Page 1

WARSZAWSKIE CENTRUM NUMIZMATYCZNE

45

ISSN 1231-577X

WARSZAWSKIE CENTRUM NUMIZMATYCZNE Warszawa, ul. Hoża 43/49 tel. 22 625 67 97

AUKCJA Nr 45 Sobota, 26 lutego 2011 r. 9.30 - 14.00 Nr 1 - 599 15.00 - 18.00 Nr 600 - 1037


Wszystkie przedmioty wystawione na aukcji są opisane i ilustrowane w kolorze w bardzo dobrej rozdzielczości na naszej stronie internetowej: www.wcn.pl

Kalendarz aukcji w 2011 roku: 46 aukcja odbędzie się 11 czerwca 2011r. w Hotelu Westin przedmioty na aukcję przyjmujemy do 8 kwietnia 2011 r.

47 aukcja odbędzie się 5 listopada 2011r. w Hotelu Westin

Poza działalnością aukcyjną prowadzimy sklep internetowy, w którym możecie Państwo kupować ciekawe obiekty w ciągu całego roku.

www.wcn.pl


WARSZAWSKIE CENTRUM NUMIZMATYCZNE Warszawa, ul. Hoża 43/49 tel. 22 625 67 97 fax. 22 625 69 47 http://www.wcn.pl e-mail: moneta@wcn.pl

AUKCJA Nr 45 Sobota, 26 lutego 2011 r. 9.30 - 14.00 Nr 1 - 599 15.00 - 18.00 Nr - 600 - 1037

MIEJSCE AUKCJI Hotel Holiday Inn Warszawa, ul. Złota 48 / 54 sale Scherzo i Ballada


Przedmioty wystawione na aukcję będą udostępnione do oglądania w biurze spółki przy ulicy Hożej 43/49 w Warszawie od 07.02.2011 do 25.02.2011 r. w godzinach od 10.00 do 18.00. Również w dniu aukcji w bardzo ograniczonym zakresie od godziny 8.30 w Hotelu Holiday Inn w Warszawie.

Tabela stanów zachowania Polska

Niemcy

USA

St. Lustrz.

Polierte Platte (PP)

Proof (PF)

I

Stempelglanz (Stgl)

Uncirculated (Unc)

II

Vorzüglich (Vzgl)

Extremely Fine (XF)

III

Sehr Schön (SS)

Very Fine (VF)

IV

Schön (S)

Fine (F)

V

Sehr Gut

Very Good (VG)

Opis przedmiotów, wycena i układ katalogu: Robert Buczak, Ryszard Kondrat, Marek Kondrat Zdjęcia i skład komputerowy: Marek Kondrat, Daniel Maksymiuk i Piotr Zieliński

Wszelkie prawa zastrzeżone naświetlanie i druk: Semafic, Warszawa ul. Borzymowska 28


REGULAMIN AUKCJI Warszawskiego Centrum Numizmatycznego 1. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących. 2. Warunkiem uczestniczenia w aukcji jest posiadanie numeru licytacyjnego. Numer licytacyjny jest wydawany klientowi po wypełnieniu i własnoręczym podpisaniu akcesu uczestnictwa w aukcji. W przypadku gdy klient pragnie zachować anonimowość zobowiązany jest do wpłacenia wadium. Wysokość wadium określa każdorazowo WCN. 3. Fakt podpisania akcesu uczestnictwa w aukcji oraz przystąpienia do licytacji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 4. Opisy w katalogu są podane w dobrej wierze a autentyczność przedmiotów jest zagwarantowana chyba, że stwierdzono w opisie iż jest inaczej. 5. Ceny w katalogu są cenami szacunkowymi a licytacja będzie się zaczynać o 20% niżej. 6. Udział w aukcji można brać również poprzez złożenie pisemnej oferty listownie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oferty pisemne przyjmowane są najpóźniej w przeddzień aukcji. Klienci składający pisemną ofertę zobowiązani są do wpłaty na konto bankowe WCN wadium w wysokości 25% ceny szacunkowej. WCN może odstąpić od żądania wpłacenia wadium. 7. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu przetargu opłacić wylicytowany przedmiot gotówką lub przelewem na konto bankowe WCN. Klienci znani WCN mogą dokonać opłaty w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że WCN będzie pobierać odsetki za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy WCN a klientem. 8. Uczestniczący w aukcji będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu mogą być przyjmowane przez WCN wyłącznie na piśmie w dniach przeznaczonych na oglądanie przedmiotów. Z chwilą rozpoczęcia aukcji reklamacje nie będą przez WCN uwzględniane. 9. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy. 10. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Do wylicytowanej ceny WCN dolicza 10% opłaty aukcyjnej. Opłata zawiera podatek VAT. W kwestiach wątpliwych licytator ma prawo jeszcze raz wywołać cenę. 11. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16.000 zł mogą być wywiezione poza granice Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. Tryb wywozu i zezwoleń na wywóz zabytków reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" wraz z nowelizacją z dnia 18.03.2010. 12. Aukcję prowadzi licytator według następujących stopni przebicia: do 200 zł

- 10 zł

200 zł - 500 zł

- 20 zł

500 zł - 1.000 zł

- 50 zł

1.000 zł - 2.000 zł

- 100 zł

2.000 zł - 5.000 zł

- 200 zł

5.000 zł - 10.000 zł

- 500 zł

10.000 zł - 20.000 zł

- 1.000 zł

20.000 zł - 50.000 zł

- 2.000 zł

od 50.000 zł

- 5.000 zł

13. Moc prawną ma polski tekst regulaminu. 14. Wszelkie należności prosimy wpłacać na nasze rachunki bankowe: Warszawskie Centrum Numizmatyczne ul. Hoża 43/49, 00-681 Warszawa Citibank Handlowy w Warszawie S.A.,

82 1030 0019 0109 8530 0006 1018 (PLN)

MultiBank, BRE Bank S.A.,

08 1140 2017 0000 4302 0767 0344 (PLN)


TERMS OF AUCTION of Warsaw Numismatic Centre 1. The auction is conducted to order and for the account of the owners of items, and on the behalf of the bidders. 2. The condition of participating in auction is possesing the bidding number. The bidding number is issued to client upon fulfilling and signing the registration card. In case the client wishes to remain anonymous, he or she is obliged to pay a deposit. The amount of deposit is stated each time by WCN. 3. The fact of signing the registration card and accession to bidding constitutes full acceptance of all the terms of the sale by the bidder. 4. The auction lots are described in good faith and the authenticity of items is guaranteed, if not otherwise stated in the description. 5. The prices indicated in the catalogue are estimates, but bidding will start at prices 20% lower. 6. The participation in the auction is also availlable in written orders by letter, fax or electronic mail. The written orders are accepted a day before the auction at the latest. Clients participating in written orders are obliged to pay a deposit on WCN's bank account in amount of 25% of estimated prices. WCN may retract from request of paying deposit. 7. The successful bidders are obliged to redeem the auction lots immediately after the auction in cash or money transfer to WCN's bank account. Purchasers known to WCN are obliged to make payment within 7 days from the end of the auction. The breach of this condition will cause charging interest for every day of delay. There is a possibility of changing the term of payment by agreement concluded by WCN and purchaser. 8. Bidders will be considered to have seen and studied the items. Any complaints concerning the items will be accepted by WCN only in writing during public viewing of items. With the beginning of the auction no complaints will be accepted by WCN. 9. The District Court in Warsaw has jurisdiction in case of any litigations 10. The items are knocked down after the highest bid has been called for third time. To the knocked down price 10% buyer's fee will be added. VAT is included in buyer's fee. In case of any doubts the item will be called down once more. 11. Items inscribed to National Monuments Register or of amount greater than 16.000 zlotys can be taken outside Poland only after receiving the permition for exportation. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of lat from 23rd Juty 2003 entitled "On the protection and tutelage of National Monuments" with amendment from 18th March 2010. 12. The bidding procedure is executed with minimum rates of increase: up to 200 zł

- 10 zł

200 zł - 500 zł

- 20 zł

500 zł - 1.000 zł

- 50 zł

1.000 zł - 2.000 zł

- 100 zł

2.000 zł - 5.000 zł

- 200 zł

5.000 zł - 10.000 zł

- 500 zł

10.000 zł - 20.000 zł

- 1.000 zł

20.000 zł - 50.000 zł

- 2.000 zł

above 50.000 zł

- 5.000 zł

13. Only the Polish text of the terms of auction has a legal force. This is a free translation included only for guidance. 14. All money transfers should be made to our bank accounts in specified currency: Warszawskie Centrum Numizmatyczne ul. Hoża 43/49, 00-681 Warszawa Citibank Handlowy w Warszawie S.A.,

SWIFT: CITIPLPX

IBAN: PL 82 1030 0019 0109 8530 0006 1018 (PLN) IBAN: PL 36 1030 0019 0108 4060 1100 4047 (USD) IBAN: PL 68 1030 0019 0109 7860 1000 9831 (EUR)


2

1

3

STAROŻYTNOŚĆ GRECJA *1. Akarnania, Leukas, stater 330-250 pne, Aw: Pegaz lecący w lewo, pod nim Λ, za nim I, Rw: Głowa Pallas w hełmie korynckim, za nią stylis, pod nią A, srebro 8.52 g, Sear 2365, SNG Cop. 357

II-

800,-

II+

3.500,-

II+

2.000,-

III+

500,-

II-

2.000,-

III

1.000,-

II-

2.500,-

III-

1.500,-

*2. Królestwo Bosporu, Sauromates II 174-210, stater 204 pne, Aw: Popiersie króla w prawo, wokoło BACIΛΕΩC CAYPOMATOY, Rw: Popiersia Septymiusza Sewera i Karakali zwrócone do siebie, poniżej ΑΦ i miecz, elektron 7.79 g, SNG Cop. 65, BMC XIII/68/13, Stanisławski 451, piękny egzemplarz *3. Cylicja, Tarsos, satrapa Datames, stater 378-371 pne, Aw: Baaltars (perski odpowiednik Zeusa) siedzący na tronie w prawo, trzymający berło z siedzącym na nim orłem, przed nim grono winne i kłos zboża, z lewej napis aramejski, Rw: Nagi bóg Ana stojący naprzeciw Datamesa, między nimi thymiaterion (kolumna-ołtarz) i imię Datamesa, z lewej ledwo widoczne imię Ana po aramejsku, srebro 10.21 g, BMC XXI/168/36, SNG Cop. 299, SNG Aulock 5948, atrakcyjny egzemplarz

4

5

*4. Jonia, Efez, cystofor 133-67 pne, Aw: Cista mystica z wężami wewnątrz wieńca z bluszczu i kwiatów, Rw: Kołczan z łukiem między dwoma wężami, po lewej ΞΕ / ΕΦΕ, srebro 12.39 g, Sear 4394, BMC -, SNG Cop. 334, SNG Aulock *5. Kalabria, Tarent, stater 344-334 pne, Aw: Jeździec z tarczą i włócznią w prawo, pod koniem ΚΑΛ / A, Rw: Nagi Taras na delfinie w prawo, w polach gwiazdy, u góry z lewej napis ΤΑΡΑΣ, u dołu ΦΙ i fale morskie, srebro 7.42 g, Szaivert-Sear 475, Vlasto 542, SNG Cop. -, BMC I/189/213, lekko niecentrycznie wybity

7

6

*6. Pamphilia, Aspendos, stater 370-333 pne, Aw: Dwaj nadzy zapaśnicy, w polu litery ΑΣ, Rw: W kwadratowym obramowaniu procarz w prawo, z prawej triskeles, z lewej pionowo ΕΣΤFΕΔΙΙΥΣ, srebro 10.89 g, BMC XIX/97/30, SNG Aulock 4567, SNG Cop. 230 *7. Tessalia, Larisa, drachma ok. 356-342 pne, Aw: Głowa nimfy Larisy z rozpuszczonymi włosami trzy-czwarte w lewo, Rw: Pasący się koń w prawo, napis ΛΑΡΙΣ / ΑΙΩΝ, srebro 5.98 g, SNG Cop. 120, BMC VII/29/57, lekko niecentrycznie wybita, patyna

8

9

*8. Tracja, Thasos, stater 500-463 pne, Aw: Satyr klęczący w prawo trzymający na rękach nimfę, Rw: Kwadrat incusum, srebro 8.42 g, SNG Cop. 1008, BMC III/216/2

PERSJA *9. Mithradates II Epifanes 124-87 pne, drachma, Aw: Popiersie króla w lewo, Rw: Łucznik siedzący na tronie w prawo, trzymający łuk, po lewej znak I, srebro 4.08 g, Sellwood 26.21, BMC -, bardzo ładnie zachowany rewers

5

II

500,-


11

10

*10. Orodes II 57-37 pne, tetradrachma, Seleucja, Aw: Popiersie króla w lewo, Rw: Tyche klęcząca przed królem siedzącym na tronie w prawo, w pol monogram Πο, w odcinku ΥΠ?, srebro 14.38 g, Sellwood 45.8, BMC -

III

1.000,-

III

800,-

III+

2.500,-

III+

600,-

II

500,-

I-

1.250,-

III+

5.000,-

II-

125,-

III+

125,-

III+

125,-

*11. Vardanes I 39-47, tetradrachma 43-44, Seleucja, Aw: Popiersie króla w lewo, Rw: Król siedzący na tronie w prawo, przyjmujący gałązkę oliwną od Tyche stojącej z rogiem obfitości, rok ENT, miesiąc emisji ΑΠΕΛΑΙΟΥ?, srebro 12.81 g, Sellwood 64.21?, BMC XXIII/155/18

12

13

14

REPUBLIKA RZYMSKA *12. kwadrygatus 225-214 pne, mennica nieznana, Aw: Głowa o dwu twarzach dioskurów w laurze, Rw: Jowisz trzymający berło i piorun w kwadrydze powożonej przez Wiktorię w prawo, w odcinku wklęśle na tablicy ROMA, srebro 6.39 g, Craw. 30/1 *13. L. Caesius 112-111 pne, denar, Aw: Popiersie w lewo Apollina trzymającego wiązkę piorunów, z prawej monogram AP, Rw: Dwie Lary trzymające włócznie siedzące w prawo, między nimi pies, u góry popiersie Wulkana, z prawej monogram ER, w odcinku L.CÆSI, srebro 3.80 g, Craw. 298/1 *14. Q. Pompeius Rufus 54 pne, denar, Aw: Krzesło kurulne, po bokach strzała oraz gałązka laurowa, u góry Q.POMPEI.Q.F. / RVFVS, w odcinku COS, Rw: Krzesło kurulne, po bokach lituus oraz wieniec, u góry SVLLA.COS, w odcinku Q.POMPEI RVF, srebro 3.93 g, Craw. 434/2, patyna

15

16

CESARSTWO RZYMSKIE *15. Makrynus 217-218, denar, Aw: Popiersie cesarza w prawo, Rw: Providentia z rogiem obfitości i różdżką stojąca na wprost, RIC 80, piękny egzemplarz *16. Gordian III 238-244, aureus 240, Rzym, Aw: Popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo, IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG, Rw: Gordian w todze stojący w lewo, trzymający różdżkę oraz paterę nad płonącym ołtarzem, P M TR P II COS P P, złoto 4.98 g, RIC 43, Calico 3216, ciekawa i ładnie zachowana moneta

17

18

*17. Gordian III 238-244, antoninian 240, Rzym, Aw: Popiersie w prawo, Rw: Liberalitas trzymająca abacus i róg obfitości na wprost, LIBERALITAS AVG II, srebro 4.04 g, RIC 53 *18. Gordian III 238-244, antoninian 241-243, Rzym, Aw: Popiersie w prawo, Rw: Laetitia z wieńcem i kotwicą na wprost, LAETITIA AVG N, srebro 3.88 g, RIC 86

20

19

*19. Filip I 244-249, antoninian 244-247, Rzym, Aw: Popiersie w prawo, Rw: Fides trzymająca dwa sztandary na wprost, FIDES MILITVM, srebro 3.66 g, RIC 34b *20. Konstancjusz II 337-361, silikwa, Sirmium, Aw: Popiersie w diademie w prawo, Rw: W wieńcu poziomy napis VOTIS XXX MVLTIS XXXX, srebro 2.01 g, RIC 15, tęczowa patyna, lekkie pęknięcie, wyśmienity stan zachowania I-

6

800,-


21

22

*21. Arkadiusz 383-408, solidus 394-395, Mediolan, Aw: Popiersie w prawo, D N ARCADI-VS P F AVG, Rw: Cesarz ze sztandarem i Wiktorią na globie, trzymający stopę na jeńcu, stojący w prawo, VICTORI-A AVGGG, w polu M-D, w odcinku COMOB, złoto 4.36 g, RIC IX/84/35b, DOC 365

II/II+

3.500,-

II

1.250,-

BIZANCJUM *22. Justyn II 565-578, solidus 565-578, Konstantynopol, Aw: Popiersie na wprost, D N I-VSTI-NVS PP AVG, Rw: Constantinopolis na tronie na wprost, trzymająca berło i jabłko królewskie, VICTORI-A AVGGG A, w odcinku CONOB, złoto 4.50 g, DOC 4a, Sear 345, niewielkie uderzenie na krawędzi

24

23

*23. Tyberiusz II Konstantyn 578-582, solidus 579-582, Konstantynopol, Aw: Popiersie na wprost, δ m TIb CONS-TANT PP AVI, Aw: Krzyż na czterostopniowej podstawie, VICTORI-A AVGGΓ, w odcinku CONOB, złoto 4.38 g, DOC 4c, Sear 422 II+ *24. Fokas 602-610, solidus 607-610 Konstantynopol, Aw: Popiersie na wprost, δ N FOCAS PERP AVC, Rw: Anioł z berłem zakończonym znakiem Chrystusa oraz jabłkiem królewskim, VICTORIA AVSЧ E, w odcinku CONOB, złoto 4.44 g, DOC 10e, Sear 620 II

1.750,-

1.250,-

26

25

*25. Fokas 602-610, solidus 607-610 Konstantynopol, Aw: Popiersie na wprost, δ N FOCAS PERP AVC, Rw: Anioł z berłem zakończonym znakiem Chrystusa oraz jabłkiem królewskim, VICTORIA AVSЧ S, w odcinku CONOB, złoto 4.52 g, DOC 10f, Sear 620 II+ *26. Konstantyn IV Pogonatus 668-685, solidus 674-681, Konstantynopol, Aw: Popiersie z włócznią i tarczą na wprost, δ N COI-t-NЧS P, Rw: Krzyż na czterostopniowej podstawie, obok stojący Herakliusz i Tyberiusz, VICTOA A AVGЧ H, w odcinku CONOB, złoto 4.45 g, DOC 10g, Sear 1156, niedobity II+

27

2.000,-

2.800,-

28

*27. Konstantyn IV Pogonatus 668-685, solidus 681-685, Konstantynopol, Aw: Popiersie z włócznią i tarczą na wprost, P CONS-τA-NYS PP A, Rw: Krzyż na czterostopniowej podstawie, VICTORA AVGЧ Θ, w odcinku CONOB, złoto 4.50 g, DOC 14a, Sear 1157, lekko niedobity, graffiti na awersie *28. Konstantyn VII Porfirogeneta 920-944, solidus 921-931, Konstantynopol, Aw: Chrystus na tronie na wprost, + IhS XPS REX REGnAnTIЧM*, Rw: Półpostaci synów cesarza, Romana i Krzysztofa, stojących na wprost i trzymających krzyż, ROmAn ET XPISτOFO AЧGG b, złoto 4.35 g, DOC 7.5, Sear 1745

29

II+

2.000,-

II

3.000,-

II-

2.500,-

II

2.000,-

30

*29. Roman III Argyrus 1028-1034, histamenon, Konstantynopol, Aw: Chrystus siedzący na tronie na wprost, + IHS XIS REX REGNANTIЧM, Rw: Matka Boska stojąca na wprost koronująca cesarza, trzymającego jabłko królewskie, ΘCEbOHΘ MΘ ΡωMANω, złoto 4.34 g, DOC 1d, Sear 1819 *30. Konstantyn IX Monomachus 1042-1055, histamenon, Konstantynopol, Aw: Chrystus siedzący na tronie na wprost, + IHS XIS REX REGNANTIЧM, Rw: Popiersie cesarza trzymającego labarum i jabłko królewskie na wprost, + CωnSTAnTn bASILEЧS RM, złoto 4.36 g, DOC 2a, Sear 1829, minimalna dziurka przy krawędzi

7


32

31

*31. Michał VII Dukas 1071-1078, histamenon, Konstantynopol, Aw: Chrystus siedzący na tronie na wprost, IC-XC, Rw: Popiersie cesarza z labarum i jabłkiem królewskim na wprost, + MIK-AHΛ – PACIΛ O Δ, złoto 4.40 g, DOC 1, Sear 1869

II+

1.750,-

II

2.000,-

II

250,-

II+

150,-

II-

400,-

II+

150,-

II

250,-

II

150,-

I-/II+

250,-

II+

150,-

II

1.000,-

*32. Michał VII Dukas 1071-1078, histamenon, Konstantynopol Aw: Popiersie Chrystusa na tle aureoli z krzyżem, IC-XC, Rw: Popiersie cesarza z labarum i jabłkiem królewskim na wprost, + MIK-AHΛ – PACIΛ O Δ, złoto 4.35 g, DOC 2, Sear 1868

34

33

ŚREDNIOWIECZE ARMENIA *33. Levon I 1198-1219, tram z dwoma lwami, Aw: Król siedzący na tronie na wprost, trzymający krzyż i jabłko królewskie, Rw: Długi krzyż pomiędzy dwoma stojącymi lwami, srebro 2.95, Nercessian 288

BUŁGARIA *34. Iwan Aleksander 1331-1371, grosz srebrny, Aw: Chrystus stojący na wprost, wznoszący ręce w geście oranta, Rw: Iwan Aleksander i Michał Asen stojący z berłami na wprost, między nimi długi krzyż zakończony znakiem Chrystusa, srebro 1.24 g, Youroukova & Penchev 74-80

36

35

37

NIEMCY Saksonia - biskupi Sascy *35. denar krzyżowy X-XI w., Aw: Kapliczka, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 1.13 g, Stronczyński 13, patyna *36. denar krzyżowy X-XI w., Aw: Krzyż prosty i kółka, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 1.01 g, Stronczyński 23, CNP typ VI *37. denar krzyżowy X-XI w., Aw: Krzyż prosty i kółka, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 1.16 g, Stronczyński 23, CNP typ VI, piękny

38

39

*38. denar krzyżowy X-XI w., Aw: Krzyż prosty i kółka, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 1.02 g, Stronczyński 23, CNP typ VI *39. denar krzyżowy X-XI w., Aw: Krzyż patriarchalny i kulki, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 1.16 g, Stronczyński 24, CNP typ V, patyna, piękny

40

41

*40. denar krzyżowy X-XI w., Aw: Krzyż patriarchalny i kulki, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 1.16 g, Stronczyński 24, CNP typ V, ciekawsza odmiana z dwoma kółkami i trzema kulkami jednocześnie przy krzyżu, patyna *41. naśladownictwo z epoki denara krzyżowego XI w., Aw: Krzyż prosty i kółka, Rw: Krzyż kawalerski, srebro 0.98 g, Stronczyński jak 23, CNP jak typ VI

8


42

43

POLSKA *42. Bolesław Śmiały 1058-1080, denar królewski, Aw: Popiersie w koronie z mieczem w dłoni w lewo, z prawej Z, Rw: Brama z trzema wieżami o kulistych kopułach, srebro 1.01 g, Stronczyński 32, Such. IX/2

III+

2.000,-

II-

2.000,-

III+

450,-

II+

800,-

III+

500,-

III+

300,-

*43. Bolesław Śmiały 1058-1080, denar książęcy, Aw: Głowa w lewo w obwódce, Rw: Książę na koniu w lewo, z prawej И, srebro 0.82 g, Stronczyński 33, Such. IX/1

45

44

46

*44. Władysław Herman 1081-1102, denar, Aw: Głowa w lewo, Rw: Budowla z trzema wieżami zakończonymi krzyżami, srebro 0.83 g, Stronczyński 35, Such. XI/1 *45. Bolesław Krzywousty 1107-1138, denar, Aw: Rycerz przebijający włócznią smoka, Rw: Krzyż patriarchalny, srebro 0.54 g, Stronczyński 39, Such. XIV, pięknie zachowany *46. Bolesław Krzywousty 1107-1138, denar, Aw: Rycerz przebijający włócznią smoka, Rw: Krzyż patriarchalny, srebro 0.36 g, Stronczyński 39, Such. XIV

48

47

*47. Bolesław Wysoki 1163-1201, denar, Aw: Krzyż dwunitkowy i napis BOLI, Rw: Dwie postacie z chorągwią, srebro 0.31 g, Stronczyński 174c, Such. 3c, ładnie widoczny awers, patyna *48. Leszek Biały 1202-1227 lub następcy, brakteat, Półpostać biskupa w infule i z pastorałem w prawo, DVX i wstecznie AZIMIR, srebro 0.12 g, HP 1, bardzo dobrze zachowany jak na ten typ monety, rzadki, patyna

II

4.500,-

II

2.000,-

w powiecie radziejowskim potwierdzone dodatkowo nowym znaleziskiem, oddalonym o kilka zaledwie kilometrów III

1.000,-

49

50

*49. Bolesław Wstydliwy 1243-1279, brakteat, Książę stojący w lewo z chorągwią, z lewej łuk ze strzałą skierowaną do góry, z prawej *o*o, srebro 0.21 g, Stronczyński 185, rzadki, patyna *50. Kujawy, Konrad Mazowiecki 1202-1247, denar, Aw: Rycerz w kiecy ze wzniesionym mieczem w prawej i okrągłą tarczą w lewej ręce walczy ze wspiętym lwem, Rw: Na koniu galopującym w prawo rycerz z tarczą normańską i proporcem rozwiniętym do tyłu, w polu gwiazdy, Str.44c, srebro 15 mm, 0.16 g, typ monety znany ze skarbu z Pełczysk ukrytego po 1257 r, na kujawskie pochodzenie monety wskazuje znalezisko z Wandynowa

51

52

*51. Mazowsze, Bolesław I 1238-1248 - atrybucja tymczasowa, denar, Aw: Kędzierzawa głowa w lewo, podwójna obwódka, w otoku zniekształcony napis ELBOZALVAS, Rw: Niewyraźny rysunek w podwójnej obwódce z imitacją napisu otokowego, srebro 14.4 mm, 0.08 g, nieco wykruszony, ale niezwykle rzadki, nienotowany w literaturze, według prof. Borysa Paszkiewicza monety tej nie da się jednoznacznie przypisać żadnemu władcy, gdyż w epoce reprezentowanej przez styl monety nie było na Mazowszu ani w jego sąsiedztwie żadnego panującego księcia Bolesława, a czasy panowania księcia Bolesława I na Mazowszu wydają się nieco późniejsze niż styl monety, lecz nie można wykluczyć, że moneta mogła być przez niego wyemitowana przed zjazdem w Dankowie w 1238 r.

III

3.000,-

III

2.000,-

*52. Kazimierz Wielki 1333-1370, kwartnik ruski, Aw: Ukoronowana litera K wpisana w rozetę, napis w otoku, Rw: Lew kroczący w lewo, napis w otoku, srebro 1.31 g, Gum.-Handbuch 367, bardzo rzadki, patyna

9


53

54

*53. Jadwiga 1386-1399, denar poznański, Aw: Orzeł z głowa zwróconą w lewo, Rw: Dwa skrzyżowane klucze, srebro 0.14 g, Gum.Handbuch 406, rzadki

III

500,-

II

150,-

III+

300,-

II

150,-

*57. brakteat; Baranek święty, srebro 0.47 g, Fbg. 694, pęknięty, ciemna patyna

III

250,-

*58. brakteat; Głowa konia, srebro 0.55 g, Fbg 759, pęknięty, ciemna patyna

III

400,-

*54. Władysław Jagiełło 1386-1434, półgrosz koronny, Aw: Korona, pod nią litera n, Rw: Orzeł

56

55

*55. Kazimierz Jagiellończyk 1446-1492, szeląg gdański, Aw: Orzeł w tarczy, powyżej korona, Rw: Ukoronowany herb Gdańska w tarczy *56. Aleksander Jagiellończyk 1501-1506, denar, Wilno, Aw: Orzeł, Rw: Pogoń w lewo, za nią gotycka litera A, Ivanauskas 1Aj4-4 471, bardzo ładny

57

58

ŚLĄSK

59

61

60

*59. brakteat; Pół kozła w lewo, srebro 0.63 g, Fbg. -, ciemna patyna

III

300,-

*60. brakteat; Głowa w czapie na wprost, srebro 0.47 g, Fbg. -, ciemna patyna

III

250,-

II

250,-

II

6.000,-

II

150,-

II

150,-

WENECJA *61. Jacopo Tiepolo 1229-1249, grosso (grosz), Aw: Doża i św. Marek stojący z chorągwią na wprost, Rw: Chrystus siedzący na tronie na wprost, srebro 2.15 g, Biaggi 2769, Gamberini 24, ładnie zachowane

62 WĘGRY *62. Maria Anjou 1382-1387, goldgulden 1383-1384, Buda, Aw: Tarcza Andegawenów w rozecie, MARIA DEI G R VNGARIE, Rw: Św. Ładysław z halabardą i jabłkiem królewskim na wprost, z lewej rozeta, złoto 3.44 g, Gyöngyössy 751, Pohl C1-1, Huszar 563, bardzo rzadki

64

63 ZAKON KRZYŻACKI

*63. Michał Küchmeister von Sternberg 1414-1422, szeląg, Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza, MAGS-T MIC-hAEL PRIM, Rw: Tarcza zakonna, MONE-TA DN-ORVM PRVC, Voss. typ IX, bardzo ładny *64. Michał Küchmeister von Sternberg 1414-1422, szeląg, Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza, MAGS-T MIC-hAEL PRIM, Rw: Tarcza zakonna, MONE-TA DN-ORVM PRVC, Voss. typ IX, bardzo ładny, patyna

10


66

65 POLSKA Zygmunt I Stary 1506-1548

*65. trojak 1537, Gdańsk, na awersie końcówka napisu PRVSS, Iger G.37.1.b, (R1), T. 2, bardzo ciemna patyna, rzadszy rocznik

II

900,-

II/II+

800,-

*67. trojak 1538, Gdańsk, na awersie końcówka napisu PRVSS, po słowie TRIP 3 kropki, Iger G.38.1.g (R1),

III+

500,-

*68. trojak 1539, Gdańsk, na awersie końcówka napisu PRVS, Iger G.39.1.e (R1), bardzo ładny

II+

1.000,-

*66. trojak 1538, Gdańsk, na awersie końcówka napisu PRVSS, po słowie TRIP 2 kropki, Iger G.38.1.g (R1), minimalnie ugięta blacha

67

68

70

69 *69. grosz 1526, Kraków, awers dwukrotnie uderzony stemplem, T. 3, rzadki

III+

250,-

*70. grosz 1529, Toruń, bardzo ładny

II+

250,-

72

71 *71. grosz 1532, Toruń, patyna

II

200,-

*72. grosz 1533, Toruń, odmiana popiersia - na głowie tylko korona bez czepca, bardzo ładny egzemplarz

II+

350,-

II+

350,-

III+/II-

150,-

73

74

*73. grosz 1534, Toruń, bardzo ładny *74. grosz 1534, Gdańsk

76

75 *75. grosz litewski 1535, Wilno, Ivanauskas 2S6-2, T. 7, rzadki i bardzo ładny

II

1.250,-

*76. grosz 1535, Gdańsk, ładnie zachowany

II+

350,-

11


77

78

*77. grosz litewski 1536, Wilno, odmiana z literą F pod Pogonią, Ivanauskas 403:50, T.7, lekko gięty, rzadki *78. grosz 1546, Kraków, ładny egzemplarz

750,-

II

250,-

II

1.000,-

81

80

79

III+

*79. grosz 1548, Kraków, T. 6, rzadki i ładnie zachowany, delikatna patyna *80. szeląg 1546, Gdańsk

III+

250,-

*81. denar, bez daty, Kraków, odmiana z literami S-P po bokach i rozetką w koronie, T.7, rzadki i bardzo ładny, patyna II+

750,-

82

83

Zygmunt II August 1545-1572 *82. czworak 1568, Wilno, Ivanauskas 10SA28-3, nieznacznie niedobity, ale bardzo ładny

II

800,-

III

2.500,-

*83. trojak ze słabego srebra 1562, Wilno, Iger V.62.1.b (R3), Ivanauskas 9SA2-1, T. 18, uszkodzenie w tle, bardzo rzadki, ciemna patyna

85

84

*84. trojak 1562, Wilno, na awersie odmiana napisu MAG DVX L, Iger V.62.2.r (R), Ivanauskas 9SA6-2

II-

400,-

*85. trojak 1562, Wilno, na awersie odmiana napisu MAG D LI, Iger V.62.2.b (R), Ivanauskas nie notuje takiej odmiany

II-

400,-

II

450,-

87

86 *86. trojak 1564, Wilno, Iger V.64.1.a (R1), Ivanauskas 9SA50-8

*87. trojak 1565, Tykocin, Iger V.65.b (R5), Ivanauskas 9SA58-9, T. 15, rzadka moneta z cytatem z psalmu zwana trojakiem szyderczym

III/III+ 2.500,-

88

89

*88. grosz na stopę litewską 1546, Wilno, Ivanauskas 6SA12-6, T. 3, piękny egzemplarz

II+

2.000,-

*89. grosz na stopę litewską 1546, Wilno, Ivanauskas 6SA12-6, T. 3,

III+

500,-

12


91

90 *90. grosz na stopę polską 1547, Wilno, Ivanauskas 5SA6-3 *91. grosz na stopę polską 1568, Tykocin, Ivanauskas 5SA50-15

III+

250,-

II-/III+

500,-

93

92 *92. półgrosz 1548, Wilno, pierwsza cyfra daty rzymska, Ivanauskas 4SA37-12, patyna

I-

125,-

*93. półgrosz 1548, Wilno, pierwsza cyfra daty arabska, Ivanauskas 4SA38-12

I-

125,-

94

95

*94. półgrosz 1549, Wilno, Ivanauskas 4SA41-13

I-

125,-

*95. półgrosz 1552, Wilno, Ivanauskas 4SA47-15, nieco rzadszy rocznik, złocista patyna

I-

150,-

II-

1.000,-

96

97

*96. półgrosz 1553, Wilno, duże cyfry daty, Ivanauskas 4SA49-16, T. 5, rzadki *97. półgrosz 1556, Wilno, Ivanauskas 4SA59-16

I

150,-

*98. półgrosz 1557, Wilno, Ivanauskas 4SA65-16

I-

150,-

*99. półgrosz 1558, Wilno, odmiana końcówki napisów L / LITV, Ivanauskas 4SA79-24, ładnie zachowany

I-

125,-

*100. półgrosz 1558, Wilno, odmiana końcówki napisów LI / LITVA, Ivanauskas 4SA84-24

I-

125,-

*101. półgrosz 1558, Wilno, ostatnia cyfra daty przebita, odmiana końcówki napisów L / LITVA, Ivanauskas 4SA89-24

II

100,-

III

750,-

98

99

101

100

102 Henryk Walezy 1573-1575-1589 *102. frank 1576/B, Rouen, Duplessy 1131, ciemna patyna

13


103 Gdańsk w oblężeniu 1577 *103. grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, wybity w czasie gdy zarządcą mennicy był K. Goebl, na awersie głowa Chrystusa nie przerywa wewnętrznej obwódki, T. 2.50, niewielka wada blachy na awersie, ale bardzo ładnie zachowany

104

II-

2.000,-

II-

2.000,-

III+

1.250,-

III+

6.000,-

II-

5.000,-

II+

400,-

II/II+

600,-

II

500,-

III+/II-

400,-

105

*104. grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, wybity w czasie gdy zarządcą mennicy był K. Goebl, na awersie głowa Chrystusa przerywa wewnętrzną obwódkę, T. 2.50, bardzo ładnie zachowany egzemplarz *105. grosz oblężniczy 1577, Gdańsk, wybity w czasie gdy zarządcą mennicy był K. Goebl, na awersie głowa Chrystusa nie przerywa wewnętrznej obwódki, T. 2.50

106 Stefan Batory 1576-1586 *106. trojak 1579, Gdańsk, Iger G.79.1.a (R5), T. 8, bardzo rzadki, patyna

107 *107. trojak 1580, Olkusz, herb Batorych rozdziela datę, Iger O.80.1.c (R4), T. 15, ładny i bardzo rzadki

108

109

*108. trojak 1582, Wilno, Iger V.82.1.b (R), Ivanauskas 4SB36-11, bardzo ładny *109. trojak 1583, Olkusz, duża głowa króla, Iger O.83.3.f (R1), bardzo ładny

110

111

*110. trojak 1583, Olkusz, mniejsza głowa króla, Iger O.83.3.f (R1) *111. trojak 1583, Ryga, Iger R.83.1.d (R1), Gerbaszewski 9

14


112

113

*112. trojak 1585, Wilno, Iger V.85.2.b (R), Ivanauskas 4SB55-25

II-

300,-

*113. trojak 1586, Ryga, duża głowa króla, Iger R.86.1.a (R), Gerbaszewski 17

II

400,-

*114. grosz 1578, Gdańsk, minimalna wada blachy, ale ładnie zachowany egzemplarz

II

400,-

*115. grosz 1579, Gdańsk, bardzo ładny

I-

500,-

II-

1.250,-

115

114

116 *116. szeląg 1580, Olkusz, na rewersie herb Jastrzębiec pod Orłem i Pogonią, T.20, bardzo rzadki

117 Zygmunt III Waza 1587-1632 *117. dukat 1590, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło SIGISMVND III D G REX POL D PRVS, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS, złoto 3.50 g, H-Cz. 828 (R3), T. 60, Kaleniecki ss 143 i 144, rzadki

III+/II- 25.000,-

118 *118. dukat 1629, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło SIGIS III D G REX POL M D L PR, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MONE AVREA CIVI GEDANENSIS, złoto 3.38 g, H-Cz. 1607 (R1), Kaleniecki s.193, T. 20, ślad po zawieszce

III

5.000,-

119 *119. dukat 1630, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło SIGIS III D G REX POL M D L PR, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MON AVREA CIVI GEDANENSIS, złoto 3.45 g, H-Cz. 1630 (R1), Kaleniecki s.195, T. 16, minimalnie gięty, patyna

III+ 12.000,-

15


120 *120. talar 1627, Bydgoszcz, 28.19 g, Dav. 4315, T. 6, drobne rysy na awersie, ale ładny egzemplarz z patyną

III

5.000,-

II

6.000,-

III+

5.000,-

III+

4.000.-

III

7.500,-

121 *121. talar 1628, Bydgoszcz, 28.49 g, Dav. 4315, T. 6, bardzo ładny, patyna

122 *122. talar 1628, Bydgoszcz, 28.43 g, Dav. 4315, T. 6, drobna wada blachy, patyna

123 *123. talar 1631, Bydgoszcz, 28.42 g, Dav. 4316, T. 6, ciemna patyna

124 *124. półtalar 1631, Bydgoszcz, 13.95 g, H-Cz. 1649 (R3) -podobny, T. 30, bardzo rzadki, patyna

16


125

126

*125. ort 1609, Gdańsk, rzadki rocznik i pięknie zachowany

I-

3.000,-

*126. ort 1614, Gdańsk, drobna wada blachy, ale pięknie zachowany

I-

1.500,-

*127. ort 1615, Gdańsk, odmiana z kropką nad łapą niedźwiedzia, piękny egzemplarz

I-

1.500,-

*128. ort 1615, Gdańsk, odmiana z kropką za łapą niedźwiedzia, piękny egzemplarz, patyna

I-

1.500,-

III

500,-

I-

1.250,-

II-

500,-

III+/II-

500,-

128

127

130

129 *129. ort 1615, Gdańsk, odmiana z kropką nad łapą niedźwiedzia, delikatna patyna

*130. ort 1615, Gdańsk, odmiana z małą głową, dwoma kropkami i maleńką rozetką na końcu napisu, drobna wada blachy, ale piękny

132

131

*131. ort 1615, Gdańsk, odmiana z małą głową, dwoma kropkami i maleńką rozetką na końcu napisu, ładny egzemplarz, patyna *132. ort 1615, Gdańsk, odmiana z małą głową i dwoma kropkami

134

133

*133. ort 1616, Gdańsk, odmiana z kryzą, dwoma kropkami i maleńką rozetką na końcu napisu, pięknie zachowany

I-

1.250,-

I-

750,-

*135. ort 1616, Gdańsk, odmiana z kołnierzem i napisem wchodzącym nad koronę, patyna

II-

500,-

*136. ort 1616, Gdańsk, odmiana z kołnierzem i napisem nie dochodzącym do korony, patyna

III+

400,-

*134. ort 1616, Gdańsk, odmiana z kryzą, dwoma kropkami i maleńką rozetką na końcu napisu, bardzo ładny

136

135

17


138

137 *137. ort 1617, Gdańsk, odmiana z kropką kończącą napis, patyna *138. ort 1617, Gdańsk, odmiana z kropką kończącą napis

139

II+ II-

800,500,-

II III

500,350,-

140

*139. ort 1618, Gdańsk, odmiana z dwukropkiem i rozetką kończącymi napis *140. ort 1618, Gdańsk, odmiana z kropką kończącą napis, patyna

141

142

*141. ort 1621, Bydgoszcz, odmiana napisu PRVS : MAS, moneta w pudełku NGC z certyfikatem MS 62, bardzo ładnie zachowana II+ *142. ort 1621, Bydgoszcz, odmiana napisu PRVS : M +, moneta w pudełku NGC z certyfikatem AU 58, bardzo ładnie zachowana II+

400,400,-

144

143

*143. ort 1622, Bydgoszcz, odmiana napisu PRVS . M +, moneta w pudełku NGC z certyfikatem AU 58, bardzo ładnie zachowana I-/II+ *144. ort 1622, Bydgoszcz, odmiana napisu PRVS . M +, na rewersie Pogoń bez miecza, delikatna patyna II

145

500,300,-

146

*145. ort 1622, Bydgoszcz, odmiana napisu PR . M .+, delikatna patyna *146. ort 1622, Bydgoszcz, odmiana napisu PRV . M ...

147

II II

250,250,-

I-

500,-

II-

300,-

148

*147. ort 1623, Bydgoszcz, odmiana napisu PRV : M +, piękny egzemplarz *148. ort 1623, Bydgoszcz, odmiana z wąskim popiersiem króla i napis PRV : M +, na rewersie dodatkowo krzyżyki jako ozdobniki po bokach tarczy herbowej

18


150

149 *149. ort 1623, Bydgoszcz, odmiana napisu PRV : M +, patyna *150. ort 1623, Bydgoszcz, odmiana napisu PRV : M +, wada blachy, ale piękne lustro mennicze

III+ II+

250,250,-

*151. ort 1623, Gdańsk

II-

300,-

*152. ort 1624, Bydgoszcz

II-

250,-

*153. ort 1625, Gdańsk, odmiana napisu D : L⋅R : P :, bardzo ładny egzemplarz

II+

800,-

*154. ort 1625, Gdańsk, odmiana napisu D : L⋅R : P :⋅, bardzo ładny egzemplarz

II+

800,-

II-

400,-

III

5.000,-

152

151

154

153

156

155 *155. ort 1625, Gdańsk, odmiana napisu D L R PR

*156. szóstak 1595, Lublin, Aw: Popiersie i napis wokoło SIGI 3 D G REX POLO M D LIT, Rw: Tarcze herbowe i skrócona data po bokach korony, napis wokoło GROS ARG SEX REG POLONIAE, H-Cz. 5034 (R3), T. 40, bardzo rzadka i efektowna moneta, patyna

157

158

*157. szóstak 1596, Malbork, patyna *158. szóstak 1599, Malbork

II

300,-

II/II+

450,-

II

450,-

I-/II+

300,-

160

159 *159. szóstak 1599, Malbork, patyna *160. szóstak 1623, Kraków, rzadko spotykany tak piękny egzemplarz

19


162

161

163

*161. trojak 1588, Olkusz, Iger O.88.8.a (R1)

II/II+

300,-

*162. trojak 1589, Olkusz, Iger O.89.1.c (R1)

II-

200,-

*163. trojak 1590, Ryga, Iger R.90.1.a, małe popiersie króla, wada blachy, niecentrycznie wybity, ale ładnie zachowany II+

175,-

164 *164. trojak 159Z, Olkusz, odmiana ze słoneczkiem i toporem, Iger O.92.7.a (R5), T. 20, bardzo rzadki

165

II+

2.500,-

166

*165. trojak 1592, Malbork, Iger M.92.1.a, piękny egzemplarz, patyna

I-

250,-

*166. trojak 1592, Malbork, Iger M.92.1.a

II+

250,-

II

300,-

II+/I-

250,-

168

167 *167. trojak 1592, Wilno, Iger V.92.1.b (R), Ivanauskas 5SV27-14 *168. trojak 1593, Poznań, Iger P.93.2.a, bardzo ładnie zachowany egzemplarz

170

169 *169. trojak 1593, Wilno, Iger V.93.1.b, Ivanauskas 5SV31-15, ale nieco inne popiersie króla

II

250,-

*170. trojak 1593, Ryga, Iger R.93.1.a (R), rzadsza odmiana z końcówką napisu LI, Gerbaszewski 24

II

250,-

II

500,-

*172. trojak 1594, Olkusz, na awersie SIG III D G R... i data z prawej strony herbu Lewart, Iger O.94.9.g, bardzo ładny II+

300,-

171

172

*171. trojak 1594, Olkusz, data na końcu napisu, Iger O.94.5.e (R3), rzadki i bardzo ładny

174

173

*173. trojak 1594, Olkusz, na awersie SIG III D G REX... i data z prawej strony herbu Lewart, Iger O.94.9. p, bardzo ładny *174. trojak 1594, Poznań, Iger P.94.8.b (R), bardzo ładny

20

II+

250,-

II+

250,-


175

176

*175. trojak 1594, Malbork, Iger M.94.1.a, ładnie zachowany

II+

200,-

*176. trojak 1594, Malbork, Iger M.94.1.a, ładnie zachowany

II+

150,-

*177. trojak 1594, Ryga, rzadsza odmiana z końcówką napisu LIV, Iger R.94.j (R1), Gerbaszewski 5, delikatna patyna

II-

200,-

*178. trojak 1595, Bydgoszcz, awers Iger B.95.2.c, rewers Iger B.95.2.f

II-

200,-

178

177

179

180

*179. trojak 1595, Wschowa, Iger W.95.4.c (R), ciemna patyna

III+

150,-

*180. trojak 1595, Wilno, Iger V.95.1.b, Ivanauskas 5SV40-19 - ale gwiazdki po bokach III

II+

350,-

II+

175,-

I-/II+

300,-

181

182

*181. trojak 1595, Ryga, Iger R.95.1.d, Gerbaszewski 18 *182. trojak 1596, Olkusz, Iger O.96.1.e, bardzo ładny

183

184

*183. trojak 1596, Poznań, Iger P.96.4.a

II

250,-

*184. trojak 1596, Bydgoszcz, awers Iger B.96.2.d, rewers Iger B.96.2.g

II-

200,-

*185. trojak 1596, Wilno, Iger V.96.1.a (R), Ivanauskas 5SV45-22

III+

300,-

*186. trojak 1597, Olkusz, Iger O.97.2.g, delikatna patyna

II+

250,-

*187. trojak 1597, Lublin, Iger L.97.b (R1) ale napis SIG III D - G...

II-

400,-

*188. trojak 1598, Olkusz, Iger O.98.3.b, bardzo ładny

I-

250,-

186

185

187

188

21


189

190

*189. trojak 1598, Bydgoszcz, odmiana skrócona data rozdzielona herbem Lewart i literami I - F, poniżej litera B, Iger B.98 2 a (R2), rzadki *190. trojak 1598, Bydgoszcz, Iger. B.98.5.c

191

II-

250,-

II-

200,-

192

*191. trojak 1598, Lublin, litera L z lewej strony herbu Lewart, Iger L.98.2.a (R), drobne niedobicia, rysa na rewersie, ale ładne lustro mennicze *192. trojak 1598, Ryga, Iger R.98.1.b, Gerbaszewski 4

II+

350,-

II

175,-

194

193 *193. trojak 1599, Bydgoszcz, Iger B.99.c

II

200,-

*194. trojak 1600, Olkusz, Iger O.00.2.l, ładnie zachowany

II

200,-

* 195. trojak 1600, Lublin, awers Iger L.00.2.f, rewers Iger L.00.2.g. piękny egzemplarz, szczególnie dla tego typu monety

I-

400,-

*196. trojak 1601, Poznań, Iger P.01.2.a

II-

200,-

*197. trojak 1601, Kraków, popiersie króla w lewo, Iger K.01.1.a (R1), wyśmienity stan

I

800,-

*198. trojak 1601, Kraków, popiersie króla w lewo, Iger K.01.1.a (R1), bardzo ładny egzemplarz

I-

500,-

196

195

198

197

200

199 *199. trojak 1601, Kraków, popiersie króla w lewo, Iger K.01.1.a (R1), ładnie zachowany

II+

500,-

*200. trojak 1603/Z, Kraków, Iger K.03.1.a (R1), piękny

I/I-

600,-

*201. trojak 1606, Kraków, Iger K.06.1.a (R2), T. 4, rzadki

II

500,-

*202. trojak 1619, Kraków, Iger K.19.1.c (R), wyśmienicie zachowany i rzadki w takim stanie zachowania

I

200,-

201

202

22


203

204

*203. trojak anomalny rok 900, Iger -, srebro wysokiej próby 2.62 g, ciekawa, nienotowana odmiana

II-

800,-

*204. trojak anomalmy 1602, Iger A.02.1.a, srebro wysokiej próby 1.97 g, pięknie zachowany

II+

500,-

206

205 *205. trzykrucierzówka 1616, Kraków

II+/I-

250,-

II-

300,-

I/II

150,-

*208. grosz 1594, Olkusz, dzbanuszek i słoneczko pod popiersiem króla, T. 12, rzadki i ładnie zachowany

II+

2.500,-

*209. grosz 1606, Kraków, piękny ze złocistą patyną

I-

250,-

*206. półtorak 1614, Bydgoszcz, na awersie Orzeł i cyfra 3, T. 4, rzadki 207. zestaw półtoraków 1614, 1615, 1616, 1617, 1618 i 1619, Bydgoszcz, razem 6 sztuk, bardzo ładne

209

208

211

210 *210. grosz 1607, Kraków, odmiana z popiersiem króla, piękny, patyna *211. grosz 1607, Kraków, odmiana z koroną i herbem Lewart na awersie, wada blachy, rzadszy typ

212

I-/II+

200,-

II+

125,-

213

*212. grosz 1609, Kraków, drobna wada blachy, ale piękny, patyna

I-

125,-

*213. grosz 1609, Wilno, Ivanauskas 3SV50-12, bardzo ładny, delikatna patyna

II

400,-

*214. grosz 1610, Wilno, awers Ivanauskas 3SV69-18, rewers Ivanauskas 3SV70-19, piękny

I-/II+

500,-

*215. grosz 1610, Wilno, Ivanauskas 3SV77-19, bardzo ładny, patyna

II/II+

400,-

*216. grosz 1611, Wilno, awers Ivanauskas 3SV92-20, rewers Ivanauskas 3SV95-20, piękny

I-

500,-

*217. grosz 1611, Wilno, awers Ivanauskas 3SV97-20, rewers Ivanauskas 3SV93-20, bardzo ładny, patyna

II+

400,-

214

215

217

216

23


219

218 *218. grosz 1613, Kraków, bardzo ładny egzemplarz

I-

125,-

*219. grosz 1614, Kraków, wyśmienicie zachowany, patyna

I

150,-

I-

1.250,-

221

220 *220. grosz 1615, Wilno, Ivanauskas 3SV138-34, piękny egzemplarz, patyna *221. grosz 16Z4, Bydgoszcz, bardzo ładny, patyna

II+/I-

125,-

*222. grosz 1624, Gdańsk, piękny egzemplarz, delikatna patyna

I-

250,-

*223. grosz 1625, Gdańsk

II

125,-

*224. grosz 1626, Gdańsk, popiersie króla bez obwódki, rzadki i piękny egzemplarz

I-

300,-

*225. grosz 1626, Gdańsk, popiersie króla bez obwódki, rzadki i bardzo ładny

II+

250,-

*226. grosz 1626, Gdańsk, popiersie króla z obwódką, bardzo ładny, patyna

II+

200,-

*227. grosz 1627, Wilno, Ivanauskas 3SV151-42, piękny, delikatna patyna

I-

200,-

*228. grosz 1627, Gdańsk, piękny egzemplarz, patyna

I-

250,-

III+

150,-

222

224

227

223

225

228

226

229

*229. szeląg 1595, Wschowa, T. 5, nieco wykruszony krążek, bardzo rzadki

230

Władysław IV Waza 1632-1648 *230. dukat 1641, Kraków, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło VL 4 D G REX POL M D LI RV PR MA, Rw: Tarcza herbowa, po bokach litery G - G / B - S, data po bokach korony i napis wokoło SAM LI NE NO SV GO VA Q HE REX, złoto 3.44 g, H-Cz. 9721 (R7), T.400, Kaleniecki s. 217, wielka rzadkość, dukat znany tylko w największych kolekcjach: Czapskiego, Sobańskiego, Mańkowskiego i Potockiego, minimalnie gięty, drobna wada blachy, stara patyna

III+ 100.000,-

24


231 *231. dukat 1648, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło VLAD IIII D G R POL & SUEC M D L R P, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MON AUREA CIVITATIS GEDANEN, złoto 3.46 g, H-Cz. 1872 (R1), T. 20, Kaleniecki ss. 277-278, bardzo ładnie zachowany egzemplarz, patyna

II

20.000,-

III

4.500,-

III

4.000,-

III

5.000,-

III

12.500,-

232 *232. talar 1633, Toruń, 28.48 g, Dav. 4374, T. 10, ciemna patyna

233 *233. talar 1636, Bydgoszcz, 28.47 g, Dav. 4326, T. 8, patyna

234 *234. talar 1641, Gdańsk, 28.62 g, Dav. 4356, T.9, ciemna patyna

234 *235. talar 1642, Bydgoszcz, 28.50 g, Dav. 4329, T. 12, ładna tęczowa patyna

25


236 *236. talar 1648, Gdańsk, 28.55 g, Dav. 4356, T. 10, patyna

III

10.000,-

237 Jan II Kazimierz 1649-1668 *237. dwudukat 1664, Toruń, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOAN CAS D G R POL & SVE M D L R P, Rw: Herb Torunia i napis wokoło MONETA NOVA AVREA CI THORVNEN, złoto 6.63 g, H-Cz. 2270 (R4), T. 60, Kaleniecki s. 446, wybity lekko zużytymi stemplami, ale bardzo ładnie zachowany, stara patyna, rzadki

II

35.000,-

II

15.000,-

III

12.000,-

III+

8.000,-

238 *238. dukat 1660, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOH CAS D G R POL & SUEC M D L R P, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MON AUREA CIVITAT GEDANENS, złoto 3.48 g, H-Cz. 2172 (R), T. 14, Kaleniecki ss. 393-394, bardzo ładnie zachowany, stara patyna

239 *239. dukat 1660, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOH CAS D G R POL & SUEC M D L R P, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MON AUREA CIVITAT GEDANENS, złoto 3.50 g, H-Cz. 2172 (R), T. 14, Kaleniecki ss. 393-394, minimalnie gięty

240 *240. półdukat 1665, Wilno, Aw: Głowa króla w prawo, i napis wokoło IOA CAS - REX PO S, Rw: Pogoń, i napis wokoło MON AVR MAG DVC LIT, złoto 1.70 g, H-Cz. 2284 (R2), Ivanauskas 9JK2-2, Kaleniecki s. 366

26


241 *241. talar 1649, Kraków, Aw: Półpostać króla w ozdobnej zbroi, z jabłkiem i berłem królewskim w dłoniach i napis wokoło IOANNES CASIMIR DG REX POLON MAG DVX LIT RVS PRVS M S L, Rw: Tarcza herbowa, po bokach litery G - P i data, napis wokoło SA SE CZ NEC NO SVE CO VA H REX, 28.35 g, H-Cz. 5207 (R5), Dav. 4334, T. 100, bardzo efektowny i rzadki talar koronny, stara ciemna patyna

III

50.000,-

II-

8.000,-

III

7.000,-

III

4.000,-

I-

1.000,-

242 *242. talar 1649, Gdańsk, odmiana z małą głową króla, 28.28 g Dav. 4358, T. 7, ciemna patyna

243

*243. talar 1649, Gdańsk, odmiana z małą głową króla, 28.33 g, Dav. 4358, T. 7, minimalna wada blachy, ładna stara patyna

244 *244. talar 1649, Gdańsk, odmiana z dużą głową króla. 27.76 g, Dav. 4358, T. 7, ślad po oprawie, patyna

245 *245. ort 1650, Wschowa, minimalna wada blachy, ale ładnie zachowany egzemplarz

27


246 *246. ort 1650, Gdańsk, T. 40, bardzo rzadki i ładnie zachowany

II-/III+ 5.000,-

247

248

*247. ort 1652, Wschowa, T. 2, patyna *248. ort 1653, Poznań, T. 4, rzadki, patyna

III III+

300,500,-

*249. ort 1654, Toruń, T. 5, rzadki

II-

1.000,-

*250. ort 1655, Kraków, litery SCH pod tarczą herbową, ciemna patyna

III

250,-

249

250

252

251

*251. ort bez daty (1656), Toruń, okupacja szwedzka, na awersie popiersie Karola X Gustawa i napis CAROLUS GUSTAVUS D G REX, Ahlström 1, ładny egzemplarz, patyna *252. ort 1657, Kraków, litery S - CH po bokach tarczy herbowej, patyna

253

II-

2.500,-

III

350,-

III+/II-

500,-

254

*253. ort 1658, Kraków, litery S - CH po bokach tarczy herbowej, patyna *254. ort 1660, Toruń, T. 3, moneta wybita z końca blachy, ale rzadka, ładnie zachowana z delikatną patyną

255

II

1.000,-

256

*255. ort 1662, Toruń, ciemna patyna

III+

*256. ort 1662, Gdańsk, T. 2 minimalna wada blachy, ale bardzo ładny egzemplarz

28

II

750,1.000,-


258

257 *257. ort 1663, Gdańsk, T. 2, ciemna patyna

III

400,-

*258. ort 1668, Kraków, ładny

II-

250,-

260

259

*259. szóstak 1658, Elbląg, okupacja szwedzka, Aw: Popiersie Karola Gustawa, Ahlström 60, Pfau 480, moneta wybita z końca blachy, duże lustro mennicze co jest rzadkością w tym typie

II/II+

2.500,-

*260. szóstak 1660, Bydgoszcz, litery TLB, bardzo ładne lustro mennicze, patyna

II/II-

150,-

III+

100,-

II

125,-

261

262

*261. szóstak 1662, Kraków, litery A T, bez wewnętrznych obwódek po obu stronach monety *262. szóstak 1667, Bydgoszcz, litery TLB, bardzo ładnie zachowany

264

263 *263. trojak 1662, Kraków, Iger K.62.1.d (R2), wada blachy, patyna

III

400,-

*264. grosz 1652, Wilno, Ivanauskas, 4JK3-3, T. 3, rzadki, delikatna patyna

III+

1.000,-

II

20.000,-

II-

18.000,-

265 Jan III Sobieski 1674-1696 *265. dukat 1682/77, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOAN III D G REX POL M D L R P, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MON AUREA CIVITAT GEDANENS, złoto 3.48 g, H-Cz. 2461 (R3), T. 20, Kaleniecki s 473, minimalnie gięty, rzadki i ładnie zachowany

266 *266. dukat 1688, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOAN III D G REX POL M D L R PR, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MON AUREA CIVITAT GEDAN, złoto 3.43 g, H-Cz. 2503 (R2), T. 18, minimalnie gięty, patyna

29


267 *267. talar 1685, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOAN III D G REX POLON M D L RUS PRUS MAS, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MONETA ARGENTEA CIVITATIS GEDANENSIS, 28.69 g, H-Cz. 2498 (R3), Dav. 4361, T. 40, na rewersie minimalna wada blachy, ale ładnie zachowany efektowny egzemplarz ze starą patyną

II-

50.000,-

III

750,-

III+

600,-

*270. ort 1679, Bydgoszcz, T. 6, rzadki

II-

800,-

*271. szóstak 1679, Bydgoszcz, wada blachy, patyna

III

100,-

269

268

*268. ort 1677, Bydgoszcz, odmiana z literami SB pod popiersiem króla i cyframi 8 - 1 po bokach tarczy herbowej, H-Cz. 7725 (R5), bardzo rzadki *269. ort 1677, Bydgoszcz, cyfry 1 - 8 i litery S - B po bokach tarczy herbowej, minimalna wada blachy, patyna

271

270

272

273

*272. szóstak 1680, Bydgoszcz, ładne lustro mennicze

II-

125,-

*273. szóstak 1684, Kraków, popiersie króla w koronie i litera C pomiędzy tarczami herbowymi, delikatna patyna

II+

400,-

274 August II 1697-1733 *274. 5 dukatów 1733, Drezno, Aw: Popiersie króla, w otoku napis D G FRID AUG REX POL DUX SAX ICMA&W, Rw: Ukoronowana tarcza herbowa pomiędzy gałązkami palmowymi i w otoku napis SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECT 1733, złoto 17.39 g, Kahnt 18, H-Cz. -, ekstremalnie rzadka moneta wybita stemplem półtalara, stara patyna

II/III 50.000,-

30


275 *275. dwudukat koronacyjny 1697, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Napisy, złoto 6.94 g, Kahnt 243, moneta wybita z okazji koronacji Augusta na króla Polski, ładnie zachowany, patyna

II+

10.000,-

II-

7.500,-

II-

4.500,-

II

6.000,-

III

12.500,-

III

5.000,-

277

276

*276. dukat 1702, Lipsk, Aw: Król na koniu i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa na tle trofeów i napis wokoło, złoto 3.43 g , Kahnt 65, patyna *277. dukat (żeton) bez daty (tzw. Coseldukat 1706), Drezno, Aw: Dwa gołębie i napisy, Rw: Kogut na kurce i napisy, złoto 3.44 g, Merseb. 1588 (srebro), Fr. 2776, rzadki

278 *278. talar 1697, Drezno, 28.96 g, Schnee 985, Kahnt 101, Dav. 7652, talar przyszłego króla polskiego Augusta II, ładnie zachowany, patyna

279 *279. talar 1702, Lipsk, Aw: Popiersie króla i napis, Rw: Tarcza herbowa na tle krzyża św. Andrzeja i napis, 27.09 g, Kahnt 323, Schnee 998, Dav. 1614, H-Cz. 2623 (R2), rzadka i efektowna moneta, patyna

280 *280. talar 1702, Lipsk, Aw: Krzyż duńskiego Orderu Słonia i inicjały Augusta II, Rw: Tarcza herbowa, 26.98 g, Kahnt 325, Schnee 1000, Dav. 1613, ślad po zawieszce, patyna

31


281

*281. talar 1702, Drezno, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcze herbowe i napis wokoło, 29.11 g, Kahnt 104, Schnee 996, Dav. 7656, patyna

II-

8.000,-

III

5.000,-

II

3.500,-

III+

5.500,-

282

*282. talar 1707, Drezno, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: 6 małych tarcz herbowych wokół ukoronowanej tarczy z herbami Polski i Litwy, 29.04 g, Kahnt 106, Schnee 1004, Dav. 2649, ślad po zawieszce, patyna

283 *283. talar wikariacki 1711, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Dwa stoły z insygniami, 29.06 g, Kahnt 283, Schnee 1011, delikatna patyna

284

*284. talar 1716, Drezno, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcze herbowe i napis wokoło, 29.20 g, Kahnt 109, Schnee 1015, Dav. 2653, patyna

32


285 *285. talar 1731, Drezno, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcze herbowe i napis wokoło, 29.16 g, Kahnt 109, Schnee 1015, Dav. 2653, ciemna patyna

III

5.000,-

*286. 2/3 talara (Coselgulden) 1706, Drezno, Kahnt 123, Dav. 821, patyna

III

1.500,-

*287. 2/3 talara (Coselgulden) 1707, Drezno, Kahnt 123, Dav. 821, bardzo ładny, patyna

II

2.000,-

286

287

289

288 *288. 2/3 talara (gulden) 1728, Drezno, Kahnt 129, delikatna patyna

III+

1.500,-

*289. ćwierćtalar wikariacki 1711, Drezno, Kahnt 285, patyna

III+

1.000,-

III

6.000,-

II

7.000,-

290 August III 1733-1763 *290. dukat 1749, Drezno, Aw: Popiersie Augusta III w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis w otoku, złoto 3.44 g, Fr. 2852(2546)

291 *291. talar 1740, Drezno, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcze herbowe i napis wokoło, 29.13 g, Schnee 1027, Dav. 2665, ładnie zachowany, patyna

33


292

*292. talar wikariacki 1741, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Tron, 29.00 g, Schnee 1032, Dav. 2669, ładna stara patyna II

4.500,-

293

*293. talar wikariacki 1745, Drezno, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Dwugłowy Orzeł i napis wokoło, 29.03 g, Schnee 1031, Dav. 2668, patyna

III+

5.000,-

294

*294. talar 1754, Lipsk, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, 29.05 g, Schnee 1037 awers typ d, rewers typ 5, Dav. 1617, patyna

III+/II- 5.000,-

295

*295. talar 1745, Lipsk, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, 29.05 g, Schnee 1037 awers typ c, rewers typ 2, patyna

II-

34

4.000,-


296

*296. talar 1755, Lipsk, Aw: Popiersie w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, 29.02 g, Schnee 1037 awers typ b, rewers typ 4, ciemna patyna

III

3.000,-

II

9.000,-

297

*297. talar 1757, Drezno, Drezno, Aw: Popiersie króla w długiej peruce w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa, niżej monogram FR i litery I D B i napis wokoło, 28.15 g, Schnee 1045, Dav. 2674, drobna wada krążka menniczego, ale bardzo ładnie zachowany egzemplarz z ciemną, starą patyną

298

*298. talar 1762, Drezno, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, 29.06 g, Schnee 1039, Dav. 2672, lekko justowany, drobna wada blachy, rzadki

III/III+ 6.000,-

299

*299. talar 1763, Drezno, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, 27.81 g, Schnee 1047, Dav. 2676, patyna

III-

35

1.250,-


300 *300. 2/3 talara zaślubinowego (gulden) 1738, Drezno, Aw: Napisy, Rw: Dwa serca, Merseb. 1827, moneta wybita z okazji ślubu księżniczki Marii Amalii z Karolem Sycylijskim, delikatna patyna

301

III+

1.750,-

II

1.500,-

II-

1.500,-

302

*301. półtalar wikariacki 1741, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Tron, Kohl 521, Merseb. 1698, ładnie zachowany egzemplarz, patyna *302. półtalar wikariacki 1741, Drezno, Aw: Król na koniu, Rw: Tron, Kohl 521, Merseb. 1698, ciemna patyna

304

303 *303. tymf 1753, Lipsk, odmiana z kropką z prawej strony litery T

II-/III+

400,-

II

250,-

*305. ort 1754, Lipsk, Olding 479, złocista patyna

II

250,-

*306. ort 1754, Lipsk, Merseb. 1779, drobna wada krążka menniczego

II

250,-

*304. ort 1754, Lipsk, Merseb. 1779

305

306

307

308

*307. ort 1754, Lipsk, duże litery E - C, Merseb. 1779, ślady rdzy na rewersie *308. ort 1754, Lipsk, “efraimek”, Olding 479, ładnie zachowany

309

II

250,-

III+/II-

300,-

310

*309. ort 1755, Lipsk, “efraimek”, Olding 479

II

300,-

*310. ort 1755, Lipsk, Merseb. 1782, dość ładnie zachowany

II

250,-

*”efraimek” - popularna nazwa fałszywych niskopróbnych monet bitych w okresie wojny siedmioletniej “1756-1763” w mennicy lipskiej kierowanej przez Witela Ephraima po zajęciu jej przez wojska pruskie.

36


311

312

*311. ort 1755, Lipsk, “efraimek” Olding 479, bardzo ładny egzemplarz

II-

250,-

*312. ort 1756, Lipsk, “efraimek” Olding 479, piękny egzemplarz

I/I-

1.000,-

*313. ort 1756, Lipsk, “efraimek” Olding 479, bardzo ładny

II-

300,-

*314. ort 1760, Gdańsk, cyfra 18 nad wieńcem, Merseb. 1798, tło z połyskiem menniczym

III+

500,-

II-/III+

150,-

314

313

316

315 *315. szóstak 1756, Lipsk, Merseb. 1785, ciemna patyna

*316. 1/2 szóstaka 1753, Lipsk, Iger Li.53.1.c (R2), Merseb. 1786, moneta wybita z końca blachy, ale piękna

I/I-

1.500,-

*317. półtorak 1753, Lipsk, Merseb. 1788, piękne lustro mennicze, rzadki w tak ładnym stanie zachowania

I-

1.500,-

*318. grosz wikariacki, 1740, Drezno, Aw: Popiersie króla, Rw: Orzeł dwugłowy, Merseb. 1694, bardzo ładny, patyna

II

200,-

III

8.000,-

II

12.500,-

317

318

319

320

Stanisław August Poniatowski 1764-1795 *319. dukat 1787, Warszawa, Aw: Głowa króla w prawo, napis wokoło STANISLAUS AUG D G REX POL M D L, Rw: Napis w wieńcu AUREUS / NUMMUS / POLONIAE / ANNO / 1787, poniżej litery E - B, złoto 3.47 g, Plage 447, Kaleniecki s. 546, *320. dukat 1791, Warszawa, Aw: Głowa króla w prawo, napis wokoło STANISLAUS AUG D G REX POL M D L, Rw: Napis w wieńcu AUREUS / NUMMUS / POLONIAE / ANNO / 1791, poniżej litery E - B, złoto 3.46 g, Plage 451, Kaleniecki ss. 551-552

321 *321. dukat 1792, Warszawa, Aw: Głowa króla w prawo, napis wokoło STANISLAUS AUG D G REX POL M D L, Rw: Napis w wieńcu AUREUS / NUMMUS / POLONIAE / ANNO / 1791, poniżej litery M - V, złoto 3.48 g, Plage 454, Kaleniecki s. 555, rzadki

III+ 10.000,-

37


322

*322. talar 1766, Warszawa, popiersie króla w zbroi, odmiana bez kropki po COLONIEN i z kropką po dacie, 27.85 g, Plage 379, Dav. 1618, ładnie zachowany egzemplarz, delikatna patyna

II+

4.000,-

II

6.000,-

323

*323. talar 1768, Warszawa, odmiana bez napisu na rancie, 27.95 g, Plage 382, Dav. 1619, lekko justowany, ale bardzo ładny stan zachowania, rzadki

325

324

*324. talar 1775, Warszawa, odmiana z napisem LITH, Plage 391, Dav. 1619 27.96 g, justowany, ale ładny

II

4.000,-

*325. talar 1776, Warszawa, odmiana z wieńcem odchylonym od korony, 28.11 g, Plage 393, Dav.1619, ciemna patyna

II-

4.000,-

*326. talar 1777, Warszawa, odmiana napisu LITH, 28.00 g, Plage 395, Dav. 1619, ciemna patyna

III

2.000,-

*327. talar 1783, Warszawa, 28.11 g, Plage 404, Dav. 1620, ładnie zachowany, patyna

II

5.000,-

327

326

38


328

329

*328. talar 1784, Warszawa, 27.73 g, Plage 405, Dav. 1620, justowany, patyna III1.500,*329. talar 1788, Warszawa, odmiana z dłuższym wieńcem, 27.42 g, Plage 408, Dav. 1621, na rewersie ślad zadrapania III+/II- 1.500,-

331

330

*330. talar 1788, Warszawa, odmiana z krótszym wieńcem, srebro 27.39 g, Plage 407, Dav. 1621 III *331. talar 1794, Warszawa, krótsza gałązka lauru z prawej strony, 24.27 g, Plage 373, Dav. 1623, minimalna wada blachy, ale bardzo ładnie zachowany egzemplarz, rzadki w tym stanie zachowania, patyna II

1.250,2.500,-

332 *332. talar 1794, Warszawa, krótsza gałązka lauru z prawej strony, 24.10 g, Plage 373, Dav. 1623, wybity uszkodzonym stemplem, ale bardzo ładny

333

II

1.500,-

IIIII+

1.250,1.500,-

III+

1.250,-

I-

3.000,-

334

*333. talar 1794, Warszawa, dłuższa gałązka lauru z prawej strony, 24.15 g, Plage 373, Dav. 1623, na awersie drobna wada blachy, justowany, patyna *334. talar 1794, Warszawa, dłuższa gałązka lauru z prawej strony, 23.84 g, Plage 373, Dav. 1623, patyna

335

336

*335. talar 1794, Warszawa, bardzo krótka gałązka lauru z prawej strony, 24.01 g, Plage 373, Dav. 1623 *336. talar 1795, Warszawa, 24.15 g, Plage 374, Dav. 1623, lekko justowany, ale piękny egzemplarz, rzadki w tym stanie zachowania

39


338

337

*337. talar 1795, Warszawa, 24.14 g, Plage 374, Dav. 1623, bardzo ładny

II+

3.000,-

*338. półtalar 1781, Warszawa, Plage 367, T. 10, rzadki rocznik (w cenniku Berezowskiego 40 złotych), delikatna patyna III+

4.000,-

340

339 *339. półtalar 1788, Warszawa, Plage 371, bardzo ładny, patyna

II+

2.500,-

*340. półtalar 1788, Warszawa, Plage 371, bardzo ładny

II+

2.500,-

*341. dwuzłotówka 1768, Warszawa, odmiana z literami F - S, Plage 313, bardzo ładna, lekko złocista patyna

II+

1.250,-

*342. dwuzłotówka 1768, Warszawa, odmiana z literami I - S, Plage 314, minimalne justowana, ale bardzo ładna

II+

1.250,-

II

1.250,-

*344. dwuzłotówka 1770, Warszawa, odmiana z mniejszymi herbami, Plage 318, minimalnie justowana, delikatna patyna II-

1.000,-

341

342

343

344

*343. dwuzłotówka 1768, Warszawa, odmiana z literami I - S, Plage 314,

345

346

*345. dwuzłotówka 1773, Warszawa, Plage 323, bardzo rzadka

III

1.000,-

*346. dwuzłotówka 1778, Warszawa, Plage 330, minimalnie justowana, bardzo ładnie zachowana, patyna

II+

1.250,-

40


347

348

*347. dwuzłotówka 1779, Warszawa, Plage 331, minimalnie justowana, ale bardzo ładna

II

1.250,-

*348. dwuzłotówka 1781, Warszawa, Plage 333, bardzo ładna, delikatna patyna

II

1.000,-

*349. dwuzłotówka 1788, Warszawa, Plage 340, minimalnie justowana, ale bardzo ładna

II+

800,-

*350. dwuzłotówka 1795, Warszawa, Plage 349, minimalnie justowana, piękny egzemplarz

I-

1.500,-

II+/I-

1.250,-

349

350

351 *351. dwuzłotówka 1795, Warszawa, Plage 349, moneta wybita z końca blachy, ale bardzo ładna

352

353

*352. złotówka 1766, Warszawa, Plage 272, bardzo ładnie zachowany egzemplarz, delikatna patyna *353. złotówka 1767, Warszawa, Plage 276, minimalnie niedobity, ale piękny egzemplarz, patyna

II+

750,-

I-/II+

1.000,-

III

3.000,-

*355. złotówka 1787, Warszawa, Plage 295, delikatna patyna

II-

400,-

*356. 2 grosze srebrne (półzłotek) 1766, Warszawa, tarcza wąska, napisy rozstawione, Plage 243, delikatna patyna

II

300,-

354 *354. złotówka 1769, Warszawa, Plage 278, T. 50 ?, Berezowski ? (nie podjął się wyceny), ogromnie rzadka moneta, patyna

356

355

41


358

357 *357. 2 grosze srebrne (półzłotek) 1773, Warszawa, litery A P na rewersie, Plage 258, patyna

III+

*358. szóstak 1764, Gdańsk, Plage 501, lekko niedobita, ale piękna moneta z dużym blaskiem menniczym

200,-

II+/I-

1.500,-

*359. trojak 1765, Toruń, Iger T.65.1.b (R3), bardzo rzadki i ładnie zachowany, patyna

II

2.000,-

*360. grosz srebrny 1767, Warszawa, korona płaska, Plage 217, bardzo ładny, patyna

II+

500,-

II

500,-

359

360

361

362

*361. grosz srebrny 1767, Warszawa, korona mała, Plage 216, bardzo ładny, delikatna patyna

*362. grosz z miedzi krajowej 1786, Warszawa, Plage 167, bardzo rzadki (w cenniku Berezowskiego 15 złotych), patyna III+

363/1

300,-

364

363/2

*363. zestaw monet grosz 1767 i 1/2 grosza 1768, Kraków, Plage 99 i 16, łącznie dwie sztuki *364. odważnik dukata 1768, Warszawa, brąz 3.47 g, Plage 478, ładnie zachowany

III+

150,-

II

600,-

366

365 Zabór austriacki - monety Oświęcimsko Zatorskie *365. 15 krajcarów 1775, Wiedeń, Plage 2, bardzo ładne i rzadkie w tym stanie zachowania

II/II-

1.500,-

III+

250,-

II-

15.000,-

Zabór austriacki - monety wojskowe dla ziem polskich *366. trojak 1974, Wiedeń, Plage 12, Iger Au.94.1.a (R)

367 Księstwo Warszawskie 1807-1815 *367. dukat 1812, Warszawa, Aw: Głowa w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokoło, Plage 117, złoto 3.48 g, minimalnie justowany, patyna

42


368 *368. talar 1811, Warszawa, 23.03 g, Plage 114, Dav. 247, rzadszy rocznik, piękny egzemplarz

369

I-

12.000,-

370

*369. talar 1811, Warszawa, 22.81 g, Plage 114, Dav. 247, rzadszy rocznik, patyna

III

2.000,-

*370. talar 1812, Warszawa, 23.00 g, Plage 115, Dav. 247, delikatna patyna

III+

2.000,-

*371. talar 1814, Warszawa, 23.08 g, Plage 116, Dav. 247, minimalnie justowany, ale ładny egzemplarz

II

3.000,-

*372. 1/3 talara (dwuzłotówka) 1814, Warszawa, Plage 113, minimalnie justowana

II

800,-

II

600,-

II/II-

350,-

*375. 2 złote 1813, Zamość, Plage 125 ładnie zachowane

III+

2.500,-

*376. 6 groszy 1813, Zamość, Plage 121, miedź 10.36 g, niezmiernie rzadka i ładnie zachowana moneta

III+ 10.000,-

372

371

374

373 *373. 1/3 talara (dwuzłotówka) 1814, Warszawa, Plage 113, rysy w tle

*374. 3 grosze 1812, Warszawa, Iger KW.12.1.a, Plage 89, w tle ślady starych zapisów kolekcjonerskich zrobionych atramentem, ale piękny egzemplarz z grubą patyną

375

376

Monety w oblężeniu Zamościa 1813

43


377 Królestwo Polskie - Aleksander I 1815-1825 i Mikołaj I 1825-1855 *377. 50 złotych 1919, Warszawa, złoto 9.78 g, odmiana z wysokim rantem, Plage 4, Bitkin 807 (R), pięknie zachowane detale, rzadkie

II-

25.000,-

378 *378. 50 złotych 1822, Warszawa, złoto 9.77 g, Plage 7, Bitkin 810 (R), rzadkie

379

II-/III+ 35.000,-

380

*379. 25 złotych 1817, Warszawa, złoto 4.89 g, Plage 11, Bitkin 812 (R), ładnie zachowany egzemplarz *380. 25 złotych 1817, Warszawa, złoto 4.89 g, Plage 11, Bitkin 812 (R), drobne rysy w tle

II/II+ 12.000,III/III+ 9.000,-

382

381

*381. 25 złotych 1818, Warszawa, złoto 4.88 g, Plage 12, Bitkin 813 (R), na awersie ślady czyszczenia

III+ 10.000,-

*382. 25 złotych 1819, Warszawa, złoto 4.89 g, Plage 14, Bitkin 814 (R)

II/II- 14.000,-

383 *383. 10 złotych 1820, Warszawa, 31.03 g, Plage 23, Bitkin 819 (R), minimalna wada blachy, ale ładny egzemplarz

II-

12.500,-

384 *384. 10 złotych 1822, Warszawa, 30.94 g, Plage 25 (R), Bitkin 821 (R), patyna

44

III/III+ 7.500,-


385 *385. 10 złotych 1824, Warszawa, 31.03 g, Plage 27 (R1), Bitkin 823 (R1), rzadki rocznik, delikatna patyna

III+

8.000,-

III

15.000,-

*387. 5 złotych 1816, Warszawa, Plage 32, Bitkin 825, patyna

III+

1.000,-

*388. 2 złote 1816, Warszawa, Plage 45, Bitkin 830, na rewersie minimalna wada blachy, ładny egzemplarz, patyna

II+

1.000,-

*389. 1 złoty 1825, Warszawa, Plage 69, Bitkin 847 (R). bardzo rzadkie, szczególnie w tak ładnym stanie zachowania

I-/II+

1.500,-

*390. 1 złoty 1830, Warszawa, Plage 73, Bitkin 999, ładnie zachowana, patyna

II+/I-

1.000,-

386 *386. 10 złotych 1825, Warszawa, 30.84 g, Plage 28 (R1), Bitkin 824 (R1), bardzo rzadki rocznik, delikatna patyna

388

387

389

390

392

391 *391. 1 złoty 1830, Warszawa, Plage 73, Bitkin 999, ładny egzemplarz

II

600,-

*392. 10 groszy 1840, Warszawa, Plage 106, Bitkin 1182

II

100,-

*393. 5 groszy 1840, Warszawa, Plage 140, Bitkin 1192, wyśmienity stan zachowania z bardzo dużym lustrem menniczym I

250,-

393

394

Wolne Miasto Kraków *394. 1 złoty 1835, Wiedeń, Plage 294, patyna

II-

45

500,-


395

396

*395. Kraków, 5 groszy 1835, Wiedeń, Plage 296, bardzo ładne

I-/II+

600,-

*396. trojak 1835, Kraków, Iger WMK.35.2, Plage 297, moneta traktowana jako próba, w rzeczywistości o kilka lat późniejszy produkt wybity na użytek kolekcjonerów, drobne ślady korozji

II

1.500,-

I

7.500,-

II/II+

1.500,-

397 Powstanie Listopadowe 1830-1831 *397. dukat 1831, Warszawa, złoto 3,50 g, Plage 269, wyśmienity stan zachowania

398 *398. 5 złotych 1831, Warszawa, Plage 272, bardzo ładnie zachowany egzemplarz, patyna

399 *399. pamiątkowe pudełko z monetami i banknotem Powstania Listopadowego oklejone ozdobnym papierem koloru czerwonego z wytłoczonym złotym napisem PAMIATKA / 1831 i ozdobną ramką wokół krawędzi pudełka. We wnętrzu pudełka w zagłębieniach monety. Stan zachowania: dukat (II-), 5 złotych (II-), 2 złote (III), 10 groszy (II-), 3 grosze (III), i banknot (IV), stan pudełka - bardzo dobry,

10.000,-

46


400

401

Monety zaboru rosyjskiego Mikołaj I 1825-1855 i Aleksander II 1855-1881 *400. 3 ruble = 20 złotych 1834, Petersburg, złoto 3.92 g, Plage 299, Bitkin 1075 (R)

II

5.000,-

*401. 3 ruble = 20 złotych 1835, Petersburg, złoto 3.90 g, Plage 301, Bitkin 1076 (R)

II/II+

8.000,-

II-

6.000,-

*403. 1 1/2 rubla = 10 złotych 1833, Petersburg, korona wąska, Plage 313, Bitkin 1084, bardzo ładne

II+

1.250,-

*404. 1 1/2 rubla = 10 złotych 1833, Petersburg, korona szeroka, Plage 313, Bitkin 1083, patyna

III+

800,-

III

800,-

*406. 1 1/2 rubla = 10 złotych 1835, Petersburg, 2 jagódki po 3 kępce liści, Plage 322, Bitkin 1087, ładne lustro mennicze II-

1.000,-

402 *402. 3 ruble = 20 złotych 1838, Petersburg, złoto 3.90 g, Plage 307, Bitkin 1079 (R), patyna

403

404

405

406

*405. 1 1/2 rubla = 10 złotych 1835, Warszawa, Plage 320, Bitkin 1131 (R), rzadkie, patyna

407

408

*407. 1 1/2 rubla = 10 złotych 1835, Petersburg, 1 jagódka po 3 kępce liści, Plage 321, Bitkin 1088, patyna *408. 1 1/2 rubla = 10 złotych 1836, Warszawa, cyfry daty mniejsze, Plage 325, Bitkin 1132

47

II-

800,-

III+/II- 1.000,-


409

410

*409. 1 1/2 rubla = 10 złotych 1836, Petersburg, 1 jagódka po 3 kępce liści, Plage 327, Bitkin 1089, wyczyszczone tło, moneta wybita nieco uszkodzonym stemplem

III+

*410. 1 1/2 rubla = 10 złotych 1837, Warszawa, Plage 333, Bitkin 1133, bardzo ładnie wybite i zachowane, patyna

II

800,1.250,-

412

411 *411. 1 1/2 rubla = 10 złotych 1837, Warszawa, Plage 333, Bitkin 1133

III/III+

*412. 1 1/2 rubla = 10 złotych 1840, Warszawa, Plage 339, Bitkin 1136 (R), patyna

II-

800,1.250,-

414

413 *413. 1 1/2 rubla = 10 złotych 1841, Warszawa, Plage 341, Bitkin 1137 (R), rysy w tle

*414. 3/4 rubla = 5 złotych 1839, Warszawa, Plage 363, Bitkin 1145, ładnie zachowany egzemplarz, patyna

III-

500,-

II/II+

600,-

416

415

*415. 30 kopiejek = 2 złote 1840, Warszawa, odmiana z piórem wystającym z ogona, Plage, 379, Bitkin 1161, wybite stemplem lustrzanym, patyna *416. 25 kopiejek = 50 groszy 1846, Warszawa, Plage 385, Bitkin 1252, piękny egzemplarz, patyna

I/I-

2.500,-

I-

1.250,-

II-

400,-

II-

200,-

418

417 *417. 25 kopiejek = 50 groszy 1846, Warszawa, Plage 385, Bitkin 1252

*418. 15 kopiejek = 1 złoty 1840, Petersburg, Plage 416, Bitkin 1122, wybite lekko uszkodzonym stemplem, ale rzadkie patyna

48


420

419 *419. 2 kopiejki 1858, Warszawa, Plage 488, Bitkin 466

III+/II-

*420. dienieżka 1854, Warszawa, Plage 517, Bitkin 876, wyśmienity egzemplarz

250,-

I

1.000,-

I-

750,-

I

125,-

*423. 20 złotych 1925, Warszawa, Bolesław Chrobry, złoto 6.45 g, Parchimowicz 126, piękny egzemplarz

I

1.500,-

*424. 10 złotych 1925, Warszawa, Bolesław Chrobry, złoto 3.22 g, Parchimowicz 125, piękny egzemplarz

I

800,-

I

400,-

I

500,-

*427. 10 złotych 1939, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 124.f, wyśmienite, delikatna patyna

I

500,-

*428. 10 złotych 1939, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 124.f, piękny egzemplarz

I

500,-

I

10.000,-

422

421 *421. dienieżka 1859, Warszawa, Plage 525, Bitkin 490, wyśmienity egzemplarz Monety niemieckich władz okupacyjnych dla Królestwa Polskiego *422. fenig 1918 / F, Sztuttgart, Parchimowicz 4.b, piękny egzemplarz

423

424

II Rzeczpospolita 1918-1939

427

425 *425. 10 złotych 1936, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 124.c, piękne

*426. 10 złotych 1938, Warszawa, Józef Piłsudski, Parchimowicz 124.e, rzadszy rocznik, moneta w pudełku PCGS z certyfikatem MS63, ładna tęczowa patyna

428

427

429 *429. 5 złotych 1930, Warszawa, “Sztandar”, Parchimowicz 115.b, moneta wybita głębokim stemplem, bardzo rzadkie, piękny egzemplarz, delikatna patyna

49


430 *430. 5 złotych 1930, Warszawa, Nike, Parchimowicz 114.c, rzadki rocznik, bardzo ładnie zachowane

431

II+

3.000,-

432

*431. 5 złotych 1930, Warszawa, Nike, Parchimowicz 114.c, rzadki rocznik

III/III+ 2.000,-

*432. 5 złotych 1931, Warszawa, Nike, Parchimowicz 114.d, rzadki rocznik, delikatna patyna

II-

2.500,-

II-

15.000,-

433 *433. 5 złotych 1932, Warszawa, Nike, Parchimowicz 114.e, bardzo rzadkie i ładnie zachowane

434

435

*434. 5 zlotych 1934, Warszawa, Orzeł Strzelecki - Józef Pilsudski, Parchimowicz 117, piękne

I/I-

*435. 2 złote 1924, Birmingham, litera H po dacie, Parchimowicz 109.b, rzadkie i piękne

436

I-

250,4.000,-

437

*436. 2 złote 1925, Londyn, kropka po dacie, Parchimowicz 109.d, piękne

I

1.250,-

*437. 2 złote 1925, Londyn, kropka po dacie, Parchimowicz 109.d, piękne

I

1.250,-

I

1.000,-

438* *438. rolka bankowa 50 sztuk 20 groszówek z 1923 roku, Parchimowicz 105 *na zdjęciu przedstawiono kilka wybranych egzemplarzy

50


439

440

*439. 20 groszy 1923, Parchimowicz 105, moneta w pudełku PCGS z certyfikatem MS 66, pięknie zachowane, rzadki w tym stanie zachowania *440. 5 groszy 1923, mosiądz, Parchimowicz 103.a, ładna tęczowa patyna

125,-

I

200,-

442

441

*441. 2 grosze 1928, Warszawa, Parchimowicz 102.d, moneta w pudełku PCGS z certyfikatem MS 62 RB *442. 1 grosz 1925, Warszawa, Parchimowicz 101.b, piękny egzemplarz

443

I

444

I/I-

350,-

I

300,-

I

300,-

445

*443. 1 grosz 1927, Warszawa, Parchimowicz 101.c, piękny egzemplarz *444. 1 grosz 1928, Warszawa, Parchimowicz 101.d, piękny egzemplarz

I

300,-

*445. 1 grosz 1933, Warszawa, Parchimowicz 101.h piękny egzemplarz

I

300,-

I

35.000,-

I

25.000,-

I

25.000,-

I

25.000,-

446 Monety próbne *446. 100 (marek) 1922, Józef Piłsudski, srebro 9.01 g, Parchimowicz P-166.e, nakład 50 sztuk, piękna i efektowna moneta z ładną patyną, bardzo rzadkie

447 *447. 100 (marek) 1922, Józef Piłsudski, mosiądz 6.33 g, Parchimowicz P-166.c, nakład 10 sztuk, pięknie zachowane, ładna patyna, bardzo rzadkie

448 *448. 100 (marek) 1922, Józef Piłsudski, miedź 9.14 g, Parchimowicz P-166.a, nakład 60 sztuk, pięknie zachowane, ładna patyna, bardzo rzadkie

449 *449. 50 (marek) 1923, Głowa Dziewczyny, brąz 5.32 g, Parchimowicz P-117 a, wybito 120 sztuk, piękny egzemplarz, ładna patyna, bardzo rzadkie

51


450 *450. 100 złotych 1925, Mikołaj Kopernik, brąz 3.51 g, Parchimowicz P-168.b, wybito 100 sztuk, wyśmienity stan zachowania, bardzo rzadkie

I

17.500,-

*451. 20 złotych 1925, Głowa Kobiety, brąz 4.74 g, Parchimowicz P-164.a, wybito 100 sztuk, piękny egzemplarz, patyna I

20.000,-

451

452 *452. 10 złotych 1925, Dwie Głowy, brąz złocisty 3.39 g, Parchimowicz P-150.a, wybito 100 sztuk, bardzo ładne, bardzo rzadkie

I-

12.500,-

I

8.000,-

453 *453. 10 złotych 1933, Jan III Sobieski, srebro 22.16 g, Parchimowicz P-153.b, wybito 100 sztuk, moneta wybita stemplem lustrzanym, ładny egzemplarz

454

454

skala 40%

*454. 10 złotych 1934 Józef Piłsudski - Orzeł strzelecki, klipa, srebro 41.42 g Parchimowicz P.-159, wybito około 300 sztuk, moneta w oryginalnym pudełku Mennicy Państwowej z książeczką - “Monety Czworokątne” wydaną przez Wydawnictwo Koła Miłośników Mennictwa Polskiego Przy Mennicy Państwowej w roku 1934, moneta i pudełko w bardzo ładnym stanie zachowania, komplet ogromnej rzadkości

52

I/I-

17.500,-


455 *455. 5 złotych 1925, Konstytucja, odmiana z 81 perełkami, bez znaku menniczego po dacie oraz bez napisu na rancie, srebro 24.93 g, Parchimowicz P-139.k, ale wybite stemplem zwykłym, nakład nieznany, bardzo rzadka moneta, patyna

I

25.000,-

I-

35.000,-

II+

10.000,-

456 *456. 5 złotych 1925, Konstytucja, odmiana ze 100 perełkami i z monogramami; SW (prezydenta Stanisława Wojciechowskiego) i WG (premiera Władysława Grabskiego) srebro 25.08 g, Parchimowicz P-140.a, nakład 100 sztuk, bardzo rzadkie

457 *457. 5 złotych 1925, Konstytucja, odmiana ze 100 perełkami, znak menniczy po dacie, srebro 25.16 g, Parchimowicz 113.a, wybito 1000 sztuk

458 *458. 5 złotych 1925, Konstytucja, odmiana z 81 perełkami, znak menniczy po dacie, srebro 24.99 g, Parchimowicz 140.b, wybito 1000 sztuk, ładny egzemplarz, delikatna patyna

I/I-

15.000,-

I-

20.000,-

459 *459. 5 złotych 1925, Konstytucja, odmiana z 81 perełkami, znak menniczy po dacie, tombak 21,28 g, Parchimowicz 139.a, wybito 100 sztuk, piękny egzemplarz, patyna

53


460 *460. 5 złotych 1927, Nike, na rewersie wypukły napis PRÓBA, srebro 18.36 g, Parchimowicz P-141.a, wybito 81 sztuk, bardzo rzadkie, delikatna patyna

II+

25.000,-

I/I-

8.000,-

I

30.000,-

461 *461. 5 złotych 1934, Orzeł Strzelecki - Józef Piłsudski, na rewersie wypukły napis PRÓBA, srebro 11.03 g, Parchimowicz P-147.a, nakład nieznany, wybite stemplem lustrzanym, bardzo rzadkie

462 *462. 5 złotych 1936, Żaglowiec, klipa, srebro 20,33 g, Parchimowicz P-149.a, wybito 200 sztuk, stempel lustrzany, bardzo efektowna i niezmiernie rzadka moneta w wyśmienitym stanie zachowania, patyna

463 *463. 2 złote 1933, Głowa Kobiety, na rewersie wypukły PRÓBA, brąz 3.94 g, Parchimowicz P-137.b, wybito 100 sztuk II-

5.000,-

464 *464. 1 złoty 1928, Nominał w wieńcu z liści dębowych, bez napisu próba, nikiel 7.02 g, Parchimowicz P.126.a, wybito 35 sztuk, rzadka

I-

7.500,-

I-

12.500,-

465 *465. 1 złoty 1928, Nominał w wieńcu z kłosów zboża, bez napisu PRÓBA, miedź 7.00 g, Parchimowicz P-125.c, wybito 2 sztuki, ogromna rzadkość, pięknie zachowane

54


466 *466. 1 złoty 1932, Głowa kobiety, na rewersie wypukły PRÓBA, srebro 3.43 g, Parchimowicz P-131.a, wybito 120 sztuk, rzadka

I-

467

12.500,-

468

Wolne Miasto Gdańsk *467. 10 fenigów 1920, Gdańsk, małe cyfry nominału, Parchimowicz 51, Artur Jezioro typ 57.1/13, ładnie zachowane *468. 5 guldenów 1923, Utrecht, Kościół Marii Panny, Parchimowicz 65.a

II

300,-

III+

1.250,-

*469. 2 guldeny 1923, Utrecht, Koga, Parchimowicz 63.a, bardzo ładnie zachowane

II+

1.000,-

*470. 2 guldeny 1932, Berlin, Koga, Parchimowicz 64, na dużej powierzchni połysk menniczy, delikatna patyna

II

1.750,-

*471. 2 fenigi 1926, Berlin, Parchimowicz 54.b, piękny egzemplarz z oryginalnym kolorem

I

125,-

*472. 1 fenig 1937, Berlin, Parchimowicz 53.e, piękny egzemplarz z oryginalnym kolorem

I

125,-

469

470

472

471

473 Getto Łódź *473. 20 marek 1943, aluminium, Parchimowicz 16, piękny egzemplarz, bardzo rzadkie

474

II+

5.000,-

475

*474. 10 marek 1943, aluminium, Parchimowicz 15.b, piękne *475. 10 marek 1943, aluminium, Parchimowicz 15.b, miejscowa patyna, bardzo ładne

55

I-/II+

300,-

I-

350,-


476 Getto Łódź - monety próbne *476. 10 fenigów, magnez, Parchimowicz 13, bardzo rzadkie i ładnie zachowane

III

1.500,-

*477. 2.000 złotych 1987, Jan Paweł II, na rewersie wypukły napis PRÓBA, nikiel, Parchimowicz P-494.a

I

1.000,-

*478. 1.000 złotych 1987, Jan Paweł II, na rewersie wypukły napis PRÓBA, nikiel, Parchimowicz P-510.a

I

1.000,-

I

1.000,-

I

1.250,-

I

250,-

*482. 10 złotych 1958, Tadeusz Kościuszko, bez napisu PRÓBA, aluminium 4.06 g, Parchimowicz P-237.b, nakład 5 sztuk I-

5.000,-

478

477 P R L - monety próbne

480

479

*479. 100 złotych 1966, Mieszko i Dąbrówka głowy, na rewersie wypukły napis PRÓBA, nikiel, Parchimowicz P-345.a *480. 100 złotych 1973, popiersie Mikołaja Kopernika - projektu St. Wątróbskiej, na rewersie wypukły napis PRÓBA, nikiel, Parchimowicz P-354.b

481

482

*481. 20 złotych 1974, XXV LAT RWPG, na rewersie wypukły napis PRÓBA, nikiel, Parchimowicz P-303.a

484

483

*483. 10 złotych 1960, Tadeusz Kościuszko, na rewersie wypukły napis PRÓBA, nikiel, Parchimowicz P-237.g

I

750,-

*484. 10 złotych 1960, Klucz i koło zębate, na rewersie wypukły napis PRÓBA, nikiel, Parchimowicz P-235.b

I

750,-

I

250,-

I

250,-

485

486

*485. 10 złotych 1964, Kazimierz Wielki / Orzeł bez korony, na rewersie wypukły napis PRÓBA, nikiel, Parchimowicz P-241.c *486. 10 złotych 1965, Warszawska Syrenka - projektu J. Jarnuszkiewicza, na rewersie wypukły naips PRÓBA, nikiel, Parchimowicz P-254.b

56


487

488

*487. 10 złotych 1965, Nike, bez herbu Warszawy, na rewersie wypukły napis PRÓBA, nikiel, Parchimowicz P-251.a

I

250,-

*488. 10 złotych 1971, FAO - Glob i kłosy zboża, na rewersie wypukły napis PRÓBA, nikiel, Parchimowicz P-275.b

I

250,-

490

489

*489. 5 złotych 1959, Kielnia i młotek, na rewersie wypukły napis PRÓBA, nikiel, Parchimowicz P-228.b

I

750,-

*490. 5 złotych 1960, Statek “Waryński”, na rewersie wypukły napis PRÓBA, nikiel, Parchimowicz P-231.a

I

1.250,-

*491. 1 złoty 1958, Gałązka dębowa, na rewersie wypukły napis PRÓBA, nikiel, Parchimowicz P-219.a

I

600,-

*492. 50 groszy 1958, Kłosy zboża, na rewersie wypukły napis PRÓBA, nikiel, Parchimowicz P-211.a

I

500,-

I-

1.500,-

492

491

493 MONETY PAŃSTW HISTORYCZNIE ZWIĄZANYCH Z POLSKĄ KURLANDIA *493. Fryderyk Kettler 1587-1642, trojak 1597, Mitawa, Iger KuF.97.1.c (R3), Gerbaszewski 2.11.5.1, pięknie zachowany i rzadki

494 495 *494. Piotr Biron 1769-1780, dukat 1780, Mitawa, Aw: Głowa Piotra Birona, i napis, wokoło, Rw: Tarcze herbowe i napis wokoło, H-Cz. 3409 (R3), Gerbaszewski 7.2.1.1, drobne ryski, patyna *495. Piotr Biron 1769-1780, talar 1780, Mitawa, 28.31 g, Gerbaszewski 7.1.1, Dav. 1624, ładny egzemplarz, patyna

57

III+

7.500,-

II

2.500,-


496 MIASTO RYGA *496. Krystyna 1640-1654, talar 1639, Ryga, Aw: Popiersie i napis, Rw: Herb Rygi i napis, 28.99 g, Fed. 772, Dav. 4589, w polu przy popiersiu graffiti, patyna, bardzo rzadki

III+ 15.000,-

497 498 POMORZE *497. Filip II 1606-1618, grosz 1615, Szczecin, Hildisch 63, bardzo ładny

II+

150,-

II-

6.000,-

Bogusław XIV 1625-1637 *498. talar 1628, Szczecin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 28.22 g, moneta z tytułem biskupa kamieńskiego, 28.21 g, Hildisch 304, Dav. 7265, pęknięty krążek, ale dość ładny egzemplarz, patyna

499

*499. talar 1629, Szczecin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Gryf na tarczy i napis, 28.61 g, moneta z tytułem biskupa kamieńskiego, Hildisch 312, Dav. 7267, ładna patyna

III/III+ 10.000,-

500

*500. talar 1629, Szczecin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Gryf na tarczy i napis, 28.57 g, moneta z tytułem biskupa kamieńskiego, Hildisch 311, Dav. 7268, ładna patyna

III+/II- 8.000,-

58


501 *501. talar 1633, Szczecin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 28.19 g, moneta z tytułem biskupa kamieńskiego, Hildisch 302, Dav. 7281, moneta z kolekcji Virgila Brand’a -Leu 22.10.1997, lot nr 7214, patyna

III+

8.000,-

II

12.000,-

*503. grosz 1618, Darłowo, odmiana ze znakiem mennicy, Hildisch 283

II

100,-

*504. grosz 1618, Darłowo, wariant z rozetką, Hildisch 283

II-

100,-

II-

10.000,-

*506. 2/3 talara (gulden) 1683, Szczecin, Ahlström 98, Dav. 765, patyna

II-

1.000,-

*507. 2/3 talara (gulden) 1684, Szczecin, Ahlström 101, Dav. 765, patyna

III+

1.000,-

502 *502. talar 1634, Szczecin, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 28.97 g, moneta z tytułem biskupa kamieńskiego, Hildisch 326, Dav. 7283

504

503

505 *505. Krystyna 1640-1654, talar 1641, Szczecin, Aw: Półpostać i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 28.75 g, Ahlström 13.a, Dav. 4571, ślad po zawieszce, patyna, rzadki

506

506

Karol XI 1660-1697

59


509

508

*508. 2/3 talara (gulden) 1690, Szczecin, napis CAROLUS XI - D G REX..., Ahlström 114.b, Dav. 767, patyna

II-

1.000,-

*509. 2/3 talara (gulden) 1690, Szczecin. napis CAROLUS XI - D G REX..., Ahlström 114.b, Dav. 767, patyna

II-

1.000,-

511 510

*510. Adolf Fryderyk 1761-1771, 2/3 talara (gulden) 1763, Stralsund, odmiana napisu DEM, Ahlström 240.a, Dav. 772, patyna

III/III+

800,-

II+

600,-

*512. trojak 1535, Królewiec, na awersie napis PRVSSIE, Iger PR.35.1.e, Bahr. 1154, patyna

II

500,-

*513. trojak 1535, Królewiec, na awersie napis PRVSSI, Iger PR.35.1.d, Bahr. 1152

III

300,-

PRUSY KSIĄŻĘCE Albrecht Hohenzollern 1525-1568 *511. trojak 1535, Królewiec, na awersie napis PRVSS, Iger PR.35.1.b, Bahr. 1150, bardzo ładny

512

513

515

514 *514. trojak 1540, Królewiec, Iger Pr.40.1.b (R), Bahr. 1171, ładna patyna

II-

450,-

*515. trojak 1544, Królewiec, Iger Pr.44.2.b (R), Bahr. 1190, bardzo ładnie zachowany

I-

600,-

*516. trojak 1545, Królewiec, Iger PR.45.1.a (R1), Bahr. 1194, patyna

III+

350,-

*517. liczman (bez daty - XVI wiek), Norymberga, popiersie Albrechta Hohenzollerna miedź 2.34g, Stalzer 382, dziura

III-

400,-

516

517

60


518

519

Jerzy Fryderyk 1578-1603 - jako administrator *518. grosz 1586, Królewiec, podobny Bahr. 1280, ale bardzo ciekawe przerywniki w dacie, Neumann 58, bardzo ładnie zachowany, rzadki *519. grosz 1596, Królewiec, Bahr. 1308, Neumann 58, rzadki

II+

1.250,-

II

1.000,-

521

520 *520. grosz 1597, Królewiec, Bahr. 1312, Neumann 58, rzadki

III+

750,-

I-

125,-

II-

6.000,-

III

300,-

III+

300,-

*525. ort 1622, Królewiec, Olding 40.a, Neumann 10.100, delikatna patyna

III+

350,-

*526. ort 1623, Królewiec, Olding 41.c, Neumann 10.101, delikatna patyna

II-

400,-

Jan Zygmunt 1608-1618 - jako administrator *521. grosz 1613,Królewiec, Bahr. 1336, Neumann 62, pięknie zachowany

522 Jerzy Wilhelm 1619-1640 *522. talar 1627, Królewiec, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 27.94 g, Olding 17, Dav. 6141, bardzo ładnie zachowany, patyna

524

523

*523. ort 1621, Królewiec, data pod popiersiem i litera M usytuowana inaczej niż pozostałe litery tworzące tytulaturę, Olding 37.c, Neumann 10.97. patyna *524. ort 1622, Królewiec, Olding 39.a, Neumann 10.98.b

526

525

61


528

527 *527. ort 1624, Królewiec, Olding 41.a, Neumann 10.101, delikatna patyna *528. ort 1624, Królewiec, Olding 41.b, Neumann 10.101, patyna

II

500,-

II-/III+

400,-

530

529 *529. ort 1625, Królewiec, litera S na piersi Orła, Olding 43.a, Neumann 10.105, rzadki

III

300,-

*530. grosz 1623, Królewiec, Olding 51.a, Neumann 10.108, bardzo rzadki

III

1.250,-

III

1.000,-

*532. talar 1766, Drezno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 27.93 g, Schnee 1055, Dav. 2678, patyna III+

1.250,-

532

531 SAKSONIA

*531. Fryderyk Krystian 1763, talar 1763, Drezno, 27.91 g, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, Schnee 1053, Dav. 2677, delikatna patyna Ksawery 1764-1768 - jako administrator

534 533 *533. talar 1767, Drezno, Aw: Popiersie i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 27.92 g, Schnee 1055, Dav. 2678, niewielkie uszkodzenia na krawędzi, patyna

III+/II- 1.000,-

*534. 1/24 talara 1768, Drezno, pięknie zachowane

535

I

125,-

II

2.000,-

536

ŚLĄSK KSIĘSTWO CIESZYŃSKIE *535. Wacław III Adam 1524-1579, grosz 1560, Cieszyn, F.u.S. 2952, rzadki i bardzo ładny, patyna *536. Wacław III Adam 1524-1579, grosz 1560, Cieszyn, F.u.S. 2952, rzadki, patyna

62

III/III+

800,-


537

538

*537. Fryderyk Kazimierz 1563-1571, grosz 1568, Cieszyn, odmiana napisu TESINE, data po bokach popiersia, F.u.S. 2972, rzadki *538. Fryderyk Kazimierz 1563-1571, grosz bielski, 1570, Bielsko, F.u.S. 2977, rzadki

539

III

1.500,-

III

2.000,-

540

*539. Adam Wacław 1579-1617, trojak 1597, Cieszyn, Iger Ci.97.1.a (R3), F.u.S. 2987, rzadki i ładnie zachowany, patyna *540. Adam Wacław 1579-1617, 3 krajcary 1609, Cieszyn, F.u.S. 2998

541

II

600,-

II-/III+

200,-

542

*541. Adam Wacław 1579-1617, 3 krajcary 1610, Cieszyn, rzadka odmiana - popiersie bez obwódki, F.u.S. 3019, patyna

II-

400,-

*542. Adam Wacław 1579-1617, 3 krajcary 1610, Cieszyn, popiersie w obwódce i bez liter mincerza, F.u.S. 3012

II

300,-

*543. Adam Wacław 1579-1617, 3 krajcary 1613, Cieszyn, F.u.S. 3045, patyna

III+

300,-

*544. Adam Wacław 1579-1617, trzeciak 1610, Cieszyn, F.u.S. 3020, bardzo rzadki

III

1.000,-

*545. Fryderyk Wilhelm 1617-1625, 3 krajcary 1620, Cieszyn, F.u.S. 3048, bardzo ładnie zachowany i rzadki

II

500,-

543

544

545

546 KSIĘSTWO KARNIOWSKIE *546. Joachim Fryderyk 1603-1606, talar 1606, Aw: Półpostać księcia w prawo i napis wokoło, Rw: Tarcza herbowa i napis wokół, 28.79 g, F.u.S. 3322, Dac. 6846, na awersie wada blachy, patyna, bardzo rzadki

III+ 12.500,-

547 *547. Jan Jerzy 1606-1621, 3 krajcary 1611, F.u.S. 3351

II

63

150,-


548

549

KSIĘSTWO LEGNICKO BRZESKO WOŁOWSKIE *548. Fryderyk II 1488-1547, talar 1542, Legnica, Aw: Popiersie w prawo i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 28.43 g, F.u.S. 1350, Dav. 9842, patyna

III

4.500,-

III+

5.000,-

Jan Krystian i Jerzy Rudolf 1602-1621 *549. talar 1608, Złoty Stok, Aw: Popiersia dwóch braci i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 28.87 g, F.u.S. 1425, Dav. 7708, ślad po zawieszce, patyna

551

550

552

*550. 3 krajcary 1606, Złoty Stok, F.u.S. 1411

II

*551. 3 krajcary 1614, Złoty Stok, F.u.S. 1493 *552. Jan Krystian 1621 1639, 24 krajcary 1622, Oława, F.u.S. 1574, Ejzenhart III.11 -awers, III.10 -rewers

553

125,-

II

125,-

III+

300,-

II+

7.500,-

II

6.000,-

II

14.000,-

554

Jerzy III Brzeski, Ludwik IV Legnicki i Krystian Wołowsko-Oławski 1639-1663 *553. dukat 1660, Brzeg, Aw: Półpostacie trzech braci i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, odmiana z literami E -W, złoto 3.45 g, F.u.S. 1784, małe uderzenie na rancie, ale bardzo ładny, patyna *554. dukat 1660, Brzeg, Aw: Półpostacie trzech braci i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, odmiana bez liter E -W, złoto 3.44 g, F.u.S. 1785

555 *555. Krystian Wołowski 1654-1672, talar 1671, Brzeg, Aw: Popiersie w prawo i napis, Rw: Orzeł dolnośląski i napis, odmiana z literami GFH / CBS, 28.64 g, F.u.S. 1940, Dav. 7741, ładnie zachowany egzemplarz z ciemną patyną

557

556 KSIĘSTWO OPAWSKIE *556. Karol von Liechtenstein 1614-1627, 3 krajcary 1614, F.u.S. 3132, patyna

II-

250,-

*557. Karol Euzebiusz 1627-1684, 1 krajcar 1629, F.u.S. 3169, delikatna patyna

III+

150,-

64


558 STANY ŚLĄSKIE *558. 24 krajcary 1623, Wrocław, moneta z popiersiem Ferdynanda II wybijana od lutego do lipca 1623 r, po bokach Orła cesarskigo litery H-T, Ejzenhart I.1(R2) (ten egzemplarz), F.u.S. 96, bardzo ładnie zachowane z dużym blaskiem menniczym

II

1.000,-

559 WROCŁAW - miasto *559. Ferdynand I 1527-1564, talar 1544, Wrocław, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Lew czeski i napis, 28.63 g, F.u.S. 3413, Dav. 8993, patyna

III+/II- 6.000,-

560 *560. Ferdynand II 1619-1637, talar 1622, Wrocław, Aw: Popiersie w prawo i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 34.79 g, F.u.S. 3479, Dav. 3156, patyna

III

10.000,-

II

5.000,-

III+

7.500,-

I/I-

12.500,-

562

561 KSIĘSTWO ZIĘBICKO - OLEŚNICKIE Karol I 1511 - 1536

*561. dukat 1522, Złoty Stok, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Postać św. Krzysztofa i napis, złoto 3.49 g, F.u.S. 2068 rzadki, patyna *562. dukat 1532, Złoty Stok, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Postać św. Krzysztofa i napis, złoto 3.51 g, F.u.S. 2079, lekko gięty, rzadki

563 Joachim Ząbkowicki, Henryk II Bierutowski, Jan Oleśnicki i Jerzy III Ziębicki 1536-1548 *563. dukat 1542, Złoty Stok, Aw: Tarcza herbowa i napis, Rw: Postać św. Krzysztofa i napis, złoto 3.55 g, F.u.S. 2089, wyśmienity stan zachowania, rzadki

65


564 Karol II 1587-1617 *564. talar 1611, Oleśnica, Aw: Popiersie w prawo i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 28.68 g, F.u.S. 2156, Dav. 7089 ładna patyna

III/III+ 6.000,-

565/1

565/2

*565. zestaw 3 krajcarówek: 1614 (odmiana bez liter HT) i 1615, Oleśnica, F.u.S. 2193 i 2201, razem 2 sztuki

II-

200,-

II-

40.000,-

III+

5.000,-

III-

3.000,-

566 Henryk Wacław i Karol Fryderyk 1617-1639 *566. 4 dukaty 1620, Oleśnica, Aw: Półpostać Henryka Wacława i napis wokoło, Rw: Półpostać Karola Fryderyka i napis wokoło, złoto 13.78 g, F.u.S. 2224, drobne uszkodzenie tła na awersie i rewersie, rzadka i efektowna moneta ze starą patyną

567 *567. talar 1620, Oleśnica, Aw: Popiersie Henryka Wacława i napis, Rw: Popiersie Karola Fryderyka i napis, 28.12 g, F.u.S. 2228, Dav. 7096, patyna

568 *568. talar 1620, Oleśnica, Aw: Popiersia Henryka i Karola i napis, Rw: Tarcza herbowa i napis, 28.24 g, F.u.S. 2229, Dav. 7718, patyna

66


569

ŚLĄSK - pod panowaniem Habsburgów Ferdynand II 1619-1637 *569. talar 1627, Wrocław, Aw: Popiersie Ferdynanda w prawo i napis, Rw: Orzeł cesarski i napis, 29.04 g, F.u.S. 213, Dav. 3156, rzadki

II-

6.000,-

II-

6.000,-

*571. talar 1717, Wrocław, Aw: Popiersie Karola w prawo i napis, Rw: Orzeł cesarski i napis, F.u.S. 856, Dav. 1092

III

1.250,-

*572. VI krajcarów 1715, Wrocław, nominał pod Orłem cesarskim, F.u.S. 848

II-

150,-

I-

125,-

*574. Fryderyk II 1740-1786, 18 krajcarów 1753, Wrocław, Olding 293.a, F.u.S. 1017, lustro mennicze, rzadki

I-

1.000,-

*575. Fryderyk Wilhelm III 1797-1840, krajcar 1810, Berlin, F.u.S. 1318, Neumann 46, bardzo ładny, patyna

II

200,-

570 *570. talar 1632, Wrocław, Aw: Popiersie Ferdynanda w prawo i napis, Rw: Orzeł cesarski i napis, odmiana bez litery W, 28.62 g, F.u.S. 239, Dav. 3161, patyna, rzadki

572

571

Karol VI 1711-1740

573

574

*573. 3 krajcary 1732, Wrocław, F.u.S. 925, ładnie zachowany egzemplarz, delikatna patyna

575

ŚLĄSK - pod panowaniem pruskim

67


577/1

576

577/2

MONETY WOJSKOWE *576. Łódź, 2 złote Spółdzielni Żołnierskiej 31 pułku strzelców kaniowskich, miedzionikiel, Bartoszewicki 26.6 (R96.b) II-/III+

300,-

*577. Przemyśl, 1 złoty i 50 groszy, Spółdzielni Spożywców 38 pułku strzelców lwowskich, emisja II, miedzionikiel, aluminium, Bartoszewicki 38.5 (R4a) i 38.4, łącznie 2 sztuki

579/1

578

III+

150,-

II

125,-

II+

150,-

579/2

*578. Przemyśl, 20 groszy Spółdzielni Spożywców 38 pułku strzelców lwowskich, emisja II, cynk, Bartoszewicki 38.3 (R5.b), ładnie zachowany egzemplarz *579. Kowel, 1 złoty i 50 groszy Spółdzielni 50 pułku strzelców kresowych, cynk, aluminium, Bartoszewicki 48.5 (R4a) i Bartoszewicki 48.4, łącznie 2 sztuki, ładnie zachowane

581

580

*580. Grudziądz, 1 złoty Spółdzielni 64 pułku piechoty, aluminium, Bartoszewicki 62.5 (R7.b), ładnie zachowany

II+

300,-

*581. Grudziądz, 20 groszy Kasyna podoficerskiego 64 pułku piechoty, miedź, Bartoszewicki 63.3 (R7.a), patyna

II-

350,-

III+

250,-

IV

125,-

II

150,-

III+

125,-

III

150,-

582

583

*582. Warszawa, 1 złoty Spółdzielni Rejonowego Zakładu Żywnościowego, aluminium, Bartoszewicki 177.5 (R7a) *583. Zambrów, 5 złotych Spółdzielni Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty, mosiądz, Bartoszewicki 190.7 (R7a), ślady korozji, rzadki

584

585

586

*584. Staszów, 50 groszy Spółdzielni Wojskowej Garnizonu, cynk, Bartoszewicki214.4 (R6b) *585. Puck, 1 złoty, Spółdzielni morskiego dywizjonu lotniczego, emisja I, aluminium, Bartoszewicki 219.5 (R5a) ODWAŻNIKI *586. odważnik do monet, Aw: Napis w 5 wierszach: 134 / NAFUNT / KOLONSKI / LUBGDAN / SKI, Rw: Napis w trzech wierszach: 67 / NAGRZYWNE / KOLONSKĄ, brąz 3.34 g, 18.0 mm, patyna

68


587

589

588

PIENIĄDZ DOMINIALNY I ZASTĘPCZY *587. jednostronny żeton oznaczający 1 dniówkę pracy z koniem, XIX w, mosiądz 0.58 g, 22 x 22 mm, klipa, Sikorski Pieniądz zastępczy majątków ziemskich T.VII poz. 11, rzadki *588. Bieniądzice pow. Wieluń - dobra Wincentego Modzelewskiego (XVIII/XIX w.), brąz 3.68 g, 22 mm, Sikorski Pieniądz zastępczy majątków ziemskich T.I str.19-20 nie notuje nominału 1, rzadki, patyna *589. nieznane dominium (koniec XIX początek XX w.) - Aw: Nominał 50 (groszy), Rw: Monogram EL (prawdopodobnie Eugeniusz Lubomirski), mosiądz 3.96 g, 22 mm, delikatna patyna

592/1

591

590

400,-

II

300,-

III+

150,-

III+ IIII

150,100,125,-

III II

100,100,-

III/II

125,-

592/2

*590. jednostronny pieniądz dominialny? -punca 8-kątna z orzełkiem na krążku miedzianym 9.16 g, 26 mm, patyna *591. Dolna Grupa, 50 fenigów obozu Jeńców Wojennych, jednostronne, żelazo 31, Menzel 10166.4 *592. Gniezno 50 fenigów bez daty i Piła 50 fenigów 1916, cynk, Menzel 4927.2 i 12151.4, łącznie dwie sztuki

593/1

III

594

593/2

*593. Iława 50 fenigów 1918, i Mrągowo 50 fenigów 1918, cynk, żelazo, Menzel 2835.8, i 12503.4, łącznie 2 sztuki *594. Sulechów, 50 fenigów 1918, cynk, Menzel 14586.3

595/1

595/3

595/2

595/4

*595. Ziębice 50 fenigów 1921 (żelazo), Żagań 50 i 5 fenigów bez daty (żelazo, cynk), Nowa Ruda 25 fenigów 1918 (żelazo), Menzel 9839.10, 11945.3, 11945.1, 10049.2, łącznie 4 sztuki

596/1

596/2

596/3

596/4

*596. Ziębice, 50, 25, 25 i 20 fenigów, ceramika, Menzel 9837.13, 9837.9 (wariant jasny i ciemny brąz) i 9837.6, łącznie 4 sztuki

I

200,-

LITERATURA NUMIZMATYCZNA *597. Davenport John S., European Crowns 1600-1700, Galesburg 1974, 634 str., format A5, twarda oprawa w imitację skóry, najlepsze opracowanie europejskich monet talarowych (z wyłączeniem niemieckich opracowanych w osobnym tomie) z bardzo licznymi fotografiami, również polskich XVII-wiecznych talarów, bardzo dobrze zachowane *598. Gumowski Marian, Medale Polskie, Warszawa 1925, 230 stron, 34 tablice, format A6, nie przycięte, kartonowa oprawa, stan dobry, z autografem Tadeusza Cybulskiego- znanego plastyka i rzeźbiarza okresu międzywojennego *599. Sotheby’s, The Brand Collection, Part 1, Roman and European coins - From the Collection of Virgil M. Brand, 1.07.1982 Zürich, 377 pozycji znakomicie zilustrowanych, dodatkowe tablice, format A5, oprawa kartonowa ze złoconymi napisami, dołączona lista szacunkowa oraz kopia listy wynikowej, pięknie zachowany katalog bardzo szanowanej kolekcji monet europejskich, w tym również polskich (kilkadziesiąt wybitnych pozycji w tym katalogu) PRZERWA DO GODZINY 15.00

69

600,300,-

250,-


600

602

601

603

BANKNOTY POLSKA Insurekcja kościuszkowska 1794 *600. 5 złotych 8.06.1794, seria N.B.1, Miłczak A1.a2, Lucow 3 (R2), na odwrocie niewielkie podlepki

III-

1.500,-

*601. 5 złotych 8.06.1794, seria N.D.1, Miłczak A1.a2, Lucow 5 (R3), widoczny firmowy znak wodny

III+

1.750,-

*602. 10 złotych 8.06.1794, seria C, Miłczak A2, Lucow 19 (R3), widoczny firmowy znak wodny, poplamiony papier

III

1.500,-

II

2.500,-

*603. 10 złotych 8.06.1794, seria D, Miłczak A2, Lucow 21 (R3), widoczny fragment firmowego znaku wodnego, piękny egzemplarz

604

605

606

607

*604. 25 złotych 8.06.1794, seria A, Miłczak A3, Lucow 24 (R2), widoczny fragment firmowego znaku wodnego, niewielkie naddarcia *605. 25 złotych 8.06.1794, seria B, Miłczak A3, Lucow 25 (R1)

IV+

1.250,-

III+

1.750,-

II

4.000,-

IV

1.250,-

*606. 50 złotych 8.06.1794, seria C, Miłczak A4, Lucow 31 (R2), po niewielkiej konserwacji, sklejone niewielkie naddarcie *607. 50 złotych 8.06.1794, seria D, Miłczak A4, Lucow 32 (R3), widoczny fragment firmowego znaku wodnego, banknot po konserwacji, papier usztywniany, niewielkie dziurki

70


609

608

610

611

*608. 5 groszy miedziane 13.08.1794, Miłczak A8.a, Lucow 38 (R1)

II-

750,-

*609. 4 złote polskie 4.09.1794, seria 1-A, Miłczak A11.a, Lucow 43a (R0), ślad podklejania na odwrocie

II

250,-

*610. 4 złote polskie 4.09.1794, seria 1-Y, Miłczak A11.a, Lucow 43y (R0)

II-

250,-

II

2.500,-

III-

1.500,-

IV

1.000,-

IV

1.250,-

II

3.000,-

III

2.500,-

III-

2.500,-

*611. 4 złote polskie 4.09.1794, seria 2-G, banknot z błędem “Uchawła”, Miłczak A11.h, Lucow nie notuje, bardzo rzadki i ładnie zachowany

612

613

Księstwo Warszawskie 1807-1815 *612. 1 talar 1.12.1810, podpis J. Nep. Małachowski, stempel na stronie odwrotnej, Miłczak A12.bd, Lucow 54 (R2), niewielkie dziurki *613. 1 talar 1.12.1810, podpis Aleksander Potocki, stempel na stronie odwrotnej, Miłczak A12.bg, Lucow 57 (R2)

614

615

*614. 1 talar 1.12.1810, podpis Walenty Sobolewski, stempel na stronie odwrotnej, Miłczak A12.bh, Lucow 58 (R2) *615. 2 talary 1.12.1810, podpis Walenty Sobolewski, stempel na stronie odwrotnej, Miłczak A13.bh, Lucow 68 (R3), dwie plamy na górnym marginesie, ale pięknie zachowane, bez zagięć

616

617

*616. 2 talary 1.12.1810, podpis Stanisław H. Ordynat Zamoyski, stempel na stronie odwrotnej, Miłczak A13.bi, Lucow 67 (R3) *617. 1 złoty 1831, podpis Głuszyński, papier gruby zielony, Miłczak A22.a, Lucow 133 (R4)

71


618

619

Powstanie Listopadowe 1830-1831 *618. asygnacja skarbowa na 200 złotych 1831, Lucow 196 (R3), Moczydłowski PL2, blankiet z numeracją niewypełniony

II-

1.750,-

I

4.000,-

*619. certyfikat 4% pożyczki “Posiłki Polskie” na sumę 600 złotych 1.06.1831, nr. 4207, Lucow 199 (R3), Moczydłowski PL7, niewypełniony blankiet z numeracją, całkowicie widoczny firmowy znak wodny, bardzo rzadki w tak pięknym stanie zachowania

621

620 Powstanie Styczniowe 1863-1864

*620. obligacja tymczasowa na 100 złotych 1863, z numeracją i stemplami, Lucow 210 (R2), Moczydłowski S4

II+

250,-

*621. obligacja tymczasowa na 1.000 złotych 1863, bez numeracji i stempli, Lucow 212 (R3), Moczydłowski S6

II+

200,-

*622. 1/2 marki polskiej 9.12.1916, “jenerał”, seria A, Miłczak 1.a, Lucow 251 (R2), wyśmienite

I

500,-

*623. 1 marka polska 9.12.1916, “jenerał”, seria A, Miłczak 2.a, Lucow 254 (R2), wyśmienita

I

900,-

622

623

Generalne Gubernatorstwo Warszawskie 1915-1918

624

625

*624. 1 marka polska 9.12.1916, “jenerał”, seria B, Miłczak 2.b, Lucow 255 (R4), piękna i rzadka

I

2.500,-

*625. 2 marki polskie 9.12.1916, “jenerał”, seria A, Miłczak 3.a, Lucow 257 (R5), piękne i rzadkie

I

1.600,-

72


626

627

*626. 20 marek polskich 9.12.1916, “jenerał”, seria A, Miłczak 4, Lucow 260 (R4), piękne i rzadkie

I-

2.500,-

I-/II+

2.000,-

*627. 50 marek polskich 9.12.1916, “jenerał”, seria A, Miłczak 5, Lucow 262 (R4), bardzo ładne i rzadkie w tym stanie zachowania

628

629

*628. 1/2 marki polskiej 9.12.1916, “Generał”, seria B, Miłczak 7, Lucow 268 (R1)

I

125,-

*629. 1/2 marki polskiej 9.12.1916, “Generał”, seria B, Miłczak 7, Lucow 268 (R1)

I

125,-

630

631

*630. 1 marka polska 9.12.1916, “Generał”, seria B, Miłczak 8, Lucow 272 (R2)

I

200,-

*631. 1 marka polska 9.12.1916, “Generał”, seria B, Miłczak 8, Lucow 272 (R2)

I/I-

150,-

*632. 2 marki polskie 9.12.1916, “Generał”, seria B, Miłczak 9.b, Lucow 277 (R2)

I

400,-

*633. 2 marki polskie 9.12.1916, “Generał”, seria B, Miłczak 9.b, Lucow 277 (R2)

I/I-

300,-

633

632

634

635

*634. 5 marek polskich 9.12.1916, “Generał”, “biletów”, seria A, Miłczak 11.a, Lucow 284 (R3), rzadkie w tak pięknym stanie zachowania

I

1.000,-

I

1.500,-

*635. 10 marek polskich 9.12.1916, “Generał”, “biletów”, seria A, Miłczak 13.b, Lucow 292 (R3), wyśmienicie zachowane

73


636

637

*636. 20 marek polskich 9.12.1916, “Generał”, seria A, Miłczak 14, Lucow 296 (R3), piękny egzemplarz

I

1.800,-

II Rzeczpospolita Polska 1918-1939 *637. 100 marek polskich 15.02.1919, seria E, Miłczak 18.a, Lucow 316 (R3), bardzo ładnie zachowane

638

639

I-/II+

750,-

I

200,-

640

*638. 1 marka polska 17.05.1919, seria PE, Miłczak 19.a, Lucow 324 (R1), pięknie zachowane *639. 1 marka polska 17.05.1919, seria ICS, Miłczak 19.b, Lucow 325 (R0)

I

200,-

*640. 5 marek polskich 17.05.1919, seria G, Miłczak 20.b, Lucow 328 (R2)

I/I-

300,-

I

500,-

I/I-

300,-

I-

800,-

I

250,-

641

642

*641. 5 marek polskich 17.05.1919, seria K, Miłczak 20.b, Lucow 328 (R2), piękne *642. 5 marek polskich 17.05.1919, seria IC, Miłczak 20.c, Lucow 330 (R2)

644

643

*643. 1.000 marek polskich 17.05.1919, seria ZAF, Miłczak 22.h, Lucow 352 (R4)- nie notuje tej serii, górny prawy róg zagięty *644. 1 marka polska 23.08.1919, WZÓR, I seria DN, Miłczak 23.c, Lucow 358 (R4)

74


645

646

*645. 5 marek polskich 23.08.1919, WZÓR, II seria CX, Miłczak 24.c, Lucow 364 (R4)

I

250,-

*646. 10 marek polskich 23.08.1919, WZÓR, II seria DE, Miłczak 25.c, Lucow 364 (R4)

I

250,-

*647. 20 marek polskich 23.08.1919, WZÓR, II seria EO, Miłczak 26.c, Lucow 376 (R4)

I

250,-

*648. 100 marek polskich 23.08.1919, WZÓR, I seria A, Miłczak 27.c, Lucow 384 (R4)

I

250,-

*649. 500 marek polskich 23.08.1919, WZÓR, I seria BB, Miłczak 28.a, Lucow 389 (R4)

I-

300,-

*650. 1/2 marki polskiej 7.02.1920, WZÓR, Miłczak 30, Lucow 410 (R4)

I

250,-

*651. 10.000 marek polskich 11.03.1922, seria A, Miłczak 32, Lucow 422 (R3), piękne

I/I-

250,-

*652. 50.000 marek polskich 10.10.1922, seria F, Miłczak 33, Lucow 425 (R3), bardzo ładne

II+

250,-

647

648

650

649

651

652

75


654

653 *653. 50.000 marek polskich 10.10.1922, seria O, Miłczak 33, Lucow 425 (R3)

I-

300,-

*654. 250.000 marek polskich 25.04.1923, seria AO, Miłczak 34.d, Lucow 430 (R4), wyśmienite

I

1.500,-

655

656

*655. 100.000 marek polskich 30.08.1923, seria A, Miłczak 35, Lucow 433 (R3)

I/I-

300,-

*656. 100.000 marek polskich 30.08.1923, seria C, Miłczak 35, Lucow 433 (R3)

I

500,-

658

657 *657. 500.000 marek polskich 30.08.1923, seria B, numeracja 7-mio cyfrowa, Miłczak 36.h, Lucow 439 (R4)

I

750,-

*658. 500.000 marek polskich 30.08.1923, seria AO, numeracja 7-mio cyfrowa, Miłczak 36.m, Lucow 447 (R4)

I-

750,-

659

660

*659. 1.000.000 marek polskich 30.08.1923, seria H, numeracja 6-cio cyfrowa, Miłczak 37.a, Lucow 453 (R4), rzadkie w tym stanie zachowania *660. 5.000.000 marek polskich 20.11.1923, seria B, Miłczak 38, Lucow 456 (R5), rzadkie

661

I

1.000,-

II

500,-

I-

2.000,-

II-

1.000,-

662

*661. 10.000.000 marek polskich 20.11.1923, seria G, Miłczak 39.a, Lucow 458 (R5), rzadkie i bardzo ładnie zachowane *662. 10.000.000 marek polskich 20.11.1923, seria W, Miłczak 39.a, Lucow 458 (R5)- nie notuje tej serii, rzadkie nawet w tym stanie zachowania

76


664

663

*663. 5 groszy 28.04.1924, lewa część, Miłczak 43.a, Lucow 699 (R2) *664. 5 groszy 28.04.1924, lewa i prawa część, Miłczak 43.a i 43.b, Lucow 699 (R2) i 700 (R2), razem 2 sztuki, na lewej części na odwrocie ślady po odklejaniu

300,-

II+

350,-

667

666

665

I/I-

668

*665. 20 groszy 28.04.1924, Miłczak 45, Lucow 702 (R2) I*666. 50 groszy 28.04.1924, Miłczak 46, Lucow 703 (R2) I/I*667. 1 złoty 28.02.1919, WZÓR, S.36.B, numeracja wzoru 2284, Miłczak 47.b, Lucow 561 (R4), dwukrotnie perforowany, piękny stan, ale naderwanie na dolnym marginesie przy perforacji I*668. 1 złoty 28.02.1919, seria S.96.E, Miłczak 47.b, Lucow 563 (R3)- nie notuje tej serii, wyśmienity stan zachowania I

669

150,200,750,800,-

670

*669. 2 złote 28.02.1919, seria S.5.A, Miłczak 48.b, Lucow 566 (R5)- nie notuje tej serii, rzadkie *670. 5 złotych 28.02.1919, WZÓR, seria S.13.A, dodatkowa numeracja 0005, Miłczak 49.b, Lucow 568 (R6)- nie notuje tej serii, dwukrotnie perforowany, bardzo rzadkie w tym stanie zachowania

671

II+

1.250,-

I-

2.000,-

672

*671. 5 złotych 28.02.1919, seria S.19.A, Miłczak 49.b, Lucow 571 (R5)- nie notuje tej serii, banknot po subtelnej konserwacji, rzadkie *672. 5 złotych 28.02.1919, seria S.26.B, Miłczak 49.b, Lucow 571 (R5)- nie notuje tej serii, przybrudzony papier

673

III+/II- 1.250,III1.250,-

674

*673. 100 złotych 28.02.1919, WZÓR, seria C, dodatkowa numeracja 2962, Miłczak 53, Lucow 586 (R3), trzykrotnie perforowane, lewy margines podziurawiony szpilką, ubytek papieru na górnym marginesie *674. 500 złotych 28.02.1919, seria A, Miłczak 54.b, Lucow 593 (R1)

77

III I

150,300,-


675

676

*675. 2 złote 1.05.1925, seria D, Miłczak 60, Lucow 705 (R3), banknot bez zagięć, ale ślady odrywania na rogach i marginesach- minimalne przedarcia

II

1.000,-

I-

1.250,-

I

400,-

II+

250,-

I/I-

600,-

I

100,-

*681. 20 złotych 20.06.1931, seria DT., Miłczak 72.c, Lucow 666 (R0), piękne

I

200,-

*682. 20 złotych 20.06.1931, seria DT., Miłczak 72.c, Lucow 666 (R0), piękne

I

200,-

*676. 5 złotych 1.05.1925, seria A, WZÓR, numeracja 1234567 / 8901234, dodatkowa numeracja 217, Miłczak 61, Lucow 707 (R4)- nieco inna wielkość numeracji dodatkowej, dwukrotnie perforowane, rzadkie

677

678

*677. 50 złotych 28.08.1925, WZÓR, seria A 0245678, Miłczak 62.a, Lucow 613 (R4), pięknie zachowane *678. 20 złotych 1.03.1926, WZÓR, seria B 0245678, Miłczak 63.a, Lucow 628 (R6), banknot bez zagięć, ale lekko poplamiony

679

680

*679. 5 złotych 25.10.1926, WZÓR, seria A 0245678, Miłczak 65, Lucow 713 (R5) *680. 50 złotych 1.09.1929, seria EC., Miłczak 70.b, Lucow 654a (R0), piękne

681

682

78


683

684

*683. 100 złotych 2.06.1932, seria AS., Miłczak 73.a, , Lucow 670 (R0), piękne

I

200,-

*684. 100 złotych 9.11.1934, WZÓR, seria BP., Miłczak 74.a, Lucow 674 (R4)

I-

300,-

I

100,-

685 *685. 2 złote 26.02.1936, bez poddruku na stronie głównej, bez oznaczenia serii i numeracji, Miłczak 75.c, Lucow 680 (R1)

686 *686. 50 złotych 11.11.1936, seria AM, Miłczak 77.a, Lucow 689 (R7), piękny egzemplarz, jeden z najlepiej zachowanych, niewielkie pofalowania papieru będące cechą druku “na mokro”, bardzo rzadkie

688

687

II+

15.000,-

I-

1.600,-

689

Bank Polski na emigracji *687. 1 złoty 15.08.1939, WZÓR, seria A 1234567, Miłczak 79.b, Lucow 1005 (R5), minimalne przebarwienia papieru

*688. 1 złoty 15.08.1939, seria A, Miłczak 79.a, Lucow 1006 (R5), niewielkie ugięcie prawego górnego rogu od spinacza I/I-

2.000,-

*689. 2 złote 15.08.1939, seria B, Miłczak 80.a, Lucow 1011 (R5), niewielkie ugięcie prawego marginesu od spinacza

2.000,-

I/I-

691

690

*690. 5 złotych 15.08.1939, seria A, Miłczak 81.a, Lucow 1016 (R5), niewielkie ugięcie prawego marginesu od spinacza, minimalny ślad kleju na prawym dolnym rogu *691. 10 złotych 15.08.1939, seria E, Miłczak 82.a, Lucow 1022 (R6), pięknie zachowane

79

I/I-

2.500,-

I

3.000,-


692

693

*692. 20 złotych 15.08.1939, próbny druk w nieco odmiennej kolorystyce na papierze bez znaku wodnego, bez oznaczeń serii i numeracji, Miłczak 83, Lucow - nie notuje (podobny kolorystycznie do poz. 1026), pięknie zachowane ale przebarwienia na rogach, bardzo rzadkie

I/I-

2.000,-

I/I-

3.000,-

I

3.500,-

I/I-

3.500,-

I-

10.000,-

I/I-

3.500,-

I

4.000,-

*693. 20 złotych 15.08.1939, seria L, Miłczak 83.a, Lucow 1029 (R6), niewielkie ugięcie na górnym marginesie, ale pięknie zachowane

694

695

*694. 50 złotych 15.08.1939, seria D, Miłczak 84.a, Lucow 1037 (R6), wyśmienicie zachowane *695. 100 złotych 15.08.1939, seria K, Miłczak 85.a, Lucow 1044 (R6), minimalne nierówności na prawym marginesie, ale pięknie zachowane

696 *696. 500 złotych 15.08.1934, seria A 000000, jaśniejszy odcień druku, znak wodny z banknotu 100 złotowego, adnotacja piórem w lewym górnym rogu, Miłczak -, Lucow - nie notuje, ekstremalnie rzadki

698

697

*697. 500 złotych 15.08.1939, seria C, Miłczak 86.a, Lucow 1051 (R6), minimalny ślad atramentu w lewym dolnym rogu, niewielkie nierówności papieru, ale pięknie zachowane *698. 20 złotych 20.08.1939, seria C, Miłczak 87.a, Lucow 1058 (R6), wyśmienicie zachowane

80


699 *699. 50 złotych 20.08.1939, seria H, Miłczak 88.a, Lucow 1064 (R6), wyśmienicie zachowane mimo niewielkich zafalowań papieru

700

I/I-

4.000,-

IV+

400,-

III

400,-

III

500,-

IV

500,-

II-

600,-

701

Powstanie Warszawskie 1944 *700. 10 złotych 1.03.1940, seria L, z nadrukiem: A.K. / “Reguła” / Pierwszy żołd / powstańczy / SIERPIEŃ 1944 R., Lucow 966 (R4) *701. 2 złote 1.08.1941, seria AE, z nadrukiem: A.K. / “Reguła” / Pierwszy żołd / powstańczy / SIERPIEŃ 1944 R., Lucow 964 (R5)

702 *702. 100 złotych 1.03.1940, seria E, z obustronnym nadrukiem: OKRĘG WARSZAWSKI / DOWÓDZTWO ZGRUP. IV, Lucow 972-975 (R5) - ale nie notuje tego nadruku na banknocie 100-złotowym, ciekawa odmiana z nadrukiem po obu stronach banknotu

704

703

*703. 50 złotych 1.08.1941, seria C, z nadrukiem: G-O-N / POLSKA WALCZY / I ZWYCIĘŻA, Lucow 976-977 (R7) - nie notuje tego nadruku na banknocie 50-złotowym, rzadka odmiana, naddarcia na marginesach *704. 100 złotych 1.08.1941, seria A, z nadrukiem: POLSKI WOJSKOWY / OBÓZ KOBIET, Lucow 992-993 (R6) - nie notuje nadruku na takim banknocie, rzadkie i ładnie zachowane

81


705

706

Polska powojenna 1944-1952 *705. 2 złote 1944, “obowiązkowym”, seria Ab, Miłczak 106.b, Lucow 1084 (R3)

I-

100,-

*706. 50 złotych 1944, “obowiązkowym”, seria TY, Miłczak 110, Lucow 1098 (R5), pięknie zachowane

I

1.200,-

707

708

*707. 5 złotych 1944, “obowiązkowe”, seria aM, Miłczak 114.b, Lucow 1107 (R3), piękne

I

500,-

*708. 5 złotych 1944, “obowiązkowe”, seria aM, Miłczak 114.b, Lucow 1107 (R3), piękne

I

400,-

I

300,-

I

600,-

709

710

*709. 5 złotych 1944, “obowiązkowe, seria xA, Miłczak 114.b, Lucow 1107 (R3), minimalny uszczerbek papieru po prawej stronie nie wpływający na piękny stan zachowania *710. 10 złotych 1944, “obowiązkowe”, seria An, Miłczak 115.a, Lucow 1115a (R3), piękne

711

712

*711. 20 złotych 1944, “obowiązkowe”, WZÓR, seria KM, Miłczak 116.a, Lucow 1120a (R5), bardzo ładnie zachowane I/I-

300,-

*712. 20 złotych 1944, “obowiązkowe”, seria Ar, Miłczak 116.c, Lucow 1122 (R2), piękne

I/I-

300,-

I/I-

300,-

I-

300,-

714

713 *713. 20 złotych 1944, “obowiązkowe”, seria Aw, Miłczak 116.c, Lucow 1122 (R2), piękne

*714. 20 złotych 1944, “obowiązkowe, seria Rz, Miłczak 116.c, Lucow 1122a (R3), rzadka seria, małe przebarwienia papieru

82


716

715

*715. 50 złotych 1944, “obowiązkowe”, WZÓR, seria EE, Miłczak 117.a, Lucow 1128 (R5), lekkie załamanie na górnym marginesie, ale bardzo ładne

I-

500,-

II+

250,-

I-

250,-

I-/II+

500,-

*716. 50 złotych 1944, “obowiązkowe”, seria AX, Miłczak 117.a, Lucow 1130a (R3), pofalowany papier, ale ładnie zachowany bez złamań

717

718

*717. 50 złotych 1944, “obowiązkowe”, seria AX, Miłczak 117.a, Lucow 1130a (R3), bardzo ładnie zachowane *718. 100 złotych 1944, “obowiązkowym”, seria Ay 000000, bez nadruku WZÓR, Miłczak 118.b, Lucow 1131 (R6), ślady odrywania na prawym marginesie, rzadkie

719

720

*719. 100 złotych 1944, “obowiązkowe”, seria Ax, Miłczak 118.b, Lucow 1136b (R4), piękne

I

1.000,-

*720. 100 złotych 1944, “obowiązkowe”, seria Ax, Miłczak 118.b, Lucow 1136b (R4), ślady odklejania, pozostałości kleju na marginesie

721

II+/I-

250,-

I-/II+

1.500,-

I

2.200,-

722

*721. 500 złotych 1944, “obowiązkowe”, seria Ax, WZÓR, Miłczak 119.b, Lucow 1140 (R5), minimalne naddarcia na marginesach, rzadkie *722. 500 złotych 1944, “obowiązkowe”, seria PC, Miłczak 119.a, Lucow 1143a (R5), wyśmienite, rzadkie w tym stanie zachowania

83


723

724

*723. 500 złotych 1944, “obowiązkowe”, seria Ax, Miłczak 119.b, Lucow 1144 (R5), małe niedoskonałości druku powstałe przy zmarszczeniu papieru, pięknie zachowane, rzadkie w tym stanie

I/I-

1.750,-

I-/II+

2.000,-

*724. 1.000 złotych 1945, seria A, Miłczak 120.a, Lucow 1151 (R6), banknot bez przełamań, ale nieświeży papier, rzadki w tym stanie zachowania

725

726

*725. 500 złotych 15.01.1946, seria G, Miłczak 121.a, Lucow 1159 (R4), piękne

I/I-

*726. 500 złotych 15.01.1946, seria L, Miłczak 121.a, Lucow 1159 (R4), piękne, rzadkie w tym stanie zachowania

727

500,-

I

1.000,-

I

1.250,-

728

*727. 1.000 złotych 15.01.1946, seria AA, Miłczak 122.h, Lucow 1171f (R5), wyśmienite *728. 1.000 złotych 15.01.1946, seria AA, Miłczak 122.h, Lucow 1171f (R5), piękne

I/I-

800,-

I

250,-

729 *729. 1, 2, 5 i 10 złotych 15.05.1946, Miłczak 123, 124.a, 125 i 126, Lucow 1174 (R0), 1177 (R0), 1182 (R1) i 1186 (R1), razem 4 sztuki

84


730

731

*730. 5 złotych 15.05.1946, SPECIMEN, Miłczak 125, Lucow 1179 (R5), na odwrocie małe uszkodzenie papieru

I-

200,-

I/I-

400,-

*731. 20 złotych 15.05.1946, seria G, Miłczak 127.b, Lucow 1193a (R3), wyśmienicie zachowane, ale minimalna dziurka po szpilce

733

732 *732. 50 złotych 15.05.1946, seria Ł, Miłczak 128.b, Lucow 1197a (R3), wyśmienite

I

500,-

II+

200,-

I-

500,-

I-

500,-

I/I-

300,-

*737. 100 złotych 15.07.1947, seria A, Miłczak 131.a, Lucow 1222 (R4), pięknie zachowane, ale lekko poplamiony papier I/I-

500,-

*733. 50 złotych 15.05.1946, seria N, Miłczak 128.b, Lucow 1197a (R3), ładnie zachowane

735

734

*734. 100 złotych 15.05.1946, seria H, Miłczak 129.a, Lucow 1204 (R4), banknot zgięty, ale nie przełamany *735. 20 złotych 15.07.1947, seria A 0000000, bez napisu WZÓR, Miłczak 130, Lucow 1209 (R6), górna krawędź postrzępiona (prawdopodobnie z brzegu arkusza lub oddarty z arkusza)

737

736 *736. 20 złotych 15.07.1947, seria D, Miłczak 130, Lucow 1210 (R3), bardzo ładne

738

739

*738. 100 złotych 15.07.1947, seria F, Miłczak 131.b, Lucow 1222a (R4), wyśmienite

I

500,-

*739. 500 złotych 15.07.1947, seria X, Miłczak 132.a, Lucow 1229 (R4), piękne

I-

1.000,-

85


741

740 *740. 500 złotych 15.07.1947, seria B4, Miłczak 132.d, Lucow 1230b (R5), wyśmienite

I

1.800,-

*741. 500 złotych 15.07.1947, seria P4, Miłczak 132.d, Lucow 1230b (R5), piękne

I

1.250,-

I

700,-

I-/II+

600,-

*744. 1.000 złotych 15.07.1947, seria F, Miłczak 133.b, Lucow 1235a (R4), jednokrotnie złamane, ale ładne

II

200,-

*745. 5 złotych 1.07.1948, seria E, Miłczak 135.a, Lucow 1246 (R3), wyśmienite

I

800,-

I/I-

150,-

I

150,-

I

5.000,-

743

742 *742. 1.000 złotych 15.07.1947, seria A, Miłczak 133.a, Lucow 1235 (R4), wyśmienite *743. 1.000 złotych 15.07.1947, seria A, Miłczak 133.a, Lucow 1235 (R4), bardzo ładne

745

744

747

746 *746. 10 złotych 1.07.1948, seria AM, Miłczak 136.b, Lucow 1253a (R1), piękne *747. 10 złotych 1.07.1948, seria AY, Miłczak 136.b, Lucow 1253a (R1), wyśmienite

748 *748. 20 złotych 1.07.1948, seria CE 0000000, bez nadruku WZÓR, papier biały z włóknami, Miłczak 137.c, Lucow 1262.a (R7), bardzo rzadkie i pięknie zachowane

86


749 *749. 20 złotych 1.07.1948, seria CE 0000000 / CE 5136000, bez nadruku WZÓR, papier ze znakiem wodnym i niebieskimi włóknami, Miłczak 137.c, Lucow 1262 (R7), duża ciekawostka, bardzo rzadkie i pięknie zachowane I-

3.000,-

751

750 *750. 20 złotych 1.07.1948, seria GL 0000006, WZÓR Jaroszewicza*, Miłczak 137.f, Lucow 1266 (R4), wyśmienite

I

400,-

I

400,-

*752. 20 złotych 1.07.1948, seria B, Miłczak 137.a, Lucow 1267 (R5), bardzo rzadkie w tym stanie zachowania

II

1.250,-

*753. 50 złotych 1.07.1948, seria BT 0000002, WZÓR Jaroszewicza*, Miłczak 138.g, Lucow 1277 (R4), piękne

I

400,-

I

400,-

I

400,-

*751. 20 złotych 1.07.1948, seria HH 0000005, WZÓR Jaroszewicza*, Miłczak 137.f, Lucow 1265 (R4), perforowany napis WZÓR, ślady kleju, wyśmienicie zachowane

752

753

754

755

*754. 100 złotych 1.07.1948, seria GT 0000023, odmiana “bez ramki” wokół nominału w środku pola, WZÓR Jaroszewicza*, Miłczak 139.e, Lucow 1292 (R4) - ale nie notuje odmiany “bez ramki”, wyśmienite *755. 100 złotych 1.07.1948, seria IT 0000013, WZÓR Jaroszewicza*, Miłczak 139.f, Lucow - nie notuje, napis WZÓR perforowany, wyśmienicie zachowane

756

757

*756. 100 złotych 1.07.1948, seria GC, odmiana “bez ramki” wokół nominału w środku pola, Miłczak 139.e, Lucow 1296c (R3), ładnie zachowane, bez załamań, ale przybrudzony papier *757. 500 złotych 1.07.1948, seria BD 0000011, WZÓR Jaroszewicza*, Miłczak 140.c, Lucow 1303 (R4), piękne

II+

300,-

I

400,-

*Banknot z kolekcji P. Jaroszewicza; Gdy był premierem, wysoki urzędnik NBP miał obowiązek przekazać Jaroszewiczowi wszystkie nowowychodzące banknoty z każdej serii. Urzędnik drukował w PWPW napis WZÓR, lub perforował go specjalnie przygotowanym dziurkaczem. Banknoty te mają najniższe numery jakie były wydrukowane w każdej serii w czasach, gdy Jego władza była wielka. Później, po 1976 roku, władza zmizerniała i dopływ takich ciekawostek do premierowskiej kolekcji ustał.

87


758 Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1990 *758. 100 złotych 2.01.1965, seria KH, nie wprowadzony do obiegu banknot projektu A. Heidricha, 138x62 mm, papier bez znaków wodnych, na lewym marginesie naruszona powierzchnia papieru nie umniejszająca ogólnemu wyglądowi papieru, ogromna rzadkość

I-

4.000,-

*759. 500 złotych 16.12.1974, seria U 0000021, WZÓR Jaroszewicza*, Miłczak 142.a, perforowany napis WZÓR

I

250,-

*760. 100 złotych 15.01.1975, seria P 0000009, WZÓR Jaroszewicza*, Miłczak 143.a

I

250,-

*761. 50 złotych 9.05.1975, seria BR 0000029, WZÓR Jaroszewicza*, Miłczak 144.b

I

250,-

*762. 1.000 złotych 2.07.1975, seria BC 0000943, WZÓR Jaroszewicza*, Miłczak 145.b

I

250,-

*763. 100 złotych 17.05.1976, seria EM 0000095, WZÓR Jaroszewicza*, Miłczak 146

I

250,-

*764. 200 złotych 25.05.1976, seria W 0000987, WZÓR Jaroszewicza*, Miłczak 147.a

I

250,-

759

760

762

761

763

764

765

766

*765. 500 złotych 15.06.1976, seria AN 0000368, WZÓR Jaroszewicza*, Miłczak 148

I

250,-

*766. 2.000 złotych 1.05.1977, seria P 0800931, WZÓR Jaroszewicza*, Miłczak 149

I

250,-

88


767 Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939 *767. 100 guldenów 1.08.1931, seria D/A, Miłczak G50.b, Ros. 841, wyśmienity stan zachowania

I

3.000,-

I

2.000,-

I

2.000,-

768 *768. 20 guldenów 1.11.1937, seria K, Miłczak G53.a, Ros. 844.a, piękne

769 *769. 20 guldenów 1.11.1937, seria K/A, Miłczak G53.b, Ros. 844.b, pięknie zachowane

Getto Łódź 1940-1944

770

771

*770. 1 marka 15.05.1940, seria A, numeracja 6-cyfrowa, Miłczak Ł2.b, ładnie zachowane

I/I-

125,-

*771. 20 marek 15.05.1940, numeracja 6-cyfrowa, papier bez znaku wodnego, Miłczak Ł6.c

I

250,-

772/1

772/2

773/1

773/2

Banknoty zastępcze *772. Gdańsk, 10 i 50 fenigów 9.12.1916, Podczaski WD-100.B.1.b i WD-100.B.2.a, Ros. 784.a i 785, razem 2 sztuki

I

250,-

I

150,-

*773. Gdańsk, 2 x 50 fenigów 15.04.1919, odmiany w kolorze fioletowym oraz zielonym, Podczaski WD-100.F.1.c i WD-100.F.1.a, Ros. 790 i 791, razem 2 sztuki

89


775

774

PAPIERY WARTOŚCIOWE *774. Akcyjna Spółka Budowlana “Beton”, 25 akcji po 1.000 marek = 25.000 marek 7.11.1921, Kraków talon z 18 kuponami

I-

200,-

III

500,-

*776. Bank Handlowy w Warszawie S.A., 1 akcja na 100 złotych 15.01.1936, XVI emisja, talon z 8 kuponami

II

250,-

*777. Bank Polski, 10 akcji (po 100 złotych) na okaziciela na 1000 złotych 1.04.1934, talon z 10 kuponami

II+

200,-

I

150,-

*775. Aktien-Zuckerfabrik-Liessau /Cukrownia Lisewo Malborskie/, akcja na 200 talarów pruskich 15.01.1871, Liessau /Lisewo Malborskie/, bez kuponów, obdarty prawy górny róg i prawy margines, oprawiona w bardzo ładną ramę z linką do zawieszenia, dość efektowna, bardzo rzadka

776

778

777

*778. Bank Wschodni w Warszawie S.A., 10 akcji po 500 marek = 5.000 marek 1922, IV emisja, z 10 kuponami *papiery wartościowe prezentowane są w skali 25%

90


779

780

*779. “Elektris” Spółka z ograniczoną poręką, udział imienny na 1.000 koron 23.03.1912, Lwów, rzadki

II

600,-

II

350,-

II

800,-

II

1.250,-

*780. Fabryka Produktów Chemicznych Liban S.A., akcja na 100 złotych 1.01.1925, Kraków, talon z 6 kuponami, bardzo dekoracyjna, efektowna

782

781

*781. Fabryka Produktów Chemicznych Liban S.A., akcja na 100 złotych 1.01.1929, Kraków, II emisja, talon z 10 kuponami, efektowna i rzadka *782. Firmowo - Komandytowe Towarzystwo “Browar Trawniki”, udział imienny na 250 rubli z 15 marca 1913 r., bardzo rzadkie

91


784 783 *783. Free City of Danzig (Tobacco Monopoly) /Wolne Miasto Gdańsk-Monopol Tytoniowy/, 6 1/2 % pożyczka na 100 funtów 10.10.1927, Gdańsk, z 16 kuponami, rzadka *784. Galicyjskie Akcyjne Zakłady Górnicze, akcja na 200 koron, Siersza 4.05.1918, talon z 4 kuponami, rzadka

II

700,-

III+

400,-

785

786 *785. Galicyjskie Karpackie Naftowe Towarzystwo Akcyjne (dawniej Bergheim i Mac Garvey), akcja zbiorowa na 10 x 100 złotych = 1.000 złotych 1.05.1932, talon z 14 kuponami, ładna szata graficzna

I-

150,-

II-

250,-

*786. Galicyjskie Towarzystwo Naftowe “Galicja” S.A., 10 akcji po 238 marek polskich, Drohobycz 28.02.1924, bez kuponów, rzadkie

92


788

787

789 *787. Kraków, obligacja 4% pożyczki konwersyjnej Stoł. Król. Miasta Krakowa na 10 złotych 18.05.1929, Kraków, II+

125,-

*788. Landwirtschaftliche (Landschaftliche) Bank AG, akcja na 25 guldenów 10.1924, Gdańsk bez kuponów

talon z 2 kuponami, ładna szata graficzna

II

100,-

*789. Landwirtschaftliche (Landschaftliche) Bank AG, akcja na 100 guldenów 10.1924, Gdańsk, bez kuponów

II+

100,-

790

791 *790. Lwów, II-a 4% pożyczka konwersyjna Król. Stoł. M. Lwowa - obligacja na 315 złotych 5.11.1930, seria III, bez kuponów

II+

250,-

II

1.000,-

*791. Municipality of Danzig /Magistrat Gdańska/, 7% pożyczka na 100 funtów, 1.09.1925, Londyn, z 10 kuponami bardzo rzadka, z ładnym widokiem Gdańska

93


792

793

*792. “Oikos” Danziger Möbelindustrie und Holzbearbeitung AG, akcja na 10.000 marek 07.1923, Gdańsk, seria B, talon z 10 kuponami

II-

150,-

II-

200,-

*793. “Oikos” Danziger Möbelindustrie und Holzbearbeitung AG, 5 akcji po 10.000 marek = 50.000 marek 07.1923, Gdańsk, seria B, talon z 10 kuponami

795 794 *794. “Oikos” Danziger Möbelindustrie und Holzbearbeitung AG, 10 akcji po 10.000 marek = 100.000 marek 07.1923, Gdańsk, seria B, talon z 10 kuponami *795. Polryż AG Danzig, akcja na 100 guldenów 1.07.1933, Gdańsk, talon z 5 kuponami, rzadka

94

II-

200,-

II

250,-


796

797

*796. Polski Bank Przemysłowy S.A., akcja na 100 złotych 29.12.1926, Lwów, talon z 17 kuponami

II

200,-

III

1.000,-

*797. “Polski Glob” Towarzystwo Transportowo-Handlowe S.A., akcja zbiorowa na 25 x 500 marek = 12.500 marek 16.04.1921, Kraków, talon z 15 kuponami, ciekawa graficznie projektu S. Mireckiego, rzadka

799

798

*798. Polski Przemysł Wódczany, Zakłady Przemysłowe, Rektyfikacja Warszawska, Winkelhausen i Akwawit S.A., 1 akcja na okaziciela na 100 złotych 1937, seria II, talon z 8 kuponami, rzadka

I-

125,-

II+

150,-

II+

150,-

II

250,-

*799. Poznańskie Ziemstwo Kredytowe, 4 1/2 % list zastawny na 1.000 złotych 1.07.1935, Poznań, seria L, z dołączonym arkuszem z talonem i 22 kuponami

800

801

*800. Przemysł i Eksport Leśny S.A., 25 akcji po 1.000 marek polskich = 25.000 marek polskich 1921, Warszawa, talon z 8 kuponami *801. Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Skarbu, 5 % bilet skarbowy na 100.000 marek polskich 10.01.1922, seria III, Moczydłowski B.10

95


803

802

*802. Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Skarbu, 5 % bilet skarbowy na 100.000 marek polskich 1.02.1923, seria IV, Moczydłowski B.12

II

250,-

III+

250,-

*803. Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Skarbu, 5 % bilet skarbowy na 100.000 marek polskich 1.02.1923, seria IV, Moczydłowski B.13

805

804 *804. S.A. Cukrowni i Rafinerji “Gosławice”, akcja na 100 złotych 1925, Warszawa, talon z 17 kuponami

II+

100,-

II-

3.000,-

II

125,-

II

400,-

*805. Towarzystwo Akcyjne Manufaktury Bawełnianej Lorentz i Krusche w Zgierzu, akcja na 500 rubli 4.03.1889, Zgierz, bez kuponów, bardzo rzadkie

807

806

*806. Towarzystwo Akcyjne Wyrobów Bawełnianych J.K. Poznańskiego w Łodzi, akcja na 1.000 rubli na okaziciela 1910, Łódź, talon bez kuponów *807. Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe “SATURN” S.A., 1 akcja użytkowa bez nominału z 1922 r., Kopalnia “Saturn” w Czeladzi, talon z 9 kuponami, bardzo rzadka z ładną szatą graficzną

96


808

809

*808. Towarzystwo Kredytowe Miasta Kielc, 5% list zastawny na 250 rubli 6.06.1914, Kielce, seria I, bez kuponów *809. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie we Lwowie, 4 1/2 % list zastawny na 10 000 złotych, 1.07.1934, Lwów

II-

500,-

III+

250,-

810

811

812

*810. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Województwa Płockiego, kupon do listu zastawnego o wartości 5.000 złotych na 14 dywidend półrocznych od 1833 do 1840 roku na sumę 100 złotych każda, Moczydłowski -, z podpisami prezesów dyrekcji oraz członków, bardzo rzadkie

II

3.000,-

*811. “Trzebinia” Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych, Odlewnia Żelaza i Metalu w Krakowie S.A., akcja na 50 złotych 10.12.1924, Kraków, talon z 9 kuponami, bardzo ładna graficznie *812. Warszawa, obligacja 7% pożyczki na 100 rubli 1.10.1903, Warszawa, bez kuponów

97

II-

200,-

II

200,-


813

814

*813. Warszawa, obligacja 7% pożyczki na 300 rubli 1.10.1903, Warszawa, talon z 14 kuponami, niski nakład

II

1.000,-

*814. Warszawa, obligacja 7% pożyczki na 500 rubli 1.10.1903, Warszawa, talon z 17 kuponami, niski nakład, rzadkie II-

1.800,-

815

816

817

*815. Warszawa, obligacja 5% pożyczki terenowej na 100 złotych w złocie 1.04.1935, Warszawa, talon z 13 kuponami II+ *816. Zakłady Amunicyjne “POCISK” S.A., 100 akcji po 100 złotych 1932, Warszawa, talon z 3 kuponami, ładna szata graficzna *817. Zjednoczeni Polscy Przemysłowcy Metalowi S.A., 1 akcja I, II i III emisji na 100 złotych 1929, talon z 10 kuponami

98

200,-

I-

200,-

II+

150,-


819

818

*818. Zjednoczeni Polscy Przemysłowcy Metalowi S.A., 100 akcji II emisji po 1.000 marek polskich = 100.000 marek polskich 1923, talon z 9 kuponami II+ *819. Zuckerfabrik Fraustadt /Cukrownia Wschowa/, akcja na 1000 marek 04.1920, Fraustadt, bez kuponów, ciekawa akcja działającej do dziś, ale będącej obecnie w likwidacji cukrowni III

400,200,-

820

MEDALE POLSKA *820. medal sygnowany A K (A. Karsteen), bez daty, wybity z okazji utraty tronu szwedzkiego przez Zygmunta III, Aw: Popiersie króla i napis SIGISMVND D G REX SVECIAE, Rw: Owalna tarcza z herbami Polski i Litwy, wokół napis HOC TECTVS NVDATVR AVIT (tym okryty z ojczyzny jest wyzuty), srebro 60.78 g, 51.5 mm, H-Cz. 1661 (R2), Racz. 63, ładna patyna, pięknie zachowany

I-

7.500,-

I

500,-

821

*821. Zygmunt III Waza- 47 medal ze szwedzkiej XVIII w. serii królewskiej autorstwa I C Hedlingera, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło SIGISMVND - D G REX SVEC ET POL, Rw: Napis w 12 wierszach 47 f / NAT 1566 / C 1594 / QVOD PONTIF...., brąz 21.88 g, 35 mm, H-Cz. 1662 (ale w srebrze), wyśmienity stan zachowania

99


822

*822. Władysław IV- medal zaślubinowy z Ludwiką Marią, autorstwa Jan Höhna sen. wybity w Gdańsku w 1646 r., Aw: Król i królowa siedzący na tle ozdobnego baldachimu, u góry dwa orły, napis w otoku: SISTE GRADU BELLONA.., Rw: Pod herbem Gdańska poziomy napis FATA POLO VENIUNT., w otoku: VALADISLAO IV POLONIAE.., złoto 55.12 g, 55 mm, H-Cz.17585 (R6), Racz.125, Marian Gumowski Medale Władysława IV Wazy Kraków 1939, poz 96, bardzo rzadki i piękny medal znany wyłącznie w złocie w kilku wielkich kolekcjach, lekko pofalowana powierzchnia i uszkodzenia rantu, stara patyna, z 26 aukcji WCN

II- 100.000,-

823

*823. medal z okazji bitwy pod Beresteczkiem 1651, nieznanego autora, Aw: W wieńcu laurowym spiętym dwiema koronami napis poziomy HOC /NEXV/ 1651, Rw: Napis poziomy w dziesięciu wierszach VICTORI ..., srebro 4.20 g, 30 mm, H-Cz. 1968 (R3), Racz. 133, patyna

III

600,-

III

30.000,-

824

*824. Jan Kazimierz- medal autorstwa Jan Höhna-sen. wybity prawdopodobnie w 1657 r z okazji pomyślnego dla Polski przełomu w wojnie ze Szwedami, Aw: Popiersie króla w zbroi w prawo i napis w otoku, Rw: Snop zboża (aluzja do herbu Wazów) miotany wiatrem podtrzymuje z drugiej strony ręka wychodząca z obłoków i napis CAELITUS MERIGOR, złoto 19.85 g, 41.5 mm, H-Cz.2339 (R3), Racz.139, wyrazisty i ekspresyjny styl, ślady po zawieszce

100


825

*825. medal autorstwa Jana Höhna jun. wybity z okazji utworzenia przez Polskę, Austrię, Rosję i Wenecję, koalicji antytureckiej w 1684 r., Aw: Popiersie króla w zbroi antycznej w prawo i napis w pięciu otokach, Rw: Po bokach polskiego orła z herbem Sobieskich na piersi Orzeł rosyjski i austriacki, niżej Lew wenecki na szarfie u góry napis DONEC AUFERATUR PS 71, u dołu widoki Budy, Krety, Kamieńca Podolskiego i Konstantynopola, napis na rancie INGENTIBUS AUSIS..., srebro 66.02 g, 56.5 mm, H-Cz.2480 (R4), Racz. 220, piękna patyna, rzadki

II-

10.000,-

II

3.500,-

II+

700,-

II

300,-

826

*826. Klementyna Sobieska- wnuczka Jana III i żona Jakuba Stuart’a, pretendenta do tronu Anglii - medal autorstwa Otto Hammeraniego wybity na pamiątkę ucieczki księżniczki z Innsbrucku do Rzymu w 1719 r, Aw: Półpostać w lewo i napis CLEMENTINA M BRITAN - FR ET HIB REGINA, Rw: Księżniczka w rydwanie pędzącym w lewo, napisy powyżej w półkolu i w odcinku na dole, srebro 48.31 g, 48 mm, H-Cz. 5960 (R3), patyna

827

828

*827. medal zaślubinowy królewicza Fryderyka Augusta z Marią Józefą, 1719, Aw: Napis w dziewięciu wierszach FELIX FRID AVGVSTI..., w odcinku napis VIENNAE 1719 D.20.Aug., Rw: W otwartej karecie Maria Józefa powyżej w półkolu napis FELIX ADVENTVIAM ...., na dole w odcinku napis DRESD.2.Sept. srebro 6.59 g, 27 mm, H-Cz. 5972 (R2), patyna *828. Stanisław August Poniatowski- żeton koronacyjny 1764, Aw: Korona królewska i napis HANC IVSSIT FORTVNA MERERI, Rw: Napis poziomy H-Cz. 3030, Racz. 488, srebro 5.25 g, 29 mm, drobne rysy w tle

101


829 *829. medal nagrodowy Towarzystwa Naukowego Jabłonowskiego za naukę fizyki (około 1767 r.), Aw: Popiersie księcia Józefa Jabłonowskiego i napis w otoku: IOS. ALEX.DVX.DE.PRVSS.VINDII..., Rw: Wielopolowy herb księcia pod mitrą książęcą, wokół łańcuchy orderów; św. Huberta, św. Michała i Ducha Świętego, napis w otoku RECEDANT VETERA NOVA SUNT OMNIA, ECCL, PRAE- MIVM PHYSICAE, H-Cz.5386 (R4), srebro 57.67 g, 53 mm, bardzo rzadki, patyna II+

5.000,-

830 *830. Aleksander I- medal 1826 r, Aw: Popiersie cara w prawo i napis, Rw: W wieńcu oliwnym napis DOBROCZYŃCĘ SWOIEGO OPŁAKUJĄCA POLSKA 1826, srebro 31.75 g, 41 mm, H-Cz. 3601, Diakov 445.1 (R1), patyna

III+

2.000,-

*831. Robert Cutlar Fergusson- obrońca spraw polskich w Parlamencie Brytyjskim, medal autorstwa Władysława Oleszczyńskiego 1832 r, Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku, Rw: W wieńcu dębowym poziomy napis ROBERTO CULTAR FERGUSSON... i data na dole, brąz 50 mm, H-Cz. 3833 (R3), małe uszkodzenia rantu, patyna II-

500,-

831

832

833

*832. medal patriotyczno-religijny wybity w 1861 r. na pamiątkę Unii w Horodle, Aw: Postacie Jadwigi i Jagiełły, Rw: Anioł trzymający tarcze z herbami Polski i Litwy, powyżej Matka Boska z Dzieciątkiem, mosiądz 28 mm, H-Cz. 3844 (srebro) II *833. medal na uwłaszczenie włościan przez Rząd Narodowy Polski 1863, Aw: Tarcza herbowa pod koroną i napis wokół, Rw: Napis poziomy NA PAMIĄTKĘ UWŁASZCZENIA WŁOŚCIAN ..., w otoku ZE SREBER POLSKICH ZŁOŻONYCH NA SPRAWĘ NARODOWĄ, srebro 14.21 g, 33 mm, H-Cz. 8033 (ale mniejsza średnica), ładna ciemna patyna I-

102

150,-

500,-


834 *834. medal na 300- lecie Unii Lubelskiej, Aw: Na trójdzielnej tarczy herby Polski, Litwy i Kijowa, napis w otoku WOLNEGO NARODU Z WOLNYM UGODA W LUBLINIE 1569, Rw: W otoku napis PO TRZECH WIEKACH NA PAMIĄTKĘ OBCHODU UNII LUBELSKIEJ WE LWOWIE 1869, na rancie punce, złoto 22.63 g, 37 mm, H-Cz. 3850 (ale w cynie), bardzo rzadki i ładnie zachowany, patyna

I-

5.000,-

835 *835. Józef Ignacy Kraszewski- medalik z uszkiem sygnowany J.SCH (Johann Schwerdtner- medalier wiedeński), 1879 r., Aw: Popiersie i napis JÓZEF IGNACY - KRASZEWSKI, Rw: Symbole pracy pisarza i napis wokoło PAMIĄTKA PIEIDZIESIĘCIOLETNIEGO JUBILEUSZU 18 - 79, w odcinku PŁODNOŚĆ PRACA / KRAJ ZBOGACA, mosiądz 28 mm, pięknie zachowany egzemplarz

I-

150,-

I

1.000,-

836

*836. medal z okazji 200 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej wybity na zlecenie Kurnatowskiego w Krakowie w 1883 r., Aw: Popiersie króla Jana III w zbroi, w zewnętrznej obwódce napis PAMIĄTKA DWÓCHSETLETNIA OSWOBODZENIA WIEDNIA 1883 , Rw: Scena triumfu królewskiego i napis w otoku DNIA 12 WRZEŚNIA 1683 Ach unser brave koenig, miedź 53 mm, piękny egzemplarz, patyna

837 *837. Wystawa Rolniczo-Przemysłowa w Warszawie 1885, medal autorstwa F.Witkowskiego wybity nakładem M Drasch’a, Aw: Kowal i wieśniaczka na tle narzędzi pracy, w otoku napis PAMIĄTKA WYSTAWY ROLNICZOPRZEMYSŁOWEJ W WARSZAWIE 1885, Rw: Herb Warszawy, wokół napisy w języku rosyjskim i wieniec oliwno-dębowy, cyna 41 mm, ładnie zachowany

II+

103

250,-


838

*838. medal nagrodowy Komitetu Wystawy w Krakowie 1887, Aw: Wewnątrz wieńca z płodów rolniczych napis WYSTAWA / KOMITETU / WYSTAWY, w otoku napis WYSTAWA KRAJOWA ROLNICZA I PRZEMYSŁOWA, Rw: W kartuszu z atrybutami sztuki panorama Krakowa, wyżej data 1887, niżej tarcze herbowe Polski i Krakowa napis wokoło ETNOGRAFICZNA ORAZ SZTUKI POLSKIEJ W KRAKOWIE, brąz 55 mm, patyna

III

400,-

II

250,-

II+

125,-

I-

200,-

II+

250,-

840 839

*839. medal z uszkiem niesygnowany Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 1894, Aw: Postacie wieśniaków w strojach ludowych ze zniczem dłoniach, wokół nich narzędzia i napis polski w otoku, Rw: Pawilon wystawowy, napis u góry POD PROTEKTORATEM NAJMIŁOŚCIWSZEGO u dołu CESARZA I KRÓLA FRANCISZKA JÓZEFA I, mosiądz 33 mm, *840. medalik z uszkiem niesygnowany wybity w 1898 r,. Aw: Popiersie poety i napis ADAM MICKIEWICZ, Rw: pomnik Adama Mickiewicza w Warszawie i napis WARSZAWA 1798 1898, brąz 23 mm

841

842

*841. Galicja -medal sygnowany J. TAUTENHAYN za zasługi dla rolnictwa, Aw: Popiersie cesarza Franciszka Józefa w prawo i napis: FRANCISCVS JOSEPHVS I D G AVSTRIAE IMPERATOR, Rw: Napis poziomy: NAGRODA PAŃSTWOWA DLA ZASŁUG ROLNICZYCH, brąz 40 mm, rzadki, patyna *842. Fryderyk Chopin- medal autorstwa Wacława Szymanowskiego 1899 r., Aw: Głowa w prawo i napis F F CHOPIN *22 II 1810 + 17 X 1849, Rw: Lira na tle nut, skośnie gałązka i ukryta data 1899, wyżej napis 50 JUBIL., brąz 40 mm. patyna

104


844

843

*843. Odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza we Lwowie, niesygnowany medalik z uszkiem wybity w 1904 r., mosiądz 25 mm, Strzałkowski 51 (RR), rzadki

II-

150,-

II-

250,-

*844. 1100-lecie założenie Cieszyna- medal sygnowany J. RASZKA i L.CHR.LAUER NUERNBERG, Aw: Panorama miasta, na górze tarcza z herbem rozdziela daty 810 - 1910, poniżej napis w trzech wierszach W 1100 ROCZNICĘ ZAŁOŻENIA MIASTA CIESZYNA, Rw: Trzej bracia w czasie spotkania w puszczy, biały metal 33 mm, Strzałkowski 168 (R), ślad po usuniętym uszku

845

*845. Piotr Skarga 300 rocznica śmierci- medal autorstwa Witolda Bielińskiego 1912 r., Aw: Popiersie w lewo i napis w otoku, Rw: Napis poziomy CHLUBIE NARODU DOBROCZYŃCY UBOGICH W 300.ROCZNICĘ ZGONU WDZIĘCZNY KRAKÓW 1912, niżej herb Krakowa, na rancie sygnatura, wybity w Wiedniu, Strzałkowski 239 (RR), brąz 50 mm, ładna patyna

I

200,-

II

150,-

rosyjskie, Aw: Syrena i napisy, Rw: Widok zburzonego mostu i napis, brąz 28 mm, Strzałkowski 315 (R), patyna II+

150,-

847 846

*846. medal Czerwonego Krzyża- Przemyśl 1914-1915, sygnowany Drobil, Aw: Żołnierz na tle poległych i napis w polu: PRZEMYŚL i Drobil., Rw: Napis poziomy w sześciu wierszach : ROTES KREUZ KRIEGS.HILFSBÜRO. KRIEGSFÜRSORGE .AMT 1914 -1915, żelazo 45 mm, patyna *847. medal sygnowany J. Knedler wybity w 1915 r. upamiętniający zniszczenie Mostu Poniatowskiego przez wojska

105


849

848

*848. Poległym na polu chwały- medal sygnowany LEWANDOWSKI 1915 / LEWANDOWSKI 1916, Aw: Symboliczna postać wojownika greckiego składająca wianek na piersi poległego legionisty, w oddali maszerujące wojsko i lecący orzeł, powyżej korona rozdzielająca napis POLEGŁYM NA POLU CHWAŁY, na dole daty 16 - VIII / 1914-1915, Rw: Obraz M.B. Częstochowskiej, z lewej strony daty 1831 / 1863-1914, i napis wokoło KRÓLOWO KORONY..., cynk srebrzony 50 mm, Strzałkowski 321

II

300,-

*849. Śmierć Henryka Sienkiewicza- medal sygnowany W.WIŚNIEWSKI, Aw: W otoku napis HENRYK SIENKIEWICZ poniżej * 1846 / + 15 LISTOP. 1916 / W VEVEY / ZGASŁ, NIM NOWE / A UPRAGNIONE JUTRO / ZAŚWITAŁO, w tle lutnia, gęsie pióro i pochodnia, Rw: Kobieta stojąca przy sarkofagu, na którym napis, nad sarkofagiem płyta z medalionem pisarza, brąz 32 mm, Strzałkowski 368 (RR), patyna

850

I-

200,-

851

*850. Śmierć Henryka Sienkiewicza- medal sygnowany W.WIŚNIEWSKI, Aw: W otoku napis HENRYK SIENKIEWICZ poniżej * 1846 / + 15 LISTOP. 1916 / W VEVEY / ZGASŁ, NIM NOWE / A UPRAGNIONE JUTRO / ZAŚWITAŁO, w tle lutnia, gęsie pióro i pochodnia, Rw: Kobieta stojąca przy sarkofagu, na którym napis, nad sarkofagiem płyta z II

150,-

*851. Janina Korolewicz Wajdowa 1917, jednostronny medal sygnowany RASZKA, brąz 30 mm, Strzałkowski 398 (RR) II

medalionem pisarza, brąz srebrzony 32 mm, Strzałkowski 368 (RR), patyna

200,-

852

*852. Tadeusz Kościuszko- medal autorstwa Jana Wysockiego wybity z okazji setnej rocznicy śmierci 1917 r., Aw: Popiersie w mundurze według portretu Grassiego i napis w otoku, Rw: Widok Wawelu i kopca Kościuszki, napis w otoku ON ZERWAŁ KAJDANY W KTÓRYCH JĘCZAŁ NARÓD, w odcinku TOW.NUM.KRAK. / 15.X.1917, cynk 70 mm, Strzałkowski 400

II

106

250,-


853

*853. Józef Piłsudski wskrzesiciel Wojska Polskiego, medal sygnowany H.B. (Henryk Hertz-Barwiński), Aw: Popiersie Piłsudskiego i napis WSKRZESICIEL - WOJSKA POLSK., Rw: Napis KU CZCI / KOMENDANTA / JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO / III BAON brąz 79 mm, Strzałkowski 418 (RR), ślad po zawieszce, rzadki

II+

750,-

854

*854. Odzyskanie Litwy Środkowej 1919- medal sygnowany LEWANDOWSKI FECIT 1919 IX, Aw: Św. Jerzy walczący ze smokiem i napis w otoku MIŃSK WILNO 1919..., Rw: Obraz M.B.Ostrobramskiej i napis w otoku PANNO ŚWIĘTA CO..., brąz 55 mm, Strzałkowski 445 (R), bardzo ładnie zachowany egzemplarz, patyna

I-

400,-

I-

400,-

855 *855. Odzyskanie Litwy Środkowej 1919- medal sygnowany LEWANDOWSKI FECIT 1919 IX, Aw: Św. Jerzy walczący ze smokiem i napis w otoku MIŃSK WILNO 1919..., Rw: Obraz M.B.Ostrobramskiej i napis w otoku PANNO ŚWIĘTA CO W OSTREJ ŚWIECISZ..., brąz 55 mm, Strzałkowski 445 (R), bardzo ładny

107


856

*856. POLEGŁYM CZEŚĆ- medal autorstwa Mieczysława Lubelskiego 1920 r, Aw: Napis POLEGŁYM CZEŚĆ, powyżej orzeł z Krzyżem Virtuti Militari, poniżej hełm złożony na gałązkach, Rw: Żołnierz leżący w pozycji skurczonej ze sztandarem złożonym na piersiach, poniżej daty MCMXVIII-MCMXX, brąz 55 mm, Strzałkowski 475, patyna

II+

300,-

II

750,-

857

*857. medal na otwarcie Fabryki Philipsa w Warszawie, 1923 r., na awersie sygnatura J.KNEDLER, Aw: Dwie dłonie w uścisku, poniżej herby Holandii i Polski, w otoku napis POLSKO HOLENDERSKA FABRYKA LAMPEK ELEKTRYCZNYCH PHILIPS WARSZAWA, Rw: Żarówka z napisem PHILIPS od której rozchodzą się promienie, w poziomie napisy po polsku i flamandzku NA PAMIĄTKĘ POŚWIĘCENIA NOWEJ FABRYKI w WARSZAWIE 12 GRUDNIA 1923., w otoku napis po flamandzku N V PHILIPS..., brąz 60 mm, Strzałkowski 503 (RRR) bardzo rzadki, patyna

858

*858. medal na 900 Rocznicę Koronacji Bolesława Chrobrego autorstwa J. Wysockiego 1924 r, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku BOLESŁAW CHROBRY KRÓL POLSKI, Rw: Polonia stojąca na tle panoramy Gniezna, w polu dwie tarcze herbowe, poniżej Orzeł Piastowski i daty 1024 - 1924, w otoku napis W 900 ROCZNICĘ KORONACJI W GNIEŹNIE, brąz, 55 mm, Strzałkowski 514

II+

108

400,-


859

*859. medal na 900. Rocznicę Koronacji Bolesława Chrobrego autorstwa J. Wysockiego 1924 r, Aw: Popiersie w prawo i napis w otoku BOLESŁAW CHROBRY KRÓL POLSKI, Rw: Polonia stojąca na tle panoramy Gniezna, w polu dwie tarcze herbowe, poniżej Orzeł Piastowski i daty 1024 - 1924, w otoku napis W 900 ROCZNICĘ KORONACJI W GNIEŹNIE, brąz, 37 mm, Strzałkowski 514

I-

150,-

860 *860. Jacek Malczewski- medal sygnowany J. RASZKA 1924, Aw: Popiersie w prawo, napis JACEK MALCZEWSKI Rw: Scena z obrazu artysty; przechylony do tyłu mężczyzna, z tyłu Chimera, w polu napisy MISTRZOWI POLSKA 1924 / W 70 ROCZNICĘ URODZIN, biała ceramika, 48 mm, Strzałkowski 515 (nie notuje w ceramice)

I

300,-

861

862

*861. Bolesław Chrobry- medal z uszkiem Aw: Popiersie w lewo i napis BOLESŁAW I CHROBRY 1025-1925Rw: Mapa POLSKI i napis POLSKA ZA BOLESŁAWA CHROBREGO , brąz 30 mm, Strzałkowski 526, odznaczenie prywatne z okazji 900-lecia koronacji, W. Bończa-Tomaszewski Kodeks Orderowy Warszawa 1939

II

250,-

II+

500,-

*862. Ludwik Solski- medal autorstwa Wincentego Wabińskiego 1925 r, Aw: Popiersie w prawo, Rw: W wieńcu oliwnodębowym napis WIELKIEMU ARTYŚCIE LUDWIKOWI SOLSKIEMU W ZŁOTE ZE SZTUKĄ GODY 18751925 ZA TWÓRCZOŚĆ I PRACĘ, brąz 60 mm, Strzałkowski 543 (RR), patyna

109


863

*863. Polska w Hołdzie Stanom Zjednoczonym Ameryki- medal autorstwa J. Aumillera 1926 r., Aw: Popiersia: T. Kościuszki i K. Pułaskiego w lewo, w otoku napis POLSKA - STANOM ZJEDNOCZONYM AMERYKI, Rw: Popiersie J. Waszyngtona w lewo i napis POLAND TO THE UNITED STATES OF AMERICA, na dole 1776-JULY 4-1926, brąz 55 mm, Strzałkowski 545

864

II+

400,-

I

250,-

II+

150,-

I

300,-

865

*864. medal (bez sygnatury) wykonany w zakładzie Jana Knedlera z okazji powrotu obrazu Matki Boskiej do Kodnia 1927 r, Aw: Widok obrazu Matki Boskiej i napis wokół MATKO BOSKA KODEŃSKA..., Rw: W wieńcu napis poziomy w siedmiu wierszach PAMIĄTKA POWROTU OBRAZU CUDOWNEGO...i daty 2 SIERPNIA 1875 R 4 WRZEŚNIA 1927 R, aluminium 39 mm, Strzałkowski 573 (RR) - nie notuje w aluminium *865. medal (bez sygnatury) wykonany w zakładzie Jana Knedlera z okazji powrotu obrazu Matki Boskiej do Kodnia 1927 r, Aw: Widok obrazu Matki Boskiej i napis wokół MATKO BOSKA KODEŃSKA..., Rw: W wieńcu napis poziomy w siedmiu wierszach PAMIĄTKA POWROTU OBRAZU CUDOWNEGO...i daty 2 SIERPNIA 1875 R 4 WRZEŚNIA 1927 R, brąz srebrzony 39 mm, Strzałkowski 573 (RR)

866

*866. Juliusz Słowacki- medal projektu Tadeusz Breyera wybity z okazji powrotu prochów poety do Warszawy 1927 r, Aw: Głowa w lewo i napis CAŁY SIĘ STAŁEM OJCZYZNĄ, Rw: Sakofag, w otoku napis NA POWRÓT PROCHÓW JULIUSZA SŁOWACKIEGO / WARSZAWA 26.VI.1927, brąz 55 mm, Strzałkowski 592

110


867

*867. medal nagrodowy projektu J. Aumillera, Zjednoczenia Polskich Stowarzyszeń hodowców gołębi pocztowych 1928, Aw: Zamek królewski w Warszawie, kolumna Zygmunta, na ich tle trzy gołębie, Rw: Wieniec i napis wokoło brąz 55 mm, Strzałkowski 614 (RR)

I

250,-

I

200,-

III+

300,-

II+

300,-

868

869

*868. Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu 1929 r., medal autorstwa S.R. Koźbielewskiego, Aw: Kompozycja z symboli Przemysłu i Rolnictwa, na górze Orzeł państwowy i napis, Rw: Mapa Polski i napis W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ODRODZENIA POLSKI 1918-1928, brąz 27 mm, Strzałkowski 630, piękny blask menniczy *869. Adam Mickiewicz- medal autorstwa Antoine’a Bourdelle’a wydany w Paryżu w 1929 r, Aw: Popiersie w prawo i napis ADAM MICKIEWICZ, Rw: Fragment pomnika A. Mickiewicza odsłoniętego w Paryżu w 1929 r., po obu stronach napisy, na rancie sygnatura BRONZE, brąz 72 mm, Strzałkowski 644 (RR), uderzenie na rancie

870 *870. Józef Piłsudski- medal projektu J. Aumillera z okazji 10 rocznicy “Wojny 1920 roku” 1930 r, Aw: Popiersie marszałka w lewo i napis w otoku, Rw: Mapa Polski i napis w otoku MĘSTWEM ŻOŁNIERZA - WYSIŁKIEM NARODU - GENIUSZEM WODZA, na górze daty 1920-1930 18/X, brąz 55 mm, Strzałkowski 678 (RR)

111


870 *871. 10. Rocznica Cudu nad Wisłą 1930 r. - medal autorstwa Stefana Rufina Koźbielewskiego, Aw: Popiersie papieża Piusa XI w lewo i napis w otoku OJCIEC ŚW. PIUS XI 1920 R. NIE OPUŚCIŁ WARSZAWY, Rw: Mapa terytorium Polski i napis w trzech otokach, brąz 55 mm, Strzałkowski 680 (R), patyna

II

400,-

I

800,-

I-

250,-

II

500,-

872 *872. Jerzy Bajan i Gustaw Pokrzywka- medal autorstwa Olgi Niewskiej wybity w 1924 r., Aw: Dwie głowy w prawo i napis KPT. PIL. BAJANOWI i SIERŻ MECH. POKRZYWCE L. O. P. P., Rw: Napis w siedmiu wierszach BOHATERSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ ZAŁODZE..., brąz 50 mm, Strzałkowski 754 (R), bardzo rzadki, patyna

873 *873. Mistrzostwa Europy w Saneczkarstwie w Krynicy 1935 r., -medal autorstwa H. Grunwalda, Aw: Kompozycja z kolumn i napisy V / EVROP. / MISTRZ. / SANECZKOWE / KRYNICA / 9-11 LUTY / 1935, Rw: Zawodnik zjeżdżający na sankach, z lewej napis POLSKI / ZWIĄZEK / NARCIARSKI, brąz 42 mm, Strzałkowski 762 (RR)

874 *874. Zawody Gordon-Bennetta w Warszawie -medal projektu St. Repety 1935 r, Aw: Stylizowana postać uskrzydlonej kobiety z uniesionymi ramionami uwalniającej balon, w polu napis GORDON BENNETT 15.IX 1935, Rw: Znak aeroklubu, poniżej napis AEROKLUB RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ, brąz 55 mm, Strzałkowski 773 (RR)

112


875

*875. zawody Gordon-Bennetta w Warszawie, medal autorstwa Olgi Niewskiej, Aw: Dwie głowy w prawo i napis wokoło ZWYCIĘZCOM KPT BURZYŃSKIEMU I KPT HYNKOWI L. O. P. P., Rw: Naga męska postać stojąca na kamieniu i trzymająca w wyciągniętej ku górze dłoni balon z gondolą rozdzielający datę 1935, na dole napis GORDON BENNETT, po bokach postaci nazwiska zwycięzców KPT BURZYŃSKI POR WYSOCKI KPT HYNEK POR POMASKI KPT JANUSZ POR WAWSZCZAK, brąz 60 mm, Strzałkowski 774 (RRR), bardzo rzadki

I

800,-

I-

400,-

876

*876. Jan Bukowski -medal autorstwa Franciszka Kalfasa 1937 r., Aw: Popiersie w prawo i napis, Rw: Napis w poziomie ZASŁUŻONEMU PROFESOROWI WSPÓŁTWÓRCY SZKOŁY. R. 1937, w otoku napis PAŃSTWOWA SZKOŁA SZTUK ZDOBNICZYCH I PRZEM. ART. W KRAKOWIE, brąz 55 mm, Strzałkowski 828 (RR), bardzo rzadki

877

*877. Za osiągnięcia w hodowli trzody chlewnej -medal niesygnowany, Aw: Napis w pięciu rzędach ZA / OSIĄGNIĘCIA / W HODOWLI / TRZODY CHLEWNEJ wokoło napis MINISTERSTWO ROLNICTWA i gałązka dębu, Rw: Dorodna maciora w oliwno-dębowowym, brąz 60 mm, Strzałkowski -

113

I-

300,-


878 *878. Tadeusz Kościuszko -medal autorstwa Franciszka Kalfasa 1946 r., Aw: Popiersie Kościuszki w prawo i napis wokoło TADEUSZ KOŚCIUSZKO 1746 1946, Rw: Stojący na wprost Naczelnik, za nim dwaj kosynierzy i napis wokoło GŁÓWNY KOMITET KOŚCIUSZKOWSKI TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE W KRAKOWIE, srebro 134.27 g, 62 mm, patyna I-

600,-

879 *879. Millenium Chrztu Polski -medal niesygnowany 1966 r., Aw: Obraz M. B. Częstochowskiej, z lewej MÓDL / SIĘ ZA / NAMI, w otoku napis TYSIĄCLECIE POLSKI CHRZEŚCIAŃSKIEJ, Rw: Orzeł w koronie i napis SACRUM POLONIAE MILLENNIUM AD 966-1966, punce w tle, złoto “900”, 17.58 g, bardzo ładnie zachowany, patyna I/I-

2.500,-

881

880

*880. Millenium Chrztu Polski -medal niesygnowany 1966 r., Aw: Obraz M. B. Częstochowskiej, z lewej MÓDL / SIĘ ZA / NAMI, w otoku napis TYSIĄCLECIE POLSKI CHRZEŚCIAŃSKIEJ, Rw: Orzeł w koronie i napis SACRUM POLONIAE MILLENNIUM AD 966-1966, punce w tle, złoto “900”, 10.51 g, bardzo ładnie zachowany, patyna I/I*881. Millenium Chrztu Polski -medal niesygnowany 1966 r., Aw: Obraz M. B. Częstochowskiej, z lewej MÓDL / SIĘ ZA / NAMI, w otoku napis TYSIĄCLECIE POLSKI CHRZEŚCIAŃSKIEJ, Rw: Orzeł w koronie i napis SACRUM POLONIAE MILLENNIUM AD 966-1966, punce w tle, złoto “900”, 7.03 g, bardzo ładnie zachowany, patyna I/I-

1.500,-

1.000,-

882 883 POMORZE *882. medal autorstwa G. Loosa z 1824 r wybity z okazji 700-lecia misji chrystianizacyjnej na Pomorze Zachodnie biskupa Ottona z Bambergu, Aw: Postacie księcia pomorskiego Wratysława i Ottona, napis wokoło, Rw: Ołtarz w Pyrzycach gdzie biskup ochrzcił pierwszych Pomorzan, napis wokoło, brąz 30 mm, patyna *883. nagrodowy medal z uszkiem i czarną wstążką autorstwa Maxa v. Kawaczyńskiego -Izby Rolniczej prowincji Pomorze, srebro 24.19 g, patyna

114

II+

150,-

II

300,-


884 ŚLĄSK *884. Wojna śląska i śmierć Karola VI 1740/1741 r. -medal niesygnowany autorstwa Kittela, Aw: Siedząca personifikacja Śląska przy trumnie cesarza Karola VI, w tle zachodzące słońce, napis w otoku NACH UNSER FRIEDENS SONNE PRANGEN, w odcinku data 1740, Rw: Scena pobojowiska napis w otoku IST MARS BLUTHROTH AUFGEGANGEN, w odcinku KRIEG IN SCHLESIEN 1741, srebro 10.63 g, 32 mm, F.u.S. 4247, patyna, ładnie zachowany

II

600,-

III+

300,-

885 *885. Wojna śląska i śmierć Karola VI 1740/1741 r. -medal niesygnowany autorstwa Kittela, Aw: Siedząca personifikacja Śląska przy trumnie cesarza Karola VI, w tle zachodzące słońce, napis w otoku NACH UNSER FRIEDENS SONNE PRANGEN, w odcinku data 1740, Rw: Scena pobojowiska napis w otoku IST MARS BLUTHROTH AUFGEGANGEN, w odcinku KRIEG IN SCHLESIEN 1741, srebro 19.55 g, 32 mm, F.u.S. 4247

886

ANGLIA *886. Jerzy I 1714-1727, medal autorstwa Otto Hameraniego, Aw: Popiersie króla i napis VNICA SALVS, Rw: Hanowerski koń tratujący lwa i jednorożca, w oddali panorama Londynu, powyżej w półkolu napis QVID. GRAVIVS. CAPTA, poniżej data MDCCXXI, srebro 49.47 g, 49 mm

II+

800,-

II+

1.000,-

887 FRANCJA *887. medal autorstwa E. Rogat’a, wybity w 1833 r. na 3 rocznicę Rewolucji Lipcowej 1830 r., Aw: Popiersie Napoleona z kolumny na Placu Vendôme w Paryżu w prawo i napis wokoło NAPOLEON EMPEREUR DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, Rw: Napisy w wieńcu w dziewięciu wierszach i w otoku, srebro 88.20 g, 51 mm, patyna

115


888

NIEMCY *888. Hamburg- medal 1653r., (odbitka w srebrze 10 dukatówki -portugała) autorstwa S. Dadlera wybity na zlecenie rady miejskiej Hamburga w piątą rocznicę pokoju westwalskiego, Aw: Panorama Hamburga i napis wokoło HAEC VRBS TVTA DEI CLYPEO PROTECTA MANEBIT, Rw: Alegoryczna postać nad wejściem do portu, napis wokoło PAX MARE PAX TERRAM PAX VRBES PAX BEAT AGROS, srebro 34.09 g, 49 mm, Maue 80, Więcek 235, ślad po zawieszce

III

2.000,-

II+

350,-

II+

200,-

po bokach data 19 - 15, wokoło napis ENDE DER RVSSENHERRSCHAFT IN GALIZIEN, brąz 70 mm, patyna II+

400,-

890

889

*889. Prusy, Friedrich Wilhelm III, 1797 - 1840, medal 1798 autorstwa Loos’a wybity z okazji hołdu w Berlinie Aw: Popiersie króla pruskiego w lewo i napis FRIEDR WILHELM III KOENIG VON PREUSSEN, Rw: Postument na nim sztandar, miecz, berło, ul, księga i wieniec, poniżej w odcinku HULDIGUNG / 1798, wokoło napis DEN TREUEN SCHUTZ UND LIEBE, srebro 9.49 g, 30 mm, Sommer A 65, ciemna patyna *890. Prusy, Friedrich Wilhelm III, 1797 - 1840, medal nagrodowy autorstwa Loos’a (ok 1800), Aw: Róg obfitości na tle postument, na nim odznaczenia i wieńce nagrodowe, powyżej napis LOHN UND EHRE, Rw: Fragment kolumny i symbole nauki i sztuki, w odcinku DEN / ARBEITSAMEN, srebro 9.28 g, 30 mm, Sommer B.40, patyna

891

*891. Prusy Wilhelm II 1888-1918, marszałek Mackensen 1915, medal sygnowany K. GOETZ poświęcony zwycięstwom feldmarszałka w Galicji nad Rosjanami, Aw: Popiersie 3/4 w prawo i napis wokoło, Rw: Kłosy zboża, sierp i nahajka,

116


893

892 ROSJA

*892. Mikołaj I 1825-1855, medal sygnowany A. Klepikow na ukończenie restauracji Kremla z 1849 r, Aw: Monogram Mikołaja i napis БЛАГОДАРЮ, Rw: Widok na pałac kremlowski, poniżej napis ЗАЛОЖЕНЬ 1838 / ОСВѦШЕНЬ 1848, brąz 35 mm, Diakov 588 (w brązie nie notuje), pięknie zachowany, patyna II *893. Aleksander III 1881-1894, medal sygnowany AГ (A. Griliches) z Pierwszej Wszechrosyjskiej Wystawy Higienicznej w 1893 roku, Aw: Pomnik Piotra I w Petersburgu i napis wokoło, Rw: Wieniec oliwno-dębowy, wewnątrz dwa węże Isplecione wokół kielicha i data 18 - 93, brąz 28 mm, Diakov 1083.3, piękny egzemplarz, patyna

400,-

200,-

894 skala 50% SZWAJCARIA *894. Genewa, Jan Kalwin - medal autorstwa A. Bovy’ego wybity w 1835 r. z okazji Jubileuszu Reformacji, Aw: Popiersie w lewo i napis IOHANNES CALVINVS NATVS NOVIODVNI 1509 MORTVS GENEVAE 1564, Rw: Gotycka ambona, w polu i w otoku napisy, brąz ze śladami złocenia 107 mm, Slg. Whiting 682 II-

700,-

895 skala 75% WATYKAN *895. Jan Paweł II, komplet medali papieskich Anno XIV (1992), Chrystianizacja Ameryki, sygnowane: Antonio Manuel Silva Fereira, Aw: Popiersie Jana Pawła II w prawo i napis JOANNES PAVLVS II P M ANNO XIV, Rw: Krzyż na tle konturów obu Ameryk i napis QVINQVE IAM SAECVLA CHRISTI CRVX AMERICAM OLLVMINAT, złoto “917” 54.18 g, srebro “986” 38.39 g, brąz, na rantach punca 268/900, Grabowski złota nie notuje, srebro i brąz poz. 866 i 867, razem 3 sztuki w oryginalnym pudełku z certyfikatem 268/900, rzadkie I

117

10.000,-


896

897

PLAKIETY *896. Marceli Nencki -plakieta dwustronna 1907, Aw: Popiersie 3/4 w lewo i napis M. NENCKI, Rw: Naga kobieta z gałązką oliwną i napis X / ZJAZD / LEKARZY I / PRZYRO= / DNIKÓW / POLSKICH / WE LWOWIE / MDCCCCVII / MARCELEMU / NENCKIEMU / *1847 +1901, brąz 37 x 50 mm, patyna *897. biskup W. Bandurski -plakieta autorstwa K. Chodzińskiego 1913 r.; Popiersie w lewo i napis u dołu KS BISKUP W. BANDURSKI, cynk 49 x 59 mm, patyna

II+

400,-

II+

250,-

900 898

899

*898. Henryk Sienkiewicz 1916 -plakieta z uszkiem Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności w Sosnowcu, na stronie odwrotnej punca SREBRO, 6.09 g, 21 x 35 mm, patyna II *899. Tadeusz Kościuszko -plakieta sygnowana W.S.WIŚNIEWSKI, W 100-lecie śmierci Tadeusza Kościuszki, 15 X 1917, biały metal srebrzony 49 x 32 mm, patyna II+ *900. Matka Boska Częstochowska -plakieta sygnowana W.S.WIŚNIEWSKI, Napis 1917 / Królowo Korony Polskiej / dodaj nam sił, biały metal 45 x 29 mm, patyna II

150,300,150,-

902

901

*901. 15.VII - 1934 I Zlot do Inowrocławia Zdroju, plakieta niesygnowana, Dwa samoloty na tle promieni słonecznych, poniżej herb Inowrocławia i napis, brąz 47 x 82 mm II *902. Józef Piłsudski -plakieta z uszkiem sygnowana JR, Popiersie marszałka w prawo i napis J. PILSUDSKI, na stronie odwrotnej numer 7425, mosiądz 54 x 69 mm II+

118

400,400,-


903

904

PLAKIETY MENNICY WARSZAWSKIEJ *903. Władysław Reymont -plakieta autorstwa J. Aumillera 1926 r.; Popiersie na wprost i napis u dołu WŁ.ST. REYMONT, brąz 27 x 40 mm, Strzałkowski -plakiety 8, na stronie odwrotnej sygnatura: MENNICA PAŃSTWOWA, pudełko

I

150,-

*904. Serce Chrystusa -plakieta autorstwa Stefana Rufina Koźbielewskiego, niesygnowana, 1926, brąz 90 x 60 mm, Strzałkowski -plakiety 12, na stronie odwrotnej sygnatura: MENNICA PAŃSTWOWA, podstawka, patyna, rzadka II-

400,-

906

905

*905. Matka Boska Ostrobramska, plakieta autorstwa S.R.Koźbielewskiego, niesygnowana, 1926 r, brąz 95 x 66 mm, Strzałkowski -plakiety 14, nie obcięta do typowego wymiaru, na stronie odwrotnej duża sygnatura MENNICA PAŃSTWOWA, rzadka

II+

750,-

II+

500,-

*906. Święta Teresa -plakieta niesygnowana autorstwa S.R. Koźbielewskiego, niesygnowana, 1926 r.; Święta Teresa od dzieciątka Jezus na wprost z ukwieconym krzyżem w rękach, Strzałkowski -plakiety 15, brąz 91 x 61 mm, odwrotnej sygnatura: MENNICA PAŃSTWOWA, pudełko, rzadka

119


907

908

*907. Konferencja Unii Chemii Czystej -plakieta dwustronna, autorstwa Jana Raszki, niesygnowana, 1927 r, strona główna Alegoryczna postać kobiety na tle emblematów związanych z chemią, po bokach napisy, strona odwrotna Napis w ośmiu wierszach w języku francuskim, poniżej Kościół Mariacki, Sukiennice i Pałac Staszica, brąz 60 x 90 mm, Strzałkowski -plakiety 20, na rancie napis: MENNICA PAŃSTWOWA W WARSZAWIE, pudełko, bardzo rzadka

II+

1.500,-

*908. Ratusz w Poznaniu -plakieta, autorstwa Stefana Rufina Koźbielewskiego, niesygnowana, 1928 r, brąz 27 x 40 mm, Strzałkowski -plakiety 25, na stronie odwrotnej sygnatura: MENNICA PAŃSTWOWA, pudełko

I

150,-

I-

500,-

I-

750,-

910

909

*909. Józef Piłsudski -plakieta autorstwa J. Aumillera 1931 r.; Głowa marszałka w lewo umieszczona w medalionie, poniżej napis w 18 wierszach WSKRZESICIEL PAŃSTWA POLSKIEGO, TWÓRCA I WÓDZ / ARMJI..., Strzałkowski -plakiety 41, brąz 60 x 101 mm, podstawka *910. Ignacy Mościcki -plakieta sygnowana J. AVMILLER, 1936 r., We wklęsłym kręgu głowa Prezydenta w lewo, niżej napis PROF. IGNACY MOŚCICKI / PREZYDENT RZPLITEJ POLSKIEJ, brąz 70 x 90 mm, na stronie odwrotnej sygnatura MENNICA PAŃSTWOWA, Strzałkowski -plakiety 52

120


912 911

ORDERY ODXNACZENIA ODZNAKI *911. POLSKA Aleksander II 1855-1881, odznaka Sołtysa Gubernii Warszawskiej 19.02.1864, z oryginalną zawieszką z łańcuchem, mosiądz

II

1.000,-

II

1.000,-

*912. II RZECZPOSPOLITA POLSKA 1918-1939, odznaka pamiątkowa Oficerskiej Szkoły Dowództwa Okręgu Korupusu Nr 1, na odwrocie numer 19, wykonanie: J. Michrowski Warszawa, tombak, resztki srebrzenia, SawickiWielechowski s. 401, rzadka

913

914

*913. ROSJA Mikołaj II 1894-1917, medal Za Gorliwość, złoto 24.12 g, 30 mm, Diakov 1138.3 (R1), uderzenie na rancie, drobne rysy w tle, patyna *914. ROSJA Mikołaj II 1894-1917, medal Za Gorliwość, srebro 16.57 g, 30 mm, Diakov 1138.3, patyna

II

5.000,-

I-

300,-

II

1.500,-

II

1.500,-

916 915

*915. ROSJA Mikołaj II 1894-1917, 11 pułk huzarów im. księcia pruskiego Henryka, odznaka pamiątkowa w formie krzyża równoramiennego z koroną i z monogramami carów oraz datami 1907, 1765-1807, 1651, dwuczęściowa, mosiądz złocony 46 x 39 mm, emalia, ma stronie odwrotnej numer 15 i punca wytwórcy 3 KOPTMAHЬ, WerlichAndolenko s. 125 *916. ROSJA Mikołaj II 1894-1917, odznaka pamiątkowa w formie dwugłowego orła z czasów panowania cesarzowej Elżbiety “Za ukończenie Szkoły Kawalerii w Jelizawetgradzie”, odznaka dwuczęściowa, srebro, złocenia, emalia, na stronie odwrotnej numer 670, Patrikiew-Bojnowicz s. 58, patyna

121


918 917

*917. ROSJA Mikołaj II 1894-1917, odznaka “Za Ratowanie Ginących na Morzu”, odznaka dwuczęściowa w kształcie krzyża greckiego z dwiema kotwicami, srebro 31 x 31 mm, emalia, na wewnętrznej stronie nakrętki punca wytwórcy, podkładka z materiału w kolorze turkusowym, Patrikiew-Bojnowicz s. 149 II *918. ROSJA, odznaka Cesarskiego Towarzystwa Myśliwskiego nadana Karolowi Meisnerowi, odznaka dwuczęściowa w kształcie gwiazdy sześcioramiennej, złocona, mosiądz 64 x 55 mm, na stronie odwrotnej numer nr 1007, brak zapinki, Patrikiew-Bojnowicz s. 299 III+

1.250,-

600,-

skala 30% 920 skala 30% 919 MEDALIONY VARIA *919. Adam Mickiewicz -medalion upamiętniający stulecie urodzin poety, sygatura Znicz (Zakład giserski w Warszawie), Owalny medalion z popiersiem na wprost, wokoło na tle wieńca tytuły największych dzieł poety i daty 1798 - 1898, brąz 420 x 280 mm III*920. Pius XI -jednostronny medalion wydany nakładem Towarzystwa Popierania Wytwórczości Polskiej w Warszawie; Popiersie papieża w lewo otoczone tarczami herbowymi i tiarą na tle Placu Zamkowego i Kościoła św. Jana, wokoło napis JEGO Św OJCIEC Św PIUS XI r 30 / V-1858, brąz 267 mm, 1402 g, na stronie odwrotnej sygnatura Towarzystwa, ładna robota, patyna II

122

1.000,-

2.500,-


skala 60% 921 *921. talerz z białej ceramiki z namalowanym rewersem słynnego talara Stanisława Augusta Poniatowskiego autorstwa Merikofera “Talerus Polonicus” z roku 1765; na odwrotnej stronie podpis autora i data; Kazimierz Szemioth 1965 r, bardzo interesująca praca wykonana przez świetnego artystę, syna Anny Szemioth (w latach przedwojennych i powojennych kustosz Gabinetu Numizmatycznego w Muzeum Narodowym w Warszawie II

1.000,-

MONETY ZAGRANICZNE AUSTRALIA *922. Wiktoria 1837-1901, 1 suweren 1860, Sydney, złoto 7.94 g, Fr. 10, rzadki rocznik i rzadszy typ monety

III

2.000,-

III

2.500,-

AUSTRIA *923. Rudolf II 1576-1612, dwutalar 1604, Hall, srebro 57.45 g Dav. 3004, M.-T. 361/364, ślad po zawieszce

123


924

*924. Rudolf II 1576-1612, dwutalar 1604, Hall, srebro 57.30 g, Dav. 3004, M.-T. 364/363

II-

5.000,-

III-

2.500,-

II+

500,-

925 *925. Arcyksiążę Maksymilian III 1612-1618, dukat (bez daty), Hall, Aw: Sześciopolowa tarcza z herbami Tyrolu, Rw: Św. Leopold z chorągwią i kościołem w dłoniach, złoto 3.46 g, M.-T. 399, Fr. 112, rzadki

926 *926. Leopold I 1657-1705, dwutalar (bez daty), Hall, srebro 57.26 g, Dav. 3252, M.-T. 762, Her. 574, bardzo ładny, patyna

927 *927. Leopold I 1657-1705, dwutalar (bez daty), Hall, srebro 57.19 g, Dav. 3252, M.-T. 762, Her. 574, patyna

928

III+/II- 2.750,-

929

*928. Karol VI 1711-1740, 6 krajcarów 1732, Hall, M.-T. 884, Her. 675, bardzo ładne

I-

150,-

*929. Karol VI 1711-1740, 6 krajcarów 1735, Hall, M.-T. 885, Her. 677, lekko wygięte z walca, piękne

I

150,-

124


931

930

*930. Karol VI 1711-1740, 6 krajcarów 1737, Hall, M.-T. 887, Her. 679, lekko wygięte z walca, bardzo ładne

I-

150,-

*931. Ferdynand I 1835-1848, dukat 1848 / A, Wiedeń, złoto 3.44 g, Fr. 481, Her. 30

II-

750,-

III+/II-

800,-

I-

800,-

932

Salzburg- arcybiskupstwo *932. Paris graf von Lodron 1619-1653, talar 1620, Dav. 3497, Probszt 1189, Zöttl 1462

934 933 *933. Jan Ernest graf von Thun und Hohenstein 1687-1709, półtalar 1695, Probszt 1818, Zöttl 2184, lekko wygięty z walca, piękny egzemplarz z efektowną patyną *934. Hieronim graf von Colloredo-Wallsee 1772-1803, dukat 1784 / M, złoto 3.47 g, Probszt 2399, Zöttl 3149, Fr. 880, piękny

I-/II+

935

2.400,-

936

FINLANDIA *935. Aleksander II 1855-1881, 10 marek 1879, złoto 3.22 g, Fr. 4, piękne

I

1.250,-

*936. Mikołaj II 1894-1917, 10 marek 1913, złoto 3.21 g, Fr. 6, piękne

I

1.250,-

I-

15.000,-

937 FRANCJA *937. Ludwik XIV 1643-1715, podwójny louis d’or typu “aux 8 L et aux insignes” 1701 / D, Lyon, Aw: Głowa w prawo, Rw: Krzyż równoramienny utworzony z ośmiu liter L, złoto 13.44 g, Droulers 400, Gadoury 261, Fr. 435, bardzo rzadki i pięknie zachowany

125


938 939

*938. Ludwik XIV 1643-1715, louis d’or typu “aux 8 L et aux insignes” 1701 / M, Tuluza, Aw: Głowa w prawo, Rw: Krzyż równoramienny z ośmiu liter L, złoto 6.71 g, Droulers 414, Gadoury 253, Fr. 436, rzadki i bardzo ładny II/II+

6.000,-

HISZPANIA *939. Karol III 1759-1788, 8 escudo 1788 / S-C, Sewilla, złoto 27.00 g, Cayon 13011

II-

6.000,-

II

10.000,-

II

5.000,-

II-

800,-

940 LIECHTENSTEIN *940. Franciszek Józef I 1772-1781, dukat 1778, Wiedeń, złoto 3.47 g, Fr. 11, Missong 172, bardzo rzadki

941

MEKSYK *941. Ferdynand VII 1813-1833, 8 escudo 1808 / M-TH, Meksyk, złoto 26.99 g, Cayon 16357

943

942 NIDERLANDY Fryzja Zachodnia

*942. silverdukat 1677, srebro 27.35 g, Verkade 65.3, Delm. 972, Purmer Wf.78, Dav. 4910, bardzo rzadki

NIEMCY Bamberg *943. Franciszek Ludwig von Erthal 1779-1795, talar 1795, srebro 28.01 g, Krug 427, Dav. 1939, bardzo ładnie zachowany

II/II+

126

1.500,-


945

944 Bawaria

*944. Maksymilian Józef - jako król 1806-1825, talar 1809, srebro 29.43 g, Dav. 552, Thun 44, AKS 44

III+

400,-

II

750,-

*945. Ludwik I 1825-1848, talar pamiątkowy 1836, wybity z okazji wzniesienia Kościoła św. Ottona, srebro 28.01 g, Dav. 579, Thun 71

946 Brandenburgia *946. Fryderyk Wilhelm 1640-1688, talar 1644 / A-B, Berlin, srebro 29.02 g, Schrötter 167, Dav. 6178, rzadki

III+/II- 12.500,-

947 948 Brunszwik-Lüneburg *947. Fryderyk Ulryk 1613-1634, półtalar 1633 / H-S, Zellerfeld, srebro 14.31 g, Welter 1061, pęknięty krążek

III+

500,-

II-

4.000,-

III+

1.200,-

II-

800,-

Eisleben- miasto *948. 1 1/2 talara 1661, wybite z okazji 100-lecia konwencji Naumburskiej, Aw: Popiersie Marcina Lutra, Rw: Panorama miasta, srebro 43.79 g, Tornau 1472 1b; Slg. Merseb. 4538, Slg. Whiting 137, ładnie zachowane, patyna

949

950

Lubeka- miasto *949. talar (32 szylingi) 1621, z tytulaturą Ferdynanda II, Behrens 151.c (wariant), srebro 28.44 g, Dav. 5449, patyna Prusy *950. Fryderyk II Wielki 1740-1786, talar 1779 / A, Berlin, Schr. 465, Dav. 2590, Olding 70

127


952

951

*951. Fryderyk II Wielki 1740-1786, talar 1785 / A, Berlin, Schr. 471, Dav. 2590, Olding 70, bardzo ładny

II+

800,-

*952. Fryderyk Wilhelm II 1786-1797, fryderyk d’or 1796 / A, Berlin, złoto 6.61 g, Schr. 10, Fr. 2417

III

2.500,-

*953. talar 1549, z tytulaturą Karola V, srebro 28.24 g, Dav. 9682, Beckenbauer 2106, Plato 93, rzadki rocznik

III

1.250,-

*954. talar 1756 / I.C.B., z tytulaturą Franciszka I, srebro 28.05 g, Dav. 2618, Beckenbauer 7103, lekko czyszczony

III+

750,-

953

954

Regensburg- miasto

955

956

Reuss *955. Henryk XX 1836-1859, talar 1858, Berlin, AKS 14, Kahnt 400, Thun 280, piękny i rzadki

I-

1.200,-

*956. August 1553-1586, półtalar 1559 / HB, Drezno, srebro 14.51, Keilitz/Kahnt 85, patyna

II-

800,-

III

3.200,-

957

*957. Jan Jerzy I i August 1611-1615, klipa talara 1614, Drezno, Aw: Półpostać w prawo, Rw: Dwa skrzyżowane miecze, srebro 28.75 g, Dav. 7583, Schnee 800, Clauss/Kahnt 74, lekko poprawiane tło

128


958

959

*958. Jan Jerzy I 1615-1656, talar 1626 / HI, Drezno, srebro 28.17 g, Dav. 7601, Clauss/Kahnt 158, Schnee 845, Merseb. -

III

500,-

III

500,-

I-

800,-

*961. Fryderyk August I 1806-1827, talar 1816 / IGS, Drezno, Dav. 854, AKS 12, Kahnt 417, bardzo ładnie zachowany II+

1.250,-

*959. Jan Jerzy I 1615-1656, talar 1628 / HI, Drezno, srebro 29.10 g, Dav. 7601, Clauss/Kahnt 158, Schnee 845, Merseb. 1051

960

961

*960. Fryderyk August III 1763-1806, 2/3 talara wikariackiego (gulden) 1790 / IEC, Buck 173, Merseb. 1964, piękny stan zachowania

963

962 Saksonia-Altenburg

*962. Jan Filip, Fryderyk, Jan Wilhelm i Fryderyk Wilhelm II 1603-1625, talar 1624 / WA, Saalfeld, srebro 28.95 g, Dav. 7371, Schnee 278, Merseb. 4173, patyna

III

750,-

III+

800,-

III+

500,-

Saksonia-Coburg-Gotha *963. Ernest I 1826-1844, półtalar 1834, Gotha, AKS 74, Kahnt 484, rzadki

965 964 Würzburg- biskupstwo *964. Adam Fryderyk von Seinsheim 1755-1779, talar 1765 / MWP, sygnowany LOOS pod popiersiem, srebro 27.91 g, Dav. 2899, Helmschrott 757 Cesarstwo Niemieckie 1871-1918 *965. Lubeka- miasto, 10 marek 1904 / A, Berlin, złoto 3.98 g, J. 227, niski nakład, bardzo rzadkie i pięknie zachowane

I-

129

4.000,-


966 967

*966. Saksonia, Fryderyk August III 1904-1918, 2 marki 1909, Drezno, wybite na 500-lecie Uniwersytetu w Lipsku, J. 138, piękne

I

300,-

I/I-

750,-

*967. Saksonia, Fryderyk August III 1904-1918, 5 marek 1909, Drezno, wybite na 500-lecie Uniwersytetu w Lipsku, J. 139, piękne

969

968

Republika Weimarska 1918-1933 *968. 5 marek 1927 / F, Stuttgart, wybite na 450-lecie Uniwersytetu w Tübingen, J. 329, bardzo ładne i rzadkie

I-

2.500,-

I-

600,-

III

2.000,-

III+

1.250,-

*969. 3 marki 1932 / F, Stuttgart, wybite z okazji 100. rocznicy śmierci Goethego, J. 350, wybite stemplem lustrzanym, rzadkie i pięknie zachowane

970

971

ROSJA Piotr II 1727-1730 *970. rubel 1729, Kadaszewski Dwor, popiersie typu “fox face”, Diakov 21, Jusupow 24, Bitkin 122, patyna, krążek z krawędzi blachy Anna 1730-1740 *971. rubel 1737, Krasny Dwor, Diakov 25, Jusupov 67, Bitkin 199, patyna

972

973

974

Elżbieta 1741-1761 *972. rubel 1756, Krasny Dwor, złoto 1.59 g, Diakov 390 (R1), Jusupov 1, Bitkin 62 (R), bardzo ładnie zachowany

II+

2.000,-

*973. rubel 1756, Krasny Dwor, złoto 1.59 g, Diakov 389 (R1), Jusupov 2, Bitkin 60 (R)

III+

1.500,-

*974. połtina 1756, Krasny Dwor, złoto 0.82 g, Diakov 392 (R1), Jusupov 1, Bitkin 70 (R), ładnie zachowana

II-

1.000,-

130


975 *975. rubel 1744, Petersburg, Diakov 106, Jusupov 3-5, Bitkin 256

III+

1.250,-

977 976 *976. rubel 1745, Petersburg, Diakov 129, Jusupov 4, Bitkin 259 *977. griwiennik 1748, Krasny Dwor, Diakov 188, Jusupov 3, Bitkin 208, dość ładny, ale lekko niecentrycznie wybity awers

III+/II- 1.000,III+

250,-

978 Livoestonika /Liwonia/ *978. 1 rubel = 96 kopiejek 1757, Krasny Dwor, srebro 25.53 g, Diakov 605 (R2), Jusupov 1, Bitkin 627 (R), bardzo rzadkie, patyna

III/III- 12.000,-

979 980 Katarzyna II 1762-1796 *979. połtina 1777, Petersburg, złoto 0.66 g, Diakov 355, Jusupov 1, Bitkin 116 (R), ładnie zachowana Aleksander I 1801-1825 *980. rubel 1822 / ПД, Petersburg, Bitkin 135

II-

1.000,-

II-

500,-

IIII

350,125,-

981 982 *981. 5 kopiejek 1820 / ПД, Petersburg, Bitkin 271, patyna *982. 2 kopiejki 1811 / EM, Jekaterinburg, Bitkin 350, Adrianov 1811a, Brekke 258, ładnie zachowane, patyna

131


983

984

Mikołaj I 1825-1855 *983. 5 rubli 1842 / АЧ, Petersburg, złoto 6.57 g, Bitkin 19

II+

2.500,-

II+/I-

2.800,-

*985. 5 rubli 1845 / КБ, Petersburg, złoto 6.52 g, Bitkin 26, rysy na rewersie, ale pięknie zachowane

I-

3.000,-

*986. 5 rubli 1846 / АГ, Petersburg, złoto 6.54 g, Bitkin 27

II+

2.800,-

*987. 5 rubli 1847 / АГ, Petersburg, złoto 6.52 g, Bitkin 29, pięknie zachowane

I/I-

3.000,-

*988. 5 rubli 1848 / АГ, Petersburg, złoto 6.51 g, Bitkin 30, ładne, patyna

II+

2.800,-

*984. 5 rubli 1844 / КБ, Petersburg, złoto 6.52 g, Bitkin 25, ładnie zachowane

986

985

987

988

989

990

*989. 5 rubli 1850 / АГ, Petersburg, złoto 6.51 g, Bitkin 33

II-

2.400,-

*990. 5 rubli 1851 / АГ, Petersburg, złoto 6.53 g, Bitkin 34, pięknie zachowane

I-

3.000,-

991

992

*991. 5 rubli 1853 / АГ, Petersburg, złoto 6.54 g, Bitkin 36, pięknie zachowane

I-

3.000,-

*992. 5 rubli 1854 / АГ, Petersburg, złoto 6.53 g, Bitkin 37, wyśmienicie zachowane, rzadkie w tym stanie zachowania

I

3.000,-

994

993 *993. rubel 1846 / ПА, Petersburg, Bitkin 208, Adrianov 1846, na rewersie rysa, patyna *994. rubel 1850 / ПА, Petersburg, Bitkin 225, Adrianov 1850д, ładny egzemplarz

132

III+/II-

250,-

II

500,-


996

995 *995. rubel 1854 / HI, Petersburg, Bitkin 234, Adrianov 1854б

*996. 20 kopiejek 1838 / НГ, Petersburg, Bitkin 319, Adrianov 1838, bardzo ładnie zachowane jak na ten typ monety

III+/II-

350,-

II-

200,-

II+

125,-

998

997

*997. 1 kopiejka 1829 / EM, Jekaterinburg, Bitkin 452, Adrianov 1829, Brekke 75, bardzo ładnie zachowana Aleksander II 1855-1881 *998. 5 rubli 1863 / МИ, Petersburg, złoto 6.52 g, Bitkin 9, wyśmienicie zachowane, rzadkie w tym stanie zachowania

999

I

3.000,-

1000

*999. 5 rubli 1876 / HI, Petersburg, złoto 6.51 g, Bitkin 24, piękne

I/I-

3.500,-

*1000. 5 rubli 1877 / HI, Petersburg, złoto 6.56 g, Bitkin 25, piękne

I-

2.750,-

1002

1001 *1001. rubel 1877 / HI, Petersburg, Bitkin 90 *1002. 20 kopiejek 1871 / HI, Petersburg, Bitkin 220, bardzo ładne

1003

III+

300,-

I-

125,-

I-

2.500,-

II/II+

2.000,-

1004

Aleksander III 1881-1894 *1003. 5 rubli 1888 (АГ), Petersburg, złoto 6.44 g, Bitkin 27, piękne *1004. rubel 1893 (АГ), Petersburg, Bitkin 77, ładnie zachowany, ślady patyny

133


1006

1005 *1005. 50 kopiejek 1894 (АГ), Petersburg, Bitkin 87, piękne zachowane

I-

1.000,-

*1006. 25 kopiejek 1893 (АГ), Petersburg, Bitkin 96, patyna, rzadkie

II-

1.000,-

1008

1007 Mikołaj II 1894-1917

*1007. 15 rubli 1897, Petersburg, złoto 12.89 g, Kazakov 63, wybite stemplem głębokim, piękny egzemplarz

I-

2.250,-

*1008. 5 rubli 1909 / ЭБ, Petersburg, złoto 4.29 g, Kazakov 360, rzadki rocznik, piękne

I

2.000,-

*1009. 5 rubli 1910 / ЭБ, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 377, bardzo rzadki rocznik, pięknie zachowane

I-

4.000,-

*1010. rubel 1899 / ФЗ, Petersburg, Kazakov 162, bardzo ładny

II+

400,-

*1011. rubel 1901 / ФЗ, Petersburg, Kazakov 225

II-

150,-

*1012. rubel 1906 / ЭБ, Petersburg, Kazakov 310, ślady patyny, rzadki rocznik

III+

1.000,-

I/I-

300,-

II+/I-

400,-

1009 1010

1011

1012

1013

1014

*1013. rubel 1912 / ЭБ, Petersburg, Kazakov 416, bardzo ładny, delikatna patyna *1014. rubel 1913 / BC, Petersburg, wybity na 300-lecie panowania Romanowych, Kazakov 454, wybity głębokim stemplem, ładnie zachowany

134


1016

1015

*1015. 50 kopiejek 1914 / BC, Petersburg, Kazakov 463, wybite głębokim stemplem, rzadkie i pięknie zachowane *1016. 15 kopiejek 1917 / BC, Petersburg, Kazakov 525, ślady patyny, rzadkie i pięknie zachowane

II-

600,250,-

II+

300,-

II

4.000,-

II-

400,-

1017 1018 *1017. 10 kopiejek 1917 / BC, Petersburg, Kazakov 526, ślady patyny, bardzo ładne i rzadkie

SIEDMIOGRÓD *1018. Jan II Zygmunt 1559-1571, jednostronny talar zastępczy 1565, Tarcza z herbem Zapolyów - wilkiem, półksiężycem, gwiazdą i datą, powyżej IO.SE.REX VN, Dav. 8796, Resch 46, srebro 28.22 g, ładnie zachowany i rzadki

1019 1020 *1019. Stefan Bocskai 1604-1606, trojak 1606, Aw: Popiersie w prawo, Rw: Tarcze herbowe Węgier, Bocskajów i Siedmiogrodu, Resch 88, patyna

SZWECJA *1020. Krystyna 1632-1654, talar 1643, Stockholm, AAH 15, delikatna patyna

II-/III+ 3.500,-

1012 *1021. Krystyna 1632-1654, talar 1646, Sztokholm, srebro 28.54 g, AAH 18b, patyna

III+

4.000,-

*1022. Karol X Gustaw 1654-1660, 2 marki bez daty /1654/, Stockholm, AAH 15, lekko niedobity, ale piękny egzemplarz II+ *1023. Karol XI 1660-1697, dukat 1669, Sztokholm, Aw: Popiersie króla w lewo, Rw: Monogramy, herby i korony ułożone w krzyż, złoto 3.38 g, AAH 13(R), gięty, rzadki III-

2.000,-

1023

1022

135

5.000,-


1025

1024

*1024. Karol XI 1660-1697, 2 marki 1667, Sztokholm, AAH - (nie notuje takiego popiersia), rzadki typ

II-

700,-

III+

8.000,-

*1025. Fryderyk I 1720-1751, dukat 1724, Sztokholm, złoto 3.43 g, AAH 7 (R), gięty, rzadki nawet w tym stanie zachowania

1026

1027

WATYKAN *1026. Klemens X 1670-1676, piastra 1675, Rzym, srebro 31.80 g, Dav. 4081, Berman 2005, patyna *1027. Innocenty XI 1676-1689, piastra 1684 (Anno IX), srebro 31.91 g, Dav. 4094, Berman 2084- wariant, patyna

III+/II- 2.000,III

2.000,-

II

400,-

III+

300,-

1029

1028 WĘGRY *1028. Ferdynand II 1619-1637, ćwierćtalar 1632, Krzemnica, Huszar 1189, Her. 923

*1029. Ferdynand II 1619-1637, grosz = 9 denarów 1623, Krzemnica, Huszar 1191, Her. 1017, ciekawa moneta nawiązująca wizerunkiem do trojaków krakowskich Zygmunta III Wazy

1030

1031

*1030. Leopold I 1657-1705, dukat 1685, Krzemnica, złoto 3.49 g, Huszar 1323, Her. 351, pięknie zachowany, rzadki w tym stanie zachowania

I

4.000,-

III

1.250,-

II-

1.400,-

III+

2.500,-

*1031. Karol VI 1711-1740, dukat 1725 / NB, Nagy Banya, złoto 3.42 g, Huszar 1588- ale nieco inny awers, Her. 152, ślad po zawieszce

1032

1033

*1032. Karol III 1711-1740, dukat 1738 / KB, Krzemnica, złoto 3.46 g, Huszar 1586, Her. 165

WŁOCHY Genua *1033. doża Domenico Negrone 1723-1725, zecchino 1724, Aw: Tarcza herbowa, Rw: Święty Jan z krzyżem, złoto 3.41 g, Fr. 438, CNI III/463/2

136


1034 1035 Królestwo Lombardii *1034. Franciszek I 1806-1835, 1/2 sovrano 1831/M, Mediolan, złoto 5.63 g, Fr. 741d, Herinek 254

III+

1.500,-

*1035. Franciszek I 1806-1835, scudo 1824 / M, Mediolan, Dav. 7, Her. 542, rzadki

III+

600,-

1036 1037

Królestwo Sardynii *1036. Karol Feliks 1821-1831, 80 lirów 1828, Turyn, złoto 25.82 g, Fr. 1132, Pagani 32, ładnie zachowane

II

4.500,-

III

750,-

Królestwo Toskanii *1037. Karol Ludwik Burbon i Maria Luiza (jego matka) 1803-1807, 1 1/2 francescone (dena) 1807, Florencja, srebro 39.31 g, Dav. 152, Pagani 27, CNI XII/459/29, poprawiane tło

KONIEC AUKCJI

137


INDEKS Armenia 33 Australia 920 Austria - 923-931 Salzburg arcybiskupstwo - 932-934 banknoty - 600-773 Bizancjum - 22-32 Bułgaria - 34 Finlandia - 935-936 Francja - 937-938 Gdańsk, Wolne Miasto - 467-472 Grecja - 1-8 Hiszpania - 939 Kraków, Wolne Miasto - 394-396 Kurlandia - 493-495 Lichtenstein - 940 Literatura - 597-599 Łódź, Getto - 473-476 medale - 820-895 medaliony - 919-920 monety wojskowe, dominialne, zastępcze - 576-596 Niderlandy - 942 Niemcy Bamberg - 943 Bawaria - 944-945 Brandenburgia - 946 Brunszwik-Lüneburg - 947 Cesarstwo - 965-967 Eisleben - miasto - 948 Lubeka - miasto - 949 Prusy - 950-952 Regensburg - miasto - 953-954

Reuss - 955 Saksonia - 95-41, 531-534, 956-961 Saksonia Altenburg - 962 Saksonia - Coburg - Gotha - 963 Würzburg - biskupstwo - 964 Weimarska Republika - 968-969 Ordery, odznaczenia, odznaki - 911-918 Papiery wartościowe - 774-819 Persja - 9-11 Plakiety - 896-910 Polska królewska - 42-56, 65-364 Księstwo Warszawskie - 367-376 porozbiorowe - 365-366, 377-393, 400-422 Powstanie Listopadowe - 367-399 II Rzeczpospolita Polska - 423-445 monety próbne - 446-466, 477-492 Pomorze - 497-510 Prusy Książęce - 511-530 Rosja - 972-1017 Ryga - 496 Rzym, Cesarstwo - 15-21 Rzym Republika - 12-14 Siedmiogród - 1018-1019 Szwecja - 1020-1025 Śląsk - 57-60, 535-575 Watykan - 1026-1027 Wenecja - 61 Węgry - 62, 1028-1032 Włochy - 1033-1037 Varia - 921 Zakon krzyżacki - 63-64

WCN 45  
WCN 45  

Warszawskie Centrum Numizmatyczne - auction catalogue 45

Advertisement