Page 1

>hfZrgyy jZ[hlZ ihjmkkdhfmyaudm aZ deZkk

d mq_[gbdm ŠJmkkdbcyauddeZkkª L:EZ^u`_gkdhcb ^jFŠIjhk\_s_gb_ª]

mq_[ghijZdlbq_kdh_ ihkh[b_
DZ`^uc ^_gv k mljZ ^h \_q_jZ y h[sZxkv k jh^bl_eyfb mqb l_eyfb^jmavyfbb g_agZdhfufbex^vfbbkihevamyyaud Dh]^Z y qblZx dgb]m y lh`_ h[sZxkv k ibkZl_e_f dhlhjuc jZkkdZau\Z_l fg_ qlhlh ijb ihfhsb yaudZ L_e_\b^_gb_ b jZ^bh lh`_ bkihev amxlyaudqlh[ukhh[sblvfg_qlhgb[m^v Jmkkdbcyaud ±yaudjmkkdh]hgZjh^Z  Jmkkdbc yaud ± ]hkm^Zjkl\_gguc yaud \k_o gZjh^h\ gZk_ eyxsboJhkkbx Jmkkdbcyaud±kj_^kl\hf_`gZpbhgZevgh]hh[s_gbyaZjm[_ `hf  Ijh\_jy_fu_ [_am^Zjgu_ ]eZkgu_ \ dhjg_ keh\Z rZ]Z_l rbjhdbfb`b\u_\i_j\u_  G_ijh\_jy_fu_ [_am^Zjgu_ ]eZkgu_ \ dhjg_ keh\Z hd_Zg mgb\_jkbl_l  Khfgbl_evgu_kh]eZkgu_\ dhjg_keh\Z kd\hav  GZibkZgb_ijbklZ\hd ih^jhklhd\i_j\u_  Ijb mklghf h[s_gbb fu ijhbaghkbf keh\Z b keurbf bo hl kh[_k_^gbdZIjbibkvf_gghfh[s_gbbfuibr_fb qblZ_fkeh\Z H[mklghcj_qbb kemrZgbb]h\hjblky\hb ihkeh \bpZoH ibkvf_gghcj_qbb ql_gbb±\ b ihkeh\bpZo < wlhfl_dkl_ij_^eh`_gby< gbo]h\hjblkyh djZkhl_jmk kdh]hyaudZh lhfqlhlhldlhex[blk\hxkljZgm^he`_gex[blv k\hc yaud b ihklhyggh _fm mqblvky <ukdZau\Zgb_ ijbgZ^e_`bl ibkZl_exD=IZmklh\kdhfm < wlhfl_dkl_ij_^eh`_gby Y hq_gvex[exkh[ZdKh[Zdb±\_jgu_^jmavyq_eh\_dZKh[Zdm bgl_j_kgh\hkiblu\Zlvh[mqZlvjZaebqgufdhfZg^Zfb]jZlvk g_c < ij_^eh`_gbbkeh\<hij_^eh`_gbbkeh\Z< ij_^ eh`_gbbkeh\ Ijhq_klv aZibkv [ueh ljm^gh ihlhfm qlh keh\Z gZibkZgu keblgh ;mjyf]ehxg_[hdjh_l M`g_[hhk_gvx^urZeh Dhl a\mdZ Emd a\mdZ KlZdZg a\mdh\ Klme a\mdZ I_j\h_\ukdZau\Zgb_hlghkblkyd jZa]h\hjghfmklbex<lh jh_±d gZmqghfmLj_lv_±d om^h`_kl\_gghfm 


Ijbf_jgZmqgh]hl_dklZ ŠGZibkZgby\ keh\Zo ih hjnh]jZnbq_ kdbf ijZ\beZf beb ih ljZ^bpbb gZau\Zxlky hjnh]jZffZfbª Jmk kdbcyaudK Ijbf_jom^h`_kl\_ggh]hl_dklZ Fhjhab khegp_¹^_gvqm^_kguc ?s_lu^j_fe_rv^jm]ij_e_klguc" :KImrdbg

 ŠIhdZª b ŠIjb\_lª fh`gh mihlj_[eylv lhevdh \ h[s_gbb khk\_jklgbdZfbZ g_kh\ajhkeufb < jZa]h\hj_mqZkl\mxl^\Zq_eh\_dZKdhj__\k_]hhgb^jm] ^jm]Z agZxl JZa]h\hj ijhbkoh^bl \ e_km m dhkljZ Hlju\hd hlgh kblkyd om^h`_kl\_gghfmklbexj_qb :jdZ^bc I_ljh\bq =Zc^Zj kqblZe qlh kZfh_ ]eZ\gh_ ¹ \k_]^Z [ulv q_klguf b ojZ[juf [ulv ohjhrbf kughf k\h_c kljZgu Hg ]h\hjbeqlhgbdh]^Zg_gZ^hkdmiblvky [_]Zlv a\hghd \Zjblv

ih^[_]Zlv aZa\hgblv k\Zjblv

ih[_] i_j_a\hg hl\Zj

Ju[Zqbeju[Zju[dm =eZ]heu m^b\beky bkim]Zeky ju[Zqbe g_ keuob\Ze ]h\hjbeZ hlimklbekdZaZe Hohlgbdb e_kghc ba[mrdZ [_j_adZ [_e_gvdbc ]jb[hd _`bdy]h^dZ Mf_gvrbl_evgheZkdZl_evgh_ agZq_gb_ kmnnbdkZ ba[mrdZ [_ j_adZ[_e_gvdbc]jb[hd_`bdy]h^dZ

<[_`ZlvaZ[_`Zlvih^[_`Zlvijb[_`Zlvi_j_[_`Zlv <ibkZlvaZibkZlvih^ibkZlvijbibkZlvi_j_ibkZlv FZevqbd \[_`Ze \ deZkk DhrdZ i_j_[_`ZeZ q_j_a ^hjh]m Fu aZibkZeb^hfZrg__aZ^Zgb_

 < gZqZe_ mq_[gh]h ]h^Z fu ^Zjbf p\_lu mqbl_eyf Ohjhrh mqblvky\ gh\hck\_lehcrdhe_< gZr_fdeZkk_rbjhdb_hdgZ Ih kg_]Zf kg_`gu_ kg_]bjb kg_]h\bdZf m aZkg_`_gghc \ kg_`ghfkg_`dbkg_] kg_]mjdb Wlbkeh\Zy\eyxlkyh^ghdhj_ggufbihlhfmqlh\ gbodhj_gvÂą kg_]Âąbf__lh[s__agZq_gb_ Ih^Zjhdbgh]hjh^gbc
Ebklbdb]jmklguchlezl ijboh^blijbfhjkdbcm\b^brv ljZ\dZih^e_khd  >hfZ ^m[ kdZadZ klheu ljZ\Z \bk_e e_khd ebkZ \hdaZe lygmeqZku\_q_jhfrbjhdha\za^guc < [_ehf bg__ q_jgu__edbgZih^lZy\r_fkg_]_klhyl AZdjm`beZkvebkl\ZahehlZy\ jhah\Zlhc\h^_gZijm^m Ex[ex]jham\ gZqZe_fZy ]eZkgu_[_am^Zj_gby ]eZkgu_ihke_rbiysbob p JhkZ qmehd <_kgZ pbjd E_^h\uc qZku DZlblv smdZ Ebklhd pbjdmev 

kl_q_gb_kh]eZkguo Khegp_ DZlmrdZ K_j_`dZ <dmkguc E_klgbpZ HiZkguc Ijh[dZ Fhehlv[Z

^m[ fhjdh\v iem] h]hjh^ kljb` fhjha ihlhi lhihl

dhg_pkeh\Z

 <habe kdj_ibe hljy^ \ ha_j_ ibr_l rZeZr ih^Zjbe ibjh]hl\bglbeqblZ_lgZg_[_\ k_jhfdhklxf_ oh^bdb oh^beb

^_gv ^_gvkdhc

qZk qZkh\hc

Khkgu±khkgZljhiu±ljhiZazjgZ±a_jgh]gza^Z±]g_a^h jhku ± jhkZ a\za^u ± a\_a^Z klhe[ ± klhe[u ^hf ± ^hfZ kghi ± kghiuihe_±ihey^h`^v±^h`^bahgl±ahglup\_l ±p\_lZebkl ±ebklu]jhau±]jhaZklj_eu±klj_eZ <habl ±\hablvihqbgbl ±ihqbgblv[jh^bl ±[jh^blvoh^bl ± oh^blv eh\bl ± eh\blv ko\Zlbl ± ko\Zlblv ijbghkbl ± ijbghkblv ihkZ^bl±ihkZ^blvgZdhkbl±gZdhkblvhkfhljbl ±hkfhlj_lv Ghqghc ghqv iZklmo iZk g_[_kguc g_[h ihe_\hc ihe_ ohefbkluc ohef dhjfblv dhjf aZ]ey^_lvky \a]ey^ m^b\eylvky ^b\hh`b\Zlv `b\dhjfblv dhjfieykZlv ieyk aZiZo iZog_l 


 <Zj_gv_ \Zjblv \ZjdZ \Zj_guc Klheyj klheh\Zy klhebd klheLy`zeucly`_klvly`_ehIeykmgieykZlvieykdZIeh^h\b luc ieh^h\uc ieh^ >h`^eb\uc ^h`^bq_d ^h`^v KiZk_gb_ kiZkZl_evguc kiZk JZafZob\Zlv fZogmlv \afZo i_j_fZogmlv \afZob\ZlvHqZjh\u\ZlvkyhqZjh\Zgb_hqZjh\Zl_evgucqZju

Jh^gZyklhjhgZ klhjhguklhjhgdZ j`Zghcdhehkhd dhehk dhehkvy ^hjh]hc ^hjh] ^hjh`_ ih^Zjhd ilbqvb ]hehkZ ]hehk hl]hehkhd ahehlu_ ahehlh ihahehlZ jmdb [hevrb_ oheh^Z oheh^ oheh^guc k_^Zy [hjh^Z [hjh^u ih^[hjh^hd ihehkZluc ihehkuihehkdZ dhl_ghdfheh^hc fheh^hklvfheh`_ iZklmo =jhaZ\ ihe_ <ayeZ \aye ^h`^y ^h`^v gh]Zfb gh]b ihkfhlj_e kfhljbl hldhehkv_\ dhehk \h^yguo \h^u ihebpm ebpZ [_]ms__ [_] \bk_eb \bkgmlv k_ju_ Ijh`b\Zlv `blv \ ]hjh^_ijh`_\Zlv `z\Zguc ibsmk\b eZ \blv ]g_a^hk\_eZ \ze ih klmi_gvdZf ke_aZlv e_a k djurb kebaZlv eb`_l kf_lZgm hl\hjblv aZl\hj ^\_jv hl\Zjblv \Zjbl

dZjlhn_evijbfbjblv fbj \jZ]h\ijbf_jylv f_jdZ dhklxf Kb^_lv gZ klme_ ± k_^_lv hl klZjhklb iheZkdZlv dhl_gdZ ± ihehkdZlv[_ev_ki_rb\ rdhem±kibrbk ^hkdb <_ehkbi_^]bfgZklfZjrjmldhq_\gbd ]hlh\blv gh\bgdZ f_kl_qdh fbgmlZ ^Ze_dh dhfZg^bj gZdhjfblv jbkh\Zlv ^hebgZ ihfb^hju gbabgZ fZebgZ [_j_]Z dZjlhrdZ ibjh\Zlv dZe_g^Zjv

 M^b\bl_evguc mjh`Zc fhjdh\b b dZimklu a_e_gZy ihehkZ dZjlhn_evgh]h ihey ly`_eu_ dhehkvy ir_gbpu aZiZo a_feygbdb aZdZeylvkye_lhfkihjlb\gu_^hklb`_gby >m[±^m[Zmeh\±meh\Zdjm]±djm]Z ]h^±]h^hfqb`±qb`m\ha±\haZ ljm[dZ±ljm[hqdZljZ\dZ±ljZ\mrdZ[_k_^dZ±[_k_^h\Zlv [_j_adZ±[_j_ah\ucdhkv[Z±dhkblv^hjh`dZ±^hjh`_gvdZ em] ±em]Z

khk_^ ±khk_^gbc
hrb[dZ±hrb[hqguc h[_^ ±h[_^Zlv ljm[dZ±ljm[Z mlx]±mlx]b jh[dbc±jh[hklv gh]lb±gh]hlv

]heh^ ]heh^guc ljm^ ljm^guc gZkf_rdZ kf_rghc fZkrlZ[ fZkrlZ[guc

 Gbadbc gbahd kdhevadbc kdhevahd `mldbc `mlhd e_] dbc e_]hd fy]dbc fy]hd qmldbc qmlhd Ihealb iheam b^lb b^m hl]jualv hl]juam Dhkv[Z dhkblv fhehlv[Z fhehlblv oh^v[Z oh^blv \u^_j` dZ \u^_j`Zlv \ukZ^dZ \ukZ^blv =hem[dZdhjh[dZkdjbidZ]b[dbcjh[dbc <_j_\dZljZ\dZeh\dbc\urb\dZr_nkdbc KZih]ihlhd\jZ]^jm]ih^\b] K_e_^dZj_^dbckeZ^dbcf_ldbcfhehlv[Z Gh`dZ[mfZ`dZ\Zj_`dZeZ^hrdZjm[ZrdZ MdZadZgbadbcdhkv[Z^_jadbcijhkv[Z =hem[dZ  Ki_euc ieh^ ± ^_j_\ygguc iehl h^m\Zgqbdh\uc em] ± emd f_ldh]h klj_edZ ]b[dbc ijml ± ijm^ k mldZfb ly`_euc fhehl ± xghrZfheh^^j_\gbcjh^ ±am[Zklucjhl < nml[he_\ ohdd__\ [Zkd_l[he_\ Zle_lbd_ gZ fZlq i_j \hdeZkkgufkihjlkf_ghfl_jaZxsb_ ;Zkd_l[hedjhkkl_ggbknb]mjZ K_]h^gyfu\klZebjZghIhke_aZ\ljZdZfu\ayebjxdaZdbb nhlhZiiZjZl b ih_oZeb gZ \hdaZe FZfZ dmibeZ \ dZkk_ [be_lu b fuk_eb\ i_j\uc\Z]hgwe_dljbqdbQ_j_aqZkfukhrebgZfZe_gv dhcklZgpbbGZrfZjrjmlijhoh^befbfhrhkk_\ klhjhgmj_qdb FudZjZ[dZebkvih\ukhdhfmkdehgmb qm\kl\h\Zebk_[ygZklhysb fblmjbklZfbGZiheyg_fujZah`]ebdhkl_jb k\ZjbebdZrm\ dh l_ed_GZjhfZrdmk_eZklj_dhaZ\ [bghdev__ fh`gh[uehohjhrh jZa]ey^_lvFuihihegbebgZrmdhee_dpbxdZfg_c b ]_j[Zjbcgh \ufbwda_fieyjZfb F_klghklv f_klh ba\_klguc \_klb iha^gh hiha^Zlv kqZkleb\uc kqZklv_ ljhklgbd ljhklv k_j^p_ k_j^_qguc a^jZ\ kl\mc a^hjh\v_ a\_a^guc a\_a^Z Klhjh`dZ kljh`blv hkljh\db hkljh\Z e_]dbc e_]hgvdbc j_adbc j_ahd \yadbc \yahd kZeZadb kZeZahd ieh\pu ieh\_p 


jh[dbc jh[hd ]b[dbc ]b[hd `b^dbc `b^hd eh\dbc eh\hd [_^gy`dZ [_^gy`_qdZ A\_a^guc Hdj_klghklv dj_kl jZ^hklguc jZ^hklv ]jmklguc ]jmklv \dmkguc \dmk qm^_kguc qm^_kZ \_klgbd \_klv ij_djZkguc djZkhlZ bgl_j_kguc bgl_j_k mqZklgbd mqZklb_ g_ba\_klguc \_klv g_gZklguc g_gZklv_ JZ^hklgh_ijh[m`^_gb_ < g_[_\kiuogmei_j\ucemqkhegpZGhqgZylvfZlbohgvdhijy q_lky \ ]mklhc ebkl\_ ^_j_\v_\ Baih^ dZfg_c \u[_]Zxl a_e_gu_ ys_jbpuhgbfb]Zxlkhggufb]eZadZfbK_]h^gy[m^_l`Zjdh GZ^p\_lZfbdjm`Zlkyahehlu_iq_eu`Z^ghivxlkeZ^dbcf_^ Ijhkgmebkv fZebgh\db I_jvy gZ bo ]jm^dZo hdjZr_gu \ p\_l ml j_gg_caZjb< dmklZoihjoZxl\_k_eu_qb`bF_evdZxleZklhqdbb kljb`bb a\_gyljZ^hklghb kqZkleb\hOhjhrhbf_lv[uklju_e_] db_djuevy rbih\gbd `bjguc `b\hlgh_ krblv

gZqZevguc h\qZjdZ sZ\_ev klmqZlv ibsZlv Qm^_kZ \ gZrm jhsm qm`hc smiZevp_ qm\kl\h\Zlv iju]Zlv k iZjZrxlhfkljh]h_`xjb LhgdZy[jhrxjZ[ueZijhrblZ[_eufbgbldZfbKhj_\gh\Z gby km^beh kljh]h_ `xjb >ey kljZoh\db m iZjZrxlbklZ _klv aZ iZkghciZjZrxl

 :^`bdZ [jb^`b \_gqZlv ^hklhijbf_qZl_evghklv _`blvky `b\hibkv`b^dbc`bag_jZ^hklgucaZ]ehorbcaZ`b]ZedZ Fu_ebdZjlhrdmk hkljhcZ^`bdhcGZwdkdmjkbbgZfihdZaZeb ^hklhijbf_qZl_evghklb gZr_]h jZchgZ < aZ`b]Zed_ gZeblZ ]hjx qZy`b^dhklv

E_lhfgZj_d_ Fu b^_f gZ ju[Zedm < qZs_ e_kZ s_[_qml qb`b dheurmlky \_jrbgukhk_g: gZj_qd_^m_lk\_`bc\_l_jhdb klhblg_h[uqZc gZy lbrbgZ Fu aZdbgmeb m^hqdb b klZeb `^Zlv KgZqZeZ de_\Zeb lhevdh_jrbdbGhihlhfgZdjxqhdihiZebkv^\Ze_sZb ^Z`_fZ e_gvdZysmqdZFu\ha\jZsZebkv^hfhcb qm\kl\h\Zeb k_[y kqZkl eb\ufb 


 GZ kl_g_ \bk_eh aZ]Z^hqgh_ h[ty\e_gb_ =jmah\bd h^he_e djmlhcih^t_f b\t_a`Ze\ \hjhlZIhjZ^bhh[_sZebk_jv_agh_ih oheh^Zgb_b \vx]m FmjZ\_c±fmjZ\vy ±fmjZ\vbjmq_c ±jmqvy ±jmqvb dhe ± dhevyebkl±ebklvydhehk±dhehkvykh[Zqbc±kh[Zqv_ ±kh[Zqvy f_^\_`bc±f_^\_`vy ±f_^\_`v_k[blv±kh[vx ±kh[vzlaZrblv± aZrvx ±aZrvzl^h[blvky±^h[vxkv±^h[vzlky

 Hlt_oZlv ih^t_oZlv h[t_oZlv m_oZlv \t_oZlv bat_a^blv kt_a^blvkt_`blvkyih_`blvkyh[ty\blvkyihy\blvky

 K_jv_agZy hiZkghklv h[t_^bgblvky k ^jmavyfb ibkvfh fZevqbdZh[ty\blv [eZ]h^ZjghklvkqZkleb\h_^_lkl\hih^t_oZlv d fhklmex[exdhkv[mkt_^h[guc]jb[\at_jhr_ggu_\hjh[vbe_] db_h[eZdZkimkdZlvkyk iZjZrxlhfg_h[tylgu_ijhklhju\vxlky gZ^kl_ivx`mjqZgb_jmqvy Fhc\_kzeuca\hgdbcfyq Ludm^ZihfqZeky\kdZqv" IhdZlbeky\ h]hjh^ >hdZlbeky^h\hjhl Ih^dZlbekyih^\hjhlZ >h[_`Ze^h ih\hjhlZ LZfihiZeih^ dhe_kh Ehigmeoehigme±\hlb \k_

KYFZjrZd

@Zjdbce_lgbc^_gv Khegp_klhbl g_ih^\b`ghgZ^ ]heh\hcb ``_l ljZ\m<ha^moi_ j_klZe kljmblvky b \bkbl [_a ^\b`_gby Gb ^_j_\h gb \h^Z g_ r_ ehogmlkygZ^ ^_j_\g_cb ihe_fe_`blg_\hafmlbfZylbrbgZ±b \k_ dZd[m^lh\uf_jehA\hgdhb ^Ze_dhjZa^Z_lkyq_eh\_q_kdbc]hehk\ imklhl_ B:=hgqZjh\

Khegp_\urehbaaZlmqBaih^djuevpZ\ue_aeZdhrdZBa aZe_kZbaaZ]hj_^_l^_^mrdZ?]hj Baih^a_febbaih^\hjhlbaaZ^Zq Ba]em[bgba^\hjph\baih^\hjhlgb

<_k_ehe_lhfgZ j_d_<ZkyieZ\Z_ldjhe_fDheyb >ZrZb]jZ xl\ fyqb >jm`hdlh`_iju]Z_laZ fyqhfM DZlbbgl_j_kgZydgb]Z hgZg_ohq_lb]jZlvGZ^jm]hf[_j_]mI_lyju[ZqblJ_[ylZihklZjr_ dZlZxlkygZ eh^d_gh]j_klbbfljm^ghbaaZ kbevgh]hl_q_gby 


GZklmie_gb_\_q_jZ <_q_j_eh;ukljhk]msZebkvk_gly[jvkdb_kmf_jdbGZ\ukhdhf g_[_jh[dhijhklmiZebi_j\u_a\_a^hqdb>_j_\vykeb\Zebkv\ h^gm l_fgmxfZkkmKlhyeZlbrbgZ Eu`gZyijh]medZ < lbobcabfgbc^_gv\oh`m\ e_kgZeu`ZoQbklu_km]jh[ue_ `Zl ih^ ^_j_\vyfb GZ^ e_kgufb ljhibgdZfb kh]gmebkv ih^ ly`_ klvxkg_]Zkl\heufheh^uo[_j_a Fhlhjhk_dkyb aZfheqZeKZfhe_lklj_fbl_evghihg_kky\gba IZ^Zy kZfhe_l aZ^_e \_jomrdb khk_g KehfZ\ g_kdhevdh ^_j_\v_\ fZrbgZ jZa\ZebeZkv gZ qZklb Gh f]gh\_gb_f jZgvr_ :e_dk_y \u j\Zehbakb^_gvyih^[jhkbeh\ \ha^mobmiZ\gZrbjhdhie_qmx\_ dh\mx_evhgkhkdhevagme\ ]em[hdbckm]jh[WlhkiZkeh_fm`bagv Wlh[ueh\ k_gly[j_Ba iheuggh]hhkljh\dZ \ukdhqbejmkZd bdZdrZjihdZlbekyihihexYklj_[dbgmekygZaZcpZJmkZd[u kljh i_j_\_jgmeky gZ kibgm b m^Zjbe obsgbdZ aZ^gbfb eZiZfb Y aZlZbe^uoZgb_b klZegZ[ex^ZlvaZih_^bgdhfg_agZyqlhijb^m fZ_ldhkhcijbhq_j_^ghfgZiZ^_gbb yklj_[Z Baeh`_gb_ Kms_kl\bl_evgu_rdheZ^_gvmq_gv_ =eZ]heuijhkuiZ_lky[v_lijbr_e IjbeZ]Zl_evgu_\_k_eucgh\ucrdhevgucm l_iehc F_klhbf_gbyfugZfylu Qbkebl_evgu_k_fv^\Z^pZlviylvklh GZj_qbyhlebqghijb\uqgh[ukljh QZklbpug_gb[u < klbohl\hj_gbbg_gZa\Zguij_^eh]b khxa Ij_^eh]bkaZgZ KhxaubZgh hkfhljbl_evguc kfhlj_lv kfhlj ihieZ\hd ieZ\Zl_evguc ieZ\Zlv ihoh^ ihoh^guc oh^blv bgl_j_k bgl_j_kguc bgl_j_kh\Zlvky kbg_\Z kbgbc ihkbg_lv Ihoh^guc <i_j_^[_akljZoZb khfg_gvy ;ue ]^_" \i_j_^bdbgmlvky dm^Z" gZaZ^[_a kljZoZ b khfg_ gvy dm^Z" \i_j_^ k`bfZy dZd" dj_idh rZ]gme dZd" l\_j`_ iju]gmeh dZd" \^jm]m[_]Zlv dZd" kljZrg_c 


;ukljhghhklhjh`gh<eZ^bdb LhevdZi_j_[_]Zeb^hjh`db gujyeb \ qZsm dmklZjgbdZ iheaeb \\_jo kimkdZebkv \gba gbq_]h g_ hklZ\eyy gZ k\h_f imlb g_aZf_q_gguf <kdhj_ hgb hqmlbebkv \ukhdhgZ^[_j_]hffhjyKe_\Z]jhfha^bebkvbaj_aZggu_ ms_evy fb]hjuKijZ\ZlhjqZebhklZldbg_\ukhdhcdj_ihklb J_[ylZ hklZgh\bebkv ;ueh hq_gv `Zjdh Lhj`_kl\_ggh ]j_f_e baaZ iuevgh]h dmklZjgbdZ fhsguc ohj g_\b^bfuo pbdZ^ <gbam ie_kdZehkvfhj_: djm]hfg_[uehgb^mrb PbdZ^Z±gZk_dhfh_h[blZxs__\ kl_iyo\ DjufmgZDZ\dZa_ Iuevgh]h Y klhxgZ[_j_]mfhjy\ rlhjf<ukhdh \a^ufZxlky\hegu Hgb rmfgh [vxlky h dZfgb <^Zeb \b^g__lky iZjmk yolu KijZ\Z kb^ylqZcdbgZml_k_Ke_\Z ieu\mlkiZkZl_ebgZdZl_j_J_adh gZe_ lZ_l\_l_jKlZgh\blkyijhoeZ^gh

H^gZ`^u\ eZ]_j_gZrhljy^ihr_e \ ihoh^FujZa^_ebebkv gZ ]jmiiu <Zky b Dhey klZ\beb iZeZldm KZrZ b DZly kh[bjZeb ^jh\Z^eydhkljZHeyb FbrZqbklbeb kh[jZggu_]jb[uZ E_gZ\Z jbeZ dZrmE_g_ihdZaZehkvqlhfZevqbdbkebrdhf^he]h\haylky k iZeZldhcHgZihkhebeZ fZdZjhgub ihreZ bfihfh]Zlv< wlh\j_ fy Hey b FbrZ ih^hreb d dhkljm qlh[u aZkuiZlv ]jb[u \ dhl_e Hgb lh`_j_rbeb ihkheblv _^mZ ihlhf ihreb b]jZlv \ fyqDZly ijbg_keZ _s_ g_fgh]h ^jh\ b lh`_ ihkhebeZ fZdZjhgu <k_ klZeh ihgylgh dh]^Z fu k_eb m`bgZlv <k_ ^he]h kf_yebkv Z ihlhf \k_ jZ\ghkt_eb i_j_khe_ggucm`bg< e_kmex[Zy_^Z\dmkgZ Klmqbl[j_gqbl\_jlblkyg_]h\hjblZ ihdZau\Z_l qZku ± gZkl\j Ofmjbehkv]j_f_ehk\_jdZehjZajZabehkv ]jhaZ ±ijhr\j L_q_l l_q_l gZkl \j ± g_ \ul_q_l [m^ \j [_`bl [_`bl gZkl\j ±g_\u[_`bl [m^\j j_dZ K__l\__ldjmlblfmlblb j_\_lb ev_lb f_l_l ih]h^Zhk_gvx ±gZkl\jKeh`m\eh`maZ fhj_imsm [m^\j ±b lZf]h\hjbl gZkl\j ibkvfh e_`m]ey`mf_qlZxg_e_lZxkb^bfkfhljbf _ e g_\uc^_rv _ e e_lylfhdgmlg_ohlyll_qzl _ e H^ghjh^gu_ qe_gu e_`m ]ey`m kb^bf b kfhljbf fhdgml g_ ohlyl
 ;_j_qv ± [_j_`zrv [_j_]ml kl_j_qv ± kl_j_`zrv kl_j_]ml g_klb±g_kzrvg_kml\_alb±\_azrv\_aml\_klb±\_^zrv\_^ml iZklb±iZkzrviZkml

IjylZlvky`^Zlvijh[m^blvaZijhkblvkylj_i_lZlv G_ gZ^h qlh ^_eZlv" o\Zeblvky dheb g_ agZ_rv dZd oe_[ qlh ^_eZ_l" jh^blky G_q_]h qlh ^_eZlv" lhjhiblvky ± g_ dZrZ qlh ^_eZ_l" \ZjblkyGm`gh qlh k^_eZlv" gZdehgblvkyqlh[u ba jmqvy\h^u qlhk^_eZlv" gZiblvkyOh^bl`mjZ\evih[hehlm qlh ^_eZ_l" gZgbfZ_lky gZ jZ[hlm Lhl ljm^Z qlh ^_eZ_l" g_ [hblky dlh mf__l qlh^_eZlv" ljm^blvky=jZfhl_ qlh^_eZlv" mqblvky ± \i_j_^ qlhk^_eZ_l" ijb]h^blkyAZ\k_ qlh^_eZ_l" [_j_lky^Zg_ \k_ qlh^_eZ_l" m^Z_lky Keh\Zk [_am^Zjghc]eZkghc\ dhjg_o\Zeblvky o\Zebl jh^blky jh^ lhjhiblvky i_j\Zy±g_ijh\_jy_fZy\lhjZy±lhjhiblky gZ dehgblvky gZdehg \h^u \h^guc ih [hehlm g_ijh\_jy_fZy gZ jZ[hlm g_ijh\_jy_fZy g_[hblky [hcky \i_jz^ ki_j_^b ijb]h ^blky ijb]h^guc m^Z_lky m^Zeky 

 K\bs_l \_l_j ih^ djmluf aZ[hjhf qlh ^_eZ_l" ijyq_lky \ ljZ\m: ih^\hjmf_l_ebpZdh\jhfr_edh\uf qlh^_eZ_l" kl_e_l kygh[hevghoheh^gZIheuoZxlahjb qlh^_eZxl" dmjylkylmfZ gugZ^j_agufhdhrdhfaZgZ\_k[Z]jygucIhem]mkhkdjbihf qlh ^_eZ_l" lyg_lkyh[ha±kmoh\ZlhcebihciZog_lhldhe_k: jy^hfm ijhlZebgdb \ ljZ\_ f_`^m dhjg_c [_`bl qlh ^_eZ_l" kljmblky fZe_gvdbck_j_[jygucjmq_c< l_fghcjhs_gZ a_e_guo _eyo qlh ^_eZxl" ahehlylky ebklvy \yeuo b\ <uoh`m y gZ \ukhdbc [_j_] ]^_ihdhcgh qlh^_eZ_l" ie_s_lkyaZeb\ K:?k_gbg

<hkdj_kgZyijh]medZ I_j\ZyqZklv hibkZgb_^hjh]b < ijhreh_\hkdj_k_gv_fu\k_f deZkkhf [ueb gZ ijh]med_ >h \hdaZeZ _oZeb gZ ljZf\Z_ GZ we_d ljbqd_^h[jZebkv^h^_j_\gbHllm^ZhlijZ\bebkvd [_j_ah\hcjhs_ <lhjZy qZklv aZgylby \ e_km HklZgh\bebkv fu gZ g_[hevrhc iheygd_ >_\hqdb aZgyebkv ijb]hlh\e_gb_f ibsb FZevqbdb ijb g_kebkmobo\_lhdb jZa\_ebdhkl_jIhke_h[_^Zb]jZeb\ \he_c[he i_eb i_kgb kh[bjZeb i_klju_ hk_ggb_ ebklvy ihke_^gb_ ihe_\u_ p\_lu Lj_lvyqZklv \ha\jZs_gb_^hfhc >hfhc\ha\jZlbebkviha^gh Fh`gh[uehg_jZkkdZau\ZlvlZdih^jh[ghh ^hjh]_\ e_kaZlh\ dhgp_klhbeh[u gZibkZlvq_fhkh[_gghaZihfgbekywlhl ^_gvdZ db_\i_qZle_gbyhklZ\be 


AZf_qZl_evgZyijh]medZ < ijhreh_ \hkdj_k_gv_ fu \k_f deZkkhf [ueb gZ aZ]hjh^ghc ijh]med_>hjh]Z\ e_k[ueZ^he]hcgh\_k_ehc <hlgZdhg_pfu\ [_j_ah\hcjhs_FuhklZgh\bebkvgZg_[hev rhc iheygd_ K\_lbeh fy]dh_ hk_gg__ khegp_ ^me ijhoeZ^guc \_ l_jhdFZevqbdbijbg_kebkmobo\_lhdb jZah`]ebdhkl_jZ ^_\hq dbklZeb]hlh\blv_^mIhke_\dmkgh]hh[_^Z\k_b]jZeb\ \he_c[he i_eb i_kgb Fg_ hq_gv ihgjZ\behkv ]meylv ih jhs_ ex[h\Zlvky hk_gg_c ijbjh^hc kh[bjZlv i_klju_ ebklvy ihke_^gb_ ihe_\u_ b e_kgu_p\_lu Fu\ha\jZsZebkv ^hfhc mklZeu_gh qm\kl\h\Zeb k_[y kqZkleb \ufbAZwlhl^_gvfulZdfgh]hmki_ebOhq_lkyih_oZlv\ e_k_s_ <_klb ± \_^_rv \_^zl \_^zf \_^zl_ \_^ml i_lv ± ihzrv ihzlihzfihzl_ihxl]h\hjblv±]h\hjbrv]h\hjbl]h\hjbf]h \hjbl_ ]h\hjyl fheqZlv ± fheqbrv fheqbl fheqbf fheqbl_ fheqZl

<_kghxqZkmimklbrv±]h^hfg_gZ\_jklZ_rvAZ^\mfyaZc pZfb ih]hgbrvky ± gb h^gh]h g_ ihcfZ_rv G_ lhl klj_ehd dlh klj_ey_l Z lhl dlh ihiZ^Z_l Kf_euc ih[_`^Z_l ljmk ih]b[Z_l Dlhjh[__llh]h[vxlKhe^Zlkdh_[jZlkl\hjh`^Z_lky\ [hxLjm^ \k_ ih[_`^Z_l GZ h[fZg_ ^Ze_dh g_ m_^_rv Q_]h \ ^jm]bo g_ ex [brvlh]hb kZfg_^_eZcAhehlu_jmdbgZk_j_[jhg_dmibrv Mimklbrvklj_ehd ih]hgbrvky±]eZ]he,,kijklhbl\ _^q\ [m^\j\hf ebp_ ih[_`^Z_l±]eZ]he,kijklhbl\ _^q\ gZkl\j\ f ebp_ [vxl±]eZ]he,kijklhbl\hfgq\ gZkl\j\ f ebp_ L_q_rvj_qdZg_dheuog_rvky GZdjmlhc[_j_]g_\ahev_rvky GZdjmlhc[_j_]g_\ahev_rvky @_elufi_kdhfg_\hafmlbrvky

<hkg_q_eh\_dg_keurblb g_\b^blFbrZ[he__lb ]jmkl ghkfhljbl\ hdghKhe^Zlu^_j`Zl\ jmdZoZ\lhfZlu

 Keh\h g_ \hjh[_c \ue_lbl ± g_ ihcfZ_rv <hedh\ qlh ^_ eZlv" [hylvky±\ e_kg_oh^blv< j_r_l_\h^mg_m^_j`brvE_`Z oe_[Z g_ ^h[m^_rv Khgeb\h]h g_ ^h[m^brvky e_gb\h]h g_ ^hr ezrvkyKdZ`_rv±g_\hjhlbrvgZibr_rv±g_khljzrvhljm[brv 


± g_ ijbklZ\brv Dlh \q_jZ khe]Ze lhfm aZ\ljZ g_ ih\_jyl AZ \k_ qlh^_eZlv" [jZlvky±gbq_]hg_k^_eZlv M^_j`brv Dlh"Mq_gbdrdhevgbpZ^_lb\ajhkeu_mqbl_ey Qlh"IZjlZklhehdgh^\_jv^hkdZ

< k\_l_ fj_^q _klvbgh_^b\h kjj_^q Fhj_ kjj_^q \a^m_lky[mjeb\h AZdbiblih^uf_l\hc fj_^q Oeug_lgZ[_j_] fj_^q imklhc JZahev_lky\ rmfghf[_]_ fj_^q B hqmlylkygZ[j_]_ fj_^q < q_rm_ `j_^q dZd`Zj fj_^q ]hjy Ljb^pZlvljb[h]Zlujy fjfgq <k_djZkZ\pu fjfgq m^Zeu_ <_ebdZgu fjfgq fheh^u_ <k_jZ\gudZdgZih^[hj K gbfb^y^vdZ fjfgq Q_jghfhj fj_^q :KImrdbg

IhlhfmqlhgZ\hijhkdlh"hl\_qZxlh^mr_\e_ggu_kms_kl \bl_evgu_ q_eh\_d kh[ZdZ j_[ylZ Z gZ \hijhk qlh" ± g_h^mr_\ e_ggu_ ^b\Zgkl_deha_fey 

G_aZk\h_^_ehg_[_jbkvZ aZk\hbf^_ehfg_e_gbkvIhqbg ^hjh`_^_eZKm^bh ex^yog_ihkeh\ZfZ ih^_eZfMklZeghg_hl ^_eZ Z hl [_a^_evy Ihreh ^_eh gZ eZ^ b kZf lhfm jZ^ G_ ki_rb yaudhflhjhibkv^_ehf MklZe±]eZ],kijklhbl\ _^q\ ijhr\j\ fj

_ kdehg_gb_\h^Za_feyxghrZ _ kdehg_gb_k_ehihe_klheh]hgv _ kdehg_gb_ghqve_gv I_j\ZyqZklv hibkZgb_^hfZ >hf _ kde klhye\ ]emohfaZ [jhr_gghfkZ^m _ kde DZ`^mxghqv _ kde gZk[m^beklmd _ kde ^bdboy[ehd _ kde iZ^Z\rbok \_lhd _ kde gZ_]hl_kh\mx djurm _ kde >hf _ kde [ueaZ\Ze_g m^hqdZfb _ kde ^jh [vx _ kde y[ehdZfb _ kde b kmobfbebklvyfb _ kde <lhjZyqZklv aZgylby`bevph\ Fu\ g_flhevdhghq_\Zeb<k_ ^gb _ kde hl jZkk\_lZ _ kde ^h l_fghlu _ kde fu ijh \h^beb gZ [_j_]Zo _ kde [_kqbke_gguo ha_j _ kde LZf fu eh\bebju[m _ kde 


;m^be±]eZ]he,,kij\ ijhr\j_f_gb_^qfj lh\Zjbs \_sv ghqv kmrdZ ]jmr fheh^_`v klhjh` ^jh`v wlZ` ihfhsv rZeZr j_qv dexq jh`v \jZq ^hqv ihkljhcdZ ^Zq eh`v fgh]h em` ^bqv ieZs iheghqv e_s fhsv h[jmq ]emrv _` baaZ lmq fgh]h aZ^Zq [h]Zq q_jl_` fZeur dbjibq Dhehkblky ahehlZy jh`v L_fghlm ijhj_aZe yjdbc emq fZydZ <_jlhe_lijbe_l_e\ lZ_`gmx]emrv _ kde[_aa_feb Ji d a_fe_ >i h a_fe_ Ii _ kde[_aklheZ Ji d klhem >i gZklhe_ Ii _ kde[_aghqb Ji d ghqb >i h ghqb Ii <uclb _ kde>i d himrd_jZkiheh`bebkv _ kdeI i gZ iheyg_ djZc _ kde J i jhsb g_l _ kde J i l_gb kdju\Zlvky _ kdeIi \ ihjhkebaZiZo _ kdeJi iheugb b]jZxl _ kdeIi \ a_e_gbdmiZxlky _ kdeIi \ [e_kd_ jZ^hklgh _ kdeIi gZk_j^p_ B]jZxl±]eZ]he,kij\ gZkl\j\ Ae\ _^q E_kghc < _ kdeIi hohl_fg_gjZ\blkywe_f_glb]ju _ kde Ji kemqZcghklbihwlhfmy bg_^_eZe _ kdeJi ihiuldbaZ \_klbkh[ZdmIhdhkijh^he`Zekyhdheh _ kdeJi g_^_ebY b hl_p`beblh]^Z \ ohjhr_c _ kdeIi iZeZld_ k dhkljhfqZc gbdhfkiZeb gZ k\_`_f _ kdeIi k_g_ b m^beb ju[m Djhf_ lh]hy oh^be^Zevr_\\_joihj_d_\_jklaZk_fv]^_[uebha_jZ\ _ kdeIi b\gyd_b klj_eyemlhdMlhdfu\Zjbebhohlgbqvbf 


kihkh[hf\ ]j_qg_\hc _ kdeIi dZr_G_kfhljygZfhx^_c kl\bl_evgmxkljZklvd _ kdeIi hohl_m f_gygbdh]^Zg_[u eh^he`ghc _ kdeJi aZ[hlub l_ji_gbykgZjy^blvkydZdke_ ^m_l :K=jbg

<Zjbeb±]eZ]he,,kij\ ijhr\j\hfgq QZcgbdhf < iZeZld_ k q_f" k dhkljhf ± kms ` j _ kde klhbl \ Li\ _^q Ha_jZ \ q_f" \ b\gyd_±kmsfj_ kdeklhbl\ Ii\ _^q G_[ueh q_]h" l_ji_gby±kmskjj_ kdeklhbl\ Ji\ _^q KZ^ hibkZg [he__ yjdh \h \lhjhf l_dkl_ ihlhfm qlh \ g_f _klvijbeZ]Zl_evgu_ F_^hghkgu_ dZdb_" khehf_gghljZ\ygbkluf dZdbf" imrb klu_ dZdb_" kbj_g_\u_ dZdb_" 

GZdemf[_p\_lmlh]jhfgu_Zeu_]_hj]bgu< kZ^mi_klj_xl jZaghp\_lgu_ Zklju <ukhdb_ ]eZ^bhemku ihoh`b gZ klj_eu De_ gh\u_ebklvyhk_gvx`_elu_b djZkgu_Hgbihoh`bgZeZ^hrdbk jZklhiuj_ggufbiZevpZfb

 < ^Zevg_f ihoh^_ k g_h`b^Zgghc jZ^hklvx gZ jhah\Zluo h[eZdZo d jZkdb^bklhc _eb gZ fh]mq_f ^m[_ ih^ dm^jy\hc [_j_a dhcbaaZfjZqghclmqb GZh[eZdZo±kmskjj_ kde\ Ii\hfgq JZggbfe_lgbf dZdbf" mljhf Li ijbylghih[jh^blvih e_kmih^urZlvqbklufk\_`bf dZdbf" \ha^mohf Li K jZgg_]h dZdh]h" mljZ Ji b ^hiha^g_c dZdhc" ghqb Ji keurblkyqm ^_kgh_ dZdh_" i_gb_ B i e_kguo dZdbo" ilbp J i ;_edZ \ah[jZeZkvgZ\_jogxx dZdmx" \_ldm <i _eb Ji b bkq_aeZ\ a_e_ghc dZdhc" o\h_ Ii < ijhajZqghf dZdhf" \ha^mo_ Ii

ijbyjdhf dZdhf" k\_l_ Ii j_qdZdZ`_lkyk_j_[jyghc dZdhc"

e_glhc Li Z em]±ijZa^gbqguf dZdbf" dh\jhf Li Keurblky±]eZ]he,,kij bkde \ gZkl\j\ e\ _^q <_ldm _eb±kms`j_ kde\ Ji\ _^q

E_kgZyilbqdZ E_k B i \ iheghf kfuke_ I i a\_g_e Y magZ\Ze lhgdbc hkljuc k\bkl < i kbgbp J i deZpZgv_ < i ^jha^h\ J i lj_\h`gu_i_j_debdb <i khjhd Ji KljhcgZybaysgZyilbq dZ Bi kb^_eZgZ\_jomrd_ Ii fheh^hc_eb Ji gZ__ k\_l ehf\_jlbdZevghfih[_]_ Ii b aZeb\ZeZkvlZdkZfhaZ[\_gghqlh 


ih^imklbeZf_gy\iehlgmx: dh]^ZgZdhg_paZf_lbeZf_gylhi_ j_e_l_eZ gZ khk_^gxx _ehqdm < i hiylv gZ kZfmx fZdh\dm < i @Zevy g_agZeqlhwlhaZilbqdZ Bi I_j_debdb khjhdÂąkms`j_ kde\ Ji\hfgq BaysgZy ilbqdZ ÂąijbeZ]\ `j\ Bi\ _^q Fheh^hc _eb ÂąijbeZ]\ `j\ Ji\ _^q GZkhk_^gxx _ehqdm ÂąijbeZ]\ `j\ <i\ _^q I_qZevgu_iheygui_qZevghev_l

<^ZebjZa^Z\ZeZkva\hgdZy dZdZy i_kgyA\hgdh dZd i_eb j_[ylZ

 GZ dZjlbg_ om^h`gbdZ : : IeZklh\Z ©E_lhfª fu \b^bf ^\modj_klvygkdbo^_\hq_dHgbihreb\ e_kaZ]jb[Zfbb y]h^Zfb Hke_ibl_evghyjdhk\_lblkhegp_ihwlhfm ^_\hqdbjZkiheh`bebkv \ l_gb ih^ [_j_adZfb <_l\b ^_j_\v_\ kdehgbebkv \gba ebklvy g_ dheurmlkyb fu\b^bfqlhklhbllbobc[_a\_lj_gguc^_gv< l_ gb ljZ\ZkhqgZybamfjm^gZyZ gZ kheg_qghc iheyg_ ±k\_leZy\u ]hj_\rZy >_\hqdb gZ[jZeb ihegu_ dhjabgu ]jb[h\ b hl^uoZxl H^gZbagboijbe_]eZihkiZlv^jm]Zyie_l_l\_ghdKh[ZdZlh`_mk Ii <i Ii lZeZhgZiheh`beZ]heh\mgZeZiuFg_hq_gvihgjZ\beZkvwlZdZj Ji Ii lbgZHgZgZihfbgZ_lh e_l_b dZgbdmeZo IZoZlv a_fex gZ khk_^g_f h]hjh^_ mqZkl\h\Zlv \ m[hjd_ Ii mjh`Zy\u_a`Z_lgZdhf[Zcg_\ k_jv_aghc[jhrxj_jZa^Z\Zlvky\ Ii Ii Ii >i Ii >i <i \urbg_ kheh\vbgmx lj_ev gZe_\h ih lmjbklkdhc ljhi_ ijh^\b Bi Ii Bi Ji <i <i ]Zlvky\i_j_^kd\havqZsm`Ze_lvj_[_gdZh g_mdex`_fdhkheZihf f_^\_^_ljmkeb\hfaZcp_ b eh\dhch[_avyg_ih smqv_fm \_e_gvx jmfygu_y[ehdbgZ\_ld_ly`_eu_dhehkvyir_gbpu GZkhk_^g_f h]hjh^_ ±ijbe\ fj\ Ii\ _^q ;jhrxj_ H k_[_±y\ jZa]h\hj_k lh\Zjbs_f±luh lh\Zjbs_±hghgZ Fu Bifgq k gbf Li_^q hg Bi_^q y B i_^q gZg_c Ii_^q k gbf Li_^q F_klhbf_gby k ij_^eh]Zfb ibrmlky jZa^_evgh K ijbyl_e_f ± kmsfj\ _^q\ Li_ kde

B \hlhgZ^h]Z^ZeZkvgZijh]medb[jZlvf_gy <i L_i_jv _c > i gm`gh [ueh lhevdh m\b^_lv p\_lhd beb \_jg__ \u[jZlv lhldhlhjucohq_lkykhj\Zlvy Z[_]Z\rbc\hae_g__ Ji ijb\h ^be\ bkiheg_gb___ `_eZgby< klZlv_[uehgZibkZghqlh[uex^b g_krb[Zebgh]Zfbg_gm`gu_bf >i b ^Z`_\j_^gu_^eygbo J 


i fmohfhju gh h[oh^beb [u bo < i klhjhghc hklZ\eyy ^ey [hevguo ehk_c dZd fh`_l [ulv _^bgkl\_ggh_ ehkbgh_ e_dZjkl\h >eygZklh Ji dhg_qghfmohfhjy^h\blghihjZgZf >i i_ j_klZlvf_jblvijbjh^mihk_[_ <:Khehmobg

KlZehgdebdZlvahehlmxju[dmIjbieueZd g_fm >i_^ qfj ju[dZkijhkbeZŠQ_]hl_[_gZ^h[ghklZjq_"ªGZg_]h < i_^qfj klZjmoZg_\a]eygmeZebrvk hq_cijh]gZlv_]h\_e_ eZ=ey^vhiylv i_j_^ gbf Li_^qf j a_feygdZ gZ ihjh]_ kb^bl_]hklZjmoZZ i_j_^g_x Li_^q`j jZa[blh_dhjulh Ahehlmx ju[dm ¹ijbeZ]\ `j\ <i\ _^q ?_ _ e<i_^q f_gy _ e<i_^q l_[y _ e <i_^q fg_ _ e>i_^q \u _ eBifgq fg_ _ eJi_^q gZ\Zk _ e<i_^q l_[_ _ e>i_^q lu _ eBi_^q fu _ eBi_^q Iju]ZeZb miZeZ

Bgl_j_kgZy\klj_qZ < ijhremxkm[[hlm m gZk \ deZkk_ khklhyeZkv \klj_qZ k \_l_jZ gZfb ljm^Z Fu ijb]eZkbeb gZ g__ gZrbo r_nh\ b <blbgh]h ^_ ^mrdm GZr deZkk ih^]hlh\be d wlhc \klj_q_ \uklZ\dm km\_gbjh\ dhlhju_ fu k^_eZeb kZfb GZrb ih^_edb hq_gv ihgjZ\bebkv ]hk lyf Z <blbg ^_^mrdZ kdZaZe ŠKj_^b \Zk g_ ^he`gh [ulv [_ehjm q_dGZ^hmf_lv\k_^_eZlvk\hbfbjmdZfbªIhlhffu\uklmibebk dhgp_jlhf qblZeb klbob b i_eb i_kgb Ohq_lky _s_ jZa mkljhblv lZdmx\klj_qm Khqbg_gb_

E_lgb_jZ^hklb Dh]^Zy \kihfbgZxe_lhlh ^mfZx lhevdh h ohjhr_f b jZ^hkl ghf < wlhf]h^my \i_j\ucjZaih_oZe\ eZ]_jvKgZqZeZfg_lZfg_ hq_gvihgjZ\behkvy hq_gvkdmqZeih^hfmGhihlhfy aZibkZeky\ Z\bZfh^_evguc djm`hd b i_j_klZe kdmqZlv LZf y ih^jm`beky kh fgh]bfbj_[ylZfbGhkZfh_]eZ\gh_Âąy k^_eZegZklhysmxfh^_ev kZfhe_lZ Fu aZimkdZeb k\hb fh^_eb k \ukhdhc ]hju b hgb ij_ djZkgh e_lZeb ?s_ fg_ aZihfgbebkv kihjlb\gu_ khj_\gh\Zgby Âą wklZn_lZb \he_c[heGZrhljy^aZgyei_j\h_f_klhih\he_c[hemb \k_ hq_gv jZ^h\Zebkv Hq_gv ohq_lky ih_oZlv \ eZ]_jv ke_^mxsbf e_lhf\klj_lblvkylZfk ^jmavyfb 


 Y ex[ex hk_gv ^Z`_ kZfmx iha^gxx gh g_ lm dhlhjmx ex[yl\k_y ex[ex g_fhjhagu_djZkgu_\_lj_gu_^gby ex[ex l_ieu_k_ju_lbob_bih`Zemc^h`^eb\u_^gb Hk_gv ]em[hdZy hk_gv K_jh_ g_[h gbadb_ ly`_eu_ \eZ`gu_ h[eZdZ]heub ijhajZqguklZgh\ylkykZ^ujhsbb e_kZ<k_\b^gh gZkd\hav \ kZfhc ]emohc ^j_\_kghc qZs_ dm^Z e_lhf g_ ijhgbdZe ]eZaq_eh\_q_kdbc KL:dkZdh\

Ih_labfZZmdZ_l FhogZluce_k[ZxdZ_l Klha\hghfkhkgydZ Djm]hfk lhkdhc]em[hdhx Ieu\ml\ kljZgm^Ze_dmx K_^u_h[eZdZ : ih^\hjmf_l_ebpZ Dh\jhfr_edh\ufkl_e_lky Gh[hevghoheh^gZ <hjh[urdbb]jb\u_ DZd^_ldbkbjhleb\u_ Ijb`Zebkvm hdgZ

K:?k_gbg

Iha^gyyhk_gv K dZ`^uf^g_fghqvoheh^__lD jZkk\_lm \ha^mo m`_h[`b]Z_l ebph e_]dbf fhjhahf IhehlgbsZ iZeZldb qmlvqmlv ijh\bkZxl b ljZ\Zk_^__lhli_j\h]hmlj_ggbdZ IhjZ \klZ\Zlv GZ \hklhd_ m`_ gZeb\Z_lky lbobf k\_lhf aZjy M`_\b^g_xlkyh]jhfgu_hq_jlZgbyb\m`_f_jdgmla\_a^u D=IZmklh\kdbc

 Hkgh\gZy fukev agZdb ij_ibgZgby g_h[oh^bfu ^ey ijZ \bevgh]hql_gbyb ihgbfZgbyl_dklZ ?keb ibkZlv [_a agZdh\ ij_ibgZgby kfuke l_dklZ fh`_l bkdZ ablvky G_^Zjhf lZd ljm^gh jZkrbnjh\u\Zlv ^j_\gb_ jmdhibkb \_^vjZgvr_gZJmkbibkZeb[_aagZdh\ij_ibgZgbyb [_aijh[_eh\ Ihwlhfm:IQ_oh\gZau\ZeagZdbij_ibgZgbyghlZfbijbql_gbb < ibkvf_gghf jmkkdhf l_dkl_ bkihevam_lky agZdh\ ij_ ibgZgby<k_hgbbamqZxlky\ rdhe_ Fu ihdZ ihagZdhfbebkv kh ke_^mxsbfb agZdZfb ij_ibgZgby lhqdZ\hijhkbl_evgucagZd\hkdebpZl_evgucagZdaZiylZy 


Bohgdhjfblb ihblb hl\_l^_j`Zlv\_ebl©Q_f\u]hklb lhj]\_^_l_b dm^Zl_i_jvieu\_l_"ª©A^jZ\kl\mcdgyavlufhcij_ djZkguc qlh ` lu lbo dZd ^_gv g_gZklguc" Hi_qZebeky q_fm"ª ± ]h\hjblhgZ_fm < kbg_f g_[_ a\_a^u [e_sml\ kbg_f fhj_ \hegu oe_sml lmqZ ih g_[m b^_l [hqdZ ih fhjx ieu\_l Kgh\Z dgyav m fhjy oh^bl k kbgyfhjy]eZag_k\h^bl =h\hjbl Dgyav±kmsfm`j_ kdeklhbl\ Bi_^q

  IhagZdhfblvky k q_f" k f_klghklvx ijb\_lkl\h\Zlv dh]h" kdZeheZah\ mqZkl\h\Zeb \ q_f" \ ihoh^_ ih\_jgmeb dm ^Z" \ijZ\hih^_eblvky q_f" \i_qZle_gbyfb  Ihmqbl_evgZy dZdZy" bklhjby h \_kzeuo dZdbo" g_[ueb pZog_h[udgh\_ggu_ dZdb_" ijbdexq_gbyg_ez]dmx dZdmx" aZ ^Zqm

 Nmgl q_]h" fykZ [mluedm q_]h" d\ZkZ kibq_qguc dZ dhc" dhjh[hdkZoZjguc dZdhc" i_khd =hlh\blv qlh" dhgp_jl _a^blv \ q_f" \ Z\lh[mk__eh\Zy dZdZy" rbrdZ _ehqgu_ dZdb_" mdjZr_gby keZ[uc dZdhc" ]h ehe_^ hiZkZlvky q_]h" ]hehe_^bpumdZaZlv gZqlh" gZhrb[dm kdmqZlv ihdhfm" ihfZl_jb  AZibkZlv qlh" [md\m ijbibkZlv qlh" [md\m ijhbag_ klb qlh" a\md ijhqblZlv qlh" [md\m m\b^_lv qlh" [md\m mk eurZlv qlh" a\md  ;hevrZy dZdZy" [md\Z\ukhdbc dZdhc" a\md ^j_[_a`Zsbc dZdhc" a\md aZ]eZ\gZy dZdZy" [md\Z f_eh^bqguc dZdhc" a\md gbadbc dZdhc" a\md ijbylguc dZdhc" a\md ijhibkgZy dZdZy"

[md\ZjmdhibkgZy dZdZy" [md\Zi_qZlgZy dZdZy" [md\ZkljhqgZy dZdZy" [md\Z GZqZehmjhdZqblZ_ldgb]mbgl_j_kgZydgb]Zklj_fblvkyd agZgbyf dhfivxl_jguc deZkk [_k_^h\Zlv k lh\Zjbs_f ihk_lblv fma_c MjhdgZmjhd_qblZe[_k_^Zihk_s_gb_\ fma__fma_cgucba j_^dZihk_sZlv Kms_kl\bl_evgu_ mjhd dgb]Z d agZgbyf deZkk k lh\Zjbs_f [_k_^Zfma_c IjbeZ]Zl_evgu_bgl_j_kgZyfma_cgucdhfivxl_jguc =eZ]heuqblZ_lklj_fblvkyihk_sZlv 


GZj_qb_baj_^dZ Hjnh]jZffu \ hdhgqZgbb gZ mjhd_ qblZ_l d agZgbyf k lh\Z jbs_f\ fma__ Bgl_j_kgZy Keurblky ]eZ] ba^Ze_dZ lhj`_kl\_gguc fZjr kms ijZa^gbqguc kZexl kms jZihjl kms ^_`mjgh]h ijb\_lkl\h \Zlv ]eZ] ]hkl_c h[jZsZlvky d ]_jhyf k_jv_agh ]hlh\blvky ih fhsv\ajhkeufrdhevgZyhebfibZ^Zijb[eb`Zlvkyd p_eb Keh\Z k ijh\_jy_fhc [_am^Zjghc ]eZkghc \ dhjg_ ba^Ze_dZ ^Zev ]hkl_c ]hklb h[jZsZlvky h[jZlguc ihfhsv ihfhsgbd ijb[eb`Zlvky [ebadh  M[jZlv qlh" deZkk < i \uihegblv qlh" mijZ`g_gb_ <i ijh\_jblv qlh" ^bdlZgl<i gZjmrblv qlh" ihjy^hd < i \jmqblv qlh" ]jZfhlm <i hdhgqblv qlh" jZ[hlm <i Y k_]h^gyhdhgqbejZ[hlmjZgvr_\k_oAZ\ljZfhyhq_j_^vm[b jZlvdeZkk

  Kheg_qgu_ dZdb_ emqb e_kgZy dZdZy" himrdZ ]hjh^ kdb_ dZdb_" `bl_eb deZkkgh_ dZdh_" kh[jZgb_ [b[ebhl_qgZy dZdZy" dgb]Z Kheg_qgu_ emqb hk_gvx m`_ g_ ]j_xl < iylgbpm khklhblky deZkkgh_kh[jZgb_ H[blZl_eb q_]h" e_kZ`bl_eb q_]h" k_eZkljmy q_]h" \h ^uh[eh`dZ q_]h" dgb]b Ihke_mjhdZ^_`mjgucklbjZ_laZibkbk ^hkdbMqbl_ev\u a\Zef_gyd ^hkd_Y ^he]hklhyem ^hkdb>_\hqdZih^hreZd ^hkd_ Fuih\_kbeblZ[ebpmgZ^hkdmGZ^h[uehk^_eZlvmijZ`g_gb_kZ fhklhyl_evgh Z g_ kibkZlv k ^hkdb L_i_jv fu jZa^_ebf ^hkdm gZ ^\_ qZklb <k_ kfhlj_eb gZ ^hkdm Hlhc^b hl ^hkdb Z lh g_ \b^gh aZ^Zgby IjhajZqguc dexq dexq hl aZfdZ ]hem[bgh_ i_jh i_jh ^ey ibkvfZemdgZ]jy^d_^_j_\yggucemdkbevgZyl_qvl_qvkhkdeh gZ gh`dZ klheZ dmjbgZy gh`dZ ieZklfZkkh\Zy ebg_cdZ hljy^gZy ebg_cdZk[hjfZdmeZlmjuk[hj\k_]heZ]_jy G_lgbq_]hlZdh]h\ `bagbb \ gZr_fkhagZgbbqlhg_evay [ueh[ui_j_^Zlvjmkkdbfkeh\hf A\mqZgb_fmaudb[e_kddjZkhdb]jmk\_lZl_gvkZ^h\]jhfuoZ gb_]jhau Fhjkdh]h 


 FZkl_jblv dhjZ[ebd fgh]h fmkhjZ h]hjq_ggZy fZfZ gZ \_klbihjy^hd

GZnml[hevghffZlq_ =eZ\gh_keh\h± gZ fZlq_GZfZlq_ dZdhf" nml[hevghfNml [hevghf±aZ\bkbfh_keh\h=eZ\gh_keh\h\ujZ`_ghbf_g_fkms_ kl\bl_evguf AZ\bkbfh_ keh\h \ujZ`_gh bf_g_f ijbeZ]Zl_evguf b k\yaZghk ]eZ\gufijbihfhsbhdhgqZgby Kfhlj_eb\gbfZl_evgh =eZ\gh_ keh\h ± kfhlj_eb Kfhlj_eb dZd" \gbfZl_evgh <gb fZl_evgh±aZ\bkbfh_keh\h=eZ\gh_keh\h\ujZ`_gh]eZ]hehfAZ \bkbfh_keh\h\ujZ`_ghgZj_qb_fb k\yaZghk ]eZ\gufihkfukem OjZgblviZfylv =eZ\gh_keh\h±ojZgblvOjZgblv qlh" iZfylvIZfylv±aZ\b kbfh_ keh\h =eZ\gh_ keh\h \ujZ`_gh ]eZ]hehf AZ\bkbfh_ keh\h \ujZ`_gh kms_kl\bl_evguf \ \bgbl_evghf iZ^_`_ b k\yaZgh k ]eZ\gufijbihfhsbhdhgqZgby

 =eZ\gZy fukev q_f ]em[`_ q_eh\_d ihagZ_l jh^ghc yaud l_femqr_hgih^]hlh\e_gd h\eZ^_gbx^jm]bfbyaudZfb Jh^ghc j_qvx ± h\eZ^_e j_qvx __ djZkhlu ± g_ ihqm\kl\h\Ze djZkhlu jh^gh]h keh\Z ± hll_gdb keh\Z d h\eZ^_gbx yaudZfb ± ih^]hlh\e_gd h\eZ^_gbx IjbeZ]Zl_evgu_ ^moh\gh_ gZjh^gZy g_^hklmiguf jh^ghc jh^gh]h GZ ljZ\_ b dmklZo aZ[e_kl_eZ jhkZ IhkeurZehkv i_gb_ ilbpY \ur_e baiZeZldbb gZijZ\beky d j_d_Ijb[j_`gu_dZfu rb baj_^dZrmjrZl MljhJZkk\_eh g_aZf_lghB^m ex[mxkv ^hjh]hc ijbkemrb\Z xkv d a\mdZf<hlb j_dZ AZ[e_kl_eh ]eZ]kijklhbl\ ijhr\j`j RmjrZl <_q_jDZdZylbrbgZK\_lZ_l Wlb ij_^eh`_gby \ujZ`Zxl aZdhgq_ggmx fukev bf_xl bglh gZpbxdhgpZij_^eh`_gby\ dhgp_klhylagZdbaZ\_jr_gby <_q_j AZ`b]Zxlky i_j\u_ a\_a^u Wlh \hkoh^bl emgZ K\_lZ_l AZi_eb \ jhs_ ilbpu Hl aZjb jZaeb\Z_lky yjdbc k\_l Ih^me k\_ `bc \_l_jhd <ahreh khegurdh GZ ljZ\_ b dmklZo aZ[e_kl_eb dZ i_evdbjhku Hlq_]hjhah\__l]hjbahglgZ\hklhd_" DZdZylbrbgZDZddjZkb\gZjZkk\_l_e_k
JZaeb\Z_lky ]eZ]kijklhbl\ gZkl\je_^q

 Kf_jdZehkv GZ aZdZl_ ^h]hjZeZ aZjy AZ e_khf __ g_ [ueh \b^ghgh\kx^mqm\kl\h\ZeZkv[hjv[Zk\_lZk lvfhxGhqgu_l_gb mki_eb ijhdjZklvky \ e_k b aZdmlZeb \ kmfjZd \ukhdb_ djhgu ^_ j_\v_\ F_`^m \_l\yfb ^_j_\v_\ \b^g_ebkv a\_a^u b hklju_ jh]Z ihemf_kypZ K\_lZehDhkl_j^h]hjZeGZ^j_dhxih\bk]mklhclmfZgKd\hav g_]hg_ykgh[ueb\b^gu]hju<_k_eu_]hehkZrmldbkf_o jZagh kbebkv^Ze_dhih^hebg_ <D:jk_gv_\

K`Zlh_baeh`_gb_

I_gvaZagZcdZ < e_km klhye [hevrhc i_gv AZf_lbe hg qlh \k_ ex^b _fm deZ gyxlky <ha]hj^bekyklZjuci_gvb kdZaZe^_j_\vyfqlhhg\ e_kmkZfuc ]eZ\gucb hgblh`__fmdeZgylvky^he`guGh^_j_\vyijh^he`Zeb klhylv\hdjm]g_]hfheqZb ijyfh I_gv jZkk_j^beky Gh lml ijbe_l_eZ fZe_gvdZy kbgbqdZ b h[tyk gbeZigxqlhex^b\h\k_g_deZgyxlky_fmZ bsml\hae_g_]hhiylZ De_gh\u_ebklvy _ih\bkZebgZgbldZohk_gg_ciZmlbgu GZgbldZo Ii k khegp_f Li ijbijhsZgbb Ii gZeb klvyo Ii gZihkl_ev <i ihke_oh^v[u Ji Hk_gg_c iZmlbgu ±ijbeZ]klhbl\ jh^i_^q`j De_gh\u_ I_j_[b\Zcl_ ^hkemrZcl_ \ jZa]h\hj_ i_j_[vxl i_j_djb qZlv kh[_k_^gbdZ aZfheqbl_ \ukemrZcl_ \hajZ`_gby jZafZob \Zcl_

 GZibrb [Z[mrd_ ibkvfh h k\hbo ^_eZo \ rdhe_ JZkkdZ`b fg_h ijh]med_\ e_kIhfhcihke_m`bgZihkm^m ih\_kl\

IylbdeZkkgbdb g_ aZ[u\Zxl iheb\Zlv p\_lu gZ demf[_G_ ih[m^ ih[m^ aZ[m^vl_iheblvp\_lu>Zcfg_ih`ZemcklZeZklbdY \k_]^Z^Z\Ze ih[m^ \hijhk ih\_kl\ khk_^m eZklbd <havfb lZj_edm \ rdZnm Y \havfm _s_ h^bg dmkhd ih\_kl\ ih[m^ ibjh]Z"Ijbg_kbfg_[hlbgdbY ijbg_km\ rdhemk\hbih^_edbLu \hijhk ih[m^ ijb]hlh\bekyd mjhdm"Ijb]hlh\vl_\Zrbl_ljZ^b =hjh^kdhc \uklZ\hqguc aZe jbkmgdb gZ h^gm l_fm k\_j dZxsZy e_klgbpZ mdjZrZlv ]bjeyg^Zfb ihjlj_lu iml_r_kl\_ggb dh\ djm`db Z\lhfh[bebklh\ m\e_dZl_evgu_ aZgylby gZ om^h`_kl \_gghc\uklZ\d_kh\_ljZ^bhex[bl_e_ch[t_^bgblv ihbgl_j_kZf dhfivxl_jgu_b]juk jZ^hklgufgZkljh_gb_fkeurblkyba^Ze_dZ 


 mklgh 

 JmkeZg pZjvKZelZg klZjmoZ dmipu Dlh \aye fhx jmqdm" Qlh fg_ gm`gh k^_eZlv" DZd j_rZlv wlm aZ^Zqm" Dh]^Z [m^ml dZgbdmeu" Kdhevdh k_]h^gy mjhdh\" Dm^Z ijhiZefhckhk_^"Ihq_fmfg_g_evayih]meylv"AZq_fgm`ghfulv jmdb" <ZrZrdheZfZe_gvdZy" G_lgZrZrdheZ[hevrZy M \Zk\ deZkk_klZju_ klheu" G_lklheugh\u_ M \Zk\ rdhe_madb_ dhjb^hju" G_ldhjb^hjurbjhdb_

IZjhf L_fghcghqvx\ lZjZglZk_ ?^_fk nhgZj_f ih\_kl\

Š:kykibrv"ª \hij G_kiblky:k_ ih\_kl\

<i_j_^biZjhf ih\_kl\

?^_frZ]hf \ ]hjmly`dh < khgghfihe_]jhf ih\_kl\

Š:kykeurbrv"ª \hij Kibl[_^gy`dZ IjhkiZeZiZjhf ih\_kl\

< l_fghl_HdZ[e_kgmeZ @b^dbfk_j_[jhfÂŤ ih\_kl\

:ky]eZadbjZahfdgmeZÂŤ ih\_kl\

ŠIh^Z\ZciZjhfª ih[m^

FBP\_lZ_\Z

 mklgh 

 mklgh 

 mklgh  F_`^m kl\heh\ khk_g ijhf_evdgmeZ [_edZ Dm^Z hgZ kdju eZkv"=^___ ^hfbd"Djm]hfklhbllbrbgZOhjhrhhk_gvx\ e_km : kdhevdh ]jb[h\ Gh qlh wlh" IZmqhd mp_ibeky aZ ojmklZevgmx iZmlbgdmb e_lblDm^Zhge_lbl"=^_hklZgh\blky"KqZkleb\h]hl_ [_iml_r_kl\byiZmqhd >hfbd A^jZ\kl\mcjh^gZyrdheZ ih[m^

<_k_eucmlj_ggbd ih\_kl\
Ihq_fmfg_bgl_j_kghgZmjhd_fZl_fZlbdb" \hij

G_h[uqguc^_gv\ rdhe_ < >_gv mqbl_ey fu ijbreb \ rdhem ihjZgvr_ qlh[u iha^jZ \blv k\hbo i_^Z]h]h\ : hgb gZf b ]h\hjyl qlh k_]h^gy \k_ mjhdb [m^ml \_klb klZjr_deZkkgbdb Fu m^b\bebkv b ^Z`_ g_ ih\_jbeb Gh lZd b [ueh GZ mjhd_ jmkkdh]h yaudZ ^\_ ^_\hqdb ba ^_kylh]h deZkkZ hj]Zgbah\Zeb m gZk \bdlhjbgm GZ fZl_fZlbd_ ^_\ylbdeZkk gbd<blyhq_gvbgl_j_kghh[tykgbegZfgh\mxl_fm: gZnbadmev lmj_\_kv\hkvfhcdeZkkmqbegZkb]jZlv\ \he_c[he GZrbmqbl_ey\ wlh\j_fyibebqZc\ dZgp_eyjbbb qZklhaZ]ey ^u\Zebd gZfihlhfmqlh[_kihdhbebkvGh\k_[ueh\ ihjy^d_ : ihke_ mjhdh\ fu \k_ ihreb \ Zdlh\uc aZe gZ ijZa^gbqguc dhgp_jl Fg_ hq_gv ihgjZ\behkv dZd ijhr_e >_gv mqbl_ey Ih [hevr_[ulZdbog_h[uqguo^g_c hlau\ 

Ih^gyeZkv aZj_dhc[hevrZylzfgZylmqZIjhg_kky ih e_k guffZdmrdZfkbevguc\_l_jMiZeb i_j\u_ly`_eu_dZieb<kdh j_oeugme lzieucijheb\ghc^h`^v

 Ebklvy kms B i iZ^Zxl k de_gh\ Ex^b kms B i \ iZjd_ oh^yl ih ahehlhfm dh\jm J_[ylbrdb kms B i kh[bjZxl djZkb\u_ h]g_ggu_ ebklvy \ [md_lu Y f_kl B i ijbkemrb\Z xkvEbklvy kmsBi iZ^Zxlg_[_aa\mqghY f_klBi keu rmfmaudmebklhiZ^Z<hl^_\hqdZ kmsBi ih^gyeZ]heh\mHgZ f_klBi lh`_kemrZ_lahehlhcohjh\h^ <FI_kdh\

 Ghe_lh [ukljh_e_lbl GZklZeZhk_gvahehlZy

 ;e_kgme fhjhaB jZ^u fu IjhdZaZffZlmrdbabfu

 Ljb^_\bpu ih^hdghf Ijyeb iha^gh\_q_jdhf B ljb^pZlv\blya_c ij_djZkguo Qj_^hcba\h^\uoh^yl ykguo <oh^yl k_fv[h]Zluj_c

:KImrdbg

 < kmf_jdZo ijhreZ ]e ]jhaZ k ]jZ^hf Djm]eu_ ]jZ^bgu eh`bebkv ]e gZ ^hjh`dZo kZ^Z ]hjdZfb m djuevpZ b l_jjZku D jZkk\_lm]jhaZ mlboeZ ]e XFGZ]b[bg

<gbamih^gh]ZfbrmjrZl kmob_ebklvyIh^hjh`d_kijZ\Z b ke_\Zhlf_gyiju]Zxl \hjh[vbQlh_^yl \hjh[vb"Hgb _^yl dhjf Dhl <ZkvdZ kb^bl hdheh aZ[hjZ Hg ih]ey^u\Z_l gZ ilbp H^gZ 


ilbqdZ ih^e_l_eZ d g_fm kh\k_f [ebadh <ZkvdZ iju]gme Ilbpu jZae_l_ebkv F_klhlf_gyhgbhgd g_fm RmjrZlih^gh]Zfbih]ey^u\Z_lgZilbp JZggyy hk_gv qlh lZdh_" Âą ij_djZkgZy ihjZ >gb dZdb_"

lbob_ kheg_qgu_ G_[h gZ^ ]heh\hc dZdh_" ]hem[h_ Ihe^gb dZ dh\u" k\_leu b ih]h`bIjhajZq_g dZdh\" \ha^mo>Zev dZdh\Z"

qbklZ b k\_leZGhqb dZdh\u" ijhoeZ^guIjbjh^Z hk_gvx qlhlZ dh_" ÂądjZkhlZa^hjh\v_ Ih]h^Z \ e_km g_gZklgZy <k_ \hdjm] k_jh H[e_l_\rb_ ^_ j_\vy ]heuGh\ha^mo qbkl b k\_`Himkl_\rbce_k lbo b fjZq_g

KgZqZeZf_evdgme \^ZebfZe_gvdbc]hem[hcehkdmlhdZ ih lhfihdZaZehkv fhj_ \h \kx rbjvGZ khegp_ fhj_ bkdjblkyi_j_ eb\Z_lky jZagufb hll_gdZfb kbg_]h b a_e_gh]h < emggmx ghqv gZ fhj_k_j_[jblky au[dZy^hjh`dZ k\_lZ< rlhjffhj_ kgZqZeZ\he gm_lky b q_jg__lDh]^Z[mjy jZau]jZ_lkyhgh ]j_fbl b jhdhq_l

GZlZrZ ]hj^h\ieueZ \ dhfgZlmHgZ j_i_lbjh\ZeZ ]eZ\gmx jhev\ rdhevghfki_dlZde_GZlZrZ \e_l_eZ \ dhfgZlmb ihki_rbeZ iho\ZklZlvkyHgZ ihemqbeZ ŠiylvªaZdhgljhevgmxGZlZrZ [hqdhf ijhlbkgmeZkv \ dhfgZlmHgZ agZeZqlh__ [m^mljm]Zlv FZevqbd `Zeh[ghmfheye ihfhqv_fm ŠMc^bl_mc^bl_ hl kx^Zª¹djbqZeZ ^_\hqdZ _s_ijhgabl_evg__IZiZ gZklhcqb\hlj_ [h\Ze hl\_lZK_kljZ qlhlh]jhfdhaZdjbqZeZ \ hl\_lŠ:cm`Zkgh :cZcm`Zkghª¹l\_j^be I_ly b gbq_]hg_fh]ijb^mfZlv

Fbj kms qlhlZdh_" Âą^_eh kms \_ebdh_A_fey kms

qlhlZdh_" ÂądhjfbebpZ kms Dgb]Z kms qlhlZdh_" Âąemqrbc lh\Zjbs kms Ih\lhj_gb_ kms qlh lZdh_" Âą fZlv kms mq_ gbyMq_gv_ kms qlhlZdh_" Âąk\_l kms Z g_mq_gb_ kms qlh lZdh_" ÂąlvfZ kms Oe_[ kms qlhlZdh_" Âąbfy kms_kl\bl_ev gh_ kms =eZ]he kms qlh lZdh_" Âą qZklv j_qb kms :a[mdZ kms qlhlZdh_" Âąd fm^jhklbklmi_gvdZ kms 

L\hc[jZl dlhlZdhc" ÂąrZofZlbkl"Fhyk_kljZ dlhlZdZy"

Âą lj_g_j ih ieZ\Zgbx HgZ dZdh\Z" gZklhcqb\Z b ljm^hex[b\Z GZrZ fZfZ dlh lZdZy" Âą^hfhohaycdZIZiZ dlh lZdhc" Âą rhn_j lZdkb;Z[mrdZ dlhlZdZy" Âąi_gkbhg_jdZHgZ dZdZy" hq_gv^h[ jZy b eZkdh\ZyFhc^_^mrdZ dlhlZdhc" Âą\_l_jZg ljm^ZHg _s_ qlh^_eZ_l" jZ[hlZ_l 


 IZjl_j kms B i ± wlh gb`gbc wlZ` kms B i ajb l_evgh]haZeZ\ l_Zlj_dbghIeZg_j kmsBi ±wlh[_afhlhjguc e_lZl_evgucZiiZjZl kmsBi IhjhrZ kmsBi ±lhevdhqlh \uiZ\rbcjuoeuckg_] kmsBi FhyfZlv ±r\_yKlZjrbc[jZl ±klm^_glFeZ^rbc[jZl ± i_j\hdeZkkgbdK_kljZ ±hlebqgbpZ

I_qZe_g\b^KiyljZkl_gvyAZjy]hjbl =eZ\gZy fukev \ujZ`_gZ \ kljhqdZo ©Kmjh\hc hk_gb i_qZe_g iha^gbc\b^ª ;e_dgml ljZ\u g_jZkij >j_fexl oZlu g_jZkij Jhsb \kiuogmeb \^Zeb jZkij Ih g_ajbfhfm dZgZlm ijhlygmebkv `m jZ\eb jZkij =Zkg_l ^_gv g_jZkij Kdhjh a\_a^u lbobf k\_lhf miZ^ml gZ ^gh j_db jZkij Y ijhsZxkv k l_ieufe_lhf[_ai_qZeb b lhkdb jZkij <kiuogmeb\^ZebkdhjhmiZ^ml Hk_gv gZklmibeZ<g_aZighgZklmibeZ iha^gyyhk_gvGZqZ ebkv dZgbdmeu GZdhg_p gZqZebkv ^he]h`^Zggu_ dZgbdmeu Y h^_ \ZxkvIhmljZfy h^_\Zxkv ihl_ie__Fu b^_fFu [ukljhb^_f \ rdhemIlbpu me_l_ebI_j_e_lgu_ilbpu me_l_ebgZx]

A\hghd=jhfdhijha\_g_ej_adbca\hghdMq_gbdbjZa]h\Z jb\Zeb Mq_gbdb ]jhfdh b h`b\e_ggh jZa]h\Zjb\Zeb <hreZ mqb l_evgbpZ< deZkkg_h`b^Zggh\hreZgZrZmqbl_evgbpZGZklmibeZ lbrbgZKjZamgZklmibeZlbrbgZGZqZekymjhdGZqZekymjhdjmk kdh]hyaudZ>_lbkemrZeb>_lb\gbfZl_evghkemrZebh[tykg_gb_ gh\hcl_fu<[_`ZeI_ly<^jm]\[_`Zehiha^Z\rbcI_ly LbrbgZ±kms`j_ kdeklhbl\ Bi_^q

 Ihp_eb\ukdZau\Zgbyij_^eh`_gby[u\Zxlih\_kl\h\Z l_evgu_ \hijhkbl_evgu_ b ih[m^bl_evgu_ Y \ufue ihe Lu \u fueihe"<ufhciheih`ZemcklZ  <hkdebpZl_evgu_ ij_^eh`_gby \ujZ`Zxl kbevgu_ qm\kl\Z b ijhbaghkylkyk mkbe_gghcbglhgZpb_c< dhgp_lZdboij_^eh`_gbc klZ\blky\hkdebpZl_evgucagZdDZdohjhrh  Ih gZebqbx \lhjhkl_i_gguo qe_gh\ ij_^eh`_gby [u\Zxl jZkijhkljZg_ggufbb g_jZkijhkljZg_ggufbGZklZeZhk_gvGZklZ eZijhoeZ^gZyhk_gv  < dhgp_ ij_^eh`_gby klZ\ylky lhqdZ \hijhkbl_evguc beb \hkdebpZl_evguc agZd \ aZ\bkbfhklb hl bglhgZpbb Ihc^_f k_]h ^gy\ e_k"Ij_djZk_ghk_ggbce_kFu]meyeb\ e_km 


IhkdehgZfg_kebkv ^h`^_\u_ihlhdb<q_jZ\h^Z k dhjg_f \uj\ZeZ fh]mqbc^m[

K\_`bc\_l_jhd Bi b]jZ_lebklvyfb Li Ebklhq_d B i hlhj\Zeky hl \_ldb J i LhgdZy iZmlbgZ B i aZp_ibeZkv aZ kmqhd <i Hj_e Bi hohlblky aZpuieylZfb Li >bdb_]mkb Bi ]hlh\bebkv d hle_lm >i E_kgbd Bi ij_^mij_^be lmjb klh\ <i h[hiZkghklb Ii ih`ZjZ Ji >_lb Bi ijhklb ebkv k fZl_jvx L i Ih^ dmklhf L i j_[ylZ B i aZf_lbeb aZcqhgdZ <i DZlyij_^eZ]Z_l<Zk_njmdluE_gZkfhljblgZI_lxb Fb rm FbrZ iv_l ]hjyqbc qZc ba qZrdb I_ly ^_j`bl \ jmd_ eh`dm GZ[hevrhclZj_ed_e_`bllhjl Ij_^eZ]Z_l<Zk_ij_^eZ]Z_lnjmdlu

 Ehfbl hg kmd b k]b[Z_l \ emd Dhjrmg djh\v ijhebe Emd pZj_\bq himklbe D fhjx ih^oh^bl hg keurbl klhg FZlv b kug \b^ylohefHldjuepZj_\bq hqb FbrZ hqmlbeky \ ]mklhf e_kmHg [hyeky dZ`^h]h rhjhoZ FbrZ agZe qlh \ e_km klhbl hiZkZlvky ^bdbo a\_j_c Hkh[_ggh fZevqbdim]Zekyf_^\_^yGhf_^\_^vlZdb g_ihy\beky Ii

Ji

Li

GZaZf_qZl_evghc\uklZ\d_p\_lh\ex[h\ZlvkyZkljZfb]_ Li Li Bi <i hj]bgZfb ojbaZgl_fZfb iha^jZ\eylv ih[_^bl_e_c xgu_ p\_lh\h <i Li Bi ^u\kx^mjZ^hklgu_ebpZk qm^_kgufbi_kgyfbh`b\e_ggZy[_k_ ^ZkeurZlky\_a^_ JZa\_\ZxlkyagZf_gZ>_lbjZklmlb jZa\b\Zxlky

IZ^Zxl j_agu_ dZdb_" ebklvyYjdZy dZdZy" habfv [e_ klblDjm`blky `zeluc dZdhc" ebkl Ilbqvb qvb" ]gza^Z himkl_ebIhr_e j_^dbc dZdhc" ^h`^v AZ>hghf\ e_km ijb`beZkv lboZyeZkdh\Zy dZdZy" hk_gvK r_e_klhf iZ^Zeb k lhihe_c kmob_ dZdb_" ebklvy GZ f_jl\hc dZ dhc ljZ\_e_`ZeZ jhkZ=hjvdbc dZdhc" aZiZo aZihegye e_k K lhihe_c±kmsfjkdeklhbl\hfgqJi Iha^gyyhk_gv Klhbl g_gZklgZy ih]h^Z Lj_lbc ^_gv ^m_l oheh^guc \_l_j AZ djm`bebkv\ ijhajZqghf\ha^mo_`_elu_ ebklvy<hl k [_j_adb iZ ^Zxl ihke_^gb_ ebklhqdbGZ ^hjh`d_e_`Zl[mju_ ebklvyhkbgdb djZkgh\Zlu_ ebklvylhiheyMe_lZxlihke_^gb_ i_j_e_lgu_ ilbpu Ihy\bebkvhk_ggb_ aZcqZlZ±ebklhiZ^gbqdb >m_l±]eZ]kijklhbl\ gZkl\j_^qf ebp_ 


Hkbgdb AZdjm`bebkv\ \ha^mo_iZ^Zxlk [_j_adbe_`ZlgZ^hjh`d_

 <q_jZ k\_lbeh yjdh_ khegurdh >me keZ[uc l_ieuc \_l_ jhdK_]h^gyih]h^Zi_j_f_gbeZkv>m_loheh^gucihju\bkluc \_ l_jKhegp_kdjuehkvaZk_ju_ lmqbGZdjZiu\Z_lf_edbc ^h`^bd

Iyluc deZkk\ur_em[bjZlvrdhevguc ^\hjJ_[ylZgZ^_eb jZ[hqmx h^_`^mHeyb I_lyih^kljb]Zxl]heu_ dmklu<Zgyhl\h abl fmkhjgZlZqd_Z E_gyb DheyhlghkylgZghkbedZoK\_lZk]j_ [Z_l]jZ[eyfbhiZ\rb_ ebklvy >_j_\vy ihkl_i_ggh h[e_lZxlEbklvy e_lyl hlh\kx^m b iZ ^Zxl gZ \h^m DZjZkb aZ[bjZxlky \ be BaaZ lmq \u]eygmeh khe gurdhH[eZdZ ieu\ml gZ\hklhd<_q_jhf gZ^j_dhx ijhreZ ]jhaZ Lhgdhgh]b_ hkbgdb aZkl_gqb\h lheiylky m himrdb

B ^g_fb ghqvx dhlmq_guc\k_oh^blihp_ibdjm]hfJm kZedZ gZ \_l\yo kb^blLjb ^_\bpu ih^ hdghf ijyeb iha^gh \_q_j dhf < k_gb \ur_e pZjvhl_p \k_ imklbebkv \h ^\hj_p <_l_j gZ fhj_ rmfblkm^ghihfhjx [_`bl

Dh]^Z luijhkuiZ_rvky \hij "Y ijhkuiZxkv\ k_fvqZkh\ mljZ ih\_kl\ < dhlhjhf qZkm lu moh^brv ba ^hfZ \hij " Fg_ gZ^h \uclb ba ^hfZ \ \hk_fv qZkh\ mljZ ih\_kl\ DZd ^he]h lu [u\Z_rv \ rdhe_ \hij " H[uqgh y [u\Zx \ rdhe_ ^h ^\mo qZkh\ ^gy ih\_kl\ Dh]^Z \ha\jZsZ_rvky ^hfhc \hij " <ha\jZsZxkv ^hfhc hdheh iheh\bgu lj_lv_]h ih\_kl\ DZd ^he]h lu ^_eZ_rv mjhdb \hij "Y ^_eZxmjhdbh[uqghqZkZihelhjZ^\Z ih\_kl\ < dhlhjhf qZkm lu eh`brvky kiZlv" \hij KiZlv eh`mkv h[uqgh \ ^_\ylvqZkh\\_q_jZ ih\_kl\ >ey]_jhydZjlbgu©Hiylv^\hcdZªfg_ihabjh\Zebq_luj_ h[udgh\_gguofZevqbdZQlhklZehk gbfb dh]^Z" ihlhf" DZd lhevdh dZjlbgm ihf_klbeb gZ \uklZ\d_ ljh_ ba j_[yl ijb reb dh fg_ Hgb jZkkdZaZeb h k\hbo mki_oZo G_^Z\gh dh]^Z" y \klj_lbeq_l\_jlh]h©^\h_qgbdZªK ljm^hf dZd" magZe_]hhg\u jhkhdj_ib k_cqZk jZ[hlZ_lfZkl_jhfgZaZ\h^_

 Hlq_leb\h a\mqZeZih^gh]Zfb ^_j_\yggZygZklbedZfhk lZ <h^Z ih^ gbf [ueZ q_jgZy b kljZrgZy  Mfguc i_k hlebqgh ihgye_]hHg[ukljh \kdZjZ[dZeky gZkl_gmaZfZoZeo\hklhfb ih [_^gh aZeZye  L_i_jv [ueZ hq_j_^v :jlh  Hg r_e \i_j_^b [hevrbfbl\_j^ufbrZ]Zfb :jlhg_bklh\h eZyeb kdZdZeih[_ 


j_]m  Kh[ZdZ lhlqZk `_ ihieueZ gZaZ^  <^Zeb jZa^Z_lky ]jma guclhihlWlhb^mlgZ\h^hihc [mc\heu

RbjhdZykl_iv jZkklbeZeZkvi_j_^hfghcY m\b^_ebahdgZ [_a]jZgbqgmxkl_ivJ_[ylZm[_`Zeb]meylv\ [_kdjZcgxxkl_iv  Lu ijboh^be \q_jZ"  Djhr_qgZy kh[ZqdZ aZeZyeZ \i_ j_^b ;ukljh[_`ZejZklj_iZggucfZevqbd

=eZ\gufbqe_gZfbij_^eh`_gbyy\eyxlkyih^e_`Zs__b kdZam_fh_ >hiheg_gb_hl\_qZ_lgZ\hijhkudhk\_gguo iZ^_`_c \k_ iZ ^_`bdjhf_bf_gbl_evgh]h Hij_^_e_gb_hl\_qZ_lgZ\hijhkudZ dhc" q_c" dhlhjuc" H[klhyl_evkl\h hl\_qZ_l gZ \hijhku ]^_" dh ]^Z"dm^Z"hldm^Z"ihq_fm"kdhevdh"dZd"

 Dmag_qbdbk\_jqdbkdjbiZqb b f_^\_^db aZlygmeb\ \h^_ k\hxkdjbimqmxfmaudm < ihe_\ jhs_\ \ha^mo_ pZjkl\h\Zeh [_afhe\b_ E_kaZa\_g_eaZklhgZeaZlj_sZe g_jZkij IZrgy \kx^m aZjhkeZ kbevgufb `b\mqbfb g_ijbohleb\ufb khjgydZfb Ihmebp_\_l_j]gZei_jvykljm`dbiuev Bkdjue_l_ebgZe_ \hgZijZ\h\\_jo e

]jZqb < l_ieu_ djZy hk_gvx me_lZxl e ]mkb mldb `mjZ\eb e Hgb e_lyl \ gZijZ\e_gbb x]Z Ilbpu i_j_^ hle_lhf kh[bjZxlky \ gn klZb b ^he]h djm`Zl Ilbpu gZijZ\eyxlky \ ZnjbdZgkdb_ b ZabZl kdb_ kljZgu Abfh\Zlv k gZfb hklZxlky \hjh[vb kbgbpu ]hem[b Rdhevgbdb^he`guaZ[hlblvky h ilbpZoabfhcih^dZjfeb\Zlvbo

  Xgu_ lmjbklu iml_r_kl\mxl _`_]h^gh gZ eh^dZo ih <he]_>g_ijm>hgmDZf_ >ey^Zevg_]himl_r_kl\byhgb aZiZk ebkv ijh\bab_c l_iehc h^_`^hc b [_ev_f  Lmjbaf hl dZ`^h]h lj_[m_l^bkpbiebgbjh\Zgghklb\u^_j`dbb fm`_kl\Z ]e

]e

]e

 ;e_^ghk_jh_g_[hk\_le_ehoheh^_ehkbg_eh BKLmj kms kms kms ]_g_\ <_k_eu_]hehkZrmldb b kf_o jZaghkbebkv ih ^hebg_ 

gZj gZj gZj KijZ\Z ke_\Z \i_j_^b aZ[_e_eb [_j_ah\u_ kl\heu  Lmqb ieueb gZj gZj ijbe ijbe ihg_[mf_^e_gghkdmqgh F=hjvdbc < l_iehfghkujhf \ha ^mo_qm\kl\h\Zehkv^uoZgb_hk_gb  Dhl m\b^_e DZrlZgdm \kdhqbe \ulygme kibgm aZ^jZe o\hkl b \at_jhrbe r_jklv DZrlZgdhx h\eZ^_eb hlqZygb_ b m`Zk DZrlZgdZebagmeZ g_agZdhfpmjmdmb aZkdmebeZ _s_`Zehklg__Hg qfhdgme ]m[Zfbb k^_eZe DZrlZgd_agZdjmdhc 


 =mkv aZ]h\hjbe h q_flh [ukljh ]hjyqh hlq_leb\h gh g_ih gylghKgZqZeZhg^Ze_coe_[Z b a_e_gmxdhjhqdm kujZihlhfdm khq_d fykZiheibjh`dZdmjbguodhkl_c Dhkl_c<at_jhrbe±]eZ]kijklhbl\ ijhr\j_^qfj

  Wlhl imlv dhjhldbc gh hq_gv ljm^guc  Ihlhdb \h^u jZafu\Zxl djZyh\jZ]Zb jhxl yfugZ_]h^g_ >h`^vijhr_egh a_fex g_ gZihbe <_l_j aZ]m^_eaZlj_sZe b khj\Ze djurm k kZ jZy  Hk_gvx khegp_ g_ ]j__l Z [e_klbl yjq_ e_lg_]h  >_lb oh^beb\ e_kaZ]jb[Zfb b y]h^Zfb Fu ohjhrhjZ[hlZeb b \_k_ehhl^uoZeb Y oh^be g_\ dbghZ \l_Zlj FZevqbd ]em[hdhgujgmegh^h^gZg_^hklZe

G_ihkeh\Zf km^yl h q_eh\_d_Z ih^_eZf

 ilbpu h[m\v h\hsb p\_lu njmdlu Wlb ij_^eh`_gby khklhyl lhevdh ba ]jZffZlbq_kdhc hkgh\u \ gbog_l\lhjhkl_i_gguoqe_gh\Ihwlhfmhgbg_jZkijhkljZg_ggu_

  QZklb j_qb bfy kms_kl\bl_evgh_ bfy ijbeZ]Zl_evgh_ f_klhbf_gb_]eZ]hegZj_qb_  AgZdb ij_ibgZgby aZiylZy lbj_ ^\h_lhqb_ lhqdZ \hijhkb l_evgucb \hkdebpZl_evgucagZdb QZklbkeh\ZijbklZ\dZdhj_gvkmnnbdkhdhgqZgb_  <lhjhkl_i_ggu_ qe_gu ij_^eh`_gby hij_^_e_gb_ ^hiheg_ gb_h[klhyl_evkl\h  < gZr_f e_km jZklml jZagu_ ^_j_\vy _ev khkgZ hkbgZ ^m[[_j_aZde_g < j_d_fueh\bebb f_edmxb djmigmxju[m hdmg_c iehl\m _jr_c smd  < k_eh ^hklZ\beb gh\u_ fZrbgu k_yedbdhf[ZcguljZdlhju E_lhfj_[ylZijbghkbebp\_lujh fZrdb\Zkbevdbdhehdhevqbdb

  < lZc]_ \h^ylky obsgu_ `b\hlgu_ \hedb jukb 

Kihjlkf_gu \_^ml lj_gbjh\db \h \k_ \j_f_gZ ]h^Z abfhc e_lhf \_kghc b hk_gvx  IylbdeZkkgbd [_a hrb[hd gZibkZe gZa\Zgby ^g_cg_^_ebihg_^_evgbd\lhjgbdkj_^Zq_l\_j]iylgbpZkm[[h lZ\hkdj_k_gv_ GZklhe_e_`Zebbgkljmf_glufhehlhd^hehlh ibeZde_sb M DZlb^_gvjh`^_gbyAZklhehfkb^yl^jmavyDZlbFbrZ E_gZ KZrZ b @_gy GZ klhe_ jZkklZ\e_gZ ihkm^Z qZrdb [ex^pZ kZoZjgbpZ[hevrZy lZj_edZ k lhjlhf DZly ijb]hlh\beZ m]hs_gb_ lhjldhgn_lub njmdlu 


K k_j_^bgue_lZ ^h iha^g_chk_gb \ e_kZoklhbl]jb[gZyih jZ< [_j_ah\uojhsZokhkgh\uo [hjZoih^ jZkdb^bklufb eZidZfb _e_c jZkl_l [_euc ]jb[ GZ kljhcguo gh`dZo klhyl ih^[_j_ah\bdb Ba^Ze_dZ \b^gu djZkgu_ reyidb ih^hkbgh\bdh\ < ex[hf e_km fh gn ]ml\klj_lblvky kujh_`dbk djZkgufb`_elufb[_eufb reyidZfb ;hevrbfbk_fvyfbk_eylkyhdhehig_chi_gdbJu`bdbjZklml gZih e eygdZo f_`^m fheh^ufb khkgZfb b _eyfb aZ[bjZxlky ih^ kmob_ gn hiZ\rb_ebklvyGZ^hgZ]gmlvky b ihbkdZlv bo\ kmohcljZ\_ mklgh   FZfZ jZaj_rb fg_ k_]h^gy ihclb gZ \uklZ\dm b]jh\uo Z\lhfZlh\JZaj_rbfg_fZfZihclbk_]h^gygZ\uklZ\dm b]jh\uo Z\lhfZlh\ JZaj_rb fg_ k_]h^gy ihclb gZ \uklZ\dm b]jh\uo Z\lh fZlh\ fZfZ  J_[ylZ g_ aZ[m^vl_ ih^]hlh\blvky d hebfibZ^_ ih jmkkdhfmyaudmG_aZ[m^vl_j_[ylZih^]hlh\blvkyd hebfibZ^_ih jmkkdhfmyaudmG_aZ[m^vl_ih^]hlh\blvkyd hebfibZ^_ihjmkkdh fmyaudmj_[ylZ  K_j_`Z qlh lu ^_eZ_rv"  FZrZ M f_gy ^ey l_[y gh \hklv AgZ_rvfZfZy k_]h^gyg_^h^_eZemjhdb ;m^va^hjh\Z fZfZ

 <Ze_qdZijboh^b dh fg_ ih`ZemcklZ g_ aZ\ljZ Z k_]h ^gy  =^_ lu [ue K_j_`_gvdZ"  G_ moh^b Dhe_qdZ Z ihfh]b fg_ih`ZemcklZj_rblvaZ^Zqm QlhijbmgueZk_klj_gdZ" mklgh 

 mklgh h GZrZ jh^bgZ ± Jhkkby DZ`^uc ba gZk ^he`_g fgh]h k^_ eZlv ^ey k\h_c jh^bgu ?keb lu m_a`Z_rv k jh^bgu ihfgb h g_c Jh^bgZg_ll_[yij_djZkg_c

 @_gsbgZ i_j_^Zcl_ ih`ZemcklZ lZehgqbd K\_leZgZ \u m`_ aZdhgqbeb jZ[hlm" K\_leZgZ :e_dkZg^jh\gZ g_ fh]eb [u <u \uclb gZ jZ[hlm \ \hkdj_k_gv_" K\_lhqdZ m`bg m`_ ]hlh\" FZfZ fh`ghfg_ihclb\ dbgh"

H[jZs_gby\ l_dkl_fbeZyfZfZfhyjh^gZyfZfhqdZfhy keZ\gZy ljm`_gbpZ L_dkl hlghkblky d jZa]h\hjghfm klbex \ _]h ibkvf_gghcjZagh\b^ghklb H[jZs_gby^hjh]hcIZ\ebdIZ\ebd< ibkvf_jZkkdZau\Z _lkyh k_\_jghfkbygbb±hq_gvbgl_j_kghfy\e_gbbijbjh^u 

>hjh]hcKeZ\Z
DZdl\hy`bagv"Qlhbgl_j_kgh]hijhbkoh^bl"Y ohqmjZkkdZaZlv l_[_ h lhf dZd oh^be \q_jZ \ dmdhevguc l_Zlj H[jZaph\Z ;be_l fg_^hklZekykemqZcghY ]meye\h^\hj_b fg__]hij_^eh`beZ[Z [mrdZfh_]h^jm]Zm gbohdZaZekyebrgbcY h^_\Zekyb ^mfZeqlh ajy\ayewlhl[be_lFg_dZaZehkvqlhdmdhevgucl_Zlj±aZ[Z\Z^ey fZeur_cB \hlfuih^oh^bfd l_Zljmb \b^bfdZdgZ_]hkl_g_gZ qbgZxl hldju\Zlvky fZe_gvdb_ hdhr_qdb Ba hdhr_d \ue_aZxl kf_rgu_ b]jmr_qgu_ a\_jb b ilbpu b ba^Zxl jZagu_ a\mdb : \gmljbl_ZljZhdZaZekyfma_cdmdhelZf[uebdmdeukh\k_]hfbjZ Y h[jZ^h\ZekyqlhfuijbrebihjZgvr_ b mki_eb \k_ wlh ihkfhl j_lv : ki_dlZdev hdZaZeky kh\k_f g_ ^ey fZeur_c Z dZd jZa ^ey gZkWlh[ueZ iv_kZibkZl_eyFhev_jZh ]emihf\Z`ghf]hkih^bg_ @mj^_g_ dhlhjuc ohl_e klZlv ZjbklhdjZlhf b mqbeky \_klb k_[y dmevlmjgh Ki_dlZdev [ue hq_gv \_k_euc fu fgh]h kf_yebkv Dh ]^Zlud gZfijb_^_rvgZ^hl_[_h[yaZl_evghgZg_]hkoh^blvB y lh`_k m^h\hevkl\b_fihkfhljx_]h_s_jZa KqZkleb\hIbrbb ijb_a`Zckdhj__ L\hc^jm]

 GZimklugghf ihemklZgd_ fu\uoh^bfgZi_jjhg JZk ijhsZeky gZ klhygd_ k iZkkZ`bjZfb \Z]hg  Fu b^_f aZ gbf ih riZeZf b k\hjZqb\Z_f\ e_k KYFZjrZd

b > @ > @ > @  Ghqv moh^bl  Ihj_^_e gZ^ khidZfb lmfZg  J_db b ha_jZ aZk\_jdZeb  GZ^ Fhkd\hx jhah\_xl ^Zeb  Mljh gZqbgZ _lky \ Fhkd\_ Y ]hj`mkv lh[hc^jm] G_ jZ[hlZ kmrblZ aZ[h lZ G_i_qvdhjfblZ jmdb

Khqbg_gb_ihdZjlbg_NIJ_r_lgbdh\Z©Hiylv^\hcdZª I_j_^ gZfb ba\_klgZy dZjlbgZ NI J_r_lgbdh\Z GZ i_j_^g_f ieZg_ dZjlbgu fu \b^bf fZevqbdZ M g_]h k\_leu_ \at_jhr_ggu_ \hehkuqmlvqmlvhllhiuj_ggu_mrb<kyihaZfZevqbdZ\ujZ`Z_l ]jmklv Hg ofmjh himklbe ]heh\m b ie_qb b ^Z`_ [hblky ih^gylv \a]ey^Ihq_fmfZevqbdmklu^gh" GZ wlhl \hijhk hl\_qZ_l gZf gZ a\Zgb_ dZjlbgu ± ©Hiylv ^\hcdZª >Z`_ _keb g_ agZlv gZa\Zgby fh`ghh g_f^h]Z^ZlvkyIhkfhljbl_gZihjln_evfZevqbdZHgih lj_iZg b h[\yaZg \_j_\hqdhc qlh[u g_ jZa\Zeblvky Ykgh qlh _]h ohaybgg_hq_gv^h[jhkh\_klgucmq_gbdGZaZ^g_fieZg_fu\b^bf k_fvx fZevqbdZ MklZeZy fZfZ kfhljbl gZ kugZ k mdhjhf GZ\_j gh_hgm`_g_jZah[_sZe_cohjhrhmqblvkyb hiylvgZjmrbekeh \h Kljh]h kfhljbl gZ [jZlZ ZddmjZlgZy klZjrZy k_kljZ >Z`_ fZ 


eur kf__lky gZ^ g_iml_\uf [jZlhf Lhevdh kh[ZdZ jZ^Z ijboh^m ex[bfh]hohaybgZ<b^bfhfZevqbd oh^bl k g_c ]meylvaZ[hlblky h g_c Fg_ hq_gv ihgjZ\beZkv wlZ dZjlbgZ b __ ]eZ\guc ]_jhc Y ^mfZxqlhhgohjhrbc^h[jucfZevqbrdZlhevdhg_fgh`dhe_gb \uc: ^\hcdbhgh[yaZl_evghbkijZ\bl mklgh

 Ilbqvb]heh\Z a\_g_eb \kx^m \ ihe_\ e_km\ jhs_ 

Khegp_ ihdZaZehkv baaZ lmq gh \kdhj_ kdjuehkv  Fmob hku b rf_ebmdju\Zxlky\ kmob_m[_`bsZ >hq_]h`_djZkb\hk_ggbc e_k J_[ylZ\u\b^_ebdh]^Zgb[m^v\_dh\u_fh]mqb_dhjZ[_ev gu_khkgu" I_j\u_ ljb ij_^eh`_gby ± ijhklu_ \ gbo h^gZ ]jZffZlb q_kdZy hkgh\Z <_l_j ]hgbl ?ev klhg_l E_k r_iq_l Ihke_^g__ ij_^eh`_gb_keh`gh_ihlhfmqlh\ g_f^\_hkgh\uEbklhde_lbl Oheh^hd gZ[_]Z_l Hgh khklhbl ba ^\mo ijhkluo ij_^eh`_gbc kh _^bg_gguokhxahfb  E_lh kh[bjZ_l Z abfZ ih_^Z_l E_lhf eZklhqdZ ^_gv gZ qbgZ_lZ kheh\_c dhgqZ_l Ju[Z \b^bl ijbfZgdmZ g_djxqhdDgb]Z \ kqZklv_ mdjZrZ_lZ \ g_kqZFlv_ml_rZ_lKqZklv_ \ \ha^mo_g_\v_lkyZ jmdZfb^hklZ_lky

 Ijhreh `Zjdh_e_lhb gZklmibeZhk_gv Klhyeb ykgu_ ^gbilbpu ]hlh\bebkv d hle_lm K mljZ[ue lmfZgghd aZ\ljZdm ih]h^Z jZa]meyeZkv  Ijb[eb`Zeky dhg_p k_gly[jy Z oheh^Z _s_ g_gZklmiZeb GZqZeky eb\_gvb fu ih[_`Zeb d klhjh`d_ =jh aZ hdhgqbeZkv d \_q_jm Hle_lm  b  Z  b GZklmibeZiha^gyyhk_gvb ilbpume_l_eb Fhj_[mrm_lb \hegu [vxlkyh [_j_] < h[eZdZo m`_ g_ a\_gyl `Z\hjhgdbZ gZ^ iZrgyfb g_ e_lZxl ]jZqb  Khegp_ ih^gyehkv gh \ha^mo g_ ijh ]j_eky K mljZj_dmaZlygmehlmfZghfghd h[_^mlmfZgjZkk_yeky Y \ayeZ [Zgdmb m\b^ZeZqlh\kyhgZ ihegZ fmjZ\vyfb

Dh]^Zy moh^beZ badeZ^h\hcy ihkfhlj_eZ _s_jZagZ[Zgdm GZ^ ]heh\hc aZcpZ klhye fhjhaguc iZj b kd\hav wlhl iZj \b^g_ebkv [hevrb_yjdb_a\_a^u EGLheklhc

 <_kghxy ihr_ekfhlj_lv k\hby[ehgbb m\b^Zeqlhfu rb djm]hfh[t_eb bodhjgb IhiZeky i_j_i_e \ k_lvd hohlgbdmb klZe ijhkblv qlh[u hohlgbd hlimklbe _]h  Y g_ [hyeky iq_e 


ihlhfmqlh^_^ gZmqbe f_gylbohoh^blv ihhk_dmHk_d ±f_klh]^_ klZ\yl iq_e Dh]^Zh[ha ijh_oZeaZyp i_j_kdhqbe ^hjh]mb ihe_ ]hgvdmihr_e d ]mfgm EGLheklhc

 Mljhfr_e^h`^vb ljZ\Z_s_ [ueZ fhdjZyMljhf r_e ^h`^vgh m`_q_j_aqZkljZ\Z[ueZkmoZy Khegp_k\_lbehyjdh gh GZlZrZ gZ ijh]medm g_ ihreZ Khegp_ k\_lbeh yjdh b GZlZrZ ihreZgZijh]medm Khegp_aZrehaZ]hjughfug_ki_rbeb^h fhc Khegp_ aZreh aZ ]hju dh]^Z fu ijb[eb`Zebkv d ^_j_\g_ Khegp_aZrehaZ]hjub fuijb[Z\bebrZ]m

  < i_j\hf ij_^eh`_gbb khxa b kh_^bgy_l h^ghjh^gu_ kdZam_fu_\h\lhjhf±^\Zijhkluoij_^eh`_gby\ khklZ\_keh`gh ]h AZiylZy klZ\blky i_j_^ khxahf \ keh`ghf ij_^eh`_gbb  Lh `_kZfh_ <k_dhjh\u hklhjh`ghih^hreb d dhjulmZ l_e_ghd jZa [_`Zeky gZ e_^ aZ]gme o\hkl ijbeh`be mrb b klZe djm`blvky GZ i_j\hf`_djm]mgh]Z _]hjZkdZlbeZkvb hg m^Zjbeky ]heh\hch dh julh E G Lheklhc  >_\hqdZ k ^_j_\Z khreZ k_eZ gZ kibgm d ebk_b ihfqZeZkv ebkZ k g_cgZ^_j_\gxIjb[_`ZeZ d ^hfmb klZeZ o\hklhfklmqZlv \ dZebldm JmkkdZygZjh^gZykdZadZ

_Mqbl_evh[ty\be_qlh_gZrdeZkkihc^zl\ ihoh^__Fg_ih jmqbeb\aylv\_^jhZ fh_fmlh\ZjbsmiZeZldm__Y hiZkZeky_qlh_\ ^_gv wdkdmjkbb [m^_l iehoZy ih]h^Z_ gh _kqZklv_ gZf meu[gmehkv_ _Mljhf y m\b^_e_ qlh _khegp_ hke_ibl_evgh yjdh__ _AZ fghc aZreb lh\Zjbsb_ b _fu hlijZ\bebkv d rdhe__ _Mqbl_ev `^Ze_ dh]^Z _kh[_jmlky\k_mq_gbdb__Gh\hl\k_\ k[hj__b _fuk i_kgyfbljhgm ebkv\ imlv_ Fg_gjZ\blkyfZl_fZlbdZfhc^jm]ex[blebl_jZlmjm

AZdhgqbekymjhdb \k_ih[_`Zeb\ klheh\mx Khegp_k\_lblj_^ dhb lmkdeh KeZ\guc^_g_d\u^Zekyk_]h^gy Ebklvy kuiexlky aZrdhehckeur_g ]jhfdbc kihj khjhd ih\_kl\ keh`gh_ [_kkhxagh_ Ijha\_g_e a\hghd \_k_euc gZqb gZ_lky mjhd ih\_kl\keh`gh_[_kkhxagh_ Ijhe_lZxl iZmlbg db k iZmqdZfb \ k_j_^bgd_ b \ukhdh hl a_feb ijhe_l_eb `mjZ\eb ih\_kl\keh`gh_ijhklu_ij_^ekh_^khxahfb EDLZlvygb q_\Z

Wlhl_dkllZddZdij_^eh`_gby\ g_fk\yaZguf_`^mkh[hc ihkfukem b h[t_^bg_gu h[s_c l_fhc< l_dkl_ <FI_kdh\Z kh _^bg_guhibkZgb_b ih\_kl\h\Zgb_ 


KljZggZy\klj_qZ\ e_km Y ihqlb g_ ^urZe g_ r_\_ebeky He_gx gZ^h_eZ g_ykghklv Hg rZjdgme i_j_^g_c gh]hc b hiylv aZf_jG_ agZx q_f [u dhgqbehkv _^bgh[hjkl\h ^\mo iZj ex[hiulguo ]eZa gh hldm^Zlh ihy\beZkv khcdZb aZklj_dhlZeZ: wlh\ e_kmkb]gZehiZkghklvKb]gZekhj\Zek f_klZhe_gyHg iju]gme \ klhjhgmaZ^_e hj_oh\uc dmklF_evdgmeh f_`^mhkbgZfb l_eh he_gyklboeb m^Zju dhiul ihkmobf ebklvyf KhcdZk fbgmlmg_fh]eZmkihdhblvkyiju]ZeZihhkbg_b klj_ dhlZeZ E_k gZ ^\Z dbehf_ljZ \hdjm] ih wlhfm djbdm agZe qlhlh kemqbehkv Fhjhagh]h H[sZy l_ljZ^v ^ey hlau\h\ ijhba\_klb \i_qZle_gb_ kh qm\kl\h\Zlv ]_jhx l_ji_e mgb`_gby kljZgbpu ih\_klb ly`_eh i_ j_`b\Zlv m^Zehkv ihagZdhfblvky k gh\bgdZfb k_jv_agZy [jhrxjZ ih^]hlh\dZd khqbg_gbxibkZlv]jZfhlghbamqZlv]jZffZlbdmaZgy lbyihbgnhjfZlbd_ih^jZ`ZlvklZjr_deZkkgbdZf

IeZg Ij_^eh`_gb_?]hijbagZdb AgZdb ij_ibgZgby \ ijhklhf ij_^eh`_gbb ijb h^ghjh^guo qe_gZo AgZdbij_ibgZgby\ ijhklhfij_^eh`_gbbijbh[jZs_gbb Keh`gh_ij_^eh`_gb_?]hijbagZdb AgZdbij_ibgZgby\ keh`ghfij_^eh`_gbb Klbev±gZmqguc :©Iª :©I"ª :©Iª :©Iª

Š: luqlh`dmfmrdZ\ ^hjh]m"ª¹_c k \ham DmjbpZ djb qbl ŠKlhc [jZlpu klhcª ¹ djbqbl FZjlurdZ Š:o lu h[`hjZ :o aeh^_cª ¹ lml <Zkvdm Ih\Zj mdhjy_l ŠDmfmrdZ fg_ kljZggh wlh^Z jZ[hlZeZ ev lu \ e_lh"ª ¹ ]h\hjbl _c FmjZ\_c ŠQ_f dmfm r_dkqblZlvljm^blvkyg_emqr_evgZk_[ydmfZh[hjhlblvky"ª¹ _cFbrdZhl\_qZeŠDm^ZlZddmfmrdZ[_`brvlu[_ah]ey^db"ª¹ EbkbpmkijZrb\ZeKmjhd B:Djueh\

h

 Kt_efZeury[ehdhb \a^hogmeŠ>_^mrdZkemrZcªKZ fuc fZe_gvdbc aZibsZe ŠB^bl_ kx^Z Hg g_ ljhg_l hg ^h[jucª Ijb[_`Ze ]jmaguc kehg b aZ]m^_e ŠHl^Zc djhebdZª ŠA^_kv gZrZ h jh^bgZª ¹ kdZaZeb pZieb Š<havfb wlb p\_lu ijbgp_kkZª ¹ \^jm] 


aZ]h\hjbeZpZieyŠ: ]^_lmlljZ\Zihfy]q_"ª¹[mjqZedZ`^h_mljh ghkhjh]

  >_`mjguc khh[sbe ©K_]h^gy hlkmlkl\m_l Dhey I_lm oh\ª Hl_pk_jv_aghkijhkbe©Lum\_j_g"ª FZevqbd\hkdebd gme ©<hl wlh ^Zª  ©<k_ wlh g_ijZ\^Zª ± \hajZabe lh\Zjbs ©JZa\_lug_qblZewlmdgb]m"ª ±m^b\beZkv^_\hqdZ ©RZc[mª ±djbqZeb[he_evsbdb Mqbl_evnbadmevlmjukdhfZg^h\Ze©RZ ]hffZjrªK_jv_aghkijhkbe :©I"ª ©Iª±Z  ©Ijh\h^b gZk ^_^mrdZª ± ihijhkbeb fu e_kgbdZ ©KlmiZcl_j_[ylZaZfghcª±ijb]eZkbehg J_[ylZhl\_lbeb ©Fu ]hlh\u B\Zg I_ljh\bqª  E_kgbd ij_^eh`be gZf ©?rvl_ j_[ylZy[ehdbª ©KiZkb[h^_^mrdZk m^h\hevkl\b_fª±ih[eZ ]h^Zjbeb ^_lb  E_kgbd kdZaZe ©<havfbl_ y[ehdb k kh[hc \ ^hjh]mª <ke_^gZfg_kehkv©KqZkleb\h]himlbijboh^bl__s_ª

  ©A^jZ\kl\mc k_kljbpZ qlh lu dmrZ_rv"ª ± kijZrb\Z_l \hed ©Ju[mª±hl\_qZ_l ebkbpZ  ©>Zc fg_ebkbqdZohlv h^ gmª ±ijhkbl k_juc  : ju`_gvdZy mqbl ©Lu [jZl_p klmiZc gZ j_dm b himklb o\hkl \ ijhjm[vª  <hed ihr_e gZ j_dm himklbe o\hkl\ ijhjm[vKb^blb ijb]h\Zjb\Z_l©Eh\bkvju[dZb fZe_gv dZyb [hevrZyª ©LZdlh ebkZ mqbeZ f_gy ju[m eh\blvª ±]h\h jbl\hed ©Wo[jZl_pm l_[yo\hklZg_lZ mf_gy]heh\ZjZa[blZª ±`Zem_lkyebkZ <a^mfZeZebkZ m]hklblv`mjZ\eyb ihreZa\Zlv _]hd k_[_\ ]hklb©Ijboh^b`mjZ\evM`\hldZdy l_[ym]hsmª Ijhkbl±]eZ]g_kh\\,,kij\ gZkl\j_^qe Y ihijhkbeijhoh`_]h©Ih`ZemcklZih^kdZ`bl_]^_a^_kv dbghl_Zljª Y ih^hr_e d hq_j_^b b kijhkbe ©KdZ`bl_ ih`Zemc klZdlhihke_^gbc"ªY h[jZlbekyd khk_^d_ihiZjl_ ©>Zc eZklbd ih`ZemcklZª ±Dlhl_[y\umqbelZdohjhrhb]jZlvgZ^m^d_" ±Hq_gvohjhrh ±>Z\Zcb]jZlv\f_kl_ < ^bZeh]_mqZkl\mxl^\Zq_eh\_dZ±fZevqbdI_ljmkvb ^_\hqdZ ±KdZ`bih`ZemcklZlum`_[ue\ ahhiZjd_" ±G_l±ijbagZekyy ±GZ^h`_Ihc^_rvk gZfb" ±Ihc^m±kh]eZkbekyy 

ÂąA^jZ\kl\mc<ZgyDm^Zlub^_rv"Âąihbgl_j_kh\ZeZkvDZly


ÂąD I_l_Hg[he_gÂąhl\_lbe<Zgy Âą: qlhk gbfkemqbehkv"ÂąkijhkbeZDZly ÂąIhfh]Zekhk_^d_lmrblvih`Zjb h[`_]jmdmÂąh[tykgbe<Zgy ÂąLud g_fmgZ^he]h"ÂąkijhkbeZDZly ÂąGZ\_kv\_q_jÂąijh]h\hjbe<Zgy ÂąQlhwlh"Âąkijhkbe\^jm]Dhklyijbih^gy\]heh\m ÂąWlhdmebqdbe_lylihk\bklu\Zxl ÂąDm^Z`_hgbe_lyl" : lm^Z]^_]h\hjylabfug_[u\Z_lÂąh[tykgbe IZ\_e Âą: jZa\__klvlZdZya_fey" Âą?klv Âą>Ze_dh" Âą>Ze_dh^Ze_dhaZl_ieufbfhjyfb BKLmj]_g_\

 K_]h^gy K\_lZ g_ ijbreZ \ rdhem Fu k He_c j_rbeb __ gZ\_klblvb magZlvqlhk g_ckemqbehkv ÂąQlhm l_[yk gh]hcK\_lZ" ÂąMiZeZgZdZld_\q_jZ_e__e_^h^hfZ^hojhfZeZ Âą: aZq_faZ[bglh\Zeb" Âą<jZqkdZaZeqlhlZf\ dhklblj_sbgZIhwlhfm]bikgZeh`beb Âą;_^gy]ZHq_gv[hevgh[ueh" Âą:]Zhq_gv: k_cqZkm`_g_[hebl ÂąLul_i_jvgZ\_jgh_^he]h\ rdhemg_ijb^_rv" Âą GZ\_jgh_ Ijbg_kbl_ fg_ dZdbogb[m^v \_k_euo dgb`_d Z lh hq_gvkdmqgh ÂąA^jZ\kl\mcl_Ihijhkbl_ih`ZemcklZDhex ÂąDhebd kh`Ze_gbxk_cqZkg_lQlh_fmi_j_^Zlv" Âą;m^vl_^h[jui_j_^Zcl_qlha\hgbeKZrZ ÂąOhjhrhh[yaZl_evghi_j_^Zf<k_]hohjhr_]h Âą>hk\b^Zgby >bdlZgl

 <uiZekg_] Kg_]e_`blgZ a_fe_ ;ukljh aZf_jaeZ fZe_gvdZyj_qmrdZ Y dmibefhehdZb oe_[Z KemqZcguc ijh oh`bch[_jgmekyb m\b^_ef_gy  Khegp_ k_eh b lvfZ hdmlZeZ e_k  ŠLu gZ^he]h ijb_ oZe"ª¹ihbgl_j_kh\Zekyy J_[ylZ[_j_]bl_ijbjh^m

KhkemoZy agZe_]h ©KdZadm h pZj_ KZelZg_ª ©IhelZ\kdbc [hcªba©IhelZ\uª©KhgLZlvyguªba©?\]_gbyHg_]bgZªImrdbg 


± i_\_p k\h[h^u \_ebdbc iZljbhl b ijh\ha\_klgbd k\_leh]h [m^m s_]hk\h_]hgZjh^ZK lh]h\_q_jZy klZeqblZl_e_fdgb]_]hb fg_ [_kdhg_qgh^hjh]hqlhwlbfy h[yaZgImrdbgm mklgh 

Fbj±fhjlbj±lmjjbk±jhkkhg±kug =eZkgu_a\mdb >ZjrZj >:@ dhleh[ >H@ fbjdbl >B@ l_fi`_kl >W@ luefulv >U@ djm]emq >M@

 Ij_djZkgu_ b m^b\bl_evgu_ \_sb e_`Zl gZ \bljbg_ fZ]Z abgZjZkdjulu_]hlh\Zevgbi_jhqbggu_gh`b\her_[gucnhgZjv k dj>Z@kg>u@f ]eZahffbdjhkdhim\_ebqbl_evgh_kl_dehnhlhZiiZ jZl Kdhevdh \_ebdhe_iguo qm^_kguo \_s_c G>h@ [hevr_ \k_]h fg_gjZ\blkynml[hevgucfyqk j_abgh\hc djZkghc dZf_jhcdh`Z ghc ihdjurdhc b dh`Zgufb rgmjdZfb Y jZa]ey^u\Zx _]h b ^m fZx©Ohjhrh[>u@\_jgmlv^_lkl\h>b@ih]hgylvlZdhce_]dbcd>Z@d i_jurdhfyqª JZa]ey^u\Zx ]eZ]kijklhbl\ gZkl\je_^q

 M^b\bl_evguc ^_gv bamfbl_evguc \ha^mo ihjZabl_evguc nZdl^b\gZyijbjh^Zqm^_kgZydZjlbgZK_]h^gy\k_jZ^m_l\ e_km ^b\gZyijbjh^Zbamfbl_evguc\ha^mohlebqgZyih]h^Z :a[mdZb\Zh[eZdhmkljbpZwjZKha\mdZ>u@keh\Z\ jmk kdhfyaud_g_gZqbgZxlky ;ZedZ ± iZedZ ± >[@>i@ [jZl ± [jZlv ± >[@>[¶@ `_klv ± r_klv±>`@>r@khg±lhg±>k@>l@fu±\u±>f@>\@ >hf^uf±>h@>u@jZdfZd±>j@>f@ <hlqlh]h\hjylh[wlhfmq_gu_<havf_fih^jy^baex[h]h ij_^eh`_gbyg_kdhevdhkeh\\ dhlhjuobf___lkyklha\mdh\Kj_^b wlbo a\mdh\ ijbf_jgh r_klv^_kyl [m^ml kh]eZkgu_Z khjhd ± ]eZk gu_ A\mdh\±]ekh]e\hl±]ekh]eagZqbl±]ekh]e Mihlj_[ey_f±]eZ]hekijklhbl\ ebp_fgqgZkl\ A\mdh\ 

 mklgh


Q_luj_q_jg_gvdboqmfZa_gvdboq_jl_gdZq_jlbebq_jgufb q_jgbeZfbq_jl_` ŠA\mdbj_qbbamqZ_lnhg_lbdZª¹ijhq_eKZrZŠQlhlZdh_ nhg_lbdZ"ª¹kijhkbeZDZly ŠWlhhl]j_q_kdh]hkeh\Z Šnhghkªlh _klva\mdª¹kdZaZeKZrZ

 Dh]^Z qblZ_rv \kemo g_ ki_rb G_ aZ[u\Zc ^_eZlv iZmau lZf]^_ klhyl agZdb ij_ibgZgbyKe_^b aZ bglhgZpb_c ih\urZc b ihgb`Zc]hehk\ gm`guof_klZoIjhbaghkb\k_a\mdb]jhfdhb hl q_leb\hqlh[u\k_fh]ebl_[ymkeurZlvb ihgylv

 Fh`_l eb j_[_ghd gZmqblvky ]h\hjblv [_a ihfhsb ex^_c" GZmd_ ba\_klgu kemqZb dh]^Z ^_lb [ueb \kdhjfe_gu b \hkiblZgu ^bdbfb`b\hlgufb\hedZfbe_hiZj^Zfbh[_avygZfbf_^\_^yfbb ^Z`_«h\phcB ©]h\hjbebªwlbex^ba\_jbg_gZdZdhfeb[hq_eh \_q_kdhf yaud_ Z iha\_jbghfm Bo ]hjeh ba^Z\Zeh kb]gZevgu_ djbdbl_o`b\hlguodhlhju_\hkiblZebbo\heqbc\hch[_avygbc \ba]h\_qv_[e_ygv_K h]jhfgufljm^hfm^Z\ZehkvihlhfgZmqblv bo]h\hjblvihq_eh\_q_kdb Ih:FDhg^jZlh\m LjZ\Z ±ljZ \u< keh\_ljZ\Z i_j\ZyZ gZoh^blky \ keZ[hc ihabpbb Baf_gy_f keh\h lZd qlh[u ]eZkguc a\md \ i_j\hf keh]_ gZoh^beky\ kbevghcihabpbb±ih^m^Zj_gb_fljZ \u =h jh^±]hjh^Z < keh\_]hjh^Z h[Z]eZkguoa\mdZ\ dhjg_gZoh ^ylky\ keZ[hcihabpbbBaf_gy_fkeh\hlZdqlh[ui_j\uc]eZkguc a\mdgZoh^beky\ kbevghcihabpbb±ih^m^Zj_gb_f]h jh^Baf_gy _fkeh\hlZdqlh[u\lhjhc]eZkguca\mdgZoh^beky\ kbevghcihab pbb±ih^m^Zj_gb_fbgh]hjh ^gbc Iy luc±iylZ d< keh\_iylZ d i_j\uc]eZkguca\mdgZoh^blky\ keZ[hc ihabpbb Ih^[bjZ_f lZdh_ h^ghdhj_ggh_ keh\h qlh[u i_j \uc]eZkguca\mdgZoh^bekyih^m^Zj_gb_fiy luc Dhkv[Z±dhkblv< keh\_dhkv[Zkh]eZkguca\md>k @gZoh^blky\ keZ[hc ihabpbb ± i_j_^ kh]eZkguf >[@ Ih^[bjZ_f lZdh_ h^ghdh j_ggh_ keh\h qlh[u wlhl kh]eZkguc a\md gZoh^beky \ kbevghc ih abpbb±ihke_g_]hklhye]eZkgucdhkblv M^b\bl_evgucdmkl Y \ur_egZiheygmb qlhlhhl\e_dehfh_\gbfZgb_qlhlhm^b \behf_gyij_`^_ q_f y kfh] ihgylvqlh `_ bf_gghGm dhg_qgh <a]ey^hklZgh\bekygZdmklZohevobjZklmsboihkj_^biheyguG_ m^b\blvkybf[uehg_evaykj_^b\k_]hkbg_]hhevrZgbd[ue]em[h dh]hrhdheZ^gh]hp\_lZHglZdb [jhkZeky\ ]eZaZb m^b\bl_evgh 


qlhy g_aZf_qZejZgvr_dZdhcrhdheZ^guc[u\Z_lhevrZgbd\ e_ km <:Khehmobg

RhdheZ^gh]h p\_lZ ±ijbeZ]\ _^qJifj

 KlZe l_fguf ± [e_klysZy klZev kbevguc m^Zj ± m^Zjv ih fyqm Kihj±kihjvijh\_jdZ±ijh\_jvljm^h\hc±ljm^bkv`_e luc±`_el_lv]hj^uc±]hj^bkvaZdZedZ±aZdZeylvky

 < ijhreh_ \hkdj_k_gv_ gZr deZkk ihk_lbe Bklhjbq_kdbc fma_c>a @ Ij_djZkguc hl\_l aZf_qZl_evgZy jZ[hlZ \_ebdhe_iguc [jhkhdqm^_kguc ^_gv DZdhc\_ebdhe_iguc[jhkhd\uihegbenml[hebkl

  KlZevghc ± \ wlhf keh\_ fy]db_ kh]eZkgu_ >e @ b >c @ evgyghc±\ wlhfkeh\_fy]db_kh]eZkgu_>e @>g @b >c @ Iheyg_±fy]db_kh]eZkgu_>e @b >g @ kbg_c±fy]db_kh]eZk gu_>k @>g @>c @dhgv±fy]dbckh]eZkguc>g @iZk_lky±fy]dbckh ]eZkguc>k @kb\uc±>k @b >c @ Baeh`_gb_ IeZg Qm^_kguca\hg RdZlmedZijhkgmeZkv >hfgZiheg_ga\hghf RdZlmedZaZfheqZeZ

>hflhf[ZedZiZedZl_eh^_eh ihqdZ[hqdZ]hjdZdhjdZaehckehc rZehklv`Zehklvdhehk]hehk`ZjrZj ^hkdZlhkdZlhqdZ^hqdZkeblvaeblv mklgh  mklgh ?^\Zeb m dh]hih^gbf_lkyjmdZqlh[u \uj_aZlv gh`hf gZ `b\hfl_e_^_j_\Zk\h_bfy?keb`_b gZc^_lkylZdhclhjmdZlh \ZjbsZhklZgh\bl_]hIh^gZr_caZsblhc^he`gugZoh^blvkya\_ jbilbpua_e_gucfbjihe_\u_p\_luHgb[m^mljZ^h\Zlvg_h^ ghihdhe_gb_A_ezgu_iZljmebhojZgyxl\k_`b\h_gZa_fe_ AZsblhc 


 >m[ Âą a\md >i@ h[hagZq_g [md\hc [ hkuiZg Âą a\md >i@ h[h agZq_g[md\hciihmljZfÂąa\md>l@h[hagZq_g[md\hclkZ^Âąa\md >l@h[hagZq_g[md\hc^ Ihki_\Z_l[jmkgbdZ KlZeb^gboheh^g__ B hlilbqv_]hdjbdZ < k_j^p_lhevdh]jmklg__ KlZbilbpme_lZxl IjhqvaZkbg__fhj_ <k_^_j_\vy[ebklZxl < jZaghp\_lghfm[hj_ Khegp_j_`_kf__lky G_l\ p\_lZo[eZ]h\hgvy Kdhjhhk_gvijhkg_lky B aZieZq_lkijhkhgvy ibkvfhihiZfylb 

D>;Zevfhgl

 bgpijlvu hxk We_f_gluihemdjm]Zb ijyfuoebgbckh\f_sZxl[md\uxvu IbkZlvjZa[hjqb\hgm`gh^eylh]hqlh[ul_[yijZ\bevghihgyeb mklgh

KlZghd[md\Z©wkªh[hagZqZ_la\md>k@[md\Z©lwª±a\md>l@ [md\Z©Zª±a\md>Z@[md\Z©wgª±a\md>g@[md\Z©hª±a\md>h@[md\Z ©dZª±a\md>d@ PbnjZ [md\Z ©pwª h[hagZqZ_l a\md >p@ [md\Z ©bª h[hagZqZ_l a\md >u@ [md\Z ©wnª ± a\md >n@ [md\Z ©wjª ± a\md >j@ [md\Z ©Zª ± a\md>Z@ Fhsguc [md\Z ©wfª h[hagZqZ_l a\md >f@ [md\Z ©hª ± a\md >h@ [md\Z©sZª±a\md>s@[md\Z©wgª[md\Z©wgª±a\md>g@[md\Z©uª ±a\md>u@[md\Z©b djZldh_ª±a\md>c @ Ohjhrh[md\Z©oZªh[hagZqZ_la\md>o@[md\Z©hª±a\md>Z@[m d\Z©wjª±a\md>j@[md\Z©hª±a\md>Z@[md\Z©rZª±a\md>r@[md \Z©hª±a\md>h@ Qbkeh[md\Z©q_ªh[hagZqZ_la\md>q @[md\Z©bª±a\md>b@[md \Z©wkª±a\md>k@[md\Z©wevª±a\md>e@[md\Z©hª±a\md>h@ < keh\_ebkl±[md\u©wevª©bª©wkª©lwª < keh\_kljhqdZ± a\mdh\>k@>l@>j@>h@>q @>d@>Z@ 


< klbohl\hj_gbb]h\hjblkyh[ZenZ\bl_ >wjwn@>wgweh@>wfh@ < I :klZnv_\ ©YrdZehkvª D < ;meuq_\ ©G_ihk_^Zª @ <_jg ©IylgZ^pZlbe_lgbc dZiblZgª > >_nh ©@bagv b m^b\b l_evgu_ ijbdexq_gby fhj_oh^Z Jh[bgahgZ Djmahª ; K @bldh\ ©Qlh [u\Zehª E : DZkkbev ©<jZlZjv j_kim[ebdbª G G Ghkh\ ©>g_\gbd Dheb KbgbpugZª : K Imrdbg ©KdZadbª : G Lhe klhc©>_lkl\hGbdbluª <Zkbe_gdh<_l\bpdbc=jZqz\>fbljb_\>mgZ_\DmeZ]bg N_^bgQ_jguoRZihrgbdh\RZjh\ kms @bevph\±kms_ kdefjklhbl\hfgqJi <ZjbZgl\_jZg^Z\_klb[xev\_l_jZg\ihke_^kl\bb\i_j_ ]hgdb\bdlhjbgZ^_deZfbjh\Zlvdhfivxl_j

 Keh\h ŠZenZ\blª khklhbl ba gZa\Zgbc i_j\uo ^\mo [md\ ]j_q_kdh]hZenZ\blZŠZevnZªb Š\blZª<aylu_\f_kl_ \ g_kdhevdh baf_g_gghf\b^_ hgbb h[jZamxlkeh\hŠZenZ\blª :enZ\bl¹ŠZªŠwevªŠwnªŠZªŠ\wªŠbªŠlwª :a[mdZ¹ŠZªŠawªŠ[wªŠmªŠdZªŠZª

Ihk_sZlv[b[ebhl_dmdZ[bg_lebl_jZlmjuihjlj_luibkZ l_e_cdZjlbgujmkkdboom^h`gbdh\gZmqmkv^_deZfbjh\ZlvmqZkl \h\Zlv\ dhgdmjk_ijb\e_qv\gbfZgb_`xjbh[ty\blvih[_^bl_e_c \bdlhjbgu\hkobsZlvkydhee_dpb_cih`_eZlvm^Zqbhl\k_]hk_j^ pZdhfivxl_jgucdeZkk >_lkdb_kq_lu Dh]^Zy ihreZ\ i_j\ucdeZkkfg_dmibeb^_lkdb_kq_luHgb b k_cqZk _klv m f_gy Kq_lug_[hevrb_\k_]hkZglbf_ljh\iylgZ^pZlv\ ^ebgmGhaZ lhhgbhq_gvm^h[guBofh`ghiheh`blv\ ihjln_evGhg_lhevdh wlbf gjZ\ylky fg_ kq_lu Bo jZfdZ hdjZr_gZ \ ijbylguc g_`gh jhah\uc p\_l Lhg_gvdb_ gblb ijh\hehq_d ke_]dZ bah]gmlu b ih gbf keh\gh fZe_gvdb_ ljZf\Zcqbdb i_j_dZlu\Zxlky dhklhqdb [_ eh]hb djZkgh]hp\_lZGZh^ghfijmlbd_\k_]hq_luj_dhklyrdbb hgbg_lZd]jhfdhklmqZldZdhklZevgu_ DhgkljmdlhjŠE_]hª Y ^Z\ghf_qlZeh dhgkljmdlhj_ŠE_]hªb \wlhf]h^mfg_ ih^Z jbeb_]hgZ^_gvjh`^_gvy < g_f fgh`_kl\h jZaghp\_lguo ^_lZe_c[ehdh\ dhlhju_ e_]dh kh_^bgyxlky f_`^m kh[hc Fhc gZ[hj ¹ kljhbl_evguc b ba g_]h 


fh`ghkh[jZlv\ukhdbckj_^g_\_dh\ucaZfhd: _keb jZkiheh`blv ^_lZeb ih^jm]hfm lh ihemqblky `behc ^hf ?s_ fg_ gjZ\blky \ dhgkljmdlhj_ lhqlh _]h fh`gh ^hihegylv gh\ufb ^_lZeyfb ?keb ^h[Z\blv ieZlnhjfm k dhe_kbdZfb lh m^Zklky kh[jZlv jZaebqgu_ Z\lhfh[beb kZfhe_l beb \_jlhe_l Fg_ fhc dhgkljmdlhj gjZ\blky l_fqlhwlh±g_h^gZb]jZZ kjZamfgh]hHggbdh]^Zg_gZ^h_^Z_l qd[_ahqdh\h \gmqd_\ kljhqd_\ dZ\uqdZo qgkjhqghmlhqgbfkheg_qguf\ ghqgmx qlijhqlbihqlh\ucf_qlZlvm fZqlu sgh\hsgh]hfhsghfm\ baysghf Mlhqgbf±]eZ]kij\ gZkl\jf ebp_fgq F_qlZlv±a\[

Ljhklv±h ljhklhqd_]hjklv±h ]hjklhqd_\_klv±h \_klhqd_ J_dZ±j_qdZ ±j_qghcghqv±ghqdZ ±ghqghc Mlhqgblv±mlhqgxmemqrblv±memqrmdhgqblv±dhgqm DZf_gv ±h dZf_gsbd_ [ZjZ[Zg ± h [ZjZ[Zgsbd_ [Zd_g ± h [Z d_gsbd_ ;Zgl ± h [Zglbd_ [bgl ± h [bglbd_ dmkl ± h dmklbd_ ahgl ± h ahglbd_ Ihfhsv±h ihfhsgbd_ H ]hkl_h fukebh \_klbh kdhjhklbh dj_ihklbh ]\ha^_h e_gly_ h [he_agb h i_kgb h \_l\b qbklbf ihf_klbf ]jmklbf ijhklbf < ]eZ]heZo \ g_hij_^_e_gghc nhjf_ [hevr_ [md\ q_f a\mdh\ ihlhfmqlhfy]dbcagZdg_h[hagZqZ_la\mdZ

 lhgvr_dhkv[Z^_gv]bfhehlv[Zk_ev^vf_gvr_ijhkv [Z ibkvf_gguc \kdhevav  [_j_qvky aZ`_qv  aZlbrv_ \v_lky kheh\vbguckugh\vyjmqvbivxi_jvyk_jv_agucihfhsvx

 M kZfh]h \oh^Z klhyeZ `_gsbgZ b ijh^Z\ZeZ \ha^mrgu_ rZjbdbRZjbd lhg_gvdhlhg_gvdh ihlygme aZ gblhqdm Hg \k_ e_ l_eb mf_gvrZekyM f_gyqlhlh\ mrZoa\_g_ehdh]^Zhg e_l_eZ hg m`_ ihqlb bkq_a Hg aZe_l_e aZ h[eZqdh hgh [ueh imrbklh_ b fZe_gvdh_dZddjhevqhghdihlhfkgh\Z\ugujgmeijhiZeb kh\k_f kdjueky ba \b^mB \ ]eZaZo m f_gy aZf_evdZeb dZdb_lh o\hklZlu_ lhqdb bmahju A\md>r@\ wlbokeh\Zoh[hagZq_g[md\hc©q_ª JZa^Zzlky a\hghd gbadh kdehgblvky gZ^ibkv gZ h[eh`d_ kdjbiyl i_jvy ijZ\bevguf ihq_jdhf dhgqblv kljhqdm hrb[dZ \
ibkvf_gghc jZ[hl_ m^Zqgu_ aZjbkh\db \havfb mdZadm klZjZl_ev gu_ihfhsgbdbkqblZcl_emqr_

Fhc[jZl]hlh\blmjhdb Fhc[jZlgbadhkdehgbeky gZ^ mq_[gbdhfHg \u\h^bl gZ^ibkv gZ h[eh`d_ l_ljZ^b Ihlhf hldju\Z_l l_ljZ^v b gZqbgZ_l j_rZlv aZ^Zqm Y ijh\_jyx m g_]h mjhdb b gZoh`m hrb[dm \ ibkvf_gghc jZ[hl_©KqblZcemqr_ª±]h\hjxy [jZlm _fzedZx]ykguc [h_pijbzfdZxlZklhyl hlt _a^kt_fdZ\vx]Zh[_avygZ ;md\u_zxy h[hagZqZxl\ wlhfkemqZ_^\Za\mdZ Ihke_kh]eZkguof_jZihe_ldex\ky^m;md\u _zxy h[h agZqZxlh^bga\md Ibkvfh±[a\fukev±[a\\havf_f± [a\ \hkvfhc±[a\[Zyg±[a\x]±[a\_^Z±[a\ zedZ±[a\q_klguc±[a\ijZa^gbd±[a\

 keh\Zjvibkvf_gguc\_klb[xevihjln_ev`bagv\hav fb [hjv[Z p_ev k_gly[jv oh^v[Z dhevpZ f_gvr_  lZ[ebpZ ibkvf_gguchl\_l\_klb[xevihjln_ev]Za_lZkezl`xjbebph ihjlj_l\j_fyex^bk_gly[jv[hdkzjjxdaZdf_gvr_ K_gly[jv kmsfjkdeklhbl\ Bi_^q B x _ g_ h[hagZqZxl fy]dhklb [jhrxjZ `bagv `xjb f_gv r_iZjZrxl

>_\mrdZih`ZemcklZihdZ`bl_fg_ gh\u_fh^_ebieZlv_\ b k\bl_jh\ =ZebgZ B\Zgh\gZ ^Zcl_ fg_ ih`ZemcklZ ^\Z [be_lZ \ iZjl_jE_gZh^he`bfg_ih`ZemcklZjZd_ldm^eyb]ju\ l_ggbk < kZjZ_ lh klmqZe fhehlhd lh \a\ba]b\ZeZ ibeZ Y jZkiZo gme ^\_jv b m\b^_e k\h_]h ^jm]Z <at_jhr_gguc b \kihl_\rbc hg kdehgbekygZ^ysbdhfb ijb^_eu\Zed g_fm^bgZfbd ±QlhwlhlZdh_"±kijhkbey ±Ilbqv_h[s_`blb_±hl\_lbeIZ\dZ ±DZd`_ilbpujZaf_klylky\ g_f"±ihbgl_j_kh\Zekyy ± Ih d\ZjlbjZf <vxjdm ba i_jv_\ \ueh`bf Z keZ\d_ ba ^\mo ebklv_\khrvzf±h[tykgbe^jm] ±: jZ^bhaZq_f"±g_k^Z\Zekyy ±>eyijbfZgdb<jh^_hohlgbqv_]hfZgdZAZ\_^zfieZklbgdmk kheh\vzf±lvfZlvfmsZygZe_lbl±o\ZklZekyIZ\dZ Y jZkiZogme ^\_jv b m\b^_e k\h_]h ^jm]Z Ih\_kl\ g_\hkde ijhklh_jZkijhkljhkeh`gh^ghjh^gufbkdZam_fufb 


 ;_am^Zjgu_ ]eZkgu_ h_ \ keZ[hc ihabpbb \ i_j\hf ij_^m ^Zjghf ijhbaghkylkydZd>Z@>b@A\hgdb_iZjgu_kh]eZkgu_\ keZ[hc ihabpbbi_j_^ ]emobfb ijhbaghkylky dZd]emob_=emob_iZjgu_kh ]eZkgu_\ keZ[hci_j_^a\hgdbfbijhbaghkylkydZda\hgdb_>q@b >s@ \k_]^Zijhbaghkylkyfy]dh>`@b >r@\k_]^Zijhbaghkylkyl\_j^h :enZ\b l fm>a @_c gZqZ lv hjnh>w@iby jZkiheh`b lv kZg lbf_ ljkd\hj_>r@gbd>l @_dkl>l @_fZnhg>w@lbdZyb>r@gbpZ ±:i_evkbguijh^Z_rv" ±Dhg_qgh±hl\_qZ_lijh^Z\_p±Fh`_lgm`gh" ±JZamf__lkygm`ghKdhevdh[_j_rv" ±G_fgh]hIylv

Ijhbaghkbi_j_^_ fy]dbckh]eZkgucnZg_jZj_evk^_lZev l_fZfma_cZdZ^_fby IjZ\bevghklZ\v m^Zj_gb_ZenZ\bl^hdmf_gl^hkm]dbehf_lj fZ]Zabgij_^f_l Ijhbaghkb >rg@ b >rl@ dhg_qgh kdmqgh kd\hj_qgbpZ ijZq_q gZyqlhqlh[u < wlbo keh\Zo i_j_^ _ ijhbaghkb l\_j^uc kh]eZkguc dZrg_ l_ggbkfh^_evZl_ev_rhkk_nhg_lbdZ DZd lu ijh\h^brv ^hkm]" DZdhc m l_[y ex[bfuc ij_^f_l" =^_ a^_kvfZ]Zabg" Ex[ex ±ex[ex >e @±kh]ea\fy]d >m@±]eZkg[_am^ >[@±kh]ea\l\ >e @±kh]ea\fy]d >m@±]eZkgm^ [a\ FZ y ±fZy >f@±kh]ea\l\ >Z@±]eZkgm^ >c@±kh]ea\fy]d >Z@±]eZkg[_am^ [a\ =jhf >]@±kh]ea\l\ >j@±kh]ea\l\

=jham ±]jham >]@±kh]ea\l\ >j@±kh]ea\l\ >Z@±]eZkg[_am^ >a@±kh]ea\l\ >m@±]eZkgm^ [a\ Dh]^Z ±dh]^Z >d@±kh]e]emol\ >Z@±]eZkg[_am^ >]@±kh]ea\l\ >^@±kh]ea\l\ >Z@±]eZkgm^ [a\
>h@Âą]eZkgm^ >f@Âąkh]ea\l\ [a\

Qm`ZyjmdZ Mqbl_evgbpZhl^Z_lI_ljh\m^hfZrg__khqbg_gb_b ]h\hjbl ÂąI_ljh\fg_ihdZaZehkvqlhwlhihq_jdl\h_ck_klju Âą<hafh`ghY ibkZejZ[hlm__ jmdhc IbkZeÂą]eZ]kijklhbl\ ijhr\j_^qfj Hl^Z_lÂą>^@qlhÂą>r@

 H[udgh\_ggu_ kt_^h[gu_ y]h^u g_h[uqguo jZaf_jh\ ^m rbklZy dem[gbdZ k m^b\bl_evguf ZjhfZlhf ^bdh\bggu_ ieh^u kZ ^h\hc fZebgu ohq_lky iheZdhfblvky khqgufb k\_`bfb y]h^Zfb ZjhfZlgu_ebklvyqzjghckfhjh^bgudjZkhlZ^Zjh\ijbjh^u:e__l \gbamjmfygblkydjZkg__lkijZ\Z`_el__lke_\Z[_e__lq_jg__l DZd \dmkgZ ZjhfZlgZy dem[gbdZ Gb]^_ g_ gZc^_rv kfhjh^bgu djmig__ KZ^h\hcZjhfZlgu_ K q_]h gZqbgZ_lky gZr imlv bkde kde d agZgbyf gZ ¹ b_ " K Za[mdb kde G_^Zjhf ]h\hjyl Š:a[mdZ ¹ d fm^jhklb kde klmi_gvdZ kde ª < ]h^m gZrZ Za[mdZ hlf_lbeZ k\hc x[be_c kde ?c bk ihegbehkve_l KeZ\ygkdmx Za[mdm kha^Zeb h^bggZ^pZlv \_dh\ kde gZaZ^ [jZlvy kde Dbjbee b F_nh^bc kde Wlm Za[mdm gZa\Zeb db jbeebp_c kde Ihlhf\ g_z \ghkbebjZagu_baf_g_gby gZ¹b_ B ihkl_i_ggh ihy\beZkv lZ kZfZy Za[mdZ dhlhjhc fu ihevam_fky k_cqZk GZrZ Za[mdZ kha^ZgZ fgh]h \_dh\ gZaZ^ Z ihevam_fky fu _c ^h kboihj

Khqbg_gb_ihdZjlbg_©Dem[gbdZb [_eucdm\rbgª GZgZlxjfhjl_BBFZrdh\Zij_h[eZ^Zxlyjdb_l_ieu_ lhgZ < p_glj_ dZjlbgu ±dm\rbg k [md_lhf p\_lh\Djmigu_ Zeu_ fZdb m^Zqgh khq_lZxlky k f_edbfb k\_leufb dhehdhevqbdZfb FZdb kdehgyxlky\e_\hd \Za_k khqgufbdjZkgh[hdbfby[ehdZfbGZlZ j_ed_ \gbam ± djZkgZy b q_jgZy kfhjh^bgZ Jy^hf k g_c [eb`_ d p_gljm ± ki_eZy fZebgZ \ [ex^p_ KijZ\Z ± [md_l \Zkbevdh\ ?s_ ijZ\__`_el_xlebfhguGZaZ^g_fieZg_\b^gui_jkbdbb l_fguc \bgh]jZ^gZ[_ehclZj_ed_DZjlbgZgZihfbgZ_lgZfh l_iehfbah [bevghfe_l_h [h]Zlkl\_ijbjh^ub __^Zjh\ 


 ih^]hlh\dZd ^bdlZglm

Kdhevdhkeh\\ jmkkdhfyaud_" Keh\[hevr_q_fa\_a^gZg_[_ ;he__lukkeh\ Ijhkluf

:j_gZ±djm]eZyiehsZ^dZ\ pbjd_gZdhlhjhc^Zxlkyij_^ klZ\e_gby ;hjhgblv±jZajuoeylv\kiZoZggmxa_fex[hjhghc Ebeh\uc±k\_lehnbhe_lh\ucp\_lZkbj_gbbebnbZedb GZ em]m i_klj_eb p\_lu ebeh\u_ nbZedb ]hem[u_ dhehdhevqb db[_eh`_elu_jhfZrdb KlZjuc kehg \kihfbgZe pbjdh\mx Zj_gm \ukhdbc dmihe \_k_ euoajbl_e_c <_kgZ±\j_fyiZoZlv[hjhgblvk_ylv

IhazfdZ±\vx]Z\h\j_fydhlhjhc^m_lgbah\hc\_l_j Bafhjhav±ihoh`bcgZbg_chkZ^hdh[jZamxsbcky\ lmfZggmx fhjhagmxih]h^mgZ\_l\yo^_j_\v_\ijh\h^Zo Imj]Z±kbevgZykg_`gZy\vx]Zf_l_evkg_`gZy[mjy <k_^hjh]baZf_eZkg_`gZyimj]Z Kg_]\ ykguc^_gv <q_jZr_ekg_][hevrhcdjmigucijyfhkg_]hiZ^B \^jm]gZ^ \k_fwlbfkg_]hfaZkbyeh[_ah[eZqgh_]hem[h_]hem[h_g_[h< l_gb hgl_fgh\Zluck_jh\ZlucZ gZkhegp_bkdjblky[e_klblk\_jdZ_l =eZag_hlhj\_rv±lZdhgijbly]b\Z_ld k_[_ ;_ah[eZqgh_ E_dkbq agZq_gb_ ± [_a h[eZdh\ =jZf agZq_gb_ ± ijbeZ]kjj_^qBi G_[h E_dkbq agZq_gb_ ± \ha^mrgh_ ijhkljZgkl\h gZ^ gZfb =jZfagZq_gb_±kmskjj_^qBi Bkdjblky E_dkbq agZq_gb_ ± [e_klbl k\_jdZ_l bkdhjdZfb =jZfagZq_gb_±]eZ]kij\ gZkl\jebp__^q QZklhex^bg_fh]mlihgylv^jm]^jm]Zbebkfukeq_]hlh ihlhfmqlhg_agZxllhqgh]hagZq_gbylh]hbeb bgh]hkeh\Z?keb gZijbf_jbkihevah\Zlvlhedh\uckeh\Zjve_]q_^h]h\hjblvky

P\_lg_[Zl_fi_jZlmjZ\ha^moZyjdhklvkhegpZl_fg_lvgZ ]hjbahgl_[e_kl_lvgZkhegp_kuiZlvkyk g_[Zklm^_gucfhjhak_ jh_g_[h]hem[h\Zluckg_] HjZg`_\uc ±`_elhdjZkgucp\_lZ Zi_evkbgZEbeh\uc ±k\_lehnbhe_lh\ucp\_lZnbZedbkbj_gb 


 ?ev Âą \_qgha_e_gh_ o\hcgh_ ^_j_\h k dhjhldbfb b]hedZfb b g_[hevrbfb djm]eufb rbrdZfb KhkgZ Âą \_qgha_e_gh_ o\hcgh_ ^_j_\hk ^ebggufbb]hedZfbb ijh^he]h\ZlufbrbrdZfb KlZe_\ZjÂąjZ[hqbcdhlhjuc\ZjblklZevE_khjm[ÂąjZ[hqbc dhlhjucjm[ble_k =hem[h_ g_[h ]hem[u_ ]eZaZ ]hem[h_ fhj_ ]hem[hc p\_l ]hem[Zyg_aZ[m^dZ EZamjgh_g_[heZamjgh_fhj_eZamjgucp\_l ;bjxah\h_g_[h[bjxah\ucp\_l G_[_kgu_]eZaZg_[_kgucp\_lg_[_kgh]hem[Zyg_aZ[m^dZ

F=hjvdbckh\_lh\Ze©H[h]ZsZcl_k_[yagZgb_fjmkkdh]h yaudZ qblZcl_ lZdbo fZkl_jh\ keh\_kgh]h bkdmkkl\Z dZdh\u Imr dbg =h]hev E_\ Lheklhc E_kdh\ Q_oh\ª ©Q_f ijhs_ keh\h l_f [he__hghlhqghq_fijZ\bevg__ihklZ\e_gh±l_f[hevr_ijb^Zzl njZa_kbeub m[_^bl_evghklbª±kqblZeF=hjvdbc H[h]ZsZcl_fZkl_jh\jZkrbjylv\i_qZle_gbyijhklmx E_dkbdhg±aZiZkkeh\b \ujZ`_gbcq_eh\_dZ Ih]hjbahglZebDZgZeLZ[mgDhjdZ Ih\_jlbdZebDZlhdGZ[hjE_glZ E_glZ±madZyihehkdZldZgbGZjy^gZye_glZ

Bamfjm^guc K^_eZggucbabamfjm^Z Yjdha_e_gucp\_lZbamfjm^Z Bamfjm^gh_ ijbeZ] h`_j_ev_bamfjm^gZy ijbeZ] ljZ\Z D\ZjlZe  QZklv ]hjh^Z h]jZgbq_ggZy i_j_k_dZxsbfbky mebpZfb Q_l\_jlZyqZklv]h^Z Gh\u_ ijbeZ] d\ZjlZeu i_j\uc ijbeZ] f_kyp kms d\ZjlZ eZ :ck[_j] h^ghag ^hiheg_gb_ fgh]hag j_ylv fgh]hag k\bj_iuc fgh]hag qbkeh fgh]hag dhjZeeh\uc fgh]hag ijb eZ]Zl_evgh_ h^ghag Lhevdh lj_lv Zck[_j]Z \b^gZ kgZjm`b GZc^bl_ \ l_dkl_ bf_gZ ijbeZ]Zl_evgu_  NhjfZ ij_^f_lZ reyidZ ]jb[Z Âą khehf_ggZy reyidZ ]j_[_gv]hjuÂą]j_[_gvi_lmoZ  OZjZdl_j ^_ckl\by [ZjZ[Zgblv \ [ZjZ[Zg Âą [ZjZ[Zgblv \ ^\_jv\ZjblvklZevÂą\Zjblvh[_^ 

< klbohl\hj_gbb]h\hjblkyh `_e_agh^hjh`ghfihehlg_


KlZevgh_ihehlghkblp_\h_ihehlgh EmqZfb djZkbl khegurdh klZevgh_ ihehlgh ih\_kl\g_\hkde ijhklh_jZkijhklj

Kfhljx ±kfhljx >k@±kh]el\]emo >f@±kh]el\a\ >Z@±]eZkg[_am^ >l@±kh]el\]emo >j @±kh]efy]da\ >m@±]eZkgm^ [a\

K\_`Zy]Za_lZ lhevdhqlh\ur_^rZy k\_`bcnbevf lhev dh qlh ihdZaZgguc k\_`b_ h[hb gh\u_ k\_`__ [_ev_ qbklh_ k\_`__ fhehdh ^h[jhdZq_kl\_ggh_ k\_`b_ jhau lhevdh qlh kh j\Zggu_ k\_`__mljh ijhoeZ^gh_ k\_`bc\_l_j ijhoeZ^guc  O\hkl a\za^ o\hkl k_fyg o\hkl ilbpu o\hkl kZfhe_lZ o\hkldhjh\uo\hklkdhjibhgZ M a\za^±kms`jkdeklhbl\ fgqJi ;vzl >[@±kh]ea\fy]d >c@±kh]ea\fy]d >h@±]eZkgm^ >l@±kh]e]emol\ [a\

 FZevqbd i_j_imlZe jZagu_ agZq_gby fgh]hagZqguo keh\ rdheZghkkl\he Ih^ibkbd jbkmgdZfY kt_ep_emxlZj_edmFZevqbd\uj\Zeba l_ljZ^bebkl

E_kkh\k_fg_h[udgh\_ggucklZeg_ju`bcg_a_e_gucZ [_ehk_jucKl\heukg_]hfijbihjhrbehGh]blZdb ijh\Zeb\Zxl ky\ kg_]: ih^kg_]hfojmklyl b rmjrZlkmob_ebklvyo\hy b km qvy KZgy b <Zgy \ha\jZsZebkv ba rdheu ^hfhc ih\_kl\ g_\hkde ijhklh_jZkijhklj

Ijh\Zeb\Zxlky±]eZ]kijklhbl\ gZkl\jefgq ;_`ZlvIjyfh_ag±[ukljhi_j_^\b]Zlvkyk ihfhsvxgh] I_j_ghkgu_agZq_gby±[ukljh^\b]Zlvky[ukljhijhl_dZlv h \j_ f_gb H[s__\ agZq_gbyo±[ukljh_i_j_f_s_gb_q_]heb[h 


=g_a^hIjyfh_ ag ±`bebs_ ilbpu I_j_ghkgh_ ± `bebs_ q_ eh\_dZH[s__\ agZq_gbyo±`bebs_ K_j_[jyguc Ijyfh_ ag ± k^_eZgguc ba k_j_[jZ I_j_ghkgh_ ± a\hgdbcf_eh^bqgucH[s__\ agZq_gbyo±kihkh[ghklvba^_ebcba k_j_[jZf_eh^bqgha\_g_lv Klj_fbl_evgh[_`bl\j_fyIml_r_kl\_ggbd\ha\jZlbeky\ jh^ gh_]g_a^h>_\hqdZi_eZi_kgxlhgdbfk_j_[jyguf]hehkdhf E_^ygZy]eu[Z ijyf ±e_^yghc\a]ey^ i_j_g fhj_ir_ gbpu i_j_g ±]hem[h_fhj_ ijyf dhibjm_lq_jl_` ijyf ±dh ibjm_lihoh^dm i_j_g Y k ljm^hf \u^_j`Ze _]h e_^yghc \a]ey^ Ih h[_bf klhjhgZf ^hjh]brbjhdhjZkdbgmehkvfhj_ir_gbpuFZe_gvdZy^hqdZdhib jm_lihoh^dmfZfu

  Imj]Z ohq_l ihlhgmlv i_j_g \ kg_]Zo  <_l_j mkgme i_j_g <vx]ZjZa]meyeZkv i_j_g KlZ\gbaZkdjbi_ebk bkim ]Z i_j_g  FZevqbd i_j_imlZe i_j_ghkgh_ agZq_gb_ keh\ ]hj_lv k\_ lblvkykdh\Zlv k ijyfuf =hjyl

<q_jZjZau]jZeZkv [mjyb kg_`bgdbaZdjm`bebkv\ ohjh\h ^_ Iha^g_c hk_gvx ^_j_\vy kdbgmeb k k_[y ihke_^gb_ h^_`^u b fhjhakdh\Ze a_fexJ_qdZaZklueZb aZfheqZeZ\vx]Zh^_eZ __ [_ j_]Z\ abfgxxrm[m

AbfgbcijZa^gbdijbjh^u GZklZeb qm^_kgu_ kheg_qgu_ n_\jZevkdb_ ^gb ih\_kl\ g_ \hkdeijhklh_jZkijhklj MljhfdZd\k_]^Zy \ur_eih[jh^blv \hdjm] mkZ^v[u b ihgZ[ex^Zlv< ijbjh^_ l\hjbehkv g_qlh g_h[u qZcgh_ DZaZehkv qlh hgZ ijZa^gh\ZeZ dZdhclh g_[u\Zeuc ijZa^ gbdeZahj_\h]hg_[Z`_fqm`guo[_j_adhjZeeh\uo\_lhdb kZinb jh\uol_g_cgZkbj_g_\hfkg_]m BW=jZ[Zjv Qm^_kgucg_h[uqZcgucg_[u\Zeuc <ur_e±]eZ]kijklhbl\ ijhr\jfj_^q <Ze±hq_gv\ukhdZy\hegZ <Ze±^ebggZya_feygZygZkuiv <Ze±qZklvf_oZgbafZfZrbgu Jukv±obsgh_`b\hlgh_ Jukv±h^bgba\b^h\[_]ZehrZ^b
Fu \b^_eb \ fma__ dZjlbgm :c\Zah\kdh]h Š>_\yluc \Zeª < kehfZgghfljZdlhj_ke_kZjvaZf_gbedZj^Zgguc\ZeAZfhd[ueh] jZ`^_g \ukhdbf dj_ihklguf \Zehf < ahhiZjd_ fu \b^_eb jukv k dbklhqdZfbgZmrZoEhrZ^v[_`ZeZjukvx

 IZjÂąimklmxs__ihe_IZjÂąbkiZjb\rZyky\h^Z AZklZ\blvÂąaZgylvAZklZ\blvÂąijbgm^blv  Kljh_\hc Âą ijyfhc b \ukhdbc Kljh_\hc Âą hlghkysbcky d kljhxkhe^Zl F_[_evx>cm@ KljmcdZ

  Kdhkbe ljZ\m Âą kdhkbe ]eZaZ  Dhkyd ehrZ^_c Âą dhkyd ^\_jb AZie_lZeZdhkmÂąlhqbedhkmÂągZi_kqZgmxdhkm Ihe_ir_gbpuÂąiheyl_ljZ^bÂąiheyreyiuÂąfZ]gblgh_ihe_ EhrZ^_c\[b\ZegZhimrd_jhsb E_kgbd kdhkbe ljZ\m gZ himrd_ [_jzah\hc jhsb ih\_kl\ g_ \hkdeijhkljZkij

 Ijbg_kbl_ijbklj_eyggucemdIjbg_kbl_j_iqZlucemd DjZg k ]hjyq_c \h^hc g_ jZ[hlZ_lGZ kljhcd_ g_ jZ[hlZ_l djZg ^hkljhblv\_jogb_wlZ`bgZwlhcg_^_e_g_m^Zklky

Wlbkeh\Zg_y\eyxlkyhfhgbfZfbihlhfmqlhhgbhlghkyl kyd jZagufqZklyfj_qbb kh\iZ^Zxlebrv\ g_dhlhjuonhjfZo KlZdZg ba kl_deZ kl_deh Âą \h^Z kl_deZ kl_qv dhkblv dhkhc dhkZ Âą dhkhc \a]ey^ l_iemx i_qv Âą i_qv ibjh]b jZa\h^blv ]hem [_c ]hem[v Âąg_[hklZeh]hem[_c ]hem[hc ih[_eblvihlhehdÂąih lhehd ihlhehqv dZjlhrdm ;Z[Z Y]Z iheh`beZ B\Zgmrdm gZ l_iemx i_qv KlZjmoZ ijbgy eZkvi_qvibjh]b LhqdZdhgvdh\ÂąlhqdZ\ dhgp_kljhdbEbkbqdZ a\_jv Âąeb kbqdZ ]jb[ KljhqdmdhgvdblhqbevsbdlhqdmaZdZgqb\Zykljhqdmebkbqdb B]ehcÂąkms`jkdeklhbl\ _^qLi Ghjdb Rvzl >r@Âąkh]e]emol\ >c@Âąkh]ea\fy]d >h@Âą]eZkgm^ >l@Âąkh]e]emol\ [a\ 


F_l_evimj]Z[mjZg±kg_`gZy[mjyAghc`ZjZ±\ukhdZy l_fi_jZlmjZ\ha^moZ>hjh`dZljhibgdZ±madZyihehkdZa_feb^ey m^h[kl\Zoh^v[u:enZ\blZa[mdZ±i_j_q_gv[md\\ hij_^_e_gghf ihjy^d_ Jh^bgZ ± hl_q_kl\h hlqbagZ hojZgylv ± dZjZmeblv klhjh `blv [_kdhg_qguc ± [_kdjZcgbc [_kij_^_evguc AZ hdghf ih_a^Z \k_lygmlky[_kdjZcgb_[_kij_^_evgu_kl_ib =eZ]heufqZlvkyg_klbkve_l_lv[_`Zlv [jhkZlvdb^Zlv r\ujylv IjbeZ]Zl_evgu_lj_\h`guc[_kihdhcguch]jhfguc]jhfZ^guc Kms_kl\bl_evgu_ibsZ_^Z Dm^Zlu\_qghg_k_rvkyk h]jhfghckdhjhklvx"Ihq_fmlu[jh kbeky[_`Zlv"AZq_f\ur\ujy_l_dZfgyfb\ ]hem[_c"DZd\Zf ih gjZ\blky_keb[m^mldb^Zlv\ \Zk" JZa]h\hj[helh\gy \ukhdbc ^he]h\yauc ]eZaZ hqb i_j_ ]gZlvh[kdZdZlvf_^e_ggucq_j_iZrbc Wlhg_k_jv_agucjZa]h\hjZ imklZy[helh\gy K_juf^g_fiZkfmjguf^g_fk_jufdhklxfhf dhjbqg_\u_ghkdbdZjb_]eZaZ h fhdjhfem]_h kujhfem]_h kujhf\ha^mo_ ]hem[ufieZlv_f]hem[ufg_[hfeZamjgufg_[hf

Hgmi_jky\ [hdZhldbgmekygZaZ^jZkkfZljb\ZyiZjgbrdm b \^jm]aZkf_yeky IZjgbrdZ kfms_ggh g_^h\_jqb\h rfu]gme ghkhf kfhjsbeky lZdqlhghk_]h\a^_jgmekyd\_jomb lh`_±kh\k_fih^_lkdb±aZ ebekyhahjghb lhg_gvdhHlg_h`b^ZgghklbF_l_ebpZijukgme_s_ ]jhfq_b h[ZhgbohohlZeblZdg_kdhevdhfbgml ::NZ^__\

Hlg_h`b^Zgghklb±kmskdeklhbl\ _^qJi Ko_f_khhl\_lkl\m_lihke_^g__ij_^eh`_gb_ GZdZjlbg_[ueZbah[jZ`_gZ^_\mrdZHgZkfhlj_eZgZ\h ^m dZgZeZ b dZaZehkv kha_jpZeZ qlhlh <kz ebph _z lhgdh_ b i_ qZevgh_[uehih]jm`_gh\ jZa^mfv_HgZg_aZf_qZeZgbijhoh`bo dhlhju_ k ex[hiulkl\hf \abjZeb gZ g_z gb ^\hjgbdh\ dhlhju_ e_gb\h]eZa_eb m \hjhl >\hjgbdh\ Abfg__mljh Y ijhkuiZxkvb ih^oh`md hdgmFhjhagh_kheg_qgh_mljhKb g__ h]jhfgh_ g_[h gZ^ ]heh\hc <kz aZkuiZgh kg_]hf Hg hke_ib 


l_evgh[e_klblgZa_fe_hljZ`Zykhegp_K_j_[jhf k\_jdZxl \ kb g_\_ g_[Z kl\heu [_j_a b yjdh kbyxl djbklZeebdb kg_]Z gZ \_l\yo ^_j_\v_\ K\_lylky kg_`ghc [_ebaghc kl_gu ^hfh\ [ebklZxl `_ e_agu_djurbemqZlkyb bkdjylkygZkhegp_k\bkZxsb_k djurkh kmevdbG_\hafh`ghhlhj\Zlv]eZahlwlhcnZglZklbq_kdhcdjZkhlu ykgh]habfg_]hmljZ©;uklj_c\ e_kGZeu`bª±^mfZxy bf]gh \_ggh\ukdZdb\ZxgZmebpm >h[jZyj_qdZ Kd\hjzgmrdZ ± g_[hevrZy e_kgZy j_dZ ih\_kl\ g_\hkde ijh klh_jZkijhklj HgZijh[bjZ_lkyih^gm]em[hdh]hh\jZ]Zl_q_lb l_q_l k_[_ ih dZfmrdZf @bagv m g_z k\hy gZ ^jm]bo g_ihoh`Zy @ZjZ klhbl gZ a_fe_ \ukuoZxl a_e_gu_ ljZ\u ohjhgblky hl aghy \k_ `b\h_ Z m Kd\hjzgmrdb \ h\jZ]_ ijhoeZ^Z A_e_gb jZaghc b p\_lZfb fZebggbdm±\k_fmijb\hevghjZklb\hae_Kd\hjzgmrdb K\hyC k\hy >k@±kh]e]emol\ >\@±kh]ea\l\ >Z@±]e[_am^ >c @±kh]ea\fy]d >ZC@±]em^ [a\ Khqbg_gb_ I_j_^ gZfb dZjlbgZ B W =jZ[Zjy ©N_\jZevkdZy eZamjvª Om ^h`gbd bah[jZabe ykguc kheg_qguc n_\jZevkdbc ^_gv G_[h [_a h[eZqgh_ yjdh]hem[h_ Z [eb`_ d ]hjbahglm ± ]mklhkbg__ Kg_] k\_leh]hem[hc\ l_gbkbg_\Zluc< p_glj_ dZjlbgu ±[_ehkl\hev gZy [_j_aZ HgZ \_l\bklZy \ukhdZy kl\he __ ke_]dZ bah]gml Z gZ fZdmrd_ _s_ hklZebkv ijhreh]h^gb_ [mjh`_elu_ ebklvy >jm]b_ ^Zevgb_[_j_adbf_gvr_ b kljhcg__Kl\heu[_j_alh`_aZeblu]h em[h\Zlufhlk\_lhf<b^bfhbaaZ h[beby ]hem[h]h p\_lZ dZjlbgZ b gZa\ZgZ©N_\jZevkdZyeZamjvª JZggbciha^gbclh]^Zl_i_jvmljh\_q_j ;_eucq_jgucyjdbclmkdeuc[e_^gucjmfyguc Rbjhdbcmadbcdhjhldbc^ebgguc @ZjZoheh^]hjyqbcoheh^gucgZ]j_lvhklm^blv ;ebadh^Ze_dhih^a_fgucgZ^a_fguc\\_jo\gba GZj_qbylh]^Zl_i_jv[ebadh^Ze_dh\\_jo\gba

 Mq_gv_ Âąk\_lZ g_mq_gv_ ÂąlvfZFy]dh kl_e_l^Z`_ kldh kiZlv< ]eZaZg_o\ZebZ aZ]eZaZg_ dhjbKuluc ]heh^
gh]h g_ jZamf__l AZ fZe_gvdbf ih]gZeky Z [hevrh_ ihl_jye F_gvr_ ]h\hjbZ [hevr_ ^_eZc Kl_e_l±]eZ]kij bkde klhbl\ gZkl\jebp__^q =heh^gh]h

 <hed gZb\guc Z ebkZ obljZy E_\ ojZ[juc Z aZyp ljmkeb \ucFmoZ fZexk_gvdZyZ kehg h]jhfgucY]gzghd keZ[ucZ \hed kbevgucEbkbpZmfgZyZ \hjhgZ]emiZyKlj_dhaZe_gb\ZyZ fmjZ \_cljm^hex[b\uc IZfylgh_ijhbkr_kl\b_ebeh\u_kmf_jdbyjdhk\_jdgmlv kbygb_ a\_a^ b^lb p_ihqdhc aZf_lZlv ihjhr_c aeZy \vx]Z m]jh `Zlv[_^hc`mldZyf_l_evijh\_klbghqv`_e_agZy\u^_j`dZklZ jZebkvihfhqvkfmlgu_hq_jlZgby Yjdh±lmkdeh[e_^gh[ezdeh F_l_ ev±f_l_ev >f @±kh]ea\fy]d >b@±]eZkg[_am^ >l @±kh]e]emofy]d >w@±]eZkgm^ >e @±kh]ea\fy]d [a\

H ly`_ehcjZ[hl_±h ljm^ghcjZ[hl_k ly`_eufgZkljh_gb _f±k iehobfgZkljh_gb_fly`_eucaZiZo±j_adbcaZiZol\_j^Zy jmdZ ± m\_j_ggZy jmdZ l\_j^u_ agZgby ± dj_idb_ agZgby l\_j^Zy dh`Z ± `_kldZy dh`Z k\_`bf mljhf ± ijhoeZ^guf mljhf k\_`b_ fukeb±gh\u_fukebjZa[blvihe_gZmqZkldb±jZa^_eblvgZmqZ kldbjZa[blv\jZ]Z±ih[_^blv\jZ]Z K gZkljh_gb_f±kmsgZ±b_kjjklhbl\ _^qLi

K e_]dbfjxdaZdhf±k ly`_eufjxdaZdhf kdeLi_^ q e_]dmxaZ^Zqm±ljm^gmxaZ^Zqm kde<i_^q ihe_]dhfm fhjham±ihkbevghfmfhjham kde>i_^q \ klZjhfkZ^m±\ fheh^hfkZ^m kdeIi_^q gZklZjmxd\Zjlbjm±gZ gh\mx d\Zjlbjm kde<i_^q \ fy]dhfdebfZl_±\ kmjh\hfdebfZl_ kdeIi_^q gZfy]dhf^b\Zg_±gZ`_kldhf^b\Zg_ kde Ii_^q h k\_`_foe_[_±h q_jkl\hfoe_[_ kdeIi_^q \ k\_`_cjm[Zrd_±\ ]jyaghcjm[Zrd_ kdeIi_^q ]emobf ]hehkhf±a\hgdbf]hehkhf kdeLi_^q \ ]emohfi_j_med_± \ fgh]hex^ghfi_j_med_ kdeIi_^q gZl\_j^hf ]jmgl_ ± 


gZfy]dhf]jmgl_ kdeIi_^q k l\zj^hc\he_c±khkeZ[hc \he_c kdeLi_^q  ^bdlZgl  ©Rdhevguckeh\ZjvZglhgbfh\ªF=Ev\h\ Fhkd\Z Keh\Zjvij_^gZagZq_g^eyrdhevgbdh\Keh\ZjgZyklZlvy khklhbl ba ]jZffZlbq_kdbo ihf_l kZfh]h keh\Z qZs_ \k_]h k lhe dh\Zgb_f b Zglhgbfh\d g_fm IeZg G_h[udgh\_ggZylbrbgZ Kg_`gh_[_afhe\b_ ©I_j\uckg_]hq_gvd ebpma_fe_ª AZkl_gqb\Zyg_\_klZ

 M[hjdZ oe_[guc mdjZkyl ijbg_keb ]h\hjeb\uc aZdhedZ [_a\_lj_gguca_feyghcgZ^j_`mlijb[_j_]eb

K Xjhc±kms\ nhjf_Li_^qijboh^bf±]eZ]\ nhj f_gZkl\j\ f ebp_\hfgqdjZkyl±]eZ]\ nhjf_gZkl\j\ f ebp_\hfgqe_klgbqgmx±ijbeZ]\ nhjf_`j_^q<i de_ldm±kms\ nhjf__^q<i Ijh\h^Z±ijh\h^blv\h^blvijh\h^dZ JZa\_^dme_klgbqgmxde_ldm Ijh\h^Z g_kzl fhglzj Ih\_klg_\hkdeijhklh_jZkijhklj

AZ]Z^dZijbjh^u  \ `b\hlghf`blvaZ]Z^dbaZ]Z^hq_gjZa]Z^ZggZy fbj±\ fbj_fu±gZfbaZ]Z^hqgu±aZ]^hq_gaZ]Z^dZ±aZ ]Z^db Ijb\e_dZl_evghklv \ `b\hlghf fbj_ lzfgu_ m[b\Z_l a_feb kbevg__`_eZgb_`blvqZsb\heg_gby Ij_^eh`_gbyk h^ghjh^gufbqe_gZfbi_j\h_\lhjh_lj_lv_

Badhjb^hjZ fu \oh^bf\ k\_lemx dhfgZlm Badhjb^hjZ±kmsJi_^q\oh^bf±]eZ] _ efgq\ k\_lemx±ijbeZ]_^q`j<i < dZ[bg_l_ h^gh hdgh b [ZedhgM hdgZ gZoh^blky dh`Zguc ^b \Zg GZ hdg_ ijbkljhbeky fZ]gblhnhg K ^jm]hc klhjhgu ^b\ZgZ ihf_sZ_lky dgb`guc rdZn < m]em ijbxlbeky l_e_\bahj jy^hf lmf[hqdZk l_e_nhghf Baf_g_gb_nhjfukeh\Z bf_gZkms_kl\bl_evgu_b ]eZ]heu Imklu_d\Z^jZlbdbhagZqZxlgme_\h_hdhgqZgb_
 Q_l\_j] B i _^ q Âą q_l\_j]Z J i q_l\_j]m > i q_l\_j] <i q_l\_j]hf Li h q_l\_j]_ Ii f_klh Âą f_klZ Bifgq f_kl f_klZf >i f_klZ <i f_klZfb Li h f_klZo^_ehÂą^_eZ Bifgq ^_e Ji ^_eZf >i ^_eZ < i ^_eZfb Li h ^_eZo Ii >_dZ[jvkdbc^_gv kdeBi_^q \ fh_chdhgghcjZf_ kdeIi_^q G_ijhk\_le_\l_fg__lg_[hkdehg kdeBi_^q LhjqZldZdfzleu kdeBifgq \_l\b kdeBifg q aZ^hfZfb kdeLi_^q AZ[bluckg_]hf kdeLi_^q h^bqZe[Zedhg kdeBi _^q KYFZjrZd

< hdhgghcÂąijbeZ]klhbl\ `j_^qIi LhjqZÂśl ÂąlhjqZl >l@Âąkh]e]emol\ >Z@Âą]eZkg[_am^ >j@Âąkh]ea\l\ >qÂś@Âąkh]e]emofy]d >ZC@ ]em^ >l@Âąkh]e]emol\ [a\

Ebeh\Zykbj_gv Iurgu_ g_`gu_ ]jha^vy kbj_gb pZjyl gZ^ kZ^hf ih\_kl\ g_ \hkde ijhklh_ jZkijhklj P\_lZ lzieuo \_k_ggbo kmf_j_d L_o g_i_j_^Z\Z_fuokbj_g_\uohll_gdh\qlh`b\ml gZjZkk\_l_yjdh]h ^gygZ^fhj_f =?GbdheZ_\Z

Kbj_g_\uo±ijbeZ]klhbl\ fgqJi Yjdh]h]jha^vy [md\Zy h[haga\mdZ  >\moe_lg_c KZr_ \ keh\_ ©hlim]b\Zlvª ihqm^beky lhl `_ dhj_gvqlh\ ©im]h\bp_ªHgZlZd b kijhkbeZ m [Z[mrdbihiulZ\ r_cky jZkkl_]gmlv _c iZevlh ©AZq_f lu f_gy hlim]b\Z_rv"ª ?c hq_\b^ghohl_ehkvqlh[uiZevlhhklZ\Zehkv©aZim]Zggufªlh_klv aZklz]gmlufgZ\k_im]h\bpu DQmdh\kdbc

AZo\Zlu\ZxsZydgb]Z GbdblZ k_e qblZlv ©<kZ^gbdZ [_a ]heh\uª AZ djm]euf klhehf ih^[hevrhc eZfihckb^_eb k dgb]Zfb fZlmrdZ b :jdZ^bc B\Zgh \bq ih\_kl\ g_\hkde ijhklh_ jZkijhklj _klv h^ghjh^gu_ ih^ 


e_` AZ[hevrhxi_qvx±ljljljlj ±ibebe ^_j_\yr_qdm k\_j qhdIhlj_kdb\ZeZ\ khk_^g_cl_fghcdhfgZl_iheh\bpZ <kZ^gbd [_a ]heh\u fqZeky ih ij_jbb oe_klZeZ \ukhdZy ljZ\Z \koh^bedjZkgucf_kypgZ^ha_jhfGbdblZqm\kl\h\ZedZd\hehku m g_]hr_\_eylkygZaZlued_Hghklhjh`ghh[_jgmekyaZq_jgufb hdgZfb ijhg_keZkv dZdZylh k_jh\ZlZy l_gv FZlmrdZ kdZaZeZ ih^ gy\]heh\mhldgb]b©<_l_jih^gyekyd ghqb[m^_l[mjZgª Lzfghc K_jh\ZlZy A^jZ\kl\mc^hjh]hcFbrZ DZd lu ih`b\Z_rv" Qlh bgl_j_kgh]h ijhbkoh^bl" Fu \q_jZ ijhklh aZf_qZl_evgh koh^beb \ ]hklb d Ex^fbe_ B\Zgh\g_ lu __ ohjhrhihfgbrv <ajhkeu_ibebqZcgZdmog_Z fuk Dhe_cb]jZ eb\ _]hdhfgZl_KgZqZeZfuihkfhlj_ebgh\ucnbevf±ijh^he`_ gb_ ©A\_a^guo \hcgª Nbevf gZf hq_gv kbevgh ihgjZ\beky b fu j_rbeb\ g_]hihb]jZlvFulZdm\e_debkvb]jhcqlhg_aZf_lbeb dZdkl_fg_ehaZhdghfFZfZiha\ZeZf_gy^hfhcZ aZdZgqb\Zlvb] jmlZdg_ohl_ehkvFuj_rbeb^hb]jZlv\ ke_^mxsb_\uoh^gu_: ihdZy kb`mb jbkmxkZfu_bgl_j_kgu_f_klZba©A\_a^guo\hcgª >hk\b^ZgbyG_aZ[u\Zcfg_ibkZlv L\hc^jm]Dhey Kf_euchkf_e_lvkf_evqZdkf_ehklvhkf_eblvky =jyaguc ]jyag_gvdbc ]jyagh\Zluc aZ]jyagblv ]jyagmey ]jyav Lzfgucl_fghlZl_fgh\Zlucihl_fg_lvaZl_fg_gb_ihlzfdb QbklhlZ qbklxey qbklhiexc qbklbebs_ qbklhl_e qbklucqbkl_gvdbcqbkl_crbcqbklblvihqbklblvaZqbklblv\u qbklblvqbklh^hqbklZ K\_leuc k\_le_crbc k\_le_gvdbc k\_leh\Zluc aZk\_q_gguc k\_lk\_q_gb_hk\_s_gb_jZkk\_lk\_lblvk\_lblvkyk\_lZlvjZk k\_ehaZk\_lblvhk\_lblvk\_lehaZk\_leh Q_jg_lv ihq_jg_lv qzjguc qzjg_gvdbc q_jgxsbc q_jgh\Z lucq_jgvq_jghlZq_jgbpZq_jghazfqzjgh^hq_jgZ

Eu`beu`guceu`gbdeu`gy\h^Z[_a\h^guc\h^yghc \h^blv\h^bl_evghkbevsbdghkblvi_j_ghkaZghkblvghkbdi_ j_ghkbpZ djZkguc djZkgh\Zluc djZkghlZ djZkg_gvdbc ihdjZkg_ gb_djZkb\ucdjZkhlZ ;_a\h^guc Eu`gyœ¹eu`gy 


>e@Âąkh]ea\l\ >u@Âą]eZkg[_am^ >`@Âąkh]ea\l\ >gÂś@Âąkh]ea\fy]d >ZC@Âą]em^ [a\

 GZkdZemgZ[jZku\Zebkvyjhklgu_\Zeu \Ze  <_l_j jZa\_\Z_l \_ylv ijZa^gbqgu_ neZ]b ih\_kl\ g_ \hkdeijhklh_jZkijhklj  Y ^Zx ^Zlv kb]gZe  Ydh\ gZklhcqb\h jZa\b\Z_l jZa\blb_ kbem \heb Y ^hx ^hcdZ dhjh\m M j_dbiZkmlky\heu \he Ki_rblv d ih_a^m Âąki_rdZihki_rblvihki_rguc K_juc dhklxf Âąk_jh\Zluck_j_lvk_j_gvdbc

L_abk Âą: yagZxfZfZihq_fmkj_^Zkj_^hcgZau\Z_lkyWlh ihlhfm qlhhgZihk_j_^bg_g_^_ebklhbl WlZqZklvl_dklZÂąjZkkm`^_gb_ Kj_^ZgZau\Z_lkylZdihlhfmqlhhgZklhbl\ k_j_^bg_g_^_eb

 Y kqblZx qlh gZ^h ibkZlv keh\Z h^bgZdh\h ?keb ibkZlv h^gh b lh `_ keh\h dZ`^uc jZa ihjZaghfm lh ex^yf [m^_l hq_gv ljm^ghihgbfZlv^jm]^jm]ZIhqlZevhgg_kfh`_lihgylvdm^Zg_ klb ibkvfh<jZq g_ ihcf_l j_p_il e_dZjkl\ZRdhevgbd g_ jZa[_ j_lky\ mkeh\bbaZ^Zqb=_heh]b iml_r_kl\_ggbdg_gZc^mlgm`gh ]hf_klZgZdZjl_LZdqlhijZ\bevgh_gZibkZgb_keh\h[e_]qZ_lgZf `bagv Hlf_gyl I_jbgZ±gZ[blZi_jvyfbA_feygbdZ±y]h^dZjy^hfk a_f e_c Rbih\gbdgZa\ZglZdihlhfmqlhgZ_]h\_ldZo_klvrbiuH[t ykgblv gZa\Zgb_ ij_^f_lZ ihfh]Z_l dhj_gv keh\Z Dhj_gv fh`gh bkihevah\Zlv^eyh[tykg_gbygZa\Zgbyihlhfmqlh\ g_faZdexq_gh h[s__agZq_gb_jh^kl\_gguokeh\ Kg_]bjb ijbe_lZxl dh]^Z \uiZ^Z_l kg_] Imklujv ± wlh imklh_f_klh>hfh\hc±kdZahqguc©ojZgbl_evª^hfZ ah\mlkhehf_khagZ_lkyabfhcijbe_lZxlijhklhlZhl]Z^db aZ]Z^Zxm]Z^Zlv 


 zjaZ_lihgbfZ_rvijb\h^bl[hjfhq_l DhgphÂś\ Âądhgph\ >d@Âąkh]e]emol\ >Z@Âą]eZkg[_am^ >g@Âąkh]ea\l\ >p@Âąkh]e]emol\ >h@Âą]eZkgm^ >n@Âąkh]e]emol\ [a\

>gbg_^_ebjZkkdZau\Zxlh k_[_ H^gZ`^u<h\ZjZkdjuedZe_g^ZjvB \^jm]hgmkeurZedZd^gb g_^_ebaZ]h\hjbebŠ: agZ_rvihq_fmy lZdgZau\Zxkv"ª¹kijhkbe \lhjgbdŠ<_^vy \g_^_e_\lhjhcihkq_lmihlhfmy b\lhjgbdªŠ: y ¹q_l\_jlucª¹kdZaZeq_l\_j]Š: ijhiylgbpmy m`_b kZf^h]Z ^Zekyª¹aZdjbqZe<h\ZŠIylgbpZ¹iylZyihkq_lmª GZ[Zyg_b]jZ_l[ZygbklgZ]blZj_¹]blZjbklgZibZgbgh¹ ibZgbkl gZ \bhehgq_eb ¹ \bhehgq_ebkl dgb]b i_j_ie_lZ_l i_j_ ie_lqbd]jmabl]jmaqbdhohlblkyhohlgbd GZ]blZj_ kde gZ\bhehgq_eb kde dgb]b kde GZ\bhehgq_eb¹kms`jkdeklhbl\ _^qIi

< JyaZgb`b\_ljyaZg_p\ I_l_j[mj]_Âąi_l_j[mj`_p\ <h jhg_`_Âą\hjhg_`_p\ Gh\]hjh^_Âągh\]hjh^_p\ LZf[h\_ÂąlZf[h \_p\ :kljZoZgbÂąZkljZoZg_p\h<eZ^bfbj_\eZ^bfbj_p\ Fhkd\_ Âąfhkd\bq <he_c[he Âą\he_c[hebkl Âą\he_c[hebkldZ rZofZlu Âą rZo fZlbkl Âą rZofZlbkldZ iZjZrxl Âą iZjZrxlbkl Âą iZjZrxlbkldZ l_ggbk Âą l_ggbkbkl Âą l_ggbkbkldZ \_ehkbi_^ Âą \_ehkbi_^bkl Âą \_ ehkbi_^bkldZ

QblZlvÂąqblZl_evij_ih^Z\ZlvÂąij_ih^Z\Zl_evgZ[ex^Zlv Âą gZ[ex^Zl_ev mqblv Âą mqbl_ev \h^blv Âą \h^bl_ev kljhblv Âą kljhbl_ev H[s__agZq_gb_Âąlhldlhijhba\h^bl^_ckl\b_ Mqb lvÂąmqblv >m@Âą]eZkg[_am^ >qÂś@Âąkh]e]emofy]d >bC@Âą]em^ >lÂś@Âąkh]e]emofy]d [a\ 


Kbg_\ZlucÂąg_kh\k_fqmlvqmlvkbgbc Ju`_\ZlucÂąg_kh\k_fqmlvqmlvju`bc Dbkeh\ZlucÂąg_kh\k_fqmlvqmlvdbkeuc Kujh\ZlucÂąg_kh\k_fqmlvqmlvkujhc

QZc[m^_lkeZ^dh\ZlucKmikhehgh\ZlucEbfhgdbkeh\Zluc Abfgbc^_gv >_gv[uefy]dbcb f]ebklucDjZkgh\Zlh_khegp_g_\ukhdh\b k_eh gZ^ ^ebggufb ihoh`bfb gZ kg_]h\u_ ihey kehbklufb h[eZ dZfb < kZ^m klhyeb ihdjulu_ bg__f jhah\Zlu_ ^_j_\vy G_ykgu_ l_gb gZ kg_]m [ueb ijhiblZgu l_f `_ l_ieuf k\_lhf ;ueh g_ h[udgh\_gghlboh :GLheklhc

F]ebkluc Ihey Âąihey >i@Âąkh]e]emol\ >Z@Âą]eZkg[_am^ >eÂś@Âąkh]ea\fy]d >Z@Âą]eZkgm^ [a\

Klhebd]\ha^bddZjZg^Zrbd kughd]hehkhdneZ`hd\_l_jhd ^b\ZgqbddhklxfqbddZjfZgqbd dhgn_ldZdhjabgdZju[dZ dbklhqdZ\ZahqdZdhnlhqdZ k\_`_gvdbcZe_gvdbc`zel_gvdbcdjZkg_gvdbc KbghgbfuijbeZ]Zl_evgu_ Ze_gvdbc djZkg_gvdbc :e_gvdbc p\_lhq_ddjZkg_gvdbcieZlhq_d B\mrdZb\mrdZa_e_gZyfhy Qlh`_lub\mrdZg_\_k_eZklhbrv" Bebl_[yb\mrdZkhegurdhf i_qzl Khegurdhf i_qzlqZkluf^h`^bqdhf k_qzl Ih^dhj_rhd dexq_\Z\h^Zl_qzl" Klhbrv

 mjZe_pkha^Zl_evZkljZoZgdZ^\hjgbd[ZjgZme_pbkiu lZl_evijh\h^gbdjZ[hlgbdfhkd\bq  \udexqZl_ev aZdhedZ ij_^hojZgbl_ev ^\hjgbd ijh\h^gbd e_cdZ G_agZdhfZydhfgZlZ


Hldju\]eZaZG_agZcdZm\b^_eqlhe_`bl\ qm`hcdhfgZl_Ih m]eZf klhyeb fZe_gvdb_ dj_kebpZ ih\_kl\g_\hkdeijhklh_jZk ijhklj GZkl_gZo\bk_ebdh\jbdbb dZjlbguk bah[jZ`_gb_fjZa guop\_lh\M hdgZklhyedjm]eucklhebdGZgzf\ha\urZeZkvdmqZ jZaghp\_lguo gblhd ^ey \urb\Zgby b e_`ZeZ ih^mr_qdZ \ky mlu dZggZyb]hedZfbkeh\ghhs_lbgb\rbckyz`bd ;_ah[eZqgh_ g_[h [_aemggZy ghqv [_am^Zjguc ]eZkguc [_a\dmkgucoe_[[_a[he_ag_ggucmdhe[_a]jZfhlgucmq_gbd QZkh[_^Zijb[eb`Zeky Lhihl ih ^\hjm jZa^Zeky ih\_kl\ g_\hkde ijhklh_ jZk ijhklj <oh^ylk_fv[h]Zluj_c K_fvjmfyguomkZq_c KlZjrbcfhe\beŠQlhaZ^b\h <kzlZdqbklhb djZkb\h Dlhlhl_j_fijb[bjZe >Zohay_\ih^`b^Zeª I_j_^mlj_gg_caZjzx ;jZlvy^jm`ghxlheihx <u_a`Zxlih]meylv K_juomlhdihklj_eylvIjb[eb`Zeky¹m^Zeyeky\oh^yl¹\uoh ^yl\u_a`Zxl¹\t_a`Zxl I_j_^mlj_gg_c¹ijbeZ]klhbl\ `j_^qLi <u_a`Zxl¹]eZ]kijklhbl\ gZkl\jfgqe <\_klb \t_oZlv \\_jom [_aua\_klguc [_aufygguc [_a \j_f_gguc [_kihe_aguc [_aaeh[guc [_aaZdhgguc [_klj_i_lguc [_kihe_aguc i_j_ghkblv i_j_\h^blv i_j_eh`blv i_j_Zll_klZpby i_j_kfhlj_gguc < \hjhlZ\ ebph\ klZdZg[_aiZkihjlZ[_a\_klb[_a]heh\u K_jh\Zluc jZd_lqbdb ^hfbd \u\_aml [_aex^guc keurbf[_kihkZ^hqgucrZofZlbkldZdh`Zguc [_kdjZcgbcmjZe_pijhrmfblihkZ^dZijb_^_rv Klhyeh k_jh\Zlh_ [_aex^gh_ mljh GZrZ rZofZlbkldZ aZgyeZ i_j\h_f_klh  iZjd_lguc ]jmaqbd  ijb\_aml i_j_oh^ \u[_]ml [_a]hehkuc i_j_ibkqbdijbrdhevguc[_a\j_^guc K\_lblhdgh¹hkgh\Zkhklhbllhevdhbadhjgy Mihjgucebklhd
om^h`_kl\_ggucklbev

 fhjhah\e_`blqzjguc`zeluf hkuivoheh^gucebklhdgZhj_rgbd_aZp_iblvmkgmeh K\yau\Z_lij_^eh`_gbykeh\h\kz <kz >n@±kh]e]emol\ >k¶@±kh]e]emofy]d >h@±]eZkgm^ [a\ Y klhx i_j_^ wlbf ihke_^gbf ijhajZqguf ebkldhf b ex[mxkv bf ih\_kl\g_\hkdeijhklh_jZkijhklj_klvh^ghjh^gu_kdZa <_kv e_k qzjguc imklhc b oheh^guc ih\_kl\ g_\hkde ijh klh_jZkijhklj_klvh^ghjh^gu_kdZa <u[hjhqgh_baeh`_gb_ Ihke_^gbcebklhj_rgbdZ Iha^g_chk_gvxq_eh\_dihrze\ e_kb m\b^_edmklhj_rgbdZgZ \_ld_ dhlhjh]h _sz ^_j`Zeky ihke_^gbc ijhajZqguc ebklhd <k_ ^_j_\vyklhyeb]heu_ih^gbfbe_`Zebdmqbebklv_\Ih^hkbghc± qzjgu_ebklvyih^ [_jzahc±`_elu_ ih^ ebkl\_ggbp_c ±hjZg`_ \hkbgyyo\hy ©DZdwlhlebklhdkfh]mp_e_lv"ª±m^b\eyekyq_eh\_d?fmdZaZ ehkvqlhh^bghdbcebklhj_rgbdZihoh`gZ`zeluch]hg_dLhevdh hgh^bgk\_lblky\ l_fghfb fjZqghfe_km ih^jm]Z ±^jm`guc±^jmavyoh^hdb±oh`m ±oh`^_gb_ k\_lbl ± k\_qZ ± hk\_sZlv [e_kd ± [e_kl_lv \ha^mo ± \ha^mrguc \hajZablv±\hajZ`_gb_ghkblv±ghrZdZf_gv ±dZf_r_d[ZjZg ± [ZjZr_d ]j_[zl ± ]j_[ey gZkuiv ± kuiex kihj ± hkiZjb\Zlv \e_alv±eZablv  [e_kl_lv ± [e_s_l dheuoZlv ± dheur_l kdZaZlv ± kdZ`m ibkZlv ± ibrm dhjfblv ± dhjfex eh\blv ± eh\ex jZa]jZnblv ± jZa]jZnex

Kb^_lvÂąkb`m ^` \yaZlvÂą\y`m a` hldZiu\ZlvÂąhl dhiZx Zh kljhblvÂąmkljZb\Zlv hZ \_jl_lvÂą\_jqm lq i_dm Âą i_qzl dq ex[blv Âą ex[ex [[e aZh[eZqguc Âą h[eZdh qd dmiblv Âą dmiex iie ^hjh]Z Âą ijb^hjh`guc ]` moh Âą gZmr gbd or ihk_lbe Âą ihk_s_gb_ ls klj_fblvky Âą klj_fe_gb_ ffe kl_j_]m Âą kl_j_`zl ]` \hkdebdgmlv Âą \hkdebpZl_evguc dp kd\hj_pÂąkd\hj_qgbd pq kljb]mÂąkljb`_guc ]` ^hkdZ Âą^hs_qdZ ks ^hkm]Âą^hkm`bc ]` [_j_]ebÂą[_j_`zf ]` 


Dmiexi_gZeihk_lbefma_ckl_j_]m^hf[_j_]ebdgb]b <_jqm±]eZ]kij bkde klhbl\ gZkl\j\ _^qe <bohj ±\bojum]he ±m]euq_ohe ±q_oeu dZr_ev±dZreyma_e ±maeZj_f_gv±j_fgy ih^ha\Zlv±ih^au\Zlvih^hj\Zlv±ih^ju\Zlv neZ`hd ±neZ`dZebklhd ±ebkldZ ]hj_p ±]hjpZdmi_p ±dmipZ

Imo±imrhd±imrdZdehd±dehqhd±dehqdZ[_j_]±[_j_ `hd ± [_j_`dZ kg_] ± kg_`hd ± kg_`dZ f_rhd ± f_rhq_d ± f_ rhqdZhj_o±hj_r_d±hj_rdZieZlhd±ieZlhq_d±ieZlhqdZma_ ehd±ma_ehqdZ E_khk_gvx F_`j_^_xsbo\_jomr_d IhdZaZeZkvkbg_\Z AZrmf_eZm himr_d Yjdh`zelZyebkl\Z Ilbpg_keurghLj_kgmef_edbc H[ehfb\rbckykmqhd Bo\hklhff_evdZy[_edZ Ez]dbc ^_eZ_liju`hd KlZeZ_ev\ e_kmaZf_lg_c± ;_j_`zl]mklmxl_gv Ih^hkbgh\bdihke_^gbc K^\bgmereyimgZ[_dj_gv :LL\Zj^h\kdbc

E_lgbci_caZ` GZkZfhf[_j_]mjmqvym a_ezgh]he_kgh]h[hehlpZ]mklhp\_lml g_aZ[m^db Hq_gv ohjhrb b djZkb\u wlb fZe_gvdb_ ]hem[u_ p\_lu ih\_kl\ g_\hkde ijhklh_ jZkijhklj _klv h^ghjh^ kdZa < djhr_qguoboe_i_kldZodZd[uhljZabeZkv]hem[bagZe_lg_]hg_[Z Ijbylgh kfhlj_lv gZ qbkluc ]hem[hc dh\_j jZajhkrboky m jmqvy g_aZ[m^hdLboh`mjqblie_s_lkye_kghcjmq__d: \ukhdh\ukhdh \ ]hem[hf e_lg_f g_[_ gZ^ g_ih^\b`gufb fZdmrdZfb \ukhdh]h e_kZlbohieu\ml[_eu_e_lgb_h[eZdZ BKKhdheh\Fbdblh\

;_j_]m ±[_j_`hd]mklh ±]ms_hljZabeZkv±hljZ`_gb_qbkluc ±qbs_lboh ±lbr_ie_s_lky±ie_kdZlvky\ukhdh±\ur_g_ih^ \b`gufb±^\b]Zlvkyh[eZdZ ±h[eZqguc 


 kmqhd±kmddZf_r_d±dZf_gvq_j_ghd±q_j_rhd^jm]± ^jm`bs_frbkluc±fho jZahevx±jZaeblvgZ^dmkblv±gZ^hj\Zlvkh^jZlv±klZsblv jhkibkv±jZkibkZlv Zle_lbq_kdbc±dmi_q_kdbcq_j_rhd±dZf_r_dmq_gb_±dm iZgb_fmqbl_evguc±\i_qZlebl_evguc

>_gv±^g_\ghcaZ[jhkblv±aZ[jZku\Zlveh`v±e`_p[hd ±[hqhdkg_`hd±kg_]]hlh\ex±]hlh\ghklvmdjZrZlv±mdjZkblv aZ[jhkblv ± aZ[jZku\Zlv gZdhehlv ± gZdZeu\Zlv bah]gmlv ± ba\_k lb

 < kZjZnZgqbd_ moh^bl r_jklyguf rZjnhf lboZy [_a emggZy ghqv < lbomx[_aemggmxghqv d gZf \ ^hf ihklmqZeky ]hklv;ukljh moh^bl `Zjdh_ e_lh Y h[fhlZe r_x r_jklyguf rZjnhf b hlijZ \bekygZijh]medm RbjhdZy kdZl_jlv i_qzf ibjh`db \ lZj_ed_ ijhihehkdZlv klZdZgukt_klv [ml_j[jh^k h\hsgufkZeZlhfhl\ZjghcdZjlhn_ev \dmkgucaZ\ljZdgZevzf fykghc[mevhga_feygbqgh_ \Zj_gv_rhdh eZ^gZydhgn_lZ[eZ]h^ZjblvaZm`bg]hlh\exkv d hlt_a^m <imklblv\lZsblvh[l_kZlvh[kljm]Zlvih^]hlh\blvih^ rmlblv ij_^\b^_lv ij_^qm\kl\h\Zlv gZ^\yaZlv gZ^ibeblv k[_ j_qvk`_qvhl[jhkblvhlklbjZlv Ij_^kdZaZgb_ ij_^gZagZq_gguc i_j_oh^ i_j__oZlv \t_a `Zlv\ibkZlvh[kdZdZlvh[hagZlvkyih^t_a^ih^h]gZlvgZ^kljhc dZ gZ^hj\Zlvky kf_klblv kh_^bgblv hldhehlv hlhfklblv h]jZ^Z h[g_klb ^h[jZlvky ^hfqZlvky ihkfhlj_lv ih[_`Zlv ijhfheqZlv ijhclbaZihegblvaZa\_g_lvgZihegblvgZ[_]Zlvky H[hclb ]e i_j_kfhlj_lv ]e ih^hkleZlv ]e ijh\h`Z luc kms ijh\ha]eZrZlv ]e ih^gh`b_ kms ih^fhkldb kms h[e_^_g_lv ]e h[gZjm`b\Zlv ]e gZ^abjZl_ev kms Khj\Zlv±kju\Zlvhlha\Zlv±hlau\Zlvih^h]gZlv±ih^]h gx

M\Z`_gb_ljm^ghaZjZ[hlZlvghe_]dhihl_jylvOhlv\ i_gvdhehlblvebrv[u^_gvijh\h^blv?fm^Zcybqdh^Z_s_b h[emie_ggh_ AZ ibjh]hf ^Z qZ_f b fu g_ ih^dZqZ_f Mf_e \aylv mf_c b hl^Zlv K eh^uj_f ih\_^_rvky ± ]hjy gZ[_j_rvky GZkdhjh^_eZlv±i_j_^_eu\Zlv Ih\_^_rvky±]eZ]kijklhbl\ [m^\j_^qe 


<aylv >\@±kh]ea\l\ >a @±kh]ea\fy]d >Z@±]eZkgm^ >l @±kh]e]emofy]d [a\

 ;_a[he_ag_gguc [_kieZlguc [_kdhaujdZ \hagZ]jZ^blv \hki_lv ih^\b] \afZogmlv \kdjbdgmlv gba\_j]Zlvky k \ukhlu ba]b[Zlvkybkihjlblv ;_krmfguc [_kqbke_gguc jZkq_jlblv jZkrbjblv jZk s_^jblvky [_kqm\kl\_gguc jZkr_\_eblv jZa`bfZlv [_a`bag_g gucjZks_ebgZ[_a\dmkguc

 ;_ajZ[hlbpZ kms [_agZdZaZggh gZj_q [_afhe\guc ijbe \a[_e_gblvky ]e \a[Zelu\Zlv ]e gba\_j`_gb_ kms jZkkZ^Z kms jZafbgmlvky ]e  \a^uoZlv jZa]ey^_lv jZa[_] [_a[j_`guc \ha]eZk [_a]jZgbqguc bafhjhav qj_af_jguc

bkijZ\blv jZkp\_l \kdZjZ[dZlvky [_kihfhsguc jZkiheh`blvky [_kij_^_evguc \hkiZe_gb_ jZkihjy^hd [_kp_evguc jZkkfhlj_lv jZkk\_l jZkibkZgb_ KijZ\blvkyk[_]ZlvkibkZlv

IhjZkibkZgbx mjhd jmkkdh]h yaudZ m gZk k_]h^gy i_j\uc Mqbl_evgbpZ jZa^ZeZ l_ljZ^b >_`mjguc kl_j k ^hkdb b fu jZk djueb l_ljZ^b b gZqZeb jZ[hlZlv KgZqZeZ fu aZgbfZebkv bkijZ\ e_gb_fhrb[hdZ ihlhfgZ^h[ueh\kihfgblvb jZkkdZaZlvijZ\beh h ijZ\hibkZgbbijbklZ\hdFujZkkfhlj_eblZ[ebpmb k^_eZeb\u \h^h gZibkZgbbijbklZ\hdgZ±a k Qlh[ug_hrb[blvky\ gZib kZgbbgZ^h\hkiblu\Zlv\gbfZgb_ JZa[blv jZa^Z\Zlv jZa]jmablv

jZkimklblv jZkibeblv jZkqbklblv
jZa`_qv jZa]j_klb jZa^_eZlv

 k^Zlvk[_]Zlvk[blvk^_eZlvkimklblvkyklhedgmlvk]h \hjblvky  jZa^Zlv ba[_`Zlv jZa[blv [_a^_ckl\h\Zlv jZkimklblv jZk lhedZlvjZa]h\hjblvky a^_kva^Zgb_a^hjh\uca^jZ\kl\mc\haqbdgbadbca^_rgbc K^Zlv >a@Âąkh]ea\l\ >^@Âąkh]ea\l\ >Z@Âą]eZkgm^ >l @Âąkh]e]emofy]d [a\ JZa\bglblvjZkimklblv ih^klZ\blvih^^_j`Zlv hl^Z\ZlvjZa^Z\Zlv kkuiZlvk]hj_lv bkim]Zlvkybaay[gmlv [_ajZ^hklguc[_kkbevguc jZkkqblZlvjZa]hjyqblvky gZ^kljhblvjZkkljhblv IhemqblvjZkqzl\_jghjZkkqblZlvjZkqzleb\ucq_eh\_d

: p\_lhdb ]h\hjbl Âą A^_kv \h \j_fy Hl_q_kl\_gghc \hcgu ijhebeZkv djh\v ]_jhy GZ wlhff_kl_y b\ujhk >_\hqdbgbadhihdehgbebkvp\_ldmFZdZHglZdhc`_ZeucdZd djh\v]_jhy Âą Fh`_l [ulv a^_kv ijhrze fhc ^_^mrdZ" Âą lboh ijhfhe\beZ ^_\hqdZ k kbgbfb ]eZaZfbÂŤ <:Kmohfebgkdbc Khqbg_gb_ mq_ gbpu

Ijhfhe\beZÂą]eZ]kijklhbl\ ijhr\j_^q`j

<kdhj_\t_a`Zlv\ d\Zjlbjmh[klZ\blvdhfgZlmjZkklZ\blv f_[_evihmadhfmdhjb^hjm\ijZ\hgZh]jhfghf[Zedhg_dhjabgdb k p\_lZfb ihehqdZ ^ey dgb] `mjgZeh\ [jhrxj kb^_lv ke_\Z gZ fy]dhf^b\Zg_jZkrblh_ihehl_gp_ Meh`blv iheh`blv Âą iheZ]Zlv gZeh`blv Âą gZeZ]Zlv ijb eh`blv Âą ijbeZ]Zlv i_j_eh`blv Âą i_j_eZ]Zlv ijheh`blv Âą ijh 


eZ]Zlv keh`blv ± keZ]Zlv jZaeh`blv ± jZaeZ]Zlv baeh`blv ± ba eZ]Zlv\haeh`blv±\haeZ]Zlvij_^eh`blv±ij_^eZ]Zlv\eh`blv± \eZ]Zlv^heh`blv <haeh`blv \_ghd ij_^eh`blv ihfhsv ijheh`blv imlv gZ eZ]Zlv\aukdZgb_ <ueh`blv gZeh`blv ij_^eZ]Zlv jZaeZ]Zlv \eh`_gb_ ij_^eh`_gb_jZaeh`_gb_meh`_gb_ <ukdZaZlv ij_^iheh`_gb_ aZdhgqblv ij_^eh`_gb_ baeh `_gb_ijhkdehgylvijbeZ]Zl_evgh_baf_gblviheh`_gb_ijhba\_ klbkeh`_gb_mf_gvrblvkeZ]Z_fh_ KhklZ\blvij_^eh`_gb_±k^_eZlvij_^eh`_gb_

IZiZhleh`be]Za_lm b jZkkl_]gme \hjhl jm[ZobHg mxlgh jZkiheh`beky\ dj_ke_FZfZij_^eh`beZ_fmqZrdmqZyK_klj_g dZmeh`beZdmdemkiZlv

 <br_gdZ jhkeZ ih^jZklZeZ b gZdhg_p \ujhkeZ k[_j_]eb jZkl_gb_\ujZs_ggucrdhevgbdZfbkZ^g_[hevrhcjhklhq_d M gZk^hfZ_klvjZagu_dhfgZlgu_jZkl_gbyZehwljZ^_ kdZgpbynbZedZ]_jZgv LjZ^_kdZgpbx b nbZedm iheZ]Z_lky ih eb\ZlvdZ`^uc^_gv]_jZgviheb\Zxlj_`_Z Zehw ±kh\k_f j_^dh jZa\ g_^_exY \ujhk gZq_luj_kZglbf_ljZ <ajZszgguc ijhbajZklZlv ihjhkev jZkl_gb_ jZklmsbc jhklhd bkde 

>mrbklh_jZkl_gb_ <k_o[hevr_mdjZrZ_lgZraZfdgmluca_fghcfbjhdg_dh_\u khdh_jZkl_gb_k iurgufb[_eufbp\_lZfbLh_klvdZ`^ucp\_ lhd\ hl^_evghklbhq_gvfZeb [ue [u \h\k_ g_aZf_l_ggh kh[jZ ebkv p\_lu gZ kl_[e_ \ [_kqbke_gghf fgh`_kl\_ b h[jZamxl iurgmx[_emxke_]dZ`_elh\ZlmxrZidm: lZddZdkl_[ebwlh]h jZkl_gbygbdh]^Zg_jZklmlihh^bghqd_lhiurgu_rZidbkeb\Z xlkyb \hl m`_ dZd [u [_eh_ h[eZdh ^j_fe_l kj_^b g_ih^\b`ghc e_kghcljZ\u JZkl_gb_±\ujhkfgh`_kl\_±fgh]h^j_fe_l±^j_fZlv JZklbl_evghklv gZr_c f_klghklb ij_^eZ]Zlv kihkh[ i_j_ kZ^db^_j_\v_\ijheh`blvljhibgdm\ aZjhkeyodjhr_qgucjhklh q_dih^jhkebgZ]jy^d_\ujZs_ggucgZfbkZ^ijhbajZklZlv\ imk lug_jZaeh`blvjZkl_gby^ey]_j[Zjbyke_\Zhlf_gy 


<_lhqdZ \ujZklZ_l ba ihqdb JZajZklZxlky e_kgu_ ihehku <u jZkl_l b jZkimklblky lxeviZg <kx^m b \_a^_ [m^m jZkkdZau\Zlv h \uklZ\d_ @_em^_\uc ± `zem^v `_elbagZ ± `zeluc r_edh\bkluc ± rzed^_rz\uc[_q_\Z±[_qz\dZq_eghd±qzegq_jg_lv±qzjguc \uq_jdgmlv±\uqzjdb\Zlvs_eqhd±szedgmlvs_dZ±szqdZ Kfbjgh\ihohayckdbaZr_eaZj_r_ldm Mf_eh\aye\ jmdb`_e_agmxs_ldm Ijhl_jwlhcs_ldhcih\_joghklvf_lZeeZ DZda_jdZehkjZamhgZaZkbyeZ <^jm]\i_j_^blhjfhaZaZ\ba`Zeb± Wlhrhn_jui_^ZebgZ`Zeb Q_jgu_ ;_eu_ @_elu_ Kbgb_ HklZgh\bebkvfZrbgugZebgbb K<FboZedh\

Rbjhdh_rhkk_hiulgucrhn_jijbr_e\ e_kebohc `h d_c bkdmkguc `hg]e_j qZklZy jZkq_kdZ \dmkguc rhdheZ^ kZih` gZys_ldZly`_euc `_jgh\\_jguc jZkq_lih\kx^m ihq_l dhj_g ghc rhleZg^_p ^ebggZy q_edZ rbjhdZy j_r_ldZ jZks_iblv Zlhf hq_jlZgbye_kZlbobcrhjho

 < gh\hf d\ZjlZe_ mxlguc dZ[bg_l ijhklhjguc [Zedhg rbjhdbc ^b\Zg l_e_nhg l_e_\bahj nbhe_lh\uc ebeh\uc neZ]b jZa\_\Zxlky jZkl_gb_ jZa\b\Z_lky ^Zx kb]gZe ^hx dhjh\m ijZ \bevgucfZjrjmlkihjlb\guc\_ehkbi_^\lhjgbdq_l\_j]ibZgb gh]blZjZ[Zkd_l[hebklrhdheZ^gZydhgn_lZkhehf_ggZydhjabgZ kbgbcdhklxf]jZfhlgucmq_gbdijb[eb`Zekyke_\Z\u_a`Zxlkh ^\hjZ [e_klysbc iZjd_l ijhqguc q_ohe qzjguc j_f_gv djhr_q guc jmq_zd a_feygbqgh_ \Zj_gv_ jZklhedZlv k mljZ jZaj_aZlv ib jh] [_kqbke_ggh_ fgh`_kl\h [_a\h^gZy imklugy kbevgh \ha]hj ^blvky dZl_]hjbq_kdb \hkijhlb\blvky [_kieZlguc ijh_a^ [_kkheg_qgucjZkk\_ljZkp\_ldmevlmjujZkibkZgb_ mjhdh\k[blv d_]exk^ZlvwdaZf_gdj_idh_a^hjh\v_hklZgh\blvkya^_kv\ukhl gh_a^Zgb_lhqgucjZkqzl\_jghjZkkqblZlvjZkqzleb\ucq_eh\_d \t_a`Zlv \ d\Zjlbjm keh`_gb_ qbk_e ij_^eZ]Zlv m]hs_gb_ \ujZ s_gguc^hfZjZklmsbchj]Zgbafg_`gucjhklhd]mklu_aZjhkeb 


a_e_guc dju`h\gbd ZddmjZlguc rh\ ijbrze ^hfhc lhgdZy `zj ^hqdZ Pbg]Z dmpuc h\pu ZdZpby puieylZ bkde pbjdmev k_dpbypu]Zg bkde kbgbpugm ]hklbgbpupbgh\dZ[_ehebpuc iZgpbjv gZjpbkk kb]gZebaZpby m ys_jbpu m ijhdZagbpu fZjlurdb fheh^puojZ[j_pu mfgbpujZamfgbpu iZ^q_jbpug ^bdpby

>_e_]Zpbx fheh^_`bgZdhgn_j_gpbb aZsblgbdh\qbklh]h g_[Z^h[ju_ ljZ^bpbb bgnhjfZpbhggh_ khh[s_gb_\_ebdhe_igZy beexfbgZpby \_kzeZy fmevlbiebdZpby \k_ jZ^bhklZgpbb hi_jZ pby gZ k_j^p_ ly`zeZy kblmZpby pbde i_j_^Zq qe_gu ^_lkdhc j_ ^Zdpbbpbde_\Zlvihe Pblbjh\Zlv gZbamklv q_jlblv pbjdme_f mqZkl\h\Zlv \ j_i_ lbpbb \uklmiZlv k ^_deZfZpb_c h[eZ^Zlv ohjhr_c ^bdpb_c ih^]hlh\blv ^_dhjZpbx pbjdh\hc ghf_j \ k_dpbb \he_c[heZ wdki_^bpby dhee_dpbx fbg_jZeh\ kbevguc pbdehg ihkZ^db pbljmkh\uo Pbde >p@Âąkh]e]emol\ >u@Âą]eZkgm^ >d@Âąkh]e]emol\ >e@Âąkh]ea\l\ [a\ IhkZ^db P_gljZevguc p_glj

p_e_\hc p_ev

hp_gblv p_gguc

pbgdh\uc pbde pbnjZ

fbebpby puieyqbc pu]Zgkdbc

ŠPbjdmexkªagZqblŠdjm]ª Qlhh[s_]hf_`^mpbjdme_fb pbjdhf"Y jZkkm^belZd]eZ\gh_ \ pbjd_¹wlhZj_gZGZg_c \uklmiZxl Zdjh[Zlunhdmkgbdb`hg] e_jub ^j_kkbjh\sbdb ih\_kl\g_\hkdeijhklh_jZkijhklj_klv h^ghjh^gih^e_`Zs : Zj_gZdZdZy"Djm]eZyLZd`_dZdb a^Zgb_ kZfh]hpbjdZGh\_^vb pbjdmev bf__lhlghr_gb_ d djm]mHg _]h q_jlbl Nhdmkgbdb 


=eZkgu_b kh]eZkgu_\ dhjg_keh\Z Ijh\_jy_fu_ G_ijh\_jy_ =eZkgu_ ihke_ Q_j_^mxsb_ky ]eZkgu_ b kh fu_ ]eZkgu_ b rbiysbob p ]eZkgu_ ]eZkgu_ kh]eZkgu_ SzedZlv Ij_^eh`blv >Zx kb]gZe <_ehkbi_^ rze ij_^eZ]Zlv fZjrjml ^Zlv

rhn_j \ujZklb ^hxdhjh\m e_klgbpZ rh\ bkde

jhklhd bkde ^hcdZ

q_ohe pbljmk meh`blv mklguc mklZ \hdaZe k mebpu \ujhkeb ijy`dZ ijy k_kljbpug `_qdZ

puie_ghd hp_i_g_lv bkde pbdhjbc p_iv

qzedZ m^Z_lky ^Zlv

]jhfha^dbc \a]jhfha^blv

=eZkgu_b kh]eZkgu_\ ijbklZ\dZo G_baf_gy_fu_ijbklZ\db IjbklZ\dbgZ±a k Ij_^eh`blv Baf_gblv ijh[blv bkq_agmlv aZg_klb \hkdebdgmlv ih^klZ\dZ \hajZablv k[blv [_kke_^guc kibkZlv [_ajZaebqguc

 ;md\ua bk gZdhgp_ijbklZ\hd[_kdjZcgbcjZkk\_lZlv ba[_`Zlv[_aaZ[hlgucjZkihjy^blvky  ]eZkgu_ b kh]eZkgu_ \ ijbklZ\dZo k[_j_qv h[oh^blv hl[b \Zlvkyk^_eZlvih^kdZaZlv hZ \dhjgyoeZ]±eh`jZkl±jhkbaeZ]ZlvjZaeh`blv hljZklZlv\ujhkebij_^eh`blv  [_am^Zjgu_ ijh\_jy_fu_ b g_ijh\_jy_fu_ ]eZkgu_ \ dhjgyo keh\m\Z`Zlvhl^Z\ZlvjZa\yaZlv[Zedhgm^b\bl_evguc mklgh G_agZdhfucihemklZghd Ih_a^ba\b^mbkq_a B ihehavyez]dbokZghd FqZlijb_a`boq_j_ae_k


Ihdb^Zyo\hcguciheh] J_a\ucdhgv]hkl_cmgzk Baih^k\h^Zofmjuozehd < jhsm]hemx[_jza <^Zev[_]mlkl\heu[_e_y B hlwlbo[_euol_e GZ^[_jzah\hcZee__c KZfuc\ha^moihk\_le_e

KYFZjrZd

Kbgb_p\_lu GZiheyg_hdhehe_kghchimrdbjhkebkbgb_p\_luHgb`Zebkv ^jm]d ^jm]mAZjhkebbo[uebihoh`bgZfZe_gvdb_hazjZk ]mklhc kbg_c\h^hc Y gZj\Ze [hevrhc [md_l wlbo p\_lh\ Dh]^Z y \kljyob\Ze _]h \ p\_lZoih]jhfuob\Zebkhaj_\rb_k_f_gZ P\_lu [ueb g_agZdhfu_ihoh`b_ gZ dhehdhevqbdb Gh m dheh dhevqbdh\qZr_qdZ \k_]^Zkdehgy_lky d a_fe_Z mwlbog_ba\_klguo p\_lh\ kmob_ qZr_qdb klhyeb \ulygm\rbkv \\_jo D = IZmklh\ kdbc

 ih^]hlh\dZd ^bdlZglm Khqbg_gb_ihdZjlbg_IIDhgqZeh\kdh]h©Kbj_gv\ dhj abg_ª I_j_^ gZfb dZjlbgZ ©Kbj_gv \ dhjabg_ª< p_glj_ __ ± iurguc [md_lkbj_gbOm^h`gbdmm^Zehkvi_j_^Zlvk\_`_klvlhevdhqlhkj_ aZgguo\_lhd>eywlh]hhg bkihevam_ljZaghh[jZagu_hll_gdb kbj_ g_\h]h p\_lZhl ]mklhnbhe_lh\uo ^h k\_lehebeh\uo Kh\k_f k\_l eu_ p\_lu kbj_gb ^Z`_ qmlvqmlv jhah\Zlu_ ]hem[h\Zlu_ ?klv b hke_ibl_evgh[_eu_ ]jha^vy <_ebdhe_igu_ p\_lu hll_gyxl l_fgh a_ezgu_ lhgdb_ ebklhqdb DhjabgZ \ dhlhjhc klhbl kbj_gv kh\k_f l_fgZy\_^vhgZiheghklvx\ l_gbiurgh]h[md_lZHldZjlbgu\__l \_kghcOm^h`gbdmm^Zehkvi_j_^Zlvs_^jhklvb djZkhlmijbjh^u QZklbj_qb^_eylkygZkZfhklhyl_evgu_b kem`_[gu_KZfh klhyl_evgu_±wlhkms_kl\bl_evgh_ijbeZ]Zl_evgh_qbkebl_evgh_ ]eZ]hef_klhbf_gb_gZj_qb_Kem`_[gu_±khxaij_^eh]qZklbpZ < hl^_evgmx]jmiim\u^_eyxlkyf_`^hf_lby

 <hijhkh qZklyoj_qb\ yaudhagZgbb QZklbj_qbjmkkdh]hyaudZ L_fZ\u^_e_gb_qZkl_c j_qbHkgh\gZy fukev\hijhk h qZklyo j_qb±^j_\gbcb keh`guc 


Y kh]eZk_gk \u\h^hfmq_gbdZ ;_j_a [_j_aZ Keh\h [_e_xsbc baf_gy_lky ih \j_f_gZf [_e_\rbc Z ijbeZ]Zl_evgu_±g_baf_gyxlky Kfmij

Fheh^_`v kmskde lh\Zjbs kmskde \jZq kms kde j_qv kmskde ]emrv kms kde [_j_qv ]eZ]gn [Z]Z` kms kde i_caZ` kms kde ieZs kms kde \u `_qv ]eZ]gn iheghqv kmskde kmrv kmskde \b^brv ]eZ]kijbkdee_^q keurbrv ]eZ]kijbkdee_^ q ihgbfZ_rv ]eZ]kije_^q moh^brv ]eZ]kije _^q 

 < dhfivxl_jghf deZkk_ \ q_f" klhyl ki_pbZevgu_ klheu qlh" Z gZ gbo ± i_jkhgZevgu_ dhfivxl_ju qlh" GZ gbo gZrb klZjr_deZkkgbdb dlh" mqZlky bgnhjfZlbd_ b ijh]jZffbjh\Zgbx Dh]^ZaZ^Zgb_ qlh" k^_eZghmqbl_ev dlh" jZaj_rZ_lbfihb]jZlv \ b]ju \hqlh" B]jZlvgZdhfivxl_j_hq_gvbgl_j_kgh J_dZ]hjZe_kihe_ ±ij_^f_lu hdjm`Zxs_]hfbjZ Hll_i_ev]hehe_^bpZ^h`^v]jZ^ ±y\e_gby ijbjh^u IjZa^gbdhebfibZ^Zn_klb\Zevdhgp_jl ±kh[ulby RZolzjxghrZfZevqbdmq_gbpZ ±ex^b

Dgb]b±gZrb^jmavy Q_eh\_ddhlhjucex[blqblZlv±kqZkleb\_p fj_^qBi Hg hdjm`zg fgh`_kl\hf mfguo ^h[juo b \_jguo ^jma_c >jmavy wlb±dgb]b `jfgqBi Dgb]b ±kimlgbdb fjfgqBi \k_cgZr_c`bagb kde Hgb \klj_qZxl gZk \ kZfhf jZgg_f ^_lkl\_ b khijh\h`^Zxl \kx `bagv Dgb]b ± bklhqgbd f j _^ q B i agZgbc H]jhfguc fbj \ju\Z_lkyd gZf\ dhfgZlmkhkljZgbpex[bfuodgb]

PbdZ^Z Bi ±gZk_dhfh_ Bi h[blZxs__ \ kl_iyo I i \ Djufm Ii gZDZ\dZa_ Ii @hd_c Bi ±ijhn_kkbh gZevgucgZ_a^gbd Bi gZkdZqdZo Ii [_]Zo Ii @zjgh\ B i ±f_evgbqgucdZf_ggucdjm] Bi ^eyjZafheZ Ji a_jgZ J i ;jhrxjZ Bi ±g_[hevrZydgb`dZ Bi FZeZyjh^bgZ KgZqZeZ fu ex[bf lh f_klh ]^_ jh^bebkv b \ujhkeb Q_eh\_d ij_`^_ \k_]h magZzl k\hc ^hf kZ^ \ dhlhjhf aZihfbgZ_l dZ`^mx y[ehgxdZ`^mxklz`dm 


K_j^p_ gbdh]^Z g_ aZ[m^_l ^hf fZl_jb b]ju ^_lkl\Z ^hjh]m \ rdhem ih\_kl\g_\hkdeijhklh_jZkijhklj_klvh^ghj^hiheg Fu ex[bf [_jzam dhlhjZy jZklzl m jh^gh]h ^hfZ lbomx j_qdm k\hx]hjh^kdmxmebpm LZdgZqbgZ_lkyex[h\vd jh^ghckljZg_ MagZzl±g_aZ[m^_lJZklzl G_aZ[m^_l±]eZ]kijklhbl\ [m^\j_^qe

Ihdhc±kmsfjkdeklhbl\ _^qBi\ ij_^eh`_ gbb±ih^e_`Zs__ qlh" GZ^hkm]_±kmsfjkdeklhbl\ _^qIi\ ij_^eh`_gbb ±h[klhyl_evkl\h dh]^Z" =hehkZ ^_l\hju±kms`jkdeklhbl\ _^qJi\ ij_^ eh`_gbb±^hiheg_gb_ dh]h" I_j__a^±kmsfjkdeklhbl\ _^qBi\ ij_^eh`_gbb± ih^e_`Zs__ qlh" ;_ag_jh\ghkl_c±kmskdeklhbl\ _^qJi\ ij_^eh`_ gbb±^hiheg_gb_ [_aq_]h" kf_euc Kf_ehklv ojZ[jhklv ojZ[juc ^h[jhlZ ^h[juc hl\Z]Z hl\Z`guc ]jm[hklv ]jm[uc kbg_\Z kbgbc g_`ghklv g_`guc [_kkljZrb_ [_kkljZrguc Kf_ehklv±ojZ[jhklvhl\Z]Z[_kkljZrb_ Khfg_gb_ dhe_[Zgb_ [_] j_av[Z ^_eh iZohlZ jZ[hlZ dhkv[Z oh^v[Z ljm^ ^j_fhlZ g_gZ\bklv aZgylb_

khfg_\Zlvky kij

dhe_[Zlvky kij

[_]Zlv kij

j_aZlv kij

^_eZlv kij

iZoZlv jZ[hlZlv dhkblv oh^blv ljm^blvky ^j_fZlv g_gZ\b^_lv aZgbfZlvky
Ljm^ÂąjZ[hlZ^_ehaZgylb_ J_av[ZÂąj_av[Z >jÂś@Âąkh]ea\fy]d >w@Âą]eZkg[_am^ >aÂś@Âąkh]ea\fy]d >[@Âąkh]ea\l\ >Z@Âą]eZkgm^ [a\ Dhkv[ZÂądhkv[Z >d@Âąkh]e]emol\ >Z@Âą]eZkg[_am^ >aÂś@Âąkh]ea\fy]d >[@Âąkh]ea\l\ >Z@Âą]eZkgm^ [a\

IjbkljZklb_d ql_gbx =jmklgh Âą ]jmklv ` j ly`zeuo Âą ly`_klv ` j [ukljh Âą [ukljhlZ `j qblZeÂąql_gb_ kjj rbj_Âąrbjv `j kdZahq gufbÂąkdZadZ `j \ukhdb_Âą\ukv `j qm^_kghÂąqm^h kjj [h]Zq_Âą[h]Zlkl\h kjj

<kihfbgZlv \kiuogm\rZy bkq_aZeb jZkkfZljb\Ze jZa^\b]Zeb jZajZklZeZkv =mklhjhah\ucp\_l kdeBi g_[Z kdeJi ]h\hjbl h lhfqlh om^h`gbd kdeB i bah[jZabe \hkoh^ kde < i

bebaZdZl kde<i khegpZ kdeJi Ke_\Z\ukylkykljhcgu_ l_fgu__eb kdeBi Fu\b^bfhqbs_ggh_hlkg_]Z kdeJ i rhkk_ g_kde Hghmoh^blaZ]hjbahgl kde<i Ihrhkk_ _^_l fZrbgZ kdeBi Jy^hf k g_c ^hjh]m i_j_oh^yl ex^b kde B i KijZ\Z fu fh`_f aZf_lblv eu`gbdZ kde < i \ djZkghfk\bl_j_ kdeIi  Fu qZklh imlZ_f ^\Z ihgylby kjj ÂąaZdZl fj kde

khegpZ kjjkde b \_q_jgxxaZjx `jkde <_q_jgyyaZjy gZqbgZ_lkydh]^Zkhegp_m`_aZc^_laZdjZc fjkde a_feb ` j kde Lh]^Z hgZ h\eZ^_\Z_l f_jdgmsbf g_[hf kjj kde jZaeb\Z_lihg_fmfgh`_kl\h kjjkde qbkluodjZkhd `j kde Âąhlq_j\hggh]hahehlZ kjjkde ^h[bjxau `jkde

Âą b i_j_oh^bl \ iha^gb_ kmf_jdb b \ ghqv `j kde DjbqZl \ dmklZo fjkde dhjhkl_eb fjkde [vxli_j_i_eZ fj kde ]m^bl \uiv `j kde ]hjyl i_j\u_ a\_a^u `j kde Z 


aZjy _s_^he]h^hle_\Z_l gZ^^Zeyfb `jkde b lmfZgZfb fj kde D=IZmklh\kdbc

Iha^gb_

L_abkfhjyd±emqrZyijhn_kkby >hdZaZl_evkl\hfhjydb \b^yl fgh]h bgl_j_kgh]h fhjydb ojZ[ ju_g_hlklmiZxlij_^hiZkghklvxfhj_±wlhhq_gvdjZkb\h <h \j_fy <_ebdhc Hl_q_kl\_gghc \hcgu fZljhkuq_jghfhjpu [beb nZrbklh\ g_ lhevdh gZ fhj_ gh b gZ [_j_]m \ K_\Zklhihe_ Ih\_kl g_\hkde ijhklh_ jZkijhklj hkeh`g_gh h^ghjh^gufb h[kl

 ijhkfhljnbevfZ 

Khqbg_gb_ Ihq_fmgm`gh[_j_qvdgb]m Dgb]b±gZrb^jmavyIjbihfhsbdgb]bfufh`_fi_j_g_klbkv \ ^Zevgb_beb\u^mfZggu_kljZgu\ ^Z\ghmr_^rb_\j_f_gZb ^Z `_ \ [m^ms__Dgb]Z mqbl gZk `blv \ wlhf fbj_ K ihfhsvx dgb] fuklZgh\bfkymfg__b kbevg__ Gh_kebihkfhlj_lvgZmq_[gbdbg_dhlhjuobagZklhgbdh]^Zg_ ih^mfZ_rvqlhfu^jm`bfk dgb]hcJ\Zgu_h[eh`dbbkqzjdZggu_ jmqdhcbeexkljZpbb^Z`_kljZgbpu\u^jZguJZa\_lZdhlghkylky d ^jmavyf"WlhqzjgZyg_[eZ]h^Zjghklv?keb[uy lZdh[jZsZekyk ^jm]hflhhg^Z\gh[uh[b^_ekygZf_gyb mrze ?kebl\hybeb[b[ebhl_qgZydgb`dZiehoh\u]ey^blhgZ\ wlhf g_\bgh\ZlZ<bgh\Zlul_dlhh[jZsZekyk g_cihk\bgkdbIhwlhfm dgb]_gZ^hihfhqvdZdfuihfh]Z_f^jm]mGZ^hih^de_blvh[eh` dm fh`_l ^Z`_ i_j_ie_klb aZgh\h B _s_ fgh]b_ ex^b kfh]ml k m^h\hevkl\b_f \aylv wlm dgb]m \ jmdb b gZmqblvky m g_z q_fm gb[m^vohjhr_fm H^mr_\ezggu_pZjyKZelZgZImrdbgZ:jbguJh^bhgh\ gu pZj_\bq dhjZ[_evsbdh\ KmelZgm KmelZgh\bqm ]hkm^Zjx \ fmom`_gm^_l_c G_h^mr_\ezggu_\ bf_gb\ kdZadZo\ aZibkbkhkeh\ijhimkd dhg_p gZhkljh\ AZcqbd h b^_l^ZieZq_l?fmgZ\klj_qmf_^\_^v h ©H qzf lu aZcqbd ieZq_rv"ª : aZcqbd ]h\hjbl ©HlklZgv f_^\_^v DZdfg_g_ieZdZlv";ueZm f_gyba[zgdZ g em[ygZyZ m ebku h

e_^ygZyihijhkbeZkvhgZdhfg_ih]j_lvky^Zf_gyb \u]gZeZª 


B klZelmldhgv h B\ZgZ h fheblv©Hlimklbluf_gyB\Z gmrdZZ y l_[_ \_ebdmx khkem`m kem`[m g ªKhegp_ g ihku eZ_l©E_lb\_l_j g aZljb^_\ylva_f_ev g \ ljb^_kylh_pZjkl\h g ^hklZgv`b\hc b fzjl\hc \h^u g ª ©Ba[mrdZ g ba[mrdZ ih\_jgbkvdhfg_ebphf g ª±ihijhkbeB\ZgmrdZ h <u]gZeZ±]eZ]kij bkde klhbl\ ijhr\j_^q`j

Qlhwlh±Jh^bgZ"B ^hfl\hcb mebpZl\hyb ]hjh^l\hcb fZlvb hl_pb \k_^jmavy ±wlhb _klvJh^bgZ B _sz \hl wlb [_j_adb wlhl mlj_ggbc lmfZg b ilbqbc ]hfhg \ l\hzf e_km ±lh`_ Jh^bgZB ih^kg_`gbd ± lh`_ Jh^bgZ ih\_kl\ g_\hkdeijhklh_g_jZkijhklj Ih;G_f_gkdhfm

FhyJh^bgZ±JhkkbyGZ^haZsbsZlvk\hxHlqbagmEx[bk\hz Hl_q_kl\h

 FZfZ dh]^Z fu ihc^_f \ pbjd" E_gZ k^_eZc mjhdb Ihc ^_f]meylvFbrZEx[exl_[yfhc]hjh^ GZa\Zgb_ ]hjh^Z bfy fZevqbdZ gZa\Zgb_ j_db bfy ^jm]Z gZa\Zgb_ ]Za_lu bfy khk_^Z gZa\Zgb_ dbghnbevfZ gZa\Zgb_ ki_d lZdeybfylh\ZjbsZbfyih^jm]b

H ;hjh^bgh;hjh^bghDlhbajmkkdboex^_cg_f_qlZeih klhylvihkj_^bl\h_]hihey" b ]h^khq_lZxlkya^_kv\ lj_i_lghfb \_ebq_kl\_gghf khhl\_lkl\bb h[Z jZaZ ex^b klhyeb ]jm^vx i_j_^ Fhkd\hc H[Z jZaZaZsbsZebJh^bgm Ihe_jmkkdhckeZ\u±;hjh^bgkdh_ihe_ >\Z`^ubaf_jbeZlh[hcJhkkbykZfhhl\_j`_gghklvhl\Z]mex [h\vb g_ih[_^bfhklvkeZ\guokugh\_ck\hbo Dmebdh\kdZy [bl\Z E_^h\h_ ih[hbs_ Im]Zqz\kdbc [mgl Hl_q_kl\_ggZy\hcgZ]h^ZHdly[jvkdZyj_\hexpby

 :gZlhebc :e_dkbg Dbj ;meuqz\ >`_jZev^ >Zjj_ee <Z e_glbg DZlZ_\ <eZ^bkeZ\ DjZib\bg :kljb^ Ebg^]j_g :e_dkZg^j K_j]__\bqImrdbgLm\_Ygkkhg

±M gZkdZdZynZfbeby"±kijhkbe<Zgy ±DZddZdZy"Luqlhg_agZ_rv">_j`Z\bgu ±: \hlb g_l±\hkdebdgmeobljh<Zgy±M gZkm \k_ojZagu_nZ fbebbFuk ^_^mrdhcdZjlhrdmdhiZebfu[uebDZjlhrdbgufb: [Z[mrdZ\yaZeZghkdbhgZ [ueZ<yaZedbgZ: l_i_jv^_^mrdZ[m^_l qblZlv]Za_luHg[m^_l=Za_ldbg: _sz^_^mrdZaZ^_gv[ueIq_eh \h^h\Lhihjh\>jh\hk_dh\I_qgbdh\A_fe_dhih\Klheyjh\ 


<k_ aZkf_yebkv b b]jZ \ nZfbebb ijh^he`ZeZkv p_euc \_q_j Ih<GDjmibgm

 He_g_ghd ;_f[b iZgl_jZ ;Z]bjZ izk ;_euc Deud izk :eucdhrdZXX IjbgpFbhfZevqbdXfXfehrZ^vFbjZfbkilbpZ=h jxgjupZjvDZlhHkljh\A_ezguoEm]h\KljZgZQm`_^Zevgyy : Ebg^]j_g©FbhfhcFbhª

 :jdlbdZ Âą k_\_jgZy iheyjgZy h[eZklv A_feb \dexqZxsZy hdjZbgu fZl_jbdh\ ?\jZabb b K_\_jghc :f_jbdb ihqlb \_kv K_ \_jgucE_^h\bluc hd_Zgk hkljh\Zfb djhf_ijb[j_`guohkljh\h\ Ghj\_]bb Z lZd`_ ijbe_]Zxsb_ qZklb :leZglbq_kdh]h b Lboh]h hd_Zgh\X`gZy]jZgbpZ :jdlbdb kh\iZ^Z_l k x`ghc ]jZgbp_c ah gu lmg^j Bgh]^Z :jdlbdm h]jZgbqb\Zxl k x]Z K_\_jguf iheyj gufdjm]hf GZmqgucklbevih\_kl\h\Zgb_ Fhkd\ZKZgdlI_l_j[mj]Db_\Fbgkd <he]ZHdZH[v EZ^h`kdh_ha_jhHg_`kdh_ha_jh;ZcdZe

 <he]ZFhkd\Z;ZcdZeÂą]_h]jZnbq_kdb_gZa\Zgby  E_\ GbdheZ_\bq Lheklhc Bevy ?nbfh\bq J_ibg Âą nZfbebb bf_gZhlq_kl\Z ;ZjkbdDZrlZgdZ;mjzgdZ@mqdZÂądebqdb `b\hlguo

Fhkdh\kdbcDj_fev DZf_gghc kdZadhc ba^Z\gZ gZau\Zeb Fhkdh\kdbc Dj_fev bklh jbydhlhjh]hmoh^bldhjgyfb\ ]em[bgmklhe_lbc Mdj_iezgguc ihk_ehd \ylbq_c \hagbd gZ [_j_]m Fhkd\uj_db \ mklv_j_dbG_]ebgghc\ dhgp_ ;,\_dZP_glj ihkzedZ gZoh^beky gZ \ukhdhf ;hjh\bpdhf ohef_dhlhjuc ihemqbe k\hz gZa\Zgb_ ih rm f_\r_fm \hdjm] ]mklhfm khkgh\hfm [hjm < gZqZe_ ;,9 \_dZ ]hjh^ [ue h[g_kzg fhsghc ^m[h\hc kl_ghc < ] ijb dgya_ >fbljbb B\Zgh\bq_\ihke_^kl\bb>hgkdhf^_j_\yggu_kl_gu[uebaZf_g_gu dZf_ggufb < ;,9 `_ \_d_ [ueb \ha\_^_gu ^j_\gbc Mki_gkdbc kh [hj b :joZg]_evkdbc kh[hj Fhkdh\kdbc Dj_fev bf__l [Zr_g KZfZy ©klZjrZyªbagboLZcgbpdZy ] Z kZfZy ©xgZyª±PZj kdZy ] kZfZygZjy^gZyb ba\_klgZy±KiZkkdZy[Zrgy aZ^Zgb_\uiheg_ghih]Fhkd\_

KlZgpbb f_ljh ©FZydh\kdZyª ©Lmj]_g_\kdZyª ©Lbfbjya_\ kdZyª ©Q_oh\kdZyª ©QdZeh\kdZyª ImrdbgkdZy iehsZ^v iehsZ^v 


Km\hjh\ZDmlmah\kdbcijhki_dlijhki_dl<_jgZ^kdh]hmeI_kl_ eyme:dZ^_fbdZDhjhez\Z IehsZ^b

 =hjh^ Hjze ilbpZ hjze l_iehoh^ ŠHjzeª @mjgZe ŠH]hgzdª yjdbc h]hgzd Dhj_gghc fhkd\bq mkh\_jr_gkl\h\Zg gucŠFhkd\bqª>h[jhkh\_klgucljm^]Za_lZŠLjm^ª

< gZr_ck_fv_qblZxl`mjgZeuŠBlh]bªŠH]hgzdª]Za_ luŠDhff_jkZglªŠ:j]mf_glub nZdluªŠBa\_klbyª Y qblZe lZdb_dgb]bh ^_lkl\_ Š>_lkl\h Gbdbluª :GLhe klh]h ŠI_lvdZ gZ ^Zq_ª E :g^j__\Z Š;_e__l iZjmk h^bghdbcª < DZlZ_\ZŠDhg^mblb R\Zf[jZgbyªEDZkkbeyb fgh]b_^jm]b_ Fg_ ihgjZ\bebkv dbghnbevfu ŠGZaZ^ \ [m^ms__ª ŠEx^b \ qzjghfªŠA\za^gu_\hcguª Y \b^_elZdb_ki_dlZdebŠ<her_[gbdBamfjm^gh]h]hjh^Zª\ l_Zlj_Jhkkbckdhc:jfbbŠA\_a^gucfZevqbdª\ P_gljZevghf^_l kdhfl_Zlj_ŠKh[Zqv_k_j^p_ª\ LXA_ Y kfhljxlZdb_i_j_^ZqbŠ>hlbb klZjr_ªŠIhe_qm^_kª ŠK\hyb]jZªŠ;Zrgyª Baeh`_gb_

Bfykms_kl\bl_evgh_ H[s__ agZq_gb_Bfy kms_kl\bl_evgh_ Âą qZklv j_qb dhlhjZy h[hagZqZ_lij_^f_lb hl\_qZ_lgZ\hijhkudlh"qlh"Ijbf_jumq_ gbd dlh" fZevqbd dlh" klhe qlh" abfZ qlh" Ihklhyggu_fhjnheh]bq_kdb_ijbagZdbbf_gbkms_kl\bl_ev gh]hjh^ `_gkdbcfm`kdhckj_^gbc kdehg_gb_ h^mr_\ e_gghklvg_h^mr_\e_gghklv bfy kh[kl\_ggh_ beb gZjbpZl_evgh_ G_ihklhyggu_ fhjnheh]bq_kdb_ ijbagZdb qbkeh _^bgkl\_ggh_ fgh`_kl\_ggh_ iZ^_` Ijbf_ju \ \h^m Âą ` j kde g_h^mr gZjbp^eyDhebÂąfjkdeh^mrkh[kl\ < ij_^eh`_gbbbfykms_kl\bl_evgh_h[uqghy\ey_lkyih^e_ `Zsbf Bi beb ^hiheg_gb_fh[klhyl_evkl\hf \ dhk\iZ^_`_ Kms_kl\bl_evgh_\ Bifh`_l[ulvlZd`_kdZam_fuff_`^mih^ e_`Zsbf b kdZam_fuf dhlhju_ \ujZ`_gu kms \ B i klZ\blky lbj_Ijbf_juFhkd\Z kmsBi ÂąklhebpZ kmsBi Jhkkbb Bklhjby Dj_fey moh^bl dhjgyfb \ ]em[bgm klhe_lbc <ukdZau\Zgb_hlghkblkyd gZmqghfmklbex

,GZklhjhg_Âąkms qlh" ,,GnÂąklhjhgZgZjbpg_h^mr`jkde\ Ii\ _^q
,,,G_djZkgZ ]^_" gZklhjhg_ ,<_kgZ±kms qlh"

,,Gn±\_kgZgZjbpg_h^mr`jkde\ Bi\ _^q ,,,G_djZkgZ qlh" \_kgZ ,IeZlv_±kms qlh"

,,Gn±ieZlv_gZjbpg_h^mrkjjkde\ <i\ _^q ,,,;_j_]b qlh" ieZlv_ ,Q_klv±kms qlh"

,,Gn±q_klvgZjbpg_h^mrkde\ <i\ _^q ,,,;_j_]b qlh" q_klv ,Fhkd\Z±kms qlh"

,,Gn±Fhkd\Zkh[kl\g_h^mrkde\ Bi\ _^q ,,,KljhbeZkv qlh" Fhkd\Z

=jhfZ^guc]hjh^iehsZ^bklhebpu[ukljhjZklmsbcjZc hg ijZa^gbqgh h^_lZy fheh^z`v r_kl\h\Zlv \i_j_^b ih rhkk_ jZkiheh`blvky kijZ\Z hl iehsZ^b emqrb_ ex^b iZ\bevhgu \u klZ\db[_j_qviZfylgbdb\haeZ]Zlvp\_lumqZklgbdb h[hjhgu\_ l_jZgu <_ebdhcHl_q_kl\_gghc\hcgu

 Kbevgh_ \i_qZle_gb_ kj j ]hjh^kdZy fheh^z`v ` j ba\_klgZynZfbeby `j `_e_agh^hjh`guc imlv fj ijhqguc j_evk fj [_ehkg_`gZyijhklugy `j jmfygh_y[ehdh kjj k\_`bc dZjlhn_ev f j jZkkuiqZlZy dZjlhrdZ ` j ihe_\Zy furv `j Fheh^z`v i_eZ `j DZjlhn_ev aZa_e_g_e fj Kheg p_kZ^behkv kjj Y[ehdhaj_eh kjj Ihehl_gp_\bk_eh kjj Jhyev klhye fj 

 Y[ehqgh_ ih\b^eh B i ± ohjhrZy ` j _^ q B i

gZqbgdZ Bi ^eyibjh`dh\ Ji M y[ehqgh]h kjj_^qJ i ih\b^eZ J i ijbylguc f j _^ q B i \dmk B i  GZ ihed_ Ii klhyeZ[ZgdZ Bi k y[ehqguf kjj_^qLi ih \b^ehf Li < [mn_l_ Ii ijh^Z\Zebkvibjh`db Bi k y[ ehqguf kjj_^qLi ih\b^ehf Li  mklgh ©Iª±Z >hiheg_gbyd lZ[ebp_^_gv fj jh`^_gvydZdZh kjj lmney `j

 K_jZy furv ^he]bc imlv dhgp_jlguc jhyev agZf_gblZy nZfbebyZ[jbdhkh\h_ih\b^eha_ezgh_y[ehdh 


< wlhmljhfuk <h\dhc _^q keZ\ghihjZ[hlZeb<udhkb eb ljZ\m _^q ih^ hdhrdZfb fgq aZkuiZeb k_f_gZ fg q b djmim _^ q \ fgh]hqbke_ggu_ lZj_ehqdb fg q b q_j_imrdb fgq ^eyilbp fgq kf_gbeb\h^m _^q \ [ZghqdZo fgq b k\_jolh]h_szijhiheheb]jy^dm _^q dem[gbdb _^q N::[jZfh\

=jy ^dm±]jy^dm >]@±kh]ea\l\ >j @±kh]ea\fy]d >Z@±]eZkgm^ >l@±kh]e]emol\ >d@±kh]e]emol\ >m@±]eZkg[_am^ [a\ =jZ[ebiehkdh]m[pugh`gbpudmkZqdb\beu =hj_edb`fmjdbkZedbijyldb]hjh^db >jh``bq_jgbeZkeb\db

 FhsZgbpu Gh\hk_edb Hazju Ohefu ;_eu_ Dheh^_ab =hjuK_ggbpu GZrZ eh^dZ ijbqZebeZ \ ^_j_\g_ ;_eu_ Dheh^_ab AZ qZk fu ^hreb^hk_eZ=hju< ihkzed_HazjugZoh^blkydjmigucfZ]Zabg b fuj_rbebaZdmiblvlZfijh^mdlu <hjh lZaZ fhjhadbih ohjhgulbkdb oeh ihluq_jgb eZ AZfhjhadb

LZcgu_q_jgbeZ G_ jZa q_jgbeZg_\b^bfdb \ujmqZeb j_\hexpbhg_jh\ dhlhju_ f_`^mkljhdkZfh]hh[uqgh]hibkvfZkhh[sZebbalxjvfugZ\hex k\hbflh\ZjbsZf\Z`gu_ba\_klby < i_j\hfZ[aZp_kms_kl\bl_evguo GZqbklhc±ijbeZ]`j_^qIi Imjimjgu_ ±Wlbfbgh`gbpZfb fh`ghjZ[hlZlvihf_lZeem" ±>Zfh`ghIh^Zcfg_ih`ZemcklZde_sb ±DZdfg_h[jZ[hlZlvwlm^_lZev" ± KgZqZeZ aZdj_ib _z \ lbkdZo ihlhf bkihevamc dmkZqdb b gZ ibevgbdG_aZ[m^vkf_klbhibedb ihke_jZ[hlu

 Fheh^z`v q_eh\_q_kl\h klm^_gq_kl\h dj_klvygkl\h mqbl_evkl\h 


@_e_ahfhehdhd_jhkbg[_gabg L_fghlZ[_]kl\h\uiheg_gb_kbg_\Zm^b\e_gb_ ;_ebagZ±kmskdegZjbpg_h^mrklhbl\ _^qBi

  ?^bgkl\h aZkmoZ aeh[Z g_gZ\bklv k\zdeZ kbehk o\h jhklo\hyoehihd ;hyagv^j_fhlZ^hklZ\dZ^hkm]dZmqmdkljZ^ZnZjnhjp_ f_glsZ\_ev Fheh^z`v

?]h^_lkl\hijhreh\ fZe_gvdhc^_j_\g_>_lbb]jZebgZem ]mKlm^_gluihrebgZe_dpbxKlm^_gq_kl\hZdlb\ghmqZkl\h\Zeh\ aZ[Zklh\d_EbklvyiZ^ZebgZa_fexEbkl\ZhkuiZeZkvk ^_j_\v_\  PbnjZ \hkklZgb_ \haa\Zgb_ ij_^iheh`_gb_ rhjho jZkl_gb_pbjdpblZlZijZa^gbd AZfhjhadb[m^gbihlzfdb\h jhlZ RzihllvfZk_j_[jhfjZdl_fghlZhll_i_ev Ihlzfdb Pbjd >p@±kh]e]emol\ >u@±]eZkgm^>j@±kh]ea\l\ >d@±kh]e]emol\ [a\ fgq

_^q

G_h[tylgu_g_h[hajbfu_ ijhklhjumoh^ys__ aZ ]hjbahgl _^q _^q _^q rhkk_kijZ\Ze_glZ`_e_aghc^hjh]bjZkiheh`blvky\gbamm gZku _^q _^q _^q ib gZ \_jomrd_ hkljhdhg_qghc _eb \_a^_ hsmsZ_f ijbkmlkl\b_ _^q _^q _^q _^q q_eh\_dZ gh\h_ \ ijbjh^_ ihegZ `bagb DZjlbgZ = = Gbkkdh]h _^q _^q ©N_\jZevIh^fhkdh\v_ª G_h[tylgZy rbjv g_ho\ZlgZy ^Zev rbjhdh_ ijb\hev_ \hevgh_ jZa^hev_ _^q

;_jzaZ kde \_q_j kde hll_i_ev kde 

<_ldZ kde \_l\v kde y[ehdh kde y[ehgy kde aZyp kde aZcqbrdZ kde kheh\_c kde kheh\mrdZ kde iehsZ^v kde iehsZ^dZ kde k_ldZ kde k_lv kde

 Kdehg_gb_ _ _ _

jh^ @_gkdbc fm`kdhc Fm`kdhc kj_^gbc @_gkdbc

hdhgqZgb_ Zy

Gme_\h_ h_ Gme_\h_ hdZgqb \Z_lkygZ±v
Yqf_gv <i k_xldh]^Zp\_l_ldZebgZ Dh]^Zyqf_gv Bi dhehkblkykheh\_caZfhedZ_l

 M\Z`Zlv dh]h" mqbl_ey m\Z`_gb_ d dhfm" d mqbl_ex ij_abjZlv dh]h" ljmkZij_aj_gb_ d dhfm" d ljmkm[eZ]h^Zjghklv dhfm"aZqlh" ^jm]maZihfhsv[eZ]h^Zjguc dhfm"aZqlh" ^jm]m aZihfhsvjZ^h\Zlvky q_fm" khegpmjZ^hklv hlq_]h" hlkhegpZ ]hj^blvky d_f" [jZlhf]hj^hklv aZdh]h" aZ[jZlZ JZ^hklv < l_ljZ^b Iikde \ l_ljZ^b Iikde Mq_gbdg_ agZeqlh[u\ZxljZagu_kdehg_gby

<kx^mb \_a^_ljm^ylkyex^b Bi Kljhbl_eb Bi \ha \h^yl ^hfZ < i Dhgkljmdlhju Bi kha^Zxl gh\u_ fZrbgu < i ih\_kl\ g_\hkde ijhklh_ jZkij Oe_[hjh[u B i \u jZsb\Zxloe_[ <i RZolzju Bi ^h[u\Zxlm]hev <i Ib kZl_eb Bi ibrmldgb]b <i >_l_c <i mqZlij_ih^Z\Zl_eb Bi <ha\h^yl±]eZ]kijklhbl\ gZkl\jfgqe  <u_oZlv hldm^Z" ba ]hjh^Z ba Fhkd\u ba LhfkdZ J i <ha\jZlblvky hldm^Z" ba[b[ebhl_dbbardheubaDZem]b baKb[bjb Ji <uclb hldm^Z" badeZkkZbafZ]ZabgZba\Z]hgZ J i <u_oZlv hldm^Z" k MjZeZk DZ\dZaZ Ji <ha\jZlblvky hl dm^Z" k <he]b Ji =^_" <hae_^hfZ Ji jZkiheh`_gdjmiguc fZ]Zabg =^_" Hdheh fZ]ZabgZ J i _klv g_[hevrhc jughd lZf ijh^Zxl h\hsb b njmdlu< gZr_f ^\hj_ ]^_" m fh_]h ih^t_a^Z J i ± dZq_eb b ]hjdZ Hldm^Z" BaaZ ^_lkdhc iehsZ^db J i

\b^_gkd\_j  JZ[hlZlv ]^_" gZ nZ[jbd_ I i gZ aZ\h^_ Ii \ [hevgbp_ I i \ [b[ebhl_d_ I i \ fZ]Zabg_ I i \ fma__ I i \ l_Zlj_ Ii Mqblvky ]^_" \ rdhe_ Ii \ l_ogbdmf_ Ii \ bgklblml_ Ii gZ dmjkZo Ii @blv ]^_" gZ DZ\dZa_ Ii gZ DZfqZld_ Ii gZ MjZe_ Ii \ JyaZgb Ii \ Gh\ ]hjh^_ Ii \ Kb[bjb Ii <oh^blv dm^Z" gZ nZ[jbdmgZ aZ\h^\ [hevgbpm\ [b[ebhl_ dm\ fZ]Zabg\ l_ZljIjh\h`Zlv dm^Z" \ ]bfgZabx\ ebp_c\ bg klblmlgZ dmjkuIjb_a`Zlv dm^Z" gZ DZ\dZagZ MjZe\ Ikdh\ <uoh^blv ba ^\_jb k mjhdZ \klj_qZlv k ih_a^Z ba ]hkl_c ijb_a`ZlvbaDjufZk DZ\dZaZ 


 GZr ^hf gZoh^blky ]^_" \ qzf" \ madhf i_j_med_ I i \u[_]Zxs_f dm^Z"gZqlh" gZiehsZ^v <i Hldm^Z"hlq_]h"

HliehsZ^b Ji gZqbgZ_lkyg_kdhevdhmebpb rhkk_ =^_"ihq_ fm" Ih kZfhc rbjhdhc mebp_ > i ihklhyggh _a^yl fZrbgu kh kljhbl_evgufb fZl_jbZeZfb =^_" gZ qzf" GZ wlhc mebp_ I i

kljhblkyg_kdhevdhgh\uokh\j_f_gguoa^Zgbc ?a^yl A^Zgbc ± kms kj j gZjbp g_h^mr gZ ±b_ klhbl \h fgq Ji N_\jZevkdbckg_] Kg_] Bi \ n_\jZe_ Ii h[j_lZ_ldjZkdb <i Ijb]ey^b l_kv dh]^Z" \ kheg_qguc ^_gv <i lhahehlbklhjhah\uclh]h em[hclh]mklhkbgbc\ l_gb Ii a\za^Zfb Li i_j_eb\Z_lky : \emggmxghqv <i ieu\zl ]^_" gZ^kg_]Zfb Li hiZeh\uc k\_l B i < kheg_qguc ^_gv < i aZf_qZ_rv ]^_" gZ djurZo Ii rludb <i khkme_d Ji GZjZ[hlm <i mljhfb^zrv dZd" ih k\_lm > i Z \_q_jhf \kz iha`_ b iha`_ ihy\ey_lky ]^_" \ hdgZo Ii kbg_\Z Bi Kbg_\Z±kms`jgZjbpg_h^mrklhbl\ _^qBI M`_g_^he]h`^Zlv\_kgu Ji Gh\ wlhlihe^_gv <i ykguc Ohlv^gb Bi abfu Ji b khql_gu HgZ_s_ij_djZkgZ ?szie_gy_lgZkabfZ Bi

K\h_crbjhdhc]eZ^vx Li DZd[ujZkdjulhc^eyibkvfZ Ji

G_ljhgmlhcl_ljZ^vx Li B imklvdjm]hf[_euf[_eh Ghkd\havfhjha <i `_klhdbc Emqb Bi g_kmsb_l_ieh <i EZkdZxlgZrbszdb <i 

KYFZjrZd

Iheh\bgZiehsZ^db kdeJi Ijb[ebablvkyd ihkZ^hq ghciehsZ^d_ kde>i Ih^t_oZlvd ijb\hdaZevghciehsZ^b kde>i 

Wlbfe_lhffuhl^uoZeb\^\hzfk k_kljhc\ eZ]_j_ kde Ii ©;_jzadZªFujZamqb\Zeb\_kzeu_lZgpugZem`Zcd_ kde I i GZr hljy^ ihrze d klZ^bhgm ih Zee__ kde > i \e_\h Ajbl_eb jZkiheh`bebkv gZ kdehg_ kde I i Kihjlkf_gu kh
[jZebkvgZiehsZ^d_ kdeIi DhfZg^u\uklmiZebihhq_j_^b kde>i 

IeZq_l ,,,ieZq_lhlq_]h"Ji hl`Zehklb g_l ,,,g_l \ qzf" Ii \ ebohklb b aZ\bklb g_l ,, g_l q_]h" J i ijhdm g_l ,,, g_l q_]h" J i jZ^hklb ohjhrZ , ohjhrZ gZ qzf" I i gZ [ex^_ ^h[jZeky , ^h[jZeky ^h q_]h" J i ^h h\qZjgb e_`bl ,, e_`blgZqzf"Ii gZk_g_g_^Zzl ,g_^Zzldhfm">i kdhlbg_

Ih ,>i ^hjh`d_ kg_`ghcabfhc\ e_kg_ijhc^_rv AZ\Zebehy]h^m\ ,,Ii [hehl_ kg_]hfAZg_keh\ ,,Ii ih e_ a_jgh;_edZijh[beZkvkd\havkg_]\ fho^hklZeZlZfk ,,,J i hk_gb kijylZggu_hj_obb lml`_bokt_eZGmdZd[uehg_ih aZ\b^h\Zlv[_ebqv_c ,,,Ji iZfylb >d@Âąkh]e]emol\ >\@Âąkh]ea\l\ >h@Âą]eZkgm^ >kÂś@Âąkh]e]emofy]d [a\  Ba i_kgb hl dgb]b kh kljhcdb ba ih_a^db ba qZsb ba jZa\_^db[_adhe_bk ^hjh]bbaj_kim[ebdb ,kde  ;_ahiZkghklbbafheh^z`b[_a`bagbihke_ghqbhl]hj^h klbihke_]b[_ebhljZ^hklbbaiueb[_aiZfylbhlf_klghklbba j_qb[_aihfhsb ,,,kde

 ;Z[mrdZ `b\zl \ ^_j_\g_ I i Âą ;Z[mrdZ `b\zl \ [hevrhc^_j_\g_ Ii Âą;Z[mrdZ `b\zl gZ hdjZbg_ [hevrhc ^_ j_\gb J i  Gh\u_ ^hjh]b kljhylky \ h[eZklb I i Âą Gh\u_ ^hjh]bkljhylky\ ]hjghch[eZklb Ii ÂąGh\u_ ^hjh]b kljhylky gZx]_]hjghch[eZklb Ji M^h[gu_ kdZf_cdb klhyeb \ Zee__ I i Âą M^h[gu_ kdZf_cdb klhyeb \ l_gbklhc Zee__ I i Âą M^h[gu_kdZf_cdbklhyeb\ dhgp_l_gbklhcZee_b Ji Lmjbklu jZkiheh`bebkvhdhehjhsb Ji ÂąLmjbklujZkiheh`bebkvhdheh [_jzah\hc jhsb Ji ÂąLmjbklu jZkiheh`bebkv gZ himrd_ [_jz ah\hcjhsb Ji FZjby Âąh FZjbbbaeh`_gb_ Âą\ baeh`_gbbaZdexq_gb_ Âą\ aZdexq_gbb \klmie_gb_ Âą h \klmie_gbb \\_^_gb_ Âą h \\_^_gbb l_jjblhjby ÂągZl_jjblhjbb]_h]jZnby Âąh ]_h]jZnbbnZfbeby Âąh nZfbebb ijhba\_^_gb_ Âą h ijhba\_^_gbb khj_\gh\Zgb_ Âą \ khj_\ gh\Zgbb\haa\Zgb_ Âą\ \haa\ZgbbkZgZlhjbc Âą\ kZgZlhjbbij_^ih eh`_gb_ Âąh ij_^iheh`_gbb 


Fma_cÂąfma_c >f@Âąkh]ea\l\ >m@Âą]eZkg[_am^ >aÂś@Âąkh]ea\fy]d >w@Âą]eZkgm^ >c@Âąkh]ea\fy]d [a\

:exfbgbc±h[Zexfbgbb]_j[Zjbc±h ]_j[Zjbbe_dlhjbc ±h e_dlhjbbieZg_lZjbc±\ ieZg_lZjbbkZgZlhjbc±h kZgZlhjbb dZebc±h dZebbfZ]gbc±h fZ]gbb\hkiblZgb_±h \hkiblZgbbaZ gylb_ ± h aZgylbb aZy\e_gb_ ± \ aZy\e_gbb hdhgqZgb_ ± \ hdhgqZ gbb kh[jZgb_ ± gZ kh[jZgbb jZa\blb_ ± h jZa\blbb jZkl_gb_ ± h jZkl_gbbj_r_gb_±h j_r_gbbmkeh\b_±\ mkeh\bbZjfby±\ Zj fbbZjlbee_jby±h[Zjlbee_jbb ?klv >c@±kh]ea\fy]d >w@±]eZkgm^ >k¶@±kh]e]emofy]d >lµ@±kh]e]emofy]d [a\ :jfby±d Zjfbb[ZlZj_y±ih[ZlZj__]Ze_j_y±ih]Ze_j__ e_dpbyh <_ebdhcHl_q_kl\_gghc\hcg_±d e_dpbbh <_ebdhcHl_ q_kl\_gghc \hcg_ j_ahexpby ± d j_ahexpbb j_^Zdpby ± ih j_^Zd pbb]Za_lZ©Ba\_klbyª±d ]Za_l_©Ba\_klbyªl_jjblhjby±d l_jjb lhjbb nZfbeby ± ih nZfbebb nhlh]jZnby ± d nhlh]jZnbb wdkdmjkby±d wdkdmjkbbwe_dljhklZgpby±ih we_dljhklZgpbbr_y ±ihr__ FZjv_ FZjbb GZlZev_ GZlZebb Khnv_ Khnbb LZbkv_ LZbkbb <Ze_jbb ?\]_gbb DeZ\^bb Dk_gbb Eb^bb Xebb :dkb gv_>Zjv_ @_gkdb_

 , Ihemq_gh ibkvfh ^ey :]gbb =jb]hjv_\gu ;jhrxjm i_ j_^Zcl_ Eb^bb B\Zgh\g_ \ `xjb KdZ`bl_ FZjv_ GbdheZ_\g_ h ijb[ulbb ih_a^Z <havfbl_ Zev[hf m Xebb :e_dk__\gu H[jZlb l_kvd DeZ\^bbIZ\eh\g_@^bl_gZkhdheh^hfZ?\]_gbb ;hjbkh\ gu ,,<Zkbebc<Ze_jbc<blZebc:nZgZkbc b Xjbc Âą[jZlvy ih \_kl\g_\hkdeijhklh_jZkijk h^ghjh^kdZa <uoh^yl hgb gZ \hkdj_kgmx ijh]medm ih\_kl\ g_\hkde ijhklh_ jZkij GZ 


<Zkbebb imoh\uc rZjn gZ <Ze_jbb mahjqZlu_ jmdZ\bpu gZ <b lZebb r_jklygZy rZihqdZ gZ :nZgZkbb k\bl_j Z gZ Xjbb i_kl juc`be_lB \k_wlb\_sb±ih^Zjdbbo[Z[mrdb ?\^hdbb Gbdb lbqgu @xjb±`xjb >`@±kh]ea\l\ >m@±]eZkg[_am^ >j @±kh]ea\fy]d >b@±]eZkgm^ [a\ Bib_ Dh]^Z mihlj_[ey_lky keh\h ©aZ]eZ\b_ª" Fh`gh ]h\hjblv b Ii Iib_ Ji Ji J J ibkZlv h aZ]eZ\bb b h gZa\Zgbb jZkkdZaZ ih\_klb jhfZgZ dgb]b Ii J Ii Iib_ klZlvb : ]h\hjy h dbghnbevf_ ki_dlZde_ pbjdh\hf ij_^klZ\e_ Bib_ gbbmihlj_[eyxllhevdhkeh\h©gZa\Zgb_ªGZijbf_j\lhjZyk_jby Li Ji nbevfZ\ureZih^^jm]bfgZa\Zgb_f JZkkdZaZ H gZa\Zgbb KlZlvb±kms`jkdegZjbpg_h^mrklhbl\ _^qJi AZ]eZ\b_ ih\_klb aZ]eZ\b_ klZlvb bfy ]_jhy gZa\Zgb_ fmevl nbevfZ

Y qblZedgb]b <i h `b\hlguo Ii :e_dkZg^jZDm ijbgZ Ji <blZeby;bZgdb Ji >`_jZe^Z >Zjj_eeZ Ji  =_jhb Bi jZkkdZaZ Ji DmijbgZ Ji ©;_eucim^_ev Bi ª ±kh[ZdZ Bi fZevqbd Bi b klZjbd Bi Kh[ulby Bi

ijhbkoh^yl\ Jhkkbb Ii \ gZqZe_ Ii ^\Z^pZlh]h\_dZ Ji ^hj_\hexpbb Ji FZevqbd Bi klZjbd Bi b [_eucim ^_ev Bi \ua\Zebm f_gykbfiZlbx <i <_k_gg__gZklmie_gb_m`_gZqZehkvGZDZ\dZa_p\_lmlnb Zedb ijhjZklZxl \ Kj_^g_c :abb k_f_gZ n_\jZevkdbo ihk_\h\ IlbqvbklZbaZ\hegh\ZebkvgZabfh\dZo \ BjZg_\ ?]bil_ gZ DZk ibb <FI_kdh\ Ko_f_khhl\_lkl\m_l\lhjh_ij_^eh`_gb_

< KZgdlI_l_j[mj]_ g_[hevrb_ hkZ^db\ukhdZy \eZ`ghklv \ha^moZ l_fi_jZlmjZ hdheh gmey J i ]jZ^mkh\ J i < Fhkd\_ ihoheh^Z_l^hfbgmk^\mo]jZ^mkh\ Ji hkZ^dh\g_[m^_l< Ih \he`v_ ± ^h fbgmk iylb ]jZ^mkh\ J i h[bevguc kg_]hiZ^ < DjZkgh^ZjkdhfdjZ_ihl_ie__l^hiexkiylb]jZ^mkh\ Ji ijhc ^ml^h`^b 


Baeh`_gb_

Jh^gu_[_jzadb IbkZl_ev[jh^beihijbfhjkdhfmiZjdmb m^b\eyekydjZkhl_^b dh\bgguojZkl_gbc<^jm]hgm\b^_ekj_^baZfhjkdboaZjhke_cljb lhg_gvdb_ [_jzadb Hg ijhklh g_ ih\_jbe k\hbf ]eZaZf IbkZl_ev ^mfZeqlh[_jzau\ wlbof_klZog_jZklmlGh\_^vhgbklhyebi_j_^ gbf;_jzadbdZaZebkv_fmkbjhldZfbkj_^bhke_ibl_evgh]h[e_kdZ khqghcx`ghcijbjh^uGhhg\kzex[h\Zekybfbg_fh]hlhj\Zlv ]eZahlbog_`ghca_e_gbb [_euokl\heh\HdZau\Z_lky[_jzadbwlb ijb\_aeb \f_kl_ k dmkhqdhf iheygdb gZ iZjhoh^_ \uoh^beb gZ ihbeb\h^hcb hgbijb`bebkva^_kvLhevdhebklvyb \_jomrdb[_ jza[uebih\zjgmlu\ jh^ghfmk_\_jm IbkZl_ev ]ey^_e gZ ^_j_\pZ b \kihfbgZe jh^gmx ^_j_\gx \ a_ e_gb[_jza?]hlygmehgZjh^bgm

 GZ \_l\yo \_l\v kde Âą d \_l\yf \_l\yfb h \_l\yo gZ ^hjh`dZo ^hjh`dZkde Âąih^hjh`dZf^hjh`dZfbh ^hjh`dZo ke_^u a\_j_c a\_jvkde Âąd a\_jyfa\_jyfbh a\_jyo[_ahdhg hdghkde Âąd hdgZfhdgZfbh[hdgZo[_a^\_j_c ^\_jvkde

Âą d ^\_jyf^\_jvfb h ^\_jyo \ h[eZdZo h[eZdh kde Âą d h[eZ dZfh[eZdZfbh[h[eZdZoq_j_afhjy fhj_kde Âąd fhjyffh jyfbh fhjyo GZrdjZc[h]Zle_kZfbiheyfbj_dZfbb hazjZfb Li G_evayg_m^b\eylvky\ukhdbffh]mqbfkhkgZf_eyfd_^jZf > i < e_kZoiZog_ly]h^Zfb]jb[Zfbp\_lZfb Li >bj_dlhjÂą^bj_dlhjZ^hdlhj Âą^hdlhjZfZkl_j ÂąfZkl_jZ ijhn_kkhjÂąijhn_kkhjZrzedÂąr_edZ ]hkiblZev Âą]hkiblZeb^h]h\hj Âą ^h]h\hju bg`_g_j Âą bg`_g_ ju f_kyp Âą f_kypu hnbp_j Âą hnbp_ju hq_j_^v Âą hq_j_^b iehk dhklvÂąiehkdhklbih^ibkvÂąih^ibkbihq_jdÂąihq_jdblhjlÂąlhj lulj_g_jÂąlj_g_jurhn_jÂąrhn_ju ]_j[Âą]_j[ufZeyjÂąfZeyjuijbaÂąijbauklheyjÂąklheyju \u[hjÂą\u[hju\u\h^Âą\u\h^u\u]h\hjÂą\u]h\hju Ih^ibkv Ijba >i@Âąkh]e]emol\ >j @Âąkh]ea\fy]d >b@Âą]eZkgm^ >k@Âąkh]e]emol\ [a\ 


Gh\hlm`_lj_sZl fhjhau Bi b k_j_[jylky kj_^vih e_c Ji Kg_`gu_jZ\gbgu Bi dh\jZfb Li yjdbfbe_]eb Kd\hav\hegbklu_ lmfZgu <i ijh[bjZ_lky emgZgZi_qZev gu_iheygu <i ev_l i_qZevgh k\_l hgZ ih\_kl\g_\hkdekeh` gh_khklbao ijhkluo FqZlky lmqb Bi \vxlky lmqb Bi g_\b^bfdhxemgZ hk \_sZ_l kg_]e_lmqbc =hgbfu \_rgbfb emqZfb L i k hdj_klguo ]hj Ji m`_ kg_]Z Bi k[_`Zeb fmlgufbjmqvyfb Li gZihlhiezggu_em]Z <i  FZevqbr_d J i jZ^hklguc gZjh^ dhgvdZfb L i a\mqgh j_`_l ez^ :K Imrdbg

Evzl\vxlkyjmqvyfb Ebklu [mfZ]b hiZ\rb_ ebklvy \heqvb am[u am[vy ibeu dhjgb ^_j_\Zkt_^h[gu_dhj_gvy IZjZ\Ze_ghdkZih]qmehd fgh]h^_ef_kly[ehdfZdZjhg i_kgb ]jmabg hk_lbg Zjfyg fhe^Z\Zg [he]Zj lZlZj pu]Zg khe^ZliZjlbaZg dbeh]jZffZi_evkbgh\fZg^Zjbgh\ihfb^hjh\lhfZlh\ ]jmiiZbg`_g_jh\hnbp_jh\lj_g_jh\rhnzjh\

>hqv kde f_q ieZqk djur\jZqhdheh^Zqlh\Zjbs fgh]haZ^Zqihfhsv kde fheh^z`v kde \_sv kde i_qv kde g_l i_j_^Zq ba mqbebs wlZ` fZeur emq j_qv kde dbjibqbaaZlmq >hqdZemqr_gZqgm Jh`v kde

^jh`v kde

mijy`v kde

[j_rv kde

lbrv kde

jhkdhrv kde

[jhrv kde

\_lhrv kde

fhsv kde

]hj_qv kde[Z]Z` [ebg^Z` i_caZ` jhs kl_eeZ` ribhgZ` ]jmr dZjZg^Zr rZeZr iZkl[bs dh\r dezr


ojys iexs [hjs h\hs djmq fyq dexq em` h[jmq kmj]mq

Hq_gv[h]Zljmkkdbcyaudkeh\Zfb Li hlghkysbfbkydh \j_f_gZf >i ]h^Z b d ijbjh^guf y\e_gbyf >i k gbfb k\y aZgguf <havfzfohly[ujZggxx\_kgmM g_zm wlhc_szay[gms_chl ihke_^gbo aZfhjhadh\ J i ^_\hqdb\_kgu _klv \ dhlhfd_ fgh]h ohjhrbokeh\ Ji GZqbgZxlky hll_i_eb Bi jhkl_i_eb Bi dZi_eb Bi k djur Ji Kg_]^_eZ_lkya_jgbklufgha^j_\Zlufhk_^Z_lb q_j g__l?]h kt_^Zxl lmfZgu Bi Ihkl_i_ggh jZa\habl ^hjh]b gZ klmiZ_ljZkimlbpZ[_a^hjh`v_GZj_dZo Ii ihy\eyxlky\hev^m i_j\u_ijhfhbgu Bi k qzjghc\h^hcZ gZ[m]jZo Ii ±ijh lZebgu Bi b ijhie_rbgu Bi G_\hafh`ghi_j_qbkeblv\kz D=IZmklh\kdbc

 B^zf madhc ^_j_\_gkdhc mebp_c Keurblky i_gb_ kd\hjph\EZklhqdb\vxl]gza^Zih^gZr_cdjur_cAZihke_^ g_c ^Zq_c gZqbgZ_lky e_k Ke_^bf aZ ]jZqhf dhlhjuc e_lbl gZ^ gZfb<hlb j_dZ?z[_j_]aZjhkdZfurhfGZ^[_jzah\hcjh s_cieu\zl[hevrh_[_eh_h[eZdh>h[jufemqhfkhegpZhaZjy _lkyem]

Lh\Zjbs±k lh\Zjbs_f\klj_qZ±\klj_q_cijh^Z\sbpZ±k ijh^Z\sbp_c]hj_p±k ]hjp_ffheh^_p±fheh^phfmqbl_evgbpZ± k mqbl_evgbp_caZ^ZqZ±gZ^aZ^Zq_cmq_gbpZ±k mq_gbp_ciZe_p± k iZevp_ffZeur±k fZeurhfie_qh±gZ^ie_qhf\jZq±\jZqhf emq±ih^emqhflmqZ±ih^lmq_c^\hj_p±^\hjphfklhebpZ±i_ j_^klhebp_c]jZgbpZ±aZ]jZgbp_cdjurZ±k djur_cdexq±gZ^ dexqhf fyq ± ih^ fyqhf gh` ± k gh`hf dZjZg^Zr ± k dZjZg^Z rhf]ZjZ`±]ZjZ`hfxghrZ±xghr_cmqbebs_±mqbebs_fkh \_lqbpZ±k kh\_lqbp_cfm^j_p±fm^j_phfZ[aZp±Z[aZp_fiZ^_` ±iZ^_`hfieh\_p±ieh\phfdjZkZ\bpZ±k djZkZ\bp_ckbeZq±kb 


eZqhf ldZq ± ldZqhf kdjbiZqb ± kdjbiZqhf [ex^pZ ± [ex^p_f \ub]jur ± i_j_^ \ub]jur_f f_evgbpZ ± gZ^ f_evgbp_c kdZahq gbpZ±khkdZahqgbp_cgZkf_rgbpZ±i_j_^gZkf_rgbp_c]\Zj^__p ±gZ^]\Zj^_cp_fojZ[j_p±k ojZ[j_phf[hjh^Zq±k [hjh^Zqhf ±:ezrZihq_fmlugZa\Zef_gyg_\_`_c" ±Dhg_qghlug_\_`Zg_gZrzegZdZjl_gZr]hjh^ ±: lu:ezrZi_j_imlZekeh\Z©g_\_`Zªb ©g_\_`^Zª ±Ihq_fm" ±Ihlhfmqlhg_\_`_cgZau\Zxl]jm[h]hg_\_`eb\h]hq_eh\_dZ Z g_\_`^Z±wlhg_h[jZah\Zggucg_k\_^msbcq_eh\_dg_mq GZdZjl_±kms`jkdegZjbpg_h^mrklhbl\ _^qIi

Keh\Z©]jZgbpZªb ©jm[_`ª±kbghgbfu=jZgbp_cgZau\Z xl ebgbx dhlhjZy hl^_ey_l h^gh \eZ^_gb_ hl ^jm]h]h Jm[_` ± lh `_ qlh ]jZgbpZ < kh\j_f_gghf yaud_ hkh[_ggh qZklh \klj_qZ_lky nhjfZ l\hjbl_evgh]h iZ^_`Z k ij_^eh]hf L i ©aZª aZ jm[_`hf Li lh_klvaZ]jZgbp_c Li < kh\j_f_gghf yaud_ ±ijbeZ]fjIi_^q Qzjgu_ijhlZebgu rzihl\ Zee__ `zelu_luqbgdb ]jhfdhszedZlv ez]dbcrhjho [_eZyrzjkldZ `zkldbc\hehk r_e_klrzedZ @zelu_ ijbe_lZxl

aZjhkehdZfurhf \ujZsb\Zlvil_gph\ ijbe_lZxlk ^h[uq_c `bjih^dh`_c exlhcklm`_c lzfghclmq_c ko\Zq_gebkbp_c `^Zlvkd\hjph\ ex[mxkvilbp_c

Kug YjhkeZ\Zdgyav:e_dkZg^jklZe dgy`blv\ Gh\]hjh ^_bf_y\k_]hebrviylgZ^pZlve_lhljh^mIhk\b^_l_evkl\me_ lhibkp_\ \ p_ehc Jhkkbb g_ [ueh h[eZklb dhlhjZy g_ ohl_eZ [u bf_lv:e_dkZg^jZG_\kdh]hk\hbfdgya_fHl\lhj`_gbcr\_^h\b g_fp_\ gh\]hjh^pZf gm`gh [ueh aZsbsZlvky Ihke_ fhebl\u \ p_jd\bk\ylhcKhnbbdgyav\ur_ed ^jm`bg_b \hkdebdgme©;jZlvy G_\ kbe_;h]Z \ijZ\^_G_m[hbfkyfgh`_kl\ZjZlguoydhk gZfb kde ;h]ªM \hckdZihy\beZkv\_jZ\ ihfhsv ;h]ZGZqZevgbd^hahjZ kde \kx ghqv \ukfZljb\Ze jZkiheh`_gb_ \jZ]h\ Ihl_jb gh\]hjh^p_\ [uebhq_gvfZeu±\k_]hebrv^\Z^pZlvq_eh\_dAZih[_^m\ G_\ kdhc[bl\_ ]h^ZgZjh^ijha\Zedgyay:e_dkZg^jhfG_\kdbf 


Bgl_j_kgucq_eh\_d AZf_qZl_evguc ibkZl_ev @bldh\ B i k ^_lkl\Z J i hleb qZekybkdexqbl_evghc`Z`^hc Li agZgbc Ji Hgfgh]h\j_f_gb Ji hl^Z\Zefmaud_ >i ebl_jZlmj_ > i fZl_fZlbd_ >i Zkljhghfbb >i [hlZgbd_ >i ]_h]jZ nbb >i b ^jm]bfgZmdZf >i D_f lhevdh g_ [ue ;hjbk Kl_iZgh\bq @bldh\ B i ;ue hg obfbdhf Li b bg`_g_jhfdhjZ[e_kljhbl_e_f Li hohlgbdhf L i b ju[heh\hf L i Ex[be jbkh\Zlv b]jZe gZ kdjbid_ I i Gh[hevr_\k_]hgZk\_l_ Ii ex[behgfhj_ <i ?fmih kqZkleb\behkv ih[u\Zlv \h fgh]bo kljZgZo I i fbjZ J i \ Bg^bb Ii \ DblZ_ Ii \ Yihgbb Ii \ Lmjpbb Ii \ =j_pbb Ii \ ;he]Zjbb Ii @behg\hNjZgpbb Ii \ >Z gbb Ii G_h[udgh\_gghfgh]hagZeb \b^_e@bldh\ Bi

Bkdexqbl_evghc `Z`^hc ±ijbeZ]`j_^qLi ^bdlZgl 

 khqbg_gb_ 

 hlau\ ReyidZ ]jb[Z ihdjulZy dZdhc" lzfghdhjbqg_\hc dh`bp_c ^_j`blky gZ dZdhc" dj_idhc gh`d_ Kgbam reyidZ aZlygmlZ dZ dhc" [_ehc ie_gdhcDh]^Z _z m[_j_rvhldjh_lky gb`gyy dZdZy"

`_elh\ZlZy klhjhgZreyidb ReyidZ

;_jzaZ Ex[ex[_jzadmjmkkdmx `j_^q<i Lhk\_lemx `j_^q<i lh]jmklgmx `j_^q<i < [_ezghf fj_^qIi kZjZnZgqbd_ K ieZlhqdZfb\ dZjfZgqbdZo K djZkb\ufb fgqLi aZklz`dZfb K a_ezgufb fgqLi k_jz`dZfb Ex[ex_zgZjy^gmx `j_^q<i Jh^gmx `j_^q<i g_gZ]ey^gmx `j_^q<i Lhykgmx `j_^q<i dbimqmx `j_^q<i Lh]jmklgmx `j_^q<i ieZdmqmx `j_^q<i ::Ijhdhnv_\

DZjfZgqbdZo < kZjZnZgqbd_±kmsfjkdegZjbpg_h^mrklhbl\ _^q Ii
H ilbqvbo ]hehkZo Ii gZilbqvo ]heh\dZo Ii k k_ jhc r_jklvx L i k_juf mljhf L i k_juf ^gzf L i kh eh\vbgZy lj_ev Bi m kheh\vbgh]h ]g_a^Z Ji qzjguf^ufhf Li qzjgmx\_klv <i \ khjhqv_f ]g_a^_ Ii khjhqbc klj_ dhl Bi ih rzedh\uf izjurdZf >i ih rzedh\hc ldZgb > i  Ih f_j_ lh]h dZd lhihj ijho\Zlu\Z_l ^h k_j_^bgu a\mdb klZgh\ylky]emr_b [hevg__ÂŤ?szm^Zjihke_^gbc^_j_\hhk_^Z_l gZ^ehfblky aZlj_sbl aZrmfbl \_jrbghc Z ihlhf k gZjZklZxs_c [ukljhlhc b rmfhf ih^h[guf rmfm kbevgh]h \_ljZ jmog_l gZ a_fexFgh]b_^_kyldbe_l^hklb]Zehhghiheghc kbeub djZkhlub \ g_kdhevdh fbgml ]b[g_l g_j_^dh hl imklhc ijbohlb q_eh\_dZ KL:dkZdh\

Klbev ± om^h`_kl\_gguc l_fZ ± hlghr_gb_ ibkZl_ey d jm[d_ ^_j_\v_\ Hkgh\gZy fukev ± \ iZ^_gbb kjm[e_ggh]h ^_j_\Z ©_klv qlhlhg_\ughkbfh]jmklgh_ª Khljyk_gb_kh^jh]Zgb_ Fg_ gjZ\ylky ^h[ju_b kf_eu_ ex^b Fhc ^jm] KZrZ kijZ\_^eb\ucb ijZ\^b\ucFhy k_kljZ kih kh[gZyb lZeZgleb\ZyFhy fZfZ aZ[hleb\Zy Kihkh[guclZeZgleb\uc Ih^jm]b ]h\hjyl h GZlZr_qlh hgZ ohjhrZy ih\_kl\g_ \hkde keh`gh_ khkl ba o ijhkluo kh_^ khxahf qlh Gh lZd fh`ghhlha\Zlvkyh fgh]boex^yo: \hlqlh^h[Z\bebh GZlZr__z fZfZmqbl_eylj_g_jFZfZjZ^ZqlhGZlZrZ ^h[jZyeZkdh\Zyhl au\qb\Zy qmldZy ^mr_\gZy Mqbl_ey m\Z`Zxl ^_\hqdm aZ lh qlh hgZkdjhfgZylj_[h\Zl_evgZy d k_[_klZjZl_evgZyLj_g_jkqblZ_l qlhhgZljm^hex[b\ZygZklhcqb\Zy =h\hjy h q_eh\_d_ fZeh kdZaZlv qlh hg ohjhrbc beb iehohc Gm`ghjZkdjulvagZq_gb_wlbokeh\ Ih^jm]b]h\hjyl©GZlZrZohjhrZyª Hlau\qb\ucqmldbc^mr_\guc Mqbl_ey±kmsfjkdegZjbph^mrklhbl\hfgqBi

H =Z]Zjbg_gZibkZghg_fZeh>eygZkagZ\rbo_]h[ebadh Xjbc =Z]Zjbg ij_`^_ \k_]h g_mlhfbfuc ljm`_gbd Hg ex[be ih \_k_eblvky ihrmlblv <k_ ihfgyl agZf_gblmx ]Z]Zjbgkdmx meu[ dmGh\ jZ[hl_hg[ueij_^_evghkh[jZgb k_jvza_g Xjbc klj_fbeky d agZgbyf ?]h l_ljZ^db k e_dpbyfb dhgki_d lZfb ZddmjZlgufb q_jl_`Zfb kem`beb ijbf_jhf Hg gZklhcqb\h 


mqbeky \ <h_ggh\ha^mrghc bg`_g_jghc ZdZ^_fbb bf_gb @mdh\ kdh]h \ kjhd k^Z\Ze aZqzlu b wdaZf_gu g_ lj_[h\Ze gbdZdbo ih [eZ`_d=Z]Zjbgihemqbe^biehfk hlebqb_f =Z]Zjbg [ue ijhklufgh hlgx^v g_ ijhklh\Zluf mfguf b ^m r_\ghs_^juf?]hhlebqZe^Zjf]gh\_gghhp_gblvkblmZpbxijb gylvijZ\bevgh_j_r_gb_ Ijhklh\Zluf J_r_gb_ÂąkmskjjgZÂąb_gZjbpg_h^mrklhbl\ _^q<i

>h[juc ijbe d ^_lyf >i ^h[juc ijbe khklZjbdZfb L i \gbfZl_evguc ijbe d ^jmavyf > i \gbfZl_evguc ijbe d jh^bl_eyf >i [eZ]h^Zjguc ijbe lh\ZjbsZf >i \_jguc ijbe keh\m >i \_jguc ijbe \ ^jm`[_ Ii bkdmk guc ijbe \ jZ[hl_ Ii iZfylguc ijbe j_[ylZf >i kbev guc ijbe ^mohf Li kbevguc ijbe \ fZl_fZlbd_ Ii  >_gv k_]h^gy ykguc l_ieuc G_[h \ukhdh_ yjdhkbg__ <ha^mo kujhcKg_] juoeucgha^j_\Zluclzfguc

<_kgZghoheh^ghIh]h^Zg_gZklgZyG_[hfmlgh_b k_jh_ Bagbadbo h[eZdh\iZ^Z_llhkg_]lh^h`^v>m_l oheh^gucijhgb au\Zxsbc \_l_j b jZkdZqb\Z_l ]heu_ \_l\b ^_j_\v_\ <_a^_ em`b l_fghc \h^ub juoeu_ km]jh[ukg_]ZB \kzlZdbgZ^mr_jZ^hklgh ihlhfmqlh\_kgZgZklmibeZ Kg_] >k@Âąkh]e]emol\ >gÂś@Âąkh]ea\fy]d >w@Âą]eZkgm^ >d@Âąkh]e]emol\ [a\ JZkdZqb\Z_lÂą]eZ],Fijklhbl\ gZkl\j_^qe

Oheh^ghc\h^hc `j_^qLi k \_kzeufbxghrZfbb ^_\mrdZfb fgqLi m agZdhfhcklZjmrdb `j_^qJi gZ h]jhfghf Zck[_j]_ f j _^ q I i k jZagufb km\_gbjZfb fgqLi h \_k_gg_feb\g_ fj_^qIj k lhgdbfZjhfZ lhf fj_^qLi E_^yghc H eb\g_ÂąkmsfjkdegZjbpg_h^mrklhbl\ _^qIi Jh[dbc kbgbc [_euc im]eb\uc `_klhdbc ljmkeb\uc [_a`Z ehklguc g_kf_euc [_kk_j^_qguc fZeh^mrguc [_kq_eh\_qguc f_^ebl_evguc\_jgucg_lhjhieb\ucgZ^z`guc Jh[dbcÂąg_j_rbl_evgucaZkl_gqb\uc 


@_klhdbc±[_kk_j^_qgucqzjkl\uc[_a^mrguc

 , Bfy ijbeZ]Zl_evgh_ ± qZklv j_qb dhlhjZy h[hagZqZ_l ijbagZdij_^f_lZb hl\_qZ_l gZ \hijhku dZdhc" q_c" ;hevrhc^_ j_\ygguc\hjh[vbgucf_^\_`vy ,,BfyijbeZ]Zl_evgh_ baf_gy_lkyihjh^ZfqbkeZf b iZ^_`Zf ^_j_\ygguc±^_j_\yggZy±^_j_\yggu_^_j_\yggh]h^_j_\ygghfm h ^_j_\ygghf Fgh]b_ ijbeZ]Zl_evgu_ bf_xl ihegmx b djZldmx nhjfm djZkb\uc±djZkb\ < djZldhcnhjf_ijbeZ]Zl_evgh_baf_ gy_lkyihjh^Zfb qbkeZf djZkb\±djZkb\Z±djZkb\u ,,,< ij_^eh`_gbbbfyijbeZ]Zl_evgh_fh`_l[ulvhij_^_e_gb _fbebkdZam_fuf AZ\ljZ[m^_lykguc ^_gvIh]h^Zi_j_f_gqb\Z

K gZ^z`guf\jZqhf k \jZqhfdZdbf"fjLi khklZjZ l_evghc mq_gbp_c k mq_gbp_c dZdhc" `jLi h eh\dhf kihjl kf_g_ h kihjlkf_g_dZdhf"fjIi ij_`gxxih^jm]m ih^jm]m dZdmx" `j<i h[ mf_ehf fZkl_j_ h fZkl_j_ dZdhf" fj I i aZf_ldbfklj_edhf aZklj_edhfdZdbf"fjLi m ZddmjZl ghc ^_\hqdb m ^_\hqdb dZdhc" ` j J i kh kljh]bf xghr_c k xghr_c dZdbf"fjLi h ijh\hjghf rdhevgbd_ h rdhevgbd_ dZdhf"fjIi khklZjrbf[jZlhf k [jZlhfdZdbf"fjLi h feZ^r_ck_klj_ h k_klj_ dZdhc" `jIi k ohjhrbf lh\Zjb s_f k lh\Zjbs_fdZdbf"fjLi h[hiZkghfgZ\h^g_gbb h gZ \h^g_gbbdZdhf"kjjIi Eh\dbc±mf_eucf_ldbc Y ih]Zkbe dhklzj b ihrze \gba ih j_d_ K dZ`^uf rZ]hf hgZdZaZeZkvaZ]Z^hqg__b `b\hibkg__Lhihdjmluf dZdbf">i

[_j_]Zf k_jhc dZdhc" L i kl_ghc klhyeh hkbgh\h_ dZdh_" B i

f_edhe_kv_b gZhl^_evguo dZdbo"Ii hkbgZo\bk_e`zeluc dZ dhc" B i of_ev [m^lh dlhlh jZa\_kbe kmrblv gZ khegp_ gh\u_ dZdb_"Bi jh]h`bLh^miebklZy dZdZy"Bi b\Ze_`ZeZihi_ j_d j_db dZd fhkl b hdheh g_z \ukdZdb\Zeb ba \h^u ]heh\eb Lh j_dZ moh^beZ lhj`_kl\_gguf dZdbf" L i ih\hjhlhf \ e_kZ dZ db_"<i ahehlu_b kbgb_hlhk_gb D=IZmklh\kdbc

JZaghp\_lguckg_] Kg_] H[uqguc agZdhfuc \k_f [_euc imrbkluc oheh^guc kg_`hd;_euc"Ijbkfhljbl_kvM^b\bl_evghdZdhdjZkdZg_[Zba f_gy_lp\_lkg_]Z< ykgucabfgbcihe^_gvhg[_euck qmlvaZf_l gufnbhe_lh\ufhll_gdhfb ]em[hdbfbkbgbfbl_gyfbH[eZdZg_ kdhevdhijblmrz\u\Zxl_]hkbygb_GZaZdZl_kg_]hdjZrb\Z_lky\ 


[Z]jyg_p Z iha^g__ gZ ]jZgb \_q_jZ b ghqb klZgh\blky ebeh\Zlh i_i_evguf Emgguc k\_l ^_eZ_l _]h a_e_gh\Zluf \ l_gb Âą fmlgh ebeh\uf < kheg_qgmxih]h^mkg_]dZ`_lkyjhah\ufb ahehlufZ g_ih]h ^ZhljZ`Z_lky\ gzfmguehc`_elbaghc Ih::Y[ehdh\m >Fms ]e@Z >kms]e@ Gzf >gÂś@Âąkh]ea\fy]d >h@Âą]eZkgm^ >f@Âąkh]ea\l\ [a\ HdjZkdZ JZ^m]Z Y gZjZ^m]m^m]m Ihex[mxkvih[_]m K_fbp\_lgmxp\_lgmx GZem]mih^kl_j_]m Y gZdjZkgmx ^m]m GZ]ey^_lvkyg_fh]m AZhjZg`_\hcaZ`_elhc <b`mgh\mx^m]m WlZgh\Zy^m]Z A_e_g__q_fem]Z : aZg_x]hem[Zy LhqghfZfbgZk_jv]Z Y gZkbgxx ^m]m GZkfhlj_lvkyg_fh]m : aZwlhcnbhe_lh\hc <havfmb ih[_]m Khegp_k_ehaZklh]Z =^_lujZ^m]Z^m]Z" M ^_\hqdb k ahehlufb \hehkZfb [ueb yglZjgu_ k_jz`db eb fhggZydhnlhqdZb `zelu_lmn_evdb K_fbp\_lgmxp\_lgmxih[_]m Fh]mÂąfh]m >f@Âąkh]ea\l\ >Z@Âą]eZkg[_am^ >]@Âąkh]ea\l\ >m@Âą]eZkgm^
[a\

Kg_]m gZk_s_khojZgbekyghih\kx^mgZqbgZ_llZylvMl jhfhgjhah\__lgZkhegurd_< ykguc\_k_ggbc^_gvhgq_jg__lgZ khegp_ klZgh\blky k_juf ihjbkluf ]jyaguf <_q_jhf hg ebeh \uckbg_\Zluc

 Hl ohjhr_]h [jZlpZ fh`gh mfZ gZ[jZlvky ;hevrhfm dhjZ[ex[hevrh_ieZ\Zgb_< dhexq_fdmklZjgbd_g_kijyq_rv ky FZe_gvdh_ ^_eh emqr_ [hevrh]h [_a^_evy =hj_ \ qm`hc a_fe_ [_atyaudhfm DhjZ[ex ± kms f j kde gZjbp g_h^mr klhbl\ _^q>i DjZkgZydgb]Z F_`^mgZjh^guc f j B i khxa hojZgu ijbjh^u b ijbjh^ guo fgqJi j_kmjkh\ \_^zlki_pbZevgmxDjZkgmx `j<i

dgb]m < g_z aZghkylky \k_ `b\hlgu_qbke_gghklv dhlhjuo ih^hreZ d jhdh\hc q_jl_ ± ^\mf lukyqZf hkh[_c Kibkhd bklj_[ezgguo beb dZg^b^Zlh\gZbklj_[e_gb_m`_aZgbfZ_l^\Zlhekluo fgqJi

lhfZ DZ`^uc ba wlbo lhfh\ \ yjdhdjZkghf f j I i i_j_iezl_ DjZkguc fjBi p\_lg_kemqZ_gHgdZd[u]h\hjbl©Klhcl_ Ijbfbl_kjhqgu_ fgq<i f_juª ;eZ]hjh^gu_b kbevgu_^h[ju_b hl\Z`gu_ fgqBi ex^b k^_eZxl \kz qlh[u `b\hlgu_ g_ ]b[eb g_ bkq_aZeb Ih X > >fbljb_\m

=hem[u_i_j_e_kdb JZgg_c \_kghc \ [_jzah\hc jhs_ fh`gh gZclb h^gh ba kZfuo i_j\uo \_k_ggbo jZkl_gbc Wlh ]hem[u_ i_j_e_kdb Gh jZa\_ hgb ]hem[u_" P\_lu ± yjdhkbgb_ a\za^hqdb k\_`b_ qbklu_ k [_euf dhe_qdhfluqbghdihk_j_^bg_M i_j_e_kdh\lzfgu_b iehlgu_eb klvyWlbebklvy ijhreh]h^gb_hgbi_j_abfh\Zeb ih^kg_]hf A\za^hqdb Baeh`_gb_

LZfg_[_kZb \h^uykgu LZfi_kgbilbq_dkeZ^dh]eZkgu H jh^bgZ\k_^gbl\hbij_djZkgu =^_[ gb[ueygh\kzk lh[hc >mrhc 

<:@mdh\kdbc


Ykgu Âąyk_gykghKeZ^dh]eZkgu Âą keZ^dh]eZk_g keZ^dh]eZkgh Ij_djZkguÂąij_djZk_gij_djZkgh

 Madbc Âą mahd madh madZ j_adbc Âą j_ahd j_adh j_adZ fy]dbcÂąfy]hdfy]dhfy]dZj_^dbcÂąj_^hdj_^dhj_^dZgbadbc Âą gbahd gbadh gbadZ keZ^dbc Âą keZ^hd keZ^dh keZ^dZ jh[dbc Âą jh[hdjh[dhjh[dZ;e_^gucÂą[e_^_g[e_^gh[e_^gZ]hjvdbcÂą ]hj_d ]hjvdh ]hjvdZ kljZrguc Âą kljZr_g kljZrgh kljZrgZ q_ klgucÂąq_kl_gq_klghq_klgZ MadbcÂąrbjhdbcjh[dbcÂąkf_euc M aZcpZjmkZdZ ]eZaZ dhjbqg_\u_ iheg ijbe mrb ^ebg gu_ ihegijbe [hevrb_ ihegijbe mku `zkldb_ ihegijbe R_jklv m aZcpZ ]mklZy iheg ijbe k\_jom dhjbqg_\h`zelZy iheg ijbe k lzfgufb iheg ijbe djZibgdZfb kms GZ r__ hgZ `_elh\Zlhdhjbqg_\Zy iheg ijbe kaZ^b Âą k_jh[_eZy iheg ijbe P\_l r_jklbf_gy_lky ]eZ] abfhcb e_lhfHdjZkdZ ihfh ]Z_l ]eZ] ]juamgZfkdju\Zlvky ]eZ] hl\jZ]h\ Ihfh]Z_lÂą]eZ],kijklhbl\ gZkl\j_^qe Ijb]h`_fm Âą ijb]h` dj ijbe ohjhr_]h Âą ohjhr dj ijbe ly]mq_fmÂąly]mq djijbe ]hjyq_]hÂą]hjyq djijbe ih oh`_fmÂąihoh` djijbe ^j_fmq_]hÂą^j_fmq djijbe EbgxqÂąebgxq >eÂś@Âąkh]ea\fy]d >b@Âą]eZkg[_am^ >gÂś@Âąkh]ea\fy]d >m@Âą]eZkgm^ >qÂś@Âąkh]e]emofy]d [a\  Mlj_ggbc \ha^mo qbkl b k\_` ;_e_gvdbc eZg^ur iZ omq H]jhfguc kljZrguc f_^\_^v g_mdex` AZ[Z\guc _` dh exq,jr fZe_gvdbc b dhexqbc >hjh]b_^_lb Hl ^mrb `_eZx \Zf ohjhrb_ fZe_gvdb_ ex^b [m^vl_ \kx `bagvqmldbb hlau\qb\ud qm`hfm]hjx ;m^vl_a^hjh\uex[bl_^jm]^jm]Z Dj_idh `fm \Zrb eZidb ^Z [m^ml hgb q_klgu b kbevgu Ba ibkvfZ:F=hjvdh]h

@_eZxÂą]eZ],kijklhbl\ gZkl\j_^qe 


;m^vl_\gbfZl_evgu^\_jvk_cqZkhldjh_lky;m^vl_^h[ju i_j_^Zcl_ ih`ZemcklZ lZehgqbd ;m^vl_ ex[_agu ijhimklbl_ gZk d \uoh^m

Kihjlkf_gugZr_crdheu[ukljub eh\db Kihjlkf_gu gZr_c rdheu [uklju_ b eh\db_ DeZkk [ue g_mxl_g b imkl DeZkk [ue g_mxlguc b imklhc ;m^vl_ kqZkleb\u b a^hjh\u ;m^vl_hklhjh`gub \gbfZl_evgu <hedaheghg_mfzgAZypjh[hdgh[ukljF_^\_^vkbezg ghgZb\_gDhlfZeghoblzj

;h]Zl^jmavyfbBa\_kl_gkbehcGm`gucjh^bl_eyf rdhe_ =hlh\u d wdaZf_gm AgZdhfuc mq_gbdZf Ijb]h^_g ^eyjZ[hluM^b\bl_e_gjZaghh[jZab_f ;h]Zl±[h]Zl >[@±kh]ea\l\ >Z@±]eZkg[_am^ >]@±kh]ea\l\ >Z@±]eZkgm^ >l@±kh]e]emol\ [a\ FZjby hq_gv ihoh`Z gZ fZlv Y g_ kh]eZk_g k lh\Zjb s_fY hq_gv[eZ]h^Zj_g ^jm]maZihfhsvDlh \ wlhf\bgh\Zl"

;_^gucaZcqbd GZqZeky e_^hoh^b j_dZ jZaebeZkvHgZ aZlhibeZ [_j_]ZAZyp g_ mki_em[_`ZlvhlgZoeugm\r_c\h^ub \e_agZlheklmx\_ldm^_j_\Z M aZcqbdZ lj_\h`gh ih^gylu_ mrb [hevrb_ bkim]Zggu_ ]eZaZ R_jklvm g_]hkgbam[_eZyabfgyyZ k\_jomgZkibgd_m`_k_jZy <h^ZkdhjhgZqg_lm[u\Zlvb aZcqbdkgh\Zkfh`_lkdZdZlvb jZ ^h\Zlvky\_kg_ ,QzjgZyhdjZkdZ±ijbeZ]HdjZkdZ dZdZy" qzjgZy ,,Gn±qzjguc\ `j\ Bi\ _^q ,,,HdjZkdZ dZdZy" qzjgZy ,G_y^h\bl m` ±ijbeZ]M` dZdh\" g_y^h\bl ,,Gn±y^h\bluc\ djnhjf_\ fj\ _^q ,,,M` dZdh\" g_y^h\bl ,< klZjuoiehlbgZo±ijbeZ]< iehlbgZo dZdbo" klZjuo ,,Gn±klZjuc\ fgq\ Ii ,,,< iehlbgZo dZdbo" klZjuo

DZdy bkim]Zeky


H^gZ`^ufuk ^jmavyfbihreb\ e_kaZ]jb[ZfbM \k_om`_[u eb ihegu_ dhjabgdbZ m f_gy gZ ^hgurd_ e_`Zeh \k_]h g_kdhevdh kujh_`_d B \hly aZf_lbeih^zedhcdhjbqg_\mx[ZjoZlgmxreyidmG_m `_eb[_euc"Y gZ]gmekyqlh[ukj_aZlv]jb[b \^jm]«Baih^zedb f_lgmeZkv[e_klysZyqzjgZye_glZAf_yY kdjbdhfhl^_jgmejmdm b [jhkbekyijhqvhlaehihemqgh]hf_klZ Gh ihlhf ex[hiulkl\h \ayeh \_jo b y j_rbe \k_lZdb ihkfhl j_lvgZaf_xHgZg_miheaeZ^Ze_dhZ ij_kihdhcgh]j_eZkvgZdZf g_ gZ kheg_qghf f_kl_ Fu ih^hreb ih[eb`_ b jZa]ey^_eb __ Af_cdZ[ueZqzjgZyih[hdZf]heh\u±^\ZyjdbohjZg`_\uoiylgZ ©Wlhm`ª±kdZaZe<Zky©Hgg_y^h\blªAgZqbly gZijZkghbkim ]Zeky

 M^b\bl_evgh_ szedZgv_ B i aZ[hlylky h il_gqbdZo I i eh\dZy h[_avygZ B i [vxl djuevyfb L i k jZatyjzgguf obsgbdhf Li gZ^ \at_jhr_gguf puiezgdhf L i ex[m_fky fZeurhf Li ih^emqhf Li khegpZ Ji <_joh\u_ ehrZ^b B i wg_j]bqgu [uklju M qbklhdjh\ghc \_joh\hc ehrZ^b J i r_y B i lhgdZy ^ebggZy qZs_ \k_]h ijyfZyLy`_eh\hau Bi g_\hafmlbfhkihdhcguf_^ebl_evgu =jZfhlgucjZkqzleb\uckijZ\_^eb\uc Bgh]^Z ijboh^blky gZ[ex^Zlv b m^b\bl_evg_cr__ kh[Zqv_ [eZ]hjh^kl\h <i ihhlghr_gbxd keZ[uf >i M gZr_cfhkv db J i ;weu J i [ue \ fheh^hklb I i [jZl B i GZjaZg Bi aZ^hjgucb kZfhm\_j_gguc Bi baihjh^u Ji djueh\ kdbofhk_d Ji GZ^\hj_ Ii m`_\ lmevkdhfgZr_f^hf_ I i [ue p_ighc izk B i ± ehofZluc [_euc B i qm^h\bsghc \_ebqbgu Ji A\Zeb_]h>\hjgyd Bi GZghqv <i _]hkimk dZebk p_ib Ji hggZk\h[h^_ Ii [_]Zeih^\hjm >i b ih kZ^m >i b ]mklufk\hbfeZ_f Li ^he`_g[uehlim]b\Zlv\h jh\ <i <^jm] >\@±kh]ea\l\ >^@±kh]ea\l\ >j@±kh]ea\l\ >m@±]eZkgm^ >d@±kh]e]emol\ [a\ Fheh^hklb 


,Fh]mqbfbÂąijbeZ]EZiZfb dZdbfb" fh]mqbfb ,,GnÂąfh]mqbc\ fgq\ Li ,,,EZiZfb dZdbfb" fh]mqbfb dbghnbevf

AZ[Z\gZyFZrdZ M f_gy_klvdhrdZFZrdZY qZklhgZ[ex^ZxaZg_c DhrdZju`Zykhk\_leufbiZe_\ufbihehkdZfbih\k_fm l_em Lhevdhfhj^hqdZ[_eZy^Z_s_gZ eZidZo dZd [m^lh[_eu_ghkhqdb gZ^_lu WlZdhrdZj_a\Zb ih^\b`gZFZrd_\k_]hljbf_kypZb hgZ_s_ hq_gv ex[bl b]jZlv B]jZ_l hgZ k ex[uf rmjrZsbf ij_^f_lhf hgZij_^klZ\ey_lqlhwlhfurdZFZrdZaZe_]Z_lb lbohg_qdhih^ djZ^u\Z_lkyZ ihlhfg_h`b^Zgghiju]Z_lb o\ZlZ_l©^h[uqmª\u imkdZyhklju_dh]hldb FZrdZex[bl ih_klv gh \ _^_ jZa[hjqb\ZHgZ g_ hq_gv ex[bl kmohcdhjfZ \hlhlju[dbgbdh]^Zg_hldZ`_lkyKlhbl\ugmlvju [mbaoheh^bevgbdZFZrdZkjZam`_wlhqm_l±^Z`__kebhgZ^Ze_ dhIjb[_`bl[m^_leZklblvkyl_j_lvkym gh]b \uijZrb\Zlvdmkh q_d DhrdZ qmldh j_Z]bjm_l gZ ih]h^m ?keb gZ mebp_ iZkfmjgh FZrdZe_`bl\hae_[ZlZj_b]j__lkykiblGhklhbl\u]eygmlvkhe gurdm±h`b\ey_lkyb FZrdZIhwlhfmfuah\zf__ ©[Zjhf_ljhfª <_k_ggb_jZ[hlu < iheyo iZrml k_xl [hjhgyl <gZqZe_ kZ`Zxl dZjlhn_ev ih lhffhjdh\vj_imIZklmob\u]hgyxl\ em]ZklZ^Zdhjh\b h\_pGZ iZk_dZo\uklZ\eyxlmevbKZ^h\h^uih^j_aZxl \_l\bb [_eylkl\h eu^_j_\v_\ >Zeb ]hem[_xl ±gZkl\jkh]e\ qbke_ G_[_kZ aZkb g_eb±ijhr\jkh]e\ jh^_b qbke_Khegp_ahehlbeh±ijhr \j kh]e \ jh^_ b qbke_ Kl_ib jhsb b e_kZ aZa_e_g_xl ± [m^ \j kh]e \ qbke_ P\_lu i_klj_xl ± gZkl \j kh]e \ qbke_ Kl\heujhah\_xl±gZkl\jkh]e\ qbke_IjhlZebgul_fg_xl± gZkl\jkh]e\ qbke_ =hju±kms`jkdeklhbl\hfgq<i Kdhjh aZa_e_g_xl kl_ib jhsb b e_kZ ih\_kl\ g_\hkde ijh klh_jZkijhklj_klvh^ghjh^gu_ih^e_`Zsb_

GZem]m[_e_xl efgq jhfZrdb< ihe_kbg_xl e fgq \Zkbevdb< kd\_j_ a_e_g__l efgq ljZ\Z`_el_xl e _^q h^m\Zgqbdb 


 M ]eZ]heZ Šrmfblª b kms_kl\bl_evgh]h Šrmfª h[sbc dh j_gvb h[s__e_dkbq_kdh_agZq_gb_Z ]jZffZlbq_kdh_agZq_gb_jZa ebqgh_wlbkeh\Zbf_xljZagu_fhjnheh]bq_kdb_ijbagZdb LjhklbgdZfZeZy `j_^qBi \ukhdbcdezg fj_^q Bi a_ezgucrmf fj_^qBi \_k_ggbcrmf fj_^q Bi ihxl i_gb_ kdjbidZ kdjbiyl [ZjZ[Zg [ZjZ[Zgbl eZc eZ_l k\bkl k\bklyl dZr_ev dZrey_l \hc \h_l moZgv_ moZ_l `m``Zgv_ `m``Zl mjqZgv_ mjqZl d\ZdZgv_ d\ZdZxl ;ZjZ[Zgyl ^yleuk\bklyl ne_clhc b\he]b Kdjbiyl `mdb b dma g_qbdb Qbklufb ]hehkZfb ihxl kheh\vb ay[ebdb i_\qb_ ^jha^u ih \_kl\g_\hkdeijhklh_jZkijhkljk h^ghjh^gufbih^e_`Zsbfb

I_gb_ÂąkmskjjgZÂąb_gZjbpg_h^mrklhbl\ _^q<i G_gZ\bklv Âą g_gZ\b^_lv g_]h^h\Zgb_ Âą g_]h^h\Zlv g_^h mf_gb_Âąg_^hmf_\Zlv G_[m^_l [m^\j g_[ueh ijhr\j g_fh`_l gZkl\j g_fh`_lky gZkl\j g_a^hjh\blky gZkl\j g_[u\Z_l gZkl\j g_ex[bl gZkl\j g_ijh`b\zrv [m^\j g_^hklZzl gZkl\j

Hgg_]h^h\ZeG_evay_]hg_\heblv;jZlg_^hmf_\Ze Fg_g_a^hjh\blvkyRlhjfg_bklh\kl\h\Ze G_evayÂąg_evay >gÂś@Âąkh]ea\fy]d >b@Âą]eZkg[_am^ >eÂś@Âąkh]ea\fy]d >aÂś@Âąkh]ea\fy]d >Z@Âą]eZkgm^ [a\

G_gZ\bklvÂąg_gZ\bklgucg_^hmf_\ZlvÂąg_^hmf_gb_g_]h ^h\ZlvÂąg_]h^h\Zgb_ g_bklh\kl\h Âąg_bklh\kl\h\Zlv g_[j_`ghklv Âąg_[j_`guc 


Lug_[uek_]h^gym [Z[mrdb"FZrZg_[ueZ\ rdhe_"Hg g_`be\ ^_j_\g_"HgZg_`beZaZ]hjh^hf"Hgg_^Zel_[_aZ^Zgb_" K_kljZg_^ZeZl_[_mq_[gbd" G_ih^mfZ_rv±g_j_rbrv aZ^Zqb Ji G_ihk__rv± mjh`Zy Ji g_kh[_jzrvG_kfZ`_rv dhezk Ji ±[ukljhg_ ih_^_rv G_ mimklbrv fbgmlu J i ± g_ ihl_jy_rv b qZkZ J i Dlh g_ kh[bjZ_l dhehkv_\ Ji ±m lh]h g_ [m^_l b \haZ J i G_[m^_l oe_[Z Ji ±g_[m^_l b h[_^Z Ji KfZ`_rv

 FZdkbf =hjvdbc dZ`^uc ^_gv ihemqZe g_ f_gvr_ iylb r_klbibk_fB gbh^ghbagbo f_kl g_hklZ\eye[_ahl\_lZ=hjv dbcagZeg_hl\_lblvgZibkvfh±agZqblg_aZkem`_gghh[b^_lvq_ eh\_dZIbkvfZ=hjvdh]hdZ`mlkygZi_qZlZggufblZdhcqzldbc[ue m g_]h f_kl ihq_jd : dZdhcihq_jdm l_[y f_kl "?keblu f_kl ibr_rv g_[j_` gh g_jZa[hjqb\h lh g_ [_j_`zrv \j_fy lh]h dhfm lu f_kl ib r_rvg_sZ^brv]eZaZqblZxs_]h Ih::>hjhoh\m

 Fhc ^jm] gbdh]^Z g_ ]h\hjbl iehoh beb gZkf_reb\h h[ hlkmlkl\mxsbo?kebgm`ghhg\ukdZ`_l k\hzfg_gb_h q_eh\_d_ _fm \ ebph gh g_ klZg_l djblbdh\Zlv _]h aZ kibghc : _keb _fm gZ^hihk_dj_lgbqZlv khfghchghleh`bl jZa]h\hj^hl_oihjih dZfug_hklZg_fky \^\hzfghgbdh]^Zg_[m^_lr_ilZlv fg_qlh lh\ moh<_^vhdjm`Zxsb_fh]mlih^mfZlvqlhfuaehkeh\bf gZ bokqzl Fg_gb_±kmskjjgZ±b_gZjbpg_h^mrklhbl\ _^q<i

GZklhysbclh\Zjbsg_[jhkbl^jm]Z\ [_^_Hgg_ih^\_^zl \ ljm^gmxfbgmlmGZklhysbclh\Zjbsg_`Ze__lgbq_]h^ey^jm]Z Hgg_evklblk\hbf^jmavyf]h\hjblbfijZ\^m

,=eZ]he±qZklvj_qbdhlhjZyh[hagZqZ_l^_ckl\b_ij_^f_ lZb hl\_qZ_l gZ\hijhkuqlh^_eZlv" qlhk^_eZlv" ;_`Zlvkljh blvih[_`Zlvihkljhblv ,,=eZ]heufh]mlhlghkblvkyd ,beb,,kijy`_gbx=eZ]heuba f_gyxlky ih \j_f_gZf qbkeZf ebpZf \ gZklhys_f b [m^ms_f \j_f_gb jh^Zf \ ijhr_^r_f \j_f_gb Ijbf_ju kljhblv ,, kij `Ze_lv ,kij g_gZ\b^_lv ,,kijbkde kljhx±kljhbrv± kljhbl kljhx ± kljhbf [m^m kljhblv ihkljhx ± kljhbe kljhx ± kljhbeZ±kljhbeb 


,,, =eZ]he \ ij_^eh`_gbb h[uqgh [u\Z_l kdZam_fuf MjqZl b d\ZdZxl ey]mrdb

Mdj_ieylvk_j^p_ <i jZa[b\ZlveZ]_jv <i jZa`b]Zlv dhklzj < i jZkiheh`blvky \ iZeZld_ I i \ k[hjghc dhfZg^_ I i jZa\b\Zlv kbem < i \heb J i g_ l_jylv gb k_dmg^u J i g_bkim]Zlvkyljm^ghkl_c Ji g_[hyekykhi_jgbdZ Ji g_]h^h\ZlvgZkm^vx <i 

H^gZ`^uiZiZaZdZaZe\ nhlhklm^bbk\hcihjlj_lIhjlj_l \ur_e[hevrhc\ djZkb\hcly`zehcjZfd_IZiZijbgzk_]h^hfhc Fuj_rbebih\_kblvihjlj_l\ [hevrhcdhfgZl_ gZkZfhf\b^ghf f_kl_ FZfZ m`_ \u[jZeZ f_klh gZ kl_g_ gh iZiZ g_ kh]eZkbeky k g_cHghq_gvohl_eqlh[uihjlj_l\bk_e\ukhdhŠLZd[m^_lemqr_ \b^ghª¹m[_`^ZegZkiZiZ Fuk hlphfijbg_kebhlkhk_^_ce_klgbpm<^\h_fk fZfhcfu ^_j`Zeb e_klgbpm Z iZiZ \e_a gZ\_jo Hg jZafZogmeky fhehldhf b ihiZe fZf_ ijyfh ih aZluedm ;_^gZy fZfZ hoZy ih[_`ZeZ ijbdeZ^u\Zlv qlhgb[m^v oheh^gh_ d aZluedmY hklZeky h^bg ^_j `Zlv e_klgbpm ¹ b g_ m^_j`Ze F_gy ijb^Z\beh e_klgbp_c k\_jom miZeiZiZZ gZg_]hk\Zebeky ihjlj_lIjb[_`ZeZ fZfZ ¹b lhevdh \kie_kgmeZjmdZfb KhklhjhgugZ\_jgh_wlh [ueh hq_gv kf_rghGh gZflh [ueh g_ ^h kf_oZ : ihjlj_l fu \ dhgp_ dhgph\ ih\_kbeb ihgb`_ <k_ lZdbfZfZ\k_]^ZhdZau\Z_lkyijZ\Z Oh^blv r_\_eblv ^mfZlv ]Z^Zlv kh]ey^Zlv klhylv ih[_ j_qvih^kl_j_qv =eZ]heŠkh]ey^Zlvª\ kh\j_f_gghfjmkkdhfyaud_g_mihlj_[ey _lky

 JZklZ_l Âą jZklZylv aZl__l Âą aZl_ylv j__l Âą j_ylv aZeZxl Âą aZeZylvgZ^__rvkyÂągZ^_ylvkye_e_xÂąe_e_ylv LZ_l\ ihe_ Ii \__lijhoeZ^hc Li k__lir_gbpm <i aZl_ylvb]jm <i 

 G_ `]m Âą g_ `_qv l_qzl Âą l_qv ijb\e_dml Âą ijb\e_qv aZ ijy`zlÂąaZijyqvbki_dmÂąbki_qvg_k[_j_`zrvÂąg_k[_j_qv aZ`_qv gn j_qv kmskde ijb\e_qv gn k[_j_qv gn bki_qv gn i_j_k_qv gn ghqv kmskde f_ehqv kms kde h[`_qv gn aZijyqv gn ijbe_qv gn  kbeZq kmskde kdjbiZq kmskde fh]mq djijb eZ] lmq kms kde ldZq kms kde i_\mq dj ijbeZ] 


[bq kmskde ebgxq djijbeZ] dmfZq kmrkde \jZq kmskde ]jZq kmskde [h]Zq kmskde aZ^Zq kms kde lj_kdmq dj ijbeZ] iZomq dj ijbeZ] lukyq kms kde 

 Y \ujhk \ k_e_ b ohjhrh agZx qlh agZqbl ^ey ^_j_\_g kdhc`bagbijm^bebj_qdZ>eyf_gygZrZfZe_gvdZyMkfZgdZ[u eZp_eufmgb\_jkbl_lhf^_lkl\ZGZj_qd_ y gZmqbekyieZ\ZlvijZ \blv \_kehfi_j_oh^blv \h^m ihlhgdhfm [jz\gurdmi_j_ieu\Zlv iezk gZkibg_ehrZ^b ih\_kl\g_\hkdeijhklh_jZkijhklj_klv h^ghjh^ kdZam_fu_  Lml y magZe q_f gZ^h gZlbjZlvky dh]^Z ijhklm^brvkydZdmxihevam^Zxlehagydb aZjhkebdZfurZDlh lhbaklZjrbofZevqbr_d fg_ jZkkdZaZe Š?keb [jhkblv iZedmhgZ ijbieu\zl\ j_dm<hjhg_`ihlhf\ >hgihlhf\ Qzjgh_fhj_ªY ihlbohgvdm [jhkbe \ j_qdm lZdmx iZehqdm b ^h kbo ihj \_jx qlh hgZijbieueZ\ Qzjgh_fhj_ <FI_kdh\

IheazrvÂąihealb[j_^zrvÂą[j_klbb^zrvÂąb^lb[_`brv Âą[_`Zlv Ie_lzlkyÂąie_klbkvrZ]Z_rvÂąrZ]Zlvg_kzlkyÂąg_klbkv LZsbfkyÂąlZsblvkyoh^bfÂąoh^blvfqbfkyÂąfqZlvky JZkk_j`mkvÂąjZkk_j^blvkyjZatyjxkvÂąjZatyjblvky IheazrvÂąiheazrv >i@Âąkh]e]emol\ >Z@Âą]eZkg[_am^ >e@Âąkh]ea\l\ >aÂś@Âąkh]ea\fy]d >h@Âą]eZkgm^ >r@Âąkh]e]emol\ [a\

 JZahqZjh\Zgb_ \ lh\Zjbs_ Âą jZahqZjh\Zlvky \ lh\Zjbs_ ijb\_^_gb_ \ ihjy^hd kgZjy`_gby Âą ijb\_klb \ ihjy^hd kgZjy`_ gb_ ij_dehg_gb_ i_j_^ ih^\b]Zfb ]_jh_\ Âą ij_dehgylvky i_j_^ ih^\b]Zfb ]_jh_\ hlau\ h ih\_klb Âą hlha\Zlvky h ih\_klb `Zeh[Z gZg_\a]h^uÂą`Zeh\ZlvkygZg_\a]h^u IjbgbfZlv mqZklb_ Âą mqZkl\h\Zlv \ujZ`Zlv hiZk_gb_ Âą hiZ kZlvky[ulvr_nhfÂąr_nkl\h\ZlvojZgblv[_afhe\b_Âą[_afhe\kl \h\Zlv ihqm\kl\h\Zlv bkim] Âą bkim]Zlvky bkiulu\Zlv jZ^hklv \heg_gb_ \hklhj] \hkobs_gb_ Âą jZ^h\Zlvky \hegh\Zlvky \hklhj] \hkobsZlvky Hlau\ÂąkmsfjkdegZjbpg_h^mrklhbl\ Bi_^q 


KlZjZlvkyljm^blvkyba[_]Zlvi_j_ghkblvqblZlvg_m\e_ dZlvkygjZ\blvkyie_gylvg_kfmsZlvkyg_\hh[jZ`Zlv Ijb\e_dZl_evgh gZklhys__ ÂąijbeZ]klhbl\ djnhjf__^q kjj GZdZgbdmeZoy h[yaZl_evgh^he`_g ihaZgbfZlvky fZl_fZlbdhcqlh[ubkijZ\blv hp_gdb gZ\_klblv [Z[mrdm ihqbgblv \_ehkbi_^

 Mf_e gZqZlv mf_c b aZdhgqblv Iehoh f_^eblv gh b ki_rblv g_ ke_^m_l GZ^h ljm^blvky Z g_ e_gblvky Ex[brv [jZlvex[bb hl^Z\ZlvMf__rvkkhjblvkygZmqbkvb fbjblvky

ŠA\Zlvªb ŠgZau\Zlvª Fh`gh qlh^_eZlv" ijbf_gylvfh`_l qlhk^_eZlv" hlha\Zlv ky hl\_lblv fymdgmlv aZeZylv fh`_l qlh k^_eZlv" kh\_jrblv meu[gmlvkyh]eygmlvkyih^hclb Ah\ml¹ah\ml >a@¹kh]ea\l\ >Z@¹]eZkg[_am^ >\@¹kh]ea\l\ >m@¹]eZkgm^ >l@¹kh]e]emol\ [a\ Keh\ >F@¹kh]e]emol\ >e@¹kh]ea\l\ >h@¹]eZkgm^ >n@¹kh]e]emol\ [a\ Ij_^iheZ]Z_l

 G_hij_^_ezggZynhjfZgZau\Z_lkylZdihlhfmqlh\ g_c m ]eZ]heZg_evayhij_^_eblvgb\j_f_gbgb ebpZgbqbkeZIjbf_ ju^eykjZ\g_gbykljhbrv gZkl\je_^q Âąkljhblv gn  =eZ]heu \ gn hl\_qZxl gZ \hijhku qlh ^_eZlv" qlh k^_ eZlv" Kljhblvihkljhblvihealbijbihealb >_eh\ lhfqlhgZibkZgb_fy]dh]hagZdZa^_kvfh`ghhij_ ^_eblvih\hijhkm_keb_]haZ^Zlvlhihemqbrvhl\_lIjbf_jfh ]m qlh^_eZlv" ljm^blvkyhg qlh^_eZ_l" ljm^blky
Mq_gbd qlh^_eZ_l" mqblky e_^q ex[bl qlh^_eZlv"

mqblvky gn hg qlh^_eZ_l" g_fmqblky e_^q q_eh\_d q lh k^_eZ_l" ihemqblky e_^q mq_gbd qlh^_eZ_l" e_gblky e_^ q g_`_eZ_l qlh^_eZ_l" mqblvky gn hg qlh^_eZ_l" gZ^__lky e_^q hg qlhk^_eZ_l" g_^_g_lky e_^q 

G_h q_f qlh^_eZlv" aZ[hlblvkyDlhlhaZjZabl_evgh qlh^_eZ_l" kf_zlkyLmjbkluklZeb qlh^_eZlv" \a[bjZlvkygZ \_jrbgm]hjuFZeur qlh^_eZ_l" ihijZ\ey_lky Qlhk^_eZ _l" Ijhfqblkyih_a^ Ohohq_l

 Ljmk[hblkyjmdbg_hlgbfmlkyjZ[hlZkihjblkyq_eh\_d magZzlky^_ehklZ\blky^_ehkeZ\blky <hedh\[hylvkye_gvijbih^gylvky E_glyx±kmsfjkdegZjbph^mr_\eklhbl\ Ji_^q Ljmk b l_gb k\h_c [hblky ih\_kl\ g_\hkde ijhklh_ jZk ijhklj Qlh[u\ub]jZlv nml[hevguc fZlq m khi_jgbdZgZ^h ^he]h ]hlh\blvky <hi_j\uo dhfZg^Z ^he`gZ dZ`^uc ^_gv mihjgh lj_ gbjh\Zlvky <h\lhjuo dZ`^uc nml[hebkl ^he`_g fgh]h [_]Zlv b iju]Zlv<lj_lvbokihjlkf_gmgm`ghaZdZeylvky

H[ZfZevqbdZijZ\u< wlbokeh\Zog_gm`ghibkZlvfy]dbc agZd_kebwlh]eZ]heu\ f ebp_dhlhju_hl\_qZxlgZ\hijhkuqlh ^_eZ_l" qlh ^_eZxl" ± hg [jhkblky hg gjZ\blky hg m^b\blky hgb \_jgmlky ?keb wlh ]eZ]heu \ g_hij_^_ezgghc nhjf_ qlh ^_eZlv" qlhk^_eZlv" lhfy]dbcagZdibkZlvgZ^h± qlh^_eZlv" [jhkblvky gjZ\blvkym^b\blvky\_jgmlvky

EbklhiZ^ Dlh [hblky q_]hlh \ e_km lhl emqr_ g_ oh^b ihdZ iZ^Zxl eb klvyb r_iqmlky KemrZ_l aZyp \kz _fm dZ`_lky [m^lh dlhlh r_iq_lky kaZ^b b djZ^zlkyFh`ghdhg_qghb ljmkeb\hfmaZcpmgZ[jZlvkyojZ[jhklb b g_h]ey^u\Zlvkyghlml[u\Z_l^jm]h_lug_ih[hyekyg_ih^^Ze kyh[fZgmiZ^Zxsboebklv_\Z dZdjZa\hllmldlhlh\hkihevah\Ze kyb l_[ykaZ^bih^rmfhdko\Zlbe\ am[u FFIjbr\bg

Ljmkeb\hfm±ijbeZ]klhbl\ ihegnhjf_fj_^q>i GZ^h[jh_keh\h G_gZ^hkdmiblvky KdZaZlvwlhkeh\h±
Qlh^ZlvgZiblvky Khkeh\hfh[b^guf G_evaylhjhiblvky Qlh[aZ\ljZ K_[ykZfh]hg_klu^blvky

@gm qlh ^_eZx" ±g_kh\\b^kh`gm qlh k^_eZx" ±kh\ \b^ dhrm qlh ^_eZx" ± g_kh\ \b^ gZdhrm qlh k^_eZx" ± kh\ \b^k_x qlh^_eZx" ±g_kh\\b^ihk_x qlhk^_eZx" ±kh\\b^ iheb\Zx qlh^_eZx" ±g_kh\\b^ihevx qlhk^_eZx" ±kh\\b^ ibrm qlh ^_eZx" ± g_kh\ \b^ gZibrm qlh k^_eZx" ± kh\ \b^ jbkmx qlh^_eZx" ±g_kh\\b^gZjbkmx qlhk^_eZx" ±kh\\b^ q_jqm qlh ^_eZx" ± g_kh\ \b^ gZq_jqm qlh k^_eZx" ± kh\ \b^ ^_eZx qlh^_eZx" ±g_kh\\b^k^_eZx qlhk^_eZx" ±kh\\b^

>_gv^_gvkdhc qlh^_eZ_l" i_qzl g_kh\\gZkl\j p_ euc^_gv qlh^_eZ_l" klhbl g_kh\\gZkl\j \kz mljh qlh^_ eZe" rze g_kh\\ijhr\j <^jm] qlhk^_eZeb" aZklmqZeb kh\\ijhr\j ^Z dZd kjZam qlhk^_eZ_l" ]jyg_l kh\\[m^\j Khegp_ ^_gv^_gvkdhc i_qzl ih\_kl\ g_\hkde ijhklh_ jZk ijhklj

>h`^bd  JZkqbklblv kh\ \ ^hjh`dm kde < i jZkkfZljb\Zlv g_kh\\ hldjuldm kde<i jZat_oZlvky kh\\ ih^hfZf kde>i jZa[blv kh\\ klZdZg kde<i jZkkdZau\Zlv g_ kh\\ h ih_a^d_ kdeIi jZajuoeblv kh\\ a_fex kde <i 

 RZ]gmlv ± rZ]Zlv g_kh\\ lhedgmlv ± lhedZlv g_kh\ \ f_evdgmlv±f_evdZlv g_kh\\ dZigmlv±dZiZlv g_kh\\ dZrey gmlv±dZreylv g_kh\\ qbogmlv±qboZlv g_kh\\ a_\gmlv±a_ \Zlv g_kh\\ ]ehlZlv±]ehlgmlv kh\\ db\Zlv±db\gmlv kh\\ H[t_^bgblv ± h[t_^bgylv g_kh\ \ \dexqblv ± \dexqZlv g_ kh\ \ \uq_jqb\Zlv ± \uq_jlblv kh\ \ ijh]meylvky ± ijh]meb \Zlvky g_kh\\ jZkklmiZlvky±jZkklmiblvky kh\\ \udjbdgmlv ±\udjbdb\Zlv g_kh\\ \hkklZlv±\hkklZ\Zlv g_kh\\

 Evx g_kh\ ± ijhevx \uevx kh\ rvzrv g_kh\ ± ijhrvzrv\urv_rv kh\\ ihealb g_kh\ ±ijhihealb\uihea lb kh\ ]jualv g_kh\ ± ijh]jualv \u]jualv kh\ jZklml g_ kh\ ±ijhjZklml\ujZklml kh\ 
R_ilZeZ g_kh\ ±r_igmeZ kh\ rZ]Zeb g_kh\ ±rZ]gmeb kh\ \a^uoZeZ g_kh\ ±\a^hogmeZ kh\ db\Zeb g_kh\ ±db\gm eb kh\  Ijh^ZeZ kh\ ± ijh^Z\ZeZ g_kh\ \klZeZ kh\ ± \klZ\ZeZ g_kh\ magZeZ kh\ ±magZ\ZeZ g_kh\ ijbagZeb kh\ ±ijbagZ \Zeb g_kh\ \u^ZeZ kh\ ±\u^Z\ZeZ g_kh\ Dhevgmlvk\_jdgmlvklmdgmlvdjbdgmlv Ih^lZedb\Ze g_kh\ \ k\yau\Zeb g_kh\ \ ^_j`Ze g_ kh\ \ ]hlh\beZ g_kh\ \ hlijZ\bebkv kh\ \ ]jz[ g_kh\ \ eh\be g_kh\\ kfhlj_e g_kh\\  GZ^h \k_]^Z deZklv gn k\hb \_sb gZ f_klh Y deZ^m g_ kh\ gZkl \j ^g_\gbd \ ihjln_ev DZf_gsbd deZe g_kh\ ijhr \j dbjibqbDm^Z lu iheh`be kh\ ijhr \j dZjZg^Zrb" Y ih eh`m kh\[m^\j wlmaZibkdmgZ\b^gh_f_klh

 K^bjZx ± jZa^bjZx ijh^bjZx hl^bjZx AZi_j_lv ± hli_ j_lv Ih^l_j_lv ± \ul_j_lv ^hl_j_lv aZl_j_lv bkl_j_lv gZl_j_lv kl_j_lv jZkl_j_lv ijhl_j_lv hll_j_lv h[l_j_lv i_j_l_j_lv ihl_ j_lv I_j_klbeZ_l ± aZklbeZ_l gZklbeZ_l ^hklbeZ_l ih^klbeZ_l jZkklbeZ_l mklbeZ_l Kh[bjZ_rv ± ba[bjZ_rv aZ[bjZ_rv gZ[bjZ _rvg_^h[bjZ_rv Kh[bjZ_rv

 Kh[bjZxl p\_lu <kz aZf_jeh A\za^u aZ[e_kl_eb <a[bjZ_fkygZ\_jrbgmAZf_j_lvhl\hklhj]ZJ_dZ aZ[e_kl_eZAZ `b]ZlvdhklzjKl_ivjZkklbeZ_lky HibjZlvky gZ i_jbeZ AZi_j_lv ^\_jv JZkl_j_lv djZkdb GZ lbjZlviZjd_lIhe[e_klblIhkl_eblvdh\zjIjhl_j_lvhdghIjb [bjZlvdhfgZlm<u`b]Zlvjbkmghd  Ohjhrh ohjhrbc hdhrdb hdgZ \_q_jhf \_q_jgbc abfZ abfu ihkfhljb kfhljbl ghkhd ghk ijhqbsZ_l qbklh ]eZahd ]eZa  ;e_klylaZibjZ_lkh[_jmlkyjZklzl\ujhkebijh^bjZ_l

JZklzl\ueh`bebihy\eyxlky`fmlkyeh`mkvmeu[Z_lky [e_klysZy mibjZ_lky g_ aZ qlh mp_iblvky aZfbjZ_l g_ mki_\Zx hihfgblvky

AZ\kz[_jzlky^Zg_\kz m^ZzlkyHleh`be gZhk_gvZ lZfb [jhkbeFy]dhkl_e_l^Z`zkldhkiZlv;_aaZ[hlub j_im g_ \ujZklbrv K `b\h]h rdmjm k^_jzl Q_]h g_ iheh`be ± g_ 


[_jb Ghk aZ^bjZ_l Z \ ]heh\_ \_l_j ]mey_l Kdmihc aZibjZ_l dj_idhZ ihlqm_lj_^dh JZkkdZa\_^_lkyhlbf_gbi_j\hdeZkkgbdZ Ghlmlijbg_keb \ iZeZlm m`bgb gyg_qdZ ihijhkbeZ kh\ \ f_gy©Ihdhjfb kh\\ KZrmª: KZr_[ueh\k_]h^\Z]h^ZB y klZe KZrm dhjfblv Y kgZqZeZ kfhlj_e dZd <h\bgZ fZfZ dhjfbl k\h_]h<h\mb ^_eZelhqghlZd`_HgZgZ[bjZeZg_ihegmxeh`dmb y gZ[jZeg_ihegmxeh`_qdm<h\bgZfZfZ`^ZeZihdZ_z <h\Zijh `mzl\kz^hdhgpZZ ihlhf\ulbjZeZjhlk\h_fmkugmb y`^Zeih dZfhcKZrZ\kzijh`mzlb \ulbjZeKZr_jhl Ihlhfy i_j_kl_ebek\h_fmKZr_ihkl_eviheh`be_]hihm^h[ g__B dh]^Z<h\bgZfZfZihlbohg_qdmaZi_eZk\h_fmkugmi_kgxy lh`_aZi_eghlhevdhg_dheu[_evgmxZ ijhiZjh\ha mklgh

 mklgh

K_cqZk\k_kb^yl gZkl\j aZiZjlZfbb ibrml gZkl\j \uihegyxl gZkl \j mijZ`g_gb_ < gZqZe_ mjhdZ mqbl_evgbpZ h[tykgyeZ ijhr\j gh\mx l_fmfu ih\lhjyeb ijhr\j ijhc ^_ggh_ Kdhjh aZdhgqblky [m^ \j mjhd b fu ih[_`bf [m^ \j

gZi_j_f_gm

M`lZ_l g_kh\gZkl kg_][_]ml g_kh\gZkl jmqvb\ hdgh ih\_yeh kh\ ijhr \_kghx AZk\bsml kh\ [m^ kdhjh kh eh\vb b e_k h^_g_lky kh\ [m^ ebkl\hx I_kgb `Z\hjhgdh\ kgh\Z aZa\_g_eb kh\ijhr \ \urbg_ M` l_ie__ khegp_ ]j__l g_kh\gZkl klZeb kh\ijhr djZr_ g_[_kZKdhjh\kzaZa_e_g_ _l kh\[m^ kl_ibjhsb b e_kZ :GIe_s__\

 M\b^_eÂąm\b^_lvh[b^_eÂąh[b^_lvg_gZ\b^_eÂąg_gZ\b ^_lvaZ\bk_eÂąaZ\bk_lv jZklZye ÂąjZklZylvaZeZye ÂąaZeZylvihk_ye Âąihk_ylvjZkdZ yekyÂąjZkdZylvkygZ^_yekyÂągZ^_ylvkye_e_yeÂąe_e_ylvj_yeÂąj_ ylv\_yeÂą\_ylvaZl_yeÂąaZl_ylvqZyeÂąqZylv mklgh

;jZeZ^ZeZ]gZeZgZqZeZaZgyeZhlgyeZihgyeZ

AZf_lbeZ kh\\ qlh" baf_g_gbymqZkl\h\Ze g_kh\\ \ qzf" \ hebfibZ^_ g_ qm\kl\h\ZeZ g_kh\ \ q_]h" [heb aZeZye kh\\ gZdh]h" gZqm`ZdZm\b^_eb kh\\ dh]h" f_^\_^yih k_yeb kh\\ qlh" ir_gbpmg_h[b^_eky kh\\ gZdh]h" gZl_ 


[y \hag_gZ\b^_e kh\ \ dh]h" khk_^Z h[jZ^h\ZeZkv q_fm" ih ^Zjdm jZkkdZaZeZ h qzf" h ih_a^d_ ihkljhblv qlh" rZeZr klh kdh\Zeky ihdhf" ihfZf_hkl_j_]ZeZkv q_]h" djZib\u

K_cqZkgZmebp_l_iehb \k_em`b\ukhoeb<k_fhb^jmavy hlijZ\bebkv ]meylv H^bg dZlZ_lky gZ jhebdh\uo dhgvdZo ^jm]hc _a^bl gZ\_ehkbi_^_Lhevdhy kb`m ^hfZb ^_eZx mjhdb =ey`mkZ^blky^yl_eijyfhgZkl\hep_iey_lkyaZg_]hhkl jufb dh]hldZfb hibjZ_lky gZ `_kldbc jZklhiuj_gguc o\hkl b dh ehlblihljmoey\hfmkl\hem^_j_\Zk\hbfdj_idbfdex\hfGZ\_j gh_ \ubkdZe \ ]gbehc ^j_\_kbg_ ebqbgdm beb `mdZ dhlhju_ ^_j_\vylhqZle_kihjlyl HkljufbÂąijbeDh]hldZfb dZdbfb" hkljufb HkljucdZq_kl\iheg\hfgqLihkljufb <vx evx ivx rvx \_am \_^m ieZqm ijhrm jmdh\h`m gZ^_xkv]jmsmeh\exkf_xkva\hgx GZ^_xkvgZih[_^m]jmsm[_afZfukf_xkvgZ^rmldhc

 mklgh

 Ijb\udgml ^h[v_l_kv \hah[gh\bl aZdexqbl [m^_l_ kb ^_lv[m^mlih^oh^blv[m^_l[jZlv[m^_lkZ^blvky

 JZklblv \ujZklblv Âą [m^m jZklblv \ujZsm qm\kl\h\Zlv ihqm\kl\h\ZlvÂą[m^mqm\kl\h\Zlvihqm\kl\mxm\e_qvkym\e_dZlv kyÂąm\e_dmkv[m^mm\e_dZlvkye_qblv\ue_qblvÂą[m^me_qblv\u e_qmihkeZlvihkueZlvÂąihrex[m^mihkueZlv IhkeZlv >i@Âąkh]e]emol\ >Z@Âą]eZkg[_am^ >k@Âąkh]e]emol\ >e@Âąkh]ea\l\ >Z@Âą]eZkgm^ >lÂś@Âąkh]e]emofy]d [a\

 AZoh^blv kh\ \ Âą aZoh^be ijhr \j Âą aZc^m [m^ \j oh^blv g_kh\\ Âąoh^be ijhr\j Âąoh`m gZkl\j Âą[m^m oh ^blv [m^\j 

Iheh`blvÂąiheh`mdeZklvÂądeZ^mk`_qvÂąkh`]mk`b]Zlv Âą k`b]Zx[jZlvky Âą[_jmkv\aylvky Âą\havfmkv mqZkl\h\Zlv Âą mqZ kl\mxih^jZklZlvÂąih^jZklmij_^eh`blvÂąij_^eh`miha\hgblvÂą iha\hgxh[e_]qblvÂąh[e_]qm 


Hl]eZ]heZŠih[_^blvªg_evayh[jZah\Zlvnhjfme_^q

Dh]^Z\ kheg_qgh_mljhe_lhfihc^_rv kh\\ \ e_klhgZ iheyo \ ljZ\_ \b^gu ZefZauÂŤ Dh]^Z ih^hc^_rv kh\\ [eb`_ b jZa]ey^brv kh\\ qlhwlhlZdh_lhm\b^brv kh\\ qlhwlhdZieb jhku kh[jZebkv \ lj_m]hevguo ebklZo ljZ\u b [e_klyl gZ khegp_ EGLheklhc

Khegp_mljh FZrbgu [m^ml _a^blv [_a [_gabgZ b \ha^mo hqbklblky Rdhevgbdb [m^ml e_lZlv \ dhkfhk gZ wdkdmjkbb Gbdlh g_ [m^_l ibkZlv jmqdhcih[mfZ]_ihlhfmqlh\k_h[mq_gb_[m^_lijhbkoh ^blv ijb ihfhsb dhfivxl_jZ B mqbl_ey kfh]ml gZdhg_plh hl ^hogmlv Khj_\gh\Zlvky lj_gbjh\Zlvky j_]meyjgh gZklhcqb\h kihjlkf_gu nml[hebklu Zle_lu ih[_^Z nbgbr ^bklZgpby klZ ^bhg

B^_rv kij ihljhibgd_@^_f kij jZkk\_lZIZkmlky kij ehkbKe_^brv kij aZ[_edhcRmfbl kij e_k=m^yl kij ijh\h^Z < wlbo]eZ]heZom^Zjgh_ebqgh_hdhgqZgb_ihwlhfme_]dhhij_ ^_eblvkijy`_gb_ H[e_]qbl Âą h[e_]qm h[e_]qbf h[e_]qbrv h[e_]qbl_ h[ e_]qbl h[e_]qZl kij m]em[bl Âą m]em[ex m]em[bf m]em[brv m]em[bl_m]em[blm]em[yl Oh^blv kij Âą oh^bf h[b^_lv Âą h[b^bf kij bkde ^h\_jylv kij Âą ^h\_jy_f ihehlv kij Âą ihe_f l_ji_lv kij bkde Âą l_jibf aZ^_j`Zlv kij bkde Âą aZ^_j`bf k_ ylv kij Âąk__fhlibeblv kij Âąhlibebf_a^blv kij Âą_a ^bf[hjhlvky kij Âą[hj_fkykl_eblv kijbkde Âąkl_e_f

 H[b`Zxkv kij Âą h[b`Z_lky Âą h[b`Zxlky h[b`mkv kijbkde Âąh[b^blkyÂąh[b^ylkyaZdjmqb\Zx kij ÂąaZdjmqb\Z_l Âą aZdjmqb\Zxl aZdjmqm kij Âą aZdjmlbl Âą aZdjmlyl hl\_qZx kij Âąhl\_qZ_lÂąhl\_lblhl\_qm kij Âąhl\_lblÂąhl\_lyl Klhbrv Âą \uklhbrv kij kb^brv Âą \ukb^brv kij e_lbl Âą\ue_lbl kij ]h\hjbrv Âą \u]h\hjbrv kij rv_l_ Âą \urv_l_ kij iv_fÂą\uiv_f kij

 ;v_l Âą \u[v_l kij \u]ey^brv Âą ]ey^brv Âą ]ey^_lv kijbkde \u]gZlvÂą]gZlv kijbkde \u]hjblÂą]hjbl kij 
\u^_j`brv±^_j`brv±^_j`Zlv kijbkde \u``_l±``_l kij 

 Iem]hf iZoZlv kij iZrml `_jgh\Zfb fhehlv kij

f_exl lhihjhf jm[blv kij jm[yl eh\mrdhc eh\blv kij

eh\yl ]eZaZfb ]ey^yl kij e_]dbfb ^urZlv kij bkde ^u rZlmrZfb keurZlvkijbkde keurZl ,

,

,,

,,

,

,

,

,

B^_lg_k_l^_j`blki_rble_a_lijb[b\Z_lke_aZ_lmgh , kblhklZ_lky mklgh

<hjh[vbqbjbdZxl\hjhgZmoZ_ley]mrdZd\ZdZ_l\hed\h _lrf_ev`m``blnbebgmoZ_l =mkv]h]hq_ldhlfmjeuq_ldmag_qbdbklj_dhqmldmjbpZdm^Zo q_l

Moh^brv±ijboh^brv kijg_kh\ hldjh_rv±aZdjh_rv kij kh\ kijZrb\Z_rv ± hl\_qZ_rv kij g_kh\ ijh^Z_l ± ihdmiZ_l kijg_kh\ ]jmklbf±\_k_ebfky kijg_kh\ gZc ^_l_±ihl_jy_l_ kijkh\ dhgqZxlky±gZqbgZxlky kijg_ kh\

 <_k_gg__ mljh ;m^bevgbd \a^jZ]b\Z_l s_edZ_l ke_]dZ b gZqbgZ_l a\hgblv AZ kl_gZfb ijhkuiZxlky ^jm]b_ [m^bevgbdb Ah\ml [m^bevgbdb lhjhiyl Ex^b k[jZku\Zxl h^_yeZ ihly]b\Z xlky FZfZ \klZ_l k ihkl_eb ihly]b\Z_lky aZklbeZ_l ihkl_ev b lhjfhrbl f_gy Y \kdZdb\Zx b b^m mfu\Zlvky IhdZ y ie_smkv \ \Zgghc fZfZ jZah]j_\Z_l aZ\ljZd Fu aZ\ljZdZ_f h^_\Z_fky b \uoh^bf ba^hfZ <k_qlh\ i_kg_keZ\blky kij <k_qlhk_j^pmihfgblky kij <k_qlhkgblky\b^blky kij

< klhjhg_e_kghc± FbeZydjZkZ\bpZ EZkdh\ZykdjhfgbpZ ;_eZy[_j_ahgvdZ >Zjbl kij fg_\_kghc

GBJue_gdh\

;_j_aZa_e_gZ;_j_ahgvdZfbeZb eZkdh\Z;_j_aZagZdhfZgZfk ^_lkl\Z < klhjhg_±kms =^_" \ klhjhg_ KlhjhgZgZjbpg_h^mr`jkde\ _^qIi 


< klhjhg_

<_jlmrbgdZ\k_\j_fy\_jlblkydZd_]haZrgujy_l`mj qbl[hjfhq_la\_gblb i_gblkyhdhehdZ`^h]hdZfgybebmiZ\r_]h kl\heZ[_j_aulbohgvdhgZi_\Z_ljZa]h\Zjb\Z_lkZfZk kh[hcijb r_ilu\Z_l b g_k_l ih ojys_\Zlhfm ^gm hq_gv ijhajZqgmx \h^m D=IZmklh\kdbc

LjhcdZfqblkyljhcdZkdZq_l <v_lkyiuevbaih^dhiul Dhehdhevqbd a\hgdhieZq_l B ohohq_lb \ba`bl I:<ya_fkdbc

?]haZ[_j_au^gm\h^miuev @mjqbl >`@Âąkh]ea\l\ >m@Âą]eZkg[_am^ >j@Âąkh]ea\l\ >qÂś@Âąkh]e]emofy]d >b@Âą]eZkgm^ >l@Âąkh]e]emol\ [a\

 =jhf ]j_fbl \^Zeb ]emoh ]jhohq_l <hegZ ie_s_l aZoe_ klu\Z_l eh^dmEb\_gv klmqbl ih djur_ [ZjZ[Zgbl m`_ q_l\_jluc qZkJmq_c`mjqbl\ e_kghclbrbrmfbl\ aZjhkeyo GZr ^Zqguc ih_a^ hlijZ\ey_lky k Jb`kdh]h \hdaZeZ <hl hg\ ihke_^gbcjZaijhoh^bl ih^mebqguffhklhfb \^jm]\ae_lZ _l gZ^^_j_\vyfbb ^hfZfbIhlhfih_a^i_j_k_dZ_ldZgZefbgm_l Zwjh^jhf ijhghkblky gZ^ mebp_c k ]jmah\bdZfb ljhee_c[mkZfb i_r_oh^Zfb b hklZgZ\eb\Z_lky m ieZlnhjfu ijb]hjh^ghc klZg pbb Fu _^_f \ lj_lv_f \Z]hg_ Lmjbklu ijbreb gZ ieZlnhjfm fZ e_gvdhcklZgpbbDZgZekh_^bgy_lFhkd\mj_dmb Hdm Ih^mebqgufÂąijbeIh^fhklhf dZdbf" mebqguf Mebqguchlghkbl\ _^qfjLi Mebqguf <Zkyb Dheyibeyl kij [j_\ghI_lydhe_l kij ^jh\Z @_gyhlghkbl kij ihe_gvyb kdeZ^u\Z_l kij bo\ rlZ[_ev GZgZr_cmebp_mljhf
Mljhf \k_ dm^Zlh ki_rZl G_kmlky e_]dh\u_ fZrbgu iheaml g_lhjhieb\u_ ljhee_c[mku ^j_[_a`Zl ljZf\Zb Ih ljhlmZjm [_]ml rdhevgbdblhjhiylkyd i_j\hfmmjhdm;Z[mrdb\_^mlaZjmqdmfZ eur_c \ ^_lkdbc kZ^ FZeurb ie_lmlky g_hohlgh Âą gZ\_jgh_ _s_ g_ijhkgmebkv Xjbc ]h\hjbl m[_`^_ggh ijhbaghkbl keh\Z l\_j^h\hajZ `Z_lkihdhcghkdZ`_lm\_j_gghml\_j`^Z_lgZklZb\Z_l I_lj hl\_qZ_l keZ[uf ]hehkhf lhlqZk kh]eZrZ_lky e_i_q_l g_\gylghijh[hjfhq_l KeZ[ufÂąijbe=hehkhf dZdbf" keZ[uf KeZ[ucdZq_kl\iheg\ _^qfjLikeZ[uf

 FZevqbd _oZe gZ \_ehkbi_^_ k ]hjdb g_ mki_e \h\j_fy aZ lhjfhablvb \u_oZegZijh_a`mxqZklv Âą Dm^Z l_[y g_k_l Klhc Âą djbdgme \h^bl_ev kZfhk\ZeZ j_adh m^Zjb\ihlhjfhaZf ÂąKh\k_fkh\_klvihl_jyebÂąijh\hjqZe\h^bl_evZ\lh[mkZ Âą Y g_qZyggh Ijhklh lZd ihemqbehkvÂŤ Âą hijZ\^u\Zeky i_j_^ ihklh\uffbebpbhg_jhffZevqbrdZ ÂąL_[__s_ih\_aehG_kj_Z]bjmcrhn_ju\h\j_fyÂąfu[uk_c qZkk lh[hcg_jZa]h\Zjb\ZebÂąkmjh\hh[tykgbefbebpbhg_j

JZ[hlZb fmqbl ,, b dhjfbl ,, b mqbl ,, Dlhljm^ ex[bl ,, ^he]hkiZlvg_[m^_l , Q_eh\_dhle_gb[he__lZ hl ljm^Za^hjh\__l , GZibr_rv , i_jhfÂąg_\ujm[brv ,, lhih jhf<kydZyjZ[hlZfZkl_jZo\Zebl ,, Hle_gbÂąkms Hlq_]h" hle_gb E_gvgZjbpg_h^mr`jkdelhevdh_^qJi Hle_gb , JZkimklbeZkv Âą ]eZ]he <_j[Z qlh k^_eZeZ" jZkimklb eZkv ,,JZkimklblvkykh\\b^Z,,kij\ _^q\ ijhr\j\ `j ,,,<_j[Z qlhk^_eZeZ" jZkimklbeZkv ,Kf__lkyÂą]eZ]he<_j[Z qlh^_eZ_l" kf__lky ,,Kf_ylvkyg_kh\\b^Z,kij\ _^q\ gZkl\j\ f e ,,,<_j[Z qlh^_eZ_l" kf__lky , G_ lZbrvkyÂą]eZ]heLu qlh^_eZ_rv" g_lZbrvky ,,G_lZblvkyg_kh\\b^Z,,kij\ _^q\ gZkl\j\hf e ,,,Lu qlh^_eZ_rv" g_lZbrvky ,Ih^rmqmÂą]eZ]Y qlhk^_eZx" ih^rmqm ,,Ih^rmlblvkh\\b^Z,,kij\ _^q\ [m^\j\ f e 


,,,Y qlhk^_eZx" ih^rmqm Hklhjh`gu_ [_j_au ijyqml ebklvy hl fhjhaZ Ih\_kl\ g_ \hkdeijhklh_jZkijhklj

 Baeh`_gb_ 

ÂąIjb\_lKZrZLuijbr_ei_j\ufÂą\hla^hjh\h ÂąIha^jZ\eyxl_[yk ^g_fjh`^_gby ÂąKiZkb[h ÂąLu\_^vex[brv nZglZklbdm Âą\hl l_[_ jZkkdZau Emdvyg_gdh >mfZxl_[_ihgjZ\blky ÂąMoluKiZkb[hh]jhfgh_Y dZdjZakh[bjZeky\aylvm l_[yih qblZlvlZdmxdgb]mÂŤY kljZrghjZ^ ÂąKeurbrvÂądlhlh_s_a\hgbl\ ^\_jv" ÂąHWlh<blyLu\k_lZdbkfh]\u[jZlvkyIjhoh^bkdhj__ Âą<k_]h\k_]hl_[_gZbemqr_]hKfhljbqlhy l_[_ijbg_k ÂąDZdhcrbdZjguclhjlKiZkb[hG_k_f_]hkjZamgZklhe

R_iq_rv _ e_^q djbqbrv _ e_^q ]h\hjbrv _ e _^ q ohohq_rv _ e _^ q meu[Z_rvky _ e _^ q kf__rvky _ e_^q ]hjbrv _ e_^q le__rv _ e_^q iheuoZ_rv _ e_^q LjhibgdZ LjhibgdZljhibgdZqlhijyq_rvky lu" AZq_flumoh^brv lZcdhfih^dmklu" Lh\^jm]ijhiZ^_rvlhgujy_rv \ h\jZ] KdZ`b fg_ljhibgdZlu^jm]beb\jZ]" ;j_^_rv ih[hehlm]^_lhiv^Z\h^Z Hldm^Zb^_rv lu"AZq_f"B dm^Z" ?NLjmlg_\Z

< h\jZ]ÂąkmsGujy_rv dm^Z" \ h\jZ] H\jZ]gZjbpg_h^mrfjkde\ _^q<i < h\jZ] Ih[hehlmÂąkms;j_^_rv ]^_" ih[hehlm ;hehlhgZjbpg_h^mrkjjkde\ _^q>i Ih[hehlm

?s_\_q_jhfj_rZ_rvihclb\ g_h^_luca_e_gvxe_kIjh kuiZ_rvky jZgh h^_\Z_rvky ihl_ie__ [_j_rv nhlhZiiZjZl b hl ijZ\ey_rvky\ [eb`Zcrmxjhsm B^_rvihe_faZl_fi_j_k_dZ_rvh\jZ]<hlb e_k;_e_xl[_j_ au GZeb\Zxlky ihqdb gZ ^_j_\vyo Q_clh o\hkl f_evdZ_l kj_^b 


dmklh\ Ih\_kl\g_\hkdeijhklh_jZkijhklj O\ZlZ_rvkyaZnh lhZiiZjZlghm`_iha^gh hiha^Zlv LZd[jh^brvihe_km p_euc^_gv<j_f_gZfbijbkemrb\Z_rvky d a\mdZf dhlhju_ jZa^Zxlky \ \_k_gg_f e_km G_ mki__rv b h]ey gmlvkyZ m`_ihjZ^hfhcGmqlh`^hk\b^Zgby^hkdhjh]hk\b^Z gbye_k ;jh`m >[@±kh]ea\l\ >j@±kh]ea\l\ >Z@±]eZkg[_am^ >`@±kh]ea\l\ >m@±]eZkgm^ [a\ >bdlZglihiZfylb

<hly \b`mk_[ykgh\Z\ ^_j_\g_]em[hdhchk_gvx>gbklh yl kbg_\Zlu_ iZkfmjgu_ Mljhf y kZ`mkv \ k_^eh b k h^ghc kh[Z dhck jm`v_fb jh]hf m_a`Zx \ ihe_<_l_j a\_gbl b ]m^bl \ ^me_ jm`vy\_l_jdj_idh^m_lgZ\klj_qmbgh]^Zk kmobfkg_]hfP_euc ^_gvy kdblZxkvihimklufjZ\gbgZf=heh^gucb ijhay[rbc\ha \jZsZxkvy dkmf_jdZf\ mkZ^v[mb gZ^mr_klZgh\blkylZdl_iehb hljZ^gh dh]^Z aZf_evdZxl h]hgvdb <uk_ehd b ihlyg_l ba mkZ^v[u aZiZohf^ufZ`bevy Jm`vy >j@±kh]ea\l\ >m@±]eZkg[_am^ >`@±kh]ea\l\ >c@±kh]ea\fy]d >Z@±]eZkgm^ [a\ =heh^guc±ijbe<ha\jZsZeky dZdhc" ]heh^guc =heh^gucdZq_kl\iheg\ _^qfjBi =heh^guc ?kebibkZl_evg_\b^bl g_kh\,,bkde aZkeh\Zfblh]hh q_fhgibr_l g_kh\, lhb qblZl_evgbq_]hg_\b^blaZgbfbGh _kebibkZl_evohjhrh\b^bllhh q_fibr_llhkZfu_ijhklu_keh \Z^_ckl\mxl g_kh\, gZqblZl_eyk jZabl_evghckbehcb \uau\Z xl g_kh\, m g_]hl_fukebqm\kl\Zb khklhygbydZdb_ ibkZl_ev ohl_e_fmi_j_^Zlv kh\, D=IZmklh\kdbc
H^gZ`^uijh[bjZekyy klh\Zjbs_fq_j_a]mklmxqZsme_ kZ<^jm]keurm\ dmklZoaZgZfbrmf<_ldb lj_sZldlhlhq_j_a dmklu ehfblky Gm ^mfZx dZdhclh djmiguc a\_jv b^_l aZ gZfb H[hjZqb\Zxkv±\ aZjhkeyoqlhlh[mjh_b ehofZlh_f_evdZ_lG_m `_eb f_^\_^v" Lh]^Z fu ijhiZeb« Fu k ^jm]hf ihgyeb qlh gZf \k_jZ\ghg_ m[_`Zlv±[hevghe_k]mklhcLh]^Zj_rbebgZ^_j_\h aZe_alv Kb^bf gZ \ukhdhc _ed_ b hl kljZoZ ljyk_fky : ba dmklh\ \uoh^bl ^_^mrdZ \ lmemi_ b mrZgd_ b kijZrb\Z_l ©J_[ylZ g_ agZ_l_dhlhjucqZk"ª

 <hkdj_k_gv_ Ljb qZkZ ^gy <k_ j_[ylZ ba gZr_]h ^hfZ kh [jZebkv gZ kihjlb\ghc iehsZ^d_ K_cqZk gZqg_lky bgl_j_kg_crbc fZlq GZ ihe_ \uc^ml dhfZg^u khk_^gbo ^\hjh\ ± ©Dmag_qbdª b ©G_ihk_^uªAjbl_eb\hegmxlky« «KblmZpbydjZcg_gZijy`_ggZyXj_k_cqZkij_^klhblijh[blv i_gZevlb\ \hjhlZijhlb\gbdZ<jZlZjvFbrZkhkj_^hlhq_ghg]h lh\hljZablvex[mxZlZdmXjZjZa[_]Z_lky[v_l«<jZlZjv±wdkl jZdeZkkHgeh\blfyqGhqlhwlh"Ihq_fm[he_evsbdb©Dmag_qb dZª ebdmxl" Fyq \ \hjhlZo :o dZdhc ^hkZ^guc ijhfZo« FbrZ ihcfZeXjbg[hlbghd«K_cqZkkm^vyfij_^klhblj_rblvkemqZc ghebXjZgZijZ\be\ \hjhlZ[hlbghd\f_kl_k fyqhf±bebgZjhq ghqlh[uhl\e_qv\gbfZgb_\jZlZjy Dgb]h]jZ^ < fh_frdZnml_kgblky gZkl\jg_kh\ d lhfmlhf B dZ`^uclhfgZihed_±keh\gh^hf H[eh`dm^\_jvhldjh_rv [m^\jkh\ \lhjhiyo± B lum`_\hr_e ijhr\jkh\ b lum`_\ ]hklyo« DZdi_j_mehd±dZ`^ucdgb`gucjy^ : \_kvfhcrdZn±qm^_kgucDgb]h]jZ^ Dh]^Zlu[m^_rv [m^\jkh\ \ wlhl]hjh^\oh`± BaIjhreh]h\ =jy^ms__ijhc^_rv [m^\jkh\ AZ]eyg_rv [m^\jkh\ \ kljZgub \h\j_f_gZ Ex[Zydgb]Z±\j_fyb kljZgZ« A^_kv\ dhfgZl_fh_cba]h^Z\ ]h^ <k_q_eh\_q_kl\h\ eZ^m`b\_l gZkl\jg_kh\ 

HimklblvrlhjuhlimklblvilbpmgZ\hexmimklblvba\b ^mg_^hjZ[hldb <klZ\Zlv Âą kijhkblv m kb^ys_]h iZkkZ`bjZ [m^_l eb hg ih^gb fZlvkyk f_klZ 


<uoh^blvÂąkijhkblv\uoh^blebiZkkZ`bjgZke_^mxs_chklZ gh\d_ <klZlvk f_klZÂą\uclbbaljhee_c[mkZ Kby_lkhegp_\h^u[e_sml GZ\k_fmeu[dZ`bagv\h\k_f >_j_\vyjZ^hklghlj_i_sml DmiZykv\ g_[_]hem[hf IeZfyj^__lieZfyiur_l Bkdju[jua`mlb e_lyl : gZgboijhoeZ^hc^urbl BaaZj_qdbl_fguckZ^ b  Meu[dZ >m@Âą]eZkg[_am^ >e@Âąkh]ea\l\ >u@Âą]eZkgm^ >i@Âąkh]e]emol\ >d@Âąkh]e]emol\ >Z@Âą]eZkg[_am^ [a\NBLxlq_\

\ ]eZ]heZo \hf e_^q j_qv k_qv \ujZklbrv eh`v ihfhqv k\Zjbrv ihfhsv [_j_qv gZfhqbrvky \_sv h[`_qvky h[h``_rvky =hjyq ie_q DjZkgZ j_qv ihkeh\bp_c Ih\_kl g_\hkde ijh klh_jZkijhklj\ kms,,,kde\ gn

G_\ayebgZju[Zedm «Y ki_pbZevghg_lhevdhaZ\_e[m^bevgbdghb ihklZ\be_]h\ `_e_aguclZa±qlh[u]jhfq_a\hgbeGh\k_jZ\ghijhkiZe«Dh ]^Z y \kdhqbe k djh\Zlbhgb m`_ moh^beb ©Klhcl_ Y k \Zfbª ± djbdgme y : Dhey kdZaZe kgbkoh^bl_evgh © Gm dm^Z l_[_" GZf b^lb r_klv dbehf_ljh\ lu mklZg_rv b [m^_rv gulv <q_jZ dm iZlvky oh^beb ± kh\k_f [ebadh lZd lu \k_ jZ\gh hlklZ\Ze b ib sZeª @_gvdZ ^h[Z\beZ ©Fu gZ eh^d_ ihieu\_f gZ ]em[bgm ± Z luieZ\Zlvg_mf__rvG_evayl_[_k gZfbªHgbqlhlh_s_]h\h 


jbebghy m`_g_kemrZeihlhfmqlh]jhfdhju^Zeb fhcj_\aZ ]emrZebokeh\Z« Y ^Z\ghm`_\ujhkb oh`mgZju[ZedmkZf±ghlZ^Z\gyyh[b^Z ihq_fmlhaZihfgbeZkvdj_idh <k_ihijZ\bffh`_lklZlvky Lhevdhqmjg_aZkuiZlvky AZ\ljZjZghihmljm D aeZlhr\_cghfmrZljm Ijbieu\_lhiylv^_\bpZ F_^mkeZ^dh]hgZiblvky ?keb` kgh\ZluaZkg_rv =heh\um`g_kg_k_rv

II?jrh\

F_^m±kmsGZiblvky q_]h" f_^m F_^gZjbpg_h^mrfjkde\ _^qJi F_^m

 GZ mebp_ \_kgZ ;m^lh b g_ [ueh ay[dhc keydhlb dhexq_c kg_`ghcdjmidbfhdjuooehiv_\ kg_]Z =hjyq__k\_`__khegp_m^b\bl_evghijbylghi_q_lghg_iZjbl EZkdh\uc \_l_jhd ijbghkbl ]hjvdh\Zluc ZjhfZl G_m`_eb wlh q_j_fmoZ" >Z FZe_gvdb_ [mlhgqbdb lhevdh gZqbgZxl ehiZlvky Z dZdiZog_ldjm]hf M`_gZ\lhjhc^_gv\u\b^bl_qlhq_j_fmoZ\ky\ p\_lmIq_eu ki_rZl d ^mrbklhcdjZkZ\bp_aZiZkZxlky keZ^dbfg_dlZjhfQ_j_a g_kdhevdh^g_chgZhkuiZ_lky?_e_i_kldb]hgbl ih\h^_\_l_jmk lbeZ_l ljZ\mg_`ghc[_ehcgZdb^dhcB klZgh\blky q_j_fmoZg_\b ^bfhcjZkl\hjy_lky \ a_e_gb^_j_\v_\b dmklZjgbdh\ =hgblebklvym\b^brv\_kgmjZkkl_e_rvihdju\Zehkh[b jZlvp\_lu\k_aZf_jehaZ`b]Zlvdhkl_jaZfbjZlvhlkqZklvyjZk klbeZlvkygZ]hjbahgl_aZibjZx^\_jv\ul_j_lvk ^hkdbihgbfZlv [_ai_j_\h^ZgZqbgZlvk kZfh]hgZqZeZ JZa^_eugZmdbh yaud_ Nhg_lbdZa\mdkh]eZkgucrbiysbcm^Zj_gb_]eZkguc E_dkbdZkeh\hkbghgbfZglhgbf  Keh\hh[jZah\Zgb_ agZqbfZy qZklv keh\Z hkgh\Z ijbklZ\dZ hdhgqZgb_  Fhjnheh]by keh\h ebph jh^ qZklv j_qb iZ^_` \b^ ]eZ]h eZ KbglZdkbk keh\hkhq_lZgb_ ij_^eh`_gb_ hkgh\Z ]jZffZlb q_kdZy qe_gij_^eh`_gbykdZam_fh_ 


 mklgh

 nbevf

=eZkgu_b kh]eZkgu_a\mdbjmkkdh]hyaudZ =eZkgu_ m^Zjgu_ fhoeZde_kfb]emd^uf =eZkgu_ [_am^Zjgu_ jhkZeb\_gv[ueZemqb Kh]eZkgu_ a\hgdb_l\_j^u_ [ue`Zjfha] Kh]eZkgu_ a\hgdb_fy]db_ [beeb\_gvgygy Kh]eZkgu_ ]emob_l\_j^u_ k\_llhddZihl Kh]eZkgu_ ]emob_fy]db_ k\_lblvqbklblvl_qv

Hlg_[Z>w@^ha_feb>w@dZqZykv>qÂśZ@aZg_c >w@himrdZ>Z@ \ kl_deh>b@^mrbkluf>u@lyg_l>Z@ih^hreh>Z@ihk\_`bf >u@ 

hkgh\Z

hl \

jy^ f_ql dhfiZk [_` ]hjh^

hdhgqZgb_

g Ze kd

uc Z hc

 Ju[Zdljhklgbdkb^_e Kj_aZeijhldgmeh`b\e_gguc Ijhldgme ludZlv \_ljZ \_l_j 

  Kms_kl\bl_evgu_ ]jhaZ \_ldZ jha \ hdgh ZjhfZlhf ljZ\Zke_a]jhfjZkdZlhf^h`^bdiuevi_jeukhegp_gblb IjbeZ]Zl_evgu_[_euoihegZijhajZqguofheh^u_^h`^_\u_ F_klhbf_gb_fg_  =eZ]heu ijhreZ ^urbl ]j_fbl [juagme e_lbl ih\bkeb ahehlbl GZj_qby_s_\^Zeb Ij_^eh]\ Khxaub Kdehgyxlkykms_kl\bl_evgu_ijbeZ]Zl_evgu_f_klhbf_gby Kijy]Zxlky]eZ]heu G_baf_gyxlkygZj_qbyb kem`_[gu_qZklbj_qb ij_^eh]bkhx au =jhaZ ijhreZb \_ldZ [_euojha\ hdghfg_^urbl ZjhfZlhf Bfykms_kl\bl_evgh_dZdqZklvj_qb H[s__agZq_gb_ Fhjnheh]bq_kdb_ijbagZdbihklhyggu_b g_ihklhyggu_
 Jhev\ ij_^eh`_gbb Ijbf_juj_dZ<he]Z:g^j_cxghrZghqvk_ehGh\bgdb

 K ]eZ\gufkeh\hfkms\_ldZZdZpbb gZ±by p\_lhdy[ ehgb kde dhfZg^bj [ZlZj_b kde J i ebkl ba l_ljZ^db kdeJi jZkkdZaFZjbb gZ±by Kl_iZgh\gu kdeJi  K ]eZ\guf keh\hf]eZ]hehf r_kl\m_l ih iehsZ^b kde `be\ kZgZlhjbb gZ±bc rebihZee__ kde>i hklZgh\bebkv \ ms_ev_ kde jZ[hlZlv \ aZ[h_ kde hl^uoZlv gZ ih[_j_`v_ kde e_qbeky \ ]hkiblZe_ kde \_jgmeky k ]jZgbpu kde J i \ulZsbebaijhjm[b kde G_m^Zqgh_agZdhfkl\h KbfiZlbqguc^hfbd  ©Imklbl_ i_j_ghq_\Zlvª ©K dZdbo ihj ilbpu m [_ehd gh qmxl"ª Ijhqv AZe_l_eZ ;_j_]h\mrdZ\ ]mklhce_kkfhljblgZ\ukhdhc_ebgZ lheklhf kmdm \ukljh_g ^hf <_kv ba kmqv_\ ba iZehd djm]euc Z bagmljbfholhjqbl±l_ieucfy]dbc©<hlohjhrbc^hf±^mfZ_l hgZ±ijhqgucb kdjur_cª Ih^e_l_eZ fZe_gvdZy ;_j_]h\mrdZ d [hevrhfm ^hfm ihklmqZeZ dex\bdhf\ kl_gdmb ijhkbl `Zeh[guf]hehkdhf ±<imklbl_ih`ZemcklZohayxrdZi_j_ghq_\Zlv : ba^hfZ\^jm]dZd\ukmg_lkyju`Zya\_jbgZyfhj^Zk hllhiu j_ggufbmkZfbk `_elufb am[Zfb>ZdZdaZjuqblkljZrbebs_ ± K dZdbo wlh ihj ilZob ih ghqZf klmqZl ghq_\Zlv ijhkylky d [_edZf\ ^hf" H[f_jeZ ;_j_]h\mrdZ k_j^p_ dZfg_f miZeh HlrZlgmeZkv ijhqv\a\beZkv gZ^e_khf^Zklj_f]eZ\[_ah]ey^db ±gZml_d <<;bZgdb

Qe_guijhklh]hij_^eh`_gby

qe_guij_^e ih^e_`Zs__ kdZam_fh_ ^hiheg_gb_ hij_^_e_gb_ h[klhyl_evkl\h

\hijhku dlh"qlh" qlh^_eZ_l"qlhlZdh_"dZdh\" \hijhkudhk\iZ^_`_c dZdhc"q_c" ]^_"dh]^Z"dm^Z"aZq_f"dZd"

 GZ^ fhbf hdghf ih^ dZjgbahf k\beb ]g_a^h ijh\hjgu_ ljykh]madb G_mlhfbfh ihjoZeb hgb gZ k\hbo e_]dbo djueurdZo \hdjm] ]g_a^Z Oehihleb\h ghkbeb ilbqdb \ dex\Zo ^ebggu_ dhg 


kdb_\hehkbgdbkmohcfholjZ\bgdb^_j]ZebbaiZah\[j_\_gqZlhc kl_gufy]dmxiZdex BKKhdheh\Fbdblh\

Ijh\hjgu_±rmklju_[uklju_eh\db_ ;j_\_gqZlhc±ijbeZ]Kl_gu dZdhc" [j_\_gqZlhc ;j_\_gqZluc\ `j_^qJi ;j_\_gqZlhc

Dm^Z[uy ohl_eih_oZlve_lhfb ihq_fm" Y \k_qZs_aZ^mfu\Zxkvh e_lgbodZgbdmeZo±\_^vhgbm`_lZd [ebadhIeZgh\gZdZgbdmeum f_gyhq_gvfgh]hgh[hevr_\k_]hy ohqmih_oZlvgZfhj_ < ijhrehf ]h^m y \i_j\u_ m\b^_e fhj_ Hgh f_gy ihjZabeh Fhj_\k_]^ZjZagh_< lbomx b kheg_qgmx ih]h^m ±\ rlbev ±hgh yjdh]hem[h_dZd[_ah[eZqgh_g_[h< rlhjffhj_k\bj_ih_yjhkl gh_hghaeh[gh[jhkZ_lkygZijb[j_`gu_dZfgbb juqbl[m^lhoh q_lboih]jualvY ex[be\ lZdmxih]h^mijboh^blvgZ[_j_]b ^m fZlvh[hl\Z`guofhjydZodhlhju_k_cqZkieu\mlih[mrmxs_fm fhjx[hjxlky kh klbob_c: \ ^h`^v fhj_ kh\k_f keb\Z_lky k g_ [hf]jZgbpZfhjyb g_[Zbkq_aZ_l Mljhf y ijb[_]Ze gZ fhj_ \klj_qZlv jZkk\_l Z \_q_jhf ieZ\Ze ih emgghc ^hjh`d_DZ`_lkyqlh fh`gh lZd ^hieulv ^h kZfhc em gu gh gZ^h \ha\jZsZlvky ieulv gZ h]hg_d nhgZjbdZ k dhlhjuf `^mll_[ygZ[_j_]m M f_gy _klv Zev[hf om^h`gbdZ :c\Zah\kdh]h y kfhljx gZ _]h dZjlbgub \kihfbgZxfhj_ Q_j_fmoZ Q_j_fmoZ^mrbklZy K \_kghxjZkp\_eZ B \_ldbahehlbklu_ Qlhdm^jbaZ\beZ Djm]hfjhkZ f_^\ygZy KiheaZ_lihdhj_ Ih^g_xa_e_gvijygZy Kby_l\ k_j_[j_ : jy^hfm ijhlZebgdb < ljZ\_f_`^mdhjg_c ;_`blkljmblkyfZe_gvdbc K_j_[jygucjmq_c Q_j_fmoZ^mrbklZy
JZa\_kb\rbkvklhbl : a_e_gvahehlbklZy GZkhegurd_]hjbl Jmq_c\heghc]j_fmq_x <k_\_ldbh[^Z_l B \djZ^qb\hih^djmq_x ?ci_k_gdbih_l K_j_[jyguc

K:?k_gbg

 Hjnh]jZffuijh\_jy_fu_ijZ\beZfb G_ijh\_jy_fu_ hjn\ dhjg_ \ ijbklZ\d_ \ dhjg_ jZa`_qvk^_eZlv rzihlpbjdmevy]h^dZ fZjrjml dhjabgZ jZajZklZlvky jZajZklZlvky j_f_gv jxdaZd ih^ly]b\Zlvih^`Zlv ]b]Zglkdbc [bghdev jZa^\bgmlv ebg_cdZijhkv[Z[_j_] gZ^dmkblv \ujZs_gucq_klguc h[kuiZlvbki_qv ^heh`blvaZjhkeb ij_^eZ]Zlv

 <dexq_gu g_ijZ\bevgh \ x ]jZnm [eZ]hjh^guc ijh^Z \Zlv\ulygmlv\hx ]jZnm\udhiZlvklZjZl_evguc IZjgu_ kh]e ieh^ eh^dZ fhjha

G_ijhbaghkbfu_ G_ijh\_jy_fu_kh]e kh]e khegp_ qm\kl\h ijZa^gbd e_klgbpZ iha^gh jxdaZd\hdaZe f_klguc

;_a]jZgbqguc±[_kij_^_evguc\u[_jm±\u[bjZlvijbeZ ]Zlv±ijbeh`blvjZklb±\ujhk±\ajZs_gguc BM: ihke_rbi Qm]mg smdZ iZjZrxl bkde

[jhrxjZ bkde

eu`b qZsZ

?H \dhjg_ihke_rbi Rhjho bkde

`_em^v rh\ bkde

`_eluc q_jguc q_jlZ

BU \dhjg_ihke_P Puie_ghd bkde

pu]Zg bkde

iZgpbjv pbjdmev pbdZ^Z pbnjZ

Mljh[uehij_djZkgh_G_^Ze_dh_ ha_jh qmlvqmlv jy[beh hl e_]dhc au[b Ih\_kl\g_\hkdeijhklh_jZkijhklj =eZaZg_\hev ghk`bfZebkvhlhke_ibl_evgh]h [e_kdZkheg_qguo emq_cdhlhju_ 


k\_jdZeblhZefZagufblhbamfjm^gufb bkdjZfb\ \h^_IeZdmqb_ [_j_au dmiZeb \ ha_j_k\hb\_l\bb dh_]^_[_j_]Z ihjhkebhkhdhc \ dhlhjhcijylZebkv[hevrb_`_elu_ p\_lu B:=hgqZjh\

Lmjbklkdb_ihoh^u\u[bjZlvfZjrjmlihaZ[hlblvkyh kgZ jy`_gbb dj_idmx [_q_\dm ly`_euc jxdaZd iml_r_kl\h\Zlv gZ eh^dZorexidZo\ \ukhdboaZjhkeyoqm^_kgufe_lgbfmljhfjZa [b\Zlv eZ]_jv jZa`b]Zlv dhkl_j jZkiheh`blvky \ iZeZld_ baj_^dZ kh[bjZlvdhee_dpbxe_dZjkl\_ggu_jZkl_gby Qm^_kguf±ijbeMljhf dZdbf" qm^_kguf Qm^_kguciheg\ _^qkjjLi Qm^_kguf G_l^_fhgkljZpbbZdpbbhlZdZpbbbakblmZpbb\ kZgZ lhjbbh klbohl\hj_gbbh[mfgh`_gbbijb]hj_gbb Ihkl_ibd ghqb[_al_gbihiehsZ^bm ijbklZgb  Kbgbf ieZldhf qbkluf dexqhf k\_leuf ieZshf ^Zevgbf k_ehf\_jguflh\Zjbs_f <b^blex[brvkljhylde_brv^urbf kms_kl\bl_ev kde±>iIi D a_fe_\ a_fe_ gh_ h k_e_h dhg_ kde±Ii Ihke_ rbiysbo b P ± \ lh\Zjbs_fkblp_f [_am^ZjghfhdhgqZgbb ijbeZ]Zl_ev Ihke_fy]dkh]e±?keb\ Kbg_]h g_[Z kbg_c lZ gh_ hdhgqZgbb \hijhkZ [md\Z j_edbkbg_fmg_[m H DZdh]h" DZdhc" DZ dhfm"

]eZ]he < ebqguo hdhgqZgbyo , LZ_rvibr_fk\_jdZ_l kij

 @_em^vq_jkl\uc`_kldbcs_dbkq_ls_edZj_r_ldZ rhjho `_eluc q_jguc r_klu rZ]b `_\Zlv sZ\_ev kh`Ze_lv hqZjh\Zl_evguc `_el__l r_igmlv q_jkl\_lv qZkh\hc \uqbklblv rZeblvq_eh\_djZkq_kZlv^_r_\_lvrbjhdbcihq_jg_lvrbih\ gbdhf  Dexqhf lmq_c [hevrhc \jZqhf kZjZgqhc ^Zq_c lh\Zjb s_f djur_c iZomq_]h dh\rhf k m^Zq_c jhs_c k\_`_]h dZfu rhfdZeZgqhcd :e_r_gZk\_`_fibr_f\ kZ`_k ohjhrbfdh eur_lkyih^dhexqbfk eZg^ur_f^urbrv Dheur_lky±]eZ]heJh`v qlh^_eZ_l" dheur_lky DheuoZlvkyg_kh\\b^Z,kij\ gZkl\j\ _^q\ f e 


Dheur_lky

IhmljZf\_kvhfmlihdjullmfZghfLmfZggZklhevdhieh l_gqlhk\_jomdZ`_lky±\ rbjhdmxqZrmE_rZqv_]hhfmlZ^hih eh\bgu gZeblh kgylh_ kbg__ fhehdh K jZa[_]m [jhkZ_rvky \gba KgZqZeZ ]heh\hc ijh[b\Z_rv lmfZg b lhevdh ihlhf ihiZ^Z_rv \ \h^m<ugujb\Z_rv±bkeh\gh\ kdZad_^jm]hc fbjg_ \b^gh [_ j_]h\ g_ \b^gh g_[Z lhevdh evxlky k\_jom jZkk_yggu_ kheg_qgu_ emqblZbgkl\_ggu_g_a^_rgb_: \h^Zl_ieZyaZghqvg_ mki_\Z_l hklulv AZlh dh]^Z \ue_a_rv iZqdZy dhe_gdb h ]ebgbkluc [_j_] ]jm^vk^Z\eb\Z_lhloheh^Zfhdjh_l_eh^ufblky <<L_g^jydh\

 V ibr_lky Fheh^_`v ijb\e_qv furv k[_j_qv ihfhsv bki_qv ieu\_rv kl_j_qv dmiZ_rvky jZa`_qv \u[_j_rv ^jh`v fhsv ijbe_qv jZkkqblZ _rvky

V g_ibr_lky =jZq ]jmr lj_kdmq dbjibq lmq l_e_i_j_^Zq lh\Zjbs djur \jZq fh]mq `]mq ldZq fgh]h aZ^Zq ly]mq fyq iZkl[bs k\_`

 Ebkvy ghjZ^\_jvxkdZfvy]jm^vxj_ev_n[Zjv_j Kt_oZlvk ]hjuh[ty\blvkt_klvih^t_a^h[tykg_gb_kt_fdZ

I_j_clb\[jh^]em[hdmxb [ukljmx]hjgmxj_qdmg_lZdlh ]e ijhklhK i_j\uo`_rZ]h\y ihqm\kl\h\Zeqlhg_[m^vm f_gydh ]e lhfdbaZie_qZfbb \jmdZodj_idhciZedby g_fh][ukijZ\blvkyk l_q_gb_f Hl [ukljh [_]ms_c \h^u aZdjm`beZkv ]heh\Z y ihdZq gmeky b _^\Zg_miZe Ih\_kl\g_\hkdekeh`gh_khklbao ijh kluo Kdhjhy aZf_lbeqlhb^lbklZehe_]q_?s_g_kdhevdhrZ]h\ b fu\urebgZf_edh\h^v_Ih\a^hom\uj\Z\r_fmkym fhbokiml gbdh\ y ihgye qlh fu ^_ckl\bl_evgh ih^\_j]Zebkv k_jv_aghc hiZkghklb Ih<D:jk_gv_\m
<Zgyk [Z[mrdhc?e_ghcK_j]__\ghc ijb_oZe gZdZgbdm eu\ ^_j_\gxDZkvygh\hd jh^kl\_ggbdZf>_j_\gygZoh^blkygZ [_j_]mj_qdbEbkl\ygdbJ_[ylZoh^bebgZj_qdmdmiZlvkyb [jZeb k kh[hcRZjbdZE_lhf<Zgyfgh]hqblZeIjhq_ehgjZkkdZa:g lhgZ IZ\eh\bqZ Q_oh\Z ©I_j_khebeª b jZkkdZa B\ZgZ K_j]__\bqZ ;mgbgZ ©FZjlh\kdZydZi_evªFgh]hbgl_j_kgh]h magZehg ba `mj gZeZ©XgucgZlmjZebklª GZdZgbdmeu±kmsIjb_oZe gZkdhevdh" gZdZgbdmeu DZgbdmeugZjbpg_h^mrlhevdhfgq\ <i GZdZgbdmeu 

AZ[blv ih[_`Ze jZa[blv jZkkfhlj_lv [_afhe\guc [_kkljZrguc

M^b\bl_evguc ^b\h

i_j_^Z\Zlv ^Zlv

khegp_ khegurdh

ijm^ ijm^u

ijml ijmlhf

aZkl_eblv aZklbeZlv jZklmsbc ih^jhk i_j_eh`blv ij_^eZ]Zlv \u`b]Zlv jZa`_]

Ih^hjh]_ [_al_gb h lh\Zjbs_ dexqhf iZjqhc ijbgp_f k mebpu aZf_evgbp_c

P\_lu b ljZ\u ihdju\Zxla_e_gucohef ::;ehd Lhgdbc lmfZg jZaeb\Z_lky fhehdhf \ \ha^mo_ b aZklbeZ_l hl^Ze_g gu_ e_kZ B K Lmj]_g_\  Kib ^bly fh_ mkgb KeZ^dbc khg d k_[_fZgb\ gygvdb y l_[_ \ayeZ \_l_jkhegp_ b hjeZ :GFZc dh\  GZ^ djmlufb [_j_]Zfb gZ^ rbjhdbf \Zehf gZ^ iheyfb b em]Zfb jZ^m]Z \klZ\ZeZ : : Ijhdhnv_\  G_hohlgh b g_kf_eh khegp_ kfhljbl gZ ihey N B Lxlq_\ Ih\_kl\ g_\hkde ijh klh_ jZkijhklj hkeh`g_gh h^ghjh^gufb h[klhyl_evkl\Zfb  ?s_\ iheyo[_e___lkg_]Z \h^um`\_kghcrmfyl NBLxlq_\

AZklbeZ_lÂą]eZ]heLmfZg qlh^_eZ_l" aZklbeZ_l AZklbeZlvg_kh\\b^Z,kij\ gZkl\j\ _^q\ f e AZklbeZ_l

 <hedb gZ lhf dhlm ihdehgbebkv h[klmibeb f_^\_^y b klZeb _]haZ^bjZlv: dha_e ^Z[ZjZg l_f\j_f_g_fih^o\Zlbeb dhlZ ih[_`Zeb \ e_kb hiylvgZldgmebkv gZk_juo\hedh\;_]ZeZ[_]ZeZ 


ebkZ b ihcfZeZ mldm<hlijbg_k \hed [ZjZgZh[h^jZe rdmjmb klh bljZa^mfu\Z_l <aye dha_e dhlZihkZ^be _]hgZk_[yb ihkdZdZeb hgbhiylvih ]hjZf ih ^heZf ih kuimqbf i_kdZf Dhl kh]eZkbeky b gZqZeky m gboibj^Z\_k_ev_B^_l ebkZb ih\klj_qZeky _cf_^\_^v

 A_e_ghc k_lvx ljZ\ ih^_jgml kiysbc ijm^ Z aZ ijm^hf k_eh^ufblkyIhegZyemgZ[e_klblf_`\_l_egZ^ijm^hfb \ha e_[_j_]Z\hegZk oheh^gufj_a\blkyjmqv_fM`aZ]hjhc^j_fm q_x ih]Zk \_q_jgbc emq _^\Z kljm_c ]j_fmq_x k\_jdZ_l `Zjdbc dexq=hjgu_\_jrbgukiyl\hlvf_ghqghclbob_ ^hebgu ihe guk\_`_cf]ehcFheqbllZ[mgj_dZ`mjqblh^gZJ_\_l]jhaZ ^ufylky lmqb gZ^ l_fghc [_a^ghx fhjkdhc <\_jom h^gZ ]hjbl a\_a^Zfhc\ahjfZgblhgZ\k_]^ZQbklh\_q_jg__g_[hykgu^Z e_db_ a\_a^u FjZq_g k\h^ g_[_k b lmqb ijh[_]Zxl h^gZ [_a fhe\ghaZ^jm]hcB]jZxl\hegu\_l_jk\bs_lb fZqlZ]g_lkyb kdjbibl FXE_jfhglh\

Kljm_c >k@±kh]e]emol\ >l@±kh]e]emol\ >j@±kh]ea\l\ >m@±]eZkg[_am^ >c@±kh]ea\fy]d >h@±]eZkgm^ >c@±kh]ea\fy]d [a\ Ghqghc±ijbe<hlvf_ dZdhc" ghqghc Ghqghciheg\ _^q`jIi Ghqghc h >hjh]hc \gmq_d kdhjh lu dhgqbrv mqblvky Ijb_a`Zc d gZf\ ^_j_\gxgZ\k_e_lhY hq_gvihl_[_khkdmqbeZkvFbrZ IZiZibkZefg_qlhluohq_rvhklZlvky\ ]hjh^_qlh[uihkljh blve_lZxsmxfh^_evieZg_jZGhwlbflukfh`_rvaZgbfZlvkyb m gZkIjb_a`Z_l^y^yDheyhgl_[_ihfh`_l : agZ_rvdZdm gZkohjhrhk_cqZkgZha_j_"Eh^dbm`_]hlh\u b lukfh`_rvdmiZlvkyaZ]hjZlvju[Zqblviml_r_kl\h\Zlv h GmdZdm]h\hjbeZy l_[y"Ijb_a`ZcFbrZg_ih`Ze__rv P_emxl_[y L\hy[Z[mrdZ 


 ©Lu h q_fgb[m^v f_qlZ_rv" ?klv m l_[y dZdh_gb[m^v kZfh_ [hevrh_ `_eZgb_"ª ± kijhkbe ^y^y K_j]_c ©Ohqm ih]ey ^_lvdZdkhegp_ijhkuiZ_lkyª±kfms_gghijh[hjfhlZeKZgvdZ Hg ihjueky \ dZjfZg_ ^hklZe h]juahd q_jgbevgh]h dZjZg^ZrZ b \a]eygm\ gZ ^y^x K_j]_y kijhkbe ©=^_ ibkZlv gZa\Zgb_"ª Ih kexgb\dZjZg^ZrKZgvdZklZjZl_evgh\u\_egZghkmdhjZ[ey[hev rbfbi_qZlgufb[md\Zfb©F_qlZª ?BGhkh\

 ibkvfhihiZfylb
>hfZrgyy jZ[hlZ ihjmkkdhfmyaudm aZ deZkk

d mq_[gbdmŠJmkkdbcyaudmq_[gbd^ey deZkkZ h[s_h[jZah\Zl_evguomqj_`^_gbcª FFJZamfh\kdZyb ^j²F>jhnZ mq_[ghijZdlbq_kdh_ ihkh[b_
 LZcguq_eh\_q_kdh]hyaudZ Yaud ^_eZ_l q_eh\_dZ q_eh\_dhf ;_a yaudZ h[s_kl\h ex^_c g_fh]eh[ukms_kl\h\Zlv FZm]eb ?keb j_[_ghd jZkl_l g_ k ex^vfb Z \ klZ_ `b\hlguo lh hg gbdh]^Zg_gZmqblky]h\hjblv JZat_^bgy_l ²_^bgkl\h_^bguch[t_^bgy_lkh_^bg_gb_ ijbkh_^bgblv_^bghebqguc_^bghh[jZaghm_^bg_gguc gZ_^b g_hlkh_^bgylvky <eZ^_lv ² \eZ^_gb_ a_fe_\eZ^_gb_ \eZ^_e_p aZ\eZ^_lv kh\eZ^_lvh\eZ^_\ZlvjZ[h\eZ^_e_p M^b\bl_evgh_ ² ^b\h ^b\guc ^b\blvky ih^b\blvky m^b\ e_ggucm^b\eylvij_^b\gucij_m^b\bl_evguc HlebqZxlky ² hlebqb_ hlebqbl_evguc hlebqguc g_hl ebqbfuc <klj_qZxlky²\klj_qZ\klj_qgucgZ\klj_qmih\klj_qZlv HljZ`Z_lky ² hljZ`Zl_ev hljZ`_gguc hljZ`_gb_ g_hljZ abfuc  MklgZy j_qv ihy\beZkv jZgvr_ ibkvf_gghc  MklgZy j_qvkhklhblbaa\mdh\dhlhju_\ hij_^_e_gghfihjy^d_kdeZ^u \Zxlky\ keh\Z ;md\ubah[j_l_gu^eyaZdj_ie_gbyibkvf_gghc j_qb gZ [mfZ]_  FZ]gblhnhggu_ aZibkb aZdj_ieyxl mklgmx j_qv Hj]ZgZfb kemoZ \hkijbgbfZxl mklgmx j_qv Z hj]ZgZfb aj_gby ² ibkvf_ggmx  Ql_gb_ \kemo ² wlh \hkijhba\_^_gb_ ibkvf_gghcj_qb Ibkvf_ggZyj_qv\hagbdeZkjZ\gbl_evghg_ ^Z\ghdZdmkeh\gh_hljZ`_gb_mklghcj_qbghg_gZh[hjhl Nhg_lbdZ l_e_nhg fZ]gblhnhg nhgh]jZffZ nhgh]jZn nhghl_dZ MklgZyj_qvij_^klZ\ey_lkh[hcihlhda\mdh\A\mdbj_qb bamqZxlky\ hkh[hfjZa^_e_yaudhagZgby²nhg_lbd_A\mdbj_ qbkem`Zl^eyjZaebq_gbykfukeZkeh\emd²exdf_e²f_ev jy^²jZ^ >dhf@²>khf@²>lhf@²>^hf@²>ehf@²>jhf@ 


 =em[hdbcijm^²]b[dbcijml\Zj_gucemd²p\_lmsbc em]h[b`ZlvfZeurZ²h[_`Zlv\hdjm]^hfZnml[hevgu_fyqb ²[meZlgu_f_qb ;>Z@evrhc ² [hevrhc l>bw@`_euc ² ly`_euc ih[>bw@eblv ² ih[_eblv aZi>Z@o ² aZiZo h[f>Z@gmlv ² h[fZ gmlv ]j>Z@`^Zgkdbc ² ]jZ`^Zgkdbc m^>b@\eylvky ² m^b\eylv kykhag>Z@\Zlv²khagZ\Zlv Â? Â? Â? Â? Â? Â? <h^ygbkluc²\h^ug_^Ze_dh²^ZevihahehlZ²aheh Â? Â? Â? Â? Â? lh [hjhlvky ² [hj_lky dhexqbc ² dhe_lky klZjhfh^guc ² Â? Â? ² \a]ey^ Â? ² jh^kl\_ggbd Â? jh^ghc Â? klZjuc ]ey^_lv aZlhiblv ² Â? Â? Â? lhiblhl^Ze_gguc²^ZevjZa^Z\Zlvky²jZa^Zklky]h^h\Zeuc Â? Â? Â? ²]h^jZa]Z^Zlv²aZ]Z^dZm]h^blv²m]h^eb\uc

  JZa^_e yaudhagZgby bamqZxsbc a\mdb j_qb gZau\Z_lky nhg_lbdZ  < jheb hj]Zgh\ j_qb \uklmiZxl ]hjlZgv k ]hehkh\ufb k\yadZfbjhlh\Zyb ghkh\Zyihehklbyaud]m[uam[ugz[h A\mdbj_qb^_eylkygZ]eZkgu_b kh]eZkgu_ =eZkgu_khklhyllhevdhba]hehkZ Kh]eZkgu_khklhylba]hehkZb rmfZbeblhevdhbarmfZ Ju`bd²>ju`ud@>u@²]eZkguca\md>j@>`@>d@²kh ]eZkgu_a\mdb Ljm^²>ljml@>m@²]eZkguca\md>l@>j@²kh]eZkgu_a\m db Fhkd\Z ² >fZkd\Z@ >Z@ ² ]eZkguc a\md >f@ >k@ >d@ >\@ ² kh]eZkgu_a\mdb K[hj²>a[hj@>h@²]eZkguca\md>a@>[@>j@²kh]eZkgu_ a\mdbDem[²>demi@>m@²]eZkguca\md>d@>e@>i@²kh]eZk gu_ a\mdb Kfhe_gkd ² >kfZeœwgkd@ >Z@ >w@ ² ]eZkgu_ a\mdb >k@>f@>eœ@>g@>d@²kh]eZkgu_a\mdb Lj_ev²>ljœweœ@>w@²]eZkguca\md>l@>jœ@>eœ@²kh]eZk gu_a\mdb A\md>iœ@²kh]eZkgucfy]dbciZjguc]emohciZjguc A\md>`@²kh]eZkgucl\_j^ucg_iZjguca\hgdbciZjguc 


A\md>]@²kh]eZkgucl\_j^uciZjguca\hgdbciZjguc A\md>qœ@²kh]eZkgucfy]dbcg_iZjguc]emohcg_iZjguc A\md>p@²kh]eZkgucl\_j^ucg_iZjguc]emohcg_iZjguc A\md>\@²kh]eZkgucl\_j^uciZjguca\hgdbciZjguc A\md>n@²kh]eZkgucl\_j^uciZjguc]emohciZjguc D\ZjlZeu>e@²kh]eZkguca\hgdbcl\_j^uc Rhnzj>nœ@²kh]eZkguc]emohcfy]dbc Bg`_g_ju>`@²kh]eZkguca\hgdbcl\_j^uc :^j_kZ>Z@²]eZkguc[_am^Zjguc>jœ@²kh]eZkguca\hg dbcfy]dbc Iehlu>Z@²]eZkguc[_am^Zjguc Ijbgye>gœ@²kh]eZkguca\hgdbcfy]dbc SZ\_ev>sœ@² kh]eZkguc ]emohc fy]dbc >bw@ ² ]eZkguc [_am^Zjguc Ih\lhjbl>n@²kh]eZkguc]emohcl\_j^uc>b@²]eZkguc m^Zjguc >hdjhldhldhjfk_eh^_j_\h B]eu_eb²mrdhb]eukl_gu^hfZ²klhblhdhehkl_gu \aylv\ jmdb²gZibkZlvhljmdb[uklju_gh]b²kgylvk gh]b hd_Zgkdb_\h^u²klZdZg\h^u^Zevgb_a_feb²ih^gylvk a_f eb[_eu_dhau²dhjf^eydhau]em[hdb_j_db²jmkeh j_db jh\gu_ ^hkdb ² kl_j_lv k ^hkdb h]jhfgu_ \hegu ² mclb hl \hegu � � jZagh\b^ JZaghf_klghklv m^Zj_gby [hevrhc � oe_[guc � ghklvihgye � ² \ ]hjm � � � Ih^\b`ghklv m^Zj_gby gZqZe ² gZqZeZ ]hjZ ih � � � � ehkZ²ihehku fgq iheh`m²iheh`bl � � � Ljm^guc^bZeh]agZqbfZyqZklvkeh\ZdeZeZgZklheih � � eh`blv\ rdZnrhn_jlZdkb � � � � � � lhjlu ijbgylvdjZgu gZ DmohggucdjZkb\__aZ\b^gh � � � � � � qZlv[Zeh\Zlva\hgbl\dexqblk\_deZih\lhjbl >hki_o ²mki_okg_]²[_]\jZ]²kly]\ h[eZdZo²\ jmdZo^mo²kemo^jm]²djm]i_lmo²fmoem]²iem]ihjh] 


²ibjh]\a^ho²;h]hqZ]²juqZ]ie_qZo²\ j_qZo^jm]bo ²]emobofb]²djbd Ilbp_eh\Z`Ze_y L_e_\babhggZyZg>l@_ggZjZ[hlZlv\ Z>l@_ev_hlijZ\blvky \ >^¶@_ihihk_eblvky\ bg>l@_jgZl_\aylvbg>l@_j\vx[eb`Zcr__ dZ>n@_ mxlgh_ dm>i@_ f]gh\_ggZy eh>l@_j_y fh>^@_ev kZfhe_lZ wdaZf_gZpbhggZy >k¶wk¶k¶@by [ukljuc >l@_fi rbjhdh_ >rhkw@ k\_`bcfZch>g@_a^\b]Zl_evijh]>j¶@_kkZkhe^ZlkdZy rb>g¶@_ev \dmkguc [m>l@_j[jh^ ieZ\Zl_evguc [Z>k¶@_cg keb\hqguc d>j¶@_f gZmqguc >l¶@_jfbg kh\j_f_gguc dhfivx>l@_j >^¶@_nbkgh_gZibkZgb_ihklZ\blvlb>j@_ Bevbgb>rg@Z dhg_>rg@h gZjh>rg@h kdm>rg@h >rl@h[u >r@lh Z Lhevdhl\_j^u_kh]eZkgu_kdZaZeklhehohlZk[hj[

lhevdh fy]db_ kh]eZkgu_ mqbl_ev ^_eblv \ l\_j^u_ b fy]db_ kh]eZkgu_l_ljZ^vkoh^bf_^\_^bHev]ZklheiblvkyaZ\b^gh y]h^Z ] lhevdh a\hgdb_ kh]eZkgu_ f_^\_^b Hev]Z aZ\b^gh k[hjy]h^Z^ lhevdh]emob_kh]eZkgu_hohlZ_ a\hgdb_b ]em ob_ kh]eZkgu_ mqbl_ev kdZaZe l_ljZ^v klhe koh^b ^_eblv klheiblvky i ²>i@ k ²>a@ [ ²>[@ k ²>k@ l ²>l@ h ²>Z@ ^ ²>^@ j ²>j@ h ²>h@ l ²>l@ Z ²>Z@ h ²>h@ e ²>e@ j ²>j@ l ²>l¶@ k ²>k¶@ [ ²>i@ Z ²>Z@ v ²g_la\mdZ v ²g_la\mdZ l ²>l¶@ v ²g_la\mdZ d ²>d@ g ²>g@ ` ²>`@ k ²>k@ Z ²>Z@ h ²>h@ b ²>u@ l ²>l@ r ²>r@ ` ²>r@ a ²>a¶@ h ²>h@ Z ²>Z@ g ²>g¶@ ] ²>d@ v ²g_la\mdZ 


 :a[mdZ [ukljhlZ \heZg ]_j[Zjbc ^hf _ev z` `bagv aZ\ljZd b]eZ ch^ dZrlZg ebeh\uc fZebgh\uc gZklmjpby h\Ze i_j_f_gZ jhah\uc kbj_g_\uc lZ[ebpZ mebpZ nbhe_lh \ucoZjZdl_jbklbdZpbnjZqbklhlZrmfgucszldZwlZ`_jdZ x[be_cyglZjguc ihgjZ\blvky²>iZgjZ\ÂśbpZ@ ihe²>ihe@Zj[ma²>Zj[mk@ghk²>ghk@jh]²>jhd@Zbkl ²>Zbkl@\ba]²>\Âśbkd@b]jZ²>b]jZ@pZiey²>pZieÂśZ@Zdlzj ²>ZdlÂśhj@ Hjnhwiby ² jZa^_e gZmdb h jmkkdhf yaud_ bamqZxsbc ijZ\bevgh_ijhbaghr_gb_a\mdh\keh\b m^Zj_gb_\ keh\Zonh g_lbdZ ² jZa^_e gZmdb h yaud_ bamqZxsbc a\mdb j_qb ljZgk djbipby²i_j_^ZqZa\mdh\j_qbkeh\ZgZibkvf_ a\md a\mdZ a\mdZ a\mdZ e_gv _oZlv ih_a^dZ kt_a^ kZexl x`guc j_rZxl \vx]Z \i_jz^ z`bd ihzl jm`vz fylv YelZ ijbylguc h[ty\bl i_lv _ev [hxkv \vxg iylzjdZ ydhjv jhyev [vzrv exd x[dZ ijh_a^ h[t_^bgblv Z ;md\ [hevr_ q_f a\mdh\ gZkeZ`^Zlvky k\_jdZlv k\b^_ l_ev]hj_lv [ A\mdh\[hevr_q_f[md\`_eZgb_xgucbgnhjfZpbymd jZr_gb_ Â? Â? Â? Â? Â? Â? Â? <_alb^bZeh]^m`dZ>`Âś@xjbaZ\b^gha\hgbrve_kgbd Â? Â? Â? Â? Â? k^_eZlv Â? Â? ex[h\v fy>oÂśdÂś@bc ihjlj_l klhjh` l_ljZ^v pu]Zg Â? Â? q_j_kqmjyb>rg@bpZ  DZi_evdbhk_gg_]hlmfZgZkl_dZebk [_j_a Â? ghqÂśMÂśm Â? Â? Â? Â? b^mit]emohfmeÂśwkm@ >MÂśZÂ? Z^Âśbg Â? >eÂśhoœ²dÂśbMÂś@²keh]Z kh]ea\hgdfy]d >eÂś@ ² 


]eZkgm^Zjg >h@ ² kh]e]emofy]d >oÂś@ ² kh]e]emofy]d >dÂś@ ² ]eZkg[_am^ >b@ ² kh]ea\hgdfy]d >MÂś@ ² a\mdh\ Ez]dbc²[md\ Ez>oÂśdÂś@bc >Zc²a\[klZe²a\[klZev²a\[ ŠvÂŞ a\mdZg_h[hagZqZ_l ^Zevgbc²a\[ ŠvÂŞa\mdZg_h[hagZ qZ_l kdZfvy²a\[ ŠvÂŞ²a\mdZg_h[hagZqZ_lŠyÂŞh[h agZqZ_la\mdZ l\hc²a\[`bagv²a\[ ŠvÂŞa\mdZ g_h[hagZqZ_l ih_klv²a\[ Š_ÂŞh[hagZqZ_la\mdZŠvÂŞ g_h[hagZqZ_la\mdZ ihy\e_gb_²a\[ ŠyÂŞ Š_ÂŞ h[hagZ qZxliha\mdZ  E_kiZog_l^m[hfb khkghc Â? >kZkghMÂś@²keh]Z kh]e]emol\ >k@ ² ]eZkg[_am^ >Z@ ² kh]e]emol\ >k@ ² kh]ea\hgdl\ >g@ ² ]eZkgm^Zjg >h@ ² kh]ea\hgdfy]d >MÂś@ ² a\mdh\ Khkghc²[md\ [_ahjnh]jZffu k hjnh]jZffhc ihe_ \h^Z djZc [_`Zlv lhf ]hjZ ehf fhy lZcgZ jmdZ 


 G_mkeh\gufa\mdZflhevdhmqblkyj_[_ghdbamqZyjh^ ghcyaudghiv_l^moh\gmx`bagvb kbembajh^bfhc]jm^bjh^ gh]hkeh\Z

 Gb\uk`Zlujhsb]heu

>j_fe_l\ajulZy^hjh]Z

Dhe_khfaZkbgb]hju

Qlhkh\k_f²kh\k_fg_fgh]h

Hl\h^ulmfZgb kujhklv Khegp_lboh_kdZlbehkv?ck_]h^gyijbf_qlZehkv

@^Zlvabfuk_^hchklZehkv

K`ZlukujhklvhklZehkv K ijh\_j]eZkgufb K g_ijh\_j]eZkgufb \ha\jZsZlvky²\ha\jZl ebfhgu bae_kZ²e_k dZgbdmeu mf_gvrZ_lky²f_gvr_ fhjdh\gu_ \a]eygmlv²\a]ey^ dhle_lu ^h`^eb\uc²^h`^v jy[bgu k\_lysbcky²k\_l q_eh\_d a_e_g_xsbc ² a_e_gv ² a_ aZyp e_guc q_eh\_d m\e_dZl_evgZy²m\e_qvky agZf_gbluc m^b\bl_evguc²^b\h mgb\_jkbl_l aZf_qZl_evguc²aZf_lblv \ujZabl_evgZy ij_ih^Z\Zl_ev²^Zlv g_ij_h^hebfh_ ij_iylkl\b_ Hk_ggyyjhaZ HkuiZee_kk\hb\_jrbgu KZ^h[gZ`bek\h_q_eh >hogme k_gly[jvb ]_hj]bgu >uoZgv_fghqbh[h`]eh Gh\ ^mgh\_gbbfhjhaZ F_`^mih]b[rbfbh^gZ Ebrvluh^gZpZjbpZ²jhaZ ;eZ]hmoZggZb iurgZ GZaeh`_klhdbf bkiulZgvyf B aeh[_]Zkgms_]h^gy
Luhq_jlZgv_fb ^uoZgv_f <_kghx\__rvgZf_gy ;_am^Zjgu_]eZkgu_dhjgy

ijh\_jy_fu_ g_ijh\_jy_fu_ ba^Ze_dZ [ZgZgu \[ebab Zi_evkbgu fbjblvky dZjlhn_ev ihdZaZlvky dZimklZ jZa\_\Zlvky [bghdev ^_j_\ygguc i_jbeZ jZa]Z^Zlv fZg^Zjbgu \h^ygbkluc yaudh\hc hlebqblvky q_eh\_q_kdbc l_q_gb_ =h\hjbf_kl_kl\_ggh_^bfq_eh\_q_kdbcyaudy\ey_l ky\jh`^_gguf K ^Z\gbo ihj klZe q_eh\_d keh\Zjv aZ^mfu\Zlvky gZ^ Â? l_fqlh`_ij_^klZ\ey_l ij_^klZ\v kh[hcyauddZdhgmkljh_g Â? q_fhlebqZ_lky hlebqb_ _]hjh^ghcyaudhlyaudh\^jm]bogZ jh^h\ keh\Zjv q_fhlebqZ_lkyyaudex^_chlkb]gZevguo keh Â? \Zjv djbdh\ a\_j_c a\_jv q_f hlebqZ_lky gZr jZa]h\hjguc ]h\hj yaud hl ^jm]bo kj_^kl\ k\yab q_eh\_q_kdh]h keh\Zjv

� h[s_kl\Z � � LZd klZeZ jh`^Zlvky jh^u ebg]\bklbdZ Šebg]\Zª ² yaud

²gZmdZh aZdhgZo keh\Zjv yaudZ � � � � g_fgh]hkeh\b_ ij_^bkeh\b_ Keh\Zjv ² keh\h aehkeh\blv keh\_kguckeh\Zjguc[_kkeh\_kguc AZoe_klgmeZ²aZoe_klu\Zlv ]hem[dZ²]hem[mrdZ \_ldm²\_lhqdm k_lv ²k_lb

ih^ihea ²ih^ihea_l 


AZoe>bw@klgmeZ>M¶bw@]hg>bw@keZm\b^>bw@eZlhg>bw@l>M¶bw@fm me>bw@l_eZ Eh^dZ²eh^hqdZgbadhgbadbf²gbahdh[e_]q_gb_f e_]dbf²e_]hdkhegp_²khegurdhkd\hav²kd\habl[_k_^dZ ²[_k_^hqdZdhehggZfb keh\Zjv \^jm] keh\Zjv kqZkleb\mx ²kqZklv_a\md²a\mdb H[e_]q_gb_f²e_]dbc\bk_eZ²\bkg_lba^Ze_dZhl^Ze_g guc²^Zev Z =emob_ b a\hgdb_ kh]eZkgu_ \dmkguc ieh^ ieh^u ^_j_\ygguc iehl iehlu gZclb ]jb[ ]jb[u ]em[hdbc ijm^ ijm^u lhgdbc ijml ijmlbd Fh]mqbc ^m[ ^m[u ljm^ ljm ^u kljhbl_ey [ M^\h_ggu_kh]eZkgu_ijbclb\ deZkkdZjbdZlmjZgZh^gh deZkkgbdZ l_jjblhjby rdheu E_lgyy l_jjZkZ bgl_j_kgZy ijh n_kkby \ G_ijhbaghkbfu_ kh]eZkgu_ iha^gbc ² hiha^Zlv ijZa^ gbqguc keh\Zjv g_q_klguc ² q_kl_g Ij_e_klgh_ ij_e_klv

^blyfhbk\_jklgbdb keh\Zjv  Kh]eZkgucg_ijhbaghkblkyZ [md\Zibr_lky kljZklgh_`_eZgb_²kljZklvba\_klgucZjlbkl²ba\_klb_

a^jZ\kl\mc²a^hjh\Zlvky]jhfdhk\bklgmlv²k\bklmqZklgbd n_klb\Zey²mqZklb_

 Kh]eZkguc g_ ijhbaghkblky b khhl\_lkl\mxsZy [md\Z g_

ibr_lky hl\_kgZy kdZeZ ² hl\_k hiZkguc kimkd ² hiZk_g qm^_kgZydgb]Z²qm^_k_g\dmkgucaZ\ljZd²\dmk_g >_^mrdZ?]hj²bkdmkgucj_aqbdih^_j_\m

©Hgijhklhbkdmkgbdª²\hkobsZeZkvHev]ZjZ[hlhcihjlgh]h

Fgh]b_ j_[ylZ gZr_]h deZkkZ f_qlZxl h\eZ^_lv ih\Zjkdbf

bkdmkkl\hf

Kl_gu ijhklhjgh]h oheeZ [ueb mdjZr_gu bkdmkkl\_ggufb

p\_lZfb 


� ² kibrm k ^hkdb Kirm Ki_rm \ rdhem ki_rdZ � kibr_l � H[`ZlvH[b`ZlvfeZ^rbo h[b^Z ²h[_`Zlv\hdjm]^hfZ � [_] � � <u`lv<u`Zlvihehl_gp_ `Zlv ²\u`blv\ [hx `blv � � Jh ak ;ukljhjhk jhkeb ²[md_ljha jhau � � E_ ka O\hcguce_k e_kZ ²e_a gZdjurm e_am � JZa\\Zlvky Klj_fbl_evgh jZa\b\Zlvky jZa\blb_ ² jZa\_ � \ZlvkygZ\_ljm \__l � JZaj^blvJZajy^blvjm`v_ jZajy^dZ ²jZaj_^blvfhjdh\v � j_^dbc  >j_fmqZy qZsZ qmldbc lh\Zjbs ghqgZy lbrv `b\b l_evgucjh^gbd`b\hibkgZyf_klghklv`bag_jZ^hklgucoZjZd l_j`bjgZysmdZqZjmxsb_a\mdbg_h[tylgZy rbjv b]jmr_q guc `bjZn sZ^blv khi_jgbdZ qm\kl\h\Zlv kljZo smieuc iZjgbrdZ qZcguc k_j\ba hkljhmfgZy qZklmrdZ qZoeh_ jZkl_ gb_smiZevpZhkvfbgh]ZrbdZjgucgZjy^khe^ZlkdZy rbg_ev f_klguc `bl_ev qmfZauc fZeur ]b]Zglkdh_ qm^h\bs_ hqZjh \Zl_evgZy f_eh^by sZ\_e_\uc kmi \ujZs_gguc sZ\_ev h[ud gh\_ggh_qm^hqm^_kgucijZa^gbd @_\Zlv `z\Zguc r_ilZlv rzihl `Ze_lv `Zehklv r_e_kl_lv r_e_kl `_klhdbc`_klygdZ `_klv  Dhg_p²dhgqbdil_g_p²il_gqbdghqv²ghqgbdZj fZlmjZ²ZjfZlmjsbdk\Zjblv²k\ZjsbddZf_gv²dZf_gsbd gygy²gygqblvfhsv²fhsguckh[bjZlv²k[hjsbd kde kde kde baaZlmq ihkljhcdZ^Zq

hkljucf_q i_jhqbggucgh` fgh]hmqbebs

k_jZyfurv kihkh[gZyfheh^_`v q_jgZylmrv mlj_ggyylbrv dhehkbklZyjh`v

 G_k_rvky kdhevabrv \afu\Z_rv [jhkZ_rvky bkke_^m _rvbkiulu\Z_rv 


M\e_dZl_evgh ² m\e_qvky kdhevabrv ² kdhevadh gZijy`_ gby²gZijyqvky^_jaZcl_²^_jahklv Bf_gZkms_kl\bl_evgu_ =eZ]heu kde kde kde [_a kyl_ k kyl_ fgh]haZ^Zq bam^bebs baaZlmq k ie_q k djmq fyq

jhkdhrv [jhrv ^hqv

jbkm_rv g_ieZqv kl_j_qv

mfu\Z_rvky ieZqvl_ kljbqvky

 Ba^Zevg_cdhfgZlu[uekeur_g]jhfdbcieZq kms ©G_ieZqv ]eZ] ih`ZemcklZKZrZª²mijZrb\ZeZfZfZ  < dhgp_keh\jmkkdh]hyaudZqZklh\klj_qZxlkyrbiysb_ GZijbf_jj_qvf_qhl^Zqih_rvdjZkm_rvky Ihke_rbiysbobgh]^Zibr_lkyVbgh]^Zg_ibr_lky  < bf_gZo kms_kl\bl_evguo V ibr_lky lhevdh \ keh\Zo kdehg_gbyGZijbf_jkmrv]emrvj_qvjh`vihfhsv< kms_ kl\bl_evguo b kdehg_gby V g_ ibr_lky GZijbf_j ieZs iexraZ^Zq[_adjZ`  < ]eZ]heZo ihke_ rbiysbo V ibr_lky \k_]^Z \dexqZy nhjfu k ky l_ GZijbf_j [_j_qv [_j_qvky gjZ\brvky kt_rvl_b^_rv >bdlZgl Jhkdhrvbamqbebsjbkm_rvih^t_a`Z_rvkljbqvkyieZs ihfhsv k[hjgbd aZ^Zq \jZq djZkm_rvky kf__rvky mfgh`vl_ kijyqvl_dexqkbygv_k\_q T V ih^t_a^ ivx h[ty\e_gb_

\vx]Z

h[t_^bgblv

h[_avygZ

kt_`blvky kt_oZlv 

k_jv_aguc ebkvb


 ;mjvyg h[ty\blv kt_klv [Zjv_j jZat_^bgblv k\bgvb \hjh[vbebkvbhlt_a^h[tykgblv  Ktz`brvky jZat_a^ ij_^ty\eylv ij_^tx[be_cguc RvxfmjZ\vb\vzrvjvyghiv_^_klZe H[t_dlb\ghklv h[t_^bg_gb_ jmqvb ih^tzf dhehkvy \vxgjZatyj_gguc\vx]Zih^t_a^ilbqvb K\_jofhsguc q_luj_owlZ`guc \k_h[t_fexsbc kwdh ghfblv[_ah[eZqguc Ebkv_]h o\hklZ \heqv_]h Zii_lblZ aZyqv_c dZimklu f_^\_`v_c[_jeh]bkh[Zqv_cdhgmju[Zjkmqv_cghjudjhebqv _cde_ldbdhrZqv_cfbkdb JZat_a^ hlt_a`Zlv kt_a^ \t_a^ bat_a^blv h[t_a^blv ih^t_a^ JZat_^Zlv hlt_^Zlvky kt_^h[guc \t_^eb\hklv bat_^_gguc h[t_^Zgb_ih^t_^Zlv Hlty\eylvkybaty\eylvh[ty\eylvkyij_^ty\eylv  Fhkd\Z ² iheblbq_kdbc bg^mkljbZevguc gZmqguc b dmevlmjguc p_glj gZr_c kljZgu Wlh \Z`g_crbc `_e_agh^h jh`guc \ha^mrguc \h^guc b Z\lhfh[bevguc ma_e k\yau\Zx sbc__g_h[tylgu_ijhklhju Hdj_klghklb Fhkd\u gZ j_^dhklv `b\hibkgu ;_kdjZcgb_ ^Zeb[uklju_\vxsb_ky ih ^hebgZf j_qdb ijb\_leb\u_ k\_l eu_e_kZ Ih FBevbgm

 Dheurmlky`_el_xsb_gb\u >bkd khegpZahehlhcaZjhs_xbkq_a B ]Zkgmlm`aZjb\_q_jg_ci_j_eb\u

Â? ;jhkZylbobck\_l gZ[e_^guck\h^ g_[_k G=j_dh\

;_am^Zjgucijh\_jy_fuc]eZkguc\ dhjg_keh\Z`_el_xsb_ ahehlhc\_q_jg_c[jhkZyg_[_k 


Ijh\_jy_fuc]emohca\hgdbckh]eZkguc\ dhjg_keh\Z^bkd bkq_ak\_lk\h^ G_ijhbaghkbfuckh]eZkguc\ dhjg_keh\ZkhegpZ Q_j_^h\Zgb_]eZkguo\ dhjg_aZjb  H[ty\e_gb_ rvxl rZfibgvhg Z^txlZgl ij_^tx[be_c gucfmjZ\vb Meu[Z_rvky kl_j_qv i_qv ieZqvl_ mfgh`vl_ ihfhsv jhkdhrv^hqv[jhrv J_qdZ j_qghc gygqblv `_gsbgZ [ZjZ[Zgsbd dZeZgqZ ghqghc^hqdZ @blh iZ`b e_`b fZeurb rbeh fZrbgZ qZcgbd qZ klgucih^ZqZimsZijhsZcqZsZqm^gucqmedb qm`hc rm qmhlimsmsmiZevp_ijhsm Keblgh JZa^_evgh g_gZ\b^_lv g_a^hjh\blky g_\heblv g_k^h[jh\Zlv g_^hex[eb\Z_l g_^hmf_\Z_l

g_fh] g_ihr_e g_ohl_e g_ihqm\kl\h\Ze g_kdjbibl g_ohq_l

g_ex[brv g_ij_ih^g_k_l g_ij_ke_^m_l g_h[t_^bgylv g_kt_a`Zlv g_ev_rv g_[ue g_`be g_^Ze

 Gbdlhg_g_\hebe__\ha\jZsZlvkyHgbg_\aex[bebwlhl imklujv k i_j\h]h \a]ey^Z G_k^h[jh\Zlv k_]h^gy gZr_fm dhlm <Zkvd_ <k_ g_^hmf_\Zeb ih ih\h^m kemqb\r_]hky < e_km fu j_rbebg_m^Zeylvky^jm]hl^jm]ZE_cl_gZglj_rbeg_ij_ke_ ^h\Zlv gZjmrbl_ey Z khh[sblv h g_f ih jZpbb gZ [eb`Zcrbc fbebp_ckdbc ihkl ?fm \h\k_ g_ ohl_ehkv h]hjqZlv jh^bl_e_c k\hbfih\_^_gb_f Hgg_fh]m^_j`ZlvkyhljZkkijhkh\g_iZ^Zcl_^mohf g_ hl\_j]Zcl_ fh_]h ij_^eh`_gby g_ jZah[jZ\rbkv \ ^_e_ g_ ihqm\kl\mx \bgu g_evay g_ hl[eZ]h^Zjblv aZ ihfhsv g_ kt_ 


`b\Zckyhloheh^Zg_ihaZ\b^m_rvlhfmdlh\ [_^_g_\aex[blv k i_j\h]h\a]ey^Zg_[eZ]h^Zjbl_f_gyg_^hmf_\ZlvihdZ`^hfm ih\h^mlh\Zjbsmg_a^hjh\behkv_fmg_k^h[jh\Zlv Z ihqm\kl\mx[ hl[eZ]h^Zjblv\ g_k^h[jh\Zlv  B pZjbpZohohlZlvb ie_qZfbih`bfZlvb ih^fb]b\Zlv ]eZaZfbb ijbs_edb\Zlvi_jklZfbb \_jl_lvkyih^[hqZkv]hj^h \ a_jdZevp_]ey^ykv Dj_idhk\yaZgu_cehdlbihiZ^_lkya\_jx \ dh]lb  DZd ly]Zlvky _c kh fghx" Y \ g_c ^mjvlh mkihdhx Dhjhe_\bq?ebk_cihfheykv mk_j^gh ;h]m hlijZ\ey_lky \ ^h jh]m  ;v_lky e_[_^v kj_^v au[_c dhjrmg ghkblky gZ^ g_c DhjZ[_evsbdb ^b\ylky gZ dhjZ[ebd_ lheiylky gZ agZdhfhf hkljh\mqm^h \b^yl gZy\m Dgyav ij_^ g_x klZe [h`blvky qlh ihjZ_fm`_gblvky Fhj_\a^m_lky[mjeb\haZdbiblih^uf_l \hcoeug_lgZ[_j_]imklhcjZkie_kg_lky\ kdhjhf[_]_b hqmlyl kygZ[j_]_\ q_rm_dZd`Zj]hjyljb^pZlvljb[h]Zlujy BakdZahd:ImrdbgZ

 DjZkb\uc²ij_djZkgucfbeh\b^gucohjhr_gvdbcfb e_gvdbc ij_e_klguc h[\hjh`bl_evguc kbfiZlbqguc fbeuc hqZjh\Zl_evgucijb]h`bcijb\e_dZl_evgucie_gbl_evguc Fbehk_j^b_²khkljZ^Zgb_qmldh_hlghr_gb_d dhfmeb [h =h\hjblv²kdZaZlvaZf_lblvhlha\Zlvkyhldebdgmlvky ih\lhjblvfhe\blv^h[Z\blv\hkdebdgmlv aZy\blv ^hihegblv hl\_lblv ijhbag_klb h[tykgblv \_sZlv \klZ\eylv fhehlv jZa] g_klb jZa] ie_klb jZa] baj_dZlv GZgZkkfhljblkbfiZlbqgh_fbeh_ebph^_\mrdb?_em dZ\ZyobljZymeu[dZkf_xsb_ky\_k_eu_]eZaZaZklZ\eyxlb gZk meu[gmlvky b ihjZ^h\Zlvky __ kqZklvx @bag_jZ^hklgh_ [h^jh_ gZkljh_gb_i_j_^Z_lkygZfbgZ\_jgh_ihwlhfmlZdijbylghhl jZ^ghkfhlj_lvgZwlm^_\mrdmex[h\Zlvky__ h^_`^hc IeZlv_ ^_\mrdb ba ijhajZqgh]h ijhk\_qb\Zxs_]hky fZl_ jbZeZ Hgh ih^q_jdb\Z_l g_`ghklv b fheh^hklv :jk_gv_\hc __ baukdZgguclhgdbc\dmk 


Hsms_gb_jZ^hklbijZa^gbdZhklZ_lkyhlwlhcdZjlbgu OjZgbebs_²wlhihf_s_gb_^eyojZg_gbydZf_gbkluc ² kh^_j`Zsbc dZfgb `bebs_ ² wlh ihf_s_gb_ \ dhlhjhf `b\mlh[s_`blb_²wlhihf_s_gb_^eykh\f_klgh]hijh`b\Z gbyklm^_glh\bebjZ[hqboaZkl_deblv²\klZ\blvdm^Zgb[m^v kl_deZ jZihjlh\Zlv ² ij_^klZ\blv jZihjl ba\_klblv ² khh[ sblvba\_klb_kdjbimqbc²ba^ZxsbckdjbiojZ[j_p²ojZ[ jucq_eh\_d AgZq_gb_keh\Z H^ghdhj_ggu_ Keh\h kbghgbfu

keh\Z djZldbc

djhldbcKeh\h

mfZeylv mfheylv mfbeylv f_evqblv

g_^he]bc dhjhldbc kfbjguc ihdhjguc

AgZq_gb_keh\Z kbghgbfu

mf_gvrZlv mijZrb\Zlv ljh]Zlv ^jh[blv

djZldhklv khdjZlblv djhlhklv mdjhlblv

H^ghdhj_ggh_ ijh\_jhqgh_keh\h

fZeuc fhebl fbeuc f_edbc

 < kmf_jdZoihf_jdehf_jpZeb Kbghgbfu H^ghdhj_ggu_keh\Z fZe_gvdbc

djhohlguc g_[hevrhc fbgbZlxjguc

fZeuc mfZeylv fZeur

 =hjyqZy \h^Z ² oheh^gZy \h^Z ]jhfZ^guc ^hf ² fZ e_gvdbc ^hf jZa]h\hjqb\uc q_eh\_d ² fheqZeb\uc q_eh\_d dZ`^h^g_\gucljm^²\ugm`^_ggh_[_a^_ev_]jhfdhju^Zlv² ]jhfdhkf_ylvky  Keh\hg_\hjh[_c \hjh[ur_d \ue_lbl²g_ihcfZ _rv Dhgy dhgb gZ\h``Zo \h``b g_m^_j`brvZ keh\Zk yaudZg_\hjhlbrv K_j^_qgh_ k_j^p_ keh\h^hk_j^pZ^hoh 


^bl FZeh_keh\h[hevrmx [hevr_ h[b^ml\hjbl DjZkgh djZkguc ihe_ir_ghf ir_gguc Z j_qv²kemrZgv_f Keh]b Fhjn_fu Ijhe_lbrv ijhe_lbrv ijhe_l brv Kfuebi_j_l_jebhlfuebaZkl_debeb

 Ijb_oZlv\t_oZlvm_oZlvi_j__oZlvkt_oZlv M² m^ZeblvkymfqZlvkymieulvme_l_lv mkbeblvm\_ebqblvm[ukljblvm^ebgblv l_ev ² ebph ijhn_kkby kljhbl_ev \hkiblZl_ev jZ[hlh ^Zl_ev ij_^f_l\uijyfbl_evijhy\bl_ev\udexqZl_ev ©GZqZlv^_ckl\b_ª ©AZdhgqblv^_ckl\b_ª aZiheuoZeh hl]j_f_eb aZdjbqZeZ hlk\_jdZeb aZ\a^uoZeZ hlk\bkl_eb aZdjm`beZkv hliZoZeb hldhkbeb hlfhehlbeb < lmg^j_

< lZcfujkdhc lmg^j_ ]jb[u gbdh]^Z g_ [u\Zxl q_j\b\ufb q_j\v Ijb_a`Zcl_ _oZlv \ lmg^jmaZ]jb[ZfbHgbihoh`bgZ ih^hkbgh\bdblhevdh]hjZa^hlhes_fykbkl__ fykh b reyidZ reyiZ m gbo hdjZr_gZdm^Z yjq_ q_f m x`guo : jZklml hgb \hae_kl_exsbokyiha_fe_qZoeuodmklbdh\[_j_au <ufh`_l_gZ[jZlv\ lmg^j_kdhevdhm]h^ghb f_edbok_juo ih^[_j_ah\bdh\ b djmiguo lhevdh djmigu_ ih^[_j_ah\bdb gZ au\ZxlgZ^[_j_ah\bdZfbihlhfmqlhhgbjZklml\ur_k_\_jguo [_j_ahd IhIKb]mgh\m

 Gb`_q_]hgb[m^v ih^a_f_ev_ih^ehdhlgbdih^[hjh ^hdih^^hgih^]eZagbdih^dhiih^r_jklhd 


<ur_ q_]hgb[m^v gZ^[jh\v_ gZ^\h^guc gZ^a_fguc gZ^ kljhcdZgZ^kljhqgucgZ^dhe_gguc Kb^_lvgZklmevqbd_ Keh\h gZ klmevqbd_ ² kms_kl\bl_evgh_ <u^_ey_f hdhg qZgb_ _ dhlhjh_ mdZau\Z_l gZ nhjfm kms_kl\bl_evgh]h kde _^qIi Kms_kl\bl_evgh_ klmevqbd h[hagZqZ_l ŠfZe_gvdbc klmeª AgZq_gb_ŠfZe_gvdbcªijb^Z_lkeh\mkmnnbdkqbd ^b\Zgqbd² ŠfZe_gvdbc^b\Zgªfhlhjqbd²ŠfZe_gvdbcfhlhjª H[hagZqZ _fkmnnbdkqbd

Dhj_gvklmegZoh^bf\ jh^kl\_gguokeh\Zoklmeklmeh\hc

klmevqZdH[hagZqZ_fdhj_gvklme

BlZd\ keh\_ljbfhjn_fu gZ klmevqbd _ 

Moh^ylba^hfZ Keh\h moh^yl ² ]eZ]he <u^_ey_f hdhgqZgb_ yl dhlhjh_ mdZau\Z_lgZnhjfm]eZ]heZ]hebpZfgq =eZ]he moh^yl h[hagZqZ_l Šb^y m^Zeyxlkyª AgZq_gb_ Šm^Z eyxlkyªijb^Z_lkeh\m ijbklZ\dZ m me_l_lv ² Še_ly m^Zeblv kyªmieulv²Šieu\ym^Zeblvkyª H[hagZqZ_fijbklZ\dmm

Dhj_gv oh^ gZoh^bf \ jh^kl\_gguo keh\Zo oh^v[Z i_j_oh

^blv\uoh^H[hagZqZ_fdhj_gvoh^

BlZd\ keh\_ljbfhjn_fumoh^ yl 

Ex[h\Zlvkydhl_gdhf Keh\hdhl_gdhf ²kms_kl\bl_evgh_<u^_ey_fhdhgqZgb_hf dhlhjh_mdZau\Z_lgZnhjfmkms_kl\bl_evgh]hkde_^qLi Kms_kl\bl_evgh_ dhl_ghd h[hagZqZ_l Š^_l_gur dhrdbª AgZq_gb_ Š^_l_gurª ijb^Z_l keh\m kmnnbdk _ghd ebk_ghd ² Š^_l_gurebkuª\hjhg_ghd²Š^_l_gur\hjhguª H[hagZqZ_f kmnnbdk_gd h ²[_]euc]eZkguc 

Dhj_gv Âądhl gZoh^bf\ jh^kl\_gguokeh\ZodhldhlylZdh

lbdH[hagZqZ_fdhj_gvÂądhl 


BlZd\ keh\_ljbfhjn_fudhl_gd hf 

>hkfhljylnbevf Keh\h^hkfhljyl ²]eZ]he<u^_ey_fhdhgqZgb_yldhlh jh_mdZau\Z_lgZnhjfm]eZ]heZ]hebpZfgq =eZ]he ^hkfhljyl h[hagZqZ_l ©ihkfhljyl ^h dhgpZª AgZq_ gb_ ©^h dhgpZª ijb^Z_l keh\m ijbklZ\dZ ^h ^h^_eZlv ² ©k^_ eZlv^hdhgpZª^hqblZlv²©ijhqblZlv^hdhgpZª H[hagZqZ_f ijbklZ\dm^h Dhj_gv kfhlj gZoh^bf \ jh^kl\_gguo keh\Zo hkfhlj_lv

kfhljijbkfhlj_lvH[hagZqZ_fdhj_gvkfhlj

BlZd\ keh\_ljbfhjn_fu^hkfhlj yl  B^_ZevgZyqbklhlZ qbkluc ²qZklhlZ qZkluc dhe_[Z gbc aZi_\Zxl i_lv ohjhf ² aZib\Zxl iblv e_dZjkl\h ijb f_jy_rv f_jblv dhklxf²ijbfbjy_rv fbj khi_jgbdh\ >Zev²\b^g__lky\^Zebijb_oZlvba^Ze_dZfheqZm^Z eblvky >he²^hebgZjharbjhdh_jZa^hev_ Ih]hjZfih^heZf ^he oh^blrm[Z^ZdZnlZg  GZ^ j_dhc ih\bkeh djZr_gh_ dhjhfukeh JZ^m]Z

 DjZkgZy^_\bpZkb^bl\ l_fgbp_Z dhkZgZmebp_ Fhjdh\v

 Kms_kl\bl_evgh_kde qZk gme_\h_ hdhgqZgb_ mdZau\Z_l gZ kde bf beb <i_^q ijboh^be gme_\h_hdhgqZgb_mdZau\Z_lgZijhr\j_^qfj lmq gme_\h_hdhgqZgb_mdZau\Z_lgZkdefgqJi furv gme_\h_hdhgqZgb_mdZau\Z_lgZkdebfbeb<i _^q Bfy Bfy =eZ]he kms_kl\bl_evgh_ ijbeZ]Zl_evgh_ dlh" dZdhc"dZdZy" qlh^_eZlv" qlh" dZdh_" qlhk^_eZlv" fZ]Zabg

kihjlb\guc

[_`Zlv
Bfy kms_kl\bl_evgh_ dlh" qlh"

kheh\_c dZe_g^Zjv a_feygbdZ dZimklZ ]Za_lZ dhkl_j dhl_ghd

Bfy ijbeZ]Zl_evgh_ dZdhc"dZdZy" dZdh_"

a\hgdh]hehkuc djZkb\uc ^mrbkluc p\_lghc \_k_euc

=eZ]he

qlh^_eZlv" qlhk^_eZlv"

kfhlj_lv ijhqblZlv ih^hclb klhylv

;_]ml dZd" [ukljhkfhljbl dZd" \_k_ehklhylv ]^_" \i_ j_^b\dk ²ij_^eh]b FqZeky dZd" klj_fbl_evgh ihkfhlj_e dm^Z" \i_j_^ gZibr_f dh]^Z" \_q_jhfkf_yeky dZd" ]jhfdhm_oZe dm^Z"

dm^Zlh keurblky ]^_" kijZ\Z ijbe_l_e hldm^Z" ba^Ze_dZ oehigme aZq_f" gZaeh gZqg_lky dh]^Z" \_kghc ih\lhjblv kdhevdhjZa" ljb`^ul_ieuc dZd" ih\_k_gg_fm ;m^m kem`blv dZd" keZ\gh dZd" mk_j^gh dZd" bk ijZ\gh klZeh dZd" g_\fhqv bkihegbe dZd" lhqv\lhqv bk ijZ\gh gZkdhevdh" hq_gv >\b]Zeky dZd" [ukljhf_^e_ggh_e__e_g_lhjhieb\h HklZgh\beky ]^_" \^ZebkaZ^ba^_kvg_\^Ze_d_ Kfhljbl dm^Z" \^Zev\\_jolm^ZgZijZ\h Ijbe_lbl dh]^Z" \_kghcaZ\ljZ\_q_jhfk_cqZkjZghKf_ yeky dZd" ]jhfdha\hgdhaZeb\bklh =h\hjblv dZd" r_ihlhf ihZg]ebckdb ijZ\bevgh ]jZfhl ghbgl_j_kgh K^_eZeZ aZq_f" gZaehgZjhqghki_pbZevghgZkf_o JZ[hlZe kdhevdh" fgh]hfZehqmlvqmlvg_fgh]h dlh" dZdhc" qlh^_eZlv" dZd"dm^Z" qlh" dZdZy"b l^ qlhk^_eZlv" hldm^Z"dh]^Z" bfykms_kl bfyijbeZ]Z ]eZ]he gZj_qb_ \bl_evgh_ l_evgh_ iZjmkkbj_g_\uc

mqblvky

[ukljh


dlh" qlh" bfykms_kl \bl_evgh_

kqZklv_ ]hjh^ hdgh dhfivxl_j [_]hlgy [hjv[Z rbjbgZ

dZdhc" dZdZy"b l^ bfyijbeZ]Z l_evgh_

^h[juc k_jv_aguc [e_klysbc kbevguc \bkyqbc iheamqbc

qlh^_eZlv" dZd"dm^Z" qlhk^_eZlv" hldm^Z"dh]^Z" ]eZ]he gZj_qb_

meu[gmlvky m\y^Zlv k\bkl_lv jZ[hlZlv

baysgh f]gh\_ggh gZijZ\h \\_jo \i_j_^ ba^Ze_dZ

 Bfy kms_kl\bl_evgh_ ² wlh qZklv j_qb dhlhjZy bf__l agZq_gb_ij_^f_lZb hl\_qZ_lgZ\hijhkudlh"qlh" Bfy ijbeZ]Zl_evgh_ ² wlh qZklv j_qb dhlhjZy bf__l agZq_ gb_ ijbagZdZ ij_^f_lZ b hl\_qZ_l gZ \hijhku dZdhc" dZdZy" dZdh_"dZdb_" =eZ]he ²wlhqZklvj_qbdhlhjZybf__lagZq_gb_^_ckl\byb hl\_qZ_lgZ\hijhkuqlh^_eZlv"qlhk^_eZlv" GZj_qb_ ²wlhqZklvj_qbdhlhjZybf__lagZq_gb_ijbagZdZ ^_ckl\byb hl\_qZ_lgZ\hijhku]^_"dm^Z"dZd"dh]^Z"aZq_f" b ^j QZklv j_qb ² wlh lZdZy ]jmiiZ keh\ dhlhjZy bf__l h[s__ ]jZffZlbq_kdh_agZq_gb_ Kms_kl\bl_evgu_ YrdZ jm[ZrdZ ^b\h ^hfhf ^hjh`db ihee_i_rdbieh^kl_g_hdg_kl_deh IjbeZ]Zl_evgu_[_eZygh\hcdjm]ehf =eZ]heu ijbr_e ijh[_]Z_l mklbeZ_l r_e \b^_e ih\bkeh p\_l_l^Z_lm\y^Z_lmfbjZ_l GZj_qbydh\jhffbfh\_kghce_lhfhk_gvxabfhc ^g_f aZghqv R_klv q_eh\_d h^bggZ^pZlv y[ehd iylgZ^pZlv mq_gb dh\ ^\Z^pZlv iylv dbehf_ljh\ r_klv^_kyl k_fv e_l ^_\yghklh kZglbf_ljh\ ljbklZ k_fv^_kyl iylv kljZgbp lukyqZ ajbl_e_c fbeebhg[he_evsbdh\ 
AZyp\ e_k[_`Zeihem]m Y bae_kmr_e^hfhc ;_^gucaZypk i_j_im]m LZdb k_ei_j_^hfghc LZdb h[f_j[_klhedh\uc Ghdhg_qgh\ lhl `_fb] IhkdZdZe\ e_khdkhkgh\uc KeurZfhc \_k_eucdjbd

B _s_gZ\_jgh^he]h K \_qghc^jh`vx\ lbrbg_ >mfZe]^_gb[m^vih^_edhc H k_[_ b h[hfg_ >mfZe]hj_klgh\a^uoZy Qlh ^jma_clhm g_]h Ihke_^_^mrdbFZaZy G_hklZehkvgbdh]h GJm[ph\

K i_j_im]m]^_gb[m^v²gZj_qby ;jxohdjZkgh_i_kqZgh]hf_edh\h^vyaZ[hleb\uchl_p iehlgucdhfihegucrZj Kx^Z ijbieu\ml a^_kv \u\_^ml kgZqZeZ jh_l fZehihfZem h[jZam_lky Ij_djZkgucnbevfij_djZkgZydgb]Zij_djZkgh_ebph B ij_djZkgZydgb]Z J ij_djZkghcdgb]b > ij_djZkghcdgb]_ < ij_djZkgmxdgb]m L ij_djZkghcdgb]hc I h ij_djZkghc dgb]_ Kdehg_gb_ _ _ _ oh^v[Z ]em[bgZkf_jq ieZq

fheh^_`v `Zehklv


_

[_]hlgy ijh[_`dZ q_jghlZ iyl_jdZ [_ebagZ qbklhlZ ih^jm`dZ

_

\_k_ev_ [Zeh\kl\h lZeZgl

fm^jhklv aZ\bklv

_

[eZ]hjh^kl\h \_ebdh^mrb_ ^jm]

\_`eb\hklv q_klghklv ykghklv

kljhx]meyx kljhbrv]mey_rv kljhbl]mey_l

kljhbf]mey_f kljhbl_]mey_l_ kljhyl]meyxl

 Qlh^_eZlv"²kfhlj_lvmeu[Zlvky ijhbaghkblv de_ blv Qlh k^_eZlv" ² j_rblv hlijZ\blv meu[gmlvky ijh\_ jblv _^q fgq e e e

 EZa_j² bfykmsfm`j_^qBiZ^ < dhfgZl_²bfykms`_gj_^qIi Hdheh]hjh^Z²bfykmsfm`j_^qJi Kljhbl²gZkl\j_^q_ e >mfZ_rv²gZkl\j_^q_ e Ihkljhbe²ijhr\j_^qfj @_elZy ebkl\Z ²bfyijbeZ] _^q`_gjBiZ^ DjZkb\hfm q_eh\_dm ²bfyijbeZ]_^qfm`j>i <_k_euo ^_\hq_d ²bfyijbeZ]fgqJbeb<i <_jgmekyba^_j_\gb Ji [uegZijh]med_ Ii jZ[h lZ_lgZn_jf_ Ii `b\_l\ ]hjh^_ Ii kjZ`Zlvky\ \ha^mo_ Ii [_`bl ih himrd_ >i r_e ih mebp_ >i ^hfbd gZ \afhjv_ Ii gZdehgbekyd g_fm >i [jhkbekyd g_fm >i ijb[Z\blvd iylb >i hlgylvhlr_klb Ji

 QlhijZ\bevgh" =j_qdZ\ i_qd_ =j_qdZ\ \Ze_gd_ <Ze_gdbgZaZ\Zebgd_" I_qdZ gZaZ\Zebgd_" <Ze_gdb\ i_qd_ <Ze_gdb\ ]j_qd_ 


GZaZ\Zebgd_]j_qdZ" AZ\ZebgdZ\ i_qd_"  KZih]bfhb²kdjbi^Zkdjbi ih^[_j_ahx kZih]bfhb²kdjbi^Zkdjbi ih^hkbghx B ih^dZ`^hc[_j_ahc²]jb[ ih^[_j_ah\bd b ih^dZ`^hchkbghc²]jb[ ih^hkbgh\bd G Jm[ph\Khegp_kijylZehkvaZ[hj Qvb]eZaZk\_jdZxl" DhlaZ[jZekygZaZ[hj² I_j_^kghf]mey_l

Lbeb[hflbeb[hf AZ]hj_ekydhrdbg^hf IhdZdhfmih\h^m DhlihfqZekyih\h^m" YDhaeh\kdbc

 JZ[hlZxl gZ aZ\h^_ ijb\_alb ijb\_a ba fZ]ZabgZ ijb_oZlv k MdjZbgu ijb_^_f k MjZeZ \u]eygme \a]ey^ baaZ m]eZ e_dZjkl\h hl ]heh\ghc ]heh\u ]heh\mrdZ [heb mdZaZlv gZg_^hklZldb]h\hjblv ]h\hj h ^_e_ AZieZlblv aZ [be_l ij_^hkl_j_qv hl hiZkghklb hlau\ h dgb]_ hlqblu\Zlvky h jZ[hl_ e_dZjkl\h ^ey k_j^pZ h[tykgblv aZ^Zqb 

 ;_edZ i_k_gdb ih_l b hj_rdb \k_ ]jua_l  Dlhlh l_j_f ijb[bjZe ^Z ohay_\ ih^`b^Ze <_l_j ihfhjx ]mey_l

b dhjZ[ebdih^]hgy_l I_j_^gbffhe\Z[_`ZeZ[uev b g_

[uev jZa]eZrZeZ  ;_ehqdZ ijb \k_o ahehlhc ]jua_l hj_o

bamfjm^_p\ugbfZ_lZ kdhjemidbkh[bjZ_l : ldZqboZk ;Z 


[Zjbohc ^Z k djb\hx ih\Zjbohc hdheh pZjy kb^yl  IjZ\^m [Zxl beb e]ml^b\Zy g_\b`mlml

:Imrdbg

  < jZ^hklb agZc f_jm \ [_^_ \_ju g_ l_jyc ]eZ]  G_[m^v ]eZ] mijyfZ [m^vijyf Iehohc^jm]dZdl_gv\ kheg_qguc ^_gv [_]b ² g_ m[_`brv ]eZ] \ iZkfmjguc ^_gv bsb²g_kus_rv ]eZ] Aehcq_eh\_db kZfh]hk_[yg_gZ\b ^bl [_aG?g_mihlj   =hem[mrdZ dZd ohjhrZ Gm qlh aZ r_cdZ qlh aZ ]eZadb B Djueh\  KdZ`bdZ ^y^y \_^v g_^Zjhf Fhkd \Z kiZe_ggZy ih`Zjhf njZgpmam hl^ZgZ" F E_jfhglh\

 IjZ\^m fhe\blv fheh^bpZ m` b \ijyfv [ueZ pZjbpZ : Imrdbg  <hl pZjbpZ gZjy`Zykv i_j_^ a_jdZevp_f k\h bf i_j_fhe\beZky k gbf : Imrdbg  DZd pZjbpZ hliju] g_l ^Z dZd jmqdm aZfZog_l ^Z ih a_jdZevpm dZd oehig_l : Imrdbg

 G_m`_eblu_fm\_jbrv" kms

]eZ]

Mljh lbohAhehlblky \ emqZoe_lg_]hkhegpZ]eZ^v j_db Ju[Zdb ijbkljhbebkv gZ[_j_]m`^ml meh\Z Kh\j_f_ggZy fmaudZ hk_ggbc e_k djhdh^beh\u ke_au dmklukbj_gbkh[jZlv]_j[Zjbc K_j_[jygZy p_ihqdZk_j_[jbkluc k\_l klZjuc q_eh\_d klZjbggZy mkZ^v[Z [e_kl_lv gZ khegp_ kbylv hl kqZklvy k\_ lblvkyhljZ^hklb Â? Â? Â? Â? Â? agZqbfuc >lÂś@_jfbg \dexqbl rh>nÂśh@j K>\Âśh@deZ w Â? Â? Â? Â? Â? x>g@h>kÂślÂś@ >sÂśb @\_ev keh\hkhq_lZgb_ kbglZdkbk ih\lhjb>r@ Â? Â? img>d@lmZ>pu@y>r@lh d q_fm"

>i

ijbklZgb \ qzf" Ijb[eb`Z_rvkyd d q_fm" Ii >i ih\hjZqb\Zlvkyd ^hfm mqZkl\m_rv\ `xjb q_f" gZ^d_f" Li

Li

r_nkl\m_rvgZ^fZeurZfbihjZ`ZlvkydjZkhlhc q_f"

Li

dZdZy"

Bi

m\e_dZ_rvkykihjlhfemggZyghqv h qzf"

Ii

]^_"

jZa]h\hjh dgb]_ \b^g__lky\i_j_^b
dhfm"

 Ihfh]Zlv^jm]²ihfh]Zlv^jm]m > h qzf" ihijhkblvihfhsv²ihijhkblvh ihfhsb I \ qzf"

mqZkl\h\Zlvihoh^²mqZkl\h\Zlv\ ihoh^_ I q_f"

\hkobsZlvkyih^\b]²\hkobsZlvkyih^\b]hf L k d_f"

ihagZdhfblvkykhk_^ ²ihagZdhfblvkyk khk_^hf L qlh" ^hibkZlvibkvfh²^hibkZlvibkvfh < qlh" ihdjZkblvkl_gZ²ihdjZkblvkl_gm < dZd"

hlau\Zlvkyiho\ZeZ² hlau\Zlvkyk iho\Zehc L dZd"

qblZlv]jhfdh²]jhfdh gZj_qb_ qblZlv d q_fm"

k d_f"

 =h\hjblvk ^jm]hfklj_fblvkyd ih[_^_ k q_f" q_]h" h[jZsZlvkyk ijhkv[hc`_eZlva^hjh\vy h qzf" kijZ\eylvky kijZ\blvky h[mki_oZo qlh"

\hqlh"

hl^Z\Zlv ^Zlv dgb]mh[t_^bgylvky _^bguc \ ]jmiiu dm^Z"

hlhclb\e_\h

dZd"

 QblZlv]jhfdh²qblZlv]jhfdh dZd" lj_gbjh\Zlvkyihklhyggh²ihklhygghlj_gbjh\Zlvky dZd"

jZkkfZljb\Zlv \gbfZl_evgh ² \gbfZl_evgh jZkkfZljb

\Zlv =jZffZlbq_kdb_kj_^kl\Zk\yab\ keh\hkhq_lZgbb K ihfhsvx K ihfhsvxhdhg Lhevdh hdhgqZgby qZgbyb ij_^eh]Z ihkfukem dm^Z"

dZdh_"

jZ^hklgh_gZkljh_gb_

kimklblvky\ ^hebgm

q_f"

dZd"

h qzf"

\hkobsZlvkyijbjh^hc

]h\hjblvh q_klghklb ZddmjZlghgZibkZlv dm^Z" dZdh_" m^b\bl_evgh_iml_r_kl\b_ mklj_fblvkyd [_j_]m dh]h"

ih`Ze_lvfZfm

JZ^hklgh_²jZ^hklvm^b\bl_evgh_²^b\hq_klghklv²q_kl_g o o o @_elmxebkl\mihofmjhfmg_[mkbg_]hieZldZgZ^Zevg_c o

o

o

klZgpbb aZ [_j_ah\hc jhs_c aZ ebeh\uf lmfZghf k\h[h^guf o

o

o

o

ihe_lhfk\_`bfoe_[hfaZ[eb`gbfe_khf^h[jh]hkh\_lZ 


 >jm`bgZ k ^jm`bghc ojZ[jZy ^jm`bgZ ^jm`bgZ ih [_`^Z_l QblZe qblZe b kemrZe qblZe[jhrxjm qblZe \gbfZl_ev ghhq_gv\gbfZl_evghmq_gbdqblZe Mki_o ² rmfguc mki_o =Za_lu khh[sbeb h rmfghf mki_o_gh\h]hki_dlZdeyijh\bgpbZevgh]hl_ZljZ Qm\kl\h ² r_klh_ qm\kl\h M g_]h [ueh ohjhrh jZa\blh r_klh_qm\kl\h AgZgb_ ² ohjhrb_ agZgby GZ wdaZf_g_ mq_gbd ihdZaZe oh jhrb_agZgby Yjdbc²yjdbcp\_lHebgZx[dZhq_gvyjdh]hp\_lZ Moh^bl²moh^blgZjZ[hlmIZiZmoh^blgZjZ[hlmhq_gvjZ gh  Rmf_eZ iheghqgZy\vx]Z \ e_kghcb ]emohcklhjhg_ o o o IheghqgZy\vx]Zrmf_eZ\ klhjhg_\ e_kghcklhjhg_\ ]emohc o klhjhg_ < ihemfjZd_ijhajZqguc\v_lky h]hg_d o o IjhajZqguch]hg_d\v_lky\ ihemfjZd_ K ]hju[_`bl ihlhd ijh\hjguc o o ;_`blk ]hjuijh\hjgucihlhd Yjdbck\_lkbye \ ^hebg_ o o Yjdbck\_lkbye\ ^hebg_ AZklZe gZkeb\_gv ^Ze_dhhl^hfZ o o AZklZegZkaZklZe^Ze_dhhl^hfZ < l_fghfg_[_\kiuogmeZ b ijhdZlbeZkv a\_a^Z o o < l_fghfg_[_\kiuogmeZ\ g_[_ V\vx]Z\v_lky Th[tykg_gb_h[t_a^ kmso

kmso

 K_jv_agh_ m\e_q_gb_ bf_g kihjlb\gu_ khklyaZgby ]eZ]o

kmso

bf_g m^Zeblvkyhle_kZ ]eZ] ijb[eb`_gb_rmfZ bf_g ijb ]eZ]o

]eZ]o

]eZ]o

]eZkblv ]hkl_c ]eZ] bamqZ_rv ]jZffZlbdm ]eZ] jZkkijhkblv kmso

]eZ]o

lh\ZjbsZ ]eZ] hkljhmfgh_ \ujZ`_gb_ bf_g hl^Z\Zlv dgb]m kmso

]eZ]o

]eZ] \klj_qZk ijbyl_e_f bf_g ^h]h\hjbekyk gbf ]eZ] 
M\e_q_gb_ ² m\e_qvky m^Zeblvky ² ^Zevgbc ijb[eb`_gb_ ²[ebadbchl^Z\Zlv²hl^Zlv <b^ukeh\hkhq_lZgbc Bf_ggu_ o

o

jZatyj_ggh]ha\_jy ijbqkms

o o kljZklgh_`_eZgb_ ijbekms

o o mqZklgbd\hcgu kmskms

o o hdj_klghklbFhkd\u kmskms

o o \yadZyljykbgZ ijbekms

o o qm^_kZijbjh^u kmskms

o

=eZ]hevgu_

h[t_^bgblvmkbeby o ]eZ]kms

o kdhevablvihev^m o ]eZ]kmsk ij

o ]jhfdhk\bklgmlv o gZj_q]eZ]

 Bf_ggu_ keh\hkhq_lZgby I_j_f_gm ih]h^u kms kms i_j_e_lguokljZggbdh\ ijbeZ]kms [_a[j_`gh]hfh jy ijbeZ] kms \g_aZiguc mjZ]Zg ijbeZ] kms \ ^Zev g_fihe_l_ ijbeZ]kms =eZ]hevgu_ keh\hkhq_lZgby aZ^he]h ij_^m]Z^u\Zxl gZj_q ]eZ] \^jm] aZklb]g_l gZj_q ]eZ] mlhfbebkv \ ihe_l_ ]eZ]kms \klj_lylkm^gh ]eZ]kms kimkdZxlkygZiZem [m ]eZ]kms  IhdZaZeky ² ihdZ`_lky ihlygmeky ² ihlyg_lky ljyo gme²\kljyob\Z_l H[eZdZg_ih^\b`gu_imoh\u_ijbqm^eb\u_k_^u_ LmqZk\bgph\ZyfjZqgZy]jhagZy <_l_jj_adbcihju\bkluc\_k_euc IhmljZfKZr_gvdZex[beZkfhlj_lvgZijbqm^eb\u_h[eZdZ dhlhju_f_^e_gghijhieu\ZebgZ^__ ^Zqguf^hfbdhf FjZqgZy lmqZ ijb[eb`ZeZkv \k_ [eb`_ baj_^dZ hk\_sZykv \kiurdZfbfhegbc Ih^mej_adbcihju\bkluc\_l_jih^gbfZyk a_febijhreh ]h^gxxebkl\m QZoeZy jy[bgZ [heleb\u_ \h^u k_^hc lmfZg \ ykghc \urbg_ e_gb\hc q_j_^hc \_k_eh]h khegpZ fjZqgmx i_kgx qm^gucf_kyp 


 <Zj_gv_ba\brgb²\brg_\h_\Zj_gv_dhgn_lZbarh dheZ^Z ² rhdheZ^gZy dhgn_lZ [_j_] fhjy ² fhjkdhc [_j_] a_feygbdZ ba e_kZ ² e_kgZy a_feygbdZ dhkugdZ ba r_edZ ² r_edh\ZydhkugdZ FZe_gvdbcju[Zpdbc^hfbdklhyegZkZfhf[_j_]mfhjy D qZxih^Zeb\brg_\h_\Zj_gv_rhdheZ^gu_dhgn_lub y[ ehqgucibjh] P\_l kZeZlZ² kZeZlh\uc p\_l p\_l g_aZ[m^db ² g_aZ [m^dh\uc p\_l p\_l fZebgu ² fZebgh\uc p\_l p\_l i_kdZ ² i_khqgucp\_lp\_l[bjxau²[bjxah\ucp\_lp\_l[jmkgbdb ²[jmkgbqgucp\_lp\_lkbj_gb²kbj_g_\ucp\_lp\_lnbZe db²nbZedh\uc nbhe_lh\uc p\_l ;Z[mrdZk\yaZeZk_[_fZebgh\uc[_j_l <Zkbebc\u[jZe k_[_dhklxf[jmkgbqgh]h p\_lZ Z ;hjbk ² kbj_g_\h]h o o o < h]jhfghfaZeb\_ ijbekms mkljhbebaZih\_^gbd o o o o ]eZ] kms mkljhbeb \ aZeb\_ ]eZ] kms aZih\_^gbd ^ey o ilbp kmskms o o o H[hkgh\Zebkv k_cqZk ]eZ] gZj_q h[hkgh\Zebkv \ g_f o o o ]eZ]f_kl i_jgZlu_]hklb ijbekms o o o Ijbekms a_e_guc]hjh^gZrbjhdbomebpZo\ukh o o o db_lhiheyl_gbklu_dZrlZguyjdb_p\_lgbdb o o o =eZ] kms \ dhk\iZ^ jhkeb gZ mebpZo jZkdbgmebkv gZ o o iehsZ^yoiZ^ZebgZie_qb]jhfha^bebkvgZ]hj_ DZrlZgu²l_fghdZrlZgh\ucdZrlZgh\uc NhglZgu²nhglZggucnhglZgbjh\Zlv Lhihey²lhihebguclhihe_\uclhihe_\b^guc K\_jdZxsb_²k\_jdZlvk\_jdZgb_ =jhfha^bebkv²]jhfha^dbcgZ]jhfh`^_gb_aZ]jhfha^blv DlhagZ_lj_qdmBimlv"Qm^_kgZyj_qdZ: qlhaZ[_j_]Z IeZdmqb_b\ujZa\_kbebgZ^j_dhck\hb\_l\bGZdjmlhf[_j_]m Bimlb klhbl k_eh < _]h hdj_klghklyo af_cdZfb \vxlky r_klv j_q_dOhjhrb_j_qdbGhemqr_\k_oBimlv 


Qm^_kgZy²qm^_kZhdj_klghklyo²hdj_kl <vxlky[v_lky\vx]Z =eZ] gZj_q \_k_eh ijh[bjZlvky lboh [vxl djbqZl djm]hf\ukhdhe_i_qml =eZ]kms\ dhk\iZ^ ijh[bjZlvkyih^hjh`d_ > [vxl ihebpm > p_ieyxlkyaZgh]b <  Hk_ggyykdZadZ <a]eygb \a]ey^ \ hdghH^bghdbcebkldjm`blky qlh ^_eZ _l" gZ\_ld_ Dh]^Zlh hg [ue a_e_guc B lh]^Z hg kb^_e kb^y gZ \_ld_ Jy^hfk jmfyghc<br_gdhcHgex[be__ \k_fk_j^p_f k_j^_q guc <_l_jqZklha\Ze_]hih[jh^blv [jh^bl ihk\_lmGhEbk lbdg_kh]eZrZeky kh]eZkb_ <_^vjy^hfk gbf[ueZkZfZyij_ djZkgZy<br_gdZ : ihlhf kqZklv_ _]h h[hj\Zehkv h[hj\Zlvky ² <br_gdZ \^jm]ijhiZeZ KlhyeZ g_gZklgZy g_gZklv_ hk_ggyy ihjZ <k_ ebklvy k ^_ j_\v_\ m`_ h[e_l_eb ihe_l Lhevdh h^bg ih`_el_\rbc `_e luc hl]hjyEbklbdhklZ\Zeky hklZeky gZk\h_c\_ld_ o o o Kihci_kgx[_j_]bl_A_fexihah\bk_klj_gdm G_qZ\dZcg_ijbqfhdb\Zcg_^mcg_klhgbg_ba^Z\Zc g_ kf_lv g_ hldmku\Zc g_ jZa]h\Zjb\Zc g_ ijboe_[u\Zc g_ klmqb Â? Â? >klZjZMÂśkÂśZ MÂśwFÂślÂś[Âśbaa\mqÂśgZ@ Â?  G_ djbqb lZd `Zeh[gh dmdmrdZ Ih[m^  <^hev ihmebp_ihmadhcqbklucfqblky\_l_jhd Ih\_kl\ A\_gb a\_gb e_]hg_qdh fhc dhehdhe lj_a\hgv Ih[m^  RZ]Zc rZ]Zc lbohg_qdh fhc ^h[juc klZjuc dhgv Ih[m^  E_lyl `mjZ\eb\ukhdhih^dmihehfk\_leuog_[_k Ih\_kl\ JZa \_ \ wlhf dlhlh \bgh\Zl qlh k ^_j_\v_\ ebklvy me_l_eb" <hij Dm^Zhl[mjbhlg_ih]h^uk_[yy kijyqm" <hij


<b^uij_^eh`_gbcihp_eb\ukdZau\Zgby

Ij_^eh`_gbyihp_eb \ukdZau\Zgby

Ih\_kl\h\Zl_evgu_ <hijhkbl_evgu_ Ih[m^bl_evgu_

Ijbf_ju

GZdhg_pgZklmibebdZgbdmeu DZdbodZfg_cg_l\ fhj_" GZibrbl_khqbg_gb_d ihg_^_evgbdm

 H[b`Zlv²h[b^Zh[b^_lvh[b`_gguc Ohjhrh \ e_km jZgg_c \_kghc Ih\_kl\ \hkdebp < ihe^_gv b^_rv ih ljhibgd_ ljhidZ f_`^m aZa_e_g_\rbo a_ e_gv ^_j_\v_\ Ih\_kl\g_\hkde Ghqlhwlh" <hijg_\hkde

E_kh]eZrZ_lkyilbqvbf]hfhghf Ih\_kl\g_\hkde Wlhi_j gZlu_ i_jvy ki_rZl ki_rdZ mkljhblvihgZ^_`g__k\hb`beb sZ `blv Ih\_kl\g_\hkde

;_j_]bl_ [_j_qv ilbp Ih[m^ \hkdebp G_ jZahjycl_ jZ ahj e_kZb ]g_a^Z Ih[m^\hkdebp

I_jgZluc²ihdjuluci_jvyfb  GZklZjhcebi_hklZebkv_s_jZaghp\_lgu_ebklvy² GZklZjhcebi_hklZebkv_s_jZaghp\_lgu_ebklvy²GZklZjhc ebi__s_hklZebkvjZaghp\_lgu_ebklvy" Kd\havh[eZdZkheg p_ijh[b\Z_lk_[_imlv²Kd\havh[eZdZkhegp_ijh[b\Z_lk_[_ imlv ² Kd\hav h[eZdZ khegp_ ijh[b\Z_l k_[_ imlv"  Ghqvx [uehihoheh^Zgb_²Ghqvx[uehihoheh^Zgb_²Ghqvx[ueh ihoheh^Zgb_" Mljhl_ieh_²Mljhl_ieh_²Mljhl_ieh_" YglZj_f²yglZjguca\_gyl²a\_gysbcd\Zjlbju² d\Zjlbjguc Hk_gv²hk_ggbch]eygbkv²\a]ey^\hdjm]²djm]hfijh lygme²lyg_lk\hx²k\hcaZf_qZe²aZf_lblv^m[²^m[hd ^_j_\v_\ ² ^_j_\h ih^^Z_lky ² ih^^Zlvky ^Z\gh ² ^Z\gbc ihdjZkg_eb²djZkgucahehlufb²ahehlhihahehq_gguca_ e_g²a_e_guc JZaghp\_lgucohjh\h^ ]eZ]

kms

]eZ]

kms

]eZ]

GZklmibeZ iha^gyyhk_gvKlhbl g_gZklgZyih]h^Z<q_jZih^me kms

]eZ]

kms

j_adbc\_l_jDjm`Zlky \ \ha^mo_jZaghp\_lgu_hk_ggb_ebklvy
f_kl kms

]eZ]

kms

Y ex[ex ebklhiZ^ GZ ^hjh`d_ e_`Zl djZkgu_ ebklvy hkbg ]eZ]

kms

qbke kms

]eZ]

dbrmjrZl ih^gh]Zfb[mju_ebklvy hevob>\ZebklbdZ ijbeb ieb d fhbfkZih]Zf  MibjZxlky e_kZ \ kZfu_ g_[_kZ < FZydh\kdbc

 Fu ijhgbdZ_f \ lZcgbdbijbjh^u GJue_gdh\ A\_jheh \u [jh^beb p_euc^_gvihe_km >\_dZieb [juagmeb \ kl_deh : N_l

 <oh^yl k_fv[h]Zluj_c :Imrdbg

;b^_gdh b <Zgy m^h[ghmkljhbebkv m kZfhcdZ[bgu\h^bl_ey <DZlZ_\

M djhfdb\h^ukb^_eb ^\Zf_^\_`hgdZ Wibl_luoheh^gZy f]eZ g_\_jgucemgguc k\_l lbobc ^hf  Q_jg__l^hjh]Z Klhm`_crbiyl LjbdZiebmiZ eb Y m\b^_e QlhlhmiZeh Ljb\hjhguijh[ueb Ljb [_ehqdbih^[_]Zeb Z Fgh]h jZaguo ilbp mgbqlh`be obsgbd aZ wlh \j_fy [ >\Z mq_gbdZ gZr_]h deZkkZ [m^ml mqZkl\h\Zlv \ ]hjh^kdhc hebfibZ^_ihjmkkdhfmyaudm\ K_]h^gygbdlhg_ijbg_kmq_[ gbdih]_h]jZnbb o =eZ]gZj_q kdZlu\Zxlkylhjhieb\hih_lf_eh^bqgh lbdZ_la\hgdh o Ijbe kms jZaju\qZlhc kljmcdhc k_j_[jygu_ rZjbdb k_j_[jygucdhehdhevqbd KdZlu\Zxlky ² ^he`gu kdZlu\Zlvky i_j_a\Zgb\Zxlky ² gZqgml i_j_a\Zgb\Zlvky jZa[b\Zxlky ² klZgml jZa[b\Zlvky aZ eb\Zxlky²[m^mlaZeb\Zlvky ijbe

kms

kms

ijbe

 LboZ mdjZbgkdZyghqv :Imrdbg <ha^mo e_]hd b

ijbe

]eZ]

kms

ijbe

ijbe

qbklb aZf_jaeZ j_dZ B Gbdblbg  Rbjhd b `_el \_q_jgbc kms

ijbe

kms

kms

ijbe

k\_l ::ofZlh\Z G_`gZ Zij_evkdZyijhoeZ^Z Ghqv k\_l ijbe

eZy b fhjhagZy

kms ijbe

ijbe

kms

]eZ]

 Mljh yjdh_kheg_qgh_H[bevgZyjhkZ ihdju\ZeZ a_fex f_kl kms ]eZ] ljZ\mebklvydmkluDjhohlgu_dZi_evdb ih\bkZeb \kx^mHgb 


kms

ijbe

]eZ]

i_j_eb\Zebkv gZ khegp_ E_k hke_ibl_evgh k\_jdZe \ emqZo kms

]eZ]

]eZ]

khegpZ < dZ`^hc jhkbgd_ hljZ`Zehkv khegp_ Bgh]^Z gZ[_]Ze kms

f_kl

]eZ]

\_l_jhdHg ke_]dZdheuoZe \_ldb^_j_\v_\ IhFIjbr\bgm

JhkZ ² jhku ih\bkZeb ² \bkgmlv hke_ibl_evgh ² hke_i khegpZ²kheg_qgucgZ[_]Ze²[_] ijbe

ijbe

kms

 DjZkb\ b i_qZe_g jmkkdbce_k \ jZggb_hk_ggb_^gbGZ kms ]eZ] ahehlhf nhg_ ih`_el_\r_c ebkl\u \u^_eyxlky yjdb_ iylgZ kms

]eZ]

]eZ]

de_gh\ b hkbgR_e_klbl ih^ gh]Zfb ebkl\ZDh_]^_ \b^g__lky kms

]eZ]

kms

reyidZ iha^g_]hih^hkbgh\bdZLhgdhijhk\bklbl jy[qbd< g_ kms

]eZ]

ijbe

ijbe

kms

[_dhkydhfijhe_lZxl `mjZ\ebIjhajZq_g b qbkl \ha^mo ;Z[vbfe_lhfgZau\Z_l gZjh^ wlhdjZldh_hk_gg__\j_fy Kihkh[u\ujZ`_gbykdZam_fh]h

Bfy Bfy kms_kl\bl_evgh_ ijbeZ]Zl_evgh_ < wlhl ^_gv y \_jgm ;b[ebhl_dZ ² deZ^ Kb[bjkdZy abfZ km eZkvk jZ[hlujZgh agZgbc jh\Z =eZ]he

kmsBi

kmsBi

kmsBi

 <he]Z qlhwlhlZdh_" ²\_ebdZyjmkkdZyj_dZ A_fey kmsBi

kmsBi

qlhwlhlZdh_" ²gZrh[sbc^hf FmjZ\_c dlhhglZdhc" ² kmsBi

kmsBi

kmsBi

m^b\bl_evgucljm`_gbd Ebg]\bklbdZ qlhwlhlZdh_" ²gZmdZ kmsBi

kmsBi

h yaud_ KbglZdkbk qlhwlhlZdh_" ²jZa^_e yaudhagZgby kmsBi

kmsBi kmsBi

kmsBi

 E_k ²gZr_[h]Zlkl\hE_k ²gZr_kiZk_gb_ hlaZkmo kmsBi kmsBi kmsBi b kmoh\__\gZrp_ebl_ev b emqrbcgZjy^ gZr_ca_feb >yleu kmsBi kmsBi

kmsBi

² ihlhfkl\_ggu_ iehlgbdb H[_^ ^yleZ ² \j_^bl_eb e_kZ kmsBi

kmsBi

kmsBi

kmsBi

 =hem[bdZ ²wlh\blZfbgu b ihe_agu_khdb K_f_gZ ^_j_\v kmsBi

kmsBi

kmsBi

_\²\_ebdb_iml_r_kl\_ggbdb Oe_[ ²\k_fm]heh\Z Ih kmsBi

kmsBi

kmsBi

kmsBi

]h\hjdZ ²p\_lhq_dihkeh\bpZ ²y]h^dZ Ql_gb_ ²\hl emqr__ mq_gb_ OhjhrZy dgb]Z ² ijZa^ gbdDgb]Z ²wlhbklhjby gZjh^h\a_febDgb]Z ²\_jguc^jm] b kh\_lqbd 


 @zjgh\²f_evgbqgucdjm] @hd_c²ijhn_kkbhgZevgucgZ_a^gbd A_fey²ieZg_lZ E_dlhjbc²ihf_s_gb_^eye_dpbc E_dkbdhg²aZiZkkeh\ NehjZ²jZklbl_evgucfbj NZmgZ²`b\hlgucfbj AbfgyykdZadZ

H^gZ`^uabfhcfu hlijZ\bebkv \ e_k< ]mklhfkhkgh\hfe_ kmklhyeZ lbrbgZ<k_ ihdjuehkv [_eufhke_ibl_evgufkg_]hf < oheh^ghfk\_`_f\ha^mo_ghkbebkv [_eu_imrbgdbDjmigu_ \_ldb mdjZkbebkv g_`gufimrbklufbg__f< kdZahqgucgZjy^ h[jy^beky e_kDZ`^ucdmkl ²^bdh\bggh_`b\hlgh_ Khkgh\hf²khkguhke_ibl_evguf²ke_ibl\ oheh^ghf² oheh^^bdh\bgguc Jhev\ ij_^eh`_ gbbbf_gbkms_kl Ijbf_ju \bl_evgh]h\ Bfi Ih^e_`Zs__ KdZam_fh_

KdhjhgZklmiyl^he]h`^Zggu_dZgbdmeu DZdlmk²x`gh_jZkl_gb_ k lheklufbkl_[ eyfbihdjulufbdhexqdZfb

 Fhkd\Z²djmig_crbc]hjh^fbjZ< wlhf]h^mgZr]h jh^[m^_lijZa^gh\Zlvk\hcx[be_c :g^j_c²ohjhrbclh\ZjbsGZwlhcnhlh]jZnbbaZi_qZle_g fhclh\Zjbs Keh\Zjv ² emqrbc ihfhsgbd ijb bamq_gbb bghkljZggh]h yaudZGZdhg_plhijb[ueihfhsgbddZiblZgZ <he]Z ² ihegh\h^gZy j_dZ G_[hevrZy j_dZ ^_ebl k_eh gZ ^\_qZklb < ihoh^\havf_f dZjlmf_klghklbH[yaZl_evghijhqblZc wlm dgb]m Mljhf b^_f gZ ha_jh H[yaZl_evgh ijboh^bl_ \_q_ jhf 


kms

]eZ]

  JZkkdZ`b fg_ kdZadm ijh B\ZgZpZj_\bqZ  Hk_gv ]eZ] ]eZ] ]eZ] B^_rv ih e_km b ex[m_rvky _]h djZkhlhc  Ijb]hlh\v \k_ kms

]eZ]

g_h[oh^bfh_^eyihoh^Z Dhg_p fZyKh[bjZ_fky \ ihoh^ AbfZB^_f ih^hjh]_ d e_km K ljm^hf ijh[bjZ_fky ih ljhibgd_Ba[mrdZ e_kgbdZ  ;Zjkmd ²[_ah[b^gh_b ihe_agh_`b\hlgh_ <uib rbl_ baij_^eh`_gbykeh\hkhq_lZgby IhqblZc fg_ih`Zemc klZ wlm klZlvx \kemo E_k LbrbgZ >Zc fg_ ih`ZemcklZ wlm dgb]m  Khegp_ ijh[b\Z_lky kd\hav lhesm o\hb  ;h[ju ² hlebqgu_ kljhbl_eb  < \hkdj_k_gv_ [hevr_ \j_f_gb ijh \h^b gZk\_`_f\ha^mo_ Mljhfh[yaZl_evgh^_eZc aZjy^dm kms

kms

 Hk_gvQZsb e_kZ kms

kms

ijbe

Ha_jh [_e_kh ijbe

kms

Fho kmobo[hehl ;e_^_g g_[hk\h^ EbklhiZ^JZaghp\_lgucdh\_jhk_gb AhehlZyhk_gv<f_kl_k e_]dbf e_]hd mlj_ggbfaZfhjhadhf fhjhabl qlh^_eZ_l" mklZgZ\eb\Z_lky klZg_l ykgZyih]h^Z< f_jl\hc lbrbg_ bg ² rbjbgZ lhesbgZ e_kZ qlh ^_eZ_l"

keurblky rmjrZgb_ hiZ^Zxsbo iZ^Zlv ebklv_\ Hgb qlh^_ eZxl" eh`Zlky dh\jhff_`^m^_j_\v_\<hlahehlbklhdjZkguc ebkl ^jh]gme b ihe_l_e ihe_l ih\ha^momB^_rv ihjZaghp\_l ghfmdh\jmbaebklv_\ o o o Ijbekms ²ahehlZyhk_gvk e_]dbfaZfhjhadhf\ f_jl o o \hclbrbg_ihjZaghp\_lghfmdh\jm IjhreZ ghqv g_jZkij Mlbo [mcguc \_l_j jZkij

Me_]ebkv kg_]Z g_jZkij <udZlbehkv dZlblky khegp_ gZ yk gucg_[hkdehg jZkij AZb]jZeb emqb _]hgZ\hegbkluo \hegu

kg_]Zo jZkij

o o o Ijbekms ²[mcguc\_l_jykgucg_[hkdehggZ\hegb o kluokg_]Zo kms

ijbe

]eZ]

kms

kms

]eZ]

 Mljh ij_djZkgh_Ijh]eygmeh khegp_ G_[h hqbklbehkv f_kl ijbe kms ijbe kms ijbe Hgh kbg__kbg__B j_dZ kbgyyB dZ`^Zyem`bpZ kbgyyB ^Z`_ ]eZ]

kms

aZkbg_e fhdjuc[_j_]
 GZklmibe l_ieuc k_gly[jv K mljZ g_[h qbklh_ JZagh p\_lgu_ ebklvy [_krmfgh iZ^Zxl gZ a_fex Ilbpu \gh\v me_ lZxl\ l_ieu_djZyKdhjhgZklmiyli_j\u_aZfhjhadb  BaaZ^_j_\v_\[e_kgmeZ]hem[Zy\h^Ze_kgh]hha_jZ ;e_kgmeZ

baaZ^_j_\v_\

]hem[Zy

\h^Z

 ;_euciZjihem]ZfjZkklbeZ_lky IZj

ha_jZ

e_kgh]h

jZkklbeZ_lky

[_euc ihem]Zf LmjbklujZkiheh`bebkv\ [_j_ah\hcjhs_ Lmjbklu

jZkiheh`bebkv \ jhs_

[_j_ah\hc  AZlygmeky lyg_lky j`Z\hc lbghc ijm^ rbjhdbc h[ f_e_e f_ev  < emq_ emgu e_lbl ihe_l [hevrZy ilbpZ GZ^lj_i_sms_c lj_i_l hkbghce_]dbcf_kyp aZ[e_kl_e q_ j_^h\Zgb_?B \dhjg_[e_kl ²[ebkl  GZklmiZ_l ^he]h`^ZggZy abfZ < \ha^mo_ aZdjm`bebkv i_j\u_kg_`bgdbD \_q_jmoehivyfbih\Zebefy]dbckg_] <i

 :e_rbgh ebph ihdju\Zeb \_kgmrdb  >_\hqdZ ^_j <i <i <i >i gmeZ _]haZib^`Zd NbevdZ ijhlygme oe_[ehrZ^b  Kl_iZ ihemqbe ibkvfhhl ^jm]Z  XggZlu ih^]hlh \bebd \_kg_kd\hj_qgbdb^eyilbp J_[ylZ\ayeb^hkdbm fZk l_jZ b ijbgyebkvaZjZ[hlm Dhfg_ ijbr_e^jm]b jZkkdZaZe h ihoh^_ kms

kms

 Emgguck\_l aZeb\Ze iheygm Lmqb kdjueb hklZldb kms kms emggh]h^bkdZ A\_a^u mk_yeb \k_g_[h <k_ jZkkfZljb\Zeb kms

ijbqm^eb\u_mahju � >iZeœZgm@²keh]Z >i@ ² kh]e ]emol\ 


>Z@ ² ]eZk [_am^ >eœ@ ² kh]e a\hgfy]d >Z@ ² ]eZk m^ >g@ ² kh]e a\hgl\ >m@ ² ]eZk [_am^ a\mdh\ Iheygm²[md\

kms<i

kms<i

  Ijbf_lu hk_gb \h \k_f \klj_qZ_l \ahj  =hjh^ md kms<i kms<i jZrZ_l [mev\Zj  :ev[hf \aye wlhl fZevqbd  Dm^jb [_j_a kms<i

jZkq_ku\Z_l \_l_j  DZi_evdb jhku \ ljZ\_ aZ`b]Zxl i_j\u_ kms<i f_kl>i

emqb khegpZ  AZf_qZl_evguc ih^Zjhd fg_ ijbkeZe ih ihql_ kms<i

kms<i

[jZl  Dbjibqb ghkbeb dZf_gsbdb  >hdeZ^ fu ihjmqbeb kms>i

I_l_ <klj_qZ_l²\klj_qZmdjZrZ_l²djZkbl kms

kms

f_kl ]eZ]

f_kl f_kl

]eZ]

  KdZau ;Z`h\Z y ijhqblZe  Fg_ hgb ihgjZ\bebkv ]eZ]

f_kl

kms

kms

]eZ]

kms

kms

]eZ]

 JZkkdZ`bl_ fg_kdZadm Iuev ijbg_k \_l_j >m[ kehfZe kms

kms

]eZ]

kms

kms

kms ]eZ]

ijbe

mjZ]Zg ;ZjdZk \u[jhkbeb gZ[_j_]\hegu E_k hdmlZe ]mk kms

kms

]eZ]

kms

lhclmfZg GZijZ\e_gb_ mdZau\Z_l dhfiZk  FZfZ ihemqbeZ l_e_]jZffm hl [Z[mrdb  D He_ ijbreb]hklb Jhevbf_gbkms_kl\b Ijbf_ju l_evgh]h\ ij_^eh`_gbb Ih^e_`Zs__ KdZam_fh_ >hiheg_gb_

GZqZehkvm^b\bl_evgh_ijbdexq_gb_ <ZjrZ\Z²klhebpZ Ihevrb Y [ukljhj_rbeaZ^Zqm

  Ijb[eb`ZeZkv ^h\hevgh kdmqgZy ihjZ : Imrdbg HkuiZ_lky \_kv gZr [_^guc kZ^ : Lheklhc  F_evdZ_l `_eluc ebkl gZ a_e_gb ^_j_\ G =j_dh\  M^b\bl_evgZy dZj lbgZ hldjueZkv fhbf ]eZaZf >kdmrgZMÂśZ@ Y \k_]^Zex[bekfhlj_lvgZlboh_iZ^_gb_ iZ^Zlv kg_ ]ZQlh[u\iheg_gZkeZ^blvky keZ^hklv wlhcdZjlbghcy \ur_e 


\ ihe_ b qm^gh_ aj_ebs_ ij_^klZ\behkv ]eZaZf fhbf \k_ [_a ]jZgbqgh_ijhkljZgkl\h\hdjm]f_gyij_^klZ\eyeh ij_^klZ\blv

\b^ kg_`gh]h ihlhdZ [m^lh g_[_kZ jZa\_jaebkv jZkkuiZebkv kg_`guf imohf b gZihegbeb \_kv \ha^mo ^\b`_gb_f b ihjZab l_evghclbrbghc H^gZ`^uabfhcfuhlijZ\bebkv\ e_k< ]mklhf hkbgh \hf [hjm [ueh lboh <k_ [ueh ihdjulh [_euf hke_ibl_evguf kg_]hf< oheh^ghfk\_`_f\ha^mo_ghkbebkvf_edb_[_eu_im rbgdbDm^jy\u_\_ldbmdjZkbebkvg_`gufimrbklufbg__f< wlhf kdZahqghf abfg_f gZjy^_ dZ`^Zy \_ldZ dZaZeZkv m^b\b l_evghc IhBDhjg__\m

 I_\qbc^jha^ ²g_[hevrZyk_jZy ilbqdZ Kg_]bjv ²jmkkdZygZrZ ilbqdZ HeyidZ ²hklhjh`gZy b qmldZy ilbq dZ BKhdheh\Fbdblh\

 IjbreZ hk_ggyy ihjZ Khegurdh ihdZau\Z_lky j_^dh Ih^me oheh^guc j_adbc \_l_j Hg k^m\Z_l ihke_^gb_ ebklvy b jZaghkbl bo ihiheyfihjhsZf Am[Zkluca\_j_d]jua_lk \ba]hf^m[hd kms

 >hiheg_gb_²]jua_l qlh" ^m[hd <i ijbe

 Hij_^_e_gb_²a\_j_d dZdhc" am[Zkluc ijbe

kms

  E_kgmx lbrbgm gZjmrZxl ]hehkZ ilbp  K ihe_c ijbe ijbe ijbe ^me lbobc \_l_jhd ;_eu_ jmqdb qm`b_ ljm^uex[yl Ihkeh

\bpZ

 J_[ylZk_]h^gyoh^beb\ ihoh^b hq_gvmklZebGh\_q_ jhf hgb \uoh^yl ba iZeZlhd b kh[bjZxlky m dhkljZ Ihlj_kdb \Zxlyjdhkmob_kmqvyAZ^hjgha\mqZli_kgb Hj_e]jhfdh aZdjbqZe djbd jZkijZ\bedjuevyb ly`_eh ly`_klv ihe_l_e ihe_l d fhjx Hg \_jgmeky lhevdh iha^gh \_q_jhfHg e_l_elbohb gbadhgZ^a_fe_c< dh]lyo m g_]h[ueZ [hevrZyju[Z 


Hg ih^e_l_e ihe_l d ^_j_\m h]eygmeky \a]ey^ [ukljh keh`be djuevy b k_e gZ djZx ]g_a^ZHjeylZ ih^gyeb ]heh\u b jZabgmebjlu IhELheklhfm

 K dhgpZ Z\]mklZ oheh^__l oheh^ oheh^guc K\_`_klv aZf_qZ_lky aZf_lblv hkh[_ggh ih mljZf Z \ k_gly[j_ ihy\ey xlky bgh]^Z e_]db_fhjhauIjhkuiZ_rvky ih mljZf b \b^brv dZdih[_e_eZ [_euc ljZ\Z bebdjurZ khk_^g_]h^hfZ IhghqZf aZf_jaZxl f_jagmlv em`bF_edb_hk_ggb_^h`^b b^ml [_kij_ju\gh<_l_j ^m_l [_amklZeb b ^Ze_dh ^Zev jZagh kbl khaj_\rb_k_f_gZ^_j_\v_\b ljZ\u Ha_jh[uehihegh\kydhcju[uH]jhfgu_smdb\ukdZ kms

kms

gZj_q

db\Zeb ba \h^u < \h^_ [_kij_klZggh f_lZeZkv f_edZy ju[Z kms

kms

kms

F_klZfbhdheh[_j_]h\ b ljZ\ jy[beZ\h^Zhlju[vboklZcHgb kms

kms

l_kgbebkv gZ f_ev b ^Z`_ \ukdZdb\Zeb gZ [_j_]h\mx ljZ\m < kms

ha_j_ \h^bebkvhdmgbb e_sb

IhK:dkZdh\m

 ;_krmfghlj_i_lZeb gZhkbgd_jZaghp\_lgu_ebklhqdb Z Hij_^_e_gb_²ebklhqdb dZdb_" jZaghp\_lgu_ [ H[klhyl_evkl\h²lj_i_lZeb ]^_" gZhkbgd_ \ H[klhyl_evkl\h²lj_i_lZeb dZd" [_krmfgh  JZkl\hjbebkv \ l_fghl_ l_fguc jhsb kZ^u ihey L_deZ l_qv ba\b\ZeZkv \blvky [e_kl_eZj_dZ KFZjrZd

 Kg_]eh`bekygZiheygZdmklugZ^_j_\vy EmgZhk\_sZeZ k\_l kZ^ ^hjh`db[_k_^dm Ih^Zjbl y[ehgvdZ ex^yf djmi gu_khqgu_ieh^u Ko_fu

      

 

   
]eZ]

]eZ]

]eZ]

 GZha_j_j_[ylZdmiZebkvaZ]hjZebeh\bebju[m gZj_q

gZj_q

gZj_q

 Hljy^r_e[h^jhkf_eh\_k_eh kms

kms

 Khegp_hk\_lbehem] <i b j_qdm <i kms

kms

kms

 K x]Z ijbe_l_eb ]jZqb Bi kd\hjpu Bi ^jha^u

Bi 

]eZ]

]eZ]

 Kheg_qgucaZcqbdijh[_`Zeihkl_gZfb aZf_jgZihlhed_ Ko_fu

 

 

 

 

  

 b

b  

  A\hgdh lhgdh `mjq bl \ jmqv_ \hegZ : ;ehd

 Hohlgbdg_ihr_e \ e_kZ k\_jgme d ha_jm F Ijbr\bg

 <klZxl i_j_^hfghx^_j_\gbiheyb e_kZ FBkZdh\kdbc

 A\_a^ulmkdg_xl blZxl \ kbg_fg_[_ >Am_\

 Fblygujgme\ \h^m]em[hdhgh^gZg_^hklZe Ih ke_^gb_ebklvyiZ^Zxlk ^_j_\v_\b f_^e_gghdjm`Zlky\ \ha^m o_ MjZ]Zgijhg_kkygZ^]hjh^hfgh[_^k_jv_aguog_ijbg_k < kbevgu_fhjhau[_edZkibl\ ]g_a^_beb\ ^mie_Z \keZ[u_ ²iju]Z_lk \_ldbgZ\_ldm[_]Z_lihkg_]m 

gh 

 

b

 

Z

 gh 

 >jha^jy[bggbd

 >jha^ ² [hevrhc ex[bl_ev jy[bgu  Hk_gvx ly`_eu_ ly`_klv ]jha^vy jy[bgu ihdju\Zxl ^_j_\pZ ^_j_\h ]gml bo 


\_ldb  < lZdb_ ]h^u jy[bggbd g_ me_lZ_l ihe_l gZ abfm k ^jm]bfb ^jha^Zfb Z hklZ_lky gZ k\h_c k\hc k_\_jghc jh^bg_  >jha^u ih_^Zxl _klv jy[bgm fh``_\_evgbd b q_jgbdm @b\mlhgb\ [_j_ah\uojhsZob \e_km Ih=Kdj_[bpdhfm

  

Z

 

b

b

AbfZ

Ih^meZ abfZoheh^hfkhj\ZeZ ebklvyk ^_j_\v_\b jZaf_lZeZ boih^hjh]_ Kh[jZebkv ilbpu ihdjbqZeb b ihe_l_eb aZ \ukh db_]hju\ l_ieu_djZy HklZebkv lhevdh \hjh[vb \hjhgu ]Zedb qb`b b kbgbqdb GZdbgmeZkv abfZ gZ a\_j_c aZihjhrbeZ kg_]hf ihey aZ\ZebeZ km]jh[Zfbe_kZb ihkueZ_l fhjhaaZfhjhahfFhjhau[hcdh[_ ]mlk_j^blhfhehldZfbihklmdb\Zxlihha_jZfijm^Zfj_dZf b fhjyf fhklukljhyl  Ebklvyih[e_debihlmkdg_ebih`moeb <_l_jkju \Z_lbodjm`bl\ \ha^mo_[jhkZ_lgZa_fex >h`^vklmqblih djur_[ZjZ[Zgbl\ hdhrdhre_iZ_lihem`Zf Fhegbbq_j lylg_[hhke_ibl_evghk\_jdZxlgZ^]hjbahglhf  MjZ]Zg aZg_k ^hfbd \ kljZgm g_h[uqZcghc djZkhlu <hdjm]jZkklbeZekya_e_gucem]ihdjZyfjhkeb^_j_\vy ^_ j_\h khki_eufbieh^Zfb ieh^ ijbe

ijbe

 GZ iheygZo \b^g_ebkv \b^gh demf[u jhah\uo [_euo b

ijbe

kms

]hem[uo p\_lh\ p\_l < \ha^mo_ihjoZeb djhr_qgu_ilbqdb kps

]eZ]

jZaghp\_lgu_ [Z[hqdb  GZ \_l\yo ^_j_\v_\ ^_j_\h kb^_eb ijbe

ijbe

]eZ]

kb^y djZkgh]jm^u_ b ahehlbklha_e_gu_ ihim]Zb b djbqZeb djbd kljZggufb]hehkZfb ]hehk kms AZieh^h\ufb ieh^ ^_j_\vyfb\b^g_ebkv \b^gh fm`qb kms gub `_gsbgu 


Ko_fu

  

 

bb b  b  H^ghjh^gu_ih^e_`Zsb_ A^_kvh[blZxlim]eb\u_ aZcpuoblju_ ebkbpudjh\h`Z^ g u_ \hedb H^ghjh^gu_kdZam_fu_ IhkfhljbrvgZg_]hb aZex[m_rvky\_ebq_kl\_gguf ^m[hf dm^jy\hc [_j_ahc^mrbklhc ebihclj_i_lghc hkbghcAZyp i_j_kdhqbeq_j_a^hjh]mih^hr_ed k\h_cghj_\u[jZef_kl_q dhih\ur_jZkdhiZekg_]e_]\ gh\mx ghjdmmeh`begZkibg_ mrbb aZkgmek hldjulufb ]eZaZfb H^ghjh^gu_\lhjhkl_i_ggu_qe_guij_^eh`_gby IhkfhljbrvgZg_]hb aZex[m_rvky\_ebq_kl\_gguf ^m[hf dm^jy\hc [_j_ahc^mrbklhc ebihclj_i_lghc hkbghc ]eZ]

]eZ]

 D kZfhfm[hevrhfmebklmih^ieueZ `Z[Zb ihklZ\beZ ]eZ] lm^Z hj_oh\mx kdhjemim k ^_\hqdhc  Ju[db klheibebkv m ]eZ]

kl_[ey b `b\h i_j_]juaeb _]h k\hbfb am[dZfb  <k_ Zf[Zju kms

kms

furv aZ[beZ oe_[gufb a_jgZfb \k_\hafh`gufb ijbiZkZfb ]eZ]

]eZ]

 >xcfh\hqdZ gZ]gmeZkv gZ^ ilbp_c jZa^\bgmeZ i_jurdb b ]eZ]

]eZ]

ihp_eh\ZeZ __ ijyfh \ aZdjulu_ ]eZadb  EZklhqdZ \a\beZkv ]eZ]

kms

kms

klj_ehc b ihe_l_eZ gZ^ l_fgufb e_kZfb gZ^ kbgbfb fhjyfb b kms

\ukhdbfb]hjZfb Ko_fu

  

 

b

b

=O:g^_jk_g

 


 b b  b  <_l_jaZg_kk_f_gZ\ lhidh_[hehlh Z Hij_^_e_gb_ ²\ [hehlh dZdh_" lhidh_ [ H[klhyl_evkl\h ²aZg_k dm^Z" \ [hehlh \ >hiheg_gb_ ²aZg_k qlh" k_f_gZ  < j_d_j_[ylZeh\bebju[miehl\mhdmg_csmd < emdhrd_ e_`Zeb ]jb[u kujh_`db ebkbqdb ih^[_j_ah\bdb b [_eu_  Hg ih[u\Ze \ jZaguo ]hjh^Zo \h Ev\h\_ \ Jb]_ \ H^_kk_ b \ Db_\_  < gZrm rdhem ijb_a`Zeb dhkfhgZ\lu =j_qdhE_hgh\>`Zgb[_dh\ Ko_fu 

   bb    < kZ^m m klZjmrdb jhkeb p\_lu ]\ha^bdb ebebb lxeviZgu J_[ylZihex[beb]_jh_\kdZadbWeeb>jh\hk_dZKljZrb em < ahhiZjd_`b\mljZagu_a\_jblb]juev\ukehgu GZ klhe_e_`Zebbgkljmf_glufhehlhdklZf_kdZsbipu Ko_fu

   

 

 

   < ijbjh^_kf_gyxl^jm]^jm]Zq_luj_\j_f_gb]h^Zab fZ\_kgZe_lhhk_gvG_h[oh^bfh[_j_qv\k_jZkl_gby^_j_\vy dmklZjgbdb p\_lu b ijhklh ljZ\bgdb < ^_lkdhc wgpbdehi_^bb jZkkdZau\Z_lky h fgh]bo ibkZl_eyo Imrdbg_ =h]he_ Lmj]_g_ \_=jbg_IZmklh\kdhfGZdZjl_e_]dhfh`ghgZclbjZagu_kh a\_a^by;hevrmxb FZemxF_^\_^bpuHjbhgE_[_^v 


 Mljh JhkZ _s_ g_ h[khoeZ Djhr_qgu_ \h^ygu_ dZieb ih\bkeb\kx^mgZebklvyop\_lZogZkl_[eyoljZ\u BaaZ \_jrbg ^_j_\v_\ \u]eygmeh khegp_ b \ lhl `_ fb] \ dZ`^hc dZie_ jhku aZ`_]ky hke_ibl_evgh yjdbc nhgZjbd Hgb [ueb\k_jZagu_kbgb_jhah\u_b ]hem[u_<_kve_kkbyejhah \ufk\_lhf Ko_fu Djhr_qgu_ \h^ygu_ dZieb ih\bkeb \kx^m gZ ebklvyo p\_ lZogZkl_[eyoljZ\u  Hgb[ueb\k_jZagu_kbgb_jhah\u_b ]hem[u_ 

 Ko_fu

 

 b  

b

   

b

 Z bb

 

 

 b <ulygme ² lyg_l jZaehfbe ² jZaehfbl ihkhebe ² khev ijhlygme²lyg_lkb^bl²kb^ylj_sbl²lj_kd  H^bggZ^pZlv e_[_^_c e_l_eb ihe_l h^bg aZ ^jm]bf Fhj_ [behkv h[ml_kb hdZlu\Zeh [jZlv_\^h`^_f[jua] GZ aZj_m ^\hjph\uo\hjhlihy\bebkv ihy\ylky h^bggZ^pZlv[jZlv _\  H^gZ ba nj_cebg gZ^_eZ ^_j_\yggu_ [ZrfZdb b ihreZ gZ aZ^gbc ^\hj  <k_ ]gZeb [_^gy`dm kh ^\hjZ  Hgb bkimklbeb dZdhclhkljZggucdjbd\afZogmeb \afZo [hevrbfbdjuevyfbb ihe_l_eb ihe_l k oheh^guo em]h\ \ l_ieu_ djZy ;hevrb_ ieZ\Zeb \hdjm] g_]h b eZkdZeb eZkdZ _]h ]eZ^beb dex\Zfb Ihy\bebkv ihy\blky ^\h_kem]\ayeb _edmb \g_keb g_k __ \ 


h]jhfgucaZe FeZ^rbc ih\_kbe k_[_gZ]jm^va\_a^m Jmq gZy\hjhgZ kb^_eZ kb^y gZ\hjhlZob oehiZeZ djuevyfb BakdZahd=O:g^_jk_gZ

 Dgb]Z²gZrkh\_lqbdb ^jm]Badgb]fumagZ_ffgh]h bgl_j_kgh]h GZ^ kha^Zgb_f bo ljm^ylky ibkZl_eb om^h`gbdb i_qZlgbdb Ljm^ bo \Z`_g b ihq_l_g Ihfgb h[ wlhf b [_j_]b dgb]b MfgZydgb]ZgZmqbll_[yfgh]hfm^h[jhl_q_klghklbkijZ \_^eb\hklbKlZjZckyqblZlvjZagu_dgb]bnZglZklbdmijbdex q_gq_kdmxebl_jZlmjmdgb]bh iml_r_kl\byob hldjulbyo Ko_fu 

  hb Y \Zf^jmavyhldjhx \k_ lZcgu a^_rgbo f_kl <u h gZk hq_gv gZim]Zeb k\hbf\ha^mrguf rZjhf ;jZlpuqlh hg h

ijhf_gy khqbgy_l" P\_lbdklZgh\bkv gZ[hqdm b qblZc k\hb klbob

GGhkh\

  FZrZ qblZ_l dgb]m h iml_r_kl\byo ² FZrZ qblZc dgb]mh iml_r_kl\byo KlZjr_deZkkgbdb kh[bjZxlkyijbgylv mqZklb_ \ eu`guokhj_\gh\Zgbyo²KlZjr_deZkkgbdbijbfbl_ mqZklb_\ eu`guokhj_\gh\Zgbyo Xgu_gZlmjZebklu g_^Zxl \ h[b^m i_jgZluo ^jma_c ² Xgu_ gZlmjZebklu G_ ^Z\Zcl_ \ h[b^m i_jgZluo^jma_c Rdhevgbdb iml_r_kl\mxl ihjh^gh fm djZx ² Rdhevgbdb iml_r_kl\mcl_ ih jh^ghfm djZx MqZsb_ky Zdlb\ghaZgbfZxlky kihjlhf ² MqZsb_ky Zdlb\ ghaZgbfZcl_kv kihjlhf Fhc^jm]kdhjh\_jg_lky^hfhcXgucfhc^jm]QblZc [hevr_qblZcdZ`^uc^_gv Fhkd\Z²djmig_crbc]hjh^fbjZFhkd\ZY ]hj`mkvlh[hc AZhdghf[_j_ahgvdZ\_lhqdZfbfZr_lFbeZy[_j_ahgvdZdZd djZkb\Zlu Jh^bgZ ]hj^blky k\hbfb kugZfb H[_sZx kem`blv l_[_ Jh ^bgZq_klgh 


 >hjh]b_ qblZl_eb g_ aZ[u\Zcl_ qlh dgb]Z ² \Zr ih fhsgbd \ mq_[_ J_[ylZ [_j_]bl_ dgb]b Xgu_ gZlmjZebklu ijhqblZcl_dgb]m=Kdj_[bpdh]hŠE_kgu_i_j_k_e_gpuª  G_ rmfb lu jh`v ki_euf dhehkhf Lu g_ ihc dh kZjvijhrbjhdmkl_iv :Dhevph\ Dm^Zluk\_leucjmq__d klj_fbrvky" :N_l Kihck\_lbdg_klu^bkv BDjueh\

 >jmavyd q_fm\_kvwlhlrmf" BDjueh\ DZdfbeuci_ lmrhdih_rvlu]jhfdh\Z`gh BDjueh\

 Y ex[ex l_[yJhkkby FGh`dbg <klZgv aZkib ghc fh_c Jhkkby \ k\h_c jZkk\_lghc qbklhl_ L Dmah\e_\Z

 Kuiv lu q_j_fmoZ kg_]hf ihcl_ \u ilZob \ e_km K ?k_ gbg IjhsZcjh^gZyimsZ K?k_gbg K_j_[jbklZy^hjh]Z lu ah\_rv f_gy dm^Z" K ?k_gbg  <b`m \Zk jh^gu_ kl_ib : N_l  GZibrbl_ ih`ZemcklZ fg_ ibkvfh  J_[ylZ ;_ `bf gZj_qdm Jhevbf_gbkms_kl\b Ijbf_ju l_evgh]h\ ij_^eh`_gbb GZqZehkvm^b\bl_evgh_ijbdexq_gb_ <ZjrZ\Z²klhebpZ Ihevrb Y [ukljhj_rbeaZ^Zqm AZ\ljZfuihc^_f\ e_k Ex^b;_j_]bl_ijbjh^m

Ih^e_`Zs__ KdZam_fh_ >hiheg_gb_ H[klhyl_evkl\h H[jZs_gb_

 @_elufbebklvyfbhk_gvs_^jh\ukleZeZ^hjh]bb ihey kms

ijbe

]eZ]

ijbe

kms

 Ahehlhcf_l_evx fqblky `_eluc ebkl ]eZ] kms kms kms f_kl ?ev jmdZ\hfljhibgdm fg_ aZ\_kbeZ ijbe

ijbe

kms

]eZ] gZj_q gZj_q

 ;Z]jygZyi_qZevgZy emgZ \bkbl _s_\^Zeb Bf_ggu_ keh\hkhq_lZgby ahehlhc f_l_evx `_eluc ebkl [Z]jygZyemgZi_qZevgZyemgZ =eZ]hevgu_ keh\hkhq_lZgby aZ\_kbeZ ljhibgdm aZ\_kbeZ fg_aZ\_kbeZjmdZ\hf\bkbl\^Zeb kms

]eZ]

kms

]eZ]

kms

kms

 F_l_ebpZ ijb\yaZe ehrZ^v\ah[jZeky gZm]hekjm[Z 


f_kl

gZj_q

]eZ]

]eZ]

kms

kms

Hg gZijy`_ggh \]ey^u\Zeky b \kemrb\Zeky \ rhjhob ghqb f_kl

b

]eZ]kms

Hg ih^gyeky gZ[m]hj gZj_q ]eZ]

ijbe

kms

kms

Ke_\Z reZ q_jgZy ]jy^Z khihd kms

]eZ]

kms

M e_kZ rmf_eZ j_dZ gZj_q

]eZ]

ijbe

kms

kms

>Zevr_ lygmebkv `_elu_ h]gb ^_j_\gb  Imrbklucju`bco\hkl kh\k_fijbdjue kibgmZ ]eZ aZ \ibebkv \ kljZrgh]ha\_jy O\hklijbdjueZ ]eZaZ\ibebkv Keh`gh_  Hg m\b^Zeqlh]eZaZ jukbiehlghaZdjuebkv Hgm\b^Zeqlh]eZaZaZdjuebkv Keh`gh_  JZa^Zeky rhjho k lh]hf_klZ]^_e_`Zeb \_sb JZa^Zekyrhjho]^_e_`Zeb\_sb Keh`gh_  Kheg_qgufmljhfgZeZ`b\Z_l k\hxg_obljmxi_k_gdm \_k_eZykbgbpZimklbl a\hgdmx^jh[v ihlZc]_^yl_e GZeZ`b\Z_li_k_gdmkbgbpZimklbl^jh[v^yl_e Keh` gh_  Y ijhkgmeky b m\b^_eqlhemggZyghqv _s_[he__ih [_e_eZ [_euc hlfhjhaZ E_k klhbl klhy lbobc b fheqZeb \ucihlhfmqlh]eZ\gu_i_\pu i_lv me_l_eb ihe_l Dh]^Z lmfZg jZkk_b\Zeky gZ \hklhd_ ihy\eyeky ihy\blky jh\guc [_ j_]  J_dZ jZaebeZkv jZaeblvky b aZlhibeZ aZlhibl [_j_]Z [_j_] Khegp_ \u]eygmeh \u]ey^u\Zlv baaZlmqb ihe_ hk \_lbehkv k\_l yjdbfk\_lhf >g_fkg_]lZyegZkhegurd_Z ghqvxfhjha^hoh^be^h k_fb]jZ^mkh\<^jm]ih^mel_ieuc\_l_jgZ^\bgmebkvlmqbAZ a_e_g_eZljZ\dZgZ^mebkv ihqdb dZebgu b ebidhc [_j_auaZ]m ^_ebiq_euAZebebkv`Z\hjhgdb\ g_[_b ijhe_l_ebk \_k_euf ]h]hlZgv_f`mjZ\ebb ]mkb  Bkq_aZxl ihke_^gb_dehqdb kg_]Zb gZk\_lihy\ey_l ky i_j\ZyljZ\dZ < ^jm]hcdhkl_j^_^ iheh`be kmob_ihe_gvy qlh[u hgb ]hj_eb \kx ghqv  Kbgbpu \bk_eb \gba ]heh\hc b 


aZ]ey^u\Zeb \ hdgZ Hg ihqm\kl\h\ZeqlhfZevqbd ko\Zlbe _]h aZ jmdm  Dh]^Z ]j_[pu ]j_[eb ^jm`gh eh^dZ [ukljh g_keZkv ihj_d_ Dhkl_j ² dhkljbs_ dhkljh\hc ihqm\kl\h\Ze ² qm\kl\h qm\kl\bl_evguc  Fhj_ ]emohjhilZeh b [behkv h [_j_]²Fhj_ ]emoh jhilZehb \hegu [bebkv h [_j_] Ghqvxm^Zjbe fhjha b aZfh jhabe p\_lu ²Ghqvx m^Zjbe fhjha b p\_lu d mljm aZf_jaeb  KZ^ lbohgvdh aZrmf_e ebkl\hc b aZf_j ² KZ^ lbohgvdh aZ rmf_eb ebkl\Z aZr_\_ebeZkv  Ghqv ijhreZ ih^[hevrhcqbklhcemghcb dmljme_] i_j\uc fhjha F Ijbr\bg  GZ himrd_ e_kZ y hlukdb\Zx [hevrmx dmqm hk_ggbo ebklv_\ b gZ[b\Zx bfb iheguc f_rhd D IZmklh\kdbc  Ijbky^m gZ dZf_gv b kemrZx b\he]b ieZq > D_^jbg Kheg_qguck\_l miZe \ \h^m b y m\b^_e ih^\h^hc yjdbc [jhgah\uc k\_l  K_\_jguc \_l_j ijbg_k k\bgph\u_ h[eZdZb \kdhj_\ \ha^mo_ihy\bebkv [_eu_kg_`bgdb 

b b  Ijhklu_ij_^eh`_gby AbfZ _s_oehihq_l b gZ\_kgm\hjqbl <g_aZighgZe_l_e \_l_j b ih^gye iuevih^hjh]_ Keh`gu_ij_^eh`_gby GZ^g_ha_jZlheklufkeh_fe_`Zeb bkle_\rb_ebklvyb \ \h^_ieZ\Zeb dhjy]b JZ[hlmdhgqbe k_ji gZgb\Zoahehluob ihdjZkg_e \^Zeb dh\_j em]h\  <_l_j j\Zgme kh \k_c kbehc b jZahfke_l_eb \k_ebklvy  

 Khegp_ k\_lbeh yjdh b kg_] [ukljh jZklZye <h^Z ih^gyeZkv b aZlhibeZ [h[jh\mx oZldm  ;h[ju i_j_lZsbeb [h[jylgZkmob_ebklvygh\h^Zih^h[jZeZkv_s_\ur_ ;h[ jylZ hdZaZebkv \ \h^_ b ihieueb \ jZagu_ klhjhgu  KZfuc fZe_gvdbc[h[j_ghd\u[bekybakbeb klZelhgmlv 


 Y aZf_lbewlh\ulZsbe_]hba\h^ub ijbg_kd k_[_^hfhc Mljhf\h^ZkiZeZb yihkZ^be[h[j_gdZ \ f_rhd b ihkdhj__ hlg_kd j_d_ H^ghdhj_ggu_keh\Z[h[ju[h[jh\Zy[h[jylZ[h[j_ghd Nhjfukeh\Z[h[jyl[h[jylZ[h[j_ghd[h[j_gdZ Ko_fu

    

Z

b

b b 

 b

bb 

   Y qm\kl\h\Zeqlh]hjh^hklZekym gZkkijZ\Z

 Dh]^Zfumoh^bebs_ghdkdmebehdheh^\_jb AZ[hjaZlj_sZeihlhfmqlhfugZ\Zebebkv gZg_]h\k_kjZam

 HgihjZ`ZekylhfmdZd[ukljh\yaZeZfZfZ gZkibpZo

qlh"

dh]^Z"

ihq_fm" q_fm"

 LjZ\Zihy\eyeZkvlZf]^_kbevg__ijb]j_\Zehkhegp_ Y ihijhkbe_]hqlh[uhgijbg_kfg_dgb]m

 ?kebg_hklhjh`ghkhj\_rvebklbdk jhkbgdhc

]^_"

h qzf"

ijbdZdhf mkeh\bb"

dZi_evdZkdZlblky\gba Qlhdh]^ZihlhfmqlhdZd]^_qlh[u_keb AZlj_sZe ² lj_kd gZ\Zebebkv ² gZ\Zeblky ihy\eyeZkv ² ihy\blkyijb]j_\Zeh²ijb]j_lvihijhkbe²ihijhkbl  Fu m\b^_ebqlh\heqbpZ ijhe_aeZ \f_kl_k \heqZlZfb \ ghjm Dh]^Zfu ijb[eb`Zebkv d ljhibgd_a\hg dhehdhevqb dZ m^Zeyeky ^Zev  <kx ghqv abfZ \yaZeZ \y`_l djm`_\gu_ mahju qlh[u ijbgZjy^bebkv ^_j_\vy  AZp\_eb p\_l kZ^u b \kya_fey \ kZ^mih[_e_eZ [_euc hle_i_kldh\y[ehgv <_l_j aZrmf_e b kdhjhaZlbo ?keb\_ldZ dZqg_lkyk g__miZ^_l kg_] 


Ko_fu 

qlh"aZq_f"dh]^Z"

 

b

 

b 

b Y \k_]^Zm^b\eyeky ^b\h dZdbaf_gy_l aZf_gZ ijbjh ^m kg_] Qlh[u \iheg_ gZkeZ^blvky keZ^hklv wlhc dZjlbghc y \ur_e\ ihe_GZklmiZebabfgb_kmf_jdbb [_eucfjZdh^_\Ze h^_lv a_fex G_[_kZjZkkuiZebkvkg_`gufimohfb gZihegbeb__ ihjZab l_evghclbrbghc Y \hjhlbeky^hfhcb k gZkeZ`^_gb_f keZ^hklv oh^be oh^

ih^hjh`dZfkZ^ZAZk\_lbebkv k\_l h]hgvdb\ ba[Zob [e_^guc emqe_]ihi_j_dmebpu Ko_fu ijbdZdhfmkeh\bb"qlh"

 dm^Z"

bdh]^Z"

 Jy[qbdbih^imkdZxld k_[_[ebadh

iha^g_chk_gvxdh]^Zih^f_jaZ_l 

L_i_jvy ihgyeqlh]^_lhih^a_fe_cKj_^bl_fguo^_j_\v_\y gZr_eiheygmKlhyeZlbrbgZb a\_g_eb]^_lhg_\b^bfu_`mdb

ih_lfZe_gvdbcjmq__d

]^_khrebkv[_eu_[_j_adb 

dh]^Z" qlh" dZdmx"


b

Hljh^bfhc\_ldbhlhj\Zeky J_[ylZihrebq_j_afhklihlhfmqlh

b ihe_l_eahehlhcebkl

b

 ihq_fm"

e_^gZj_d__s_g_hdj_i Hk_gv jmfygbl dbklb jy[bg b \ e_km aZ]hjZxlky yjdb_ nhgZjbdb  

 Fuk g_l_ji_gb_f`^Zebdh]^Zd gZf\ kZ^hiylvijbe_ lyl kd\hjpu Y ex[ex kemrZlv kd\hjpZ jZggbf mljhf dh]^Z i_j\uc jhah\uc k\_l aZjb hdjZkbl ^_j_\vy Y \b^_e h^gZ`^u dZdkd\hjpuhl]hgyebhl]g_a^Z]Zehd Ijhoh^bl \j_fy Z \u g_ aZf_qZ_l_ qlh fZe_gvdb_ kd\hjpu \ujhkeb < gZr_fkZ^mjZkp\_eblxeviZgub gZjpbkku GZ klmibebdZgbdmeub j_[ylZjZat_oZebkvba]hjh^Z Y \ayeZ\ [b[ebhl_d_dgb]mdhlhjmxfg_ihkh\_lh\ZeZfZfZ LboZy ghqv himklbeZkv gZ^]hjh^hf LboZyghqvhimklbeZkvgZ^]hjh^hf dh]^ZgZrkZfhe_lijb[eb`Zekyd a_fe_  FZfZij_^mij_^beZŠG_aZ[m^v\aylvdexqbª FZevqbdbkim]Zgghijhr_ilZeŠY [hxkvª ŠAZ\ljZy moh`m\ ihoh^ª²g_h`b^Zgghh[ty\be<h\dZ ŠKdhevdhk_cqZk\j_f_gb"ª²kijhkbeg_agZdhf_p :ŠIª ŠI"ª²Z  >_`mjguckdZaZeŠDeZkkd mjhdm]hlh\ª:ŠIª Š< ihoh^ihc^_f\k_ª²aZy\bebj_[ylZŠIª²Z >ZrZgZibkZeZaZibkdmfZf_ŠFZfZy aZ^_j`mkv\ ]bfgZ abbª:ŠIª ŠJZa\_ kljZmk g_ e_lZ_l"ª ² m^b\beZkv ^_\hqdZ ŠI"ª ²Z 


  Š: Kg_`gZy dhjhe_\Z g_ fh`_l \hj\Zlvky kx^Z"ª ² kijhkbeZ jZa ^_\hqdZ  ŠImklv lhevdh ihijh[m_lª ² kdZaZe fZevqbd <^jm]fZevqbd\hkdebdgmeŠF_gydhevgmehijyfh\ k_j^p_ª  ŠDZc qlh lu ^_eZ_rv"ª ² \kdjbdgmeZ ^_\hqdZ Hgdjbdgme =_j^_\ kZfh_mohŠFg_iha\hebebihdZlZlvkygZ [hevrhciehsZ^bk ^jm]bfbfZevqbdZfbª =O:g^_jk_g

 M <Zjb[ueqb`Qb``be\ de_ld_b gbjZamg_i_e <ZjykdZaZeZqb`mŠIhjZqb`i_lvªQb`hl\_lbeŠImklbf_ gygZ\hexGZ\he_y [m^m\_kv^_gvi_lvª  GZ mebp_ \ lhei_ aZ[em^beZkv fZe_gvdZy ^_\hqdZ ;_]Z_l djbqbl bs_l k\hx fZlv GZjh^ kijZrb\Z_l m g__ ŠDZdZy `_ l\hyfZfZ"ª: ^_\hqdZkd\havke_au]h\hjblŠJZa\_\ug_agZ_ l_"FhyfZfZemqr_\k_oª  KlZjbd kZ`Ze y[ehgb ?fm kdZaZeb ŠAZq_f l_[_ y[ehgb" >he]h`^Zlv hl wlbo y[ehgv ieh^Z b lu g_ kt_rv bo y[ehqdZª KlZjbdkdZaZeŠY g_kt_f^jm]b_kt_^ylFg_kiZkb[hkdZ`mlª ELheklhc

 ;ukljh jZklZye ih^emqZfb yjdh]h khegpZ kg_] Oh jhrb e_lhf ]eZaZklu_ jhfZrdb B^_rv \ lbrbg_b moZ dhk g_lky ljm[guc a\md Ko_fu > @ > @ > @b > @  EbkZih^iheaeZd iheugv_]^_ieZ\ZeZK_jZyR_cdZ  E_lhf [m^_l \ukhdbc mjh`Zc ljZ\ _keb \ Zij_e_ gZ aZeb\guoem]Zoklhbl\h^Z  Dh]^Z \ahreh khegp_ h`be dZ`^uc dmklbd  I_j \ufbljhgmebkvgZx][hehlgu_ilbpuihlhfmqlh [hehlZ m`_ gZqbgZebaZf_jaZlv Dh]^Zkhegp_ih^gyehkv\kyhdj_klghklv haZjbeZkvk\_lhf G_[haZ\hehdehlmqZfbb gZqZeZkv]jhaZ Himklbebkve_]db_kg_`bgdbgZljhibgdb 


 Himklbebkve_]db_kg_`bgdbgZljhibgdbb ih[_e_eh\k_ \hdjm]  Himklbebkv e_]db_ kg_`bgdb gZ ljhibgdb ih dhlh juflhevdhqlhijhr_egZrhljy^  Khegp_ hk\_lbeh ihey b kh]j_eh a_fex  Ih^me kbevguc \_l_j b gZqZeky ebklhiZ^  Fu ih^hreb d ha_jm \ dhlhjhf ieZ\Zeb qm^_kgu_ ilbpu  >bdlhj khh[sbe ©AZ\ljZ h`b^Zxlky^h`^bª ©Hey dmib ih`ZemcklZ fhehdZª ² ih ijhkbeZfZfZ 

 Kljhcgu_ dhkydb `mjZ\e_c ihlygmebkv \ ^Ze_db_ kljZ gu Ihdjm`bebkv hgb gZ^ iheyfb e_kZfb ]hjh^Zfb GZ hl^uo hklZgh\bebkv\ e_kmGh\hlihdZaZeZkvjZggyyahjvdZb `mjZ\eb hiylv hlijZ\eyxlky \ imlv K g_[Z keurbf bo ijhsZevgu_ ]h ehkZ>hk\b^Zgby`mjZ\eb  Ijhr_e kbevguc ^h`^v gh kZ^h\Zy ^hjh`dZ [ukljh \ukhoeZ G_[hgZofmjbehkvb kdhjhihebe^h`^v ;Z[mrdZ \^hogh\_gghi_eZb ieykZeZ \_kv\_q_j ;hjbk ihemqbe kjhq gmxl_e_]jZffmhljh^bl_e_cdhlhju_`beb\ ^_j_\g_ Ijb reZ \_kgZ aZa\_g_eZ dZi_ev  KZrZ ijhr_ilZeZ ŠY kijyqmkv aZlh^_j_\hÂŞ Dhj_gvkeh\Zdhj_gv^_j_\Zdhj_gvam[Zdhj_gv\hehkZ fZl_fZlbq_kdbcdhj_gvdhj_gvaeZ Â? Â? Â? Â? Â? =h\hjyl²]h\hjih]h\hjdZqZku²qZkklhyl²klhy Â? Â? Â? Â? Â? Â? Â? Â? ki_rZl ² ki_rdZ hlklZxl ² hlklZlv kfhlj_eb ² kfhljbl Â? Â? \bkyl²\bkgmlv >h`^v mkgmeHlkhegpZ`_ih^gyeZkv km_lZ \_ljZ\at_ jhrbebkv ^_j_\vyaZ[hjfhlZeb ljZ\u b dmklZjgbdbB ^Z`_kZf ^h`^vkgh\Z\klZ\ZegZgh]bjZa[m`_ggucs_dhqms_cl_iehlhc b kh[bjZek\h_l_eh\ h[eZdZ Ih:IeZlhgh\m

 <k_ e_lh ebklvy ih^klZ\eyeb khegpm k\hb eZ^hrdb b

s_qdb kibgdb b `b\hlbdb B ^h lh]h gZebebkv b ijhiblZebkv khegp_fqlhd hk_gbklZebahehlufb
AZrmf_e \ e_kmahehlhc^h`^vDZiey ihebklbdms_edg_lb

khj\_lky ebkl Kbgbpu gZ \_ld_ aZ\haylky b [juagml ebklvy ih

klhjhgZf<_l_j gZe_lblb aZdjm`blky i_kljuckf_jqIhdhe_ gh\ ebklvyo^_j_\vy klhylEbklvy rmjrZlkdj_[mlkyehihqml kdZqmldZqZxlky gZiZmlbgdZo

Rmfbl ahehlhc^h`^v F_lZnhjZ dhkl_j jy[bgu djZkghc ^mrb kbj_g_\mx p\_lvg_h[]hjyljy[bgh\u_dbklb Hebp_l\hj_gb_hl]h\hjbeZjhsZahehlZyg_ijhiZ^_lljZ\Z `mjZ\ebg_`Ze_xl[hevr_gb hdhf Wibl_l\_k_eufyaudhfjhsZahehlZy[_j_ah\ufyaudhf ;_j_ah\ucjy[bgh\uc]jmklguc

AhehlZy\_k_eufdjZkghc K kbghgbfZfb\djb\vb \dhkvi_j_eb\Zlvbaimklh]h\ ih jh`g__^hihju^h\j_f_gbgbdhgpZgb djZxp_eb g_\j_^bfmf aZjZamfaZoh^blbah]gy^Z\ iheufyp_ebdhfb iheghklvx K ZglhgbfZfbk [hevghc]heh\ugZa^hjh\mxagZlv\k_oh^u b \uoh^uhlfZeZ^h\_ebdZgb ^Zlvgb \aylvgb `b\gb f_jl\ jZghbebiha^gh\^hevb ihi_j_db klZjb feZ^g_gZ`bagvZ gZkf_jlv GbklZlvgb k_klvgb ijZ\gb \bgh\Zlb gZrbfb \Zrbfb ^m rhcb l_ehf\ h]hgvb \h^mdZdg_[hb a_feygb l_iehgb oheh^gh Oh^u²\uoh^u Ohjh\h^u\h^blv\h^blvdhfiZgbx\h^blvaZghk

 Kuluc]heh^gh]hg_jZamf__l @b\h_keh\h^hjh `_f_jl\hc[md\u G_fm^j_ghgZqZlv ²fm^j_ghdhgqblv FZe_gvdh_ ^_eh emqr_ iehoh]h [_a^_evy  Ih h^_`d_

\klj_qZxl ²ihmfmijh\h`Zxl F_gvr_]h\hjb ²[hev r_^_eZc GZkf_eh]hkh[ZdZeZ_lZ ljmkZdmkZ_l <ujZklb\ ]eZaZo klj_eylv ]eZadZfb e_alv\ ]eZaZ _klv ]eZaZfbfhaheblv]eZaZimkdZlviuev\ ]eZaZoehiZlv]eZaZfb ]eZagZf_lZgkf_jblv]eZaZfbk ]eZa^hehc 


=h\hjblvaZ]eZaZ]eZaZgZeh[e_aml]eZaZjZa[_]Zxlky]eZaZ jZa]hj_ebkv ^_eZlv [hevrb_ ]eZaZ ^ey hl\h^Z ]eZa aZdju\Zlv ]eZaZ gZ qlheb[h gZ ]eZa ]eZa g_ hlhj\Zlv g_ ihiZ^Zlvky gZ ]eZaZijylZlv]eZaZ \ y[ehdZodhgv\bk_lvgZo\hkl_aZldgmlvaZihyk\ue_ l_lv\ ljm[m\hehku^u[hfaZf_lZlvke_^u >j_\gyye_]_g^Zba[bjZl_evguc[xee_l_gvfhgZr_kdZy d_evy Z^fbgbkljZpby ]hklbgbpu i_j\uc wlZ` ojmklZevguc ]jZnbgkljh]Zy^b_lZZjf_ckdbcdZjZmekem`blv\ Z\bZpbb Bkdhgghjmkkdb_ AZbfkl\h\Zggu_ i_j_ju\ ZgljZdl jZa[hj ZgZeba klhe_lgbd Zehw ih[_^bl_ev q_fibhg \hckdh Zjfby k_[yex[b_ w]hbaf jmdhie_kdZgb_ Zieh^bkf_glu ;hjha^Z ² [jZa^u [j_^ ² [_j_^blv ]eZ\Z ² ]heh\Z \hehqblv ² \eZqblv djZldbc ² dhjhldbc fhehqguc ² fe_q guc ohjhgblv ² ojZgblv kljZgZ ² klhjhgZ ^jZ]hp_gguc ²

^hjh]hcijhoeZ^guc²oheh^guckj_^Z²k_j_^bgZ\ha]eZk²

]hehk =jZ^²]hjh^[j_]²[_j_]aeZlhc²ahehlhcojZgblv ²ohjhgblvkljZ`b²klhjh`  GZqm`hcklhjhgmrd_ jZ^k\h_c\hjhgmrd_ M dh]h dhehk m lh]h b ]hehk  Fhehl ohlv b fheh^ ^Z [v_l klZjh KqZklv_^hjh`_ahehlZ ;md\Z Zjv ²[md\Zjv [_j_aZ h\ uc ²[_j_ah\uc ohjhrbc g_²g_ohjhrbc aZ[hjqbd ²aZ[hjqbd ]jb[g hc ²]jb[ghc
]hjh^ ijb²ijb]hjh^

kujhch\Zl uc ²kujh\Zluc

[_eucbag Z ²[_ebagZ  KlZdZg qbd  ² klZdZgqbd dZjfZg qbd  ² dZjfZgqbd I_j_\hablvqbd ²i_j_\haqbd^hdeZ^u\Zlvqbd 

²^hdeZ^qbdi_j_ie_lZlvqbd ²i_j_ie_lqbd  Kmi ba ]hjhoZ ² ]hjhoh\uc ieZlv_ ba r_edZ ² r_edh\h_iZevlhbaiexrZ²iexr_\h_  Ke_]dZ k_juc ² k_jh\Zluc qmlvqmlv keZ^dbc ²

keZ^dh\Zlucg_fgh]hdbkeuc²dbkeh\Zluc

 Ba[Zba[j_\_g²[j_\_gqZlZydhe_khk am[vyfb²am[qZlh_

 IbZgbgh ² ibZgbkl Zddhj^_hg ² Zddhj^_hgbkl \bh

ehgq_ev ² \bhehgq_ebkl ]blZjZ ² ]blZjbkl [Zyg ² [Zygbkl kdjbidZ²kdjbiZqljm[Z²ljm[Zq[ZjZ[Zg²[ZjZ[Zgsbd

 Ba[mrdZ[Z[mrdZklZjmrdZrZemgbrdZfj_[ylbrdZf JZa]h\hjblv ih]h\hjblv hl]h\hjblv aZ]h\hjblv m]h\h jblv i_j_]h\hjblv ijb]h\hjblv h[]h\hjblv ^h]h\hjblv gZ]h \hjblvih^]h\hjblv\u]h\hjblv Lb]jbpu rZofZlbkldZfbi_j_e_amlex[bl_e_c h hl hlh G_lijbklZ\db

hlph\kdbc hrb[dZ hkgh\Zlv hlh[jZablvhlhsZlv hlhiblv

hll_i_ev hlukdZlv hl\Zjblv hl\hjblv hlju\Zlv hljZ[hlZlv hl^_eZlv hlk_eblv hliZjblv

hlhj\Zlv hlh^\bgmlv


 Ke_abgdZke_aZlvh[h[sZlvh[h[jZlvh[h]Zlblvih^h `^Zlv h[h^jblv h[hqbgZ ih^hjh`gbd ih^hdhggbd ih^hoh^ gucih^hblvih^hkbgh\bdih^h^_yevgbdih^mqblvih^_j`Zlv ih^h``_ggucgZ^hblvgZ^hj\Zlv 

bkl uc [ZjoZlbkluc \hegbkluc ]hehkbkluc

^mrbkluca_jgbklucdhehkbklucie_qbkluciylgbkluc

bkl [Zygbkl]blZjbkl`mjgZebklfZrbgbklnb]mjbkl g uc [_kdhjuklguc [_kkh\_klguc [_k [_krmfguc[_kihdhcguc zj ebnlzjklZ`zj^bjb`zjmoZ`zj yl Zfb kehgylZfb \_j[ex`ZlZfb lb]jylZfb ey]mrZlZfb \u gmlv\ukdhevagmlv\ugujgmlv\uiju]gmlv \ulhedgmlv

  :il_dZjv \jZlZjv ]eZ\Zjv \bgh]jZ^Zjv ^bdZjv iZ oZjvkmoZjv Keh\Zjv[md\ZjvkmoZjv

;_j_adZ ²[_j_aZ [hjh^dZ ²[hjh^Z ]heh\dZ ²]heh\Z im]h\dZ ²im]h\bpZ y]h^dZ ²y]h^Z 

Dhkv[Z ²dhkblvijhkv[Z ²ijhkblvj_av[Z ²

j_aZlvoh^v[ Z ²oh^blvfhehlv[Z ²fhehlblv I_rdhf_ oh^blv²i_r_oh^ we_dljbq_kl\hh \hablv²we_dljh\ha k_dmg^Z h f_jblv²k_dmg^hf_j `b\hlgh_h \h^blv²`b\hlgh\h^ ]Za h ijh\h^blv²]Zahijh\h^ kZf h k\Zeblv²kZfhk\Ze e_^ h dhehlv²e_^hdhe kg_] h hqbklblvl_ev²kg_]hhqbklbl_ev kl_deh h j_aZlv²kl_dehj_a
\h^Z h ijh\h^blv²\h^hijh\h^ kZf h \Zjblv²kZfh\Zj kZ^ h \h^blv²kZ^h\h^ ]eZa h f_jblv²]eZahf_j dhgv _ \h^blv²dhg_\h^

 Kihjblv hkiZjb\Zlv H[eZdh h[eZqguc Fhjhablv

fhjh`_gh_ <hiev \hiblv H]mj_p h]mj_qguc DZaZd dZaZqbc

dZaZpdbc<ha^mo\ha^mrgucDgyavdgy]bgydgy`_kdbc A^jZ\kl\mc²a^hjh\v_ojZgblv²ohjhgblvfeZ^hc² fheh^hc\jZlZjv²\hjhlZ]eZkguc² ]hehk kj_^Z ² k_j_^b gZ\e_dhfuc²\hehqblv Q_j_^h\Zgb_? bH kgme_fa\mdZ < ijbklZ\d_

ih^ju\Zlv ih^hj\Zlv ih^kueZlv ih^hkeZlv kju\Zlv khj\Zlv

< dhjg_

[Zkgy [Zk_gguc [Zrgy [Zr_gguc q_j_rgy q_j_r_gdZ m]eZ m]he m]ey m]hev e[u eh[ ev^Z e_^

< kmnnbdk_

neZ`dZ neZ`hd dehqdZ dehqhd kugdZ kughd dZ\dZa_p dZ\dZapZ ]hjh^hd ]hjh^dZ

 ;Z]jh\uc aZdZl hjZg`_\h_ khegp_ ebeh\Zy ^Zev kbj_ g_\ucieZsnbhe_lh\ucrZjnbd Â? Â? Â? Â? M^b\bl_evguc²^b\hhqZjh\Zl_evguc²qZju 

� � ij_e_klguc²ij_e_klvkh[eZagbl_evguc²kh[eZag � �


� � m\e_dZl_evguc²m\e_qvky JZkiheh`_gb_ eZ]_jy iheZ]Zlvky gZ ^jm]Z ij_^eh `blv ihfhsv ibr_rv baeh`_gb_ bamqZ_rv ijbeZ]Zl_ev gh_iheh`_gb_ ljm^gh_ i_j_eZ]Zlv klbobk\hbfbkeh\Zfb 

Ij_^iheh`_gb_ \haeh`blv keh`_gb_ hleh`blv

i_j_eh`blvij_^eh`_gb_

Ij_^iheZ]Zlv \haeZ]Zlv keZ]Z_fh_ ij_^eZ]Zlv h[eZ]Zlv

jZaeZ]Zlvky

 >_j_\vy [ukljh \ujhkeb [h]ZlZy jZklbl_evghklv \ajZs_gguc p\_lhd ^_lb aZ e_lh ih^jhkeb ih^jZklZ_l k\_`Zy ljZ\Z\ujZs_ggu_\ hjZg`_j__jhau

 Jhkeb ² \ujhkeb aZjhkeb \jhkeb \ajhke_lv jZajhkebkvih^jhkeb JZklb ² \ujZklb aZjZklb \jZklb \ajZklblv jZajZklZ_lky

ih^jZklZlv JZkl_gb_ jZkl_gb_\h^ jZklmsbc ^bdhjZklmsbc hl jZkev hljZke_\hc \hajZklghc \ujZklZlv jhklhd gZjZsb\Zgb_ ijhbajZklZgb_ \ujZsb\Zlv ih^jZsb\Zlv ihjhkev jZajZklZlv kyjZklbl_evghy^gucaZjhkevih^jZklZxsbc <b^uhjnh]jZff\ dhjg_ Ijh\_jy_fu_ G_ijh\_jy_fu_ =eZkgu_ K q_j_^h\Z ijhbaghr_gb ijhbaghr_gb_f ihke_rbiy gb_f _f ]eZkgu_ ]eZkgu_b kh sbo qmsm ]eZkguo b kh]eZkgu_

]eZkgu_

qZsZ`brb

ljhibgdZ m]Z^Zlv agZdhfuc em] h\jZ] e_kgZy klhjh`dZ

^hjh]m hkhdhc h\jZ] iheygZ a^_kv qm\kl\mcl_ k_[y ihqlb

aZjhkeZ rbjhdbc aZjZklZxsbc qm^_kgZy jZkiheZ]Zc qm\kl\mcl_ l_kv
LjhibgdZihqlbaZjhkeZb kljm^hf fh`gh[uehm]Z^Zlv^hjh]m

>Zevr_rbjhdbch\jZ]Z gZijZ\h 

b Z

 

qm^_kgZyiheygZ JZajZklZxsb_ky dmklu dju`h\gbdZ jZkkhjlbjh\Zggu_ ih\_ebqbg_`zem^b `_em^z\uc jZks_iblv^hkdmgZ`zj^hqdb `_j^v hlhjhq_gguc f_ohf dZixrhg ^_rz\uc [be_l \ l_Zlj ^_r_\e_ qhihjguc`_kl Bki_qzgguc[_j_`hd k aZ``zgghc k\_qhc Â? JZks_iblv²s_idZ

 Rhjhoqzjguc`zelucj_rzldZqzedZrh\ JZk lheqzgguci_qzrve`zrvg_kzrvkyaZ``zggucihrze Szedgme \udexqZl_ev aZ`z]ky k\_l b hdgh klZeh qzj guf Bkq_aeb hq_jlZgby ^_j_\v_\ keurZeky lhevdh rmf b^m sboihrhkk_fZrbg Gh kdhjh b hg klbog_l Himklblky ghqv k _z hklhjh`gufb rhjhoZfbb g_\gylgufrzihlhf Keh\Zhfhgbfudhlhju_jZaebqZxlky agZq_gb_f agZq_gb_f agZq_gb_f b ijhbaghr_gb_f b gZibkZgb_f � lhiblv^jh\Zfb² ojmidbcf_ehd² kibrbkeh\Z² � lhiblv\ \h^_ wlhlijm^f_ehd ki_rb^hfhc � ohqm_klv² ki_rblvgZjZ[hlm² kt_^h[guc]jb[² � m f_gy_klv[be_l ki_rblvdhgy \bjmkguc]jbii jm[dZe_kZ²jm[dZ j_adbcoehihd² � gZiZem[_dhjZ[ey [_eucoehihd �h[b`Zlv^jm]Z² h[_`Zlv\hdjm]^_j_\Z

Keh\Zhfhgbfudhlhju_jZaebqZxlky agZq_gb_f agZq_gb_f agZq_gb_f b ijhbaghr_gb_f b gZibkZgb_f � ebkbqdb²`b\hlgu_ bjbk²dhgn_lZ � ebkbqdb²]jb[u bjbk²p\_lhd
Keh\Zhfhgbfudhlhju_jZaebqZxlky agZq_gb_f agZq_gb_f agZq_gb_f b ijhbaghr_gb_f b gZibkZgb_f � dhkbldhk_p² � aZcqbrdZdhkbl � ljmkblljmkbrdZ² � hkebdljmkbl Ih]hjbahglZeb E_dkbdZ Kbghgbfu Ih\_jlbdZeb Hfhgbfu :glhgbfu FZfZ<ZkbEx[bfh\ZqZklhmihlj_[ey_lkeh\Zbgt_dpby rijbp gZjdha Zfimlbjh\Zlv j_ZgbfZpby HgZ jZ[hlZ_l \ [hevgbp_Hl_p<Zkbom^h`gbd_]hj_qvihegZkeh\Zfbl_fi_ jZ hojZ ohekl dbgh\Zjv ih^jZfgbd;Z[mrdZjZ[hlZ_l\ lbih ]jZnbb Z ihlhfm qZklh bkihevam_l keh\Z rjbnl j_^Zdlhj dhjj_dlhj nhjaZp dgb]b i_j_ie_l : \ j_qb ^_^mrdb g_j_^dh f_evdZxlkeh\ZZeb[b Zfgbklby km^_[gucwdki_jl bkl_p h[ `Zeh\Zgb_ihlhfmqlhhgfgh]he_ljZ[hlZ_lkm^v_c A_e_gy habfv ² a_e_guc fhehly]Z ijbkihkh[e_gb_ ^eyfhehlv[u]hjhoZ ²fhehlblvdmjgbd ibjh]k dmjbguffy khf ² dmjbpZ ihjh`gbd ibjh] [_a gZqbgdb ² ihjh`gbc \urdZ q_j^Zd ² \ukv i_\mg i_lmo ² i_\qbc mlbjZevgbd ihehl_gp_ ² \ulbjZlv djml_gv f_l_ev \vx]Z ² djmlblv jZghd mljhi_j\Zyiheh\bgZ^gy ²jZggbchk_ggbpZ g_gZkl gZyih]h^Z ²hk_ggbc S_db²eZgbluiZe_p²i_jklr_y²\uygZijZkgh ²\k_^hqv²^s_jvhq_gv²a_ehqlh[u²^Z[ulh_klv² kbj_qv ihlhfm qlh ² ihg_`_ ih[_^Z ² \bdlhjby iZjmk ² \_ljbehe_\ZyjmdZ²rmcpZdhlhjuc²b`_]eZagu_\_db² \_`^u ihdZ ² ^hdhev ^_\hqdZih^jhklhd ² hljhdh\bpZ \hj ²lZlvk\b^_l_ev²ihkemodj_klvygbg²kf_j^qbgh\gbd² lbmg obljhklv² dexdZ i_qZev ² lm]Z jZ[ugy ² qZ]Z dhgv ²dhfhgv]jyav²[jm^fhegby²[ebklZ\bpZkdhl²]h\y^ i_lmo²dmj\kZ^gbd²_a^_pkijZ\Z²h^_kgmx 


 Ba^Z\gZ ² ^Z\gbc hlf_qZeky ² hlf_lblv `bevy ² `blv ijhgbdZeh ² ijhgbdgmlv klZjrbgkl\m ² klZjrbc i_qgh_ ² i_qv ijb]hlh\e_gb_f kiZeZ ² kiZlv kljyighc ² kljyiZlv ^\_jghc ² ^\_jv ^Z\Zlv ² ^Zlv gZagZq_gb_ ² gZagZqblv � � � � Ijh\_jy_fu_²p\_lms_fm p\_l jhkbgd_ jhku G_ijh\_jy_fu_²hljZ`_ggu_jhfZrdb Q_j_^h\Zgb_²\ujhkrb_ I_j_^Zlvho\Zlu\Z_l\ujhkrb_

 HdhgqZgb_ hlt_oZlv h[ty\e_gb_ \eh`blv k[jhkblv ^h^_eZlvihfulvih^\_albij_^eh`blvi_j_kljhcdZijhoeZ^Z gZ\_kgZ^klZ\blvaZagZcdZ >k@ kiho\Zlblvky knhlh]jZnbjh\Zlvky k\_alb

k >a@

k[blvky k^_j`b\Zlvky

>`@ k`bfZlv k`_\Zlv k`mevgbqZlv

 GZ^ibkv ih^o\Zlblv h[klZ\blv hl^ZqZ hl[hc hla\md k^_eZlv

 <h^blv ² jZa\h^blv ba\h^blv \ha\h^blv o\Zeblv ² jZko\Zeblv p_gguc ² [_kp_gguc ]jZ[blv ² jZa]jZ[blv

dbgmlv²jZkdbgmlvoh^blv²\hkoh^blvgbkoh^blvihe_aguc ² [_kihe_aguc \Zjblv ² jZa\Zjblv ]hgylv ² jZa]hgylv ba]hgylv[_^guc²[_a[_^guc

  ;_a]jZgbqguc bajZkoh^h\Zlv [_klhedh\uc \ha^_eu

\Zlv jZkp_eh\Zlv gba\_j]Zlvky \h^hiZ^ \a[m^hjZ`blv jZa]g_ \Zlv

 K[b\Zlvk]b[Zlvk^_eZlvk]hj_lvk[jblvk^_j`Zlv

 >\_jpu ijh^Z\sbpu [mn_lqbpu hlebqgbpu 


>_fhgkljZpby ² ^_fhgkljZpbhgguc ZdZpby ² ZdZpb_\uc ^_abgn_dpby²^_abgn_dpbhggucpbjd²pbjdh\hcj_i_lbpby ²j_i_lbpbhggucklZgpby²klZgpbhgguc ;_kdjh\gZy j_\hexpby ijZa^gbqgZy ^_fhgkljZpby bg l_j_kgZye_dpbyeh\dbcpu]Zgq_jlblvpbjdme_f\ujbkh\u\Zlv pbnju Fbebpby ihebpby bglhdkbdZpby bgn_dpby bgkljmd pby Z]blZpby dhee_dlb\baZpby dhee_dpby dhgkljmdpby Z\bZ pby Zll_klZpby dhehgbaZpby dhgdmj_gpby beexfbgZpby be exkljZpby Â? Â? Â? Â? P_ebgZ²p_eucp_gZ²p_gguc J_hj]ZgbaZpby Zjfbb ^_fhgkljZpby fh^ ijZa^gbqgu_ mebpu pu]Zgkdb_ lZgpu [hevrb_ pbnju iZjZ^gu_ e_klgbpu djZkhqgu_kljZgbpup\_lmsb_ZdZpbb K \_jguf lh\Zjbs_f ²gZqZevgZynhjfZ²\_jguc bfyijbeZ]fm`j_^qLi Ih^]hgy_l ²gZqZevgZynhjfZ²ih^]hgylv]eZ]he_^q gZkl\j_ e Fbfh]hjh^Z ²gZqZevgZynhjfZ²]hjh^bfykmsfj _ kdeJi ;hevr h]h dhjZ[ey ² gZqZevgZy nhjfZ ² [hevrhc bfy ijbeZ]fj_^qJi ;_j_] ml ² gZqZevgZy nhjfZ ² [_j_qv ]eZ]he fgq gZkl\j_ e K ijbklZgb ²gZqZevgZynhjfZ²ijbklZgvbfykms`j _ kdeJi Kl_deyggucrZj kl_deyggh]h rZjZ kl_deygghfm rZjm kl_deyggucrZjkl_deyggufrZjhfh kl_deygghfrZj_ =jhfdh kihjblv ]jhfdh kihjx ² ]jhfdh kihjbf ]jhfdh kihjbrv²]jhfdhkihjbl_]jhfdhkihjbl²]jhfdhkihjyl kms kms

ijbe

]eZ]

 Z JZ[hl Z jZ[hq b_ jmdb jZ[hlZ lv jZ[hlgbp Z kms aZjZ[hlhd [ JZ[hlZlvjZ[hlZ_fjZ[hlZ_rvjZ[hlZxljZ[hlZx 


Ljm^gZy jZ[hlZ bgl_j_kgZy jZ[hlZ x\_ebjgZy jZ[hlZ kjhq gZyjZ[hlZkh\f_klgZyjZ[hlZ Eh\dhjZ[hlZlv x\_ebjgh jZ[hlZlvohjhrhjZ[hlZlv iehoh jZ[hlZlv[ukljhjZ[hlZlv =eZ]he_ e_^qhl\_qZ_rvieZq_rvkljhbrv gZi_ \Z_rvohohq_rv =eZ]hekijfgq_ ekfhljbfg_gZ\b^bfkljhbfib ebf Bfykms_ kde_^qIi\ [_jeh]_h xghr_\ dgb]_\ ^_j_\g_ Bfykms_ kde_^qJi g_l kf_ehklbojZ[jhklb^h[ e_klbfm^jhklb Bfykms_ kdely]Zq\jZqdZeZqkf_jq G_ [ue ]eZ]he \ Db_\_ kms kde Ii h Jh^bg_ kmskdeIi hdhehjhsb kmskdeJi bebhdhehjhs kms kde ieZs kms kde g_ ohqm ]eZ]he ihfhsv kms kde dZeZq kms kde g_l f_ehqb kms kde \ jhs_ kmskdeIi \ h[eZklb kmskde l_ieuf ijbe _^q Li [_j_qv ]eZ]he gn fh`_rv ]eZ]he e _^q kijyqvky ]eZ]heih\gZde  o o aZ\ljZdZ_l dh]^Z" mljhf ibr_l dZd" g_ZddmjZlgh o

o

`b\_l ]^_" g_^Ze_dh ieZq_l aZq_f" ihgZijZkgm o

o

ih\hjZqb\Z_l dm^Z" gZe_\h \b^bl ]^_" kijZ\Z o

o

jZa^Z_lky hldm^Z" ba^Zeb _^_l hldm^Z" hldm^Zlh o

_^_l gZkdhevdh" gZ\k_]^Z Jifh_]hdeZkkZfh_cl_ljZ^bfh_]hbaeh`_gby >ifh_fmdeZkkmfh_cl_ljZ^bfh_fmbaeh`_gbx Iih fh_fdeZkk_h fh_cl_ljZ^bh fh_fbaeh`_gbb Fhc²f_klhbf_gb_ Hj_eklj_fbl_evgh \afue\\ukv b bkq_a\ g_[_kZo F_^\_^ve_agZijhehfg_jZa[bjZy^hjh]b 


AZypklj_fbl_evgh fqZekyhlhohlgbqv_ckh[Zdb EbkZhklhjh`gh ih^djZ^u\ZeZkvd k\h_c^h[uq_ Lb]jk\bj_ih juqZeh[gZ`Zyk\hbdeudb

 >h[ju_\_klbg_e_`Zl gZf_kl_ >_ehfZkl_jZ[h blky JZ[hqb_jmdbg_agZxl kdmdb G_kjZamFhkd\Zkljh

beZ kv <b^bl hdh^Ze_dhZ mf_s_^Zevr_ Fbjhk\_sZ_l

ky khegp_fZ q_eh\_d²agZgb_f <hjhg_khdhehfg_[ulv Ih]h\hjdb

 Hklhjh`gh aZf_lblv aZy\blv f_`^m ijhqbf jZ^hklgh \hkdebdgmlvaZy\blvg_ij_dehgghijhbaghkblvaZ^mfqb\hh[t ykgylvl_ji_eb\h  IZoZlv [hjhgblvk_ylv dhkblv fhehlblv RlmdZ lmjblv[_lhgbjh\ZlvdjZkblvhebnblv <Zjblvi_qv\yaZlv rblv`Zjblv]hlh\blv Fh`_l [mevdZlv ² \h^Z kmi fh]ml lbdZlv ² qZku fh`_l `mjqZlv ² jmq_c ]hehkhd fh`_l r_e_kl_lv ² kljZ gbpu dgb]b ebkl\Z fh`_l `m``Zlv ² fmoZ iq_eZ imey fh`_l ]jhohlZlv²ih_a^]jhff_[_evh[m\v

 G_ jZkiheZ]Z_rv g_ fh`_rv g_ hleh`brv g_ ohq_rv g_[m^_rvg_qm\kl\m_rvg_e_lZ_rvg_]h\hjbrv ?fm g_a^hjh\blky g_gZ\b^brv ljmkhklv g_]h^h\Zlv ijhlb\ g_kijZ\_^eb\hklb g_^hmf_\Zx baaZ hlf_gu ki_dlZdey kbevgh g_^hfh]Z_l_cg_^hklZ_lagZgbcg_`brvkygZkhegurd_g_^h ex[eb\Z_rvkhk_^_c  EZkdh\h_ keh\h kZfhfm gbq_]h g_ klhbl Z ^jm]hfm fgh]h ^Z_l G_ [m^v h\phc lZdb \hed g_ kt_kl G_ i_jhf ibrmlZ mfhf G_\ k\hbkZgbg_kZ^bkv QlhgZibkZghi_ jhfg_\ujm[brv lhihjhf ;_a ljm^Z g_ \ulZsbrv b ju[dm baijm^Z G_ qm\kl\m_rv g_ hiZkZ_rvky g_^hfh]Z_rv g_gZ\b ^brvg_ijyqvkyg_[ueg_fh]g_jZaebqZ_rv g_a^hjh\blky g_hklZgZ\eb\Z_rvkyg_hl\Z`b\Z_rvky 


?oZlv²ijb_oZlvm_oZlv`Zlv²k`ZlvjZa`Zlv\_alb ²ijb\_albhl\_albkuiZlv²ih^kuiZlvhlkuiZlv

 Ih^ihealb d jZg_ghfm \uihealb ba mdjulby ^hihealb

^h hdhiZ ijbihealb gZ i_j_^h\mx i_j_ihealb q_j_a jmq_c kihealbk i_qdb

 AZp\_lZ_l^he_lZ_laZghqm_l

 Ih[_^blvijbdZaZlvj_rblvihiulZlvky hrb[blvkykfmlblvaZbgl_j_kh\Zlvky jZkihjy^blvkyh[b^_lv

qlh^_eZe"

qlh^_eZe"

 ;ukljh[ukljh djmlbeky kijZ\Z gZe_\h kdjmqb\Zeky qlh^_eZe" qlh^_eZe" qlh^_eZe" \ae_lZe\\_jokgh\Zre_iZehiylv\ae_lZe QZk qlh k^_eZe" gZklmibe qlh k^_eZeh" ih\e_deh jy^ Z\ lhfh[bev qlh k^_eZe" nujdgme ]m^hd qlh k^_eZe" ^hg_kky nhjlhqdZ qlhk^_eZeZ" oehigmeZ k\ g\ k\ g\ DZkZlvky²dhkgmlvkyrZ]Zlv²rZ]gmlv k\ k\ g\ g\ fZoZlv²fZogmlvk\_jdZlv²k\_jdgmlv k\ g\ k\ g\ lhedZlv²lhedgmlv]ehlZlv²]ehlgmlv g\ k\ djbqZlv ²djbdgmlv Ke_]dZ dhkgmlvky hlqZyggh fZogmlv j_rbl_evgh rZ]gmlv g_h`b^Zgghdjbdgmlv Hg hlqZyggh fZogme jmdhc ihlhfm qlh m g_]h hiylv gbq_]h g_ihemqbehkv >h[jh\hevpuj_rbl_evghrZ]gmeb\i_j_^ Hev]Zg_h`b^ZgghdjbdgmeZ\ke_^moh^ys_fmih_a^m g\ g\ k\ k\ Â? Â? Â? Ihkfhlj_lv²ihkfZljb\Zlvih]ey^_lv²ih]ey^u\Zlv Â? k\

g\

k\

g\

� � � \u[jhkblv ² \u[jZku\Zlv kjbkh\Zlv ² kjbkh\u\Zlv � g\ g\ k\ k\ � � � � jZkkfhlj_lv ² jZkkfZljb\Zlv aZdhehlv ² aZdZeu\Zlv g\ k\ g\ k\ � � � � kibkZlv²kibku\Zlv\ulZsblv²\ulZkdb\Zlv g\

  Y _`_^g_\gh ih qZkm aZgbfZxkv nbadmevlmjhc  D k\

g\

k\

gZf g_h`b^Zggh ijb_oZe h[_^Zlv gZr ^jm]  OeugmeZ \^jm] g\

]hjyqZy \h^Z  >h`^v ebe p_euc ^_gv  Hg k dZ`^uf ^g_f 


g\

g\

\ajhke__l Hg^he]hj_rZewlmaZ^Zqm Y \j_fyhl\j_f_gb g\

i_j_qblu\Zxwlmdgb]m Ko_fZij b

 AZf_j_lvhlibjZlvaZfbjZlvjZkl_j_lv[e_kl_lv jZkklbeZlvkh[bjZlvhli_j_lvjZkkl_eblv Kh[_j_rv²kh[bjZlv\uq_e²\uqblZlv m^_j_rv²m^bjZlvaZ`_]²aZ`b]Zlv

[e_klbrv²[ebklZlv\uf_j²\ufbjZlv

aZi_j²aZibjZlvjZkkl_eblv²jZkklbeZlv

 <hdjm] jZkklbeZxlky [_kdjZcgb_ ihey  GZ^h [ueh kh[bjZlvkmqvyb jZa`b]Zlvdhkl_j Ilbpg_ [ueh[m^lh hgb \uf_jeb GZg_[_[ebklZxla\_a^u >jmavy[ukljhijbfbjbebkv Gbdhfmg_ohl_ehkvmfbjZlv[_kp_evgh g\ k\ j_rZlvj_rZe j_rblvj_rbe gZoh^blvgZoh^beZ m\e_dZlvm\e_dZeb g_kh\\b^

gZclbgZreZ

m\e_qv m\e_deb

g_kh\\b^

 <b^bl ²\b^_lveZ_l ²eZylv kh\\b^ g_kh\\b^ keurbl ²keurZlv\u[jhrm ²\u[jhkblv kh\\b^

g_kh\\b^

\ue_lbl ²\ue_l_lvg_gZ\b^bl ²g_gZ\b^_lv kh\\b^

g_kh\\b^

g_kh\\b^

kde_be ²kde_blv_a`m ²_a^blv_^m ²_oZlv kh\\b^

kh\\b^

 Ijb\_aeb ²ijb\_albijb\_eb ²ijb\_klb kh\\b^

g_kh\\b^

ijhreb ²ijhclb]j_[m ²]j_klb g_kh\\b^

g_kh\\b^

ihea_l ²ihealbie_l_l ²ie_klb g_kh\\b^

kh\\b^

[j_^m ²[j_klbaZp\_e ²aZp\_klb g_kh\\b^

g_kh\\b^

 Kljhylky²kljhblvkykljb`_lky²kljbqv ky g_kh\\b^

g_kh\\b^

g_kmlky²g_klbkvfh]m ²fhqv g_kh\\b^

kh\\b^

[m^_rv ²[ulvhklZgh\be ky²hklZgh\blvky
kh\\b^

h[`_] ky²h[`_qv ky ;_`Zlv\h\_kv^mo²fqZlvky\ue_l_lv\ ljm[m²ijh ]hj_lvkfhlj_lvkd\haviZevpu²g_aZf_qZlv\h^blvaZghk² h[fZgu\Zlv oh^blv gZ aZ^gbo eZidZo ² ijbkem`b\Zlvky [_ kblvkyk `bjm²ijb\_j_^gbqZlv Fbj qlh ^_eZ_l" hk\_sZ_lky agZgb_f  Dlh g_ mf__l qlh ^_eZlv" ih\bgh\Zlvky lhl g_ mf__l ih\_e_\Zlv  >jm] aZ ^jm`dm qlh^_eZlv" ^_j`Zlvky ²gbq_]h qlh^_eZlv" g_[hylv ky =jZfhl_ qlh^_eZlv" mqblvky \k_]^Z qlh k^_eZ_l" ijb]h ^blky Dlhex[blljm^lhfm[_a^_eZ qlh^_eZ_l" g_kb^blky Ex[brv qlh^_eZlv" dZlZlvky ²ex[bb kZghqdb\hablv >_\hqdZ qlh ^_eZ_l" ijbq_ku\Z_lky mfu\Z_lky \ulb jZ_lkyh^_\Z_lkymeu[Z_lkykf__lkyklZjZ_lkydZlZ_lky Ohq_lky qlh k^_eZlv" jZkkf_ylvky meu[gmlvky ihdZlZlvky bkdmiZlvkyknhlh]jZnbjh\Zlvkykh[jZlvkygZmqblvky >he`_g qlh ^_eZlv" kljbqvky [_j_qvky mqblvky klZjZlvky ^_j`Zlvkyijbkemrb\Zlvky\_k_eblvky A_fey f_gyeZkv jZgvr_ A_fey [m^_l f_gylvky ihlhf b ijhklhg_\_jhylghij_^iheh`blvqlhhgZg_f_gy_lkyk_cqZk Jh`^Zxlkyb ]b[gmlhkljh\Zba\_j]Zxlky\medZgukf_sZ_l kyf_klZfbdhjZG_hklZ_lky\ ihdh_hd_Zgkdh_^ghi_j_f_sZ _lkyf_klZfbb kmrZDh_]^_hgZih^gbfZ_lkyb mdhglbg_glh\ ihy\eyxlky gh\u_ d\Z^jZlgu_ dbehf_lju A_fey ^\b`_lky b k_cqZk Ih;Eyimgh\m

Hkljh\Z ² hkljh\ghc hkljh\db hd_Zgkdh_ ² hd_Zg ihdhc ² [_kihdhcguc dhglbg_glh\ ² dhglbg_glZevguc d\Z^jZlgu_ ²d\Z^jZldbehf_lj²dbehf_ljh\uc Ij_^iheh`blv²ij_^iheZ]Zlv Hl kbevgh]h \_ljZ m DZlb qlh ^_eZxl" ke_aylky ]eZaZ <hdjm]l_ZljZ qlh^_eZ_l" lheiblkygZjh^GZn_klb\Zev^he` gu qlh k^_eZlv" kt_oZlvky ij_^klZ\bl_eb klZ ]hjh^h\ MadZy ljhibgdZ qlh ^_eZ_l" \v_lky f_`^m kdZeZfb Kg_] fy]dh qlh 


^_eZ_l" eh`blky gZ a_fex ŠGbq_]h qlh k^_eZ_l" kl_jiblkyª ²m]h\Zjb\Zemqbl_ev kms

]eZ]

 GZ^ihe_f`Z\hjhghd \v_lky ]eZ]

kms

<hj`bkbg_xl \Zkbevdb kms

]eZ]

B khegp_ \_k_ehkf__lky

>²

< ijhajZqghfa_jdZe_j_db DNhnZgh\

kms

@>

²@b >²

@

]eZ]

 LZf\_q_jZ k]msZxlky kms

ijbe

ijbe

<ha^mo \eZ`_g b ^mrbkl ]eZ]

B jhkhxmfu\Z_lky >² kms

@>²

b

@b >

²@

GZ^_j_\vyodZ`^ucebkl K>jh``bg

Â? \v_lky²>\ÂśMÂśhpZ@  ?keb[u^ZdZ[u\ujhkeb khkeZ] \hjlm]jb[ulhb [ue[u khkeZ] g_jhlZ h]hjh^ < jZ^hklbagZc ih\ f_jm\ [_^_\_jug_l_jyc ih\ Aehcq_eh\_db kZfh]hk_[yg_gZ\b ^bl baty\ G_[m^v ih\ mijyfZ [m^v ih\ ijyf Q_f [u ^bly gb l_rbehkv khkeZ] ebrv [u g_ ieZdZeh khkeZ]  Dlhex[bl baty\ ljm^blvky gn lhfm[_a^_eZg_kb^blky baty\ IjZ\^Z\ \h^_g_lhg_l baty\ \ h]g_g_]hjbl bat y\  G_ ]hj^bkv ih\ a\Zgb_f Z ]hj^bkv ih\ agZgb_f >h[ju_mfbjZxl baty\ Z ^_eZbog_ijhiZ^Zxl baty\   B g_ ibe [u b g_ _e ² \k_ [u kemrZe ^Z ]ey^_e : Imrdbg ŠDZ[uy [ueZpZjbpZ²]h\hjbl__k_kljbpZ² lhgZ\_kv[ufbjh^gZgZldZeZ[u ihehlgZÂŞ :Imrdbg Ho e_lhdjZkgh_Ex[be[u y l_[ydh]^Z[ g_aghc^Ziuev^Zdh fZju^Zfmob :Imrdbg Ohlv[u f_kypwlZd\ rmldmd gZf ijh]eygme gZfbgmldm\k_[ue_]q_ I?jrh\

=ey^_e[uy p_euc^_gv\ l_e_\bahj_keb[ug_fZfZ ?keb[ug_[uehlZdljm^ghy ex[be[ufZl_fZlbdm  ?keb [u fZfZ iha\hebeZ lh y [u ihr_e \ ihoh^ ?keb [u \k_ ex^b [ueb \gbfZl_evgu ^jm] d ^jm]m lh klZeh 


[u f_gvr_ aeZ gZ a_fe_  DZd [u y [ue kqZkleb\ _keb [u ijb_oZeZfZfZ ?keb[ufhc^jm]g_ex[be`b\hlguolhy g_ ih^Zjbe[u_fmohfyqdZ ?keb[um f_gy[ueZkh[ZdZlhy [u moZ`b\ZeaZg_c ;ulv²[m^v ²[m^vl__klv²_rv ²_rvl_ [_`Zlv²[_]b ²[_]bl_\_alb²\_ab ²\_abl_

\hablv²\hab ²\habl_j_aZlv²j_`v ²j_`vl_ `Zjblv²`Zjv ²`Zjvl_fhqv ih\g_mihlj ohl_lv ih\g_mihlj \b^_lv ih\g_mihlj 

ieZdZlv²ieZqv ²ieZqvl_rblv²r_c ²r_cl_ ih\

 K_ch\_kdh]^Z[_j_ah\ucebklklZg_l baty\ jZkimk ih\ dZlvky gn Yqf_gvk_cdh]^Zp\_l_l baty\ dZebgZ ih\

 ?\k_c?\k_cfmdmijhk_c baty\

: ijhk__rv fmdm² ih\

Bki_db\ i_qbdZeZqb ih\

>Zf_qbgZklhe]hjyqb ih\

 >h`^bde_ce_ce_c GZf_gyb gZex^_c GZex^_ciheh`d_ GZf_gyihdjhrd_ : gZ;Z[mY]m² ih\E_cihp_ehfm\_^jm  OjZgb h]hgvjh^gh]hhqZ]Z B g_ihaZjvky gZdhkljuqm`b_² LZdbfaZdhghfgZrbij_^db`beb B aZ\_sZebgZfq_j_a\_dZ OjZgb h]hgvjh^gh]hhqZ]Z HNhdbgZ

>Z\ZcG_gZ^hfmqblvky AZihfgb wlhgZ\k_]^Z < k_[yih\_jblv\Z`gh Ihijh[mcB ihemqblky G_khfg_\Zcky gbdh]^Z : _kebg_ihemqblky


G_[hcky [ulvhl\Z`guf

Ihijh[m_rvhiylv =Hkl_j

 K^_eZc l_ fZd_liZjdZ Imklvk^_eZxlwlhmijZ`g_gb_ >Z\Zc l_ k^_eZ_faf_y\f_kl_

 >_\hqdbihklZjZcl_kvg_hiha^Zlv ImklvhgihklZjZ_lkykde_blv\Zam >Z\Zc l_ ihklZjZ_fkyg_kkhjblky

 Ihfh]b l_ fg_ih`ZemcklZih^gylvky Imklv_fmihfh]mlklZjrb_ >Z\Zc l_ ihfh`_f[jZlvyfgZrbff_gvrbf Fh]e Z ² qlh ^_eZeZ" Gn ² fhqv g_kh\\b^ bat y\gZdeijhr\j_^q`j Ijb\_a ² qlh k^_eZe" Gn ² ijb\_alb kh\\b^ bat y\gZdeijhr\j_^qfj Ijhre h ² qlh k^_eZeh" Gn ² ijhclb kh\\b^ bat y\gZdeijhr\j_^qkjj Ijb\_a _l ² qlh k^_eZ_l" Gn ² ijb\_alb kh\\b^ bat y\gZde[m^\je_^q K[_j_] m ² qlh k^_eZx" Gn ² k[_j_qv kh\\b^ bat y\gZde[m^\je_^q Kljh brv ky ² qlh ^_eZ_rv" Gn ² kljhblvky g_kh\\b^ baty\gZdegZkl\je_^q Kljb`_lky²qlh^_eZ_l"Gn²kljbqvkyg_kh\\b^bat y\gZdegZkl\je_^q ;_`Zlv ²qlh^_eZlv"Gng_kh\\b^ Ihim]Zc \ur_e ijhr gZ iheygdm b m\b^_e ijhr

fZjlurdmFZjlurdZdZjZ[dZeZkv ijhr gZ\ukhdmxnbgbdh \mx iZevfm HgZ ^he_aZeZ ijhr ^h k_j_^bgu kl\heZ b hq_gv [ukljhkt_a`ZeZ ijhr \gba ² DZlZ_rvky" gZkl ² kijhkbe ijhr ihim]Zc fZjlur dm ²E_am gZkl ²hl\_lbeZ ijhr fZjlurdZ 


²?keblue_a_rv gZkl ihq_fm`_ludZlZ_rvky gZkl "² ihbgl_j_kh\Zeky ijhr ihim]Zc ²KZfZg_ihgbfZx gZkl ²m^b\beZkv ijhr fZjlurdZ ²Fg_ohq_lky gZkl nbgbdh\b ye_am gZkl \\_jo: ihemqZ _lky gZkl ²\````bd²\gba ²LZd²lZd²aZ^mfZeky ijhr ihim]Zc²: gmihdZ`b ih\ fmkdmeu FZjlurdZkh]gmeZ ijhr k\hblhg_gvdb_jmqdbb ihdZaZeZ ijhr k\hbsmie_gvdb_fmkdmeu ²<k_ykgh²ijhbag_k ijhr ihim]Zc²Fmkdmeugbdm ^Zg_]h^ylky gZkl KeZ[u_ ² : m f_gy ² kdZaZeZ ijhr fZjlurdZ ² ^jm]bo g_l Lhevdhwlb ²Qm`b_fmkdmeul_[_g_ihfh]ml [m^ ²h[ty\be ijhr

ihim]Zc²GZ^hmdj_ieylv gn k\hbGm`gu kihjlb\gu_ mi jZ`g_gbyAZjy^dZ =Hkl_j

 DZlblvky²dZlbeZ kv

 @blv²`beb iblv²ibeb fulv²fueb ieZlblv²ieZlbeb 

 Ih^`Zlv²ih^`ZeZ ih[_`Zlv²ih[_`ZeZ 

hdZaZlvky²hdZaZeZ kv JZa ^\Z ljb q_luj_ `beb furdb gZ d\Zjlbj_ qZc ibeb qZrdbfuebihljb^_g_`dbieZlbeb   Gn g_klb \_alb ljyklb i_qv `_qv fhqv b^lb

Fj g_k \_a ljyk i_d `_] fh] r_e

@j g_keZ \_aeZ ljykeZ i_deZ `]eZ fh]eZ reZ


mf_j_lv mf_j mf_jeZ aZi_j_lv aZi_j aZi_jeZ ]j_klb ]j_[ ]j_[eZ kdj_klb kdj_[ kdj_[eZ jZklb jhk jhkeZ <ujh\gylv²\ujh\gyeZ\uieulv²\uieueZg_gZ\b ^_lv²g_gZ\b^_eZgZ^_ylvky²gZ^_yeZkv aZ\bk_lv ² aZ\bk_ eZ\ue_l_lv²\ue_l_eZf_jblv²f_jbeZde_blv²de_beZ Â? Â? Â? Â? IhdjZkg_eihiheg_eihom^_eih[e_^g_e Khogme²khokhoeZkhoehkhoebijhfhdgmlv²ijh fhd ijhfhdeZ ijhfhdeh ijhfhdeb aZf_jagmlv ² aZf_ja aZ f_jaeZaZf_jaehaZf_jaebbkq_agmlv²bkq_abkq_aeZbkq_aeh bkq_aeb]Zkgmlv²]Zk]ZkeZ]Zkeh]Zkebkibogmlv²kibogme kibogmeZkibogmehkibogmebhdj_igmlv²hdj_ihdj_ieZhd j_iehhdj_iebkfhedgmlv²kfhedkfhedeZkfhedehkfhedeb \hkdj_kgmlv ² \hkdj_k \hkdj_keZ \hkdj_keh \hkdj_keb ^hk lb]gmlv ² ^hklb] ^hklb]eZ ^hklb]eh ^hklb]eb \hagbdgmlv ² \hagbd\hagbdeZ\hagbdeh\hagbdeb  <h_l k\bklbl  K gh]\k_ok[b\Z_l  <_ldbehfZ_l  Keurbrv _]h Iuevih^gbfZ_l  >Zg_\b^brv _]h M gZr_c:gxldb F_gyj_`ml ²ljml  A\_jv\ ZleZkghcrm[d_ Dhehlyl ²[vxl  <hae_i_qb]j__lky  : y\k_l_jiex ² ;_a\h^bqdbfh_lky  Ex^yf^h[jhfieZqm  ;_j_qv ² [_j_]m [_j_`_rv g_kh\\b^ [jua]Zlv ² [jua]Zx[jua]Z_rv g_kh\\b^ \ua^hjh\_lv²\ua^hjh\_x \ua^hjh\__rv kh\\b^ _a^blv ² _a`m _a^brv g_kh\\b^ a\hgblv² a\hgxa\hgbrv g_kh\\b^ gZ]b[Zlv ² gZ]b[Zx gZ]b[Z_rv g_kh\\b^ [_`Zlv ² [_]m [_`brv g_kh\\b^ ohl_lv ² ohqm ohq_rv g_kh\\b^ ieZlblv ² ieZqm ieZ lbrv g_kh\\b^ ih^gbfZlv ² ih^gbfZx ih^gbfZ_rv g_ kh\\b^ iheh`blv² iheh`m iheh`brv kh\\b^ ih[_^blv ² ih[_^brv kh\\b^ h[e_]qblv ² h[e_]qm h[e_]qbrv kh\\b^ 


 Khh[sbl gh\hklv m\_^hfbl h[ hlt_a^_ o\Zebl mq_gbdZ \hkobsZ_lky\uklmie_gb_fh[\bgy_l\he`bhkm`^Z_laZij_^Z l_evkl\h ihcf_l aZ^Zqm \gbdg_l \ ijh[e_fm ^h^mfZ_lky ^h j_ r_gbyohq_lfhjh`_gh]hklj_fblkyd ih[_^_^h[b\Z_lkyp_eb Khegp_\hkoh^bl aZoh^bl iZebl k\_lbl ]j__l hk\_sZ _lEmgZ ihy\ey_lky `_el__l hk\_sZ_lIeZfy iheuoZ_ldheu r_lkyk\_lbl  RZ]Zxlkhe^Zlu[h^juffZjr_f KlZjbdf_^e_ggh [j_^_l  Kg_] iZ^Z_l p_euc ^_gv  >h`^v ev_l p_euc ^_gv Y [m^mjbkdh\Zlv ?chq_gvd ebpmwlhieZlv_ < wlhf]h ^m:e_rZ[m^_lmqblvky\ bgklblml_ RZ]Zrv Zlv_rv ex[«l_ blvbl_ gZih fbgZ«l Zlv_l ^_j`f Zlvbkdebf \uau\Z«rv Zlv_rv l_ji«rv _lvbkdebrv  Dj_idmx^jm`[mb lhihjhfg_jZajm[brv gZblv  KkhjZ^h^h[jZg_^h\h^bl gZblv  B kbeZmfmmklmiZ_l gZZlv  FmjZ\_cg_\_ebdZ ]hjudhiZ_l gZZlv  Qlhihk__rv gZylv lhb ih`g_rv gZZlv  Fhjha e_gb\h]h aZ ghk o\ZlZ_l gZ Zlv i_j_^ ijh \hjgufrZidmkgbfZ_l gZZlv  B \ihe^_gvem`bih^hdghf LZdjZaeb\Zxlkyb [e_sml Qlhyjdbfkheg_qgufiylghf IhaZem©aZcqbdbªlj_i_sml F_`djm]euojuoeuoh[eZdh\ G_\bgghg_[h]hem[__l B khegp_ eZkdh\h_]j__l < aZlbrv_]mf_gb ^\hjh\ <_kgZ\_kgZB \kz_cjZ^h DZd\ aZ[ulvbdZdhfklhbrv B keurbrv k\_`bcaZiZokZ^Z B l_ieucaZiZolZeuodjur B;mgbg
b <Zfoheh^ghg_fgh`dh\uaZdju\Z_l_ebph\hjhlgb gZkl\j

dhfrbg_eb\Zf^j_fe_lky BLmj]_g_\ IeZq_l]^_lhb\he gZkl\j

]Zkohjhgykv\ ^miehlhevdhfg_g_ieZq_lky ²gZ^mr_k\_leh gZkl\j

K ?k_gbg  <hl \_q_j__l khegp_ \ lmqdm k_eh B ;mgbg

ijhr\j

 <hlkf_jdehkv;ueb\k_]hlh\uaZmljZ[hcaZl_ylvgh\ucb ^h

dhgpZ klhylv F E_jfhglh\  K\h^ g_[_kguc l_f_g \ ihe gZkl\j

gZkl\j

ghqvdZd\ ghqbg_kb^blky \ oZl_l_kghcg_e_`blky gZi_qb GG_djZkh\

     JZkk\_lZ_l ?]hagh[bl Kbevghihoheh^Zeh ?z ebohjZ^bl <_kv^_gv\vx`bl BaaZkljZrghc]jhaubfg_ kiZehkv Fh_ckh[Zd_ijb\b^_dhklhqdbg_kb^blkygZf_kl_ GZ ^he]hf k\h_f imlb k\_jom \gba jmq_c fgh]h \b^bl g_kh\\b^baty\gZde ²\_^v\ g_f\k_hljZ`Z_lky g_kh\\b^ baty\gZde Fgh]h_ magZ_l g_kh\\b^ baty\gZde ² fgh]h \k_]h\ g_]hihiZ^Z_l g_kh\\b^baty\gZde B \h\k_o]hjguo kh[ulbyojmq_cijbgbfZ_l g_kh\\b^baty\gZde kZfh_[mjgh_ mqZklb_jZklhiey_l g_kh\\b^baty\gZde kg_]Zrebnm_l g_ kh\\b^ baty\gZde kdZeu i_j_dZlu\Z_l g_kh\\b^ bat y\gZde dZfgbjmrbl g_kh\\b^baty\gZde ^_j_\vy\hjhqZ _l g_kh\\b^baty\gZde [j_\gZ =hjgucjmq_c[heleb\Ky^v kh\\b^ih\gZde gZ_]h[_j_ ]m b hg jZa[helZ_l kh\\b^ baty\gZde \k_ qlh \b^_e g_ kh\\b^baty\gZde b keurZe g_kh\\b^baty\gZde \ukhdh\ ]hjZoHq_gvm^h[gh Ih<;_eh\m

I_j_dZlu\Z_l  jmq_c qlh ^_eZ_l" ² i_j_dZlu\Z_l I_j_dZlu\Z_l ² ]eZ]heh[hagZqZ_l^_ckl\b_ Gn²i_j_dZlu\Zlv G_\ha\jg_kh\\kij 


 Mihlj_[e_g\ nhjf_baty\blgZdegZkl\j_^q]he < ij_^eh`_gbby\ey_lkyijhklufkdZam_fuf JZa[helZ_l  hg qlh k^_eZ_l" ² jZa[helZ_l JZa[helZ_l ² ]eZ]he h[hagZqZ_l^_ckl\b_ Gn²jZa[helZlv G_\ha\jkh\\b^kij Mihlj_[e_g\ nhjf_baty\gZde[m^\j_^q]he < ij_^eh`_gbby\ey_lkyijhklufkdZam_fuf <b^_e  hg qlh ^_eZe" ² \b^_e <b^_e ² ]eZ]he h[hagZqZ_l ^_ckl\b_ Gn²\b^_lv G_\ha\jg_kh\\b^kij Mihlj_[e_g\ nhjf_baty\gZdeijhr\j_^qfj < ij_^eh`_gbby\ey_lkyijhklufkdZam_fuf MreZ ijhrkh\ bafhjbeZkv ijhrkh\ \dhg_p ih \_j`_ggZy Zij_e_f abfZ <hl \ lj_\h`ghc l_f_gb jh^behkv ijhr kh\ b ^\bgmehkv ijhr kh\ lm]h_ iehlgh_ l_ieh >jh]gmeb ijhr kh\ ]hlh\u_ jZkimklblvky kh\ ^_j_\Z G_ yjdZy \_rgyy fhegby kb]ZgmeZ ijhr kh\ \ e_kgmx l_iemx f]em b i_j\uc lj_kdmqbc ]jhf qbklh b kf_eh ijhdZlbeky ijhrkh\ gZ^fbjhf >h`^vijhrbi_e ijhrkh\ \ ghqbh[bevghb dhjhldh Mljhf klhe[u bkiZj_gbc ih^gbfZxlky gZkl g_kh\ \ e_k guo ijh]ZebgZo keh\gh ^h[ju_ ijbajZdb Khegp_ \uoh^bl gZkl g_kh\ hq_gv [ukljh Ilbpu ihxl gZkl g_kh\ \aZo e_[a_feyijh^he`Z_l gZklg_kh\ khi_lv g_kh\ b ihibkdb \Zlv g_kh\ \k_ ihfbgmlgh f_gy_l gZkl g_kh\ k\hc h[jZa <_a^_\ fbj_`bagvb k\h[h^Z>Zg_[m^_l [m^g_kh\ dhgpZ k\h[h^_b jZ^hklb Ih<;_eh\m

Jh^behkv  l_ieh qlh k^_eZeh" ² jh^behkv jh^behkv ² ]eZ]he h[hagZqZ_l^_ckl\b_ 


 Gn²jh^blvky <ha\jkh\\b^kij Mihlj_[e_g\ nhjf_baty\gZdeijhr\j_^qkjj < ij_^eh`_gbby\ey_lkyijhklufkdZam_fuf Ih^gbfZxlky  klhe[u qlh ^_eZxl" ² ih^gbfZxlky Ih^gbfZxlky ² ]eZ]heh[hagZqZ_l^_ckl\b_ Gn²ih^gbfZlvky <ha\jg_kh\\b^kij Mihlj_[e_g\ nhjf_baty\gZdegZkl\jfgq]he < ij_^eh`_gbby\ey_lkyijhklufkdZam_fuf kms

kms

kms

kms

 DZiey dZf_gv ^he[bl Bai_kgb keh\Z g_\udbg_rv kms

kms

kms

 Ihh^_`d_ \klj_qZxlihmfm ijh\h`Zxl >jmavy ihagZxl kms

kms

kms

kms

ky \ [_^_  Dgb]Z \ kqZklv_ mdjZrZ_l Z \ g_kqZklv_ ml_rZ_l kms

kms

kms

kms

kms

 :a[mdZ ² d fm^jhklb klmi_gvdZ  DjZldhklv ² k_kljZ lZ kms

kms

kms

kms

eZglZ IjZ\^Z \ \h^_ g_lhg_l\ h]g_ g_]hjbl Â? Â? Â? Â?  ;_euc L_fguc @Zedh Oh^bl Bfykms_kl\bl_evgh_ =eZ]he [_ebagZ [_ebeZ aZyp[_eyd

[_e__l ih[_e_eZ aZ[_ebeb

ihoh`^_gby oh^v[Z oh^hdb

ih`Ze_eb oh^blv aZoh^beb

l_fghlZ aZl_fg_gb_ kh`Ze_gb_ oh^meb

l_fg__l ihl_fg_eh `Ze_lv

 Dhf_lZieZg_lZaZlf_gb_²dhkfbq_kdb_l_eZb y\e_ gby Hd_Zg jh^gbd jZ\gbgZ\h^hiZ^ ij_^]hjv_ j_dZ^hjh]Z ²a_feyb __g_^jZ Ir_gbpZ²jZkl_gb_ F_^\_^v\hjhgZ af_y²`b\hlgu_ MjZ]ZgfhjhajZkk\_l\_l_jbg_cf_l_ev kf_jq²y\e_gbyijbjh^u @_e_ahahehlhfhehdhf_lZee² \_s_kl\Z IjZa^gbddZgbdmeuhebfibZ^Z²nZdlukh[ulby Kf_ehklv q_jgbeZ q_jghlZ kbg_\Z kbgv lhedhlgy [_]hlgy [_]kl\h ijh[_`dZ j_r_gb_ j_rbfhklv  Z =heh\ZreyiZjmdZ [ Db\hdih^gylb_\afZojmdhih`Zlb_ihdehg 


>j_\gbch[jy^jmdhih`ZlbyihdZau\ZeiZjlg_jmqlhd g_fm h[jZsZ_lkyq_eh\_d[_ahjm`by\ jmd_ \ ijZ\hcgZb[he__ŠjZ [hq_cªb kbevghcjmd_  Q_j_^h\Zlv²q_j_^h\Zgb_kdehgylv²kdehg_gb_ kijy]Zlv²kijy`_gb_gZdZaZlv²gZdZaZgb_ l_ji_lv²l_ji_gb_ kljb`_l²kljb`dZ

iju]Zlv²iju`hdhk\_sZlv²hk\_s_gb_ ijhkblv²ijhkv[Z

 Kbgbc_\²kbg_\Z k_juchklv²k_jhklv

^_r_\ucbag²^_r_\bagZ

ke_i hchl²ke_ihlZ _gb _ baf_g_gb_jZg_gb_aZlf_gb_ hl Z djZkghlZ^h[jhlZdjZkhlZ hklv [h^jhklvjZ^hklvkijZ\_^eb\hklv hd lheqhdiju`hdkdZqhd bag Z gh\bagZ[_ebagZ^_r_\bagZ >_jahklv jh[hklv s_^jhklv dh\Zjkl\h qbklhlZ `_e lbagZ Jbkh\Zgb_ khq_lZgb_ lhedh\Zgb_ ojZg_gb_ ihk_s_gb_ [_]hlgydhkv[Zj_av[Z Ba[mrdZ gh\bagZ ojZ[jhklv  O\Zklmg[helmge]mg AgZcdZdjhrdZfZeurdZ JZa^_\ZedZq_jiZedZju[ZedZ =mfZgbaffh^_jgbafj_ZebafZ\Zg]Zj^baf BgkljmdlZ`ibehlZ`^m[ey` D\ZebnbdZpbyw\ZdmZpbyhi_jZpby =mfZgbaf ² q_eh\_qghklv \ h[s_kl\_gghc ^_yl_evgh klb\ hlghr_gbbd ex^yf Ij_ih^Z\Zl_evkljhbl_evmqbl_ev ;ZygbklrZofZlbklk\yabkl EbkhgvdZ[_j_ahgvdZ]heh\hgvdZ


Klhe[bd]\ha^bddhe_kbdh :e_gmrdZ]heh\mrdZe_[_^mrdZ JmqbsZlhihjbs_[hjh^bsZkdmqbsZ^hfbs_ghkbs_ H[t_a^qbd ² h[t_a^blv aZdZaqbd ² aZdZaZlv i_j_ibk qbd ² i_j_ibku\Zlv jZkkdZaqbd ² jZkkdZau\Zlv kfZaqbd ² kfZau\Zlv >hdeZ^qbd ² ^hdeZ^u\Zlv ijhoh^qbd ² ijhoh^blv ]Zah ijh\h^qbd²ijh\h^blv H[oh^qbd h[t_a^qbd h[b^qbd aZdZaqbd ]jmaqbd n_o lh\Zevsbdabfh\sbdgZ[hjsbd Fhjh`_gsbd \j_f_gsbd kf_gsbd hp_gsbd d_jhkbg sbd[_lhgsbd Dhjb^hjqbdZ ² dhjb^hjqbd dbjibqbdZ ² dbjibqbd f_rhqdZ ² f_rhq_d ]hjhrdZ ² ]hjhr_d aZcqbdZ ² aZcqbd ihjh`dZ ²ihjh`_d[ZjZ[ZgsbdZ²[ZjZ[ZgsbdjZ[hlgbdZ² jZ[hlgbddZjZg^ZrbdZ²dZjZg^ZrbdkmqhqdZ ²kmqhq_dp\_ lhqdZ ²p\_lhq_dwdbiZ`bdZ²wdbiZ`bd^h`^bdZ ²^h`^bd Fhehlhq_djZkkdZabdZj[mabd\gmq_debklhq_dqb`bd

dhaebd ]hehkhq_d ZefZabd ]\ha^bd dZf_r_d [ZjZr_d ^jm`h

q_dysbq_ddhfhq_dhkebdp\_lhq_d G_gZklv_²g_gZklgucg_kqZklv_²g_kqZklguc  G_ bfy djZkbl q_eh\_dZ Z q_eh\_d bfy Ihkeh\bpZ

 Y gZa_fe_g_ijZa^gbd`bagbijZ\exZ kdjhfgh_ih^\b`gb q_kl\h ^gy b ihlhfm g_ [e_kd a\_a^u hklZ\ex Z lhevdh hlk\_l lboh]hh]gy ? ;eZ]bgbgZ

 B \hegub kmrZihdhjgul_[_aZ\b^m_lg_^jm]klhev^b\ ghc km^v[_ : Imrdbg  Rmfb \a\hegmcky g_ih]h^hc hg [ueh fhj_ l\hc i_\_p : Imrdbg  Fg_ \ `bagb [hevr_c jZ^hklbg_^h\h^behkvagZlvq_f^jZlvkyk jZaghcijZa^ghklvx k g_ijZ\^hc\h_\Zlv B Dh[a_\ <gh\vgZklmibehg_gZklv_ h_ij_^eh`_gb_k h[jZs_gb_f h fhj_  Rmfbl[mglm_lg_ih]h^Z²G_ih]h^Z\hegh\ZeZgZkZ hlkmlkl\b_gm`gh]hkgZjy`_gby 


Ohjhr_fmmk\h_gbxmq_[gh]hfZl_jbZeZf_rZ_lg_\gbfZgb_ gZmjhd_ ²G_\gbfZgb_Z mkb^qb\hklvb ohjhrmx^bkpbiebgm p_gylg_dhlhju_e_dlhju IhiZeZilbqdZ\ g_\hex²G_\heyihfh`_l_fmZ kbeZjZ amfZG_ZddmjZlghklvf_rZ_lklZlvohjhr_cohaycdhc²G_Zd dmjZlghklv \hegm_lf_gyZ ihgbfZgb_b ijZ\bevghklv\uiheg_ gbyaZ^Zgby Lu\k_]^Z]h\hjbrvfg_g_ijZ\^m²< l\h_fjZkkdZa_\k_g_ ijZ\^ZZ eh`v GZ ke_^mxs_f i_j_\Ze_ fu klhedgmebkv k g_ijbyl_e_f ² <Zgyfg_g_ijbyl_evZ gZklhysbc^jm] >_lb fhf_glZevgh qm\kl\mxl g_kijZ\_^eb\hklv ² G_ kijZ \_^eb\hklvgm`gZ_cZ evklb\u_h[_sZgby KlZlv g_\b^bfdhc gZ i_j\hc g_^_e_ [ulv g_^hl_ihc fZe_gvdZy g_`_gdZ g_ h[sZlvky k g_\_`_c k[_`Zeb hl g_jyob jZkkdZau\Zlvg_[uebpuk ihklhygghcg_[j_`ghklvx  G_kqZklvx \_jgZy k_kljZ gZ^_`^Z \ fjZqghf ih^a_ f_ev_ jZa[m^bl [h^jhklv b \_k_ev_ : Imrdbg  Lh]^Z ^m rhc [_ki_qgu_ g_\_`^u fu `beb \k_ b e_]q_ b kf_e_c : Imrdbg H djZc ^h`^_c b g_ih]h^u dhqmxsZy lbrbgZ K ?k_gbg  Lh g_\_l_j \_ldm dehgbl g_ ^m[jZ\mrdZ rmfbl I_kgy

  MdjZbg_p hk_lbg \he`Zgbg k_\_jygbg iZjb`Zgbg \he]h]jZ^_p \ylbq dhkljhfbq fhkd\bq gh\]hjh^_p i_l_j [mj`_p  I_qgbd lhj]h\_p ]jmaqbd k\Zjsbd e_kgbd [_ lhgsbdabfh\sbd\h^bl_evieh\_p F_^\_`hghd\heqh ghd[_evqhghdd_g]mj_ghdkh[ZqhgdZ  AbfZih_lZmdZ_l[ZxdZ_l <vx]Zklmqblaeblky >hjh]Z^j_fe_l_cijbf_qlZehkv ;_j_adbmeu[gmebkvjZklj_iZebdhkuk_j_`dbr_e_ klyljhku]hjyl DjZib\Zh[jy^beZkvr_iq_l 


H[jy^beZkv djZib\Zqlhk^_eZeZ"²h[jy^beZkvH[jy^beZkv² ]eZ]heh[hagZqZ_l^_ckl\b_ Gn²h[jy^blvky <ha\jkh\\b^kij Mihlj_[e_g\ nhjf_baty\gZdeijhr\j_^q`j < ij_^eh`_gbby\ey_lkyijhklufkdZam_fuf R_iq_l  djZib\Z qlh ^_eZ_l" ² r_iq_l R_iq_l ² ]eZ]he h[hagZqZ_l^_ckl\b_ Gn²r_ilZlv G_\ha\jg_kh\\b^kij Mihlj_[e_g\ nhjf_baty\gZdegZkl\j_^q]he < ij_^eh`_gbby\ey_lkyijhklufkdZam_fuf Ko_fu

Z  [ b  Fhkd\ZQ_jgh_fhj_?\jhiZ;ZcdZeWev[jmk FB=ebgdZBK Lmj]_g_\B J_ibg>B F_g^_e_ _\DW Pbhedh\kdbc Dmebdh\kdZy[bl\ZE_^h\h_ih[hbs_<_ebdZyHl_q_ kl\_ggZy\hcgZKlhe_lgyy\hcgZ<_ebdh_i_j_k_e_gb_ ©<hcgZb fbjª©Kh\j_f_ggbdª©Gh\ucfbjª©: ah jba^_kvlbob_ª©?\]_gbcHg_]bgª ;_euce_[_^vk_jZyfurv\dmkgucdZjlhn_evkjhqgZy [Zg^_jhev[hevgZyfhahevdjZkb\uclxev\dmkgZynZkhevq_j gucjhyevZjhfZlgucrZfimgvk\_`bch\hs :©IIª <uijhkbe lu qlh k^_eZe" ² \uijhkbe <uijhkbe ² ]eZ]he h[hagZqZ_l^_ckl\b_ Gn²\uijhkblv G_\ha\jkh\\b^kij Mihlj_[e_g\ nhjf_baty\gZdeijhr\j_^qfj 


< ij_^eh`_gbby\ey_lkyijhklufkdZam_fuf Ihe_a Wlhlqlhk^_eZe"²ihe_aIhe_a²]eZ]heh[hagZqZ _l^_ckl\b_ Gn²ihe_alv G_\ha\jkh\\b^kij Mihlj_[e_g\ nhjf_baty\gZdeijhr\j_^qfj < ij_^eh`_gbby\ey_lkyijhklufkdZam_fuf ;jxa]Zj_\ZjZklj_iZljZg`bjZaZ^bjZfyfey K_kljZDZlb²j_\Z H^ghdeZkkgbd<blb²aZ^bjZ Fm`_kl\_gguc]_heh]\_jgmekybawdki_^bpbbk fbg_jZ eZfb Fm`_kl\_gguc]_heh]\_jgmeZkvbawdki_^bpbbk fbg_jZeZfb FhciZjbdfZo_jk^_eZefg_mdeZ^dm FhciZjbdfZo_jk^_eZeZfg_mdeZ^dm Kheg_qgucKmomfbl_ieuc;Zdmbgl_j_kgh_bgl_j\vx kbevgucd_g]mjmhl^_evgh_dmi_[ukljZy:jZ]\bgh\h_ibZgb gh]hkl_ijbbfgucHkehjZaghh[jZagh_f_gxdjZkb\ZyYgpau l_ieZyAZf[_abfgh]h\h^gZyFbkkbkbib  Hqdb\h``bgh`gbpusbipu[jxdb\hjhlZ Dm^jb[mku^`mg]ebljhibdbijhibkb >mobdhgk_j\ufZdZjhgukeb\dbq_jgbeZ^jh``b <u[hju`fmjdbi_j_]h\hjurZofZlukZedbgZj^u DZgbdmeukmldb[m^gbk[hju :nbgu;_jfm^uDmjbeu:g^uDZjiZluOhefh]hju  Fm^jhklvdjZkhlZ\hkobs_gb_]em[bgZ^h[jhlZjZ ^hklvrbjbgZ Dj_klvygkl\h^_l\hjZq_eh\_q_kl\hfheh^_`v klm^_gq_kl\h I_khddjmiZ`bjg_nlvfhehdh[_lhg kde kde bg\_glZjv fZ]bkljZev dZ[_ev [Zg^_jhev jhyev habfv dh\uev iheugv 


ehkhkv eZamjv iZgpbjv fhahev lxev \mZev dbl_ev wfZev neb]_ev fhl_ev rl_fi_ev yglZjv phdhev o o o HklZgh\blvky gZ fZ]bkljZeb b]jZlv gZ jhye_ aZ[hlblvky h[ habfb kde kde kde kde kheh\_c kheh\mrdZ furv furdZ o\Zklmg o\ZklmgbrdZ aZyp aZcqbrdZ khk_^ khk_^mrdZ kd\hj_p kd\hjmrdZ B\Zg B\ZgmrdZ [jZl [jZlbrdZ fZevqbd fZevqbrdZ FbeZ\ ]hj_klb kde g_\ jZ^hklvgZqm`[bg_ kde Ii \yg_lgZklhebd _ kde \ klZdZg _ kde aZgbfZ_l \ dmevlmj_ bgZmd_ kdeIi km^ylh q_eh\_d_ kde nZkZ^ ]Ze_j_b kdeJi  Jh^gZya_fey b \]hj_klbfbeZ  NZkZ^ a^Zgby \k_fb ex[bfhc Lj_lvydh\kdhc ]Ze_j_b kha ^Z\Zeky ih wkdbaZf \_ebdh]h jmkkdh]h om^h`gbdZ <bdlhjZ Fb oZceh\bqZ<Zkg_ph\Z < ]hj_klb fbeZ \ q_f" ² \ ]hj_klb < ]hj_klb ² bfy kms h[hagZqZ_lij_^f_l Gn²]hj_klv GZjbpg_h^mr`jkde Mihlj_[e_gh\ nhjf__^qIi < ij_^eh`_gbby\ey_lkyh[klhyl_evkl\hf 


GZqm`[bg_ g_\ jZ^hklbgZq_f"²gZ qm`[bg_GZqm`[bg_² bfykmsh[hagZqZ_lij_^f_l Gn²qm`[bgZ GZjbpg_h^mr`jkde Mihlj_[e_gh\ nhjf__^qIi < ij_^eh`_gbby\ey_lkyh[klhyl_evkl\hf IhwkdbaZf  kha^Z\Zeky ih q_fm" ² ih wkdbaZf Ih wkdbaZf ² bfykmsh[hagZqZ_lij_^f_l Gn²wkdba GZjbpg_h^mrfjkde Mihlj_[e_gh\ nhjf__^q>i < ij_^eh`_gbby\ey_lkyh[klhyl_evkl\hf Bah[jZ`_ghgZagZf_gb kb^blgZ\_ld_ q_j_fmob]h \hjblh j_rbl_evghklb d ]hj_qb kh[jZ\rbokyagZlvihbklh jb b b]jZlv gZem`Zcd _ h[jZlblvky d fheh^_` b m\b^_lv \ ieZf_gb klj_fblvkyd k\h[h^_ 

 <eZ^bfbjDeZ\^b_\bq:jk_gv_\²agZf_gblucjmkkdbc bkke_^h\Zl_ev>Zevg_]h<hklhdZHg jh^beky \ I_l_j[mj]_ K ^_lkl\Z hg f_qlZe h iml_r_kl\b b gh _fm kgZqZeZ ijb rehkvkem`blv\ I_l_j[mj]kdhfi_ohlghfmqbebs_ D kqZklvx h^bg ba ij_ih^Z\Zl_e_c [ue ba\_klguf bkke_^h \Zl_e_fKj_^g_c:abb bkgZ[`Zexgh]h:jk_gv_\Zdgb]Zfbih ]_h]jZnbb Kb[bjb b^jm]bol_jjblhjbcjZkkdZau\Zeh k\h_f iml_r_kl\bb ih>Zevg_fm<hklhdm Bf_gghbamq_gbxIjbfhjvyb MkkmjbckdhclZc]bhl^Ze e_l k\h_c`bagb <D:jk_gv_\hgk^_eZehldjulby\ h[eZklb ]_h ]jZnbb [hlZgbdb ahheh]bb bolbheh]bb wlgh]jZnbb AgZf_gbl<D :jk_gv_\b dZdibkZl_ev?]hdgb]b ©Ih Mkkm jbckdhfm djZxª ©>_jkm MaZeZª ijhgbdgmlu ex[h\vx d ijbjh ^ _ >Zevg_]h<hklhdZd `bagblZc]b d fm`_kl\_ggufex^yf  KlZev aZdZey_lky ]^_" \ h]g_ Z q_eh\_d ² \ ljm^_ ;_a ^_eZ `blv ² lhevdh g_[h dhilblv  >jmavy ihagZxlky 


dh]^Z" \ [_^_ IjZ\^Z ih \k_fm fbjm oh^bl >Zevr_ dm ^Z" \ e_k ²[hevr_^jh\ B ^mjZdijZa^gbdb agZ_l^Z[m^g_c g_ihfgbl ^Z  <ae_lihe_liZj_gb_ibdbjh\Zgb_fZg_\ju\ \ha^mo_ ihkZ^dZ Bklbggh \ha^mrgh_ `b\hlgh_ ² kljb` Kljb` ² _^bgkl \_ggZyilbpZdhlhjmxg_ihcfZ_l^Z`_khdhe D imklhfm f_klm gZ ij_djZkgmx g_\_klm ]hjZ djmlZy kljZgZimklZyl_fguc\oh^ Ih[_`Ze²fj_^qih^gyeZkv²`j_^q AbfZijbreZexlm_ldhe^m_l\vx`blklm^blfhjhabl <_kgZih_lijh[m`^Z_l\^hogh\ey_ljZ^m_lhaZjy_l G_[hkbg__l\bkbll_fg__lk\_le__lofmjblky Jmq__d[_`bl`mjqbll_q_la\_gblijh[b\Z_lky Khegp_k\_lblkby_l]j__lhk\_sZ_l\hkoh^blkZ^blky Kmjh\Zy\vx`gZy[_ehkg_`gZyabfZ JZggyy^jm`gZy\_kgZ Qbklh_iZkfmjgh_g_[h IjhajZqguc\_k_eucjmq__d @Zjdh_yjdh_hke_ibl_evgh_eZkdh\h_khegp_ Â? Â?  Bf_gZijbeZ]Zl_evgu_iylgbkluc iylgZ

Â? Â? Â? ijh_a^ Â? Â? Â? g_gZ\bklguc g_gZ\bklv ijh_a^ghc oh^yqbc oh^bl Â? Â? Â? Â? ^_j_\_gkdbc ^_j_\gy kt_^h[guc kt_klv Â? Â? Â? Â? [_euc Bf_gZkms_kl\bl_evgu_k\_leyqhd k\_l [_ebagZ

Â? Â? Â? Â? Â? Â? kbg_\Z kbgbc ihdjZkg_gb_ djZkguc aZl_fg_gb_ l_fguc Â? Â? Â? Â? q_jguc aZ]jyagblv ]jyaguc ^_j =eZ]heu ihq_jg_eb Â? Â? Â? Â? Â? ablv ^_jahklv ih[_^beb ih[_^Z ih\ajhke_e  NZjnhjh\Zy ihkm^Z khehf_ggZy djurZ ^_dZ[jvkdZy f_l_evih^a_fguci_j_oh^e_q_[gZynbadmevlmjZ\_k_ggyyhl l_i_ev\q_jZrgyy]Za_lZieZ\Zl_evguc[Zkk_cg  ;_`_\Zy [emadZ ^mrbklZy ]\ha^bdZ [_j_`eb\uc ohaybg ^h[jhkh\_klguc q_eh\_d g_gZklgZy ih]h^Z ^jZ]hp_gguc f_ lZeexgZy]bfgZkldZ\_ebdhe_igh_aj_ebs_ 


;_j_`eb\uc²wdhghfgucjZqbl_evguc >h[jhkh\_klguc²q_klguc >_\hqdZ²hlau\qb\Zy^h[jh^mrgZykdjhfgZyq_klgZy S_ghd²ihkemrgucfbeuceZkdh\uc Mq_gbd²^h[jhkh\_klgucklZjZl_evguckhh[jZabl_evguc F_lZee²ijhqgucdj_idbc^jZ]hp_gguc Ih]h^Z²\_ebdhe_igZyl_ieZyykgZybamfbl_evgZy Nml[hebkl²gZklhcqb\uckbevgucyjdbcZdlb\guc JZkkdZa²aZgbfZl_evgucbgl_j_kgucaZo\Zlu\Zxsbc JZ[hqbc ² ljm^hex[b\uc d\Zebnbpbjh\Zgguc klZjZl_ev guc  DjZkguckly]\brg_\ZyrZevimjimjgucaZdZlZeZy aZjy [hj^h\h_ iZevlh  K\_lehdhjbqg_\uc dZjZg^Zr [_`_ \uc k\bl_j dZjb_ ]eZaZ dhn_cguc hll_ghd  A_e_gZy ljZ\Z bamfjm^gh_ fhj_ [bjxah\uc rZjn fZeZoblh\uc ]Zeklmd y^h \blha_e_gZyx[dZ GZ^gZfbjZkdbgmehkvk\bgph\h_ g_[h GZklhe_klhyeZ\ZahqdZk dhgn_lZfb[ZgdZ\brg_\h]h \Zj_ gvyZ ihk_j_^bg_jhkdhrguc \ha^mrguc ibjh] < ;bf_f_gyihjZabeZg_h[udgh\_ggZykh[Zqvy ij_^Zgghklv Om^h`gbd bah[jZabe gZ dZjlbg_ eZamjgh_ g_[h [bjxah\h_ fhj_b bamfjm^gmx a_e_gv <brg_\Zy dhklhqdZ ² \brg_\Zy rZev ahehlZy p_ihqdZ ² ahehlu_ jmdb `_e_agZy jm^Z ² `_e_agZy \hey dZf_ggu_ ieblu²dZf_ggh_k_j^p_ebkbco\hkl²ebkvyj_qv ijbe

ijbe

 A\_a^u ykgu_a\_a^u ij_djZkgu_ ijbe GZr_ilZeb p\_lZfkdZadbqm^gu_ ijbe

E_i_kldb meu[gmebkv ZleZkgu_ ijbeAZ^jh`Zeb ebklu bamfjm^gu_ DNhnZgh\

 M dZ`^h]h ^_j_\Zk\hc\b^KhkgZkljhcgZy[_j_aZdm^ jy\Zyb\ZjZa\_kbklZy>m[fh]mqbchkbgZlj_i_lgZy?ev\_eb qZ\Zy 


Ghe_k²wlhlukyqb^_j_\v_\B \klj_qZxlky\ e_km^_j_\vy m^b\bl_evgu_gZk\hxjh^gxg_ihoh`b_ GKeZ^dh\

d

d

 Ihh[uqZyffm^juf fgq>i ihh[uqZyf^j_\gbf h

d

fgq>i kj_^bjmkkdbo fgqJi jZ\gbggZ\ukhdbo h

d

d

fgqIi ohefZogZi_kqZguo ijb\hevguo jh^guo fgq d

d

Ii [_j_]Zo fh]mq b_ fgq <i igb s_^j mx _^q `j

<i a_fex P\_ldb ebiu beb ebih\ uc p\_l ² h^gh ba ihimeyj g uo gZrboe_q_[guo kj_^kl\GZklhcebih\h]h p\_lZihfh]Z_l ijbjZaebqguo ijhklm^guo aZ[he_\ZgbyodZdohjhr__ ihlh ]hggh_ kj_^kl\hIvxl_]h]hjyqbfgZklh_febih\h]h p\_lZ ihehsml]hjehijbZg]bg_ P\_lZ dZdh]h" ebih\h]hijbaZ[he_\Zgbyo dZdbo" jZa ebqguo ijhklm^guokj_^kl\h dZdh_" ohjhr__ ihlh]hggh_ dZdbf" ]hjyqbf <_a^_ohjhrh]^_lu _s_g_[ue Ghemqr_\k_]hh^gZklhjhgZ² dZdbf"

=^_iZog_lk\ylufjh^bl_evkdbf oe_[hf ih^dZdbf"

=^_ilbpua\_gylih^mlj_ggbf g_[hf h dZdbo"

dZdh]h"

H kbgbo p\_lZoa_e_gh]h evgZ dZdZy"

EHrZgbg

dZdbfb"

 <_q_jgyy aZjy i_j_eb\ZeZkv hkh[_ggh yjdbfbdjZkdZfb dZdhc" dZdZy" KgZqZeZhgZ[ueZ[e_^gZyihlhfklZeZbamfjm^gha_e_ghcb ih dZdhfm"

wlhfma_e_ghfmnhgmdZdjZkoh^ysb_kyklhe[uih^gyebkvbaaZ dZdbo"

]hjbahglZ^\Zk\_leh`_eluoemqZQ_j_ag_kdhevdhfbgmlemqb dZdbf"

dZdhc"

dZdbf"

ijhiZeb A_e_guc k\_laZjb k^_eZeky hjZg`_\uf Z ihlhf djZk dZdh_"

dZdhc"

gufKZfh_ihke_^g__y\e_gb_aZdexqZehkv\ lhf qlh [Z]jh\h dZdbf"

djZkguc]hjbahglklZel_fgufkeh\ghhl^ufZ < kZgZlhjbb \ Zjfbb \ Zd\Zlhjbb \ khj_\gh\Zgbb  DjZkguch\Zl uc ²djZkgh\Zluc
^ujZ y\ uc ²^ujy\uc

r_jklv yg hc ²r_jklyghc

ij_^ \hcgZ g u_ ²ij_^\h_ggu_ hj_e bg uc ²hjebguc

g_ohjhr bc ²g_ohjhrbc

[hehlh bkl uc ²[hehlbkluc Fhkd\Z kd bc ²fhkdh\kdbc

\_jl_lvey\ uc ²\_jley\uc

 ?`_fbgmlguc _`_]h^guc _`_^g_\guc _`_f_kyqguc _`_k_dmg^guc Khegp_ g uc ²kheg_qguc

rmf_lveb\ u_ ²rmfeb\u_ khkgZ h\ hc ²khkgh\hc

eZkdZ h\ u_ ²eZkdh\u_

\_kgZ g _]h ²\_k_gg_]h

]h\hjblveb\ Zy ²]h\hjeb\Zy dmqZ _\ u_ ²dmq_\u_ k ]em[hdhc

]h\hjeb\Zy

]eZ]

ijbe

kms

ijbe

kms

Evxlky eZkdh\u_ emqb \_k_gg_]h khegurdZ H[b^qb\uc\kiuevqb\uc^h\_jqb\ucbaf_gqb\uc K_j_[jbklucbkdjbkluc\hegbkluc^mrbkluc =hjvdh\Zluc`_elh\ZlucdjZkgh\Zlucly`_eh\Zluc DZ\dZakdbcnjZgpmakdbcZ\lhjkdbc[he]Zjkdbc KeZ^_gvdbcfbe_gvdbck_j_gvdbcfheh^_gvdbc >h\_jqb\uc\a]ey^^mrbklh_fueh]hjvdh\Zluc\dmkly`_ eh\Zlucihjln_evnjZgpmakdbcyaudfbe_gvdZykh[ZqdZ I_evf_gb g Zy ²i_evf_ggZy mqbl_ev kd Zy ²mqbl_evkdZyiZjbdfZo_j kd Zy ²iZjbdfZo_jkdZy


rZreud g Zy ²rZreuqgZy qZc g Zy ²qZcgZy

^bki_lq_j kd Zy ²^bki_lq_jkdZy ^_lb kd Zy ²^_lkdZy

[ebg g Zy ²[ebggZy

[medZ g Zy ²[mehqgZy

fZkl_j kd Zy ²fZkl_jkdZy

khkbkdb g Zy ²khkbkhqgZy

 Klh]hf_lZl_ev a_jghm[hjhqguc a_jghhqbklbl_evguc kg_]hm[hjhqgZy jZkkZ^hihkZ^hqgZy fZrbgZ dZjlhn_e_kZ`Ze dZ a_jghih]jmaqbd h\hs_ojZgbebs_ dhjg_ieh^hojZgbebs_

evghk_fyhqbklbl_evguc Z]j_]Zl \j_fyij_ijh\h`^_gb_ Â? Â? Â? Â? Â? Â? Fheh^hc²fheh^fheh^hfheh^ufheh^Zijyfhc² Â? Â? Â? Â? Â? Â? ijyfh Â? \_k_euc Â? ijyf ijyfu ijyfZ ² \_k_e \_k_eh \_k_eu Â? Â? Â? Â? Â? Â? Â? Â? Â? \_k_eZ`b\hc²`b\`b\h`b\u`b\ZkeZ[uc²keZ[keZ[h Â? Â? Â? Â? lbobc² Â? Â? lboh Â? keZ[ukeZ[Z lbo lbob lboZ ² l\zj^ Â? l\_j^uc Â? kf_euc Â? p_eh Â? Â? Â? Â? Â? l\zj^hl\zj^ul\_j^Zp_euc²p_e p_eu p_eZ Â? Â? Â? Â? Â? Â? Â? Â? ²kf_ekf_ehkf_eukf_eZdjZldbc²djZlhddjZldhdjZldb Â? djZldZ IjZ\^mfhe\blvfheh^bpZ M`b \ijyfv[ueZpZjbpZ <ukhdZkljhcgZ[_eZ B mfhfb \k_f\ayeZ GhaZlh]hj^Zehfeb\Z K\h_gjZ\gZ b j_\gb\Z  M`jmfygblhk_gvde_gu : _evgbda_e_g b l_gbkl :FZcdh\

 DZdfhckZ^bdk\_` b a_e_g JZkimklbeZkv\ g_fkbj_gv :Ie_s__\
 A^_kvf_^e_ggu j_db LmfZggu ha_jZ B \k_mkdhevaZ_lhl[_]eh]h\ahjZ GJue_gdh\

  b B g_[hk_j^blhb \_l_jk_j^bl K_j^blucklZjbdgZkdZf_cd_kb^bl WMki_gkdbc B b   Mfguc b [_a^_g_] [h]Zl Dhj_gv mq_gby ]hj_d^Z ieh^ keZ^hd  Kdmq_g ^_gv ^h \_q_jZ dheb ^_eZlv g_q_]h KZfklZj^Z^mrZfheh^Z >eymf_ehcjmdb\k_jZ[hlue_] db ;_^_g g_ lhl m dh]h fZeh Z lhl dhfm fZeh  G_ ^hjh] ih^Zjhd^hjh]Zex[h\v =hehki_\mq]hjqbqgbd`]mq^m[fh]mqfhjhalj_kdmq e_k^j_fmqgZiblhdrbimqeZg^uriZomqdZdlmkdhexqklZjbd gbsfZeurijb]h`f_^\_`hghdg_mdex` V ihke_rbiysbogZdhgp_keh\ Â&#x2039; ii  

QZklvj_qbb ^hiheg]jZf fZlbq_kdbcijbagZd

Ijbf_ju

Bfykms_kl\bl_evgh_kde furv^hqvjhkdhrvihfhsv Bfykms_kl\bl_evgh_bebkde emq fgh]h lmq \jZq hdheh ^Zq =eZ]he b^_rv ^hklbqv kijyqv mf gh`vkl_j_qv DjZldh_ijbeZ]Zl_evgh_ iZomq lj_kdmq dhexq iju ]mq

  L_q_gb_ m wlhc j_db kihdhcgh_  K_]h^gy j_[_ghd kihdh_g  KlZjuc ^m[ \ukhd fh]mq  Wlhl ^hf klZjuc Hg ahe gZf_gy HgZ [hevgZ ]jbiihf GZrZkljZgZ [h]Z lZ g_nlvx Kheb jZkl\hjbfu \ \h^_ AZcpu jh[db b hklh jh`gu Hg kihkh[_g d fmaud_ IjhkljZgkl\h [_kdhg_q gh 


o

o

o

 Kbe_g q_f" mfhf jmfyg hl q_]h" hl fhjhaZ gm`_g o o dhfm" gZjh^m ihoh` gZ dh]h" gZ iZim oheh^_g hl q_]h" hl o o kljZoZebihd hlq_]h" hl\Zj_gvykihkh[_g gZqlh" gZih^\b] Â? Â? Â? Â? Â? iZog_l lj_kdmqbc lj_kd dhexqbc dhe_l Â? IZomqbc Â? Â? Â? Â? Â? Â? g_nlv e_[_^bguc e_[_^v ijyfhc Â? af_bguc af_b g_nlyghc Â? Â? Â? ijyfh ebimqbc ebidbc 

kjkl

  Aeu_ yaudb kljZrg__ ibklhe_lZ : =jb[h_^h\

kjkl kjkl IjZ\^Z k\_le__ khegpZ  >h[jZy keZ\Z ^hjh`_ [h]Zlkl\Z kjkl

kjkl

 Mljh \_q_jZ fm^j_g__  FZe_gvdh_ ^_eh emqr_ [hevrh]h kjkl

[_a^_evy Kdmihc[h]Zq [_^g__ s_^jh]h[_^gydZ ;_kq_klv_ kjkl

om`_ kf_jlb

 KZfu_[hevrb_ `b\hlgu_`b\rb_^hkboihjgZA_f e_ ² ys_ju \_k bo ^hklb]Ze \hkvfb^_kylb lhgg  GZb[he__ keh`guc yaud \ fbj _ ² dblZckdbc Z kZfZy ^ebggZy Za[mdZ

hgZ kh^_j`bl [md\u ² \ dof_jkdhf yaud_ Ba \k_o klb obcguo [_^kl\bc gZb[hevrbc ms_j[ ijbqbgyxl gZ\h^g_gby

 Ih^a_fgh_ha_jhdhlhjh_h[gZjm`_ghgZk_\_j_ GZfb[bb 

hdZaZehkv kZfuf [hevrbf \ fbj _  Lmgg_ev dhlhjuc ijh e_]Z_lih^j_dhc?\njZly\ey_lkygZb[he__klZjuf lmgg_e_f\

fbj_ _]h\hajZklhdhehq_luj_olukyqe_l KZfu_[hevrb_  `b\hlgu_ dZdb_" ² kZfu_ [hevrb_ KZfu_ [hev rb_²bfyijbeZ]h[hagZqZ_lijbagZdij_^f_lZ Gn²[hevrhc DZq_kl\_ggh_ Mihlj_[e_gh\ iheghcnhjf_\ ij_\hkoh^ghckl_i_gb kjZ\g_gby\hfgq\ Bi < ij_^eh`_gbby\ey_lkyhij_^_e_gb_f Ih^a_fgh_ ha_jh dZdh_" ² ih^a_fgh_ Ih^a_fgh_ ² bfy ijb eZ]h[hagZqZ_lijbagZdij_^f_lZ 


Gn²ih^a_fguc Hlghkbl_evgh_ Mihlj_[e_gh\ nhjf__^qkjjBi < ij_^eh`_gbby\ey_lkyhij_^_e_gb_f

 Â? Â? Â? Â? Â? DjZkb\uc²djZkb\__ZddmjZlguc²ZddmjZlg__k\h[h^ Â? Â? Â? Â? guc²k\h[h^g__kihdhcguc²kihdhcg__fZkkh\uc ² [he__ Â? Â? Â? fZkkh\ucm^h[guc²m^h[g__ Â? Â? Â? Â? Â? Â? Lm]hc²lm`_[ebadbc²[eb`_fy]dbc²fy]q_`Zjdbc Â? Â? Â? Â? Â? Â? Â? ²`Zjq_]eZ^dbc²]eZ`_a\hgdbc²a\hgq_qmldbc²qmlq_ Â? Â? Â? `_kldbc²`_klq_ Â? Â? Â? Â? ;hevrhc²[he__[hevrhc[hevr_^Ze_dbc²[he__^Z Â? Â? Â? Â? Â? Â? Â? e_dbc^Zevr_^he]bc²[he__^he]bc^hevr_iha^gbc²[h Â? Â? Â? Â? Â? Â? Â? e__iha^gbciha`_]hjvdbc²[he__]hjvdbc]hjr_ Â? Â? Â? Â? Ohjhrbc²emqr_iehohc²om`_ Â? Â? Â? Â? ² kZfuc qmldbc  DjZkb\uc ² djZkb\_crbc qmldbc Â? Â? Â? Â? Â? kihkh[guc²kihkh[g_crbcmijyfuc²mijyf_crbcijhqguc Â? Â? Â? ²ijhqg_crbcfheh^hc²kZfucfheh^hc Â? Â? Â? Â? Â? J_^dbc²j_^qZcrbce_]dbc² e_]qZcrbc yjdbc ² Â?yj Â? Â? Â? Â? Â? qZcrbc jZggbc² kZfuc jZggbc lhgdbc² lhgqZcrbc ojmi Â? Â? Â? ²kZfuc [hevrhcfZe_gvdbc Â? dbc²kZfuc ojmidbc [hevrhc Â? ²kZfucfZe_gvdbc Â? Â? Â? Â? Iehohc²om^rbcohjhrbc²emqrbc ŠA^jZ\kl\mca_jdZevp_ ŠLuij_djZkgZkihjmg_l kdZ`b Gh`b\_l[_a\kydhc >Z\kxijZ\^m^heh`b keZ\u Y evgZk\_l_\k_ofbe__ Kj_^va_e_guy ^m[jZ\u <k_ojmfyg_c b [_e__"ÂŞ M k_fb[h]Zluj_c B _ca_jdZevp_\ hl\_l LZqlh\k_` l_[yfbe_cÂŞ<k_ofbe__ Y ev dZdh\Z" ² \k_o fbe__ <k_o fbe__ ² ijbeZ]Z l_evgh_h[hagZqZ_lijbagZdij_^f_lZ Gn²fbeuc


DZq_kl\_ggh_ Mihlj_[e_gh\ iheghcnhjf_\ khklZ\ghcij_\hkoh^ ghckl_i_gb\ _^q < ij_^eh`_gbby\ey_lkykdZam_fuf @b\_l lZqlh^_eZ_l"²`b\_l@b\_l²]eZ]heh[hagZqZ _l^_ckl\b_ Gn²`blv G_\ha\jg_kh\\b^kij Mihlj_[e_g\ nhjf_baty\gZdegZkl\j_^qe < ij_^eh`_gbby\ey_lkykdZam_fuf ;h]Zluj_c `b\_l m dh]h" ² m [h]Zluj_c M [h]Zluj_c ² bfy kmsh[hagZqZ_lij_^f_l Gn²[h]Zlujv GZjbph^mrfjkde Mihlj_[e_gh\ nhjf_fgqJi < ij_^eh`_gbby\ey_lkyh[klhyl_evkl\hf Ij_^jZkk\_lgZylbrbgZ ijbe

kms

]eZ]

< g_h[udgh\_gghc gbdh]^Z g_ keuoZgghc lbrbg_ aZjh`^Z kms

kms

]eZ]

kms

ijbe

kms

_lky jZkk\_l G_[h gZ \hklhd_ a_e_g__l =hem[uf ojmklZe_f aZ ]eZ]

kms

kms

ijbe

kms

kms

]eZ]

]hjZ_lkygZaZj_<_g_jZWlhemqr__\j_fykmlhd?s_\k_kibl ]eZ] kms

kms

]eZ]

]eZ]

kms

kms

Kibl \h^Z kiyl dm\rbgdb kiyl mldgm\rbkv ghkZfb \ dhjy]b kms

]eZ]

kms

kms

kms

]eZ]

ju[ukiylilbpub lhevdhkh\ue_lZxlhdhehdhkljZf_^e_ggh kms

ijbe

kms

b [_krmfghdZddhfvy[_eh]himoZ kms

]eZ]

]eZ]

kms

]eZ]

Dhl_ehdk_j^blkyb [hjfhq_lgZh]g_Fuihq_fmlh]h\hjbf kms

]eZ]

]eZ]

kms

ijbe

kms

r_ihlhf²[hbfkykim]gmlvjZkk\_lK `_klygufk\bklhfijh ]eZ]

kms

kms

]eZ]

]eZ]

kms

]eZ]

ghkylkymldbLmfZggZqbgZ_ldem[blvkygZ^\h^hcFugZ\Zeb kms

kms

kms

]eZ]

]eZ]

ijbe

\Z_f\ dhkl_j]hjukmqv_\b kfhljbfdZdih^ufZ_lkyh]jhfgh_ ijbe

kms

kms

ijbe

ijbe

kms

[_eh_khegp_²khegp_[_kdhg_qgh]he_lg_]h^gy
OjmklZe_f aZ]hjZ_lky q_f" ² ojmklZe_f OjmklZe_f ² bfy kms h[hagZqZ_lij_^f_l Gn²ojmklZev GZjbpg_h^mrfjkde Mihlj_[e_gh\ nhjf__^qL\i < ij_^eh`_gbby\ey_lkyh[klhyl_evkl\hf Ijhghkylky mldb qlh ^_eZxl" ² ijhghkylky Ijhghkylky ² ]eZ]he h[hagZqZ_l^_ckl\b_ij_^f_lZ Gn²ijhghkblvky <ha\jg_kh\\b^kij Mihlj_[e_g\ nhjf_baty\gZdegZkl\jfgqe < ij_^eh`_gbby\ey_lkykdZam_fuf ;_kdhg_qgh]h ^gy dZdh]h" ² [_kdhg_qgh]h ;_kdhg_qgh]h ² bfy ijb eZ]h[hagZqZ_lijbagZdij_^f_lZ Gn²[_kdhg_qguc DZq_kl\_ggh_ Mihlj_[e_gh\ iheghcnhjf_\ _^qJi < ij_^eh`_gbby\ey_lkyhij_^_e_gb_f  Nml[hebklm^ZjbeihfyqmM^ZjbeagZqbl_]hgh]ZhdZaZ eZhij_^_e_ggh_\ha^_ckl\b_gZfyq b kdhjhklv fyqZ m\_eb qbeZkv Dgb`gZyj_qv

 K_j_`ZgZdZlu\Z_lfyqgZ<Zgvdmb lhl²[Zp²g_h`b ^Zggh[v_lk oh^mFyqkhk\bklhfe_lbl\ \hjhlZ JZa]h\hj gZyj_qv

²fgh]h² ²fgh]h JK gh JK hh h[s_gb_ khh[s_gb_Домашняя работа по русскому языку за 5 класс (Ладыженская Т.А.)  

Домашняя работа по русскому языку за 5 класс (Ладыженская Т.А.)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you