Page 1


PRZEGL¥D POLONIJNY

MMA w polskim stylu

W pi¹tkowy wieczór, podczas gali XFO 50 w UIC Pavilion wystartowa³o dwóch polonijnych zawodników. Andrzej Krzeptowski ju¿ w 53 sekundzie rozprawi³ siê ze swoim przeciwnikiem Vic’em Hall. Ale tej nocy mo¿na powiedzieæ, ¿e Andrzej odniós³ podwójne zwyciêstwo, a wszystko za spraw¹ swojej dziewczyny, która powiedzia³a TAK na jego oœwiadczyny po zwyciêskiej walce. Niestety, drugi nasz zawodnik Rafa³ Skibiñski nie mia³ tego wieczoru szczêœcia i uleg³ rywalowi Josh Eckmann w pierwszej rundzie. Zdj. Photomadox


IMIENNIK

CO NOWEGO? 3

Poezja na emigracji

5

Polityka

6

Morderstwa

Powiedz mi swoje imiê a powiem Ci kim jesteœ...

Anio³y

Gra¿yna Imiê to pochodzi z jêzyka litewskiego, od s³owa grazi („piêkna”). Stworzy³ je Adam Mickiewicz dla potrzeb swojego poematu „Gra¿yna”. Kobiety nosz¹ce to imiê charakteryzuje pogodne i ¿yczliwe usposobienie. Wytrwale d¹¿¹ do postawionych sobie celów. Gra¿yna jest wyj¹tkowo cierpliwa i wyrozumia³a. W wolnych chwilach oddaje siê pasjom artystycznym. Ryszard Imiê pochodzenia germañskiego. Pochodzi od s³ów oznaczaj¹cych „ten, który jest potê¿ny i bogaty”. Osoby nosz¹ce to imiê odznaczaj¹ siê wielkimi ambicjami. W ¿yciu zawodowym d¹¿¹ do zajmowania wysokich stanowisk. Cechuj¹ siê sta³oœci¹ przekonañ - bardzo rzadko zmieniaj¹ zdanie. Wilhelm Imiê pochodzenia germañskiego, oznacza „ten, który udziela schronienia”. Mê¿czyzn o tym imieniu cechuje poczucie misji spo³ecznej. Czuj¹ wewnêtrzn¹ potrzebê niesienia pomocy innym, niekiedy równie¿ anga¿uj¹ siê w ¿ycie polityczne. Wilhelm nie przywi¹zuje wagi do rzeczy materialnych.

Unia za Polakami Najbogatsi mordercy

Opinie

Taka Prawda

7

Gwiazda Programu

8

Przegl¹d polonijny

9

Kontrowersje

“...Miêdzy cisz¹ a cisz¹ sprawy siê ko³ysz¹...” Polonia razem dla Zosi Zaginione samoloty

10

Podró¿e

12

Finanse

Jamajka - Historia pewnej plantacji Zostañ milionerem

Porady

Nie wyrzucaj jedzenia

13

Dla Par

17

Zdrowie

18

Porady Dady Tylko dla Pañ

Quiz

Stare szczêœliwe ma³¿eñstwo

Wiosenne porzekad³a

Zdrowotne mity

25

30 lat minê³o i co dalej...

Przegl¹d polonijny

21

Lekarz radzi

23

Zaprogramuj sobie tydzieñ 14 I-X Sama S³odycz - serial

OG£OSZENIA

Skuteczne zio³a na lepsz¹ pamiêæ

ROZRYWKA 16 23

Horoskop Angielski z wy¿szej pó³ki Krzy¿ówka Humor

24

Ga³ka muszkato³owa Bananowiec Na œmieræ i ¿ycie

Marzanna sp³onê³a

K¹cik sportowy

99 absurdów Zdrowo i smacznie Kino

20

15

13

Nasze Strony Info Og³oszenia Drobne

PROGRAM TV 4 16 22 26

Wyniki 27. kolejki

OG£OSZENIA ju¿ od

$

www.tygodnikprogram.com

3

na 7 dni Polsat2 Tele5 TV Polonia itvn

Program telewizyjny podawany jest w czasie chicagowskim

www.tygodnikprogram.com

6-12 kwietnia 2014 Dystrybucja od pi¹tku 28-go marca Wydanie Nr 779 TYGODNIK ROZRYWKOWO OG£OSZENIOWY w CHICAGO w w w. t y g o d n i k p r o g r a m . c o m

ALLIED MANAGEMENT 5122 W. Belmont Chicago, IL 60641 TEL. 7 7 3 . 2 8 6 . 5 9 9 0 FAX. 7 7 3 . 2 8 6 . 8 4 0 6 52000 czytelników

MANAGING EDITOR Janeta Jankowiak JUNIOR EDITOR Magdalena Stefanowicz CLASSIFIED DEPARTMENT Ma³gorzata Wychudzka PRODUCTION DIRECTOR Ma³gorzata Góralczyk TV GUIDE DIRECTOR Gra¿yna Wasak CIRCULATION MANAGER Wojtek Cyprys PHOTOGRAPHER Photomadox

1. Redakcja nie zwraca nie zamówionych materia³ów. 2. Materia³y filmowe dziêki uprzejmoœci dystrybutorów i stacji telewizyjnych. 3. Artyku³y na podstawie Internetu, materia³ów zebranych 4. Redakcja ma prawo odmówiæ przyjêcia materia³ów reklamowych i artyku³ów bez podania przyczyny. 5. PROGRAM nie odpowiada za opinie czytelników wyra¿one w ich listach, opowieœciach, wywiadach, etc. 6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za prawdziwoœæ, rzetelnoœæ i prawa autorskie artyku³ów przys³anych do tygodnika PROGRAM. 7. Artyku³y, teksty sponsorowane, opinie zamieszczone w tyg. PROGRAM nie s¹ opiniami pracowników/zarz¹du. Pismo nie odpowiada za treœæ artyku³ów, reklam, og³oszeñ, etc. Reklamacje do 3-ch miesiêcy wstecz. 8. Tygodnik Program nie uto¿samia siê z pogl¹dami politycznymi prezentowanymi w magazynie.

Polub nas na www.facebook.com/polishweeklyprogram


www.tygodnikprogram.com

POEZJA NA EMIGRACJI

KUPNO • SPRZEDA¯ • SHORT SALE (wspó³pracuje z najlepszym adwokatem od Short Sale)

Anio³y Anio³y, anio³eczki wygl¹daj¹ jak œniegu bia³e gwiazdeczki. Na b³êkitnych ob³oczkach siê ko³ysz¹ niejeden ludzki szept us³ysz¹. Maj¹ d³ugie z³ote w³osy i b³êkitne piêkne oczy. Skrzyd³a bia³e, roz³o¿one by mo¿na by³o skryæ siê pod nie. Anio³y, co niczego siê nie boj¹ pilnuj¹ nas i obok stoj¹. Noc¹ przysiadaj¹ na krawêdzi ³ó¿ka i pukaj¹ do Twojego serduszka. A gdy sen nadchodzi stoj¹ na stra¿y, by nikt Ci nie zaszkodzi³. Anio³y, to dziêki ich pomocy ustrzeg¹ Ciê od z³ych mocy. Anio³y, to przyjaciele, pomagaj¹ mi kiedy jestem w potrzebie.

Domy Bankowe Darmowa Wycena - Po¿yczki Condo El¿bieta Zaj¹c 2 syp., Broker 2 ³azienki, LANDMARK Realtors Inc. 6020 W. Higgins, Chicago

balkon, gara¿, pralka-suszarka. Chicago

ezajac7@hotmail.com

Dom

Murowany 3-syp. ranch, gara¿, basement, du¿a dzia³ka, $138.00

Inwestycja

Murowany 6 unit, pó³nzach. Chicago

773-750-5651

Ma³gorzata Klusek (Chudy) Redakcja Magazynu Program nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ oraz za sposób sformatowania tekstu. Jeœli chcecie pañstwo podzieliæ siê swoimi prze¿yciami emigracyjnymi, prosimy kierowaæ listy pod adres redakcji 5124 W. Belmont, Chicago, IL 60641 lub wys³aæ na email: polishmedia@yahoo.com. Prosimy o umieszczenie nazwiska, adresu i nr tel. Listy bez nazwiska, adresu i nru tel. nie bêd¹ publikowane!

Nr 13 PROGRAM 6-12 kwietnia

3


www.tygodnikprogram.com 21:00 Oblicza Ameryki, odc.624 21:30 Przyjació³ki, odc.18 22:30 Tajemnice Kniei, odc.6 polsat2 Poniedzia³ek 04.07

00:45 01:35 02:30 03:30 04:00 04:30

Awantura o kasê, odc.57 Gra w ciemno, odc.262 Rodzina zastêpcza polsat2 Sobota 04.05 Daleko od noszy 2 Rodzina zastêpcza 00:45 Awantura o kasê, odc.55 Synowie czyli PO MOIM 01:35 Gra w ciemno, odc.260 TRUPIE !!!, odc.19 02:35 Tajemnice Kniei, odc.2 05:00 Graczykowie, odc.31 03:05 Dlaczego ja?, odc.431 05:30 Rodzina zastêpcza odc.435 06:00 Daleko od noszy 2 08:00 Graczykowie - Bu³a i 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich spó³a, odc.72 07:00 Rodzina zastêpcza 08:30 Rodzina zastêpcza, odc.46 08:00 Graczykowie - Bu³a i 09:00 Daleko od noszy 2 spó³a, odc.73 09:30 Synowie czyli PO MOIM 08:30 Rodzina zastêpcza, odc.47 TRUPIE !!!, odc.25 Skarb ! 09:00 Daleko od noszy 2 10:00 Rodzina zastêpcza 09:30 Mamuœki, odc.1 11:00 Malanowski i Partnerzy, 10:00 Rodzina zastêpcza odc.295 - odc.296 11:00 Malanowski i Partnerzy 12:00 Tajemnice Kniei, odc.3 12:00 Dlaczego ja?, odc.436 12:25 Ewa gotuje, odc.173 13:00 Wydarzenia 13:00 Wydarzenia 13:45 Interwencja, odc.1306 13:45 Interwencja, odc.1044 14:00 Trudne sprawy, odc.371 14:00 Pamiêtniki z wakacji, 15:00 Rodzina zastêpcza odc.12 16:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 15:00 Kabareton na TOPie 16:30 Rodzina zastêpcza 16:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 17:00 Daleko od noszy, odc.105 16:30 Rodzina zastêpcza 17:30 Dlaczego ja?, odc.436 17:00 Daleko od noszy, odc.103 18:30 Trudne sprawy, odc.371 17:25 Oblicza Ameryki, odc.624 19:30 Wydarzenia 18:00 Hotel 52, odc.6 20:10 Interwencja, odc.1306 19:00 Imperium Disco Polo 20:20 Pierwsza mi³oœæ 19:30 Wydarzenia 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 20:05 Pamiêtniki z wakacji 21:30 W obiektywie Justyny 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich Steczkowskiej, odc.51 21:30 Hotel 52, odc.56 22:00 Ewa gotuje, odc.173 22:30 Oblicza Ameryki, odc.624 22:30 Nowoczesna armia, odc.8 polsat2

Niedziela 04.06

00:45 01:35 02:35 03:05

Awantura o kasê, odc.56 Gra w ciemno, odc.261 Tajemnice Kniei, odc.4 Trudne sprawy, odc.366 odc.370 08:00 Ewa gotuje, odc.173 08:30 Hotel 52, odc.7 09:30 Ludzie Chudego, odc.6 10:30 Jaka Ona jest?, odc.26 11:00 Szpilki na Giewoncie, odc.41 12:00 Tajemnice Kniei, odc.5 12:25 Ewa gotuje, odc.173 13:00 Wydarzenia 13:45 Interwencja, odc.1045 14:00 Pamiêtniki z wakacji 15:00 Kabareton na TOPie 16:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 16:30 Rodzina zastêpcza, odc.131 17:00 Daleko od noszy, odc.104 17:30 Polska Liga Pi³ki Rêcznej kobiet Puchar Polski kobiet Fina³ 19:30 Wydarzenia 20:05 Pamiêtniki z wakacji

4 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

polsat2

00:45 01:35 02:30 03:30 04:00 04:30

Wtorek 04.08

Awantura o kasê, odc.58 Gra w ciemno, odc.263 Rodzina zastêpcza Daleko od noszy 2 Rodzina zastêpcza Synowie czyli PO MOIM TRUPIE !!!, odc.20 05:00 Graczykowie, odc.32 05:30 Rodzina zastêpcza 06:00 Daleko od noszy 2 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich 07:00 Rodzina zastêpcza 08:00 Graczykowie - Bu³a i spó³a, odc.74 08:30 Rodzina zastêpcza, odc.48 09:00 Daleko od noszy 2 09:30 Mamuœki, odc.2 10:00 Rodzina zastêpcza 11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.299 - odc.300 12:00 Dlaczego ja?, odc.437 13:00 Wydarzenia 13:45 Interwencja, odc.1307 14:00 Trudne sprawy, odc.372 15:00 Rodzina zastêpcza, odc.318

Adwokat - William Murakowski By³y prokurator z d³ugoletnim doœwiadczeniem, licencjonowany w stanie Indiana i Illinois

l BANKRUCTWA l l l

- rozdzia³ 7, 11 i 13 - modyfikacja po¿yczek - obrona przed foreclosure PODATKI ROZWODY I PRAWO RODZINNE WYKROCZENIA KRYMINALNE

Bezp³atna konsultacja w ka¿d¹ œrodê od godz. 1pm w biurze przy 6914 W. North, Chicago, IL 60707

Kancelaria prawna 15 N Northwest Hwy, Park Ridge, 60068

847-840-3704


POLITYKA

www.tygodnikprogram.com

Unia za Polakami

Najlepszy czas na kupno. Ju¿ nie bêdzie taniej. Super okazje. Tanie domy do zamieszkania, na inwestycje, spadkowe, od banków, korporacji, z foreclosure. Du¿y wybór mieszkañ. Wynajmujemy domy i mieszkania.

Unia Europejska da³a USA szeœæ miesiêcy na zniesienie wymogu posiadania wizy przez Polaków na wjazd do USA. Wœród krajów nale¿¹cych do UE oprócz Polski o wizy do USA musz¹ staraæ siê obywatele Bu³garii, Rumunii, Chorwacji i Cypru. 20 grudnia 2013 wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie UE mówi¹ce o dyskryminowaniu czy te¿ ró¿nym traktowaniu obywateli krajów nale¿¹cych do Unii przez takie kraje jak USA, Kanada i Australia. Rozporz¹dzenie mówi, ¿e jeœli USA nie rozwi¹¿e problemu wizowego w przeci¹gu pó³ roku, UE wprowadzi wizy dla amerykañskich dyplomatów. Czy takie straszenie wystarczy? Przekonamy siê ju¿ nied³ugo. Niestety, nie jest to pierwsza próba wymuszenia zmian przepisów na USA. Tych poprzednich równie¿ amerykañski rz¹d siê nie przestraszy³. Kolejn¹ szans¹ dla polskich obywateli jest umowa handlowa miêdzy USA a UE. Wed³ug wiceministra gospodarki Andrzeja Dycha, czêœci¹ umowy handlowej ma byæ porozumienie mówi¹ce o swobodnym przep³ywie osób. Umowa o nazwie TTIP, Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne, ma pomóc w zniesieniu barier w handlu miêdzy krajami unijnymi i USA. Jedn¹ z barier handlowych jest wymóg wizowy na³o¿ony przez USA na wczeœniej wymienione kraje nale¿¹ce do Unii. Wejœcie do programu Visa Waiver Program daje prawo przyjazdu do USA bez wizy na okres 90 dni. Szansa dla naszych rodaków pojawi³a siê równie¿ prawie rok temu kiedy to Senat USA przyj¹³ ustawê o reformie prawa imigracyjnego. W tej w³aœnie reformie znalaz³ siê zapisek o podniesieniu pu³apu odmowy wiz z 3 procent do 10. Do dzisiejszego dnia Izba Reprezentantów nie przeg³osowa³a tej ustawy i mo¿e to i dobrze. Czas nie zapracowa³ na nasz¹ korzyœæ. Najnowsze statystyki pokazuj¹ ¿e procent odmów wzrós³ do 10, 8 procenta. Czyli nawet jeœli Izba Reprezentantów pozytywnie rozpatrzy now¹ ustawê to i tak siê na ni¹ nie ³apiemy. Siwa

Short Sale (sprzeda¿ domów zad³u¿onych wiêcej ni¿ ich wartoœæ) ZA DARMO - ZERO KOSZTÓW. Pomoc w sprzeda¿y ka¿dej nieruchomoœci (tak¿e tej niesprzedanej przez poprzedniego Agenta). Zatrudnimy Sprzedawców, przyuczymy. Dzwoñcie po poradê i ciekawe oferty.

arkadiuszsobotka@gmail.com

sobotkah@yahoo.com

Oprac. jj

Nr 13 PROGRAM 6-12 kwietnia

5


www.tygodnikprogram.com 16:00 16:30 17:00 17:30 18:30 19:30 20:05 20:20 21:00 21:30 22:00 22:30

Œwiat wed³ug Kiepskich Rodzina zastêpcza Daleko od noszy Dlaczego ja?, odc.437 Trudne sprawy, odc.372 Wydarzenia Interwencja, odc.1307 Pierwsza mi³oœæ Œwiat wed³ug Kiepskich Gwiazdy na dywaniku Sexy mama, odc.6 1000 rzeczy, które mê¿czyzna powinien zrobiæ w ¿yciu

polsat2

Œroda 04.09

00:45 01:35 02:30 03:30 04:00

Awantura o kasê, odc.59 Gra w ciemno, odc.264 Rodzina zastêpcza Daleko od noszy 2 Rodzina zastêpcza, odc.130 04:30 Synowie czyli PO MOIM TRUPIE !!!, odc.21 05:00 Graczykowie, odc.33 List 05:30 Rodzina zastêpcza, odc.131 06:00 Daleko od noszy 2 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich 07:00 Rodzina zastêpcza 08:00 Graczykowie - Bu³a i spó³a, odc.75 08:30 Rodzina zastêpcza 09:00 Daleko od noszy 2 09:30 Mamuœki, odc.3 Rodzina 10:00 Rodzina zastêpcza 11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.301 - odc.302 12:00 Dlaczego ja?, odc.438 13:00 Wydarzenia 13:45 Interwencja, odc.1308 14:00 Trudne sprawy, odc.373 15:00 Rodzina zastêpcza 16:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 16:30 Rodzina zastêpcza 17:00 Daleko od noszy 2, odc.1 17:30 Dlaczego ja?, odc.438 18:30 Trudne sprawy, odc.373 19:30 Wydarzenia 20:05 Interwencja, odc.1308 20:20 Pierwsza mi³oœæ 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 21:30 Aleja S³aw, odc.84 22:00 Jem i chudnê, odc.30 22:30 Skazany za..., odc.26 polsat2

Czwartek 04.10

00:45 Awantura o kasê, odc.60 01:35 Gra w ciemno, odc.265 02:30 Rodzina zastêpcza, odc.319 03:30 Daleko od noszy 2 04:00 Rodzina zastêpcza 04:30 Synowie czyli PO MOIM TRUPIE !!!, odc.22 05:00 Graczykowie, odc.34 05:30 Rodzina zastêpcza, odc.132

6 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

06:00 06:30 07:00 08:00

Daleko od noszy 2 Œwiat wed³ug Kiepskich Rodzina zastêpcza Graczykowie - Bu³a i spó³a, odc.76 08:30 Rodzina zastêpcza 09:00 Daleko od noszy 2 09:30 Mamuœki, odc.4 10:00 Rodzina zastêpcza 11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.303 - odc.304 12:00 Dlaczego ja?, odc.439 13:00 Wydarzenia 13:45 Interwencja, odc.1309 14:00 Trudne sprawy, odc.374 15:00 Rodzina zastêpcza 16:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 16:30 Rodzina zastêpcza 17:00 Daleko od noszy 2, odc.2 17:30 Dlaczego ja?, odc.439 18:30 Trudne sprawy, odc.374 19:30 Wydarzenia 20:05 Interwencja, odc.1309 20:20 Pierwsza mi³oœæ 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 21:30 Looksus, odc.21 22:00 Gotowe na zmiany polsat2

Pi¹tek 04.11

MORDERSTWA

Najbogatsi mordercy Kto powiedzia³, ¿e morduj¹ tylko najbiedniejsi. Historia jest pe³na przypadków, kiedy to za morderstwami stali ludzie majêtni.

Carl Coppolino

Zwany tak¿e doktorem œmierci zamordowa³ swoj¹ ¿onê Carmelê poprzez wstrzykniêcie jej œrodków anestezjologicznych. Motywem jego dzia³ania by³a chêæ poœlubienia zamo¿nej wdowy i kochanki - Mary Gibson, co uda³o mu siê zrealizowaæ w ci¹gu 6 miesiêcy po œmierci pierwszej ¿ony. Szybko doszed³ do pieniêdzy i s³awy dziêki pieni¹¿kom kochanki. Policja skojarzy³a motyw i przyjrza³a siê ponownie Coppolino. Zosta³ oskar¿ony i skazany za morderstwo na ¿onie w 1967 roku - wyszed³ po 12 latach za dobre sprawowanie. Oprac. jj

22:30 00:45 01:35 02:30

Po³awiacze, odc.15 Awantura o kasê, odc.61 Gra w ciemno, odc.266 Rodzina zastêpcza, odc.320 03:30 Daleko od noszy 2, odc.21 04:00 Rodzina zastêpcza 04:30 Synowie czyli PO MOIM TRUPIE !!!, odc.23 05:00 Graczykowie, odc.35 05:30 Rodzina zastêpcza, odc.133 06:00 Daleko od noszy 2, odc.22 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich 07:00 Rodzina zastêpcza, odc.321 08:00 Graczykowie - Bu³a i spó³a, odc.77 08:30 Rodzina zastêpcza 09:00 Daleko od noszy 2 09:30 Mamuœki, odc.5 10:00 Rodzina zastêpcza, odc.160 11:00 Malanowski i Partnerzy, odc.305 - odc.306 12:00 Dlaczego ja?, odc.440 13:00 Wydarzenia 13:45 Interwencja, odc.1310 14:00 Trudne sprawy, odc.375 15:00 Rodzina zastêpcza 16:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 16:30 Rodzina zastêpcza 17:00 Daleko od noszy 2, odc.3 17:30 Dlaczego ja?, odc.440 18:30 Trudne sprawy, odc.375 19:30 Wydarzenia 20:05 Interwencja, odc.1310 20:20 Pierwsza mi³oœæ 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 21:30 Ma³a Czarna, odc.4

OPINIE

Taka Prawda Pobili, pobili na rostaju ch³opa pierw, go gnêbili komuniœci teraz Unia Europa.

W sercu Unii Europy to w samej Brukseli, nic siê dobrego nie dzieje, bo tam siedz¹ oszuœci (z³odzieje). Z Polski ju¿ wszystko wykradli pozosta³y lasy, bior¹ siê ju¿ za nie, to to takie czasy. Zabroni³a Unia Europa w Polsce wêdzenia oscypka, kie³basy boj¹ siê o to ¿e im wytn¹ lasy. Chcia³a Unia Europa mieæ Ukrainê, lecz im na to Ruscy jedzcie swoje œwinie. Pan prezydent Putin tak sobie podœpiewuje tu dó³, tu dó³ tu dolina bêdzie Ruska Ukraina. Szanowna Brukselo koniec twoich marzeñ Ukraina Ruska i bez ¿adnych wra¿eñ. Jan Badodia


www.tygodnikprogram.com

GWIAZDA PROGRAMU

“...Miêdzy cisz¹ a cisz¹ sprawy siê ko³ysz¹...” Utwór ten zna i nuci³a niemal ca³a Polska. Polonia bêdzie mog³a podziwiaæ talent autora Grzegorza Turnaua na ¿ywo ju¿ 5 kwietnia w Copernicus Center. Grzegorz Turnau to polski pianista, kompozytor, aran¿er, wokalista i poeta. Wszechstronny artysta, który stworzy³ swój w³asny, ³atwo rozpoznawalny, pe³en czaru i elegancji styl muzyczny i kompozycyjny, czasami nawi¹zuj¹cy do muzyki jazzowej, smooth-jazzowej, a tak¿e do dokonañ Marka Grechuty i Jana Kantego Pawluœkiewicza, zaprezentuje kompozycje, które cieszy³y s³uchaczy na przestrzeni niemal 20 lat jego kariery. Laureat wielu nagród, m.in. Mateusza (Nagrody Muzycznej Programu Trzeciego), Wiktora (Nagrody Akademii Telewizyjnej), dwóch Superjedynek (plebiscytu w Opolu) oraz dziesiêciu Fr yder yków, do których nominowany by³ a¿ 24 razy, cieszy siê nies³abn¹cym uznaniem. Popularnoœæ Turnaua to swoisty fenomen, który nie przestaje zadziwiaæ. Uprawia on bowiem trudny gatunek piosenki z tekstem, czy piosenki poetyckiej spod znaku "krainy ³agodnoœci". Jego utwory to refleksyjne pere³ki, w których na happy end raczej nie ma miejsca. A jednak od wielu lat przyci¹ga s³uchaczy, którym nieobce s¹ inne rodzaje muzyki. Niezwyk³e poczucie humoru artysty, b³yskotliwoœæ i jego dystans do samego siebie, jak i niemal sztubacka figlarnoœæ, spontaniczne ¿arty i swoiste flirty z publicznoœci¹, buduj¹ niepowtarzalny nastrój wystêpów. Dziêki temu recitale Turnaua zawsze pozostawiaj¹ publicznoœæ w zadumie, ale i dobrym humorze. Grzegorz Turnau prowadzi z ni¹ dialog, spe³niaj¹c jej oczekiwania dotycz¹ce repertuaru. W zale¿noœci od emocji, które towarzysz¹ koncertom, zmienia siê lista wykorzystywanych utworów. Dlatego ka¿de spotkanie z widzami jest inne i niepowtarzalne, a ka¿dy spektakl unikatowy. Koncert bêdzie wielk¹ gratk¹ dla fanów Grzegorza Turnaua tak¿e w warstwie instrumentalnej. Towarzysz¹cy wokaliœcie Jacek Królik (gitara), Robert Kubiszyn (gitara basowa, kontrabas), Leszek Szczerba (saksofon, klarnet) i Cezary Konrad (perkusja), to znani i cenieni muzycy jazzowi, œwietni instrumentaliœci i autorzy wielu w³asnych przedsiêwziêæ artystycznych. W kwintecie, prowadz¹ z wokalem i fortepianem lidera pe³noprawny dŸwiêkowy dialog, uwidaczniaj¹cy ich w³asne muzyczne osobowoœci.

GRZEGORZ TURNAU

w doborowym towarzystwie swojego zespo³u, a wraz z nimi

"Wszystko, co piêkne..." ju¿ 5 kwietnia o 7pm na jedynym, d³ugo wyczekiwanym koncercie, który odbêdzie siê w Copernicus Center, przy 5216 W. Lawrence Avenue, Chicago. BILETY: 773-415-4910, POLAMER, KSIÊGARNIE: D&Z, WRONA www.bilety.com, www.kulturka.us, www.uptosound.com, www.copernicuscenter.org Nr 13 PROGRAM 6-12 kwietnia

7


PRZEGL¥D POLONIJNY

www.tygodnikprogram.com

Polonia razem dla Zosi

Pod tym has³em w pi¹tkowy wieczór w goœcinnych progach ToTu Cafe odby³a siê impreza, z której ca³y dochód trafi na leczenie Zosi Steczko, która cierpi na bia³aczkê limfoblastyczn¹. Akcjê popierali polonijni artyœci. Na scenie wyst¹pi³ Marunia & Darek Soyka, Playwood, Dori Koz, Ricardo, Ola i Góraleczki. Podczas imprezy mo¿na by³o zakupiæ losy, wzi¹æ udzia³ w loterii. W ci¹gu tego jednego wieczoru organizatorom uda³o siê zebraæ kwotê $5.938. Gratulujemy, a Zosi ¿yczymy szybkiego powrotu do zdrowia. Zdj. Jolanta Koral

W ogrodach wyobraŸni

Pod tym magicznym tytu³em skrywa siê wieczór z poezj¹ Janka Kamiñskiego i gitar¹ Andrzeja Krzysztofiaka, który mia³ miejsce w Cafe Prague 22 marca. W tym wa¿nym dla artystów wieczorze nie zabrak³o ich przyjació³, bliskich oraz fanów. Z niecierpliwoœci¹ czekamy na kolejne spotkanie dla naszych dusz. Zdj. Gerelt Chibaatar

Koncert Pamiêci Marka

W zesz³¹ sobotê w Jezuickim Oœrodku Milenijnym odby³ siê koncert Gra¿yny Auguœcik i jej przyjació³ muzyków poœwiêcony pamiêci tragicznie zmar³ego Marka Bajsona w pierwsz¹ rocznicê jego œmierci. By³ to niezwykle osobisty koncert. Gra¿yna wœród grona przyjació³ i wiernej publicznoœci wyœpiewa³a wzruszaj¹ce po¿egnanie swojego wieloletniego towarzysza ¿ycia artysty, grafika, malarza. Mogliœmy obejrzeæ czêœæ prac artystycznych Marka i po raz kolejny us³yszeæ piêkny g³os artystki. Zdj. GG

8 PROGRAM www.tygodnikprogram.com


www.tygodnikprogram.com

Zaginione samoloty

Wrak malezyjskiego Boeinga 777 nadal nie zosta³ odnaleziony. Dzisiaj przynajmniej wiadomo, ¿e le¿y na dnie Oceanu Indyjskiego. Niestety nie jest to jedyny przypadek w historii, kiedy s³u¿by ratownicze mia³y problem z odnalezieniem zaginionej maszyny. Oto kilka niesamowitych historii katastrof i zaginiêæ samolotów, które odnaleziono po kilku dniach, a nawet latach... albo nigdy... LANSA, w wyniku której uratowa³a siê Airbus kontra Atlantyk

Airbus 330 nale¿¹cy do linii Air France wystartowa³ z Rio de Janeiro do Pary¿a 31 maja 2009 roku. Na jego pok³adzie by³o 228 osób. Gdy znajdowa³ siê nad Oceanem Atlantyckim wpad³ w strefê silnych turbulencji. Po chwili wy³¹czy³ siê autopilot i rozleg³ siê alarm ostrzegaj¹cy przed przeci¹gniêciem, czyli utrat¹ si³y noœnej z powodu zbyt ma³ej prêdkoœci. Piloci zajêci szukaniem przyczyn awarii nie zauwa¿yli, ¿e ich maszyna zaczê³a nurkowaæ i po kilku minutach opadania, samolot wpad³ do Atlantyku. Odnalezienie wraku zajê³o 5 dni, a czarn¹ skrzynkê wydobyto po 2 latach. Nikt nie prze¿y³ katastrofy.

Tragedia w Andach

13 paŸdziernika 1972 roku w Andach rozbi³ siê samolot Si³ Powietrznych Urugwaju, na pok³adzie którego by³o 45 osób, w tym zespó³ rugbystów i ich bliscy. Samolot wystartowa³ z Montevideo w Urugwaju i lecia³ do Santiago w Chile. W wyniku silnego wiatru piloci zbyt szybko skrêcili z trasy i samolot uderzy³ w góry - najpierw prawym, potem lewym skrzyd³em, a w kad³ubie powsta³a dziura. Samolot spad³ wysoko w górach, na terytorium Argentyny. Pocz¹tkowo katastrofê prze¿y³o 33 osoby, jednak w wyniku obra¿eñ zmar³o jeszcze 6 osób. Akcja ratunkowa trwa³a 10 dni, w ci¹gu których nie uda³o siê odnaleŸæ samolotu. Rozbitkowie byli zdani sami na siebie. Aby nie umrzeæ z g³odu, jedli swoich martwych wspó³towarzyszy nieszczêsnego lotu, spali we wraku maszyny. To w³aœnie w trakcie snu zaskoczy³a ich œnie¿na lawina, w wyniku której zginê³o kolejnych 8 osób. Po blisko 2 miesi¹cach koczowania w górach dwóch rozbitków zdecydowa³o siê zejœæ z gór i wezwaæ pomoc. Uda³o siê im dotrzeæ do wioski i uratowaæ pozosta³ych kompanów podró¿y. Na podstawie ich opowieœci powsta³ w 1993 r. film "Alive. Dramat w Andach".

tylko 17-letnia Juliane Koepcke, a 92 osoby ponios³y œmieræ. Samolot lecia³ z Limy do peruwiañskiego Pucallpa w Amazonii. Po ok. 30 minutach lotu w zbiornik z paliwem uderzy³ piorun, maszyna zaczê³a nurkowaæ, rozpad³a siê na wiele czêœci jeszcze bêd¹c w powietrzu, w wyniku czego wielu pasa¿erów zosta³o wyrwanych wraz z fotelami, na których siedzieli. Tak by³o te¿ z Koepcke, która ze swoim fotelem spad³a do d¿ungli i wyl¹dowa³a na bujnej roœlinnoœci, która zamortyzowa³a jej upadek. Ze z³amanym obojczykiem dziewczyna wêdrowa³a po d¿ungli 11 dni, zanim natknê³a siê na Indian, którzy j¹ uratowali. S³u¿by ratunkowe dopiero po 3 tygodniach ustali³y miejsce katastrofy.

Steve Fosset odnaleziony dopiero po roku

We wrzeœniu 2007 roku milioner Fosset wystartowa³ z lotniska na ranczu magnata hotelowego Barrona Hiltona w Newadzie i chcia³ szybko oblecieæ góry Sierra Nevada. Paliwa mia³ na 4 godziny lotu, jednak w tym czasie nie powróci³. Za-

KONTROWERSJE

czê³y siê poszukiwania. Po 3 miesi¹cach przeczesywania terenu uznano Fosseta za zmar³ego. Szcz¹tki cia³a Fosseta zosta³y odnalezione przez turystê w paŸdzierniku 2008 roku w parku narodowym Yosemite wraz z wrakiem roztrzaskanego samolotu.

Nigdy nie odnaleziono

• Boeing 727-223 zosta³ skradziony w 2003 roku z lotniska w angolskiej Luandzie. Podczas lotu maszyna mia³a wy³¹czone œwiat³a oraz transponder, który umo¿liwia namierzenie lokalizacji samolotu. Ostatni raz na radarach widziano go, gdy kierowa³ siê na po³udniowywschód w stronê Atlantyku. Samolot szuka³y FBI i CIA - bezskutecznie. • Wojskowy samolot Si³ Powietrznych USA - Boeing C-97 Stratofreighter zagin¹³ w 1957 roku. Maszyna wylecia³a 22 marca z Kalifornii do Tokio. Zniknê³a z radarów nad Pacyfikiem, ok. 320 kilometrów od stolicy Japonii. Nigdy nie odnaleziono jej œladów. Na pok³adzie by³o 57 pasa¿erów oraz 10 cz³onków za³ogi. Oprac. ms

Wypad³a z samolotu z fotelem

24 grudnia 1971 roku mia³a miejsce katastrofa peruwiañskich linii lotniczych Nr 13 PROGRAM 6-12 kwietnia

9


PODRÓ¯E

www.tygodnikprogram.com

Jamajka - Historia pewnej plantacji

W CENÊ WLICZONY TAX ZA PRZELOT I HOTEL

Pla¿e pe³ne s³oñca czekaj¹ na Ciebie! Riu Jalisco

Puerto Vallarta

tylko$

979

ALL INCLUSIVE! (4/8-4/15) - 7 nocy

Occidental Grand Xcaret

Riviera Maya

Melia Cabo Real tylko$

1099

ALL INCLUSIVE! (4/19-4/26) - 7 nocy

"Don't worry be happy" od tych s³ów zaczyna siê jeden z najwiêkszych przebojów Boba Marleya. Turyœci wysiadaj¹cy z samolotów na lotnisku w Montego Bay na Jamajce, owiani ³agodnym, przyjemnym, ciep³em i morskim zapachem powietrza, od razu chêtnie poddaj¹ siê zaleceniu króla reggae. Zapominaj¹ o troskach i zanurzaj¹ siê w raj wspania³ej przyrody. Jamajka ma jednak dwa oblicza, jeden s³odki, ten dla turystów, a drugi, gorzki to codziennoœæ mieszkañców tej wyspy, gdzie stopa bezrobocia siêga 16%, prawie po³owa spo³eczeñstwa jest uzale¿niona od narkotyków oraz stale siê zwiêksza liczba ludzi ¿yj¹cych poni¿ej granicy ubóstwa. Wsiadamy w samochód terenowy, który zawiezie nas do Montpelier. To ma³e miasteczko usadowi³o siê w g³êbi wyspy, kilkadziesi¹t kilometrów na po³udnie od Montego Bay. Jego historia siêga koñca XVIII wieku i jest œciœle zwi¹zana z losem Jamajki. Okolica nie nale¿y do bezpiecznych wiêc wynajmujemy miejscowego, aby nie popaœæ w k³opoty. Do Montpelier jedzie siê malownicz¹ drog¹ 88. Wije siê ona wœród pagórków pokrytych soczyst¹ zieleni¹. Od czasu do czasu mijamy pojedyncze lub skupione w ma³ych osadach domy z ceg³y, tektury, drewna i falistej blachy. Czasem mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e ich budowniczowie u¿ywali wszystkiego co popad³o im pod rêkê i to w kolejnoœci przypadkowej. Wszystko to wygl¹da jakby przed chwil¹ przeszed³ huragan lub nast¹pi³o trzêsienie ziemi, w dowolnej kolejnoœci. Doje¿d¿amy na miejsce. G³ówn¹ budowl¹ jest ³adny architektonicznie anglikañski koœció³. Te¿ nie jest w najlepszym stanie. Ruszy³ go z¹b czasu i brak bie¿¹cych konserwacji. Ale na tle okolicy wygl¹da jak przys³owiowa per³a budowlana. Montpelier mia³o swoje lata œwietnoœci. Osada zosta³a za³o¿ona w 1739 przez Brytyjczyków. W jej pobli¿u z czasem powsta³a najwiêksza plantacja trzciny cukrowej na Jamajce. Na pocz¹tku XIX wieku obejmowa³a powierzchniê 10 tys.

10 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

Jamaica

tylko$

1299

ALL INCLUSIVE! (4/20, 5/4) - 7 nocy

Las Brisas Huatulco

tylko$1069 Huatulco

ALL INCLUSIVE! (5/6 - 5/27) - 7 nocy

Los Cabos

Riu Montego Bay

tylko$

ALL INCLUSIVE! (4/19) - 7 nocy

1399

Breathless Punta Cana Resort & Spa

Punta Cana

tylko$

1399

Unlimited-Luxury® (4/16, 4/30) - 7 nocy

akrów. Wokó³ powsta³y trzy osady, gdzie ¿y³o ponad 1000 osób. Wiêkszoœæ mieszkañców pracowa³o na plantacji, w systemie czêœciowo niewolniczym. Bunty wybuchaj¹ z ró¿nych powodów, a ich efekty s¹ najczêœciej inne od zamierzonych. Urodzony w okolicy, czarny niewolnik, Sam Sharpe, mimo


www.tygodnikprogram.com swojego statusu móg³ swobodnie odebraæ dobr¹ edukacjê i w koñcu zosta³ pastorem w Montego Bay. Potem kilka lat spêdzi³ na podró¿owaniu po Jamajce i wyk³adach na temat chrzeœcijañstwa i wolnoœci. Pod koniec 1831 roku, przejêty losem swoich wspó³braci, na pog³oskê o zniesieniu niewolnictwa przez parlament brytyjski (Jamajka by³a koloni¹ angielsk¹), która w koñcu okaza³a siê fa³szywa, zorganizowa³ pokojowe demonstracje. Strajk zacz¹³ siê w krytycznym dla plantatorów momencie tj. w okresie zbiorów trzciny cukrowej. Nastroje szybko uleg³y eskalacji i 25 grudnia 1831 roku wybuch³a rebelia. Zosta³a ona st³umiona w dwa tygodnie, a Sharpe, który mia³ przydomek "Daddy", zosta³ powieszony w Montego Bay na placu, który nosi dziœ jego imiê, a wspó³czeœnie zaliczany jest do panteonu bohaterów Jamajki. Dwa tygodnie wystarczy³y, aby dokona³ nieodwracalnych zniszczeñ, nie tylko jeœli chodzi o substancjê materialn¹, ale te¿ spo³eczn¹. Plantacja trzciny cukrowej upad³a na zawsze. W to miejsce w³aœciciele ziemi wprowadzili hodowlê byd³a, która wymaga³a mniejszego nak³adu pracy, a niewolnicy, którzy w 1833 roku otrzymali ostatecznie wolnoœæ, zostali bez pracy. Plantatorzy, którzy uciekli z tych terenów zarz¹dzali ziemi¹ do XX wieku. Okolica stopniowo siê wyludnia³a, by w koñcu popaœæ w ca³kowit¹ ruinê. Próby odbudowy plantacji koñczy³y siê bankructwami. Wspó³czesnoœæ Montpelier nie wygl¹da ró¿owo. Dawne tereny plantacji obsadzono drzewkami pomarañczowymi i zarz¹dzana jest przez kooperatywê. Zielone pomarañcze s¹ soczyste i s³odkie. Wed³ug miejscowych, niestety nie ma wielu chêtnych na ich kupno. Eksport do Stanów jest blokowany c³ami, a tradycyjne zwi¹zki z Wielk¹ Brytani¹ nie s¹ a¿ tak mocne jak byæ powinny. O tym czy cytrusy bêd¹ sprzedane decyduj¹ miêdzynarodowe korporacje, one narzucaj¹ warunki. Po otrzymaniu zezwolenia zapuszczamy siê na teren plantacji. - Kiedy wypadnê - zastanawiam siê usilnie trzymaj¹c porêcz w odkrytym jeepie. Droga jest po prostu fatalna, a kierowcy na Jamajce maj¹ jak¹œ pasjê w je¿d¿eniu z peda³em gazu przyciœniêtym do dechy. Zatrzymujemy siê przy ruinach zabudowañ dawnej plantacji. Zachowa³y siê œlady po pierwszej rewolcie z 1831. Zabudowania wówczas zosta³y spalone. Po dawnej œwietnoœci nie zosta³o wiele. Przyroda mia³a du¿o czasu aby odzyskaæ teren i robi to uparcie, konsekwentnie. Konary i korzenie drzew

PODRÓ¯E wch³onê³y ju¿ prawie ca³kowicie to, co kiedyœ by³o dum¹ plantatorów. Niewolnictwo przeciêtnemu Polakowi kojarzy siê z grubsza rzecz bior¹c z filmem "Korzenie", hollywoodzkim obrazem torturowanego, czarnego Kunta Kinte. Przygl¹daj¹c siê bli¿ej tematowi uœwiadamiamy sobie, ¿e w niewolnictwie nie chodzi o rasowe przeœladowania, tylko o system dominacji, w którym jedni ludzie wykorzystuj¹c ró¿ne mechanizmy, zmuszaj¹ innych do pracy dla siebie i zagarniaj¹ owoce tej pracy. Z tego punktu widzenia "niewolnictwo" nie skoñczy³o siê wraz z aktami abolicyjnymi, ale kwitnie sobie wspó³czeœnie w najlepsze. Spektakularne losy przywiezionych do Ameryki Murzynów s¹ ma³ym fragmentem historii niewolnictwa. "S¹ dwa sposoby zniewolenia narodu (ludzi) miecz albo d³ug". - pisa³ John Adams. W tej chwili baz¹ niewolnictwa jest D£UG prywatny, pañstwowy oraz system oparty na protekcjoniŸmie ekonomicznym wynikaj¹cym z si³y kapita³u. W okolicach Montego Bay w tej chwili wiêkszoœæ bardzo ¿yznych ziem le¿y ugorem. Hodowanie czegokolwiek po prostu siê... nie op³aci. Prawie ca³a ¿ywnoœæ do s³ynnych oœrodków "all inclusive" jest sprowadzana ze Stanów Zjednoczonych poniewa¿ jest... tañsza! Odpowiednie ustawienie wymiany walutowej nie da³o szans miejscowym producentom. Wi¹¿¹ oni ledwo koniec z koñcem. Dawniej w epoce kolonialnej owoce bezwzglêdnej eksploatacji tubylców, w wiêkszoœci zostawa³y na miejscu. S³u¿y³y one kolonizatorom, ale i dawa³y pracê innym. Plantatorzy od pokoleñ mieszkali na tym terenie, byli wroœniêci w wyspê. Ich los na œmieræ i ¿ycie by³ zwi¹zany prawie wy³¹cznie z Jamajk¹. Teraz owoce pracy w wiêkszoœci transferowane s¹ za granicê. A Jamajka osaczona d³ugami pracuje na procenty dla banków œwiatowych. Dziœ 90% dochodów z turystyki, która stanowi najwa¿niejsz¹ ga³¹Ÿ gospodarcz¹ Jamajki, nawet nie przechodzi przez jej system finansowy. Wiêkszoœæ pieniêdzy za serwis turystyczny nigdy tu nie dociera! Niewielki przemys³ wydobywczy zosta³ przejêty za d³ugi przez kapita³ zagraniczny. Jamajczycy pozornie godz¹ siê ze swym losem, ale zawsze, tak jak by³o w systemach, gdzie garstka, w tym przypadku g³ównie obcych, nie mieszkaj¹cych na wyspie, wykorzystuje owoce pracy wiêkszoœci, bunt czyha za rogiem. Plantatorzy z Montpelier do koñca nie wierzyli, ¿e potulni wieœniacyniewolnicy mog¹ powiedzieæ - Dosyæ! Tekst i zdjêcia Andrzej Rogalski

Nr 13 PROGRAM 6-12 kwietnia

11


FINANSE

PORADY

Nie wyrzucaj jedzenia

Zostañ milionerem Masz plany, marzenia? Chcesz przejœæ na emeryturê bogatym? Oto podstawowe kroki:

Nie zawsze data wa¿noœci spo¿ycia produktu pokrywa siê z prawd¹. Niektóre produkty mo¿emy spokojnie zjeœæ po up³ywie ich terminu wa¿noœci. Do tych produktów nale¿¹:

1. Postaw przed sob¹ cele na przysz³oœæ

Czasami plany pozostaj¹ planami. Czasami to, co chcemy, siê zmienia, a wraz z chêciami zmieniaj¹ siê plany... ale plan musi byæ. Bez planu nie Jajka wiemy gdzie i którêdy mamy pod¹¿aæ Na opakowaniu zazwyczaj mamy napisane “Sell by” a to nie oznacza, ¿e po up³ywie danej daty nie mo¿na ich ju¿ spo¿ydo celu. Plan to podstawa osi¹gniêcia wymarzonego celu. waæ. Najlepszy domowy test na œwie¿oœæ jajka: Do miski wlej 2. Zacznij oszczêdzaæ Jeœli nie bêdziesz oszczêdza³ to nic z osi¹gniêcia Twoich ce- zimn¹ wodê, tyle aby zakry³a jajko; w³ó¿ jajko - jeœli spadnie lów. Zacznij odk³adaæ na przysz³oœæ. Jeœli Twój pracodawca na dó³ - jest œwie¿e, jeœli wyp³ynie na powierzchniê - czas na nie oferuje planu emerytalnego, wybierz siê do banku/insty- zakupy. tucji finansowej i dowiedz siê o plany emerytalne personalne. P³atki œniadaniowe Jeœli dobrze zapakujesz opakowanie, to p³atki mog¹ nawet 3. Od³ó¿ na czarn¹ godzinê Emerytura to jedno. Ka¿dy z nas powinien mieæ od³o¿one pie- do 3 miesiêcy po up³ywie daty “best before” le¿eæ na pó³ce ni¹dze na 3 do 6 miesiêcy przetrwania w razie tymczasowej i nadal bêd¹ chrupi¹ce i dobre do spo¿ycia.

Jab³ka

utraty pracy, zdrowia, etc.

Nie strac¹ swojej œwie¿oœci jeœli bêdziesz przechowywaæ je w Dostaniesz podwy¿kê to zamiast wydawaæ na nowe buty czy lodówce. Wystarczy w³o¿yæ je do plastikowego worka, zrobiæ nowy telefon do³ó¿ wysokoœæ podwy¿ki do odk³adanych co ty- w nim kilka dziurek, aby jab³ka mog³y oddychaæ i w ten sposób mo¿emy przechowywaæ je nawet 3 tygodnie. dzieñ czy co miesi¹c pieniêdzy na emeryturê.

4. Oszczêdzaj wiêcej

Wêdliny z deli

5. Kontroluj wydatki

Wakacje, samochód, dzieci, zabawki, nowa torebka, nowy gad¿et - to wszystko kosztuje. Pamiêtaj kupuj za tyle, na ile Ciê staæ. Przyk³ady z ¿ycia wed³ug przys³owia “zastaw siê, a postaw siê” widaæ dzisiaj na ka¿dej ulicy Chicago, gdzie przed domami powiewaj¹ tysi¹ce szyldów “Na Sprzeda¿”. Kupiæ coœ to nie sztuka w tym kraju, ale nie zapominajmy jeszcz o utrzymaniu.

Mo¿esz przechowywaæ w lodówce nawet do 2 tygodni od daty “sell by” - pod warunkiem, ¿e nie bêdziesz ich otwiera³ wczeœniej. Po otworzeniu nale¿y jak najszybciej je spo¿yæ.

Chleb

W jego przypadku spokojnie mo¿esz zlekcewa¿yæ napisy “sell by” czy “best by”. Jeœli kupisz chleb i w³o¿ysz go do lodówki to na d³ugo zachowa swoj¹ œwie¿oœæ.

Odmawiaæ sobie ¿ycia nie mo¿na, ale trzeba wiedzieæ jak Nie marnujmy jedzenia. Naklejka, która mówi nam ¿e najlem¹drze wydawaæ. Ka¿dy z nas ma prawo do przyjemnoœci, ale piej sprzedaæ produkt do... to wyznacznik dla sklepów, a niez umiarem. Umiesz liczyæ, licz na siebie... koniecznie dla konsumentów. Siwa

Oprac.: Pelagia

Bajkowo kolorowe POLSKIE PRZEDSZKOLE HAPPY KIDS

przyjmuje zapisy dzieci w wieku 2-6 lat. Fantastyczny program edukacyjny dostosowany do wieku dzieci. Ciep³a, wyrozumia³a kadra. Trzy pe³ne ciep³e posi³ki dziennie.

ŒWIETNE CENY!!!!!

Pomoc w uzyskaniu dofinansowania.

773 625 5437

7622 W Belmont, Chicago IL, 60634

12 PROGRAM www.tygodnikprogram.com


DLA PAR

www.tygodnikprogram.com

Stare szczêœliwe ma³¿eñstwo W obecnych czasach “w modzie” s¹ rozwody i rozbite rodziny, ale wci¹¿ na tym œwiecie istniej¹ ma³¿eñstwa, które maj¹ sta¿ 30, 40, 50 i wiêcej lat. A co ciekawsze - zachowuj¹ i kochaj¹ siê tak, jakby byli dopiero co po œlubie. Sk¹d te “motylki” w ich brzuchach przy takim sta¿u? Oto kilka zasad, które wiêkszoœæ z nich stosuje na co dzieñ. Pod¹¿aj¹ za zmianami

Nikt z nich nie jest t¹ sam¹ osob¹, co 20 czy 30 lat temu. Ka¿dy w mniejszym lub wiêkszym stopniu zmieni³ siê i potrafi¹ te zmiany zaakceptowaæ. Rozmowa i wspólne wyznaczanie celów z pewnoœci¹ w tym pomaga.

Potrafi¹ uczciwie walczyæ

Nawet najszczêœliwszym parom zdarzaj¹ siê k³ótnie i nieporozumienia, ale tylko w dojrza³ym zwi¹zku chêæ wygrania w konflikcie nie jest najwa¿niejsza. Pary z d³ugoletnim sta¿em potrafi¹ dyskutowaæ na sporne tematy w sposób uczciwy, bezstronny i z klas¹, staraj¹ siê wzajemnie zrozumieæ.

Potrafi¹ urozmaiciæ swój zwi¹zek

Badania wykaza³y, ¿e zwi¹zek umacniaj¹ nowe nawyki i zajêcia. Nie mo¿na ca³y czas tkwiæ w tym samym miejscu co 25 lat temu. Szczêœliwe “starsze” pary szukaj¹ zajêæ, które pozwol¹ im siê spe³niæ, ale jednoczeœnie umocniæ ich zwi¹zek razem chodz¹ na spacery czy dodatkowe zajêcia, np. gotowania.

Godz¹ siê z wyzwaniami wieku

Partnerzy z d³ugim sta¿em wspieraj¹ siê przy zmianach, jakie niesie ze sob¹ wiek, opiekuj¹ siê wzajemnie sob¹, s¹ przy sobie, gdy pojawiaj¹ siê problemy zdrowotne. Czas jest nieub³agany i trzeba to zaakceptowaæ.

Pozostaj¹ w kontakcie fizycznym

Nie boj¹ siê ca³owaæ, dotykaæ, chodziæ na spacery za rêkê czy baraszkowaæ w sypialni. Wiek nie oznacza koñca ¿ycia erotycznego i szczêœliwe pary o tym wiedz¹. Rady te wcale nie musz¹ dotyczyæ par ma³¿eñskich ze sta¿em 30+. Równie¿ nowo¿eñcy mog¹ siê do nich stosowaæ, a wtedy do¿yj¹ piêknych lat w szczêœliwym zwi¹zku. Oprac.: MS

Nr 13 PROGRAM 6-12 kwietnia

13


NASZE STRONY INFO

PODATKI

UBEZPIECZENIA MA-21

Tax Services Inc.,

Podatki, ksiêgowoœæ, zak³adanie korporacji, #IRS. Iwona Rogowska 4738 N. Harlem Ave., #1C, Harwood Hts. ................Tel.: (708) 867-9300

Poltax Corp - Ewa Duch 7325 W. Leland Ave., Harwood Hts.,IL 60706

www.tygodnikprogram.com

G-29

......................Tel.: (773) 744-6984

JOE’S Taxes Indywidualne–Spó³ki–Korporacje 9950 W Lawrence, pok.101C Schiller Park, IL 60176

Albert Dyduch MA-13 Farmers Insurance Agency, Inc. Ekskluzywne ubezpieczenia. Auta, domy, biznesy. Ponad 30 programów ubezpieczeniowych na zdrowie i ¿ycie. Najwiêksza iloœæ zni¿ek na rynku. Klienci Allstate - 25% zni¿ki.

...........Tel.: (773) 889-8989

SALONY PIÊKNOŒCI NIles Beauty Salon 8146 N Milwaukee Ave,Niles, IL 60714 ...........................Tel.: (847) 518-1740

......................Tel.: (847) 233-0520 Inga Hair Studio 7118 W Higgins, Chicago G-21 PERFECT TAX ...........................Tel.: (773) 792-8100 Podatki, korporacje, apostille. TANIO! 6739 W. Belmont, Chicago Anna’s Beauty Salon ......................Tel.: (773) 407-4402 3148 1/2 N Luna, Chgo, IL 60641 ...........................Tel.: (773) 725-7272 J & K Consultants Inc. 4507 W Lawrence Ave #107, Kaya Hair Studio Chicago, IL 60630-2516 ......................Tel.: (773) 604-5220 3234 N Central Ave., Chicago, IL 60634 ..........................Tel.: (773) 725-0370 MDS Financial Services Inc 4403 W Lawrence Ave Suite 208, Maria’s Hair Chicago, IL 60630 5926 S Archer Ave, Chicago, IL 60638 .....................Tel.: (773) 725-4047 ...........................Tel.: (773) 767-6111

DELIKATESY Alexandra Foods - Pierogi 3304 N. Central, Chicago ...........................Tel.: (773) 282-3820 Andy’s Deli 5442 N Milwaukee, Chicago ...........................Tel.: (773) 6317304 1721 W Division, Chicago ...........................Tel.: (773) 394-3376 4021 W Kinzie, Chicago ...........................Tel.: (773)722-1000 Cicero Deli 3206 N Cicero, Chicago ...........................Tel.: (773) 777-1615

Serenity Hair Design 147 Front St, Wood Dale, IL 60191 ...........................Tel.: (630) 766-6140

Je¿eli chcesz siê z nami og³osiæ, zadzwoñ:

Tel.:

773-286-5990

Pytaj o Magdê, Gra¿ynê lub Gosiê; polishmedia@yahoo.com

www.polishweeklychicago.com DENTYŒCI Belmont-Austin Dental Center Robimy braces 6019 W. Belmont Ave., Chgo, IL 60634 ...........................Tel.: (773) 745-7188

Sugar Hair Care 1737 E Central Rd, Arlington Hts, IL 60005 ............................Tel.: (847) 290-1904 Advantage Dental Care 7300 N western Ave, Chicago ...........................Tel.: (773) 338-8433 Techniques Hair & Skin Care Salon 1 N Northwest Hwy, Park Ridge IL 60068 Avenue Dental Clinic ............................Tel.: (847) 698-0052 Profesjonalne us³ugi dentystyczne. 3518 W Fullerton Ave., Chgo, IL 60647 ............................Tel.: (773) 278-0334 Tete a Tete 7750 N Milwaukee Ave, Niles IL 60714 ............................Tel.: (847) 965-8383 Bertagna Gregory A DDS, 8383 Belmont Ave, River Gr., IL 60171 ...........................Tel.: (708) 452-1200 New Reflection

7750 N Milwaukee Ave, Chicago Big Smile Dental ............................Tel:. (773) 282-8622 2831 N Milwaukee Ave, Chgo, IL 60618 Montrose Deli ..............................Tel.: (773) 772-764 Znakomita jakoœæ, znakomite ceny! European Skin Care Œwie¿e owoce i warzywa. 6305 N Milwaukee, Chicago Bride Small Dental Marina Vitkin D.D.S. Zapraszamy na zakupy! ............................Tel.: (773) 763-6044 5430 N. Milwaukee, Chicago IL 60630 5411 N Montrose, Chicago ............................Tel.: (847) 543-4200 ...............Tel.: (773) 725-6123 XOX Hair Studio 4458 N Milwaukee, Chicago IL 60630 Devon Central Clinic, Ltd., ............................Tel.: (773)-763-6044 6259 N. Milwaukee Ave, Chgo IL 60714 Rich’s Foods ............................Tel.: (773) 631-6607 4747 N Harlem, Harwood Hts ...........................Tel.: (708) 867-6663 Amber Salon & Spa 7633 N Milwaukee, Niles IL 60714 Glamour Dental Care, PC, ............................Tel.: (847) 663-1595 Dr. Monika Tyszkowski DDS, 6825 W. Addison Ave, Chgo IL 60634 ............................Tel.: (773) 736-6610 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

14

Golf Glen Dentistry, Marta Milejczyk, DDS, Dentystyka, kosmetyka, laserowe leczenie chorób i dzi¹se³, implanty, protetyka, leczenie kana³owe, mo¿liwoœæ finansowania. www.golfglendentistry 9301 Golf Rd, Des Plaines, IL 60016 ............................Tel.: (847) 824-7467 Hayes Mary J DDS, 737 N Michigan Ave., Chgo, IL 60611 .............................Tel.:(312) 266-8198 Joyful Dental Care., 6314 N Cicero Ave., Chicago, IL 60646 ............................Tel.: (773) 736-7767 J Kim Dental Ltd., 4044 N Narragansett Ave, Chicago IL 60634 ............................Tel.: (773) 545-4426 Kowalik & Nikolovski DDS, Opieka dentystyczna dla ca³ej rodziny. 6320 W 79th, Burbank, IL 60459 ...........................Tel.: (708) 599-3333 Krinsky Harold J DDS, 4801 W Peterson Ave, Chgo, IL 60646 ............................Tel.: (773) 685-9666 Orland Park Dental 14430 S John Humphrey, Orland Pk ............................Tel.: (708) 364-8900


NASZE STRONY INFO

www.tygodnikprogram.com

ORGANIZACJE POLONIJNE

LEKARZE

MA-9

Zwi¹zek Klubów Polskich 5835 W Diversey, Chgo, IL 60639 ...........................Tel.: (773) 745-7799

POLSKI OKULISTA A-11 DR ROMUALD KUZA

Zwi¹zek Podhalan w Ameryce 4808 S Archer Ave, Chgo, IL 60632, ...........................Tel.: (773) 523-7632

Klinika oczna i salon optyczny.

Zwi¹zek Polek w Ameryce 6641 N Northwest Hwy, Chcgo IL 60631 ............................Tel.: (847) 384-1200 American Polish Aero Club 7042 N Milwaukee Ave, Niles IL 60714 ............................Tel.: (847) 647-0911 Chicago Society 5944 N Milwaukee Ave, Chcgo, IL 60646 ...........................Tel.: (773) 775-9595

40 lat praktyki.

Medicare, BCBS. Leczenie

Badanie wzroku $29 przy zakupie okularów.

5352 Milwaukee, Chicago, IL 60630 .................Tel.: (773) 777-7444 MA-23

Back Pain Treatments, LTD. Dr Roman Stochmal, D.N.

Krêgos³up, miêœnie, rwa kulszowa, ultrasound, masa¿e. Przystêpne ceny. 7333 N. Waukegan, Niles IL 60714 ..........................Tel.: (847) 588-3444

Lin’s Mandarin Chinese Restaurant

Lutnia 3145 N Central Chicago ................................Tel.: (773) 282-5335

5050 N. Cumberland Norridge IL 60706 ........................Tel.: (708) 452-0888

European Restaurant 6900 W 111th Str, Worth IL 60428 ................................Tel.: (708) 448-1211

Michella Terrace 5215-19 W Irving Park Rd, Chicago ...............................Tel.: (773) 286-6710 Capitol Club 4244 N Milwaukee Ave, Chicago ...............................Tel.: (773) 685-1194 Barbakan 5532 W Belmont Chicago ..............................Tel.: (773) 202--8181

Chór Im. Fryderyka Chopina 5833 W Diversey, Chgo, IL 60614 ...........................Tel.: (773) 745-7799

Helen’s Restaurant 339 E Irving Park Rd, Wood Dale, IL ................................Tel.: (630) 616-0450 Victoria Restaurant-Banquets 2080 N Mannheim Rd., Northlake ................................Tel.: (847) 877-0713 New Polonia 6101 W Belmont Chicago ................................Tel.: (773) 237-0571

K¥CIK SPORTOWY

Grand Clinic Honorujemy wiêkszoœæ ubezpieczeñ Dar Serca 2502 N. Harlem Ave, Elmwood Park 3860 N 25th Ave, Schiller Park, IL 60176 ...................................Tel.: (708)-452-1220 ............................Tel.: (847) 671-2711 Hand and Plastic Surgery Associates Katyñ - Families Foundation 7460 W College Dr, Palos Heights 5813 Capri Ln, Morton Grove IL 60053 ...................................Tel.: (708) 448-4222 ............................Tel.: (847) 966-0788 Polish American Hunting Club 5835 W Diversey Ave, Chicago, IL 60639 ............................Tel.: (773) 622-0006

RESTAURACJE/ SALE BANKIETOWE

Polski Instytut Naukowy w Ameryce Chateau Ritz 6100 N Cicero, Chicago, IL 60648 9100 N Milwaukee Ave, Niles, IL 60714 .............Tel.: (773) 286-0500 wew. 367 ...............................Tel.: (847) 298-0700 The Kosciuszko Foundation Retro Cafe & Restaurant 1513 W Harrison St, Chicago, IL 60607 3246 N Central Ave Chicago ............................Tel.: (312) 829-1455 ...............................Tel.: (773) 777-7715 Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce 6005 W Irving Park, Chgo, IL 60634 ....................... Tel.: (773) 777-7150

Gala Banquets 5639 N Milwaukee Ave, Chicago ...............................Tel.: (773) 792-2262

Jolly Inn Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego 6501 W Irving Park, Chicago 6434 W Belmont Ave, Chgo, IL 60634 ...............................Tel.: (773) 736-7606 ....................................Tel.: (773) 276-8341 Zwi¹zek Lekarzy Polskich 5512 W Belmont Ave, Chgo, IL 60641 ...........................Tel.: (773) 777-3388 Zrzeszenie Amerykañsko-Polskie 4808 W Berenice, Chicago, IL .......................Tel.: (773) 282-8555 6276 W Archer, Chicago, IL .......................Tel.: (773) 767-7773 3834 N Cicero, Chicago, IL .......................Tel.: (773) 282-8206

Lone Tree Manor 7730 N Milwaukee Ave, Niles ...............................Tel.: (847) 967-0966 Staropolska Restaurant 5247 W Belmont, Chicago ...............................Tel.: (773) 736-5230 Sza³as Restaurant 5214 S Archer Ave, Chicago ...............................Tel.: (773) 582-0300

White Eagle Stowarzyszenie Emigracji Polskiej 6839 N Milwaukee Ave, Niles IL 60714 1135 N Clever #312, Chgo, IL60642 ...............................Tel.: (847) 647-0660 .......................Tel.: (773) 384-0900

T-Mobile Ekstraklasa

sezon 2013/2014 Wyniki 27. kolejki

Podbeskidzie 1:1 Cracovia Pogoñ 3:1 Ruch Œl¹sk 1:1 Górnik Piast 1:2 Legia

Widzew 0:0 Zag³êbie Wis³a 0:1 Zawisza Jagiellonia 1:1 Korona Lech 2:1 Lechia

Tabela po 27 kolejce: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Legia Warszawa Lech Poznañ Wis³a Kraków Ruch Chorzów Pogoñ Szczecin Górnik Zabrze Zawisza Bydgoszcz Jagiellonia Bia³ystok

54 47 45 44 42 41 39 37

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Cracovia Kraków Lechia Gdañsk Korona Kielce Piast Gliwice Œl¹sk Wroc³aw Zag³êbie Lubin Podbeskidzie Bielsko-Bia³a 16. Widzew £ódŸ

35 34 33 32 30 26 24 18

Nr 13 PROGRAM 6-12 kwietnia

15


ROZRYWKA

www.tygodnikprogram.com tele 5

Sobota 04.05

00:30 Przysz³oœæ zapisana kartami - program 02:00 Telezakupy 02:35 Niebezpieczne pla¿e Nowej Zelandii (2/20) - serial 03:15 Ucieczka w kosmos i wojny Rozjemców 07:00 Cobra - Oddzia³ Specjalny 4 09:00 JAG - Wojskowe Biuro Œledcze 6 (18/24) 10:00 Lista przebojów Disco Band¿o - program 11:05 Na granicy œwiatów 13:00 Bezwiedne figle - O czym siê nie mówi 15:00 Hongkong 97 - film 16:50 W pogoni za œwitem horror, od lat 18 18:50 Telezakupy 21:50 Nocny patrol

14:50 Mój najlepszy wróg (1 - 2/13) - serial 15:45 10 Extra Mocnych 16:15 Niebezpieczna wspó³lokatorka - film erotyczny, dozwolone od lat 18 17:50 NieŸle klikniêci bez filtra - program 18:25 Telezakupy 22:25 Nocny patrol

17:35 NieŸle klikniêci bez filtra - program 18:20 Telezakupy 21:20 Nocny patrol tele 5

Czwartek 04.10

00:30 Przysz³oœæ zapisana kartami - program 02:00 Telezakupy 04:00 Benny Hill - program 05:00 Telezakupy tele 5 Wtorek 04.08 06:00 Bezwiedne figle - O czym siê nie mówi 00:30 Przysz³oœæ zapisana komedia kartami - program 08:05 Disco Band¿o Mix 02:00 Telezakupy 09:05 Cobra - Oddzia³ 04:00 Benny Hill - program Specjalny 4 (6/16) 05:00 Telezakupy serial 06:00 Ucieczka w kosmos i 10:05 Wojna domowa wojny Rozjemców (15/15) - serial (2/2) - film komediowy 07:55 Disco Band¿o Mix 10:55 JAG - Wojskowe Biuro 08:55 Cobra - Oddzia³ Œledcze 7 (1/24) Specjalny (4/2) - film serial sensacyjny tele 5 Niedziela 04.06 09:55 Wojna domowa 11:55 Stra¿ graniczna 4 (13/15) - serial (13 - 14/20) - serial 10:55 JAG - Wojskowe Biuro 13:00 100% akcji: Operacja 00:30 Przysz³oœæ zapisana Œledcze 6 (23/24) Noah - film akcji kartami - program 11:55 Tropi¹c potwory 15:05 Geneza (13/22) 02:00 Telezakupy 13:00 Wojna domowa serial kryminalny 02:35 Water Planet w Tele5: 13:50 Tulipan (1/6) - serial 16:15 Korepetycje z seksu Transporty gigantów 15:05 Oblicza strachu film erotyczny, 03:50 Water Planet w Tele5: (9/13) - serial grozy dozwolone od lat 18 Lotniskowiec HMS 16:00 Romans w biurze 17:50 NieŸle klikniêci bez Ark Royal (6/9) film erotyczny, filtra - program 04:50 Przesy³ka specjalna dozwolone od lat 18 18:30 Telezakupy komedia 17:35 NieŸle klikniêci bez 21:30 Nocny patrol 06:50 Extra Mocne Light filtra - program 07:20 Cobra - Oddzia³ 18:15 Telezakupy tele 5 Pi¹tek 04.11 Specjalny 4 (3 21:15 Nocny patrol 4/16) - serial 09:15 JAG - Wojskowe Biuro 00:30 Przysz³oœæ zapisana tele 5 Œroda 04.09 Œledcze 6 - serial kartami - program 11:10 WiedŸmin (11 02:00 Telezakupy 12/13) - serial 00:30 Przysz³oœæ zapisana 04:00 Benny Hill - program 13:05 Producenci - komedia kartami - program 05:00 Telezakupy 15:50 Wyrównaæ rachunki 02:00 Telezakupy 06:00 Hit na bis: Patrol na 17:45 Skok na seks - film 04:00 Benny Hill - program dwóch kó³kach erotyczny, od lat 18 05:00 Telezakupy komedia 19:15 Telezakupy 06:00 Na granicy œwiatów - 07:55 Disco Band¿o Mix 22:15 Nocny patrol film 08:55 Cobra - Oddzia³ 07:55 Disco Band¿o Mix Specjalny 4 (7/16) Poniedzia³ek 04.07 tele 5 08:55 Cobra - Oddzia³ serial Specjalny 4 (5/16) 09:55 Tulipan (1/6) - serial serial 11:05 WiedŸmin (13/13) 00:30 Przysz³oœæ zapisana 09:55 Wojna domowa serial fantasy kartami - program (14/15) - serial 12:05 Janosik (1/13) 02:00 Telezakupy 10:55 JAG - Wojskowe Biuro 13:05 Johnny Depp 04:00 Benny Hill - program Œledcze 6 (24/24) Sekretne okno 05:00 Telezakupy serial sensacyjny thriller 06:00 Ucieczka w kosmos i 11:55 Efekt Nostradamusa 15:05 Extra Mocne Light wojny Rozjemców (8/12) - serial 15:40 Wieczór z gwiazdami: (1/2) - film 13:00 Niesamowite historie: Ray Liotta 07:55 Disco Band¿o Mix Plazma - thriller To¿samoœæ - thriller 08:55 Mega katastrofy 14:55 Bestia (13/13) 17:30 Kochanek z (12 - 13/26) - serial serial kryminalny przesz³oœci - film 10:55 JAG - Wojskowe Biuro 15:50 NieŸle klikniêci erotyczny, dozwolone Œledcze 6 (22/24) 16:05 Anarchia - film od lat 18 11:55 Stra¿nicy Alaski erotyczny, dozwolone 19:00 Telezakupy 13:00 Wojna domowa od lat 18 22:00 Nocny patrol serial

16 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

HOROSKOP BARAN 21.III - 19.IV Skup siê na rodzinie i domu. Dla singli bêdzie to doskona³y okres na poznanie ciekawej osoby. W sta³ych zwi¹zkach coœ znowu zaiskrzy. BYK 21.IV - 20.V Byæ mo¿e poznasz kogoœ, kto bêdzie twoim partnerem na resztê ¿ycia i nauczy ciê patrzeæ na œwiat w innych barwach. Doceñ to i realizuj siê! BLI NIÊTA 22.V - 21.VI To bêdzie bardzo twórczy miesi¹c i wiele siê bêdzie dzia³o. Mo¿esz zmieniæ miejsce pracy, a nawet ca³kiem swoje dotychczasowe ¿ycie. RAK 21.VI - 22.VII Spokój i zadowolenie bêd¹ ci towarzyszyæ w najbli¿szym miesi¹cu. Byæ mo¿e podpiszesz korzystne kontrakty i dobr¹ umowê o pracê. LEW 23.VII - 22.VIII Bêdziesz zbiera³ plony swojej ciê¿kiej pracy i wyrzeczeñ. Osi¹gniesz sukces, o którym nawet nie œni³eœ. Mo¿esz spodziewaæ siê awansu lub podwy¿ki.

PANNA 23.VIII - 22.IX To bêdzie doœæ ciekawy tydzieñ, pod warunkiem, ¿e nie ulegniesz nostalgii i smutkowi. Czas ruszaæ w dalsz¹ drogê tylko wyci¹gnij odpowiednie wnioski.

WAGA 23.IX - 22.X Ten tydzieñ to czas refleksji i zastanowienia siê, czy warto tkwiæ w starych uk³adach. Jeœli musisz podj¹æ jakieœ decyzje - b¹dŸ ostro¿ny. SKORPION 23.X - 21.XI Wszystko w pracy masz dopiête na ostatni guzik wiêc mo¿esz pozwoliæ sobie na odpoczynek. Nie wydawaj zbyt du¿o pieniêdzy na drobiazgi.

STRZELEC 22.XI - 21.XII To bêdzie trudny tydzieñ, a twoje plany mog¹ siê nie spe³niæ. Musisz wiedzieæ, ¿e ¿ycie nale¿y do ciebie i to ty piszesz jego scenariusz, wiêc do roboty.

KOZIORO¯EC 22.XII - 19.I Niestraszne ci bêd¹ trudnoœci, gdy¿ tryskasz optymizmem. Bêdziesz pe³ny werwy i si³ ¿yciowych, co korzystnie wp³ynie na ¿ycie rodzinne. WODNIK 20.I - 18.II Czekasz na sukces zawodowy, materialny i szczêœcie? To dobry czas na podejmowanie wszelkich dzia³añ zwi¹zanych z prac¹ i partenerem. RYBY 19.II - 20.III Poch³on¹ ciê za³atwienia zwi¹zane z prac¹. Czeka na ciebie okres ciê¿kiej, mozolnej i ¿mudnej pracy, a na ¿niwa bêdziesz musia³ trochê poczekaæ.


www.tygodnikprogram.com

ZDROWIE

Zdrowotne mity Prawda czy fa³sz, czyli w co wierzyæ a co zignorowaæ jeœli chodzi o ludowe prawdy dotycz¹ce zdrowia. Oto najbardziej popularne mity i prawdy naszych babæ. K³ucie w klatce to objaw choroby serca

detergenty, chemikalia, warunki atmosferyczne lub stan wody, któr¹ siê myjemy.

Zwykle k³ucie takie œwiadczy o nerwicy S³uchanie muzyki Mozarta lub neuralgii nerwu miêdzy¿ebrowego oraz podnosi IQ dziecka o schorzeniach w obrêbie krêgos³upa. Liczne badania nie potwierdzi³y wp³ywu s³uchania muzyki klasycznej na rozwój Na oparzenia t³uszcz Zimna, bie¿¹ca woda przyniesie ulgê kognitywny dzieci. Za to udowodniono, przy oparzeniu a nie t³uszcz. Zimna wo- ¿e granie na instrumencie muzycznym da odbiera ciep³o zaabsorbowane przez mo¿e zaoowocowaæ wzrostem poziomu tkanki i zapobiega dalszym uszkodze- inteligencji. niom. T³uszcz dzia³a dok³adnie odwrotnie. Toksyny mo¿na wypociæ Pot sk³ada siê w 99% z wody oraz maŒwinka u mê¿czyzny ³ych iloœci soli, peptydów, wêglowowywo³uje niep³odnoœæ Zapalenie naj¹drzy jest niezwykle rzad- danów oraz mocznika. Toksyny nie wchokim powik³aniem po œwince i nie musi dz¹ w sk³ad potu. Toksyny takie jak rtêæ, alkohol, narkotyki s¹ usuwane z organizpowodowaæ niep³odnoœci. mu poprzez w¹trobê, jelita oraz nerki.

Mleko leczy wrzody ¿o³¹dka

Prawd¹ jest, ¿e mleko ³agodzi bóle wrzo- Nie siadaj na kamieniu, bo dowe, ale jest to krótkotrwa³e dzia³anie, dostaniesz wilka które nie ma nic wspólnego z leczeniem. Wilk w tym przys³owiu to nic innego jak hemoroidy, które s¹ nam potrzebne Rak piersi tylko u kobiet (uszczelniaj¹ kana³ odbytu i pozwalaj¹ Coraz wiêcej s³yszy siê o zachorowa- kontrolowaæ oddawanie stolca oraz niach mê¿czyzn na raka piersi. Œrednio gazów). Problemy z hemoroidami nie s¹ na 100 przypadków zachorowania ko- nastêpstwem wyziêbienia, lecz nieodpobiet na raka piersi przypada jeden mê¿- wiedniej diety, niedoboru p³ynów, zwolczyzna. Rak piersi u panów jest du¿o bar- nionej przemiany materii. dziej powa¿ny i szybciej siê rozwija.

Czereœnie popite wod¹ powoduj¹ Im szybciej nowotwór zostanie wykryty i zatrucie pokarmowe Operowanie nowotworów powoduje ich szybszy rozwój

Twardy materac zdrowy dla krêgos³upa

Krêgos³up w czasie snu musi odpoczywaæ, a na desce, pod³odze, czy bardzo twardym materacu nie ma takiej mo¿liwoœci.

Lody na ból gard³a

Lody przynios¹ ulgê, znios¹ ból i obrzêk, a chory ³atwiej bêdzie prze³yka³, ale nie jest to metoda leczenia i po pewnym czasie ból powróci.

Czerwona prêga od rany wró¿y blisk¹ œmieræ

Nie mo¿na jej z pewnoœci¹ ignorowaæ, ale nie ma co popadaæ w panikê. Czerwona prêga to zapalenie powierzchowne naczyñ ch³onnych, które mo¿e samo znikn¹æ lub mo¿e wywo³aæ gor¹czkê, os³abienie lub ból g³owy. Leczy siê go za pomoc¹ antybiotyku.

Oprac.: MS

usuniêty, tym wiêksza szansa na wyzdro- Zatrucie pokarmowe mog¹ wywo³aæ mikroby, które znajwienie. duj¹ siê na nieumytych owoPapierosy “light” mniej cach. Radzimy jedynie, aby szkodz¹ nie ³ykaæ pestek. Czy to light czy regularne - jednakowo Po³kniêta guma do szkodz¹.

Szpinak daje si³ê

¿ucia mo¿e ciê zabiæ

Guma do ¿ucia nie jest przeznaczona do jedzenia. Nie zawiera korzystnych dla zdrowia sk³adników, ale nie ma w niej równie¿ trucizny, która mog³aby nas zabiæ. Uk³ad pokarmowy nie trawi Pij¹c wodê zapobiegasz gumy, ale bezpiecznie przesuchej skórze chodzi ona przez uk³ad i zoPrzyjmowanie wody nie wp³ywa na g³adkoœæ skóry. Przyczyn suchej skóry nale- staje usuniêta wraz ze stol¿y szukaæ w czynnikach zewnêtrznych: cem. Szpinak jest zdrowy, ale nie jest a¿ tak bogaty w ¿elazo, które daje si³ê fizyczn¹ jak inne warzywa, jak np. soja czy fasola. To piêkny mit wywodz¹cy siê z bajki Popeye the Sailor Man.

Nr 13 PROGRAM 6-12 kwietnia

17


PORADY Dady!

TYLKO DLA PAÑ

www.tygodnikprogram.com

30 lat minê³o i co dalej... Gdy zdmuchnê³aœ ju¿ 30 œwieczek na swoim torcie, czas pomyœleæ powa¿niej o diecie i zdrowym trybie ¿ycia. Czas zabdaæ o siebie, aby w wieku 50 lat nie wygl¹daæ jak 100-letnia babcia. A co robiæ? Oto kilka porad. Szukasz szczerej odpowiedzi na nurtuj¹ce Ciê kwestie? Nie masz kogo zapytaæ? Porady Dady s¹ odpowiedzi¹ na Twoje problemy. Tu dowiesz siê prawdy!

ZnajdŸ zajêcia, które polubisz

Mam 25 lat i postanowi³am wyprowadziæ siê z domu. Gdy powiedzia³am o tym rodzicom wybuch³a k³ótnia. Twierdz¹, ¿e jestem za m³oda i nie poradzê sobie. Chcê zamieszkaæ z kole¿ank¹, pracujê i studiujê, wiêc bêdê mog³a sama utrzymaæ siê. Chcê za¿yæ trochê swobody, gdy¿ w domu rodzinnym na ka¿dego kolegê rodzice patrz¹ spod byka. Jak im wyt³umaczyæ w delikatny sposób, ¿e jestem pe³noletnia i mogê robiæ co chcê. Izabela Droga Izo, czy¿by twoi rodzice nie mieli do ciebie zaufania? Jesteœ w wieku, w którym oczywiœcie mog³abyœ zamieszkaæ samodzielnie, poniewa¿ jak piszesz, jesteœ samowystarczalna. Jednak to mo¿e nie wystarczaæ twoim rodzicom jako argument doros³oœci. Widocznie obawiaj¹ siê o twoje bezpieczeñstwo. Oczywiœcie cz³owiek pe³noletni mo¿e robiæ co chce, jednak wszystko w granicach rozs¹dku. Jeœli chcesz zamieszkaæ sama, to przede wszystkim musisz swoim postêpowaniem udowodniæ swoj¹ doros³oœæ, tzn. odpowiedzialnoœæ i zdrowy rozs¹dek.

Rzuæ palenie - jeœli palisz

Nie ka¿demu æwiczenia sprawiaj¹ przyjemnoœæ, dlatego dopasuj plan na si³owni do swoich upodobañ. Æwiczenia nie tylko dobrze wp³yn¹ na twoj¹ kondycjê, ale tak¿e lepiej bêdziesz spa³a.

Pij wiêcej wody

Dziêki temu stracisz wagê i poprawisz swój metabolizm.

Gotuj z g³ow¹, czyli zdrowo

Poszukaj przepisów, które nie bêd¹ zawiera³y zbyt du¿¹ iloœæ soli, sztucznych dodatków, t³uszczu oraz elementów sma¿enia.

Badania wykaza³y, ¿e panie, które rzuci³y Poszukaj wyciszenia palenie przed 40 rokiem ¿ycia, ¿y³y d³u¿ej Mo¿e to byæ joga lub medytacja. o 10 lat.

Wiêcej ruchu

Uprawiaj wiêcej seksu

To nie tylko dodatkowa forma æwiczeñ. Stój wiêcej, a mniej czasu spêdzaj Seks poprawia kr¹¿enie i wzmacnia koœci. siedz¹c. Staraj siê jak najwiêcej czasu Po seksie œpimy lepiej i mamy ³adniejsz¹ spêdzaæ w ruchu. cerê. Po prostu seks to samo zdrowie.

Alkohol

Za¿ywaj witaminy

na zdrowie

Ogranicz czas przed tv

Pij alkohol tylko podczas specjalnych okaz- Ale bezpoœrednio z ich Ÿród³a - jedz owoce ji i kontroluj iloœæ - nie wypij wiêcej ni¿ 7 i warzywa zamiast ³ykaæ suplementy. drinków w tygodniu i nie wiêcej ni¿ 3 w ci¹Nie bój siê diety gu jednego dnia. Wyrzeczenia i ciê¿kie æwiczenia zoowocuj¹ Wykup ubezpieczenie figur¹, o której marzysz. Nigdy nie wiadomo, co i kiedy mo¿e ci siê w ¿yciu przytrafiæ, a po 30-tce powinnaœ i internetem czêœciej odwiedzaæ lekarza i kontrolowaæ Lepiej ten czas przeznaczyæ na ruch na œwie¿ym powietrzu, spacery lub zajêcia z swoje zdrowie. partnerem.

Pokochaj swoje cia³o

Ale to nie oznacza, ¿e masz zrezygnowaæ z Nie walcz ci¹gle z partnerem Staraj siê unikaæ k³ótni, idŸ czêœciej na postawionych sobie celów. kompromis. Zszargane nerwy nie s³u¿¹ Spotykaj siê regularnie twojemu zdrowiu.

z kole¿ankami

Œpij 7-8 godzin ka¿dej nocy

To pomo¿e ci walczyæ ze stresem, a W ten sposób twój organizm regeneruje si³y. wspólne, wielogodzinne ³a¿enie po sklepach pozwoli ci spaliæ nieco kalorii. Oprac. ms

Dada Kolumna Porady Dady nie jest prowadzona przez licencjonowanych lekarzy/psychoterapeutów. W kolumnie tej znajdziesz osobist¹ refleksjê czy te¿ poradê na drêcz¹ce ciê pytania. To tak, jakbyœ siedzia³/a z przyjació³k¹/elem na kanapie przy kawie czy piwie... Piszcie polishmedia@yahoo.com lub na adres redakcji 5122 W. Belmont Ave., Chicago, IL 60641

18 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

Og³oszenia w tygodniku Program

773/ 286-5990


PRZEGL¥D POLONIJNY

Zdj. Jolanta Koral

Marzanna sp³onê³a...

Zdj. Gerelt Chibaatar

Zdj. Jolanta Koral

.... a zima dalej nie daje za wygran¹. W sobotni wieczór w klubie Sokó³ Riders odby³o siê powitanie wiosny, której w tym roku tak ciê¿ko pokonaæ zimê. Wioœnie postanowili pomóc motocykliœci i spalili w ognisku specjalnie przygotowan¹ na ten wieczór Marzannê. Miejmy nadziejê, ¿e ich czyn niebawem przyniesie ocieplenie. Goœcinnie w klubie wyst¹pi³ zespó³ Eon Arc z goœciem specjalnym Damianem, który zaœpiewa³ piosenki z repertuaru zespo³u Kult. Dzieñ wczeœniej, czyli w pi¹tek w klubie Soko³ów goœci³ instruktor nauki jazdy w Harper College, który przedstawi³ statystyki odnoœnie wypadków na drogach z udzia³em motocyklistów oraz udzieli³ cennych rad na zbli¿aj¹cy siê sezon motocyklowy. www.tygodnikprogram.com

20 PROGRAM www.tygodnikprogram.com


LEKARZ RADZI

Skuteczne zio³a na lepsz¹ pamiêæ Stres, przemêczenie, niewyspanie, z³a dieta i brak ruchu... To wszystko wp³ywa negatywnie na pracê mózgu i mo¿e powodowaæ k³opoty z pamiêci¹ oraz koncentracj¹. Na szczêœcie mo¿na temu zaradziæ, stosuj¹c dietê bogat¹ w lecytynê - substancjê odpowiedzialn¹ za prawid³ow¹ pracê mózgu. Znajduje siê ona m.in. w ¿ó³tkach jaj, soi, czekoladzie i maœlance. Oprócz diety warto tak¿e siêgn¹æ po naturalne leki, które redukuj¹ skutki stresu i poprawiaj¹ pamiêæ oraz koncentracjê.

Aromaterapia

Niektóre olejki eteryczne (rozmarynowy, z bazylii, miêty pieprzowej oraz wawrzynu) to wypróbowane œrodki na poprawê pracy mózgu. Aby wykorzystaæ ich w³aœciwoœci wystarczy do szklanki z gor¹c¹ wod¹ wlaæ kilka kropli jednego z olejków lub ich mieszanki (wg upodobañ) i postawiæ w ciep³ym miejscu np. na kaloryferze. Tak¹ terapiê zapachow¹ mo¿na stosowaæ nawet kilka tygodni.

www.tygodnikprogram.com

SPECJALISTA PEDIATRA BOARD CERTIFIED MALGORZATA PATEREK, M.D. - Opieka pediatryczna od urodzenia do 21 roku ¿ycia - Bilans i ocena prawid³owego rozwoju dziecka - Badania szkolne - Testy na grypê i anginê - Gabinet otwarty w tygodniu i w soboty dogodne godziny przyjêæ - Dogodna lokalizacja, blisko szpitala i autostrady - Przyjemna i profesjonalna obs³uga - Akceptujemy wiêkszoœæ ubezpieczeñ w³¹cznie z All Kids

847-357-8714

901 Biesterfield Rd. Suite 200, Elk Grove Village, IL 60007

UWAGA !!!!! Dr Joanna Tylman zaprasza teraz pacjentów do swojej

NOWEJ KLINIKI DENTAL ART w bardzo dogodnej lokalizacji

1512 N. Elmhurst Rd., Mount Prospect, IL 60056

Herbatki zio³owe

Pomog¹ Ci zebraæ myœli, ukoiæ nerwy i poprawi¹ pracê mózgu.

• Rozmaryn

£y¿kê pokrojonych liœci rozmarynu (œwie¿ych lub suszonych) zalej fili¿ank¹ wrz¹tku. Przykryj i parz ok. 5 min. PrzecedŸ. Pij, gdy czujesz psychiczne przemêczenie oraz kiedy nie mo¿esz siê na niczym skupiæ.

• ¯eñ-szeñ

£y¿eczkê suszonego, rozdrobnionego korzenia ¿eñ-szenia zalej fili¿ank¹ wrz¹tku, przykryj i parz ok. 15 min. Wypijaj 1-2 fili¿anki dziennie, kiedy czujesz siê senna i kiedy chcesz, by Twój mózg pracowa³ na jak najwy¿szych obrotach.

• Kozieradka

£y¿eczkê drobno pot³uczonych nasion kozieradki zalej szklank¹ wody i podgrzewaj przez 30 min (nie gotuj!). PrzecedŸ. Pij 2-3 razy dziennie po szklance p³ynu. Nasiona kozieradki maj¹ du¿o choliny, która sprzyja koncentracji. W aptece mo¿esz te¿ kupiæ nasiona kozieradki w kapsu³kach.

OdwiedŸ nasz¹ stronê internetow¹

www.mydentalart.com

847-590-5200

Kompletna opieka dentystyczna dla dzieci i doros³ych Honorujemy wiêkszoœæ ubezpieczeñ • Akceptujemy ALL KIDS • 20% zni¿ki dla nowych pacjentów JAK ZAWSZE GWARANTOWANA SATYSFAKCJA NASZYCH PACJENTÓW!!!!!!!!!

• Zielona herbata

£y¿eczkê zielonej herbaty zalej wod¹ o temp. ok. 80 st. Parz przez 2-3 min. PrzecedŸ. Tê sam¹ porcjê zielonej herbaty mo¿esz zaparzaæ nawet 3 razy. Na kolejne parzenia wystarczy ju¿ tylko 1-2 min. Zielona herbata wspomaga pracê mózgu i dzia• Mate ³a orzeŸwiaj¹co. £y¿eczkê mate (kupisz np. w sklepie zielarskim) zalej fili¿ank¹ wody o temp. 70-80 st. Parz 5-10 min (im krótszy czas parze- • Jemio³a, chmiel i g³óg nia, tym silniejsze dzia³anie pobudzaj¹ce). Mate wskazana Wymieszaj 2 ³y¿ki szyszek chmielu, 1,5 ³y¿ki jemio³y i 4,5 ³y¿jest w stanach wyczerpania psychicznego i przy zaburzeniach ki kwiatów g³ogu. £y¿kê mieszanki zalej szklank¹ wrz¹tku i gotuj przez minutê, odstaw na 10 min. Pr zecedŸ. Pij rano i koncentracji. wieczorem po szklance. Mieszanka ta redukuje skutki stre• Lawenda su oraz wspomaga ukrwienie móz-gu, a co za tym idzie £y¿kê suszonych kwiatów lawendy zalej szklank¹ wrz¹tku i równie¿ i pamiêæ. parz pod przykryciem przez 10 minut. PrzecedŸ, wypij, gdy

czujesz siê zdenerwowana i nie mo¿esz siê skupiæ.

Oprac. ms

Nr 13 PROGRAM 6-12 kwietnia

21


TOMASZ LIS NA ¯YWO Informacje kulturalne 00:05 No¿em i widelcem Z³otopolscy; telenowela 00:25 Znak Or³a - odc. 14 Fascynuj¹ce Œl¹skie Najwy¿sza godnoœæ; serial Barbara Ptak; cykl 01:00 Pytanie na œniadanie reporta¿y 03:45 Tygodnik.pl; magazyn 09:55 Dwie strony medalu 04:40 Galeria - odc. 147; serial odc. 1; serial TVP 05:00 Barwy szczêœcia; serial 10:20 Polonia w Komie 05:25 £amig³ówka 10:30 Teleexpress 05:35 Wiadomoœci 10:50 Metr od œwiêtoœci 05:50 Blondynka - odc. 23; serial 10:55 £amig³ówka 06:45 Made in Poland; teleturniej 11:00 19. Przegl¹d Piosenki 07:20 Kulturalni PL - (187) Aktorskiej 08:20 Naszaarmia.pl 11:55 Barwy szczêœcia; serial 08:50 Z³otopolscy; telenowela 12:25 Informacje kulturalne 09:20 Studio Wschód 12:45 Dobranocka 09:55 Galeria - odc. 147; serial 13:00 Wiadomoœci 10:20 Polonia w Komie 13:25 Sport i Pogoda 10:30 Teleexpress 13:40 £amig³ówka 10:50 Metr od œwiêtoœci 13:50 Ojciec Mateusz - odc. 131 10:55 £amig³ówka 14:45 Polonia w Komie 11:00 Mak³owicz w podró¿y 15:00 Polonia 24 Podró¿ 39 Hiszpania 15:45 Hala odlotów; talk-show Wyspy Kanaryjskie (147) 16:35 Po prostu - program 11:30 Saga rodów; magazyn Tomasza Sekielskiego 11:55 Barwy szczêœcia; serial 17:10 Nie ma jak Polska - odc. 12:25 Cafe Historia - Pu³kownik 28; Ma³opolska szlakiem Œwiat³o; program architektury drewnianej 12:50 Dobranocka - Miœ Uszatek 17:45 Dwie strony medalu 13:00 Wiadomoœci odc. 1; serial TVP 13:25 Sport i Pogoda 18:10 £amig³ówka 13:40 £amig³ówka 18:15 Szeœæ milionów sekund 13:50 Na sygnale 18:45 Dobranocka odc. 1 - 2/26; serial 19:00 Wiadomoœci 14:45 Polonia w Komie 19:25 Sport i Pogoda 15:00 Polonia 24 19:45 Ojciec Mateusz - odc. 131 15:45 TOMASZ LIS NA ¯YWO 20:35 Polonia 24 16:55 Fascynuj¹ce Œl¹skie 21:10 Metr od œwiêtoœci Barbara Ptak 21:20 Barwy szczêœcia; serial 17:20 Naszaarmia.pl 21:50 Polonia w Komie 17:45 Galeria - odc. 147; serial 22:00 Po prostu - program 18:10 £amig³ówka Tomasza Sekielskiego 18:15 Znak Or³a - odc. 14; serial 22:30 Informacje kulturalne 18:45 Dobranocka - Miœ Uszatek 22:45 Polska i œwiat z histori¹ 19:00 Wiadomoœci w tle - Kresowym szlakiem: 19:25 Sport i Pogoda Zaleszczyki; cykl reporta¿y 19:45 Na sygnale - odc. 1; serial 23:05 Zakoñczenie dnia 20:35 Polonia 24 tv polonia Œroda 04.09 21:10 Metr od œwiêtoœci 21:20 Barwy szczêœcia; serial 21:50 TOMASZ LIS NA ¯YWO 00:05 Ex Libris - odc. 165 22:45 Fascynuj¹ce Œl¹skie 00:25 Przygrywka - odc. 1; serial Barbara Ptak 01:00 Pytanie na œniadanie 23:05 Zakoñczenie dnia 04:00 Polonia 24 04:40 Dwie strony medalu; serial tv polonia Wtorek 04.08 05:00 Barwy szczêœcia; serial 05:25 £amig³ówka 00:25 Szeœæ milionów sekund 05:35 Wiadomoœci 01:00 Pytanie na œniadanie 05:50 Na sygnale - odc. 1 -2/26; 04:05 Polonia 24 serial fabularyzowany 04:40 Dwie strony medalu 06:50 Polski Wynalazek 05:00 Barwy szczêœcia; serial 08:30 Notacje - Feliks Falk. 05:25 £amig³ówka Najpierw patrzy³em jak to 05:35 Wiadomoœci siê krêci; cykl dok. 05:50 Czas honoru - odc. 78 08:50 Z³otopolscy; telenowela 06:50 Funkcje lasu - film 09:15 Kocham Kino - magazyn tv polonia

Poniedzia³ek 04.07

07:35 08:40 09:00 09:30

22 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

filmowy Gra¿yny Torbickiej Dwie strony medalu; serial Polonia w Komie Teleexpress Metr od œwiêtoœci £amig³ówka VOX - Cudowna podró¿ (koncert) 11:55 Barwy szczêœcia; serial 12:25 Wilnoteka; magazyn 12:45 Dobranocka 13:00 Wiadomoœci 13:30 Sport i Pogoda 13:40 £amig³ówka 13:50 Przystañ - odc. 2/13 14:45 Polonia w Komie 15:00 Polonia 24 15:45 Kabaretowy Klub Dwójki 16:45 Santo Subito cz. 1 Niewyjaœnione uzdrowienie; film dok. 17:15 Made in Poland; teleturniej 17:45 Dwie strony medalu; serial 18:10 £amig³ówka 18:15 Przygrywka - odc. 1; serial 18:45 Dobranocka 19:00 Wiadomoœci 19:25 Sport i Pogoda 19:45 Przystañ - odc. 2/13 20:35 Polonia 24 21:10 Metr od œwiêtoœci 21:20 Barwy szczêœcia; serial 21:45 Polonia w Komie 21:55 Kabaretowy Klub Dwójki 22:40 Zapiski £azêgi; felieton 22:45 Wilnoteka; magazyn 23:05 Zakoñczenie dnia 09:55 10:20 10:30 10:50 10:55 11:00

tv polonia

Czwartek 04.10

00:00 Tyle dobrego...; reporta¿ 00:25 Plecak pe³en przygód odc. 10/13; serial 01:00 Pytanie na œniadanie 04:00 Polonia 24 04:40 Dwie strony medalu; serial 05:00 Barwy szczêœcia; serial 05:25 £amig³ówka 05:35 Wiadomoœci 05:50 M jak mi³oœæ - odc. 1044; serial TVP 06:45 Przystañ - odc. 2/13; serial TVP 07:45 Santo Subito cz. 1 Niewyjaœnione uzdrowienie; film dok. 08:15 Niespokojne umys³y - Jerzy Dzik; cykl dok. 08:35 Z³otopolscy; telenowela 09:00 Tygodnik Kulturalny 09:55 Dwie strony medalu; serial 10:20 Polonia w Komie 10:30 Teleexpress 10:45 Metr od œwiêtoœci 10:50 £amig³ówka 11:00 Kabaretowy Klub Dwójki 11:55 Barwy szczêœcia; serial

12:25 12:45 13:00 13:25

Informacje kulturalne Dobranocka Wiadomoœci Sport i Pogoda 13:45 £amig³ówka 13:55 Komisarz Alex - odc. 32; serial kryminalny TVP 14:45 Polonia w Komie 15:00 Polonia 24 15:45 Glina - odc. 10/12; serial 16:45 Lolek 45'; film dok. 17:45 Dwie strony medalu; serial 18:10 £amig³ówka 18:15 Plecak pe³en przygód odc. 10/13; serial 18:45 Dobranocka 19:00 Wiadomoœci 19:25 Sport i Pogoda 19:45 Komisarz Alex - odc. 32; serial kryminalny 20:35 Polonia 24 21:10 Metr od œwiêtoœci 21:20 Barwy szczêœcia; serial 21:50 Polonia w Komie 22:00 Lolek 45'; film dok. 22:50 Informacje kulturalne 23:00 Zakoñczenie dnia tv polonia

Pi¹tek 04.11

00:00 Wilnoteka; magazyn 00:15 Polonia w Komie 00:25 Miki Mol i Straszne P³aszczyd³o - odc. 3; serial animowany 01:00 Pytanie na œniadanie 04:05 Polonia 24 04:40 Dwie strony medalu; serial 05:00 Barwy szczêœcia; serial 05:25 £amig³ówka 05:35 Wiadomoœci 05:50 M jak mi³oœæ - odc. 1045; serial TVP 06:50 Komisarz Alex - odc. 32; serial kryminalny TVP 07:40 Zapiski £azêgi; felieton 07:50 Jak to dzia³a - program 08:25 Z³otopolscy; telenowela 09:00 Hala odlotów; talk-show 09:55 Dwie strony medalu; serial 10:20 Polonia w Komie 10:30 Teleexpress 10:50 Metr od œwiêtoœci 10:55 £amig³ówka 11:00 OD BLUE DO CAFEkoncert zespo³u Blue Cafe 11:55 Barwy szczêœcia; serial 12:25 Ex Libris - odc. 166; magazyn 12:45 Dobranocka 13:00 Wiadomoœci 13:30 Sport i Pogoda


www.tygodnikprogram.com 13:40 13:50 14:45 15:00 15:45

£amig³ówka Na dobre i na z³e; serial Polonia w Komie Polonia 24 Kamieñ na kamieniu 98'; dramat 17:45 Dwie strony medalu odc. 4; serial TVP 18:10 £amig³ówka 18:15 Miki Mol i Straszne P³aszczyd³o - odc. 3; serial 18:45 Dobranocka 19:00 Wiadomoœci 19:25 Sport i Pogoda 19:45 Na dobre i na z³e; serial 20:40 Polonia 24 21:15 Metr od œwiêtoœci 21:20 Barwy szczêœcia; serial 21:55 Kamieñ na kamieniu 98'; dramat 23:30 Zakoñczenie dnia tv polonia

Sobota 04.12

00:00 Z³otopolscy - odc. 916 odc. 919; telenowela TVP 01:55 Polonia 24 02:40 Za³oga Eko - odc. 11 Segregacja; magazyn 03:00 Niespokojne umys³y - Jerzy Vetulani; cykl dok. 03:25 Œwiat siê krêci - /139/; widowisko publicystyczne 04:15 Punkt widzenia - odc. 3/7; serial TVP 05:10 £amig³ówka 05:20 Pamiêtaj o mnie; koncert ¿yczeñ 05:40 Ojciec Mateusz - odc. 131; serial kryminalny TVP 06:30 Mak³owicz w podró¿y Podró¿ 39 Hiszpania Wyspy Kanaryjskie (148) 07:00 Na dobre i na z³e; serial 08:00 Lolek 45'; film dok. 09:00 Kulturalni PL - (188); magazyn 10:00 S³ownik polsko@polski talk - show prof. Jana Miodka (217) 10:25 £amig³ówka 10:30 Teleexpress 10:50 Metr od œwiêtoœci 11:00 M jak mi³oœæ; serial TVP 11:55 19. Przegl¹d Piosenki Aktorskiej - Zak³ad dla normalnych - piosenki Jana Wo³ka cz. 2 12:45 Dobranocka 13:00 Wiadomoœci 13:25 Sport i Pogoda 13:45 Sprawiedliwi - odc. 1/7 Plac Napoleona; serial TVP 14:35 Koncert ¿yczeñ 15:00 Polacy tu i tam - magazyn 15:40 Katyñ - 116'; dramat 17:45 £amig³ówka

17:50 18:45 19:00 19:20 19:35

M jak mi³oœæ; serial TVP Dobranocka Wiadomoœci Sport i Pogoda Sprawiedliwi - odc. 1/7; serial TVP 20:25 Koncert ¿yczeñ 20:45 Polacy tu i tam - magazyn 21:15 Metr od œwiêtoœci 21:25 Katyñ 116'; dramat 23:20 Zakoñczenie dnia

tv polonia

Niedziela 04.13

00:20 Dwie strony medalu odc. 2 - odc. 4; serial TVP 01:40 Polacy tu i tam - magazyn 02:15 £amig³ówka 02:20 Awantura o Basiê odc. 5/12; serial TVP 02:55 Ziarno 03:25 Tygrysy Europy odc. 13/18; serial 04:15 Pamiêtaj o mnie; koncert ¿yczeñ 04:30 Saga rodów; magazyn 04:55 Miêdzy ziemi¹ a niebem 05:00 Anio³ Pañski 05:10 Miêdzy ziemi¹ a niebem 05:45 Pod Tatrami; cykl reporta¿y 06:00 Transmisja Mszy Œwiêtej 08:00 Trójka w Trójce - Piosenki Kabaretu Starszych Panów 08:50 Okrasa ³amie przepisy - Z ³¹ki i z warzywnika; magazyn kulinarny 09:25 GroŸny czerwony kur - film przyrodniczy 26'; film dok. 10:25 £amig³ówka 10:30 Teleexpress 10:45 Metr od œwiêtoœci 10:55 M jak mi³oœæ; serial TVP 11:50 Kazik 12:40 Dobranocka 13:00 Wiadomoœci 13:25 Sport i Pogoda 13:45 Blondynka - odc. 24; serial 14:40 Koncert ¿yczeñ 15:00 Tygodnik.pl; magazyn 16:00 Tygrysy Europy odc. 13/18; serial 17:00 GroŸny czerwony kur - film przyrodniczy 26'; film dok. 17:30 Niespokojne umys³y - Jerzy Vetulani; cykl dok. 17:45 £amig³ówka 17:50 M jak mi³oœæ; serial TVP 18:40 Dobranocka 19:00 Wiadomoœci 19:20 Sport i Pogoda 19:40 Blondynka - odc. 24; serial 20:30 Koncert ¿yczeñ 20:50 Tygodnik.pl; magazyn 21:40 Metr od œwiêtoœci 21:45 Kulturalni PL - (188) 22:40 Saga rodów; magazyn 23:00 Zakoñczenie dnia

ZAPROGRAMUJ SOBIE TYDZIEÑ iTVN POLECA:

Sama s³odycz - serial Poniedzia³ek, 21:05, sobota, 17:40 To serial, który zaskakuje humorem, optymizmem i znakomitymi kreacjami aktorskimi. W "Samej s³odyczy" pojawiaj¹ siê m.in. Piotr Adamczyk, Roma G¹siorowska, Mateusz Damiêcki i Natalia Klimas, a przedstawiona przez nich historia da nadziejê na to, ¿e ka¿dego, nawet najwiêkszego malkontenta, spotka w koñcu szczêœcie. G³ówny bohater serialu, Fryderyk, na fundamencie bolesnego mi³osnego zawodu wybudowa³ potê¿ny mur, który oddziela jego uporz¹dkowany, zimny, mêski œwiat od codziennych przyjemnoœci i spontanicznych wybryków. Jednak w ¿yciu Fryderyka niespodziewanie pojawia siê ktoœ, kto przewraca do góry nogami jego specyficzny porz¹dek. Czy ta rewolucja oka¿e siê pozytywna dla obu stron? FOTO TVN Marcin Makowski Makufly

MATERIA£Y TVN

UCZ SIÊ Z NAMI

ANGIELSKI Z WY¯SZEJ PÓ£KI hunk - a strong and sexually attractive man - przystojniak. Julia is engaged to screen hunk David Hutchinson. dismay - the feeling of being very worried, disappointed, or sad about something surprising or shocking that has happened - trwoga, konsternacja. Local people expressed their dismay at the size of the pay rise. to someone's dismay/to the dismay of someone - ku czyjejœ trwodze, konsternacji. He is leaving the department, much to the dismay of his colleagues. flaunt - to deliberately try to make people notice your possessions, beauty, abilities etc, because you want them to admire you - obnosiæ siê z, afiszowaæ siê z (czymœ), powiewaæ (czymœ zw³. dumnie). Lawrence didn't flaunt his wealth – he lived a simple life. flaunt yourself: Models flaunted themselves in tight designer jeans. Nr 13 PROGRAM 6-12 kwietnia

23


ROZRYWKA

www.tygodnikprogram.com

KRZY¯ÓWKA Stanis³aw, bohater Lalki

Zamieszanie na planie

Strateg z Szoguna

6

2 Region z Prisztin¹

Bohaterka ze Starego Testamentu

Motyw zdobniczy

4

Piêkno

Miara strumienia œwiat³a

5

99 ABSURDÓW

Wspó³twórca Panoramy Rac³awickiej

Hawajska

Rozwi¹zania z bie¿¹cego numeru nale¿y nadsy³aæ do 15 kwietnia 2014 roku na kartkach pocztowych pod adresem redakcji: 5122 W. Belmont, Chicago, IL 60641. OdpowiedŸ do #9: ŒWINICA. Litery z pól oznaczonych cyframi, utworz¹ rozwi¹zanie. Nagrodê za rozwi¹zanie krzy¿ówki z #9 wylosowa³a pani Jagoda Zielonka z Chicago. Nagroda, gad¿et ufundowany przez itvn do odebrania w biurze tel.773.286.5990. Gratulujemy!!!

7 Hinduski asceta

Absurd Nr 48

Angielska poetka, Donna McLean, przestraszona osi¹gniêciami w dziedzinie klonowania postanowi³a, ¿e nie pozwoli, ¿eby ktoœ j¹ kiedyœ sklonowa³ i zastrzeg³a swój kod genetyczny w urzêdzie patentowym.

3

HUMOR 1

QUIZ

Wiosenne porzekad³a

24 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

4. Gdy w … s³onko na dworze, nie bêdzie pustek w komorze. a. marcu b. kwietniu c. maju d. lutym 5. W … œwiêtego Bart³omieja mroŸnej zimy jest nadzieja. a. wigiliê b. noc c. dzieñ d. œwiêto 6. Weso³a … jest niczym wiosna. Otwiera p¹ki natury ludzkiej. (Jean Paul Sartre) a. dziewczynka b. myœl c. piosenka d. zabawa Odpowedzi: 1.c 2.b, 3.b, 4.b, 5.c, 6.b

Dopasuj s³owo w miejsce kropek. 1. “Jakoby te¿ rok bez wiosny mieæ chcieli, Którzy chc¹, ¿eby …nie szaleli. (Jan Kochanowski) a. ch³opcy b. ¿acy c. m³odzi d. ludzie 2. W … siê poka¿e, co nam Bóg da w darze. a. lipcu b. czerwcu c. sierpniu d. wrzeœniu 3. Co w marcu uroœnie, w maju … a. zakwitnie b. zamarznie c. przepadnie d. wybuja

Fryzjer pyta klienta: - Pan ju¿ chyba u nas by³? - Nie, ucho straci³em na wojnie.


ZDROWO I SMACZNIE

www.tygodnikprogram.com

Ga³ka muszkato³owa Jest to owoc muszkato³owca, drzewa, które owocuje dopiero po 7 latach od zasadzenia. Ga³ka muszkato³owa ma intensywny, korzenny zapach i lekko gorzki smak. Jej owoce przypominaj¹ brzoskwinie, jednak zamiast skórki, ga³ka ma tward¹ ³upinê. Ga³ka zawiera mirystycynê, która ma w³aœciwoœci zbli¿one do dzia³ania marihuany. Spo¿ywanie w zbyt du¿ych iloœciach tej przyprawy mo¿e prowadziæ do zaburzeñ œwiadomoœci, sennoœci, omdleñ i zmêczenia, a nawet efektów psychoaktywnych. Ga³kê muszkato³ow¹ stosuje siê g³ównie do ciast, ale tak¿e dodaje siê j¹ do miês i produktów mlecznych. W³aœciwoœci lecznicze ga³ki muszkato³owej to: - œrodek ³agodz¹cy zaburzenia oskrzeli, - leczy bezsennoœæ, - ³agodzi reumatyzm, - zapobiega wzdêciom, - ³agodzi stany nadpobudliwoœci, - dzia³a rozkurczaj¹co.

Bananowiec Sk³adniki: - 2 szkl. m¹ki pszennej - 1/4 szkl. m¹ki kukurydzianej - 2 ³y¿eczki proszku do pieczenia - 1 ³y¿eczka sody - 1/2 ³y¿eczki ga³ki muszkato³owej - 200 g mas³a - 1 szkl. cukru - 3 jajka - 1/4 szkl. maœlanki - 3 banany - dojrza³e i rozdrobnione - 1/2 szkl. wiórków kokosowych - 1/2 szkl. orzechów w³oskich upra¿onych na patelni - 1/4 ³y¿eczki esencji waniliowej - szczypta soli W misce wymieszaj suche sk³adniki: m¹kê, proszek do pieczenia, sodê, sól i ga³kê. Rozdrobnione widelcem banany wymieszaj z maœlank¹. Utrzyj mikserem mas³o z cukrem na lekk¹ masê, dodaj esencjê waniliow¹ oraz kolejno wbijaj jajka. Krem po³¹cz z 1/2 suchych sk³adników oraz po³ow¹ bananów, wymieszaj, dodaj resztê m¹ki i bananów. Wrzuæ orzechy i wiórki. Ciasto przelej do nat³uszczonej tortownicy i piecz 50 minut w 190 st. C. CO JEST GRANE

Facet (nie)potrzebny od zaraz

30 marca godzina 3.00 PM oraz 5.00 PM - niedziela Premierowy pokaz najnowszej komedii polskiej Muvico Rosemont, 9701 Bryn Mawr Ave, Rosemont Wszystkie miejsca numerowane, donacja $16, w sekcji VIP $21 2 kwietnia godzina 8PM – œroda 6 kwietnia godzina 3.00 PM oraz 5.00 PM - niedziela 9 kwietnia godzina 8PM - œroda General seating donacja $16, w sekcji VIP $20

KINO

Na œmieræ i ¿ycie

Re¿.: John Krokidas "Kill Your Darlings" oparty jest na prawdziwej historii i opowiada o spotkaniu pisarzy i poetów: Allena Ginsberga (w tej roli Radcliffe), Jacka Kerouaca oraz Luciena Carra - przedstawicieli ruchu artystycznego okreœlanego mianem Beat Generation. Elizabeth Olsen wciela siê natomiast w dziewczynê Jacka Kerouaca (w tej roli Jack Huston). Film Kill Your Darlings skupia siê na w¹tku g³oœnego morderstwa z 1944 roku na uniwersytecie Columbia, które sta³o siê symbolicznym pocz¹tkiem ruchu Beat Generation. Nr 13 PROGRAM 6-12 kwietnia

25


www.tygodnikprogram.com 16:35 Rozmowy w toku 17:20 Szpital - serial 18:10 Ukryta prawda - serial 05:15 Miasto Kobiet - talk 19:00 Fakty, Sport, Pogoda show 19:40 Uwaga! - program 06:05 Magiel Towarzyski 06:40 Kuchnia w plecaku - 20:00 Na Wspólnej - serial 20:30 W-11 Wydzia³ Œledczy dok. - serial 07:10 Lekarze - serial 21:05 Sama s³odycz - serial 08:00 Dzieñ dobry TVN 21:55 Uwaga! Pirat 10:10 Magiel Towarzyski 22:30 Genera³ - serial 10:45 X Factor - program 23:25 Misiaczek - film 11:55 Nowy Gad¿et 00:55 Maja w ogrodzie program program 12:20 Kod szczêœcia - serial 01:20 W-11 Wydzia³ Œledczy 13:15 Bobby Chinn - serial przyrz¹dza Azjê - dok. 01:50 Szpital - serial 13:45 Na Wspólnej 02:35 Ukryta prawda - serial Omnibus - serial 03:20 Rozmowy w toku 15:15 Uwaga! Pirat talk show 15:55 Doradca smaku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 16:05 Polak potrafi 16:30 Ugotowani - program 04:35 Uwaga! - program 04:50 SOS Uroda - program 17:20 Prawo Agaty - serial 18:10 Na jêzykach - program 05:15 W niewoli przesz³oœci - telenowela 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 19:40 Uwaga! - program itvn Wtorek 04.08 20:00 Lekarze - serial 20:55 Project Runway 06:00 Serwis pogodowy program 06:20 W-11 Wydzia³ Œledczy 21:45 Miasto Kobiet - serial 22:30 Superwizjer - program 06:50 Na Wspólnej - serial 22:55 X Factor - program 00:00 Prawo i medycyna III - 07:15 Dzieñ dobry TVN 09:50 Sêdzia Anna Maria serial Weso³owska - serial 00:55 Uwaga! Pirat 10:35 Rozmowy w toku 01:30 Czarny Czwartek. talk show Janek Wiœniewski 11:15 Ukryta prawda - serial Pad³. - film dramat 03:15 Na jêzykach - program 12:00 Serwis pogodowy 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 12:10 W niewoli przesz³oœci - telenowela 04:35 Uwaga! - program 13:00 Szpital - serial 04:50 Nowy Gad¿et 13:45 Pan i pani Pells program telenowela itvn Poniedzia³ek 04.07 14:35 Sama s³odycz - serial 15:20 Zawody - program 05:15 W niewoli przesz³oœci 15:45 W niewoli przesz³oœci - telenowela - telenowela 16:35 Rozmowy w toku 06:00 Serwis pogodowy talk show 06:20 Genera³ - serial 17:20 Szpital - serial 07:15 Dzieñ dobry TVN 18:10 Ukryta prawda - serial 09:50 Sêdzia Anna Maria 19:00 Fakty, Sport, Pogoda Weso³owska - serial 19:40 Uwaga! - program 10:35 Rozmowy w toku 20:00 Na Wspólnej - serial talk show 20:30 W-11 Wydzia³ Œledczy 11:15 Ukryta prawda - serial serial 21:05 Prawo Agaty 12:00 Serwis pogodowy serial 12:10 W niewoli przesz³oœci 21:55 Kuba Wojewódzki - telenowela 22:45 Magiel Towarzyski 13:00 Szpital - serial 23:25 Czarny Czwartek. 13:45 Pan i pani Pells Janek Wiœniewski telenowela Pad³. - film dramat 14:35 Project Runway 15:20 SOS Uroda - program 15:45 W niewoli przesz³oœci 01:15 W-11 Wydzia³ Œledczy 01:50 Szpital - serial - telenowela itvn

Niedziela 04.06

26 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

02:35 Ukryta prawda - serial 03:20 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Zawody - program 05:15 W niewoli przesz³oœci - telenowela itvn

Œroda 04.09

06:00 Serwis pogodowy 06:20 W-11 Wydzia³ Œledczy - serial 06:50 Na Wspólnej - serial 07:15 Dzieñ dobry TVN 09:50 Sêdzia Anna Maria Weso³owska - serial 10:35 Rozmowy w toku 11:15 Ukryta prawda - serial 12:00 Serwis pogodowy 12:10 W niewoli przesz³oœci - telenowela 13:00 Szpital - serial 13:45 Pan i pani Pells telenowela 14:35 Prawo Agaty - serial 15:20 Wiem, co jem program 15:45 W niewoli przesz³oœci - telenowela 16:35 Rozmowy w toku 17:20 Szpital - serial 18:10 Ukryta prawda - serial 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 19:40 Uwaga! - program 20:00 Na Wspólnej - serial 20:30 W-11 Wydzia³ Œledczy - serial 21:05 Bitwa o dom program 21:55 Idealna niania program 22:30 Emil £owca fotoradarów - program 22:55 W roli g³ównej - Filip Chajzer - talk show 23:20 Miasto Kobiet 00:05 Œledczy Putilin - serial 00:55 Nowy Gad¿et 01:20 W-11 Wydzia³ Œledczy 01:50 Szpital - serial 02:35 Ukryta prawda - serial 03:20 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Wiem, co jem 05:15 W niewoli przesz³oœci - telenowela

Weso³owska - serial 10:35 Rozmowy w toku 11:15 Ukryta prawda - serial 12:00 Serwis pogodowy 12:10 W niewoli przesz³oœci - telenowela 13:00 Szpital - serial 13:45 Pan i pani Pells telenowela 14:35 Bitwa o dom 15:20 Pani Gad¿et 15:45 W niewoli przesz³oœci 16:35 Rozmowy w toku 17:20 Szpital - serial 18:10 Ukryta prawda - serial 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 19:40 Uwaga! - program 20:00 Na Wspólnej - serial 20:30 W-11 Wydzia³ Œledczy 21:05 Ugotowani - program 21:55 Stylowy magazyn 22:30 SAMOCHÓD MARZEÑ: kup i zrób - program 23:10 Kuchnia w plecaku dokument 23:40 Bobby Chinn przyrz¹dza Azjê - dok. 00:05 Efekt Domina - dok. 00:30 W roli g³ównej - Filip Chajzer - talk show 00:55 Polak potrafi 01:20 W-11 Wydzia³ Œledczy 01:50 Szpital - serial 02:35 Ukryta prawda - serial 03:20 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Pani Gad¿et 05:15 W niewoli przesz³oœci - telenowela itvn

Pi¹tek 04.11

06:00 Serwis pogodowy 06:20 W-11 Wydzia³ Œledczy - serial 06:50 Na Wspólnej - serial 07:15 Dzieñ dobry TVN magazyn 09:50 Sêdzia Anna Maria Weso³owska - serial 10:35 Rozmowy w toku talk show 11:15 Ukryta prawda - serial 12:00 Serwis pogodowy 12:10 W niewoli przesz³oœci - telenowela 13:00 Szpital - serial 13:45 Pan i pani Pells itvn Czwartek 04.10 telenowela 14:35 Ugotowani - program 06:00 Serwis pogodowy 15:20 Bazar - serial dok. 06:20 W-11 Wydzia³ Œledczy 15:45 W niewoli przesz³oœci - serial - telenowela 06:50 Na Wspólnej - serial 16:35 Rozmowy w toku 07:15 Dzieñ dobry TVN 09:50 Sêdzia Anna Maria

17:20 Szpital - serial 18:10 Ukryta prawda - serial 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 19:40 Uwaga! - program 20:00 Efekt Domina - dok. 20:30 Chiñczyk na wynos film komediodramat 22:05 Œledczy Putilin - serial 23:00 Œladami zbrodni 23:55 Lekarze - serial 00:40 Kuba Wojewódzki 01:25 Superwizjer - program 01:50 Szpital - serial 02:35 Ukryta prawda - serial 03:20 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Bazar - serial dok. itvn

Sobota 04.12

05:15 Genera³ - serial 06:10 Bobby Chinn przyrz¹dza Azjê - dok. 06:40 Polak potrafi 07:05 Mille - serial 07:35 Efekt Domina - dok. 08:00 Dzieñ dobry TVN 10:10 Co za tydzieñ 10:35 Maja w ogrodzie 11:00 Polak potrafi 11:30 Smakuj œwiat z Pascalem - Wietnam program kulinarny 12:10 Prawo i medycyna III 13:05 Kuchnia w plecaku 13:30 Chiñczyk na wynos film komediodramat 15:05 Genera³ - serial 16:00 Bitwa o dom 16:50 Project Runway 17:40 Sama s³odycz - serial 18:30 W roli g³ównej - Ewa Chodakowska 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 19:40 Uwaga! - program 20:00 X Factor - program 21:10 Brygada antymafijna 22:00 Mê¿czyzna, który przyby³ znik¹d - film 23:30 Genera³ - serial 00:25 Magiel Towarzyski 01:00 Kod szczêœcia - serial 01:50 Stylowy magazyn 02:25 Miasto Kobiet 03:10 Kuba Wojewódzki 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Emil £owca fotoradarów program

Program Online #13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you