Page 1


PRZEGL¥D POLONIJNY

www.tygodnikprogram.com

Piknik Rodzinny

Piknik odby³ siê w 70-t¹ rocznicê zdobycia Monte Cassino przez 2 Korpus Wojska Polskiego pod dowództwem gen W³. Andersa. Organizatorami pikniku byli: Niezale¿na Grupa Motocyklowa "Anders", Polska Szko³a Sobotnia im. gen. Andersa oraz Stowarzyszenie Rajd Katyñski Pamiêæ i To¿samoœæ. Szko³a im. Andersa przygotowa³a wiele atrakcji dla dzieci, ró¿nego rodzaju gry i zabawy, loteriê oraz plac zabaw. Dzika Fitness poprowadzi³a pokaz Zumby, w którym czynny udzia³ wziê³y dzieci oraz mamy. 12 Pu³k U³anów Podolskich zapewni³ pyszne polskie jedzenie oraz grochówkê ¿o³niersk¹ z kuchni polowej. Niezale¿na Grupa Motocyklowa Anders zorganizowa³a Pierwsze Polonijne Zawody Motocyklowe. Wszyscy chêtni mogli sprawdziæ swoje umiejêtnoœci w slalomie oraz w najwolniejszym przejeŸdzie na odcinku 40 stóp. Pierwsze miejsce zaj¹³ Mariusz Czosnyka z klubu motocyklowego Eagel Knights. Oprawê muzyczn¹ zapewni³ DJ MC Mietek. Ponadto prezentowane by³y nietuzinkowe motocykle oraz pojazdy z okresu II wojny œwiatowej.

Piknik Szko³y Chopina

Fot. Marek Debski

W niedzielne popo³udnie w parku Deer Grove Forest Preserve w Palatine odby³ siê wielki piknik polskiej szko³y im. Fryderyka Chopina. Nie zabrak³o wielu atrakcji dla najm³odszych i starszych, a jednym z goœci specjalnych by³ miêdzy innymi Piotr Fetela ze swoj¹ rajdówk¹ Fetela Rally Team. Zdj. Photomadox


IMIENNIK

CO NOWEGO? 3 4 5 6 7 8 10

Poezja na emigracji pamiêtam maj

K¹cik sportowy Wyniki 34. kolejki

Ciekawostki Radom doczeka siê lotniska

Dobre, bo darmowe! Darmowe oprogramowanie

Gwiazda Programu ...¿yæ d³ugo i szczêœliwie z osob¹, któr¹ kocham...

Podró¿e

Czar gwiazd

Kontrowersje Wilno - Cmentarz na Rossie Ostatnia honorowa warta

13 18 19 20 21

Porady Czas komarów

Porady Dady Ciekawostki

Powiedz mi swoje imiê a powiem Ci kim jesteœ... Paulina ¯eñski odpowiednik imienia Paulin, oznacza „nale¿¹c¹ do Paulina”. Paulina to kobieta komunikatywna i ciekawa œwiata. Stara siê go zrozumieæ i jak najlepiej poznaæ. W kontaktach z ludŸmi odznacza siê du¿¹ wyrozumia³oœci¹ i empati¹. Œwietnie czuje siê w roli matki. Kamila ¯eñski odpowiednik imienia Kamil. Kobieta o tym imieniu potrafi czerpaæ ogromn¹ satysfakcjê z sukcesów zawodowych i uwielbia byæ lepsza od mê¿czyzn. W mi³oœci nieco ch³odna, jednak bardzo lojalna. Rodzina jest dla niej œwiêtoœci¹ i nie pozwoli, by jej bliskim sta³a siê krzywda. Juliusz Imiê mêskie pochodzenia ³aciñskiego, wywodzi siê prawdopodobnie od greckiego s³owa iuolos („puszystobrody”). Najpopularniejszym Juliuszem w historii by³ niew¹tpliwie Juliusz Cezar, któremu zawdziêczamy m.in. obowi¹zuj¹cy do dziœ kalendarz. Mê¿czyŸni o tym imieniu s¹ bardzo zdecydowani i pracowici. W ¿yciu kieruj¹ siê logik¹ i rozs¹dkiem.

Gdzie legalnie kupiæ seks

Dla Par

OG£OSZENIA

To która to rocznica?

ju¿ od

Zdrowie

Od¿ywiaj siê zdrowo i nie zbankrutuj

Tylko dla Pañ 23

Super pi¹tka

$

3

773.286.5990

Zaprogramuj sobie tydzieñ Moto on - program

ROZRYWKA 16 24

Horoskop Krzy¿ówka Humor Quiz

Czy znasz œwiat muzyki?

25

99 absurdów Zdrowo i smacznie Rzodkiewka Pasta ³ososiowa z rzodkiewk¹

Angielski z wy¿szej pó³ki Kino Legends of Oz: Dorothy's Return

www.tygodnikprogram.com

21

OG£OSZENIA

14 I-XI

Nasze Strony Info Og³oszenia Drobne

PROGRAM TV 4 12 16 22

na 7 dni

Polsat2 itvn Tele5 TV Polonia

www.tygodnikprogram.com

1-7 czerwca 2014

Dystrybucja od pi¹tku 23-go maja Wydanie Nr 787 TYGODNIK ROZRYWKOWO OG£OSZENIOWY w CHICAGO w w w. t y g o d n i k p r o g r a m . c o m

ALLIED MANAGEMENT 5122 W. Belmont Chicago, IL 60641 TEL. 7 7 3 . 2 8 6 . 5 9 9 0 FAX. 7 7 3 . 2 8 6 . 8 4 0 6 52000 czytelników

MANAGING EDITOR Janeta Jankowiak JUNIOR EDITOR Magdalena Stefanowicz CLASSIFIED DEPARTMENT Ma³gorzata Wychudzka PRODUCTION DIRECTOR Ma³gorzata Góralczyk TV GUIDE DIRECTOR Gra¿yna Wasak CIRCULATION MANAGER Wojtek Cyprys 1. Redakcja nie zwraca nie zamówionych materia³ów. 2. Materia³y filmowe dziêki uprzejmoœci dystrybutorów i stacji telewizyjnych. 3. Artyku³y na podstawie Internetu, materia³ów zebranych 4. Redakcja ma prawo odmówiæ przyjêcia materia³ów reklamowych i artyku³ów bez podania przyczyny. 5. PROGRAM nie odpowiada za opinie czytelników wyra¿one w ich listach, opowieœciach, wywiadach, etc. 6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za prawdziwoœæ, rzetelnoœæ i prawa autorskie artyku³ów przys³anych do tygodnika PROGRAM. 7. Artyku³y, teksty sponsorowane, opinie zamieszczone w tyg. PROGRAM nie s¹ opiniami pracowników/zarz¹du. Pismo nie odpowiada za treœæ artyku³ów, reklam, og³oszeñ, etc. Reklamacje do 3-ch miesiêcy wstecz. 8. Tygodnik Program nie uto¿samia siê z pogl¹dami politycznymi prezentowanymi w magazynie.

Program telewizyjny podawany jest w czasie chicagowskim

Polub nas na www.facebook.com/polishweeklyprogram


POEZJA NA EMIGRACJI

www.tygodnikprogram.com

pamiêtam maj s³odki smak czereœni majowych i deszczu krople w s³oñcu tañcz¹ce radosny uœmiech tulipanów kolorowych i porann¹ zimn¹ rosê na ³¹ce - pamiêtam upojny zapach bzu wieczorem i marzenia niewinne w gwiazdach spadaj¹cych oczy malowane nieba kolorem i wiatr wiosenny w twarz wiej¹cy - pamiêtam uœmiechniête zieleni¹ leœne polany i ¿ó³te mlecze rozca³owane pszczo³ami wakacyjn¹ têsknot¹ kwitn¹ce kasztany i serca uskrzydlone radoœnie motylami - pamiêtam dumne bociany na polach klekocz¹ce i stare wierzby co szumi¹ w maju rzeki jak wstêgi cicho p³yn¹ce - pamiêtam i nie zapomnê mojego kraju Janusz Kliœ (z tomu pt. "Kwiaty w moim oknie"- 2009)

SPECJALISTA PEDIATRA BOARD CERTIFIED MALGORZATA PATEREK, M.D. - Opieka pediatryczna od urodzenia do 21 roku ¿ycia - Bilans i ocena prawid³owego rozwoju dziecka - Badania szkolne - Testy na grypê i anginê - Gabinet otwarty w tygodniu i w soboty dogodne godziny przyjêæ - Dogodna lokalizacja, blisko szpitala i autostrady - Przyjemna i profesjonalna obs³uga - Akceptujemy wiêkszoœæ ubezpieczeñ w³¹cznie z All Kids

847-357-8714

901 Biesterfield Rd. Suite 200, Elk Grove Village, IL 60007

Nr 21 PROGRAM 1-7 czerwca

3


www.tygodnikprogram.com 21:00 Oblicza Ameryki, odc.628 21:30 Przyjació³ki, odc.26 22:30 Tajemnice Kniei, odc.11 polsat2 Poniedzia³ek 06.02

00:45 Awantura o kasê, odc.113 01:40 Pensjonat pod Ró¿¹, odc.29 Starszy brat polsat2 Sobota 05.31 02:40 Miodowe Lata, odc.39 03:20 Miodowe Lata, odc.41 00:45 Awantura o kasê, odc.111 04:00 Rodzina zastêpcza, odc.33 01:40 Pensjonat pod Ró¿¹, 04:30 Rodzina zastêpcza, odc.34 odc.27 Na zakrêcie 05:00 13 Posterunek, odc.20 02:40 Tajemnice Kniei, odc.7 05:35 Daleko od noszy 2 £oœ 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich 03:10 Dlaczego ja?, odc.471 07:30 Spadkobiercy, odc.21 odc.475 08:25 Rodzina zastêpcza, odc.91 08:00 Nasz nowy dom, odc.3 09:00 Miodowe Lata, odc.42 09:00 Miodowe Lata, odc.19 09:40 Miodowe Lata, odc.43 odc.21 10:20 13 Posterunek, odc.21 11:00 Malanowski i Partnerzy, 11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.401, odc.403 odc.407 12:00 Tajemnice Kniei, odc.8 11:30 Malanowski i Partnerzy, Podniebni wêdrowcy odc.408 12:30 Ewa gotuje, odc.180 12:00 Dlaczego ja?, odc.476 13:00 Wydarzenia 13:00 Wydarzenia 13:45 13 Posterunek, odc.16 13:40 Trudne sprawy, odc.411 14:20 13 Posterunek, odc.17 14:45 Dzieñ. który zmieni³ moje 15:00 Kataryniarze - Kabaretowa ¿ycie, odc.21 Rewelacja Roku, odc.1 15:50 Œwiat wed³ug Kiepskich 16:00 Œwiat wed³ug Kiepskich, 16:25 Rodzina zastêpcza, odc.32 odc.425 Fakty i mity 16:55 Daleko od noszy 2, odc.6 16:30 Rodzina zastêpcza, odc.30 17:25 Dlaczego ja?, odc.476 17:00 Daleko od noszy 2, odc.4 18:25 Trudne sprawy, odc.411 17:30 Oblicza Ameryki, odc.628 19:30 Wydarzenia 18:00 Przyjació³ki, odc.25 20:05 Interwencja, odc.2630 19:00 Imperium Disco Polo 20:20 Pierwsza mi³oœæ 19:30 Wydarzenia 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 20:00 Nasz nowy dom, odc.3 21:30 Fotorodzinka, odc.5 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 22:00 Ewa gotuje, odc.181 21:30 2XL, odc.4 22:35 997 - Fajbusiewicz na 22:30 Oblicza Ameryki, odc.628 tropie, odc.7 polsat2

Niedziela 06.01

00:45 Awantura o kasê, odc.112 01:40 Pensjonat pod Ró¿¹, odc.28 Milionerzy 02:40 Tajemnice Kniei, odc.9 Zajêczy nos 03:10 Trudne sprawy, odc.406 odc.410 08:00 Nasz nowy dom, odc.4 09:00 Miodowe Lata, odc.22 odc.24 11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.405 - odc.406 12:00 Tajemnice Kniei, odc.10 12:30 Ewa gotuje, odc.181 13:00 Wydarzenia 13:45 13 Posterunek, odc.18 14:20 13 Posterunek, odc.19 15:00 Kataryniarze - Kabaretowa Rewelacja Roku, odc.2 16:00 Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.426 16:30 Rodzina zastêpcza, odc.31 17:00 Daleko od noszy 2, odc.5 17:30 SPORT W POLSACIE 2 19:30 Wydarzenia 20:00 Nasz nowy dom, odc.4

4 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

polsat2

K¥CIK SPORTOWY

Wtorek 06.03

00:45 Awantura o kasê, odc.114 01:40 Pensjonat pod Ró¿¹, odc.30 Farby 02:40 Miodowe Lata, odc.42 03:20 Miodowe Lata, odc.43 04:00 Rodzina zastêpcza, odc.35 - odc.36 05:00 13 Posterunek, odc.21 05:35 Daleko od noszy 2, odc.31 - odc.32 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich 07:30 Spadkobiercy, odc.22 08:25 Rodzina zastêpcza, odc.92 09:00 Miodowe Lata 10:20 13 Posterunek, odc.22 11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.409 - odc.410 12:00 Dlaczego ja?, odc.477 13:00 Wydarzenia 13:40 Trudne sprawy, odc.412 14:45 Dzieñ. który zmieni³ moje ¿ycie, odc.22 15:50 Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.27 Kreatura mody

T-Mobile Ekstraklasa sezon 2013/2014 Wyniki 34. kolejki Grupa Mistrzowska

Wyniki 34. kolejki Grupa Spadkowa

Lechia 2:1 Lech Pogoñ 1:2 Zawisza Górnik 2:3 Legia Ruch 2:2 Wis³a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Legia Warszawa Lech Poznañ Ruch Chorzów Wis³a Kraków Lechia Gdañsk Pogoñ Szczecin Górnik Zabrze Zawisza Bydgoszcz

Widzew 1:1 Jagiellonia Œl¹sk 0:0 Podbeskidzie Korona 0:1 Piast Zag³êbie 1:2 Cracovia 44 36 30 27 27 25 25 24

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jagiellonia Bia³ystok Œl¹sk Wroc³aw Korona Kielce Piast Gliwice Cracovia Kraków Podbeskidzie Bielsko-Bia³a 7. Zag³êbie Lubin 8. Widzew £ódŸ

27 25 24 24 23 23 16 16


CIEKAWOSTKI

www.tygodnikprogram.com

Radom doczeka siê lotniska Sprawa toczy³a siê ju¿ od kilku lat i wreszcie pojawi³o siê œwiate³ko w tunelu. Jest zgoda na utworzenie lotniska cywilnego w Radomiu.

Najlepszy czas na kupno. Ju¿ nie bêdzie taniej. Super okazje. Tanie domy do zamieszkania, na inwestycje, spadkowe, od banków, korporacji, z foreclosure. Du¿y wybór mieszkañ. Wynajmujemy domy i mieszkania. Short Sale (sprzeda¿ domów zad³u¿onych wiêcej ni¿ ich wartoœæ) ZA DARMO - ZERO KOSZTÓW. Pomoc w sprzeda¿y ka¿dej nieruchomoœci (tak¿e tej niesprzedanej przez poprzedniego Agenta). Zatrudnimy Sprzedawców, przyuczymy. Dzwoñcie po poradê i ciekawe oferty.

sobotkah@yahoo.com

arkadiuszsobotka@gmail.com

Prezes spó³ki Port Lotniczy Radom Tomasz Siwak, potwierdzi³, i¿ spó³ka otrzyma³a potrzebny certyfikat i w najbli¿szym czasie port lotniczy w Radomiu zostanie wpisany na listê lotnisk cywilnych. Jest to bardzo dobra wiadomoœæ nie tylko dla mieszkañców Radomia i okolic, ale tak¿e dla samego miasta, przed którym pojawia siê szansa szybkiego rozwoju. W pierwszej fazie z lotniska bêdzie wykonywany jeden lot czarterowy w tygodniu - do Egiptu i to ju¿ w czerwcu. Trwaj¹ rozmowy z innymi przewoŸnikami. Port Lotniczy Radom powsta³ przy wykorzystaniu istniej¹cego od lat lotniska wojskowego. ¯yczymy wysokich lotów! Oprac.: jj Nr 21 PROGRAM 1-7 czerwca

5


www.tygodnikprogram.com 16:25 16:55 17:25 18:25 19:30 20:05 20:20 21:00

Rodzina zastêpcza Daleko od noszy 2, odc.7 Dlaczego ja?, odc.477 Trudne sprawy, odc.412 Wydarzenia Interwencja, odc.2631 Pierwsza mi³oœæ Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.403 Ten Teges 21:30 Gwiazdy na dywaniku 22:00 Zdrowie na widelcu, odc.5 S³odycze 22:35 Sto³eczna drogówka, odc.5 polsat2

Œroda 06.04

00:45 Awantura o kasê, odc.115 01:40 Pensjonat pod Ró¿¹, odc.31 Edukacja 02:40 Miodowe Lata 04:00 Rodzina zastêpcza 05:00 13 Posterunek, odc.22 05:35 Daleko od noszy 2, odc.33 - odc.34 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.406 - odc.407 07:30 Spadkobiercy, odc.23 08:25 Rodzina zastêpcza, odc.93 09:00 Miodowe Lata 10:20 13 Posterunek, odc.23 11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.411 11:30 Malanowski i Partnerzy, odc.412 12:00 Dlaczego ja?, odc.478 13:00 Wydarzenia 13:40 Trudne sprawy, odc.413 14:45 Dzieñ. który zmieni³ moje ¿ycie, odc.23 15:50 Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.28 16:25 Rodzina zastêpcza, odc.34 16:55 Daleko od noszy 2, odc.8 17:25 Dlaczego ja?, odc.478 18:25 Trudne sprawy, odc.413 19:30 Wydarzenia 20:05 Interwencja, odc.2632 20:20 Pierwsza mi³oœæ 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 21:30 Aleja S³aw, odc.92 22:00 Jem i chudnê, odc.38 22:35 Ch³opaki do wziêcia polsat2

Czwartek 06.05

00:45 Awantura o kasê, odc.116 01:40 Pensjonat pod Ró¿¹, odc.32 Obcy i swoi 02:40 Miodowe Lata, odc.46 odc.47 04:00 Rodzina zastêpcza, odc.39 - odc.40 05:00 13 Posterunek, odc.23 05:35 Daleko od noszy 2 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich 07:30 Spadkobiercy, odc.24

6 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

08:25 Rodzina zastêpcza, odc.94 Podró¿ do Afryki 09:00 Miodowe Lata, odc.48 odc.49 10:20 13 Posterunek, odc.24 11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.413 - odc.415 12:00 Dlaczego ja?, odc.479 13:00 Wydarzenia 13:40 Trudne sprawy, odc.414 14:45 Dzieñ. który zmieni³ moje ¿ycie, odc.24 15:50 Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.29 Z³ote kierpce 16:25 Rodzina zastêpcza, odc.35 16:55 Daleko od noszy 2, odc.9 17:25 Dlaczego ja?, odc.479 18:25 Trudne sprawy, odc.414 19:30 Wydarzenia 20:05 Interwencja, odc.2633 20:20 Pierwsza mi³oœæ 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.405 21:30 Z ty³u sceny, odc.5 22:00 Przez ¿o³¹dek do serca, odc.6 22:35 Skarby III Rzeszy, odc.5 polsat2

Pi¹tek 06.06

00:45 Awantura o kasê, odc.117 01:40 Pensjonat pod Ró¿¹, odc.33 Córeczka 02:40 Miodowe Lata, odc.48 odc.49 04:00 Rodzina zastêpcza, odc.41 - odc.42 05:00 13 Posterunek, odc.24 05:35 Daleko od noszy 2, odc.37 Cud nad Wis³¹ 06:00 Daleko od noszy - Szpital Futpolowy, odc.38 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.410 Z³odziejka 07:00 Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.411 Gorzkie gody 07:30 Spadkobiercy, odc.25 08:25 Rodzina zastêpcza, odc.95 Œlady pantofla 09:00 Miodowe Lata, odc.50 odc.51 10:20 13 Posterunek, odc.25 11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.416 - odc.417 12:00 Dlaczego ja?, odc.480 13:00 Wydarzenia 13:40 Trudne sprawy, odc.415 14:45 Dzieñ. który zmieni³ moje ¿ycie, odc.25 15:50 Œwiat wed³ug Kiepskich 16:25 Rodzina zastêpcza 16:55 Daleko od noszy 2 17:25 Dlaczego ja?, odc.480 18:25 Trudne sprawy, odc.415 19:30 Wydarzenia 20:05 Interwencja, odc.2634 20:20 Pierwsza mi³oœæ 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 21:30 Ma³a Czarna, odc.12 Beata Tyszkiewicz 22:35 Taaaka ryba, odc.133

DOBRE, BO DARMOWE!

Darmowe oprogramowanie Darmowe oprogramowanie lub programy mo¿esz znaleŸæ na stronach: OpenOffice.org, Google Docs, Mint.com, Aviary, Picasa, Pixlr. Korzystaj¹c z tych aplikacji czy programów zaoszczêdzasz $$$. Oprac. jj


www.tygodnikprogram.com

GWIAZDA PROGRAMU

...¿yæ d³ugo i szczêœliwie z osob¹, któr¹ kocham...

Zdj. Marek Roik

Imiê i nazwisko: Kinga Nowobilska Znak zodiaku: Wodnik Szko³a/praca: MVCC ESL - kurs Pochodzisz z: Nowego Targu W Polsce lubisz: Spêdzaæ czas z rodzin¹ Ulubiony pisarz: Katarzyna Grochola Ulubiony film: Nietykalni Ulubiona potrawa z kuchni polskiej: Barszcz z uszkami Ulubiona potrawa z kuchni amerykañskiej: Amerykañski sernik Ulubione miejsce w Polsce: Zakopane, Kraków Ulubione miejsce w Ameryce: Park Utica Turyœcie w Chicago poleci³abyœ: Wieczorne spacery po pla¿y Twoj¹ pasj¹ jest: Modeling, gotowanie, psy Na co dzieñ jesteœ: Bardzo ambitna, kocham pomagaæ innym Ulubiona forma relaksu: Spacer z pieskiem, gotowanie Gdybyœ wygra³a milion dolarów to: Zastanawia³abym siê co zrobiæ, by tê sumê pomno¿yæ, czyli dobrze zainwestowaæ Najwiêksze marzenie: ¯yæ d³ugo i szczêœliwie z osob¹, któr¹ kocham Masz s³aboœæ do: Deserów Jak wyobra¿asz sobie siebie za 10, 20 lat: Jako wspania³¹ ¿onê i kochaj¹c¹ matkê dwójki, byæ mo¿e trójki dzieci

W Stanach jesteœ stosunkowo nied³ugo. Jakie by³y twoje pierwsze wra¿enia? Pocz¹tki by³y bardzo ciê¿kie, poniewa¿ by³am bardzo zwi¹zana z moj¹ rodzin¹, musia³am zacz¹æ ¿yæ doros³ym ¿yciem, podj¹æ siê pracy i podo³aæ obowi¹zkom codziennym. Przesz³am wielk¹ szko³ê ¿ycia, ale jestem z siebie dumna, ¿e poradzi³am sobie œwietnie, wiêkszoœæ zawdziêczam mojej wspania³ej Mamie, która mnie wychowa³a najlepiej jak potrafi³a. Jak ci siê podoba ziemia Wuja Sama? S¹ plusy i minusy ka¿dego miejsca. Co byœ zmieni³a w Polonii? Jestem tutaj bardzo krótko, zatem potrzebujê wiêcej czasu bym mog³a siê przyjrzeæ, ale myœlê, ¿e nie bêd¹ potrzebne wielkie zmiany. W jaki sposób trafi³aœ do konkursu na Królow¹ Parady? Za namow¹ mojego wspania³ego przyjaciela. Mimo tego, ¿e nie wygra³am bardzo cieszê siê, ¿e zgodzi³am siê na udzia³ w konkursie. Czy swoje plany na przysz³oœæ wi¹¿esz z USA czy mo¿e myœlisz o powrocie do Polski? Ka¿dego dnia myœlê o Polsce, poniewa¿ uwa¿am, ¿e to wspania³y kraj, lecz swoje plany wi¹¿ê z rozwijaniem swoich pasji tutaj, wiêc mam nadziejê, ¿e uda siê je zrealizowaæ. Czas poka¿e. Nr 21 PROGRAM 1-7 czerwca

7


PODRÓ¯E

www.tygodnikprogram.com

W CENÊ WLICZONY TAX ZA PRZELOT I HOTEL

Pla¿e pe³ne s³oñca czekaj¹ na Ciebie! Oasis Cancun

Cancun

tylko$

ALL INCLUSIVE! (6/29 - 6/30) - 4 noce

Riu Santa Fe

Los Cabos

tylko$

749

899

ALL INCLUSIVE! (6/14-6/28) - 7 nocy

Dreams Villamagna Nuevo Vallarta

Riviera Nayarit

tylko$

1169

Unlimited-Luxury® (5/27, 5/31, 6/3, 6/10) - 7 nocy

Grand Bahia Principe Bavaro

Punta Cana

tylko$

1199

ALL INCLUSIVE! (6/2, 6/25-7/2) - 7 nocy

Blue Bay Grand Esmeralda

Riviera Maya

tylko$

1129

ALL INCLUSIVE! (6/25 - 6/28) - 7 nocy

Riu Ocho Rios

Jamaica

tylko$

1239

ALL INCLUSIVE! (6/22, 6/29) - 7 nocy

Czar gwiazd Grand Teton Park Narodowy w stanie Wyoming

Piêkny letni wieczór, ciep³y i bezwietrzny. Le¿ysz na drewnianym deck’u, popijaj¹c winko ws³uchujesz siê w ciszê natury i ogl¹dasz niebo pe³ne gwiazd. Niebo tak czyste, ciemne i “ogromne”, ¿e wydaje siê jakbyœ widzia³ gwiazdy na ró¿nych warstwach nieba, bli¿ej i dalej. Twój spokój i ciszê burzy tylko jeden odg³os, stado wilków wyj¹cych w oddali... Zapomnij o profesjonalnym sprzêcie. Do wspania³ego wieczoru z gwiazdami potrzebujesz uroczego miejsca z dala od miejskich œwiate³, doborowe towarzystwo oraz butelkê dobrego wina. Grand Teton i jego okolice to jedno z niewielu miejsc w USA gdzie jest “najlepsze” niebo do ogl¹dania gwiazd. W Wyoming rodowici mieszkañcy maj¹ nawet powiedzenie, które brzmi “Niebo Wyoming wchodzi Ci pod skórê. Widzisz je raz i ciê¿ko Ci jest o nim zapomnieæ”. Ci, co byli w Wyoming, wiedz¹ dok³adnie o czym mowa. Gdzie s¹ pozosta³e miejsca w Ameryce z ponadprzeciêtnym niebiem? Oto ich lista:

Natural Bridges National Monument, Utah

Tam podobno znajdziemy najciemniejsze niebo w ca³ych Stanach Zjednoczonych. Go³ym okiem prawie ka¿dego wieczoru roku zobaczymy Drogê Mleczn¹, miliony gwiazd i planety. Big Bend National Park, Texas Najbli¿sze miasto w okolicy? Hmmm, nie ma takiego, gdy¿ to Cherry Springs State Park, Pennsylvania Od 1990 roku jedno z najbardziej popularnych miejsc w Sta- najbli¿sze jest oddalone setki mil od parku. Zero miejskich nach do ogl¹dania gwiazd. Druga oficjalna nazwa parku to œwiate³ oraz suchy, pustynny klimat redukuj¹ zniekszta³cenia Dark Sky Park. Tutaj go³ym okiem mo¿emy zobaczyæ do œwiat³a, co pozwala nam na ogl¹danie gwiazd na nieskazitel10 000 gwiazd w jednym momencie. Dla porównania mie- nym niebie. szkañcy Chicago mog¹ nacieszyæ oko 2 000 gwiazd i to tylko Bosque Del Apache Wildlife Preserve, New wtedy kiedy niebo jest 100% czyste. Mexico Block Island, Rhode Island Tutaj oprócz wspania³ego nieba mo¿emy poobserwowaæ tysi¹Znajduj¹ca siê 12 mil od sta³ego l¹du Wyspa Block jest je- ce migruj¹cych gêsi œnie¿nych. Œwiat³o odstrasza ptaki, wiêc dnym z lepszych miejsc do ogl¹dania deszczu meteorów w ¿adne lampy nie s¹ dozwolone. 100% ciemnoœæ. sierpniu. Pelagia

8 PROGRAM www.tygodnikprogram.com


Nr 21 PROGRAM 1-7 czerwca

9


HISTORIA

www.tygodnikprogram.com

Wilno - Cmentarz na Rossie Ostatnia honorowa warta W dzieñ po napaœci Zwi¹zku Sowieckiego na Polskê, 18 wrzeœnia 1939 roku, na rogatkach Wilna pojawi³y siê pierwsze czo³gi Armii Czerwonej. Miasto wygl¹da³o na wymar³e. Mieszkañcy schowali siê w domach, a ostatnie kompanie Armii Polskiej opuszcza³y zachodnie rogatki Wilna. Decyzj¹ dowódcy polskiego garnizonu, miasto zosta³o oddane najeŸdŸcom bez walki. Nie wszyscy ¿o³nierze wykonali rozkaz. Trzech m³odych Polaków w mundurach, zmobilizowanych do obrony Ojczyzny, uda³o siê na cmentarz na Rossie. Postanowili zaci¹gn¹æ honorow¹ wartê przy mauzoleum Marsza³ka Pi³sudskiego. Zwiedzaj¹c Wilno nie mo¿na omin¹æ cmentarza na Rossie, który obok Pow¹zek i cmentarza £yczakowskiego we Lwowie, zaliczany jest do najwa¿niejszych polskich nekropolii. Zaje¿d¿amy tam popo³udniem. Taksówkarz chce na nas poczekaæ, ale my tu nie przyjechaliœmy na chwilê po to, aby "zaliczyæ" obiekt. Postanawiamy spêdziæ parê godzin miêdzy historycznymi alejkami.

10 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

Przy bramie g³ównej, po lewej stronie znajduje siê kwatera wojskowa. Jej centralne miejsce zajmuje mauzoleum z sercem Marsza³ka Pi³sudskiego i grobem jego matki. M³ody mieszkaniec Wilna, student miejscowego uniwersytetu, kiedyœ nosz¹cego imiê Stefana Batorego, proponuje nam us³ugi przewodnika. Pos³uguje siê czyst¹ polszczyzn¹ z lekkim nalotem wileñskim. Wilno to miasto, w którym wiêkszoœæ mieszkañców rozumie po polsku i dlatego ³atwo nam siê tam poruszaæ. Nie da siê byæ poprawnym i odwzajemniæ mówi¹c w litewskim poniewa¿ mimo skrajnych wysi³ków jego zrozumienie jest niemo¿liwe. Wspó³czesny litewski zosta³ opracowany na pocz¹tku XX wieku, przez jêzykoznawcê Joanasa Jablonskia. Prawdê mówi¹c wykona³ on nie pracê naukow¹ tylko polityczn¹. Zdaje siê, ¿e za g³ówny cel postawi³ sobie wyrzucenie z litewskiego wszystkich s³ów polskich, które wczeœniej by³y podstaw¹

tego regionalnego jêzyka-gwar y. Setki polskich s³ów i zwrotów, które ³¹czy³y nasze dwa narody pad³y ofiar¹ nacjonalizmu litewskiego, który rodzi³ siê w owym czasie gdzieœ daleko od Wilna. Litewski przed "reform¹" jêzykow¹ by³ tak bliski do polskiego, jak wspó³czeœnie dla nas s³owacki. W prostok¹cie kwatery ¿o³nierskiej cmentarza na Rossie, spoczywaj¹ polscy oficerowie i ochotnicy, którzy zginêli w latach 1919-1920 w walkach o Wilno, a tak¿e ¿o³nierze Armii Krajowej polegli podczas operacji "Ostra Brama" w 1944 r. Przekraczamy bramê, aby dojœæ do czarnej, marmurowej p³yty. Na p³ycie grobowej widnieje lakoniczne epitafium: MATKA I SERCE SYNA "Kto mog¹c wybraæ, wybra³ zamiast domu Gniazdo na ska³ach or³a, niechaj umie Spaæ, gdy Ÿrenice czerwone od gromu


HISTORIA

www.tygodnikprogram.com

I s³ychaæ jêk szatanów w sosen szumie. Tak ¿y³em". Nie ma nazwiska, ale ka¿dy Polak przybywaj¹cy na Rossê wie, kto w tym miejscu jest pochowany. M³ody Wilniak wprowadza nas w œwiat zmar³ych bohaterów i tysiêcy zwyk³ych ludzi, którzy tu zakoñczyli swoj¹ ziemsk¹ drogê. Prowadzi nas miêdzy grobami niczym mityczny grecki cerber. Na czarnej, marmurowej p³ycie, pod któr¹ spoczywa serce Marsza³ka, widaæ œlady po pociskach wystrzelonych przez bojców wkraczaj¹cej do Wilna Armii Czerwonej. Z tymi œladami zwi¹zana jest historia wspomnianej na pocz¹tku warty honorowej. Trzech ko³nierzy, w wieku naszego studenta, stanê³o 18 sierpnia 1939 roku na warcie przy mauzoleum Marsza³ka. - Od wschodu nadci¹ga³a kolumna wojsk sowieckich mówi przewodnik - Szeregowcy Piotr Stacirowicz i Wac³aw Sawicki znajdowali siê przy marmurowej p³ycie. Kapral Wincenty Salwiñski przebywa³ w tym czasie w nieistniej¹cej dzisiaj, przylegaj¹cej do cmentarza legionowego, niedu¿ej wartowni. Wed³ug relacji mieszkañców Wilna dwaj szeregowcy zginêli na miejscu od kul z karabinu jednego z sowieckich czo³gów. Kapral Salwiñski, widz¹c œmieræ swych kolegów, pocz¹³ siê cofaæ w kierunku torów kolejowych. Zosta³ jednak¿e zauwa¿ony i postrzelony w odleg³oœci oko³o 150 m od wartowni. Ranny wykrwawi³ siê i zmar³ na nasypie kolejowym. Ta bohaterska, ¿o³nierska ofiara nigdy nie zosta³a zapomniana przez mieszkañców Wilna. Groby trzech bohaterów znajduj¹ siê kilka metrów od mauzoleum Marsza³ka. Wed³ug relacji przewodnika brat kaprala Salwiñskiego, który mieszka³ w Sokolinikach ko³o Wilna przyjecha³ i pochowa³ na Rossie brata i dwóch pozosta³ych ¿o³nierzy. W latach 70-tych w³adze sowieckiej Litwy pozwoli³y na postawienie ¿o³nierzom na cmentarzu kamiennych p³yt. Historia trzech bohaterskich ¿o³nierzy kwestionowana jest przez niektórych historyków, ale ich dowody s¹ poszlakowe i byæ mo¿e podszyte niechêci¹ do Polaków. Wiêkszoœæ Wilniaków nie ma na ten temat ¿adnych w¹tpliwoœci - tu, na Rossie zginêli nieustraszeni bohaterowie, którym nale¿y siê ho³d i chwa³a! Na p³ycie serca Marsza³ka i jego matki prawie zawsze le¿¹ bia³o-czerwone kwiaty, g³ównie zostawiane przez Polaków odwiedzaj¹cych Wilno. Od czasu do czasu te¿ ktoœ zapali œwieczkê na grobach trzech naszych, narodowych bohaterów. "¯o³nierz umiera dla innych, nigdy dla siebie." - mówi³ Marsza³ek Józef Pi³sudski. Tekst i zdjêcia Andrzej Rogalski Przedwojenna warta

Nr 21 PROGRAM 1-7 czerwca

11


www.tygodnikprogram.com 16:35 Rozmowy w toku talk show 17:20 Szpital - serial 05:15 Miasto Kobiet - talk 18:10 Ukryta prawda - serial show 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 06:05 Magiel Towarzyski 06:40 Surfing po menu II - 19:40 Uwaga! - program 20:00 Na Wspólnej - serial serial kulinarny 20:30 W-11. Wydzia³ 07:10 Lekarze - serial Œledczy - serial 08:00 Dzieñ dobry TVN 21:05 Sama s³odycz - serial magazyn 21:55 X Factor - program 10:10 X Factor - program 12:10 Kod szczêœcia - serial 23:10 Uwaga! Pirat program 13:05 Doradca smaku 23:50 Himalaiœci - œcie¿ka program kulinarny góry - serial dok. 13:15 Na szlaku Czyngis 00:40 SOS Uroda - program Chana - dok. 01:05 W-11. Wydzia³ 13:45 Na Wspólnej Œledczy - serial Omnibus - serial 01:40 Szpital - serial 15:15 Uwaga! Pirat 02:25 Ukryta prawda - serial program 03:10 Rozmowy w toku 15:55 Doradca smaku talk show program kulinarny 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 16:05 Idealna niania 04:35 Uwaga! - program program 16:40 Ugotowani - program 04:50 SOS Uroda - program 17:30 Prawo Agaty - serial itvn Wtorek 06.03 18:20 Automaniak - program 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 05:15 W niewoli przesz³oœci 19:40 Uwaga! - program - telenowela 20:00 Ludzie Wolnoœci - gala 06:00 Pogoda - program 21:30 Trzy Ró¿e Ewy II 06:15 Na Wspólnej - serial serial 23:10 Superwizjer - program 06:40 W-11. Wydzia³ Œledczy - serial reporterów 07:15 Dzieñ dobry TVN 23:35 X Factor - program 09:50 Wawa NON STOP 01:30 Anio³ - film serial dramat 03:10 Himalaiœci - ¿ycie jest 10:35 Rozmowy w toku za krótkie - serial dok. 11:15 Ukryta prawda - serial 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 12:05 Pogoda - program 12:20 W niewoli przesz³oœci 04:35 Uwaga! - program - telenowela 04:50 Polak potrafi program rozrywkowy 13:15 Diabe³ wie lepiej telenowela, USA itvn Poniedzia³ek 06.02 14:00 X Factor - program 15:20 Zawody 24h program 05:15 W niewoli przesz³oœci 15:45 W niewoli przesz³oœci - telenowela - telenowela 06:00 Pogoda - program 06:20 Himalaiœci - ¿ycie jest 16:35 Rozmowy w toku talk show za krótkie - dok. 17:20 Szpital - serial 07:15 Dzieñ dobry TVN 18:10 Ukryta prawda - serial 09:50 Wawa NON STOP 19:00 Fakty, Sport, Pogoda serial 19:40 Uwaga! - program 10:35 Rozmowy w toku 11:15 Ukryta prawda - serial 20:00 Na Wspólnej - serial 20:30 W-11. Wydzia³ 12:05 Pogoda - program Œledczy - serial 12:20 W niewoli przesz³oœci 21:05 Sekrety chirurgii - telenowela 21:55 Magiel Towarzyski 13:15 Diabe³ wie lepiej 22:35 Trzy Ró¿e Ewy II telenowela, USA serial 14:00 Ludzie Wolnoœci - gala 15:20 SOS Uroda - program 00:15 Co za tydzieñ 15:45 W niewoli przesz³oœci 00:40 Zawody 24h 01:05 W-11. Wydzia³ - telenowela Œledczy - serial itvn

Niedziela 06.01

12 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

01:40 Szpital - serial 02:25 Ukryta prawda - serial 03:10 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Zawody 24h program itvn

Œroda 06.04

05:15 W niewoli przesz³oœci - telenowela 06:00 Pogoda - program 06:15 Na Wspólnej - serial 06:40 W-11. Wydzia³ Œledczy - serial 07:15 Dzieñ dobry TVN magazyn 09:50 Wawa NON STOP serial 10:35 Rozmowy w toku talk show 11:15 Ukryta prawda - serial 12:05 Pogoda - program 12:20 W niewoli przesz³oœci - telenowela 13:15 Diabe³ wie lepiej telenowela, USA 14:00 Na szlaku Czyngis Chana - dok. 14:30 Sama s³odycz - serial 15:20 Wiem, co jem program 15:45 W niewoli przesz³oœci - telenowela 16:35 Rozmowy w toku 17:20 Szpital - serial 18:10 Ukryta prawda - serial 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 19:40 Uwaga! - program 20:00 Na Wspólnej - serial 20:30 W-11. Wydzia³ Œledczy - serial 21:05 Mam talent - program 22:25 Moto-ON - program 22:50 Kuba Wojewódzki talk show 23:35 Almanya - witajcie w Niemczech- film komediodramat 01:15 W-11. Wydzia³ Œledczy - serial 01:45 Szpital - serial 02:30 Ukryta prawda - serial 03:15 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Wiem, co jem

07:15 Dzieñ dobry TVN 09:50 Wawa NON STOP serial 10:35 Rozmowy w toku 11:15 Ukryta prawda - serial 12:05 Pogoda - program 12:20 W niewoli przesz³oœci - telenowela 13:15 Diabe³ wie lepiej telenowela, USA 14:00 Mam talent - program 15:20 Pani Gad¿et 15:45 W niewoli przesz³oœci - telenowela 16:35 Rozmowy w toku talk show 17:20 Szpital - serial 18:10 Ukryta prawda - serial 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 19:40 Uwaga! - program 20:00 Na Wspólnej - serial 20:30 W-11. Wydzia³ Œledczy - serial 21:05 Ugotowani - program 21:55 Mêska sprawa - film obyczajowy 22:25 SAMOCHÓD MARZEÑ: kup i zrób - program 23:00 Utracony raj Melanezji - film dok. 23:55 Miasto Kobiet 00:40 Pani Gad¿et 01:05 W-11. Wydzia³ Œledczy - serial 01:40 Szpital - serial 02:25 Ukryta prawda - serial 03:10 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Pani Gad¿et itvn

Pi¹tek 06.06

05:15 W niewoli przesz³oœci - telenowela 06:00 Pogoda - program 06:15 Na Wspólnej - serial 06:40 W-11. Wydzia³ Œledczy - serial 07:15 Dzieñ dobry TVN 09:50 Wawa NON STOP serial 10:35 Rozmowy w toku 11:15 Ukryta prawda - serial 12:05 Pogoda - program 12:20 W niewoli przesz³oœci - telenowela 13:15 Diabe³ wie lepiej telenowela itvn Czwartek 06.05 14:00 Utracony raj Melanezji - film dok. 05:15 W niewoli przesz³oœci 14:50 Mêska sprawa - film - telenowela 15:20 Bazar - serial dok. 06:00 Pogoda - program 15:45 W niewoli przesz³oœci 06:15 Na Wspólnej - serial 16:35 Rozmowy w toku 06:40 W-11. Wydzia³ 17:20 Szpital - serial Œledczy - serial 18:10 Ukryta prawda - serial

19:00 Fakty, Sport, Pogoda 19:40 Uwaga! - program 20:00 Brytyjskie duchy serial 20:30 Kuchenne rewolucje 21:25 Dom na weekend film 22:55 Bezpieczeñstwo wewnêtrzne - serial 23:50 Ludzie Wolnoœci - gala 01:15 Mêska sprawa - film 01:40 Szpital - serial 02:25 Ukryta prawda - serial 03:10 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Bazar - serial dok. itvn

Sobota 06.07

05:15 Na szlaku Czyngis Chana - dok. 05:45 Magiel Towarzyski 06:20 Himalaiœci - œcie¿ka góry - dok. 07:05 Utracony raj Melanezji - film dok. 08:00 Dzieñ dobry TVN 10:10 Co za tydzieñ 10:35 Maja w ogrodzie 11:00 Polak potrafi 11:25 Smakuj œwiat z Pascalem - Meksyk 12:00 ¯ycie od nowa - serial 13:00 Surfing po menu II serial kulinarny 13:35 Dom na weekend 15:05 Himalaiœci - œcie¿ka góry - dok. 15:50 X Factor - program 17:05 Sama s³odycz - serial 17:55 66 niezapomnianych chwil showbiznesu 18:20 Sablewskiej sposób na modê - program 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 19:40 Uwaga! - program 20:00 Anna German - serial 21:00 W obcym ciele - dok. 21:30 Oczami mordercy film thriller 23:15 Brygada antymafijna II - serial 00:05 Dom na weekend film 01:40 Bezpieczeñstwo wewnêtrzne - serial 02:35 Kuba Wojewódzki 03:20 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Moto-ON - program


www.tygodnikprogram.com

PORADY

Czas komarów Ka¿dy z nas wyczekuje wiosny i lata. Powygrzewaæ siê na s³oneczku trochê, wypiæ zimne piwo na trawce o zachodzie s³oñca, pop³ywaæ w basenie patrz¹c na gwiazdy. Niestety, czêsto przesiadywanie wieczorem na œwie¿ym powietrzu jest niemo¿liwe przez k¹saj¹ce komary. Nie ka¿dy z nas lubi wylewaæ na siebie litry chemikalii, które maj¹ powstrzymaæ szarañcze od po¿arcia nas ¿ywcem. Mo¿e przedstawione poni¿ej naturalne sposoby pozbycia siê k¹saczy pozwol¹ na spokojne piwko w basenie o zachodzie s³oñca. do kieszeni spodenek, a komary zaata1. Czosnek Wyciœnij sok z czosnku, wymieszaj z kuj¹ s¹siada, a nie ciebie. wod¹ i u¿ywaj tej mieszanki na cia³o za- 8. Witamina B Witaminy z tej grupy zmieniaj¹ sk³ad namiast chemicznego OFF-a. szego potu na taki, jakiego komary nie 2. Catnip - czyli kocimiêtka Komary nie cierpi¹ tego zapachu. Jedyny mog¹ znieœæ. mankament, koty z okolicy mog¹ ciê po- 9. Cebula Dzia³a odstraszaj¹co na komary. Molubiæ za bardzo. ¿esz siê ni¹ nasmarowaæ albo przekro3. Olejki eteryczne Rozmaryn i sza³wia. Nie tylko mo¿esz jon¹ na pó³ rozstawiæ po mieszkaniu. ich u¿yæ na cia³o ale równie¿ dodaæ do 10. Œwieca Kawa³ek œwiecy w³ó¿ w ma³y lichtarz czy ogniska. kubek i ustaw na œrodku g³êbokiego ta4. Wiatraki Komary s¹ lekkie, wiêc do ciebie nie do- lerza. Nalej 10 ³y¿ek wody, dodaj 1 ³y¿kê lec¹ jeœliy ustawisz wiatraki w strategi- formaliny i zapal œwiecê. Zwabione jej œwiate³kiem komary utopi¹ siê w wocznych punktach. dzie.

5. Cytryna

Olej z tajlandzkiej trawy cytrynowej nie Ponadto komary odstraszaj¹ tylko odstraszy komary, ale równie¿ po- olejki z: • cedru - odstrasza tak¿e æmy, prawi zapach twojego domu i ogrodu. • miêty pieprzowej - odstrasza nawet 6. Perfumy Komary je uwielbiaj¹, wiêc staraj siê gryzonie, • geranium, bazylii, kopru w³oskiego, przebywaæ na zewn¹trz bez nich. tymianku, 7. Antyelektryzuj¹ce • lawendy - odstrasza te¿ pajêczaki, a œciereczki do suszarek nawet gryzonie, U¿yj tych samych “œciereczek”, co u¿y- • z owoców cytrusowych, ale uwaga! wasz do suszarek. Po prostu w³ó¿ jedn¹ maj¹ dzia³anie fotouczulaj¹ce, dlatego

nie nale¿y ich u¿ywaæ przed wyjœciem na s³oñce, • cynamonowy z liœci - zabija larwy komarów, lecz lepiej nie stosowaæ go na skórê, bo nawet odpowiednio rozcieñczony mo¿e j¹ podra¿niæ.

Jak ju¿ nas pogryz¹, to co robiæ?

Oto kilka domowych sposobów co k³aœæ i czym smarowaæ bolesne miejsca po ugryzieniach: • pasta do zêbów, • amoniak - mo¿na go dostaæ w sklepie spo¿ywczym w dziale dodatków do pieczenia, • sok z cytryny, • goŸdziki - nale¿y je rozgnieœæ a nastêpnie rozetrzeæ otrzymany proszek po skórze, • ziemniak - nale¿y go przekroiæ na pó³ i przy³o¿yæ w bolesne miejsce. Oprac.: jj

Adwokat - William Murakowski By³y prokurator z d³ugoletnim doœwiadczeniem, licencjonowany w stanie Indiana i Illinois

l BANKRUCTWA l l l

- rozdzia³ 7, 11 i 13 - modyfikacja po¿yczek - obrona przed foreclosure PODATKI ROZWODY I PRAWO RODZINNE WYKROCZENIA KRYMINALNE

Bezp³atna konsultacja w ka¿d¹ œrodê od godz. 1pm w biurze przy 6914 W. North, Chicago, IL 60707

Kancelaria prawna 15 N Northwest Hwy, Park Ridge, 60068

847-840-3704 13

Nr 21 PROGRAM 1-7 czerwca


NASZE STRONY INFO

PODATKI

UBEZPIECZENIA MA-21

Tax Services Inc.,

Podatki, ksiêgowoœæ, zak³adanie korporacji, #IRS. Iwona Rogowska 4738 N. Harlem Ave., #1C, Harwood Hts. ................Tel.: (708) 867-9300

Poltax Corp - Ewa Duch 7325 W. Leland Ave., Harwood Hts.,IL 60706

www.tygodnikprogram.com

G-29

......................Tel.: (773) 744-6984

Albert Dyduch MA-26 Farmers Insurance Agency, Inc. Ekskluzywne ubezpieczenia. Auta, domy, biznesy. Ponad 30 programów ubezpieczeniowych na zdrowie i ¿ycie. Najwiêksza iloœæ zni¿ek na rynku. Klienci Allstate - 25% zni¿ki.

...........Tel.: (773) 889-8989

SALONY PIÊKNOŒCI

NIles Beauty Salon 8146 N Milwaukee Ave,Niles, IL 60714 Indywidualne–Spó³ki–Korporacje ...........................Tel.: (847) 518-1740 9950 W Lawrence, pok.101C Schiller Park, IL 60176 ......................Tel.: (847) 233-0520 Inga Hair Studio 7118 W Higgins, Chicago G-21 PERFECT TAX ...........................Tel.: (773) 792-8100 Podatki, korporacje, apostille. TANIO! 6739 W. Belmont, Chicago Anna’s Beauty Salon ......................Tel.: (773) 407-4402 3148 1/2 N Luna, Chgo, IL 60641 ...........................Tel.: (773) 725-7272 J & K Consultants Inc. 4507 W Lawrence Ave #107, Kaya Hair Studio Chicago, IL 60630-2516 ......................Tel.: (773) 604-5220 3234 N Central Ave., Chicago, IL 60634 ..........................Tel.: (773) 725-0370 MDS Financial Services Inc 4403 W Lawrence Ave Suite 208, Maria’s Hair Chicago, IL 60630 5926 S Archer Ave, Chicago, IL 60638 .....................Tel.: (773) 725-4047 ...........................Tel.: (773) 767-6111

JOE’S Taxes

DELIKATESY Alexandra Foods - Pierogi 3304 N. Central, Chicago ...........................Tel.: (773) 282-3820 Andy’s Deli 5442 N Milwaukee, Chicago ...........................Tel.: (773) 6317304 1721 W Division, Chicago ...........................Tel.: (773) 394-3376 4021 W Kinzie, Chicago ...........................Tel.: (773)722-1000 Cicero Deli 3206 N Cicero, Chicago ...........................Tel.: (773) 777-1615

Serenity Hair Design 147 Front St, Wood Dale, IL 60191 ...........................Tel.: (630) 766-6140

Je¿eli chcesz siê z nami og³osiæ, zadzwoñ:

Tel.:

773-286-5990

Pytaj o Magdê, Gra¿ynê lub Gosiê; polishmedia@yahoo.com

www.polishweeklychicago.com DENTYŒCI Belmont-Austin Dental Center Robimy braces 6019 W. Belmont Ave., Chgo, IL 60634 ...........................Tel.: (773) 745-7188

Sugar Hair Care 1737 E Central Rd, Arlington Hts, IL 60005 ............................Tel.: (847) 290-1904 Advantage Dental Care 7300 N western Ave, Chicago ...........................Tel.: (773) 338-8433 Techniques Hair & Skin Care Salon 1 N Northwest Hwy, Park Ridge IL 60068 Avenue Dental Clinic ............................Tel.: (847) 698-0052 Profesjonalne us³ugi dentystyczne. 3518 W Fullerton Ave., Chgo, IL 60647 ............................Tel.: (773) 278-0334 Tete a Tete 7750 N Milwaukee Ave, Niles IL 60714 ............................Tel.: (847) 965-8383 Bertagna Gregory A DDS, 8383 Belmont Ave, River Gr., IL 60171 ...........................Tel.: (708) 452-1200 New Reflection

7750 N Milwaukee Ave, Chicago Big Smile Dental ............................Tel:. (773) 282-8622 2831 N Milwaukee Ave, Chgo, IL 60618 Montrose Deli ..............................Tel.: (773) 772-764 Znakomita jakoœæ, znakomite ceny! European Skin Care Œwie¿e owoce i warzywa. 6305 N Milwaukee, Chicago Bride Small Dental Marina Vitkin D.D.S. Zapraszamy na zakupy! ............................Tel.: (773) 763-6044 5430 N. Milwaukee, Chicago IL 60630 5411 N Montrose, Chicago ............................Tel.: (847) 543-4200 ...............Tel.: (773) 725-6123 XOX Hair Studio 4458 N Milwaukee, Chicago IL 60630 Devon Central Clinic, Ltd., ............................Tel.: (773)-763-6044 6259 N. Milwaukee Ave, Chgo IL 60714 Rich’s Foods ............................Tel.: (773) 631-6607 4747 N Harlem, Harwood Hts ...........................Tel.: (708) 867-6663 Amber Salon & Spa 7633 N Milwaukee, Niles IL 60714 Glamour Dental Care, PC, ............................Tel.: (847) 663-1595 Dr. Monika Tyszkowski DDS, 6825 W. Addison Ave, Chgo IL 60634 ............................Tel.: (773) 736-6610 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

14

Golf Glen Dentistry, Marta Milejczyk, DDS, Dentystyka, kosmetyka, laserowe leczenie chorób i dzi¹se³, implanty, protetyka, leczenie kana³owe, mo¿liwoœæ finansowania. www.golfglendentistry 9301 Golf Rd, Des Plaines, IL 60016 ............................Tel.: (847) 824-7467 Hayes Mary J DDS, 737 N Michigan Ave., Chgo, IL 60611 .............................Tel.:(312) 266-8198 Joyful Dental Care., 6314 N Cicero Ave., Chicago, IL 60646 ............................Tel.: (773) 736-7767 J Kim Dental Ltd., 4044 N Narragansett Ave, Chicago IL 60634 ............................Tel.: (773) 545-4426 Kowalik & Nikolovski DDS, Opieka dentystyczna dla ca³ej rodziny. 6320 W 79th, Burbank, IL 60459 ...........................Tel.: (708) 599-3333 Krinsky Harold J DDS, 4801 W Peterson Ave, Chgo, IL 60646 ............................Tel.: (773) 685-9666 Orland Park Dental 14430 S John Humphrey, Orland Pk ............................Tel.: (708) 364-8900


NASZE STRONY INFO

www.tygodnikprogram.com

ORGANIZACJE POLONIJNE

LEKARZE

MA-23

Zwi¹zek Klubów Polskich 5835 W Diversey, Chgo, IL 60639 ...........................Tel.: (773) 745-7799

POLSKI OKULISTA A-23 DR ROMUALD KUZA

Zwi¹zek Podhalan w Ameryce 4808 S Archer Ave, Chgo, IL 60632, ...........................Tel.: (773) 523-7632

Klinika oczna i salon optyczny.

Zwi¹zek Polek w Ameryce 6641 N Northwest Hwy, Chcgo IL 60631 ............................Tel.: (847) 384-1200 American Polish Aero Club 7042 N Milwaukee Ave, Niles IL 60714 ............................Tel.: (847) 647-0911 Chicago Society 5944 N Milwaukee Ave, Chcgo, IL 60646 ...........................Tel.: (773) 775-9595

40 lat praktyki.

Medicare, BCBS. Leczenie

Badanie wzroku $29 przy zakupie okularów.

5352 Milwaukee, Chicago, IL 60630 .................Tel.: (773) 777-7444 MA-23

Back Pain Treatments, LTD. Dr Roman Stochmal, D.N.

Krêgos³up, miêœnie, rwa kulszowa, ultrasound, masa¿e. Przystêpne ceny. 7333 N. Waukegan, Niles IL 60714 ..........................Tel.: (847) 588-3444

Lin’s Mandarin Chinese Restaurant

Lutnia 3145 N Central Chicago ................................Tel.: (773) 282-5335

5050 N. Cumberland Norridge IL 60706 ........................Tel.: (708) 452-0888

European Restaurant 6900 W 111th Str, Worth IL 60428 ................................Tel.: (708) 448-1211

Michella Terrace 5215-19 W Irving Park Rd, Chicago ...............................Tel.: (773) 286-6710 Capitol Club 4244 N Milwaukee Ave, Chicago ...............................Tel.: (773) 685-1194 Barbakan 5532 W Belmont Chicago ..............................Tel.: (773) 202--8181

Helen’s Restaurant 339 E Irving Park Rd, Wood Dale, IL ................................Tel.: (630) 616-0450 Victoria Restaurant-Banquets 2080 N Mannheim Rd., Northlake ................................Tel.: (847) 877-0713 New Polonia 6101 W Belmont Chicago ................................Tel.: (773) 237-0571

Chór Im. Fryderyka Chopina 5833 W Diversey, Chgo, IL 60614 ...........................Tel.: (773) 745-7799

Grand Clinic Honorujemy wiêkszoœæ ubezpieczeñ Dar Serca 2502 N. Harlem Ave, Elmwood Park 3860 N 25th Ave, Schiller Park, IL 60176 ...................................Tel.: (708)-452-1220 ............................Tel.: (847) 671-2711 Hand and Plastic Surgery Associates Katyñ - Families Foundation 7460 W College Dr, Palos Heights 5813 Capri Ln, Morton Grove IL 60053 ...................................Tel.: (708) 448-4222 ............................Tel.: (847) 966-0788 Polish American Hunting Club 5835 W Diversey Ave, Chicago, IL 60639 ............................Tel.: (773) 622-0006

RESTAURACJE/ SALE BANKIETOWE

Polski Instytut Naukowy w Ameryce Chateau Ritz 6100 N Cicero, Chicago, IL 60648 9100 N Milwaukee Ave, Niles, IL 60714 .............Tel.: (773) 286-0500 wew. 367 ...............................Tel.: (847) 298-0700 The Kosciuszko Foundation Retro Cafe & Restaurant 1513 W Harrison St, Chicago, IL 60607 3246 N Central Ave Chicago ............................Tel.: (312) 829-1455 ...............................Tel.: (773) 777-7715 Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce 6005 W Irving Park, Chgo, IL 60634 ....................... Tel.: (773) 777-7150 Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego 6434 W Belmont Ave, Chgo, IL 60634 ....................................Tel.: (773) 276-8341 Zwi¹zek Lekarzy Polskich 5512 W Belmont Ave, Chgo, IL 60641 ...........................Tel.: (773) 777-3388 Zrzeszenie Amerykañsko-Polskie 4808 W Berenice, Chicago, IL .......................Tel.: (773) 282-8555 6276 W Archer, Chicago, IL .......................Tel.: (773) 767-7773 3834 N Cicero, Chicago, IL .......................Tel.: (773) 282-8206

Gala Banquets 5639 N Milwaukee Ave, Chicago ...............................Tel.: (773) 792-2262 Jolly Inn 6501 W Irving Park, Chicago ...............................Tel.: (773) 736-7606 Lone Tree Manor 7730 N Milwaukee Ave, Niles ...............................Tel.: (847) 967-0966 Staropolska Restaurant 5247 W Belmont, Chicago ...............................Tel.: (773) 736-5230 Sza³as Restaurant 5214 S Archer Ave, Chicago ...............................Tel.: (773) 582-0300

UWAGA !!!!! Dr Joanna Tylman zaprasza teraz pacjentów do swojej

NOWEJ KLINIKI DENTAL ART w bardzo dogodnej lokalizacji

1512 N. Elmhurst Rd., Mount Prospect, IL 60056

OdwiedŸ nasz¹ stronê internetow¹

www.mydentalart.com

847-590-5200

Kompletna opieka dentystyczna dla dzieci i doros³ych Honorujemy wiêkszoœæ ubezpieczeñ • Akceptujemy ALL KIDS • 20% zni¿ki dla nowych pacjentów JAK ZAWSZE GWARANTOWANA SATYSFAKCJA NASZYCH PACJENTÓW!!!!!!!!!

White Eagle Stowarzyszenie Emigracji Polskiej 6839 N Milwaukee Ave, Niles IL 60714 1135 N Clever #312, Chgo, IL60642 ...............................Tel.: (847) 647-0660 .......................Tel.: (773) 384-0900

15

Nr 21 PROGRAM 1-7 czerwca


www.tygodnikprogram.com tele 5

Sobota 05.31

00:30 Przysz³oœæ zapisana kartami - program 02:00 Telezakupy 02:35 Niebezpieczne pla¿e Nowej Zelandii (9 i 10/20) - serial 03:45 Janosik (7 - 9/13) 06:50 Cobra - Oddzia³ Specjalny - serial 08:50 JAG - Wojskowe Biuro Œledcze 8 (1/24) 09:55 Lista przebojów Disco Band¿o - program 10:55 Hudson Hawk komedia 13:00 Janosik (10 - 11/13) 14:55 Stra¿nik - thriller 16:40 Kr¹g ciemnoœci M³ode demony horror 18:15 Telezakupy 21:15 Nocny patrol

13:00 WiedŸmin (13/13) serial fantasy 14:00 Tulipan (1/6) - serial 15:15 Pod przykrywk¹ (9/22) - serial 16:25 10 Extra Mocnych 17:00 Kiedy dzieci œpi¹ film erotyczny, dozwolone od lat 18 18:40 Telezakupy 21:40 Nocny patrol

ROZRYWKA

17:50 NieŸle klikniêci bez filtra - program 18:25 Telezakupy 21:25 Nocny patrol tele 5

Czwartek 06.05

00:40 Benny Hill - program 01:45 NieŸle klikniêci program 02:00 Telezakupy 04:00 £owcy nagród tele 5 Wtorek 06.03 program 05:30 Telezakupy 00:40 Benny Hill - program 06:00 Janosik (12 i 13/13) 01:45 NieŸle klikniêci - serial program 07:55 Stra¿ graniczna 5 (5 02:00 Telezakupy i 6/20) - serial 04:00 £owcy nagród 08:55 Cobra - Oddzia³ program Specjalny 6 (5/16) 05:30 Telezakupy serial 06:00 Janosik - serial 09:55 Tulipan (2/6) - serial 07:55 Tropi¹c potwory 11:00 JAG - Wojskowe Biuro (14/32) - serial Œledcze 8 (8/24) 08:55 Cobra - Oddzia³ serial sensacyjny tele 5 Niedziela 06.01 Specjalny 6 (3/16) 11:55 Talizman - telenowela serial 13:00 100% akcji: Ukryta 09:55 WiedŸmin (13/13) kamera - thriller 00:40 Benny Hill - program serial fantasy 14:55 Geneza (21/22) 01:45 NieŸle klikniêci 10:55 JAG - Wojskowe Biuro serial kryminalny 02:00 Telezakupy Œledcze 8 (6/24) 16:10 W ogniu namiêtnoœci 02:35 Water Planet w Tele5: serial sensacyjny - film erotyczny, Operacje specjalne 11:55 Talizman - telenowela dozwolone od lat 18 Navy Seals (6/7) 14:05 Tulipan - serial 17:50 NieŸle klikniêci bez 03:45 Water Planet w Tele5: 15:25 Pod przykrywk¹ filtra - program Angielski patrol - dok. (10/22) - serial 18:25 Telezakupy 04:40 Janosik - serial 16:45 Anarchia - film 21:25 Nocny patrol 06:35 Extra Mocne Light erotyczny, od lat 18 program rozrywkowy 07:10 Cobra - Oddzia³ 18:25 Telezakupy Specjalny 6 (2 i 21:25 Nocny patrol tele 5 Pi¹tek 06.06 3/16) - serial program rozrywkowy 09:10 JAG - Wojskowe Biuro Œledcze 8 (2 i 3/24) 00:40 Benny Hill - program tele 5 Œroda 06.04 serial sensacyjny rozrywkowy 11:10 Janosik - serial 01:45 NieŸle klikniêci 13:05 Miesi¹c miodowy w 00:40 Benny Hill - program program Las Vegas - film 01:45 NieŸle klikniêci 02:00 Telezakupy 15:00 Janosik - serial program 04:00 £owcy nagród 16:55 Skok na seks - film 02:00 Telezakupy program erotyczny, od lat 18 04:00 £owcy nagród 05:30 Telezakupy 18:35 Telezakupy 05:30 Telezakupy 06:00 Hit na maksa: Na 21:35 Nocny patrol 06:00 Janosik (10/13) nabrze¿ach - dramat serial 08:10 Spotkania z bestiami tele 5 Poniedzia³ek 06.02 07:00 Janosik (11/13) 09:10 Cobra - Oddzia³ serial Specjalny 6 (6/16) 07:55 Prehistoryczne bestie serial 00:40 Benny Hill - program (2/6) - serial 10:10 Tulipan (3/6) - serial 01:45 NieŸle klikniêci 08:55 Cobra - Oddzia³ 11:25 Wojna domowa (1 02:00 Telezakupy Specjalny 6 (4/16) 3/15) - serial 04:00 £owcy nagród 09:55 Tulipan (1/6) - serial 13:20 Wieczór z gwiazdami: program 11:05 JAG - Wojskowe Biuro John Malkovich - Cieñ 05:30 Telezakupy Œledcze 8 (7/24) wampira - dramat 06:00 Janosik - serial 12:00 Talizman - telenowela 15:05 Extra Mocne Light 08:00 Stra¿nicy Alaski 13:05 Niesamowite historie: 15:40 Wieczór z gwiazdami: (7/20) - serial Na granicy œwiatów Diane Keaton - Po 09:00 Mega katastrofy film science-fiction przejœciach - dramat (26/26) - serial 14:55 Mi³osny trójk¹t 17:25 Korepetycje z seksu 09:55 Janosik - serial 15:55 NieŸle klikniêci film erotyczny, 10:55 JAG - Wojskowe Biuro 16:10 Romans w biurze dozwolone od lat 18 Œledcze 8 (5/24) film erotyczny, 18:55 Telezakupy serial dozwolone od lat 18 21:55 Nocny patrol 11:55 Talizman - telenowela

16 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

HOROSKOP BARAN 21.III - 19.IV To twoje piêæ minut, wiêc wykorzystaj wszystkie mo¿liwoœci rozwoju. Nie bêdziesz narzekaæ na brak fantazji i natchnienia. BYK 21.IV - 20.V Bêdziesz trochê podenerwowany. Mo¿esz myœleæ, ¿e wszyscy wokó³ wymagaj¹ od ciebie rozwi¹zywania problemów w pracy. BLI NIÊTA 22.V - 21.VI Uwa¿aj na zdrowie, dmuchaj na zimne i ubieraj siê stosownie do pogody. Bêdziesz bardzo opanowany i emocje bêdziesz trzymaæ na wodzy. RAK 21.VI - 22.VII Wiele siê bêdzie dzia³o. Czekaj¹ ciê podró¿e i sporo ruchu. Nie daj siê wykorzystywaæ, ¿eby inni nie ¿erowali na twoim dobrym sercu. LEW 23.VII - 22.VIII Czeka ciê trochê zamieszania i opóŸnienia, ale nawet z podbramkowej sytuacji wyjdziesz obronn¹ rêk¹. Zachowaj jednak czujnoœæ.

PANNA 23.VIII - 22.IX Mo¿esz odczuwaæ zamieszanie i stres. Sprawy zawodowe mog¹ trochê siê opóŸniaæ i twoim planom mog¹ stan¹æ na drodze nieprzewidziane przeszkody.

WAGA 23.IX - 22.X Tydzieñ rozpoczniesz w mi³ym nastroju. Jeœli masz jakiœ problem albo bêdziesz potrzebowaæ wsparcia, mo¿esz spodziewaæ siê pomocy. SKORPION 23.X - 21.XI Czeka ciê udany tydzieñ. Bêdziesz cieszyæ siê dobrym zdrowiem i ¿yczliwoœci¹ otoczenia. Wszystkie sprawy bêd¹ uk³adaæ siê po twojej myœli.

STRZELEC 22.XI - 21.XII Optymizm i stres nie bêd¹ ciê opuszczaæ w tym tygodniu. Uwa¿aj podczas jazdy samochodem i obs³ugi urz¹dzeñ wymagaj¹cych koncentracji.

KOZIORO¯EC 22.XII - 19.I Tydzieñ bêdzie dla ciebie udany. Dopisze ci dobre samopoczucie i zjawiskowy wygl¹d. Sprawy sercowe powinny uk³adaæ siê znakomicie. WODNIK 20.I - 18.II Ci¹gle masz sporo pracy, ale od teraz podejdziesz do obowi¹zków du¿o bardziej na luzie. Masz mo¿liwoœci rozwoju wiêc wykorzystaj to. RYBY 19.II - 20.III Dostaniesz dobre wieœci. Byæ mo¿e zadzwoni w koñcu telefon i odezwie siê ktoœ, na kogo d³ugo czeka³eœ. Twoja kariera w koñcu ruszy.


PORADY Dady! Szukasz szczerej odpowiedzi na nurtuj¹ce Ciê kwestie? Nie masz kogo zapytaæ? Porady Dady s¹ odpowiedzi¹ na Twoje problemy. Tu dowiesz siê prawdy! Moja bliska kole¿anka jest ciê¿ko chora. Ostatnie stadium raka. Dziêki Bogu nie poddaje siê. Leczy siê i wierzy, ¿e wyzdrowieje. Ja natomiast nie wiem jak z ni¹ rozmawiaæ. Nie wiem czy powinnam rozmawiaæ tylko o chorobie. Czy non stop wyszukiwaæ nowych informacji w internecie na temat jej choroby i tymi informacjami siê z ni¹ dzieliæ. Czy mo¿e jest OK rozmawiaæ z ni¹ o dniu codziennym, planach na przysz³oœæ. Bojê siê rozmawiaæ o przysz³oœci czy o tym, ¿e mia³am super weekend, bo wiem, ¿e ona siê mêczy i nie wiadomo jak daleka jest jej przysz³oœæ. Alicja Przykro mi z powodu choroby Twojej kole¿anki. Có¿ mogê Ci poradziæ? Na pewno nie wycofuj siê z bycia czêœci¹ jej ¿ycia. Fakt, osoby chore na raka maj¹ czêsto tzw. "huœtawki nastrojów", ale to nie jest wina chorych, tylko leków (sterydów czy hormonów), które za¿ywaj¹. Dlatego te¿ przyjaciel chorego ma czêsty dylemat pt. "czy chory ma ochotê ze mn¹ rozmawiaæ, przebywaæ"? Wyczucie tej sytuacji pozostawiam Tobie, aczkolwiek, pamiêtaj (!) nie izoluj siê od tej osoby. Leczenie chorych na raka ma ca³y wachlarz efektów ubocznych, które ró¿nie przebiegaj¹ u ludzi. Niektórzy bêd¹ "chorowaæ" po przyjêciu cytostatyku przez dwa tygodnie, zaœ inni tydzieñ. Nawet ta sama 'chemia' u tej samej osoby mo¿e przebiegaæ w inny sposób ni¿ ta ostatnia. Natomiast najwa¿niejsze jest to, ¿e chorzy w okresie rekonwalescencji, tj. miêdzy chemiami, potrzebuj¹ naszej pomocy... Dlatego mi³e jest to, gdy przyjaciele w tym czasie pamiêtaj¹ o chorym. Np. robi¹ zakupy choremu - nie pytaj siê czy "potrzebujesz czegoœ ze sklepu?"... Uwierz mi, zakupy, sklepy, sprz¹tanie, pranie itp. - s¹ to rzeczy, które s¹ ostatnimi, o których myœli chory podczas swojego "dochodzenia do siebie". Po prostu wsi¹dŸ w samochód, kup podstawowe rzeczy i podrzuæ do domu chorego - mo¿e na pocz¹tku Ci nie podziêkuje, ale jak dojdzie do siebie, bêdzie jej mi³o, ¿e siê o niej pamiêta. Co do tematów poruszanych z kole¿ank¹, to zachowuj siê tak jak by³o kiedyœ - przed chorob¹. Je¿eli widzisz, ¿e kole¿anka ma "do³a" podtrzymaj j¹ na duchu, odci¹gnij j¹ od myœli zwi¹zanych z chorob¹ np. opowiedz jak¹œ œmieszn¹ plotkê z ¿ycia codziennego; a gdy w kole¿ance znów zap³onie duch walki podziel siê z ni¹ nowin¹ medyczn¹, która jej da nadziejê. Nie bój siê rozmawiaæ z kole¿ank¹ o przysz³oœci - takie rozmowy te¿ daj¹ wiarê w lepsze jutro. Dada Kolumna Porady Dady nie jest prowadzona przez licencjonowanych lekarzy/psychoterapeutów. W kolumnie tej znajdziesz osobist¹ refleksjê czy te¿ poradê na drêcz¹ce ciê pytania. To tak, jakbyœ siedzia³/a z przyjació³k¹/elem na kanapie przy kawie czy piwie... Piszcie polishmedia@yahoo.com lub na adres redakcji 5122 W. Belmont Ave., Chicago, IL 60641

18 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

www.tygodnikprogram.com


www.tygodnikprogram.com

CIEKAWOSTKI

Gdzie legalnie kupiæ seks? To jest pytanie, na które zaraz odpowiemy. Ka¿dy z nas wie, ¿e w Ameryce takim miejscem jest Las Vegas, ale co dalej? Gdzie na œwiecie znajduj¹ siê tzw. Red Light Districts? 1. Pigalle, Pary¿

Pieszczotliwie miejsce to zosta³o nazwane przez ¿o³nierzy II Wojny Œwiatowej “Alej¹ Œwiñ”. Dzisiaj s³ynie z Moulin Rouge, sex shop’ów, muzeów erotyki oraz panienek.

2. Kabukicho, Tokio

Jedno z najbardziej “dzikich” red light district’ów. Zainteresowani znajd¹ tutaj miejsca erotycznych masa¿ów, hotele mi³oœci, kluby nocne z nagimi panienkami i Yakuza - czyli Japoñsk¹ mafiê, która zarz¹dza tym burdelem... Nawet Hollywood tutaj zawita³ krêc¹c dwa wysokodochodowe filmy “Lost in Translation” i “The Fast and The Furious: Tokyo Drift”.

3. Reeperbahn, Hamburg

Najwiêkszy i najbardziej znany dystrykt w Niemczech. Tutaj znajdziemy tanie i drogie prostytutki. Po te drogie musimy siê udaæ na Herbertstrasse. Te tañsze znajdziemy na Gunterstrasse, Erichstrasse, Friedrichstrasse i Davidstrasse.

4. Patpong, Bangkok

To miejsce, które jest w 100% nastawione na turystów. Tubylcy chodz¹ na panienki w inne miejsca. Dystrykt mieœci siê w centrum miasta miêdzy ulicami Silom i Surawong. Kiedyœ miejsce to by³o plantacj¹ bananów. To tutaj swój wolny czas spêdzali amerykañscy ¿o³nierze w latach 60-tych. Kluby nocne, bary go-go,

dziewczyny na godziny, to tylko niektóre atrakcje.

5. De Wallen, Amsterdam

Chyba ka¿da doros³a osoba s³ysza³a o tym miejscu. Ten dystrykt czerwonych œwiate³ rozprzestrzenia siê na prawie siedmiu tysi¹cach metrów kwadratowych. To tutaj panienki lekkich obyczajów stoj¹ce w oknach nêc¹ swoimi pó³ go³ymi cia³kami potencjalnych klientów. Dodatkiem s¹ sex shop’y i teatry. Oprócz legalnego seksu z prostytutk¹ legalne s¹ równie¿ narkotyki, które mo¿na nabyæ w specjalnych sklepach na terenie dystryktu. Siwa

19

Nr 21 PROGRAM 1-7 czerwca


DLA PAR

www.tygodnikprogram.com

To która to rocznica?

Czy masz to COŒ, co pomo¿e ci przetrwaæ w zwi¹zku przez d³ugie lata? Wiêkszoœæ z nas zadaje sobie to pytanie. Bo przecie¿ 1000 lat temu ludzie jak do¿ywali do 40-tki to dopiero by³a checa. A teraz ¿yj¹ i ¿yj¹ i chc¹ ¿yæ d³u¿ej. Non stop s³yszymy o tym, jak para prze¿y³a 50 lat razem, 60, 70... ale jak tu wytrzymaæ z drug¹ osob¹ tyle lat? Czy to jest w ogóle mo¿liwe? Podobno masz szansê na d³ugie ¿ycie razem jeœli:

20 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

1. Twoja wybranka/ek jest pierwsz¹ osob¹, do której dzwonisz, aby podzieliæ siê nowin¹. Cokolwiek wydarza siê nowego podczas dnia i pierwsza osoba, która przychodzi ci na myœl aby jej o tym powiedzieæ, jest twoj¹ drug¹ po³ow¹ - to dobry znak. 2. Gracie w tej samej dru¿ynie. I nie znaczy to, ¿e wszystko jest podzielone 50-50. Wa¿ne jest, ¿e bronicie siebie przed œwiatem zewnêtrznym i pracujecie razem na wspólne jutro, wspólne cele. 3. Rozwijacie siê jako zwi¹zek, ale równie¿ ka¿de z osobna. Niezale¿nie od tego jak siê kocha tê drug¹ osobê nie mo¿na zapominaæ o sobie i swoich potrzebach. Pracujecie na zwi¹zek i wspólne zainteresowania, ale pamiêtajcie, ¿e ka¿de z was jest indywidualn¹ jednostk¹, która równie¿ ma swoje zainteresowania. 4. Za³atwiacie konflikty w cywilizowany sposób. Bez zbêdnych awantur i dramatów. Umiecie przyznaæ drugiej po³ówce racjê i j¹ przeprosiæ. 5. Œmiech to powodzenie zwi¹zku. Humor, dowcip, œmiech – jeœli robicie to razem to macie szansê na 50 gody. 6. Dotykacie siê – och i to du¿o. Nie mowa tu o seksie (ten te¿ bardzo wa¿ny), ale o przytulaniu, trzymaniu za rêkê, ca³owaniu. Ot takie niby nic, a jak cieszy i przybli¿a. 7. Zaufanie... bo przecie¿ jak bez niego mo¿na cokolwiek tworzyæ razem na przysz³oœæ. Czy za³o¿ylibyœcie biznes z osob¹, której nie ufacie? A tu ca³e ¿ycie przed wami, dzieñ i noc... 8. PrzyjaŸñ – ka¿da przyjaŸñ jest inna. Inaczej bêdziesz rozmawiaæ z przyjacielem czy przyjació³k¹ a inaczej z ¿yciowym partnerem. Ale liczy siê to, ¿e kiedy zadasz sobie pytanie; Czy twój/a druga po³owa jest twoim przyjacielem? OdpowiedŸ jest TAK. Oznacza to, ¿e masz zaufanie, respekt, szanujesz zdanie drugiej osoby, nie obiawiasz siê, ¿e to co powiesz bêdzie u¿yte przeciwko tobie. Bez zaufania, zrozumienia, wyrozumia³oœci i przyjaŸni ciê¿ko jest budowaæ przysz³oœæ. Jest wiele zwi¹zków bez przyjaŸni. Jak siê im przyjrzeæ to w zwi¹zki te wkrada siê czêœciej z³oœæ, brak zaufania, awantury, podejrzenia. Bo bez przyjaŸni nie ma otwartej i szczerej rozmowy. A bez szczerej i otwartej rozmowy s¹ podejrzenia. Podejrzenia prowadz¹ do stresu, braku zaufania. Brak zaufania do awantur. Awantury do bycia nieszczêœliwym. Brak szczêœcia do strasznego ¿ycia razem, ale osobno... A nie ma nic gorszego ni¿ czuæ siê samotnym w obecnoœci drugiej po³ówki. Siwa


TYLKO DLA PAÑ

ZDROWIE

Od¿ywiaj siê zdrowo i nie zbankrutuj £atwiej powiedzieæ ni¿ zrobiæ. Ci z Pañstwa, którzy odwiedzaj¹ Whole Foods wiedz¹ ile trzeba zap³aciæ za “organic”. Jeszcze nigdy nie uda³o mi siê wyjœæ z tego sklepu wydaj¹c mniej ni¿ $250 na zdrow¹ ¿ywnoœæ. I nie mówiê tu o ekstrawagancji. $250 idzie na organiczne owoce i warzywa no i czasami wystarczy na trochê miêsa albo rybê. Z drugiej strony kiedy czytamy, jak¹ iloœci¹ pestycydów s¹ nasze owoce i warzywa spryskiwane, to nie chce siê jeœæ tych uprawianych metod¹ konwencjonaln¹. Potem patrzymy na filmy w jakich strasznych warunkach s¹ przetrzymywane a póŸniej zabijane zwierzêta rzeŸne i nic nam nie zostaje, jak picie wody, oczywiœcie tylko przegotowanej... Otó¿ w dzisiejszych czasach, jeœli chcemy jeœæ zdrowo, to rzeczywiœcie musimy kupowaæ ORGANIC. Ale to nie wszystko. Bardzo wa¿ne jest unikanie produktów GMO lub z dodatkiem GMO. GMO czyli genetycznie zmodyfikowane organizmy nie powinny w ogóle znaleŸæ siê na naszych sto³ach. Ameryka, kraj biznesu, przoduje w sprzeda¿y produktów GMO. Wiemy, ¿e zwierzêta karmione pasz¹ GMO czêœciej zapadaj¹ na choroby nowotworowe lub s¹ bezp³odne. Najczêœciej modyfikowanymi roœlinami s¹ kukurydza, soja, ziemniaki, pomidory, bawe³na, buraki cukrowe. Czyli roœliny, które s¹ czêœci¹ wiêkszoœci pó³produktów sprzedawanych w supermaketach oraz którymi zwierzêta rzeŸne s¹ karmione. Ameryka nie tylko przoduje w sprzeda¿y i produkcji GMO, ale równie¿ w zakazie umieszczania informacji na opakowaniach produktów, o tym czy dany produkt by³ modyfikowany. Bo przecie¿ po co mamy wiedzieæ co jemy, po co mamy mieæ wybór. No wiêc co jeœæ i jak kupowaæ, aby nie zbankrutowaæ i nie zwariowaæ! Ze zbli¿aj¹cym siê okresem letnim rozpoczynaj¹ siê Farmers Markets. Polecam ka¿demu. Tam mo¿emy zakupiæ warzywa i owoce oraz przetwory z lokalnych farm. Ca³y czas nale¿y spytaæ czy i czym pryskaj¹. I nale¿y za³o¿yæ, ¿e kukurydza nawet z lokalnej farmy jest GMO, gdy¿ inna jest prawie niedostêpna. Do³¹cz do co-op lub CSA. Do³¹czaj¹c do ich listy oraz rezerwuj¹c warzywa, owoce czy te¿ miêso otrzymujecie Pañstwo lepsze ceny. Na stronach jak www.localharvest.org/csa. www.eatlocalgrown.com lub www.communityfood.coop znajdziecie listê farm w waszej okolicy i co one uprawiaj¹. Najczêœciej s¹ to produkty organiczne, a zwierzêta s¹ karmione starymi metodami: natur¹. I kupuj w sezonie. Wydaje nam siê, ¿e wszystko zawsze jest w sezonie, bo zawsze gdzieœ jest ciep³o, ale pamiêtajmy, ¿e transport kosztuje. Kolejnymi dobrymi zasadami s¹ kupowanie tylko œwie¿ych i naturalnych produktów, czyli nic przetworzonego. Jeœli ju¿ przetworzone to najlepiej, ¿eby lista sk³adników nie przekracza³a piêciu i ¿eby wszystkie mo¿na by³o wymówiæ. Dla przypomnienia oto lista najbrudniejszych warzyw i owoców. Te powinniœmy spo¿ywaæ tylko w wersji ORGANIC: nektarynki, jab³ka, ziemniaki, winogrona, pomidory, truskawki, jagody, zielony seler, mango, ogórki, papryka, brzoskwinie. Oprac.: Pelagia

Super pi¹tka

5 produktów dzieli ciê od piêknej cery. Niesamowita prawda! Tych piêæ produktów wyg³adzi twoj¹ cerê oraz pomo¿e w walce ze starzeniem siê cery. Oto co jeœæ, by mieæ lepsz¹ cerê: Truskawki

Maj¹ wiêcej witaminy C ni¿ pomarañcze czy grejpfrut. Badania pokazuj¹, ¿e osoby których dieta sk³ada³a siê z ¿ywnoœci bogatej w witaminê C mia³y du¿o mniej zmarszczek i zniszczeñ zwi¹zanych ze starzeniem siê skóry. Witamina C zwalcza wolne rodniki, które niszcz¹ komórki i rozbijaj¹ kolagen, co prowadzi do zmarszczek. Na g³adsz¹, lepiej nawil¿on¹ skórê, stosuj naturalne maski z truskawek. Truskawki równie¿ naci¹gaj¹ skórê.

Oliwa z oliwek

W³aœciwoœci przeciwutleniaj¹ce i przeciwzapalne oliwy z oliwek zmiêkczaj¹ skórê. Oprócz stosowania oliwy z oliwek na codzieñ w kuchni, mo¿esz j¹ równie¿ u¿ywaæ jako b³yszczyk do wyschniêtych ust czy smarowaæ ni¹ wysuszon¹ skórê.

Zielona herbata

Dziêki w³aœciwoœciom przeciwzapalnym pomaga nam w utrzymaniu zdrowo wygl¹daj¹cej skóry. Dodatkowo pomaga ograniczyæ ryzyko zachorowañ na raka skóry. Po zaparzeniu herbaty, torebkami mo¿esz robiæ ok³ady twarzy, szyi i oczu. Zielona herbata dobra jest na zwalczanie opuchlizny.

Dynia

Pomarañczowy odcieñ nadaj¹ dyni karotenoidy, barwniki roœlinne pomagaj¹ce w walce ze zmarszczkami. Kartenoidy pomagaj¹ neutralizowaæ wolne rodniki w skórze, co powstrzymuje process starzenia. "Dynia jest pe³na witaminy C, E i A, a tak¿e silnych enzymów, które pomagaj¹ oczyœciæ skórê.

Granat

Ma wy¿sze stê¿enie sk³adników zwalczaj¹cych zapalenia ni¿ czerwone wino czy zielona herbata. Wspaniale nadaje siê na peeling do twarzy: pestki grantatu po³¹cz z nieugotowan¹ owsiank¹, dodaj miód i kwaœne mleko. Gotowe! Oprac. jj

21

Nr 21 PROGRAM 1-7 czerwca


www.tygodnikprogram.com 05:35 Wiadomoœci 05:50 Sprawiedliwi - odc. 6/7 00:05 No¿em i widelcem Wirtuoz; serial TVP 00:25 Siedem stron œwiata 06:50 Magia sosnowego boru odc. 6/7 Kapsel; serial film przyrodniczy 30' 01:00 Pytanie na œniadanie 07:30 TOMASZ LIS NA ¯YWO 03:45 Tygodnik.pl; magazyn 08:30 Informacje kulturalne 04:40 Galeria - odc. 155; serial 08:50 Z³otopolscy; telenowela 05:05 Bulionerzy - odc. 1/75; 09:20 Fascynuj¹ce Œl¹skie serial komediowy TVP 09:55 Dwie strony medalu 05:25 £amig³ówka odc. 33; serial TVP 05:35 Wiadomoœci 10:20 Polonia w Komie 05:50 U Pana Boga w ogródku 10:30 Teleexpress odc. 5/12; serial 10:50 £amig³ówka 06:45 Made in Poland; teleturniej 10:55 Gala na Zamku 07:20 Kulturalni PL - (195) Królewskim - transmisja z 08:20 Naszaarmia.pl; magazyn wrêczenia Nagród 08:50 Z³otopolscy; telenowela Solidarnoœci 09:20 Studio Wschód 11:55 Bulionerzy - odc. 2/75; 09:55 Galeria - odc. 155; serial serial komediowy TVP 10:20 Polonia w Komie 12:25 Gala Sportowiec 25-lecia 10:30 Teleexpress 12:45 Dobranocka 10:50 £amig³ówka 13:00 Wiadomoœci 10:55 Mak³owicz w podró¿y 13:25 Sport i Pogoda Podró¿ 41 Malezja (153) 13:40 £amig³ówka "Georgetown"; magazyn 13:50 Nowa - odc. 4; serial TVP 11:25 Saga rodów; magazyn 14:45 Polonia w Komie 11:50 Bulionerzy - odc. 1/75 15:00 Polonia 24 12:25 Cafe Historia; program 15:45 Hala odlotów; talk-show 12:45 Dobranocka - Miœ Uszatek 16:35 Po prostu - program 13:00 Wiadomoœci Tomasza Sekielskiego 13:25 Sport i Pogoda 17:10 Nie ma jak Polska 13:40 £amig³ówka 17:45 Dwie strony medalu; serial 13:50 Na sygnale - odc 17 i 18:10 £amig³ówka 18/26; serial 18:15 Szeœæ milionów sekund 14:45 Polonia w Komie odc.14/19; serial TVP 15:00 Polonia 24 18:45 Dobranocka 15:45 TOMASZ LIS NA ¯YWO 19:00 Wiadomoœci 16:50 Fascynuj¹ce Œl¹skie 19:25 Sport i Pogoda 17:20 Naszaarmia.pl; magazyn 19:45 Nowa - odc. 4; serial TVP 17:45 Galeria - odc. 155; serial 20:35 Polonia 24 18:10 £amig³ówka 21:10 Polonia w Komie 18:15 Siedem stron œwiata - odc. 21:20 Bulionerzy - odc. 2/75 6/7 Kapsel; serial TVP 21:55 Po prostu - program 18:45 Dobranocka - Miœ Uszatek Tomasza Sekielskiego 19:00 Wiadomoœci 22:30 Informacje kulturalne 19:25 Sport i Pogoda 22:45 Gala Sportowiec 25-lecia 19:45 Na sygnale - odc 17 i 23:05 Zakoñczenie dnia 18/26; serial tv polonia Œroda 06.04 20:35 Polonia 24 21:10 Polonia w Komie 21:20 Bulionerzy - odc. 1/75 00:15 Polonia w Komie 21:50 TOMASZ LIS NA ¯YWO 00:25 Tylko Kaœka; serial TVP 22:40 Fascynuj¹ce Œl¹skie 01:00 Pytanie na œniadanie 23:05 Zakoñczenie dnia 04:00 Polonia 24 04:40 Dwie strony medalu tv polonia Wtorek 06.03 odc. 34; serial TVP 05:05 Bulionerzy - odc. 3/75 00:25 Szeœæ milionów sekund 05:25 £amig³ówka odc.14/19; serial TVP 05:35 Wiadomoœci 01:00 Pytanie na œniadanie 05:50 Na sygnale - odc 17 i 04:05 Polonia 24 18/26; serial 04:40 Dwie strony medalu 06:50 Wielki Test z Historii - 25 odc. 33; serial TVP lat Wolnej Polski 05:05 Bulionerzy - odc. 2/75; 08:30 Z³otopolscy; telenowela serial komediowy TVP 09:05 Po prostu - program 05:25 £amig³ówka Tomasza Sekielskiego tv polonia

Poniedzia³ek 06.02

22 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

09:40 Notacje; cykl dok. 09:55 Dwie strony medalu odc. 34; serial TVP 10:20 Polonia w Komie 10:30 Teleexpress 10:50 £amig³ówka 10:55 Robert Rozmus show; widowisko 11:50 Bulionerzy - odc. 3/75 12:25 Wilnoteka; magazyn 12:45 Dobranocka 13:00 Wiadomoœci 13:30 Sport i Pogoda 13:40 £amig³ówka 13:50 Przystañ - odc. 10/13 Sens ¿ycia; serial TVP 14:45 Polonia w Komie 15:00 Polonia 24 15:45 Kabaretowy Klub Dwójki 16:45 Galicjanie w Apostoles cz. 2 27'; film dok. 17:15 Made in Poland; teleturniej 17:40 Dwie strony medalu odc. 34; serial TVP 18:10 £amig³ówka 18:15 Tylko Kaœka; serial TVP 18:45 Dobranocka 19:00 Wiadomoœci 19:25 Sport i Pogoda 19:45 Przystañ - odc. 10/13 20:35 Polonia 24 21:10 Polonia w Komie 21:20 Bulionerzy - odc. 3/75 21:50 Kabaretowy Klub Dwójki 22:35 Zapiski £azêgi; felieton 22:45 Wilnoteka; magazyn 23:05 Zakoñczenie dnia

11:50 12:25 12:45 13:00 13:25 13:45 13:55

Bulionerzy - odc. 4/75 Informacje kulturalne Dobranocka Wiadomoœci Sport i Pogoda £amig³ówka Komisarz Alex - odc. 40; serial kryminalny TVP 14:45 Polonia w Komie 15:00 Polonia 24 15:45 Glina - odc. 16; serial 16:40 Polska oczami or³a 30'; film dok. 17:45 Dwie strony medalu odc. 35; serial TVP 18:10 £amig³ówka 18:15 Szaleñstwo Majki Skowron - odc. 5. Wyspa; serial TVP 18:45 Dobranocka 19:00 Wiadomoœci 19:25 Sport i Pogoda 19:45 Komisarz Alex - odc. 40; serial kryminalny TVP 20:35 Polonia 24 21:10 Polonia w Komie 21:20 Bulionerzy - odc. 4/75 Wizyta 21:55 Polska oczami or³a 30'; film dokumentalny 22:50 Informacje kulturalne 23:05 Zakoñczenie dnia tv polonia

Pi¹tek 06.06

00:00 Wilnoteka; magazyn 00:15 Polonia w Komie 00:25 Mordziaki - Skrzynka tv polonia Czwartek 06.05 marzeñ odc. 7; serial animowany 00:00 Program ekumeniczny 01:00 Pytanie na œniadanie 00:25 Szaleñstwo Majki Skowron 04:00 Polonia 24 - odc. 5. Wyspa; serial TVP 04:40 Dwie strony medalu 01:00 Pytanie na œniadanie odc. 36; serial TVP 04:05 Polonia 24 05:05 Bulionerzy - odc. 5/75 04:40 Dwie strony medalu 05:25 £amig³ówka odc. 35; serial TVP 05:35 Wiadomoœci 05:05 Bulionerzy - odc. 4/75 05:50 M jak mi³oœæ; serial TVP 05:25 £amig³ówka 06:50 Komisarz Alex - odc. 40; 05:35 Wiadomoœci serial kryminalny TVP 05:50 M jak mi³oœæ - odc. 1058; 07:35 Zapiski £azêgi - Muzyka i serial TVP fale; felieton 06:45 Przystañ - odc. 10/13 07:50 Jak to dzia³a - program Sens ¿ycia; serial TVP popularnonaukowy - odc. 07:40 Galicjanie w Apostoles 66 Piknik Naukowy: Czas; cz. 2 27'; film dok. magazyn 08:15 Niespokojne umys³y 08:25 Z³otopolscy; telenowela Jacek Oleksyn; cykl dok. 09:00 Hala odlotów; talk-show 08:35 Z³otopolscy; telenowela 09:55 Dwie strony medalu 09:00 Tygodnik Kulturalny odc. 36; serial TVP 09:55 Dwie strony medalu 10:20 Polonia w Komie odc. 35; serial TVP 10:30 Teleexpress 10:20 Polonia w Komie 10:50 £amig³ówka 10:30 Teleexpress 10:55 Program rozrywkowy 10:45 £amig³ówka 11:50 Bulionerzy - odc. 5/75 10:55 Kabaretowy Klub Dwójki; 12:20 Dobranocka - Podró¿e do widowisko rozrywkowe bajek - odc. 4


www.tygodnikprogram.com 12:30 13:00 13:10 13:15 13:30 17:10

Wiadomoœci Sport Pogoda £amig³ówka Opole 2014 Komedia z pomy³ek 26'; film TVP 17:45 Dwie strony medalu odc. 36; serial TVP 18:10 £amig³ówka 18:15 Mordziaki - Skrzynka marzeñ odc. 7; serial animowany 18:45 Dobranocka za oceanem Podró¿e do bajek - odc. 4 Królewna w z³ym humorze 19:00 Wiadomoœci 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:50 Opole 2014 23:35 Zakoñczenie dnia tv polonia

Sobota 06.07

00:00 Z³otopolscy - odc. 956 odc. 959; telenowela TVP 01:55 Polonia 24 02:40 Za³oga Eko - odc. 19 Stare opony i wraki samochodów; magazyn 03:05 Niespokojne umys³y 03:25 Program rozrywkowy 04:15 Rycerze i rabusie odc. 4/7 - Uczeñ mistrza Rumianka; serial TVP 05:00 Polonia w Komie 05:10 £amig³ówka 05:20 Pamiêtaj o mnie 05:40 Bank nie z tej Ziemi odc. 4/13 Sto miliardów po raz pierwszy; serial TVP 06:30 Mak³owicz w podró¿y Podró¿ 41 Malezja (154) "Nowoczesne KL"; magazyn kulinarny 07:00 Stara baœñ. Kiedy s³oñce by³o bogiem - odc. 1/3; serial TVP 07:55 1989- film dokumentalny 09:00 Kulturalni PL - (196); magazyn 10:00 S³ownik polsko@polski 10:25 £amig³ówka 10:30 Teleexpress 10:55 M jak mi³oœæ - odc. 1060; serial TVP 11:50 Pamiêtaj o mnie 12:15 Dobranocka 12:30 Wiadomoœci 13:00 Sport 13:10 Pogoda 13:30 Opole 2014 18:05 £amig³ówka

18:10 S³ownik polsko@polski 18:45 Dobranocka za oceanem Bardzo przygodowe podró¿e Kulfona - odc. 8 Zaginione miasto Inków; serial animowany 19:00 Wiadomoœci 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:40 Opole 2014 00:15 Zakoñczenie dnia tv polonia

Niedziela 06.08

00:15 Galeria - odc. 155; serial 00:40 Czo³ówka pasmowa -serial 00:40 Dwie strony medalu odc. 33 - 36; serial TVP 02:25 £amig³ówka 02:35 Awantura o Basiê odc. 12/12; serial TVP 03:10 Jak cudne s¹ wspomnienia odc.3/7; dok. 04:15 Pamiêtaj o mnie 04:30 Saga rodów; magazyn 04:55 Miêdzy ziemi¹ a niebem 05:00 Anio³ Pañski 05:10 Miêdzy ziemi¹ a niebem 05:45 Pod Tatrami; cykl reporta¿y 06:00 Transmisja Mszy Œwiêtej z koœcio³a pw. Bo¿ego Cia³a w Poznaniu 07:30 Festiwal Pamiêci Andrzeja Zauchy "Serca Bicie" 08:30 Okrasa ³amie przepisy Ogórkowa kuchnia; magazyn kulinarny 08:55 Alchemia zdrowia i urody 09:10 Skarby prowincji; cykl reporta¿y 09:30 Bory chrobotkowe przyrodnicza osobliwoœæ Polski - film przyrodniczy 19'; film dok. 09:55 Made in Poland; teleturniej 10:25 £amig³ówka 10:30 Teleexpress 10:50 M jak mi³oœæ - odc. 1061 11:50 Pamiêtaj o mnie 12:10 Dobranocka 12:30 Wiadomoœci 13:00 Sport i Pogoda 13:25 Opole 2014 - Koncert Wolnoœci 17:20 Bory chrobotkowe przyrodnicza osobliwoœæ Polski - film przyrodniczy 19' 17:45 £amig³ówka 17:50 M jak mi³oœæ; serial TVP 18:40 Dobranocka 19:00 Wiadomoœci 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:40 Opole 2014 - Koncert Wolnoœci 23:25 Zakoñczenie dnia

ZAPROGRAMUJ SOBIE TYDZIEÑ iTVN POLECA:

MOTO ON - program Œroda, 22:25 Dziennikarze "Moto ON" udowadniaj¹, ¿e o samochodach mo¿na i trzeba mówiæ z sercem. Dla Adama Kornackiego i Marcina OrzepiñZdj.: FOTOTVN skiego nie licz¹ siê suche fakty, liczby, tabelki i wykresy. Ekipa TVN Turbo woli na w³asnej skórze testowaæ auta klasy œredniej oraz te najbardziej luksusowe. Dwa auta i dwóch mê¿czyzn, którzy sprawdzaj¹, testuj¹ i oceniaj¹. W ka¿dym odcinku gospodarze programu pokazuj¹ piêkne pojazdy w wyj¹tkowych miejscach i gruntownie testuj¹ dwa samochody. Adam Kornacki bierze na warsztat auta marzeñ - najszybsze i luksusowe obiekty westchnieñ milionów kierowców. Marcin Orzepiñski to specjalista od modeli, które spotkaæ mo¿na na ulicach wiêkszoœci polskich szos. O zwyczajnych autach mówi jednak w sposób niezwyk³y, przekonuj¹c, ¿e w motoryzacji nie istnieje pojêcie nudy. Ta kochaj¹ca samochody, energiczna dwójka bêdzie p³awiæ siê w luksusie, biæ rekordy prêdkoœci i bez litoœci wskazywaæ na minusy popularnych modeli. MATERIA£Y TVN TURBO

Nr 21 PROGRAM 1-7 czerwca

23


ROZRYWKA

www.tygodnikprogram.com

KRZY¯ÓWKA Siany po zbiorze ¿yta

Niejeden w a¿urowym wzorze

Codzienna w kiosku

Miasto piwoszy

Styl w muzyce

3 Œpiew godowy ptaków

Transportuje krew z tlenem

5

Owad znad jeziorka

8

Kuzynka pszczo³y

“e” z krzy¿ykiem

9

HUMOR 7 - Czemu ty Kowalski, jak podnosisz kieliszek, to masz zam-

4 Naiwniak

Rozwi¹zania z bie¿¹cego numeru nale¿y nadsy³aæ do 10-go czerwca 2014 roku na kartkach pocztowych pod adresem redakcji: 5122 W. Belmont, Chicago, IL 60641. OdpowiedŸ do #17: M£ODE LWY. Litery z pól oznaczonych cyframi, utworz¹ rozwi¹zanie. Nagrodê za rozwi¹zanie krzy¿ówki z #17 wylosowa³a pani Halina Sroka z Carol Stream. Nagroda, gad¿et ufundowany przez itvn do odebrania w biurze - tel.773.286.5990. Gratulujemy!!!

kniête oczy? - pyta Nowak. - A bo ja ¿em starej obieca³, ¿e do kieliszka nie zajrzê.

Na koszyki

6

99 ABSURDÓW Jab³oñ

1

2

Absurd Nr 56

W Tunezji kobiety Tuaregow (pustynni koczownicy) nie mog¹ patrzeæ na obcych mê¿czyzn.

QUIZ

Czy znasz œwiat muzyki?

a. b. c. 3. a. b. c. 4.

24 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

Maria Callas to s³ynna: tancerka baletowa skrzypaczka œpiewaczka operowa Niemiecki kompozytor, autor oratoriów i oper, m.in. "Mesjasza" to: Georg Friedrich Haendel Jan Pieterszoon Sweelinck Johann Ludwig Krebs Chóra³ gregoriañski to: ksiêga modlitewna zbiór pieœni i hymnów wykonywanych przez chrzeœcijan zbiór tañców œredniowiecznych S³ynne Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta utrzymane

a. b. c. 5. a. b. c. 6. a. b. c.

jest w tonacji: A-dur C-dur d-moll Pierwszy publiczny wystêp Fryderyka Chopina odby³ siê: 24 lutego 1818 roku 3 marca 1849 roku 26 lutego 1810 roku Ojciec Jana Sebastiana Bacha by³: piekarzem muzykiem kupcem Odpowiedzi: 1.c, 2.a, 3.b, 4.c, 5.a, 6.b

1. a. b. c. 2.


www.tygodnikprogram.com

ZDROWO I SMACZNIE

Rzodkiewka Sezon ogródkowy uwa¿am za otwarty. Wiêkszoœæ pañ ju¿ zadecydowa³a co chce posadziæ na swoich grz¹dkach. A pamiêta³yœcie o rzodkiewce. Jest to prawdziwa wielowitaminowa pigu³ka i nie wymaga zbyt wiele pracy. Rzodkiewkê najlepiej jeœæ od razu. Przechowywana w lodówce, nawet w miseczce z wod¹ traci swoje walory smakowe. A na co jest dobra rzodkiewka? Oto kilka informacji. - wzmacnia serce, - utrudnia przyswajanie t³uszczów i cholesterolu, - poprawia odpornoœæ, - poprawia koncentracjê, - poprawia funkcjonowanie w¹troby, - odtruwa organizm, - pobudza wydzielanie ¿ó³ci, - poprawia apetyt, - wspomaga trawienie t³ustych dañ, - zapobiega niestrawnoœci i zaparciom, - ³agodzi objawy zgagi, - zmniejsza wypadanie w³osów, i pobudza ich wzrost, - zapobiega anemii, - ma w³aœciwoœci moczopêdne.

Pasta ³ososiowa z rzodkiewk¹ Sk³adniki: - 15 dag wêdzonego ³ososia - 4 ³y¿ki œmietany 18% - sok z 1/2 cytryny - szczypta ostrej papryki w proszku - sól, pieprz - 1/2 pêczka rzodkiewki Wêdzonego ³ososia podziel na kawa³ki i prze³ó¿ do miski. Dodaj œmietanê, sok z cytryny, paprykê, sól i pieprz. Wszytko razem zmiksuj. Rzodkiewkê oczyœæ, umyj i zetrzyj w skórce na tarce o du¿ych oczkach. Prze³ó¿ do ³ososia. Wszystko razem wymieszaj i w³ó¿ do lodówki do sch³odzenia. Podawaj z chlebem lub grzankami. UCZ SIÊ Z NAMI

KINO

ANGIELSKI Z WY¯SZEJ PÓ£KI

Legends of Oz: Dorothy's Return

Pandora's box If you open a Pandora's box, something you do causes all sorts of trouble that you hadn't anticipated. Par for the course If something is par for the course, it is what you expected it would be. If it is above par, it is better, and if it is below par, it is worse. Parrot fashion If you learn something parrot fashion, you learn it word for word. A parrot is a bird from South America that can talk.

2013, USA, animacja, familijny, musical Re¿: Will Finn, Dan St. Pierre Obsada: Lea Michele, Kelsey Grammer, Dan Aykroyd Dorotka postanawia powróciæ do krainy Oz, by pomóc swoim przyjacio³om, którzy s¹ w niebezpieczeñstwie.

25

Nr 21 PROGRAM 1-7 czerwca

Program online 21  
Program online 21  
Advertisement