Page 1

Öğretim İlkeleri


**Öğretim İlkeleri • • • • • • • • • •

Düzeye Uygunluk Aktivite (Etkin Katılım) Yaşama Yakınlık Somuttan Soyuta Bilinenden Bilinmeyene Yakından Uzağa Açıklık Bütünlük Sosyallik Bilgi ve Becerilerin Güvence altında Olması


1.1 Düzeye Uygunluk • Öğrenciye görelik, öğretimde öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının psikolojik ve fizyolojik özelliklerinin dikkate alınmasıdır.


**Aktivite • “Anlatırsan unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim; beni işin içine katarsan asla unutmam öğrenirim.”


**Yaşama Yakınlık • İçerikte ve öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciye verilen bilgiler öğrencinin günlük yaşamında kullanabileceği ve yararlanabileceği türden olmalıdır.


Somuttan Soyuta • Somut olarak dokunulan, görülen şeyler daha çabuk öğrenilir.


Bilinenden Bilinmeyene • Öğrencinin daha önceki bilgi ve tecrübelerin dikkate alınması, yeni bilgi ve tecrübelerin bunlar üzerine kurulması öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.


Yakından Uzağa • Öğretilecek bilgilerin hem doğal hem de sosyal olarak öğrencinin en yakın çevresinden hareket edilmesi öğrenmeyi kolaylaştırır.


EKONOMİKLİK • Öğretmenin kazandırmak istediği davranışların öğrencide görülmesi için en uygun öğretim yolunu, uygun zamanda ve ortamda gerçekleştirmek için uğraş vermesi ekonomiklik ilkesiyle açıklanabilir.


AÇIKLIK • Öğretmenin iletişim sürecinde kullandığı dil, öğretim hedefleri, içerik ve kitaplar, değerlendirme soruları, açık seçik, anlaşılır ve anlamlı olmalıdır.


Bütünlük • Birey bedensel yönleri ve düşünce, duygu, irade gibi içsel yönleri bakımından bir bütün olarak ele alınmalı ve öğretimde her yönüyle düşünülmelidir.


Sosyallik • Sosyalleşme sürencinde kurallara uğranmayı öğrenmede vardır. Bu ilke aynı zamanda otoriteye itaat olarak da açıklanabilir. Birey bu kararları uygularken aynı zamanda kendi kararlarını verebilme, kendi kendini yönetme sorumluluğunu da kazandırmak öğretmenin ve okulun görevidir.


Bilgi ve Becerilerin Güvence Altına Alınması • Kullansın yada kullanmasın öğretilmesi gereken bilginin yani gerçek bilginin birey tarafından bilinmesi gerekliliği bu ilke ile açıklanabilir.


Öğretimde Stratejiler • Öğretim Stratejisi: Hedefe ulaşmak için seçilen genel yolların bütünüdür. • Öğretim Yöntemi: Hedefe ulaşmak için seçilen en kısa yol yada düzenli yoldur. • Öğretim Tekniği: Hedefe ulaşmak için seçilen en yöntemi uygulamaya koyma biçimi yada hedefe ulaşmak için seçilen yöntemin uygulamasında başvurulan yardımcı yollardır.


KPSS SORULARI


KPSS 2003 SORU: Öğrenci düzeyine uygunluk ilkesinin sınıf içinde etkili bir biçimde uygulanması için aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmelidir? a) Öğretmenin öğretim sürecinin dışında kalması b) İçeriğin açık, net ve anlaşılır bir biçimde sunulması c) Öğrencilerin hazır bulunuşluk durumunun dikkate alınması d) Öğrenciler arası etkileşiminin artması e) Gurupla çalışma tekniklerinin uygulanması Çözüm: Düzeye uygunluk ilkesi hazır bulunuşluk düzeyinin göz önünde tutulması ile gerçekleşir. Cevap C


Çözüm A

KPSS 2004

Öğretim sürecinde bireyin gereksinim duyacağı yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğretilmesi önemli bir yer tutar. Bu görüşte aşağıdakilerden hangisin önemi vurgulanmaktadır. a) Yaşama Yakınlık

b) Sadelik

c) Düzeye uygunluk

d) Bütünlük

e) Açıklık


KPSS 2006 Çevremizi tanıyalım konusunda sırayla; Bölgelerimiz, İlimiz, Yurdumuz, İlçemiz ile ilgili çalışmalar yaptıran bir öğretmen bu dersin içeriğinin düzenlenmesinde hangi ilkeye aykırı davranmıştır? a) Somuttan Soyuta b) Basitten karmaşığa c) Günümüzden geçmişe d) Bütünden parçaya e) Yakından uzağa

Cevap E


KPSS 2006

CEVAP: A

Öğrenmelerin etkili ve kalıcı olmasını sağlamak isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? a) Konuyu olabildiğince kısa ve öz sunması b) Olabildiğince fazla duyu organına hitap etmesi c) Konuyu güncel yaşamdan örneklerle desteklemesi d) Öğrenilecek davranışa uygun etkinlikler seçilmesi e) Konuyu problem çözme şeklinde ele alması


öğretim İlke ve Stratejileri  
öğretim İlke ve Stratejileri  

Öğretim İlke ve Stratejileri

Advertisement