Page 1

KALUSTEET & SomiSTEET

08/06/2011

YhteYstiedot World Design Capital Helsinki 2012 -kalusteet ja somisteet on suunnitellut Kokoro & moi.

KANSI

Muotoilun syyskuu 2012 Poimintoja ohjelmasta

cities of helsinki, espoo, va n ta a , k auni a ine n a nd l a h t i

w w w.w dche l sink i2 012 .f i

w orl d de sign c a pi ta l he l sink i 2 012

ota yhteys info@kokoromoi.com ja pyyd채 tuotteista lis채tietoja.


S i s 채 l ly s A l k u s a n at 3 A R J E N A A R T E E T 4 Pav i l j o n k i 5 A r k k it e ht u u r i m u s e o 6 Designmuseo 7 D E SIGN D IST R I C T H E LSINKI 8 TULLI - J A PA KK A HUON E 9 K A A P E LIT E H DA S 11 Ha b i tare 1 3 T E U R A STA MO 1 4 N 채y t t e ly t 1 5 Avo i m e t ov e t 19 A R KKIT E HTUU R I A 20 Kar t ta 22 K u l k u y ht e y k s i 채 2 3


S y y s k u u ss a 2 0 1 2 e n n ät y s m ä ä r ä m u o t o i l u ta pa h t u m i a Designvuoden tapahtumallisesti vilkkain kuukausi tarjoaa ennennäkemättömän laajan katsauksen muotoiluun. Muotoilun syyskuussa 2012 designpääkaupunki on elävämpi ja kansainvälisempi kuin koskaan. Noin 200 pääosin maksutonta tapahtumaa ilahduttavat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa ja Lahdessa. Kansainvälinen muotoiluyhteisö on vahvasti läsnä eri näyttelyissä ja tapahtumissa. Ohjelma on kaikkien ulottuvilla ja helposti saavutettavissa. Muotoilun syyskuun keskeisiä tapahtumakokonaisuuksia ovat Arjen aarteet -näyttely Suvilahdessa,

Helsinki Design Week, Habitaremessut, Teurastamon Kellohallin toiminnan käynnistyminen ja Paviljongin loppuhuipennus. Tapahtumakeskuksia ovat Suvilahti, Tulli- ja Pakkahuone, Kaapelitehdas, Helsingin Messukeskus, Teurastamon alue ja Paviljonki. Pidät käsissäsi opasta muotoilun syyskuun keskeisiin näyttelyihin, tapahtumapaikkoihin ja kohteisiin. Paljon lisää löydät verkkosivuilta www.wdchelsinki2012.fi, www.helsinkidesignweek.com ja www.habitare.fi.

syyskuun kokonaisuutta. Designpääkaupungin verkkosivujen Vierailijalle-osiosta löydät tekemistä lapsille ja lapsenmielisille, urbaanille löytöretkeilijälle, kulttuurin ystävälle, teknologiaa ja tuunausta sekä herkkusuille ja ruokaintoilijoille. Verkkosivut ja mobiiliapplikaatio WDC 2012 kertovat päivittäin viimeisimmät kuulumiset muotoilun syyskuun maailmasta. Tervetuloa!

Rakensimme myös viisi reittiehdotusta helpottamaan muotoilun

“ S y y s k u u o n d e s i g n pä ä k a u p u n k i v u o d e n v i l k k a i n j a k a n s a i n vä l i s i n k u u k a u s i . Va s ta ava a m u oto i l u n i l o t u l i t u s ta e i S u o m e ss a o l e n ä h t y k o s k a a n a i k a i s e m m i n . Ta pa h t u m i i n t u t u s t u m i n e n o n h e l p p oa , s i l l ä s u u r i n o s a ta r j o n n a s ta o n k a i k i l l e avo i n ta .” Pekka Timonen, de s i g n pä ä k a u p u n g i n j o h taja

“ D e s i g n v u o d e n va i k u t u s n ä k y y s y y s k u u ss a s e lvä s t i . K i i n n o s t u s S u o m e a k o h ta a n o n k o r k e a l l a , j a H e l s i n k i ä p i d e tä ä n m yö s m u o to i l u k e s k u k s e n a , j o h o n k a n n at ta a t u l l a e s i t täy t y m ä ä n . I t s e p i dä n s y ys k u u n k o h o k o h t i n a T u l l i - j a Pa k k a h u o n e e l l e ava u t u va a u u t ta n äy t t e ly t i l a a j a K a a p e l i t e h ta a n ko ko n a i s u ut ta j o ss a k a n s a i n vä l i s e t d e s i g n n äy t t e ly t k o h ta avat 2 0 0 0 0 0 l e g o pa l i k k a a j a ta i d e n äy t t e ly n .” Kar i K o r k m a n , He l s i n k i D e s i g n W ee k i n j o h taja


ARJEN AARTEET S u v i l a h t i , He l s i n k i S ö r n ä i s t e n ra n tat i e 2 2 ta i Kaa s u t e h taa n k at u 1 , 0 0 5 4 0 He l s i n k i Muotoilun minimaailmannäyttely valloittaa Suvilahden ja kutsuu koko perheen mukaan! Arjen aarteet -näyttely antaa ainutlaatuisen laajan katsauksen kansainväliseen muotoiluun. Yli 20 maata esittelee muotoiluaan, ideoitaan ja konseptejaan sekä järjestää erilaisia tapahtumia. Kaiken taustalla on arki – millaista se on eri maissa ja millaisia muotoiluratkaisuja eri maissa on samoihin arjen tilanteisiin.

Näyttelyn runko muodostuu maiden yhteisestä osiosta Kattilahallissa, jossa maat kohtaavat toisensa eri teemojen kautta, mm. yhteisen pöydän ääressä. Yhteisen kokonaisuuden lisäksi maat esittelevät muotoiluaan myös omissa näyttelyissään. Kävijöillä on tilaisuus päästä ottamaan kosketus esimerkiksi pohjoisamerikkalaiseen lasten leikkipaikkaan tai kokeilla irlantilaista hurlingia.

Maksuton näyttely levittäytyy Suvilahden ulko- ja sisätiloihin. Paikalta löytyy niin konttikylä, kahvila, designkauppa kuin kaupunkipuutarhakin. Osallistuvat maat järjestävät kävijöille erilaista ohjelmaa luennoista juhliin. Tekemistä ja koettavaa löytyy niin lapsille kuin aikuisille, muotoilun ammattilaisille ja siitä vaikkapa vain etäisesti kiinnostuneille.

Lisätiedot: www.wdchelsinki2012.fi To r s ta i 6 . 9 . - s u n n u n ta i 16 . 9 . 2 012 M a – P e 12 – 2 0 L a – S u 10 – 2 0 Va pa a s i s ä ä n pä ä s y

Arjen aarteet


DESIGNPÄÄKAUPUNGIN SYDÄN:

Pav i l j o n k i U l l a n l i n n a n k at u 2 - 4 , 0 013 0 He l s i n k i Paviljonki on kaikille avoin tila Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon välissä, jossa voi nähdä ja kokea, mistä designpääkaupunkivuodessa on kysymys. Siellä kehitetään yhdessä parempaa kaupunkia. Kaikki ohjelma on ilmaista. Aalto-yliopiston Puustudion opiskelija- ja asiantuntijaryhmän suunnittelema paviljonki on suomalaisen kestävän puurakentamisen huippunäytös. Paviljongin ovat designpääkaupungin kanssa toteuttaneet Aaltoyliopisto, Arkkitehtuurimuseo, Designmuseo ja UPM. Ohjelman on koordinoinut Demos Helsinki. Paviljonki sulkee ovensa sunnuntaina 16.9.2012. Vielä on aikaa tutustua tarjontaan ja nauttia designpääkaupunkivuoden kohtaamispaikasta! Lisätiedot: www.wdchelsinki2012.fi/paviljonki S u n n u n ta i h i n 1 6 . 9 . 2 01 2 a s t i T i i s ta i – s u n n u n ta i 11 – 2 1 Va pa a s i s ä ä n pä ä s y

Paviljongin ohjelmaa syyskuussa 2012 (tarkat tiedot verkossa) - 1.–2.9. Aktiivisuutta elämään senioreille -tapahtuma, lauantaina 1.9. klo 13.30–15 päivätanssit Eino Grönin kanssa - 2.9. Leffailta: R & A esittää – Haaveita ja painajaisia tulevaisuuden kaupungeista - 4.9. Lukupiiri, Low Carbon Club ja Helsinki Green Drinks - 5.9. UPM Design Day ja Työpaja - 6.9. Yoga goes Paviljonki ja Todellisuuden tutkimus keskus: Utopia - 7.9. Ornamo Design Event - 8.–9.9. Tuunaamo goes Paviljonki: DIY Weekend - 9.9. Saumuriralli ja Leffailta: R & A esittää – Haaveita ja painajaisia tulevaisuuden kaupungeista - 11.9. Lukupiiri - 12.9. Työpaja ja HEL/LO – Let’s talk - 13.9. Yoga goes Paviljonki ja Make Helsinki – Suunnittele avoin Helsinki - 14.9. Ornamo Design Event - 15.–16.9. Paviljongin päätösviikonloppu: Best of Paviljonki

Designpääkaupunkin sydän / Paviljonki


DESIGNPÄÄKAUPUNGIN SYDÄN:

Arkkitehtuurimuseo Ka s ar m i k at u 2 4 , 0 013 0 He l s i n k i S u o m e n ar k k i t e h t u u r i a 2 010 / 2 011 – K o h t e i ta . H u o m i o i ta . N ä k ö k u l m i a . ( 6 . 6 . – 3 0 . 9 . 2 01 2 ) Suomalaisen arkkitehtuurin kaksivuotiskatsauksen uusi näyttelykonsepti nostaa kohteiden rinnalle erilaisia arkkitehtuurin kohtaamispisteitä. Kun arkkitehtuuria tarkastelee suunnittelijan, tilaajan, rakentajan ja käyttäjän näkökulmista, syntyy katsojalle uusia eväitä jäsentää ja aktivoida omaa suhdettaan arkkitehtuuriin.

F i k s u a a s u m i s ta : E k o l o g i s ta p i e n ta l o ra k e n ta m i s ta S u o m e s s a ( 6 . 6 . – 3 0 . 9 . 2 01 2 )

A r k k it e ht u u r i m m e v u o s i k y m m e n et 19 0 0 – 19 7 0 Rakennustaiteen museon pysyvä historianäyttely vie matkalle Suomen arkkitehtuurin vuosikymmeniin. Näyttelyssä on tarkastellaan eri tyylipiirteitä, teknisiä toteutuksia, materiaaleja ja sisustuksia kansallisromantiikasta 1970-luvulle. Lisätiedot: www.mfa.fi T i i s ta i – s u n n u n ta i k l o 11 – 1 8 K e s k i v i i k k o i s i n k l o 11 – 2 0 L i p ut 6 / 3 €

Pientalon rakentaminen voi olla perheen suurin yksittäinen ympäristöteko. Kuinka rakentaa tai korjata oma talo luonnon ja ihmisen kannalta kestävästi? Miltä näyttää tulevaisuuden talo, joka tuottaa itse tarvitsemansa energian?

Designpääkaupunkin sydän / Arkkitehtuurimuseo


DESIGNPÄÄKAUPUNGIN SYDÄN:

Designmuseo K o r k eav u o re n k at u 2 3 , 0 013 0 He l s i n k i M i k k o Paa k k a n e n : F o r m o f S o u n d ( 11. 9 . – 3 0 . 9 . 2 01 2 ) Designgalleria 12 -sarjaan kuuluva näyttely on yhdistelmä ääntä ja muotoa, ja on saanut inspiraationsa musiikista, ääniaalloista ja kiinnostavista materiaaleista. Uudet teokset on toteutettu yhteistyössä Suomen parhaiden käsityöläisten ja mielenkiintoisimpien muusikoiden kanssa.

TUL E VA ISUU D E N R A K E NTA J AT SUOM A L A IN E N MUOTOILU 1 9 4 5 - 1 9 6 7 ( 2 3 . 9 . 2 012 s aa k k a ) Näyttely sukeltaa Suomen kiehtovaan lähihistoriaan ja muotoilun kultakauteen. Näyttely tarkastelee, miten Suomi nousi toisen maailmansodan taloudellisesta ahdingosta yhdeksi merkittävimmistä muotoilumaista.

S u o m a l a i n e n m u oto Designmuseon perusnäyttely “Suomalainen muoto” keskittyy pääosin suomalaisen muotoilun historiaan 1800-luvun lopulta tähän päivään. Näyttely esittelee eri ajanjaksojen ja tyylisuuntien keskeiset suunnittelijat ja valmistajat pääosin esineiden kautta. Mukana on myös luonnoksia, hahmomalleja ja prototyyppejä sekä opetusmateriaalia, joiden avulla havainnollistetaan tuotteiden suunnitteluprosessia. Lisätiedot: www.designmuseum.fi T i i s ta i s i n 11 – 2 0 K e s k i v i i k k o – s u n n u n ta i 11 – 1 8 L i p ut 8 / 7 / 3 / 0 €

Designpääkaupunkin sydän / Designmuseo


D E SIGN D IST R I C T H E LSINKI Designkortteli, Design District Helsinki, on kaupunginosayhdistys, joka tarjoaa paikallisille ja vierailijoille ostoksia, ruokaa, majoitusta ja elämyksiä. Designkortteliin kuuluu lähes 200 jäsentä designliikkeistä gallerioihin, työpajoista museoihin, ravintoloista hotelleihin ja suunnittelutoimistoihin. Designkortteli-alueella on mm. Arkkitehtuurimuseo, Designmuseo ja Design Forum Finland. Alueen keskus on kaupunginosien risteyskohdassa oleva Dianapuisto, jonka ympäriltä Designkortteli ulottuu Kaartinkaupungin, Kampin, Punavuoren ja Ullanlinnan suuntaan.

Lat e N i g h t S h o pp i n g

Design District Helsingin alueen liikkeet aktivoituvat Helsinki Design Weekin aikana! Tarkat tapahtumatiedot löydät osoitteesta www.designdistrict.fi.

Va pa a s i s ä ä n pä ä s y

Late Night Shopping -iltana helsinkiläiset designkorttelien kivijalkaliikkeet ovat avoinna vähintään klo 21 asti. Liikkeissä on erityisohjelmaa, kuten näytöksiä, konsertteja suunnittelijatapaamisia, tarjouksia ja tarjoilua. Lisätiedot: www.designdistrict.fi To r s ta i 13 . 9 k l o 1 8 – 2 1

Design district helsinki


TULLI - J A P A KK A HUON E Kataja n o k a n l a i t u r i 5 , 0 016 0 He l s i n k i Tulli- ja Pakkahuone on yksi Helsinki Design Weekin keskeisimmistä kohtauspaikoista. Ohjelmassa on näyttelyitä, installaatioita, keskusteluja, lelutyöpaja sekä äänisuunnittelulle omistettu päivä. Tulli- ja Pakkahuoneelta voi myös vuokrata polkupyörän ja lähteä tutustumaan muun kaupungin design-antiin.

H D W Ma i n E x h i b i t i o n – A b ov e

Tulli- ja Pakkahuoneen koko ohjelma osoitteessa www.helsinkidesignweek.com

Näyttely sijoittuu Tulli- ja Pakkahuoneen toiseen kerrokseen, joka ei ole ennen ollut avoinna yleisölle. Punatiilinen vuosisadan vaihteen tila luo ainutlaatuisen kontrastin näyttelylle.

Above on korkean profiilin sisustusnäyttely, joka esittelee kansainvälisiä huippudesignereita ja heidän tuotteitaan. Näyttelyn kuratoi Kari Korkman ja se on Helsinki Design Weekin päätapahtuma.

Finnish Design Shop L a u a n ta i 8 . 9 . - s u n n u n ta i 16 . 9 . 2 012 Tulli- ja Pakkahuoneella sijaitseva Finnish Design Shop on sinun olohuoneesi. Nauti Pallotuolin hiljaisuudesta, käytä ilmaista langatonta verkkoa, nauti kupillinen kahvia...tällaista shoppailun tulisi olla muutenkin kuin Helsinki Design Weekin päätapahtumapaikalla! Erinomaisten ostosmahdollisuuksien lisäksi Finnish Design Shop järjestää erikoistapahtumia ja pitää oviaan auki tavallista pidempään.

M a - p e 10 – 19 L a 10 – 1 8 S u 12 – 1 8 L i p ut 5 €

M a - p e 10 – 1 9 L a 10 – 1 8 S u 12 – 1 8 Va pa a s i s ä ä n pä ä s y

Tulli- ja pakkahuone


M u u ta T u l l i - ja Pa k k a h u o n ee l l a

Ve n t u r o - ta l o ja La h t i : B i e n n a l e ’ 13 Ka n avara n ta 2 , 0 016 0 He l s i n k i

• Co-creative work by Marimekko & Sebastian Mahaluf 6.–16.9., vapaa sisäänpääsy • Hello, Design Tour! 6.–16.9., polkupyörän vuokra 1 € / 3 tuntia • KOTA-installaatio 7.–17.9., vapaa sisäänpääsy • Lelutyöpaja 8.9. klo 11–16, vapaa sisäänpääsy • PechaKucha Night 13.9 klo 20.20–23, liput 25/15 € • Helsinki Sound Design 14.9 klo 18–20, afterparty 20–23, liput 10/5 € • Animatricksin tee-se-itse-animaatiopaja, 15.9 klo 14–17, vapaa sisäänpääsy

Venturo-talo saapuu Helsinki Design Weekin ajaksi Tulli- ja Pakkahuoneen välittömään läheisyyteen Tapahtumatorille, ns. Guggenheim-tontille. Lahti: Biennale ’13 esittelee Venturossa viimeisintä lahtelaista teollista muotoilua sekä Lahden designpääkaupunkivuoden toimintaa. Näyttelyrakennus edustaa 1970luvun innovatiivista muovirakentamista Suomessa. P e r j a n ta i 7. 9 . - s u n n u n ta i 16 . 9 . 2 012 P e 7. 9 . 16 – 19 M a – P e 10 – 19 L a 10 – 1 8 S u 12 – 1 8 Va pa a s i s ä ä n pä ä s y

Tulli- ja pakkahuone


K A A P E LI TEHDAS Ta l l b er g i n k at u 1 C 1 5 , 0 01 8 0 He l s i n k i D e s i g n Mar k e t Kaapelitehtaalla järjestettävä Design Market on Helsinki Design Weekin suosituimpia ja odotetuimpia tapahtumia. Tänä vuonna tapahtuma on entistäkin suurempi, kun sekä suuret että pienet design-alan yritykset kokoontuvat myymään tuotteitaan Kaapelitehtaalle – tule tekemään löytöjä huonekaluista vaatteisiin, mattoihin ja käyttöesineisiin! Design Marketin ajaksi Kaapelitehtaan piha-alueelle saapuu myös Koepala-katukeittiö. Tarjolla suolaisia suupaloja sekä innovatiivista muotoilua ekologisia

arvoja kunnioittaen. Lisäksi toteutetaan työpajakokonaisuuksia, joissa käsitellään ruokien koostumusta havaintoesityksin. Keittömestareina Sami Tallberg ja Arto Rastas. Lisätiedot: www.helsinkidesignweek.com L a u a n ta i 8 . 9 . - S u n n u n ta i 9 . 9 . 2 012 k l o 11- 17 Va pa a s i s ä ä n pä ä s y

Kaapelitehdas


C o - C reat i n g C a b l e Fac to r y: 2 0 0 0 0 0 L E GOa ja pa l j o n m u u ta Helsinki Design Week täyttää Kaapelitehtaan taiteella ja designilla ja kutsuu osallistumaan niin aikuiset kuin lapsetkin. Tule ja tempaannu mukaan luomaan uutta työpajoissa, tee taidelöytöjä myyntinäyttelyssä sekä nauti monipuolisesta kansainvälisten design-näyttelyiden valikoimasta. Kaapelitehdas muuttuu jättimäiseksi LEGO®työmaaksi, kun islantilais-tanskalainen arkkitehtitoimisto KRADS, The Why Factory ja LEGO tuovat 200 000 LEGO-palikkaa Helsinki Design Weekille. Arkkitehtonisia ilmöitä voi tutkia ja LEGOja rakennella työpajoissa (lisätiedot verkossa) tai omatoimisesti. Kansainvälisissä design-näyttelyissä voi tutustua berliiniläiseen sisustusmuotoiluun ja teolliseen suunnitteluun, slovenialaiseen nykymuotoiluun, suomalaisten ja hollantilaisten muotoilun opiskelijoiden hyvinvointiratkaisuihin sekä Taipein kaupunkiin ja taiwanilaiseen muotoiluun.

Co-Creating Cable Factory -kokonaisuus • Co-Create with LEGO®: Open The Tower • Co-Create with LEGO®: Workshop with Arkki • Berliner Zimmer • Exhibition ID Berlin | Industrial Design Competence • Silent Revolutions: Contemporary Design in Slovenia • Who Cares? Design Cares • 24 hours+ Taipei • Art Fair Suomi Lisätiedot: www.helsinkidesignweek.com KE S KIVIIKKO 12 . 9 . – S UNNUNTAI 16 . 9 . 2 012 AVAJAI S ET KE 12 . 9 . KLO 19 – 2 3 TO – PE KLO 11 – 19 LA – S U KLO 11 – 17 Va pa a s i s ä ä n pä ä s y

Kaapelitehdas


Ha b i t are He l s i n g i n Me s s u k e s k u s , Me s s u a u k i o 1 , 0 0 5 2 0 He l s i n k i Suomen suurin huonekalu-, sisustus- ja designtapahtuma Habitare esittelee yli 400 näytteilleasettajaa ja useita erikoisalueita. Habitaren lisäksi tapahtumakokonaisuuteen kuuluvat valaistusalan ValoLight, antiikin, vintagen ja taiteen myyntitapahtuma Salonki sekä ArtHelsinki-nykytaidemessut. Suurimpaan halliin 6-7 sijoittuvat kansainvälinen muotoilualue Ahead!, julkitilojen Interiore, ValoLight, Aikamatka-erikoisnäyttely sekä huonekalut, kotiteatterit ja sisustustekstiilit. Alakerran muissa halleissa nähdään kylpyhuoneita, takkoja, keittiöitä ja sisustusmateriaaleja sekä suosittu sisustuksen pientavarat -alue.

Tapahtumakokonaisuuden ensimmäinen päivä on varattu ammattilaisille, muina päivinä kaikki pääsevät tutustumaan tapahtumaan. Lisätiedot: www.habitare.fi K e s k i v i i k ko 12 . 9 . – s u n n u n ta i 16 . 9 . 2 012 K e 10 – 1 8 j a to 10 – 14 a m m at t i l a i s i l l e To 14 – 19 P e 10 – 19 L a – S u 10 – 1 8 L i p u t: 15 / 10 €

Huonekalujen, sisustuksen ja designin lisäksi Habitare tarjoaa kaikkina messupäivinä runsaasti seminaarija tietoiskuohjelmaa sekä kansainvälisiä puhujia ja näytteilleasettajia, muun muassa Norjasta ja Italiasta.

HAbitare


T E U R A ST A M O T yö paja n k at u 2 , 0 0 5 8 0 He l s i n k i Teurastamo on uuden kaupunkikulttuurin ilmentymä, jonka historialliset tilat täytetään innostuneilla tekijöillä. Tekijöillä jotka eivät tyydy toteuttamaan asioita tavanomaisella tavalla, vaan uskaltavat ajatella lihalaatikon ulkopuolelle. Teurastamon Kellohallin ravintola ja tapahtumatila toimii syyskuusta joulukuuhun designpääkaupunkivuoden ruokaa ja muotoilua yhdistävien tapahtumien päänäyttämönä. Teurastamon ravintola tarjoilee keskiviikosta sunnuntaihin aamiaista, lounasta ja päivällistä. K e l l o h a l l i n r av i n to l a j a k a h v i l a a u k i k e s k i v i i k o s ta s u n n u n ta i h i n K e - p e 8 – 2 4 ( 0 2 ) , l o u n a s 10 . 3 0 – 1 5 L a 10 – 2 4 ( 0 2 ) , pä i vä n a n n o s 11 – 17 S u 10 – 16 P öy täva r a u k s e t: bookings@kellohalli.fi R av i n to l a n n u m e r o : +358 50 339 5400

Ke l l o h a l l i n tapa h t u m i a sy ys k u u s s a 2 012 ( t i ed ot täy de n t y vät v er k o s s a ) • 1.9. Avajaiset • 2.9. Keittiökirpputori • 5.9. alkaen Hospitality & Beyond -luento- ja illallissarja, 5.9. Martí Guixe • 8.9. Roskakalapäivä • 15.-16.9. Sieniviikonloppu • 23.9. Keittiökirpputori • 25.9. Teemaluento: Hyvää kahvia etsimässä • 26.9. Teemaluento: Vihreistä pavuista kahvijuomaksi • 27.9. Teemaluento: Kahvin maun salaisuudet Lisätiedot: www.teurastamo.com ja www.kellohalli.fi

Va pa a s i s ä ä n pä ä s y

Teurastamo


N äy t t e ly t A m o s A n der s o n i n ta i de m u s e o : B o ut i q u e – W h ere A r t Mee t s Fa s h i o n Yrj ö n k at u 2 7, 0 010 0 He l s i n k i Annamari Vänskän kuratoima näyttely yhdistää visuaaliset, materiaaliset, musiikilliset ja tanssilliset taiteet yhdeksi suureksi kokonaistaideteokseksi. Boutique muistuttaa nimensä mukaisesti muotitaloa: arkkitehdit Jaakko Pesonen ja Klaus Aalto muuttavat museotilan shop-in-shopeja sisältäväksi tilaksi, joihin taiteilijat ja sunniitelijat rakentavat yhteistyöhön perustuvat teoksensa. Näyttelyn tunnuskuvat perustuvat kuvataiteilija Rauha Mäkilän ja valokuvaaja Jualiana Harkin yhteistyönä valmistamiin valokuviin ja Mäkilän maalauksiin. Esillä olevien teosten musiikin ja äänimaailman suunnittelee Uuden Musiikin Orkesteri UMO:n piirissä toimiva Vellu ”DJ Slow” Maurola. Lisätiedot: www.amosanderson.fi 17. 8 . – 12 . 11. 2 01 2 M a , to – p e 10 – 1 8 K e 10 – 2 0 L a – S u 11 – 17

E MM A : BM W A r t C ar s A h er taja n t i e 5 , Tap i o l a , E s p o o BMW Art Cars -kokoelman yksilöt pohjautuvat joko kilpa- tai sarjatuotantoautoon. Insinöörien saatua työnsä päätökseen auto on annettu BMW:n kutsuman huipputaiteilijan käsiin. Lopputuloksena on syntynyt 17 uniikkia kolmiulotteista taideteosta, joista peräti kuusi saadaan nyt ensimmäistä kertaa myös Suomeen. Kuusi taideautoa BMW Art Cars -kokoelmasta: Alexander Calder, 1975 Frank Stella, 1976 Andy Warhol, 1979 Ken Done, 1989 Michael Jagamara Nelson, 1989 Sandro Chia, 1992 Lisätiedot: www.emma.museum 1. 9 . – 3 1. 10 . 2 012 T i , To – P e 11 – 1 8 K e 11 – 2 0 L a – S u 11 – 17 L i p u t 10 / 8 / 0 €

L i p ut 8 / 6 / 2 / 0 €

Näyttelyt


E MM A : P o h jo i s m a i n e n m u oto i l u tä n ä ä n 2 012 A h er taja n t i e 5 , Tap i o l a , E s p o o

Ga l er i e F o r s b l o m : Harr i K o s k i n e n – m u t e L ö n n r ot i n k at u 5 , 0 012 0 He l s i n k i

Näyttely tuo nähtäville viiden pohjoismaisen muotoilijan ja design-ryhmän töitä. He ovat kaikki viimeisen viiden vuoden aikana voittaneet yhden maailman suurimmista design-palkinnoista, Torsten ja Wanja Söderbergin palkinnon, joka jaetaan vuosittain Göteborgissa pohjoismaiselle muotoilijalle tai taidekäsityöläiselle.

Harri Koskinen avaa näyttelyllään Galerie Forsblomin syyskauden. Kansainvälisesti palkitun muotoilijan näyttely rakentuu vaikuttavista teollisista veistoksista.

Mukana ovat Steinunn Sigurðardóttir Islannista, Harri Koskinen Suomesta, Henrik Vibskov Tanskasta sekä ryhmät Norway Says Norjasta ja Front Ruotsista. Muotoilijoilta nähdään mm. muotia, huonekaluja, valaisimia ja lasia, joiden kautta haetaan vastausta kysymykseen, mihin suuntaan pohjoismainen designidentiteetti on muotoutumassa?

Lisätiedot: www.galerieforsblom.com 14 . 9 . – 14 . 10 . 2 012 M a – P e 11 – 1 8 L a 11 – 16 S u 12 – 16 Va pa a s i s ä ä n pä ä s y

Lisätiedot: www.emma.museum. 11. 7. – 16 . 9 . 2 01 2 T i , To – P e 11 – 1 8 K e 11 – 2 0 L a – S u 11 – 17 L i p u t 10 / 8 / 0 €

Näyttelyt


N y k y ta i t ee n m u s e o K i a s m a : C a m o u f l ag e Ma n n er h e i m i n au k i o 2 , 0 010 0 He l s i n k i

He l s i n g i n Ta i de h a l l i : To m á s Sarace n o Ner va n der i n k at u 3 , 0 010 0 He l s i n k i

Camouflage-näyttely yhdistää Kiasmassa nykytaiteen ja designin, määrittelee molempia uudelleen ja sekoittaa näiden rajoja.

Kansainvälisen taidemaailman tämän hetken kuuma nimi kutoo ennakkoluulottomalla tavalla verkoksi teknologiasta, avaruustutkimuksesta ja yhteiskuntateorioista saamansa vaikutteet. Helsingissä nähtäviä teoksiaan varten hän on tutkinut hämähäkkejä ja niiden seittejä. Ensi kertaa Suomessa nähdään huoneen kokoinen 14 Billions (Working Title) -installaatio — köysistä rakentuva jättikokoinen mustan lesken verkko, joka koostuu 23 000 solmusta.

Näyttelyn 19 taiteilijaa, muotoilijaa, suunnittelijaa, työparia tai kollektiivia asuvat eri puolilla maailmaa. He tulevat Suomen lisäksi Argentiinasta, Britanniasta, Hongkongista, Hollannista, Sveitsistä ja Yhdysvalloista. Osa heistä työskentelee kahden tai useamman kaupungin ja kulttuurin välillä. Tekijöitä yhdistää sekä taiteen että muotoilun alan koulutus ja he kokevat mielekkäänä esiintyä sekä nykytaiteen että muotoilun alueilla. 15 . 6 . – 7. 10 . 2 01 2 T i 10 – 17 K e - To 10 – 2 0 . 3 0 P e 10 – 2 2 L a 10 – 1 8 S u 10 – 17 L i p u t 10 / 8 / 0 €

Lisäksi Saraceno luo Helsingissä aivan uuden teoksen, jossa maantieteellisesti laajalta alueelta kerättyjen hämähäkkien kutomat verkot ja niiden pohjalta tehdyt mallinnokset kohtaavat. Tähän installaatioon myös suomalaiset hämähäkit kutovat tilateoksen, joka toteutetaan yhteistyössä Luonnontieteellisen museon asiantuntijoiden kanssa. Lisätiedot: www.taidehalli.fi 1 8 . 8 . – 3 . 10 . 2 012 T i , To – P e 11 – 1 8 K e 11 – 2 0 L a – S u 11 – 17 L i p u t 12 / 8 / 0 €

Näyttelyt


W eeGee : F u t u r o 2 01 2 A h er taja n t i e 5 , Tap i o l a , E s p o o Futuro on arkkitehti Matti Suurosen suunnittelema ellipsin muotoinen muovitalo, jossa kiteytyvät 1960luvun lopun avaruusajan arkkitehtuurin ja designin kokeelliset muodot, uudet materiaalit ja optimistiset ideat. Säiden armoilla yli 40 vuotta ollut Futuro on saapunut huolellisen konservoinnin jälkeen näytteille WeeGeen pihalle. Lisätiedot: www.weegee.fi 8 . 5 . – 16 . 9 . 2 01 2 T i , To – P e 11- 1 8 K e 11 – 2 0 L a – S u 11 – 17 L i p u t 12 / 10 / 0 €

Näyttelyt


A v o i me t ovet Ope n S t u d i o s

Ope n H o u s eHe l s i n k i

Open Studios -tapahtuma avaa ovet Helsingin luoviin toimistoihin: torstaina 13.9. eteläisen Helsingin työhuoneille, perjantaina 14.9. Kallion luoviin toimistoihin. Osallistu järjestetyille pyöräilykierroksille molempina päivinä tai piipahda omin päin työtiloihin tapahtuma-aikana. Tapahtuma järjestetään Helsinki Design Weekin ja Mushrooming-työhuoneverkoston yhteistuotantona.

OpenHouseHelsinki avaa ovet kaupunkilaisille ja vierailijoille sinne, minne ei tavallisesti pääse. OpenHouseHelsinki järjestää opastettuja kierroksia kiinnostaviin sisätiloihin, kaupunginosiin, sisäpihoille sekä uusiin ja vanhoihin arkkitehtuurikohteisiin sekä tarjoaa näyttelyitä, luentoja ja työpajoja koko perheelle. Tänä vuonna tapahtumia on kaikissa viidessä designpääkaupunkikaupungissa Rautatalosta Lastenlinnan sairaalaan ja Olarinluoman vastaanottokodista Lahden kaupungintaloon.

Lisätiedot: www.helsinkidesignweek.com To r s ta i 13 . 9 . - p e r j a n ta i 1 4 . 9 . 2 012 k l o 18 – 2 1 Va pa a s i s ä ä n pä ä s y

Kierrokset ovat ilmaisia ja suurimmalle osalle kierroksista voi vain tulla paikan päälle. Joillekin kierroksille on turvallisuussyistä rajoitettu osallistujamääriä. Näille kierroksille otetaan osallistujat jonotusjärjestyksessä ovelta tai arvotaan. Lisätiedot: www.openhousehelsinki.fi P e r j a n ta i 14 . 9 . - s u n n u n ta i 16 . 9 . 2 012 Va pa a s i s ä ä n pä ä s y

Avoimet ovet


A R KKI T E HTUU R I A Ka m p i n k appe l i S i m o n k at u 7, 0 010 0 He l s i n k i

Ka i s a - ta l o ja He l s i n g i n y l i o p i s to n u u s i pä ä k i rja s to Fa b i a n i n k at u 3 0 , 0 010 0 He l s i n k i

Kamppiin Narinkkatorin laidalle on rakennettu hiljaisuuden kappeli. Kappeli on paikka henkilökohtaiselle hiljentymiselle keskellä kiireisintä Helsinkiä. Kappelin on rakentanut Kirkko Helsingissä, Helsingin seurakuntayhtymä. Kappelissa toimivat yhdessä Helsingin seurakunnat ja Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Kappelin on suunnitellut arkkitehtitoimisto K2S Oy, pääsuunnittelija on arkkitehti Mikko Summanen. Kappeli edustaa innovatiivista puurakentamista, ja sen suunnitelma on jo saanut runsaasti tunnustusta, muun muassa The Chicago Athenaeumin International Architecture Award 2010 -palkinnon.

Helsingin yliopiston uusi pääkirjasto palvelee noin miljoona kävijää vuodessa. Kirjaston palvelujen kehittäminen oli yksi designpääkaupunkivuoden hankkeista. Kaisa-talo edustaa uutta, palkittua kirjastoarkkitehtuuria Helsingin ydinkeskustassa Hirvi-korttelissa. Näyttävä rakennus kohosi tavaratalokiinteistön tilalle. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehtitoimisto Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy. Helsingin yliopiston uusi pääkirjasto avataan kaikkien käyttöön 3.9.2012. Lisätiedot: www.helsinki.fi/kirjasto

Lisätiedot: www.wdchelsinki2012.fi M a a n a n ta i – p e r j a n ta i 7 – 2 0 L a u a n ta i – s u n n u n ta i 10 – 1 8

3 . 9 . 2 012 a l k a e n M a a n a n ta i – p e r j a n ta i 9 – 2 0 L a u a n ta i 10 – 16

Va pa a s i s ä ä n pä ä s y

Va pa a s i s ä ä n pä ä sy

ARKKITEHTUURIA


F ee l i n g f o r Wo o d S i b e l i u s ta l o , A n k k u r i k at u 7, 1 5 14 0 La h t i

Veloitukseton yhteiskuljetus välille Helsinki-LahtiHelsinki järjestetään päivittäin konferenssiin aikana. Lisätiedot: www.feelingforwood.fi

Feeling for Wood on kansainvälinen puuarkkitehtuurin ja puuta hyödyntävän muotoilun foorumi, joka järjestetään ensimmäisen kerran syyskuussa 2012. Tapahtuma kokoaa Vesijärven rannalle kansainvälisesti tunnustettuja puuarkkitehtuurin ja muotoilun huippuja ympäri maailman.

K e s k i v i i k k o 5 . 9 . - p e r j a n ta i 7. 9 . 2 012 Ke 5.9. aamuohjelma klo 9 alkaen, i lta o h j e l m a k l o 1 8 a l k a e n To – p e 6 . – 7. 9 . a a m u o h j e l m a k l o 9 a l k a e n , i lta pä i vä o h j e l m a k l o 13 . 3 0 j a i lta o h j e l m a k l o 19 a l k a e n

Foorumissa keskustellaan aamupäivisin metsän merkityksestä muotoilulle, puun tajusta designissa. Iltapäivisin pohditaan minkälaisia vaikutteita maisema ja metsä on antanut kansainväliselle puuarkkitehtuurille. Päivät huipentuvat Okko Kamun johtamiin Sibeliusfestivaalin konsertteihin, joissa juhlistetaan Spirit of Nature ja Asko Avonius -palkintojen voittajia.

Va pa a s i s ä ä n pä ä s y

ARKKITEHTUURIA


Paviljonki, Designmuseo & Arkkitehtuurimuseo

Amos Andersonin taidemuseo

Nykytaiteen museo Kiasma

Teurastamo

Tulli- ja Pakkahuone

Kampin kappeli

Kaisa-talo

Helsingin Messukeskus: Habitare

Kaapelitehdas

Helsingin Taidehalli

Suvilahti: Arjen Aarteet

WeeGee & EMMA


Kulkuyhteyksiä H e l s i n g i n k e s k u s ta s ta A r j e n A a r t e i s i i n ( 9 ) j a T e u r a s ta m o l l e ( 10 ) - metro Kalasatamaan - bussi numero 16 Rautatientorilta Sörnäisten rantatielle - bussi numero 65A Kaivokadulta Ateneumin edestä Sörnäisten rantatielle - bussi numero 55K Rautatientorilta Tynnyrintekijänkadulle A r j e n A a r t e i s ta ( 9 ) j a T e u r a s ta m o lta ( 10 ) H a b i ta r e e n ( 11 ) - raitiovaunu 7B Sörnäisistä tai Lautatarhankadulta Allotrian edestä Messukeskuksen eteen - bussi numero 59 Tynnyrintekijänkadulta Junailijankujalle H e l s i n g i n k e s k u s ta s ta H a b i ta r e e n ( 11 ) - paikallisjuna Rautatieasemalta Pasilaan - raitiovaunu 7A tai 7B Messukeskuksen eteen H a b i ta r e s ta ( 11 ) A r j e n A a r t e i s i i n ( 9 ) j a T e u r a s ta m o l l e ( 10 ) - raitiovaunu 7A Messukeskuksen edestä Lautatarhankadulle Allotrian eteen tai Sörnäisiin - bussi numero 59 Asemapäällikönkadulta Tynnyrintekijänkadulle H e l s i n g i n k e s k u s ta s ta Pav i l j o n g i l l e - kävellen, seuraa opasteita Esplanadin puistosta Kasarmikatua pitkin - kävellen, seuraa opasteita Mannerheimintietä ja Erottajankatua pitkin - raitiovaunu 10 Johanneksenkirkolle H e l s i n g i n k e s k u s ta s ta D e s i g n k o r t t e l e i h i n - kävellen, seuraa Mannerheimintietä Erottajankadulle ja poimi kartta Design Forum Shopista (Erottajankatu 7) H e l s i n g i n k e s k u s ta s ta T u l l i - j a Pa k k a h u o n e e l l e - kävellen Kauppatorilta Katajanokanlaituria pitkin - raitiovaunu 4 Katajanokan puistoon H e l s i n g i n k e s k u s ta s ta K a a p e l i t e h ta a l l e - metrolla Ruoholahteen ja kävellen Kellosaarenkatua tai Itämerenkatua H e l s i n g i n k e s k u s ta s ta W e e G e e l l e j a EMMA a n - bussit numero 106, 106T, 110, 110T, 110TA, 194, 194A, 194N Tapiolaan Ahertajantien ja Pohjantien risteykseen - bussit numero 100, 105, 106, 109, 110T, 194, 195, 505, 512 Tapiolan terminaaliin Lisää osoitteesta www.reittiopas.fi

Kulkuyhteyksiä


KALUSTEET & SomiSTEET

08/06/2011

YhteYstiedot World Design Capital Helsinki 2012 -kalusteet ja somisteet on suunnitellut Kokoro & moi.

KANSI

www. wdc h e l s i n k i 2 01 2 . f i

cities of helsinki, espoo, va n ta a , k auni a ine n a nd l a h t i

w w w.w dche l sink i2 012 .f i

w orl d de sign c a pi ta l he l sink i 2 012

ota yhteys info@kokoromoi.com ja pyyd채 tuotteista lis채tietoja.

Muotoilun syyskuu 2012  
Muotoilun syyskuu 2012  

Poimintoja ohjelmasta

Advertisement