Page 1

N째 1 w d s t c k pa p e r 1 2013


the borderline project_ the narcistics_ floodlands_ chandelier_ memento chair_ the whale_ the lpb_ legacy of the wild_ concrete | symbiosis_ horny chunk_ altar_ bellamp_ pulp_ X wim verzantvoort X jesse sanderson X chiel kuijl X kevin de winter X merel & sara X akko goldenbeld X jo meesters

graphic design

photography

styling & set

a special thanks to

by gorillasalad

cover & page 26

cover & page 26

eventvenue houseofamsterdam.com

roel geboers_

by semuel souhuwat_

by zoĂŤ nina schaad_

individualsatamfi.nl

gorillasalad.nl jesse sanderson collection by maarten schrĂśder_ pulp collection by lisa klappe_ legacy of the wild studioshoot by bas de jager_

2


WDSTCK is a collective of entry to mid-career artists. Inspired by craftsmanship, with a shared perspective on aesthetics, we create an array of art, design and architecture. We work both commissioned and non-commissioned. Fueled by our individual expertise and vision, we advise and guide design projects from A to Z. Each collection introduces a new selection of designstories that contribute to our ever-growing creative foundation. WDSTCK is een collectief van entry tot mid-career kunstenaars. Bevlogen door ambacht, met een gedeelde kijk op esthetiek, creĂŤren we een scala aan kunst, design en architectuur. We werken zowel in opdracht als op eigen initiatief. Op basis van onze individuele expertise en visie adviseren en begeleiden we design projecten van A tot Z. Elke collectie introduceert

een

nieuwe

selectie

ontwerpverhalen die bijdragen aan ons groeiend creatief fundament.

3


From cultivating to sourcing and transportation. Economic considerations dominate the way we approach nature and its forms. This straightforward idea is in great contrast to the uncontrollable and asymmetrical shapes nature creates itself. The Borderline project arose from a search for balance between the rectilinear and flowing. It all started with the Proud Outsider outdoor couch, as a statement in a clean cut cityscape. Which naturally resulted in a stream of designs on an increasing scale.

LIJNENSPEL & BALANS Van en

het het

cultiveren

tot

transport.

Economische

sourcing

overwegingen domineren de manier waarop we de natuur en haar vormen benaderen. Dat recht toe, recht aan idee is in groot contrast met de oncontroleerbare en asymmetrische vormen die natuur zelf creĂŤert. Het Borderline project is ontstaan uit een zoektocht naar de balans tussen het rechtlijnige en vloeiende. Het is ooit begonnen met de Proud Outsider buitenbank, als statement in een strak stadsbeeld. Daaruit vloeide, als vanzelf, een stroom aan ontwerpen op steeds grotere schaal.

FLOWING LINES & BALANCE X wim verzantvoort

BBQ House Bearing-the-Burden Crossing the Line The Proud couch The Rain THE SHELL The VoliĂŠre

the BORDERLIne project_

4


5

proud couch_

bearing-the-burden_


volière_

the BORDERLIne project_

From an aviary, pillars, and tree houses to showers lampposts. The possibilities endless for applications indoors and outdoors. Van een volière, steunpilaren en speeltoestellen, douches

en

mogelijkheden

tot

boomhutten,

lantaarnpalen. en

De

toepassingen

zijn eindeloos zowel binnen- als buitenshuis.

6

play and are both


7

the shell_

bbq house_

the rain_

crossing the line_


the narcistics_

X JESSE SANDERSON

Humanity tries to dominate nature. Wildlife, however, adapts. This contrast inspired me to let nature determine the design process. The result is two seating objects that emit an animal dominance with their stately posture. DE HAND DER NATUUR De

mens

te

domineren.

probeert

de

Wilde

natuur dieren,

daarentegen, passen zich aan. Deze tegenstelling inspireerde me om de natuur vormbepalend te laten zijn in het ontwerpproces. Het resultaat is een tweetal zitobjecten die met hun statige houding een dierlijke dominantie uitstralen.

nature’s call

8


jesse sanderson Imperfection & Simplicity Imperfectie & Soberheid As a designer I am fascinated the choices, images and incentives Als ontwerper ben ik gefascineerd door het eindeloze vermaak. Alles lijkt constant beter, by imperfection. Materials that confront me on a daily basis. imperfectie. Materialen met kleurnuances, nieuwer en strakker te moeten. Een tendens die with different shades of color, The conspicuous consumption. The asymmetrische verhoudingen, organische me doet verlangen naar de Calvinistische tijd asymmetric proportions, organic endless entertainment. It seems vormen en oneven structuren inspireren me. waarin soberheid, zuinigheid en lijdzaamheid shapes and uneven structures like everything constantly needs to Onbewerkte natuurlijke materialen die zijn de boventoon voerden. Dit verlangen naar inspire me. Natural raw materials be better, newer and more austere. aangetast door verweer en veroudering vertellen eenvoud is te herkennen in mijn ontwerpen. that are affected by weathering A trend that makes me long for the een verhaal over herkomst en geschiedenis dat en aging tell a story about the Calvinistic times of frugality, ik zo veel mogelijk wil benadrukken. Daarnaast origin and history that I aim to thrift and perseverance. My work geven de keuzes, beelden en prikkels waarmee emphasize wherever possible. On is a way to show this desire for ik dagelijks word geconfronteerd me een the other hand I feel strained by simplicity. opgejaagd gevoel. De opzichtige consumptie,

9


floodlands_ My fascination for insects and mass behaviour was the inspiration to construct my first miniature biotope art installation. The design was inspired by rhizome growth – a biological principle in which organisms come into existence from a nucleation phase with strands, which again exists from different strands and so on. The green element of this installation triggered me to create a larger version outdoors. Out there, I was challenged with an open space waiting to be captured by connection. By experimenting and playing with the space I intuitively realised where the core of the network, the area where all lines come together, should be. One by one, rope by rope, plank by plank, I created and connected a unit that continuously moved, due to its floating construction. In addition I discovered a ripple effect that emphasized the construction of my work. Like a wave in a swimming pool, movement spread to every corner, bounced back and seemed to be absorbed, to pop up somewhere else a moment later. In the following edition I added a variety of weights on specific points in the network to create continuous instability. I realised the weights could be replaced by people. This led to a massive architectural design in which networks, or as I like to call them Floodlands, are constructed over land, sea, nature and in the air. Made from natural materials, placed in harmony with nature. Next, I started to design functional objects like hammocks, couches, tree houses and stairs using the same technique. I’m still surprised to discover new applications every day. My floodlands are the neverending challenge that turned out to be my signature as a designer.

natural connection, growth & movement X chiel kuijl

NATUURLIJKE VERBINDING, GROEI & BEWEGING Vanuit een fascinatie voor insecten en

Eén voor één, touw, voor touw,

land, zee, door de natuur en in de

massagedrag ben ik begonnen met

plank voor plank kwam ik tot een

lucht geconstrueerd zouden kunnen

het ophangen en verbinden van een

samenhangend geheel dat blijvend

worden. Bestaande uit natuurlijke

miniatuur biotoop als kunstinstallatie.

in beweging bleef dankzij de open

materialen,

Het ontwerp is geïnspireerd op de

hang constructie. Daarnaast ontdekte

natuur geplaatst. Vervolgens ben ik

rizomatische groei – een principe

ik een golfbeweging die de structuur

begonnen met het ontwerpen van

uit de biologie waarbij organismen

van mijn werk zichtbaar maakte.

functionele objecten als hangstoelen,

ontstaan vanuit een groeikern met

Als

banken,

uitlopers,

weer

verspreidde de beweging zich naar

op basis van dezelfde techniek.

bestaan uit verschillende uitlopers,

alle uithoeken, kaatste het terug en

Het verrast me keer op keer hoe

enzovoorts.

karakter

leek het te worden geabsorbeerd om

veelzijdig de toepassingen van deze

van de installatie triggerde me om

vervolgens op een andere plek weer

techniek zijn. Netwerken blijven een

op grotere schaal een versie in de

op te duiken. Door in een volgende

uitdaging en vormen inmiddels mijn

buitenlucht te creëren. Daar werd

versie verschillende gewichten op

handtekening als kunstenaar.

ik geconfronteerd met een grote

specifieke

vrije ruimte die ik door verbinding

creëerde ik een oneindige disbalans.

moest

te

Ik realiseerde me dat de gewichten

experimenteren en in te spelen op

vervangen zouden kunnen worden

de ruimte werd intuïtief geleidelijk

door

duidelijk waar het hart van het

resulteerde

netwerk, de plek waar de lijnen

architectonisch ontwerp waarbij mijn

samenkomen, zich moest begeven.

netwerken, oftewel Floodlands, over

die

zien

op

Het

te

zichzelf groene

vangen.

Door

een

golf

een

punten

mensen.

10

in

in

te

Deze een

zwembad,

in

harmonie

boomhutten

met

en

de

trappen

bevestigen

vertaalslag grootschalig

FLOATING FLOATING FLOATING FLOATING

CHAIR DIVAN TERRACE STAIRCASe


chandelier_

grand spaces, grand objects

X wim verzantvoort

The Chandelier originated as a worklight in my shed of 7000m3. In my opinion, grand spaces require grand objects. GROOTSE RUIMTES, GROOTSE OBJECTEN De

Chandelier

is

ontstaan

als

werklamp in mijn loods van 7000m3. Grootse ruimtes vereisen in mijn ogen grootse objecten.

wim verzantvoort Free & Boundless Vrij & Grenzeloos As an autodidact I’m not tied to Als autodidact voel ik me niet gebonden aan de the laws of design. Whether it wetten van design. Of het nu gaat om object comes to objects or landscape of landschaps concepten, ik ben altijd op concepts, I’m always looking for zoek naar manieren om grenzen te verkennen. ways to explore boundaries. My Mijn werk ontstaat veelal op intuïtie vanuit die work arises from intuition based onbegrensde fantasie. Ik ontwerp vanuit het on that boundless imagination. geheel, nooit voorzichtig, op zoek naar grootste I start with the whole picture, vormen en gedurfde statements. Mijn fascinatie not too careful, in search for voor organische vormen is de basis voor mijn big shapes and bold figures. My blijvende zoektocht naar adaptieve materialen. fascination with organic shapes fuel my continuous quest for adaptive materials.

12


the whale_

organic shaping technique

X wim verzantvoort The Whale green sculpture shows how technology and design can reinforce one another when build on the same principle. It is a fusion of the organic shapes that have become my signature over the recent years and the, by Phoenix 3D developed, pressing technique that makes it possible to convert metal into organic shapes. ORGANSICHE VORMTECHNIEK The Whale groen sculptuur laat zien hoe techniek en design elkaar kunnen versterken

wanneer

ze

uitgaan

van hetzelfde principe. Het is een samensmelting van de organische vormen die in de afgelopen jaren mijn handtekening zijn geworden en de door Phoenix 3D ontwikkelde perstechniek die het mogelijk maakt metaal in organische vormen om te zetten.

Nomination Green Building Award 2012, Floriade

austerity X JESSE SANDERSON The Memento Chair is inspired by a wooden school chair from the 50s that, at the time, mainly was designed out practical reasons. With this replica in saddle leather and metal I try to capture the same sense of simplicity. frugaliteit De Memento Chair is geïnspireerd op een houten schoolstoel uit de jaren ’50 die destijds hoofdzakelijk vanuit praktisch oogpunt werd ontworpen. Met mijn replica in tuigleer en metaal probeer

ik

dezelfde

eenvoud

te

vangen.

memento chair_ 13


THE LOVE, THE PAIN, THE BEAUTY

The Love, the Pain, the Beauty originated at time in which I was triggered by the paradox between love and sorrow. During the design process I was dealing with questions such as; What is true love? What kind of experience is it? What is the beauty of it? Is it about capturing the moment? Or about longing after the loss? Or do you only truly experience the beauty when you let go? The first ‘The Love, the Pain, the Beauty’ edition in plastic is my visual answer to these questions. With ‘The LPB’ execution in noble metal I tried to reinforce my grip on time. THE LOVE, THE PAIN, THE BEAUTY The Love, the Pain, the Beauty is ontstaan in een fase waarin ik getriggerd werd door de paradox tussen liefde en verdriet. Tijdens het ontwerp traject hield ik me bezig met vragen als; Wat is echte liefde? Hoe ervaar je dat? Wat is er zo mooi aan? Zit het in het bewaken van het moment? Het verlangen na verlies? Of ervaar je de schoonheid pas wanneer je een geliefde daadwerkelijk loslaat? De eerste ‘The Love, the Pain, the Beauty’

uitvoering

van

kunststof

is mijn visueel antwoord op deze vragen. Met The LPB uitvoering in edelmetaal heb ik geprobeerd mijn grip op de tijd te bekrachtigen.

X kevin de winter

the lpb_ kevin de winter Philosophical Quests Filosofische Waarheidsvindingen I am a dreamer. As a kid I started for the truth. I live surrounded by Ik ben een dromer. Als kind hield ik me zodat ik de grens tussen mijn werk en mijn asking questions like ‘What is my work so I am able to consiously al bezig met levensvragen als ‘Waarom beleefwereld bewust kan analyseren. Ontwerpen faith or status?’. Looking for the analyze the boundary between my bestaat geloof of status?’. Op zoek naar de ontwikkelen zich als knooppunten van gevoelens influence of cultures and inspired work and my perception. Designs invloed van culturen en geïnspireerd door en ratio die ik als notitieblokjes bijwerk of by marketingtechniques, I analyzed evolve as nodes of feelings and marketingtechnieken analyseerde ik gedrag juist uitgum. Ik gebruik kunst als instrument om behavior and thinking patterns. reason that I update or erase like en denkpatronen. Vervolgens probeerde momenten vast te houden en mijn bevindingen With that knowledge I tried to notepads. I use art as a tool to ik met die kennis andermans gevoelens en en levenservaringen te verwerken. manipulate others feelings and capture moments and process my ervaringen te manipuleren. Mijn kunstwerken experiences. My artworks are still findings and my life experiences. ontstaan nog steeds vanuit die zoektocht naar accumulating from that same quest waarheidsvindingen. Ik woon tussen mijn werk

14


legacy of the wild_

X jesse sanderson

I get inspired by the appearance of branches after years of weathering. When the sapwood decays under the influence of rain and insects, the heartwood leaves a characteristic structure that reminds me of human muscles. By bronzing a number of fragile branches and combining them with a second hand jackal fur, the LOTW became a seating object that captures the imagination.

Ik raak ge誰nspireerd door de vormen die takken aannemen na jarenlang verweer.

Wanneer

spinthout

en insecten, laat het kernhout een karakteristieke structuur achter die aan het menselijke spierenstelsel doet denken. Door een aantal fragiele takken te verbronzen en deze te combineren met een tweedehands jakhals zitobject

kleed

is

de

geworden

verbeelding spreekt.

15

het

vergaat onder invloed van regen

LOTW dat

tot

een de


horny chunk_ Sensual shapes

X jesse sanderson

I’m always in search of ways to emphasize the authentic forms of the materials I work with. By slightly polishing the Horny Chunk trunks I was able to preserve the sensual shapes of the wood. sensuele vormen Ik

ben

blijvend

op

zoek

naar

manieren om de authentieke vormen van de materialen waarmee ik werk te benadrukken. Door de Horny Chunk stammen licht te polijsten heb ik de sensuele vormen van het hout weten te behouden.

16


17


LIMITED EDITION COLLECTION DUE TO RARE MATERIAL Bellamp Cylinder Bellamp Stolp

bellamp_ 18


X akko goldenbeld

During one of my visits to the local metal junkyard, I found a couple of scrap air tanks. I was instantly mesmerized by the form and light reflecting metal. The long serene sounds the tanks created on my way home made a lasting impression on me. After a few experiments I discovered that the metal slightly changed in color when heated by light. This combination of effects gave me the idea to design a lamp that transmits sound when you turn it on. With the Bellamp I hope to capture a sense of calmness and create awareness in a world that seems to travel faster than light.

LICHT & MUZIEK Tijdens een van mijn bezoeken aan de lokale sloop vond ik een paar afgedankte luchttanks. Ik was meteen verkocht door de vorm en het licht verweerde metaal. Het lange serene geluid dat de tanks creëerden op weg naar huis maakte een blijvende indruk

op

me.

Na

een

aantal

experimenten ontdekte ik dat het metaal bij verwarming licht van kleur veranderd doordat de warmte visueel blijft hangen. De combinatie van effecten brachten me op het idee een hanglamp te ontwerpen die een klank uitzendt wanneer je hem aanzet. Met de Bellamp hoop ik een moment van berusting en bewustwording te creëren in een wereld die sneller voorbij lijkt te vliegen dan het licht.

LIGHT & MUSIC

akko goldenbeld Metal, Music & Interaction Metaal, Muziek & Interactie As a child I remember watching my Als klein kind zag ik hoe mijn vader father work with large machinery. met grote machines werkte. Massieve Massive hulks made of powerful gevaartes van krachtige materialen die materials with sharp edges that met hun scherpe randen grote indruk op made quite an impression on me. me maakten. Die indruk is uitgegroeid That impression quickly changed tot een fascinatie voor metalen. Metaal into a fascination for metals. is oneindig duurzaam. Het vergaat niet, Metal is forever durable, does not kan roesten, oxideren, glimmen en kent decay, can become rusty, oxidate talloze manieren om het te bewerken or shine and knows numerous ways en vervormen. Dat maakt de uitdaging to change and deform. This makes ermee aan de slag te gaan des te groter. it that more challenging to work Ik breng geregeld een bezoek aan de with. I regularly visit the sloop en verzamel daar in het moment metal junkyard to let myself get wat me inspireert. Ik heb een voorkeur inspired by what I find. I prefer voor verweerde materialen omdat weathered materials because they deze een unieke uistraling hebben die have a unique look that is hard lastig te reproduceren is. Geluid is een to reproduce. Sound is another ander belangrijk element in mijn werk. important element in my work. As a Als muzikant word ik er dagelijks mee musician it continuously surrounds omgeven en het voelt niet meer dan me, therefor it feels natural to logisch hier een vorm van interactie mee create a form of interaction with te creëren in mijn kunstwerken. Mijn it in my art. My design process ontwerpproces is gebaseerd op gevoel is based on what I feel and my en intuïtie, vergelijkbaar met de manier intuition, similar to how I compose waarop ik mijn muziek componeer. Door my music. By experimenting and te experimenteren en improviseren ontdek improvising I slowly discover the ik wat het beste werkt en dat leidt meestal best approach which often leads tot aangename verrassingen. to pleasant surprises.

19


20


altar_ X jesse sanderson

I admire the grain and growth rings of trees in the same way I admire the wrinkles of mankind. An unique network of lines with patterns and knots. By sawing the treetrunks in solid slices and adapting them as little as possible, I am able to preserve the unique character of each tree. karakteristiek lijnenspel Ik bewonder de nerven en jaarringen van bomen zoals ik de rimpels van de mens bewonder. Een uniek lijnenspel vol patronen en noesten. Door de boomstammen in massieve plakken te zagen en deze zo min mogelijk te bewerken, blijft het unieke karakter van elke boom behouden.

characteristic lining

FreeFlow Natural vaulted sides Clean Cut Straight sides The Altar table tops are available on request and tailor made of local wood depending on the current offer.

21


concrete | symbiosis_

Concrete | Symbiosis was inspired by the way nature spreads itself at random and finds its way through the city. From tree roots that push up the asphalt to street corners filled with wild plants and concrete buildings decorated with moss. A world of undervalued wild nature in cities full of objects derived from the human mind. In concrete, that

same mind happens to be the ideal growth base for a miniature biotope, thanks to its flowing curves. Moss can be found at every corner of the city, it easily covers a surface and doesn’t need much to survive. Joining forces of expertise Merel and Sara created a green sculpture that pleads for a revaluation of urban nature.

herwaardeer de stadsnatuur

dankzij de golvende welvingen, de

Concrete | Symbiosis is geïnspireerd

ideale groeibasis vormt voor een

op de manier waarop de natuur zich

miniatuur biotoop. Mos is overal in

een wilde weg baant door de stad. Van

de stad te vinden, overgroeit een

boomwortels die het asfalt omhoog

oppervlakte met gemak en heeft niet

duwen, tot straathoeken gevuld met

veel nodig om te overleven. Merel

wilde plantjes en betonnen gebouwen

en Sara bundelden hun krachten in

versierd met mos. In de stad bevindt

expertises en creëerden een miniatuur

zich

groen sculptuur die pleit voor een

een

verborgen

wereld

aan

natuur tussen kunstmatige objecten

herwaardering van de stadsnatuur.

ontsproten uit het menseljke brein. Hetzelfde brein dat in betonvorm,

X merel & sara

cityscape revaluation

sara martin Natural tracks of time. Natuurlijke Sporen van de Tijd As a textile designer, I get Als textiel ontwerper raak ik geïnspireerd door inspired by the natural tracks de natuurlijke sporen die de tijd achterlaat. Denk of time. From spreading bacteria, aan bacteriën die zich verspreiden, schimmels die multiplying fungus to the way a zich vermenigvuldigen en de manier waarop een biotope developes. I like to show biotoop zich in vloeiende vormen ontwikkelt. Ik the unappreciated beauty of that ben er op uit de ondergewaardeerde schoonheid growth process. By experimenting I van dat groeiproces te belichten. Door middel research the influence of tracks van experimenten onderzoek ik hoe sporen van on materials and their properties. invloed zijn op verschillende materialen en diens My artefacts are simply a direct eigenschappen. Mijn artefacten zijn simpelweg translation of insights. een directe vertaalslag van mijn bevindingen.

22


merel slootheer Duality & Perception I am fascinated with the philosophy to the ‘zwischenraum’ the grey of duality, the human anatomy and area between the two extremes. My the body-mind debate. I study these way of working is comparable to generally accepted theories and intensive scientifical research. systems, hoping to find clarity in I am continuously in search of this multidynamic world. The idea synergy between content, materials of something not being able to exist and implementation and ways to make without an inevitable counterpart my insights visual and tangible. interests me. From order to chaos, mind and body, nature and culture Dualiteit & Inzicht Ik ben gefascineerd door de filosofische kijk

chaos, lichaam en geest, natuur en cultuur tot

op dualiteit, de menselijke anatomie en het

de 'zwischenraum', het grijze gebied tussen

lichaam-geestdebat.

twee uitersten. Mijn manier van werken is te

Ik

bestudeer

dit

soort

algemeen geaccepteerde theorieën en systemen

vergelijken

met

intensief

wetenschappelijk

in de hoop duidelijkheid te scheppen in deze

onderzoek. Ik ben voortdurend op zoek naar

multidynamische wereld. Het idee dat niets

synergie in inhoud, materiaal en uitvoering

zonder

en manieren om mijn bevindingen visueel en

een

vanzelfsprekende

tegenhanger

kan bestaan blijft me boeien. Van orde en

23

tastbaar inzichtelijk te maken.


pulp_ Several years ago, while researching different types of crafting, I discovered the Amish culture. A strict religious community from North-America, in which self-sufficiency and frugality are top priorities in their way of life. I created the the hand-made PULP collection from that same principle. The base material is simply newspaper scraps, glue, black ink and water, or in other words pulp. The mold shapes were derived from classic pots and dishes. I apply the mixture on to the mold in several stages and once its dry, I split the pulp shell and glue the parts together. The inside is treated with a water-repellent epoxy resin creating a fragile looking, yet robust functional object. By experimenting with objects on a larger scale, I discovered that this technique is also suitable for heavier constructions. PULP has been a passion project that continues to evolve for as long as I keep finding challenging applications for my technique.

X jo meesters

frugal craftmanship

sober vakmanschap Tijdens

een

onderzoek

verschillende

naar

ambachtsvormen

ontdekte ik een aantal jaar geleden de

Amish.

Een

gemeenschap waarin

uit

streng

gelovige

Noord-Amerika

zelfvoorzienendheid

en

eenvoud voorop staan in de sobere manier van leven. De handgemaakte PULP collectie creĂŤerde ik vanuit dezelfde visie. Het basis materiaal is

simpelweg

versnipperd

krantenpapier, lijm, zwarte inkt en water, oftewel pulp. De malvormen zijn

overgenomen

van

klassieke

potten en schalen. Ik breng het mengsel in meerdere fases aan op de mal en splijt de pulpschil wanneer

PULP PULP PULP PULP PULP PULP PULP

het geheel droog is en lijm de stukken weer aan elkaar. Vervolgens behandel ik de binnenkant met een waterwerend epoxyhars zodat er een fragiel ogend, maar tegelijkertijd robuust gebruiksobject ontstaat. Door te experimenteren met objecten op grotere schaal ben ik tot de ontdekking

PITCHER VESSEL VASE FURNITURE VASE BOWL LAMP CHAIR TABLE

The selection on this page is nearly a part of the complete PULP collection which includes a wider variation in size and shape. Also available in white & grey.

gekomen dat de techniek ook geschikt is voor zwaardere constructies. PULP is inmiddels een passieproject dat zich blijft ontwikkelen zolang ik uitdagende toepassingen voor mijn techniek ontdek.

24


jo meesters Sustainable Techniques Duurzame Technieken & Materials & Materialen During my youth in the Philippines, Tijdens mijn jeugd op de Filipijnen I was surrounded by arts and werd ik omringd met ambacht en craftsmanship. My interest in the vakmanschap. Mijn interesse in het hoe, how, why and where objects were waarom en waarvan de objecten in mijn made grew into a fascination with omgeving werden gemaakt groeide, productions methods and materials, tijdens mijn opleiding tot ontwerper, uit during my studies to become a tot een fascinatie voor productiewijzen designer. As for today, my studio en materialen. Inmiddels is mijn studio is practically a laboratory where praktisch een laboratorium waarin ik I try to discover new materials nieuwe materialen en technieken probeer and techniques. In addition, te ontdekken. Daarnaast onderzoek ik I explore mechanical processes machinale processen en massaproductie. and mass production. But in the Het thema duurzaamheid vormt end sustainability is the common uiteindelijk de rode draad in mijn werk. thread in my work.

25


office

studio

press & sales inquiries

tweede schinkelstraat 39-43

huizerstraatweg 113a

chiara titahena_

1075 tr amsterdam

1411 gm naarden

chiara@wdstck.eu

the netherlands

the netherlands

+31 (0)20 78 91 861

www.wdstck.eu

info@wdstck.eu

27


www.wdstck.eu

WDSTCK Paper Nº1  

An introduction by WDSTCK, a collective of entry to mid-career artists. Inspired by craftsmanship, with a shared perspective on aesthetics,...