__MAIN_TEXT__

Page 1


WYDARZENIA POLONIJNE

Wielka Orkiestra ล’wiยนtecznej Pomocy


POEZJA NA EMIGRACJI

www.tygodnikprogram.com

Mê¿czyzna wieczny poligamista nienasysony seksualista hardy zdobywca czasem intelektualista Adonis zadumany nie zawsze chciany ojciec i patriarcha czasem bez zegarka milcz¹cy samolub belzebub dziwol¹g coœ z diab³a i anio³a zapach dzikiego zio³a westalki westchnienie zimne p³omienie ¿o³nierz i awiator samotny adorator sprytny Casanova panicz jednego s³owa Versace Gucci Armani nudny czasami hormonów góra samcza natura hrabia i panicz nie znaj¹cy granic sportem urzeczony woli dziewkê od ¿ony j¹dro œwiat³oœci woda miêso koœci Janusz Kopeæ

Nowo otwarte Przedszkole i ¯³obek Happy Kids

Przyjmuje zapisy na bie¿¹cy rok szkolny. 5815–17 W Irving Park, Chicago, na samym rogu, tu¿ przy parkingu koœcio³a Jezuitów.

Du¿e, przestronne sale, kolorowe, nowe zabawki, piêkny plac zabaw, pianino i wiele, wiele wiêcej stworzy bajkowy œwiat dla TWOJEGO malucha. Zapewniamy NAJLEPSZ¥ opiekê, tylko wykwalifikowanych nauczycieli. Cotygodniowe wizyty pielêgniarki-pediatry. 24 h monitoring. Dzwoñ ju¿ dziœ: 773 427 5437 www.HappyKidsPreschool.org ILOÆŒ MIEJSC JEST OGRANICZONA!!!

Nr 3 PROGRAM 25-31 stycznia

1


PONGLISZ

3

czyli jak mówimy w Chicago brejkaæ rule - break the rules - ³amaæ zasady - Witam! Oto mój buking! Arek brejka wszystkie rule. btw - by the way - swoj¹ drog¹. Stosowane w brifowaæ - brief - streszczaæ ponglishu internetowym Na spotkaniu: Rozmowa na czacie: - Od czego zaczniemy? - Kupi³em now¹ czapkê. - Adam nam najpierw zbrifuje sytuacjê. - Serio? - Tak. Czerwona. Btw kupi³em te¿ tak¹ sam¹ buking - booking - rezerwacja Marcie. Mam nadziejê, ¿e jej siê spodoba. - Witam w hotelu!

CO NOWEGO? 1

Poezja na emigracji

ROZRYWKA 24

Mê¿czyzna

3

Opinie Francuskie 9/11

4

Porady Kobieta uczy i kszta³ci

5

8

Kopytka

Wydarzenia kulturalne Jubileuszowo-karnawa³owy koncert z okazji 15-lecia zespo³u GOLEC uORKIESTRA!

18

Wydarzenia polonijne $12 000 za z³ote serduszko!!!!

20

Podró¿e Tajemnicze miejsca nieznane œwiatu

21

Wydarzenia polonijne Rajdowy bankiet

22

Porady Dady Terapeuta radzi Bez wyjœcia

23

Finanse Bud¿et twój przyjaciel

26

Kino

Wywiady 2014 Goœcie tygodnika Program

10

ALLIED MANAGEMENT 5122 W. Belmont Chicago, IL 60641 TEL. 7 7 3 . 2 8 6 . 5 9 9 0 FAX. 7 7 3 . 2 8 6 . 8 4 0 6

Precz ze such¹ skór¹ zim¹!!!

Zdrowie

Zaprogramuj sobie tydzieñ Nowy Gad¿et 13 Posterunek Ojciec Mateusz

www.tygodnikprogram.com

26

Horoskop

OG£OSZENIA 14 I-X

Nasze Strony Info Og³oszenia Drobne

PROGRAM TV 4 12 13 16

na 7 dni

Polsat2 TV Polonia Polvision itvn Program telewizyjny podawany jest w czasie chicagowskim

OG£OSZENIA

ju¿ od

$

Dystrybucja od pi¹tku 16-go stycznia Wydanie Nr 821

w w w. t y g o d n i k p r o g r a m . c o m

Angielski z wy¿szej pó³ki 99 absurdów No¿em i widelcem

Podobni, a jednak inni

6

Krzy¿ówka Humor Quiz Mortdecai

Dla par

25-31 stycznia 2015

TYGODNIK ROZRYWKOWO OG£OSZENIOWY w CHICAGO

Kto to powiedzia³?

25

www.tygodnikprogram.com

3

773.286.5990

52000 czytelników

MANAGING EDITOR Janeta Jankowiak JUNIOR EDITOR Magdalena Stefanowicz CLASSIFIED DEPARTMENT Ma³gorzata Prendota PRODUCTION DIRECTOR Ma³gorzata Góralczyk TV GUIDE DIRECTOR Gra¿yna Wasak CIRCULATION MANAGER Wojtek Cyprys WSPÓ£PRACA Ewa Kalisz 1. Redakcja nie zwraca nie zamówionych materia³ów. 2. Materia³y filmowe dziêki uprzejmoœci dystrybutorów i stacji telewizyjnych. 3. Artyku³y na podstawie Internetu, materia³ów zebranych 4. Redakcja ma prawo odmówiæ przyjêcia materia³ów reklamowych i artyku³ów bez podania przyczyny. 5. PROGRAM nie odpowiada za opinie czytelników wyra¿one w ich listach, opowieœciach, wywiadach, etc. 6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za prawdziwoœæ, rzetelnoœæ i prawa autorskie artyku³ów przys³anych do tygodnika PROGRAM. 7. Artyku³y, teksty sponsorowane, opinie zamieszczone w tyg. PROGRAM nie s¹ opiniami pracowników/zarz¹du. Pismo nie odpowiada za treœæ artyku³ów, reklam, og³oszeñ, etc. Reklamacje do 3-ch miesiêcy wstecz. 8. Tygodnik Program nie uto¿samia siê z pogl¹dami politycznymi prezentowanymi w magazynie.

Polub nas na www.facebook.com/polishweeklyprogram


OPINIE

www.tygodnikprogram.com

Francuskie 9/11 Charlie Hebdo to francuski tygodnik satyryczny od lat 70-tych naœmiewaj¹cy siê z katolicyzmu, judaizmu oraz islamizmu. 7 stycznia, podczas pierwszego tegorocznego, œrodowego spotkania karykaturzystów i dziennikarzy do siedziby pisma wtargnê³o dwóch terrorystów. Zamordowali 12 osób, w tym 9 dziennikarzy i rysowników. To wszystko w odwecie za przedrukowanie karykatur Mohameta duñskiego dziennika z roku 2006 oraz drukowanie kartykatur wyœmiewaj¹cych islam autorstwa r ysowników Charlie Hebdo. Ewidentnie wy-

Najlepszy czas na kupno. Ju¿ nie bêdzie taniej. Super okazje. Tanie domy do zamieszkania, na inwestycje, spadkowe, od banków, korporacji, z foreclosure. Du¿y wybór mieszkañ. Wynajmujemy domy i mieszkania. Short Sale (sprzeda¿ domów zad³u¿onych wiêcej ni¿ ich wartoœæ) ZA DARMO - ZERO KOSZTÓW. Pomoc w sprzeda¿y ka¿dej nieruchomoœci (tak¿e tej niesprzedanej przez poprzedniego Agenta). Zatrudnimy Sprzedawców, przyuczymy. Dzwoñcie po poradê i ciekawe oferty.

helenasobotka@gmail.com

znawcy islamu maj¹ inne poczucie humoru ni¿ ca³a reszta obra¿ana i wyœmiewana przez ten tygodnik. Wyznawcy judaizmu ci¹gaj¹ winnych za obrazê ich uczuæ lub religii po s¹dach, katolicy kiwaj¹ g³owami z dezaprobat¹ a wyznawcy islamu morduj¹. Kolejny atak terror ystyczny, kolejne stracone ludzkie ¿ycia. I w imiê czego? Absolutnie nie obarczam win¹ za ten akt terroru pracowników gazety, jak i nie rozgrzeszam terrorystów. Ale nie rozumiem potrzeby naœmiewania siê z religii. Obojêtnie której. Sama jako praktykuj¹cy katolik nie lubiê s³uchaæ g³upawych dowcipów o Jezusie. Nie wspominaj¹c ju¿ o Madonnie wieszaj¹cej siê na krzy¿u, krzy¿u obsmarowanym ka³em – podobno by³a to forma sztuki, czy te¿ wstawienia zdjêcia œwiêtej rodziny w krocze kobiety siedz¹cej z roz³o¿onymi nogami. To podobno wolnoœæ artystycznej ekspresji. Co te formy “sztuki” maj¹ wspólnego ze sztuk¹ i wolnoœci¹ s³owa nie mam pojêcia. Czy moj¹ form¹ sztuki powinno byæ wyjœcie na ulicê i nak³anianie innych do mordowania ateistów czy apateistów? Albo, mo¿e my, katolicy, powinniœmy zjednoczyæ siê, wykupiæ kilka billboardów, na

arkadiuszsobotka@gmail.com

których umieœcimy podobizny znanych niewierz¹cych z podpisem “spaliæ na stosie”? S¹ pewne “œwiêtoœci” w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. I proponujê religiê mierzyæ t¹ miark¹. Ona bardziej zas³uguje na pozostawienie w spokoju czy te¿ specjalne traktowanie ni¿ na przyk³ad dzieci prezydentów, o których nie powinno siê pisaæ. Pod to niepisane prawo podchodz¹ równie¿ dzieci prezydenta Obamy, którego oczywiœcie zabrak³o na "Marszu Republiki" w Pary¿u. Ale czy to zachowanie przywódcy USA kogokolwiek dziwi? Gdyby zamachu dokona³ katolik w Kairze, Obama wylecia³by z Waszyngtonu w godzinê po atakach. To ¿e Obamy zabrak³o to pierwsze faux pas. To ¿e Bia³y Dom nie wys³a³ ¿adnego wy¿szego rang¹ pracownika to policzek w wolnoœæ s³owa oraz w nasz¹ cywilizacjê. Obamie przys³uguje tabliczka: "Barack Obama ne est pas Charlie Hebdo". Ewa Kalisz Nr 3 PROGRAM 25-31 stycznia

3


PORADY

www.tygodnikprogram.com 21:30 Przyjació³ki, odc.21 22:30 Tajemnice Kniei, odc.17 polsat2 Poniedzia³ek 01.26

00:45 Awantura o kasê, odc.142 01:45 Pensjonat pod Ró¿¹, odc.42 02:45 Miodowe Lata, odc.86 polsat2 Sobota 01.24 03:30 Miodowe Lata, odc.87 04:20 Rodzina zastêpcza, 00:45 Awantura o kasê, odc.140 odc.110 01:45 Pensjonat pod Ró¿¹, 04:55 13 Posterunek, odc.20 odc.40 05:30 Daleko od noszy 2, 02:45 Tajemnice Kniei, odc.13 odc.26 - odc.27 03:10 Dlaczego ja?, odc.581 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc.585 07:30 Spadkobiercy, odc.35 07:50 Nasz nowy dom, odc.3 08:30 Rodzina zastêpcza, 08:45 Miodowe Lata, odc.82 odc.100 odc.84 09:00 Miodowe Lata, odc.88 11:05 Malanowski i Partnerzy, 09:45 Miodowe Lata, odc.89 odc.288 - odc.289 10:30 13 Posterunek, odc.21 12:00 Tajemnice Kniei, odc.14 11:00 Malanowski i Partnerzy 12:30 Ewa gotuje, odc.214 12:00 Dlaczego ja?, odc.586 13:00 Wydarzenia 13:00 Wydarzenia 13:45 13 Posterunek, odc.16 13:45 Trudne sprawy, odc.227 14:20 13 Posterunek, odc.17 14:45 Dzieñ. który zmieni³ moje 15:00 Kabareton na TOPie, ¿ycie, odc.10 odc.2 15:50 Œwiat wed³ug Kiepskich 16:00 Œwiat wed³ug Kiepskich, 16:30 Rodzina zastêpcza odc.356 17:00 Daleko od noszy 2 16:30 Rodzina zastêpcza, 17:30 Dlaczego ja?, odc.586 odc.107 18:30 Trudne sprawy, odc.227 17:00 Daleko od noszy 2, 19:30 Wydarzenia odc.21 20:05 Interwencja 17:25 Oblicza Ameryki, odc.622 20:20 Pierwsza mi³oœæ 18:00 Przyjació³ki, odc.20 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 19:00 Imperium Disco Polo 21:30 Pe³na chata, odc.1 19:30 Wydarzenia 22:00 Ewa gotuje, 20:00 Nasz nowy dom, odc.3 odc.215 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 22:30 997 - Fajbusiewicz na 21:30 2XL, odc.12 tropie, odc.18 22:30 Oblicza Ameryki, odc.622 polsat2

Niedziela 01.25

00:45 Awantura o kasê, odc.141 01:45 Pensjonat pod Ró¿¹, odc.41 02:45 Tajemnice Kniei, odc.15 Sarna - p³owa piêknoœæ 03:10 Trudne sprawy, odc.222 odc.226 07:50 Nasz nowy dom, odc.4 08:45 Miodowe Lata, odc.85 odc.87 11:05 Malanowski i Partnerzy, odc.290 - odc.291 12:00 Tajemnice Kniei, odc.16 12:30 Ewa gotuje, odc.215 13:00 Wydarzenia 13:45 13 Posterunek, odc.18 14:20 13 Posterunek, odc.19 15:00 Kabareton na TOPie 16:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 16:30 Rodzina zastêpcza, odc.108 17:00 Daleko od noszy 2 17:30 SPORT W POLSACIE 2 19:30 Wydarzenia 20:00 Nasz nowy dom, odc.4 21:00 Oblicza Ameryki, odc.622

4 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

polsat2

Wtorek 01.27

00:45 Awantura o kasê, odc.143 01:40 Pensjonat pod Ró¿¹, odc.43 02:35 Miodowe Lata, odc.88 03:20 Miodowe Lata, odc.89 04:05 Rodzina zastêpcza, odc.111 - odc.112 05:05 13 Posterunek, odc.21 05:35 Daleko od noszy 2, odc.28 - odc.29 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.364 07:00 Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.365 07:30 Spadkobiercy, odc.36 08:30 Rodzina zastêpcza, odc.101 09:00 Miodowe Lata, odc.90 09:45 Miodowe Lata, odc.91 10:30 13 Posterunek, odc.22 11:05 Malanowski i Partnerzy, odc.294 - odc.295 12:00 Dlaczego ja?, odc.587 13:00 Wydarzenia 13:45 Trudne sprawy, odc.228 14:45 Dzieñ. który zmieni³ moje ¿ycie, odc.11

Kobieta uczy i kszta³ci W Stanach Zjednoczonych ponad 9 milionów kobiet jest w³aœcicielami firm. Te 9 milionów kobiet zatrudnia prawie 8 milionów ludzi generuj¹c przesz³o $1,4 miliarda obrotu. Kobiety zarz¹dzaj¹ ponad 20% firm o dochodzie wy¿szym ni¿ 1 milion. Badania wskazuj¹, ¿e kobieta szef zarz¹dza inaczej od mê¿czyzny. Kobieta stosuje taktyki perswazyjne a mê¿czyzna wymusza. Mo¿e dlatego kobiety odnosz¹ tyle sukcesów w biznesie i polityce. Oto kilka rad kobiet, które mog¹ i ciebie zainspirowaæ:

1. Zadawaj pytania Kto pyta nie b³¹dzi, nie ma g³upich pytañ – wszyscy znamy te stwierdzenia. Pytania zadaj¹ ludzie ciekawi, ¿¹dni wiedzy. Ludzie zainteresowani jutrem, firm¹, bran¿¹. Zadawaj pytania, bo z ka¿d¹ odpowiedzi¹ wzrasta twoja wiedza. A tej nikt ci nie zabierze. Czerp z wiedzy innych.

2. S³uchaj Tak samo jak zadawanie pytañ, s³uchanie uczy. Bycie dobrym s³uchaczem jest tak wa¿ne jak bycie dobrym oratorem. Ciê¿ko jest byæ dobrym liderem nie bêd¹c dobrym s³uchaczem.

3. B¹dŸ wytrwa³y Nie poddawaj siê. Poddanie oznacza upadek. Brnij do przodu, pokonuj przeszkody a kiedy trzeba reorganizuj swój plan dzia³ania. Pamiêtaj o tym co chcesz osi¹gn¹æ.

4. Co byœ zrobi³ gdybyœ wiedzia³, ¿e osi¹gniesz sukces Od³ó¿ strach na bok. Od³ó¿ „co by”, „gdyby”. Pomyœl o tym co chcesz osi¹gn¹æ, do czego d¹¿ysz i nie patrz na potyczki. One towarzysz¹ naszemu ¿yciu ka¿dego dnia, ale na nich nie warto siê skupiaæ.

5. To nie nale¿y do moich obowi¹zków To stwierdzenie dla osoby sukcesu jest nie do zaakceptowania. Podejmuj wyznania, ucz siê na ka¿dym kroku i nie mów, ¿e coœ nie nale¿y do twoich obowi¹zków. W ten sposób tylko ograniczasz siebie.

6. Nie bój siê prosiæ o pomoc Nie jesteœ alf¹ i omeg¹. S¹ m¹drzejsi i lepsi od ciebie.

7. Wyzwanie i motywacja To one daj¹ nam energiê do dzia³ania. Nigdy ich nie zatracaj. Pamiêtaj komfort jest twoim wrogiem. Komfort robi ciê leniwym.

8. Balansuj ¿ycie prywatne z rodzinnym Jedno musi iœæ w parze z drugim. Jeœli szala jest zbytnio przechylona w jednym kierunku, zaczynaj¹ siê problemy i konflikty, a te nie pozwalaj¹ Ci siê rozwijaæ. Siwa


DLA PAR

www.tygodnikprogram.com

Podobni, a jednak inni Chcesz siê dowiedzieæ, co faceci widz¹ i robi¹ inaczej od kobiet? Niech to bêdzie poradnik, i dla kobiet, i dla facetów. £azienka Porównaj pó³kê faceta i kobiety. I co zauwa¿y³eœ? Na pó³ce kobiety wiecznie brakuje miejsca... 10 ró¿nych kremów na zmarszczki, 50 ró¿nych cieni, pudry w ró¿nych odcieniach, balsamy i kremiki do ró¿nych miejsc na ciele i nie wiadomo co jeszcze... A u faceta? Maszynka do golenia, krem po goleniu, szczoteczka, pasta do zêbów i oczywiœcie jeszcze rzeczy kobiety.

Zakupy Wiêkszoœæ facetów kupi w sklepie to, co potrzebuje i na tym koniec. Wyda tyle, ile musi. A kobieta? Hmmm, id¹c do sklepu nagle wszystko jest jej potrzebne, a szafa w domu pêka w szwach. Wiêkszoœæ kobiet widz¹c tabliczkê “Sale” od razu wchodzi do sklepu i zaczyna swoj¹ ucztê, która trwa godzinê, dwie, a nawet i d³u¿ej. I oczywiœcie w portfelu te¿ widaæ ró¿nicê.

kwituje k³ótnie. Niestety drogie panie, to kobieta zawsze musi mieæ ostatnie s³owo w dyskusji, a wszystko co mê¿czyzna powie po ostatnim s³owie kobiety, jest pocz¹tkiem nowej k³ótni.

kuj¹c, ¿e ona siê nie zmieni, a ona siê zmienia!

Sukces

Mê¿czyzna sukcesu to taki, który zarabia wiêcej pieniêdzy, ni¿ jego ¿ona jest w Plany, plany, plany stanie wydaæ. Kobieta sukcesu to ta, Kobieta zawsze martwi siê o swoj¹ przy- która potrafi znaleŸæ takiego mê¿czyznê. sz³oœæ, ale tylko do momentu, kiedy nie Œmieszne? Hmmm, ale w ilu przypadma mê¿a. A u facetów jest dok³adnie od- kach prawdziwe. wrotnie. Mê¿czyzna nigdy nie martwi siê Pobudka o swoj¹ przysz³oœæ, dopóki nie ma ¿ony. Mê¿czyzna rano przeciera oczy i wygl¹da

Ubrania

Facet to i w pi¿amie wyjdzie do sklepu po œwie¿e bu³ki, nie zwraca uwagi na kolory, w jakich chodzi i czy wszystko do siebie pasuje. Jedynie na wa¿ne spotkania czy imprezy bêdzie siê stroiæ. Z kolei kobieta bêdzie siê stroiæ id¹c nawet na zwyk³e zakupy czy na spotkanie z kole¿ankami.

tak samo jak wieczorem. A kobieta? Upiór w operze jak nic. Ka¿dy w³os w inn¹ stronê, podpuchniête oczka, ehhh same panie wiecie jak wygl¹dacie rano.

Dzieci

Kobieta wie wszystko o swoich dzieciach, o terminach u dentysty, mi³ostkach, ulubionych daniach przyjació³ dziecka, ukrytych strachach i marzeMa³¿eñstwo niach dzieci. Mê¿czyzna natomiast, Kobieta wychodzi za m¹¿ oczekuj¹c, ¿e czêsto jest ledwo œwiadomy, ¿e w jego Moja racja i ju¿ facet siê zmieni, ale on siê nie zmienia. domu mieszkaj¹ jacyœ mali ludzie. Oprac. ms Tak, tak - tym zdaniem wiêkszoœæ kobiet Natomiast facet ¿eni siê z kobiet¹, ocze-

Daria Bartkiewicz Agent 5245 N Central Avenue Chicago, IL 60630-4656 Bus 773-930-4760 Fax 773-409-4154 daria@dbinsuresme.com www.dbinsuresme.com Providing Insurance and Financial Services Nr 3 PROGRAM 25-31 stycznia

5


ZDROWIE

www.tygodnikprogram.com 15:50 16:30 17:00 17:30 18:30 19:30 20:00 20:20 21:00 21:30 22:00

Œwiat wed³ug Kiepskich Rodzina zastêpcza Daleko od noszy 2 Dlaczego ja?, odc.587 Trudne sprawy, odc.228 Wydarzenia Interwencja Pierwsza mi³oœæ Œwiat wed³ug Kiepskich Gwiazdy na dywaniku Zdrowie na widelcu, odc.38 22:30 Sto³eczna drogówka, odc.19 polsat2

Œroda 01.28

00:45 Awantura o kasê, odc.144 01:40 Pensjonat pod Ró¿¹, odc.44 02:35 Miodowe Lata, odc.90 03:20 Miodowe Lata, odc.91 04:05 Rodzina zastêpcza, odc.113 - odc.114 05:05 13 Posterunek, odc.22 05:40 Daleko od noszy 2, odc.30 - odc.31 06:35 Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.366 - odc.367 07:30 Spadkobiercy, odc.37 08:30 Rodzina zastêpcza, odc.102 09:00 Miodowe Lata, odc.92 09:45 Miodowe Lata, odc.93 10:30 13 Posterunek, odc.23 11:05 Malanowski i Partnerzy, odc.296 - odc.297 12:00 Dlaczego ja?, odc.588 13:00 Wydarzenia 13:45 Trudne sprawy, odc.229 14:45 Dzieñ. który zmieni³ moje ¿ycie, odc.12 15:50 Œwiat wed³ug Kiepskich 16:30 Rodzina zastêpcza 17:00 Daleko od noszy 2 17:30 Dlaczego ja?, odc.588 18:30 Trudne sprawy, odc.229 19:30 Wydarzenia 20:00 Interwencja 20:20 Pierwsza mi³oœæ 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 21:30 Aleja S³aw, odc.42 22:00 Jem i chudnê, odc.16 22:30 Ch³opaki do wziêcia polsat2

Czwartek 01.29

00:40 Awantura o kasê, odc.145 01:40 Pensjonat pod Ró¿¹, odc.45 02:40 Miodowe Lata, odc.92 03:25 Miodowe Lata, odc.93 04:15 Rodzina zastêpcza, odc.115 04:55 13 Posterunek, odc.23 05:30 Daleko od noszy 2, odc.32

6 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

06:00 Daleko od noszy 2, odc.33 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.368 - odc.369 07:30 Spadkobiercy, odc.38 08:30 Rodzina zastêpcza 09:00 Miodowe Lata, odc.94 odc.95 10:40 13 Posterunek, odc.24 11:15 Malanowski i Partnerzy, odc.298 - odc.299 12:10 Dlaczego ja?, odc.589 13:10 Wydarzenia 13:50 Trudne sprawy, odc.230 14:50 Dzieñ. który zmieni³ moje ¿ycie, odc.13 15:50 Œwiat wed³ug Kiepskich 16:30 Rodzina zastêpcza 17:00 Daleko od noszy 2 17:30 Dlaczego ja?, odc.589 18:30 Trudne sprawy, odc.230 19:30 Wydarzenia 20:00 Interwencja 20:20 Pierwsza mi³oœæ 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 21:30 Z ty³u sceny, odc.37 22:00 Przez ¿o³¹dek do serca 22:30 Skarby III Rzeszy, odc.3 polsat2

Pi¹tek 01.30

00:45 Awantura o kasê, odc.146 01:45 Pensjonat pod Ró¿¹, odc.46 02:45 Miodowe Lata, odc.94 03:35 Miodowe Lata, odc.95 04:20 Rodzina zastêpcza, odc.116 04:55 13 Posterunek, odc.24 05:30 Daleko od noszy 2, odc.34 06:00 Daleko od noszy 2, odc.35 06:30 Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.370 07:00 Œwiat wed³ug Kiepskich, odc.371 07:30 Spadkobiercy, odc.39 08:30 Rodzina zastêpcza, odc.104 Wesele 09:00 Miodowe Lata, odc.96 09:40 Miodowe Lata, odc.97 10:25 13 Posterunek, odc.25 11:00 Malanowski i Partnerzy 12:00 Dlaczego ja?, odc.590 13:00 Wydarzenia 13:45 Trudne sprawy, odc.231 14:45 Dzieñ. który zmieni³ moje ¿ycie, odc.14 15:50 Œwiat wed³ug Kiepskich 16:30 Rodzina zastêpcza 17:00 Daleko od noszy 2 17:30 Dlaczego ja?, odc.590 18:30 Trudne sprawy, odc.231 19:30 Wydarzenia 20:00 Interwencja 20:20 Pierwsza mi³oœæ 21:00 Œwiat wed³ug Kiepskich 21:30 Ma³a Czarna, odc.13 22:30 Taaaka ryba, odc.62 Taaaka ryba - Okoñ nilowy

Precz ze such¹ skór¹ zim¹!!! Zimow¹ por¹ nasza skóra ma tendencjê do przesuszania siê. Czasami, nawet gdy stosujemy ró¿norodne preparaty i kremy, i tak nasza skóra wydaje siê byæ sucha, pêka lub ³uszczy siê. Obszary najbardziej dotkniête t¹ dolegliwoœci¹ to policzki, skóra pod oczami, uda, przedramiona, klatka piersiowa i brzuch. Co stosowaæ na przesuszon¹ skórê? Oto ma³y poradnik. Oliwa z oliwek Masuj ni¹ codziennie wieczorem, zanim po³o¿ysz siê do ³ó¿ka, twarz i inne czêœci cia³a. Mo¿esz zast¹piæ j¹ olejkiem migda³owym, z awokado lub z pestek winogron.

Oliwna maseczka W miseczce wymieszaj sk³adniki 1 ¿ó³tko jajka, 1 ³y¿eczkê soku pomarañczowego, 1 ³y¿eczkê oliwy z oliwek, kilka kropli wody ró¿anej i kilka kropli soku z limonki. Rano, przed k¹piel¹, na³ó¿ maseczkê na twarz i pozostaw na ok. 15 minut.

Bananowa maseczka Rozgnieæ banana na papkê i na³ó¿ j¹ na twarz i szyjê i pozostaw na kilka minut, po czym umyj twarz ciep³¹ wod¹.

Orzechowo-mleczna maseczka Zmiksuj 2–5 ³y¿ek orzeszków ziemnych z mlekiem na g³adk¹ papkê. Dodaj nieco miodu. Papkê na³ó¿ na twarz i pozostaw do wyschniêcia. Nastêpnie sp³ucz j¹ zimn¹ wod¹.

Owocowa maseczka Banana, papajê, brzoskwiniê lub awokado rozetrzyj na g³adk¹ papkê. Na³ó¿ na such¹ skórê i pozostaw na kilka minut. Nastêpnie sp³ucz ciep³¹ wod¹.

Ogórkowa maseczka Na tarce zetrzyj ogórka i na³ó¿ na twarz i okolice oczu. Sok z ogórka doskonale wp³ywa na skórê, daje ch³odz¹cy i odœwie¿aj¹cy efekt, a dodatkowo napina skórê.

Majonez Na³ó¿ na wysuszon¹ skórê, mo¿e byæ domowej roboty lub kupiony w sklepie. Wmasuj go w skórê, pozostaw na kilka minut, a nastêpnie sp³ucz ciep³¹ wod¹.

Jab³kowa maseczka Zetrzyj na tarce 2–3 jab³ka i na³ó¿ je na skórê. Pozostaw na oko³o 20 minut, a nastêpnie zmyj zimn¹ wod¹.

Zio³owe preparaty na such¹ skórê Przygotuj mieszankê z naturalnej glinki i liœci miêty. Wstaw j¹ na noc do lodówki. Wyjmij j¹ na kilka minut, a nastêpnie na³ó¿ na twarz. Po 15–20 minutach zmyj twarz wod¹ i osusz. To skuteczny sposób leczenia suchej skóry. Oprac. ms


WYWIADY 2014

www.tygodnikprogram.com

Goœcie tygodnika Program W minionym roku na ³amach naszego pisma rozmawialiœmy z wieloma interesuj¹cymi osobami. Oto fragmenty niektórych wywiadów.

...tak samo jak piwo, tak samo uwielbiam ciê¿kie treningi Rafa³ Skibiñski to zawodnik MMA, który dumnie prezentuje bia³o-czerwone kolory. O ¿yciu, pasji do walk, BTC oraz hobby rozmawialiœmy z "The Polish Punisher” w numerze 9 tygodnika Program Walki MMA to niebezpieczna pasja. Jak znosi to twoja ¿ona i najbli¿si? Kibicuj¹ ci podczas walk na ¿ywo, czy raczej wol¹ zostaæ w domu i czekaæ na telefon z wiadomoœci¹? Rodzice wiadomo jak rodzice. Tata jeszcze jest ok, jakoœ do tego podchodzi, ale mama bardzo mocno siê denerwuje i nie mo¿e spaæ. ¯ona zawsze jest zdenerwowana i stara siê mnie dopingowaæ osobiœcie na ka¿dej walce. Lepiej mieæ sportowca, który robi coœ z pasj¹ ni¿ narkomana lub alkoholika. Tak zawsze im to t³umaczê.

Podczas wystêpu w Chicago damy wam czadu Marcin Daniec bawi Polaków i Poloniê od lat, wywo³uje uœmiech na posêpnych twarzach, a czasami nawet ³zy wyciska - oczywiœcie ze œmiechu. To jeden z najbardziej rozpoznawanych satyryków, a nasz¹ gwiazd¹ by³ w numerze 11. Stare powiedzenie mówi, ¿e œmiech to zdrowie, a my Polacy nie potrafimy z tego skorzystaæ. Jak Pan myœli, sk¹d w nas ta sk³onnoœæ do narzekania i marudzenia? Nie zgadzam siê z tym zupe³nie. Polacy s¹ fantastycznym narodem. Amerykanie zarabiaj¹ kilka tysiêcy dolarów miesiêcznie, wsiadaj¹ do luksusowego samochodu po pracy i jad¹ do piêknego domu. Dlatego ³atwo mog¹ mówiæ “hi”, “hello”, “how are you?”, “good”, “very good”. Natomiast Polak w tych szaroœciach, tych k³opotach, gdzie ledwo wi¹¿e koniec z koñcem i tak potrafi siê doskonale bawiæ na imprezach - od 31 grudnia do kolejnego sylwestra. I to jest nasza cecha, której nikomu nie pozwolimy sobie odebraæ. A to, ¿e trochê lubimy ponarzekaæ to i nawet dobrze, bo z tego szczêœcia byœmy zwariowali.

8 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

Nie mog³am uwierzyæ, ¿e to ja wygra³am i teraz mam zaszczyt reprezentowaæ chicagowsk¹ Poloniê Paulina So³tys zosta³a Królow¹ Parady 3-Majowej, a u nas goœci³a w 18 wydaniu tygodnika Program. Tradycje góralskie w twoim domu s¹: codzienn¹ mow¹, kuchni¹ góralsk¹, ubiór (na wa¿ne uroczystoœci jak Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, Rezurekcja), tañcem i muzyk¹.

Agata zaprosi³a nas do swojego barwnego œwiata teatru Rozmowa z Agnieszk¹ Rynkiewicz-Sarrafian o jej pasji, jak¹ jest teatr ukaza³a siê w numerze 20 tygodnika Program. Co ci sprawia najwiêcej trudnoœci podczas wystêpów? Podczas wystêpów zawsze siê trochê bojê, ¿e zapomnê tekstu, ¿e siê przewrócê albo w ogóle spadnê ze sceny prosto pod nogi widzów. Myœlê jednak, ¿e to by tylko doda³o sztuce elementu zaskoczenia - czyli jak to w ¿ywym teatrze - by³oby œmiesznym zdarzeniem, które siê zapamiêta.

Od najm³odszych lat konie by³y moim ¿yciem i pasj¹... Piotr Balawender, za³o¿yciel polskiej stadniny Pistakee Bay Stable zdradza³ nam swoje tajemnice i zaprasza³ na lekcje jazdy konnej w wydaniu 22 tygodnika Program. Co jest inspiracj¹ dla imprez, które organizujesz w stadninie? Moja przesz³oœæ z Polski i uczestnictwo w podobnych imprezach w przesz³oœci, jak równie¿ kreatywnoœæ i zdolnoœci artystyczne ¿ony i innych mi³oœników koni i dobrej zabawy, którzy w licznym gronie, które nadal szuka nowych chêtnych, pomagaj¹ w rozwoju polskiej spo³ecznoœci jeŸdzieckiej w Chicago.


Wzruszaæ, uczyæ, prowokowaæ i bawiæ Kinga Modjeska - aktorka, scenarzystka, producentka, nauczycielka, autorka, reporterka, dyrektorka teatru by³a naszym goœciem w wydaniu 23. Czêsto s³yszymy, ¿e imigranci przyjechali tutaj za chlebem, za ekstra dolarem. Jaka jest polonijna publicznoœæ? Czy ³atwo jest znaleŸæ mi³oœników sztuki, teatru wœród naszej Polonii? Polonia ju¿ niejednokrotnie udowodni³a, ¿e kocha sztukê i docenia nasze produkcje. Budujemy nasz teatr dla Pañstwa i mamy nadziejê, ¿e nie zawiedziemy Waszych oczekiwañ!

Jedwab, Borys i Zmartwychwstanie czyli nasza rozmowa z Piotrem Klatt, liderem zespo³u Ró¿e Europy z numeru 32. Od pocz¹tku WOŒP wspierasz organizacjê i Jurka Owsiaka. W Polsce jest wiele organizacji charytatywnych. Dlaczego w³aœnie ta? Znam Jurka od lat. Pracowaliœmy razem w radiowej Trójce. Zrobi³ pierwsz¹ Orkiestrê. Zagraliœmy i gramy ka¿dego roku. Kiedy przed laty w Polsce tr¹ba powietrzna zrobi³a spustoszenie niedaleko Czêstochowy, a we Francji rozbi³ siê autobus z polskimi turystami graliœmy tak¿e na imprezach robionych przez Caritas. Wszêdzie tam, gdzie mo¿emy pomóc staramy siê pomagaæ. Nie zawsze mo¿emy, ale staramy siê. To chyba doœæ zwyczajne zachowanie, jak domniemam, prawda?

Najwa¿niejsze to mieæ zawsze dobry humor i pozytywne nastawienie Tak o sobie i woja¿ach klubu motocyklowego Sokó³ Riders opowiada³ Flaki, czyli Ted Milówka w numerze 34 tygodnika Program. Z pewnoœci¹ podczas wyprawy tras¹ Route 66 nie zabrak³o przygód. Co najbardziej utkwi³o ci w pamiêci? Od samego pocz¹tku nasza wyprawa obfitowa³a w nieprzewidziane warunki atmosferyczne porównywalne wrêcz do filmów grozy. Dwa tornada, gradobicie, burza piaskowa, upa³y ponad 110 F i mocne wiatry zdmuchuj¹ce motocykle z drogi. Osobiœcie nigdy nie zapomnê nocnej jazdy w gradzie po autostradzie i pêdz¹cych obok mnie ciê¿arówek.

Policjant to mój zawód - niektórzy mówi¹, ¿e mój charakter :) O dzia³alnoœci charytatywnej oraz polonijnych oficerach policji rozmawialiœmy w numerze 36 z Marcinem Vogel, znanym Polonii jako Sprawa dla Policjanta. Czy znasz statystyki co do iloœci polskojêzycznych policjantów w Chicago?

WYWIADY 2014 Jest nas prawie 1000. I to nie takich, co potrafi¹ powiedzieæ tylko "Idê do domu spaæ", ale naprawdê mówi¹cych po polsku. Pierwsze lub drugie pokolenie w USA. Ale mimo naszej liczebnoœci, bardzo ma³o jest nas na wy¿szych stanowiskach. Dlaczego tak jest, skoro Polacy w policji s¹, moim zdaniem, czêsto lepiej wykszta³ceni, bardziej profesionalni i zaanga¿owani w pracê? S¹dzê, ¿e jest to znowu zwi¹zane z aktywnoœci¹ polityczn¹ naszej grupy etnicznej, a raczej jej brakiem...

Sam sobie sterem, ¿eglarzem i okrêtem... czyli rozmowa z Bogdanem Maciejczykiem, wspó³za³o¿ycielem klubu Hyper Fight & Fitness Club pojawi³a siê w wydaniu numer 40. Czy uwa¿asz, ¿e Polonia jest zdrowa i wysportowana, czy raczej woli piwko i schabowego oraz "æwiczenie" kciuka na kanapie? Jak w ka¿dej nacji, s¹ tacy, co nie mog¹ prze¿yæ jak czegoœ "dziœ" nie zrobi¹, jak równie¿ "ka³cz potato". Ogólnie uwa¿am, ¿e zaliczmy siê do tych zdrowszych i bardziej aktywnych.

Nauka tañca to nie tylko technika, ale to odkrywanie w³asnego cia³a i poznawanie swoich s³aboœci... O tañcu, choreografii i sztuce Czarownice rozmawialiœmy z Marzen¹ Pol w numerze 41 tygodnika Program. Czy ka¿dego mo¿na nauczyæ tañczyæ? Pewnie zaskoczê niektórych czytelników mówi¹c NIE. Owszem, mo¿na nauczyæ wykonania pewnych ruchów, mechanicznego powtarzania, ale niewiele ma to wspólnego tak naprawdê z tañcem. Nauka tañca to nie tylko technika, kroczki czy figury, ale odkrywanie w³asnego cia³a, uczenie siê kontroli nad nim, poznawanie swoich s³aboœci i wchodzenie w sferê emocji. To wszystko zajmuje baaardzo du¿o czasu i cierpliwoœci nie wspominaj¹c o predyspozycjach fizycznych czy rytmiczno-s³uchowych.

Kobieta pracuj¹ca, czyli Dzika Magdalena Huk, pseudonim Dzika, to kobieta, której ¿adna praca nie jest straszna. O wszelkich swoich wyzwaniach opowiada³a nam w numerze 14. Masz s³aboœæ do: “six pack’a” na mêskim brzuchu, pewnych utworów muzycznych, które mnie porywaj¹ i przeobra¿aj¹ w dzik¹ bestiê, hahha. Nr 3 PROGRAM 25-31 stycznia

9


WYDARZENIA KULTURALNE

Jubileuszowo-karnawa³owy koncert z okazji 15-lecia zespo³u

GOLEC uORKIESTRA! "Beskidzcy górale XXI wieku” zagraj¹ swoje najwiêksze przeboje, a wœród nich: Lornetka, S³odycze, Œciernisko, Góralskie tango czy hit lata, "laureatka" Opola, piosenka M³ody Maj. Zespó³ Golec uOrkiestra to wyj¹tkowe zjawisko na polskim rynku muzycznym. Powsta³ w 1999 roku, a jego liderami s¹ £ukasz i Pawe³ Golcowie - "beskidzcy górale XXI wieku", jak pisa³ o nich Janusz Stok³osa - jeden z najwybitniejszych polskich pianistów i kompozytorów. W 2012 roku bracia otrzymali Nagrodê Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "za propagowanie i dzia³anie na rzecz rozwoju rodzimej kultury". Tym samym doceniona i uhonorowana zosta³a utworzona przez braci w 2003 roku Fundacja Braci Golec zajmuj¹ca siê m.in. kultywowaniem muzyki ³uku Karpat poprzez tworzenie na ¯ywiecczyŸnie dzieciêcych ognisk twórczoœci artystycznej (patrz: www.fundacjabracigolec.pl). Wiernoœæ w³asnym korzeniom oraz bezkompromisowoœæ w tekstach i muzyce sprawiaj¹, ¿e Golec uOrkiestra jest wci¹¿ jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych zespo³ów w Polsce!

10 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

Tego nie mo¿na przegapiæ!!! 30 stycznia, 8pm Copernicus Center Informacje i bilety: tel: 708-539-8535 www.copernicuscenter.com; www.bilety.com; www.golec.pl; www.katolickafundacjakultury.org Biura Domy; Ksiêgarnie: D&Z, Quo Vadis


www.tygodnikprogram.com

WYWIADY 2014

Muzyka reggae nape³ni³a mnie si³¹...

podkreœliliœmy w naszej nazwie Niezale¿na Grupa Motocyklowa ANDERS.

Czyli krótki wywiad o muzyce, ¿yciu i koncertach Kamila Bednarka pojawi³ siê w tygodniku Program w numerze 42. Mia³eœ 17 lat, kiedy za³o¿y³eœ swój zespó³, 19 lat, kiedy wzi¹³eœ udzia³ w programie “Mam talent”, 20 lat, kiedy znalaz³eœ siê na 4 miejscu listy Billbord. Mimo tak ogromnych sukcesów nale¿ysz do osób skromnych. Dlaczego jednym uderza woda sodowa, a Tobie nie? Moja mama zawsze by³a dla mnie wzorem wartoœci. Przekaza³a mi je, a ja je po prostu pielêgnujê. Moi przyjaciele mi w tym pomagaj¹.

Muzykalnoœæ zawdziêczam tacie!

"Nie umiem byle jak…" Gra¿yna Auguœcik, która opowiedzia³a nam o swojej mi³oœci do muzyki i planach na przysz³oœæ goœci³a w Tygodniku Program w numerze 43. To mo¿na powiedzieæ, ¿e Chicago to twoje miejsce na ziemi? Hmmm. Chicago to wygodne miejsce do ¿ycia, pracy i spotkañ towarzyskich, ale na dzieñ dzisiejszy moim "domem" jest New Buffalo, Michigan. Tam jest mój ogród, który uwielbiam, moje kwiaty, niektóre podlewam mydlinami...ha, ha, naprawdê i rosn¹ jak szalone! Mój dom. Tyle wspomnieñ jest w tym domu.... Tu czyjê siê naprawdê u siebie. Czasami myœlê, ¿e powinnam siê go pozbyæ, ale gdy tylko tu przyje¿d¿am czas staje w miejscu i wtedy dziwiê siê sama sobie jak mog³am wogóle o czymœ takim pomyœleæ?

...propagowanie polskoœci wœród najm³odszych... czyli o zasadach dzia³ania, przygodach i podró¿ach Niezale¿nej Grupy Motocyklowej Anders rozmawialiœmy z Arkiem Kogutem w wydaniu 45 magazynu. Wiele siê mówi o konfliktach, jakie s¹ miêdzy grupami motocyklowymi. Jak wygl¹da to z waszej strony? Czy miêdzy grupami jest rywalizacja czy raczej wzajemne wspieranie siê? Oczywiœcie, ¿e miêdzy klubami, tak jak miêdzy ludŸmi, dochodzi do ró¿nych sytuacji, ka¿dy ma swój cel i swoj¹ wizjê na dzia³alnoœæ ale my staramy siê robiæ swoje, chêtnie pomagamy innym czy wspieramy inne kluby lub organizacje, kiedy jesteœmy o to poproszeni i nikomu siê nie narzucamy, mamy szacunek do wszystkich, a w naszej dzia³alnoœci kierujemy siê pe³n¹ niezale¿noœci¹, co

Kamila Orze³ coraz czêœciej pojawia siê na scenach Polonii, chêtnie wspiera polonijne inicjatywy... a kiedy zaczê³a œpiewaæ? O jej marzenaich mogliœcie przeczytaæ w numerze 31. Jakich rad udzieli³abyœ m³odym artystom, którzy marz¹ o karierze piosenkarki/rza? Uwierzyæ we w³asne si³y, zrobiæ pierwszy krok i nie poddawaæ siê!

Zawsze staram siê byæ prawdziwa... Z szefow¹ Polonijnych Babek - Urszul¹ Szulet¹ vel Uleczk¹ Szul rozmawialiœmy w wydaniu 27. Jak myœlisz, czego brakuje polonijnym kobietom? Czego siê obawiaj¹? Czasu, by podkreœliæ swoj¹ urodê, by siê odstresowaæ i pomyœleæ o sobie. Czy czegoœ siê obawiaj¹? Myœlê, ¿e ka¿dy jest indywidualny i mo¿na tu tylko domniemywaæ. Ponadto ka¿dy siê czegoœ obawia i to jest nieuniknione. Wa¿ne jest to czy tym obawom wyjdziemy na przeciw i stawimy im czo³a.

Praca charytatywna to czêœæ mojej osobowoœci Kamila Sumelka zosta³a przez Wietrzne Radio wybrana Dzia³aczem Roku i otrzyma³a Polonusa. Naszym goœciem by³a w numerze 15. Najwiêcej trudnoœci w twojej pracy sprawia ci: Mariusz ;)

Gdyby nie trwanie w tradycji nasz naród ju¿ by nie istnia³. Widaæ to te¿ w kuchni O kulinarnej pasji Tomasza Rybiñskiego pisaliœmy w wydaniu 50 tygodnika Program. Jak¹ kuchniê lubisz najbardziej, oprócz naszej oczywiœcie? Wzrasta³em na po³udniu Stanów Zjednoczonych, zatem kuchnia po³udnia i Cajun jest moj¹ drug¹ kulinarn¹ natur¹. Podczas, gdy kuchnia francuska jest podstaw¹ kulinarnej wiedzy, ja myœlê, ¿e kuchnia “Po³udnia Ameryki” jest szczególnie intryguj¹ca i warta rozwiniêcia i odkrycia. Dziêkujemy wszystkim za poœwiêcony nam czas i ¿yczymy dalszych sukcesów!!!

Nr 3 PROGRAM 25-31 stycznia

11


www.tygodnikprogram.com 05:50 Czas honoru; serial TVP 06:50 Las pe³en wody; film dok. 00:05 Nad Niemnem - Magazyn 07:30 TOMASZ LIS NA ¯YWO Polaków na Bia³orusi 08:35 Reporta¿ polonijny 00:25 Janka - odc. 8; serial 09:05 Tygodnik Kulturalny 01:00 Pytanie na œniadanie 09:55 Sprawa na dziœ - odc. 17 04:10 Made in Poland; teleturniej 10:20 Polonia w Komie 04:40 Baron24 - odc. 14; serial 10:30 Teleexpress 05:05 Barwy szczêœcia; serial 10:50 £amig³ówka 05:30 £amig³ówka 10:55 Sensacje XX wieku; dok. 05:35 Wiadomoœci 11:25 Klops i Drops 05:50 Chichot losu - odc. 8/13 11:55 Barwy szczêœcia; serial 06:45 Tygodnik.pl; magazyn 12:25 Informacje kulturalne 07:40 Kulturalni PL; magazyn 12:45 Dobranocka 08:45 Notacje - Jerzy Trela. W 13:00 Wiadomoœci œwi¹tyni sztuki; cykl dok. 13:25 Sport i Pogoda 09:05 Szlakiem Kolberga 13:40 £amig³ówka 09:35 Libera - Przewodnik po 13:50 Ojciec Mateusz - odc. 103 sztuce 14:45 Polonia w Komie 09:55 Baron24 - odc. 14; serial 15:00 Halo Polonia; magazyn 10:20 Polonia w Komie 15:45 22. Miêdzynarodowy 10:30 Teleexpress Festiwal Muzyki Jazzowej 10:50 £amig³ówka Jazz Jamboree`79 - SBB; 10:55 Sensacje XX wieku; dok. koncert 11:25 Studio Wschód 16:40 Jan Nowak Jeziorañski 11:55 Barwy szczêœcia; serial kulisy zdarzeñ - odc. 4; 12:25 Nad Niemnem - Magazyn cykl dok. Polaków na Bia³orusi 17:10 Made in Poland; teleturniej 12:45 Dobranocka - Miœ Uszatek 17:40 Sprawa na dziœ - odc. 17 13:00 Wiadomoœci 18:10 £amig³ówka 13:25 Sport i Pogoda 18:15 Sensacje XX wieku 13:40 £amig³ówka Najg³êbsza tajemnica 13:50 Mi³oœæ nad rozlewiskiem cz. 2; cykl dok. odc. 4/13; serial 18:40 Dobranocka 14:45 Polonia w Komie 19:00 Wiadomoœci 15:00 Reporter Polski; magazyn 19:25 Sport i Pogoda 15:45 TOMASZ LIS NA ¯YWO 19:45 Ojciec Mateusz - odc. 103; 16:45 Naszaarmia.pl serial kryminalny TVP 17:10 Kurs jêzyka polskiego. 20:35 Polonia w Komie Profesor Smok i 20:45 Barwy szczêœcia; serial przyjaciele; widowisko 21:15 Halo Polonia; magazyn 17:45 Baron24 - odc. 14; serial 21:50 22. Miêdzynarodowy 18:10 £amig³ówka Festiwal Muzyki Jazzowej 18:15 Sensacje XX wieku; dok. Jazz Jamboree`79 - SBB; 18:45 Dobranocka - Miœ Uszatek koncert 19:00 Wiadomoœci 22:40 Nad Niemnem - Magazyn 19:25 Sport i Pogoda Polaków na Bia³orusi 19:45 Mi³oœæ nad rozlewiskiem 23:05 Zakoñczenie dnia 20:35 Polonia w Komie tv polonia Œroda 01.28 20:45 Barwy szczêœcia; serial 21:15 Reporter Polski; magazyn 00:20 Podró¿ za jeden uœmiech 21:50 TOMASZ LIS NA ¯YWO odc. 7/7 - Po¿egnanie z 22:40 Reporta¿ polonijny Dudusiem; serial 23:05 Zakoñczenie dnia przygodowy TVP 01:00 Pytanie na œniadanie tv polonia Wtorek 01.27 04:00 Halo Polonia; magazyn 04:40 Sprawa na dziœ - odc. 18 00:25 Urwisy z Doliny M³ynów; 05:05 Barwy szczêœcia; serial serial TVP 05:30 £amig³ówka 01:00 Pytanie na œniadanie 05:35 Wiadomoœci 03:55 Informacje kulturalne 05:50 Mi³oœæ nad rozlewiskiem 04:05 Reporter Polski; magazyn odc. 4/13; serial 04:40 Sprawa na dziœ 06:50 Kariera Alfa Omegi 110'; 05:05 Barwy szczêœcia; serial spektakl teatralny 05:30 £amig³ówka 08:40 1200 muzeów 05:35 Wiadomoœci 09:05 Hala odlotów tv polonia

Poniedzia³ek 01.26

12 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

09:55 10:20 10:30 10:50 10:55

Sprawa na dziœ - odc. 18 Polonia w Komie Teleexpress £amig³ówka Sensacje XX wieku - Pucz Janajewa, cz. 1; cykl dok. 11:25 Za³oga Eko - III Na szlaku Natura 2000 - Flisacka przygoda; magazyn 11:55 Barwy szczêœcia; serial 12:25 Wilnoteka; magazyn 12:45 Dobranocka 13:00 Wiadomoœci 13:30 Sport i Pogoda 13:40 £amig³ówka 13:50 Kariera Alfa Omegi 110'; spektakl teatralny 15:50 Egzamin z ¿ycia odc. 4/112; serial TVP 16:40 Polonia w Komie 16:50 Po prostu - program Tomasza Sekielskiego 17:45 Sprawa na dziœ - odc. 18 18:10 £amig³ówka 18:15 Sensacje XX wieku - Pucz Janajewa, cz. 1; cykl dok. 18:45 Dobranocka 19:00 Wiadomoœci 19:25 Sport i Pogoda 19:45 Egzamin z ¿ycia odc. 4/112; serial TVP 20:35 Polonia w Komie 20:45 Barwy szczêœcia; serial 21:20 Kariera Alfa Omegi 110'; spektakl teatralny 23:10 Zakoñczenie dnia

10:55 Sensacje XX wieku - Pucz Janajewa, cz. 2; cykl dok. 11:25 Kulturanek 11:55 Barwy szczêœcia; serial 12:25 Informacje kulturalne 12:45 Dobranocka 13:00 Wiadomoœci 13:25 Sport i Pogoda 13:45 £amig³ówka - Województwo Kujawsko - Pomorskie 3 13:50 Paradoks - odc. 7; serial 14:45 Polonia w Komie 15:00 Halo Polonia; magazyn 15:45 Instynkt - odc. 7; serial 16:40 Dziewczêta z Auschwitz; film dokumentalny 17:45 Sprawa na dziœ - odc. 19 18:10 £amig³ówka - Województwo Kujawsko - Pomorskie 3 18:15 Sensacje XX wieku - Pucz Janajewa, cz. 2; cykl dok. 18:45 Dobranocka 19:00 Wiadomoœci 19:25 Sport i Pogoda 19:45 Paradoks; serial 20:35 Polonia w Komie 20:45 Barwy szczêœcia; serial 21:15 Halo Polonia; magazyn 21:55 Dziewczêta z Auschwitz; film dokumentalny 22:45 Wilnoteka; magazyn 23:05 Zakoñczenie dnia tv polonia

Pi¹tek 01.30

00:00 KucinAlina; magazyn 00:30 Karrypel kontra Groszki odc. 8; serial animowany tv polonia Czwartek 01.29 01:00 Pytanie na œniadanie 04:00 Halo Polonia; magazyn 00:00 Program ekumeniczny 04:40 Sprawa na dziœ - odc. 20 00:25 S³oneczna w³ócznia; 05:05 Na sygnale - s. 2 odc. 17; serial TVP serial fabularyzowany TVP 01:00 Pytanie na œniadanie 05:25 £amig³ówka 04:05 Dzika Polska; serial dok. 05:35 Wiadomoœci 04:40 Sprawa na dziœ - odc. 19 05:50 M jak mi³oœæ; serial TVP 05:05 Barwy szczêœcia; serial 06:50 Paradoks - odc. 7; serial 05:30 £amig³ówka - Województwo 07:40 Zapiski £azêgi; felieton Kujawsko - Pomorskie 3 07:55 Jan Nowak Jeziorañski 05:35 Wiadomoœci kulisy zdarzeñ - odc. 4; 05:50 M jak mi³oœæ - odc. 1100; dok. serial TVP 08:30 Szperacze.tv 06:45 Egzamin z ¿ycia 09:05 Ex Libris; magazyn odc. 4/112; serial TVP 09:20 A la show 07:35 Wilnoteka; magazyn 09:55 Sprawa na dziœ - odc. 20 07:55 Po prostu - program 10:20 Polonia w Komie Tomasza Sekielskiego 10:30 Teleexpress 08:45 Regiony z Histori¹ 10:50 £amig³ówka 09:05 Magazyn kulturalny 10:55 Sensacje XX wieku; dok. 09:35 Flesz historii; cykl 11:25 KucinAlina; magazyn reporta¿y 11:55 Na sygnale - s. 2 odc. 17; 09:55 Sprawa na dziœ - odc. 19 serial 10:20 Polonia w Komie 12:25 Cafe historia 10:30 Teleexpress 12:45 Dobranocka 10:45 £amig³ówka - Województwo 13:05 Wiadomoœci Kujawsko 13:35 Sport Pomorskie 3 13:45 Pogoda


www.tygodnikprogram.com 13:50 £amig³ówka 13:55 Na dobre i na z³e; serial TVP 15:00 Dolina Issy; dramat 16:55 Program rozrywkowy 17:45 Sprawa na dziœ - odc. 20 18:10 £amig³ówka 18:15 Sensacje XX wieku Zamach na Lenina; cykl dokumentalny 18:45 Dobranocka 19:00 Wiadomoœci 19:25 Sport 19:30 Pogoda 19:45 Na dobre i na z³e; serial TVP 20:45 Na sygnale - s. 2 odc. 17; serial 21:10 Polonia w Komie 21:20 Dolina Issy; dramat 23:35 Zakoñczenie dnia

17:45 17:50 18:40 19:00 19:20 19:40 20:25 20:45

£amig³ówka M jak mi³oœæ - odc. 1102 Dobranocka Wiadomoœci Sport i Pogoda Czas honoru; serial TVP Pamiêtaj o mnie Polacy tu i tam - Magazyn polonijny (84) 21:20 Pajêczarki 104'; komedia 23:05 Zakoñczenie dnia tv polonia

00:50 01:20 01:50 02:00 02:05 02:40 03:10

Niedziela 02.01

1200 Muzeów Polacy tu i tam; magazyn Zapiski £azêgi; felieton £amig³ówka Klops i Drops Ziarno Komediantka - odc. 2; serial TVP tv polonia Sobota 01.31 04:15 Pamiêtaj o mnie 04:30 Wielkopolskie Rezerwaty 00:00 Barwy szczêœcia; serial Przyrody 01:20 Na sygnale - s. 2 odc. 17; 04:45 Miêdzy ziemi¹ a niebem serial fabularyzowany TVP 05:00 Anio³ Pañski 01:50 Przyjaciele lasu - odc. 17; 05:10 Miêdzy ziemi¹ a niebem cykl reporta¿y 05:45 Pod Tatrami; cykl reporta¿y 02:05 Kulturanek - odc. 3; 06:00 Transmisja Mszy Œwiêtej magazyn z Bazyliki Najœwiêtszego 02:35 ABC Wszystko wie Serca Jezusowego w odc. 5; program dla dzieci Warszawie 02:55 Kurs jêzyka polskiego. 07:25 Program rozrywkowy Profesor Smok i 08:20 Okrasa ³amie przepisy przyjaciele; widowisko Dary z lasu i z zagrody; 03:25 Szperacze.tv - Mi³oœæ na magazyn kulinarny ekranie (5); program 08:50 Alchemia zdrowia i urody 04:00 Czarne chmury 09:05 Skarby prowincji; cykl odc. 9/10; serial TVP reporta¿y 04:55 Regiony z Histori¹ - Stare 09:25 Lasy naturalne; film dok. Babice; cykl dok. 09:55 Made in Poland; teleturniej 05:10 £amig³ówka 10:25 £amig³ówka 05:20 Pamiêtaj o mnie 10:30 Teleexpress 05:40 Ojciec Mateusz - odc. 103 10:50 M jak mi³oœæ; serial TVP 06:30 KucinAlina; magazyn 11:45 Program rozrywkowy 07:00 Na dobre i na z³e; serial 12:45 Dobranocka 08:00 Dziewczêta z Auschwitz; 13:00 Wiadomoœci film dok. 13:25 Sport i Pogoda 09:00 Kulturalni PL - (230) 13:45 Chichot losu - odc. 9/13; 10:00 S³ownik polsko@polski serial TVP talk - show prof. Jana 14:40 Pamiêtaj o mnie Miodka (250) 15:00 Tygodnik.pl; magazyn 10:25 £amig³ówka 16:00 Komediantka - odc. 2; 10:30 Teleexpress serial TVP 10:55 M jak mi³oœæ - odc. 1102 17:05 Klops i Drops 11:50 Program rozrywkowy 17:45 £amig³ówka 12:40 Dobranocka 17:50 M jak mi³oœæ; serial TVP 13:00 Wiadomoœci 18:45 Dobranocka 13:25 Sport 19:00 Wiadomoœci 13:35 Pogoda 19:20 Sport i Pogoda 13:45 Czas honoru - Powstanie - 19:40 Chichot losu - odc. 9/13 odc. 6; serial TVP 20:30 Pamiêtaj o mnie 14:35 Pamiêtaj o mnie 20:50 Tygodnik.pl; magazyn 15:00 Polacy tu i tam - Magazyn 21:45 Kulturalni PL; magazyn polonijny (84) 22:40 Lasy naturalne; film dok. 15:40 Pajêczarki - 104'; komedia 23:10 Zakoñczenie dnia

Adwokat - William Murakowski By³y prokurator z d³ugoletnim doœwiadczeniem, licencjonowany w stanie Indiana i Illinois

l BANKRUCTWA l l l

- rozdzia³ 7, 11 i 13 - modyfikacja po¿yczek - obrona przed foreclosure PODATKI ROZWODY I PRAWO RODZINNE WYKROCZENIA KRYMINALNE

15 N Northwest Hwy, Park Ridge, 60068 6914 W. North, Chicago, IL 60707

Kancelaria prawna

847-840-3704 847-268-0201

POLVISION

Poniedzia³ek 1.19

Pi¹tek 1.23

8.00pm DAMSKI PUNKT WIDZENIA 8.00pm DZIECI MÓWI¥ program nie tylko dla kobiet. 8.30pm ODKRYJ POLSKÊ NA NOWO: Ciekawi goœcie w studiu Polvision, Œl¹ska pozytywna energia moda, uroda, styl ¿ycia. 8.45pm BEZ KOMENTARZA 8.30pm POLAND ON A PLATE 9.00pm MONITOR POLVISION program kulinarny Wtorek 1.20 9.00pm MONITOR POLVISION 8.00pm DAMSKI PUNKT WIDZENIA Sobota 1.24 8.30pm BEZ KOMENTARZA 8.00pm S£OWO NA NIEDZIELÊ 9.00pm MONITOR POLVISION homilia 8.15pm CHICAGOWSKI KWADRANS Œroda 1.21 - lokalny magazyn reporterski 8.00pm OBAMACARE HOTLINE 8.30pm MEET THE LEADER- proSTUDIO gram lokalny 8.15pm ¯YJ ZDROWO 9.00pm DAMSKI PUNKT WIDZENIA 8.45pm BEZ KOMENTARZA 9.30pm PULS(E) TRAVEL - program 9.00pm MONITOR POLVISION podró¿niczy, odc.11

Czwartek 1.22

8.00pm 8.15pm 8.30pm 9.00pm

DOBRANOCKA CHICAGOWSKI KWADRANS BEZ KOMENTARZA MONITOR POLVISION

PROGRAM POLVISION JEST DOSTÊPNY NA KANALE 397 COMCAST ORAZ NA CYFROWYM KANALE 24.4 Polvision: 773-588-6300

Niedziela 1.25 8.00pm 7 DNI CHICAGO - program 8.20pm FREEDOM UNDER FIRE: Wolnoœæ pod ostrza³em, odc.11 8.30pm ROZMOWA KONTROLOWANA - program polityczny 9.00pm DAMSKI PUNKT WIDZENIA 9.30pm BEZ KOMENTARZA Redakcja PROGRAMU nie odpowiada za b³êdy w programie telewizyjnym.

Nr 3 PROGRAM 25-31 stycznia

13


NASZE STRONY INFO

www.tygodnikprogram.com

PODATKI

UBEZPIECZENIA MA-5

Albert Dyduch MA-2.15 Farmers Insurance Agency, Inc.

Tax Services Inc.,

Podatki, ksiêgowoœæ, zak³adanie korporacji, #IRS. Iwona Rogowska 4738 N. Harlem Ave., #1C, Harwood Hts. ................Tel.: (708) 867-9300

Poltax Corp - Ewa Duch 7325 W. Leland Ave., Harwood Hts.,IL 60706

Ekskluzywne ubezpieczenia. Auta, domy, biznesy. Ponad 30 programów ubezpieczeniowych na zdrowie i ¿ycie. Najwiêksza iloœæ zni¿ek na rynku. Klienci Allstate - 25% zni¿ki.

...........Tel.: (773) 889-8989

G-1.15

SALONY PIÊKNOŒCI

......................Tel.: (773) 744-6984

JOE’S Taxes

NIles Beauty Salon Indywidualne–Spó³ki–Korporacje 8146 N Milwaukee Ave,Niles, IL 60714 9950 W Lawrence, pok.101C ...........................Tel.: (847) 518-1740 Schiller Park, IL 60176 ......................Tel.: (847) 233-0520 Inga Hair Studio G-52 PERFECT TAX 7118 W Higgins, Chicago Podatki, korporacje, apostille. TANIO! ...........................Tel.: (773) 792-8100 6739 W. Belmont, Chicago ......................Tel.: (773) 407-4402 Anna’s Beauty Salon 3148 1/2 N Luna, Chgo, IL 60641 J & K Consultants Inc. ...........................Tel.: (773) 725-7272 4507 W Lawrence Ave #107, Chicago, IL 60630-2516 ......................Tel.: (773) 604-5220 Kaya Hair Studio 3234 N Central Ave., Chicago, IL 60634 MDS Financial Services Inc ..........................Tel.: (773) 725-0370 4403 W Lawrence Ave Suite 208, Chicago, IL 60630 Maria’s Hair .....................Tel.: (773) 725-4047 5926 S Archer Ave, Chicago, IL 60638 ...........................Tel.: (773) 767-6111

DELIKATESY Alexandra Foods - Pierogi 3304 N. Central, Chicago ...........................Tel.: (773) 282-3820 Andy’s Deli 5442 N Milwaukee, Chicago ...........................Tel.: (773) 6317304 1721 W Division, Chicago ...........................Tel.: (773) 394-3376 4021 W Kinzie, Chicago ...........................Tel.: (773)722-1000 Cicero Deli 3206 N Cicero, Chicago ...........................Tel.: (773) 777-1615

Montrose Deli

Znakomita jakoœæ, znakomite ceny! Œwie¿e owoce i warzywa. Zapraszamy na zakupy! 5411 N Montrose, Chicago

...............Tel.: (773) 725-6123 Rich’s Foods 4747 N Harlem, Harwood Hts ...........................Tel.: (708) 867-6663

Serenity Hair Design 147 Front St, Wood Dale, IL 60191 ...........................Tel.: (630) 766-6140

Je¿eli chcesz siê z nami og³osiæ, zadzwoñ:

Tel.:

773-286-5990

Pytaj o Magdê, Gra¿ynê lub Gosiê; polishmedia@yahoo.com

www.polishweeklychicago.com DENTYŒCI

Belmont-Austin Dental Center Robimy braces Sugar Hair Care 6019 W. Belmont Ave., Chgo, IL 60634 1737 E Central Rd, ...........................Tel.: (773) 745-7188 Arlington Hts, IL 60005 ............................Tel.: (847) 290-1904 Advantage Dental Care 7300 N western Ave, Chicago Techniques Hair & Skin Care Salon ...........................Tel.: (773) 338-8433 1 N Northwest Hwy, Park Ridge IL 60068 ............................Tel.: (847) 698-0052 Avenue Dental Clinic Profesjonalne us³ugi dentystyczne. 3518 W Fullerton Ave., Chgo, IL 60647 Tete a Tete 7750 N Milwaukee Ave, Niles IL 60714 ............................Tel.: (773) 278-0334 ............................Tel.: (847) 965-8383 Bertagna Gregory A DDS, 8383 Belmont Ave, River Gr., IL 60171 New Reflection ...........................Tel.: (708) 452-1200 7750 N Milwaukee Ave, Chicago ............................Tel:. (773) 282-8622 Big Smile Dental 2831 N Milwaukee Ave, Chgo, IL 60618 European Skin Care ..............................Tel.: (773) 772-764 6305 N Milwaukee, Chicago ............................Tel.: (773) 763-6044 Bride Small Dental Marina Vitkin D.D.S. 5430 N. Milwaukee, Chicago IL 60630 XOX Hair Studio ............................Tel.: (847) 543-4200 4458 N Milwaukee, Chicago IL 60630 ............................Tel.: (773)-763-6044 Devon Central Clinic, Ltd., 6259 N. Milwaukee Ave, Chgo IL 60714 Amber Salon & Spa ............................Tel.: (773) 631-6607 7633 N Milwaukee, Niles IL 60714 ............................Tel.: (847) 663-1595

14 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

Glamour Dental Care, PC, Dr. Monika Tyszkowski DDS, 6825 W. Addison Ave, Chgo IL 60634 ............................Tel.: (773) 736-6610 Golf Glen Dentistry, Marta Milejczyk, DDS, 9301 Golf Rd, Des Plaines, IL 60016 ............................Tel.: (847) 824-7467 Hayes Mary J DDS, 737 N Michigan Ave., Chgo, IL 60611 .............................Tel.:(312) 266-8198 Joyful Dental Care., 6314 N Cicero Ave., Chicago, IL 60646 ............................Tel.: (773) 736-7767 J Kim Dental Ltd., 4044 N Narragansett Ave, Chicago IL 60634 ............................Tel.: (773) 545-4426 Kowalik & Nikolovski DDS, Opieka dentystyczna dla ca³ej rodziny. 6320 W 79th, Burbank, IL 60459 ...........................Tel.: (708) 599-3333 Krinsky Harold J DDS, 4801 W Peterson Ave, Chgo, IL 60646 ............................Tel.: (773) 685-9666 Orland Park Dental 14430 S John Humphrey, Orland Pk ............................Tel.: (708) 364-8900


NASZE STRONY INFO

ORGANIZACJE POLONIJNE Zwi¹zek Klubów Polskich 5835 W Diversey, Chgo, IL 60639 ...........................Tel.: (773) 745-7799

LEKARZE POLSKI OKULISTA A-7 DR ROMUALD KUZA 40 lat praktyki.

Zwi¹zek Podhalan w Ameryce 4808 S Archer Ave, Chgo, IL 60632, ...........................Tel.: (773) 523-7632

Medicare, BCBS. Leczenie.

Zwi¹zek Polek w Ameryce 6641 N Northwest Hwy, Chcgo IL 60631 ............................Tel.: (847) 384-1200

5354 Milwaukee, Chicago, IL 60630 .................Tel.: (773) 777-7444

American Polish Aero Club 7042 N Milwaukee Ave, Niles IL 60714 ............................Tel.: (847) 647-0911 Chicago Society 5944 N Milwaukee Ave, Chcgo, IL 60646 ...........................Tel.: (773) 775-9595 Chór Im. Fryderyka Chopina 5833 W Diversey, Chgo, IL 60614 ...........................Tel.: (773) 745-7799

Klinika oczna i salon optyczny. Badanie wzroku darmowe (free) przy zakupie ca³ych okularów.

MA-10

Back Pain Treatments, LTD. Dr Roman Stochmal, D.N.

Krêgos³up, miêœnie, rwa kulszowa, ultrasound, masa¿e. Przystêpne ceny. 7333 N. Waukegan, Niles IL 60714 ..........................Tel.: (847) 588-3444

Grand Clinic Honorujemy wiêkszoœæ ubezpieczeñ Dar Serca 3860 N 25th Ave, Schiller Park, IL 60176 2502 N. Harlem Ave, Elmwood Park ............................Tel.: (847) 671-2711 ...................................Tel.: (708)-452-1220 Hand and Plastic Surgery Associates Katyñ - Families Foundation 7460 W College Dr, Palos Heights 5813 Capri Ln, Morton Grove IL 60053 ...................................Tel.: (708) 448-4222 ............................Tel.: (847) 966-0788 Polish American Hunting Club 5835 W Diversey Ave, Chicago, IL 60639 ............................Tel.: (773) 622-0006 Polski Instytut Naukowy w Ameryce 6100 N Cicero, Chicago, IL 60648 .............Tel.: (773) 286-0500 wew. 367

The Kosciuszko Foundation 1513 W Harrison St, Chicago, IL 60607 ............................Tel.: (312) 829-1455 Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce 6544 W Higgins Rd, Chgo, IL 60656 ....................... Tel.: (773) 653-5305 Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego 6434 W Belmont Ave, Chgo, IL 60634 ....................................Tel.: (773) 276-8341 Zwi¹zek Lekarzy Polskich 5512 W Belmont Ave, Chgo, IL 60641 ...........................Tel.: (773) 777-3388 Zrzeszenie Amerykañsko-Polskie 4808 W Berenice, Chicago, IL .......................Tel.: (773) 282-8555 6276 W Archer, Chicago, IL .......................Tel.: (773) 767-7773 3834 N Cicero, Chicago, IL .......................Tel.: (773) 282-8206

DR IRMINA TREBERT

G-6.15

POLSKI LEKARZ CHIROPRAKTYK Dolegliwoœci miêœni, stawów, krêgos³upa, wypadki. Akceptujemy wiêkszoœæ ubezpieczeñ. Przystêpne ceny. www.ourchicagochiropractors.com 6418 W. Belmont, Ste. 102, Chicago .....................Tel.: 773-777-6866

RESTAURACJE/ SALE BANKIETOWE MA-8

Lin’s Mandarin Chinese Restaurant

5050 N. Cumberland Norridge IL 60706 ........................Tel.: (708) 452-0888 Chateau Ritz 9100 N Milwaukee Ave, Niles, IL 60714 ...............................Tel.: (847) 298-0700 Totu Cafe 2300 River Rd & 5th Ave, River Grove ...............................Tel.: (708) 583-3053

Stowarzyszenie Emigracji Polskiej 1135 N Clever #312, Chgo, IL60642 Retro Cafe & Restaurant .......................Tel.: (773) 384-0900 3246 N Central Ave Chicago ...............................Tel.: (773) 777-7715 Nr 3 PROGRAM 25-31 stycznia

15


www.tygodnikprogram.com 16:30 Ukryta prawda - serial 17:20 Rozmowy w toku 18:10 Szpital - serial 05:20 Co za tydzieñ 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 05:45 Zakup kontrolowany 19:40 Uwaga! - program 06:30 Magiel Towarzyski 20:00 Na Wspólnej - serial 07:05 Legendy PRL 20:30 Detektywi - serial 07:30 S³odka rywalizacja 21:00 X Factor - program 08:00 Dzieñ dobry TVN 10:10 Wiem, co jem i wiem, 22:30 Uwaga! - program 23:05 By³em figurantem SB co kupujê - program Franciszek 10:50 Przepis na ¿ycie Starowieyski 11:40 Sablewskiej sposób 23:30 By³em figurantem SB na modê - program Agnieszka Holland 12:15 Gwiazdy czterech 23:55 Sokó³ i go³êbica kó³ek - program 00:50 Odrobina Polski 12:40 Doradca smaku 01:00 Kiedy siê uœmiechasz program kulinarny 12:50 Wiadomoœci z drugiej 01:50 Ukryta prawda - serial 02:35 Szpital - serial rêki - serial 03:20 Rozmowy w toku 13:45 Domy Œródziemno04:00 Fakty, Sport, Pogoda morza - dok. 14:15 Na Wspólnej Omnibus 04:35 Uwaga! - program 04:50 Smakuj œwiat z 15:45 X Factor - program Pascalem - program 17:15 Wstêp wzbroniony 17:40 Nowy Gad¿et itvn Wtorek 01.27 18:05 S³odka rywalizacja 18:30 Dorota was urz¹dzi 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 05:15 Rzeka k³amstw telenowela 19:40 Uwaga! - program 06:05 Serwis pogodowy 20:00 Kobieta na krañcu 06:20 Detektywi - serial œwiata - program 06:50 Na Wspólnej - serial 20:30 Naznaczony - serial 07:15 Dzieñ dobry TVN 21:20 Sprawa honoru III 23:15 Superwizjer - magazyn 09:50 Rozmowy w toku talk show 23:40 Zakup kontrolowany 10:30 S¹d rodzinny - serial 00:25 ¯ycie bez wstydu 01:10 Grzech i wstyd - serial 11:15 Ukryta prawda - serial 11:55 Serwis pogodowy 02:05 Domy Œródziemno12:05 Rzeka k³amstw morza - dok. telenowela 02:35 Wiem, co jem i wiem, 12:55 Kiedy siê uœmiechasz co kupujê - program - telenowela 03:10 Doradca smaku 13:45 Szpital - serial 03:15 Miasto Kobiet 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 14:30 Legendy PRL 14:50 Dorota was urz¹dzi 04:35 Uwaga! - program program 04:50 Gwiazdy czterech 15:15 Efekt domina - dok. kó³ek - program 15:40 Rzeka k³amstw itvn Poniedzia³ek 01.26 telenowela 16:30 Ukryta prawda - serial 17:20 Rozmowy w toku 05:15 Rzeka k³amstw talk show 06:05 Serwis pogodowy 18:10 Szpital - serial 06:20 Dorota was urz¹dzi 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 06:50 Maja w ogrodzie 19:40 Uwaga! - program 07:15 Dzieñ dobry TVN 20:00 Na Wspólnej - serial 09:50 Rozmowy w toku 10:30 S¹d rodzinny - serial 20:30 Detektywi - serial 11:15 Ukryta prawda - serial 21:00 ¯ycie bez wstydu program 11:55 Serwis pogodowy 21:55 Kuba Wojewódzki 12:05 Rzeka k³amstw talk show 12:55 Kiedy siê uœmiechasz 22:45 Naznaczony - serial 13:45 Szpital - serial 23:30 Magiel Towarzyski 14:30 Przepis na ¿ycie 00:05 Na krawêdzi - serial 15:15 Smakuj œwiat z 01:00 Kiedy siê uœmiechasz Pascalem - program - telenowela 15:40 Rzeka k³amstw itvn

Niedziela 01.25

16 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

01:50 Ukryta prawda - serial 02:35 Szpital - serial 03:20 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Efekt domina program

09:50 Rozmowy w toku talk show 10:30 S¹d rodzinny - serial 11:15 Ukryta prawda - serial 11:55 Serwis pogodowy 12:05 Rzeka k³amstw telenowela 12:55 Kiedy siê uœmiechasz itvn Œroda 01.28 - telenowela 13:45 Szpital - serial 05:15 Rzeka k³amstw 14:30 Project Runway telenowela 15:15 Nowy Gad¿et 06:05 Serwis pogodowy 15:40 Rzeka k³amstw 06:20 Detektywi - serial telenowela 06:50 Na Wspólnej - serial 16:30 Ukryta prawda - serial 07:15 Dzieñ dobry TVN 17:20 Rozmowy w toku magazyn talk show 09:50 Rozmowy w toku 18:10 Szpital - serial talk show 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 10:30 S¹d rodzinny - serial 19:40 Uwaga! - program 11:15 Ukryta prawda - serial 20:00 Na Wspólnej - serial 11:55 Serwis pogodowy 20:30 Detektywi - serial 12:05 Rzeka k³amstw 21:00 Bitwa o dom telenowela program 12:55 Kiedy siê uœmiechasz 21:55 Automaniak - program - telenowela 22:30 Poranek kojota 13:45 Szpital - serial komedia 14:30 Gwiazdy czterech 00:05 Doradca smaku kó³ek - program 00:15 Kuba Wojewódzki 14:50 S³odka rywalizacja talk show program 01:00 Kiedy siê uœmiechasz 15:15 Kobieta na krañcu - telenowela œwiata - program 01:50 Ukryta prawda - serial 15:40 Rzeka k³amstw 02:35 Szpital - serial telenowela 03:20 Rozmowy w toku 16:30 Ukryta prawda - serial talk show 17:20 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda talk show 04:35 Uwaga! - program 18:10 Szpital - serial 04:50 Nowy Gad¿et 19:00 Fakty, Sport, Pogoda program 19:40 Uwaga! - program itvn Pi¹tek 01.30 20:00 Na Wspólnej - serial 20:30 Detektywi - serial 21:00 Project Runway 05:15 Rzeka k³amstw 21:55 Sablewskiej sposób telenowela na modê - program 06:05 Serwis pogodowy 22:30 Miasto Kobiet 06:20 Detektywi - serial 23:20 Szanghaj blues, nowy 06:50 Na Wspólnej - serial œwiat - dramat 07:15 Dzieñ dobry TVN 01:00 Kiedy siê uœmiechasz 09:50 Rozmowy w toku - telenowela 10:30 S¹d rodzinny - serial 01:50 Ukryta prawda - serial 11:15 Ukryta prawda - serial 02:35 Szpital - serial 11:55 Serwis pogodowy 03:20 Rozmowy w toku 12:05 Rzeka k³amstw 04:00 Fakty, Sport, Pogoda telenowela 04:35 Uwaga! - program 12:55 Kiedy siê uœmiechasz 04:50 Kobieta na krañcu - telenowela œwiata - program 13:45 Szpital - serial 14:30 Bitwa o dom itvn Czwartek 01.29 15:15 Sophie Grigson i okolice Londynu 05:15 Rzeka k³amstw 15:40 Rzeka k³amstw telenowela 16:30 Ukryta prawda - serial 06:05 Serwis pogodowy 17:20 Rozmowy w toku 06:20 Detektywi - serial 18:10 Szpital - serial 06:50 Na Wspólnej - serial 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 07:15 Dzieñ dobry TVN 19:40 Uwaga! - program

20:00 S³odka rywalizacja 20:25 ¯elazne schody krymina³ 22:00 Na krawêdzi - serial 22:55 Co za tydzieñ 23:20 Magiel Towarzyski 23:55 Superwizjer - magazyn 00:20 Miasto Kobiet 01:00 Kiedy siê uœmiechasz - telenowela 01:50 Ukryta prawda - serial 02:35 Szpital - serial 03:20 Rozmowy w toku 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program 04:50 Sophie Grigson i okolice Londynu itvn

Sobota 01.31

05:15 Miasto Kobiet 06:00 Sophie Grigson i okolice Londynu 06:30 Automaniak - program 07:05 Kapitan Cook obsesje i odkrycia 08:00 Dzieñ dobry TVN 10:10 Co za tydzieñ 10:35 Maja w ogrodzie 11:00 Wstêp wzbroniony 11:25 Sokó³ i go³êbica 12:25 Zakup kontrolowany 13:10 Kobieta na krañcu œwiata - program 13:40 Poranek kojota komedia 15:15 Doradca smaku 15:25 By³em figurantem SB Franciszek Starowieyski - dok. 15:50 By³em figurantem SB Agnieszka Holland 16:15 Automaniak - program 16:50 Project Runway 17:40 Bitwa o dom 18:30 Legendy PRL 19:00 Fakty, Sport, Pogoda 19:40 Uwaga! - program 20:00 Przepis na ¿ycie 20:50 Wstêp wzbroniony 21:20 Grzech i wstyd - serial 22:15 Kulinarne podró¿e Varuna Sharmy 00:00 Domy Œródziemnomorza - dok. 00:25 Kobieta na krañcu œwiata - program 00:50 Magiel Towarzyski 01:25 Sprawa honoru III 03:15 Kuba Wojewódzki 04:00 Fakty, Sport, Pogoda 04:35 Uwaga! - program


WYDARZENIA POLONIJNE

$12 000 za z³ote serduszko!!!!

23. Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, który odby³ siê 11 stycznia w Copernicus Center z pewnoœci¹ przejdzie do historii. Miêdzy innymi za spraw¹ licytacji z³otego serduszka numer 1 z diamentem, która odby³a siê w polskim radiu 1030 am. Emocje siêga³y zenitu, bój trwa³ do ostatnich sekund, a efekt zaskoczy³ wszystkich $12 000!!! "Od Oliwki dla innych dzieci" - tak skwitowa³ zakup z³otego serduszka szczêœliwy nabywca, któr y postanowi³ nie ujawniaæ siê. Brawo za wielkie serce!!! Równie zaciêty bój stoczyli fani zespo³u Blackhawks, którzy zaciekle walczyli o koszulkê typu jersey z podpisami wszystkich zawodników dru¿yny. $7 700 to kwota, któr¹ zap³aci³ najwiêkszy w tym dniu kibic Blackhawks. Równie¿ wysokie kwoty pad³y za kije zawodników. Przedmiotów na licytacje - zarówno g³oœn¹, jak i cich¹ nie brakowa³o. Dziêki Home Depot, polonijnym sportowcom, artystom, biznesom, ludziom o wielkich sercach, którzy podarowali co mogli na aukcje suma na koncie WOŒP Chicago szybko ros³a i na dzieñ dzisiejszy pokazuje kwotê ponad $76 000. A liczenie wci¹¿ trwa... Czy bêdzie rekord? ŒledŸcie informacje na stronie www.wospchicago.com A co jeszcze dzia³o siê w Copernicus Center? Otó¿ na ma³ej scenie na dzieciaki czeka³a moc atrakcji - dyskoteka, tañce, gimnastyka, dzika zumba, lekcja boksu, a tak¿e zajêcia teatralne i oczywiœcie k¹cik budowlañca prowadzony przez Home Depot. Podczas gdy dzieciaki szala³y w anexie, na scenie g³ównej gra³y zespo³y, w tym tak¿e amerykañscy wykonawcy, którzy przy³¹czyli siê do WOŒP Chicago. Goœciem niespodziank¹ by³ Mietek Szczeœniak, który goœcinnie wyst¹pi³ na "Copernicowskiej" scenie. Jedno trzeba przyznaæ - mimo tak wielu negatywnych opinii na temat Jurka Owsiaka i ca³ej tej nagonki na niego, organizatorzy nie ugiêli siê i udowodnili, ¿e nawet tysi¹ce mil od Polski - Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy mo¿e zagraæ z wielkim impetem. ms Zdjêcia dziêki uprzejmoœci WOŒP Photomadox, Darek Lachowski, Gerelt Chibaatar

18 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

www.tygodnikprogram.com


www.tygodnikprogram.com

WYDARZENIA POLONIJNE

Nr 3 PROGRAM 25-31 stycznia

19


PODRÓ¯E

www.tygodnikprogram.com

Tajemnicze miejsca nieznane œwiatu Jeœli myœlisz, ¿e ju¿ wszystko widzia³eœ, przynajmniej wêdruj¹c palcem po mapie lub globusie, sprawdŸ, czy dotar³eœ tak¿e i w te miejsca. Oto lista miejsc, o których z pewnoœci¹ wiêkszoœæ z was nie s³ysza³a, a warto je zobaczyæ. Leptis Magna, Libia To staro¿ytne miejsce zosta³o za³o¿one ok. 1000 lat przed nasz¹ er¹. By³o czêœci¹ Republiki Rzymskiej i obecnie stanowi jedno z najlepiej zachowanych ruin po staro¿ytnym rzymskim mieœcie. Turyœci swobodnie mog¹ zwiedzaæ to miejsce i podziwiaæ.

Tuamotu Islands

Plain of Jars, Laos Tajemnica siêga 2000 lat wstecz i do dziœ nie zosta³a do koñca wyjaœniona. Na p³askowy¿u Xieng Khouang w pó³nocnym Laosie znajduj¹ siê skupiska kamiennych jakby s³oików. Naukowcy uwa¿aj¹, ¿e s³oiki zosta³y wykorzystane do prehistorycznych rytua³ów pogrzebowych.

Jeœli jesteœ mi³oœnikiem pla¿owania, zdecydowanie powinieneœ zobaczyæ to miejsce nale¿¹ce do Polinezji Francuskiej. Krystalicznie czysta woda, atol, wysepki...

Jeju Island, Po³udniowa Korea Jeœli chcesz zobaczyæ niepowtarzalne widoki, przeplataj¹c¹ siê zieleñ z pla¿ami i wodospadami, koniecznie wybierz to miejsce.

Salina, Sycylia Bêd¹c we W³oszech, wybierz siê na Sycyliê. Najpiêkniejsze pla¿e, skaliste i osza³amiaj¹ce, a do tego wyspa jest pe³na dzikich zwierz¹t.

Leshan Giant Buddha, Chiny Potê¿na, kamienista statua o wysokoœci 233 stóp zosta³a wybudowana podczas panowania dynastii Tang (618-907 rok). Pomnik Buddy wpisany jest na listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO.

Tonga Jeœli szukasz raju na ziemi to odwiedŸ Tonga, która le¿y pomiêdzy Now¹ Zelandi¹ a Hawajami. Nurkowanie i og-

20 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

l¹danie p³ywaj¹cyh wielorybów to tylko niektóre atrakcje tego miejsca.

Icehotel, Jukkasjärvi, Szwecja The Jukkasjärvi Icehotel to pierwszy lodowy hotel na œwiecie. Jest to miejsce, w którym wszystko jest zrobione z lodu - nawet bar, na którym serwowane s¹ drinki w lodowych kieliszkach.

Las Pozas, Meksyk Park znajduje siê w œrodku lasu tropikalnego lasu deszczowego w górach. Ten surrealistyczny ogród pe³en rzeŸb zosta³ zbudowany przez brytyjskiego poetê Edwarda James i oprócz rzeŸb znajdziemy w nim wodospady i “dzikie” ¿ycie.

Ancient Bristlecone Pine Forest, Kalifornia Miejsce jest to domem dla "Methuselah", czyli drzew, które maj¹ ponad 4 750 lat - jednych z najstarszych na œwiecie. Po drodze war to zobaczyæ Death Valley, czyli Dolinê Œmierci.

Jigokudani Monkey Park, Japonia Jest to niesamowite miejsce, w którym mo¿esz z bliska przyjrzeæ siê japoñskim Makakom. Japoñczycy nazywaj¹ to miejsce piekielnym, gdy¿ na powierzniê wydostaje siê wrz¹ca woda z zamarzniêtych Ÿróde³ w ziemi.

Huacachina, Peru Miejsce to wygl¹da jak oaza wybudowana dooko³a malutkiego jeziora na peruwiañskiej pustyni. Aby dostaæ siê w to miejsce, musisz skorzystaæ z oferty autobusowej. Wioska jest na tyle malutka, ¿e przejœcie z pocz¹tku na koniec wioski zajmie ci zaledwie kilka minut. Oprac.ms


WYDARZENIA POLONIJNE

www.tygodnikprogram.com

Rajdowy bankiet Zapraszam wszystkich na imprezê „FETELA RALLY TEAM ANNUAL BANQUET” To pierwszy doroczny bankiet o charakterze sportowym. W ten sposób chcê podziêkowaæ wszystkim sponsorom oraz ka¿demu, kto przyczyni³ siê do naszego sukcesu w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Amer yki 2014, w któr ych zajêliœmy 9 miejsce w klasyfikacji generalnej. Równie¿ chcê przedstawiæ program na kolejny rajdowy sezon 2015.

W cenie biletu - $60 ka¿da osoba ma zapewnione miejsce siedz¹ce przy 10-osobowych stolikach, pe³ny obiad, deser, s³odki stó³, przek¹ski oraz ciep³y posi³ek o pó³nocy. Na ka¿dym stole jedna butelka dobrego alkoholu. Bar bêdzie ca³y czas czynny, w którym bêdzie mo¿na zakupiæ co tylko dusza zapragnie. Wœród zaproszonych goœci zobaczymy Macieja Wis³awskiego, Andrzeja Go³otê, Przemka Maciejewskiego, Patrycjê Miku³a-Król, Juliê Szumny oraz Paw³a Figlewicza. Czas umil¹ nam zespo³y Profusion i PlayWood oraz DJ Majk. Nie zabranie licytacji cennych rzeczy, loterii fantowej z super nagrodami oraz innych atrakcji. Dochód z bankietu zostanie przeznaczony na dofinansowanie nowszego modelu rajdowego subaru, który jest ju¿ w trakcie budowy i mam nadziejê, ¿e uda nam siê nim wystartowaæ od trzeciego rajdu w sezonie 2015.

24.01.2015 godz. 6.30 - Janosik (9126 S Roberts Rd, Hickory Hills IL).

Piotr Fetela (Fetela Rally Team) Nr 3 PROGRAM 25-31 stycznia

21


PORADY Dady!

Szukasz szczerej odpowiedzi na nurtuj¹ce Ciê kwestie? Nie masz kogo zapytaæ? Porady Dady s¹ odpowiedzi¹ na Twoje problemy. Tu dowiesz siê prawdy! Nie potrafiê powiedzieæ NIE i przez to jestem wiecznie wykorzystywana. Znajomi i rodzina wiedz¹ o mojej s³aboœci, dlatego najwiêcej obowi¹zków przy organizacji rodzinnych czy przyjacielskich spotkañ spada na mnie. Mam dobre serce i lubiê pomagaæ, ale przez to nie mam czasu dla siebie. Czêsto chodzê niewyspana, popadam w k³opoty w pracy, itp. Wiem, ¿e powinnam nauczyæ siê asertywnoœci, ale nie potrafiê. Czy jest jakieœ inne wyjœcie? Jak nauczyæ siê mówiæ nie, gdy ktoœ o coœ prosi.... Ula Droga Ulo, w dzisiejszych czasach chwali siê mieæ dobre serce, ale jak przekona³aœ siê na w³asnym przyk³adzie ludzie to bardzo chêtnie wykorzystuj¹. Dlatego, aby nie daæ siê ci¹gle wykorzystywaæ, musisz przyj¹æ postawê asertywn¹. Nadal byæ osob¹ mi³¹ i serdeczn¹, ale musisz zdecydowanie umieæ powiedzieæ NIE. Nikt nie ma prawa nadu¿ywaæ czyjejœ dobroci, a w obecnych czasach wokó³ nas, wœród nawet najbli¿szych nam osób znajduje siê wiele harpii, które tylko czyhaj¹, by siê nami wys³ugiwaæ. Zdecydowanie i bez obaw staw temu czo³o i z uœmiechem na ustach, aczkolwiek konsekwentnie odmawiaj wykonywania czynnoœci, które s¹ ci narzucane. Naucz siê ¿yæ dla siebie. Dada Kolumna Porady Dady nie jest prowadzona przez licencjonowanych lekarzy/psychoterapeutów. W kolumnie tej znajdziesz osobist¹ refleksjê czy te¿ poradê na drêcz¹ce ciê pytania. To tak, jakbyœ siedzia³/a z przyjació³k¹/elem na kanapie przy kawie czy piwie... Piszcie polishmedia@yahoo.com lub na adres redakcji 5122 W. Belmont Ave., Chicago, IL 60641

22 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

TERAPEUTA RADZI

www.tygodnikprogram.com

Bez wyjœcia To chyba jeden z wiêkszych b³êdów pope³nianych przez ludzi, którzy znaleŸli siê w tzw. sytuacji bez wyjœcia. U¿ywanie tego sform³uowania powinno byæ zakazane. Nie ma sytuacji bez wyjœcia. S¹ tragedie, które trudno wyt³umaczyæ, s¹ bol¹czki, którymi ¿yjemy, s¹ nieszczêœcia, które po prostu siê nam przytrafiaj¹. Ka¿da sytuacja, nawet ta wydaj¹ca siê nam w danym momencie jako „bez wyjœcia”, ma wyjœcie. Wystarczy, ¿e zaczniemy zmieniaæ stan rzeczy. Wystarczy, ¿e zaczniemy wdra¿aæ nowy plan, a “sytuacja bez wyjœcia” ulega zmianie. Oto jak poradziæ sobie w “sytuacjach bez wyjœcia”: 1. Pamiêtaj, ¿e ten stan jest tylko tymczasowy

6. ¯ycie to podró¿

Podró¿uj jak najwiêcej, patrz w przyTylko œmieræ jest nieodwracalna. Nie sz³oœæ planuj¹c kolejne eskapady. Siwa patrz na to, kto jest winien zaistnia³ej sytuacji tylko jak z niej wyjœæ.

2. Sta³o siê i koniec

Nie prze¿ywaj w nieskoñczonoœæ, bo to do niczego nie prowadzi. Skup siê na dniu jutrzejszym i planie na poprawê sytuacji.

3. „Sytuacje bez wyjœcia”

To nic innego, jak twój mózg mówi¹cy ci koniec. Czas na zmianê, nie ma tu ju¿ czego szukaæ.

4. Zmiany nie s¹ ³atwe

Ale potrzebne. Dziêki nim brniemy do przodu, rozwijamy siê, spe³niamy siê.

5. Nie kieruj siê opini¹ innych

Nikt nie jest w stanie postawiæ siê w 100% w twoich butach wiêc ¿adna opinia nie powinna kierowaæ twoim ¿yciem oprócz twojej. Ty wiesz najlepiej co robiæ, w którym kierunku pod¹¿aæ. A to czy siê ruszysz we w³aœciwym kierunku to ju¿ inna sprawa.


www.tygodnikprogram.com

FINANSE

Bud¿et twój przyjaciel Niektórych samo s³owo bud¿et doprowadza do stanu przedzawa³owego. ¯yæ wed³ug wczeœniej zaplanowango bud¿etu? A co jeœli mam bardzo wa¿ny wydatek? A tak w³aœciwie to jak ten bud¿et nawet zaplanowaæ? Jest to ³atwiejsze ni¿ by siê wydawa³o. Mo¿e powinniœmy zacz¹æ od tego, co kryje siê pod s³owem bud¿et. Otó¿, to nic innego jak planowanie wydatków w przysz³oœci. Ale aby móc zaplanowaæ przysz³oœæ trzeba znaæ teraŸniejszoœæ. Zanim zabierzemy siê za planowanie bud¿etu, musisz wiedzieæ ile zarabiasz i ile wydajesz na sta³e oraz jednorazowe wydatki. Wydatki sta³e to takie, które powtarzaj¹ siê co tydzieñ lub miesi¹c. To op³aty za czynsz, po¿yczkê, œwiadczenia – gaz, woda, œwiat³o, samochód, wydatki na paliwo, ubezpieczenie, jedzenie jak równie¿ “rozrywkê”. Cokolwiek p³acisz regularnie, mo¿e masz za³o¿one konta emerytalne lub szko³ê dla dzieci. Niektóre wydatki jednorazowe równie¿ mo¿na przewidzieæ: wymiana oleju, fryzjer, coroczna wizyta u lekarza. Zdania s¹ podzielone na temat ubrañ, wakacji, prezentów na urodziny czy œwiêta. Niektórzy twierdz¹, ¿e s¹ to wydatki tak nieregularne, ¿e nie jesteœmy ich w stanie przewidzieæ. Ni¿ej podpisana z tym stwierdzeniem siê nie zgadza. Otó¿ jeœli wiesz ile zarabiasz równie¿ wiesz na ile ciê staæ na wydatki urodzinowo – œwi¹teczne, wakacje czy te¿ nowe ubrania. W tym wypadku warto zliczyæ ile w skali roku planujemy wydaæ na powy¿sze wydatki. W tym obliczeniu pomog¹ nam wydatki dokonane w roku poprzednim. Oczywiœcie nie bêd¹ to obliczenia dok³adne, co do centa, ale dadz¹ nam zarys czego siê spodziewaæ.

Ca³kowit¹ kwotê dzielimy na 12 miesiêcy i dodajemy to do comiesiêcznych wydatków. Nieprzewidywalne wydatki to nag³a choroba, zepsuta lodówka, czy te¿ naprawa auta. Aby pokryæ te wydatki potrzebujemy zasiliæ fundusze na tzw. fundusz awaryjny. I w ten sposób po³owa pracy ju¿ za nami. Na kartce papieru mamy spisane ile zarabiamy - netto, ile wydajemy na sta³e i jednorazowe wydatki oraz ile pieniêdzy zostaje nam na koniec miesi¹ca. Zak³adaj¹c, ¿e po powy¿szych obliczeniach twój miesiêczny stan konta zostaje na plusie, pieni¹dze, które pozostaj¹ w twoim posiadaniu powinny zostaæ podzielone wed³ug nastêpuj¹cej formu³y: 50% - powinno pójœæ na konta oszczêdnoœciowe 30% - fundusz awaryjny 20% - dodatek do nieregularnych wydatków lub ekstra sp³ata po¿yczki czy kart kredytowych. Jeœli po pierwszych obliczeniach (zarobek minus wydatki) jesteœ na minusie to definitywnie czas obci¹æ wydatki oraz zainteresowaæ siê dodatkowym dochodem. Karty kredytowe nie bêd¹ finansowaæ twojego ¿ycia w nieskoñczonoœæ. W budowie bud¿etu pomog¹ ci takie programy komputerowe jak: Mint, Quicken, BudgetPulse, AceMoney, MicrosoftMoney. Pelagia

Nr 3 PROGRAM 25-31 stycznia

23


ROZRYWKA

www.tygodnikprogram.com

KRZY¯ÓWKA Budynek ogrodowy

2

¯eglowa³ na niej Noe

... Bajor, aktor

Dyrygent z Wiednia

Np. naftowa

Rozpuszczalnik t³uszczów

Baba - ....

4

1

Wartoœciowy papier

6 Bicz

5 Odprawia w koœciele

Rozwi¹zania z bie¿¹cego numeru nale¿y nadsy³aæ do 3-go lutego 2015 roku na kartkach pocztowych pod adresem redakcji: 5122 W. Belmont, Chicago, IL 60641. OdpowiedŸ do #51: CHE£M¯A. Litery z pól oznaczonych cyframi, utworz¹ rozwi¹zanie. Nagrodê za rozwi¹zanie krzy¿ówki z #51 wylosowa³ pan Bronis³aw Antyk z Chicago. Nagroda, gad¿et ufundowany przez itvn do odebrania w biurze tel.773.286.5990. Gratulujemy!!!

Ropucha

HUMOR U lekarza. - Pali Pan? - Nie - Pije Pan? - Nie. - Co siê Pan tak cieszy, i tak coœ znajdê. - Pociesza lekarz.

3

QUIZ

Dziêki uprzejmoœci Zygmunta Sz.

Kto to powiedzia³?

24 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

4. a. b. c. 5. a. b. c. 6. a. b. c.

"Koœci zosta³y rzucone" Oktawian August Juliusz Cezar Kaligula "Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemo¿liwych" Napoleon Bonaparte Józef Pi³sudski W³adyslaw Anders "Myœlê, wiêc jestem" Kartezjusz Seneka Sokrates

Odpowiedzi: 1.c, 2.a, 3.a, 4.b, 5.a, 6.a

1. "Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdziêcza³o tak wiele, tak nielicznym" a. Abraham Lincoln b. Jerzy Waszyngton c. Winston Churchill 2. "Niech zst¹pi Duch Twój! Niech zst¹pi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!" a. Papie¿ Jan Pawe³ II b. Papie¿ Franciszek c. Papie¿ Benedykt XVI 3. "Byæ zwyciê¿onym i nie ulec to zwyciêstwo, zwyciê¿yc i spocz¹æ na laurach to klêska" a. Józef Pi³sudski b. Roman Dmowski c. Jan III Sobieski


www.tygodnikprogram.com

KINO

Mortdecai

2015, USA, Komedia, akcja Re¿:David Koepp Obsada: Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Olivia Munn, Jeff Goldblum, Paul Bettany, Aubrey Plaza Mortdecai wœród p³ci piêknej znany jest ze swego uroku oraz najbardziej zniewalaj¹cego w¹sa na Wyspach Brytyjskich. Pewnego dnia wpada na trop zaginionego obrazu Goi zawieraj¹cego wskazówki pozwalaj¹ce przej¹æ konto bankowe pe³ne zrabowanego z³ota. Apetyt na skarb ma jednak tak¿e rosyjski oligarcha, amerykañski miliarder i pewien tajemniczy terrorysta. Najwiêkszym rywalem Mortdecaia oka¿e siê jednak jego dawny kolega, a obecnie agent wywiadu Alistair Martland, który ma chrapkê nie tylko na obraz Goi, ale tak¿e na piêkna ¿onê Charliego – Johanne.

99 ABSURDÓW

Absurd Nr 89

ROZRYWKA

NO¯EM I WIDELCEM

Kopytka - 1,25 kg ziemniaków - 2 szklanki m¹ki pszennej - 2 jajka - sól Ugotuj ziemniaki w osolonej wodzie, odcedŸ je i odparuj. Gdy przestygn¹, przepuœæ przez maszynkê, prze³ó¿ na stolnicê, zrób w œrodku do³ek, wbij jajka, 2/3 przesianej przez sitko m¹ki oraz szczyptê soli. Zagnieæ ciasto. Podziel na czêœci i prze³ó¿ do miski. Na posypanej pozosta³¹ m¹k¹ stolnicy z ka¿dej czêœci ciasta utocz wa³eczki, lekko sp³aszcz i ostrym no¿em pokrój na ukoœne kopytka. Wrzucaj partiami do posolonego wrz¹tku i gdy wyp³yn¹ na wierzch, gotuj je oko³o 2-3 minuty.

Prawo koœcio³a rzymsko-katolickiego zakazuje homoseksualistom malowania œwiêtych obrazów.

UCZ SIÊ Z NAMI

Angielski z wy¿szej pó³ki Take someone to task If you take someone to task, you scold them for something they have done wrong. Take someone to the cleaners If someone is taken to the cleaners, they are cheated, defrauded or lose a lot of money. Take someone to the woodshed If someone is taken to the woodshed, they are punished for something they have done.

Nr 3 PROGRAM 25-31 stycznia

25


ROZRYWKA

ZAPROGRAMUJ SOBIE TYDZIEÑ

HOROSKOP Baran (21.03 – 19.04)

iTVN POLECA:

Odczujesz przyp³yw energii i witalnoœci. Bêdziesz nadzwyczaj asertywny i nastawiony na sukces. Jeœli szukasz drugiej po³ówki, to daj sobie czas.

Nowy Gad¿et program

Byk (20.04 – 20.05)

29 stycznia, czwartek, 15:15

Bêdziesz mia³ sporo energii, ale mo¿liwe, ¿e trzeba bêdzie poœwiêciæ rodzinê i bliskich dla pracy. Mo¿esz czuæ siê nieco rozdarty.

Czy trójko³owy rowerek mo¿e staæ siê zabawk¹ dla doros³ego faceta? Czy drony to sprzêt jedynie dla profesjonalistów? Kuba Klawiter, znawca i prawdziwy koneser tematu, przedstawi rzetelne i niesztampowe spojrzenie na wszelkiej maœci urz¹dzenia dla sportowców, ogrodników, amatorów ekstremalnych wra¿eñ, smakoszy, melomanów, czyœciochów, domatorów i nie tylko. Na pó³kach sklepowych a¿ roi siê od gad¿etów, warto wiêc wiedzieæ, które wybraæ, a od których trzymaæ siê z daleka. Dziêki najwymyœlniejszym sprawdzianom widzowie programu TVN Turbo "Nowy Gad¿et" dowiedz¹ siê, co jest warte uwagi. Kuba Klawiter zaprezentuje nowinki ze œwiata technologii i elektroniki, sprzêty, o których istnieniu nawet Pañstwo nie œnili, i pomys³y na nowe zastosowanie dobrze znanych przedmiotów.

BliŸniêta (21.05 – 21.06)

Materia³y TVN TURBO

POLSAT2 POLECA:

13 Posterunek serial, odc.18

25 stycznia, niedziela, 13:45 13 Posterunek odwiedza wojskowy, z którym Czarkowi rozmawia siê dosyæ ciê¿ko. W koñcu jednak policjant dowiaduje siê, ¿e goœæ prosi o poradê, gdy¿ jeden z jego podw³adnych od jakiegoœ czasu ci¹gle siê drapie. Zofia po obejrzeniu ¿o³nierza stwierdza, ¿e ten ma pch³y i najlepszym lekarstwem bêdzie k¹piel. Wojskowi odchodz¹, niestety zostawiaj¹ pch³y, które atakuj¹ wszystkich po kolei, pocz¹wszy od Czarka i Zofii. Przybyli w³aœnie Stêpieñ i Kasia informuj¹, ¿e zaczepili i zdenerwowali cz³onków rosyjskiej mafii, którzy wkrótce przybêd¹ na posterunek z odwetem... TV POLONIA POLECA:

Dopisze ci dobry humor, ale zadbaj o zdrowie. W pracy potrzebna ci bêdzie dyscyplina i porz¹dek. Nie odk³adaj wa¿nych spraw na potem.

Rak (22.06 – 22.07)

£atwiej ci bêdzie pokonywaæ codzienne wyzwania. Wzroœnie twoja si³a przebicia i pewnoœæ siebie. Samotni bêd¹ mieli szansê na flirty.

Lew (23.07 – 22.08)

WeŸ siê do roboty i nadrób zaleg³oœci. Jeœli masz du¿o pracy i nie radzisz sobie, podziel siê obowi¹zkami z innymi.

Panna (23.08 – 22.09)

Skoncentruj siê na obowi¹zkach i panuj nad sytuacj¹. Dziêki pracowitoœci wykonasz z ³atwoœci¹ wszystko, co zaplanowa³eœ.

Waga (23.09 – 22.10)

Bêdziesz siê teraz bardzo mocno skupiaæ na finansach i w zwi¹zku z tym na pracy. Wiele osi¹gniesz, ale to bêdzie wymaga³o koncentracji.

Skorpion (23.10 – 21.11)

Pod¹¿asz we w³aœciwym kierunku. Poprawi siê twoje samopoczucie i odzyskasz optymizm. To dobry czas na rozwój kariery.

Strzelec (22.11 – 21.12)

Dbaj o siebie i nie przemêczaj siê, jeœli nie musisz. W pracy najlepiej by³oby, gdybyœ móg³ zrobiæ sobie wolne.

Kozioro¿ec (22.12 – 19.01)

Ojciec Mateusz serial, odc. 103 Fatalna Diagnoza

Odczujesz przyp³yw energii. Wszystko zacznie siê uk³adaæ po twojej myœli. Napêdza ciê ambicja i chêæ wspiêcia siê na szczyt.

27 stycznia, wtorek, 19:45

Wodnik (20.01 – 18.02)

Mateusz dowiaduje siê, ¿e znajomemu antykwariuszowi zaoferowano rzadkie starodruki. Posiadaczem takich ksi¹g jest miejscowy kolekcjoner, profesor Kotoñski. Profesor znikn¹³, a nale¿¹ce do niego starodruki chce sprzedaæ z³odziej. Nocul odkrywa, ¿e tu¿ przed znikniêciem Kotoñski zmieni³ testament, dziel¹c maj¹tek pomiêdzy dwóch synów, a swój ksiêgozbiór ubezpieczy³ na milion z³otych. Do œledztwa w³¹cza siê Pluskwa…

26 PROGRAM www.tygodnikprogram.com

W pracy mo¿liwe konflikty, dlatego unikaj konfrontacji. Bêdziesz mia³ mnóstwo energii. Nie przesadzaj z pewnoœci¹ siebie.

Ryby (19.02 – 20.03)

Bêdziesz siê œwietnie czu³. Poprawi siê twoje zdrowie, wzroœnie pewnoœæ siebie i wewnêtrzne przekonanie co do celów ¿yciowych.

Profile for www.polishweeklyprogram.com

Tygodnik Program #3  

Tygodnik Program #3

Tygodnik Program #3  

Tygodnik Program #3

Profile for waxio
Advertisement