Page 12

HISTORIA

www.tygodnikprogram.com

Wilno - Cmentarz na Rossie Ostatnia honorowa warta W dzieñ po napaœci Zwi¹zku Sowieckiego na Polskê, 18 wrzeœnia 1939 roku, na rogatkach Wilna pojawi³y siê pierwsze czo³gi Armii Czerwonej. Miasto wygl¹da³o na wymar³e. Mieszkañcy schowali siê w domach, a ostatnie kompanie Armii Polskiej opuszcza³y zachodnie rogatki Wilna. Decyzj¹ dowódcy polskiego garnizonu, miasto zosta³o oddane najeŸdŸcom bez walki. Nie wszyscy ¿o³nierze wykonali rozkaz. Trzech m³odych Polaków w mundurach, zmobilizowanych do obrony Ojczyzny, uda³o siê na cmentarz na Rossie. Postanowili zaci¹gn¹æ honorow¹ wartê przy mauzoleum Marsza³ka Pi³sudskiego. Zwiedzaj¹c Wilno nie mo¿na omin¹æ cmentarza na Rossie, który obok Pow¹zek i cmentarza £yczakowskiego we Lwowie, zaliczany jest do najwa¿niejszych polskich nekropolii. Zaje¿d¿amy tam popo³udniem. Taksówkarz chce na nas poczekaæ, ale my tu nie przyjechaliœmy na chwilê po to, aby "zaliczyæ" obiekt. Postanawiamy spêdziæ parê godzin miêdzy historycznymi alejkami.

10 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

Przy bramie g³ównej, po lewej stronie znajduje siê kwatera wojskowa. Jej centralne miejsce zajmuje mauzoleum z sercem Marsza³ka Pi³sudskiego i grobem jego matki. M³ody mieszkaniec Wilna, student miejscowego uniwersytetu, kiedyœ nosz¹cego imiê Stefana Batorego, proponuje nam us³ugi przewodnika. Pos³uguje siê czyst¹ polszczyzn¹ z lekkim nalotem wileñskim. Wilno to miasto, w którym wiêkszoœæ mieszkañców rozumie po polsku i dlatego ³atwo nam siê tam poruszaæ. Nie da siê byæ poprawnym i odwzajemniæ mówi¹c w litewskim poniewa¿ mimo skrajnych wysi³ków jego zrozumienie jest niemo¿liwe. Wspó³czesny litewski zosta³ opracowany na pocz¹tku XX wieku, przez jêzykoznawcê Joanasa Jablonskia. Prawdê mówi¹c wykona³ on nie pracê naukow¹ tylko polityczn¹. Zdaje siê, ¿e za g³ówny cel postawi³ sobie wyrzucenie z litewskiego wszystkich s³ów polskich, które wczeœniej by³y podstaw¹

tego regionalnego jêzyka-gwar y. Setki polskich s³ów i zwrotów, które ³¹czy³y nasze dwa narody pad³y ofiar¹ nacjonalizmu litewskiego, który rodzi³ siê w owym czasie gdzieœ daleko od Wilna. Litewski przed "reform¹" jêzykow¹ by³ tak bliski do polskiego, jak wspó³czeœnie dla nas s³owacki. W prostok¹cie kwatery ¿o³nierskiej cmentarza na Rossie, spoczywaj¹ polscy oficerowie i ochotnicy, którzy zginêli w latach 1919-1920 w walkach o Wilno, a tak¿e ¿o³nierze Armii Krajowej polegli podczas operacji "Ostra Brama" w 1944 r. Przekraczamy bramê, aby dojœæ do czarnej, marmurowej p³yty. Na p³ycie grobowej widnieje lakoniczne epitafium: MATKA I SERCE SYNA "Kto mog¹c wybraæ, wybra³ zamiast domu Gniazdo na ska³ach or³a, niechaj umie Spaæ, gdy Ÿrenice czerwone od gromu

Program online 21  
Program online 21  
Advertisement