Page 1

“ LUMP SUM CM” “ HRCM HUMAN RESOURCE” FOR CONSTRUCTION MANAGEMENT


BID BOND Bid รองรั บการทํางานสําหรั บ engineer หรื อผู้เกี่ยวข้ อง ใน การเก็บข้ อมูลใบเสนอขาย ทัง้ หมดเก็บรายละเอียดลักษะงานงาน เจ้ าของงาน อย่ างครบถ้ วน ตัง้ แต่ วันเริ่มต้ นซือ้ ซอง ยื่นซองเสนอราคา ประกาศผล และ แจ้ งสถานะการประมูล โดยเก็บข้ อมูลทุกใบเสนอราคา นํามาเปรี ยบเทียบ ย้ อนหลังได้ Bond เก็บข้ อมูล Bid Bond , Performance Bond , Retention , Maintenance Bond , Advanced Payment Bond ตามยอดเงินวางประกัน ระยะเวลาวางประกันกําหนดวันเริ่มต้ น และ สิน้ สุด โดยสามารถเรี ยกคืนได้ ทุก Bonding ผ่ านระบบแจ้ งเตือน Mobile Application , Email , Line


TENDER ARCHIVE


COST CONTROL เมื่อชนะประมูลงาน หรือมีโครงการในมือแล้ ว จะเก็บรายละเอียดโครงการ ทัง้ หมด เป็ น Master เพื่อนําไปใช้ งานส่ วนที่เกี่ยวข้ อง ตัง้ แต่ ระยะเวลา ลักษณะงาน เจ้ าหน้ าที่ ผู้ดแู ล ผู้บริหาร คลังสินค้ า และการเบิกจ่ ายเงิน ระบบจะตัง้ ปริมาณงาน และงบประมาณ ที่ผ่านการอนุมัตใิ ห้ เรี ยบร้ อยจาก BOQ เป็ นตัวกําหนดต้ นทุนโครงการซึ่งสามารถล็อคหรื อไม่ ล็อค งบประมาณก็ได้ เพราะ ระบบสามารถ Revise งบประมาณได้ Planning แผนงานจะถูกกําหนด ตามรูปแบบ Work Schedule โดย Engineer และ Project Manager บริหารจัดการเรื่อง เวลา และต้ นทุน เพื่อให้ ได้ คุณภาพงานที่ดี และเก็บเงินได้ ตามสัญญา ตามเปอร์ เซ็นต์ งานที่เสร็จจริง โดยวัดผล การดําเนินงานโครงการจากกิจกรรมทัง้ หมดที่เกี่ยวข้ อง ไม่ ว่าจะเป็ น การใช้ วัสดุ คนงาน เครื่องจักร เงิน และเวลา ผลรวมค่ าของกิจกรรมทัง้ หมด จะช่ วยให้ ผ้ ูจัดการโครงการ วิเคราะห์ และวัดผลการ ดําเนินงานของโครงการในภาพรวมได้ ชัดเจนและถูกต้ อง แม่ นยํายิ่งขึน้ และนําไปจัดการเรื่อง Earned Value Analysis ได้


NEW PROJECT OPEN


PROJECT SITE ระบบบริหารจัดการ หน้ างานไม่ ว่าจะเป็ น การขอซือ้ การรับของ จัดการคลังสินค้ า การจัดการเครื่ องมือเครื่ องจักร การ จัดการคนงาน และผลงานผู้รับเหมาช่ วง การใช้ ระบบเงินสดย่ อย จนกระทั่งผลงานที่ต้องเบิกงวดงานกับผู้ว่าจ้ าง โดย รองรับการทํางานทุกตําแหน่ งงานในโครงการ ด้ วยวิธีง่ายๆ


DASHBOARD


PURCHASE REQUISITION ARCHIVE


PROCURE MENT วางแผนการจัดซือ้ จัดจ้ าง ด้ วยระบบการบริหารข้ อมูลที่ดี สามารถทําให้ เจ้ าหน้ าที่จัดซือ้ มีเวลา และ มีข้อมูลมากพอ สําหรั บจัดหาร้ านค้ าและวัสดุตาม วัตถุประสงค์ และสามารถบริหาร Leadtime ได้ Purchase รองรับการทํางานระบบจัดซือ้ ทัง้ ในรู ปแบบของการบริหาร วัสดุ บริหารร้ านค้ า โดยผ่ านการเปรียบเทียบตามเงื่อนไขราคาและข้ อตกลงการชําระเงิน ที่ดที ่ สี ุดให้ อัตโนมัติ การคํานวณราคาวัสดุจะคํานวณค่ าให้ ตามหน่ วยนับที่เลือก และ บริหารจัดการส่ วนลด เงื่อนไขการชําระเงินได้ ตามข้ อตกลงทุกรูปแบบ Sub-Contractor รองรั บเอกสารสั่งจ้ าง สัญญาจ้ าง ทุกรูปแบบ ไม่ ว่า จะเป็ นบุคคล หรือนิตบิ ุคคล คํานวณมูลค่ าจ้ างงานตามงวดสัญญา ตามผลงาน เปรียบ เทียงแผนงานจริง และดูภาพรวมการเบิกเงินงวดของผู้รับเหมาช่ วง เปรี ยบเทียบมูลค่ า งานทัง้ หมด สามารถหัก Advance Retention และค่ าใช้ จ่ายต่ าง ๆ ของผู้รับเหมา ระหว่ างงวดผลงานได้


DASHBOARD


ACCOUNT FINANC Account Payable บริหารจัดการค่ าใช้ จ่ายสํานักงานและโครงการ ทุก กรณี ไม่ ว่าจะเป็ น เงินสดย่ อย เงินทดรองจ่ าย จ่ ายชําระหนีร้ ้ านค้ าผ่ านการจัดซือ้ จ่ าย ชําระการสั่งจ้ างงานผู้รับเหมาช่ วง โดยแยกต้ นทุน และตรวจสอบที่มาของค่ าใช้ จ่ายแต่ ละ เรื่องได้ ก่อนทําเอกสาร และยืนยันการจ่ ายชําระ Account Receivable บริหารจัดการรายได้ ตามงวดงานโดยอ้ างอิง สัญญาจ้ าง และรายได้ อ่ ืนๆ General Ledger บริหารงบการเงินภายใต้ บริษัท และโครงการแบบ Multi โดยสามารถเรียกดูแบบแยกและรวมได้

Finance บริหารจัดการ แคชอิน แคชเอ้ าท์ รั บรู้ รายได้ และ ค่ าใช้ จ่ายจริง ตามเอกสารและข้ อมูลธนาคาร เพื่อตรวจสอบ แคชโฟล์ ก่ อนทํา การยืนยันการจ่ ายทุกครั ง้


ACCOUNT RECEIVABLE บันทึกใบแจ้ งหนีค้ ่ างวดงาน ( Invoice Progress)


ACCOUNT RECEIVABLE บันทึกใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี ( TAX INVOICE / RECEIPT)


APPROVE

บริหารจัดการระบบอนุมัตทิ ุกขัน้ ตอน ตามนโยบายของ บริษัท และโครงการนัน้ ๆ ไม่ ว่าจะอนุมัตติ ามลําดับบุคคลที่มี อํานาจ หรือ อนุมัตติ ามวงเงินที่ได้ รับมอบหมาย


PURCHASE ORDER APPROVE


EXECUTIVE รายงานบริหารแสดงรวมโครงการแยกโครงการ และรวมหรื อแยกบริษัท แบ่ งตาม Management System ซึ่งแยกให้ ตามการบริหารงานแต่ ละส่ วนงาน เช่ น ฝ่ ายโครงการ Project Management ฝ่ ายคลังสินค้ า Inventory Management ฝ่ ายจัดซือ้ จัดจ้ าง Procurement Management ฝ่ ายบัญชี Account Management ฝ่ ายบริหารระดับสูง Executive Management โดยสามารถดูได้ ตงั ้ แต่ วันเริ่มต้ นประมูลงาน และปิ ดจบโครงการ ตลอดจนเรี ยกคืนหลักประกันทุกกรณี


PROJECT STATUS OVERVIEW

Profile for Wavnapong Jiyi

LUMPSUMCM  

LUMPSUMCM  

Advertisement