd till. -Det var ~gt hög niVå på de två första banden:- De går nog' in att göra sitt bästa på ett helt annat sätt nu än vad vi gjorde tidigare. ,Jag tyckte dessutom. om de unga pojkarna oclt flickan i ,New roings. MÖ;')ligen kunde man säga att orkestrarna iblOOd för. sökte dölja bristerna i lniima.n. de och musikalitet ~om att skruva , upp volymen på för..

för

stärkama rör

h~.

DoIQal"juryn blistod förutom av Sjöblom av 'Pens Groop, Pe­ ter Grins, Jorma Hoppanen, Kurt·Erik IAn.g backa och Hå· ~ Streng.

.MOHUllllnlllllllllllllllllllll....

• • FOLKETS RöST

svensktoppen

spelar en sådan -.om danspubliken gillar, .nsI.g Hell Linnala. -

Orkestern

Zotch spelar helt i min smak, ade Leena Laaksoharju. . -

-

Pojkarna ~ sin sak, tyckte

JIargveta Kock.

- :Ja« har mte hört de andra ea:u.tnama ännu, men jag tror Zotcb. sade Olav Kock.. ~ :Jag sätter värde på att mu­ :IIiiIII:Itycke är viil inövade och

ildaDde_ att lyssna till, sade A_ Karie Kock.

_

1 Den vita duvan /" Mats Rådberg 2 Kom ta en sista dans ' med mig ..... Svenne & botts. 3 Hä.n är väldi,g t lik OSS andra Eva Rydberg 4 Det är då du behöver en vän Family Four Singers . 5 RocIcin'n'reelin' . Ted Gärdestad .

*

SkolarbetJe& il' &!ut tör Aret. Vör mAnga. skolungdomar viDtar ' ett . sommarjobb. GymJlasjs tl<"lla Marianne Philp, Ann·Britt Lattu, KjeU Vesterback och Rita Borenste1n tar gärna ett ' bra somma r · jobb om någon vill ha dem. Men nästa VM skllll de .skriva, 81\ ~ntHgen borde man ' vila och ~SI(J.d1l upp I sommar. ­

DET ÄR BETYDLIGT svårare att få sommarjobb för studerande i j\r jäJnfört med tidigare år, säger ungdomsarbetsförmedlareTerttu B å s s a r i Vasa: · Näi~are ,tusen skolungdomar söker jobb, ett par hundra har kunnat beredas arbete. Vid besök i tre, klasser av årskurs två i Vasa övningsskolas gymnasium fick öP en annan uppfattning :bland näJ1mare - hundra ·elever var bara en handfull utan jobb. Om man är ute i god tid och verkligen vB'! ha arbete man nog, säger de gymnasie· elever öP talade med. De aJlra flesta .skaffar jobb själva: Ofta sådana som de -haft tidigare år. Många av de som skall gå abi. turientklassen nästa. år vm .kanske också ta det lugnt, villa och Täsa.

får

stådarbete. .Det är tungt ar· bete. :!:'tita kommer inte att va ra ledsen om hon inte får arbete. Även hon sk8!l1 läsa under som. maren. Men för praktfkens Är ma;n över 18 år -får man skull - hon :har siktet instä ll t i aHmänh~t arbete. Då få~ mari på vårdsekt6rn- - skulle det . " också ta skiftesar~te. Indu· förstås vara bra. st~i~rna haa- alltid behov av ar· betskraft sommartid. e Läser _

'ket barnflickor. De får ' också mindre 1u;ävande för~äljnings~ arbete och jobb på barer där man inte har alkoholförsälj. wng, .

"

För yngre elever ~ det däremot · vara mer problema. I två pojkkla:sser i övnings· skolans gymnasiUI~~ årskurs Hoote~ny Singers

~iskt. pe . har inte hunnit få två (tidigare klass VII i ly. 7: Den gam'l a jukeboxen

kontaikter och erfarenhet av ar· :""t) f d t.l . b tss"kand - D t ' " d 1;.. c.,., anns en as n!l.gra POJ~ Landslaget ­ e o : . e. essu om. ar ka.r som var utan sommarjobb. 8 Ska Vii plocka körsbär i min många Jobb . ~m man mte , 1'- De brydde sig int e ()m att . få trädgård ' _ ha om man mte fyllt 16 år. jobb heller. Endast en pojke' Ann· Ohristine Bärnsten var villig att stäJla upp sOm 9 Nu dansar lLive,t ar'betssökande. · e Över 600 i kö! Ann·Louise Hfmsson I mitten av maj hade T.erttu I en. flickklass av samma års. 10' Nu är du här igen" BAssar antecknat 800 arbetsSö. kurs fanltS ett halvt dussin Ohiquita Brass 'ville ka;nde ungdomar. Av d~a uno utan jobb: 2--;3 av dessa ­ gefär 500 flickor och 300 poj. ~erklig~ ha arbete. ' kar. I det skedet hade man pla. ; Det stora' flertalet i dessa tre cerat ungefär 125 flickor och klasser uppgav att de hade ar· 50 pojkar. Fru ~åssar räkna. bete 000 att de skaffat själva de me«! att de flesta då' redan utan hjälp från arlJetSfönned. anmält sig. Däremot räknade lingen. • Bilradio hon med att ännu kunna place­ • Bilstereokombi--' • Utomhusjobb l'a en hel del. nation - Särskilt för pojkar under : . _ Jag targvna arbre,t~ ett 16 år är det svårt att få arbe- par månader, säger Ann-Britt FINLUX' MCR 7000,

_ 'MCR 7001

te, säger Terttu Bås$ar. De fåcr L a tt u. En förutsii:ttning ir . nu till SPECIALPRIS

inte ta sktftesarbetet och vissa ~ook att .a.e~ är ett utomhus· . r Jobb t.ex. tradgårdsarbete eller jobb som anses farliga. Dess- i im 'lekpark. Men jag mAste utom vill arbetsgivarna vanii. också läsa en del i · sommar. ~ ha 16 AP fy:llda ,när det gäl. ' - Jag . har sökt jobb på sjukhuset men det är ' inte Sä_ ler Jl'OJ'kar. " kert .att jag får, säger Rita Storgatan 14

Flickor under 16 år har det B o r e n s t e i n. Jag har varit Tel. 10590

Lättare. . Det behövs rätt myc- där tidig8l'e och .sysslat mOO. 6 Sjösala

va~1S

'f:

EUROPABUS/

IONTINENTBUS

TWbiIjI=apris t. ex.:

ce,ona iinchen

E5

:feheran

360 mk 290 mk 320 mk 690 mk

. . . .~IIID1Si1ii!lhet'er bAde frAn . _ . qlIlgi·ifter frAn v&ra odes! tar emot be-

buss förmånligt Kontinenten -FINLANDS ItESEBYRA AB .

TOPP,k valitet

frånFinfux

Flnlux ,.:J

. VELO·MOTO

j

Marianne P h i l p brukar sommarjBbba men tänker vara. ,ledig' i H. . . Hon har tidigare -­ stått i matvaruaffär. Det blir hårt nästa år i skolan, sä­ ger hon. Jag måste läsa finska. Dessutom skaH jag sköta hus­ hållet.

e

Byggubete

Kjell V -e s t e ;r b Il C k . •tar gärna ett sommarjobb. Inom. byggbranschen eHer på fabrik - . sak· samma. Men han skal[ också läsa så . . • . .:...... Man år mera - mämusko­ värdig om man ,.har egna in­ komster, säger ' Rita Bor,en­ s~ när vi -frågar varför man . jobbar och vad man g6F av, pengarna. De{ går mest till ItÖjen. sä.goer Kjell Vesterback. 'Till ­ bensin till bilen, , danser och. restau rangbeäök. De andra hål­ ler m-ed om detta. De menar .dook att man ock­ si\ sparar tiil någonting 'specf­ ellt. som man vm ha t.ex. kör­ kort, kläder, en resa, skivor osv. " ' ' Seg


r , öS TERR.O TT.N-I S --~----------~------------------------~------

KA

POSTEN

Torsdagen

.de~

5 . jmti -

19:15

l)en .~iir ]frion · I{il~lår

D,.allrac;itll ",

"

spOr.~ .

-

o DEN SOM _TROR sig veta vad f'!ltusiaster är f9r nåi{(),Il(iug, borde hälsa på hos Ole Granlund i Sol/ enk~äfl då de verkliga 1nfJtorfantasterna s01nmanstråiar. Cranlundsär något a~ ett hvg. kvarter f(jr tre moiorbitna yn,glingar: Ole 22; Christer Kantdlo 22 ooh K ;p.ll T ;;rn.qvist 23-:­ .

stora bilar

8fJm ·hOIJlmer.?

-.

'"

o DEN H ,:jRrRION 'gilldr stora ' amerikandre: På- bilden.-:här-in­ t.i ll t'isar de' upp . s.ina'.~bila~, ,en .Ird;, ;,q-fJl'';t, en' -trår}: ~ötjån-' tn) 6O-lalet och ~n från slutet av 60-tall't. M~n:, ML är .bara Chcuter ~s~m haT den .1:lY~St~ _b~len~ spm 'Plrvänilec. s~ som_vardagsbil. De övriga anSer dem lör v~~de fullo iitf anv änaa .i ·vardag.slag: --.. ­

--

~

Kanske är det bränsleför­ brukningen som ~ckså a skräcker en del. Ole kör en Mercedes i vardagslag, meda~ Kjell åker med bekanta till jobbet. Chevroleten tar han'en- . dast i undantagsfall. Den här trion är som sagt tIeItänd på de stora bilarna. Ole h~r inte sin i körbart skick ännu, m:en småningom skall den bli klar. En oillvigd har svårt att för­ stå så mycket av det här, allt från - nöjet_ att svetsa ihop en dörr av fyra, till det man skall använda bilarna tilL . \ , Trion siktar nämligen in sig på dragracing, . Men .för dec· tävHngsformen behöver man in_ te nödvändigtvis stora bilar. Det går ocks, med små att va- l ra med och tävla, men tjusriip­ 'gen är inte d~n samma då, me­ nar gossarna. ­

­

"il

",

'

och' pengar på det här, -säger KjelL ' rblana är. -det Sådana. som s.atsat stora · pengl!r i en bå~; -som "<fe ~edän skrap~ och , jobbat- med åtskilUga t~ar.

be gÖr ·ilågra' turer rrre-d båten

. under -sommar en;' :oc~ for tsit­

'ter 'sedan skrap~nde,t med sam­

ma iver igen. ' .'

. H~ri h~r lika svårt att f Ö!­ . stå · dem, som ' .båtfolket bar ' förstå motorenfuSi@:S,terDa. . AHå tre betecknår det he.18. ' söm en . mycket givande 'hobby. ,_. Ole kör ·'i var dag'Srag '<;aterpil­ , lare -och · grävmaskin, eller joD­ bar :s'6 m montör, Christer hem­ ma i Vasa går i 'tekniska insti­ tutet ' på maskinko'hStfuktions­ linjen ,- och Kjell ~ hemma i · Suridörii: jobbar som ,maskinre­ paratör. - ' , Alla tre har alltså. -jöbh moo maskiner och mötor er" och-me­ Visst s~all . det bU tävlingar smA.ningom, säger fr.v. Christer Kan tola, Ole Gr'anlund och Kjell Töm­ nar ' att de åtminsto'n e inte haft qvist. . någon - belastning av vad de • Tävlingsstriieka

p,å endast hundraiiEideJa~ aven -I tävling .går förrestel! den 18 det. österbottriisk styrelse; 1 lärt sig då de jDbbat med bi- .

,

,400,63 meter ."

s'~kund ' på mållinjen. Målfoto j~ni: Det är en ~sdag~väll o~h' medlem i organisationen är larna, . ~ch småmngom skall de vI!­ är , därför nödvändigt också, tavlmgen går utan . publIk. Leif B e r g i Vasa. ' , Dragracing, det innebär att - ' t en håll er. a lIts å , på a tt Det både tävlingsregler r~ · mogna för täyHng~banan , .. f" , " .. tt· S por man kor 400,63 meter (en '. ~ .Problemet or oss ar a f"orSI'kt'Ig t vmna ' ' ms . t eg I. land e t , och teknik trion diskuterar I .C a _n d e r ' , ' f' " '1' h t kvart epg. ,mtre) rakt. framåt det mte . mns. mOJ 19 e, er var­ , t ' t· l' . '· b t ; ed samma iver. Ole skall sö- ' ' . . " ", .­ .. l' Il t " · men s annar ro Igen en ar , l på så , kort tid som " tt lå' ng t f ram· ka fram några uppgifter i _en FOTNOT: m lan d ra . mOJhgt. oken , ' for . tav mgare.. " er ramng S y df' Från stillastående hmper ,man I hemtrakterna, sager ·gossar­ över. av de specialtidningar han hålAdressen till klubben för H ot få upp en fart från 1150 till 300 na. ', ' . De här gossarna vänder där­ ler-sig med. Då han inte ~lttar Rod och · Dragracingintresserllde km/h på det avståndet: . , . Mås'te tävla i Sverige! , för blickarna över Kvarken. tidningen i hyllan, söker han är : Här måste tidtagn~ngen va­ .. . . " Nu, börjar man ordna ' t!ä:vling­ vidare i kistan . . -- , I' Finnish Hot Rod -Assocfatlon " ._ (FHRA), Box 7·, OU601 Helsiugra elektronisk. Det kan skilja. Landets fövsta dragracing­ .ar Också norrut i Sverige, på Han har en hel brudkista fors 60. orter som inte ligger så långt fuH med, motortidningar ! . . 1 Adressen · till :, stytelsemediem . . Leif Berg är: Skolbllsgata.n " 9 ft:å.D ·.vasa, I veckoslutet gick '. , \ . .. , . A4, Vasa: '. ' : en . tävling j - Hudviksvall, och • Bra hobby , A 4, Vasa. För intresserade under trion .räknar med att de skall -" 18 år finns det en junioravdelniDg få orsak att söka sig dit några - Må~ga ~ar svårt att f med endast medlemsavgift oc1r in­ gånge}:· i sommar _ .kanske in-· stå varfo~ VI s~tsa: bå~e ~Id gen ,ånslutning savgift. ' , te som tävlande ännu i år, men som åskådare. . - Fi.nes~en med dragracing STORT URVAb : NYA är att man kan täv la med vilka bilar som helst i standardklrui­ .. Av· OLIKA MODE LL O CHipVROLET HT, Modell OLDSMOBILE . Holiday O t , ex.,: ' coupe, modell -62, Den är Ole -57 är ·Kjell Törnqvists bil. ' sen, säger de tre, allt från Jai­ ta uppåt. Det är nämligen vo­ ~l1n har lagt nya fä lgar och Granlund rädd ·om som ögat. • DATSUN 100 .A lym och vikt som avgör ·k las­ .... • DATSUN 180 B ringar på ·den, och skall bYta För· den ~om använder ' 'bllEm • • DATSUN . 120 ~Y~ . • DATSUN 200 L .~ cyL sen, enbart som fortskaffningsme­ / bakaxelutväxlingen, sätta in .• DATSUN • DATSUN - 220 C diesel , .1.60 J ' . Det är alltså en mycket, ' en­ del, verkar inte denna 'spec iell annan växellåda och st&rre tusiastisk trio som diskuterar just nU,_ men för förståsigpå­ , tor, saint bYta inredning~n, DODGE DART 4 SEDAN sina bilar. De är medlemmar i arna är den värdefull. Ole säl­ Under skall · bilen sand bläst­ V ä Ik_" m m e n och gör affäreJ;', I FHRA. den finländska Hot _ jer den inte. Han sk,alI ha den ras ocp målas, så att underre­ rod -organisationen ,· som ännu i skick bara · han får tid och det blit lika bra som det yttre, inte trampat ut barnskorna, .Dörren ' på förarsidanär l nte råd m'ed allt som .krävs, men som redan har något över Den . är den enda 1 Finland den rätta, den skall bytås. Men Närpes 485 . .hem Kalax '1 20 100 medlemmar runtom lan­ av sin modell, Det gör det , , det är Inget problem. Kjell,har ( svårt att få tag på reservde­ fyra av samma årsmodell, samt !ar,. men Ole skyr inte sådana två av 56-ans modell! ~ Garantiarbete problem. Han har köpt delar ··i ' Gal'antiarlwte • I Sverige, eller sänt efter till O MERS::URY COUG~R, mo­ Amerika. del\ .-67 är Chi'isters bil. Han Då han började med · bilen . använder sin öckså I vardags­ UT...F ÖR:

var den ordentligf ' krockska­ . lag, :och :·harinte jobbat med - ·MOTORTEST · ,

dad. Hela karossen ' har .varit bilen desto meta; utan köpt '" FRAMVAGNSINSTÄLLNING avsågad, ramen var skadad den som den är. Han sätter \ , SVARVAR OCH INSTRUMENT - · BROMSARBETEN MED NYA MODERNA och för att få en ny högerdörr möjlj.gen 'nya iläck, men 'i öv­ BROMSBAND OCH KLOSSAR I LAGER ' VaJ:. han tvungen att svetsa rigt kör han ·som den!lr: . ihop av fyra dörrar. Han hade / beställt. dörren från USA, vän­ ~et h<!r. nämligen tiII bilden

tade ett halvår på denna och att ha. breda däck. På tävlings­ R. S J Ö S T .R ÖM Lappfjärd t~I. 310 då den kom passade den inte! banan är detta viktigt,.

L-_-:-_--:-_ _...;..._ _ _ _ _ _........_ _ _~_ _ _ _~ Garantiarhele

L[..... Garalltiarbete 'o

att

*

I

#

ä;!

·O ch här, är deras bilar~ . '.

..

- f

0:-

,

-- - , -_. _ ,--'-~---

I

-

mo..

A. ,WE'S,y E"R.Ii,A:C:K-

---------.-_._-------IIJ!II--.

'" .5 .E R ,V 15 H E L ,L ·

5 E 'R V J S H E L L

I

.

l1li._________•_______•.


Torsdagen-

~n

5 juni -

: Ö S -TE -R-B (), T-T-NI S K ·A ------------------------~------

1975,

P,O-S T Jl:.N ,

~ -

,

'BilsamJåren' -kfj'per oeh -·reslp_u ,r erar

Stoewer--"år-iJel ~somingenfå_~ ' köp'a ­ lIAJIl s~~L(. ;~~~ titet tokig fÖr att jJ.~iJ3 på. med _d~t _;; ~*. säger-: Bj8J'!le ~ t o r ~!k v~~ranbilsentusi~~( i Va~a. . JIea med tokig"'lIle~ar b~n .säk~rt nå.gon9ng ..· )!ositi.\'t, 'även MIl orden -inte faller- direlit så. ._ , O ~-' HAN -TALAR om ~iiia elva veteranbila r (i s~~i )'ande ' stuad var-de -ialla faU eI-va)"är det· med intresse man sällan ser. . . - -. . - ­

'ett

HAN

f

KiNNER ~å : ett" ~tiöJigi ':'iåti ,~ tiii ~arje -liten.-:de­ 4

talj . Der{ ~iju..y,e,ii. k~star~vå .ooh . femti~, d~h :~x"'ijt~J;'~ -'-. .. Odl det är originaldelar. fast 'l.ytHLverkliöe. siiger ·ha n. -Inte ~ med Att "han .käJtnel' tiD .alla ·d~ta:ije~, 'han- bar ' pri~list~n-

i ItnTodr.t oeksft:' den 'StOf!nen! - - -' -

-

-

- .

-

. .

_"

Bjarrie -Storm- -ä r egen 'fÖre'j [ösningar. ·Alla -lister· ocb d~>rr. tagare. säljer bildäck och så· handtag, ,allt · skaH .vara äktå t. Hellån -kunderna uppstar så lån~ ·möj-ligt. . . ­ ligtvis -pauser; och dPIl}"ut. " A~Forden är ' sn1'lrtkörklar. · jar ban , så -att han -jo.bijar Det har varit 'mycket Jobb 'med · - • sina -veteranbilar, ' Han har den. ' KA:rossen ,'köm ' från ~'Väs. ~ ; andra ord inte 'bara sin tervik. ' Slkärtnarna. från- Närp~, - ' på samma stäl-Ie som några delar L från _. Vörå - 'och arbete. utan kan ägna ' sig dörrlåsen -och visSa andra .de­ siD hobby på arbetstid ock- talj~r . f~nAm~rika,~ .. ' så mella n ringbyten på. nya 1?i- - ....:.. De~ fhlnsbl,Ilv~ nföreta:g En -s8J1dbläStrill karosS - tUren A-Ford, modeU ' -28 ' sllf!I , ~kaU bU> bli ', Igen ' beunf!ras a~- · BjarDe 1ar . som Ullverkar ongrna ldeillr '--f ör . Storm t.v. och Rune Loo. . . . . . . Det är ett .och ett halvt åt vet~ranbH~~ -i'. Airi~ri ka säg~ ' . ' ' . ' . . ~ . .. .~ .. :-' . '. - - . ' . ... , .. , ~-_ -. . . . . . .. . ' !!edan Biqrne. blev biten av ve- han och visar up.p en ·tjock -ka-/ bh~ken:. Och ~et rohga .!Jle(!,det ~att ,hi;tt:~, innan .. ~~n ..: lärt : $ig j.'IDäng_a finns t.ex. på s-Hpstenar tenlDbilsflugan .: Och . nu har ta )ogbunt, ·: . :. _ . -: . .f~let . ar . at~ h!!n ha~e _. ~)lleR knepen. · F_o~~ _v.et. namligen 'lI~te runtom i _1'8;ndsdelen! _ han som salrt ' elva ' bilar. Alla ' ' .. ._.. _. , ,.... . sJalv l ett lider. nien : mte ~-.. e!lS .!>m .att de;.har. sådanli ~ men .. - :'. . . • ~E S/DAN 10 är inte i kÖrdtigligt - skick i dag; Man _.~å.r allts~ k?p~ ~ ä:kta" grep vilket vä,rde den hade. \ _ _ ~ -.... . r ." . men de skall bli det. lovar hRn · 1dela r darIfrån t..i]l. ?1.1.,arna fr!n_ • ~". ' : . ...2. . J ust nu har han en A-Ford; 1920-ta let. Och !!!.fe a: d 7.. ~a .~ . Det är en Stoewer S 10

*

' 'ö ",'

,

p ro .' .-rv -'., k ••.. ' .r r . .. ) . . . , sa­ s·'a·­ a-b-

modelJ 28, inne . i · verkstp.den · 1ohcehllerm·edmebni~rli·~Ba.larna..e . Dese ~rrVdtIl'J . dfreånnenld~2a'8'p-~s~hmelapaJ:oSrtådsklovtaert~. . · · _ Den har varit i , minst.a bi.t a.r'l · ' . . J . ... _re '" n r . e e-o <I. . • rymdes ".'OU och väl på- två 1R~na till dagens. ~llar. .. . , Bjarnesåg en annan Stoewer. kvad ratmeter ett t a: . MA.n k ~n hygga -en vetera nbil modell,. och- kom at t tänka ',._ . / ~ g av sådana delar om man vill. . på: att ' han hade' någontirrg _. ':. . ,. , . . . Nu ar lo:lrossen s·a ndbJ ä..c;trad Men en sak 'som Biarne inte :': -av' det :märket: oel(så. 'Då k'ån­ - - ... ~. odI har fått en prydlig grön lilll ar att _de _gör kaross.e rna . nare fick se bilen. blev de ge­ '

fli ~ _ Då, Och det är orig-inal. i glasfiber Det är en lösning nast eld och ' lågor. Det' .fän­ , . .

~ pnJigt ,motornumret, påpe_' hRn inte acceptera.r . · · de ocksåo' S:iarne som hörjade -,

kar Bi1trne_ jobba med restaureringen.· . -­ • Vi!iste inte värdet . .\ • OrigioaJdeJa.r på egen unik ' hil! ... .. \ . ' . ~ .: . _ _ . . Till:rerkarens . . son, Jurgen " Stoower, har skaffat motorn åt ... .~ . . , '. Då ha n böri9r .-tåIR. om ra,rl. Bjarne. . Den fick ban' tåg j. ' ,--::..1 ~aati' sitter man väl skydckid ay'.s~~rk~ ståJb~\k.ar. . .

Han är nog'a med I1tt det vara originaldelar~ och teter i si'n s amling får han nå· Schweiz ' Det"'va. endast - -mO~'t. . Säkerhetskaross~o med stålp.fofJ.lforstFlrkta,sldopelare -. ,

näst~n drnmmaflde i torbloC'l~et som ' saknades. : Det ,~~h extra skyqdsbalkar idörr~rna ökar säk~rhet~!1 för . ~r . Här dlIPer . in~a enkla gont;ing I hade använts som smidesstä forare och passag.~rare . ~rarn och bakpartlern~, ar ..och passar. likSoin j'n te längre ~u_t.formade.som ~t~~el)erglupptagand~ zo~~r. TIll Saabs. . in. .. \­ . , sakerhe tsfllosofl hor också de YPPEtrhgakoregenskaperna . _ - Den bilen f' . . t å ' - och den goda kursstabiliteten. Detta är möjligt tack vare _ ,Europas största i~ns ' l~ ~. p framhjuls&ift och rätt fördelad 'yikt,Och,s'å var ju Saab m .seer, sager . törst med torkare och spolare tör körljusen ~amt stötfångande stötfångare. , . " Bja;rne. Han ' säljer ·:den ' inte Belloer,l ' SkuJie ' han reflektera ' över det . Tag kontakt; Gör upp om en rejäl p~vkörning. Och tag god tid på er. krävdes . åtminstoBe : sådä_r ··100.000!

år

I'

.•

bltaJ:, men är"-.'lnart kör­

."" . I

B I L Ä G A R E -r. AUKTORISERf\D · FORDVERKSTAD UTFöR:'

•• •

a..lODIi

• • •

p-Iåtarbete .- serl'iceiubete bjuiinställning

40 år före andra

- Den b,är bilen I var- 40 år före andra'. -menar Bjarne. Den . är .åitacylindr.ig; och . Som sagt a~ 28 :a ns modeU. ~~d~n . då: ha_ , ­ • • • • de den cent.ralsmor]mrrg, da " . fl 1 : gens stötdämpare, ,vätskebrom. ' sar och tolv volts elsystem,

I

. ..:... 'öVer huvud taget måste Jpall ha skrotat goda bIlar ,.på 30-talet,. säger Bjarne. Och det var bra biiar över huv~d . aget : ,N:u kan man köpa dem som , Stått ute 20-30 år, och alla inte ens rostiga!

är ·.

De\ klarar dagens bil~r inte.' .

Många gjordes till biltrakto­ rer. Man satte inget värde på karosserna.. så därför är det. . Källbyvägen, Jakobstad, tel. 13583 ~ -ÄSLUND. iAKOBSTA:Q. TEL 13226 värre att få tag på dem. Hju- J ........;.______ Kvällstid 13583/Nystedt, 14390LRönn ....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..1.' len är det också g~ska svårtl . _______..; .;...;.......; ....;.______;;....-­

~,


'o S TERB 6

10

TTNI S KA~P:() S TEN

·· . ltat·• .BiUijrsäljningen .ölrorinte ·lUl Fartgransre, su . • .\ 'R '. J ~l ef '. . . b ,' ? ·- ~ ~e tra ' . f-I · k d- . . eserVtre.savgl. J . tas.· ort. Farl l iSa or~ _ /. ' . - h.. preHlIerna "OJe, mte­ ,

.

e- ' e

,

'

. ~

"

.

'

.

D SENASTE AR minskade bilförsäljmngen i vart land med omkrmg 20 procent · J On 19'73 ~eU resultat aveaergikrisen och höjda bränslepri~; Nu ser det ut som . . årets försiljniug- s1mIle bli ungefär. lika stor 'som senaste år, dvs. man beräkn.&r årets fil!. / ~~g till .totalt 96.000 person~ilar, säge'J' VD Osmo T U,O m aj a på BiliJnportörel'M&

foremng.

med

"

.

,

,

'ämf.- J

_

.

D TRAFIKSKADQRNA minskade senaste år si. pass att . --8eneste Ar avvek · försälj- na en impOrtdepositionsavgift ,jör trafiksäkerh~too'-? Föm försäkringsbolagen inte behöver höja premiema på trafik­ nmgskurvan trin det nomlaJ:a på 30 procent, 'som ju inte får bnparken med 96.000 bilar i försäkringarna i år. Tvärtom kan premiema sänkas med o,ckså på a.OO.ra sätt än att den slås ut på konsumentpriset. året tillräckligt ofta, eMer b · två. procent! , inte fortsatte<"stiga. Då såld~ _ Vii arbetar för att få bort bilparken snabibt. föråldiad . D FARTBEGRÄNSNiNGEN och energikrisen kan' vi tac­ ·bTlar lIllder höstsäscm'geIl avgiften för reservdelarnas del, ~Det kam. man inte säga ka för det, fastslår informationssekreterare Yrjö M ä. än under våren. Normalt är att säger TuOmala.. ReservdelarnanågontIDg. öm med säkemer. k i k ä ,r k i på TrarIkförsäkringsföreningen. Med lika mån­ vårsäsongen är den bä~ ' ',- äT ju någonting man måste ha säger Tuomala. . Risken .. ga skadef~lI 1974 som åre~innan, hade man tvingats hö­ ....... Nu ser det dock ut som obel-öende av prifret i de flesta förstAs att bi'lairna blir sämre. ja premierna med drygt 20 proce~t!om ~1s försäljning skulle bli fa;J,!. . . 'a tt- mera trafikfarliga fo ­ ?ät~ ~der våren;, och lamare Den minskade försäljnJingenär igå'!1?, men · det är inte _ -- Det är främst antalet ska.. Ham. hoppas att olyckskur- . l host, sager Tuomrua. . mooror 'aJbt billarna används bart bll~ ålder so~_ av dade och trafikdödade som van inte Skall börja stiga '. Jus.t nu , h. o.ppa8 han på att längre, varför också reservde'ls_ detta.. Ulka .m.yok~ mverbr inverkar., men också bilska- ..alltror brant igen. Under rtd t!i .-....... t kali

h bl ts lk ,,1'-"-­ '· ian av unpo epos! onss.r~e s ' behovet ökar ur l en anvan · , VI en 1960-tailet . 0 - '- bor_ · de;kos~adema. De 't'uu....u:ua \;il J slopas då det gäHer nservde-I ' ,' . v;ice den fått och hur man ­ · kostnadsstegringamå på den 1970-lalet steg den 'my~et iama. Både .för W:u ,~h re­ Vad hetyder då den minska­ huvud taget hå:1Ier den i skidL fronten ror sig kri.n& 2i pro­ brant. .Åren 1972-73 höjdes servde1ard ,betaJar importörer­ de försäljningen av nya bilar ,\ _ . . " . r ' , . _..... ' cent. Pensionerna har gått försäk:rin.g&premierna, som upp 21 pr~nt ' i år. \ baseras på de ersättn!inga.r ..1l1lI Utan en d8!lande kurva i bolagen betalat ut för tra- 1111111111111111111011801111011111111111111 ra;nbilarna. i V..asa. · ·Det fanns • Bilreparationer olycksstatistiken, hade vi fiksktad<>ma, nästan med 100 alltså 'ingen att rådfråga s ig • Auktoriserad service­ aHtså fått betydligt dyrare procent! • ~ILSAMLAREN hos, utan han fick åkla till Ja­ verkstad ·för Mazda, försäkringar, och utäin fart­ ~ Vi får säkert ha fart. kabstad för V'ar,ii litet råd han Datsun, Fiat g ränser hade kurvan antAl!' Foli k hai' hittat många anbehövde. . ' --"(­ gränser i aU framtid. ~ är ligen fort",ott att stiga vä:ndnin--mö~l; ~heter ror dessa Nu. har ""'.,~ d"""k ~_ ....-t en • Bilförsäljning oxo. • nödvändiga Säger Mäkiikärld. .....,~ a""6 mQ<U " " '. .. ...........

- Nu har vi dock en ny Tillsammans _"'" bäite8la- ~i<1deI8Ir. klubb. Intresset har smittat av • Bilskrotning " '­ _ situation, antalet dödsoffer i li'g, och veteranbi~sentus:iaSter- ' • Specialisering pi • Detaljk!innedom krävs t r afi'k en ökar igen, säger gen får vi tro att ytterliga. na har ett eget klubbrum JA bilplitsarbeten Mäkifltärki. . Under årets förs­ re skall lyclra,s ~a ska­ &iatlonsgata.IL t~ fyra månader omkom, 236 dorna. Bjatne liar också en hel del . . . . BILSERVICE i trafiken, mot 184 samma Vid låg .hastighet har bäl- ·litteratur om bHarna~ Han är . BJarne , fortsätter antaghgep tid senaste år. tet nämligen en avgö~de dock inte särski'lt futresseTad skaffa bilar, trots -att ban har Hur utveckli~gen i 'fråga betydelse. I stadstrafiik där av den historik som följer med, jobb en rätt lång _tid framöver om skadorna hlJ.r framdeles hastigheterna är låga ' vet mera söker han tekniska fakta. med de elva han har nu. TEL. 11 976 är förståS svärtatt rdrut­ man att bältet hjälper otroDet b~höV'S minsann om man Cander spå, men Mäkikärki är optJi-­ ligt mycket: där hindrar bil- . ~l få a}ilt som det ska:Ii vara. --;;...----...,.....-_ __ mist just nu: bältet nästan 8ilIa små per. Vissa d~lar måste epeeia1tHI­ . sonska~or. verkas, vissa konuner frålJl --~--------~-----------., - Lagen om bilbälte och Ooh vid högre hastigheter skyddshjälm skall .utan tv&­ kan sätta sina SP'" i olycks­ är bä:ltet naturligtvis också n.a <då man släpps i folks lador att gräva i 's krotet av -det -som statistiken, säger · han. Det viktigt. Så _nu gäller det att VI UTFöR: lr svårt att uppskatta hur vänja sig vid bädtet, tör att V8lr bilar för någ>r.a ·årtionden . ~ • Slipning av vevaxel sedan. Kän~ man dete1jerna, myt'lket ' bilbältet -och hjäl­ ha. vanan" inne- då det blir . : ', • ' " .••, . ,< "." . •• Borrning och hylsning av cylindrar bm ' , sådana lider T&ra gWd­ men inverbr, men klart är ob<Jtigato~kt. Bearbetning av cylindei-lock m.m. . .. ~ . .

gruvor. , att båda .ha.:r en väldigt stor aESERVDELAR föRMANLlGT .

1928 måste ha varit ett bra -Gander · betydelse. \ . bilår. Bjarne har flera av den årgången: en Dodge; -en Bui~, en A-Ford komplett och en Dodge i Vörå som han ännu JAKOBSTAD, '\lAGNSMAKAREVÄGEN ' inte fått hem. Sedan har han teI. 12882, 10882 en T-Ford som ar tillverkad fö­ re 2O-talet,en från 1926 odh en från 1923: Och ytterligare har _ _ _ _ _ _ _ _;..._ _ _ _~......~,;,...--_~---_: han 'en tvåpersoners 'T-Ford • Toyota Carina

från 1923. NY,OREG.

Ibland har han köpt karosser BATTERIER • 72 ' Ford Taunus 1600 som varit nedväxta i gräs, • 69 'Ford Cortina ,1600 ibland sådana som legat lIllder . VIN'D RUTOR • ~ Ford CortiJia l6OC) någon 'riShög. Men bara man • ,68 Ford Cortbta 1800 hM tid och tålamod 'a m jobba, HY:D ,BAU~IK • a Fol'd EScort 1100 blir det m-esta h'l). någonting. • .., Ford Taunus 12 M TS • 'Je Vaåxhan VIVa 1200 • Klubb nu VridningarlC.n upp­ • 10 PeqeÖt 2M

Tel. 13333 sli-, av "'liga' stöt-, Jakobstads Ackumulatorservice Bjame var först med vete- L.________________..;;;..______ • -.. :Renault B 6

dämpare.

• 61 Wariburg 1000 • 66 Opel Rekord 17eo - Byt demI

• 64 VOlksW~1l 1500 S . • 72 Yamaha MO 125 I

mera

I

.'-III!II----.. . .

meu

K-E WÄR N

=~~~:na~~fe!~1 BllIST~E, R, VERK~STÄ; DE .R .

68600

$

BYTESBILIR

V,IKLUND'" KROKV,K

~

cm.

/

PAKE'l'BILAB: . • 70 Ford Transit vän dsl • 68 Ford Taunus 17 M Van

lIeG"ipobJan~f!IIlI7J AlIItJ-

..

Jakobstad

Tel. 11 811 - 12 744.

TOJO'lA-service ·och reservdelar

OBS! NYHETI Vi star·till tjänst

.

F:ma AUTO-ACRtJ T:mi '

Im ~e m ."'m _ l' >

,:

TEL. 11 888

.

-"

­

.med,~ro'mSdynam9~eler

' ! - Service~allen SöDERBACK & C:o NXRPES. TEL. 750


Torsdagen, den :; juni -

ö S T E R B O T T NJ S K i\

-1975

Ja --------.~------~~~--~~----~----~~

P O S T 11.: N

Rencvera·t ,i· Pensalla Bok om' -Brommels Invigning på lördag bl'ir '· klar i \ltöst·

.

-

­

,

bEN BOK om ' framlidne läraren, Bokens trycks i 1.000 exempiar, politikern och publicisten . Albert och försäljningspriset 'Klm ännu Brommeis. som Närpes nembygds- inte är fastställt tprde ' bli 20.- 25 fqrening skhll utge berä,k~as bli mk. Ungefä r fyrtio sidor I boken klar .till början av september,. ~n ! kommer at t upptas av Brom­ trycks på Ab .Fram ' 1 ' Vasa ooh : mels" at,Uklar i samhällsf rågor, oinfåttar ca 24~ sidor med bLa. , nära sextio . Mor av · a.rtildar 1 tal, artiklar, kAserier och dikter hembygdsfrAgor .tNä.rpelr-Öw r ­ ,som Albert Brommels (1891l- ' mark-Kaskö-Bergö m fl..) , ~rtJv e r 19621 skrev. i hundra sidor kAserier ..samt över . BokeIUl titel är Albert Brom- tio ' sidor dikter. DärtiIJ kommer . I'mels - . en ' österboUn isif idekäID-T presentationsartiklar 9Ch bilder ~pe, . RedigeringEln !Sköts ,av .-r.ed. I. I artiklar ,och ,käserier gissl;; de Bö~je . . Sidbäck. och mag. Jarl B~om'mels bl.a. la pporörelsen. na ­

med en zismen, krigspsykosen. 'Jlifital'is­

Brommel.s medverkar minnesartikel om . siil tar.- Föror- l men och liknande föret eelser Men

det har skrivits av hembygdsför- ' han var, ock,så en va rm t>E!urdJ'a­ ,eningens ordförande Rune_ Holm, re och ' skildrare av Il embygd" n.

I ström , Bilder. från Bromml'l~' naturen och f'örfäder3 as ~ ä nil'l g r, '

l, barl'! domsh; m. rIksd agen, mansKo- . So,m versmakare och~ kåsör kun­ ren Slätt,ens Eko och !rän Brom- I de han ' ge prov p'å bAde · humor, mels'. ~ami1j och sommarställe in- / ironi ooh högtidlighet. . går I .. boken, Brommeis ' var född i ö venna l'k, '1' . Insamlingen .av materialet på- besökte Närpes fOlkhögSkol~ m-ed börjades re~ i fjol, och det vl- i Jacob Tegengren som rektor 1909 Isade sig att det finns en bel !- iglO samt dim itterade!' .från ~ängd kåserier,. art~klar,. tillfäl- Nykarleby seminarium ..som .fO!k­ hghetsverser, pl'ologer, rlksdags- i sXonärar~ 1914. Han t]anstgJol'de krönikor och ~nat _publi~erat ma- , som I'ä rare I Koskeby VörA. t . 'teMaJ av Albert Brommels (väl- ?ergö samt från 1922 till 'penSla­ 'känd ~m signaturen Post-Jann,e l . j nenngen 1955_'1 Gottböle ; När­ , . I peso Aren 1945--195] var hån Hembygdsföreningen ;lIlsaUe . ­ Sayga 'dgu' av paaeI bu festsalen - tMt. Byggoadskomniitten räknar och funderar, och 00­ Jo I r iksdagsman. Invald inom Svens­ för bokutgivningen ­ . . . --"_-A......._ -" -"­ bU 1_1_­ tiD ." dag f Alf H " H J H en kommitt", , . " .. H I t " _ . ..I er _. .....-....,.;<;D........... auIOfiO. o r , r.v. aggrnan, o ger ­ oJmstl'öm, Mar­ . Ul i ka folkpartIet 1 Vasa l'lnS sodra till N onPnI,. Guy Karl .och Stig Back. Av TorvaJd Ek i förgrunden syns endast bestående av Rune o IDS n... ts , oc h" 'även 1 kommuna­I vauue . mössan. . rom, . ' la Launonen, Ove Grandeli och I't'k I Be " hl N" e r BENOVERlNGI:'N av Pen~a un~~sl:o.!'aJ oo! jar. va~a klar. TiJJs IÖcrdagen skall arbetet, j Bjarne Friman. En budget på I po I I . en rgo oc arp s va ,-ara ~ 1JIIe. det bio att Jobba for fullt den tid som är kvar till dess. På mån25 000 k t f" boken och han engagerad. da ~-':n... --~ .. b k 'tt' od d å å ' . m an ogs or , _ ~~ :....... gJ'1III--, yggnads om~u ett en g stun p om "!a.n ~ kall v ga ställa till man bar bl.a. erhållit understöd d' mngnmgen, eller om man måste skjuta ham demaa.. Men man ' kom . till att allt ska.1l bli .. ~ s' k' k It f d . h De- ' r klart talk.. t tiUeI' . hittills . _ . ' -.' av vens a u ur on en oc , . ~ge s upp som . • _ . . . 'Jlegationen för den svenska ritteEndast 19 personer ställde upp . i Femte ring·ens .cykeldag senaste - Pensalaborna har f!,ktiskt skaU salen också få tjäna som medborgarinstitutet bO)T,it in -ratm'ens främjande, Dessutom varit goda talkoariletare. ·säger bol:lliaU~ . . vissa. kurser för vintersäsong-I' räk!1ar man med ' bidrag frän söndag. Den äldsta. deltagaren var ordföranden Holger H o l.mVåggarma har fått panel - än- en . ../ .. Närpes kommuns kultuniäffind. 70 år. Att, flere deltagare inte s trö m. Kostnadsförslaget rör ' da upp till taket <>dr dessutom . -. _ ' - - k~m me~ tror arrangörerna' be- ­ renoveringen slut ade på 96.000, behagl1igå färger. Även k öket, j . ' . . rodde på det dåliga vädret. Som k ostna derna. h~r stigit . nå- se rveringen_ och ta~bur~n har belöning till dem som deltog -har och gåT en bit over 100.000. rustats upp, och hela lokalen . man beslutat ge en fribiljett till . har förse ~tg med direkt elvär' ./ ' . en föreställning av Korsho~ms Förening en har fått 50..0 00 i me. Alla elinstallationer är nya, teater. Dessutom fick alla ett di- 'r bidrag från Munsala kommun. . ~ fl ~ plom . ~ medel fanns inte, åtmin~_ ~:tg~:~g2;~~O.eI!bart det kos,- , " " ' '''. ~ _ _._ . _ _ _ _ _ _ _-..._ __

i

I

I

I

I

i

*

-I

_It

N kl i f ton . ey a e -

VU' gd.omsverks,a mheten, 'byggs . ut . nm' MHF'

m te i någon betydande Invigningsfesten på lördag a ttning, men ändå ser. det upptar , sketcher.' och tal om som om projektet skulle gå bygget,. . sångoc hmusik. La,ntmaluiaplletH kör är ett tillfäl: Hemligheten bakom detta är talkoarbetet, men också ~ man fått '""at.... VI'r:_ .... "', ........ lesinsamlingen som ordnades 1" ' gav gott l'. esult,at, man haft en aukti9'ft som, gav _ ma.rtborna har bekostat _ och .satsat

".iD

aotaJet förtäljer at t varje j snitt gett mera ä n en

har n'Vl'~..... bort o';'h " fl!lIIS_~ har förstoratS' på det ut mot vägen satts rast; så nu

J

J .

hgt hopsatt gäng som skat) . d .J SJ1"lga un er ' Yngve Lunds leu:.. . ' H Ted' kså b'låsa n-mg. an . er oc r-' kestern. Och efter programmet . t . blir det naturlig vis gammal, d ' ans. - Vi Il!åste ha invigningen nu, konstaterade-byginadskom. mitten. F;öljande lördag ordnas lantbruksSälJskapets . sommar_ fest och lantmannagiUets . 60c årsf~t · i lQkale'll .· Vr måst e: ~~ na fore det, menade kommlUen .0eh 'litade på att folk ställer up pbåde för dags-. kvälls- och nattskift .· en. . - Det äI' ingen ' risk att 10-kalen inte skall bli anlitad,menar Holmström. Redan nu har

BEGAGNAD TIP-SLÄPVAGN aEG AGNAD TIMMERSLÄPVAGN 1l.AG..",n NADE fIl ABA R OCH DEL~R

O .Motorförarna s hel~ykterhetsförbunds kongress ställde sig helt balwm styrelsens förslag till en kraftig. utökad verksa·mhet. Ar 19'76 bUr' ett ungdomeilsår me.d utveeklan­ de av klubbar krin'g hobbyverksamhet, trärqst hobbies kring mopeder, formel K och- trafil- För detta ändamål behöys ,pengar och kongressen beslöt hö-ja ,medlemsavgiften från­ , . för familjemedlem , 25 till 30 mk samt och ongdomsmedlem från 5 tiD .8 mit. På, detta sätt får MIIF ihop l&~eoo mk som . ·helt satsas på utbyggl1::d a.v · ungdom'sverksamhete~,

.

..

7

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~'

·

.

Södra Finland skall få-' en lemmar. Bl.a. skal f MHF . göra egen förbundsi nstruktör från ' uppvaktningar .-för att åstad­ .och med den 1 september i år. komma en bättre Jnformation På . så ,sä~t hoppas förbandet om nya trafikbestämmelser ' in­ kunna ge en- effektiv hjälp till nan dessa .träder i kraft. En­ de . avdelningar som verkar i ugt MHK bör det -finnas å ndra Borgå. Helsingfors, Ekenäs, infonnationskarialer i desS/l. fr!­ Pargas och på Åland~ got än bötes!appen.

MHF skall utöka informatioTI' 11

ordförande för MötOF­ nen om alkoholfria festdryc k er bl.a. genom att utge en brosehyr förarnas helnykterhetsförbund r .f . omvaldes, tekniker . Fjalar ' om vilka d:t:yc~er som films att S . från V -. Ö . l tHlgå och i'n nehållande recept armd as.~. VGrIga styreN -' 1 . " ' 00 l seme lemmar ar p å Ii ur man sJa v gOT g a a .. . -. ' unnar S y' f . td k D lund, Nykarleby, Birger traB­ k o h o Ifria es ryc er. am- d e Il . -' Ål an d s- De' gerb y. . Y ngve , klu\:>barnas medlemmar .skall '. R y d s t rom, .. 'Te - n " ' vasa, BO" ]orn- 0 '1o f utb! das ti)} att kunna f u ngera PI t ' K " ll t ' d L F d t- t . f" u en, a s ran. ars orss ?m emons: ra :lser ·or serve- man, Larsmo : Mikael Granviir: rmg och bla ndnmg av' alkohol' fria fest drycker: Gam]ak~rleby. Ko.o'gressen behandlade 1'2 . 'Suppleanter är Tor-.mld N y-

motione r som in lä m nats av a v- qvist , Vasa, Yngve Gun, När­ 'deJmngar och ensk j}d~ m ed­ pes, Mona Gronroos, ' ToJ.kiS.

· . OBSTADS B I LHAL L -' . a d , teJ.ll 800, på kvällen 31 185

.~....................... .

-

(

framhjalsdri,eå ­

körsäker

\

:&LLIGRO 1100, Z-d AWtBO 1300, Z-d ALLEGRO 1500 J 4-d Kom och provk!SrI

Ab AUJUTRUCK Qy Tel. 11 302, 12302


12

ÖSTERRDTT~IS~A

--..-,;.-,,;.;-.--­

-~

PO~TF.N

Torsdllgen elf>n ä Juni -

--------------------

1975

...

mota

Vi måste

att rota Vem i , skite,n! j~tt ~ -, o

Vattenföroreningar luftförort-ningar - , giftut­ , släpp -'- avga~r ~ buller - skräp ~ avfall. pet ,är negativa ord m~d lika nega­ -tivkla,ng. Det är ' fråga- om miljöförs ··ring. ,Om männi­ skans neclslitning av natur och ,miljö '

,

I,

vattenföroreningarna

,v ill nu ·gå och, bada

bottniskf vattendrag?­

'

,

,o PA FARFARS TID bada-

Ile man ofta. i olika vatten- " drag iösterbolten,' man, fis- ' kade ochsainma vatten var många gånger t.o.m: drick­ bart. ' Befolknin~ökningen ' ' ,och industriali~eringen ' , i '. landsdelen har gjort att ,be-- , lastni\lgen , av. våra vatten- , , drag kraftigt ökat, vilket , i sin tur har ..medfört att de flesta vattendragen är helt otjänliga för vattenanskaff." ' ning och 'som bad- och fiske­ vatten.

Vården av naturen och be­ varandet aven ,oförstörd milj(j 'ät av_största vikt för alla män­ niskorl samhället. Oberoende om vi är unga eller gamla, el­ ler något mittemellan, har vi , var och eO n ett eget ansvar f~r get är inte barl,l ' bosätt­

mjljövården, n,i ngen och industrierna

Ett 'ansvar, som ,inte bara 'k ring vattendragen som är

förblir vältaliga ord i diskus­ bovar i !,l.,etta drama. ' - I : '

---.: sioner, på möten, och j mass­ Man talar om den spridda media. utan ( uppföljes med belastningen som en faktor praktiska åtgärder , med posi­ som försämrar vattendra­ tivt resultat, för en trygg fl'am- ­ gen. :;['m den spridda belast­ tid, ningen hör bosättning 'utan De badvattnen bUr allt I' .. färre, förorerungama sprider "r vissa lägen kan det kan­ a ~ opp!. , boskapsskotseln,; u~ sig, och en bOv I det ' dra­ ske va,ra ,förledande skönt att godselamnen- som på ett na- mat är , förorenade Industrier. , " överlämna , Ij.llt ansva,r åt sär­ turligt sätt urlakas ur ' mar- Men det ,fi'nns också andra. Vi ' skilt tillsattll- undersökare och ken och som förorsakas, av måste ' sIA 'vakt om vår; vatten. " ,besllltshavare, ,Men I viktiga jordbruket, torrlägg~ingar­ , , frågoI; för :sa:n~ället måste' ä~~ na av ' mossar ' ~arrit andra ' dock ' allvarligt av miljö~ då varje individ,: försi:il~a sätta verksamheter. ovän{iga utsläpp, vilka den 'sig in i problerrt!ltik,en:. Om så senaste tiden' ökat:- ' , Följden av ' d~tta är för­ ,:inte sker. .få'r vi" ,ett teknokra­ , '. .' i tiskt samhälle med' alla "dess orenade vattendrag, vilka i , J,.appfjärds å är på ' sani~ sin tur ' förorenar \Tattnen nackdelar ~h risker. ' Då"över­ m_~ gång oerhört värdefull ~ ,'lamnas bedöinningar ' och he­ ' kring älvarnas utlppp: på grund av det iaxbestånd , slut -åt" en" liten grupp -männi­ som vandrar uPP i ån. På ' långsikt medför deIi­ skor "som ' uta~ inSyDav all­ , Det vore .skäl att i fram~ _ n~ miljöförstöring en för­ mänheten enväldlg1:> styJ. ut­ sämring. ' av '. havsvattnet, i •tiden lägga större vikt vid :veckUngen" . skriv,er ·Nils-Er.ik vår skärgård, vilket i sin tur ' att ' bevara ' nu - befintliga' Landeit i inlednirige~ UJl ' sin märkbart kommer att inver~ ­ fiskförande vattendrag .' ge,. , mnjöd~b8.ttb6k '" VÄlfärd till , ' ka på vht- "och djorlivet: nom en ' aktiv miljövM-dsiD.­

­

--

*

0,.

döds?

Nä,r det' då - gällerskärgår­ sats. .<Utslä{lpen från indu­ stri och 'bosättnlng bör be­ , som humusen i ',v,a ttnet för- , ' ring , i. Sydösterbotten och ' den bör det säg~~> att ,' stor­ gränsas .o ch renas.' När det. orsakar;, , $amt på grund av__ de eventuell~ fÖl~deblblerin­ .hätIet har ansvar fÖ,r e:tt- inle , industrin vid kusten givetvis resultat ' av utredningar och är d~n största v~JtenfÖrore~ ' " gäller ba"dfuiljön är våia äl­ nedsmutsningen. gar den medför,> kommer Haren. var redan mycket förorena­ rapporter om den rådande si­ Lappajärvi tord,e vara det , havsvattnet i regionen ' att

de på grund av höga b~kte­ enda undantaget. avsevärt försämra,s . Dess­

tuationen t aktuella miljö­ Våra vattendrag , är som

" utom kommer den sötvat­

vårdsfrågor, inte fämnar kvar fiskevatten i allmänhet av riemängder. Havsvattnet invid kusten tensbassäng som nu byggs I ; skrivbordslådan, utan ser till , I mycket dålig kvalitet på

Vattenanskaffningen är av har unde~de senaste två de­ att förstöra även den övriga att allmänheten informeras om' grund av surhet ochorellj stor betydelse. . Största de­ cennierna försämrats avse­ vad som händer också I högre het. Lappfjärds å torde va-ien av , våra vattendrag är värt, då i synnerlJ,et kring - m!ljön i området. , instanser, .. ra det ' enda fiskförande. vat- ' av sådan kvalitet" att de inte städerna Vasa, J.a kobstad Under tidigaz:e år" sär~ , 11;:n positiv >, medvetenhet ' I tendraget i ,svenska öster- · passar ,som råvattenkälla och Gamlakarleby. ,I och skilt då sommartid, har folk förhållandet till milJön bör botten, me'n denna hotas Se sid. 14 på grund av vattnets färg med Metsä-Botnias etablevakna också h9S dagens ung­ do~ och, föreningsmedlem. Det får Inte bli ett slentriantifn­ och skyddat vatten i Bottniska man 'kan ta, Itu med' och an­ kande att .-:.. miljövård - det_ . viken. Fullständig rening av , 'gripa, men 'det viktigaste är befattar vi oss Inte med :- det avloppsvatten, lagförbud mot att ta sig an och stöda aktuel­ finns ju lWecialister som dess­ giftigt utsläpp och dylika fö­ la -sådana, och' Inte famla I utom har betalt! 'rebyggande åtgärder, kommer .luften efter mera svårhant~ r-. - Det ,är deras uppgift. att att var a ~et aktuella budska­ liga_ o<;h invecklade m~ljöfrå­ rota I skiten - ' inte vår! ' pet som den österbottniska cy­ gor. Ifvnadsstandarden Ökar he- . kelbudkaveln skall innehålla. , Strävan till att- på ett lätt­ I ' la t,iden och ingen. ser gärna bottniska regionen just nu är avloppsvatten så _småningom Budkaveln, körs ringVis ' un­ fattligt och jordnära sätt, nå att den stryps och blir sämre." Kvatken~konferensen I 'Jakob­ rinner ut vid' kusten. der juli månad, och "ringarna den uppväxande ungdomen l, Ofta sker - denna standardö'k­ stad. Bland mänga spörsmål Vattenförsörjningen, och till­ ,l.läggs ' att själva plane,r a' väg­ för framtiden, oerhört viktiga nlng på bekostnad av naturen som tar upp ' vattenfrågor, ' gången på rent ' vatten över­ sträckorna som skall cyklas. ., frågor bör också vara målet . och dess resurser. 'f inns ackså frågan ' om Bott­ ' huvudtaget, är ~v ' livsviktig Sommarsamlingen Rör­ ' för en idiell ,\?rganlsation. En alltmer ökad nerslitning ni"ska vik~ns (o)rena vatten. • art. gnInd I början av augusti av naturen är ett 'faktum. Industt:ialiseringen medför / -----skall vara slutmålet för I bud.; D Mjljöv:ården bör tas på all­ Det' livsviktlgavattne~ 'har ökad påfrestnihg för vattnet O ,Miljövårdsutskottet inom kaveln per cykel.. Skrivelsen var, och Inte skämtas bort som speciellt hanmåt I blickpunk­ ten under senare tid, av olika och våra kuster. Många åar SÖU har tagit fasta på.- t~ken kommer .senare att sändas till något oväsentligt som inte be­ rör den österbottnlska ungdo­ det statliga .organ som , hand­ ors~~r. . , , ' Och älvar som rin~er upp inne ' att bland sina inedlemsförenin­ gar fl;Srsöka skapae~ bred opl­ bar miljÖvårdsärenden. , Det mens nutid och framtid. 1 lan!iet, är kantade med indu­ ---E. EKLUND Ö Mest aktuellt för den öster- strier av variet:ande 's lag vars nion kring, och för ett rent finns otalig~ miljövårdsfråg-or O De förtroendeva,Jda i sam-,

MILJOVARDEN'

hör tas .på' allvar!

.- ~-

,

J


'. \

Torsdagen, den -5-- juni -

öST E R B O T

1975

T~

i3

I SK A POSTE N

.. o

\

Industrialiseringen runt Bottniska vikens' kuster har gett kustbefolkningen I områ­ det, som är ,ett s.~. u-område, möjligheter till arbete och så­ ledes motverkat koncentra tion till söder. Detta gäller både' för den finska och den svens­ ka sidan av viken. Men man ;fÖrsvårar dimna redan hårt ut- - atf närmare ange hur man' ut­ kommer I alla fall Inte ifrån, Rönnskärsverken. Utsläppen av att flera kommuner i ekempel­ , arSi nik kommer att begrä~sas ~tta näring. gående från detta ska H kunna

" I ' beräkna en industris tillåtna

vis österbotten är hotade av till cl!- 12-13 ton/månad mot~ avfolkning: Det skulle således O Hur ~an det då gå som det utsläpp. ,.l praktiken innebär

förut 114 ton. ~ängderna är bellövas en ytterligare indu­ har gått i .Bottniska viken och 'detta att man. släpper ' ut så

dock ännu avsevärda och man ~alisertng för att råda bot blir nog tvungep .a tt i framti­ östersjön dä r s ituationen är ' mycket , man behagar tills

pA urbaniseringen, naturligtvis den begränsa dem ytterligare. är)nu Värre? För det första gr.änsen nås, och ,d å ä r det o~­

i kombination med andra åt­ vet ing~n egentligen hur all- ' tast fÖr serit att göra något gArder. Om man däremot l.m­ O Men Rönnskärsverken är varlig föroreningssituationen är för att rädda området ifråga. dersöker föroreningssituationen bara ett problem. Ce11,u losaini Bottniska viken. De undersök- 'Om man då stdppar l 1111 för­ l B6ttniska viken- blir situatio­ dustrierna, 'som är rätt vanningar 'sOm I dag finns är mycorening kommer så småning­ Den med ens svårare. liga vid Bottniska vikens kusket bristfälfiga och (jet har än- opl, självreningsprocessen i na­ ·ter, utgör nog I dag det allnu inte utförts någon kemisk turen att sköta om . avfallet. Ett allvarligt hot mOt Bott­ varligaste hotet. Speciellt f isundersökning av Bottniska vivilket innebär 'att man får lov niska viken utgörs av ' de et11­ ket är utsatt för dessa indu- , _ ken. Innan en dylik finns kan 'att vänta i tiotals år innan blerade industrierna vid kus­ striers utsläpp. Avfallet består man inte med säkerhet avgöra fisken blir duglig som männi­ ten. T.ex:. Rönnskärsverken i dels av partikla~ och - s.k . ,f ihur allvarlig föroreningssituaskoföda. Detta förutsätter ett V'asterbolten släpper I år ' ut tionen är. Att den redan är nästan totalt stopp av all för­ ungefär 1.500 ton orenad arse- . berlina som fastnar I fiskarnas fångstredskap . och gör dessa allvarlig k air inan konstafe'r a orening vilket I praktiken DilL Bara detta kunde. om det odugliga, 'dels av kemisj{t avav fiskarnas beteende, det vii), k nappast"ar t"an kb ar. t ,

t:illåt.s f9rtsätta i denna takt, /

orsaka betydande skadOl: på fall som sänker värdet hos fis-r säga tendensen att försvinna ken. Laxfiskar, som är specifråit vissa utsatta områden. , O Med tanke på d:e planer Bottniska vikens ' ekosystem, elit känsliga för föroreningar För det andra är ~agstiftning~ som finns för ' industrialiserin­ kanske till och med ,förstöra har redan börjat försvinna frå , .en på .området mycket brist­ fiskeDäringen I) de mest utsat­ områden där de förut varit fllllig. I allmänheC sätter man gar i området, t.ex. Metsä-Bot~ ta områdena. Till all lycka har vanliga. De söker sig främst en gräns ,för , hur _mycket av nia och Stålverk 80 kan det mån besinnat sig och kommer längre ut var det 'fInns renl!-re ett giftämne får finnas i reci- förefalla som en hopplös ' si~ tual::ion. Men skall det behöva redan till hösten att effektive­ vatten. Fiskarna bli~ tvungna .pienten, t .ex. en viss mängd kvicksilver l strömming, utan ' vara så omöjligt att förhindra ra reningsanläggningarna vid att följa efter fördyrar och

Cellulo'saindustrierna

-­ det allvarligaste hotet

.:

me rparten aV- utsläppen vi har dag? Svaret ,är nej. I SovjetlJnio­ len har de nyast e celll\losain­ du strierna p raktiskt taget ' in­ ga utsläpp förlj tom svavel­ dioxid i luften vi~et ä r 9 möj­ Iig t att förh indra. Dessa mil­ jövänliga industrier i.' Sovjet­ uniönen ha~, märk vä l, plane­ rats av finl ä ndska ingenjörer. Är det svårare a tt förhindra utsläpp i Finland än l ' Sovjet­ , unionen? De industrier som ' skall etableras vid Bottniska viken J framtiden 'borde vara fria f fån .utslä pp.. Då har vi e!! reell chans att rädda om också renirigs~I~~äggnirigarna _vid de redan etablerade industr ierna förbättras, O Det är I dag fullt rpöjlig t att bygga ut en miljövänlIg industri vid Bottniska viken och på så vis garantera ut­ komstmöjlighet~a för befolk- . ningen, dels inom industrin och dels inom de gamla närin­ garna fisket och jordbruket. Allt som behövs är en bättre pla nering från miljösynpunkt sett. vilket kanästadkommas genom '. en regionalt ,j ij.mlIkare ·satsning. Jngve hrn

/

....

k'AN PLIKT

,

:: Eu bildkryss försöker vi med melLi n v,rven. Lös det

.van­ ~ ordn~ och skicka in lösningarna , 'senast måndagen den 16 runi tiO Österbottniska Posten. ' PB 27, 68601 Jakobstad• . Märk kuvertet BildkryssI I pris utlottas 30, 2Q . och 10 mal'k.

Namn:

. . . . . .. .. ....... ... ........ .

'" Adress: '

• • ••••••

e , "~

/

• • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••


...J

1975 .:.-_--­

öSTERBOTTNISKA POSTEN, ,

,

F rlmU,r k s- I, ak t ueII t "

o

STATSREVISORERNA har: " ,- e •• i sin ber ättelse fÖ; år l!'73 ' ' fäst , sin , uppmärksamhet I po~tverkets - frimärksutgivning och konstaterar, att, jubileums­ frimärken borde utges i större skala än nu, trots att de är nå­ got dyace i frl1mställnlng ' än ,. Stä~pelkontoret, som för det bruksfrimärkena, De' ök"de , slutliga godkännandet - tog .s.v­ tryckkostnaderna kompenseras drag i olika fä ~ger av fri­ redan däri att frimärkssam­ märkstryckplåtarna, De,s sa av­ larna ,köper i större skala ju­ 'd rag var otaniiade och sak­ biJeumsfrimärken, Oå behö, 'er nade ofta både gummering och mte dessa frimärken transpor­ tryck'arksil~mmer, pyJi-ka spe, teras någonstans, cimenmärken, provmärken, Vi bör 'observera att en s t or trycktes antingen i ,ark eiler del ' av jUbileumsf~imärkf'na, enstaka exemplar, som klistra- ' speciellt Röda Kors och Tu­ des upp på karton g, och , på berk losfrimärkenå ' köpes till ~basen av dem fa stsiog pvst­ utlandet. varvid de inbringar styrelsen den slutgiltiga fär­ -. valuta till landet påpekar gen, statsrevisorerna vid" re sin berät t else' över 1973 års stat5­ AR 1943 flyttade StämJ:;el­ räkenska per, kontoret till ep . a nnan lokal och dessutom fö rvarades dess \ VISSA dvärgstater, Mona- , arkiv , åren 1945--48 på två co, St Marino, Luxemburg "ch olika pJ'atser:-- I StäJl1pelkonto­ '

I

~

'o

MED BEAKTANDE av frågans betydelse gjorde Sta­ tens revlsionsVerk ~ri un<Jer­ sökning som gav" följande re­ sultat. Ända fram till 1948 svarade FinIands stämpelkontor för ~.!!l­ verkningen ay frimärkE,n, Statsrådet fattade beslut om ' utgivning: av frimärke~ me­ dan poststyreIsen. ' sedermt-ra postoch telegrafstyreisen, fastslog valörerna ocn godkän­ de färgsättningen ,. Poststyrel­ ',en ' bestäHde frimärke~a a.v

..

--

för att 1tämta en diamant-LP • SUPERIDOLEN sOm skul­ le lägga av ~ ~ VID CASSI­ för mer än 50,000 sålda ex av DY - håller just på att R~­ debutskivan: sluta arbetet me~ sin , ny~ L-P, Då togs denna bild på Billy Han har bytt bolag och finns sittande i en ' svan ( ! ) tillhö­ numera , på RcA. David 'hill' rande Gröna Lun ds tivolis kär­ haft stor hj~lp med nya plat­ lekstunneL Mannen i bakgi'un­ tan aven av medlemmarna- i ' den, säges vara skivbolagets THE BEACH BOYS Bruce förste etikettskl ist r_are. Larsen Johnston , Någon . gång på ef­ heter han titule ras direk­ tersommaren beräknas nya tör! LP:n finnas ute, JusC nu är David på Hawaii. • . ABBA kommer i TV till " jul och under sommaren im n ' • DET AR ALLnD roligt de höra's och synas i '17 ol!ka när ar,tister som arbetat hart _ . folkparker a 15,000,: - / k.väIL och länge få r välförtjänt'fram­

"

Revisorer ~fterlys~r mera ' jubile\lmEfuärl{':.EIrn

en gel , afrikanska öländer, får sina största inkomster genom sin ganska omfattande fri­ märkstörsäljning, Den 7 maj fyllde statsrevisionsverket, 150 är och I anledning clärav t'-Ick verket sitt eget jubileumsfrl­ märke i valören 0.70 mark Hösten 1973 erbjöds till salu olika länder, först USA, se­ dan I Danmark, Sverige, För­ bundsrepubliken Tyskland och' Fl nIand bLa, på frimärksauk­ tioner otandade par av finska . frimärksutgåvor från åren 1930--39, som med diverse mo­ tiveringar ' påstods vara äkta märken eHer provtryck av sA­ dana,

••• TEXT OM MUSIK •••• TEXT OM MUSIK •••• TEXT OM MUSiK •••• ••• ONE AJÅR~EBY •••• SK I VOR ••• SCEN •••• NYI1ETER •••••••,.- ••

. gång, BILLY .SWAN hör , till • DE FLESTA engelska ,9 ch den kategorin, Reda::l I slutet irl!indska 'PQP/ rOCk/film a rtister av 50-talet etablerade han sig brukar när de stora pengar­ som låt- och , textmakare ' med "je David Cassidy, "Lover Please" - ~n stor hit ' na , börjaF, komma snabbt läm- , na fosterlandet och bosätta sig världen över med Clyde Mc i USA, Tvärtom ' gör VAN Phatfer. riär, Man har ' nämligen hyrt MORRISON • som nu lämnar ' Förra . året. kom äntli~ en Shea Stadium i New ' York för USA för lrland där han är äran Och berörrunelsen Billy till nästa sommar, Gruppen är helt född! godo även som musiker och okänd i USA än så iänge, Det sångare, - Hans "I can he ,~" vill nog till att Bay City-poj­ (,Elvis har den med 'på sin nya ' . . BAY CITY ROLLERS ­ karna ändrar på detta förhål­ 70-talets ' Beatles (jag undrar LP ~'TodaY") har väl knappast lande för de enda grupper ,50m hur många grupper" under undgått några örpn. ;--.. tidigare spelat där är Grand årens lopp som fått detta ept­ Funk , och ' Beatles! Mer än 50.000 personer rYmmer Shea • - HÄROMVECKAN var BI1.- ,' tet) - tYCks vara "tora opti­ mister betratfande deras kar­ LY ,SWAN på besök i Sverige Stadium.

o

o

Torsdagen den 5 juni

rets sista kassa- och lagerin­ ventering den 15 mars 1949 framgic.k det att ovannämnda samling ' av prover och före­ dragningsark inte längre fanns kvar, ' varför det är uppenba rt att samlingen försvann ur Siämpelkontorets arkiv lust under n4got av åren 1943-4'8.

,O

, UTREDNINGEN på för­ sorg av Statens revisionsv~ rk ' blev färdig den 8, 11 1974 och den visade att det salubjudna materialet, vad beträffar pr"v­ arken helt svar'U' mot Stäm­ pelkontorets' ,försvunna , sam­ Hn'g . ' Det ' ovanrelaterade kiar­ gör att Post- och t.elegrafsty­ relsen aldrig haft' detta mate­ rial I sin ägo' eller haft be­ stäm~anderätt över det, Så­ lunda kan , styrel,s ens brev av' ' den. 15. 6. 1972 ställt tlH en advokatbyrå inte tolkas som ett fÖl'säljningstillständ - br~ vet konstaterar endast att post- .och telegrafstyreIsen in­ ,te , kan förhindra förli'äljning Sett ur' filatelistisk synpunkt k<ln materialet inte jämstäUas med s,k, - äkta otandade frl­ _ märken, Torbjörn M

J~almt>erg

, 11"lllllllnIIIUllllllnll~lIll1lllll1l1ll"

VEM VILL

-----­

­

I .

Kristliga Folkhögskolan i ~ykarleby

ofta förargat sig över -sk-rä­ piga och smutsiga stränder, är till för Dig som och av att . fisken lyser med har avlagt minst mellanskola eL motsvarande grundskola, är .sin frånvaro. Därför är det IntrllSserad av arbete bland barn .och' vill ha både teori och prak­ viktigt att miljöv).rdarna i tik t barnträdgård, sommar går ut för att skapa opinion mot vattenförore­ har a '{,lagt mellanskola/ grundskola och vill förbättra ditt betyg ningen, Inte bara vad det eL läsa nya ämnen, gäller våra vattendrag utan även u~läpp från storindu­ behöver mellanskola/gr,undskolA för ditt -arbete eller dina ' fo~t­ strin i havet. satta studier, Ekosystemet har allvar­ vill fördjupa dina kunskaper efter medborgarskolan med m ellan­ ligt rubbats ' genom männi­ skola el. en förbättrad allmänna grundutbildning som mål. skans _dumhet och krav ,på en hög levnadsstandard. Inte är speciellt intresserad 'av ' teoretiska studier men väl av En ren miljö är en del av undervisning i praktiska ämnen, . levnadsstandarden. Den de­ Vill uppleva ett annorlunda Skolår l moderna lokaliteter och en len har försummats- Det är varm gemenskap. därför människans plikt att återstäHa balansen i miljön, för all framtid. ' Be~är prospekt, tel. 20979 (månd" onsd, o " fred, 9-12) eL per b,rev

*

ii.;

Svenska Österbottens Folkhögskola-Folkakademi ' Närpes, yttermark, påbörjar den 2 september 1975 en tvåårig utbildning a v '

UNGDOMSLEDARE Utbildningen jämställs med ungdomsarbetarexamen på Instltufs­ nivå och ger den kompetens för UNGDOMSSE~RETERARE som stadgas i Förordning om ungdomsnämnder § 2 p , 2.. Utbildningen är också anpassad för behQvet av ungdoms- och fritidsledare I organisationer och företag. Som studerande kan antas 18 år fyllda personer. "som förutom full­ gjord läroplIkt har minst ett års lämpliga tilläggsstudier och kän­ nedom om ungdomsarbete. Ansökningstiden , utgår den 10, 8. 75 och' till ansökan bör bifogas ämbetsbetyg, betygsavskrifter och ev. tjänsteintyg. Sökanäe kallas efter ansökningstiden till lämplighetsprov. NärlTIare uppgifter fås frän Svenska Osterbottens' folkh5gskola­ folkakademi, adr. 64220 yttermark, teL yttermark -41 (rektor), ·lO, (kansli). BEN:Q.T. BACKMAN , r~ktor '

*

*

*

"

* *

Kurre

Tax~ll

66900 Nykarleby, med ytterligare upplysningar.


'.

l' TN I S K

_~____ _" _;.;;..ftII ' __de_._5......;;.jUD_i_ _l_97_5_ _ _ _ _ _ _--.:._ _......:.Ö-=S~T. E R 8 O

A

P O ST E N

----~---~~-------------------------~-=

ningar. Dessutom råkade kvällen Någon kom dock att tänka på - : - - . ; . . . - - - - - - - - - - - , Ford Capri, metallgrön vara en so1ig kväll med vacKf rt ,v ~r . den äldre. ortsbefolkningen toppensnygg . . .. .... .. -69 BILISTER! .väd.eI' ' vilket föh! , tås bidrog ' 'LI'11 hoil hus . ' . __ Igen kan man ge Volkswagen 420 E körd att höja stämningen. Det var rena' ,bra betyg åt de unga, men det är I Spara bränsle 1900 km, g u l ' nöjet att promenera utmed bya- inte första gången.:' undvik tomgång BMW 1600 ...... ..... -68 väq-arna och plocka upp avfall. ::...V e r o n i---," a Fiat 600 D, snyg.E . . . . -70 , Glädjan?e nog var det inte alls AllrOMOBILFORIWNDET ' r.f. FOl'd Taunus 2000 S 17 M så mycket skräp längs vägarna VAN ..... ... .. ,. . ... . -70

som man hade väntat . sig. ,Detta Renault R 8 . . . . ... : . . . -69 är ett tecken på aU folk kanske Fiat- 127 .... ~ ..... . . . -73 , ~I' Volv.o PV pris, 3.80<J-:- -65

har börjat inse hur .vIktigt d~t är Fiat 600 FL ..... . .. . : -73 Toyota, cOroHa .. : . .... -67

att ta vara på miljön de. lever l. Datsun '1200 . ...... . . . ,-72 Opel Kadet t Coupe, röd -67

Klockan 22 så börjaAie städfolket Simca 1000 ......... .' . -70 Saab 95 V A~ :. ...... -69

före den "stora städ­ anländ~ tillbaka till lokaien med Austi~ ,Mi·ni . ..... . . ... -67 : Vi utför kuttring och slip· ett infermationsmö­ säckar kom de bärande på strå­ . Austin Mi~i .. . ... . . : ._ -69 Opel Kadett . ... ....... -69 Ford COrtIDa ........ . -66 . ning samt - laCkering . och kampanjen, affischer har lande humör och frågade förstås Renault RBF ',. .... . ,.... -69 yolkswagen .. . : : . .. . . -62

vaxning a~ oJi-ka sl a g~ trä­ upp på oHka' platser i byn ,efter kaffet! Pannan var, varm golv. ' uppmanat ortsbefolkningen och en trevlig paus med munviga 'I -Toyota Corolla. ...... -69 Archimedes Penta 36 HK -71 uf :are föi-siggick ~' I serverings~, Volvo 4mazon, paket . . -69 i städtalkon. PerkiIis båtmotor 42 HK

r \ ~ den 27 maj samlades rummet. Alla konstaterade att de I Taunus 17 M - 2000 S,

paket . .'.. .. ... ..... ,. --69

4O-taI uagdomar på ungdoms-gjort ett rim 'arbete qch del!sutom för att börja städa~ ' Man förenat nytta" med nöje, ' ,'genom . Volkswagen 1200 . . .. . : -64

Volvo Ama zon, nyreno­ upp Big i olika grupper den friska luften' och några. nytti­ verad motor, .-; ..... . . . -,~3 ~ lIlädade bela .byn i alla rikt- I ga motionsklIometrar.

I

Begagnad~' bilar'

, ~.

TOYOTA

CITROEN _

~ r-.

I'r..

~

.,,,

...

~

...,

•:

' . TOVO'TA .J

.

..

.

"

•r

'

'

,A­

F.i. h. 1':0..4. ~. .4. ~'\ A . ,,_, A' '.', ,; A • ;'\ CA r ,., ~'!J~ (.~ ~ ,f,,1J'(>!'''', ~, !"'1' ~ ~, ~ -

-

. ,

s nblli ES 'ADE s.r...I 3 ..... el.... 5 000 . km. ·73 ·73 ·72

~-:U.~

., !g,§t ,' J~'

RAdhu,g. ar;-Jakob,t."

Tel., 967/11 703

(Mitt emot Tornhuset)

. '

VW 411 Variant . ..... .... .. Corolla , 1200 • • •• • •• •• .• • . • Datsun 1000 • . • . . . . • • • • • .• VW 1600 ~ ...•.• • •• , • • • •• VW 1300 . . . . . • . • . . • • . . .. Kad~ t 1900 Rallye •• •.•• •.•. . Renault R 8 ..•...••••.••. BMW 1600 . .• .• •••• '•• • ••• :­ Simca 1100 .• ~ •••••••'.... .- . Volvo 144 · ..••••••• •• ••••• Datsun 1300 ..• • .•••••• •• -; Triumph Herald farm.••••-. .•• Cortina _ 1500 ••.•••••••••• ; VW 1300 •••.•••••• ; , ••••• '. Peugeot 404 • •.••• • •••••• • •• D!'tsun 1200 •..•• '••• • • • ••• Peugeot

'.'70 ·70 ·70 ·69 ·69 ·69 ·69 ·68 -68 ·67 -67 -67 :67 -66 ·64 -64 -62

. aDBB

österbottens Golv

BYTESBILAR 9?~S~I .2000 ~73-71,

Vasa tel. ' 16 732

Närpes tel. 696

Jakobstad tel. 10 672

================.,

-VOLVO

Bl'll!:SMARKNAO

1~~:::-g~~~.n

. , Ford ... . : ... Volvo . .4.1.. .. Mazda 616 Ca~II a:. ...... Volvo 144 Grande, Luxe .. Volkswagen 1300 ....•. • . -71, Volvo 144 De Luxe" ... . Fiat 600 SL .: ...... '.....' -7(J~VOIVO 142 Grand Luxe. .. Fiat 600 D .. . ...•.•...•. -70 Volvo 144 De Luxe . . .... Fiat 850 - ......... ~ ...... -67 Volvo 144 bas ....... . .. Fiat 850 ...': . . . .~ .•..-.. -66 Volvo 142 bas ..., ....... Volkswagen 1200 ........ -63 Volvo 144 bas .•••.... : . Volkswag~ . .. ~ .. ... . ... -1$8 Volvo 164 ., ...... . ...... ) . PAKETBIL,,-n Yolvo Amazon Combi .... _I Volkswagen täckt . ~ .... . . -72 Fiat 127 . . .......... • . . . Ford 1'ransit diesel .'.. .. -69 Ford Tauns ~ , Mazda 1300_ . . . . . . . • • . .. ' ; # l H A N K K I J A. ! Renault ' R 8 .. . ...•••... Mazda 15Q.0 paket .• , ..... . V. Schauniansespl. 2 Plymouth Väliant ... ; .. . ! :stad. Tel. 14100 Opel Rekord ..... . ......

-741

Österbotln"iska P~stpn . Osterbottnlsll ungdomsudnmg ,'J akODStaa. FlnIana

M~dlem

in

tldDln~arnas

,-73 - förbund -73 ridmrigen utkommer varje -72 ' torsdag -72 -72 -72 -71

ttedaktöl ·72 ocb aDIIvang IJtgJvare -76

-71 ~ER-ERIL AN DERI:>ON -69

-71 -­ rl-edalltlon: Jal<ooxgatan 13. ':70

·70 J akobstad. tel. 967 f13 555 -67 Postadress ' PB 27, ' -74 68601 Jakobstad , Vasa s-H.. Glader 273 'Redaktör Handelsesplan8.den il D. ' -72 tel 961/13 '122 -71 -71

REDA.KTIONSRADET : -70

Alt Snellman, ,ordföra nde, -70 tians lngvesgärd.' Sten ,' Blom­ qvt8t. Christer ErtkSllbn och . -__________~--__--~~--~~--~--------~----~------~~--~~ ~ILLIGA BnlAR! \ ,Erik Häggm!lD . -66- . r ·-66 . PRENUMERA TIONSPRIS . Volkswagen Var. 1.500:­ -66 1975 " Trafikskola Taunus 17 M farm. 2.300 :­ -66 I rafik"kola JAKOBSTADS ' . Helt år . ...••• _. __ •.• 10 :­ . Volkswagen T. TIJOMI 'AB BILSKOLA HALDIN & ROSE , Halvt Al . ••••••• _ ... 6:­ 2.500:- -65 1200 DL • •y kurs börjar varje Ny' kUrs börjar ~arje Ny kurs börjar varje 15:--': Ska.ndlnavler •-. •••• , . ' 700:' -64 Morris · Mini _ g kl. 17.00. torsdag, kl. 1i.00 mån~ag kl. 17.00, övriga länder . .-~. _ •. 22 :­ Kånalesplanaden 23 /r Bredvid Hatlkkija usgatan 7 ,HALDIN & ROSE , Lösnummer. """ ; ":-' -:30 tel. · 13003 ­ 11251 tel. --<t2 145 Tet. -10222

'1600 .. : . ...

l

I

,

"

-!-J

RIlSIlOLORNA . 'IAKOBSTAD

,I

I

r

~~~~s~~;!:aliggo ~:~gg~~

'

'

ANNONSMO'IVfAU";ING : SÖU:8 kansit. Vasa. teL 961/ 1~ 572 och 1~ ,372

, .J

L

E

o

....r.:::::::=::-­

_

OP:!; ~NONSTJANST:

rr:.expedltlOnen, . J IlkobBtaa,

, Jil.kobsg . 13. te!. , 967/13 555

AnnOnMeJ Dör lIlIämn8.E -senast

"Tländag Kl. I b . till 80 11 . K/UlsJlet

KASSA

'lenast kl U.,

JCH BOKFORING: .

'akobsg-alar 13, J'lkobstad. _ tel~ 967/13 555

ANNONSPRlS: , ,Ltexten , , . . . ..... . •. 1 : 40 Eftel cexteD ~ : 20 Minsta annor.savgift 20 :­ Bestämd olalE - :20 per iron FÄRGANNONSER :

E

MImmistorleK 200 mm tUläggs­ pris , ~ : 3(, spmm och • färg. fi'örenln gsspalten peJ MI,O 50 p. Osterbottmskb Post~D ansvarar Intp f l)r ~v skada -lO"" tlllfo­ g-at~ 9.nnon:<ör pa ~ r.UltJ av fel 'l.nnonsel ~OrTl Inring-tl< eller ,,,Oro ;lA. g rund a" postrÖrsenlng ,ntp ·' nfört _ hP!?'i:\'et ' 'll:mmer. l aK onsl ao :

, r Yl

"C"..

: 'rtn mgs

A.ktlebOlag, J akobSlao 197ä


l C_ _ _ _ _ _ _~---------'-~----Ö-S-T---E-R-B o T T N I S K A P O S T E N

Torsdagen den 5 juni -

n15

I VÄLJ MIDSQMMARFLICKA NU_!

;-

~

~.

Här /är sju . d-da , k an I ,· ter. ,. o . Det

I

är dags att välja . år~s midsommarfIieka. Bir '.,

är kandidaterna . - sju till

antalet liksom ' mldsommår­

blomstrelf. Blaml de försl~g ~ som lämnats in ' har juryn

. vait .denna fräScha bukett

bland vilka österbottensniid_

sommarflicka skall väljas.

-.. . . .

. .

\

o Flickorna är hemma från

Nykarleby i norr till Vasa.

i . söder. I fjol ·blev· Ma~mo-.

,flickan . Eva Karlsson mid­

sommarfIieka. yem blir i år? o

Valet går till så att öP:s . läsare först röstar fram sina favoriter. Yid fj~rde ringens midsommarvaka i Oravais skall också publiken rösta fram sin favorit. Resu,ltatelL

sammanrlillmas och den ' som

fått mest röster får titeln

oCh förstapriset.

O Et\:!:l.ll · är ~ 16 år gamk al och bor , i Anäs, Oravais. Hon har gått ut meUanS'kolans femte klass och ämnar f~rtsätta i gymnasiet i höst. Framtidsyr­ ket finns inom sjukvården. Till hennes fritidsintressen hör handarbete, musik och dans.

l.

O 'l'våan är; 18 år gammal och . bosatt i Lotlax, Vörå.. ,Hon pra,ktiserar ' för närvarande på ett åldrlngshem med 'Sikte på ett vårdyrke .. aliuid . hennes fa­ v-oritsy~elsättningar märks na_ . tur och friluftsliv, dans, Och, musik.

~

/

(

O Bland dem. som röstar i .

öP och bland publiken i O~a~ .

vais utloUas resor. Den som.·

föreslagit vinnande flickan ·

få~ också en fesa, och ' flie:'

kan sjäi~.. får ett penning;

pris.

O Eivor Eklund i Kimo- äi"

utsedd . till . mottagareocb

räknare av de .röster som ·

flyter in f'rån öP-läsarna;

HOn J()~ba.. . på posten QCh

väntar' extrajobb i dubbel be­ . märkeise; det b~ukar komiria omkring 500 röstsedlar · per · post. Hon säger att rösterna skall postas i god tid så att de säkert hinner med ·j räk­ ningen. · Bäst ' är att plita ned ett nummer redan nu, ty midsommaren ii'r_ trots allt nära.

O Fyran är 18 år gar.lmal och bOsatt i Kimo; Oravais. Hon ' . har under senaste vinter jObbat " som biträde på en barnträd- ' . gård. önskeyrk~t finns också inom 9mråden som har ' med barn ått göra. öVriga intressen är ; främst musik, ' dans och . handa rbete.

4

D Studera Paul Hägglunds bilder av flickorna och sänd in ~r röst. Det kostar bara'

postportot, och det ·kan hän­ da att ni har tur, får er~

f1ick!! vald och vinner en re_

sa därtill;

5

O Femman är 20 år ga.mmal och bor i Brändö, Vasa. Hon tjänar· sitt dagliga uppehälle på ett .k-ontor i staden. HeImes specialintressen ligger åt det hl,lsHga hålJet, med matlagning . . och heminredning främst . Gil­ lar allt mellan ~immel och jord.

6 .

,

Rösta ·genast vinn en 're.s a!

. I

D Det går oc]{så att skriva av röstsedellL '\

RÖSTSEDEL Jag röstar -på kandidat nr tens midsommarflicka.

i I valet: av österbot­

,

Mitt namn': ..................... . ... . . ... .......... .

·Min

...

a~s:

. . ... ...... • ... . .......... . ... .. . . . ....... '.'

Röstsedeln postas under adress Fjärde Eklund, 66810 Kimo.

ri~gen,c/o

Eivor

7.­ ./

O 'Sjuan är 1~ år .gammal och \ .bor i Socklot, N~karleby. Yr: kess-koIans beklädnadstekniska linje är henn~ skola och ut_O bi~dning inom sömnad och mo­ de. Fritidsintressena, omfattar också naturligt nog ' klädsöm­ ~ nad, , teckning, att rita. egna kläde!' . saItlt .barn..

"

O Sexan 'är 1T år gam.maJ JXrsatt i Röukas, Vörå. ey... na':siets -sjätte klass är a rad i vIti ,och den nä framtiden ägnas. självklart studier tills studentexamen ­ . nådd. Favoritintressen omfa .för hennes del barn, d~ idrott.

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 23 1975  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 23 1975  

Profile for webbop
Advertisement