Page 1

Aftermarket guide imool contact lenses ก่ อนจะซื้อต้องรู้ 1.คอนแทคเลนส์เป็ นเครื่ องมือแพทย์Class-III แนะนำให้ซ้ือและใช้ภำยใต้กำรแนะนำของผูเ้ ชี่ยวชำญ 2.ก่อนจะสัง่ ซื้อimoolคอนแทคเลนส์

แนะนำให้คุณไปที่ร้ำนขำยแว่นตำหรื อคลินิกตำทำกำรตรวจสอบแบบมือ

อำชีพ ยืนยันผลและกำรใช้ปลอดภัยของคุณ

3.สัง่ ซื้อเครื่ องมือแพทย์ที่ใช้เอง กรู ณำอ่ำนคำแนะนำผลิตภัณฑ์อย่ำงละเอียดหรื อซื้อและใช้ภำยใต้กำรแนะนำของ บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 4.ผลิตภัณฑ์น้ ีใช้เฉพำะกับผูป้ ริ โภค กรู ณำผูบ้ ริ โภคปรึ กษำกับผูข้ ำยและเรี ยนรู ้วธิ ีกำรใช้และกำรดูแลก่อนจะสัง่ ซื้อ เปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้ำ 5.ปั ญหำคุณภำพของneoคอนแทคเลนส์เอง:ปั ญหำแบบเกิดกำรสูญเสี ยในทำงกำรขนส่ง สำมำรถคืนของได้ เพื่อ ได้เปลี่ยนหรื อคืนของอย่ำงรวดเร็ว โปรดติต่อผูบ้ ริ กำรลูกค้ำก่อน 6.ในสถำนกำรณ์ที่ยงั ไม่เปิ ดของแล้วไม่มีผลกระทบต่อของกำรขำยต่อ ทำงเรำสนับสนุนเปลี่ยนและคืนของโดย ไม่ตอ้ งเหตุผลใดๆภำยใน 7 วัน ผูบ้ ริ โภคจ่ำยค่ำส่งเอง


คำแนะนำโลจิสติกส์ 1.เปิ ดตัวกล่องและตรวจสอบสิ นค้ำ ตรวจสอบสิ นค้ำหน้ำพนักงำนโลจิสติกส์ ตตรวจดูวำ่ บรรจุภณั ฑ์ดำ้ นนอก สมบูรณ์หรื อไม่ เป็ นบรรจุภณั ฑ์พิเศษสำหรับเครื อข่ำย Southeast Medical Networkหรื อไม่ ใบลอจิสติกถูกต้อง หรื อไม่ เปรี ยบเทียบรำยกำรกำรบริ โภคของผูซ้ ้ือว่ำ จำนวนล็อตที่ระบุ ชื่อสิ นค้ำและจำนวนสิ นค้ำถูกต้องหรื อไม่ มี กำรกดขี่โลจิสติกส์แสดงหรื อไม่ หำกมลพิษเกิดควำมเสี ยหำยสถำนกำรณ์เหล่ำนี้ควรถูกปฏิเสธ 2.กล่องบรรจุภณั ฑ์สินค้ำบรรจุถงุ ลมและวัสดุบรรจุภณั ฑ์อื่น ๆ สำมำรถเก็บไว้ และนำมำใช้เมื่อกลับมำ 3.เมื่อตรวดสอบสิ นค้ำหน้ำลอจิสติกส์ หำกพบว่ำสิ นค้ำเกิดจำกควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้นโดยบริ ษทั ของเรำ โปรด ติดต่อเจ้ำหน้ำที่บริ กำรลูกค้ำของเรำเมื่อลงชื่อเข้ำใช้(freshlookคอนแทคเลนส์)

Aftermarket guide imool contact lenses  

1.??????????????????????????????Class-III ???? ??????????????????????????? ???????????????? 2.??????????????imool??????????? ???? ?????????...

Aftermarket guide imool contact lenses  

1.??????????????????????????????Class-III ???? ??????????????????????????? ???????????????? 2.??????????????imool??????????? ???? ?????????...

Advertisement