Page 24

www.tygodnikprogram.com 05:35 Wiadomoœci 05:50 Sprawiedliwi - odc. 6/7 00:05 No¿em i widelcem Wirtuoz; serial TVP 00:25 Siedem stron œwiata 06:50 Magia sosnowego boru odc. 6/7 Kapsel; serial film przyrodniczy 30' 01:00 Pytanie na œniadanie 07:30 TOMASZ LIS NA ¯YWO 03:45 Tygodnik.pl; magazyn 08:30 Informacje kulturalne 04:40 Galeria - odc. 155; serial 08:50 Z³otopolscy; telenowela 05:05 Bulionerzy - odc. 1/75; 09:20 Fascynuj¹ce Œl¹skie serial komediowy TVP 09:55 Dwie strony medalu 05:25 £amig³ówka odc. 33; serial TVP 05:35 Wiadomoœci 10:20 Polonia w Komie 05:50 U Pana Boga w ogródku 10:30 Teleexpress odc. 5/12; serial 10:50 £amig³ówka 06:45 Made in Poland; teleturniej 10:55 Gala na Zamku 07:20 Kulturalni PL - (195) Królewskim - transmisja z 08:20 Naszaarmia.pl; magazyn wrêczenia Nagród 08:50 Z³otopolscy; telenowela Solidarnoœci 09:20 Studio Wschód 11:55 Bulionerzy - odc. 2/75; 09:55 Galeria - odc. 155; serial serial komediowy TVP 10:20 Polonia w Komie 12:25 Gala Sportowiec 25-lecia 10:30 Teleexpress 12:45 Dobranocka 10:50 £amig³ówka 13:00 Wiadomoœci 10:55 Mak³owicz w podró¿y 13:25 Sport i Pogoda Podró¿ 41 Malezja (153) 13:40 £amig³ówka "Georgetown"; magazyn 13:50 Nowa - odc. 4; serial TVP 11:25 Saga rodów; magazyn 14:45 Polonia w Komie 11:50 Bulionerzy - odc. 1/75 15:00 Polonia 24 12:25 Cafe Historia; program 15:45 Hala odlotów; talk-show 12:45 Dobranocka - Miœ Uszatek 16:35 Po prostu - program 13:00 Wiadomoœci Tomasza Sekielskiego 13:25 Sport i Pogoda 17:10 Nie ma jak Polska 13:40 £amig³ówka 17:45 Dwie strony medalu; serial 13:50 Na sygnale - odc 17 i 18:10 £amig³ówka 18/26; serial 18:15 Szeœæ milionów sekund 14:45 Polonia w Komie odc.14/19; serial TVP 15:00 Polonia 24 18:45 Dobranocka 15:45 TOMASZ LIS NA ¯YWO 19:00 Wiadomoœci 16:50 Fascynuj¹ce Œl¹skie 19:25 Sport i Pogoda 17:20 Naszaarmia.pl; magazyn 19:45 Nowa - odc. 4; serial TVP 17:45 Galeria - odc. 155; serial 20:35 Polonia 24 18:10 £amig³ówka 21:10 Polonia w Komie 18:15 Siedem stron œwiata - odc. 21:20 Bulionerzy - odc. 2/75 6/7 Kapsel; serial TVP 21:55 Po prostu - program 18:45 Dobranocka - Miœ Uszatek Tomasza Sekielskiego 19:00 Wiadomoœci 22:30 Informacje kulturalne 19:25 Sport i Pogoda 22:45 Gala Sportowiec 25-lecia 19:45 Na sygnale - odc 17 i 23:05 Zakoñczenie dnia 18/26; serial tv polonia Œroda 06.04 20:35 Polonia 24 21:10 Polonia w Komie 21:20 Bulionerzy - odc. 1/75 00:15 Polonia w Komie 21:50 TOMASZ LIS NA ¯YWO 00:25 Tylko Kaœka; serial TVP 22:40 Fascynuj¹ce Œl¹skie 01:00 Pytanie na œniadanie 23:05 Zakoñczenie dnia 04:00 Polonia 24 04:40 Dwie strony medalu tv polonia Wtorek 06.03 odc. 34; serial TVP 05:05 Bulionerzy - odc. 3/75 00:25 Szeœæ milionów sekund 05:25 £amig³ówka odc.14/19; serial TVP 05:35 Wiadomoœci 01:00 Pytanie na œniadanie 05:50 Na sygnale - odc 17 i 04:05 Polonia 24 18/26; serial 04:40 Dwie strony medalu 06:50 Wielki Test z Historii - 25 odc. 33; serial TVP lat Wolnej Polski 05:05 Bulionerzy - odc. 2/75; 08:30 Z³otopolscy; telenowela serial komediowy TVP 09:05 Po prostu - program 05:25 £amig³ówka Tomasza Sekielskiego tv polonia

Poniedzia³ek 06.02

22 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

09:40 Notacje; cykl dok. 09:55 Dwie strony medalu odc. 34; serial TVP 10:20 Polonia w Komie 10:30 Teleexpress 10:50 £amig³ówka 10:55 Robert Rozmus show; widowisko 11:50 Bulionerzy - odc. 3/75 12:25 Wilnoteka; magazyn 12:45 Dobranocka 13:00 Wiadomoœci 13:30 Sport i Pogoda 13:40 £amig³ówka 13:50 Przystañ - odc. 10/13 Sens ¿ycia; serial TVP 14:45 Polonia w Komie 15:00 Polonia 24 15:45 Kabaretowy Klub Dwójki 16:45 Galicjanie w Apostoles cz. 2 27'; film dok. 17:15 Made in Poland; teleturniej 17:40 Dwie strony medalu odc. 34; serial TVP 18:10 £amig³ówka 18:15 Tylko Kaœka; serial TVP 18:45 Dobranocka 19:00 Wiadomoœci 19:25 Sport i Pogoda 19:45 Przystañ - odc. 10/13 20:35 Polonia 24 21:10 Polonia w Komie 21:20 Bulionerzy - odc. 3/75 21:50 Kabaretowy Klub Dwójki 22:35 Zapiski £azêgi; felieton 22:45 Wilnoteka; magazyn 23:05 Zakoñczenie dnia

11:50 12:25 12:45 13:00 13:25 13:45 13:55

Bulionerzy - odc. 4/75 Informacje kulturalne Dobranocka Wiadomoœci Sport i Pogoda £amig³ówka Komisarz Alex - odc. 40; serial kryminalny TVP 14:45 Polonia w Komie 15:00 Polonia 24 15:45 Glina - odc. 16; serial 16:40 Polska oczami or³a 30'; film dok. 17:45 Dwie strony medalu odc. 35; serial TVP 18:10 £amig³ówka 18:15 Szaleñstwo Majki Skowron - odc. 5. Wyspa; serial TVP 18:45 Dobranocka 19:00 Wiadomoœci 19:25 Sport i Pogoda 19:45 Komisarz Alex - odc. 40; serial kryminalny TVP 20:35 Polonia 24 21:10 Polonia w Komie 21:20 Bulionerzy - odc. 4/75 Wizyta 21:55 Polska oczami or³a 30'; film dokumentalny 22:50 Informacje kulturalne 23:05 Zakoñczenie dnia tv polonia

Pi¹tek 06.06

00:00 Wilnoteka; magazyn 00:15 Polonia w Komie 00:25 Mordziaki - Skrzynka tv polonia Czwartek 06.05 marzeñ odc. 7; serial animowany 00:00 Program ekumeniczny 01:00 Pytanie na œniadanie 00:25 Szaleñstwo Majki Skowron 04:00 Polonia 24 - odc. 5. Wyspa; serial TVP 04:40 Dwie strony medalu 01:00 Pytanie na œniadanie odc. 36; serial TVP 04:05 Polonia 24 05:05 Bulionerzy - odc. 5/75 04:40 Dwie strony medalu 05:25 £amig³ówka odc. 35; serial TVP 05:35 Wiadomoœci 05:05 Bulionerzy - odc. 4/75 05:50 M jak mi³oœæ; serial TVP 05:25 £amig³ówka 06:50 Komisarz Alex - odc. 40; 05:35 Wiadomoœci serial kryminalny TVP 05:50 M jak mi³oœæ - odc. 1058; 07:35 Zapiski £azêgi - Muzyka i serial TVP fale; felieton 06:45 Przystañ - odc. 10/13 07:50 Jak to dzia³a - program Sens ¿ycia; serial TVP popularnonaukowy - odc. 07:40 Galicjanie w Apostoles 66 Piknik Naukowy: Czas; cz. 2 27'; film dok. magazyn 08:15 Niespokojne umys³y 08:25 Z³otopolscy; telenowela Jacek Oleksyn; cykl dok. 09:00 Hala odlotów; talk-show 08:35 Z³otopolscy; telenowela 09:55 Dwie strony medalu 09:00 Tygodnik Kulturalny odc. 36; serial TVP 09:55 Dwie strony medalu 10:20 Polonia w Komie odc. 35; serial TVP 10:30 Teleexpress 10:20 Polonia w Komie 10:50 £amig³ówka 10:30 Teleexpress 10:55 Program rozrywkowy 10:45 £amig³ówka 11:50 Bulionerzy - odc. 5/75 10:55 Kabaretowy Klub Dwójki; 12:20 Dobranocka - Podró¿e do widowisko rozrywkowe bajek - odc. 4

Program online 21  
Program online 21  
Advertisement