__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

CHUR6 HWA HUI TSA CHIU ORGAAN VAN DE CHINEESCHE VEREENIGING CHUNG HWA HUI

Verschijnt drie-maandelijks

Onder Redactie van:

T JAN T JOE SIEM DIAO ING KOEN SIE T JIAUW SING

Jaargang XIV N°. 1 Jan.-Maart 1936

DRUKKERIJ .LUCTOR ET EMERGO" _ LEIDEN


I I I 1 \ l lillt

B \\1111-.trr1l', nn ll11d1111111d 1111• 1 tm11d, 1111 t dc11 , ,1lg,•111k11

I I\\ \ lil I, ( hrm sc \s~1)l 11!11111 111 I Ill' b 1111 1111 puhtrr 11 11•111pl11,1t11,11,1 J p till l 1111 1 1011 111 111 tlr I h111 1 \\ rth 11s111 nd 111 p that l hrnn' st•H 11·1~111\ ,11111 rtl\ 1na, k lp 111111111 ,t d lJ

th rl

I

llHINl111W

1111

J111111r1

' 11

IOlf1

1

1k

rcd,1d1t

h

,r lr

'

111 dt r dadc11ru1,

11111

uls volKI

d 1rt ur

I h11 I h r n

nhovrn trant 18, L ldrn rwtii 47, Leid n


CHUNO- HWA - HUI TSA C1i1t1

s

- - - etHJNO HWi\ HUI TSi\ Cltlti

Voorbericht. Het verschijnen' van dit eerste nummer beho ft . geen inleiding. Reeds lang voordat de gezellig e eigenlijk 5t nadere aankomst \'an de Lustrum-dagen aankond~ ~nru de met niet minder enthousiasme plannen gemaakt ,g c, waren Iegenheid van Chung Hwa Hui's viJ"f en twint,·g Jang '. o_m be tert ge. ook een Lustrum-nummer mt te geven. Tientallen aan met een verzoek om een bijdrage dwarrelden v bneven 't land en over zee ook lndonesie binnen. Hetn onze tafel dan ook, dat reeds van niet minder dan drie k grolg was \'raagde bijdragen gegeven werden. Voor de bere1 a~den_ ~e ge·11 . . w1lhghe"d w1 en we hier de mzenders onze oprechte dank betui i oo~ ons ~-er~oek om verschooning doen voor 't feit ~en en artikels met m 't door hen verwachte boek .. , at de rede~, waarom dit niet is gebeurd, kan men :a:•:atst. De . Dit nummer bevat naast de artikels, die hier .. .. met thuis booren, maar die hier toch .. dus e1genb1k ze, indien ze op de andere di k ZlJD opgenomen, daar wachten wel een poos· ' e nog omen moeten moesten ' Je - en viJ"f • di zesde Lustrum sche"dt . J~ar, e OlllS van bet blijven liggen, de v~~c~~u:e:n korte tijd -:- zouden moeten lndonesie gehouden d e toespraken m Holland en in feestvergaderingen :: diverse vers~ van de gebouden maakt dat dit · n Jaarverslag o,:« 't afgeloo}len t 935 HopeliJk '.. komt ernummer i. _ _::_ in ,geen , .L ilUID heeten. 1941 een u1t!

Afscheidsbrief van Z.E. W unsz King aan den voorzitter van de Chung Hwa Hui, bij zijn vertrek naar China.

~

The Hague, February 8th, t936Dear Mr. Tan, As I am shortly leaving for China for a brief stay of :i few months, I regret to say that 1 shall not be able to attend the meeting of the Chung Hwa Hui \\hich, as l understand it, you will call in next April to celebrate the twentJ·

=~~

~

~

~

fifth anniversary of its founding. In anticipation of this occasion, 1 have sometime ago oniered from China a little souvenir to be sent to your AsS()CiaJon through the Legation here, as a sign of my deep interest fn the Chung Hwa H . and in the individual membe~

cjtu-

posing That it. the. Chung Hwa Hui, like the Republic, is entering the twenty-fifth year of its existence is a matter of DD haphazard coincidence. for can this mean other dlan 1llat your Association fully shares in the anxietieS aad" tejoicill8 of the Republic of China? May l therefore take this opportunity to ask yoa to a,a«J to the Chung Hwa Hui, at its forthCOIIDDk 1aeetill& • April, this me;-;ige of hearty congratulation and beSl ,rislleS?

ln the meanwhile, l beg to remain-


7

CllUN\i ll\\'A lllll TSA CHIii

fo

Nu U mij de leiding der festi\·iteiten ove d de lustrumcommissie namens de C.H.H. h r r~_agt, mort ik gen rnor haar werk en mijn grootst b , arte_l11k dank zrg. ,oor de ""!jze. waarop zij dif gedaane h e;ondenng uitsprekrn Hedenm1ddag zijn "';· b.. lk ee · lustrum te ,·ieren en opJ !! e aar gekomen, om het .~ ' m11 rust nu de r ht u ~ fe ge, en, ,·an de lotge,·aJlen . p ,c ' een schets 'an onze vereen · · • 1··1 • ' 1 Jaren. Hierbij moet ik du •t ,g:mg :m de laatste in 1931, en om dit makkeli'~ u, gaan van het toestandsbeeld ,k U \OOrstellen, heel in he/ k:r/~/~~nen_ beschouwen, wil In 191 I hamen 14 Chin ,stone door te nemen. ,an de C.H.H. Welke \\are~he st~denten_ tot de oprichting e mot,even h1ertoe? ~ le. AlgCIDttn eh I . 2e M J>liJ O ogiiche motieven • Otie\ en van · ' speaeelen aard. De algerneen Lschf psyc,wlogische. Het . JIISCI, dat men in d . is een overbeJcend ver zich en vreemde 8t rk f aan te slu1ten bij ZIJa land • e de beboette gevoelt : te ZOllderen van de vreernfenooten, Diet zooaer, om zich u~nen praten o er eventu I e omgewae- a, met elkaar te nenngen, dan Wei ee l!Cllleeo~ : : kunnen besp,'el( 0111 de opgedane nn-absoluwt n en _en te "rwerkea, VOllllt . . te dringen in ~ l i j k , waar de ,..,,,....., . _ , ft dit door hun ..soo:"eldigende hoeveelheid, • cC! dat ons op de ~temdheid", OOdaaks _, lea aangetr,-1,1.__

I

~

lad

* • ..... ,_,~...........-ffet _ _ __

~

/

..........

"eac1.ea11.._ ..

Moticn·n van spcl'i,·dcn aard: Acschom,·cn wij hd ,1nirhti11gsjaar, dan k:11i7,t1knn'gc11 cc·n ontw:,kcn \·an• 11:t < . I I1cw11$ t 11111 .. ,ons . ·t·,1 tcc "rcn . l)c rcvo1u1IC• m Chim•csch natinnaa ·11 -1 had nog in ht't,l'lfdt• jaar gckid tot de omyerwcrpmg i(·h1 · . • · · . bi' ·k Hct 1 ler Manchu-dn1astie en de opnchhng dcr Rcp1~- 1c · ~chriin<'nd geH>cl 1·a11 onrc·cht over de weinig bc1111dcnswaardigc · positic clcr Chincl•zcn in lndonesie, men. dcnkc aan ~et 1iasscn- en wijkcnstclscl, de politierol, de . rmme tocpass111g dcr prc\·enticYc/hcchtcnisneming op de Chrncezen, deed ons nadcr aancensluitcn. Dczc twee grocpcn van moticvcn bchccrschen dan ook hct strevcn en doclstcllingcn dcr verceniging. . Zij wil dus nict allccn hehartigcn de ~clangen_ der Ch1ncczen in Holland, doch ook ,·an de Chrncezen m het algemeen. Laten we gemakshalvc de stof indcelen in een intern en extern gedcelte. /ntem. De inwendigc consolidatie wordt o.a. bereikt door hevordering van het ondcrling contact. Geregeld werden bijeenkomsten georganiseerd om met clkaar van gedachten te kunnen wisselen. Hiervoor had men een geschikte plaats ;noodig, en in 1922 werd daartoe een lokaal ingericht aan de Laan v. Meerdervoort, nadat eerst een langen tijd voordien de familie Han Tiauw Tjong gastvrijheid verleende in hun wooing. Na eenigen tijd verhuisde men naar de Piet Heinstraat om eindelijk in de Carpentierstraat te belanden. In verband met het cultureele karakter, dat de vereenlging slleeds gedragen heeft, werd er veel zorg besteed aan de lezingen die in de loop der tijden georganiseerd werden. Vele aanzienlijke geleerden en andere personen wt China en Europa hebben ons vereerd met hun bezoek en vonden steeds een aandachtii toeluiaterend publlek. Met het bezit van een clubiebouw kon tevens een aanvang worden ,emaakt met de lnrichtiag van een biblfotlteek: t5'L!i der centribatfes werd toea af1eataan voor de unscbat'fflif' der boekfn, du kwamen ao1 blnnen de ~ zooda.t

. . IIJtt

eea bllllllll'I ~

l!,fl _,,... 1-

en~Jflm


CliL':\0 f-1\X' \ HUI TSA C!IT!i

n.i:ir. Sinologische boeken t • . ~ e n·rzam I ~, JdC' l!Ch steC'ds uit. e en. Hc.t :t I ran den h~er Yap Hong T' e~ ,tudiefonds op, o m het m . Joden richtte me.,, • ' ct d' in er Wei .en,, e ~-tu ' ~ aan de Nederlandsche r •. g-c_~teldt ,r, ondenn1smnchtingen ~ I \ C r ~ 1 f e i 1 t n nd aan een der natuurlijke plichten d" ' hil'rnll•de ct-brn aan dit fonds medegewe~, ie op ons rustte. . rorale b d""• men dc11 1-;,. m1Ide schen k·ers die ' ~ Iechts Ln clit kun kos;l are tijd . ga,·ene ~agen afsfonden, aan m ltchts een uiLJe ,·elen ..1 • Ma. 9n de contr61e dtrLJh \I aakte o1er de ; tIJ hen r. fJ· H Fromberg-. l n em toe\·ertr ' m t:1 t:n bij onzen g rooten n1end t OU\\ de pu. ~ dt \treenigmg met raad en da e t?even, hij was et ;;l!ereerste begin. Doch o 2 ad b11stond, \·ooraf czt: reJr.~chapen man do d p Jan. 1924 ontvieJ ons " or en dood . als d . . nagtdachtems werden d ' ne enge hulde m Id oor de \·eree · · - t en UI!gege, en ond d mgmg zijn \\·erken ·eide Gc<Lhnften" \.1 er ~- naam \·an ,,Frombero-'5 de d ' aan n h11 zi1·n " " \ or e Chineezen uitte. groote kennis en • he~<Ber ntden1 erp terugkomend. h f De . uu, ian de C.H.H et onds wordt beheerd n role ge ch1edt d " ' d h oor de Com . . 1: e eheerder reke . missie I an toezicht '· nmg en \ erant\\ oording schul: r de ee 1 rs e maaf traden Mr G \'I , hien oor op de heeren:

Ip

\ .

· ERJ:-,.;o P. H FROM . Pr f M BERG. \r.

r. J A. VAN H \t MICHJELS AMEL:. 8 HrJET1. .I< EN. \Ap . Hc1, 'G TJEON. \t

-'

.

. J.

er Jaren heeft d. t-dragen tot de ,t fonds velen gebolpea ea r n lndones. -~aatschappelijk~ ved..M:-- der /o d It. • ...,....._ SIS in 19]8 m gtlijk \\trd . op 14 April 1b bet te.aa -F ge,n k a~ u gr0c,1 f 200() aa t door eea ... we ·- , ter geJeg~'WIIIJ •

·

9

(ilk ,cq;i,irdag ,an de Chinl'u, lw lfrpuhliek in het 1ooraf g;i;wck j;,;ir. lkz~· g\sk 101HI 11,11olg mg h11 11:le hoog-gepl;i;1h1l' pl'r,c111en 111 U1111a, o.a. dl' toenm.ih gL Prc,;1cJc11t der l~qiui>lick I lit fonds 1s hl'dol'ld ;ii,; aan~ponng trit de studic 1an de l'igc11 rnltuur en eige11 taal. Op Cl'n prijsnaag: .,De C:hinccsche ncdnzl'tling ,n Ned. Ind ii.'" Im am l'Cll anhn1ord hinncn , an den hccr -..,jm Ki A, a:111 11il'n men 11clis\\'aar dl' prijs niet tol'l,c11dc-, ~ cnrnlll' ,crmclding Hrdicndc plus ccn hcpaald bedrag u,t hrt fomls. Voor de studic \ an de cigcn ta al bcstond skcd-; groote bclangstclling; de tocnmaligc lcctor , a1, het Si11olog1sch fnstituut 1·crlcrndc zijn zeer gc\\'aardeerde medl'werking. Traditionccl is intusschcn hct cnthousiasmc der kgatil'leckn gcwordcn ,·oor hct gc\cll Yan dit ondcrrich1. In I <J2-l \\'CHI ecn fonds opgcricht, om Chinerschc jongelicdcn, die na ,·olbrachtc studic hct \'cH>rllL'mcn lwesterl'n, in China ccn arbcidsvcld te scheppcn, zoo nooclig financieelen hijstand te verlccncn, het z.g. Rcpatriccringsfonds. Het Tijdschrift \·crschcen in April I CJ 17 rnor hct cerst, c11 mocht zich vcrhcugen in ecn Hicnclelijkc ontrnngst in de Nederlandschc en lndonesischc Pers. In l'l'll jarcnlange behocfte is toen voorzicn, om de lcvcnde gedachten der leden te lmnncn uitcn in het orgaan. De ,·crschcidene stukken, die mccstal handclen over de tocstandc11 in China en Indoncsic. wcrdcn grdig gclczcn. De rcdactcurs hcbbcn er naar gestreefd het orgaan op een \l.aard1g pcil tc houden.

c~;

Tcnslotk is in 1()26 heslotcn tot regclmatige uitg,fte, 1,at ioordien door financieele en organisatorische moeihjkhcdcn nict gcschiedde.

llervormingscommis · Omstreeks het jaar 1928 gingen er stemmen op, al zou C.H.H. een te slappe houding bezitten t.a.v. politiek get'Urde vereenigingen, waarmee z,j m contact moest komen op dt' \erschillende conferent1es. Oaarne had men een bepaafde koer gezien, waarlanes de v ~ 14ch "'1dll' zou kunncn ontwikkelen. ffiertoe wercl een commf sie In het

i~


C Hl ,u H\\' \ l-ll I fS\

<

p n de Hen omun'"scomr: ,,1t c 1, ec c held. \'fat he' re dt,1at h·c ,, n

tc,

r tcrug

;-i;-cmc•l.t <l I lJ.!/1 aan <.lr Ha aangcb d11 .

,an d1t gedeeltc ll) n·• 0

H ng T_1oen en

Ill

re· 1dmaatschap Z!Jll e Hnd1cn. ten aan de , erl-cn

• ,,

CIH

()p1'nstdling 1kr Inland,rh, H, rhtf'lu)(l\ , nor nid lttil<>nl'sii.'rs, imlirn nH'n na hd <'tlllh",:tllll'll 111 d,' g,• kgrnlt,•id \\"<lt'llt grs\l'hl tnl hl't afh-gg<'n , an I l,Ktn rnak'\:lllH'ns :ian d<' ~cd,'rlamls\'lll' l lnh ,·1 s1\nl.

cr,1,1 1,

1 11 h·c1 I 1 l . l 11

l lp

" Ti/. n"'

Ill

1'1111 Ilg~•

.,in_

Erto .,c u te aar b 1ten en de

r het eerst aan~ i1s Congrcs in Den be-pleitte de heer , an het onderricht Chmeesche fcholen / 111 , or de mstelling 01

ndemcht , an eede Kolo-

gang and a afleg en un p aan de IIOOdig md dcze reserve rcdltCD Cll

'2c.

ru t1g- m de oogen dcr e d aan de im, endige con·

n het

tikl aJlecn

pnll<'IJlC gnnshg. fen itan1i,·11 , an de gdwurknisst·n in China en in lnJoncsit;

te. Ik Chincczcn hcbbcn zich in lndoncsic nil't ingt'

rat t In de custe 1arcn kn n d dezt t dat t

-

hd l'<'r~tl' d,,,·J \\ 1·rd a[wij7. nd hl'sd11l,t, op hd h1t'c,tc

tict ,ulgcndc: In t llt 7 hicld de hccr I Ian Tiauw Tjong op hct JnJi~ch :-,tu,knt1·ncongrcs ccn gloc,l\'nl plcidooi voor het goed rcl'ht dcr Chim•1·1cn in Indoncsii.· in ck \'lllgcndc stl'llingcn:

~

S<

-, Ii\\'\ Hlll T~ \ CHltl '1

tllH

bet'

J (I

t/

drongcn en zijn daar ook nict overbodig, Intcgcndecl zijn zij daar wclkomc, ja onmisbarc mcdc• werkers voor de ontwikkeling van het land.

In JllllJ zond de C.H.H. cen telegram rnn adhacsichctu1ging aan de Chincesche dclegatie tcr Vrcdesconfcrcntic in Vt•rs,1il lcs, de toclichting hicrop luiddc : ,,Hcsdfcndc, dat Chincczcn huiten China, al 1ijn LI) Ned. Ond. dan wel British Subject; al zijn zij 111 een \'rcemd staatsverband opgenomen, dan wel genaturali seerd - hct z.g. Exterritoria\itelt, dat hun stamland moct erkcnnen als cen onteerendc vcrnederlng be schouwen, heert bet bestuur gemeend den afgevaar· digde van China Z.E. Lou Tseng Tsiang, die op de Vredesconfercntie de consulaire rechtspraak zal be pleitcn, een telegram te sturcn waarin het namen de C.H.H Z.E. een welkom toeroe~en zljn vrcugdc mt over het Chineeache voorstel." De rclaties met de Chlnectche Jgatle waren ze r hecht De ht l.1111{ telling van de zijde van de jsi&tle wa• zecr groot lk h," f ll lccht te herlnneren aan de' oprlchtlng van h t Prijl, r. a 1 f< nd t ed werd ook o.a de Wuchang~I gezamen h1l rrn rd In de L 1atl In t022 aanvaardde Z Wanl l<ouan Ky b e t ~ der C tUI <>ok bopfl .,S.. lact ulaat.

ko_,.

1•tdlh1 •

Joa


• n WA iilJI T<;A CHIH C~UN6 -

cttu:-.:o

, ,ikl"llindel ling" gcvolgd, met de hoop U de ori"nlati· ~ , ce ll ,, ~ -. c1 1-1 clijkcr t~~ 111<1 / de bchan<lcli ng d cr \otgc,allen ~an de: C,.H.H i-;-d, / 8 l , ,·iJ·t jare n , bcp;inncn wiJ wcu md Len bhk te "erpen 0 Jaatstc • • . ,rne Jc\'en All crccrs t moetcn \\ 11 dan bctreuren htt 11ct in1",·an cnkclc le d en, <I1e h1e . r ,·er van het geboorteland , rJjcs ,< \aatste rustplaats \'ondcn, de hecre n :

li\VA HUI TSA CHIH

'.:Jl l reed" mtt<' men de bchocfte, om aanslmtin g tc

mc-t de landgcnootcn in he! buitcnland, aan <lit phn :- cdltcr !::CCn geYolg gege\·en. mcde door hct oycrlijd~n rnn \<)(}r,teller de heer Tan Tjing Icn. T~ tn m I QI::- de ,.Asiatic Students Society" wcrd c-pgc dn. trad de C.H.H toe als lid, het doe! wa~ kt

h \iil

·

/r.

Mr, S G. NJIOKIKJIE'J, TJONO VOENO KIONO, UfM SIOK SINO. Het aantal \cden is a\lc11gs, toegenomcn tot 319, waan,m Nederla11d, I 65 111 Indoncsic en I O 111 het buitenland 10 Vcrhcugcnd is de stcrkc toenamc ,an ht t aantal 134 ·oncn ~amcslcdcn, ,·ooral in den laatsten tijd; , an de ,,Dameskamer", reeds in 1928 in gebruik genomen, werd ook Leer

Stre\·en naar cen \\ cderkceng bcgrijpcn dcr \ crschtllcnde Oostersche nationaliteiten. 2e. Bernrdering \an de uirndschappchjkc. 6c,ockns dcr Yerschillcnde nati~11ialite1ten en de ondc.rlingc samcnhang. le.

Als leden traden ook toe Japan, S1aM, Korea, Philippijnen rn Indonesie. T_en aanzien Yan de Indoncs1crs rebbtn s•ec.ds , r c,idschappeh1ke betrekk1ngen bestaan. In IQ2l he'd men cen gccombrcerde \·ergadering met de Perhtmp,,c.nan IndJncsia ter be' ordning Yan het ondcrhng contac.t Ik , estig \ erder Uw ~ nandacht op de aamaardrngsrede m }C,12 \,111 Ir Be Tiat J{ rnarin h_'.i zegt: ,,Als AziatisLhe groep stnjdc.nd ,oo· haar c nafh~,nkeh1khe1d, hcbben de lndones1ers onzt rnlle s,mpathi, . V \\ at _betreft het standpunt t.a ., ht t Ntd. Ondt rdaanschap, een l\nstpunt, dat door ,crsch1lkndc ,,m~tandtghcden \\-eer b "?.ge\'lamd, w-.,de lustrumpres1dtnt , erkond1l,!de rn J 926 m nJ~ rede: ,,De C.H.H. handhaaft ha.,r ztens,\iJze, dat in h~t ~ed. Onderdaanschap ,, ordt bLrust, omdat bet 1s ecn h1stonsche schakel en dat dezc quahte1t c en absoluk staatkund1g-e gelijkhc:id zondcr aanzit:n , an ra~ of kl<;ur dit·nt te beteekcnc:n.'' , De betrekkrngen tot de Nedcrlandsche Chnsten Studcntcn \ ereemgmg_ waren _reeds , an een zcer ouden datum. Op' allend 1s h1er de bmtcnge\\ oon hartelijke toon die mt n vudt 111 de corre:pondentie_- Op de Zomer- en Indi~che Confcrcnues ts de C.H.H alt1Jd yertcgemrnordigd. De aanraking met de Ned. Chineescbe Vcreeniging is sinds ').. _ ~ c pnchtmg- ( I :22) , an zcer aa~genamen aard gewcest. / Aldu, "_as de ,tand , an zaken 111 bet jaar J931. OpzetteltJk heb ik een chronologische volgorde ,·ermeden,

13

-

;,

/J

G

/_

druk gebruik gcmaakt. De hen•ormi11gscommissie, waar ik zooe\'Cn van sprah, kol1 ; vcrsch illende redenen haar taak niet rnlbrengen, en 01 werd tenslotte ce11ige iaren geleden opgeheyen. Wil dit zeggen, dat de C.H.H koersloos is door dt z.g. heterogeniteit der lcde11·~ Zeer zeker bestaat er een dt,e-rgentie yan \\'aardecring ya11 de bestaande politieke o\'ertmgingen, maar er kan geen twijfel zijn omtrent de taak ,·an de IC.H.H., n.l. zorg te dragen voor de cultureele nooden en dt behartiging der bela ngen der leden en die der Chineezen in het algemeen, in den ruimsten zin yan het \\'oord, waarbiJ men zich af en toe op politiek terrein begeeft. Als \'anouds \\'erden tcr bevordering van het onderlu:gcontact geregcld bijecnkomste11 gehouden met lezingen, "a.:i.r \'00r vele cminente persone n hu)4 medewerking ,erleendrn. o.a. de hoogleerarcn der Nederla ndsche U ni\'ersiteiten, ,veral van de Leidsch e, vcrder \ clen uit China. Ook de cigen \:den brachten h un p roblemen ter tafel , om deze gcz.amenltJh te kunnen bcsprcken. In 1932 kwa m een lid builen de ,·ereeniging ic ,taan, door da.t hiJ duidclijk blijk gai nict tc kunnen bchooren tot de / C H.)« Tocn n.1. o mstreeks dien tijd door ccn tot du,, er be· vriendc verccniging in g rievcndc bewoordingcn de C.H H ge-

ff.


15 O tt\XIA tiVI TSA. CHIH

ctltJN .--

CHl':'-0 HUI T'A CHIH __ _ _ _H\\'A _ _.:..:..:::..:__'"~

J " ( rJ. het betreffende hd niet

'. alleen o-ecn ' r nr0te,t . deed hooren, doch het 00 k h "' ,lt mt/ tot een "'rred "ongen . 1ermce u ttrect· mtr. \\ ~chtte ,·er<Teefs op een ahchni · mg - 'an hd O e1 btstuJr 10en een _. 'Ill£. n3ncr1Fds roHment 'oorsteld d · h ;;e men ctoc. rdat het Yer-e1schtt aa e. it \\ erd .i,- Tenslot,e :,,, am mLn \\·eer t ntal ,,.temmcn niLt " rr redure, n I. de ged,rnng-en e;g, to! de oorspro/ ~J m >e-t een hd de - •. - UI rte.mg c_·:;, ~~ _•:-e;ei. "ellkt door cns a:nereemg~~g 'crlaten door een ::i,. m ,_ meu b en \\·aar0n ik fotM • t "·

~

\"enne:J behodt te worden d t .:e-eren 'an een pamflet rnn o . a deen hd 'am, ege het pub11· ro , pru1u1 en ard d · " ' ' ""am ,·oor de ,u . '· • at zeker met t den I:' ge,-chor,t temgmg, 'oor etn ti1d '~n 6 en -· " maan-

-- -

cntraliseeren werd de Commiss1c1 ,·. Bijstand opgcrichl, tc c _ 35 haat ccrste· \\ crkzaamhedu1 \'errichHc. 19 steeds toenemende aantal kden, die in lndoncsie d1C .~ 11 hct chtio- zijn, komt de vraag op, hoe de yerhouding za\ 811 '~-. ona fell feil is, dat de bandcn losscr wordcn, we\\ichl spec\t t0 JI ~ · de gcografische \'erhoudingen cen rol. Toch kri1gcn wij 71 )lll:: geregeld bijdragcn binnen voor hd studidonds en s\ui· no,,,rt de c.tt.tt-gecst nog 1mmer . .111 h un h arten, \\ant komen ~e na een \angen tijd weer hier terug, dan is hun eerste gang zJ ar de c.H.H· Het stemt. ons tot groole bli1dschap. wan11:er zij zich dadelijk weer thuis gevoelcn in onze omgeYing n , h . en wii scharen ons gaarne o m en h een, om te \u1steren naar de wederervaringen van een C.tt .H .-lid ko mend uit Indo•

7

In. dezelfde ti"Jd ongt' eer, 'use.her en zel,cha'J - • pe1 ten t,,oneele '\'1e c.e plaatselijke ge ue reeds bestaande knn U\\ ZIJn ze met, de meeste -- _1,£,,,:-r'"" g-eor~ari1secrd karakter ~,aar mtn aan het geheel ZIJn ';;:' lo~!, bije<,komste: bes!)"lt de beho:i: - sfrer ,c en i=<lanog . Ieer du~·ct amge ku a .~ te g root geworden, mai,;enZihce· gemakk€11jk du~ft k 1...1te:nt:; &~eppen, dat een n Den ~ ,-,or ,den moe.!J <Jm rog le ooge reiskosten aag •e kun ,ee Ill het cl b b unnen ond • nen h me r•..\1en u ge ouw d.fferew1at1·,erste !en dat de C.HJf ,r ct_tzou de mogelijkheid • ~' ZOU k . \Cf'iCh II d zaamheden d I unnen u.tc c.m alltn I en e locale - - ., b - er ocale kr,ng.. n ·r b '1 rr,aar door d e wrrk-·~, e,taat dit ge • cpa en tot d --r ,er,ch lit d ,aar nu Van een h c. UJtslu ite nd n e grocpe sc erpere af ~t .?'1 een ' . n ,s \erder met g renzrng et!' ->mstc:1 in ermmdrnng 'an de. b»Jan , gebleken rn <JOk ., DenHaa<T gste.Jmg\oordc l " -~ sited~ hebben . ,.,. •· . HJ· ..... ~ de c.tnJd I 1aarhJks plaat~ de . ~-r.. 142(j in,; ng om de ,ero,erm . l enrw,wedc,t rijd<n, ~ ~ H.udoo;e,.teld op imtiallef \'a~ \ a: ecn \\ is,elbcku m e k~ \\O~dt een gelegenh d en ·c:le spu rtl1eve11d~ _-r; ,~.•tnaa te nnden in een ande1 g eschapen , oor de ... ere sfe er dan • .. _ ce h _ . o p andere u.p, erleening aan de meuwaangekomencn -

:et,

hct ;;:;' ~•?g

p

/~ /----i

nesie. zoo h ebben w ij d a n t eru g m ogen zie n O r. l r. T h ung Tieng Kiang, l r. Phoa Lio ng Tjiau w,. O r. T e ng S ioe H ie, yan de Zomer nog Or . Sim Ki Ay, en eenige maanden geleden het eerelid Or. Ir. H a n Tiauw Tjo n g m et zijn fami\ie. Verled e n jaar is voor h et eer st d e dies nat alis geYierd in Semarang door de C.H.H--r/unisten. Thans heeft m en zich ook daar verzameld voor het Lustrum. ' Sprek endc ove r h et studiefonds, mo et ik o pmerken. d at er in d e loop d e r tijde n ontzettcnd veel aanvragen zijn binnengekom en , wcllicht door de ongun1stige o m st a ndigh eden, die men tha ns waarnecmt. Hclaas hebben wij o p hun aan· \'ragen afwijtend mottcn bcschikkcn en ons bepaald t ot slechts c nkelcn, want de gddmiddclcn. slinkcn o nrustharend en \~ s nid in hctze\fck tempo a a ng c\·u\d . In

1932

193'3 had men op ccn gegcvcn oogcnblik stcun mod cn vcrleencn a a n ;cs landgcnootcn. Steeds hcdt men d an ool, getrachl te zoek e n naar middclcu, om hct fouds op ,oldo cnde skrktc t c brcngen. Van Lijn kort verblijf in H olland maakh' de hccr H a u Tiauw T jong gcbruik , cen rcorg anisatil· voor tc 1,kllu1 met cen rcd clijkc hoop. op vcrbctcring in de finan· cieelcn tocstand. Hierbij mu hd bchcl'f en Ul' gc\dcn nnar lndoncsic vcrplaai.st wordcn. l)czc pla111n:n Lijn thans in bcwe ./ In rking de loop van dc,e tijd ,ijn nog schcnkingcn binnengc· komen, dan was er in 193'3 de opbrcng~t van de fancy-fair,

fZ.

---.


CHUNG HWA HUI TSA CHIH

'--

D

£__

---

.:.---

,.., h m,kn ._)p 1111tiatief ,·an de dames; ook heeft een lid maan,.kh ,; een .1.sdig bedrag te~ beschikking gesteld van het fond,;; \J.n de milde schenkers onze da nk. Or,, crbrekelijk ,·erbonden met het stud1efonds zijn de nam, n dcr leden , an de Commissie van Toezicht. Ir Mr. G. \ ·1ssenng, rnorzitter der Commissie rnnden wij een t rouwen ,riend. Onda nks zijn zeer drukke benghcden is h1j nug steeds ml belangstelling ,·oor ons. Velen echter hcbben de /ommissie moeten , erl aten. Op den 1 St ~ ovember ,an het rnrige jaar nam Mr. W. A. A. P. F. L. W inckel afsche1d rn11 het le,·en. Hij ruste 111 vrede. Orn gezondhe1dsredenen heeft Prof. And re de la Porte rnor de zetel in de Commissie moeten bedanken Ook de heer \X'oldringh heeft " ·egens ,·erblijf 111 hct buitenland moeten aftreden. Onze erkentelijkheid rno r hun medew erking. Hiertegenover staat, dat de heer \X'ilmink, Secretaris-Penningmeester van de N.J.0.e.S.K. zitting heeft genomen in de Commissie, die belangeloos zijn kostbare t ijd gaf aan de admmistratie van het fonds. Steeds is hij de bereidwilligheid zeke, een woord van onze diepste erkentelijkheid en oprechten dank is hier zeker op zijn plaats. In de stand van het1 prijsHaagfonds is geen verandering gekomen. Het Repatrieeringsfonds is geslonken tot f 758.61. Betreffende het Tijdschrift het rnlgende, de redacteurs heb-ben natuurlijk al het mogelijke, gedaan om het orgaan op een waardig peil te houden,. en wij kunnen ons gelukkig achten, dat de meest capabele leden zich met de fedactie hebben willen belasten, daarbij gesteund door de zeer actieve admini~tratie en de medewerking der leden in de vorm van bijdragen rnor het orgaan, al klaagt men over dit laatste thans meer en meer. De stukken hebben meestal betr~kking tot China. die cultureel, militair, politiek, economisch werd behandeld en tot lndones1e; verder zijn er allerlei artikelen van , erschillenden aard. Het h, de administratie gelukt de drukkoste~ aanzienlijk te , t:rlagen. medegeholpen door een/ vermeerdering der ad, ertentJes. De bibliotheek heeft zich belangrijk uitgebreid. Helaas hcb-

CHUNG HWA I-JUI TSA CHIH

17

bcn wij een bcdrag \an slcchts f 100._- per jaar kunnen uittrckken voor de aanschaffing van meuwe boeken. Doch hicrin wordt ecnigszins tegcmoet gckomcn door de goe~e ge" oonte, zijn , reugde over cen goed examen te utten m een gift aan de bibliotheek. De kosten voor het onderhoud \'an de club zijn tamelijk hoog, en het gebruik 1s maar matig bevred1gend, hopelijk komt hi er eenige verbetering. Tha ns o,·ergaande tot de bespreking van het optreden der vereenig ing naar buiten, worden w e- getroffen door_ h et sterke relief, dat dit beeld vertoont in d eze laatste ,·11f 1aren. Allereerst dan moeten wij betreuren de breuk met de / Perhimpoenan Indonesia. Zooals ik reeds opme rkte, was de --,·erhouding onderling steeds een vriendschappelijke geweest en was er een eerlijk streven elkaar te begrijpen. Ik hoef U slechts te herinneren aan de gecombineerde vergadering in 1924, ter versteviging van het onderling contact, in 1931 werd deze wensch weer krachtig gevoeld. In deze zelfde maand, vijf jaar geleden ga,·en de P.I. en CH.H. een gemeenschappelijk manifest uit, gericht tot de Indonesiers en Chineezen in Indonesie, waarin de noodzakelijkheid werd bepleit van een opheffing van de tegenstellingen 1.usschen de beide bevolkingsgroepen, en waar op het ge,·aar werd gewezen van de toenemende verscherping ,·an de verhoudingen door de invoering van een gelijkstelling Yan den Chinees met den Europeaan. Deze harmonic werd helaas verstoord door enkele gebeur1.enissen in de loop nog van het jaar 1931, die snel op elkaar volgden. Op 1 October werd op een protest-meeting tegen de ,,30ctober-vereeniging", georganiseerd door de P.1. in Leiden, o.a. cen uitdrukking gebezigd, welke ecn bclccdigend karalder droeg voor het hoofd van de officieel rrkende Chineesche / /;; Jegeering. Dan we.~den op 10 October OJ~ een bijernkomst \'an ~ de C.H .H., waarb11 vclc , crtegenwoordtg('rS der Chineesche R.cgccrin}!; aanwezig warcn, zc('r onkicsch(' opmerkingen gemaa kt t.a.v. de houding van China t.os. de Volkenbond, door cnkclc P.1. lcdcn.


l

CHUNG HWA HUI TSA CHIH

----

CHU1'0 IIWA IIUI TSA CHlli

D,: ic- kih n hebben, zooals men zich den ken kan,. ee~ ,·,er-

hnrr tc,,·ec<To-t:bracht in de onderlinge nrhb~dtng, cen " "'"' · t kunncn nnden ,oor b , red1gcndcoplossing had men me de1e ~'Onflicten. . . b d mct dc Tcnslotte kwam, wat komen moest; i_n 'er an Ill\ al der Japanners in Manchurije orgamseerde de P. ccn protestmeeting, ,,·aarbij men om onze medewer~ing 'ro~g. '' ij antwoordden hierop, dat wij absoluut geen he1I 'an due imeetincr ,·en\'achten konden, aangezien deze gencht was t~~ het pr;letariaat, hetwelk zelf zoo,eel zorgen had. rn _dat WIJ met eenig resultaat konden ,erwachten ,·an dat protest, ,, eshah·e wij geen ge,·olg kunnen gc, en aan het ,·ereerende ,erzoek. o/' De P.I. meende hierachter andere motie,en te ~1?et~n zien en uitte in grievende bewoordingen haar disquahf1catie o,er de C.H.H. op die bedoelde meetmg. Dit was in December. Op eeu den 2den Januari 1932 gehouden ,·ergadenng der C.H.H. nam men de ,olgende moue aan.

L

.) I

I

,,De /ereeniging der Chineezen in, Nederland, vereenigd in haar ledenbijeenkomst te Den Haag op 2 Jan. 1932, gehoord de grie,·ende uitlatmgen uitgesproken door de Perhimpoenan Indonesia op den 20sten Dec. U. te Amsterdam gehouden protest-meeting tegen de inrnl der Japanners in Manchurye, rnn oordeel, dat ondanks haar sympathie met den nationalen Vrijheidsstrijd der Indonesiers, bovengenoemde houding van de Perhimpoenan Indonesia een crnstige belemmering rnrmt rnor de handhaving der wederzijdsche betrekkingen/ bekrachtigt het door haar bestuur genomen besluit tot verbreking der relaties tusschen de C.H .H eenerzijds en de P.L anderzijds. Sen gaat over tot de orde van den dag.'' £err samenwerking met de andere Corporaties is zecr wensehelijk, maar deze moet geschieden op de basis van wederzijdsche waardeering, nooit zullen wij willen hebben een samenwerking a tout p_rix.

.\'rdcrlandsrhc Chinn•sclte Vereemging. inds de oprichting in t 922 hebben wij stet·ds Hicndschappclijke betrekkingen ondcrhouden. In samcnwcrk111g met elkaar hebbcn we o.a. ,oordrachtcn gcorganisccrd over Chineesche onderwerpen. Maar in het ecrstc nummer ,an ons tijdschrift in 1931 ,·erscheen ccu in ten iew met een der Indonesische , oormannen , ·an de hand ,an onzen tocnmaligen redacteur, die te\'ens ,ertegemrnordiger was in de Ned. Chin. Vereeniging In dit stuk n.l. bctuigde de redacteur zijn sympathie met het s.tre\'en ,·an het Indo nesische volk naar de nijheid. Naar aanle1ding h1 er\'an, verzocht de N.C.V. ons, toen er een \·acature ontsto nd doo1 hct periodieke aftreden rnn onzen \'ertegenwoordigcr, rckening te willen houden met het genoemde stuk bij de keuzc van een opvolger, m.a.w. hiJ moest een andere meening zijn t oegedaan. Maar aangezien wij alien achter onzen redacteur stonden, konden wij niets anders doen dan heelemaal geen afge\'aardigde meer te sturen. Bo,·endien \'roeg de toenmalige voorzitter van de N.C.V. zich in zijn jaar-rede af (,,China " , Aug. 1931)/,,of sympathie met het stre\Cn der P.I. vereenigbaar \\'as met het bestuurslidmaatschap \'an een loyale ,·ereeniging, zooals de N.C.V. ongetwijfeld was en dat zij met bereid \"-!.i.!J tot een samenwerking met een groep, die de rijkseenheid bedreigde." Bij zulk een stand van zaken moesten dan ook de relaties ophouden te bestaan. Het heeft ons achteraf beschouwd alleen , erwonderd, dat deze verhouding het tot zoo lang heeft kunnen u1thouden. Want, zooals ik reeds eerder opmerkte, had crn onzer voorzittcrs in 1922 reeds de sympathie ,an de C.H.H. voor de vrij_heidsbeweging geuit in zijn aam·aardingsrede, die meermale11 1s aangehaald en in het Lustrumnummer ,an 1926 is ,·crschenen als citaat. Hovendien warl'n de ,er.schillende nummcrs van ons tijdschrift er steeds , ol ,·an. Gaan ':"c thans over tot de ,·erhouding- tot de Sarekat Peranakan :•onghoa lndon~ia. Nict Jang- na hL·t mttreden van hct lid 111 1931, dat hlijk gaf \'an niet tc kunnen hehooren t t de C.H.H, wcrd ecn Chincescht· wrceniging ge.sticht, de Sar:. kat_ ('cranakan T1011ghoa Indonesia, die zieh spcefaal met de polit1ck wildc bc11ghoudl'n. Zoo \\as L'r tocn gclc~enhcid vooi:

/-


CHU 'O H~A Hl'I TS.\ CtllH

n ·tuke behocftc gnoelden aan p(>I tick k dorn, !1 et ,oldoendc konden bened gtl' tn de CH H, daar t tc. ,lechts tni:identeel zich "agen kvn .iar nohtiek, • de mcuwe H:reemgmg toe te treden om g~hoor tc kunnln ge, en aan hun roeping. Maar op een ,·ergadering in 1933 t-esloten \\1J het hdmaat . hap ,an beide: ,ereenigingen omerecmgbaar tt. ~tdlc:n \Vat heeft ons h1crtoc be\\ ogen; ~ 1et hct doc! der , crcemgmg, " .. nt de ",.PT I " ii de hejangen beha rtigen ,an de Ind Chtnct. chc grocp. maar de u·erkWlJzt' " as 't, dat vn dat beslu1t deed nemen. ZiJ meende n.1. zich o.a. tot taak te moeten / ellen, de C H .H ., die haa rs mne ns , a n het rechtc pad zou afd\\ al en. z g te , erbetcren. Zij g ing dan heftig te ketr, nchttt persoonliJkc aamallen tot het bestuur en enkek audercn net cen du1deltjken tlestructiev-:n tendenz. H1erbiJ , iel o ns tOt'n op, dat interne za ken, die binnen o nze muren hadden moet en bhj\ en , erwe rkt werden in de scheldpartijen der .P.T I , "aarmt ,,ij de co nclusie moesten trekken, dat enkelen , an o ns d e o, erbne,·ers waren. Het was dan ook met meer dan logisch, dat degenen, die ook de destruct,e-tendenj bezitten, met thuis hoorden in onze , ereeniging, en "iJ hebben toen , erklaard, dat beide lidmaatschappen omereenigbaar moesten zijn, op grond \'an de geheel , an elkaar , er chillende op, attmg, omtrent de werkmethoden, waannee het algemeen J:hineesch belang moest worden ge• di end. Op grond , an /bez1t , an het lidmaatschap van de S.P .T I. moest een lid toen de , ereemging verlaten. Maar er moesten nog meerdere leden z1tten onder ons, want het klikspaantje spelen h1eld nog steeds met op, ging even verwoed door. Men kan zich soms. erg boos maken, dat men nug boos kan "orden o, er zulk een mentahteat , eerder zou men daarO\er tranen kunnen storten. 81J zoo'n stand ,an zaken handhaven \\ij dit besluit, n.l. dat de beide hdmaatschappen oavereenigbaar zijn. t':

I

Na ditt sombere begin kunnen wij thans een aanvang maken met oorlezing un de lichtzijden. hi de verhouding tot de: legatie is geen verandering ge~ Zc ia aJs steeds een hartelijke geweest. Wij konden

zeer

CHUNG HWA HlJI TSA CHIH

---

21

.. . .• ,, hdang!;h'lling \·an den tocn 1 11 1 nn~H•rhel'.gcn op~-?~. _c',' (/~hnr T:u Ming Fou en later nw,igcn C('.a rt L'Chine,schc (1cz.1nt, die in 1933 \'an l f •· K m g \\ . , m:rnmlcn gclcdcn wccr tc in Holland k,vam, ()Ill l'Clllg_, [ k kan wcl \'OOruit n•r1,11en, ,oor een \'crlof m Ch11ia. n ! . ' Ch·u c d ' Af• ,cggrn, ctat de 'erh outling mch tlen hu1d1gc11 .', g I zi1·n w• T , Yen 7 ccr Zlkcr ecn goeue za • fa 11-c,; de hccr w a ng e n ' . . · . · \'CC I da nk D . Attache den hcer W u fa H siang ZIJll \\IJ cln ld'1gd ,·oor de bcreitl,, illigh ci d tot hct ge, en va n on· \"C'rsc n1 de rricht in de Chinceschc taal. .. . . . De hcla ngstclling is in de laatstc hJd mtgegaan naar -~htna, getuigc de vclc stukken, die_ hic~o \'Cr in h ct orgaan ZJJn ' crn·31 is c,·n Chma-1 onds m hct le, en geroepen, SCh CllCII . In I " ' f . Sh g tot lcniging \'an tic nood van de oorlogsslachtof e re; m an • hai door hct bombardcmcnt dcr Japanncrs. Bij den inval der Japanncrs in China wcrd h ct lfou\\ ~ummer uitgcgcvcn, waar in ccn scric van artikclen, de houdmg van de indringers sterk wcnl afgekcurd . Dan \'Crscheen er ee~ nummcr gewijd aatt den tlappcrcn gcncraal ,·an Tsape1, Tsai

~-f~~;.~:1,~

/1

ons

Ting Kai. Ecnigc maandcn gclcdcn zondcn we cen telegram aan de Chinccschc Rcgcering met de rnlgt:ndc inhoud: ,,Chung Hwa Hui, vcrecniging rnn C~i_neezen in_ Nederland slaat met hczorgdhdd de pohheke ,erw1~kelittgl'II gadc t.o.v. de Japanschc invasic in Noor~-Chma, en lwopt, dat China's sou\'ereinitcit en integnteat onge· schondcn moge blijvcn." Met de Chineezcn-Vereeniging in Katendrecht, de Ho~ Chiao Hui Kuan staan wij op vriendschappebjken voet. ~IJ den acuten nood in 1931 ontstaan door de werkelooshe1d ondcr de Chineesche scheepslieden - wcrd door de C.H.H. een Katendrechtfonds opgericht, waarvoor wij aan collectes onder de eigen leden in minimum van tijd een kleine. 1000 gulden bij elkaar brachten. D1t geld werd gebru~kt voor nekenzorg en voor de begrafeniskosten. Voor de Pmda-verkoopers hebben wij zoo noodig en naar ons vcrmogen geholpen. Een lid belastte zich met de wtdeeling van kleeren en brandstof.


CHUNG HWA HUI TSA Cli!li

23

Met de :-.:ederlandsche Christen Studenten Vereeniging staan no~ steeds op niendschappelijken rnet. :Slnds 1033 hebben wij een \·ertegen\\'oordiger in het :'\ed. C m.te de, International Student Serrice. Op de zomerconfe. renhe 1935 der j.s.s. in Woudschoten is besloten, een S . 1110 Europeesche Conferentie te houden, die reeds plaats gchad moest hebben. Vreemd genoeg is de C.H.H. hien·a 11 niet officieel op de hoogte gesteld \·an plaats, datum en kostcn , an de bijeenkomst. ,

··

.e_

/

/1'

I JJ

/

II :;

Smds \·erleden jaar zijn er met medewerking Yan rerschilknde \·ereenigingen in Nederland de Indische Conferenties m \X'oudschoten georganiseerd onder auspicien rnn Prof. Baron ,·an Asbeck, met het doe!, een betere ,·erhouding te scheppen tusschen de bernlkingsgroepen in Indonesi,I, te w~ten, de Hollanders, Indonesiers en Chineezen. Aan deze b1Je1enkomsten heef~. de C.H.H steeds een aandeel gehad. \ erder staa_n WIJ per correspondentie in goede relaties me~ de Ta Hs'.oh Sing Hui te Bata,·ia, de Chung Hsioh, Hua Chiao Ts1en N1en Hui, Siong Ti Hui. In den zomer ,·an 1932 was de toenmalige president ,:an ;-H.H ~anwezig op de Zomerbijeenkomst, welke ieder jaar. deor~amseerd wordt door de/Centi! Union of Chinese Stuents of Great-Britain and Irelan sindsdien is de C H H h1er steed• ,·erte . rd • ' . · · · t et h. gell\\Oo igd, aldus 1s een persoonlijk cond:tzei~:c ?a:n km_et de lan?genooten in het buitenland. In studenten ~n p ~ a~- me~ 111 a an raking met de Chineesche· om er hun dien zomer nog, naar Leiden gingen, mogelii'kheden abn ie koor te brengen. Toen werden reeds de espro ·en tot de o . hf . ,an Chineesche Studen . . P~Jc Ill~ \'an een Federatie najaar werd het I tell\ ereemgrngen m Europa. In het gelegd door de hp an aaL~ de Algemeene Vergadering vooreeren ie Ghie 11 Oh"1 Q Thung Djie Leh en . am, ue Keng Lead, "11,aar de zaak ~-erd g~:! men me_t deze plannen naar Parijs, gastnijheid van de/,C rroke_n, intusschen .. genoot men d e / tJQn des etudiants :, Pere e,, d'etudes chinoisj' en de....,Associai, tiJd\ersclie1dene pu~lica;!s. Ook ontvingen wij sinds langen 1 formation!> du Kuo Mi: ~ ~itgegeven doo! het,,.Bureau d'in- / 3 . g en Europe. Er was een zeer /"

vatnJt,

1

> /

)l

grootc bclangstclling ,·oor dczc Kerstreis, mecr dan ticn leden gingcn mec. _ In den Zomer \'an 1933 ,,·erd de zaak nog eens besproken ~n Lciden waarbij dclegucs uit Frankrijk en Enge land aanwez1g \\ aren.' Men ontw1crp tocn de \'Oorloopige statutcn. Jn hct volgende jaar kon dan e111dclijk besloten worden tot de oprichting van de ,,Federation of Chines~ Studen~' Unions in Europe". Hiertoe traden de,,Centra!_ Um?~ __o! Chinese students in Great Britain and lrelanc(,ve~n_ <;_:h111es1~her Studenten'' (Duitschland) en de C.H.H. _ Er bcstond hiervoor een zeer groote belangstel1111g, behah-e de delegues gingen niet minder dan 21 lede~ \'an de C.H.H. mec naar Heigh Lee bij Londen, waar de b1Jeenkomst plaats had in 193.t. De Chineesche Studenten in Frankrijk konden door verschillende omstandigheden nog niet toetreden. De Federatie stelt zich ten doel : I. 2.

"

de bevordering van het onderling contact; de behartiging van de belangen der Chineesche ~ in Europa;

het bestudeeren van problcmen van algemeenen aard in het bijzondcr China betreffende; 4. inlichtingen te verstrekken over en propaganda te maken voor China.

3.

t

leder jaar zal een conferentie worden gehouden, ook bee.ft men besloten tot de uitgifte van een tijdschrift. leder land heeft twee zetels in het bestuur. Het dagelijksch bestuur bestaat uit : President en Secretaris-Penningmecster. Voor de eerste maal traden op de heeren Que Keng Lead en Tjoc Kiat Koen als leden van het dagelijksch bestuur. In de Zomer van 1935 had plaats de eerste Conferentie van de Federatie in Woudschoten, welke als zeer gcslaagd beschouwd mag worden. Tevens droeg men hierbij het dagelijk eh be tuur over aan de vertegenwoordigers van d~ Verein Chines1scher Studenten in Duitschland? De volgende conferentie zal over enkele maanden in Bad worden g-ehouden en we twijfelen ook ditmaal met au een a-oede aflooP,, Vermeld moet nog

SetJ#row

J;~~


rd n. dat de Chineesche studenten in Oostenrijk toetradcn F deratie.

Ln inodent moet ik nog \ermelden, dat hft

\Or!J(

J.ia•

a ts , ond, n.1. de om·erkwikkelijke k\\·est1e met de Ind, l)Ogcn \ ereemging m Leiden. Er is hierO\·er reed~ te \ eel g.: ,prt:h.en en !:'e~chreYen en ik volsta met de mededed1r<Y , .111 hct standpunt \·an de C.H.H. ,., ZiJ betreurt ten zeerste, dat het gtd1cht ..Ho gele gl'\a.u" ;:;epubhceerd is geweest. Hoewel de bednehng , n .:-e'eed1ge11 daarachter met gezeten heeft, naar men •ms Ultdruh.h.ehjk 'erzekerde, moet men e17ennen dat de , o· m, \\ a,mn de / schni,·er zijn gedachten ~ een "em1g g-dukk1ge 1s g-eweest,/ ~ ~ die de h~ft1ge react1e h1eropp{tcht, aard1gdt... · ~~ Zoo hen 1k dan tot het e nde gekomen ,·an de beschrij~ 'mg 'an de lotgc,·allen , an onzc "~~etmg; ng. \Ve kunnen ons dan de Haag \ oorleggen, f de C H .H wezrnliJkc. \ erandenngcri heeft ondergaan in den laatsten t jd. \\'at is dan het doel der C H.H ) Behart1ging der belangc-n , an de Chmeezen m de mc:est al_g-emeencn zm , an het ,, oord, ,, aa. b1; men , ooral let op hef cuhureele ,·an haar taak. f, cm, el schroomt ZIJ ook niet, wan~eer het _algemeen C.hmee eh bclang ~ tt e1scht, Zich rip poht1ek terrem te "agen. Oeze richtlijn 1, ge, olgd n de loop , an de 25 Jaren , an haar be~taan, en zoolang er nog Chmeczen 1.1Jn n 'ederland, zoolan_g- zal ook de C.H H bestaan, rn 7-0f)lang de C..H.H. bestaat, zoolang zal ZIJ z1ch u t 1.;Jn , an haar t..iak en zal ZJJ ook met afw1jken , an deze ge, olgde nchthJn '

be,,

En h1ermee open ik de \lermg ,an hct I

IJfde fustrum.

25

l

Discours prononce par Monsieur Wang Teh-Yen,

Charge d'Affaires de Chim• a La Haye, a l'oc• casion de la commemoration du 25c anniversaire de la fondation de !'Association Chinoise ,,Chung Hwa Hui", le 15 Avril 1936, a l'Hotol ,,Witte Brug", a La Haye.

Monsieur le President, Mesdames, Messicurs, La date du 15 a ni l 1 CJ3<J marque, pour ,,Chung H\, a Hui'', un jour memorable puisqu 'il l11 i est donnc c..le et lebrer auJ ,urd'hui k 25e a nn i\'ersaire d e sa fomlation. Je su1s heureux dr pom oi r assister cettc f ete j11bil.iirc et c'e"'t a,cr grand plaisir que je cede ,1 \'Ot rc d cmande de prendre fa paro le cette occa sio n. Cc sera , en tout premier lieu, pour ad resse r mes chaleureuscs felicita tions ta nt j ,uu , \ \ on 1eur le P resid ent, qu'aux mcmbrl's du Hureau de ,.( hung Hwa Hui" Cl \ 'OU S t clll S , mes jctllll'S compat riotc , Qlll \OUs ctes groupes po u r affirmer \'Otrc attarhl'lll l'll t £1 la Mere-Pat rie~. II \ a ;1 p cin t· 1111 an q11c je s 11ic; :1 I a t-l a)t', ma1, J ai, repc11da111 co1111ai s-;a11n· de ,·os act i, ites d du patnoh me qm vous a nim c r haquc fois quc la Chine, attuntc par le malheurs - · f a ·it appc: I .1• l'rs1mt de ohdes 111011Cl rd10 11s 011 dt· la lam111e, dante dt 'it's fils. j'admin· ll's 1111hll' ~11t11n ent.,, 411 1 ' 1' ~nt . 1JCIITlllX . l I'a, oir ccttr occa 1011 ( I.oil,; VOS Jl' lllll'S l'Ol' IIrS ej S UIS UL V<J1 1s t•n rt·1111•rcier. I.a <.l1111t· . , trave rse, a• present , unc• pc r1c1de d1ff1cile ' ma1s , . et des c. 1 <. lie peut rompkr s ur I umon ru II e de s roeur f ore cc:, ell e p<Jurra tnompher . et c nle,cr commc de 1a rn sr s I ' out fait, . aprcs la grande g m rrc mo n d 1·al( • d 'autres Etats 4u1. a pre!i> plus de dix annecs de 1ut 1c couragcuse sont devenus

a

trc

a

a

des E.tats puissants et modernc s. . T h I'' d D t puis que la Chme a rcah e le ,. ang-Mimg• c ouu

Profile for webbieTan

redevoering pa Hong bij 5e lustrum CHH 15 april 1936  

redevoering pa Hong bij 5e lustrum CHH 15 april 1936  

Profile for webbietan
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded