Page 10

PODRÓ¯E

www.tygodnikprogram.com

W CENÊ WLICZONY TAX ZA PRZELOT I HOTEL

Pla¿e pe³ne s³oñca czekaj¹ na Ciebie! Oasis Cancun

Cancun

tylko$

ALL INCLUSIVE! (6/29 - 6/30) - 4 noce

Riu Santa Fe

Los Cabos

tylko$

749

899

ALL INCLUSIVE! (6/14-6/28) - 7 nocy

Dreams Villamagna Nuevo Vallarta

Riviera Nayarit

tylko$

1169

Unlimited-Luxury® (5/27, 5/31, 6/3, 6/10) - 7 nocy

Grand Bahia Principe Bavaro

Punta Cana

tylko$

1199

ALL INCLUSIVE! (6/2, 6/25-7/2) - 7 nocy

Blue Bay Grand Esmeralda

Riviera Maya

tylko$

1129

ALL INCLUSIVE! (6/25 - 6/28) - 7 nocy

Riu Ocho Rios

Jamaica

tylko$

1239

ALL INCLUSIVE! (6/22, 6/29) - 7 nocy

Czar gwiazd Grand Teton Park Narodowy w stanie Wyoming

Piêkny letni wieczór, ciep³y i bezwietrzny. Le¿ysz na drewnianym deck’u, popijaj¹c winko ws³uchujesz siê w ciszê natury i ogl¹dasz niebo pe³ne gwiazd. Niebo tak czyste, ciemne i “ogromne”, ¿e wydaje siê jakbyœ widzia³ gwiazdy na ró¿nych warstwach nieba, bli¿ej i dalej. Twój spokój i ciszê burzy tylko jeden odg³os, stado wilków wyj¹cych w oddali... Zapomnij o profesjonalnym sprzêcie. Do wspania³ego wieczoru z gwiazdami potrzebujesz uroczego miejsca z dala od miejskich œwiate³, doborowe towarzystwo oraz butelkê dobrego wina. Grand Teton i jego okolice to jedno z niewielu miejsc w USA gdzie jest “najlepsze” niebo do ogl¹dania gwiazd. W Wyoming rodowici mieszkañcy maj¹ nawet powiedzenie, które brzmi “Niebo Wyoming wchodzi Ci pod skórê. Widzisz je raz i ciê¿ko Ci jest o nim zapomnieæ”. Ci, co byli w Wyoming, wiedz¹ dok³adnie o czym mowa. Gdzie s¹ pozosta³e miejsca w Ameryce z ponadprzeciêtnym niebiem? Oto ich lista:

Natural Bridges National Monument, Utah

Tam podobno znajdziemy najciemniejsze niebo w ca³ych Stanach Zjednoczonych. Go³ym okiem prawie ka¿dego wieczoru roku zobaczymy Drogê Mleczn¹, miliony gwiazd i planety. Big Bend National Park, Texas Najbli¿sze miasto w okolicy? Hmmm, nie ma takiego, gdy¿ to Cherry Springs State Park, Pennsylvania Od 1990 roku jedno z najbardziej popularnych miejsc w Sta- najbli¿sze jest oddalone setki mil od parku. Zero miejskich nach do ogl¹dania gwiazd. Druga oficjalna nazwa parku to œwiate³ oraz suchy, pustynny klimat redukuj¹ zniekszta³cenia Dark Sky Park. Tutaj go³ym okiem mo¿emy zobaczyæ do œwiat³a, co pozwala nam na ogl¹danie gwiazd na nieskazitel10 000 gwiazd w jednym momencie. Dla porównania mie- nym niebie. szkañcy Chicago mog¹ nacieszyæ oko 2 000 gwiazd i to tylko Bosque Del Apache Wildlife Preserve, New wtedy kiedy niebo jest 100% czyste. Mexico Block Island, Rhode Island Tutaj oprócz wspania³ego nieba mo¿emy poobserwowaæ tysi¹Znajduj¹ca siê 12 mil od sta³ego l¹du Wyspa Block jest je- ce migruj¹cych gêsi œnie¿nych. Œwiat³o odstrasza ptaki, wiêc dnym z lepszych miejsc do ogl¹dania deszczu meteorów w ¿adne lampy nie s¹ dozwolone. 100% ciemnoœæ. sierpniu. Pelagia

8 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

Program online 21  
Program online 21  
Advertisement