Page 1


Poll

05 06 07 08

13 14 16 17 18 19 20 22

GulfGazine@gmail.com

090-565-4574, 084-541-5559

EDITOR TALK // Contene // Cartoon

Where Eat

Heath Me

Entertainment - Music & Product

Entertainment - Movie & Page

Do It Yourself

Love corner

Law & Life // Maha-arai? Maha-chai!

Cover Bicycles

Cover Bicycles

Events SaKit Thing

Gulf No More

Editor Talk

Porto Chino

www.facebook/gulfgazine.com

Content

03


GULF POLL

(Porto Chino)

Port of China

100

GULF NO MORE // POLL

www.facebook.com/

05


EVENTS

Events

12-13/1/2556 Porto Chino Junior Soccer Cup 2013 à¹ÃÁÔµ¾×é¹·ÕèÅÒ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅÒ§

06

20/3/2556 The First Starbucks LEED GOLD store

11-17/2/2556 Love is All Around


SaKit Thing

.....................................

Tel: 085-429 2220

07


¾ÍÃⵌ ªâÔ¹‹ ‘ËÒŒ§àÁÍק·Ò‹ ÁËÒªÂÑ’

Porto Chino

Cover Porto Chino

“Port of China”

08

PORTO CHINO “ ”


6 ¼ºŒÙÃËÔÒà ¡ºÑ 6 Ó¹ÂÔÒÁ ¾Íà ⵌ ªâÔ¹‹

K’ÊàØ·¾

໹ š ʶҹ··Õ ÃÕ ÊŒÙ¡Ö¼¡Ù¾¹ Ñ ÍÂÒ¡«Í× ÍÐäà ÍÂÒ¡¹´ Ñ à¾Í× ¹ ¡¹¡Ö¶§Ö ໹ š ͹ Ñ ´ºÑáá ¹¡ÖÍÐäÃäÁÍ‹Í¡ ¡Â§ÑÍÂÒ¡ÁÒ ÁÒà´¹ Ô àŹ ‹ ´¹ Ù ¹ ‹Ù ´¹ Ù Õ

K’ÈÃÒǵ Ø Ô

K’à¹Í × §ºÞ Ø

ºÞ Ø µÒ¹¹·

໹ š ÁÍÅÅ·ÊÕ Ç·ÊÕ ´ Ø ·àÕ Âà˹ʶһµ˜Â¡ÃÃÁ ·ÊÕ Ç§ÒÁ ໹ š ··Õ ãÕ ªÊ‹ÓËÃºÑ ¹ã¹ Ãͺ ÃÇÑ à»¹ š ¹´ Ñ ¾º·ÊÕ Ç·ÊÕ ´ Ø ÊÓËúѹ¡Ñà´¹ Ô ·Ò§ ·¨Õ Ðà´¹ Ô ·Ò§ä»ÀÒ ãµŒ ໹ š ÇÒÁÀÁÙãÔ¨ ¢Í§ ¹¨§ÑËÇ´ Ñ ÊÁ·ØÃÊÒ Ã(ÊÓËúѾ¹Õ Ð) ໹ š ÁÍÅÅ·àÕ ·Ë‹ÁÒ¡ æ

K’Èà Ծ Ô §É

»Þ ˜ ÞÒÊÒ Ã

K’à¾Á Ô à¡ÂÕõÔ

ÊÁºÃÙ³

໹ š ·Ò‹á˧‹ ÇÒÁ梯 ÇÒÁʹ¡Ø ÇÒÁÁ§Ñ §Ñ ໹ š ½Ò¡½§›˜¢Í§ ÇÒÁÊÁºÃÙ³¾¹ Ù Ê¢Ø à»¹ š ¨´ Ø ¹´ Ñ ËÁÒ¢ͧ ¹à´¹ Ô ·Ò§ áÅÐáËŧ‹¾º»Ð¢Í§ ¹·ÍŒ§¶¹Ô 㹡ÒèºÑ¨Ò‹ÂãªÊŒÍ ·Ò§ÍÒËÒôÁ× ¡¹ Ô

š ȹ Ù ÂÃÇÁ Porto Chino ໹ ¢Í§ ¹ÁËÒªÂÑ à»¹ š landmark ··Õ ÓãËŒ ¹Ã¨ŒÙ¡ÑÊÁ·ØÃÊÒ ÃÁÒ¡¢¹Ö

K’¾Í¾Å

˹ Ø à¨ÃÞ Ô

ÊÓËúѼÁ Á¹ Ñ Í׼ŧҹ ·àÕ »¹ š ÀҾšÑɳ·´Õ Õ ¢Í§ªÒǨ§ÑËÇ´ Ñ ÊÁ·ØÃÊÒ Ã

⾸àÔ¾ÂÕ÷ͧ

¾¹ Ù ÅÐÍÍ

¾ÍÃⵌ ªâÔ¹‹ Í× Port of China ËÃÍ× ·Ò‹¨¹ Õ à»¹ š ÊÞ Ñ Å¡Ñɳ¢Í§ªÒÇÁËÒªÂÑ ¹·ÍŒ§¶¹Ô ໹ š ·«Õ §Ö ÁÕ ÇÒÁÊÓ Þ Ñ ÁÒ¡·§Ñ ã¹Í´µÕáÅл¨˜¨ºØ¹ Ñ

” (Porto Chino) (Porto Chino) Lifestyle Mall 2 . 25

500

Porto Chino

D LAND

“ ”

6 400

(Porto Chino)

200

15

2 10,000

Porto Chino Cover Porto Chino

“Harbor of Join”

Porto Chino

09


Cover Porto Chino

Directory

10


Cover Porto Chino

11


ÃÇ‹ÁÊÁѼÊÑ»ÃÐʺ¡Òó ÇÒÁʢءº Ñ Porto Chino ä´áŒÅnjǹ Ñ ¹Õ ËÃÍ×ÊÒÁÒö Êͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÂÕ´à¾ÁÔ àµÁÔ ä´· Œ Õ â·Ã. 1793

Porto Chino !!

Cover Porto Chino

Porto Chino

13


, Law & Life â´Â ·Ò‹¹ ๵ôÒÇ Á⹸ÃÃÁ¡¨Ô ¼¾ ŒÙ ¾ Ô Ò¡ÉÒÃͧËÇÑ˹ҌÈÒÅ ¨§ÑËÇ´ Ñ ÊÁ· Ø ÃÊÒ Ã

,

¡ÒÃàÃÁ Ô µ¹ Œ ¿Í‡§ ´Õ ¨Ð¿Í‡§·È Õ ÒÅã´

)

)

á¹Ç Ô´ “´Õ䫹” Porot Chino!

ÁÒËÒ äà ÁËҪѠ! Maha-arai ? Maha-chai

“Port of China”

¹.¹ØÁ ‹ ¹Á èÔ

“ “Drive Thru” STARBUCKS

? “

” Porto Chino

LEED GOLD “

” ?

................

Law & Life // Maha-arai? Maha-chai!

14

” ”

Fabric roof kiosk drop off

mini shop

.


by Å١͌͹

“ªÕÇÔµà¢ÒãËŒà¢Ò ‹ ‹Ò äÁ‹ãªÇ

¨Ñ´¡ÒÃ

àͧ´Õ¡ Ç

¾Íà˧ Ò ¡Á ç ÒËÒ¡ Ñ ¹

‹Ò

Love corner

by DuO BrinG

16

ʹã¨Êͺ¶ÒÁ 085 666 6407 ËÃ×Í 086 992 9324 LINE id lookaonaon ¨ŒÒ


by Keaw & Kai Fuu

Summer DOG

3. ¡ÃÃä¡Ã 5. ´Ô¹ÊÍ


www.facebook.com/portochino Shopping/Retial

www.facebook.com/DLandclub Local Business


12 Porto Chino  

Gulf Gazine12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you