Page 1

Patina Cookware


Patina

Cookware

Sauteuse 1,8 L belagd, non-stick inkl. glaslock Höjd: 6,5 cm Diameter: 20 cm Art nr: 162001-E

Sauteuse 2,8 L belagd, non-stick inkl. glaslock Höjd: 7,5 cm Diameter: 24 cm Art nr: 162401-E

Sauteuse 0,8 L Höjd: 6 cm Diameter: 16 cm Art nr: 161601

Sauteuse 1,8 L Höjd: 6,5 cm Diameter: 20 cm Art nr: 162001

Sauteuse 2,8 L Höjd: 7,5 cm Diameter: 24 cm Art nr: 162402

2

Sauteuser – rostfria Invändig liter gradering


Belagda rostfria stekpannor

Patina

Cookware

Stekpanna Excalibur belagd, non-stick Hรถjd: 4 cm Diameter: 20 cm Art nr: 152001

Stekpanna Excalibur belagd, non-stick Hรถjd: 4,5 cm Diameter: 24 cm Art nr: 152401

Stekpanna Excalibur belagd, non-stick Hรถjd: 5 cm Diameter: 28 cm Art nr: 152801

Stekpanna Excalibur belagd, non-stick Hรถjd: 5,5 cm Diameter: 32 cm Art nr: 153201

Stekpanna Excalibur belagd, non-stick Hรถjd: 6,0 cm Diameter: 36 cm Art nr: 153601

3


Patina

Cookware

Kastrull Låg 1,0 L Höjd: 6,5 cm Diameter: 14 cm Art nr: 141401

Kastrull Låg 1,8 L Höjd: 9,5 cm Diameter: 16 cm Art nr: 141601

Kastrull Hög 2,2 L Höjd: 12 cm Diameter: 16 cm Art nr: 131602

Kastrull Låg 3,0 L Höjd: 10,5 cm Diameter: 20 cm Art nr: 142003

Kastrull Hög 4,0 L Höjd: 14,5 cm Diameter: 20 cm Art nr: 132004

Kastrull Låg 4,5 L (ej med på bild) Höjd: 11 cm Diameter: 24 cm Art nr: 142405

4

Kastruller

Invändig liter gradering


Kittlar

Patina

Cookware

Kittel Låg 3,0 L Höjd: 10,5 cm Diameter: 20 cm Art nr: 122003

Kittel Låg 4,5 L Höjd: 11 cm Diameter: 24 cm Art nr: 122405

Kittel Låg 8.0 L Höjd: 13 cm Diameter: 28 cm Art nr: 122808

Kittel Låg 10 L Höjd: 14 cm Diameter: 30 cm Art nr: 123010

Kittel Låg 12,9 L Höjd: 16 cm Diameter: 32 cm Art nr: 123212

Kittel Mellan 7,0 L Höjd: 16 cm Diameter: 24 cm Art nr: 112407

Kittel Mellan 11 L Höjd: 18 cm Diameter: 28 cm Art nr: 112811

5


Patina

Cookware Kittel Låg 4.0 L Höjd: 7,5 cm Diameter: 26 cm Art nr: 172603 Kittel Låg 11 L Höjd: 11 cm Diameter: 36 cm Art nr: 173611

Kittel Låg 19 L Höjd: 19 cm Diameter: 36 cm Art nr: 123619

Kittel Låg 31,4 L Höjd: 25 cm Diameter: 40 cm Art nr: 124027

Kittel Låg 44,5 L Höjd: 28 cm Diameter: 45 cm Art nr: 114544

6

Kittlar


Kittlar

Patina

Cookware

Kittel Hög 16 L Höjd: 26 cm Diameter: 28 cm Art nr: 102816 Kittel Hög 20 L Höjd: 26 cm Diameter: 32 cm Art nr: 103220

Kittel Hög 24 L Höjd: 24 cm Diameter: 34 cm Art nr: 103424 Kittel Hög 36 L Höjd: 36 cm Diameter: 36 cm Art nr: 103636

Kittel Hög 50 L Höjd: 40 cm Diameter: 40 cm Art nr: 104050 Kittel Hög 78 L Höjd: 40 cm Diameter: 50 cm Art nr: 105080

7


Patina

Cookware

Sauteuser 3S

Sauteuse 2,6 L 4 skikts rfr-alu-rfr-nonstick Höjd: 8 cm Diameter: 22 cm Art nr: 332210-E Sauteuse 2,6 L 3 skikts rfr-alu-rfr Höjd: 8 cm Diameter: 22 cm Art nr: 332210 Sauteuse 4,7 L 3 skikts rfr-alu-rfr Höjd: 9 cm Diameter: 26 cm Art nr: 332610

Kastrull 1,0 L belagd, non-stick inkl. glas lock Höjd: 6,5 cm Diameter: 14 cm Art nr: 141401-E Kastrull 1,8 L belagd, non-stick inkl. glas lock Höjd: 9,5 cm Diameter: 16 cm Art nr: 141601-E Kittel 3,0 L belagd, non-stick inkl. glas lock Höjd: 10,5 cm Diameter: 20 cm Art nr: 122003-E Kittel 4,5 L belagd, non-stick inkl. glas lock Höjd: 11 cm Diameter: 24 cm Art nr: 122405-E

8

Belagda kastruller/kittlar


Traktörpannor

Patina

Cookware

Traktörpanna 6,0 L Höjd: 9 cm Diameter: 28 cm Art nr: 142806

Traktörpanna 4,0 L belagd, non-stick inkl. glas lock Höjd: 7,5 cm Diameter: 26 cm Art nr: 142604-E

Kittel med tappkran

Kittel med tappkran 30 L Höjd: 30 cm Diameter: 36 cm Art nr: 103630-T Kittel med tappkran 50 L Höjd: 40 cm Diameter: 40 cm Art nr: 104050-T Kittel med tappkran 98 L Höjd: 50 cm Diameter: 50 cm Art nr: 104098-T

9


Patina

Cookware

Kittel 9,0 L med insats Hรถjd: 19 cm Diameter: 24 cm Art nr: 102409-P Kittel 21 L med insats Hรถjd: 29 cm Diameter: 30 cm Art nr: 103021-P

Pastainsats rostfri Hรถjd: 23 cm Passar kittel med 36 cm diameter. Art nr: 3153/B36

10

Pastainsatser


Basic Cookware

Patina

Cookware

Kastrull Basic 1,5 L Höjd: 8 cm Diameter: 16 cm Art nr: 881516 Kastrull Basic 2,5 L Höjd: 10,5 cm Diameter: 18 cm Art nr: 882518 Kastrull Basic 3,5 L Höjd: 9,5 cm Diameter: 20 cm Art nr: 883520

Kittel Basic 4 L Höjd: 13,5 cm Diameter: 20 cm Art nr: 884020 Kittel Basic 6 L Höjd: 14,5 cm Diameter: 24 cm Art nr: 886024 Kittel Basic 10 L Höjd: 19,5 cm Diameter: 26 cm Art nr: 881026

Stekpanna Basic belagd aluminium Höjd: 5,1 cm Diameter: 26 cm Art nr: BP111/26 (Ej induktion)

11


Patina stek- och kokkรคrl fรถr Professionella kรถk 7H[PUHZLYPLUWHZZHYWrHSSH[`WLYH]]pYTLRpSSVYNHZLSOHSVNLU PUK\R[PVU

Extra lock Lock rfr, Diam: 14 cm, Art nr: 171400 Lock rfr, Diam: 16 cm, Art nr: 171600 Lock rfr, Diam: 20 cm, Art nr: 172000 Lock rfr, Diam: 24 cm, Art nr: 172400 Lock rfr, Diam: 28 cm, Art nr: 172800 Lock rfr, Diam: 30 cm, Art nr: 173000 Lock rfr, Diam: 32 cm, Art nr: 173200 Lock rfr, Diam: 34 cm, Art nr: 173400 Lock rfr, Diam: 36 cm, Art nr: 173600 Lock rfr, Diam: 40 cm, Art nr: 174000 Lock rfr, Diam: 45 cm, Art nr: 174500

7H[PUHZ[LRVJORVRRpYSpY[PSS]LYRHKLH]TTYVZ[MYP[[Z[rS PURHWZSHKIV[[LUTLKTT[QVJRHS\TPUP\TRpYUH)V[[LUWSH[[HU PTHNUL[PZR[YVZ[MYP[[Z[rS 2VRRpYSTLKKPHTL[LYย€]LYJTpY[PSS]LYRHKLPTTYVZ[MYP[[ Z[rSZHUK^PJOIV[[LUTLKLUTT[QVJRHS\TPUP\TRpYUH VJOLUTHNUL[PZRYVZ[MYPIV[[LUWSH[[H +LILSHNKHZ[LRWHUUVYUHOHYLUILSpNNUPUNTLKUHTUL[,_JHSPI\Y ZVTpYLU\[TpYR[ILSpNNUPUNWrYVZ[MYPHRpYSKLUTPUPTLYHYMHZ[ IYpUUPUNVJOHU]pUKUPUNH]Z[LRML[[ ยน6IZLY]LYHH[[LUKHZ[[YpLSSLYWSHZ[YLKZRHWMrYHU]pUKHZยน 7H[PUH)HZPJZLYPLUpYLUUrNV[LURSHYLRVRRpYSZZLYPLZVTWHZZHY HSSKLSLZ\[TpYR[[PSSTPUKYLRย€R[`WKHNPZMย€YLUPUNZNrYKHYZ[\N I`HYL[J)HZPJZLYPLUpY[PSS]LYRHKPTTYVZ[MYP[[Z[rSTLK PURHWZSHKIV[[LUWSH[[HTLKTTHS\TPUP\TRpYUH7HZZHYWrHSSH [`WLYH]ZWPZHYp]LUPUK\R[PVU

Hur man skรถter Patina rostfria kรคrl. /HYTHUMr[[RHSRH]SHNYPUNHYLSSLY]P[HWYPJRHYPRpYSL[RHUTHU[H IVY[KLZZHTLKO\ZOrSSZWHWWLYM\R[H[TLKp[[PRZWYP[[VYRH\Y RpYSL[KPZRHZRย€SQVJO[VYRH,SSLYZrRHUTHURVRH\YRpYSL[TLK p[[PRH[ZRWLYSP[LY]H[[LU :HS[HPU[LPRpYSL[Mย€YYpUKL[Iย€YQHRVRHOLSZ[WrMpYKPNSHNHKTH[ -ย€Y]HYHLQTH[PYVZ[MYPHRpYSTH[LYPHSL[RHUHUNYPWHZVJOISPWVYPN[ /HYKL[IYpU[]PKRVRH\WW\UKLYSVJRSP[LTHZRPUKPZRTLKLSTLK SP[L]H[[LU\UKLYLUZ[\UKKpYLM[LYKPZRHZVT]HUSPN[ /HYRpYSL[Mr[[MpYNMย€YpUKYPUNHYOHYTHUHU]pU[Mย€YOย€N[LTWLYH[\Y ZLp]LU[PSSH[[RpYSL[PU[L]pYTZ\WW\[HUPUULOrSS )LSHNKHRpYSZRHKPZRHZMย€YOHUK ยน6):ยน7rYVZ[MYP[[Z[rSMrYTHULQHU]pUKHZ[rS\SSLSSLYZR\YTLKLS ZVTRHUYLWH

Se vรฅra รถvriga produkter pรฅ: www.patina.se


Patina Aluminium


Agnelli

Aluminium

Aluminiumkittel hög (Y[UY

)LUpTUPUN

=VS`T

+PHT

/€QK

1103 20

Agnelli aluminium kittel hög, 5mm tjocklek

6L

20 cm

19 cm

1103 24

Agnelli aluminium kittel hög, 5mm tjocklek

10L

24 cm

22 cm

1103 28

Agnelli aluminium kittel hög, 5mm tjocklek

16L

28 cm

26 cm

1103 32

Agnelli aluminium kittel hög, 5mm tjocklek

24L

32 cm

30 cm

1103 36

Agnelli aluminium kittel hög, 5mm tjocklek

33L

36 cm

33 cm

1103 40

Agnelli aluminium kittel hög, 5mm tjocklek

45L

40 cm

37 cm

1103 45

Agnelli aluminium kittel hög, 5mm tjocklek

65L

45 cm

40 cm

=VS`T

+PHT

/€QK

Aluminiumkittel låg

(Y[UY

)LUpTUPUN

1104 28

Agnelli aluminium kittel låg, 5mm tjocklek

9L

28 cm

16 cm

1104 32

Agnelli aluminium kittel låg, 5mm tjocklek

12,5L

32 cm

18 cm

1104 36

Agnelli aluminium kittel låg, 5mm tjocklek

18L

36 cm

20 cm

1104 40

Agnelli aluminium kittel låg, 5mm tjocklek

26L

40 cm

22 cm

Aluminiumlock (Y[UY

)LUpTUPUN

+PHT

129 20

Aluminium lock med rfr handtag

20 cm

129 24

Aluminium lock med rfr handtag

24 cm

129 28

Aluminium lock med rfr handtag

28 cm

129 32

Aluminium lock med rfr handtag

32 cm

129 36

Aluminium lock med rfr handtag

36 cm

129 40

Aluminium lock med rfr handtag

40 cm

129 45

Aluminium lock med rfr handtag

45 cm


Fiskkittel

(Y[UY

118 60x17

Lockhållare

)LUpTUPUN

4r[[

Agnelli aluminium fiskkittel. Med rister/lock.

60x17 cm

Pastainsats

(Y[UY

129BIS

)LUpTUPUN

/€QK

Lockhållare för vägg. För 8 st lock.

110 cm

(Y[UY

129BIS

)LUpTUPUN

/€QK

Pastainsats, rfr stål, 1/4. För kittel diameter 36 cm.

23 cm


Patina

Aluminium

Aluminiumpannor

(Y[UY

)LUpTUPUN

+PHT

/€QK

CEA-24

Stekpanna. Teflon belagd aluminium. Platt stål handtag.

24 cm

4 cm

CEA-28

Stekpanna. Teflon belagd aluminium. Platt stål handtag.

28 cm

4,5 cm

CEA-32

Stekpanna. Teflon belagd aluminium. Platt stål handtag.

32 cm

5 cm

CEA-40

Stekpanna. Teflon belagd aluminium. Platt stål handtag.

40 cm

6 cm

)LUpTUPUN

+PHT

/€QK

CEA-DF26

Sauteuse. Teflon belagd aluminium. Platt stål handtag.

26 cm

7 cm

CEA-DF28

Sauteuse. Teflon belagd aluminium. Platt stål handtag.

28 cm

7,5 cm

)LUpTUPUN

+PHT

/€QK

CEA-DFS28 Stekpanna. Teflon belagd aluminium, hög kant. Runt rfr handtag.

28 cm

6,5 cm

CEA-DFS32 Stekpanna. Teflon belagd aluminium, hög kant. Runt rfr handtag.

32 cm

6,9 cm

CEA-DFS36 Stekpanna. Teflon belagd aluminium, hög kant. Runt rfr handtag.

36 cm

7,4 cm

CEA-DFS40 Stekpanna. Teflon belagd aluminium, hög kant. Runt rfr handtag.

40 cm

7,6 cm

(Y[UY

(Y[UY


Agnelli

Aluminium

Wok

(Y[UY

4111WPS28

)LUpTUPUN

+PHT

Wok, 7 mm teflon belagd aluminium, rfr bottenplatta, passar induktionspis

28 cm

Paella panna (st책l)

(Y[UY

3010/T34

)LUpTUPUN

+PHT

Paella panna i st책l

34 cm


Se våra övriga produkter på: www.patina.se

Patina_Cookware  
Patina_Cookware  

Patina Cookware Invändig liter gradering 2 Sauteuse 1,8 L belagd, non-stick inkl. glaslock Höjd: 6,5 cm Diameter: 20 cm Art nr: 162001-E Sau...

Advertisement