__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 8

ÖSTER&OTTNIS"A

a

POSTEN-

Torsdagen den 11 mars - 1976

A ituri n,tråd till yngre:

Låt inte skrivningarna' skrämma men tå skolan på allvar ändå! o SÅ HÄR FEM FÖRE liden är inne för student. , akrivningarna, kan man ju ta sig en jr.tndei-are över hur årets abiturienter känner sig; l Nykarleby gym­ nasium är det i år trettioen elever som skriver 3tudenten. JIi - några av de - sitter i' skolans cafeteria och pratar över en kopp lw/fe en efter­ middagsrast "

Vi konstaterar enhä.Iligt, att Alla ahdra instämmer. det korruner_ att bli ganska - Faktum jr att vi har haft trist att skiljas från gamla prov varje dag sed m vi börja­. kompisar som man har träffat de efter. jul. Sådant )låller på vareviga dag i flera års tid. Vi att ta kål på en, suckar jag. . är nämligen helt på det klara --;-'- Men det är nog ganska med hur det kommer att bli. bra också, hördu. Jag har Man träffar. kariske någon att det går lättare att gammal klasskorripis, stannar märkt . upp och frågar: HUr har du det plugga in' långa läxor nu. Jag nuförtiden då? Sedan har man tycker att jag ?a lärt mig att plocka ut det viktiga ur text /:­ . ingenting mera att säga . .. Vad skall vi göra sedan?, na, varar n gon, och. det .. ar Den frågan kommer vi raskt in faktiskt sanmng, om Jag tan­ på. (Har ni för övrigt lagt mär- kel" efter. Är vi nervösa då? ke, till att "sedan" och "efter\ Fnitter, . mummel . åt" är två ord som abiturien* "Gör det lilla du kan gör det vlUlgt och glatt", har nykarlebyabiturlenterna, -'iiom valspråk. Här sitter en deJ av dem och. studerar yrkesvägledning. Fn\n vänster t;wa Staffans, Yvonne Dli,blbo, Anu­ terna ofta använder?) Det känns som om vi inte Viol Karlsson (mf'AJ klassens muscot AttA Bo Adamsson) Klara MArtens, Vlvlan .Åstrand; Stig Fors­ Vi kommer till ätt man inte ens hade forstånd att vara gård oCh Monirul Grabn. riktigt vill skrika ut vad man - nervösa, säger Ewa. . tänker börja göra när man har l. rt 'k (I D agsvl, . te ni omma 'I stud enten" fö d, e har m" som. ås garna, säger en flicka litet för­ . . .Jag tror att det beror p'å att fått studenten. Det är som om l alla fall varit med forr, och skulle mmsann. mte Jag far}!. I'n skräckt . man inte vill utmana ödet, för vi redan har fått nosa på stäm­ vet hur stressigt i:let kommer gång'. till om de så skulle ta li­ Ha, g r s?m" jag, sä er det kan ju hända attJnll-n inte ningEln i och ined att vi klarade vet av m,ig!" att bli. -. klarar studenten. Och då. är det av 'svenskan redan innan de Anme. Om Jag till aventyrs m. . .. ar man en g ång har k o.m. " ' år ' Dessutom tyck er Jag att .N" . . bättre att ingenting . ha. sagt,. riktiga studentskrlvmngarna. te skulle somna om kvallen, . . g . ' och ska11 s k1'1',mIt sig tI'11' åttan ' " " . ' Jag blev i alla fall lugnare av Jag upp och hamtar fmska I SJUorna kan k om ma 1håg att de . Men visst funderar man ; .. ' i stude­nten, å "ar det. m t "'å det; Förr, när lärarna talade grammatiken, och efter ett par flesta fasansfulla berättelserna 1 fV' . : M " kl19t orskrac an "ara I angre. . ' ' . - Jag skulle åtminstone vil­ om praktiska detaljer, att vi får mmuter " och pluggan­ ., sover Jag, som en' om sk"rlvnmgarna .­ ' , h d" s gor gott man an oc ark å la ha ett redigt jobb när jag varsin lottad plats, att lärarna stock ... det är ö,verdrivna. Samma. fe- I med b a ta. . har skrivit, säger Stina be­ följer med ut på toaletten osv. , .,. nomen llppträder vid BennåS . . . . Vad kal VI ge som råd till station, när pojkarna rycker in stämt. Ett jobb som man kan då sög det till i maggropen och sk lan P - Basta sJ or, årets sJuor . . känna att man är ledig från man ville tala om något annat. ,allvar, men m behover mte bh . l armen. D"ar f'mns en massa " " " ' torla I vettskramda' för , - Att lasa b'10lOgI, . hIS . när dagens jobb är slut. Hit­ . . det, sager . s p ar oJkar gJort dan y tills har det alltid varit något - Före j l hände det tt-jag och psykologi, säger flera st c- . Ewa och dricker ur den sista . . " n ng mlhtartJanstgo och kaffeslurken. prov som har hängt över en, låg v ken Ibland om na ter na k?,n. Och tt' lyssna på ärarna sm . . . . och tankte på studentskrlvmn­ nar de sager: "Det har kan skriker och väsnas: "Stackars I och pirrat i samvetet. Teta " _

I

I

I

.

,

_

I

I

-------

I

I"

I

,

I

-'"

Det här är Mazeppa

Inte som

lätt

inte

för orkestergossar

gillar

svensktoppen!

o A'lT HöRA TILL DE ORKESTRAR som inte tycker om att speJa svensktoppslåtar är inte lätt, intygar Peter S i e g f r i d s 18, Ha rry f:I o J m b e r g 16, Sten S a n d v i k n, Stefan K u I a 17 och Kjell H e I s i n g 17. Pojkarna är medlemma r i orkestern Mazeppa och de är alla hemma i Stor Nyka rleby. Orkestern är inskriven i SöV:s orkesterförm ed­ ling.

Hur tycker ni att det är att träqande på länge och det är

Mazeppa har funnits till nu

i ungefär ett och ett halvt år vara med i orkesterförniedling­ som om intresset skulle svalna

och har fäljande' sammansätt­ ning: Peter spelar bas, Harry kompar, Kjell !tpelar sologitar­ och Sten är trummis. Stefan, 80m spelar orgel har varit med i ungefär ett halvt år.

I

när man inte har någonting att öva för och se fram emot. Vi ställer mycket gärna upp bara någon ger OSS chanse'.!.

en? Har ni haft någon hjälp av det? ; .;.... Nej, det är snarare så att man själv sk , ulle behöva ringa och fråga efter'speltilIfällen. För vi har inte· haft någ<>;t upp­

Ab NYKO FRYSOy TlLLVERKAR ,MINK­ OCH.RÄVFODER AV B S­ NYKARLEBY, TEL. 20-404; ..,;;i;,. ... __ . .... .... . .. _ . . ... . ___....__........ _

_

'

'

TA KVALITET.

I

,

..

.....;,;._ . . '_ "_ . ' _.... ' -. ._ ...

___

HUr ofta övar ni' och huru­ dan mw ik tycker :ni 'om att . spela? - Jaa, vi övar så -där 2-3 'gånger i veckan och eftersom v; alla- diggar Status' Qilo;' Yellow oCh Wigwam har vi själva också - en något annan stir än vanliga dansorkestrarna, de men naturligtvis spelar vi äv n "lugnare lAtat då ju danspubli.

* ;'Jau;"around KjelL -

I

tbe

da.8s" med Harry,

ken fordrar det, säger Peter. Vad tycker ni om det\. här med att dansarrangörerna bör­ jat ' importeta" 'sve ka-or kestrar? frågar jag vidare.' r vi j te' -:- Tyek r om det för Vi tycker- i:- allmanhet mte .

l

Sten,

Stefan,

Peter _

och'

om den svensktoppsmllS'ik som de flesta sve ska orkeStrar spe M lar. an kan nästan säga' att om man a: hört en v dem så har man hort aHa" sager Sten jelJ fortsätter: En annan och sak- ar det . att många av de

Profile for Österbottniska Posten

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 10 1976  

Österbottniska Posten (ÖP) nr. 10 1976  

Profile for webbop
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded