Page 15

www.tygodnikprogram.com

PORADY

Czas komarów Ka¿dy z nas wyczekuje wiosny i lata. Powygrzewaæ siê na s³oneczku trochê, wypiæ zimne piwo na trawce o zachodzie s³oñca, pop³ywaæ w basenie patrz¹c na gwiazdy. Niestety, czêsto przesiadywanie wieczorem na œwie¿ym powietrzu jest niemo¿liwe przez k¹saj¹ce komary. Nie ka¿dy z nas lubi wylewaæ na siebie litry chemikalii, które maj¹ powstrzymaæ szarañcze od po¿arcia nas ¿ywcem. Mo¿e przedstawione poni¿ej naturalne sposoby pozbycia siê k¹saczy pozwol¹ na spokojne piwko w basenie o zachodzie s³oñca. do kieszeni spodenek, a komary zaata1. Czosnek Wyciœnij sok z czosnku, wymieszaj z kuj¹ s¹siada, a nie ciebie. wod¹ i u¿ywaj tej mieszanki na cia³o za- 8. Witamina B Witaminy z tej grupy zmieniaj¹ sk³ad namiast chemicznego OFF-a. szego potu na taki, jakiego komary nie 2. Catnip - czyli kocimiêtka Komary nie cierpi¹ tego zapachu. Jedyny mog¹ znieœæ. mankament, koty z okolicy mog¹ ciê po- 9. Cebula Dzia³a odstraszaj¹co na komary. Molubiæ za bardzo. ¿esz siê ni¹ nasmarowaæ albo przekro3. Olejki eteryczne Rozmaryn i sza³wia. Nie tylko mo¿esz jon¹ na pó³ rozstawiæ po mieszkaniu. ich u¿yæ na cia³o ale równie¿ dodaæ do 10. Œwieca Kawa³ek œwiecy w³ó¿ w ma³y lichtarz czy ogniska. kubek i ustaw na œrodku g³êbokiego ta4. Wiatraki Komary s¹ lekkie, wiêc do ciebie nie do- lerza. Nalej 10 ³y¿ek wody, dodaj 1 ³y¿kê lec¹ jeœliy ustawisz wiatraki w strategi- formaliny i zapal œwiecê. Zwabione jej œwiate³kiem komary utopi¹ siê w wocznych punktach. dzie.

5. Cytryna

Olej z tajlandzkiej trawy cytrynowej nie Ponadto komary odstraszaj¹ tylko odstraszy komary, ale równie¿ po- olejki z: • cedru - odstrasza tak¿e æmy, prawi zapach twojego domu i ogrodu. • miêty pieprzowej - odstrasza nawet 6. Perfumy Komary je uwielbiaj¹, wiêc staraj siê gryzonie, • geranium, bazylii, kopru w³oskiego, przebywaæ na zewn¹trz bez nich. tymianku, 7. Antyelektryzuj¹ce • lawendy - odstrasza te¿ pajêczaki, a œciereczki do suszarek nawet gryzonie, U¿yj tych samych “œciereczek”, co u¿y- • z owoców cytrusowych, ale uwaga! wasz do suszarek. Po prostu w³ó¿ jedn¹ maj¹ dzia³anie fotouczulaj¹ce, dlatego

nie nale¿y ich u¿ywaæ przed wyjœciem na s³oñce, • cynamonowy z liœci - zabija larwy komarów, lecz lepiej nie stosowaæ go na skórê, bo nawet odpowiednio rozcieñczony mo¿e j¹ podra¿niæ.

Jak ju¿ nas pogryz¹, to co robiæ?

Oto kilka domowych sposobów co k³aœæ i czym smarowaæ bolesne miejsca po ugryzieniach: • pasta do zêbów, • amoniak - mo¿na go dostaæ w sklepie spo¿ywczym w dziale dodatków do pieczenia, • sok z cytryny, • goŸdziki - nale¿y je rozgnieœæ a nastêpnie rozetrzeæ otrzymany proszek po skórze, • ziemniak - nale¿y go przekroiæ na pó³ i przy³o¿yæ w bolesne miejsce. Oprac.: jj

Adwokat - William Murakowski By³y prokurator z d³ugoletnim doœwiadczeniem, licencjonowany w stanie Indiana i Illinois

l BANKRUCTWA l l l

- rozdzia³ 7, 11 i 13 - modyfikacja po¿yczek - obrona przed foreclosure PODATKI ROZWODY I PRAWO RODZINNE WYKROCZENIA KRYMINALNE

Bezp³atna konsultacja w ka¿d¹ œrodê od godz. 1pm w biurze przy 6914 W. North, Chicago, IL 60707

Kancelaria prawna 15 N Northwest Hwy, Park Ridge, 60068

847-840-3704 13

Nr 21 PROGRAM 1-7 czerwca

Program online 21  
Program online 21  
Advertisement