Page 26

ROZRYWKA

www.tygodnikprogram.com

KRZY¯ÓWKA Siany po zbiorze ¿yta

Niejeden w a¿urowym wzorze

Codzienna w kiosku

Miasto piwoszy

Styl w muzyce

3 Œpiew godowy ptaków

Transportuje krew z tlenem

5

Owad znad jeziorka

8

Kuzynka pszczo³y

“e” z krzy¿ykiem

9

HUMOR 7 - Czemu ty Kowalski, jak podnosisz kieliszek, to masz zam-

4 Naiwniak

Rozwi¹zania z bie¿¹cego numeru nale¿y nadsy³aæ do 10-go czerwca 2014 roku na kartkach pocztowych pod adresem redakcji: 5122 W. Belmont, Chicago, IL 60641. OdpowiedŸ do #17: M£ODE LWY. Litery z pól oznaczonych cyframi, utworz¹ rozwi¹zanie. Nagrodê za rozwi¹zanie krzy¿ówki z #17 wylosowa³a pani Halina Sroka z Carol Stream. Nagroda, gad¿et ufundowany przez itvn do odebrania w biurze - tel.773.286.5990. Gratulujemy!!!

kniête oczy? - pyta Nowak. - A bo ja ¿em starej obieca³, ¿e do kieliszka nie zajrzê.

Na koszyki

6

99 ABSURDÓW Jab³oñ

1

2

Absurd Nr 56

W Tunezji kobiety Tuaregow (pustynni koczownicy) nie mog¹ patrzeæ na obcych mê¿czyzn.

QUIZ

Czy znasz œwiat muzyki?

a. b. c. 3. a. b. c. 4.

24 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

Maria Callas to s³ynna: tancerka baletowa skrzypaczka œpiewaczka operowa Niemiecki kompozytor, autor oratoriów i oper, m.in. "Mesjasza" to: Georg Friedrich Haendel Jan Pieterszoon Sweelinck Johann Ludwig Krebs Chóra³ gregoriañski to: ksiêga modlitewna zbiór pieœni i hymnów wykonywanych przez chrzeœcijan zbiór tañców œredniowiecznych S³ynne Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta utrzymane

a. b. c. 5. a. b. c. 6. a. b. c.

jest w tonacji: A-dur C-dur d-moll Pierwszy publiczny wystêp Fryderyka Chopina odby³ siê: 24 lutego 1818 roku 3 marca 1849 roku 26 lutego 1810 roku Ojciec Jana Sebastiana Bacha by³: piekarzem muzykiem kupcem Odpowiedzi: 1.c, 2.a, 3.b, 4.c, 5.a, 6.b

1. a. b. c. 2.

Program online 21  
Program online 21  
Advertisement