Page 1

VGS

1960 - 2010

Vereniging Gepensioneerden Soerendonk

VGS

50jaar actief

met en voor ouderen


Bil ja

n ele

al - Kaarte b s r e Koziek - Diner - Z n - K a n g eg u n M e rt B

50jaar

VGS n to ch t

Vereniging Gepensioneerden Soerendonk

Exc

Gy sie mnasJeu de Boules Kiene ag - Vo tiek - Fietsen - nt - D lksdans - Eetpu

ur


Inhoudsopgave 5

7

8

11

17

32

Voorwoord bestuur

2

Oprichting

3

Eerste bestuur

4

Uit de begin jaren 60

5

De kerk

7

Eerste clublokaal

8

Huidig bestuur

9

Activiteiten 2000-2010 Vrijwilligers

1

VGS

10 t/m 34

35


B

Voorwoord bestuur este leden en dorpsbewoners,

50 jaar geleden werd net als op veel andere plaatsen in Nederland, ook in Soerendonk, een ouderenvereniging opgericht. Het doel van het oprichten van een ouderenvereniging was: Belangenbehartiging voor de leden maar zeker ook om de ouder wordende mensen ontspanning te bieden en ze zo actief deel te kunnen laten nemen aan allerlei activiteiten in Soerendonk en omgeving. De stuwende kracht achter het ontstaan van de huidige VGS was o.a. Arnold de Smet. In 1976 sloot de afdeling Soerendonk zich aan als lid van de Katholieke Bond van Ouderen in het bisdom `S-Hertogenbosch. In 1991 hebben we deze bond weer verlaten i.v.m. een forse verhoging van de bijdrage per lid aan deze bond. Tot op heden werken wij op eigen kracht en met inzet van een aantal vrijwilligers. Gezien de achter ons liggende jaren met een mooi resultaat. Soms werken wij samen met andere ouderverenigingen uit onze gemeente Cranendonck. Zoals de Dag van Ouderen met KBO Maarheeze en de Biljartcompetitie met biljarters uit Budel en Gastel. Wij blijven een zelfstandige vereniging met eigen statuten, een huishoudelijk reglement en rechtsbevoegdheid. Daardoor zijn wij niet afhankelijk van KBO Brabant en kunnen mede daardoor de contributie laag houden. Het aantal leden is op dit moment 162. Een toename van vooral jongere leden is wenselijk. Vanaf 55 jaar kan men lid worden. Wij wensen jullie een voorspoedige toekomst, veel plezier van dit boekje en gezellige dagen tijdens dit jubileum.

Het bestuur. 2

VGS


Oprichting

D

e Heer A.H. de Smet en de Heer Jac. Winters

namen eind 1959 begin 1960 het initiatief om in de kernen Soerendonk, Maarheeze en Gastel een bejaardenvereniging op te richten. Op 7 maart 1960 werd de oprichting van een bejaardenvereniging in Soerendonk een feit. In café ,,De Valk” werd de oprichting, tijdens de een druk bezochte vergadering, bekrachtigd. Het oprichtingsbestuur werd gevormd uit leden van verschillende verenigingen en organisaties.

D

oprichting 7 maart 1960

e toenmalige bestuursleden waren:

1) Nol de Smet.

Onderwijs - Voorzitter / Penningmeester

Middenstand - Bestuurslid

K.A.B. - Bestuurslid

K.A.B. - Bestuurslid

Wit Gele Kruis - Bestuurslid

Boerenbond - Bestuurslid

Boerinnenbond - Secretaris

2) Toon Meeuwissen 3) Driek Nijssen

4) Jan Damen 5) An Groenen–v.d. Heijden 6) Joep Vlassak

7) To van Gennip–van Platen 3

VGS


Eerste bestuur

4

VGS


Uit de begin jaren 60

Buitenring

(van links naar rechts)

1 Nel Verhoeven 2 Drika Groenen 3 Bet vd Wildenberg 4 Anna Groenen 5 Trui Groenen 6 Willem Groenen 7 Nel Schellekens 8 Marei Dielissen 9 Marjan Vlassak 10 Toon Smits 5

VGS

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

To Peerlings Harrie Peerlings An Groenen To van Gennip Pastoor Bos Toon Meeuwissen Pater Lamers Joep Vlassak Jan Damen Janus van Mierlo

21 22 23 24 25 26 27 28 29

Miet van Mierlo Jan Stevens Jan Ras Net Ras Driek Claassen Marie Verhoeven Toon Verhoeven Anna Peels Gradje Peels


Kent u ze nog?

Binnenring

(van links naar rechts)

1 Mieke Brugman 2 Piet Brugman 3 Bet Boelens 4 Driek Boelens 5 Driek van Gennip 6 Jantje Millen 7 Janus Smits 8 Anna Smits 9 Sientje Roefs 10 Janus van Lievenogen

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Driek Roefs Peer Roefs Han van Peer Roefs Tonia van Gennip An Adams Willem Adams Herman Somers Jan Dielissen Dries vd Wildenberg 6

VGS


De kerk

I

n de jaren 60

had de kerk een behoorlijke invloed op het reilen en zeilen van de ouderen vereniging. Pastoor Bos was destijds de geestelijk adviseur. Ook nu nog is de VGS een vereniging op katholieke grondslag.

7

VGS


H

Eerste clubhuis

et eerste

clubhuis van de ouderen vereniging:

“De Valk�

Feestavond (kerstviering) in het clubhuis 8

VGS


Huidig bestuur Naam: Riek Immers Lid sinds: 1997 Functie: Voorzitter Sinds: 1999

Naam: Wil Verbraak

Naam: Gerard Slegers

Naam: Cor Boelens

Naam: Drika van Meyl

Naam: Siska Stevens

Naam: Jo van Oers

Lid sinds: 1998 Functie: Secretaris Sinds: 2003

Lid sinds: 2004 Functie: Bestuurslid Sinds: 2005 Lid sinds: 2004 Functie: Bestuurslid Sinds: 2008

9

VGS

Lid sinds: 2004 Functie: Penningsmeester Sinds: 2005 Lid sinds: 1991 Functie: Bestuurslid Sinds: 2005 Lid sinds: 1995 Functie: Bestuurslid Sinds: 1999


I

Kegelen n de maand januari, op woensdagmiddag, gaan

wij met een aantal leden (+/-25) zowel mannen als vrouwen, naar de Belleveu in Budel kegelen. We kegelen op twee banen, ĂŠĂŠn voor de dames en de andere voor de heren. Voor ieder team zijn er 3 prijzen te winnen. Het is er altijd gezellig en het is ook nog goed voor lijf en leden.

10

VGS


Biljarten

O

p maandagavond

en donderdagmiddag is er gelegenheid, voor dames en heren, om te biljarten. Er staan 2 biljarttafels. Er wordt steeds gespeeld met 2 teams van 4 personen. Vooraf loting en dan spelen volgens loting. Tijdens het wachten kan men tegen gereduceerde prijzen genieten van een drankje en gezellig kletsen. Het aantal personen dat komt biljarten is ongeveer 18 - 20 per keer. EĂŠn keer per jaar maken wij het op donderdag iets leuker met een hapje en een drankje samen met de kaarters.

11

VGS


Biljarten

12

VGS


Biljartcompetitie

T

ijdens de maanden

september tot april wordt er een biljartcompetitie gehouden. Met biljartspelers uit Budel, Gastel en Soerendonk worden 8 teams gevormd. Deze spelen tegelijkertijd op dinsdagmiddag in Soerendonk, Gastel en Budel. Er is een systeem van puntentelling bedacht waardoor het voor iedereen mogelijk is om de competitie te winnen. Half april is de prijsuitreiking met feestmiddag.

13

VGS


Biljartcompetitie

14

VGS


Kaarten

D

e liefhebbers van kaarten

kunnen iedere donderdagmiddag vanaf 13:15u in het eetcafĂŠ van Den Donck terecht. Er wordt vooral gerikt.

15

VGS


V

Kienen oor de leden die graag kienen

organiseren wij meerdere malen per jaar een kienmiddag. Dat is altijd op woensdagmiddag. Er zijn dan leuke prijzen te winnen met als hoofdprijs 2x een fruitschaal en iedereen heeft prijs. Wel moeten de deelnemers iets bijdragen om de kosten te beperken. En de koffie is gratis.

16

VGS


Fietsen

T

wee maal per jaar

wordt door het bestuur een fietstocht uitgezet, soms als fotopuzzeltocht. Dit organiseren wij altijd op woensdag middag.

“Het rustpunt is meestal bij een horecagelegenheid of fietscafé”

17

VGS

Het rustpunt is meestal een horeca gelegenheid fietscafé. Hier worden deelnemers getrakteerd op hapje en een drankje.

Bandenpech kwam ook voor

bij of de een


Fietsen

Vroeger werd op het rustpunt de koffie met een volgwagen aangevoerd

18

VGS


K

Koersbal

oersbal

is een prachtig spel en vraagt veel concentratie tijdens het werpen van de bal. Dit spel spelen we meerdere malen per jaar, soms samen met KBO Maarheeze. Ook hier is voor de winnaars een prijsje.

19

VGS


Jeu de Boules

I

n de zomermaanden spelen we op woensdagavond

Jeu de Boules. Hier mag iedereen aan meedoen ook niet leden. Er wordt geen bijdrage gevraagd en de teams worden ter plaatse gevormd. De baan ligt voor de senioren woningen.

20

VGS


Jaarvergadering

V

olgens de statuten

moet er ieder jaar een algemene leden vergadering worden gehouden. Voor de vergadering is er altijd een eucharistieviering. Tijdens deze vergadering wordt door de secretaris en penningmeester het jaarverslag en financieel verslag uitgebracht. Soms is er een bestuursverkiezing. Deze dag (op woensdagmiddag) wordt als jaarvergadering gehouden. Tijdens deze middag is er muziek, een hapje en een drankje, een loterij en aan het einde van deze middag is er voor de leden wat te eten.

21

VGS


Jaarvergadering

22

VGS


Uit eten

Het jaarlijkse etentje, meestal bij de chinees, is bij vele zeer in trek

23

VGS


D

De halve dagtocht e halve dagtocht

is een middagreisje, meestal in mei. Vanwege de beperkte tijd wordt deze tocht in de nabije omgeving gereden. Men kan een fijne en soms leerzame middag hebben en is ook goed voor de sociale contacten.

24

VGS


Dagtocht

O

nze jaarlijkse dagtocht in augustus kan de inhoud hebben van: een excursie, natuurtocht, boottocht of

een cultuurhistorisch tintje hebben.

‘s Middags is er altijd een prima lunch en de dag sluiten we af met een heerlijk diner bij “De Valk” in Soerendonk.

25

VGS


Dagtocht

26

VGS


Muziekmiddag

T

wee maal per jaar organiseren wij

een middag met muziek en zang. Soms vooraf gegaan door een informatieve lezing voor ouderen. Onderwerp kan zijn: Gezondheid, Zorg, testament, verzekeringen en hulp in huis.

27

VGS


Dag voor ouderen

I

eder jaar organiseren wij samen met KBO Maarheeze

de dag voor ouderen. Deze dag heeft ook een informatief karakter. Er is dan uitleg door een arts, apotheker, notaris of andere personen. Verder is er die middag muziek en zang.

28

VGS


I

Eetpunt

edere doordeweekse dag is er voor onze ouderen de mogelijkheid om, om 12:00 uur in “den Donk� te komen eten. Een maal per maand is er open eettafel. Dan kan een grote groep komen eten. Dit eetgebeuren wordt in samenwerking met RIWO georganiseerd. Onze vrijwilligers zorgen voor het verwarmen en opdienen van de maaltijd. Daardoor is de prijs voor een 3-gangen menu met drankje laag. Iedere 55+ kan deelnemen aan deze maaltijden. Voor inlichtingen bellen naar Riek Immers.

29

VGS


Volksdans & Sport

Op dinsdagmorgen wordt onder deskundige leiding het volksdansen beoefend. En op woensdagmorgen geeft een enthousiaste instructrice aan een groep ouderen sport- en gymnastiek oefeningen.

Zowel dansen als gymnastiek zijn gezond voor lichaam en geest en het

is nog leuk ook.

30

VGS


Uitleenpunt boeken

I

n samenwerking

met de bibliotheek Maarheeze is er ook in Den Donck een uitleenpunt voor boeken. Het verzorgen van registratie en uitlenen wordt door enkele vrijwilligers gedaan.

31

VGS


V

Op bezoek bij leden oor onze jarigen van 80, 85, 90, 95 of 100 jaar en leden

die enkele dagen in het ziekenhuis hebben gelegen of er is bij een van onze leden een jubileum te vieren, dan worden deze bezocht met een attentie, bloemstuk, fruitschaal of levensmiddelenmand.

32

VGS


Kerstviering

I

n de decembermaand

organiseren wij onze jaarlijkse kerstviering. Er is dan altijd eerst een korte eucharistie viering. Daarna is er koffie met iets lekkers en er is muziek en zang. Tijdens de pauze worden er loten verkocht en is er tijd voor een drankje. Aan het eind van de middag is wat te eten en is er de trekking van de loterij. Bij huiswaarts gaan krijgt iedereen een kerstattentie.

33

VGS


Kerstviering

34

VGS


Vrijwilligers

D

oor de jaren heen zijn er vrijwilligers geweest die ons hebben geholpen tijdens drukke evenementen. Daarvoor zijn wij hun zeer dankbaar. Hieronder/naast enkele foto’s tijdens hun hulp.

35

VGS


Vrijwilligers

Allemaal hartelijk dank voor alle hulp!

36

VGS


50jaar

VGS

VGS goud  

jubileumboekje