Page 1


REKLAMA, OG£OSZENIA

Dziennik Zwi¹zkowy • Najl epsza • Dog odne obs³uga • Dar mow godziny y par king

Autor yzowane biuro og³oszeñ: 5122 W. Belmont Ave, Chicago, IL 60641

skrzy¿owanie Laramie i Belmont

773.286.1217


IMIENNIK

CO NOWEGO? 3

Listy z emigracji

4

Ciekawostki

5

Tylko dla Pañ

Arkadiusz Imiê wywodz¹ce siê z jêzyka greckiego. Pe³en uroku osobistego, otoczony mnóstwem kobiet. Wielki optymista i dusza towarzystwa. Lubi pomagaæ innym, altruista. Kieruje siê w ¿yciu sprawiedliwoœci¹. Nie godzi siê na cierpienie innych. Czu³y, wra¿liwy romantyk. Ró¿a Imiê pochodz¹ce od ³aciñskiego s³owa „rosa”. Kobiety nosz¹ce to imiê to typowe intelektualistki. Lubi¹ prowadziæ dyskusje œwiatopogl¹dowe z osobami uznawanymi przez nie za m¹dre i wykszta³cone. S¹ niezwykle ambitne w ¿yciu zawodowym, wra¿liwe na wszelk¹ krzywdê i niesprawiedliwoœæ. Oliwia Imiê stworzone przez Williama Shakespeara w dramacie „Wieczór Trzech Króli”. Najprawdopodobniej bazuje na staro¿ytnym ³aciñskim imieniu Oliwa. W ostatnich latach imiê to zyska³o w Polsce du¿¹ popularnoœæ. Oliwia to kobieta nastawiona na czynienie dobra. Jest prawdomówna i stanowcza, rzadko zmienia zdanie. Bardzo troszczy siê o rodzinê.

Gdy etykietki k³ami¹... Walcz z cellulitem

Morderstwa

7

Gwiazda Programu

8

Powiedz mi swoje imiê a powiem Ci kim jesteœ...

Powiedz mi

6

Filmy, które zainspirowa³y morderców Interview With The Vampire ...tak samo jak piwo, tak samo uwielbiam ciê¿kie treningi

Przegl¹d polonijny Serduszko dla Zuzi

10

Podró¿e

12

Dobre, bo darmowe!

Wiedeñ Sobieski, £ysa Góra i sznycle Darmowe pieni¹dze na naukê

Zdrowie

Wykryæ wczeœnie raka

13

Dla Par

17

Nauka

18

Porady Dady Polska

Byæ lepszym partnerem/k¹

20

Humor Quiz

Wielkie odkrycia naukowców

Jakie imiê nadaæ

Kontrowersje

Mowa cia³a

25

Najbogatsi mordercy

21

Lekarz radzi

23

Zaprogramuj sobie tydzieñ 14 Gliny I-IX Medycyna

27

10 naturalnych antybiotyków

Dosta³a now¹ twarz

99 absurdów Zdrowo i smacznie Imbir Herbataka imbirowa

OG£OSZENIA Nasze Strony Info Og³oszenia Drobne

PROGRAM TV

ROZRYWKA 16 21

Horoskop K¹cik sportowy

23

Kino

24

Angielski z wy¿szej pó³ki Krzy¿ówka

Wyniki 23. kolejki

Niesamowity Spider-Man 2

9

OG£OSZENIA ju¿ od

$

www.polishweeklyprogram.com

3

4 16 22 26 27

na 7 dni Polsat2 Tele5 TV Polonia itvn Polvision

Program telewizyjny podawany jest w czasie chicagowskim

www.polishweeklyprogram.com

9-15 marca 2014 Dystrybucja od pi¹tku 29-go lutego Wydanie Nr 975 TYGODNIK ROZRYWKOWO OG£OSZENIOWY w CHICAGO w w w. p o l i s h w e e k l y p r o g r a m . c o m

ALLIED MANAGEMENT 5122 W. Belmont Chicago, IL 60641 TEL. 7 7 3 . 2 8 6 . 5 9 9 0 FAX. 7 7 3 . 2 8 6 . 8 4 0 6 52000 czytelników

MANAGING EDITOR Janeta Jankowiak JUNIOR EDITOR Magdalena Stefanowicz CLASSIFIED DEPARTMENT Ma³gorzata Wychudzka PRODUCTION DIRECTOR Ma³gorzata Góralczyk TV GUIDE DIRECTOR Gra¿yna Wasak CIRCULATION MANAGER Wojtek Cyprys PHOTOGRAPHER Photomadox

1. Redakcja nie zwraca nie zamówionych materia³ów. 2. Materia³y filmowe dziêki uprzejmoœci dystrybutorów i stacji telewizyjnych. 3. Artyku³y na podstawie Internetu, materia³ów zebranych 4. Redakcja ma prawo odmówiæ przyjêcia materia³ów reklamowych i artyku³ów bez podania przyczyny. 5. PROGRAM nie odpowiada za opinie czytelników wyra¿one w ich listach, opowieœciach, wywiadach, etc. 6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za prawdziwoœæ, rzetelnoœæ i prawa autorskie artyku³ów przys³anych do tygodnika PROGRAM. 7. Artyku³y, teksty sponsorowane, opinie zamieszczone w tyg. PROGRAM nie s¹ opiniami pracowników/zarz¹du. Pismo nie odpowiada za treœæ artyku³ów, reklam, og³oszeñ, etc. Reklamacje do 3-ch miesiêcy wstecz. 8. Tygodnik Program nie uto¿samia siê z pogl¹dami politycznymi prezentowanymi w magazynie.

Polub nas na www.facebook.com/polishweeklyprogram


LISTY Z EMIGRACJI

Powiedz mi Powiedz mi, ¿e têsknisz, Jeœli mnie nie ma, ¿e wszystko byœ zrobi³ bym by³a tylko Twoja. Powiedz mi, ¿e po prostu mnie kochasz, t¹ mi³oœci¹ prawdziw¹, jesteœ moim wype³nieniem, T¹ jedn¹ jedyn¹. Powiedz mi Jesteœ piêkna... ¿e mnie potrzebujesz. Na zawsze ze mn¹ zostañ. Mi³oœæ Ci ofiarujê. Elizabeth Oliwkiewicz - Allen

Nr 9 PROGRAM 9-15 marca

3


CIEKAWOSTKI 21:00 Oblicza Ameryki, odc.622 21:30 Przyjació³ki, odc.14 22:30 Tajemnice Kniei, odc.6 polsat2 Poniedzia³ek 03.10

00:45 Awantura o kasê, odc.29 01:35 Gra w ciemno, odc.234 02:30 Rodzina zastêpcza polsat2 Sobota 03.08 03:30 Daleko od noszy, odc.164 04:00 Rodzina zastêpcza 00:45 Awantura o kasê, odc.27 04:30 Mamuœki, odc.29 01:35 Gra w ciemno, odc.232 05:00 Graczykowie, odc.11 02:30 Tajemnice Kniei, odc.2 05:30 Rodzina zastêpcza 03:00 Dlaczego ja?, odc.411 06:00 Daleko od noszy, odc.165 odc.415 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich 08:00 Graczykowie, odc.48 07:00 Rodzina zastêpcza 08:30 Rodzina zastêpcza, odc.22 08:00 Graczykowie, odc.49 09:00 Daleko od noszy - Szpital 08:30 Rodzina zastêpcza, odc.23 Futpolowy, odc.49 09:00 Daleko od noszy 2, odc.1 09:30 Synowie, odc.1 09:30 Synowie, odc.2 10:00 Rodzina zastêpcza 10:00 Rodzina zastêpcza 11:00 Malanowski i Partnerzy 11:00 Malanowski i Partnerzy, 12:00 Tajemnice Kniei, odc.3 odc.249 - odc.250 12:30 Ewa gotuje, odc.169 12:00 Dlaczego ja?, odc.416 13:00 Wydarzenia 13:00 Wydarzenia 13:35 Interwencja, odc.1036 13:35 Interwencja, odc.1286 14:00 Pamiêtniki z wakacji 14:00 Trudne sprawy, odc.351 14:55 Piotr Ba³troczyk 15:00 Rodzina zastêpcza, Przedstawia II. Ryjek-XII odc.297 Rybnicka Jesieñ 16:00 Œwiat wed³ug Kiepskich Kabaretowa 16:30 Rodzina zastêpcza 15:50 Œwiat wed³ug Kiepskich 17:00 Daleko od noszy, odc.77 16:30 Rodzina zastêpcza 17:30 Dlaczego ja?, odc.416 17:00 Daleko od noszy, odc.75 18:30 Trudne sprawy, odc.351 17:25 Oblicza Ameryki, odc.622 19:30 Wydarzenia 18:00 Hotel 52, odc.2 20:05 Interwencja, odc.1286 19:00 Imperium Disco Polo 20:25 Pierwsza mi³oœæ 19:30 Wydarzenia 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 20:05 Pamiêtniki z wakacji 21:30 W obiektywie Justyny 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich Steczkowskiej, odc.47 21:30 Hotel 52, odc.91 22:00 Ewa gotuje, odc.169 22:30 Oblicza Ameryki, odc.622 22:30 Nowoczesna armia, odc.4 polsat2

Niedziela 03.09

00:45 01:35 02:30 03:00

Awantura o kasê, odc.28 Gra w ciemno, odc.233 Tajemnice Kniei, odc.4 Trudne sprawy, odc.346 odc.350 08:00 Ewa gotuje, odc.169 08:30 Hotel 52, odc.3 09:30 Ludzie Chudego, odc.2 10:30 Jaka Ona jest?, odc.22 11:00 Szpilki na Giewoncie 12:00 Tajemnice Kniei, odc.5 12:30 Ewa gotuje, odc.169 13:00 Wydarzenia 13:35 Interwencja, odc.1037 13:55 Pamiêtniki z wakacji, odc.5 14:50 Piotr Ba³troczyk Przedstawia II. Ryjek-XII Rybnicka Jesieñ Kabaretowa 15:45 Œwiat wed³ug Kiepskich 16:30 Rodzina zastêpcza 17:00 Daleko od noszy, odc.76 17:30 SPORT W POLSACIE 2 19:30 Wydarzenia 20:05 Pamiêtniki z wakacji

4 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

polsat2

Wtorek 03.11

00:45 Awantura o kasê, odc.30 01:35 Gra w ciemno, odc.235 02:30 Rodzina zastêpcza, odc.297 Czary mi³oœci 03:30 Daleko od noszy, odc.165 04:00 Rodzina zastêpcza 04:30 Mamuœki, odc.30 05:00 Graczykowie, odc.12 05:30 Rodzina zastêpcza 06:00 Daleko od noszy, odc.166 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich 07:00 Rodzina zastêpcza 08:00 Graczykowie, odc.50 Leon 08:30 Rodzina zastêpcza, odc.24 09:00 Daleko od noszy 2, odc.2 09:30 Synowie, odc.3 10:00 Rodzina zastêpcza 11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.251 - odc.252 12:00 Dlaczego ja?, odc.417 13:00 Wydarzenia 13:35 Interwencja, odc.1287 14:00 Trudne sprawy, odc.352 15:00 Rodzina zastêpcza 16:00 Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.155 Happy Family

Gdy etykietki k³ami¹... Coraz wiêcej osób zwraca uwagê na to co je i co zawiera ich jedzenie. Producenci ¿ywnoœci przeœcigaj¹ siê w piêknych opakowaniach i etykietach na produktach. Z regu³y etykiety s¹ z³udne i wymagaj¹ naszej znajomoœci czytania “miêdzy wierszami”.

Napis “organic” na produkcie:

nie gwarantuje, ¿e jest on w 100% organiczny. Najczêœciej 5% sk³adników nie jest organicznych. Szukaj produktów okreœlonych jako “100% organic” - to gwarancja jakoœci danego produktu.

Napis “natural”:

wcale nie wyklucza obróbki produktu. Oznacza tylko, ¿e do produktu nie s¹ dodane ¿adne sztuczne czy syntetyczne pó³produkty. Jeœli zaœ chodzi o sam proces powstawania produktow, to mo¿na w nim u¿yæ niektórych œrodków pomocniczych i nie musz¹ byæ one zaznaczone na etykietce.

Napis “zdrowe”:

nie wierzmy w to zw³aszcza w restauracjach. Gdy widzisz w karcie dañ obok potrawy napis “healthy” wcale nie musi on oznaczaæ, ¿e dane danie bêdzie dla nas dobre. Wybór “zdrowych” potraw jest indywidualn¹ spraw¹ restauracji. Jeœli chcesz zdrowo jeœæ to gotuj w domu z produktów, które znasz i które kupujesz w sprawdzonych miejscach. Oprac. Siwa


TYLKO DLA PAÑ

Najlepszy czas na kupno. Ju¿ nie bêdzie taniej. Super okazje. Tanie domy do zamieszkania, na inwestycje, spadkowe, od banków, korporacji, z foreclosure. Du¿y wybór mieszkañ. Wynajmujemy domy i mieszkania.

Walcz z cellulitem Marzeniem ka¿dej z pañ jest zachowaæ jak najd³u¿ej g³adk¹ i delikatn¹ skórê, bez “pomarañczowej” skórki. Jak tego dokonaæ? Oto nasza podpowiedŸ.

Short Sale (sprzeda¿ domów zad³u¿onych wiêcej ni¿ ich wartoœæ) ZA DARMO - ZERO KOSZTÓW. Pomoc w sprzeda¿y ka¿dej nieruchomoœci (tak¿e tej niesprzedanej przez poprzedniego Agenta). Zatrudnimy Sprzedawców, przyuczymy. Dzwoñcie po poradê i ciekawe oferty.

sobotkah@yahoo.com

arkadiuszsobotka@gmail.com

Odpowiednie nawodnienie organizmu

Woda to twój sprzymierzeniec w walce z cellulitem. Jeœli nie lubisz piæ wody, mo¿esz zast¹piæ j¹ jedzeniem bogatym w wode: arbuz, œliwki, mango i inne owoce, które nie tylko bogate s¹ w wodê, ale tak¿e w witaminy i antyoksydanty.

Æwiczenia

Daj z siebie wszystko. Ale pamiêtaj o prawid³owym oddychaniu. To w nim tkwi ca³y sekret.

Kupuj kosmetyki z dodatkiem kofeiny

Kofeina skutecznie walczy z cellulitem. Mo¿esz te¿ co jakiœ czas przygotowaæ ok³ad z fusów kawy, które bêd¹ te¿ doskona³ym peelingiem.

Solarium

Jeœli na twoich nogach i poœladkach pojawi³ siê cellulit i nie mo¿esz go pokonaæ, to nie oznacza to, ¿e nie mo¿esz wyjœæ ju¿ na pla¿ê czy nosiæ krótkich spodenek. Nie daj siê zwariowaæ wybierz siê kilka razy do solarium, kup kremy br¹zuj¹ce - w ten sposób sprawisz, ¿e bêdzie on mniej widoczny.

Oprac. ms

Nr 9 PROGRAM 9-15 marca

5


MORDERSTWA 16:30 Rodzina zastêpcza, odc.105 Damski boks 17:00 Daleko od noszy, odc.78 17:30 Dlaczego ja?, odc.417 18:30 Trudne sprawy, odc.352 19:30 Wydarzenia 20:05 Interwencja, odc.1287 20:25 Pierwsza mi³oœæ 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 21:30 Gwiazdy na dywaniku 22:00 Sexy mama, odc.2 22:30 1000 rzeczy, które mê¿czyzna powinien zrobiæ w ¿yciu, odc.21 polsat2

Œroda 03.12

00:45 Awantura o kasê, odc.31 01:35 Gra w ciemno, odc.236 02:30 Rodzina zastêpcza, odc.298 03:30 Daleko od noszy 04:00 Rodzina zastêpcza 04:30 Synowie, odc.1 50-tka pana Romka 05:00 Graczykowie, odc.13 05:30 Rodzina zastêpcza 06:00 Daleko od noszy 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich 07:00 Rodzina zastêpcza, odc.299 08:00 Graczykowie, odc.51 08:30 Rodzina zastêpcza, odc.25 09:00 Daleko od noszy 2, odc.3 09:30 Synowie, odc.4 Mœciciel 10:00 Rodzina zastêpcza 11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.253 - odc.254 12:00 Dlaczego ja?, odc.418 13:00 Wydarzenia 13:35 Interwencja, odc.1288 14:00 Trudne sprawy, odc.353 15:00 Rodzina zastêpcza 16:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 16:30 Rodzina zastêpcza 17:00 Daleko od noszy, odc.79 17:30 Dlaczego ja?, odc.418 18:30 Trudne sprawy, odc.353 19:30 Wydarzenia 20:05 Interwencja, odc.1288 20:25 Pierwsza mi³oœæ 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 21:30 Aleja S³aw, odc.80 22:00 Jem i chudnê, odc.26 22:30 Skazany za..., odc.22 polsat2

Czwartek 03.13

00:45 Awantura o kasê, odc.32 01:35 Gra w ciemno, odc.237 02:30 Rodzina zastêpcza, odc.299 03:30 Daleko od noszy, odc.167 04:00 Rodzina zastêpcza, odc.111 04:30 Synowie, odc.2 05:00 Graczykowie, odc.14 05:30 Rodzina zastêpcza, odc.112

6 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

06:00 06:30 07:00 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00

Daleko od noszy 2, odc.1 Œwiat wed³ug Kiepskich Rodzina zastêpcza Graczykowie, odc.52 Rodzina zastêpcza Daleko od noszy 2, odc.4 Synowie, odc.5 Rodzina zastêpcza, odc.308 11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.255 - odc.256 12:00 Dlaczego ja?, odc.419 13:00 Wydarzenia 13:35 Interwencja, odc.1289 14:00 Trudne sprawy, odc.354 15:00 Rodzina zastêpcza 16:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 16:30 Rodzina zastêpcza 17:00 Daleko od noszy, odc.80 17:30 Dlaczego ja?, odc.419 18:30 Trudne sprawy, odc.354 19:30 Wydarzenia 20:05 Interwencja, odc.1289 20:25 Pierwsza mi³oœæ 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 21:30 Looksus, odc.17 22:00 Gotowe na zmiany 22:30 Po³awiacze, odc.11 polsat2

Pi¹tek 03.14

00:45 Awantura o kasê, odc.33 01:35 Gra w ciemno, odc.238 02:30 Rodzina zastêpcza, odc.300 03:30 Daleko od noszy 2, odc.1 04:00 Rodzina zastêpcza, odc.112 04:30 Synowie, odc.3 05:00 Graczykowie, odc.15 05:30 Rodzina zastêpcza, odc.113 06:00 Daleko od noszy 2, odc.2 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.265 07:00 Rodzina zastêpcza, odc.301 08:00 Graczykowie, odc.53 08:30 Rodzina zastêpcza, odc.27 09:00 Daleko od noszy 2, odc.5 09:30 Synowie, odc.6 10:00 Rodzina zastêpcza, odc.309 11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.257 - odc.258 12:00 Dlaczego ja?, odc.420 13:00 Wydarzenia 13:35 Interwencja, odc.1290 14:00 Trudne sprawy, odc.355 15:00 Rodzina zastêpcza, odc.301 16:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 16:30 Rodzina zastêpcza 17:00 Daleko od noszy, odc.81 17:30 Dlaczego ja?, odc.420 18:30 Trudne sprawy, odc.355 19:30 Wydarzenia 20:05 Interwencja, odc.1290 20:25 Pierwsza mi³oœæ 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 21:30 Cafeteria, odc.12 22:30 Taaaka ryba, odc.119

Filmy, które zainspirowa³y morderców Przemoc widziana w filmach mo¿e prowadziæ do tragedii w rzeczywistoœci. Niektórzy ludzie zainspirowani tym co widzieli na du¿ym ekranie, chc¹ siê staæ bohaterami w rzeczywistoœci niestety najczêœciej tymi negatywnymi.

Interview With The Vampire

Film ten sta³ siê inspiracj¹ dla wielu kryminalistów, ale chyba najbardziej znanym przypadkiem jest Daniel Sterling. 17 listopada 1994 rok obejrza³ Interview with The Vampire w towrzystwie swojej dziewczyny Lisy Stellwagen. Jak opisywa³ w swoich póŸniejszych zeznaniach kiedyobudzi³ siê w œrodku nocy, popatrzy³ siê na swoj¹ œpi¹c¹ obok niego dziwnczynê i dosta³ niesamowitej ochoty na spróbowanie jej krwi. Kiedy Lisa siê przebudzi³a, Daniel zezna³, ¿e opowiedzia³ jej o swoich zakusach. Ona siê tylko zaœmia³ i posz³a dalej spaæ. Godzinê póŸniej ju¿ nie ¿y³a. Jak zezna³ Sterling pchn¹³ Lisê siedem razy no¿em i spi³ z jej ran krew. M³odzieniec zosta³ skazany za morderstwo pierwszego stopnia. Oprac.: jj

Bajkowo kolorowe POLSKIE PRZEDSZKOLE HAPPY KIDS

przyjmuje zapisy dzieci w wieku 2-6 lat. Fantastyczny program edukacyjny dostosowany do wieku dzieci. Ciep³a, wyrozumia³a kadra. Trzy pe³ne ciep³e posi³ki dziennie.

ŒWIETNE CENY!!!!!

Pomoc w uzyskaniu dofinansowania.

773 625 5437

7622 W Belmont, Chicago IL, 60634


GWIAZDA PROGRAMU

...tak samo jak piwo, tak samo uwielbiam ciê¿kie treningi Rafa³ Skibiñski to zawodnik MMA, który dumnie prezentuje bia³o-czerwone kolory. Ju¿ 21 marca bêdziemy mogli zobaczyæ go w kolejnym starciu. O ¿yciu, pasji do walk, BTC oraz hobby rozmawiamy z "The Polish Punisher”. Jak zaczê³a siê twoja pasja do walk MMA? Ju¿ w Polsce trenowa³em kickboxing i karate. Mój Tato mnie w to wci¹gn¹³. Po d³ugich latach treningów wyemigrowa³em do USA i tutaj pozna³em ludzi, którzy mnie wci¹gnêli do MMA. Od kiedy walczysz zawodowo? Pierwsz¹ walkê mia³em w 2006 roku w UIC Pavilion. W³aœnie tam, gdzie teraz stoczê moj¹ 11 walkê na zawodowym ringu. Z twoim ostatnim przeciwnikiem 13 grudnia na gali w Sears Centre Arena rozprawi³eœ siê w 41 sekund. To by³a szybka i dynamiczna walka. Czy takiego samego Rafa³a zobaczymy 21 marca w UIC Pavilion? Kto bêdzie twoim przeciwnikiem? Mam tak¹ nadziejê, choæ ka¿da walka jest inna, a o moim przeciwniku dowiem siê nied³ugo. Na co dzieñ prowadzisz Body Transformmation Center. Przybli¿ nam w kilku s³owach to miejsce? Dla kogo jest i co tam robicie? Tak, prowadzê BTC i jest to miejsce dla ludzi kochaj¹cych zdrowy tryb ¿ycia i fitness. Poprzez moj¹ pasjê pomagam ludziom schudn¹æ oraz poprawiam ich samopoczucie, wp³ywam na ich zdrowy tryb ¿ycia. Sport to zdrowie, ale ruch to nie wszystko. Wa¿na jest te¿ dieta. Czy stosujesz zasady zdrowego od¿ywiania jako sportowiec? Tak stosujê, bo wiadomo, ¿e bardzo wa¿ny jest nie tylko trening, ale równie¿ zdrowe od¿ywianie. Jako licencjonowany dietetyk równie¿ pomagam swoim ludziom w diecie, suplementacji i ca³ej reszcie nie tylko dziêki edukacji, ale równie¿ swojemu w³asnemu doœwiadczeniu. Ka¿demu nowoprzychodz¹cemu indywidualnie rozpisujê dietê, bo to podstawa w æwiczeniach. Jak walczysz z pokusami: s³odycze, alkohol? Pokusy pokusami, nie oszukujmy siê, ka¿dy facet kocha piwko, tak samo i ja. Ale wiem, ¿e kiedy nie mogê to nie mogê i wtedy moj¹ najwiêksz¹ pokus¹ jest walka. Bo tak samo jak piwo, tak samo uwielbiam ciê¿kie treningi. Wiem, ¿e one zaowocuj¹ na walce, dlatego piwko odchodzi na bok na 10 tygodni. Walki MMA to niebezpieczna pasja. Jak znosi to twoja ¿ona i najbli¿si? Kibicuj¹ ci podczas walk na ¿ywo, czy raczej wol¹ zostaæ w domu i czekaæ na telefon z wiadomoœci¹?

Rodzice wiadomo jak rodzice. Tata jeszcze jest ok, ale mama bardzo mocno siê denerwuje i nie mo¿e spaæ. ¯ona zawsze jest zdenerwowana i stara siê mnie dopingowaæ osobiœcie na ka¿dej walce. Lepiej mieæ sportowca, który robi coœ z pasj¹ ni¿ narkomana lub alkoholika. Tak zawsze im to t³umaczê. Gdy nie trenujesz i nie prowadzisz zajêæ w swoim centrum, to jak spêdzasz wolny czas? Tego czasu wolnego jest niewiele. Moj¹ drug¹ pasj¹ jest wêdkarstwo. Jak tylko jest sezon i wolny czas to mnie nie ma i staram siê wêdkowaæ w ró¿nych stanach. To mnie wycisza i relaksuje. Coraz czêœciej mo¿na spotkaæ ciê na ró¿nych imprezach charytatywnych, np WOŒP, a twoje rêkawice podczas jednego z takich spotkañ znakomicie siê sprzeda³y. 1 marca pojawisz siê na kolejnej imprezie - tym raze królowej Podhala. Sk¹d wziê³a siê w tobie chêæ pomagania? Tak, dziêki moim kibicom jestem w miarê rozpoznawany dlatego je¿eli mogê komuœ pomóc, to tak samo pomagam jak i mnie pomagaj¹ moi kibice i sponsorzy przed walk¹ i na walce - pojawiaj¹c siê i kibicuj¹c. Je¿eli ktoœ siê cieszy dziêki mnie to i ja siê cieszê, bo wiem jak to jest, gdy ktoœ kogoœ wspiera. Czynnie wspierasz te¿ innych artystów i sportowców, np. Piotrka Fetelê. Niestety na Polonii takie wzajemne wspieranie siê nale¿y do rzadkoœci. Jak myœlisz, z czego to wynika? Piotrek akurat jest moim serdecznym koleg¹ i wiem na czym polega jego ciê¿ka praca - aby siê pokazaæ na wysokim poziomie œwiatowym wiêc wspieramy siê wzajemnie. Z innymi lokalnymi sportowcami, myzykami czy artystami ³¹czy nas bia³oczerwona flaga oraz pasja. Magdalena Stefanowicz/Photomadox Nr 9 PROGRAM 9-15 marca

7


PRZEGL¥D POLONIJNY

Serduszko dla Zuzi

O tym, ¿e Polonia ma ogromne i czu³e serce pisaliœmy ju¿ niejeden raz. I tym razem Polonia stanê³a na wysokoœci zadania i pokaza³a, ¿e potrafi pomagaæ. W niedzielne popo³udnie w sali bankietowej i restauracji White Eagle odby³a siê z inicjatywy Kasi Jarosz impreza charytatywna na rzecz Zuzi Sordyl, 10-miêsiecznej dziewczynki, która wymaga operacji jej malutkiego serduszka. W zamian za donacjê mo¿na by³o zrobiæ sobie sesjê zdjêciow¹ u znakomitych polonijnych fotografów. Nie zabrak³o tak¿e muzyki, cichej aukcji i loterii. W rezultacie uda³o siê zebraæ $ 10,516 plus pieni¹¿ki z cichej aukcji. Jest to piêkna kwota, która przybli¿y³a Zuziê do operacji, której datê wyznaczono na 13 marca. Dziêki pomys³owi Kasi Jarosz, wsparciu wolontariuszy i polonijnych fotografów, makija¿ystek, fr yzjerów oraz przychylnoœci Polonii ma³a Zuzia ju¿ wkrótce zacznie normalne ¿ycie. Maggie/Zdj. Bartosz Kasha

8 PROGRAM www.tygodnikprogram.com


PRZEGL¥D POLONIJNY

Rajd u Kubusia Puchatka

W dniach 21-22 lutego w 100 Acre Wood w Missouri odby³ siê drugi etap rywalizacji w Rally America. Wœród wspania³ych za³óg, które stanê³y na starcie nie zabrak³o polskich akcentów. Barwy bia³o - czerwone reprezentowa³y trzy ekipy Piotrek Fetela, Arek Gruszka oraz Jarek Sozanski. Rywalizacja by³a zaciêta, a kibice nie mogli narzekaæ na brak atrakcji. Zawodnicy nie oszczêdzali swoich maszyn; brawurowo wchodzili w zakrêty, skakali autami jak Kamil Stoch w Soczi, pêdzili niczym b³yskawica miêdzy drzewami. Nasze za³ogi mia³y zmienne szczêœcie. Piotrka Feteli nadal nie opuszcza pech - pierwszego dnia pojecha³ znakomicie, a drugiego dnia pojawi³y siê problemy z samochodem i musia³ wycofaæ siê z rywalizacji. Ostatnie trzy odcinki przejecha³ ju¿ tylko dla siebie i kibiców, którzy dopingowali go z ca³ych si³. Równie¿ o pechu mo¿e mówiæ Arek Gruszka, który pierwszego dnia boryka³ siê z problemami z autem. Uda³o siê jednak wszystko naprawiæ i ukoñczy³ rywalizacjê na miejscu 14. Jarek Sozanski wystartowa³ w zawodach regionalnych i zaj¹³ œwietne 5 miejsce. Rywalizacjê wygra³ znakomity Ken Block, drugie miejsce zaj¹³ Travis Pastrana, a trzeci by³ Adam Yeoman. Maggie/Zdj. Magdalena Stefanowicz

Nr 9 PROGRAM 9-15 marca

9


PODRÓ¯E

Wiedeñ Sobieski, £ysa Góra i sznycle

W CENÊ WLICZONY TAX ZA PRZELOT I HOTEL

Pla¿e pe³ne s³oñca czekaj¹ na Ciebie! Allegro Cozumel

Cozumel

Riu Montego Bay tylko$

899

ALL INCLUSIVE! (3/16) - 7 nocy

Now Jade Riviera Cancun

Rivera Maya

tylko$1159

10 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

tylko$

1299

ALL INCLUSIVE! (4/6-4/13) - 7 nocy

Azul Ixtapa Grand

Ixtapa

tylko$

1429

Unlimited-Luxury® (4/22 - 4/29) 7 nocy

ALL INCLUSIVE! (3/8, 3/22, 3/29) 7 nocy

Grand Bahia Principe Punta Cana

Dreams Puerto Vallarta Resort & Spa

Punta Cana

Puerto Vallarta

tylko$

1249

ALL INCLUSIVE! (3/10, 3/12) - 7 nocy

Najbardziej eleganck¹ ulic¹ w Wiedniu jest usytuowana w centrum miasta Ringstrasse. Przy niej usadowi³y siê najbardziej presti¿owe sklepy i restauracje. Przez chwilê zastanawia³em siê ile z poœród przechadzaj¹cych siê po tej ulicy Wiedeñczyków ma œwiadomoœæ, ¿e byæ mo¿e, gdyby nie nasz król Jan III Sobieski ich kobiety dziœ paradowa³yby w arabskich burkach i hid¿abach, a oni zamiast smakowitych, s³ynnych cielêcych sznycli popijanych piwem zajadaliby kebaby i gasili pragnienie herbat¹ miêtow¹. Kahlenberg, czyli po polsku £ysa Góra to wzniesienie góruj¹ce nad Wiedniem. Mimo swojej niewielkiej wysokoœci w stosunku do poziomu morza - 500 m., stamt¹d roztacza siê wspania³a panorama na miasto i wij¹cy siê w dolinie Dunaj. Z tego miejsca w 1683 roku Jan II Sobieski Król Polski prze-

Jamaica

tylko$

1499

Unlimited-Luxury® (3/11-3/25) - 7 nocy

prowadzi³ decyduj¹cy atak na potê¿n¹ armiê Tureck¹, która szykowa³a siê do zajêcia Wiednia. Obecnie w tym miejscu wznosi siê prowadzony przez polskich ksiê¿y zmar twychwstañców koœció³ œw. Józefa. W jednej z jego czêœci jest sta³a wystawa upamiêtniaj¹ca" Odsiecz Wiedeñsk¹". Inne polonika w otoczeniu to kaplica oraz cokó³ na którym ma stan¹æ pomnik polskiego króla. Na wzgórzu króluje nie tylko Sobieski, ale te¿ jêzyk polski. Rodacy docieraj¹cy do Wiednia stawiaj¹ sobie za punkt honoru odwiedzenie £ysej Góry. Miejsce rzeczywiœcie idealnie nadawa³o siê do ataku na obóz turecki roz³o¿ony u podnó¿a Kahlenbergu. Rozpêdzona pochy³oœci¹ husaria nie da³a szans najeŸdŸcom. Pochód muzu³manów w Europie zosta³ zatrzymany na wieki. Jan III Sobieski sta³ co prawda na czele "koalicyjnych" si³ zmobilizowanych przez papie¿a, ale to Polakom przypada najwiêkszy udzia³ w zwyciêstwie. Austriacy szybko zapomnieli o pomocy polskiej i w niespe³na sto lat póŸniej ochoczo wziêli udzia³ w rozbiorach Polski. No có¿ historia to nie podrêcznik dobrego zachowania tylko powieœæ rodem z cynicznych przemysleñ Machiavellego. Siostra zakonna, która oprowadza turystów po koœciele i opowiada historiê zwi¹zan¹ nie tylko z Odsiecz¹ Wiedeñsk¹, ma pe³ne rêce roboty. "Prawie codziennie mamy - mówi - wycieczki z Polski i turystów z ca³ego œwiata. Niektórzy tu na miejscu z zdziwieniem siê dowiaduj¹ o polskim udziale w obronie chrzeœcijañskiej Europy przed Turkami". Pokrzepiony dum¹ historyczn¹ zjecha³em z dwoma wspó³towarzyszkami podró¿y krêt¹ drog¹ do Wiednia. Zanurzamy siê w t³um na kolorowej Ringstrasse. Austriacy s¹ zasobnym i dobrze zorganizowanym narodem. Wszêdzie panuje czystoœæ, ³ad i porz¹dek. Dobrze ubrani ludzi podkreœlaj¹ suk-


PODRÓ¯E

SPECJALISTA PEDIATRA ces tego ma³ego pañstwa, które by³o jeszcze do po³owy lat 50-tych ubieg³ego wieku czêœciowo pod kontrol¹ sowieck¹. W 1955 roku wielkie mocarstwa ostatecznie wyznaczy³y rolê Austrii w Europie. W wyniku ró¿nych uchwalonych aktów prawnych "po wieczne czasy" mia³a zostaæ ona krajem neutralnym. Stara siê pe³niæ tê rolê do dnia dzisiejszego chocia¿ znalaz³a siê ju¿ w 1995 roku w Unii Europejskiej i w 2002 przyjê³a euro co zdaniem wielu ekonomistów zatrzyma³o dynamiczny rozwój kraju. Od wielu lat miasto jest pod kolejnym najazdem muzu³manów, ale tym razem s¹ to najbogatsi ludzie z Bliskiego Wschodu, którzy upatrzyli sobie Wiedeñ na centrum swoich zakupów. Tu te¿, na "neutralnym gruncie" zawieranych jest wiele transakcji, których nie mo¿na dokonaæ ani w krajach arabskich ani w innych pañstwach zachodu. Rzeczywiœcie na ulicach spotyka siê czêsto œniade twarze kobiet w hid¿abach. Ta inwazja jest zdecydowanie mniej groŸna ni¿ wezyra Kara Mustafy stoj¹cego na czele Imperium Osmañskiego. Nawet korzystna. W bardziej otwartych rozmowach Wiedeñczycy jednak mówi¹ z niepokojem o postêpuj¹cej islamizacji miasta, analogicznej to tego co siê dzieje w innych du¿ych miastach Europy. Rozpêdzeni zjazdem z Kahlenbergu postanowiliœmy wzi¹æ szturmem restauracjê, w której serwuj¹ legendarne sznycle wiedeñskie. Prawdziwe sznycle! S³owo wyjaœnienia na temat tej potrawy. Otó¿ sznycel to nie jest polski wieprzowy kotlet schabowy z sadzonym jajkiem, tylko wyselekcjonowany kawa³ek cielêciny panierowanej w m¹ce i bu³ce tartej, usma¿ony nie na byle jakim t³uszczu, tylko na maœle. Wed³ug zaleceñ wiedeñskich jest serwowany z ziemniakami pieczonymi i ozdobiony plasterkami cytryny. Nazwa "sznycel wiedeñski" jest chroniona prawem austriackim. Czuwaniem na prawid³owoœci¹ receptury zajmuje siê specjalny organ kontroli zwany "Aufsichtsbehörde". Wpadamy do restauracji przy Ringrstrasse. Reklamuje ona na banerze ustawionym na zewn¹trz "Wienerschnitzel" po przystepnej cenie. Na dobry pocz¹tek zamówiliœmy po porz¹dnym kuflu miejscowego piwa beczkowego. Natychmiast zostaliœmy rozszyfrowani przez kelnerkê, która jak siê póŸniej okaza³o, jest w³aœcicielk¹ lokalu. - Polacy? - zapyta³a czyst¹ polszczyzn¹? Po prze³amaniu pierwszych lodów w skrócie opowiedzia³a nam swój ¿yciorys. Przez dziesiêæ lat pobytu w stolicy i wytê¿onej pracy, która jej przynios³a oszczêdnoœci dosz³a do decyzji o otworzeniu w³asnego biznesu. Poniewa¿ od pocz¹tku pracowa³a w gastronomii wiedeñskiej (w Polsce wykszta³ci³a siê w zupe³nie innym zawodzie) naturalnym wyborem by³a restauracja. Biznes wed³ug jej s³ów idzie dobrze i planuje jego rozwój. To cieszy, ¿e Polacy daj¹ sobie tak znakomicie radê w Wiedniu. W oczekiwaniu na prawdziwy sznycel zjedliœmy rosó³ i zrobiliœmy kolejn¹ rundê piwn¹. Z takim podk³adem mogliœmy œmia³o skosztowaæ specja³u wiedeñskiego przygotowanego wed³ug najlepszych przepisów. Po spo¿ytym w ciszy posi³ku orzekliœmy zgodnie, ¿e Austriacy mog¹ byæ dumni ze swojego "wienerschnitzel'a". Na marginesie do wynalazców sznycla jako potrawy pretenduj¹ równie¿ W³osi, ale ich gadania nikt nie s³ucha nad Dunajem. Tekst i zdjêcia Andrzej Rogalski

BOARD CERTIFIED MALGORZATA PATEREK, M.D. - Opieka pediatryczna od urodzenia do 21 roku ¿ycia - Bilans i ocena prawid³owego rozwoju dziecka - Badania szkolne - Testy na grypê i anginê - Gabinet otwarty w tygodniu i w soboty dogodne godziny przyjêæ - Dogodna lokalizacja, blisko szpitala i autostrady - Przyjemna i profesjonalna obs³uga - Akceptujemy wiêkszoœæ ubezpieczeñ w³¹cznie z All Kids

847-357-8714

901 Biesterfield Rd. Suite 200, Elk Grove Village, IL 60007

UWAGA !!!!! Dr Joanna Tylman zaprasza teraz pacjentów do swojej

NOWEJ KLINIKI DENTAL ART w bardzo dogodnej lokalizacji

1512 N. Elmhurst Rd., Mount Prospect, IL 60056

OdwiedŸ nasz¹ stronê internetow¹

www.mydentalart.com

847-590-5200

Kompletna opieka dentystyczna dla dzieci i doros³ych Honorujemy wiêkszoœæ ubezpieczeñ • Akceptujemy ALL KIDS • 20% zni¿ki dla nowych pacjentów JAK ZAWSZE GWARANTOWANA SATYSFAKCJA NASZYCH PACJENTÓW!!!!!!!!!

reklama, og³oszenia

DZIENNIK ZWI¥ZKOWY Biuro og³oszeñ: 5122 W. Belmont Ave

Chicago, IL 60641 skrzy¿owanie Laramie i Belmont

773.286.1217

11

Nr 9 PROGRAM 9-15 marca


DOBRE, BO ZA DARMO!

ZDROWIE

Wykryæ wczeœnie raka

Darmowe pieni¹dze na naukê

Nie daj siê pokonaæ nowotworowi. Obserwuj swoje cia³o, wszelkie zmiany jakie w nim zachodz¹ oraz symptomy. A jeœli dostrze¿esz niepokoj¹ce objawy nie zwlekaj z wizyt¹ u lekarza. Im szybciej rak zostanie rozpoznany, tym wiêksze szanse na wyleczenie. Poni¿ej przedstawiamy symptomy, które powinny wzbudziæ w tobie niepokój i skierowaæ ciê do lekarza.

Mo¿esz skorzystaæ ze strony FastWeb.com, która wyszukuje stypendia lub skorzystaæ, jeœli siê kwalifikujesz z dotacji przekazanych przez rz¹d federalny. Kilka stanów równie¿ udziela dotacji, które nie musz¹ byæ zwrócone. Musisz tylko skontaktowaæ siê z dzia³em szkolnictwa wy¿szego, aby dowiedzieæ siê wiêcej. Darmowe pieni¹dze to tak¿e dotacje i stypendia na praktyki i sta¿e.

Oprac. jj

Nag³a utrata wagi - 10 funtów i wiêcej oraz brak apetytu to podstawowe objawy wielu chorób, w tym tak¿e raka ¿o³¹dka, p³uc, prze³yku i trzuski. Stan podgor¹czkowy, który utrzymuje siê przez d³ugi czas mo¿e wskazywaæ na bia³aczkê. Ci¹g³e zmêczenie i sennoœæ mog¹ byæ symptomami bia³aczki, raka okrê¿nicy czy ¿o³¹dka. Przewlek³y ból, który nie mija mimo leczenia oraz zmiany na skórze, wysypki, krosty, ciemniejsze plamy mog¹ wskazywaæ na raka skóry, ale tak¿e na raka p³uc czy jelita grubego. Problemy z prze³ykaniem i ci¹g³a chrypka, a tak¿e rany na wargach, które nie chc¹ siê goiæ, wybroczyny, ból i drêtwienie w jamie ustnej mog¹ zwiastowaæ raka gard³a. Bia³e plamy w ustach oraz plamy na dzi¹s³ach, na wewnêtrznej czêœci policzków lub na jêzyku mog¹ byæ objawami leukoplakii lub raka jamy ustnej. Krew w moczu czêsto jest pomijana jako powa¿ny symptom. A to du¿y b³¹d. Krew w moczu mo¿e byæ objawem raka pêcherza moczowego. Z kolei krew w kale mo¿e wskazywaæ na raka jelita grubego. Nieoczekiwany, silny ból mo¿e byæ objawem raka koœci lub j¹der. Jeœli do tego dochodzi ból g³owy, który nie ustêpuje mimo za¿ycia tabletek przeciwbólowych, to mo¿emy liczyæ siê z guzem mózgu. Guzki i zgrubienia w ró¿nych czêœciach cia³a powinny wzbudziæ natychmiast nasz niepokój. Mog¹ byæ objawami raka piersi, j¹der czy wêz³ów ch³onnych.

12 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

To tylko niektóre symptomy i wcale nie musz¹ oznaczaæ, ¿e jak je masz to chorujesz na raka. Pamiêtaj jednak o profilaktycznych badaniach oraz o sprawdzaniu swojego cia³a. Oprac.: ms


DLA PAR

Byæ lepszym partnerem/k¹ Nikt nie jest idealny w zwi¹zku, ale zawsze mo¿na popracowaæ nad “lepszym ja”. Od czego zacz¹æ? Mo¿e od tych kilku punktów: 1. Dzieñ dobry, dobranoc

7. Nie bój siê rozmawiaæ Te s³owa nic nie kosztuj¹, a druga stro- o pieni¹dzach

na odczuje, ¿e nam zale¿y. A jeœli jeszcze do s³ów do³o¿ysz ca³usa, to uwierz - ta druga strona bêdzie ca³a w skowronkach.

2. Czas ze znajomymi

Nie ci¹gnij go na zakupy a ty nie bierz jej na mecz - co jakiœ czas wyjdŸcie w kobiecym/mêskim gronie i dobrze siê bawcie i nie kontoluj co 5 minut telefonami czy sms’ami partnera/ki.

3. S³uchaj aktywnie co mówi partner/ka

Ale staraj siê to robiæ na spokojnie. Jeœli on/a za du¿o wydaje, powiedz jej/jemu o tym. Kontroluj rachunki i konta - to wasze wspólne zabezpieczenie na przy-sz³oœæ.

8. Staraj siê podzielaæ jej/jego zainteresowania

zku. B¹dŸcie równorzêdnymi partnerami id¹cymi razem przez ¿ycie.

14. Unikaj rutyny

Ona zabija nawet najbardziej udany zwi¹zek.

15. Wspólnie pracujcie na szczêœcie w domu

Razem gotujcie, sprz¹tajcie, wykonujcie Oczywiœcie nie wszystkie, ale chocia¿ w obowi¹zki domowe. W ten sposób nikt czêœci z nich staraj siê czynnie uczestni- nie czuje siê wykorzystany. czyæ. 16. Uczciwa relacja

9. Nie oci¹gaj siê w obowi¹zkach

to podstawa

Nie k³am, nie oszukuj, mów uczciwie co Nawet najbardziej cierpliwa osoba straci le¿y ci na sumieniu, co ciê boli. Nie staraj siê ju¿ po pierwszych s³owach chêci do bycia z leniuchem. 17. Dorastajcie razem zbyæ go/j¹ tylko wys³uchaj, jaki mia³/a Ka¿da sytuacja uczy nas nowych rzeczy. 10. Naucz siê przepraszaæ dzieñ, co siê przydarzy³o, itp. Id¹c razem przez ¿ycie napotkasz na i przyznaæ do winy 4. Respektuj teœciów wiele utrudnieñ i to one uczyni¹ ciê To jego/jej rodzice i nale¿y im siê szacu- Jesteœ tylko cz³owiekiem i ró¿ne mie- prawdziwym facetem czy tward¹ kobiet¹. wasz dni i gdy wybuchniesz lub wy³adunek, nie krytykuj ich i nie gardŸ nimi - to 18. B¹dŸ uczciwy wzglêdem oni wychowali twoj¹ ¿onê czy twojego jesz z³oœæ na partnerze/ce to przeproœ za to. siebie mê¿a. Nie oszukuj siê jaki/ to jesteœ szczêœli11. Respektuj jego/jej czas 5. Dbaj o wasze zdrowie wy/a gdy tak nie jest. Bêd¹c nieszczeœPrzysiêgaliœcie sobie mi³oœæ w zdrowiu i 12. Dbaj o wygl¹d liwym w zwi¹zku ranisz nie tylko siebie, To ¿e jesteœ w zwi¹zku nie oznacza, ¿e chorobie, dlatego staraj siê razem i akmasz chodziæ przez ca³y dzieñ w pi¿amie ale po pewnym czasie zaczniesz raniæ i tywnie spêdzaæ wolne dni. partnera/kê. Nie zmuszaj siê do rzeczy, czy przepoconym podkoszulku. 6. B¹dŸ mi³y/a których nie lubisz czy nie akceptujesz. Drobne uprzejmoœci ciesz¹, dlatego u- 13. Nie daj siê zepchn¹æ Musisz czuæ siê dobrze w swojej skórze, œmiechaj siê, przytulaj, zapytaj jak siê w cieñ partnera/ki aby budowaæ wspólne szczêœcie. I w drug¹ stronê - nie b¹dŸ gwiazd¹ zwi¹czuje partner/ka. Oprac. MS

13

Nr 9 PROGRAM 9-15 marca


NASZE STRONY INFO

PODATKI

UBEZPIECZENIA M-9

Tax Services Inc.,

Podatki, ksiêgowoœæ, zak³adanie korporacji, #IRS. Iwona Rogowska 4738 N. Harlem Ave., #1C, Harwood Hts. ................Tel.: (708) 867-9300

Poltax Corp - Ewa Duch 7325 W. Leland Ave., Harwood Hts.,IL 60706

G-5.14

......................Tel.: (773) 744-6984

JOE’S Taxes Indywidualne–Spó³ki–Korporacje 9950 W Lawrence, pok.101C Schiller Park, IL 60176

Albert Dyduch MA-13 Farmers Insurance Agency, Inc.

Ekskluzywne ubezpieczenia. Auta, domy, biznesy. Ponad 30 programów ubezpieczeniowych na zdrowie i ¿ycie. Najwiêksza iloœæ zni¿ek na rynku. Klienci Allstate - 25% zni¿ki.

...........Tel.: (773) 889-8989

SALONY PIÊKNOŒCI NIles Beauty Salon 8146 N Milwaukee Ave,Niles, IL 60714 ...........................Tel.: (847) 518-1740

......................Tel.: (847) 233-0520 Inga Hair Studio 7118 W Higgins, Chicago G-9 PERFECT TAX ...........................Tel.: (773) 792-8100 Podatki, korporacje, apostille. TANIO! 6739 W. Belmont, Chicago Anna’s Beauty Salon ......................Tel.: (773) 407-4402 3148 1/2 N Luna, Chgo, IL 60641 ...........................Tel.: (773) 725-7272 J & K Consultants Inc. 4507 W Lawrence Ave #107, Kaya Hair Studio Chicago, IL 60630-2516 ......................Tel.: (773) 604-5220 3234 N Central Ave., Chicago, IL 60634 ..........................Tel.: (773) 725-0370 MDS Financial Services Inc 4403 W Lawrence Ave Suite 208, Maria’s Hair Chicago, IL 60630 5926 S Archer Ave, Chicago, IL 60638 .....................Tel.: (773) 725-4047 ...........................Tel.: (773) 767-6111

DELIKATESY Alexandra Foods - Pierogi 3304 N. Central, Chicago ...........................Tel.: (773) 282-3820 Andy’s Deli 5442 N Milwaukee, Chicago ...........................Tel.: (773) 6317304 1721 W Division, Chicago ...........................Tel.: (773) 394-3376 4021 W Kinzie, Chicago ...........................Tel.: (773)722-1000 Cicero Deli 3206 N Cicero, Chicago ...........................Tel.: (773) 777-1615

Serenity Hair Design 147 Front St, Wood Dale, IL 60191 ...........................Tel.: (630) 766-6140

Je¿eli chcesz siê z nami og³osiæ, zadzwoñ:

Tel.:

773-286-5990

Pytaj o Magdê, Gra¿ynê lub Gosiê; polishmedia@yahoo.com

www.polishweeklychicago.com DENTYŒCI Belmont-Austin Dental Center Robimy braces 6019 W. Belmont Ave., Chgo, IL 60634 ...........................Tel.: (773) 745-7188

Sugar Hair Care 1737 E Central Rd, Arlington Hts, IL 60005 ............................Tel.: (847) 290-1904 Advantage Dental Care 7300 N western Ave, Chicago ...........................Tel.: (773) 338-8433 Techniques Hair & Skin Care Salon 1 N Northwest Hwy, Park Ridge IL 60068 Avenue Dental Clinic ............................Tel.: (847) 698-0052 Profesjonalne us³ugi dentystyczne. 3518 W Fullerton Ave., Chgo, IL 60647 ............................Tel.: (773) 278-0334 Tete a Tete 7750 N Milwaukee Ave, Niles IL 60714 ............................Tel.: (847) 965-8383 Bertagna Gregory A DDS, 8383 Belmont Ave, River Gr., IL 60171 ...........................Tel.: (708) 452-1200 New Reflection

7750 N Milwaukee Ave, Chicago Big Smile Dental ............................Tel:. (773) 282-8622 2831 N Milwaukee Ave, Chgo, IL 60618 Montrose Deli ..............................Tel.: (773) 772-764 Znakomita jakoœæ, znakomite ceny! European Skin Care Œwie¿e owoce i warzywa. 6305 N Milwaukee, Chicago Bride Small Dental Marina Vitkin D.D.S. Zapraszamy na zakupy! ............................Tel.: (773) 763-6044 5430 N. Milwaukee, Chicago IL 60630 5411 N Montrose, Chicago ............................Tel.: (847) 543-4200 ...............Tel.: (773) 725-6123 XOX Hair Studio 4458 N Milwaukee, Chicago IL 60630 Devon Central Clinic, Ltd., ............................Tel.: (773)-763-6044 6259 N. Milwaukee Ave, Chgo IL 60714 Rich’s Foods ............................Tel.: (773) 631-6607 4747 N Harlem, Harwood Hts ...........................Tel.: (708) 867-6663 Amber Salon & Spa 7633 N Milwaukee, Niles IL 60714 Glamour Dental Care, PC, ............................Tel.: (847) 663-1595 Dr. Monika Tyszkowski DDS, 6825 W. Addison Ave, Chgo IL 60634 ............................Tel.: (773) 736-6610 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

14

Golf Glen Dentistry, Marta Milejczyk, DDS, Dentystyka, kosmetyka, laserowe leczenie chorób i dzi¹se³, implanty, protetyka, leczenie kana³owe, mo¿liwoœæ finansowania. www.golfglendentistry 9301 Golf Rd, Des Plaines, IL 60016 ............................Tel.: (847) 824-7467 Hayes Mary J DDS, 737 N Michigan Ave., Chgo, IL 60611 .............................Tel.:(312) 266-8198 Joyful Dental Care., 6314 N Cicero Ave., Chicago, IL 60646 ............................Tel.: (773) 736-7767 J Kim Dental Ltd., 4044 N Narragansett Ave, Chicago IL 60634 ............................Tel.: (773) 545-4426 Kowalik & Nikolovski DDS, Opieka dentystyczna dla ca³ej rodziny. 6320 W 79th, Burbank, IL 60459 ...........................Tel.: (708) 599-3333 Krinsky Harold J DDS, 4801 W Peterson Ave, Chgo, IL 60646 ............................Tel.: (773) 685-9666 Orland Park Dental 14430 S John Humphrey, Orland Pk ............................Tel.: (708) 364-8900


NASZE STRONY INFO

ORGANIZACJE POLONIJNE

LEKARZE

MA-9

Zwi¹zek Klubów Polskich 5835 W Diversey, Chgo, IL 60639 ...........................Tel.: (773) 745-7799

POLSKI OKULISTA A-11 DR ROMUALD KUZA

Zwi¹zek Podhalan w Ameryce 4808 S Archer Ave, Chgo, IL 60632, ...........................Tel.: (773) 523-7632

Klinika oczna i salon optyczny.

Zwi¹zek Polek w Ameryce 6641 N Northwest Hwy, Chcgo IL 60631 ............................Tel.: (847) 384-1200 American Polish Aero Club 7042 N Milwaukee Ave, Niles IL 60714 ............................Tel.: (847) 647-0911 Chicago Society 5944 N Milwaukee Ave, Chcgo, IL 60646 ...........................Tel.: (773) 775-9595

40 lat praktyki.

Medicare, BCBS. Leczenie

Badanie wzroku $29 przy zakupie okularów.

5352 Milwaukee, Chicago, IL 60630 .................Tel.: (773) 777-7444 MA-8

Back Pain Treatments, LTD. Dr Roman Stochmal, D.N.

Krêgos³up, miêœnie, rwa kulszowa, ultrasound, masa¿e. Przystêpne ceny. 7333 N. Waukegan, Niles IL 60714 ..........................Tel.: (847) 588-3444

Chór Im. Fryderyka Chopina 5833 W Diversey, Chgo, IL 60614 ...........................Tel.: (773) 745-7799

Grand Clinic Honorujemy wiêkszoœæ ubezpieczeñ Dar Serca 2502 N. Harlem Ave, Elmwood Park 3860 N 25th Ave, Schiller Park, IL 60176 ...................................Tel.: (708)-452-1220 ............................Tel.: (847) 671-2711 Hand and Plastic Surgery Associates Katyñ - Families Foundation 7460 W College Dr, Palos Heights 5813 Capri Ln, Morton Grove IL 60053 ...................................Tel.: (708) 448-4222 ............................Tel.: (847) 966-0788 Polish American Hunting Club 5835 W Diversey Ave, Chicago, IL 60639 ............................Tel.: (773) 622-0006

Lin’s Mandarin Chinese Restaurant

Lutnia 3145 N Central Chicago ................................Tel.: (773) 282-5335

5050 N. Cumberland Norridge IL 60706 ........................Tel.: (708) 452-0888

European Restaurant 6900 W 111th Str, Worth IL 60428 ................................Tel.: (708) 448-1211

Michella Terrace 5215-19 W Irving Park Rd, Chicago ...............................Tel.: (773) 286-6710 Capitol Club 4244 N Milwaukee Ave, Chicago ...............................Tel.: (773) 685-1194 Barbakan 5532 W Belmont Chicago ..............................Tel.: (773) 202--8181

Helen’s Restaurant 339 E Irving Park Rd, Wood Dale, IL ................................Tel.: (630) 616-0450 Victoria Restaurant-Banquets 2080 N Mannheim Rd., Northlake ................................Tel.: (847) 877-0713 New Polonia 6101 W Belmont Chicago ................................Tel.: (773) 237-0571

KRONIKA ¯YCZEÑ!

RESTAURACJE/ SALE BANKIETOWE

Polski Instytut Naukowy w Ameryce Chateau Ritz 6100 N Cicero, Chicago, IL 60648 9100 N Milwaukee Ave, Niles, IL 60714 .............Tel.: (773) 286-0500 wew. 367 ...............................Tel.: (847) 298-0700 The Kosciuszko Foundation Retro Cafe & Restaurant 1513 W Harrison St, Chicago, IL 60607 3246 N Central Ave Chicago ............................Tel.: (312) 829-1455 ...............................Tel.: (773) 777-7715 Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce 6005 W Irving Park, Chgo, IL 60634 ....................... Tel.: (773) 777-7150

Gala Banquets 5639 N Milwaukee Ave, Chicago ...............................Tel.: (773) 792-2262

Jolly Inn Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego 6501 W Irving Park, Chicago 6434 W Belmont Ave, Chgo, IL 60634 ...............................Tel.: (773) 736-7606 ....................................Tel.: (773) 276-8341 Zwi¹zek Lekarzy Polskich 5512 W Belmont Ave, Chgo, IL 60641 ...........................Tel.: (773) 777-3388 Zrzeszenie Amerykañsko-Polskie 4808 W Berenice, Chicago, IL .......................Tel.: (773) 282-8555 6276 W Archer, Chicago, IL .......................Tel.: (773) 767-7773 3834 N Cicero, Chicago, IL .......................Tel.: (773) 282-8206

Lone Tree Manor 7730 N Milwaukee Ave, Niles ...............................Tel.: (847) 967-0966 Staropolska Restaurant 5247 W Belmont, Chicago ...............................Tel.: (773) 736-5230 Sza³as Restaurant 5214 S Archer Ave, Chicago ...............................Tel.: (773) 582-0300

White Eagle Stowarzyszenie Emigracji Polskiej 6839 N Milwaukee Ave, Niles IL 60714 1135 N Clever #312, Chgo, IL60642 ...............................Tel.: (847) 647-0660 .......................Tel.: (773) 384-0900

Z£Ó¯ ¯YCZENIA NA £AMACH PROGRAMU

Tel.: 773-286-5990

lub e-mail: polishmedia@yahoo.com

15

Nr 9 PROGRAM 9-15 marca


ROZRYWKA 13:00 Janosik (6 i 7/13) Sobota 03.08 serial przygodowy 15:00 Gdzie diabe³ mówi 00:30 Przysz³oœæ zapisana dobranoc (7 i 8/14) kartami - program serial 02:00 Telezakupy 16:00 10 Extra Mocnych 02:35 Water Planet w Tele5: 16:35 Kochanek z Anglik na barce (4/6) przesz³oœci - film 03:25 Wirus zag³ady (1 erotyczny, od lat 18 2/2) - dramat 18:15 Telezakupy 06:55 JAG - Wojskowe Biuro 21:15 Nocny patrol Œledcze 6 (2 - 4/24) 09:55 Lista przebojów Disco tele 5 Wtorek 03.11 Band¿o - program 10:50 Nosiciel - film 13:05 Eksplozja w metrze - 00:30 Przysz³oœæ zapisana thriller kartami - program 15:05 Obsesja mi³oœci 02:00 Telezakupy dramat 04:00 Benny Hill - program 17:05 Tajemniczy przypadek 05:15 Telezakupy doktora Jekylla i pana 06:00 Wirus zag³ady (2/2) Hyde'a - horror, dramat dozwolone od lat 18 07:55 Disco Band¿o Mix 18:55 Telezakupy 08:55 Superserial: Z 21:55 Nocny patrol Archiwum X sezon 9 (10/20) - serial tele 5 Niedziela 03.09 09:55 Janosik (6/13) 10:55 JAG - Wojskowe Biuro Œledcze 6 (7/24) 00:30 Przysz³oœæ zapisana 11:55 Tropi¹c potwory kartami - program (4/32) - serial 02:00 Telezakupy 13:00 Janosik (8 i 9/13) 02:35 Water Planet w Tele5: 15:00 Oblicza strachu Transporty gigantów (5/13) - serial grozy (2/7) - dok. 15:55 NieŸle klikniêci 03:50 Water Planet w Tele5: 16:05 Korepetycje z seksu Lotniskowiec HMS film erotyczny, Ark Royal (2/9) - dok. od lat 18 04:50 Bunkier œmierci - film 17:35 NieŸle klikniêci bez 07:00 Extra Mocne Light filtra - program 07:30 Superserial: Z 18:20 Telezakupy Archiwum X sezon 9 21:20 Nocny patrol (7 - 10/20) - serial 11:05 WiedŸmin (3 i 4/13) tele 5 Œroda 03.12 serial fantasy 13:05 Hook - film fantasy 16:00 Trzeci kierunek 00:30 Przysz³oœæ zapisana dramat kartami - program 17:45 Z pamiêtnika cheer02:00 Telezakupy leaderki - film 04:00 Benny Hill - program erotyczny, od lat 18 05:15 Telezakupy 19:20 Telezakupy 06:00 Nosiciel - film 22:20 Nocny patrol science-fiction 08:10 Disco Band¿o Mix tele 5 Poniedzia³ek 03.10 09:10 Superserial: Z Archiwum X sezon 9 (11/20) - serial 00:30 Przysz³oœæ zapisana 10:10 Janosik (7/13) kartami - program serial 02:00 Telezakupy 11:05 JAG - Wojskowe Biuro 04:00 Benny Hill - program Œledcze 6 (8/24) 05:15 Telezakupy serial 06:00 Wirus zag³ady 12:05 Efekt Nostradamusa (1/2) - dramat (4/12) - serial 07:55 Disco Band¿o Mix 13:00 Niesamowite historie: program Gniazdo - horror 08:55 Mega katastrofy 14:50 Bestia (9/13) (4 - 5/26) - serial serial 10:55 JAG - Wojskowe Biuro 15:50 NieŸle klikniêci Œledcze 6 (6/24) 16:05 Anarchia - film serial erotyczny, dozwolone 11:55 Si³y specjalne (4/4) od lat 18 serial sensacyjny tele 5

16 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

17:35 NieŸle klikniêci bez filtra - program 18:20 Telezakupy 21:20 Nocny patrol tele 5

Czwartek 03.13

00:30 Przysz³oœæ zapisana kartami - program 02:00 Telezakupy 04:00 Benny Hill - program 05:15 Telezakupy 06:00 Eksplozja w metrze thriller 07:55 Disco Band¿o Mix 08:55 Superserial: Z Archiwum X sezon 9 (12/20) - serial 09:55 Janosik (8/13) serial 10:55 JAG - Wojskowe Biuro Œledcze 6 (9/24) serial sensacyjny 11:55 Stra¿ graniczna 4 (5 i 6/20) - serial 13:00 100% akcji: Polowanie na Eagle One - film akcji 14:45 Geneza (9/12) serial kryminalny 16:00 Skok na seks - film erotyczny, dozwolone od lat 18 17:30 NieŸle klikniêci bez filtra - program 18:15 Telezakupy 21:15 Nocny patrol program rozrywkowy tele 5

Pi¹tek 03.14

00:30 Przysz³oœæ zapisana kartami - program 02:00 Telezakupy 04:00 Benny Hill - program 05:15 Telezakupy 06:00 Hit na bis: Wielki bia³y Ninja - komedia 07:55 Disco Band¿o Mix program 08:55 Superserial: Z Archiwum X sezon 9 (13/20) - serial 09:55 Janosik (9/13) serial 10:55 WiedŸmin (5 i 6/13) serial fantasy 13:00 Wieczór z gwiazdami: Bruce Willis - Hudson Hawk - komedia 15:05 Extra Mocne Light 15:35 Wieczór z gwiazdami: Nick Nolte - Prywatne piek³o - thriller 17:50 Niebezpieczna wspó³lokatorka - film erotyczny, dozwolone od lat 18 19:20 Telezakupy 22:20 Nocny patrol

HOROSKOP BARAN 21.III - 19.IV Zjednasz sobie osoby wokó³ i uda siê ci wiele osi¹gn¹æ w pracy. Jeœli jesteœ samotny, to masz szanse zmieniæ ten stan. BYK 21.IV - 20.V Mo¿esz czuæ siê zmêczony i przepracowany, dlatego jeœli nie musisz, nie bierz nadgodzin i zadbaj o odpoczynek na œwie¿ym powietrzu. BLI NIÊTA 22.V - 21.VI Dobre samopoczucie i nastrój sprawi¹, ¿e uda ci siê wiele osi¹gn¹æ i zrobisz postêpy w karierze. Zainwestuj w reklamê firmy. RAK 21.VI - 22.VII Mo¿esz czuæ siê os³abiony, dlatego zadbaj o siebie. Przyda³yby ci siê wakacje albo choæ kilka dni urlopu, ¿eby odetchn¹æ. LEW 23.VII - 22.VIII Poczujesz siê rozdarty pomiêdzy potrzeb¹ spêdzania czasu z bliskimi a prac¹. Samotni maj¹ szansê poznania kogoœ ciekawego.

PANNA 23.VIII - 22.IX Potrzebna ci bêdzie dobra organizacja czasu. Prze³o¿eni mog¹ wymagaæ od ciebie wiêcej ni¿ do tej pory. Staraj siê nie przepracowywaæ.

WAGA 23.IX - 22.X Dziêki dobremu samopoczuciu uda siê ci zrobiæ postêpy w pracy. Zjednasz sobie kolegów i zrobisz dobre wra¿enie na prze³o¿onych. SKORPION 23.X - 21.XI W pracy nerwowo, wiele siê bêdzie dzia³o i niekoniecznie po twojej myœli. Przyda siê ci cierpliwoœæ i wrodzona wytrzyma³oœæ.

STRZELEC 22.XI - 21.XII Twój œwietny nastrój udzieli siê otoczeniu i dziêki temu uda siê ci osi¹gn¹æ wszystko to na czym ci zale¿y. W pracy dobry czas na negocjacje.

KOZIORO¯EC 22.XII - 19.I Bêdziesz doœæ mocno skoncentrowany na pracy i sprawach finansowych. Staraj siê nie przesadzaæ z iloœci¹ zajêæ. WODNIK 20.I - 18.II Dziêki œwietnemu nastrojowi zjednasz do siebie otoczenie i uda siê ci wiele osi¹gn¹æ w pracy. Zaczniesz wspinaæ siê na szczyty kariery. RYBY 19.II - 20.III Mo¿esz czuæ siê trochê zmêczony, wiêc nie przesadzaj z prac¹. Zadbaj o zdrowie i o odpowiedni¹ iloœæ snu. ZnajdŸ sposób na odstresowanie siê.


NAUKA

Wielkie odkrycia naukowców Bez nauki i naukowców ani rusz. To w³aœnie dziêki nim œwiat idzie do przodu, nauka siê rozwija a wraz z ni¹ nasze ¿ycie. Niestety nie zawsze naukowcy rozs¹dnie wydaj¹ pieni¹dze. Czasami ich “badania” s¹ na poziomie piêcioklasisty. A nasze pieni¹dze wyrzucone w b³oto. Oto niektóre “b³otne” odkrycia naukowców ostatnich lat. Dobry partner dobrym rodzicem

Ludzie pozostaj¹cy w udanych zwi¹zkach partnerskich s¹ dobrymi rodzicami. Te same umiejêtnoœci, które sprawiaj¹, ¿e ludzie tworz¹ udane zwi¹zki partnerskie, pomagaj¹ im w budowaniu dobrych relacji z dzieæmi. Oznacza to np., ¿e poœlubiaj¹c opiekuñcz¹ osobê, mo¿emy oczekiwaæ, ¿e bêdzie ona równie opiekuñcza dla dziecka.

Na randkê tylko z kimœ seksownym

Wszyscy chcemy umawiaæ siê z kimœ seksownym. Zarówno mê¿czyŸni, jak i kobiety po¿¹daj¹ atrakcyjnych seksualnie partnerów. Badani ludzie szybciej reagowali na s³owa wi¹¿¹ce siê z seksapilem. Niezale¿nie od tego, czy wczeœniej zarzekali Marihuana szkodzi Palenie du¿ych iloœci marihuany prowadzi do zmian w mózgu. siê, ¿e wygl¹d nie ma dla nich znaczenia, czy nie. Nowozelandczycy, którzy zaczêli paliæ marihuanê w wieku naChodzisz na "bifory"? Pijesz wiêcej stoletnim i robili to przez d³ugi czas, mieli ni¿sze IQ ni¿ wteCi, którzy przed wyjœciem na imprezê bior¹ udzia³ w tzw. bifody, kiedy zaczynali swoj¹ przygodê z narkotykiem. rze (tak kolokwialnie nazywa siê spotkanie w domu poprzedzaj¹ce wyjœcie na imprezê do miasta), pij¹ wiêcej alkoholu. Jazda po alkoholu niebezpieczna Wraz ze wzrostem stê¿enia alkoholu we krwi, roœnie ryzyko Wiêksze doœwiadczenie to lepsze decyzje poniesienia œmierci w wypadku samochodowym, kiedy si¹Ludzie maj¹cy wiêksze doœwiadczenie podejmuj¹ lepsze dedzie siê za kó³kiem. cyzje. badania pokaza³y m.in., ¿e doœwiadczeni koszykarze leSzpilki szkodz¹ piej oceniali sytuacjê na boisku od tych, którzy dopiero zaczêli Z³e wiadomoœci dla kobiet - buty na wysokich obcasach swoj¹ przygodê z tym sportem. szkod¹ stopom. Udowodniono, ¿e w eleganckich szpilkach Broñ nie dla ludzi z problemami palce u stóp s¹ œciœniête tak mocno, ¿e paznokcie zaczynaj¹ Uczonym z Johns Hopkins School of Public Health uda³o siê wrastaæ w skórê. Jest to nie tylko uci¹¿liwe, ale i mo¿e proudowodniæ, ¿e trzymanie broni z dala od ludzi maj¹cych ró¿newadziæ do powa¿nej infekcji. go rodzaju problemy zapobiega przestêpstwom z jej u¿yciem. Oprac.: jj

Sport to zdrowie

Aktywnoœæ fizyczna ma zbawienny wp³yw zarówno na cia³o, jak i na psychikê. Nastolatki uprawiaj¹ce sport rzadziej chorowa³y na depresjê i nie korzysta³y z u¿ywek.

Wezwij karetkê, gdy masz atak serca

Wezwanie karetki zmniejsza ryzyko, ¿e atak serca skoñczy siê œmierci¹. Podró¿ do szpitala taksówk¹ lub innym œrodkiem transportu trwa d³u¿ej ni¿ podró¿ karetk¹. Ponadto w trakcie takiej podró¿y brakuje ratowników medycznych, którzy od razu profesjonalnie zajêliby siê chorym.

Mê¿czyŸni nie kochaj¹ platonicznie

Mê¿czyŸni s¹ bardziej zainteresowani kontaktem seksualnym ze swoimi przyjació³kami ni¿ kobiety z mê¿czyznami.

17

Nr 9 PROGRAM 9-15 marca


PORADY Dady!

Szukasz szczerej odpowiedzi na nurtuj¹ce Ciê kwestie? Nie masz kogo zapytaæ? Porady Dady s¹ odpowiedzi¹ na Twoje problemy. Tu dowiesz siê prawdy! Mam raka - wiem o tym od miesi¹ca i powiedzia³am o tym tylko mê¿owi. Dzieci s¹ ju¿ doros³e. Lekarz daje mi do 6 miesiêcy ¿ycia. Postanowi³am ten czas wykorzystaæ dla siebie - zabawa, podró¿e, ¿yæ w pe³ni, tak, abym nie ¿a³owa³a tych ostatnich chwil. Jak wyt³umaczyæ mê¿owi, ¿e taki jest mój wybór. Nie chcê podejmowaæ chemii - lekarz da³ mi 10% szans na wyzdrowienie. Chcê siê bawiæ a nie le¿eæ w szpitalu. Mania Droga Maniu bardzo ci wspó³czujê, wyobra¿am sobie co teraz prze¿ywasz. Na pewno miotaj¹ tob¹ ró¿ne emocje i wcale nie jest to dziwne. Myœlê jednak, ¿e o swojej chorobie powinnaœ powiedzieæ dzieciom, tym bardziej, ¿e s¹ ju¿ doros³e, jak równie¿ podj¹æ leczenie - choæbyœ mia³a 1% szans na wyzdrowienie. Kobieto, musisz walczyæ, byæ dobrej myœli, a czas oczywiœcie wykorzystaj jak zechcesz. Podczas chemioterapii nie le¿y siê w szpitalu, tylko chodzi na zabiegi, które trwaj¹ kilka godzin raz na kilka tygodni. Uwierz mi, znam takie osoby, które dosta³y tak jak ty od lekarza wyrok, ale dziêki w³asnej determinacji i podjêciu leczenia ¿yj¹ do dziœ i czuj¹ siê dobrze. Pytasz, jak wyt³umaczyæ mê¿owi swój wybór? Prawdê powiedziawszy twój wybór jest bardzo egoistyczny, poniewa¿ z tego co piszesz wnioskujê, ¿e nie zale¿y ci na ¿yciu, brakuje ci si³y do walki z chorob¹. Nie myœlisz, ¿e gdy odejdziesz to zostawisz ¿yj¹cych w wielkim smutku i ¿a³obie, z poczuciem winy, ¿e nie zrobili wszystkiego, by ciê ratowaæ i odwieœæ od nies³usznej decyzji. Bardzo ciê proszê, podejmij walkê z chorob¹, a gdy j¹ pokonasz bêdziesz mia³a jeszcze du¿o czasu na przyjemnoœci dla siebie i na pewno tym uszczêœliwisz rodzinê. Dada Kolumna Porady Dady nie jest prowadzona przez licencjonowanych lekarzy/psychoterapeutów. W kolumnie tej znajdziesz osobist¹ refleksjê czy te¿ poradê na drêcz¹ce ciê pytania. To tak, jakbyœ siedzia³/a z przyjació³k¹/elem na kanapie przy kawie czy piwie... Piszcie polishmedia@yahoo.com lub na adres redakcji 5122 W. Belmont Ave., Chicago, IL 60641

18 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

POLSKA

Jakie imiê nadaæ Z tym problem borykaj¹ siê rodzice jeszcze zanim na œwiat przyjdzie ich dziecko. Dziêki badaniom mo¿emy poznaæ wczeœniej p³eæ dziecka i tym samym wybraæ dla niego imiê. Oto najpopularniejsze i najrzadsze imiona dzieci w Polsce. Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek: Julia, Zuzia, Majka, Lena, Zofia.

Najpopularniejsze imiona dla ch³opaków: Jakub, Kacper, Filip, Szymon, Jan, Antoni.

Najmniej popularne imiona dla dziewczynek:

Charlotte, Chiara, Cynthia, Jessica, Bronis³awa, Aneta, Bogna i Jolanta.

Najmniej popularne imiona dla ch³opców:

Alvaro, Collin, Fabio, Fiodor, Gromos³aw, Jaros³aw, Klemens i Zbigniew.

Najbardziej niezwyk³e imiona wœród dzieciaków to: Fontanna, Magnolia, Maria Antonina oraz Amadeusz, Noe i Odolan.

Rok 2013 równie¿ zaowocowa³ w potomstwo wœród gwiazd. A oto jakie imiona wybierali dla swoich pociech celebryci:

-

Milan - syn Shakiry, North West - dziecko Kim Kardashian, George, czyli Royal Baby dziecko ksiê¿nej Kate i Williama, Marta - córka Agnieszki Popielewicz, Bruno - synek Olgi Bo³¹dŸ, Mela - córka Ani D¹browskiej. Oprac.: Pelagia


KONTROWERSJE

Najbogatsi mordercy

dziny. Jej ojciec - Andrew, by³ tak sk¹py, ¿e w domu nie by³o hydrauliki. Byæ mo¿e to sk³oni³o Lizzie do tak brutralnego czynu, jakim by³o morderstwo ojca i macochy. Ojciec zosta³ uderzony 10-11 razy ostrym toporem, zaœ macocha a¿ 19 razy. Lizzie, ku zdziwieniu wszystkich, zosta³a uniewinniona z zaKto powiedzia³, ¿e morduj¹ tylko rzucanych jej czynów i rozpoczê³a pe³ne najbiedniejsi. Historia jest pe³na przepychu ¿ycie za ojca pieni¹dze. Pomimo przypadków, kiedy to za tego, ¿e sprawa po latach powróci³a na morderstwami stali ludzie majêtni. œwiat³o dzienne, kiedy przypadkiem odnaleziono pamiêtnik Lizzie, jej zbrodni nie Oto bogacz - morderca. udowodniono nigdy. Ca³a sprawa mia³e miejsce w roku 1892. Lizzy zmar³a w wieku Lizzie Borden Pochodzi³a z bogatej, ale bardzo sk¹pej ro- 66 lat na zapalenie p³uc. Oprac. jj

20 PROGRAM www.tygodnikprogram.com


LEKARZ RADZI

10 naturalnych antybiotyków Okres zimowo-wiosenny sprzyja wszelkim chorobom i przeziêbieniom. Wiele osób udaje siê do lekarza i prosi o antybiotyk. Zbyt czêste stosowanie antybiotyków sprawia, ¿e nasz organizm uodparnia siê na te specyfiki i staje siê bezbronny. Czasami warto zastosowaæ naturalne antybiotyki. Oto nasza podpowiedŸ jakie. Czosnek

Ju¿ nasze prababcie wiedzia³y, ¿e na przeziêbienie, zapaleniu zatok, ból gardla, grypê czy zaburzenia jelitowe jest dobry czosnek. Dzia³a on bakteriobójczo, skutecznie niszczy paciorkowce i gronkowce, które wywo³uj¹ zatrucia pokarmowe, zapalenia p³uc i miêœnia sercowego. Ponadto regularne spo¿ywanie czosnku poprawia kr¹¿enie krwi, obni¿a poziom z³ego cholesterolu i ciœnienie krwi, oraz chroni przed nowotworami. Czosnek najskuteczniejszy jest, gdy spo¿ywamy go na surowo, wiêc niech nam specyficzny zapach nie przeszkadza, gdy¿ liczy siê nasze zdrowie.

Cebula

Cebula, a dok³adnie sok z cebuli to kolejny naturalny antybiotyk, który niszczy bakterie odpowiedzialne za infekcje skóry, przyspiesza leczenie ran, czyraków, tr¹dziku, oparzeñ. Ponadto sprawdza siê w leczeniu zapalenia zatok i oskrzeli, kaszlu, gor¹czce, przeziêbieniu. Jak przygotowaæ dobry sok z cebuli? Nic trudnego - wystarczy pokroiæ cebulê na kawa³ki, dodaæ miód i odrobinê soku z cytryny, odstawiæ w ciep³e miejsce, od czasu do czasu mieszaj¹c, po czym przecedziæ i gotowe.

Sza³wia lekarska

Sza³wia ma bogate zastosowanie, a najbardziej sprawdza siê przy leczeniu grypy i zaka¿eñ, ³agodzi zapalenie dzi¹se³, migda³ków i gard³a. Napar z sza³wii wspomaga trawienie, przeciwdzia³a wzdêciom, reguluje menstruacje.

Cynamon

Olejek eteryczny z kory cynamonowej ma w³aœciwoœci przeciwzapalne, antybakteryjne i antygrzybicze. Pomaga w walce z wypryskami i tr¹dzikiem. Cynamon stosuje siê w przypadku niestrawnoœci, wzdêæ, biegunce i md³oœciach. Stosowany zewnêtrznie ³agodzi bóle miêœni i œciêgien.

Sosna zwyczajna

Olejek sosnowy dzia³a bakteriobójczo, przeciwkaszlowo i wykrztuœnie. Zalecany jest przy zapaleniu oskrzeli, krtani, kaszlu. Ulgê w przeziêbieniu i katarze przynosz¹ k¹piele z wykorzystaniem suszonego igliwia. Olejek terpentynowy, uzyskiwany z ¿ywicy sosnowej, stosowany miejscowo leczy bóle reumatyczne i pobudza kr¹¿enie krwi. Oprac. ms

¯urawina

K¥CIK SPORTOWY

¯urawina ma silne w³aœciwoœci antybakter yjne, dlatego sprawdza siê w leczeniu infekcji wywo³anych m.in. przez E. Coli, g³ównie zaka¿eñ dróg moczowych. Ponadto zapobiega próchnicy i chorobom dzi¹se³. Sok z ¿urawiny zmniejsza ryzyko zawa³u i hamuje rozwój komórek nowotworowych.

Propolis czyli kit pszczeli

Propolis ma silne antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne w³aœciwoœci. Zwalcza choroby infekcyjne, jak opryszczkê, grypê, zapalenie oskrzeli czy zatok oraz migda³ków. Ponadto mo¿na go stosowaæ przy wypryskach, czyrakach, pomaga w leczeniu wrzodów, przy zaparciach, i nie¿ycie ¿o³¹dka. Wzmacnia uk³ad odpornoœciowy.

Tymianek

Tymiankowy olejek eteryczny ma w³aœciwoœci przeciwpaso¿ytnicze, grzybobójcze i bakteriobójcze. Dzia³a rozkurczaj¹co i wykrztuœnie. Zalecany jest tak¿e przy problemach z trawieniem i zapaleniu skóry.

Oregano

Oregano ma w³aœciwoœci przeciwgrzybiczne, antybakteryjne i przeciwpaso¿ytnicze. Stosuje siê go w przypadku zapalenia oskrzeli, zaburzeñ trawienia, wzdêciach, dzia³a przeciwbiegunkowo. Stosowane zewnêtrznie uœmierza bóle reumatyczne i migrenowe.

Bazylia

Bazylia dzia³a przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Zalecana jest przy niestrawnoœci i braku apetytu, pomaga leczyæ wzdêcia, stany zapalne gard³a. Kompresy z bazylii ³agodz¹ bóle migrenowe i zmniejszaj¹ obrzêki.

T-Mobile Ekstraklasa

sezon 2013/2014 Wyniki 23. kolejki

Jagiellonia 2:2 Podbeskidzie Pogoñ 5:1 Lech Widzew 1:1 Piast Górnik 0:3 Legia

Korona 1:1 Zag³êbie Wis³a 3:1 Cracovia Œl¹sk 2:3 Ruch Zawisza 0:3 Lechia

Tabela po 23 kolejce:

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Legia Warszawa Wis³a Kraków Ruch Chorzów Górnik Zabrze Lech Poznañ Pogoñ Szczecin Zawisza Bydgoszcz Jagiellonia Bia³ystok

49 43 38 38 37 36 32 30

Lechia Gdañsk Cracovia Kraków Piast Gliwice Korona Kielce Œl¹sk Wroc³aw Zag³êbie Lubin Podbeskidzie Bielsko-Bia³a 16. Widzew £ódŸ

30 30 28 27 24 21 21 16

21

Nr 9 PROGRAM 9-15 marca


06:50 Dzika Polska; serial dok. 07:30 TOMASZ LIS NA ¯YWO; 00:05 No¿em i widelcem - odc. 5; talk-show magazyn kulinarny 08:30 Informacje kulturalne 00:25 Znak Or³a - odc. 10; serial 08:50 Z³otopolscy; telenowela 01:00 Pytanie na œniadanie 09:20 Fascynuj¹ce Œl¹skie 03:50 Tygodnik.pl; magazyn Sebastian Kawa 04:40 Galeria - odc. 127; serial 09:55 Galeria - odc. 128; serial 05:00 Barwy szczêœcia; serial 10:20 Polonia w Komie 05:25 £amig³ówka 10:30 Teleexpress 05:35 Wiadomoœci 10:50 £amig³ówka 05:50 Blondynka - odc. 19; serial 10:55 Kazimierz Kowalski 06:45 Made in Poland; teleturniej zaprasza 07:20 Kulturalni PL - (183); 11:50 Barwy szczêœcia; serial magazyn 12:25 Informacje kulturalne 08:20 Naszaarmia.pl 12:45 Dobranocka 08:50 Z³otopolscy; telenowela 13:00 Wiadomoœci 09:20 Studio Wschód 13:25 Sport i Pogoda 09:55 Galeria - odc. 127; serial 13:40 £amig³ówka 10:20 Polonia w Komie 13:50 Ojciec Mateusz - odc. 127; 10:30 Teleexpress serial kryminalny TVP 10:50 £amig³ówka 14:45 Polonia w Komie 10:55 Mak³owicz w podró¿y 15:00 Polonia 24 Podró¿ 13 Austria - "Narty 15:45 Hala odlotów; talk-show u Amadeusza" (51) 16:30 Nie ma jak Polska 11:25 Saga rodów; magazyn odc. 43 Po zdrowie i urodê 11:50 Barwy szczêœcia; serial cz. 1; magazyn 12:25 Cafe Historia; program 17:05 Po prostu - program 12:45 Dobranocka - Miœ Uszatek Tomasza Sekielskiego 13:00 Wiadomoœci 17:45 Galeria - odc. 128; serial 13:25 Sport i Pogoda 18:10 £amig³ówka 13:40 £amig³ówka 18:15 Szeœæ milionów sekund 13:50 G³êboka woda - sezon II odc. 2/19; serial TVP odc. 9/12; serial TVP 18:45 Dobranocka 14:45 Polonia w Komie 19:00 Wiadomoœci 15:00 Polonia 24 19:25 Sport i Pogoda 15:45 TOMASZ LIS NA ¯YWO 19:45 Ojciec Mateusz - odc. 127; 16:50 Fascynuj¹ce Œl¹skie serial kryminalny TVP Sebastian Kawa 20:35 Polonia 24 17:20 Naszaarmia.pl 21:10 Polonia w Komie 17:45 Galeria - odc. 127; serial 21:20 Barwy szczêœcia; serial 18:10 £amig³ówka 21:55 Po prostu - program 18:15 Znak Or³a - odc. 10; serial Tomasza Sekielskiego 18:45 Dobranocka - Miœ Uszatek 22:30 Informacje kulturalne 19:00 Wiadomoœci 22:45 Polska i œwiat z histori¹ w 19:25 Sport i Pogoda tle - Czas ¿ycia, czas 19:45 G³êboka woda - sezon II zag³ady; cykl reporta¿y odc. 9/12; serial TVP 23:05 Zakoñczenie dnia 20:35 Polonia 24 tv polonia Œroda 03.12 21:10 Polonia w Komie 21:20 Barwy szczêœcia; serial 21:50 TOMASZ LIS NA ¯YWO 00:05 Ex Libris - odc. 161 22:40 Fascynuj¹ce Œl¹skie 00:25 Rozalka Olaboga - odc. 4 Sebastian Kawa 01:00 Pytanie na œniadanie 23:05 Zakoñczenie dnia 04:00 Polonia 24 04:40 Galeria - odc. 129; serial tv polonia Wtorek 03.11 05:00 Barwy szczêœcia; serial 05:25 £amig³ówka 00:25 Szeœæ milionów sekund 05:35 Wiadomoœci odc. 2/19; serial TVP 05:50 G³êboka woda - sezon II 01:00 Pytanie na œniadanie odc. 9/12 ; serial TVP 04:00 Polonia 24 06:50 Nie ma jak Polska 04:40 Galeria - odc. 128; serial 07:25 Sztuka ¿ycia 05:00 Barwy szczêœcia; serial 07:55 Po prostu - program 05:25 £amig³ówka Tomasza Sekielskiego 05:35 Wiadomoœci 08:30 Notacje - Marcin Król. O 05:50 Czas honoru - odc. 74 mediach przy Okr¹g³ym tv polonia

Poniedzia³ek 03.10

22 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

Stole; cykl dok. 08:50 Z³otopolscy; telenowela 09:15 "Wojsko Polskie w NATO i UE" 09:55 Galeria - odc. 129; serial 10:20 Polonia w Komie 10:30 Teleexpress 10:50 £amig³ówka 10:55 Program rozrywkowy 11:50 Barwy szczêœcia; serial 12:25 Wilnoteka; magazyn 12:45 Dobranocka 13:00 Wiadomoœci 13:30 Sport i Pogoda 13:45 £amig³ówka 13:50 Siostry odc.11/13; serial 14:45 Polonia w Komie 15:00 Polonia 24 15:45 Kabaretowy Klub Dwójki 16:45 Mój tatuœ kat 24’:reporta¿ 17:15 Made in Poland; teleturniej 17:45 Galeria - odc. 129; serial 18:10 £amig³ówka 18:15 Rozalka Olaboga - odc. 4; serial 18:40 Dobranocka 19:00 Wiadomoœci 19:25 Sport i Pogoda 19:45 Siostry odc.11/13; serial 20:35 Polonia 24 21:10 Polonia w Komie 21:20 Barwy szczêœcia; serial 21:50 Kabaretowy Klub Dwójki 22:40 Wilnoteka; magazyn 22:55 Zakoñczenie dnia

Pik-Pok - Wiercipiêtka; serial animowany 13:00 Wiadomoœci 13:25 Sport 13:35 Pogoda 13:45 £amig³ówka 13:55 Komisarz Alex - odc. 28; serial kryminalny TVP 14:45 Polonia w Komie 15:00 Polonia 24 15:45 Glina - odc. 6/12; serial 16:45 Prawdziwy koniec zimnej wojny 53'; film dok. 17:45 Galeria - odc. 130; serial 18:10 £amig³ówka 18:15 Plecak pe³en przygód odc. 6/13; serial 18:45 Dobranocka 19:00 Wiadomoœci 19:25 Sport 19:30 Pogoda 19:45 Komisarz Alex - odc. 28; serial kryminalny TVP 20:35 Polonia 24 21:10 Polonia w Komie 21:20 Barwy szczêœcia; serial 21:55 Prawdziwy koniec zimnej wojny 53'; film dok. 22:50 Informacje kulturalne 23:05 Zakoñczenie dnia tv polonia

Pi¹tek 03.14

00:00 Wilnoteka; magazyn 00:25 Powrót do Wiklinowej Zatoki - odc. 4/7 tv polonia Czwartek 03.13 00:40 Powrót do Wiklinowej Zatoki - odc. 5/7 00:25 Plecak pe³en przygód 01:00 Pytanie na œniadanie odc. 6/13; serial 04:00 Polonia 24 01:00 Pytanie na œniadanie 04:40 Galeria - odc. 131; serial 04:00 Polonia 24 05:00 Barwy szczêœcia; serial 04:40 Galeria - odc. 130; serial 05:25 £amig³ówka 05:00 Barwy szczêœcia; serial 05:35 Wiadomoœci 05:25 £amig³ówka 05:50 M jak mi³oœæ - odc. 1037; 05:35 Wiadomoœci serial TVP 05:50 M jak mi³oœæ - odc. 1036; 06:50 Komisarz Alex - odc. 28; serial TVP serial kryminalny TVP 06:45 Siostry - odc. 11/13; 07:35 Zapiski £azêgi - Daleko serial obyczajowy TVP nad zalewem; felieton 07:45 Testament von 07:50 Jak to dzia³a - program Olszewskiego 26'; dok. 08:25 Z³otopolscy; telenowela 08:15 Ciep³o na lata - S³oñce, 09:00 Hala odlotów; talk-show woda, wiatr - budynki 09:55 Galeria - odc. 131; serial ekologiczne; magazyn 10:20 Polonia w Komie 08:35 Z³otopolscy; telenowela 10:30 Maestro Bernard £adysz 09:00 Tygodnik Kulturalny 10:45 £amig³ówka 09:55 Galeria - odc. 130; serial 10:55 Cztery pory roku i 10:20 Polonia w Komie 10 - lecie grupy Mo Carta 10:30 Teleexpress (PaKA 2007) - (2) 10:45 £amig³ówka 11:50 Barwy szczêœcia; serial 10:55 Kabaretowy Klub Dwójki 12:25 Ex Libris - odc. 162; 11:50 Barwy szczêœcia; serial magazyn 12:25 Informacje kulturalne 12:45 Dobranocka 12:45 Dobranocka - Ma³y pingwin 13:00 Wiadomoœci


ZAPROGRAMUJ SOBIE TYDZIEÑ 13:30 Sport i Pogoda 13:45 £amig³ówka 13:50 Na dobre i na z³e odc. 548; serial TVP 14:45 Polonia w Komie 15:00 Polonia 24 15:45 Klucznik 80'; dramat 17:45 Galeria - odc. 131; serial 18:10 £amig³ówka 18:15 Powrót do Wiklinowej Zatoki - odc. 4 i 5/7 18:45 Dobranocka 19:00 Wiadomoœci 19:25 Sport i Pogoda 19:45 Na dobre i na z³e; serial 20:40 Polonia 24 21:15 Polonia w Komie 21:20 Barwy szczêœcia; serial 21:55 Klucznik 80'; dramat 23:15 Maestro Bernard £adysz 23:35 Zakoñczenie dnia

17:50 18:45 19:00 19:20 19:35

M jak mi³oœæ - odc. 1038 Dobranocka Wiadomoœci Sport i Pogoda Czas honoru - odc. 75; serial TVP 20:25 Koncert ¿yczeñ 20:45 Polacy tu i tam; magazyn 21:20 Bo oszala³em dla niej 98'; komediodramat 23:00 Zakoñczenie dnia tv polonia

Niedziela 03.16

00:20 Galeria; serial obyczajowy 01:20 Polacy tu i tam; magazyn 01:50 Zapiski £azêgi - Daleko nad zalewem; felieton 02:00 £amig³ówka 02:05 Awantura o Basiê odc. 2/12; serial TVP 02:40 Ziarno tv polonia Sobota 03.15 03:10 Tygrysy Europy odc. 9/18; serial 00:00 Z³otopolscy - odc. 896 04:15 Koncert ¿yczeñ odc. 899; telenowela TVP 04:30 Saga rodów - Ród Lechów; 01:55 Polonia 24 magazyn 02:40 Za³oga Eko - odc. 7 04:55 Miêdzy ziemi¹ a niebem Kompostowanie; magazyn 05:00 Anio³ Pañski 03:05 Ciep³o na lata; magazyn 05:10 Miêdzy ziemi¹ a niebem 03:25 Program rozrywkowy 05:45 Pod Tatrami; cykl reporta¿y 04:20 Wiêzy krwi - odc. 12/13; 06:00 Transmisja Mszy Œwiêtej serial TVP 07:40 Ch³opaki z Sosnowca 05:10 £amig³ówka cz. 1; koncert 05:20 Koncert ¿yczeñ 08:25 Polonia w Komie 05:40 Ojciec Mateusz - odc. 127; 08:40 Okrasa ³amie przepisy serial kryminalny TVP 09:05 Alchemia zdrowia i urody; 06:30 Mak³owicz w podró¿y; magazyn magazyn kulinarny 09:25 Dzika Polska; dok 07:00 Na dobre i na z³e; serial 09:55 Made in Poland; teleturniej 08:00 Prawdziwy koniec zimnej 10:25 £amig³ówka wojny 53'; film dok. 10:30 Teleexpress 09:00 Kulturalni PL - (184); 10:50 M jak mi³oœæ - odc. 1039 magazyn 11:45 W Polskê idziemy... czyli 10:00 S³ownik polsko@polski jubileusz Wies³awa Go³asa 10:25 £amig³ówka 12:40 Dobranocka 10:30 Teleexpress 13:00 Wiadomoœci 10:55 M jak mi³oœæ - odc. 1038; 13:25 Sport i Pogoda serial TVP 13:45 Blondynka - odc. 20; serial 11:50 "Zawsze gorzej mo¿e byæ" 14:40 Pamiêtaj o mnie; koncert - koncert poœwiêcony ¿yczeñ pamiêci Jerzego 15:00 Tygodnik.pl; magazyn Wasowskiego (34. 16:00 Tygrysy Europy Przegl¹d Piosenki odc. 9/18; serial Aktorskiej); koncert 17:05 Dzika Polska; dok. 12:45 Dobranocka - Kulfon co z 17:35 Ciep³o na lata; magazyn ciebie wyroœnie 17:45 £amig³ówka 13:00 Wiadomoœci 17:50 M jak mi³oœæ; serial TVP 13:25 Sport i Pogoda 18:40 Dobranocka 13:45 Czas honoru - odc. 75; 19:00 Wiadomoœci serial TVP 19:20 Sport i Pogoda 14:35 Koncert ¿yczeñ 19:40 Blondynka - odc. 20; serial 15:00 Polacy tu i tam - magazyn 20:30 Koncert ¿yczeñ 15:40 Bo oszala³em dla niej 20:50 Tygodnik.pl; magazyn 98'; komediodramat 21:45 Kulturalni PL; magazyn 17:20 S³ownik polsko@polski 22:40 Saga rodów; magazyn 17:45 £amig³ówka 23:05 Zakoñczenie dnia

TELE5 POLECA:

GLINY film akcji, 113 min, Hongkong 1999 Sobota, 10:50 Re¿yseria: Benny Chan Scenariusz: Benny Chan, Bey Logan Wystêpuj¹: Nicolas Tse, Stephen Fung, Sam Lee, Grace Yip, Eric Tsang, Toru Nakamura i inni. W Hongkongu dochodzi do zuchwa³ej kradzie¿y materia³ów wybuchowych zleconej przez jednego z cz³onków japoñskiej triady Akatore. Policja obawia siê, ¿e œmiercionoœne ³adunki trafi¹ w rêce terrorystów z ca³ego œwiata. Czas nagli, a konwencjonalne metody œledcze stosowane przez stró¿ów prawa nie przynosz¹ ¿adnych rezultatów. Do akcji wkracza grupa m³odych adeptów akademii policyjnej. Trzej studenci nie s¹ bynajmniej prymusami uczelni. Wrêcz przeciwnie, zostali usuniêci z akademii za brak dyscypliny. Inspektor Chan chce, aby m³odzi mê¿czyŸni przeniknêli do struktur mafijnych i dostarczyli na ich temat informacji.

KINO

Niesamowity Spider-Man 2 W drugiej czêœci "Niesamowitego Spider-Mana" Peter Parker (Andrew Garfield) musi dzieliæ swój czas na walkê ze z³oczyñcami w kostiumie SpiderMana i pielêgnowanie zwi¹zku z Gwen Stacy (Emma Stone). Tym razem jego g³ównym wrogiem jest Electro (w tej roli Jamie Foxx). Ch³opak musi dotrzymaæ obietnicy z³o¿onej ojcu ukochanej i za wszelk¹ cenê chroniæ dziewczynê. UCZ SIÊ Z NAMI

ANGIELSKI Z WY¯SZEJ PÓ£KI boost - podnosiæ, popychaæ, zwiêkszaæ, poprawiaæ, wzmacniaæ, poprawka, wzmocnienie, podwy¿ka, to help something to increase, improve, or become more successful. Their share price climbed again today, boosted by rising sales. A drug that boosts serotonin levels in the body. An attempt to boost the minister's popularity. boost morale/confidence: The change of management has boosted morale throughout the company. boost - propagowaæ, reklamowaæ, kampania reklamowa, promocja, to try to make people want to buy a product, visit a place etc, by talking about it publicly in a very positive way. His new talk show will get a boost from Mariah. boost or boost up - to lift someone up, so that they can reach something that is high up.

23

Nr 9 PROGRAM 9-15 marca


ROZRYWKA

KRZY¯ÓWKA Nabór na uczelniê

Autorka ¯abusi

Imiê £êckiej

Porêcza kredyt

2

£¹ka leœna

Elizabeth dla przyjació³

Na cztery ko³a

1

4 Kraj z Sajd¹

Rozwi¹zania z bie¿¹cego numeru nale¿y nadsy³aæ do 11 marca 2014 roku na kartkach pocztowych pod adresem redakcji: 5122 W. Belmont, Chicago, IL 60641. OdpowiedŸ do #4: ST¥GIEW. Litery z pól oznaczonych cyframi, utworz¹ rozwi¹zanie. Nagrodê za rozwi¹zanie krzy¿ówki z #4 wylosowa³y panie Wanda Madej i Zofia Serwatko z Chicago. Nagroda, gad¿et ufundowany przez itvn do odebrania w biurze - tel.773.286.5990. Gratulujemy!!!

Cicha mowa

HUMOR

3 Trzonek siekiery

Fobia

6

99 ABSURDÓW

Absurd Nr 43

W Teksasie (USA) obowi¹zuje zakaz uprawiania seksu w samochodach. Policjant, który nakryje parê na gor¹cym uczynku, zanim zbli¿y siê do "miejsca przestêpstwa" ma obowi¹zek trzykrotnie nacisn¹æ klakson w radiowozie i odczekaæ dwie minuty.

24 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

Spotykaj¹ siê dwa rekiny: - Wspania³a uczta. Niedaleko zaton¹³ statek z wycieczk¹ puszystych! - Ja mam doœæ. Tydzieñ temu trafi³em na statek z ruskimi emerytami. Do tej pory rzygam medalami! QUIZ

Mowa cia³a 1. Trzymanie r¹k na biodrach œwiadczy o: a. chêci ucieczki b. pewnoœci siebie c. mobilizacji i agresji 2. Naœladowanie gestów rozmówcy jest oznak¹: a. zainteresowania b. znudzenia c. zmêczenia 3. Krzy¿owanie r¹k za szyj¹ œwiadczy o: a. otwartoœci na dyskusjê b. braku zainteresowania c. chêci opuszczenia dyskusji 4. Drapanie siê palcem

a. b. c. 5. a. b. c. 6. a. b. c.

wskazuj¹cym za uchem, to gest oznaczaj¹cy: w¹tpliwoœæ i niepewnoœæ pewnoœæ siebie chêæ wypowiedzenia siê Przenoszenie ciê¿aru cia³a z jednej stopy na drug¹ to objaw: zainteresowania zmêczenia znudzenia Przykrycie uœcisku d³oni drug¹ d³oni¹ œwiadczy o: wrogoœci serdecznoœci fa³szywoœci

Odpowiedzi: 1.c, 2.a, 3.a, 4.a, 5.c, 6.b

5


ZDROWO I SMACZNIE

Imbir Imbir jest roœlin¹ ciesz¹c¹ siê popularnoœci¹ na ca³ym œwiecie i niew¹tpliwie jest jedn¹ z najstarszych roœlin leczniczych. My znamy j¹ przede wszystkim jako przyprawê i ma³o kto wie, jakie zbawienne dla naszego zdrowia w³aœciwoœci posiada. Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ imbiru jest k³¹cze. To w nim wystêpuj¹ wyj¹tkowe olejki eteryczne, które nadaj¹ tej roœlinie niezwyk³y aromat. Oto w³aœciwoœci lecznicze tej niezwyk³ej roœliny: - afrodyzjak - sk³adnik produktów modeluj¹co – wyszczuplaj¹cych - wspomaga zwalczanie cellulitu - zwiêksza ukrwienie mózgu - wspomaga pamiêæ oraz koncentracjê - sk³adnik leków przeciwreumatycznych - ³agodzi przeziêbienia i stany grypowe - dzia³a przeciwbólowo, przeciwgor¹czkowo i przeciwzapalnie - ³agodzi ból - dzia³a przeciwwymiotne - obni¿a stê¿enie cholesterolu - dzia³a przeciwobrzêkowo - u³atwia trawienie - obni¿a ciœnienie krwi - odchudza - zwiêksza tempo przemiany materii.

Adwokat - William Murakowski By³y prokurator z d³ugoletnim doœwiadczeniem, licencjonowany w stanie Indiana i Illinois

l BANKRUCTWA l l l

- rozdzia³ 7, 11 i 13 - modyfikacja po¿yczek - obrona przed foreclosure PODATKI ROZWODY I PRAWO RODZINNE WYKROCZENIA KRYMINALNE

Bezp³atna konsultacja w ka¿d¹ œrodê od godz. 1pm w biurze przy 6914 W. North, Chicago, IL 60707

Kancelaria prawna 15 N Northwest Hwy, Park Ridge, 60068

847-840-3704

Herbataka imbirowa Na przeziêbienia i poprawê kr¹¿enia polecamy herbatkê imbirow¹. Oto jak j¹ przygotowaæ: - kawa³ek œwie¿ego imbiru - 1 ³y¿ka miodu - 1 ³y¿ka cukru - sok z 1 cytryny Zetrzyj obrany imbir na gêstej tarce. Na litr wody wrzuæ du¿¹ ³y¿kê sto³ow¹ utartej masy i wstaw garnek na ogieñ. Gotuj 20 minut. Po ugotowaniu dodaj miód, cukier i sok z cytryny. PrzecedŸ i pij póki gor¹ce.

25

Nr 9 PROGRAM 9-15 marca


14:35 Project Runway program 15:20 SOS Uroda - program 05:15 Miasto Kobiet - talk 15:45 W niewoli przesz³oœci show - telenowela 06:05 Magiel Towarzyski 06:40 Kuchnia w plecaku - 16:35 Rozmowy w toku 17:20 Szpital - serial dok. 18:10 Ukryta prawda - serial 07:10 Lekarze - serial 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 08:00 Dzieñ dobry TVN 19:40 Uwaga! - program 10:10 Magiel Towarzyski 20:00 Na Wspólnej - serial 10:45 X Factor - program 20:30 W-11 Wydzia³ 11:55 Nowy Gad¿et Œledczy - serial 12:20 Kod szczêœcia - serial 21:05 Sama s³odycz - serial 13:15 Sophie Grigson w 21:55 Uwaga! Pirat krajach Dalekiego Wschodu - serial dok. 22:35 Polscy faraonowie Nieznany kap³an 13:45 Na Wspólnej 23:25 Istny raj - film Omnibus - serial 01:20 W-11 Wydzia³ Œledczy 15:15 Uwaga! Pirat 01:50 Szpital - serial 15:55 Doradca smaku 02:35 Ukryta prawda - serial 16:05 Polak potrafi 16:30 Ugotowani - program 03:20 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 17:20 Prawo Agaty - serial 18:10 Na jêzykach - program 04:35 Uwaga! - program 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:50 SOS Uroda - program 19:40 Uwaga! - program itvn Wtorek 03.11 20:00 Lekarze - serial 20:55 Project Runway 05:15 W niewoli przesz³oœci program - telenowela 21:45 Miasto Kobiet 22:35 Superwizjer - program 06:00 Serwis pogodowy 06:12 Prognoza narciarska 23:00 X Factor - program 06:20 W-11 Wydzia³ 00:05 Prawo i medycyna Œledczy - serial serial 06:50 Na Wspólnej - serial 00:55 Uwaga! Pirat 01:35 SAMOCHÓD MARZEÑ: 07:15 Dzieñ dobry TVN 09:50 Sêdzia Anna Maria kup i zrób - program Weso³owska 02:15 Wizerunek kobiety 10:35 Rozmowy w toku piêkno zniewolone 03:15 Na jêzykach - program 11:15 Ukryta prawda - serial 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 12:00 Serwis pogodowy 12:10 W niewoli przesz³oœci 04:35 Uwaga! - program - telenowela 04:50 Nowy Gad¿et 13:00 Szpital - serial itvn Poniedzia³ek 03.10 13:45 Pan i pani Pells telenowela 05:15 W niewoli przesz³oœci 14:35 Sama s³odycz - serial 15:20 Zawody - program - telenowela 15:45 W niewoli przesz³oœci 06:00 Serwis pogodowy - telenowela 06:12 Prognoza narciarska 16:35 Rozmowy w toku 06:20 Polscy faraonowie 17:20 Szpital - serial Niezwyk³a królowa 18:10 Ukryta prawda - serial dok. 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 07:15 Dzieñ dobry TVN 19:40 Uwaga! - program 09:50 Sêdzia Anna Maria 20:00 Na Wspólnej - serial Weso³owska 20:30 W-11 Wydzia³ Œledczy 10:35 Rozmowy w toku 21:05 Prawo Agaty - serial talk show 11:15 Ukryta prawda - serial 21:55 Kuba Wojewódzki 22:45 Magiel Towarzyski 12:00 Serwis pogodowy 12:10 W niewoli przesz³oœci 23:25 Wizerunek kobiety piêkno zniewolone - telenowela dok. 13:00 Szpital - serial 00:25 Jak to jest z³owione? 13:45 Pan i pani Pells - program telenowela 00:55 Co za tydzieñ itvn

Niedziela 03.09

26 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

01:20 W-11 Wydzia³ Œledczy 01:50 Szpital - serial 02:35 Ukryta prawda - serial 03:20 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Zawody - program itvn

Œroda 03.12

05:15 W niewoli przesz³oœci - telenowela 06:00 Serwis pogodowy 06:12 Prognoza narciarska 06:20 W-11 Wydzia³ Œledczy - serial 06:50 Na Wspólnej - serial 07:15 Dzieñ dobry TVN 09:50 Sêdzia Anna Maria Weso³owska 10:35 Rozmowy w toku talk show 11:15 Ukryta prawda - serial 12:00 Serwis pogodowy 12:10 W niewoli przesz³oœci - telenowela 13:00 Szpital - serial 13:45 Pan i pani Pells telenowela 14:35 Prawo Agaty - serial 15:20 Wiem, co jem magazyn 15:45 W niewoli przesz³oœci - telenowela 16:35 Rozmowy w toku 17:20 Szpital - serial 18:10 Ukryta prawda - serial 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 19:40 Uwaga! - program 20:00 Na Wspólnej - serial 20:30 W-11 Wydzia³ Œledczy 21:05 Bitwa o dom 21:55 Idealna niania 22:30 Emil ³owca fotoradarów - program 22:55 W roli g³ównej - talk show 23:20 Miasto Kobiet 00:05 Brygada antymafijna serial 00:55 Nowy Gad¿et 01:20 W-11 Wydzia³ Œledczy 01:50 Szpital - serial 02:35 Ukryta prawda - serial 03:20 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Wiem, co jem

06:50 Na Wspólnej - serial 07:15 Dzieñ dobry TVN 09:50 Sêdzia Anna Maria Weso³owska 10:35 Rozmowy w toku 11:15 Ukryta prawda - serial 12:00 Serwis pogodowy 12:10 W niewoli przesz³oœci 13:00 Szpital - serial 13:45 Pan i pani Pells telenowela 14:35 Bitwa o dom 15:20 Pani Gad¿et 15:45 W niewoli przesz³oœci 16:35 Rozmowy w toku 17:20 Szpital - serial 18:10 Ukryta prawda - serial 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 19:40 Uwaga! - program 20:00 Na Wspólnej - serial 20:30 W-11 Wydzia³ Œledczy 21:05 Ugotowani - program 21:55 Stylowy magazyn 22:30 SAMOCHÓD MARZEÑ: kup i zrób - program 23:10 Kuchnia w plecaku dokument 23:40 Sophie Grigson w krajach Dalekiego Wschodu - serial dok. 00:05 Efekt Domina 00:30 W roli g³ównej 00:55 Polak potrafi 01:20 W-11 Wydzia³ Œledczy 01:50 Szpital - serial 02:35 Ukryta prawda - serial 03:20 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Pani Gad¿et itvn

Pi¹tek 03.14

05:15 W niewoli przesz³oœci - telenowela 06:00 Serwis pogodowy 06:12 Prognoza narciarska 06:20 W-11 Wydzia³ Œledczy - serial 06:50 Na Wspólnej - serial 07:15 Dzieñ dobry TVN 09:50 Sêdzia Anna Maria Weso³owska 10:35 Rozmowy w toku 11:15 Ukryta prawda - serial 12:00 Serwis pogodowy 12:10 W niewoli przesz³oœci - telenowela 13:00 Szpital - serial itvn Czwartek 03.13 13:45 Pan i pani Pells telenowela 05:15 W niewoli przesz³oœci 14:35 Ugotowani - program - telenowela 15:20 Ulice œwiata - dok. 06:00 Serwis pogodowy 15:45 W niewoli przesz³oœci 06:12 Prognoza narciarska 16:35 Rozmowy w toku 06:20 W-11 Wydzia³ Œledczy 17:20 Szpital - serial - serial 18:10 Ukryta prawda - serial

19:00 Fakty, Sport, Pogoda 19:40 Uwaga! - program 20:00 Efekt Domina program podró¿niczy 20:30 Desperaci - film 22:15 Brygada antymafijna serial 23:10 Œladami zbrodni serial 23:55 Lekarze - serial 00:40 Kuba Wojewódzki 01:25 Superwizjer - program 01:50 Szpital - serial 02:35 Ukryta prawda - serial 03:20 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Ulice œwiata - dok. itvn

Sobota 03.15

05:15 Polscy faraonowie Nieznany kap³an 06:05 Sophie Grigson w krajach Dalekiego Wschodu - dok. 06:35 Polak potrafi 07:00 Mille - serial rodzinny 07:35 Efekt Domina 08:00 Dzieñ dobry TVN 10:10 Co za tydzieñ 10:35 Maja w ogrodzie 11:00 Polak potrafi 11:30 Jak to jest z³owione? 11:55 Stylowy magazyn 12:30 Prawo i medycyna 13:25 Kuchnia w plecaku 13:50 SAMOCHÓD MARZEÑ 14:30 Idealna niania 15:10 Polscy faraonowie Nieznany kap³an 16:00 Bitwa o dom 16:50 Project Runway 17:40 Sama s³odycz - serial 18:30 W roli g³ównej 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 19:40 Uwaga! - program 20:00 X Factor - program 21:10 Œladami zbrodni 22:00 Dobry cz³owiek - film 23:35 Polscy faraonowie Nieznany kap³an 00:25 Magiel Towarzyski 01:00 Kod szczêœcia - serial 01:50 Stylowy magazyn 02:25 Miasto Kobiet 03:10 Kuba Wojewódzki 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Emil ³owca fotoradarów - program


MEDYCYNA

Dosta³a now¹ twarz 4 grudnia 2013 roku zespó³ prof. Adama Maciejewskiego z Centrum Onkologii w Gliwicach przeprowadzi³ drugi ca³kowity przeszczep twarzy.

Pacjentka, 26-letnia Joanna, niemal od urodzenia cierpia³a na nerwiakow³ókniakowatoœæ typu I. Choroba objê³a tkanki miêkkie twarzoczaszki. Zanim dokonano rekonstrukcji twarzy, pani Joanna przesz³a 35 operacji twarzy, które i tak nie powstrzyma³y choroby. Jedynym ratunkiem dla niej by³ przeszczep twarzy. Dokonano go 4 grudnia, operacja trwa³a 23 godziny, a twarz do przeszczepu pobrano od martwej osoby. Pani Joanna czuje siê dobrze, o czym mogli przekonaæ siê zgromadzeni na konferencji prasowej, która odby³a siê w po³owie lutego. Na konferencji zaprezentowano tak¿e zdjêcia sprzed operacji. Pani Joanna podziêkowa³a lekarzom za ich trud oraz rodzinie, która odda³a twarz zmar³ego, aby j¹ uratowaæ. Gratulacje dla polskiej medycyny! Oprac.: ms

POLVISION polvision Poniedzia³ek 3.03

polvision Pi¹tek 3.07

8.00pm DZIECI MÓWI¥ - program dla 8.00pm BEZ KOMENTARZA program lokalny najm³odszych 8.30pm POLAND ON A PLATE 8.30pm BEZ KOMENTARZA program kulinarny 9.00pm MONITOR POLVISION 9.00pm MONITOR POLVISION polvision Wtorek 3.04

8.00pm DAMSKI PUNKT WIDZENIA 8.30pm BEZ KOMENTARZA 9.00pm MONITOR POLVISION polvision Œroda 3.05

8.00pm DOBRANOCKA 8.15pm ¯YJ ZDROWO - magazyn medyczny 8.45pm BEZ KOMENTARZA program lokalny 9.00pm MONITOR POLVISION polvision Czwartek 3.06

8.00pm DOBRANOCKA 8.15pm CHICAGOWSKI KWADRANS 8.30pm BEZ KOMENTARZA - program lokalny 9.00pm MONITOR POLVISION Redakcja PROGRAMU nie odpowiada za b³êdy w programie telewizyjnym.

polvision Sobota 3.08

8.00pm S£OWO NA NIEDZIELÊ 8.15pm DOBRANOCKA 8.25pm KOWAL GWIAZD - program rozrywkowy 9.00pm DAMSKI PUNKT WIDZENIA 9.30pm BEZ KOMENTARZA polvision Niedziela 3.09

8.00pm 7 DNI CHICAGO - przegl¹d wydarzeñ lokalnych 8.30pm ROZMOWA KONTROLOWANA - program polityczny 9.00pm DAMSKI PUNKT WIDZENIA 9.30pm BEZ KOMENTARZA PROGRAM POLVISION JEST DOSTÊPNY NA KANALE 397 COMCAST ORAZ NA CYFROWYM KANALE 24.4 Polvision: 773-588-6300

27

Nr 9 PROGRAM 9-15 marca

Program Online #9  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you