Österbottniska Posten (ÖP) nr. 15 1968

Page 8

I

~ .

F1Y'kt~n

)

~

.. ö8TBBBOTTNI8~A _

, >.

~08TEN

.Fredag~n den . ~

­z

,

.

tlll narkotl.ka

Det är ingenting nytt att yrkat på . att ämnet borde .småningom försvinner. l , al­ man flyr verkligheten legaliseras. Marihuaria- hör la händelser måste man

med ' all säkerhet inte till . räkna ined att en viss pro­

genom att inta olika äm­ våra fårligastedroger. Dess cent av dem, som kanske nen med berusande eller be­ dövande effekt. I Finland är verkan är relativt mild, och .snarast på grund av nyfi­

kenhethänger sig .åt knar­

något fysiskt -beroende upp­ alkoholmiSsbruket det störs­ kandet, blir oeroende av oli­ ta problemet, ett problem står ,inte. Däremot uppkom­ mer i många fa~l ett starkt ka , preparat. En.. viss risk i särsklass. ' Pille~issbruk är också psykologiskt beroende. Vi föreligger också att relativt relativt vanliga. Det rör sig vet ganska litet om hur oskyldiga - medel, som t.e~: då . främst om sömp.medel farlig drogen egentligen är marihuana; kan leda över till betydligt farligare äm­ och lugnande ' medel, både och det är enligt min me­ ning ett tillräckligt moti v nen, . som , t.ex. heroin. receptfria och receptbelag­ för att inte tillåta dess an­ da. vändning som berusande S.k. kiassiska narkoma­ o Vad lmn ·ma.n göra medel. Alldeles obefintliga ner, d.v.s. sådana- som an­ för att begränsa eller vänder ämnen, hörande till är våra kunskaper ändå in­ helt förhindra knal'­ opiatgruppen, . finns fra.n1~ te; vi vet att intensivt . ma­ kandet? förallt i Helsingfors. Deras rihuanamissbruk kan leda, antal är svårt . att exakt till bestående psykiska för­ Det viktigaste är en- sak~ uppskatta, men det rör sig ändringar ' och , D.Ylige~ har kunnat konstatera Hg och adekvat upplysning: sannolikt om ett hundratal. ' man De moderna .formerna av hjärnskador förorsakade . av Särskilt de somatiska skade­ verkningarna tycks ha en missbruk har · börjat kom­ drogen. avskräckande inverkan. LSD

ma till Finland. I vissa ung­ lär t.ex. ha mist en del av

o Och LSD domskretsar missbrukar sin popularitet i USA sedan man cannabis (haschish, Man vet · attLSD är ett de ovannämnda kromosom­ .m arihuana), medan , LSD förändringarna blivit kän­ inte torde användas i nämn- ytterst farligt ämne, Myc­ da. Man har på sina håll

värd utsträckning. -I Sveri- ket små. doser - några ti­ ge är,.bruket av centralsti- ondedels milligr.am - ' ha: menat_ att det talas och

mulerande . ämnen det ptörs- ,- en djupgående lOverkan ~a skrivs för mycket om knark ta problemet och ..det finns psyket. Drogens verkan. ar , det kan värva nya missbru­ skäl att befara att vi inte i högsta grad en fu~~tlOn kare. - Mycket berorpa hur

kommer att Undgå det. . av individens ' personhghet. man driver upplysningen. Ur inofficiella forskning- Flera fall av ·självmord och Man bör undvika att göra

, ar som gjorts i Helsingfors ' ' olyckshändelser har' inträf­ reklapt - för knarkandet, vil­ har det framgått · att åt- fat under inflytande av LSD ket har skett t.ex. i artik­ minstone ett femtiotal ung- och det är inte ovanligt ~tt lar om popfigurersknar­ domar missbrukar det cent- drogen förorsakar akut 10- kande. Jag tror inte att det ralstlmulerande änlnet pre- tagoing på mentalsjukhus. I är realistiskt att helt tiga ludin så ofta de får ,tag på - Dessutom kanLSD ge upp­ ihjäl" ett problem, 'so~ exis­

det. Dessa ämnen leder till ' höv till , långvariga och· svå­ terar. ett rätt starkt beroende och . ra, ibland kroniska ps~~s­

uf för~byggande . s~­ doserna måste utökas för ka förändringar samt h~arn­ punkt är behandlingen av att verkan skall bibehållas. skador. Nyligen har man missbrukarna ' synnerligen , också .fäst ' uppmäfksamhet viktig. ' Man har nämligen O Hor ,verkar vid att LSD har',en inver­ kunnat visa att missbruk marihuaoa? . kan · på kromosomerna ' och smittar precis som .vilken eventuellt kan' förändra epidemisk sjukdom sim helst ärftlighetsanlagen. Marihuana påverkar indi­ Därför bör mal1- undanröja LSD och 'besläktade äm­ viden så att han blir pass~v, smittokällorna genom att försjunker i sig -själv. Om . nen har dock till ' en viss ' sköta de redan insjuknade det intas i ' st9ra doser kan .grad - kommit till använd­ individerna. I Finland har vi det åstadkomma psykiska ning vid eXperi~entell psy­ praktiskt taget inga möjlig-o tillstånd- som till sin natur kiatrisk _forskning på grund heter -att sköta våra narko­ påminner om psykoser. Till av dess förmåga att föror" maner och medicinmissbru­ saka ' psykoser som något bUden kan höra hallucina­ kare ._på . ett riktigt satt, tioner, vanideer och e~ av- . påmitiner ' ~m schizofreni.

ket är mycket beklagligt. trubbad realitetsuppfattning:

o I Sverige är mi.koti­

Dessa · tillstånd vid marihua­ Fotnot kaproblemet stort i syn­ , narus är dock inte särskilt Ur Ad LUCEM, organ för nerhet i städerna, men . vanliga. Finlands kristliga studentför­ Också j , Helsingfors är bund. Tidskriften har student­ handeln och ' miSsbruket prästen Karl-Johan H a n S­ o Kan marihuana i full gång. Hur ser Ni . s o n som redaktör. Tidskrif­ aDses vara ett ', ten som tar- upp centrala ' frä-· på problemet? ofarHIt imne f g?r / - ofta ur krtstlig syn­ vinkel - till debatt kostar 7 mk för helår. I den ovanci­ Den nuvarande knarkvå­ Man ,hör ofta :rnanhuana terade artikeln är det med. beskrivas som ett mycket gen är ' förmodligen till lic. Leif G i n m a n som ofarligare ämne än alkohol största delen en modevåg, står för svaren. . och på en del håll har man och m,an får hoppas att den

------------att Burmans hängt med så bra? PR-mannen svarar: - Vi kör hela tiden in nya arrangemang. Men förutom att vi förnyar repertoaren har vi en stor instrumentuppsättning och det ökar varlationsmöjlig­ heterna, vi kan t. . ex. ~om.ma så nära originalinspelningar av en bit som möjligt. J'nmtidell Ar _ orkestrarnas

1988

Tänkare i popvärlden 'sl{urrar i 'Rolls Rovce .

, '

J

POOLS.AID har nyligen omdöpts i vatten\ till PauI-sajd. Gästplumsare: Paul J-ones. Han kom i sin Rolls Royce -63 och doppa.d,e försiktigt en ' tå. ­ Paul ' Jones far -soin en jojo mellan England och Sverige numera. . . . .. ' . H~ är här för tredje - el.ler fjärd.e säger han ~ . gången på ett år. Kuskar Sverige runt med Dynamite Brass. -: Jag jobbar i?-t~ så _myc: ket l England. Tolv dars turne i år, hittills lite TV-jobb. _ . ~ Pop på teatrarna hemma är dött. Lika d9tt som allt 'annat, på teatrarna. Paul Jones har skaffat sej rykte som popvärldens tij,nkande AUgUSt. IntellektueJl? Det beror på hur man ser det. Jämfört med Clitf Richard - _ja. : • ;

• ' Koncentration

Paul Jones håller sej stilla i lång väntan på att få komma till USA och spela musical. . - bet är en musical som Kurt Weil och Bert Brecht skrev före "Tdlvskillingsope­ ran". Den heter "The rise and fall of Mahagonny"., TV visade upp hans program med " Lill Lindfors då han kom till Sverige.

, - Det var nog för lite repe­ terat. Vi hade inte ens två dar på oss. , " Numera jobbar han med oli­ ka band , i olika länder. Han tycker det går bra.

- Dynamite Brass är bra. Vi har jobbat mycket ihop. Och j {k bäst om mipdre ag .yc er

grupper nu.

\...,.. Det har jag kODunit UD­ derfund med sen jag slängt ut

Han är ·en rastlös själ. Sjunger, skriver texter, filmar, har skrivit en TV-pjäs~ - Men jag skr~ver nog- ingen mer pjäs. Det , ärbiittre att koncentrera sin begåvning '- på

färre saker. ., en. massa pengar på storbands­ - Förresten var pjäsen ' då -.arrangemang.

jag :mg,~en ~ärdig.inte alls .Herr Pop-Intellektuell fnyser som Jag ,tankt dendå Jag skrev. väl , -åt idoler? Denna prydnad för _popkåren .., ligger inte så ofta på listorM - -.Ja. Men det ar klart Jag ~u för tiden. vill vara en. Alla har behov - Man kan visst inte göra av att stå i centrum.

skivor som min "When - I was six years old".

- Låtar ska vara melodramer för att bli nåt. Där var­ enda uns av falska känslor kramas ur ' en historia. - Och en massa mänSkor hurrar över krams ' som fram­ förs pretentiöst. ­ - Jag -tycker "Do-wah-did­ dy-diddy" , är bättre än t. ex. Cole Porters ' texter. _Paul Jones var ansiktet ' i Manfred Manns - grupp innan han slog sej lös. - Ska man vara ' i en 'grupp ska det vara för att man hjäl­

per varann till bättre resultat.

Det hände inte 'längre.

- Jag gillar fortfarande bäst att jobba på scen. Då man känner hur publiken reager/3!. _. -: Gör man en film kan man bS.r? hoppas att man fårkon~ takten. ~ Paul Jones' gjorde "PriviIege" Britt-Marie Sandqvist, 17. an­ _ om popidol och propaganda ställd i ett varuhus i Vasa bIeT .:..... och sen "Kommitt{m", 'Miss Sandö' vid en mässa - Den kostade inte mer än Kramfors i Sverige bland ader­ '150.000 kr att göra. Jag gillar ton 'konkurrenter. Det blev den. Men dep -ä r :nog för svår. utdelning föl' Vasa, andra pla ­ - Den koininer ·nog bara .upp sen, togs av mörka Tuula Haka­ på . konstnärsbiögra.fer Eng­ mäki, 22. Tre flickor delt01! problem. Det är ju tYvärr så på repertoaren, då - vi .fått C land. ' - . , {tAn Finland, alla från Vasa.. att även populära orkestrar Jacobsson, ' tenorsaxofonist, - Jag kunde inte hålla tiU· blir ordinära, de fÖrlorar sin med. Jacobsson är en av landragkraft. Ensidighet och lät- dets bättre saxofonister som team i österbottniskadansmu- baka 'tårarna när jag fick veta att ~ jag vunnit. De bara kom.. ta arrangemang försoffar. behärs~r ett register, från siksammanhang. _ . . - Vad görs ,för att\.popula- jazz till · gammal dans. Stig Det .kan 'opkså nämnas att berättar Britt-Marie. Vi hade alla i baddräkt. riteten inte skall daJa? Snickars med dragspel och ' Gö-! Burmans under två vintrar spe~ sex. visningar, .

Svenna: , Vi har en ny ran Westergård med trummor . lat på Femte ungdomsringens Tävlingarna följdes av sju­ man som .s kriver vår.a a:p'an- är - väl.kända av - publiken - ringträffar - spelningar som tusen personer. Britt-Marie fick gemang, PH Jansson. Det blir: . fullbordar bandet. . skett till priser som ligger lågt tvåtusen kronor i pris och e alltså en ny fin stil· PH Jansmi detta kan- sägas ' . att under gängse pris. · Pojkarna guldberlock; En stor del av de son sjunger åven, Qchdet gör Svennas stämma m d de lira har också stått för en. ring­ tidigare segrarinnorna har bli· att vi kan ha - flerstiimmig ,e ~ topplista som ungdomarna rös­ vit - fotomodeler och manne­ sång. Vi får även. in vent,Qba- aktuel~aste svensk- och fmsk- tat .ihdp bland de populäraste känger t.o.m. i Paris. Fjolå.reu sunsolon, J~sson, , samt 1qln , toppshstorna, _ gör a, tt bandet SChlagermelodierna. " Ett popu- segrarinna, - Britt-Marie ~ ha latinamerikanska l~ med. är ett aktuellt- :och tidsenligt lärt arbe~ dahl, filmar juet • l USA.

Mid.sominarflickan blev -'Miss Sandö'

vil­

FAR VI ••• Forts frA.n sid. 1.

JoD -

~

I