Page 1

PROJECTE DE TREBALLS D'INVESTIGACIÓ ALUMNAT BATXILLERAT 1. Etapa del procés de recerca i ús de la informació en què s'inscriu l'activitat.............1 2. Objectiu general..........................................................................................................1 A. Selecció de documents..........................................................................................2 B. Consulta de la informació.......................................................................................2 C. Tractament i processament de la informació.........................................................3 3. Objectius específics....................................................................................................3 4. Curs o etapa a la qual va dirigit..................................................................................3 5. Àrees o matèries que hi intervenen............................................................................4 6. Competències i coneixements previs que són necessaris per a participar en un d'aquests projectes.........................................................................................................4 7. Context intern on s'enquadra......................................................................................4 8. Descripció de l'activitat................................................................................................5 9. Agents de l'entorn implicats........................................................................................5 10. Temporització............................................................................................................5 11.Recursos...................................................................................................................6 12. Elaboració de materials didàctics.............................................................................6 13. Avaluació de l'activitat...............................................................................................7 ANNEXOS.....................................................................................................................10

1. Etapa del procés de recerca i ús de la informació en què s'inscriu l'activitat En realitat, aquesta activitat treballaria totes les fases del procés de recerca i d'ús de la informació: Fase 1: Plantejament del procés d'informació. L'alumne ha d'elegir un tema d'entre els proposats pel professorat per a dissenyar un pla de treball. Fase 2: Fet aquest plantejament ha de cercar informació referida al tema escollit. Fase 3: Ha de seleccionar documents. Fase 4: Ha de consultar la informació. Fase 5: Ha de tractar i de processar la informació, i Fase 6: Ha de realitzar una memòria.

C/Gilabert de Centelles, 12 – 07005 Palma e: iesarxiduclluissalvador@educacio.caib.es

1

Tels. 971 466391-971 466709 - Fax 971 771117 www.iesarxiduc.net


2. Objectiu general L'objectiu general fa referència a les tres competències d'informació incloses en el procés de recerca i ús de la informació:

A. Selecció de documents - Seleccionar documents en funció de la necessitat: aplicar criteris d'idoneïtat, enquadrament, amplitud... - Avaluar documents obtinguts: aplicar criteris d'avaluació, fiabilitat, autoria, veracitat, actualització... - Comparar els informes que vénen de diferents fonts documentals per a trobar punts de vista complementaris o, fins i tot, contraposats - Registrar els documents localitzats, consultar-los i seleccionar-los, i exposar els motius d'aquesta selecció.

B. Consulta de la informació - Conèixer l'estructura de cada font d' informació. - Utilitzar correctamente els instruments de recerca i de localització (índexs, sumaris, menús...), per a trobar la informació necessària. - Llegir, escoltar, observar i prendre apunts i notes de les informacions importants i adients. - Distingir els diferents tipus d'informació i conèixer el valor de cada un d'ells. - Analitzar i valorar la informació obtinguda en funció de las necessitats, per a determinar si és necessari seguir amb la recerca o modificar el recorregut.

C/Gilabert de Centelles, 12 – 07005 Palma e: iesarxiduclluissalvador@educacio.caib.es

2

Tels. 971 466391-971 466709 - Fax 971 771117 www.iesarxiduc.net


C. Tractament i processament de la informació - Establir connexions amb coneixements previs. - Parafrasejar, analitzar, sintetitzar les informacions que hi ha en els documents per construir significat. - Formular conclusions. - Processar les notes manualment o utilitzant els recursos electrònics adients. - Integrar informació de diferents fonts. - Esmentar les fonts utilitzades. Així mateix, aquest projecte servirà també des d'un punt de vista interdisciplinar per a desenvolupar altres competències como l'emocional i la d'autonomia i esperit emprenedor que en ocasions és difícil de tractar aïlladament des de cada matèria.

3. Objectius específics Es pretén millorar els següents objectius a batxillerat: - Entendre discursos orals i escrits en diferents contextos. - Expressar-se oralment i per escrit amb un discurs coherent, correcte i adequat a diferents situacions de comunicació i finalitats comunicatives. - Utilitzar i valorar la llengua oral i escrita com a eines adients per a l'adquisició de nous coneixements. - Obtenir i valorar informacions de diferents tipus i opinions diferents, utilitzant amb autonomia i esperit crític les tecnologies de la informació i de la comunicació. - Aplicar els procediments propis de cada camp d'investigació i el raonament lògicodeductiu que doni resposta, finalitzi i documenti l'assumpte o tema plantejat. - Plantejar preguntes, imaginar respostes i ser persistents en la recerca de dades que confirmin o no les proposades. - Ser autoexigent en la justificació de les conclusions. - Introduir-se en el món del treball, aprenent a utilitzar les noves tecnologies. - El treball autònom i l'autoformació, conseqüència d'un procés ordenat d'investigació i d'extracció de conclusions. - Planficar, documentar, gestionar i realitzar l'exposició de qualsevol assumpte davant terceres persones.

4. Curs o etapa a la qual va dirigit Batxillerat.

C/Gilabert de Centelles, 12 – 07005 Palma e: iesarxiduclluissalvador@educacio.caib.es

3

Tels. 971 466391-971 466709 - Fax 971 771117 www.iesarxiduc.net


5. Àrees o matèries que hi intervenen En funció de l'assumpte escollit hi intervendran uns departaments o uns altres. El treball d'investigació a batxillerat és un treball de tipus individual on l'alumne ha de fer una investigació sobre un tema determinat i ha d'estar orientat pel tutor. Cada curs tots els departaments, de forma voluntària, oferiran un màxim de tres projectes. Els caps de departament es responsabilitzaran d'aquesta tasca. Els alumnes podran fer les seves pròpies propostes sempre que hi hagi un professor que els doni suport. Els projectes estan vinculats a un departament i els tutela qualsevol dels seus membres. Els departaments han de garantir la seva continuïtat. És per això, que en principi, hi poden estar implicades totes les àrees. També es preveu la tutela interdisciplinar. Per exemple, el Departament de Tecnologia por oferir: Com funciona una depuradora Energies renovables Canvi climàtic El departament de Física i Química pot oferir: La maduració del raïm El medi ambient del centre educatiu El Departament de Llengua Castellana i de Literatura: Bècquer, un romàntic sempre actual. El tòpic del “Carpe diem” en la Literatura espanyola, etc. A més a més, és clar, que el Departament de Tecnologia també hi participa ajudant amb les noves tecnologies, i en especial el coordinador de xarxipèlag pot ensenyar a l'alumne a exposar un tema amb les pissarres digitals, projectors, etc. El projecte ha de respondre als interessos dels alumnes, ha de ser factible una investigació i ha d'afavorir que els alumnes puguin fer qualque aportació personal. El departament corresponent farà una petita descripció del projecte que ofereix.

6. Competències i coneixements previs que són necessaris per a participar en un d'aquests projectes Tots els coneixements mínims i les competències bàsiques d'ESO. És necessari també tenir uns mínims coneixements a nivell informàtic.

7. Context intern on s'enquadra Es pot enquadrar tant en el pla de formació de biblioteca, com en les programacions dels diferents departaments. I com és natural, apareixerà en el Projecte Curricular del Centre.

C/Gilabert de Centelles, 12 – 07005 Palma e: iesarxiduclluissalvador@educacio.caib.es

4

Tels. 971 466391-971 466709 - Fax 971 771117 www.iesarxiduc.net


8. Descripció de l'activitat El treball d'investigació és un treball de tipus individual en el qual l'alumne ha de fer una investigació sobre un assumpte determinat i orientat per un tutor. Cal remarcar que la desaparició de la tutoria amb alumnes a Batxillerat fa aconsellable trobar vies per introduir la tutoria individualitzada. El tutor del projecte ens pareix una resposta a aquesta qüestió. El desenvolupament d'una tutoria, telemàtica o no, es fa imprescindible per fer el seguiment. Cada curs tots els departaments oferiran un mínim de tres projectes, sempre de manera voluntària. Els caps de departament es responsabilitzaran d'aquesta tasca. Els alumnes podran fer les seves pròpies propostes sempre que hi hagi un professor que els doni suport. Hi haurà una persona que coordinarà les actuacions (calendari, oferta de projectes i la seva assignació). Els projectes es vinculen a un departament i els tutela qualsevol dels seus membres. El projecte es desenvoluparà durant els dos cursos de batxillerat. Els alumnes que s'incorporin a 2n no poden fer-ho. El treball només es pot fer una sola vegada. El projecte ha de respondre als interessos dels alumnes, però ha de ser factible una investigació i ha d'afavorir que els alumnes puguin fer qualque aportació personal. La memòria tendrà una extensió màxima de 50 folis. Voluntàriament pot incloure una breu exposició del treball en francès o en anglès. S'exposa oralment davant un tribunal format per tres professors entre els quals no hi ha el tutor del projecte. L'exposició tendrà una durada màxima de 30 minuts i el tribunal tendrà 10 minuts per fer preguntes. La qualificació tendrà en compte l'opinió del tutor, la memòria i l'exposició.

9. Agents de l'entorn implicats Les biblioteques públiques de Palma i excepcionalment la biblioteca de la UIB. En funció del tema elegit hi poden participar altres organismes. Per exemple, “La incidència del càncer a Palma” els hospitals podrien proporcionar dades estadístiques de nombre de casos, sexe, tipus... Biblioteques d'altres centres d'Educació Secundària Obligatòria...

10. Temporització Durant el primer trimestre els departaments proposen els títols dels projectes. En faran un breu informe explicatiu que es passarà als alumnes. El mes de gener els alumnes fan les seves peticions i el coordinador del projecte els hi assigna. A partir d'aquí el professor ha de tenir una hora cada quinze dies per fer el seguiment del projecte, resoldre dubtes, orientar els alumnes, corregir errades de plantejament, proporcionar enllaços d'interès. S'han de lliurar al febrer del curs següent.. Les exposicions es fan a finals de març. S'elaborarà un calendari: - 15 de desembre 2011, darrer dia per presentar propostes per part dels departaments. - 28 gener 2012, darrer dia per sol·licitar projecte per part dels alumnes.

C/Gilabert de Centelles, 12 – 07005 Palma e: iesarxiduclluissalvador@educacio.caib.es

5

Tels. 971 466391-971 466709 - Fax 971 771117 www.iesarxiduc.net


- 4 febrer 2012, publicació de la relació definitiva dels projectes assignats. - 20 gener 2013, darrer dia per entregar la memòria del projecte. - 27 gener 2013, constitució dels tribunals necessaris. - Març, 2013, exposició dels projectes. - Abril 2013, lliurament al cap d'estudis de les actes amb les qualificacions. Publicació de les actes. 11. Recursos Es crearà una carpeta a la pàgina web de l'institut on s'aniran penjant convocatòries, propostes dels treballs per part dels departaments, explicació sobre els mateixos, fitxa de petició de projecte per part dels alumnes, materials o enllaços d'interès. Alguns d'aquests enllaços poden ser: − Edu365. Pàgina de la Generalitat de Catalunya dedicada als projectes de recerca. Molts exemples, recursos i idees. − Com es fa un treball de recerca al Batxillerat. Pàgina de la professora Maria Rosa Espot, on es detalla com fer i presentar un treball. Té alguns enllaços d'interès. − Esdelibro. Pàgina relativa a un concurs sobre treballs de recerca a secundària. Interessant zona de descàrregues per a alumnes i tutors. − IESMaria Guerrero. És un institut de la comunitat de Madrid on desenvolupen un programa similar a aquest. − Amordedios. Pàgina d'un col·legi de Barcelona amb indicacions senzilles sobre com fer un treball de recerca. − Iniciació a la investigació. Pàgina d'un institut de Múrcia (Infant don Juan Manuel) Documents interessants. − Universitat de Vic. Ampli llistat de treballs de recerca desenvolupats per alumnes de batxillerat d'instituts catalans. − UAB, Pàgina de l'institut de ciències de l'educació de la Universitat Autònoma de Barcelona dedicada a treballs de recerca de batxillerat. − CRLE Propostes de treballs de recerca en llengües estrangeres. − IES Averroes, Còrdova, informació sobre la nova matèria de quart d'ESO I batxillerat a Andalusia: PROJECTE INTEGRAT. Els seus enllaços poden ser d'interès.

12. Elaboració de materials didàctics S'elaboraria una guia de l'alumne on es recollirien una sèrie de normes senzilles relatives al projecte, és a dir: − S'han de tenir en compte les pròpies limitacions, s'ha de buscar una investigació factible. − El treball ha de tractar algun aspecte nou. − Tot treball necessita una hipòtesi i elements que permetin la seva verificació o refutació.

C/Gilabert de Centelles, 12 – 07005 Palma e: iesarxiduclluissalvador@educacio.caib.es

6

Tels. 971 466391-971 466709 - Fax 971 771117 www.iesarxiduc.net


− El tema triat ha de ser atractiu. − La temàtica ha de tenir uns límits clars i precisos, unes coordenades d'espai i temps, un marc definit. − El tema ha de ser original. − És necessari organitzar-te amb el teu tutor (planificació del treball, selecció d'informació, lectura i organització de la informació, esborrany del treball, redacció definitiva, preparació de l'exposició). − Quant al títol, un cop definit el tema cal sintetitzar en una expressió que el representi clarament. Ha de ser comprensible, clar, breu, i suggeridor. − Ordena les teves idees, elabora un índex. Elabora un diagrama que t'ajudi a ordenar el que ja saps i el que vas a investigar. − Informació: llibres, revistes, Internet, enquestes, treballs estadístics, entrevistes, laboratori, mitjans de comunicació ... Consulta fonts variades. − Selecciona. Es pot ordenar la informació en fitxers. − Fes un bon guió. − Respecte a la memòria, es pot lliurar en qualsevol tipus de suport. Recorda que les formes importen, elabora esborranys, il·lustra el teu treball, compta amb la informàtica, cuida l'aspecte. En la seva redacció tingues en compte les diverses parts (introducció, desenvolupament, conclusió). La redacció definitiva ha de tenir: una portada, una dedicatòria (opcional), índex, introducció, cos, conclusió bibliografia. − També se'ls pot ajudar amb la presentació sobre el format o aspectes visuals, sobre els annexos, sobre les cites, sobre la bibliografia. − Pel que fa a l'exposició oral, s'ha de parlar poc a poc, amb fluïdesa i naturalitat, utilitzar un vocabulari ric.

13. Avaluació de l'activitat Augmenta la nota mitjana de 2n de Batxillerat entre 0 i 2 punts. Això suposa augmentar la nota de totes les matèries però només en el cas que s'hagi aprovat. Si no s'aprova, aquest augment es produirà en el moment en què hagi superat totes les assignatures. La qualificació del projecte es farà tenint en compte l'opinió del tutor (30%) que valorarà el procés (fonts d'informació, iniciativa de l'alumne, esforç), la memòria (50%) valorarà l'organització, el tractament del contingut i l'ortografia i expressió, i l'exposició (20%) qualificades per un tribunal (mitjana aritmètica de les qualificació dels tres membres) valorarà l'estructura de l'exposició, la claredat i correcció en el vocabulari, la capacitat de síntesi i l'adequació de les respostes a les preguntes del tribunal. Més detalladament.

C/Gilabert de Centelles, 12 – 07005 Palma e: iesarxiduclluissalvador@educacio.caib.es

7

Tels. 971 466391-971 466709 - Fax 971 771117 www.iesarxiduc.net


PART 1 EL PROCÉS Representa el 30% de la nota i el qualifica el tutor del projecte. Tindrà en compte els següents aspectes: A. Respecte a les fonts d'informació i recursos emprats: 1. S'ha documentat el projecte amb: llibres, revistes, Internet, entrevistes, normatives i lleis, estadístiques, anàlisi de sistemes. 2. Les fonts d'informació són adequades i suficients. 3. Els procediments utilitzats en l'anàlisi de les fonts són adequats al projecte plantejat4. Les dades extretes i posteriorment reflectides són significatives i fonamentals per al projecte. B. Iniciativa de l'alumne en la realització del projecte: 1. Mostra interès, iniciativa i autonomia. 2. Ha sol·licitat assessorament del tutor. 3. Per el treball ha seguit un ordre lògic en el temps. 4. Ha acceptat i aplicat els suggeriments de millora sol·licitades pel tutor. 5. Ha afrontat i superat les dificultats aparegudes en cada fase del treball. C. Respecte de l'esforç de l'alumne i el treball lliurat: 1. Ha incorporat elements innovadors en la realització del treball (vídeos, fotos). 2. El treball aprofundeix en el tema plantejat. 3. Clarifica aspectes poc coneguts del tema triat. 4. Reflecteix un procés exhaustiu d'investigació. 5. Documenta tant la fase d'investigació com les conclusions. 6. Té una adequada presentació. 7. La redacció és correcta i exempta d'errors ortogràfics. PART 2: LA MEMÒRIA Representa el 50% mare la nota i el qualifica el tribunal. Tindrà en compte els següents aspectes: A. Respecte de l'organització general del treball escrit: 1. Introducció 2. Desenvolupament del treball 3. Exposició dels resultats i conclusions 4. Bibliografia, índexs i altres recursos

C/Gilabert de Centelles, 12 – 07005 Palma e: iesarxiduclluissalvador@educacio.caib.es

8

Tels. 971 466391-971 466709 - Fax 971 771117 www.iesarxiduc.net


B. Respecte al tractament del contingut: 1. Contingut exposat sintèticament 2. Unitat i coherència del contingut 3. Rigor en l'exposició 4. Ordre i claredat 5. Ús de recursos gràfics i expressius 6. Adequació del vocabulari al tema triat 7. Absència de reiteracions inútils 8. Absència d'ambigüitats, imprecisions C. Respecte de l'ortografia i expressió escrita: 1. Ús adequat de la llengua escrita 2. Faltes d'ortografia i errors d'expressió Representa el 20% de la nota i el qualifica el tribunal. Tendrà en compte els següents aspectes: A. Respecte a l'estructura: 1. Presentació del treball 2. Desenvolupament de les idees fonamentals 3. Conclusió B. Respecte de l'expressió oral: 1. Correcció formal (seguretat, entonació, pauses) 2. Claredat en l'exposició 3. Ús del vocabulari adequat 4. Capacitat de síntesi en l'exposició del treball C. Respecte de les preguntes del tribunal: 1. Adequació de les respostes a les preguntes plantejades 2. S'ajusta al temps establert

C/Gilabert de Centelles, 12 – 07005 Palma e: iesarxiduclluissalvador@educacio.caib.es

9

Tels. 971 466391-971 466709 - Fax 971 771117 www.iesarxiduc.net


ANNEXOS FULL DE SOL·LICITUD DEL PROJECTE ALUMNE/A: CURS: MODALITAD DE BATXILLERAT: De la llista de Projectes d'Investigació que han proposat els Departaments, m'agradaria fer, per ordre de preferència, els següents treballs (indica entre parèntesi el Departament que ofereix el treball): 1. 2. 3. 4. Palma,

de gener de 2012

Signat:

C/Gilabert de Centelles, 12 – 07005 Palma e: iesarxiduclluissalvador@educacio.caib.es

10

Tels. 971 466391-971 466709 - Fax 971 771117 www.iesarxiduc.net

Projecte d'investigacio de Batxillerat  

Planificacio dels PROJECTE DE TREBALLS D'INVESTIGACIÓ ALUMNAT BATXILLERAT

Projecte d'investigacio de Batxillerat  

Planificacio dels PROJECTE DE TREBALLS D'INVESTIGACIÓ ALUMNAT BATXILLERAT

Advertisement