Page 21

www.tygodnikprogram.com

CIEKAWOSTKI

Gdzie legalnie kupiæ seks? To jest pytanie, na które zaraz odpowiemy. Ka¿dy z nas wie, ¿e w Ameryce takim miejscem jest Las Vegas, ale co dalej? Gdzie na œwiecie znajduj¹ siê tzw. Red Light Districts? 1. Pigalle, Pary¿

Pieszczotliwie miejsce to zosta³o nazwane przez ¿o³nierzy II Wojny Œwiatowej “Alej¹ Œwiñ”. Dzisiaj s³ynie z Moulin Rouge, sex shop’ów, muzeów erotyki oraz panienek.

2. Kabukicho, Tokio

Jedno z najbardziej “dzikich” red light district’ów. Zainteresowani znajd¹ tutaj miejsca erotycznych masa¿ów, hotele mi³oœci, kluby nocne z nagimi panienkami i Yakuza - czyli Japoñsk¹ mafiê, która zarz¹dza tym burdelem... Nawet Hollywood tutaj zawita³ krêc¹c dwa wysokodochodowe filmy “Lost in Translation” i “The Fast and The Furious: Tokyo Drift”.

3. Reeperbahn, Hamburg

Najwiêkszy i najbardziej znany dystrykt w Niemczech. Tutaj znajdziemy tanie i drogie prostytutki. Po te drogie musimy siê udaæ na Herbertstrasse. Te tañsze znajdziemy na Gunterstrasse, Erichstrasse, Friedrichstrasse i Davidstrasse.

4. Patpong, Bangkok

To miejsce, które jest w 100% nastawione na turystów. Tubylcy chodz¹ na panienki w inne miejsca. Dystrykt mieœci siê w centrum miasta miêdzy ulicami Silom i Surawong. Kiedyœ miejsce to by³o plantacj¹ bananów. To tutaj swój wolny czas spêdzali amerykañscy ¿o³nierze w latach 60-tych. Kluby nocne, bary go-go,

dziewczyny na godziny, to tylko niektóre atrakcje.

5. De Wallen, Amsterdam

Chyba ka¿da doros³a osoba s³ysza³a o tym miejscu. Ten dystrykt czerwonych œwiate³ rozprzestrzenia siê na prawie siedmiu tysi¹cach metrów kwadratowych. To tutaj panienki lekkich obyczajów stoj¹ce w oknach nêc¹ swoimi pó³ go³ymi cia³kami potencjalnych klientów. Dodatkiem s¹ sex shop’y i teatry. Oprócz legalnego seksu z prostytutk¹ legalne s¹ równie¿ narkotyki, które mo¿na nabyæ w specjalnych sklepach na terenie dystryktu. Siwa

19

Nr 21 PROGRAM 1-7 czerwca

Program online 21  
Program online 21  
Advertisement