Page 1


Cover what do you eat for lunch?

Love corner

Heath Me // Understand

Where Eat

05 06 07 08

14

16 17 18 19 20

22

GULF GAZINE 05 TEL : 085-429 2220 http://www.facebook/gulfgazine.com

EDITOR TALK // Contene // Cartoon

Entertainment - Music & Product

Entertainment - Movie & Book

Do It Yourself

Events SaKit Thing

Cover what do you eat for lunch?

Gulf No More // Gulf Poll

Editor Talk

Editor - Com art

LIKE www.facebook/gulfgazine.com

085-429 2220

Content

03


äÃ Ð Í Ó è ËÁ

ä

Ñé¹ ¹ § ‹ Ò ´ŒÍÂ

You are what you e a

t

GULF POLL

You are what you eat.

"

100 " ËÃ×Í "

"

GULF NO MORE // POLL

05


EVENTS 26/06/55

Events

23/07/55

06


SaKit Thing

Tel: 085-429 2220

07


08

Cover What Do You Eat For Lunch?


LET GO!


àÁ¹Ùà´ç´ : ¢ŒÒÇ˹ŒÒ໚´, ¢ŒÒÇËÁÙá´§, ¢ŒÒÇËÁÙ¡Ãͺ, ¢ŒÒÇÁѹ䡋 ,¢ŒÒÇ¢ÒËÁÙ, ºÐËÁÕèà¡ÕêÂÇ໚´Â‹Ò§

àÁ¹Ùà´ç´ ΋ͧ¡§äÊŒ

Cover GWhat Do You Eat For Lunch?

äÊŒà¼×Í¡, äÊŒàËç´ËÍÁ,

10

àÁ¹Ùà´ç´ ¢ŒÒÇËÁÙá´§ ¢ŒÒÇËÁÙ¡Ãͺ ¢ŒÒÇ¢ÒËÁÙ


Cover What Do You Eat For Lunch?

11


12

Cover What Do You Eat For Lunch?


Cover What Do You Eat For Lunch?

13


粿條 (guǒ

Cover What Do You Eat For Lunch?

໚¹Âѧ䧡ѹºŒÒ§¡ÑºÃŒÒ¹½Ò¡·ŒÍ§ª‹Ç§à·Õ觷ÕèàÃÒ¹ÓÁÒ½Ò¡¡Ñ¹ ¼ÙŒà¢Õ¹äÁ‹ÍÂÒ¡¨Ðà´Ò¾‹ÍºŒÒ¹áÁ‹ºŒÒ¹Ç‹Ò¶Ù¡ã¨¡Ñ¹ÃÖà»Å‹Ò ᵋ¢³Ð·Õè¹Ñè§à·Õ¹

14


by Å١͌͹

“ÃÑ¡µÑÇàͧàÂÍÐ æ ¶ŒÒÇѹ¹ÕéËÑÇ㠨͋͹áÍ

ÇÔè§ä»¡Í´áÁ

Love corner

‹·Õ躌ҹ

16


DIY Do-it-yourself by...OH NewFlora

. . . LOVE MOM

1.

2.

1. ´Í¡¡ØËÅÒº ÊÕ¢ÒÇ 2. ãºËÙªŒÒ§ 3. ÃÔººÔé¹ÊÕ¿‡Ò 4. Ê¡ç͵෻ãÊ ¹Ó´Í¡¡ØËÅÒº¢ÒÇ 1 ´Í¡ ÁÒÇÒ§º¹ãºËÙªŒÒ§ 3.

4.

㪌ʡç͵෻ãÊÃÑ´·Õ行ҹ´Í¡ áÅÐãºËÙªŒÒ§ãËŒÁÒÃÇÁ¡Ñ¹

5.

ÃǺãºËÙªŒÒ§«ŒÒÂáÅТÇÒãËŒÁÒÃÇÁ¡Ñ¹ ãËŒàËÁ×͹¡ÃÇÂáÅеԴʡç͵෻ãÊ

ãËŒÊǧÒÁ

Do It Yourself

17


Entertainment - Movie & Book

R DVD evie

18

NE

pd WU w

ate


á¹Ð¹Ó à¾Å§à¾ÃÒÐ à¾Å§ãËÁ‹

Entertainment - Music & Product

19


20

Heath Me


ʶҺѹ¡Ç´ÇÔª Ò â¨¹Ò¸Ò¹’Ê

Facebook/OH New Flora


ÁÒáÅŒÇ....ÁÒáÅŒÇ ¨ŒÒ... GULF GAZINE ¡ŒÒÇࢌÒÊÙ‹©ºÑº·Õè 6 áÅŒÇ WHERE EAT

Where Eat

·Ò¹ÍÐäáѹ´Õ

22

WHERE EAT ·Ò¹ÍÐäáѹ´Õ


Coffee

¡Ãا෾Ï

BAANTOON COFFEE 034-423433

07.00 ¹. - 20.00 ¹.

www.facebook.com/baantooncoffee

085-429 2220


06 what do you eat for lunch?  
06 what do you eat for lunch?  

gulfgazine06

Advertisement