Page 1

österbottniska : . p o s' te -n -.;.-------­.-­ Österhottnisk ungdom.stidnin g Onsdagen den 30 april 1975 .

L~dårutbildningen Ha i FSU-(J,ebatt

_,..

-

-

,

30 p

18

.'

/

I

"

_pli tapeten

I

/

hitidspedagoger SYFrAB 'l<'inns foikhögskola och rektor Olav dr man gått in för att utbilda fritidspedagoger -..;r som bygger på skolans ledarlinje eller skapun­

".iliID:B MAN på detta sätt i smyg eller bakvägen folkhögskola tvåårig och skapa en alternativ . . . ._ • •ra1bildning till den som förekommer på SöFF _ iVörå? . ,

ett regionalt utspel från Nyland SOm leder littring. och därmed försvagning. av ung­ finlandssvensk~ håll?

- _.....,....._iaJ~D på

den ledarutbildning sker i österbotten.

som nu . '­

_

. . . * Nästan berörda ,skolors hade möU upp debåtten om ledarutblldningen och del­ aktivt. Också tänsskolavdelnlngarna hade . iepr.esentanter med. bilden fr.v .• Iris Ericsson, Lärk­ . VId beh~ndhngen av or~maalla

tog

re~rer

tUl

rIe vårmotesfrågorna stallde kulla, Mahtn Bäck, Lappfjärd, Bengt Backman, SöFF och Torbjörn Ehrman, VÖn\. SöU :s delegater "till omröst- " ning . om ett klämförslag söm Fråga'n om utökad informa­ ~_ _ _..._ _ _ _ _ _. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _/~--~. . gällde förslag anslagsfördelningen. SöU:s till kläm rösta­ tionsverksamhet via ÖP remit- I des ned med siffrorna 24 mot terades till styrelsen Se 19. mittuppsla~et och sid. 14!!

CHOCKBES\KED: ­

Forsby utan lån!.· Dan~l{lart andå o FORSBY BOLLKLUBB får inte det väntade lånet på 150.()'OO. Det chockbeskedet fick bollklubbens leiJning i ' förra veckan. O MAN ÄR i full · gång med renoveringsiubetet, och det ' nya serveringsrummet skall vara 'klart då man har si­ songöppning i kväll. I

LANEHANDLINGARNA ansåg man vara klåra. På tjänstemannanivå hade ml\n fått löft~ om pengarna. inte bara på fem år som man önskat, utan mecJ åtta års återbeta~ingstid. ~

O

O DET BESLUT som saknades, hade forsbyborna upp­ fattat so.... ett formellt beslut. De ansåg del hela klart, och satte igång med renoveringen.

O MEN NU står de där utan pengar. ,

.

.....:. Detta är ett typexem­ på centraldiriger'ing, säger förre ordföranden Per-Erik F i n n e. När beskedet änt­ ligen kommer, är det stopp. Inte en mark får bollklub­ GANGEN I orkestertävllngen var publiken och Juryn överens vid uttag­ Zecdl valdes tUl publikfavorit. och fick mest poäng av ·domarna. Barbarela

,::~~=:: •

lIOI1l pr vidare. . Markkn Nieml, .Helkki. Mäkelä, 8O'ftB. fr.v. Karl Låak80harju, - Se sid. 6!

Anttl Aitoneva

\

.

ben låna från den bank som anlitats det senaste året. De lokala bankerna har inget kontor_ i Forsby. POB­ ten är enda penninginrätt­ • ~6; 8J D. ' i6J

I FR TIDSFoRU

I

.

\


)

OSTERBOTTNISK ~.~ POSTEN

2

öP 30 april 1975

-Viktigt pla,n era

\

- '

i veckan som gått

för ·r elil'eation

Oravais kommun har låtit·,· får, sed~n den fastställts i handlar ju mera om att tryg-' . göra upp en s ,k. s!rand- jnrikesministeriet, ' bindande ga tilJgån ~en på fria .strän- . der än att bana ' väg för fort­ rättsverkan. " generalplan, som om den god­ ändes i kommun~lfullmäkti- ' , Uppgif~n är viktig, Men .' satt enskilt villabyggal)de. . ge får ungefär samma ställ- den ar också ki~slig. Det 'oCkså det sistnämnda skall ning som en regionplan. Kort handlar ju i hög grad om att naturligtvis vara möjligt men

och eak:elt sagt betyder det lanera riyat~gd~ !llark ocl!.. inom givna ramar, ~är s! rånd­ t.ex. . att '. rätten att 'bygga aet -är sällan' som markagJlr- planeringen kommer aU spela ~idshus beskars: Eller på nasåsik"ter 'sa~"lnanff!Her ful!d en stor roll. ­ annat sätt sagt exploaterir,g- - det alimänna ' intresset, Av .. r . en av stränderna förutsätts den anledningen - ger r_egion- SvenSka österbotten, har ett ske enligt _ett i planen be- planerlirna ' både markägere dyrbart miljöarv att 1.ör-. stämt mönster. och kommuner möjligheter att valta. Det får -inte kortsiktigt' . , Men inte bara det: planen . uttala sig. Denna möjlighet spelas bort: det är därför som förutsätter också att områ- bör givetvi~ nyttjas, men sä- _' vi måste bejaka o~kså en rätt den som anses viktiga för aIl- . gas bör ' väl ändå, . att o~,kså ' strä~g planering.

män rekreation inte (år be- markägarna har - skal att se byggas. långsiktigt på utvecklingen; som for kustområdets del tro­ ligen ' blir snabbare än vad Rätten till orörd natur ma:n i Ilmänhet tror, dvs. En dylikstip~lation är na~ _ trycket på kustkommunerna stranderna ökar · i .en

turligtvis .p.ödvändfg, Det _ skolorna har . det varit ·

,handlar ju inte bara om 'gen ständigt försnabbad takt. strejk: först kom lärarnas

här generatiomins möjlig)le- -' heldag5strejk och därefter ter att använda . befintliga . eleVernas halvdagsstrejk. av .sOmmarstugorna strandområden ut/in i ännu Allt i det vällovliga syftet att ,slå vakt om grundskolans 'högre gra.d om . att, medan Vid senaste Msskifte fanns möjligheter . att meddela en möjligheterna ännu finns,

ilänet omk!ing 21.400 som- go'd u!:dervisni!1'g - ocn det

trygga kommande släktled~ marstugor. I dag är villatä~- ,·· kanske inte mindre vällovliga rätt till orörd n_atur. · heten :i,5 villor/km ' 'på göda aU ' vä.rna om lärarnas löner. Varje kommun i. svenska , Tecken tyder pa att rege­ (>sterbotten borde få en stränder, 2,7 ' V:illorl/km på till- ringen skall ompröva sit.> fredsställande sträl!der och 1 sparbel?lut. _ _ stEandgeneralpl~n. -' villa/km på dåliga stränder. Men sedan måste man frf!,­ ' l"am p l',ga . ga'. är streJ'k numera det, en' o ff,entl iga . Om !egionplaneförbundet för­ strandområden utnyttjas - da argv ment som, finns och 'be:req~r ' lI!.an ;sQm b~t e~

• sam biter? maXimalt kommer det att fin­ .s .k. etapplan fö r länets re­ nas &7:090 sommarstu~or yid

kreaHons'- och skyddsoIDrå­ .den. Det blir den första, som sekelskiftet! Sker detta finns det inte man säger, fuIlvärdiga delre­ gionplanen i 'länet och den många st:.andmeter kvar att bevara.

vill skapa opinion mot . - skräpe vi vill Satsa på fol,krör.elsemas verksalJlhet som ett alternafiv vi viII att samhället ska gFI.pa

in mot missbruket." vi

.

"Barn'vill~

ha' snask o:c h vuxlta alkohol • • •

skors behov anklaga ,oss inte. _ Det är. så egendomligta tt ett så dåligt argument fort.flirande .förs fram. Vi vet ju att folk vill ha också det . som är skadligt, farligt barn 'vill hal snask vuxna 'vill -ha' alkohol och , gifter ' ungdomar och människgt l , svårigheter 'vill ha' narkotika ' - Där tycker vi inte att "be­ hoyen"b.ara' ska tillgodoses

miljövå'r d ..

l

I

Två timmar svenskt

M

Inte ' kan . vi därför- .säja • Nej, men vem vet inte att dessa sidor ska medve- med sig med vilken känsla tet odla~, av til1fredsställelse man t ' å I' 'd' k f A plockar · ihop efter ett Iyc­ a tt - v_ ra , a,r:v 19a SI or s a.. .. ' sitt lystmäte. Inte säjec vi 'att , , kaj: ~ote t.ex. ungdoms­ knark mäStevt ha . för det:rår. föremngen , /. att sälja, Vi måste ta en /moralisk . ståndpu'n~t. Hos människQrna behöver n1an. inte~kapa behovet av Dessut9Dl:,' att förverkliga sig själva:

vi vet att man Inte bara möter -, det behovet . pnns vår , behov. Man 'skapar .behov. .uppgift är att se till att inte krymper Just det~ mali. skapar . be- människan hov! . utan växer.

.

~ "skräpet"

' · . . · 'k r===;:= ,· ObIte:atorlS 1 baIte

I kylan, ' i buller , I bränsle­ ångorna i snögroparna, Skogs­ a rbetares utslitna ryggar. kärl­ kramp, reumatism, yrkesska­ dor, Arbete, skapande . produk­ tivt arbete,

.\

,

I

o·mpr·övade

-De tar mellan 15.000 och

20,000 dagsverken i skogen ­

Sedan skriver han också : Inom "kulturområdet" "vill vi också ha'" ti!!g som är " "Jag har .aldrig hört skogs­ skadliga dch dåliga . arbetare hemma i Norrbotten jubla över att dom nu har bör­ vi har alla- fördomar, om en veckas ' utgivning a'V kvinnor och fål-gade ~ vi dras jat Fib-Aktuellt och Lektyr." till senSationer: o.ch'...skv.aller:'.

Mötet som-

Kronoby

tyr. Bortse ett ögonblick från innehållet, om det är möjligt. Se i stället bladens utgivning den här veckan som ett berg .,' av papper; som ' slipmassa, oblekt sulfit, sulfat och andra ingredienser, som Ingår i dyr­ bart joqrnalpapper. Se -do!l1 som skog. Uppfatta ·en veckas utgivning av t .ex, två vecko­ tidningar' som träd. D.et är ont pm t.r äd. De tvä tidningarna förbrukar den årliga tillväxten . på 6,000 ha -norrbottmsk skogsmark, Per vecka! E ller .det totala virkesförrådet på bortåt 200 ha. Varje v ee~a.

kringgärdar meG - begränsningar vi försöker hejda- spridningen vi tycker inte · att 'dessa "be­ hov'" ska odlas I ­ vi :tycker inte kiiarkh'a jarria är ' utan ansvar. vi

Politisl~

En-

/

.

"Men, säger missbrukarna mer ger Aftonbladets tv-kri­ tiker Macke Nilsson exem­ av kultur~n opel på resursanvändning: vi ger ju bara vad folk vill ha' vi tillfredsställer ' bara männiTag FIB-AktueHt och Lek­

I

, Det är nu som ' skyddsåtgär- . ­ derna..;måste sättas 'in', Re-, statsrådet K-A , - Fagerholm skrev nyligen ett in..tres~ gionplanerarna_ följer allmän­ sant brev i Relsingin, Sano­ na direktiv, vilket 'bl.a. bety­ ,mat: han anser att eD med­ ,/ der att de d~lar in 'länets -re­ lelt! a,v regeringen .iitte skall kreationsområden i tre Kate- sitta i ledningen för ett bo-I intematloneJ.l energikonfe- -gori'e r och att , de beaktar de lag, varken statli~ eller pri­ rens var planerad, ·men kon­ vatägt. ........ ­ ferensen sprack på att man vid, olika behov som finns av om­ Det här är en åsikt . som en föx:beredande konferens inte / råden ' för' rekreaUen: ' det bör bli lag. Det är också, som kunde enas om hur föredrag­ Fag~l'holm skrev, en fonn av ningslista.n skulle se ut, Vem minns inte de utdragna miljövård. Men det är ' kansk~ bOrdsdlskuSBionerna som fördes ~tt hoppas för mycket: lika I då VI~nain-konferensen var akkluven som vi är i miljövårds-

tuell, : _ frågor 'är vi när det gäner , Nu gavenergldelegaterna upp , { efter tio dars fruktlösa försök. .lojaliteter - samhället tycks Det var för tidigt, De borde ha tigande god~änna att ·tolk. i haft &j:örre energi! ! . -\ / ansvarig ställning, också ·på lokala- nivåer;-samtidigt sitter ellanölsförs~ljnin&en för- på två och tre eller fyra .~tobjuds i Kronoby. Bakom lar. '.' , kommunalfullmäktiges beslut stå~ . Kronoby ' ungdoms- och nykterhetsförening, 80m i en skrivelse tOg upp ntellanöls­ . • L..,.o '" j frågan ; de- uriga ansåg att ' öl­ . '• ' fylleriet -som drabbade allt egeringen f öreslår att det skall bli två timmar mera yngre inte kunde få fortsätta. svenskt program i tv 2 per .Initiativet från Kronoby v ecka. Regeringen kan om . kan väl prövas av andra IUlg­ . Stora uts~ottet har omfattat :du vill - åt.mi:D.stoae litet. domslöreuingar. förslaget att bilbältet skall

Eliasson spekulat io!1 i v ä ld och skräck, porr, skvaller... per so'nf örföljelse m.m. Harr tror det bör 'också v' kunna göra -'- a tt folkröre­ serfias verksamhet är ett alternativ.

I mycket h'a nalar det om en vettig användning a v de • ..så säg~ svensken .' l'0rs- resurset' som finns: arbets­ ten Eliasson, -bl.a. känd so~ kraft, skaparförmåga, tek­ författare och expert på ut- nik, t~d . . , Det är för en biJdningsfrågor. Han har ak- _nyttig . användning a v.-.ä ehfu­ tivt gått in i en "antikultur- resurserna som Eliasson vill kommersialiseringskampanj!' aktivera folkrörelser, vill och i 'ABF:s tidskrift Fö1l.st- att de ' skall få mera stöd. ret varifrån ovanstående ci­ tat är hämtat säger han: • I samma tidskriftsnum­

~det ' enda?

I

lJ'7S

- '

• "Vi måste s-äUa emot. Men vad vill 'v i sä,~ta ' i stäl­ let?

Str~jken

*

R

. 'Onsdagen .den SO april -

meIlilr

ALF SNELLMAN ­

-'::;:::C ~ ======================

=::: '

bli Obligator;skt. Det fiuiebär, får man hoppas,. att riksdagmu! majoritet är av samma åsik~, Det finns lag på att !lilen skall vara i ~ördugligt skick. det kan gott finnas en lag om säkemetsbältet - det är den - enda möj~ Hgheten att få folk att använda bälte.

.

Den som åker motorcykt!!l skall ' för.pliktas att bäril b jämL Det är bra. När det bär lagförslaget år

fört I hamn, är det skäl att ti

på mopedisterna. Det år rimligt

att kräva någon form a v kör­ undervisn.ing innan en person

fär sätta sig på en moped.

I

...

./


O n +pe . . 38 april

,'J

öSTERBOT'l'NISK,\ P-OSTEN

1S15

J(OM OCH FIRA "EN OFöRGWMLIG ' VALBORGSMÄSSOAFTON , och- välj 'ut Miss V al~Qr.g och-Mister Valfrid

f~r

,

"

år 1975

den 30.. 4. IVUORA 'onsdag kl. .'

,

2O~~2.00

\

:STIG, J HANS ZOTCH ~ -"A.LLTSÄ SPIKEN-I BOTtEN" '}EN RIKTIG PANGKV ÄLV' 19.00 via Kes}::is, Kimo o. Tuckor. Ekmans från Bock kl. 19.00

..

aaaaE'JaDE'JDE'JE'JDDDE'JDDDE'JE'J DDDDaafJDDt:.mE'JDDDaaDDDa' a a aE'JDUaaaaaDD·r.l1 '. ,

VIFIRAR

,

-V~-ALBORG " ', ' ,

-Ia

')A ', .

med .

~ .

NSWK IN GS~'&K'A, A'M ,. ' ,OS-, i ·öVER.MAIK BU~:

Frånkl.2Q.-02

§. ' I, .a

· »

V~er fr. Lappfjä~d kl. 19,10, Haglund , f. KMkö kl. 20.00, Ingves fr. Töjby via Nämpnäs kl. 19.30. St~ndlinjen fr.

"'Dr'opp-m" Vla Petalax och Pörtom. , ,

"

/,

_

,

'

ORDNlNGSM.GR. 1 o, l

,

a

aaaaaaaaaD,m aaaDaåaaaaaaa'a DCaaaa,a aaaaaaaaaai:nmala, a aaaatJua'a aB . .

-

,

~.

~

ASA TEATER ,. > I kväll kl. 19 SOM BADA BASTU

>

&u ~

kl 16, 1 ~ajfest och

av

,

SOM BADA BA3TU

19

V Ab .JOBIJND.l1B T

IIMoag:eoB sista föreställning: .'

Biljetter tel 14 661

..

ritidskvrko­ ppe~" sk(;las - _-ykarleby

38~,

4. kl~ ~1 ./

SÄSONGöPPNINC med-

"NICK BOCG'F;N', leam ' = f.d. FrösQgänget från Sverige

11 un~ tldigar~ !r ställer Konholms och Pedersöre - _ . ........ också detta är 1>akon) v fritidskyrkoverksam­ UDder juli månad .kommer utal h~ tid,s-, weekend': och pupper att vara verksam­ _ blda prosteriernas om~

..

't

I

......

••

\ VAJ..OaGs.,ASSOAFTON E X 'O D

Cnwes-na har till uppgift ·att

1"­ .~.;t":

f101~ef1i

Il S

~i\t

turister, villabOr C'ch ___ bofMt befolkning och _ _~IW med ,dem ,;>rdna guds­ _ . .S;. andakter och sångstuntipp

.

ORDN.GR. I o. .

n. -

'SERV.GR. I

,

.

,

,

'

BUSSAR: Vfdjeskog: Småbönders 18.45, Terjärv 19.00 via l{olam, Lappforll.v Esse. - Konlund: Såka 19.00, Gkby 19.15 via KronoQy. - H~dln &:'Rose: Oravais 19.00 , ..!.. via Jeppo 19.15. Monis 19.00 via Munsala, Nykarleby. V-oltU 19.00. Kortesjärvt 19.15, Vilobacka ' 19,30, Lillby. 19.40, Jakob­ stad 19.40.

de två proSterie~IUi eringen av' verksam­ I planeringsarbetet ingår afbjldn ing av ,d em som I

.Arr,: F orsby ,B K

J

med l grupperna. Förl dua denna utbildning dm ef!ektiv arrangerM

______-.:.._______________________________

'. ...... . .. uend på Kristliga _ _~_ _~-=.............. I Nykarleby den ' Demua kurs leds _av" Mona WesterIund från _iIsl. ._ Gmlha.r Särs ' och:!lingsfÖl'bundet. .

Försam-I

Praktiska uPl?lysni~~ Om kur-I~~röm, tel ~8 25~ i Jakobs:tad~ PM- l l Jakobstad samt pMtor In~a.r ger lektor Gun-Maj Wik- [Wr Jan-Erik. Nyman, teL .11 026 ~ecklttröm, te!. 12.021 1 Vasa. j

sel). ,

.

..

'


I

S'T .F: R 'B

o '( T N I !;; K ~ p·O S T E N

>

Dans

PDATOM

.Fred. 2. 5. kl. _.,

'

m-:ol ..

,"

. .,

,

~

BUSSAR : Strand!. fr. Vasa tlUsstation kl. 19.15 via Längå.mlD· ne. - Strandl. tr , Vasa busstation kl. 19.15 via Solf. ö-Malax, Längäminne: - Strandl.- fr. Söderfjärden 19:00 via Näset, Sol1 Service" Lennl Back, Petaiax, Nyby och Rainebä ck, ·Strand!. (r, Korsnäs Up5 via Harrström: TÖjby. Trås kböle. Taklax och Frönäs.. ­ Haglund fr. Kaskö 19.30 via N ä rpes oCh . övermark . ,

. Vi ·tackar vår ~blik för den. g!1ngna s.iison­ ... · gen... f Pörtom nf rf :

-

=

(

\

I

Onsdagen 'den 30 apriL- 197~

--~---=~~---=~-----

/

.\

.STEN "GLAS . .

,

,

/

, OPPNINGSDAX o

pa

..

DANS .PÅ NYSLIPAT GOLV ·i

OytDN.GR, )

LI~~BY fred~

SERV.GR.

. &­

2 maj ~I. 20 · , .

L .U T

l

BUSSAR: " KronJunds fr. ,Såka18.45 via Gk:by, Kronoby ,KåJlby, Esse. .sjönejdens fr. J: stad19.30 via Bennäs. Sjönejdens tr. . Hlrvlax" 18.45 vlä Munsala,Nk:by, Jeppo, Markby.~

'. SJ:AMPAR TAKTEN ·CiJR ·

••• AHAI ••• S Ä S O.N G A ,V S

N l NG •• ~

·KV 'B ULA 't ·AFP'li fe A"N" ;FRED. 2.

-"

,

5." 2~Ol

',

\

VI BJUDER 'PÄ-:

TOPPBAND FRÅN SVERICE . FOR MYSJ:RE OCll HALiA-bÅNGA.RE .-\

"

.,

'-

. Nu går vi ·i ide •• • sommaride • • • .,

.

\

BUSSAR: • Haldin från Vasa, Centrum kl. 20.00. Från busstation kl. 20.30:

,

/

Tack s1M ni ha för den gångna vintern • • Vi hoppas att'

vi ska

• !

,

träffas 'på nytt i höst .' .. .

-.

trän

OT . Vörå

~l.

-'

Orava.l!J Grillcenter kl. - 19.30,

via KaitBor,

19.~.

Majors ' t;ån Sundom Nä,set kl. 19.30 via Munsmo, SOlt, Cefttr.but., kl. 19.50 via Toby stenbro, GIa Vasa kl. 20.15 via Velkars. . ' .

KVEVLAX UF

aaaabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~aaåa~aaaaaaaaaaaaaaaaaaD~al

El

g.

'

. EJ

1-­ '/ O' ~

J!.

"'EJ ._El' . ..

~

".

. . ,

-

-­ SJlSON'GOPPN,IN\G ' " .

I

'.

, EJ

" .gEJ

,Y T :T E ·R ,E 'SS', E · _I ". Lördagen. . .g ~ Ii N' ~ E~ if~ T" ~ ~J~:H I, ~-S . 1 ~

den3.~5. .

El

-

...

o~.GR. 1 El BUSSAR: Ekm~s fr. J:stad kl; .19.40 via Kållby. Kronlund fr. SAka 19.00, Gkby 19.15 vl~ Kronoby. Sjönej4en !T. Vilobacken 19.10. Pu/ mo 19.30 via Fors· . El by ochBennäs.Ekman fr. Terjär:v 19.15 via Kolarn, Snåre och B'äcltby. · . . . . / ' " " '. . ~

tlabaab~aaaaaaaaaaDaaaaElaaaaaDDaaaaaI'.1J.'1al'.1l'.1al'.1l'.1al'.1l'.1taaEla~....;

__lJDaa


­

"" öStERBOTTNISK~ ~b~TEN ,. i ·

I

I

vslulni"gship,a

* Finlands hå.rdaste! * \li lottar ut 20 av Jussis och . Buffalo Bills nyaste sk,i vor. * Öyerallt. Vå.rdekorerat 'inne, ute - ja, . ' , * .

F1nI!mcls, I detta nu, bästa dansorkestrar tävlar om pu­ bllkeaa gunst. Vllken viUJer å' '

.1 DISCO

-

LÖRD~

AV

BUFFALO BILLZOTCH

3:5.

W

W

W

W ...2'6 ? W

W

RAITINEN

SE BUSSARNA: Strandlinjen från Va­ sa busstation kl. 19.15 via Handelsespla­ naden. Kl. 19.15 .f r. Söderfjärden via Nä­ set o. Solf Service: Kl. 19.15 från Lång­ åminne via ö- och Y -Malax. Kl. 19.00 från Närvijoki, Pörtom, Rainebäck och PetaIax. ingves kl. 19.15 från Granlid, Näverås, Norrnäs. Kl. 19.15 från Pört­ mossa, ,Övermark, Rangsby. Kl. 19.10 från Kaskö via Närpes., Westers från Lappfjärd _kl. 19:15 via K:stad, Tjöck.

~ ' BOYS ,

~

~.;.!!le..;.!!le.o.'!?... .;SP,o.;.!!le..;SP,o.;.!!le.'

-=

~ ' JUSSI .

,,'I2ö ~ 'Il?... ,,'l?<. .;SP,o ' ~ WW'!'Zi.'!'~'!'6?f6?~~ .,

.;.!!le. .;SP,o .;SP,o

>

,

\

BIO WKING :- 'MA:GNUM 44 ~ Filmen du int~t lår förbise o ' - utan mtlste se.

\.

."

.

I

VALKOMMEN( VI TACKAR PUBLIKEN FöR DEN GANGNA SASONGEN. ­ VI TRAF­ F~ IGEN I HöST. .

presenterar vi FlnJa.nds mest" rutinerade och vinnare av ' tävUn~eD SYKSYN SAVEL

,

I

/

.,.

"SÄ S-ONGENS SI ST ·1 liANS IV Ö RÅ MISSAR NI VÄL INTE!'"

REFLEXBANDET .'

Lörd. den 3.'t -

OCH

kl.

EXODU'S

"'

2O~l.oo

'

Vi tackar vår publik lör ' denna säsong, och hoppas att hi lår en härlig sommar. 20 sept. .; öppnar vi igen lör en 'ny säsong iVörå.

V ä l k 'o m m ~n !

Så ÄR TIDEN IGEN INNE FÖR S Ä S, O N G "'A V S L· UT N I N G' '/ .

,

Vi avslutar

GII,S T.F

med

I

/

­ BUSSAR: Vester tro Pörtom.

.

L6RgAGEN

.' \

.

WASA·,~ SUL~'":(ALI:MI_. . .

Lapptjä~d kl. 19.10,. Haglund

fr: , K~~ö. - kl,

\

.

I)~N . 3 MA~

20.00, Ingves tro Töjby

Via

kl. 20.00

I.

.

Nämpnäs kl. 19-.30. Strandlinjen tro "Dropp-in" via Petal9.x' och ­ • ORDNINGSM.GR:i.. ' I

/

DEN SOM ANNU ' lIANGER ,MED •••

DANS ·i "

REPLOY'

, SÄSONGAVSLUTNING

Söild. 4. 5'. ·kl. 20·01

,"

och l majfirandets . avslutning för i år

\

lörd. 3. 5. kl. 20

* ~ CLEOP 'ATRA * * "

ft.ICKOR GRUPP 2

.,

NEW KINGS

'DAMERNIA S . TIMME

~JKÄR GRuPP 1

Vi tackar för oss. och hoppas vi möts i ,höst. ~

.


.'

öS T E 'RBOTT N

8

*

B()ttled blue Dragon, fr.v. Max ' Hellström, HAkan och Johan Hagström. ,

Hagberg,

FoJkeRosengård

.,.

*

~Uo,

Publik

tJ.ngdomsgillet vann A UF-~:tt;i~e~'porten .

IS K APOS;T-EN :..

Zo~tch

~

o I SAMBAND oied AUF:s vårmöte avgjordes frågesport­ tävlingens final. Via kvalificeringar hade, sex 3-mannalag berett sig plats för finalen. Tävl~ngen blev spännande in till det s\sta.

\

fr.v. ~an StenhlUJ, Pertti Autioeho; Olle Wiklund och Jouni Baurell.

o~h

jury. ens,e:

bäst,.i Pe·t alax

' ZOTCH plockade hem 57 av 136- avgivna / röster av publik~n vid den tredje uttagningen

i SöU,:s orkeste~tävling i Petalax ~ i f~ed~gs. ' Domarna gick på samma linje: de tilld~~a~e

vasabandet 14-. 75 poäng sammanlagt, och · utsåg Zotch rtill segrare. JJarbarela gick---vidare

till finalen med 11,5 poäng. ...

Frågorna var 12 till antalet Ungdomsgilleti .!I:!o som. d,är­ Domare denna gång var RU- , över de övriga, sade .domarna, 11igt blivit utan gitarri st, . men i och uppdelade i a- och b-svar'. med lyckades nå en två poär.gs no ' ~tvall, Ingmar Pensar, Barb~rela fick beröm för om- elfte timmen fått tag på en ny. Som måt hade frågeställarna ledning. 16 poäng samlade Ralf Sjöblom och Jouni ' Aho, växlande program, kultJverat Nu hade Max H e Il s t r ö m ställt att åtminstone . ett lag åbolaget som bestod av Anette Det, fanns alltså f.y ra , dom ?-re s pelande, -för en rätt bra ,sår.g-Ih.?p~at ·med ..nästan, di~kt till svarade rätt på alla frågor. Nordberg, Jan Söderholm och på plats, ' vilka· varder~ kunde s olist och en bra trummIs. tävlIngen som solOgItarrist och ~tta lyckades man ' också med, Lennart Nordström. Tvåa blev ge högst fem poäng. ' Och som ~tt plus_ n'oterade sångar~. Det var för~ta gången vil:1iet inte var fallet vid uttfl.g- Kamratföl'bu'ndet i Skären Il 'Juryn ansåg att Zotch hade ·domarna att &:rbar:ela spara.-Inan , st~d på . scen. bllsamm~n~ Dingarna. 'Frågorna var tagna lag med 1.4,5 poäng och trea genomarbetade arrangemang, de på volymen. '" , med ganget, så det .var lItet från elva olika områden och med halva poänget mindre var rytmi~k~ ~äkra, prografUDe ty! · öv riga band som der- nerv~st. .

hälften,' av; dem var , aktuella. samma före~ings lag I. De öv­ met var .~al, movat och om~~x- tog' i Petalax var -Bottled blue Men ,modig var han som ställ­

De olikartade frågorna gjorde riga lagen kom upp till följan­ Iande . Dartlll noterade dO,mar- D.ragon från Gåmlakarleb..y och de UpP\ .

tävlingen intressa,nt och poäng- de poäpgtal: Pederså uf 12,5, na att orkestern uppVIsade Erectio från Jakobstad. ~

ställningen mellan lagen varie- Kimito uf I 11 och Kimito uf spelglädje, att den . hade goda f' _ . ' 'Uttag ninga rna i orkestertäv­ rad~ under hela tävlingen. - II 10,5: Förburtdsstyrelsens lag sångarrangemang ~ och en god Den föi'sstnämnda kvartetten !ingen ,är därmed ay klarade. Fi-

organist, hade närapå lämnat borta f-Fån nalen går i Karperö den 25

Avgörandet (,ö ll på den elfte samlade 11,5 poäng. ,Zotcli höjde sig musikaliskt tävlingen. De hade , helt plÖts- maj, frågan. dä:r ·det gällde att veta vad ' trära men runt ~sho~keyplanen heter och l VIlken I " , idrottsgren ' termen , ': d~bel UNGDOMSNÄMNDERNA IVörå: ~elson" används. 'Det VI:;st~ Oravais och Maxmo har vid, för-, delningen av årets ungdoms­ " ' nämnd~edel specieHt f~ sig vid föreningarnas redovisning , av medel som de beviljats föregåen­ VAren är här pä allvar och

de är. dimsbanesäs~:mge n- börjar,

De föreningar som inkommit , "HAR DU PENGAN med ofullständiga uppgifter och som iDte är I.nregistrerad~ beak-' A' KAN DANS?" tades inte ' vid fördelningen. Eftersom imgdornslk gen ställer. Dä är det bara att köpa flotta Ahrenmarks-byxor , krav .~å ~ngdomsn~nlierm\/upg­ domsforenmgarna bör också la­ hos oss - helst med en snygge- gen följas, är mottot för ungSt.Tropez-skjorta fin domsnämnderna IVörå, Oravais - och du blir ett och Maxmo~ . LEJON - PÄ DANSGOLVET. Så _här fördelade. nä~nderna' r 1975 års anslag: I ­

Delade anslag

I

I

VArens gabardinbyxor frAn Ahrenmarks _ ­ Hr verkligen något alldeles extra. I;IIer VöRA:

som en dam sa häromdan: här fina byxor finns ej nägon annanstans". Det är Vörå ungdomsförening sa sant som det är sagt. Kom . In och se - Vet;ksamhetsledaren ajäl::,. . _ Ungdomsorkestern

,rss

I --

*KoivlSto.

, .

BarbareJa, fr.v. Henrik Berg, Erkki MendeJin, Curt-Erik_' Und.9vist, Nils Gustafsson och Heikki

12.000:­ '6,000:­ 6.000:­

--------------~--------------------------------~--­

ORAVAlS: - SimkursverkBamhet Oravais ungdomsförenfn'g SNÄRT ....plt var STJÄRT - Sportlovsveckan 1;.000:­ - Direkta ungdomsverk­ byxoc. hän ,

Hellnäsnejdens un&do~s­ samheten Hellnäsnejdens ungdoms.: Ungdomens eget inköpsstäl~ .. förening ~ Direkta ungdomsverl{­ förening 2.200 :­ ~heten - Direkta , ungdoms­ 450:­ ~ ~S[liga juniorsekt. verksamheten Svensk Ungdom 250-:- ,Orava[s 4.H-klubb J(yrkog ~ Tel. 1;4 775 YlIhärmän-Ylipään ()utdelade medel Alholmsg . JAKOBSTAD Nuorisoseura 1.500 : MAXMO: OutdeJ.a4e medel 600·...,:. Kyrkans u~gdom

"

Hellnä:>nejde!ls, ungdoms­ förening __ Outdelade medel

(art på:" tomter där föreningarnas lokaler befinner sig, 3.500:­ 6.500: ~

"

6~corne~

6

3.250:­

Nämndernas sekreterare Carl­ Gustav Nykvist har uppfört kar­ totek över alla föreningar som 1.250:­ verkar inoIll kommunerna, 1,500; ­ ' Ännu finns , föreningar som - t.ar 3.:.200:--':: stadgar enligt gammal ~odell men nya är under bearbetning, Vidare 2.000:-":: finn.s föreningar soni bör få lag­

-BlLISTER! Spar:"a bränsle , ~ndvik tomgång AUTOMOBILFORBUNDET r.·f.


-

~ ~n

30 april -

,

öSTERBOTTNISKA POSTEN,III'It1TIDS1'9RUM

19'75

,

,

Kimito-diskot Nabben opulärt hland de unga

)

l

DET AV KIMITOIJNGDOMARNA så hett efterlängtade diskot, kunde 'iin!li: öppnas den andra april "i deras egen lokal Nabben. I mer . än ·två, å~ har

..änlat och jobbat och dessemellan {(irsökt samla . lite ' ~a medel: M.. n,

Kimito u'{ :s ,väh·nja och ,ekonomiska ~jälp hade ' man nog inte ännu

..ul något eget "krypin?'. ' där diskoiokalen in- ning rätt långa sträclwr vilket fönster anskaffades och syd­ ...

tillhör uf och>- har i ti- kostade stora summor. des.

tjänstgjort som , handar.Iden kalla delen av huset De odI Slöjdsal för Vr~tliÄlla fanns tillräckligt med ytrym- från,

l

gami~ stolar 's om ~öptes

ett kafe putsades. om­ " __ler·- och lantmannaskola me för ,att man där kunde in- kläd<!es , och' målades: Några­ JIA . . tiden de arbetade ltn- 'reda ordentliga sanitära utrym- gamla bord från 'husmoders- . . . . ........ tak. , Det har ock- ~en för vilket man måste- an- skolan 'har målats och skivor­ slöjdSal för Vreta foJk- lita fa:ckfolk liksom' också förna beklätts. med självhäftand~ förri.n där ' inreddes el-in~t!l-lleringen" belysning ()ch plast och ser riktigt prydliga . ._ .... förmedborgarsko- värme. t. ~ synes . vara väl Men inredandet av själva Men mera bord ' och · stolar !t med ungdomsverk-diskolokalen · det klarades av . skulle behövas och en kokplat­ ~ d~utoms~o~t.eJ;\- på _friviiIig väg genom ungcto-ta drömmer ,man om f.ör att ' sm samUngslokal l öv- marnas egen arbetsinsats och kunna börja sälja varm korv. _ -t:en, de -timmarna ' var inte så allde- Vid disken säljs förresten bara: all denna' tidigare verk- les,,-få. En vägg sågades' hed, läSk (')ch snask. Inte vare sig'_ ' saknade huset ~llå sa- bardisken . byggdes. upp, tak, ql, tobak eller tuggumriti. Ste- '

ubymmen, och det blev , väggaIt ocb golv m~lades. reon är ett arv ' från tonårs­ liten satsning uf fick gö. , träffarna men man skulle . na­ m aU få itet i det skick Pengar till målmng gav , den turligtvis behöva mera skivor'

fordras. Både va tten första pappersinsaml~geJ1. ~t- till.

IIite ~ Ingeravtryck , utan bandavtryck bar de mAlande IJng­ måste dras och det terligare en pappersmsamlmg, domarna lämnat.,.. Men Hans RoU8ten , finleku aU , b_ skulle ha gjqrdes och gardiner ' till 19 • Skild sektion ,_n baDd Im ed I dekorationen.

"ru..

*

,Nabben är en speciell sektion inom KimIto uf med ~8in egen s!ytelse som har" B~X rör närvaraJ}de medlel)lmar. är Margit8. 'Lindholm or-df.,

F ti" ·- 'iin~männell

danstid ,till , 02.00

ung.dom'~rbetare

LÄTT

/'

DEr AB INTE att vara ; det . ._ ....Ie ' Abolaod. konstaterade AUF:s .ordförande , Per .· i I • •• e r vid hälsnings~nförandet ,på aånnötet den ~O ·

PUcas, Dalaskog. Ekonomin,'

'

·S', V' ~ ~'r't,.. ' 'faO .. .

·fo··'r -"U,' "f

ledarbris~n

,och deJl åldersstruku,l'en ,ä r problem vi kommer länge' ...ttas med. Enda Ijusnfug han kunde ~ ' var, (lm ' &.Il. "pöna vågen" .Skulle hämta ut nytt folk till v~r.a i

He~rik Mattsson ' viceordf., Styrelsen har delat ,upp an­ ,Christine "Bergström :;ekr. 9ch svaret för di~kokvätlarAa så Key Lindholm k!l88ör, övriga att två medleIDlllar tar en vec­ medlemmar Marika TörnqviSt : ka åt gången och ' diskokvälllir och Ari Hellsben~. • fJliJ SIDAN UJ

l

ut

information .Mellan-Nyland

o U.NGDOMSFÖREN~GARNA i MeUan-Nyla.od är bekymrade .över, kontaktsv.åri~heter­ na och de möjlighet~r de ~:ratt få ut information _och , nyheter D.assmedia~ Detta .".......r tyckte trots nämn-.-: 'F.örutom de ordinära, för­ ~r, att 1974 var handlinga:rna tog vårm.ötet up' p pr. grund av ,att .det i Helsingfj)rsregioneo på .svnskt bäll. inte finns Jlågon - lokaltidning eller lokalradio i egentlig mening. Dethär konstaterades bl.a. vid, Ny la.uds ' sv.enska lUlg­ alF ~lig och mångsidig till behandling länsmännens domsförbunds 'informaroinsdag i Kyrkslätt. där man dj~uterade informations kanalerJl&. . .dEI_ _t.. Han sade också, beslut att inte ge läagre till- , ' .' _ kan skönja en fÖrstå- stånd för danstillställningar ' kontakten, ~ed mlissm~ och den ioter~ , inf~rmati~B. . ~ ,., ' , olika håll för våra än till kl. 01. Ärendet diskuteDet framkom att kontakter- d,e t omöjligt för ·tidningen aU terades livligt och där konsta­ . . . . .iIa. och därmed bar radeslivligt och mp,n beslöt, na med .lokalpressen och ra- bevaka allt spmhänder ' i re· ' terades bl.a. att informationen fått acceptabelt . att -uppvakta länsmännen med 'dion i- östra och västra Nyland gionen. Det dä.rför viktigt I eventuellt, borde .läggas sä resolution från mötet. Mötet vari.t r ätt god., men ,h är finns att 'ungdomsföreningarna ger att den från NSU ,.går via 10-', W . .1itI1!ts förhandlingar un-- beslöt vidare, :att sommardan- det också möjlighet till uj;vid'- massmedia tips om 'saker och kalförbunden ut till I förening::. , serna ' bör få förlängd tid till gade kootakter. I främsta rum ' ting , s~m är a~tuel1a och. arna. åtminstone kl. 02: ) bör ' kontakten ' från (ältet till har nyhetsvärde. ' Det k~~tJ, ta.tleradeS cckså att massmedia effektiveras. visar , en - för- , Då danstillställniJlgarna , på .' , Betydligt , svArare haT för- NSU över lag bOl'de gpra mera sommaren' är Ii~svillkor, för Informationsdagen hade 'sam- eningarna ' det ' däremot (' Me1- PR utåt, eftersom det " visat föreningarna, , anser map detta lat ett trettiotal pe!'S0ner 80m lan-Nyland där n kspressen sig att man på f-ältet inte kän­ kostnader förnen or- vara ett ingrepp mot för6 in'g - representerade ' uf-röre~sen i och radion är mera: riks- än ner till ,erganisationen tmräck­ ~eten för se­ arnas ekonomi och fortsatta' hela Nyland samt lokalpressen' lokalbetonad ' och. det ' medför Hgt , bra.-' Dethär gäller främst , ft!' 63.974. Skolnings­ existens. 0Jn man avslutar som- och rundljadion , i Helsingfors. att .små nyheter och ,i!lforma- personer och , organisationer ' iallb'1llk1ti'olnsverksamheten mardanserna redan kl. 01 kom, ' tion som berör ett b,e gränsat Som kte ' direkt är kl'lUtna till IZ.IOO och kansliet mer det att innebära ett stort P-H. N y m a n som repre- .område eHer en mindre grupp ungdomsföreningsarbete. , Ock­ Yar de två stör.sta pUl;,lliknörtfaU och dessutom senterad~ lokalpre~sen poäng- , människor sällan får plats , i så ' informationen ' i ÖstetbottInkomsterna kan risken för ordningspro- terade, att eftersom de flesta spalterna. niska Posten och JfiJilands av statsbidraget blem efter dansen uppstå. lokalredaktionex: ,är underbe- . 'svenska ungdomsförbunds , mannade och dessutom bevaOckså den jnterna informa- språkrör Fritidsforum diskute­ biog~komsterna _ B. kar ett rätt stort område, är tionen inom uf-rörelsen disku- rades --livligt.

via ,

år

en

om

s(.m,

"

l

ett

j

~._~---,


)

.

,

!-_,______~------------------------------~TERB~~SKA POSTEN/FR=IT~fD=S=~~R=UM~~_______________V~~!~~=!a:~f~n_d~e~n~3~O~~~~__19_7_5_-____-;

'F 1'1h·· 'k",I d' b' 't t'

I -: O { og~ ; O e a '.

rl_.llnAIAI"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~II!II1UIlIlIl1I11HIIII1I1IHIIIIII1I1I1I1HIII1HIIHII:1I1I1IIIIIIIUIIIIIIIIIIIUIIIIIlIIIIIIIIIIIIII~ ,

E- - "

" . . ' . ..

I Le_dars~ktorn I~m ledat..tbildningei11 l bo·· r .' .s·e's ' . '.0·· v~er e

~

"

~'

i

O LedMutbildningsfrå- i

gor~a~ behandlats ett otal~r ,gånger de se-

1=-5=--=----=

e

,

DEBATTEN om ' Iedarutbildningen vid FSU:8 blev i törsta habd ' folkhögskolr~ktorernas angf:'lägenhet.

Trots den utre~ning Som fanns förirrade ~an sig i ' termi­ n"ologidiskussioner. Varje rektor framhöll sin egen skolas

förträfflighet och ställde frgor om ' de "Övrigas utbildning.

§

-

I ~

=

e

a~

II

Enda konkreta resultatet blev FSU skall I ta initiativ till en grundliga~edebatten ,!tredning av att ut~ildningsbehovet. ~ ~

. !ä FSU:5 ordförande O~av " ~acitet som är ~elt . överdi~ ;

~ s,i o l' g å r d har lett den armeii.sio~erad. Vi mås~ pre- 'I

'§betsgrupp som gj9 rt basutred­ cLsera vilken ' kompetens ut- ' § ningen för diskusSionen. Ef­ bildningen ' leder till annars . ~ tersom han själv ,är rektor för kan vi beskyllas för att ma, " . ., ~ , , " ~~n_ kunnat,.konsta~ra en "i\O- de folkhögskolor, ' Finns, nillulera, med ungdomen. Ha~ , ~tt ol~a tttbildrungslDstitutioner, framst folkhogskolorna, e b d . l d t'" 'Id . ställde en rad 'frågor b•.a. I, I . --" mf . 'I'k I led ' tb'ldnl = som e rIver e aru ul nmg, ,p anerar · och geuo ör , 01 .a . ,s ag ~V ' aru I ngar, ~ d ';" ,\ kt ed onr den nya fritidsped{lg.)good d' . k d'" 1,. ' " e= ) var e o-vrIga r~ ~orf)rna r an men att en no;. van Jg oor lDenng saKnas.. ·. å f or " h and k 1'1·t·I t lOS . tOOa lid a linjen på Finns. . " . ,. ~ p 1=_----=-----=

nast& åren, dels inom uf-rörelsen och d~ls i andra s.,a mmanhang. Nu har frågan på nytt aktualiserats, men " j ett vldart-;' ' perspekti~, ~

. I §

vå.rmö~

'o

' _!_=

"

I

J"

I''

00

. " ' " .) if . UngdQmslagstlftmngen, en komm~nde kUlfurlagst tård I . ' ' ;. ,' . ' d mng, enkomma,nde Idrottslagstiftmng, barnagv S ag~n ,.:- m.fl. m~Ör behov av olika slag av leparv~kaD!~er. Det ar fråga olll' lediirl'l' som på olika sätt tangerar och påverkar uf-rörelsen. '\'. ' ," , ,-

'~

e

tin

d

utredningen och ansåg att " t d t'" h k" d • Fritidspedagoger

arbetar med barn

= en var en en IOS oc . or e ~ f ' Fi ' f 'lkh" "I{ l ~ ram . nns . o, , ogs o a .. ,

I

--: /

.En , omstand~~h~t , ~om mt~ , _ Fritidspedagoger är en ~ gjorde u.tgångslaget battre var tenn som lånats från \ Sve";ge, \ •• I ,\ - . .. , e att Olav Storgård de 2-3 se~ I ~ . I. syf~ att få- fill s~nd ~n översyn och skaffa ett ,slag~ ~ naste veckorna distl'ibuerat en sade Olav Storgård. De arb~- . ~ helhetsbl~ av ~d:.~~tblld~~~~ooOCh d:.!eh~V som fl:n: l ~ mycket tilltalande kursbro­ tar md. baz:n ~rån 7'::::'12 år ~ ~ svenska I11~n f' Ibsatdte' år ' ~.rt enl dl fse an ~n , &br ~~ks- ~ schyr i vilken han bI.a.. slår slutna , mstltu~lOner t.~x. fn­ - grupp" som VId or un ets , v mo e.l a e ram '-sma era - !ä e , f ram ' en h e·I t ·ny l"mJe Vl'd sm . tidshem . .Deras, verksamhet är' ~ • " , . , nmga~ och .sy~punkter,.. ' ' . ~ skola _ " fritidspedagogutbild- arbetsterapeutisk mrIktad (sys­ " " ,Man konstalerar att d~t !1llmänt .taget f?re~ommer ett ining. . ' I selsätt~ilig, ~obbyvefk~m~,et). Anslagen bör fördelas på bOIJia § o'ka.I1de beho~ av le?ar~ på alla plan, I o:g~~satlOner, kom­ ~ Storgård presenterade den Ma~tm B a c k, LappfJard~ sAg Tor Wlkström, Esbo, ett rör ~_e5l . ~uneroch ~orsamhngar, o?h a~ detta ~ sm tur betydet en ~ 19 maski~krivna sidor omfat- folkho~kola resonerade k1 ng ~kt. I bakgrund~ NSU I ?~ad sats~mgpå ledarutbll?m~gen; V~dare kommer ~an ~ tande utredningen. Han avs!u- centrahserad. eIJ~r decentrahse­ tt!l det resultat~t at~: orgamsat.lOnernas e~en ledarutbl~d- ~ tade m~ ått konstatera att rad ledarutblld~I,n.g. oc~ mell~-I - nmg ger betydhgt storre praktlsk ' effekt 1 form av aktl'lt­ ~ han i debatten inte skulle tala de . att ­ teaterhnJen LaJ.!p­ verks.a~a ledare,' än vad skolornas l~da~~tb~~dning ger, i som FSU:s ' ordförand ~ utan fjärd kunde kO?rdi?etas­ med i ,Detta beror på att skolornas ledarutbJldmng 1 huvudsak ~ som rektor för Finns folkhcg- ungdomsledarutblldnmgen . på , e används för att meritera' till vidareutbildning. ~ skola, . SöFF, §

I

00

"1

*

i

,I i

I 3 §

i== =

'

. .

~

Debatten leddes av Gustav O Arbetsgruppen har forsokt sIg på att orgamsera upp I '§ S k t'il ä Il a I • • Utredningen styrd! terminolOgidjungeln. vilket helt säkert är på plats., Det ~ ,u . -som klart understrykes är skillnaden mellal} ledare verk- ~ • Splittrad \T orbjörn E h jo m !lA, "Vörå' samma på sin fritid och yrkesverksamma ledare I de ~ _ överdimensione~ad ·folkhögskola menade att lLan s!>m livnär sig på l~daryrket och har en utbildning för ~ r sannolikt kan ,satta likhetst~, yrket. " ~ Bengt · B a c k m a n . från ken mellan fritidspedagogut; Detta är en nödvändighet nu spe<;ielIt ~ed beaktande . ~ ' SÖFF inledde ' ' tankeut bytet bildningen på \Finns och ungav att den lag-stiftning som fiI1ns och den som är på kom- ~ med att konstatera' att debat- domsledarutbildning. Han tyck­ mand~. , . ___" , , ~ten . var ett lovvärt inifiativ te att utredningen .Ivar styrd Det 'är också en nödvändigIlet för att få rä~ida i den ~ men att tidpunkten var fel VRId och hade slagsida åt' ett visst diskussion som förs i dag, där man ständigt talar förl;>i § ---'- nu har skolorna redan sina håll. , varan!ira därför att man inte menar samma sak, int,e talar ~ planer 'för nästa år klara. . Jan-Erik F r o s t d a h l, StlU, , i samma ledartermer. ~ menade att Finns .utspel sanDå det ' gäller utbildningen för yrkesmässigt ledarskap i - Genom att tre nya sko- nolikt innebär. att' Storgård vill kommer gruppen fram till ett betydligt stprre utbildnings- , ~ lor inleder ledarutbildnjng skapa en föx:utbil,d ning till den behov än vad' man p'å olika håH tidigare trott; Behovsbe~ ~ nästa år leder det' hela till Iungdo~ssekreterarutbiJd~ing rIDmingarna är visserligen mera baserade på praktisk kän-.. ~, en ,enorm splittring, ..ade han '{lIl ha ,placerad VId So: ' nedom om verksamhetsområdet -Och antaganden om hur ~ "'Backman. Vi håller på att II ci.al- och kommunalhögsk~l:m l ' ut~ecklingen kommer att 'ske, än baserade på s~fferfakta. ~ bygga upp en utbildningska_.' SI; m . Också fastän beräkningarna skulle vara tagna i överkant, ' ~ visar de att det måste Ske en :seriösare och m~ra målmed- § veten satsning på ~tt få till stånd yrkesmässig ledarutbild- • ~ / \ ' ning av olika slag, .' .. , 00

'

.

"

' ,

.

'

-il' -

I

~

3i~ 3

1.,

I e

I

'

Sexl-kIusser"

o •• ',budet! p,a ar

O Det förekommer en rätt, omfattande splittring i de ut- ~ har 'Qcq Arbetsgruppen tr~r/~ att detta beror på brISten av helhetssyn på frågan. Det ar ~ också ifrågasatt om de uppskisserade planerna kan för­ verkligas inom ramen för de resurser som respektivJ skola ~ har. Arbetsgruppen föreslår därför en större specialise~ ~ ri ng och koncentration,' b1.a. för att komma ifrån den ~ oklara bild som hela ledarutbildningsfältet nu lider av.~ Det finns alltså ~tt klart uttalat behov_ av utbiidade i ledare på aila plan och att de ledarutbildningar 'som olik~ ~ Skolor vill göra, behövs. ,Det som däremot inte är klarlagt ~ är i vilken mån det finns elevunderlag för olika slag av ~ ledatutbildning. ~ Man kan 'o ckså svänga på den frågan. Hur skall man ~ göra ledarYrket att raktivt? Det är en betydligt större ~ . fråga där yrkesstatus; lön, ledarutbildning&!nas omfa,tt- ~ riing och effektivitet, folkhögskolans status m.m. ~ommer in i bilden. På den pUlikten måste diskussionen fortsätta.

i bildningsplan~r Som ~kolo.rna ~=~

3 I!ii =

I! ­

i

!

~

i i

-I 3

.~ =

i

1

I I

7

,-

I

.

;

, n~ 1

=1IIIIIIII1H"'1IIIIIIII1UII1UII~IImIIINIIIN'IIUI"IH!UUIlUI!HI"IIMUW!!MlmINPHIHlllluuIIIUluYlUulllIUIUUIIII

EJ En fråga som tangerar ovanstående är inrättandet. av kultursekreterarbefattningar i kommunerna; Det är helt i sin erdning att dessa tjänster fås till :itånd, men att som i Närpes placera vakansen i lönek1ass y 20 bådar in~e gott för kultursektorn, samtidigt ~om ~et visfr på vilken lag status kultur och fritidsfrågorna fortsättningsvis har. Närpes som föregångskommun f många 'sammanhang b1.a. i ungdomsleQ,arfrågan 1964, får inte bli ett preJudicerande ~xempel för de österbottniska kommunerna, med att 'pla­ cera kultursekreterartjänsten i . en löneklass , som -i dag inte ' har en chans att 'locka elis 'halvkvalificeråf folk till '

i 'i

.-

,

.

b~fattningen.

Sex: löneklasser på är budet.

o. S.

r


/

-.-/

e..dagen den SO ap"l - ' 1975 öSTERBOTTNISKA PnSTI!:N IFRITJDSFORJ'" I» - - - , ,--,--~--~---------------~----------------~----~--~----------

SOV-klam som

röstade~ 'ned:

, ~,

.VerId~~ kostnader

grund för anslagen

{{OSTNADE~N A för verksamheten hör utgöra ' ,~as .för anslagsför~elningen till di­ 'striktsförbund~n inom FSU, säger SöU i \den kläm man för­

sökte få vårmötet att anta. Under år 1974 borde fördel­

llingsgrunderna i stället för 19-13--8- för resp. S.ÖV, N~V , och AbUF ha varit 25--8--7"hävdade SöV i en utredning

man -gjort på. ba~n av . distriktsförbundens bokslut.

,o DE VERKLIGA

i

fortsättn~n;en

I

j, I

Klämförslagetvar .,enda ;rå-I procent, NSU 73,5, procen t ~ch I gan som . äckte debatt un er AbUF 52 procent. . I. " .. I de ordinarie förhandling arna.. SöU räknade knappast ' med - ' Ka~. ~ådaQa van~boner I att få igenom klämförslaget an~es berattlgade, frågade J I-.!.n­ , men drev i' alla fall frågan till EI1k F ~.o s t d a h l, ~~ drev ------------~ omröstning. frågan for S6U:5 de1.Ar det riktigt att Söp bestraffas tör ner bör ,in,te få ä'ndra på maEn form ' av demonstration? att förbundet - lyckats åstad- tematiska fakta. ' . Fortsättning följer säkert komma egen xriedelanskaffnär årets ~tatsanslag !>kall för- ning? '. SöU vill vidare att tingäng~

Storgaru:avgar 0...l

O

Skuthälla nao·sta'?

delas. , De statsbidragsberi\ttiga5ie kostnaderna för SöU :s ~ del är 242.000 mk, för NSU:5 del 82.000 mk och för ÅliUF 63.000 , 'mk. I ~inarje bidrag + projektbidrag " har', 'SöU ' erl\åIlit 66.750 ink, NSU 60.250 mk och AbUF 33.000 mk. De t 14 utgör för SöO :s del en sta~sbidragspr.ocimt på 27

I klåm'förslaget! säger SÖU,' liga ' projektm~el Skall~aka~ ' att 1,974 års bokslut, budge--= för särs~ilt , specifiserade pro-, ten för 1975 och ett mellan- jekt och inte d~las ut som bokslut på hösten bör ligga klump'summor. till grund för anslagsfördelningen, vilken ma~ vill Skall ske , , De ' När ' klämförsla,get .röstadeS, På hösten. matematiskt framräknade kostnaderna -skal-! ned - ,24 röster mot och 19~ sedan utgöra ' grund - för , an- för - bad-SöU att klämmen slagsfördel~ingen. Känslomes- skulle antecknas till protokolsiga argument och ,motivatio- let vjlket äve~ accepterades.

:OLAV -..:...STORGARD avgår som FSV:s ordförande vid årsskiftet. Detta ' meddela­ ' " ' d~ har , när han öppnade ! vl\rr:nötet på m/s .\.urell!:'-' Det betyder I att ny ' FSU-­ ordfÖrande kall väljas' vid höstmötet. Som kandidat har redan ~ nu , framförts Gustav S'" u t h äll

.

/"

.'

'.

.

,

..

OIndointe ännu'

-..

utnyltJa

,

a: ----.----­

,~

dohar "'--iIOP, •

'. ­

I

haraktier i KO~

/

.

- köp nu , .

.~

under,s lore.ionen.-,_ •

..

1

"

, ~

.

.

- '

Kansallis-Osake-Pankkis stora aktieemis-. Pe~ är en enkel procedur att 'k öPa aktier. Ban- " , ­ sion pågår ännu ..,:. , men bara en kort ttd~ , ken sköter det enligt dina direktiv. För teckDu göl" klokt 'i att' köpa aktier' nu ~r de-'- tllngsrätten erlägger du' dagens börspris; teck­ emitteras för kursutvecklingen är vanligen ningspriset är 26 mark och de nya aktierna bör j örmånlig för kpparen,under emissionen. '_ betalas senast 30. 6. 1975. För betalning sOm KOP:s aktier' har många ekonomiska försker senast 16.6. gottgörs 10% årlig ränta från delar. ' betalningsdagen till den sista juni. " FörSt och fräini fbibehåller de sitt värde. De ' Kontakta KC>P - de nya aktierna är ett sä­ är därför ett'säkert sätt att spara. Ett annat plu§ kert, lönsamt och lätt ,s ätt,att ,spara Och il1ves­ " , för sparare är, att aktierna vid behov snabbt tera, ,kan omsättas i pengar. , ,KOP:s aktier är också ett investeringsobjekt med.god avkastning. De har alltsedan 1965 gett 12.% utdelning och kursutvecklingen har hela tiden varit gynl1sarir. /' I Vidare är det skäl att komma ihåg att aktie- , ägarna vid framtida emissioner igen har rrlöj­ lighet att skaffa nya aktier, troligen dessutom mycket förmånligt. . " Sist men ' inte, minst är dividendinkomst be­ friad från statsskatt upp till 500 mark per aktie:. ( ägande famiijemedlern. " "

-' "

,

. ,'

\

,Storemissionen avslutäS3o.5.Kom till KOl! ' -.

.

.

-

.

.'


", öSTEItBOT'I'NISKA POSTEN/FRI'I1D8FORUM'

Onsd.~en

den

Samarbete svårt:

Finländsk strid ­ om .styrelseplats

'vid NAR-Inötet

.~-

l cf UNDER ABEl: har NAR:1I (Nordiskt amatörteaterråd) _ i

- styrelse utarbetat ett förslag till , ~ytt samarbetsavtal för

NAK, vilket 'går_ut påa~' Jänderna,- mte organisationerna,

äi' medlemmar i NAR. I Finland ' har inaa. inom Tealeramli'!

törernas samarb~8kommitte diskuterat avtalet, man fortiII

Norge och rådSmötet utan att ha kUDDat. , enås om ' en ' g&­

measam ståndpw.kt. .Centralförbundet för 8ve~sIiå teater- '

amatörer i Finland . sam't Työvåen Näyttämöiden Liitto ,var

inte beredda 'a tt godkänna avtaJet.. ,:...... , .

. So~ fö~~ta punkt på fö.:e-I har .?essu~?m· tagit ~initi~tiV. til~ dragnmgslIstan . va~ godkan- en ostel1lJoteatervecka ·ljUm Ilandet av' samarbetsavtalet. 1917, som skulle 's amla deltaFrån Finland framförde -Cen- gare från alla östersjöstater . tralförbundet avvikande åsikt · till gemensam " sammankomst F.rA.n vänster B~no .Gastoon fJ:A.P .Damnark, . sekr. I' NAR .Ka.r;sten B1erlng, Danmark. en av a­ Och foreslog att det gamla sys- på Gotlana. .. '. ~ " fiC»m förberedde k?nf~r~~lsen, A~e.... Aabenhaus från Danmark,' NAR:s ordf'6ran~ ·och . skymd Bea6 temet skulle bi~hånas, 'V~rpå :- 1 tur ått avgå- från styrelsen La~ ' frå.A "'-bo ~orenlng. Gruppen bekantar sig med den ~o_ omgIYnIncen tir Viegaterna gick till hmröst- var Finl8;nds Och · Sveriges re-' rådsmtitet. _ _ . . nmg. . - . presentanter. Fi'ånFSU_ hade en. omröstning som innebär att sig Slälv. ~els ha det stör.sta var också IATA;s · 2'el[}eJl"al:seII~l. . Röstrna föll 16-2 för gOd: vi redan tidigare vid _diskus- övriga nordiska länder utser inflYtandet ' i · samarbetskonl' r eterare Georg Malvius. ~ännan~e av.. sa~arbetsa~let. js~~ner ~ . sama:r~etskommittlm vem som skall representera ~tt{m. Man är inte villig till informerade oIp ~IATA och . Det ar marklIgt att just, foreslagit . " TUÖVI Laukkanen Finland i NAR. ,! samamete om man inte- får gresseI(.i USA, IA'l'~ dras l'inland h~ svårt att _enas ' o~ från Suomen Harrastajateatte.Så när . gick det, Bjarne. Lö-, in' sin egen , kandidat · i NAR,! stora ekonomiska detta samarbetsavtal, (ciå vi här, . riliitto som' lämplig ~andidat. negren meddelade att han intej'man är inte villig till samarbe- :som måste lösas un.der har samarbetskommitte fär- Hon har varit med- många år står till .förfogande för omval. te i samarbetskommittkn om gressen. Han underströk viktaa «tigt. medan man däremot b~de i Jlordisk~ flaIDJDanhang, kän- Seppo Kankainen från TNL fö- man inte har mest att säja till av att länderna noga förbered_ de sina delegater' inför kongr~ I . Sverige och Norge- nu måste ner ländernaS representanter, reslog deras verksamhetsledare lom. bilda ' samarbetskommitte. sitter själv i samarbetskon}- KaarJna Lampinen och-.under- \ Ut' . övriga organisationers sen. TVå ordförAndekandidater Speciellt i Norge är situatio- mitten och kan sv~nska samt tecknad. jöreslog Tuovi ' Lauk- synpunkt. inom samarbetskom- har ställ~ upP. den ena nar nen mycket svårare än i Fin- är trevlig att samarneta med: kanen, med ~edan nä~nda mo- !lliUen är detta svårförståeligt föreslagit sig själv, den andra land ~då man där har åtminsto- De~sa - egenskaper il: viktiga tivering. Omröstning. Rösterna på grulld :.av att 'I;'NL tiU 50 % är av tre länder uppmanad att De G organisationer som skall for den finska representanten föll 16---02 för .Tuovi Laukka- består av professignell teater ställa . upp. samsas i en samarbetskommit- j N.A.Jt;s 's tyrelse. " n.~Ii...: . som ju iJ!1e bör 9a inflytande >. Gree Brus från Monaco -bar te, men man förklara~e att vil- ~ntralförl1undet hade med-_ M?tets ,ordförande tog fö~ inom denna sektor. Det är inte ställt l!PP sig själv med moti­ jan till samarbete finns. Nu delat att Bjarne Lönegren ~8om givet att den ena, av_ kandida': heller möjligt att i NAR- fram- vering att Monaco alltid tar '11'. systemet inom NA.R det- ;u- suttit sOm~ Finlands repre-- terna blir suppleant, men nej föra ~n ·kandidat ~om man inte emot festivalerna vart eamma som inom IATA . ochsentant f ~NAR .' sedan NAR vad han bedrog sig, Seppo ens inom landet berett ' några år och han som det är ju det enda riktiga. grundades för 8 .år s1dim, , inte Kankainen förklarade att TNL större mö~ligheter till under.- . har möjlighet att garantera 4Verksamhetsb,~rättelse , och ~täller upp till nY':al om sam- inte vill ha en .suppleantplats stöd:. Kaarina L~mpinen varin- ~kononji.skt stöd till IATA. Det bOskluL godkandes lIksom arbetsavtaletgär. Igenom. och eftersom de mte heller god- te na:rvarande VId NAR :s råds- anses dock - att han bli!: eIl verk1'lamhetsplanenför 1975 Työväen Näyttäm:Öiaen IMt- j[ru;t Samarbetsavtalet är .det möte , och vad jag kunde ~ör: ' g]ansbildsordförande. . _ t)ch 1976 .. (detta me~ tanke ~~ ~~ hade inte ro.re n<>.~geresan inte sagt att TNL överhuvud:~tå, helt okänd av ge närva-I~ ' Cole från USA har SY att årsmotet hålls Inom apnl overhuvudtaget medd~la~ nå- taget kommer att medverka l rande delegaterna. .../ :tre landeT uppmanabi' att . månad och .pengar . för. !erk- _gon åsikt, varken ' OB! 'de stöd- jNAR ~er?-< Föreslo~ sama~-Seppo Kankå:inen '"sitter -J '~Ii- la upp. Han skulle . ~li . 8anlheten måste anhåfi-as l · god deFSU::s förs~' till kandidat · betskoDUll,lttens "'Sekretem~ till sam majestät och ~ repreSepte- betand,e - ordförande~ ~d). ( _ . eller om de/ sk'ulle &,tälla upp supplea,nt m!ld motivering att rar .TNL i. samarbetskommit- IATA i detta skede beltlö"er_'­ Beträffande verksamheten 'en egen kandidat. Man hade hon också har den direkta kon-o ten; hap är den enda ihforma- Man är inom IATA rädd _ för 1976 prioriterades ekon 0- dock <let intrycket 'at! TNL takt till samarbetskommitten tionskanakn mellan TNLoch tatt IATA blir en europeisk Jniskt turneverk~mheten. dock- eventu.ellt skulle ställa upp en som .är Så. viktig för ett !rukt- samarbets,kO, mmittllil. Är del ganisati'on om Gree Brus fria teaterkurs på Island, kurs för kandidat. Det var inte riktigt samt samarbete mellan Finland han eller är det TNL som be- Monaco blir -Ordförande. ledare av teater för döva. TIP- trevligt med denna -O~äkerhets~ och NAR. . '. stämmer -TNL:s ställningstiSom styrelsemedlemmar 'le ~,fi;>rläggs .till , Finl~djk~la, för om t:,~ -kand~,!ater , ,F?r TNL är, det · tydligen· gan~e i dessa 'fr~gor? ~ _ . framförts 1:0 k~didater, Gn. 1 namnd or.dwng. SV/ilrJge lställs upp från Finland -blIr det Viktigt att dels . representera Narvara~de VI? rådsmotet . : . 8B_ 8!DAN l

*.

"

i

-~

. ..

~llIi~·III1"..ttl"III~II"'""'II"'IIII~1IJ fem - kvällar betal~r man · • ' KIMlTO-DISKOT

.e

mark för dj~kökort~t,

Med Nabbensektionens st,.. .. . - Irelse f spetsen . här är det två .gånger i veckan på na vet kligen jobbat flitigt '. onsdagkvällarna för 13-15- att få igång djskotekeL åringaTD.8. . och ' på fredag för lokalcll är. . hållen i glad.a - u .... . . . . 1s.-:--24-lringania, Dessutom är nia färger ' och .de fred~rmiddagen vikt för gardinerQa: sprider 7---'l2-årlngarna i två grupper, t.o.m. en mule~ dag. v .landet har man :: 'För oi'dningen på diskokväl- låtit fantasin ~ flöda. larna sy,a ra tre ordningsmän. varav en kvinnlig. . . På den orangefärgade , . _ . Vl,ggeil liar. man stänkt . Har då v~, som hel~ ratt ISV~ målning som bilda.r ~tt k?mma tll~ Na~b~n nar det vacKert niÖnster, Mycket _a: . dlskoda~. Nej .. mgaluI?-da'neIlt är' oekså de svarta han~ ~ ·for att .~ d~n ratten _ skall .avtrycken varmeli . man deka­ man ~~ . l~~ SItt medlemskort rerat brandlnuren där KiilnlUCla j som foI'sta. ~ån~en kostar 15 tidigare stått. Färgglada re­ mk och då är aven medlems. ~il avgiften till ungdomsförening~ klamaffischer av lL\A'Jga s q elL. betal~ Dis][okortet gälle! psydet .dessutom väggarn,a, I

för fem kvällar. För följ~de

'"

IRLB


-

STE.BOT'rNISK~

19'75

11

P08TIllf

luTtningar '. skeptiska barnverksaniheten ",

ungdomsföreningarna är en smula skep­

satsning på verksamhet för ålde_rs~ruppen 'r­

:n_ilu~. Detta framgick vid Alands ungdomsförbunds

_iI(iin..,d ekonferens i S~ltvik, Solbacka nyligen, då de när­

presenterades för ett , förslag frAll förbundets sida

ftl'ksamhetsledare Ingela K o r p i n e n skulle åka runt

i _ olika lokaHöreningama och hålla 't räffar ,med olika "'6m.oI"'r för .denna kaetgori.

till

eJ)

..!-.. -

De här ungdomarna kan kuterade även kurser' i för· staDDa hemma ett tag än- eningst eknik, mot bakgrunden

-den allmänna mening· att omsättningel} på funktio. fOreningsrepresentan- närsposterna i lokalföreningari ' I stallet ville man satsa na vid årsmötena denna ' \Tår f3r 12-15- :varit ytterst markant. Frågan ViIlta påstås förstö- ; lämnades emellerqd öppen till CJrdinära ungdomsdanse~ hösten. ' , Orndllllmterade OV-basen Pär-Olof -Jansson tar sig en -öten knäppare I tollen som Per Olsson; Samtidigt gick ~ ge-' Ett sommarlägerförll~15medan , Clas-Gör;t..n -Bolmoo.:g vän tar på muntur. Maria Karlsson., t.v. och Ann-Christin Mansen rea­ _ _ art in för att ­ återinföra I åringar planeras i förbundets gerar 'nA.got oHka på detta 8upande efter kyrkobe8ök~t. , ' _ 15 år vid uf­ regi i Södra Vårdö UF:s lokal Solhult på Töftö i början av hade hoppats få ' en augusti. . Vidare beslöt ,man gå IInBkroo.J'Jl förslag om verk­ in för att förlägga årets som· också för kate­ marungdomsdag till en för­ 12-15-åringJlr, säg~ ening i skärgården, varvid av­ c _ "' Ingela Kor­ sikten är att . utresan skall äga nu kommer att, tro­ rum på lördagen och ett pro­ frin hösten, åka runt i gram med kvällsdanS skat'l och dra den- bjudas . Ungdomsdagskommit­ tEm under ledning av Lasse O~ EN RliTT OLUSTIG 'SCmSM rasar för närvarande inom å.ländska ungdomsrörelsen, Häggblom, HUF, skall grubbla me))an ' j främsta~)id Ål. UF:s teaterkonsuJent Paul L i n-d m a n och .Odlingens vänners , , vidare på programmet. ordförande, Pär-Olof J a n s s o n Det' hela bottnai i att Lindman 'pil, grund av sitt enga­ Slutligen beslöt man göra en t eaterresa till Stockholm den _ g emang i Finlands TV:s filmatisering av Aimi )llomqvists Maja-epo-s, in~ haft --möjlig­ het att bistå. bI.a. OV i en sådan utstriWlrnfng som önskVärt vore. Ord står emellertid mot ord i detta fall, och det , är inte utl1:n att kan spara djupare perSQnliga menings­ skiljaktigheter i bakg~undeI!' ­

I

*

Åland:

Strid-0111- teate'r l{onsulenten ,I

TV-filmning upptar nans tId man

",.

-

",

'

-~

Odlingens vänner har under Sedermera har Al. UF, ge- bakom allt inte finns annat än vintern 09h våren satt upp all, nom ordföranden Fjalar Ek- att OV gärna skulie velat ha mogepjäsen "Per Olsson öch lund och ~kteteraren Karl-An· med teaterkonsulenten oftare. h~ns käring"- av Gustaf af Gei- d.ers Lindholm, brevledes' kon- Men han antyder också att det jerstam, och i samband med taktat-UV. I skrivelsen talas fi nns såd~na som uppfattat he­ premlar en i Berghyddan b'- om att 'mail ser allvarligt . på la affären som avundsjuka mot bringades närva rande massme- det skedda, ocp' att koilsulent OV,, - och beklagar den u ~p'- ' diarepresentanteI' uppfalb1ing- Lindman av OV på ett mycket märksamhet händelsen fått. en att pjäsuppsättningen i stor fultsjitt smutskasta\ s i pres· Pjäsen? Ja, med hänsyn . till utsträ ckning var , ett gruppar- sen. Vidare understryks att a tt - de- flesta medverkande de- .. bete mellan de medverkande föreningslivet ij.r- ber,gende av buterar ,som aktörer ' är OV skådespelarna med QV-basen samarbete för att förverkl-iga åter att gratulera till eri succe: Pär-Olo( Jansson i_spetsen. Ru- målsättnfngarna, och att det in- uppsa ttning. Vare hur som tinerade Pär-Olof stod i pro- te ligger uf-rörelsen till gagn helst med vem som regisserat, grambladet upptagen 'Som r e- med föreningar ' som - arbetar enne någon har lyckats locka gissör jämsides med Paul 'Lind- itlbm sitt eget skal. Efter att fram dolda':.talanger på ett man, och har dessutom UU- slutligen ' ha' J:letecknat det märkbart sätt. Ater besannas ~ sammans med de medverkande skedda som ett försök till ära uppfattningen att OV är ~ aktörerna själv svarät för på andras bekostnad- uppina- god grogrund för ovande ama­ scendekor . ' nar skribenterna OV:s med- törskådespelare., Spel.!iellt bör , , Då detta kom till synes i lemmar att ~idta ggärder - för nämnas Maria Karlsson som ' tidningspressen fann emellertid att , fö-rhindra- en , uppr epning_ Per Olssons käring samt Ann­ AlUF anledning komma med ' ' Pär-Olof Jansson ffnner det Christin MansEm i rollen . som ett tillrättaläggande i vilket hela tråkigt, och påpekar att piga. man bl.a. understryker att kon- ----~.:....-.:....:......::......:-_..:..----....:.---------r :~:~~~:u::: UF:s ordförande Thommy ' II sekreterare Diana Lindman tar en paus I ren 0­ sulent Lindman vid tretton till­ ~yggningsarbetena I ~ ungdomsolkalenHögtomt. fällen varit med vid OV:s ,re-I petitioner, en siffra som är proportionell till det bistånd andra pjäsövande ' föreningar 5-mAna.liers kurs för ungdomar frän 16 är uppåt börjar. den fått denna vinter. Förbundet 18 augu&:tl I Kimito, påpekar vidare att ~n vid fle­ ra "tillfällen ', bett , lokalförening­ VI kan erbjudtl arna om tolerans gentemot ,de ' ' kUl.l8ltaper Som 1;:>u ,dagligen har nytta av: anställda mot bakgrunden ' av .:... mat!a~lng, ' baknin&.-, hemvårdsarbeten att TV-filmningen är en ytterst - - handarbete och trädgård ex~raordinär -uppgift. :. ~ barnavård, tamlljekun,s kap O,S.V • ' Nytt för I år , , , . utbildning _för sju~U8biträ~en, vilken ingär' som ',en , linje t SALTVIKS ungdomsför~ning som under en dans~r. De två-tre senaste åren hU8moderskursen- Efter kursen 8 veckor prak,~jk på .jukhu8 fWt eu t~nande tiIlva~o har , nu ' vind i "seglen har 'man emellertid åter tagit firade man, visserligen ett år, förSenat, och ' värdinrättningar, varefter erhålleS betyg. ' jubiletun i den nyrenoverade och upp­ kraft f1lg fOr att blåsa liv i Kurserna är fln merit för fortsatt ' utbildning IiIn!IIliIIj~,okalen Hogt{)mt, och den '3 maj· är det ungdomsy-erksamheten i kom~ · Vill -Du veta mera_så kGp.takta Skol~, tel. 925--1052 (säkrast mun-ens östra delar. Ordföran­ iär på fÖl'eningens uppsättning , av hel­ de ' under denna 'nyst~rt hår va- ' kl. 15-17), adr: 257HtVRETA. ~~Ie" med sju aktörer. ' F h o lm, oc h rl't Th , ommyager . AnsÖkningstiden utgår 30' junI. ~ hela s('x- ,\ sam1i~t nere, ocli' endaSt vid ett I tillsammans med en aktiv ska­ föremngens verk­ f å tal tillfällen arrangerades '' • BB ,BIDAN 15

I

Saltviks rlf as på nytt ·,leum, premiäJ

-ap-

VRETHALLA HUSMODERSSKOLAS

. . .",, ,-------­


Onsdagen den, 30 ap~i1 ...::'

- ÖSTERBOTTNISKA POS 'TEN

12

l~ärpesgården en väl 'slor' munsbit

'Andra skedet vore nödvändigt filen · våra resurser 'räcker inte' ,

.'"

.

-

I

- . .

NYA "NÄRPESGÅRDF~Sförsta byggnadsskede skall ' bli klart 1nom litsatt tid.

Till den l oktober ska)) hit~et 600 kvadratmeter stå klart.

.

'

-".

/

'.

.

~

.

MEN HUR DET BLIR med det andra byggnadsskedet :är däremot helt oklar!. ­ Vi anser fortfarande att det absolut borde byg~as, säg4(r Närpes uf:s ordförande Alf ,'Bäckström. "

\ ,

MEN Yl INSER OCKSÅ alt vi inte alls har res;;rser -;'U genOln-Cö~a det p~o­ jektel, säger han. Byg~,~a~sskede I är re~n ,en väJ stor . _munsbit för fö~ e~ingen.

Entreprenadsumman för ske­ Bnligt nämndens direktiv lornrådet är främmande. Och ,de I - en benämning som vi­ måste t.ex. inaskinistens toa­ då bibgrafen bl;r klar är det ,sar att ta,nken är ett andra lett och ett \ arkivrum 8yta inte mindre--än 37 , filmbo lag skede senare slutar på plats. Ru~men, är lika stora, man bör ha kontakt med. -' .... 1 .297.000 mark totait .' 'Men då så det skulle väl . inte vara så den kakan är ' betald, fattas &.to ra ändringar. Men rören Ull • Administratör ändå en hel ' del. Biografb.ån­ toaletten är redan dragna ' och för biogr~fen karna och -maskineriet enbart i'n gjutna. Det blir alltså att slå drar 85.000, och aU övrig in­ sönder och ; ändra på dem. Vi har, beslutit anstina redning som saknäs drar .för< Och sådant kostar p€ n gar en administratör eller direkt.ör stås också ,stora kostnader. ' , för b}ografen på deltid, säger I bottenvåningen im:yms\ dis­ Närper uf hade 550.000 i eg· , Bäckström. Einar B e c k € r kotek, försäljningsutrymmen na medel , f9r bygget. Därtill sk~lf börja bekanta sig med se resultatet. Bland 2.160 med­ och skrev i~ nya , ,h<>r b ch ' arkiv. auvudvåningen h ar f " oren!ngen me d ' k ommuna I , hela ' biografproblematiken, för lemmar­ ... föreningen bEra Men intresset upptar kansli, två klubbrum borgen ' lånat 700 ,000 f.rån ban­ att vara insatt och kunna, ta ett trettiotal namn på listan stort. "', .. b o Iag. Yt ­ över " ansvaret som deltidsa . 'h­ över dem som är ' beredda ' att och biograf med 176 platser. k ~r -.O? h f",!?rSaArmgs samt entrehall eJler foaje med terligare behövs lån. ·-Från ett ställd adminls,t ratör 'i höst. ställa ' upp. några avgifter, ' utan försäljningsutrymmel) som an­ förs~.kringsbolag ~'har man än­ Däremot har föreningen int e Bäckstrom säger att' man de medlemsavgiften till tagligen hålls öppna som kafe nu lofte o~ 7~.OOO. I~kats , få: tag på någon' bio­ också borde se över medl~ms­ borde det dock göras, för på dagtid. Hallen har dimen­ grafmaskinist, trots annor:se­ kartoteket 'nu , Som inte gjorts g,ar behövs. Bäckström sionerats också med tanke på - Det andra byggnad~~ ring. Ingen sökte det jobbet. på två år. Det är J nte lätt eris lansera ett ~ästa , byggnadssk~e, För den skedet ål' på sätt ' och vis ak­ Nu blir ' föreningen också att 'driva m , medlemljavgifter'na för avgifterna, så att den första delen är denna onödigt tuell.t hela ' tiden. men ~~g utan 'lerksamhetsledare. HA­ av Över --2.000 'personer, Man ta i famiijen betalar en stor. , , ~et ~.nte hur, man skulle- bor- kan H o I m .soifl skött jobbe.t försökte få ombud via skolor' gift, och de övriga en lägre, I andra våningen , kommer ~a fo~_ att r o .~tt ~å~ant p~- på deltid under ' vintern ear na; ung{lom~r som mot provi­ in:~kinrum och vaktmästarbo- JekL 1 landJ sager 8ackstrom sagt upp sig från niånadsskif- ' sion skulle driva avgi.f terna:Cande Stad. '( smått resigQe~t. ~et lir t t , , Finansieringen ,av bygget är I klart att vi behöver en fest-I e .

"i stort sett klar. Men ännu fat­ sal, men var ~ka' vi -ta\ ' . . • Var ta ordningsmän!

Folkhälsans hemvårdsskola i Hindhår

tas

,

(]l

ca ' 100.000, menar Bäck- , By,g geC tar krafter för

ström. Och det kan bli mera_ a a - Nu blir det proble:rn Htt föreningens styrelse. Bii.~ k- få fram ordningsmän Q.chfunk­ ström tycker det är sy.nd att t ionärerna till sommardanser­ • Ändringar krävs .'"

verksamheten mer eller minl:!re n'a, säger , Backström. ' sto"rst'~a proble!ll a-r, att VI' ar ,~ Sta tens filmtekniska nämnd kommer i kläm genom' , det'ia: ' 'h ar krävt ' ' , ' har mete ,var-I 'f o" r många ,J'ar"n, l' e' lden. att VI' en rad ändringar i Men styrelsen " 'ritningarna. , Sådana ändringar annan . vecka, och 'då upptar har högsäsong 'både vinter ,-,ch .. . k ost na a' erna avseva "rt ~e­ ta bygget och biografen det messommar, aldrig några: pauser,' h oJer av - tiden.~ , , allO bygget är- så här' låagt En vädjan har sänts ut tJll kommet, utgifter föreningen Speciellt-.biograien tar myc- 185 personer om att de måtte antagligen får utöver entrepre- ket tid. Det är mAnga instan- stä.lIa upp' s6m ordningsmän nadkontraktet. , ser som är inblandade, och och funktionärer. Återstår att o'

et ~

" ,

'

I

Följande hemvärdari 197~, UtbildningstIde kurs på skolan och ningar, I prtvata t ..m

nnekurs n är 20 12 mån. i1jer och

,

I'

,

börjat' den 26 månad.!lr, varav praktik vid olika I kommuner,

-

Ansökningstiden utgår den 10 Ju ni och ansökningarna riktas Direktiontm för Folkhälsans Hemv årdsskola 'I ~indhAr. 0711-0 hår. Prospekt och läkarintygsblankett ..tJ.s av skolans lärare 915-24031.

y ...kesskolan -i ' Jakobsla~ ger utbildning på , följande studielInjer: !

3-årig linje för - bilmekaniker -:. elmontörer - instf\.imentmekalilker- (1975) - telefon~ontörer· '(1976) 2-årlg linje för ' , ' ..:.. bllserv:lce- ' - husbyggnad , - maskinbearbetning o.' montering - svetsnlng...o. plåtbearbetning - industrilaboranter· (.mellanskolgrund) (1975) '­ beklädnadsteknik - kokerska-kock

.*

SA , bir &el' huset ut raJd, IlNerl1n\n. -mtA.t, , mot kameran, bar man , planerat skarva ;tmecl -det , ancIra' skedet dA den dagen kommer. Det- här ' buset 8kall IDte brinna ned; det mesta lLr eldfast ma­ &edil&. IlAD... av, de Inre vlCgamalr renmurade, BDYna teceJväggW. J

-) till linjen tas elever från hela landet. Skolan har modernt 'elevhem med plats för 88 elever. studiematertel erhålles gratis. likaså en måltid per dag. Eleverna -har möjlighet 'att erhålla frlelevsplatser oclf studie­ bidrag. ' Yrkesskolelev är berättigad att erhålla , statsgarante­ rade studielån. -' Br~chyr n:ted ',detaljerade uppgifter sam,t anmälningsblan­ ketter fäs från Yrkesskolan. Ämbetsbevis bör bifogas ansök­ , ningshandli~g~rna. Till inträdesprovet som hålles i ,skolan den 2 juni kl. 9.00 medtages, kopia av det senaste skolbetyget. 'Adress: Trädgårdsgata:n ~O. 68600 Jakobstad, tel. 10 522.


5

Onsdagen den 30 april -

1975 _ _ _ _ _....."._ _ _ _.....:.()_S=-T_E_R_B_O_T~~...,~,....:~'---~-1l-"-.,P-O-S-T-E-N _ _ _ _-.,~~_.,---__-~~----'------1'S­ \

,

I

,

Dagens jo:r,-qbruk ' kräver skolni..g

'G~öna Yå.g-e n' ökar uppslut~inge,n? /

E JORDBRUKARE på egen gård är båd~ producent och Iwruument, ekonom, direktör, arbetår~ planerare, verkställa­ re; bokförare, reparatör ,. •. och ändå kiävs -det ing~n egent­ ~ . skolning för uppgiften. Med tanke -på ~Ilbart t.ex. dagens jordbruksmaskiner och: lantbruksbokföring 'ji'}ns det absolut - in~et log lör det gamla citatet ~ '.'Dågär 'ait-it' ti' na ann~ kan '.,. jo vaar ti' bond." . <

I svenska ÖSterbotten finns två skolor med im!jkt­ Ding på lantbruk, Lannäs lunds lantbruksskolor (Ja­ kobstad) och Skolorna på Korsholm (alldeles nära Va­ - ) _ Skolornas namn står i phuaJ..is. beroende på att ett flertal "linjer" eller "avdel­ Dingar" som kallas · skolor finns i delvis samma utz;ym­ lBeIL

Ytterligare skolor inom lantbrukets område på i Finland är Brusa­ Iantmam{'JLC;kola (i Kimi). Västankvarns iant­ ......nlr1..... o)or (i Ingå) , Över­ trädgårds- och lant­ bruksskolor (nära Helsing'::­ (ors) "och Alands lam man­ aaskola .I(i ,Jomahi 'på ~ ) . Högre utbildning, till agrolog, ges vid Högre lantbruksläroverket i Aba - mera om detta i artikel. I O Kortaste kursen vid slw­ loma av ovanniin!nt slag ut­ BÖJ"S av Lantmannaskolan, 90IIl i Korsholm räcker 6 ­ -'nader, i Lannäslund 7 llliDader. Denna skola, ~som Yal'U' från ca mitten "av ()k­ till en bit in i maj, är m teoretisk kurs för bli­ jordbrukare., Undervisningen omfattar. jordbruk, skogsbruk,

_ -_ _ _1111111111111111111"111111111 •

~I.Aa

SALTVIKS

i tonåren samt en bit oårsåldern har -en 'to­ 1IIJ1relI01'ering av Högtomt geLokalen är nu helt inomhus, varmlufts­ _~~lt och vattenledning har och köket ,ä r märk­ förnya t. sjuttioårsjubileet i sön-' Saida Lindqvist upp ............ som hon' ~jälv sam­ _ _liDt. medan Ethel Karls­ traJ.rorde en festprolog. Paul Mörn kåserade

'

husdjur, -trädgård, maskiner' (reparation), ekQQomi, bok­ föring och lagstiftning. Därtill även såda nt som svenska, finska, matematik och samhällslära. I av möjlighet (om k limatet till­ låter) fås även praktil:'ka övningar i form av plöj-­ ning, harvning och sådd. I Kor~holin kan man , ef­ ter avslutad ' kurs fortsät{a ' med sommarpraktik på sko~ lans jordbruk, från maj till och med oktober. Under den tiden har man en liten lön samt 'gratis mat och bostad. Efter praktiken kan man välja mellan några alterna­ tiv: man kan helt sluta. sin utbiIdping, man , kan en paus på en tid. eller man kan fortsäUa. ~ ' O I oktober börjar nämli­ gen en sex månaders teore­ t isk kurs, J ordbruksskolan, som varar, _ till slutet av april. Lantmaimaskolan in­ går i denna skola som grundkurs. ,- Denna- senare kurs, fortsättningskursen, . ger d jUpare utbildning och möjlighet till specialisering på , en handelslinje (man lä­ _ser handelslära, förs äljning, kontorsteknik, lantbruksju­ ridik m.m.) eller en maskin-, linje (med älnnen som m~­ skin- och byggnadsteknik,

mån

svetsning, repar ation, skogs-" I 'Andra årets sommar ut­ görs av specialpraktik (maj -september) inom lant-­ bruksorganisationer, affär eller ' någon praktikantgård t~knologi) ,

ta

och Saltviks sångarbröder, vil­ ka var ,aktiva för ett tjugotal år se,d an, gjorde ett ' nytt fram­ trädande un~er ledning av sin dirigent Karl-Gunnar Fager­ holm, som på den tiden det be­ gav sig var ehdast en ton­ åring. Ur historiken- kan nämnas att 'den som. 1904 _tog .-initiati­ vet till föreningens bildande var lärarinnan Alina Kock, som under Åtta år även satt som ordförande. 1908 'Dörjade man planera för en egen förenings­ lokal, och fyra 'år senare stod den färdig. . ,~ I den teaterpjäs som pre­

o "DEN GRÖNA 11..lGEN:' yttra(Ie sig hösten ,1974 i aU antaler , sökande till lantbruksutbildnIng var något ' s~örre än höstf>n 1973. M~n. for~farande torde det vara relätivt gott om eievplat­ ser. Till d enna utbildning fordra,s som grund .fullgjord löro­ plikt, dvs. medborgarskolii eller grundskola med'-allmänna eller korta kurser" och alt- ma~ fyller 'minst 16 år_odet år han börjar skolan. , ' · .

Märtha J? e~terback:

-innehar våren 1976 l maj go­ da kunskaper för att kunna sköta ett jordbruk.

man även f r ån denna linje bli agrolog. / Utbildningen ' är inriktad Han/hon kan komplettera · på maskiner och dessas re­ med- praktik över sommaren paration: de flesta' teorit;m­ i' Korsholm, avbr~ 'efter marna åtgår till tra ktorlji r a . denna eller fortsätta i teo- motorlära. matematik, rit­ ning, bearbetningslära, ~'De retisk kurs ·vintern 197&­ (17 och, Qtföra specia)prakbk flesta praktiska tImmarna utför man arbeten Om hiin­ sommaren 1917. 30 septem­ för sig ti!l användning -och ber 19'77 kan -då ueilDa per­ repatation av maskiner, '_ son kalla sig -lan tbrukstek­ (i niker och få anställning i svetsning, konstruktion Lannäslund är tillverknmg f-öretag, organisationer, in­ om affitrslivet, på jordbruk, av schaktblad pOp)" el-arbe-. eller fortsätta sin utbild-, ten oc h svarvning. Dessutom utförs även jordbruksarbe­ ning till agrolog; ....... 1 _ I

ten - , Lannäslunds jord­ O Lantbrukstekn isk skola bruk sköts till stor del . av finns både i Korsholm och eleverna på de nna iirije: , i Lannäslund. I Korsholm

(ansök~ingstfden 'u'tgår förs­ O I Korsholm är utbildnin­ ta Iseptember) börjar den gen indej aq i ' ~ teori och 10 oktober och for'tsätter praktik" under · vinterhalv­ året och "praktik" under , -två år framåt till s(sta se,p­ sommaren (maj-augusti), tember. I Lannäslund (an­ med en månads semester SÖkningstiden utgår 31 m9.j) ... ' börjar skolan 12 augusti och} under det första året, I ' Lannäslun!l slutar ter­ --; ~lutar ' 31 ma j två år senare. minen sista maj och börjat En lantbrukstekniker som ånyo i mitten av . a,\lgusti. genomgått denna utbildning Däremellan har' man ' som­ får tjanst som rep'a ratör el­ marlov; ' många arbetar ler serviceman, maskinskö­ , dock för att få praktik 'för , tare, försäljare av lant- ,e xempelvis kommande stu­ I bruksmaskiner ; kan öppna dier. egen verkstad, ~an fortsät­ I nästa nummer av ÖP ta i teknisk skola ' eller insti­ tut 'ell~r bli självständig fortsätter jag med lant­ jordbrukare givetvis kaI} bruksutbildningen.

YRI(ES­

VÄGEN'

på finskt håll eller Sve­ rige. Den som alltså söker in till -utbildning~n i höst (an~ sökningstiden tUI Korsholm utgår första september, .till Lannäslund sista september)

,

miärsp,elas den 3 maj , hittar han Mörn, Lisbeth Wecks~röm, man flera av föreningens tidi- , Gretel Helling, Anita Gustafs­ gare medlemmar, och . rollfbr- son samt Kurt Lindh. teckningen' finns Pelle ,..LindFörutsättningarna för en ak­ blom, ' Rude . Lindblom, Karl-Jo- liv föreningsverksamhet för de

111].-......_­

. .• •_ • • • • ,

STORT

URVAL

I VART DRAGSORTlMENT -SÄKERT , ERT . DRAG. , ,

FIl~NER

'

. . . . . . . . .II!.II!II.~!IIII• • • • •I

S

6

r . f

"De många valmöjligheternas ~kola" -

VAD VILL DU?'

Breddad och fördjupad allmänblldnlng? Yrkesoriente­ rand~ undervisning? Påbörjad yrkesutbildning? Mog­ nadsär? . Utveckla Dig själv? UNGDOMS- och FRI­ TIDSLEDARUTBILDNING't BLI UNGDOMSSEKRE­ TERARE't -:e~LT DETTA GER SöFF. DE MANGA VALMöJLIGHETERNAS SKOLA.

Allmäil folkhögskolkurs med • - praktisk inriktning _ merkantil Inriktning l ...:: grundskolinriktning "­

.

FISKEREDSKAP.

unga i östra Saltvik är nu go­ da. Men o'r dföranden Thommy Fagerholm skulle gärna se att flera av de · litet äldre' ungdo­ marna ställde upp.

Svenska österbotlens

fo 1khögskola-Folkakademi

I FOLKHöGSKOLAN finns:

.

Sa~llspedagogisk linje /

NI ' /

,

FOLKAKADEMINS HUVUDKURS erbjuder: Merkantil linje II Vårdlinje ' Fri' fortbildnlngslln] e Samhäl~pedag~gisk linje PÅ' FORTSli.TTNINGS­ KURSENS PROGRAM finns. Samhällspedagogisk linje MellanskollInje (andra Aret) ' \ "

(

N,ä~pe:3 "

- -­ Yttermark

,

Närmare upplysningar -om SöFF får Du g~nom ~tt ringa eller skriva tm vår skola, adr. 64220 ytter­ mark. tel. yttermark 41 (rektor) eller 10 (kansliet) , BEGÄR PROSPEKT!

Bengt Backman, rektor


. "'

.

u ö S T E If B ,O~T T N , ~--------~--";"''';'''-......''';'';~:'''':'':':'';'';'''~---''';'=--.....;;----,.--, ._.. .., .. ............II...IIIIUIlIlIl..l l l l i l l.......I.

FOLKHöGSKOLDEBATT

• Teater-kristna-idrott

låg lågt

POS T E N

6nsdagel! den 30 april _" - -1915 ,,-­

' ....' . 50lf skolalIe ,OP InformatIonsorgan

-- '

._ --

_...

----';;...;.........;'------

-

Allt st,ö ,r re

'

~

Helsingfors. Ha,n ansåg att det skulle vara \ riktigare att ett sådant samarbete skulle byg­ gas _upp kring ,sÖFF-Lärarhög­ skolan ..( i Vasa)' och att ung­ domssekreterarutbildningen bör förlä.ggas dit, \•

8 K t\

---

.

inom FSU för -hela uf.;ro,relseri? under ,&ret

-...o D JAG HOPPAS att - vi, ... dagens ~kU88ion om ledarut-, bUdnJngen definitivt skall kunna kon~tatera oödvilri~gheten av en organ~~ och systemstiskt driven ledarutbIldnIng hAde tör friovllli(t ledarskap och yrkesmä,sslgt ledarskap, sade FSU:s ordförande Olav ' Storgård när han' öppnade förbundets vå.rmöte- på mi s AurelIa.

l~dnrbehov

......

D ~ 1'976 BORDE VI uthildå

FRAN 1 OKTOBER blir öP infonnationsorgan för bela uf-rörelsen: FSU':s vårmöte uttalaile si,g i princip för att ett experiment skall göras att sprida öP i 3.000 ex till siid­ . ra' Finland. V~,­ rje vecka ~kali · ungdär ,en sida material från de övriga' _,lant\skapsförbunden mgå i . tidningen. I

Verkställighetsbe5lutet , i ,-ären- FSU:s styrelse föreslagit - att det överlämnades dock till sty- lokalförbund, föreningar och E i ter ytterligare en omgangrelsen, som har 'att göra någ-enskiItia i södra ' Fill1and .skall Backman :.....- St<;> rgård - Ebr­ ra_ kompletterade utredningar, prenu~erera på tidningen. uri­ man med vissa begreppsutred­ Från NSU:s sida ville man der de' treeXperimentmånader­ ningar framträdde Erik .A n­ Skynda långsamt i- denna frå- ' na skulle öp· kosta ' 3 mk/pre, d e r s S o n, dir~ktionsordfögJl och tiH ,att ·börjå med - ut" numerant och under hela n&.~a rande ' vid östra ' Nylands folk­ 'öka informationen ' via ÖP till år '15 mk. högskola i Kuggom, Pernå, Han att omfatta '12 nummet istälDebatten om breddningen av delade ut en s-kriftlig kommen­ let för som nu 8 nummer per FSU:s informationsverksamhet tar från blivande t,f. rektO'l' storgård uppehöll sig rätt ,myc- år, blev saklig och lugn. Från Rolf S Ö d 'e r I i il g, som var ket vid oledarutbiIdningsfrågorna, '-, Fritidsforum som bilaga till SöU 's' sida' framhölls att det sjuk och inte , kunde närvara-, "HännoJepde att drygt 500 fÖl'- öP åtta gånget per år hM' Iios- fann~ så,väl för- som na.ckd~:

185' ledare av oUka sla!t l SvenskfinJand för att fyDa det behov som fin,ns, 1980 bör Vi vara uppe i dubb~ antitlet, Det , är fråga ,om ledare för ung- ' _ doms- 004--, idrottsverksamhet, fö~mlingarö.u ungdomsverk­ samhet , samt adniinJstrativa tjänster främst I kommunerna. Detta. konstateras i den ut redning en arbetsgrupp inom l<~SU gjort ' inför ' t1Srbundets vårmöte där ledarutbll~ningsfrågorna dis­ kuterades, utgängSläg'e för 'utredningen är

antalet

som

ieqarbefattningar

::~å~on::nte;::t:r~!:~~n~: :::~I~e:r:a~u=tS~~~O:k~~:~~; :::r~~ ~;:~nnttt;t::;;;~ ~~l~ ~~g:n ~~:::n~\f:: ~: !~~;}_~h~:s:ortj=:'~nJ:~

,.

kall t rt å K som s s a a p uggom. Biträdande ' rektor Iris Er i c k s s o n från Lärkk~tJa folka kademi deltog inte i denna inleda:nde de] av diskus.~ionen. Vid Lärkkulla utbildafl församJinga.rnas ungdomsIedare och detta utgör · ingen kon­ kurrens for de övriga , ' Solvalla idrottsinstitut ' VM inte rePreseiitera.~. Fo"rsta del~ ~v debatte,D av­ ~u slutades med et,t uttalande av Tor Wikström ,från....Es . .bo i vil­ kt han poängterade att bristen P å ledare är större i Nyland än i österbotten,

I förbundets kurs- och skolnings­ verkSamhet, Mänga av 'deltagarna I vAra kurser räknar k'!rserna som mertt för inträdessökande till nA.gon . yrkesutbildning,.; sade ban. ~ Teatermönslringen i Dra.gs­ fjärd i plskhelge,n blev pn verkl.ig topptillställning ,; och -~en stor framgång för FSU. sade Storgård på tal om det starka uppsvinget.. " behov, näringslivets, sjukhus, åldringshem och "I'k 1 nan d e 'IDSt'1­ tutioner. Förslaget :fick st"öd oc h k om att bli enda konkreta reSu.Ilatet av debatten,

-.::... , ÖSterbotten ligger tör långt från M~nannyland~ sa­ • Rektorerna hindrades långprata om planerna de ban. Vi behöver , nog , ha 611 m:tgdomsledarutbildning Efter detta var det mening­ pl Finns folkhö,$skola en att skolorna mera i detalj skulle present~ra sina planer. • Ny IItredning

Av ' tidsorist blev SkuthåUa av ledarbehovet

tvungen att strypa ned denna del. Rektorerna ,-hade också re­ Sedan man kom in yå beho­ vet ' av ledare blev debatten dan sagt de.t mesta om sina mera ,saklig och konkret. Det planer. Korta inlägg g-jordes , framfördes olika åsikter om av . Baekman" Bäck, Ehrman huruvida det skisserade beho­ och Iris Ericsson,

gare

stiga

och . dä,n ör har

'b . , många som ilU utbildas och hur minde l,a, om att ut'gwnmgen stor del av ele ' som ,f ått utbIld­ t'd . k ske t ck vare ,I.. av 1 mngen ' an . , ~terb ' t ning som ' tar tjänst som ledare Inom teatersektorn, Han: l . o, ­ ' .I utredn.i,·ngen 'utgår , ocksA. ' :ll9Pp~des .dansan:ang?rernas te solidantet De satsar årll att någon nu skulle söka elen le- " en n o"ver "100000 ­ Ifrån att ongdoJB.8lågen skall . änd­ mk indirekt diganslagna tjänsten som teater- g, t'd 'ng " . ras sA att kommunerna börjat få ' en Ett "'renumera: ombudsman. Finansieringen är 1 l DI , l' . ­ statsbidrag tör fältledare. klar, d~t · handlar bara om att tionsp'ris på 15 mk täcker en-o " , bitta den rätta personen da.,st distributionskOf'tnaderna, Arbetsgruppen ~lar m le~arna O . och ' I gsf å En fördel är det om upplagan I två huvudgrupper frivilliga m .ekonomm ansa ~" . gornå noterade St~rg~ att i<'SU. kan ökas, ' ledare ' och yrkes~iga ledare., under är 1974 pumpade ut ' ur.ge­ Betankli~heterna i övrig-a D~ förra jOb~ar .gr~~lS ell; r I upp­ fJ.C:M 21=0:1\.000 mk I fältmx.:....ig -verk­ dis_ De se:­ ... "" """' -t rik1:sförbund g~.ller de 3.000 bä.~ ar,vode·l for sin k 1~sat8. t och själva ' nare samhet, Statsanslaget till H'SU prenumeranterna b öd har · edars ape sern leveökade under året med ' 120 pro­ namnet på _tidningen. Man fö­ r . . cent: Det' betyder att ungefär l50 reslog att · det . skulle , ändras Av ele ~m nu utbifdas' är det prOcent av ut-verksamheten fi­ till ÖP/Fritidsforum. . en mycket liten del , som verklio-en .. De som talade för under­ börjar ägna sig åt ledarSkap, naruderats med §tatBmedel. " t t'dn ' -a bety- Bästa resultatet: ger den utbl;(i­ Enligt lagen har vi · rätt att fA. , s t ro"k ' f' rams l 'mgen., u~p ti,U 70 .~rocent. Det .måste vi delse som kontaktorgan _ "ett ' ni'ng ~rgantsationerna själy a ~r, gIvetv:s strava till: Real:teterna I lim mellan föreningar och J gr- Där ko~er man upp till'- ca ~O dag "v:tsaI' "dock att' vi kanske mås- 'b und" - ,sa m t mo"Jn'19h e ter na procent . ' :' Av de ledare " 110m utbd­. te varanojda med vad Vl får, sa- att föra ut uf-rörelsen:! åsik­ das vid olika folkhQgsk~lor elle!, de Storgärd, ter och verksamhet till ett bre­ vid Salvalla idrottsiristItut . är d,et ,Detta Jnnel>är att ,vi inom rö­ dare forum . endast 10-15 procent som tar relsenmåste ' ~ka nya tlnansie­ arbete som 'yrkesm ässiga ledare, Skuthälla '.klubbade aven ringskäIJor, samtidigt som vi slår vakt om etablerade. självfina,nsie- positiv principiell in_ställning Det är bland I1-nnat de~ta som ringsaktiviteter som t.ex. bingo men verkställighetsbe.sluten beaktats när man kommit fram och nöjesverksamhet, ,överläts 'till styrel~n, tm det stora utbildDingsbehovet,

man

I

r

Frän SöU:s ,sida kritisera­ des resonemanget från Mel­ vet var realistiske. F1ertaJet ta­ • Uf-rörelsens behov lannyland om avstandef till ös­ lare tyckte att siffrorna var terbotten, Man beskyllde. också • blev regionpolitik för höga. Olav Storgård för att Finns När det så ' gällde att försö­ fritids~agQglinje är ' ett Elag Bengt Backman föreslog att en grundligare och objektivare ka formulera uf-rörelsens be­ i rYggep mot SöFF, , ,Olav Storgård bedyrade att utredning borde göras och att hov av ledarutbildning och syii­ FSU borde ta · initiativ lill en pmikter på redan förefintlig detta inte ' alls yar ' avsikten. aådan. i denna borde man äv,en och planerad u tbildning hetta­ H~n erl{ände att han sagt nå­ få med n~kterhetsrörelsens de det till ordentligt på nytt. ' got för mycket i den omdisku­ terade broschyren och att d~m utbildning som ' ,planeras på f Finns är rätt begränsad och inte någbn konkurrens till ung­ HÖGVALLA SEMINARIUM o~h ' domsledarutbildningen på SöFF och i VÖrå. r HUSMODERSSKOLA I det skedet landade Aurella i Mariehamn och debatlen av­ ano~dnas följande kurser: slutad~" K~e bäst så'?' Grundkurs IhusUg ekqooml tör blivande hushA.llslärare 8/6­ 6/8. Utbildningen bygger på. student~amen. Ex~ra elever kan · . . Inramningen på ' en så Seriös_ tas t mån av utrymme, _ , och djup,gående debatt~ &,)m denna' vaf 'inte den ' bästa på Fyra veckoJ'S hoShAJlskors ' med början 25 juni. Kursen är ­ . .Aurella. Det var varmt, trållgl ' tänkt för dem 80m under några sommarveckor v.UI lära sig och stökigt, . dålig hörbarhet ~nderna I hema.rbeten..

och en kakafoni av bakgrunds­ Ettårig husm~kurs, med början 3 september, För inträ­ ljud. 'Detta bidrog sll'kert till de fordras mellanskola och 16 ärs ålder. Utbildningen merl- ,

terar rör sammå. kurser som ovanståeDde. Ansöknin~iden . , den irriterade stäuulingen, Huvuddelen av delegaterna utgär 1 juli, •

var inte tillräckligt insatta i Närmare upplysningar och prospekt per te1. 915/24002, adr.

det som- avhandlades och hade 07110 HlndhA.r: " ,

ytterst r m ga utbyte av diskus­ ~LEA ANDERsSON, rektor sionen.

VID

ör.

,

,

.

,

Se~ /

­

_.----~---- \ ------

lANNÄS[Ur~DS"lANTBRUKSSKOlOR ,RUSHALLSSKOLAN .. 8%

mAn. utbil~~ng för-Mm och.husbMI

• börjar

d~ ,

2 .september. ansökningstid till 10 aUgusti.

LANTBRUKSTEKNISKA 'SKQ~

.

utbildning av reparatörer, försäljare , .m.m. branschen • börjar 11 augusti, ansökningstid till 31 maj. 2-är~g

LANTMANl\lASKOLAN"

• .6lk mÄn, grundläggans:te 'utbildning tör blivande jord­ ' brukaI':e ' . '. börjar 15 oktober, ansökningstid till 30 september._ TRADGARDSYRKE~KOLAN .• • 11 mån. utbildning av Yrkeskunniga trädgårdsarbetare • börjar.2 september, ansökningstid till 30 junl. KLIPP UT och 8i.ndtill Lannäslunds lantbruksskolor, adress: '6a600 JAKOBSTÅD •

i-····;~~··;:~~· ~:~···~~~~:::o~:-:i : och be&;är närmare upplysningar

:

i

;

,! Namn: !. ~dress:

....._ ... 0<0". . . . . . . .. ... . •••..• o..;. _ __ ", ...

", : • • • • • • ••• , •••

~,

Tel. ' . . .

. o ' • • • • • '"

. . ... .

;"

. : ••"

" • • • •_.

'"

, _ . ', .

:..... ................... ,........................... ..... ............ ... ........ ... ..... .. .. ....... .. ... ;

,


deD 30 april- 1'975 Q'STERl\01' .... ISKA POSTEN ni --7-------~----~----------------·------~--~----------------------~--~----~~----------~--------------~---~

.' ' N ' Basar oeh . 'orge-resa.­ lo··rNa··rpes' sl{ohnusikk-a,~ or ' blir följ~nde

I' . -

kande. ,DessutO'm ':ir d~t en satsning sO'm bör gör;ts nu; ef­ ' - -­ ~, _ 'tez:sO'm kårel} snart står inför • FINJ-ÄNDSK STRID en generatiO'nsväxling . med åt- I . tid 4--5 väljs . Från nO'rden har . " . .: . fullt pr:sentatiO'nsdu~lig:. I fra~förts inte m indre 'än fyra I .. PrO'grammet den , 1 ma] blIr kandidater, dvs. Arne Asgaard FöRSTA MM blir en händel~rik och arbetsam dag , för fO'r både ung O'ch gammal. Da- från Island BrunO' GastO'O'n --nemmama i Närpes skolmusikkår . och ' dess föräldraför­ ge~ i~leds med kål'en~ .?ch från Danma~k, Len~art Eng­ - g_ Då arrangeras näIDligenen, basar av sällau skådad rdrlllfhckO'rnaS tåg ~rån a~- I ström från 'Sverige O'ch Kaarina emfattning uppe på Mosebacke skolcentnun.- Avsikten är betsverkshuset i " ceuirum till aU a medel till den tiodagars resa' tlil Norge SOm den skO'lbacken. Här blir det sedan . Z1-3O maj för etas av sainmanlagt 69 musikanter, drillflic­ mera musik O'ch uppträdanden ;fiirevisningar i den r:ya skO'l­ och ledare. Re..~an är ett­ svarsbesök efter att Bodö varvade med våffior, kaffe byggnadens - auditO'rlUm. Ny­ IllUJlekorps senaste sommar gästade Sydösterbotwn. På. samt inköp på den basar sO'm bygget med des~! moderniteter samma gång passar man på att besöka Fo'Uafoss 650 k.m så gO'tt som alla dela!' av kO'm- inO'm skO'lbyggnadskO'ns ten fö­ &.p-e söderut där man ock~ har musikaliska ko,n takter. munen är inblandade i genO'm Ir evisas O'ckså för huga de. Det­ , byaO'mbud. _ ' ta är dO'ck bara en . ringa del Samma nlagt blir det" en "tripp väldig ekO'nO'misk sat&ning LO'tterier med dragning på av alla begivenheter sO'm kO'm­ närmare 2.500 km, vilket en. satSning sO'm man dock gär- I basard!igen . är redan i gång. mer att ha sin börj~flklO'ckan .".. lita öv.ernattningar, mat mi gör sO'm belöning fö! många ', För de yngre O'rdnas det med 12 'O'ch pågå 4--5 timmar fram­ ..... kommer att b~tyda en års troget övande och försa­ barnparkering, mete samt film- å,t . Efter nO'rgeresan bler detO'ch en p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _II!III_ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ tid ,för 9rkester

Malvius betonade att NO'rden är den starkaste O'ch bäst ut~ vecklade enheten inO'm lA TA, varför en starl5. representation från NO'rd.en O'ckså vO're av st~rsta vikt. Il\.TA:s sekretariat finns för närsarande i HO'lland, ' men hO'l­ ländska staten har meddelat a tt den summa O'm Nkr 50.000 sO'm de~ årligen understöd er IATA med, kO'mmer att dras in O'm högst 3 år. Då b~fi nner s ig IATA i den situatiO'nen att ett nytt land måste ta ' emot sek r e­ tariatet, ett land sO'm ä r vill igt a tt satsa O'ckså ekO' n~ miskt. Så avsluta des rådsm öt et ~' ör denna gång. Nästa ',möt espl a t s blir Sverige _O'ch prelim inä rt har 'man där funderat på a tt förlägga mötet nO'rr om PO'lcir­ keh). D:t kim b~i intressant. 1'tl77 .ar' det Finlands tur ' 'ltt drilIflickO'r. Inga större fram­ trädanden är i sikte Under he­ stå- för värdskapet O'ch då fyl­ la.. sommaren. Först i augusti ler NAR 10 år, så här gä ller blir det !ien 11-16 ett större det att förbereda sig på någO't musikläger i Närpes med lära­ ver~ligt festligt. ,- " , - re ända från NO'rge. B'i r g i t t a L e h t Q n e n

I

-

-Armaturer fr.

Liten -bordslampa

'94:-: 18:­

~

10:-_ från vårt armaturbot"d ·

-EKO· el-gitarr +

Kristallkronor som ändrar 1.165,-, 725,­

880:- 540:­

NU

STORT UkVAL SKÄRMAR OLIKA STORLEKAR OCH FÄR·· GER. VARENS NYl:iETERIN­ KOMMIT

I'

, ÖstprhnHniska Pnstpn

Sender gitar; iörstärka:re.

~ing

ÄVEN

färg förr

.

e

r

a

n

g

'

~

I

.

I

!

~

I

med skärm

805/Svarvar 10.

' Osterbottnlsl< ..m g a o rnst ', onln/! ·Jakohs ta a . $ muUl': Medlem a \ tlOnlnlr.. rr.a~ filrbuna

AND~A

KRISTALL·

KRONOR

TILL SPECIAL­ PRIS

,Med rätt

,

I

"Orkestrar, se hit!

'so'm

Den av·.er bortförde piano­ stolen f rån Yttermarkgärden . un­ der julhelgen -74 var vänlig åter­ . Lämna pianost0len till samma

ridmng-en utko mmer var]~ torsda g

I

belysning

sparar .Ni

era ögon

rtea a ktor

ställe. NARPES

ocn ansvarig : utg ivare

(-)F

t>ER-EtW..

AN lJ E1'WUI\I Ils. )akobstad. tEll. 967 /13 555

~edakt10n

El" AFFÄR

R. WESTER .L U Nar . BANKG 9 ,

'STORG. 15 JAKOBSTAD

NYKARLEBY

.Föreningar obs -:

Vi utför kuftring och -slip" ning samt la«kering _och va xning av O'lika. ·slags trä­ .gO'lv. ,

TRARKSKOLORNA I JAKOaSTAD kurs börj ar varje ag kl. 17:00. raeusgatan '7 tel. - 11 251

- 'y

JAK'OBSTADS , BILSKOLA Ny kurs börjar varje . torsdag kl. 17.00 Bredvid Hankkija te!, 13003

.

Trafikskola RAWIN & ROSE

Ny kurs görjaI' varje , månd"a g kJ . 17.00. Kanalespjanaden 23 teL 12145

JaK Oos~" t ar.

Pos t a dress ' PB 27 .. , 68601 . J a kob9tad . RedaK br Va.A8 ::I-l!.. ' Ul a dlilr . Bandejsesplanaden H D., tel 961 / 13 )22 REDAKT'(um;RADET ' Alf ,

~nelJmaD .

oMtör a nde. ~t"U) Blom­ Eriksson ' och

tians" t:ngvesgartl,

ChrIster Erik ~äggTll~

qViSl.

Trafikskola ~ T. TIJOl\'IIAB'

/

in~an repe~aren

I

Golvla~pa I

Vir~lainen från Finland. GeO'rg

Öster'boltens 'Golv

,

PRENUM I!:RA T IUNSPRlS 1975

Helt !l.r

Vasa tel, '16132 Närpes teL 696 JakO'bstad tel'. 10672

' Halvt

!I.r

10 :­ 6 :­ 15 :­ 22 :­

. ••••••• _ ~ • .

Ska ndinavler . ••••••.• Ovrlga länder .. _.• _ .. . LöSnummer , . ..... . .. ... I

- :30

~ Nr:::! 0NSMOTTAG!':ING ·

SöV :$ Kansli. Vasa, tel.

L E O

>l61 : 1~

572 och ' HI

37~ ,

OP:e '\.NNUNS·l';J·AN~n' : JT-expedltwnen. JakQbs ta(1, Jakobsg . 13. tel. 967 113556 Annonser Dör tnJ'ämna.e sp.nast 'llåndag K.l Lo. ~HI SO U- kallsllet ' ~enasr

"'­

KASSA

Jeh

K.l

U~.

BOKJo'ORING:

Jakobsg-ala - 13. l'l.kQbstad. tel. 967/13555 A.NNUNSPRlS·

.1. texteD .. .... _.. . .... ~ .

::..~

1 :40

Efter texten . . . . . ' .. . ' l .20 Minsta ·"nnor.llavgtf-t 410 : ­ BestämO olati - : 20 per mm

p L U

I Mim:s::r~e:~:O::E:I~ägg.

prts - : 3L :ipmm och ~ tärg. l"örenfugsspaJten per rB.O :\O p. Osterbottmskb Posten an'svaJ"ar I Dt~ för ~"V . skada -lOrt' _ tillta­ '~at$ annOD.<lö" på gr.lDrI av reJ - annonser llorn Inrlni!tf eller !lC)m ;JA 'gruna av postrÖrsentng .tfttE' infört~ oeglfrt nummer.

T T

E N

lakoostaO, \.

'.

I'rYCKe n

len I'lonmga

Aktiebolag, JakOOfltM , 1976

~


f

-

ÖSTERBOTTNISKA POSTEN

Onsdagen den 30 ,apnl

1915

..1111." .. · ·

. . ""11111111111 h~n Finne. Vi - var förvissade . · CHOCKBESKED .om ~ ,tt löftet om pengarna _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ skulle' hålla sedan , vi fått b.orningen. För ett drygt år se­ gen, .och satte igång bygget, ' - Vår anhållan .om 150)~00 dan flyttades b.ollklubbens för.ordades , "med det vatmas': bankförbindelser därför över te" på tjänstemannanivå, sä- ', till P.ostbanken. ger de. ' Redan då planerade vi F.orsby bygger för 250.000 ...... I vår 'lltbyggnad. säger ordfö­ '1 randen Karl-J.ohan F.o r­ eller -sklllle ha byggt för den 8 e Il. I de underhandliilgar summan. Nu kan det hända ­ vi förd~ med banken, int.og att man måste banta ned vt­ naturligtvis lånemöjligheter­ terligare .om inte I.okala b~n­ ker i nödvändig utsträckning l ona en central ställning. Vi fick kla~ för .oss att rycker - till - undsättning. .En I vi inte skulle ha några svå­ växelkredit på 30.000 har re­ l righete~ att f~ lån då vi be- dan utlQvats, så det mest pre­ kära läget ; k.ommer man sig , I hövde, säger han._ ' ur. Men , skall planerna kunlla ~Lika klart har det varit fullföljas måste klubben få lå­ under hela planeringstiden. na minst , 100.000 ~ till. Utöver Vårt största pr.oblem var att serveringen, som nu är I).ågor­ få k.ommunal borgen, -säger lunda klar, ingår bl.a. nya t.oa­ _ ' F.orsell. K.ommunen fick .också letter ' .och kansli i utbyggna- _ Visst skall det bU dansklart" trots bekynuner med den ekonomiska sidan, säger ,' ForseD, Per-Erik Finne och Carl-Johan Finne framför det-' nya serveringsrummet. ' besked att vi skulle få lån då den. b.orgen utl.ovades. - I "en l.okal bank hade vi med en .omsättning på ca del av året, ' efters.om utgifter skedet, hade det inte blivit nå\ g.on l ren.overing - i år, säger - Vi har faktiskt sett be­ åtminst.one fått låna lika st.or 250.000 på den fem månader finns ' ~ret .om. Läget... ä~ alltså bekymmer- tri.on. slutet i bankens styrelse s.om summa som yi )laft dep.onerat långa säs.ongen. Av s.ommarens - Och hur som Belst, säger någ.ontint f.ormellt, säger tri.on nu; säger tri.on. B.ollkl'ubben ink.omster lämnas ju en gans- samt för gänget i ledningen. ~ Men hade vi ,inväntat be- de, på Valb.or.... -'---- ­ F.orsell, ' Per-Erik .och Carl..J.o­ b.orde vara en, g.od bankkund ka stor del inn~stå~nde en st.or

\

! -

I

1 -

*

\

r-­

PRE­

'S1~r<

o

TO~ POSI­ SP~

'V#-toIS1fl?,

TION

°lSK

~

f~N

"R~PA

Y'NST

GAt<

® -~ TON

BORDE

TIO NING­

\.

S~(i.AS

""AVE

on~

e

'1,0

TIA...,

.sTIf(RN­ ""I'IHtoI­

aEN

CN"'N6

HEL.I­

G,!A~"

ul1

~l'Ik~A

HE...O

I

y-- ,

~oP

­

0,,..

..,.., MUN­

~ ~O&,

-

+tU , PRotl. (;\",A'

I .

~EN

.

- - ~ -

~

~

-_.--

\J'YSfm:s :röR lOKT SP Fl:

,\

I

JcWIV~

lÄ-

BLI

GEloN

ReD

tOVINNR

,I

K\lRVE -O:r:f­ E:fTEIl i RAR t(\ I~lrt~~

\\

rON )H~HW

PoJI(­ "­

_H;'

""-fl9.Jl ICG~I

~IU,­

)I~HN

.f

~

Nf)H t-J

\.

:fRI

, I<~N

' ~"'OT VAIr.A

I

E~S

EH-

'

c HÄR HAR NI ett valborgskry88. Lös det och skicka in lös­ riingarna så att har dem se'n ast måndagen den 12 maj. I priS _otlottas30, 20 och '10 mark bland dem /som sänt in rätt lösning. Adressen är Österbottniska Posten PH 27, 68600 Ja! kobstad. ' Märk kuvertet bildkry!s!

V:

-

1"cCrcEN 1'>Rf1 BPLl.­

AOJ.O

't'; GEL

)

, SIUItl-

TJuv AI{T'(:..

ItJrE

\IU

~

JÄ(i.f'~

~S5A~

"iAG­

~Se:

"TRo

\..

STPUE:

S~OE

~'

BERETT ' NÖJE

"A"'''~'''

'A~RA

r

i'f'G­

p.c \+ÖGtttq oUt.)

I{A..., 4OTO­

(

""JIIIG ­

RuOe: ISLRND vIa

DAM

VAR"

.

p~

. OEL-

" poTT

r

'TIO ~ .- '

,

I ",TE

tlL'L.

~(i.~'T..

Namn:

Adress:

• • • • • • • • • • • • • • • •1• • • • o-!

•••••••••••

o' o

o •

o o

•••

.... .. . .. .. . . ... . . . . . ... . .....,............. . ,

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 18 1975  

Inklusive Fritidsforum

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 18 1975  

Inklusive Fritidsforum

Profile for webbop
Advertisement