The JR East Railway Discovery Tour

Page 1

คนพบความนาทึ่ง ของประเทศญี่ปุนกันอีกครั้ง

สํ า รวจเส น ทางใหม ไ ปกั บ

JR East Railway ¹Ñ่§Ã¶´ ‹Ç ÀÒ¤µÐ ¹ªÔ¹¤Ñ¹à«็¹Ê ÇѹÍÍ¡ Ù‹ ¡Ñ¹àÅ !

88

แหลงทองเที่ยวสุดยอด

ทิวทัศนอันนาประทับใจ อาหารรสเลิศ จับจาย เพลิดเพลิน และความสนุกสุดอัศจรรย!

5

สุดยอดเสนทาง ทองเที่ ย วจากโตเกี ย ว มีทั้งแบบในวันเดียว และไปกลับ 2 วัน 1 คืน และ 3 วัน 2 คืน


พรอมแลวก็ไปภาคตะวันออกกันเลย!!

เพื่อการทองเที่ยวอันนาตื่นเตนและนาจดจํา เราจะใชเครือขายรถไฟของ JR East เพื่อคนหาเสนหอันไรที่สิ้นสุด ของประเทศญี่ปุน ประเทศญี่ ปุ  น ไม ไ ด มี แ ค โ ตเกี ย ว เดิ น ทางสู  โ ทโฮคุ เ พื่ อ สํ า รวจให ลึ ก ซึ้ ง ยิ่ ง ขึ้ น ! ตั้งแตอสูรกายนํ้าแข็งในซาโอ นีวโทออนเซ็น ปราสาทมัตสึโมโตะ มรดกโลกที่กําหนดโดยยูเนสโกอยางฮิระอิซึมิ หมอไฟคิริทัมโปะ ไปจนถึงเนื้อวัว โยเนซาวะ คุณอาจเคยไดยินเกี่ยวกับทิวทัศนและอาหารขึ้นชื่อเหลานี้บาง ทุกอยางมาจากภาคตะวันออกของญี่ปุน ธรรมชาติอุดมสมบูรณ ออน เซ็นคุณภาพเยี่ยม และอาหารเลิศรสจะทําใหคุณเต็มอิ่มกับการทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย เสียงเรียกรองจากภาคตะวันออกชางยากจะตานทาน

จะหาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วญี่ ปุ  น ตะวั น ออกได อ ย า งไร?

p7

แคอานรายการ “แหลงทองเที่ยวสุดยอด 88 แหง” ที่เราเตรียมเพื่อคุณก็พอแลว ในรายการ จะจัดแบงเปน 11 ประเภท เชน ธรรมชาติ อาหาร ของฝาก บอนํ้าพุรอน รถไฟรีสอรท นอกจากนี้ยังแนะนําเสนทางสําหรับฤดูหนาวไปจนถึงฤดูใบไมผลิสําหรับป 2015-2016 อีก ดวย มีตั้งแตการทองเที่ยว งายๆ วันเดียวกลับ ทองเที่ยว 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืนจาก โตเกียว ใน “สุดยอดเสนทางทองเที่ยว 5 เสนทางจากโตเกียว”

ท อ งเที่ยวไปในญี่ปุนตะวันออก พรอ มตั๋ ว JR East Pass

88

ประสบการณ/สุดยอด 8 ออนเซ็น/สุดยอด 8 ทิวทัศน/ สุดยอด 8 เทศกาล/สุดยอด 8 งานฝมอื ดัง้ เดิม/สุดยอด 8 ของฝาก/ สุดยอด 8 ขาวกลองรถไฟ/สุดยอด 8 รถไฟมีธมี / สุดยอด 8 อาหารรสเลิศ/สุดยอด 8 แหลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ

5

Part.2 สุดยอดเสนทางทองเที่ยว เสนทางจากโตเกียว

Akita

p.21

Akita Shinkansen

Morioka

p.22

Tohoku Shinkansen Yamagata Shinkansen

Shinjou

Sendai

p.18

Yamagata

p.20

Niigata

p.15

Fukushima

Joetsu Shinkansen

Joetsu Myoko Iiyama Nagano

GALA Yuzawa Echigo Yuzawa Hokoriku Shinkansen

Karuizawa

p.17

เทีย่ วแบบไปกลับวันเดียว: เอจิโกะยูซาวะ เทีย่ ว 2 วัน 1 คืน: อุบาสึเตะ, มัตสึโมโตะ, นางาโนะ, โอบุฟเุ สะ หรือ ยามากาตะ, ซาโอ, มัตสึชมิ ะ, เซ็นได เทีย่ ว 3 วัน 2 คืน: โกะโนเซ็น, อาคิตะ, นีวโทออนเซ็น, เซ็นได หรือ โมริโอกะ, คาคุโนะดาเตะ, ทะเลสาบทาซาวะโกะ, ฮิระอิซมึ ิ

02

Hachinohe

Hokkaido

ควรตองซือ้ ตัว๋ นีใ้ ห ไดเวลาเดินทางใน East Japan Sendai ญีป่ นุ ตะวันออก เมือ่ มีตวั๋ JR East Pass สําหรับนักทองเทีย่ วตางชาติทมี่ าเยือน Tokyo ญีป่ นุ แลว คุณสามารถเดินทางไดอยาง Kyoto อิสระในญีป่ น ุ ตะวันออกโดยเลือกใช Hiroshima วันใดก็ไดรวมทัง้ หมด 5 วันภายใน Fukuoka Osaka ระยะเวลาสองสัปดาห http://www.jreast.co.jp/e/ eastpass/

งทองเที่ยวสุดยอด แหง Part.1 แหล สุดยอด 8 ทัศนียภาพทีห่ า มพลาด/สุดยอด 8 กิจกรรมเปด

Shin-Aomori

Utsunomiya

Takasaki

Omiya

p.16

p14

Tokyo

Narita Airport NARITALIMITED EXPRESS N'EX

Haneda Airport

Tokyo Monorail

p.19

ËÂØ´ Ø¡äÁ‹ÁÕÇѹ ¤ÇÒÁʹ Ø ·Õ่â·âΤ


1

ทัศนียภาพ ที่หามพลาด

สวนลิงหิมะจิโกคุดานิ

สวนแหงนีม้ หี มิ ะปกคลุมเกือบจะหนึง่ ในสาม ของป อาจเปนเหมือนนรกสําหรับมนุษย แต กลับเปนสรวงสวรรคสาํ หรับฝูงลิง ตัง้ แตมกี าร เปดใหสาธารณชนเขาชมไดในค.ศ. 1964 นักทองเทีย่ วจากทัว่ โลกก็ตดิ อกติดใจลิงแช ออนเซ็นกันยกใหญ

ทีเ่ หลานีเ้ ปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วยอดฮิตสําหรับทัง้ นักทองเทีย่ วชัว่ คราวและนักเดินทางตามฤดูกาล แชะภาพถายตัวเองทีน่ แี่ ลวโพสตตาํ แหนงทีอ่ ยูล ง บนเฟซบุค สิ รับรองทุกคนตองอิจฉาตารอน แนนอน! Mu

See Sig

hts

st-

นากาโนะ

2

นากาโนะ

ปราสาทมัตสึโมโตะ

ปราสาทฮิเมจิ ปราสาทฮิโกเนะ ปราสาทอินยุ ามะ ปราสาทมัตสึเอะ รวมถึงปราสาทมัตสึโมโตะจัดเปนสุด ยอด 5 อันดับปราสาทระดับสมบัตแิ หง ชาติของญีป่ นุ ถนนหนทางรอบๆ เหมาะสําหรับเดินเลนกินลมชมวิว

กุนมะ

4 ยามากาตะ

ยานกินซัน ออนเซ็น

โรงงานผาไหมโทมิโอกะ

เริ่มกิจการในค.ศ. 1872 เปนโรงงาน สาวไหมแหงแรก กอตั้งโดยรัฐบาล ญี่ปุนและไดรับการกําหนดใหเปน มรดกโลกโดยยูเนสโกในเดือน มิถุนายน ค.ศ. 2014 อาคารหลัก เชน โรงสาวไหม ยังมีการบํารุง รักษาใหอยูในสภาพดีเยี่ยม

7

ยานโรงอาบนํา้ สราง จากไมทชี่ วนรําลึก อดีตแหงนี้ เดิมทีเปน ออนเซ็นรีสอรท สําหรับเหมืองแรเงินที่ อยูใ กลเคียง นอกจาก นีย้ งั มีชอื่ เสียงในฐานะ สถานทีถ่ า ยทําละครชุด ของ NHK เรือ่ ง “โอชิน” ซึง่ ใชเรียวกัง “โนโตยะ” เปนฉาก

8

3 5

วัดริชชาคุจิ

วัดนีต้ งั้ อยูใ นปาหิน มีพนื้ ทีก่ วา 420 เอเคอร เวลามาเยือนตองปนบันไดหิน 870 ขัน้ จากปากเขา สถาปตยกรรม ดัง้ เดิมของวัดบนภูเขาและฉากหลังอัน นาตืน่ ตาตืน่ ใจนัน้ ชางลํา้ เลิศยิง่ นัก

อาคิตะ

โออุจิจุกุ

ฟุคุชิมะ

สถานที่แหงนี้เคยเปนจุดแวะพัก สําหรับนักเดินทาง ยังมีการบํารุง รักษาใหอยูในสภาพดีและถูก กําหนดใหเปนสมบัติแหงชาติแหง สําคัญ ลองเดินทางยอนเวลาสูอดีต ทามกลางสถาปตยกรรมสมัย โบราณกันเถอะ

ยามากาตะ

คาคุโนะดาเตะ

6

เคยเปนบานซามูไรในอดีตซึง่ สรางขึน้ ค.ศ. 1620 แสดงใหเราเห็นวาถนนหนทาง ในยุคศักดินาเปนอยางไร คาคุโนะดาเตะยัง โดงดังในฐานะสถานทีร่ บั ชมซากุระ ผูค นจึง เรียกทีน่ วี่ า “เกียวโตนอยแหงโอชู”

มิยากิ

เกาะแมว

ทาชิโรจิมะมีชอื่ เลนวา “เกาะแมว” เพราะเปนบานของแมวจํานวนนับไม ถวน คนอาศัยบนเกาะมองวาแมวเปนสัตวนาํ โชค ถึงกับสรางศาลเจา แมวเพือ่ บูชาพวกมัน 3


รถไฟ มีธีม การเดินทางกวาครึ่งจะเต็มเปยมไปดวย ความสนุกสนานกับรถไฟธีมตางๆ โดย JR East และผูประกอบการรายอื่นๆ แมคุณจะไมไดคลั่งไคลรถไฟ พวกมันก็จะ ทําใหคุณตองทึ่งอยูดี! The

9

d Tra

ins

me

SL กาแล็กซี่

เส น ทาง ฮานามากิ-คามาอิชิ

เครื่องจักรไอนํ้านี้ไดรับแรงบันดาลใจจากนิยายของ มิยาซาวะ เคนจิ เรื่อง “รถไฟสายทางชางเผือก (Fantasy Railroad in the Stars)” ตูโดยสารรถไฟ เปยมดวยมนตเสนหสมัยโบราณ มีกระทั่งหอดูดาว ฉายภาพจักรวาลใหรับชมในตัวรถ

โกะโนะเซ็นรีสอรทชิราคามิ โทโฮคุอีโมชั่น

10

โทโฮคุอีโมชั่นวิ่งเลียบชายฝงมหาสมุทร แปซิฟก ตัวรถมีทั้งหมดสามตูดวยกันคือ ตู สําหรับรับประทานอาหารโดยแบงพื้นที่เปน สัดสวน ตูสําหรับครัวเปด และตูสําหรับ รับประทานอาหารแบบเปดโลง มาลอง เพลิดเพลินกับอาหารเลิศรสพรอมชื่นชม ทิวทัศนนาทึ่งกันเถอะ เสนทาง ฮาจิโนะเฮะ-คุจิ

13

ชินคันเซ็นพรอมสปาเทา โทเรยุสึบาสะ

นั่งรถดวนชินคันเซ็นไปเที่ยวออนเซ็นถือเปนเรื่องคอน ขางธรรมดา แตคุณเคยรูหรือไมวาสามารถใชบริการ ออนเซ็นแชเทาในรถดวนดวย? “โทเรยุสึบาสะ” เปด โอกาสใหคุณไดสัมผัสประสบการณนั้น เสน ทาง ฟุคุชิมะ-ชินโจ

“รีสอรทชิราคามิ” เปนรถไฟสําหรับชมทิวทัศน มีจุดเดนตรงหนาตางขนาดใหญสําหรับชมวิว ทะเลญี่ปุนแบบพาโนรามา คุณสามารถ เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีสึการุชามิเซ็น ไดดวยในการนั่งรถไฟเดินทางระหวางสถานี อาจิกาซาวะและโกะโชกาวาระ เส นทาง อาคิตะ-อาโอโมริ

14

ฟรูเทียฟุคุชิมะ

รถไฟชมวิวที่มีธีมเปนของหวาน ขบวนนี้วิ่งจากฟุคุชิมะซึ่งเปน อาณาจักรผลไม ตูโดยสารใชสี ขาวดําเปนหลัก โดยไดแรง บันดาลใจมาจากเครื่องเขินไอซึ ทานจะไดลิ้มรสเซ็ตนํ้าชายาม บายอันหรูหราพรอมรับชมวิว ภูเขาบันไดระหวางการเดินทาง

04

โคชิโนะ ชูว * คุระ

รถไฟรีสอรทขบวนนี้ไดรับแรงบันดาล มาจากเหลาสาเกของญี่ปุนซึ่งเปนของ ขึ้นชื่อของนีกาตะ มีที่นั่งหลากหลาย รูปแบบใหบริการ แบบที่มีเอกลักษณ ที่สุดคือโตะบารทําจากถังไวน เส น ทาง โจเอ็ตสึเมียวโกะ-โทคามาจิ

เส นทาง คารุอิซาวะ-นากาโนะ

เส นทาง โคริยามะ-ไอซึวากามัตสึ

11

12

16

โรคุมง

(รถไฟชินาโนะ)

โรคุมงเชื่อมจากคารุอิซาวะถึงนา กาโนะ รถไฟขบวนนี้ออกแบบ โดยอางอิงตราประจําตระกูลของ ซานาดะ ยูคิมุระ ซึ่งเปนผูนําใน ยุครัฐสงคราม หากคุณอยูใน อารมณอยากใชเงินอยางเปรม ปรีดิ์ ก็สามารถจองโตะในตูรถไฟ สําหรับรับประทานอาหาร โดย เลือกไดวาอยากรับประทาน อาหารตะวันตกหรือญี่ปุน

69

เส น ทาง โตเกียว-ชินอาโอโมริ

โทโฮคุชินคันเซ็น“ฮายาบุสะ”

รถไฟรุนใหมขบวนนี้มีอัตราความเร็วสูงสุดถึง 320 กิโลเมตรตอชั่วโมง เชื่อมระหวางโตเกียวและชิน อาโอโมริ รูปรางเพรียวลม สีเขียวเย็นตา และตู โดยสารเกรดสูงสุดซึ่งมีจุดเดนตรงเบาะหนังนั่ง สบายและบริการสมบูรณแบบเหลานี้จะทําใหคุณ รูสึกอยากนั่งรถไฟตอไปอีกนานๆ

15


ขาวกลอง รถไฟ

17

เอกิเบ็นเหลานีเ้ ปนองคประกอบสําคัญใน การเดินทางโดยรถไฟ ใชวตั ถุดบิ ทองถิน่ บรรจุในดีไซนรูปแบบใหมไมเหมือนใคร Ben

Tr

SLกาแล็กซี่เบ็นโต

t

os

ain

สถานที่ จั ด จํ า หน า ย สถานีโมริโอกะ

ขาวกลองชนิดนี้พาคุณยอนอดีตสูยุครถจักรไอนํ้า ตั้งแตกระดาษหอที่เปนภาพ ทางรถไฟสายแฟนตาซีในหมูดาวไปจนถึงกลองแบบยอนยุค สวนผสมหลักมา จากคามาอิชิ เชน ขาวรสสาหรายทะเลสีนํ้าตาล หอยเมน และหอยเชลล

กิวนิคุโดะมันนากะ

19

18

จําหนายในเสนรถดวนชินคันเซ็น ยามากาตะ นําเนื้อวัวญี่ปุนขนดําที่ แลอยางประณีตและเนื้อวัวบดมา หมักและปรุงรสดวยนํ้าซอสสูตรลับ กอนโปะไมยั้งลงบนขาวนุมๆ ที่ปลูกในยามากาตะ

20

เอบิเซ็นริวจิราชิ

ภายใตไขมวนนุมหนาซุกซอนสมบัติ ลํ้าคารสโอชะเอาไว ไดแก ปลาไหลยาง กุงนึ่ง ปลาแม็คเคอเรล และปลาหมึก สถานที่ จั ด จํ า หน า ย สถานีนีกาตะ

สถานที่จัดจําหนาย รถดวนชินคันเซ็นยามากาตะ, สถานีโยเนซาวะ

ขาวหนาไกอาคิตะฮิ ไน

21

สกัดนํ้าซุปจากไกฮิไนซึ่งเปนแบรนดเนื้อไก โดงดังของอาคิตะ จากนั้นนํามาใชทําขาว อาคิตะโคมาจิ โปะดวยไกเทริยากิ ลูกชิ้นไก ไกบดรสงา และไชเทาดองของอาคิตะ สถานที่จัดจําหนา ย สถานีอาคิตะ

ไอซึคุราดาชิเบ็นโต

ขาวกลองชนิดนี้บรรจุในเครื่องเขินไอซึ ประกอบดวยผักภูเขาดอง ปลาคอดตุน ฯลฯ ทุกอยางลวนแตเปนอาหารทองถิ่น สถานที่ จั ด จํ า หน า ย สถานีไอซึ วากามัตสึ

Photo credit: Toge No Kamameshi Main Shop Oginoya

โทเกะ โนะ คามะเมชิ Photo credit: Sekineya

23

สถานที่ จั ด จํ า หน า ย คารุอิซาวะ, สถานีโยโคกาวะ

โจชู D-51 เบ็นโต

รวมของรสเด็ดจากอาโอโมริ นี้มีชองยอย 14 ชอง แตละชองพรอมสรรพ ดวยรสชาติแบบอาโอโมริ ไมวาจะเปนหอย เชลล แอปเปล ปลาหมึก ฯลฯ ทุกอยางลวน เอร็ดอรอยสมชื่อ สถานที่จัด จําหนาย สถานีอาโอโมริ

22

ขาวกลองนี้บรรจุในหมอดินซึ่งเต็มเปยมไปดวยสวน ผสมถึง 11 อยาง รวมถึงขาวโคชิฮิคาริ เกาลัด หัว ของหญาเจาชู และไขนกกระทา เปนที่โปรดปราน และขายดิบขายดีมาตั้งแตค.ศ. 1958 นอกจากนี้ยัง สามารถนําบรรจุภัณฑกลับมาใชใหมไดดวย!

24

ขาวกลองนี้ไดรับแรงบันดาลใจจากโจชู D51 รถ จักรไอนํ้าหายากซึ่งยังใชงานอยูในปจจุบัน ขาว หุงดวยถานไมไผเพื่อใหมีสีดํา ตะเกียบมีสลัก หมายเลขรถไฟเอาไวดวย สถานที่ จั ด จํ า หน า ย สถานีทาคาซาคิ

05


ธรรมชาติ งดงาม จนตองตะลึง

25

ญี่ปุนฝงตะวันออกมีทั้งปาและภูเขา งดงาม เปนแหลงทองเที่ยวสมบูรณ แบบสําหรับผูชื่นชอบการทองเที่ยว กลางแจง Nat

ชายหาดโจโดกาฮามะ

ใน ค.ศ. 1954ที่นี่ถูกกําหนดใหเปน จุดชมวิวทีม่ ชี อื่ เสียงของอิวาเตะ การกอตัวของหินเหลานีเ้ กิดจาก การแตกตัวของคลื่น นอกจากนี้ ตนสนสีเขียวมรกตและทะเลใสสี ครามยังเปนทัศนียภาพที่ทําให รูสึกเหมือนอยูบนสวรรคอีกดวย

lly Stun

nin

ura

g

อาโอโมริ

ทะเลสาบโทวาดะและโกรกธาร โออิราเสะ

นากาโนะ

27

คามิโคจิ

โกรกธารโออิราเสะมีทางเดินยาว 14 กิโลเมตร สําหรับใหเดินเลนพักผอนหยอนใจ นําสู ทะเลสาบโทวาดะซึ่งมีจุดชมวิวมากมายเพื่อรับ ชมแมนํ้าไหล

จากสะพานคัปปะบาชิคุณ สามารถรับชมทิวเขายาว 3,000 เมตร มองไกลๆ จะเห็นทิว ตนสนเรียงรายริมฝงแมนํ้า อาซึสะ คามิโคจิมีทิวทัศนนาทึ่ง เทียบเคียงไดกับความงดงามของ เทือกเขาแอลปในสวิตเซอรแลนด เลยทีเดียว

26

อาคิตะ

คาบสมุทรโอกะ

คาบสมุทรนี้ลอมรอบ ดวยทะเล แตละพื้นที่ ตางมีทัศนียภาพงดงาม แตกตางกัน ฝงตะวันตก มีกอนหินขนาดใหญรูปราง ประหลาดและหนาผาสูงชัน สวนชายฝงทางใตขึ้นชื่อเรื่อง พระอาทิตยตกดิน

ฟุคุชิมะ

28

ทะเลสาบอินาวะชิโรโกะ

29

หนึง่ ในทะเลสาบสีแ่ หงทีใ่ หญทสี่ ดุ ของญีป่ น ุ และมีความใสเปนอันดับสามในญีป่ น ุ มีชอื่ เรียกอีกชือ่ วา “เทนเคียวโกะ” เพราะ สะทอนภาพภูเขาบันไดในไอซึ

31 06

อิวาเตะ

นีกาตะ

กระเชาลอยฟาฮักไคซัง

รถเคเบิลหนึง่ คันสามารถรองรับผูโ ดยสาร 81 คน จะพาทุกทานชมวิวทิวภูเขาทีอ่ ยูต ดิ ทะเล รับชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาสุดประทับ ใจของใบไมเปลีย่ นสีและภูเขาทีม่ หี มิ ะ ปกคลุมยอดไดจากกระเชาลอยฟาฮักไคซัง

ยามากาตะ

ตนไมนํ้าแข็งที่ ซาโอ

ตนไมนํ้าแข็งเปน ปรากฏการณอันเกิด จากสภาพอากาศที่เปน เอกลักษณบนภูเขาซาโอ เมื่อเปดไฟสองยาม คํ่าคืน รูปสลักหิมะทาง ธรรมชาติเหลานี้จะ กลายเปนทิวทัศนที่แลดู ลึกลับอยางยิ่ง

มิยากิ

นํ้าตกอาคิอุ

30

หนึ่งในนํ้าตกที่โดงดังที่สุด ของญี่ปุน กวาง 6 เมตร สูง 55 เมตร รับรองวา คุณจะตองประทับใจ

32


ชมทิวทัศน

นํ้าตกชิราอิโตะ

โทโฮคุอดุ มไปดวยธรรมชาติงดงามนาทึง่ เหมาะสําหรับใหผอู าศัยในเมืองใหญมา พักผอนหยอนใจและฟน พลัง

Sc

33

c V i e wi

ng

eni

มิยากิ

34

ทะเลสาบแหงนีเ้ กิดขึน้ จากการระเบิด ของภูเขาไฟและจะเปลี่ยนสีไปตาม สภาพอากาศและแสงอาทิตย จึง มีชื่อเรียกอีกชื่อวาทะเลสาบโกชิกิ โกะ(ทะเลสาบหาสี) เสนทางสูปลอง ภูเขาไฟจะเปดใหบริการในชวงเดือน พฤษภาคมถึงตุลาคม

อาโอโมริ

โฮโทเคะกาอุระ

หากไปเยือนคารุอิซาวะ ตองแวะ มาที่นี่ใหได นํ้าตกแหงนี้มีรูปราง เหมือนจันทรเสี้ยว สูง 3 เมตร กวาง 70 เมตร ดูแลวเหมือนมีดาย สีขาวหลั่งไหลลงมา ติดอันดับหนึ่ง ในนํ้าตก 100 แหงที่สวยงามที่สุด

อาคิตะ

ปลองภูเขาไฟซาโทะ

36

แนวชายฝงทะเลนาทึ่งแหงนี้มี จุดเดนที่หินรูปรางโดดเดนซึ่ง เรียงตัวยาว 2 กิโลเมตร ผล งานศิลปะทางธรรมชาติเหลานี้ ถูกตั้งชื่อตามพระพุทธรูป เชน “พระอรหันต 500 องค” และ “ชายหาดนิพพาน”

นากาโนะ

ทะเลสาบทาซาวะโกะ

35

เปนทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดของอาคิตะและเปน ทะเลสาบที่ลึกที่สุดในประเทศญี่ปุนดวย นํ้าใส กระจางทําใหทะเลสาบแหงนี้ติด 100 อันดับจุดชม วิวที่มีทิวทัศนสวยงามที่สุดในญี่ปุน มาพบความ สดชื่นและฟนพลังไดที่ทาซาวะโกะเลค ไฮแลนด ออนเซ็น รีสอรทหรือมิซึซาวะ ออนเซ็น รีสอรท

นารุโกะ

มิยากิ

37

ใกลกับนารุโกะออนเซ็นรีสอรทมี แมนํ้าซึ่งนําสูจุดชมวิวบริเวณที่แวะ พักบนชองเขานารุโกะ คุณจะไดพบ ความงดงามนาตื่นตะลึงที่นั่น

อิวาเตะ

เกบิเค

แมนํ้ากลางหุบเขา แหงนี้ทอดยาว 2 กิโลเมตร คุณสามารถ นั่งเรือลองแมนํ้าโดย ใชเวลาประมาณ 90 นาที สองฝงแมนํ้าคือ ผาสูงชันนาตื่นตาตื่น ใจ เปนทิวทัศนอัน งดงาม

38

อิวาเตะ

รีวเซ็นโด

39

รีวเซ็นโดในอิวาเตะเปนถํ้าหินปูนที่ติดอันดับ หนึ่งในสามของญี่ปุน ทอดยาว 3.6 กิโลเมตร โดยระยะ 700 เมตรเปดให นักทองเที่ยวเขาชมได

ฟุคุชิมะ

ทะเลสาบโกชิกินุมะ

40

ทะเลสาบโกชิกินุมะเปลี่ยนสีตามฤดูกาล สภาพอากาศ และชวงเวลา โดยมีตั้งแตสี แดง ไปจนถึงสีเขียวและนํ้าเงินเฉดตางๆ มากมาย

07


อาหาร คลาสสิก อาหารทองถิ่นเหลานี้สะทอนใหเห็นวา โทโฮคุมีความมั่งคั่งหลากหลายทาง วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น ตองลิ้ม ลองสักครั้งเพื่อลิ้มรสชาติในแบบของ ภูมิภาคนี้ Cl

41

ic Dish

es

ass

Photo credit: Kitakata Tourism and Product Association

หมอไฟคิริทัมโปะ

ซึนดะโมจิ

อาโอโมริ

ทอดมันปลาหมึกฮิโรซากิ

42

43

มิยากิ

44

นีกาตะ ขนมซาสะดังโงะ

ขนมชนิดนี้มีไสเปนถั่วแดงและ หอดวยใบไผ วากันวาถูกใชเปน เสบียงในกองทัพของอุเอสึกิ เคนชินในยุคสงคราม ทุกวันนี้ เปนของวางขึ้นชื่อของภูมิภาคนี้

นากาโนะ

47

โซบะโทกาคุชิ

08

อาหารหลักคลาสสิกของจังหวัดอาคิตะชนิดนี้ทําโดย มวนขาวบดเสียบไมแลวนําไปยางไฟจนสงกลิ่นหอม ผิวนอกกรุบกรอบ แตยังหนุบหนับขางใน จากนั้นหั่น เปนชิ้นเล็กพอดีคํา ใสลงไปในหมอไฟซุปไกพรอมสวน ผสมอื่นๆ กลายเปนอาหารซึ่งชวยใหรางกายอบอุนใน ฤดูหนาว

ซึนดะโมจิเปนของกินขึ้นชื่อของมิยากิ ทําโดยบด ถั่วแระตม ผสมนํ้าตาลกับเกลือเพื่อใหมีรสชาติ จากนั้นนําตัวไสที่ไดมาหอดวยแปงโมจิ กลายเปน ขนมหวานรสละมุนเคี้ยวหนุบหนับ

อาหารทะเลสดๆ เปนสิ่งหายากในพื้นที่ตอนในของฮิโร ซากิ ดังนั้นทุกสวนของอาหารทะเล เชน หนวดปลาหมึก จึงถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในเมนูอาหารสําหรับ ครอบครัวชนิดนี้

45

อาคิตะ

กลาวกันวาพระสงฆทุกรูปผูเดิน ทางไปจาริกแสวงบุญที่ภูเขา โทกาคุชิ ในนากาโนะจะนําโซบะ โทกาคุชิหรือก็คือบะหมี่บัควีต เปนเสบียงติดตัว ทุกวันนี้โซบะ ดังกลาวมีชื่อเสียงในฐานะอาหาร ทองถิ่นในแถบนี้ และยังติดหนึ่ง ในสามอันดับสุดยอดโซบะ ของญี่ปุนอีกดวย

ฟุคุชิมะ

คิตาคาตะราเม็ง

ราเมงมีบทบาทสําคัญในเมือง เล็กๆ แหงนี้ ที่นี่มีรานราเม็ง กวา 100 แหงเสิรฟคิตาคาตะ ราเม็ง ปกติจะประกอบดวยนํ้า ซุปหมูแบบใสปรุงรสดวยซอส ถั่วเหลืองและบะหมี่เสนแบน หงิกงอ

ยามากาตะ

เนื้อวัวโยเนซาวะ

46

เนื้อวัวโยเนซาวะโดงดังมานานในฐานะ หนึ่งในเนื้อวัวขนดําระดับท็อปคลาส ของญี่ปุน รวมกับเนื้อวัวมัตสึซากะและ เนื้อวัวโกเบ สภาพแวดลอมของ ยามากาตะเปนสภาพแวดลอมใน อุดมคติสําหรับการเลี้ยงวัว

ฮิโมคาวะอุดง กุนมะ อุดงชนิดนี้มีตนกําเนิดจาก เมืองคิรีวในจังหวัดกุนมะและ ชนะการประกวดอุดงทั่ว ประเทศใน ค.ศ. 2013 ความ พิเศษของอุดงอยูที่รูปราง แบนใหญและสัมผัสเนียนนุม กินคลองคอ!

48


ออนเซ็น บําบัด

โคกาเนะซาคิ ฟุโรฟุชิ ออนเซ็น

ออนเซ็นแหงนีต้ งั้ อยูช ายทะเลจนดูเหมือนจะหลอมรวมเปน สวนหนึง่ ของมหาสมุทร ตองลองเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ กลางแจงทีอ่ อนเซ็นนีใ้ หได ในชวงพระอาทิตยตกดิน เฉพาะ แขกผูเ ขาพักโรงแรมเทานัน้ ทีส่ ามารถใชบริการออนเซ็นได

49

แชตัวในออนเซ็นหรือนํ้าพุรอนควันฉุย ในฤดูหนาวทามกลางเกล็ดหิมะ โปรยปราย พรอมรับชมทิวทัศนที่ ปกคลุมไปดวยหิมะ ภาพตรงหนาดู ราวกับสวรรคบนดิน O

en Thera

py

ns

อาโอโมริ

50

ซาโอออนเซ็น ยามากาตะ

นีวโทออนเซ็น อาคิตะ

ประกอบดวยเรียวกังออนเซ็น 7 แหง ตั้งอยูตรงตีนเขานีวโทใน จังหวัดอาคิตะ เรียวกังแตละแหงมีบอนํ้าพุรอนซึ่งมีคุณสมบัติ เฉพาะตัว โดย “สึรุโนะยุ” จัดวามีชื่อเสียงมากที่สุด

คุซัตสึออนเซ็น กุนมะ

คุซัตสึติดอันดับหนึ่งในสามของออนเซ็นระดับ ท็อปของญี่ปุน ภาคภูมิใจกับปริมาณนํ้าพุรอนหลั่ง ไหลมากที่สุดในประเทศ ยานบอนํ้าพุรอนที่ชวน ใหรําลึกอดีตแหงนี้ตั้งอยูบน “ยูบาตาเกะ” ซึ่งมี ความหมายวาทุงนํ้าพุรอน

51

ซาโอออนเซ็นเปนหนึ่งในออนเซ็นรีสอรทที่ ใหญที่สุดในจังหวัดยามากาตะ นํ้าพุรอนที่มี คุณสมบัติของกรดซัลฟูริกเขมขนจะชวยฟนฟู ผิว จึงเปนที่รูจักในฐานะ “บอนํ้าเพื่อความ งาม” มาลองสัมผัสบอออนเซ็นสาธารณะ กลางแจงไดที่ยานออนเซ็นหลักของซาโอ

53 ชิบุออนเซ็น

แหลงนํ้าพุรอนอายุ 1,300 ปแหงนี้จะ ชวยใหคุณไดลองแชนํ้าพุรอนหลาก หลายประเภทที่สูบตรงมาจากตน กําเนิด สวนลิงจิโกคุดานิซึ่งเปน ออนเซ็นขึ้นชื่อเรื่องลิงหิมะมาลงแชก็ อยูใกลๆ เชนกัน

เอจิโกะ ยูซาวะ ออนเซ็น

56

นารุโกะออนเซ็น มิยากิ

นารุโกะออนเซ็น รวมถึงอีซากะออนเซ็น (จังหวัดฟุคุชิมะ) และอากิอุออนเซ็น (จังหวัด มิยากิ) ถือเปนออนเซ็นขนาดใหญสามแหงใน โอชู หมูบานนํ้าพุรอนนารุโกะมีบอนํ้าพุรอนหา บอซึ่งมีคุณสมบัติตางกันไป

นากาโนะ

นีกาตะ

52

54

55

อากิอุออนเซ็น มิยากิ

นั่งรถยนตจากเมืองเซ็นไดราว 30 นาทีก็จะ ถึงอากิอุออนเซ็น เรียวกังออนเซ็นสวนใหญ ของที่นี่อนุญาตใหผูมาเยือนแบบวันเดียว กลับใชออนเซ็นและสิ่งอํานวยความสะดวก ตางๆ ได

กลาวกันวาที่นี่ถูกใชเปนฉากในนิยาย เรื่อง “เมืองหิมะ (Snow Country)” โดย ยาสึนาริ คาวาบาตะ ผูไ ดรบั รางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ออนเซ็นบําบัดมีให บริการในโรงแรมและเรียวกังทุกแหงที่นี่

09


57

กิจกรรมเปด ประสบการณ

กุนมะ

ระบายสีตุกตาดารุมะ

วัดโชรินซังดารุมะจิในเมืองทากาซากิมีชื่อเสียงเรื่องตุกตาดารุมะ หาก ไปเยือนไดมงยะซึ่งอยูใกลกับวัดดารุมะจิ คุณไมเพียงจะไดเยี่ยมชม โรงงานผลิตตุกตาดารุมะ แตยังไดลองระบายสีตุกตาดวยมือของคุณเอง เพื่อใหไดตุกตาที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกอีกดวย! Photo credit: Takasaki Tourism Association

การทองเที่ยวไมไดมีแคเพียงการกินดื่ม แตยังรวมถึงการลองทํากิจกรรมหลาก หลายในทองถิน่ ดวยเชนกัน ประสบการณ ใหมๆ ทั้งนาสนใจและมีความหมาย ชวยใหการทองเที่ยวนาจดจํา! Exp

ntial Activ i

ties

erie

ÕÃÊ ÊµÃÍÇ àºÍà ÃÕ¨ÐÁ àÁ×่Í ËÇÒ¹ÍËÍ·Õ่ÊØ´ ×Í ÇÂÁ ¤Ø³ä´Œà´็´Áѹ´Œ ¤Ø³àͧ!

59

อาคิตะ

หมูบานอาคิตะฟุรุซาโตะ

ยามากาตะ

เก็บสตรอวเบอรรีทามกลางหิมะ

ในญีป่ นุ โดยมากจะเก็บสตรอวเบอรรกี นั ชวงตนฤดูใบไมผลิ แตทเี่ มืองซากาเอะ จังหวัดยามากาตะ คุณสามารถเก็บ สตรอวเบอรรที า มกลางหิมะได (ตองจองลวงหนา)

สวนสนุกที่มีประสบการณรอใหสัมผัส มากมายแหงนี้ตั้งอยูในหมูบานดั้งเดิมของ เมืองโยโกเตะ จังหวัดอาคิตะ นอกจากจะมี หอดูดาวที่ใหญที่สุดในโทโฮคุแลว ที่นี่ยังมี สิ่งนาสนใจอื่นๆ เชน รานขายของที่ระลึก และรานอาหารใหบริการอาหารดั้งเดิมของ อาคิตะ

62

58 Ô้§¨Í¡ ÊعѢ¨ ¾º¡Ñº ä´Œ·Õ่¹Õ่

60

อาโอโมริ

พิพิธภัณฑเนบุตะ วารัซเซ

หากพลาดงานเทศกาลตนเดือนสิงหาคม คุณยังสามารถรับชม ถิน่ กําเนิดของเนบุตะซึง่ มีจดั แสดงโคมลอยขนาดยักษบางสวน ได ทีน่ เี่ ตรียมกิจกรรมเปดประสบการณไวมากมาย รวมถึงการตี กลอง สวนหนึง่ ของประสบการณเกีย่ วกับเนบุตะทีค่ ณ ุ สามารถ สัมผัสได

กุนมะ

63 10

61

มิยากิ หมูบานจิ้งจอกซาโอะ

พบสุนขั จิง้ จอกกวา 100 ตัวและสัตวโลกนารักอืน่ ๆ ไดทนี่ ี่ ผูม าเยือนสามารถสังเกตการณสนุ ขั จิง้ จอกหลากหลาย พันธุใ ชชวี ติ ในธรรมชาติ บรรยากาศเปนกันเอง

แสงไฟริมทะเลสาบ ฮารุนะโกะ

ในเดือนธันวาคมของทุกป เมือง ทากาซากิ จังหวัดกุนมะ จะ ประดับหลอดไฟถึง 5 หมี่นดวง เพื่องานนี้ แสงไฟมากมายจะ สรางทัศนียภาพยามคํ่าคืนให เหมือนดั่งฝน ทางเดินริม ทะเลสาบใตแสงไฟยาว 100 เมตร มีการจัดแสดงเลเซอรและดอกไม ไฟทุกวันเพื่อความเพลิดเพลิน ของทุกคน

นากาโนะ

ทําขนมโอยากิ

ขนมโอยากิ (ซาลาเปานึง่ ยัดไส) ถือกําเนิดใน ชินชู (ชือ่ ดัง้ เดิมของจังหวัดนากาโนะ) มี วิวฒ ั นาการจนกลายเปนเมนูเฉพาะทองถิน่ ที่ เรียบงายแตมรี สชาติอรอย ลองลงมือทําขนม โอยากิดว ยตัวเองทุกขัน้ ตอนทีก่ ระทอมสไตล โจมงในหมูบ า นโอยากิมรุ ะ รับรองวา ประสบการณทไี่ ดสมั ผัสกับมือเชนนีจ้ ะสราง ความสนุกสนานใหกบั คุณแนนอน (ตองจอง ลวงหนา)

พิพิธภัณฑ ยูซาวะคิริเอะ

นีกาตะ

พิพธิ ภัณฑไมเหมือนใครแหงนีต้ งั้ อยู ในบริเวณโรงแรมเรียวกังสโปเรีย ยูซาวะ มีจดั แสดงผลงานของศิลปน คิรเิ อะผูโ ดงดังระดับโลกคือคุณเซกิกจุ ิ

64


อาโอโมริ

อาโอโมริเนบุตะมัตสึริ

ชัดเจนวานี่เปนหนึ่งในสามสุดยอดงานเทศกาลของ โทโฮคุ อีกทั้งยังเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไม ไดของญี่ปุนอยางหนึ่งอีกดวย โคมลอยขนาดยักษ สีสันสดใสซึ่งทําขึ้นดวยมือ รวมถึงความกระตือรือรน และพลังงานดิบของผูเขารวมขบวนแห และเสียง เชียรของผูชมทําใหเทศกาลมีชื่อเสียงนี้มีคนจากทั่ว โลกมาเขารวม

งานเทศกาล อันมีเอกลักษณ

65

ตั้งแตเทศกาลฤดูรอนอันมีชีวิตชีวา อยาง การจุดดอกไมไฟสวางไสวบนทองฟายาม คํ่าคืน ไปจนถึงเทศกาลฤดูหนาวนาจดจําใน โลกสีขาว งานเทศกาลอันมีเอกลักษณ เฉพาะตัวในโทโฮคุกําลังรอคุณอยู! Un

e Festiva

ls

iq u

66

นากาโนะ, สุวะ

ยามากาตะ

ฮานากาสะมัตสึริ

จัดขึ้นในฤดูรอนของทุกป ผูเขารวมจะสวม หมวกฟางประดับประดาดวยดอกคําฝอย (ดอกไมประจําจังหวัดยามากาตะ)ซึ่งทํา จากกระดาษ และใสชุดดั้งเดิมที่มีสีสัน พรอมเตนเขาจังหวะเพลงฮานากาสะ ดั้งเดิม

Photo credit: Yamagata Hanagasa Association

อนบาชิระมัตสึริ

ศาลเจาสุวะจัดเทศกาลนี้ทุก เจ็ดป โดยจะเลือกตัดตนไม อายุกวา 150 ป ลากมาตั้งเปน เสารอบศาลเจา โปรดอยา พลาดงานเทศกาลอนบาชิระ ครั้งตอไปซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน เมษายนและพฤษภาคม ค.ศ. 2016!

68 69

67

68

อาคิตะคันโตมัตสึริ

อาคิตะคันโตมัตสึริมีประวัติยาวนานยอนไป ถึงยุคเอโดะ และถูกกําหนดใหเปนมรดกทาง วัฒนธรรมที่จับตองไมไดโดยยูเนสโก จุดเดน ของงานคือผูเขารวมขบวนแหจะแบกลําไผ แขวนโคมซึ่งมีความยาว 12 เมตร นํ้าหนัก 50 กิโลกรัมไปตามทางเดิน

อิวาเตะ

เทศกาลหิมะอิวาเตะ

นีกาตะ

เทศกาลดอกไม ไฟนากาโอกะ

เทศกาลดอกไมไฟประจําปงานนี้จัดขึ้นในเมือง นากาโอกะ จังหวัดนีกาตะ เปนหนึ่งในสาม อันดับงานดอกไมไฟที่ใหญที่สุดในญี่ปุน จะมี การจุดดอกไมไฟถึง 2 หมื่นดอกเพื่อสรางความ เพลิดเพลินใหกับผูเขาชมกวา 1 ลานคน

70

อาคิตะ

มิยากิ เซ็นไดทานาบาตะ

เทศกาลนี้ยาวนานหนึ่งสัปดาห จัดขึ้นใน เดือนกุมภาพันธของทุกปที่ฟารมนมโคอิไว ซึ่งจะเปลี่ยนเปนโลกสีขาวราวกับเทพนิยาย นอกจากชื่นชมรูปปนหิมะตางๆ ผูมาเยือน ยังสามารถนั่งรถมาและเพลิดเพลินกับ บารบีคิวในกระทอมนํ้าแข็งไดอีกดวย!

มัตสึริ

71

เปนหนึ่งในสุดยอดสามเทศกาลใน โทโฮคุ ในชวงเทศกาล ใจกลาง เมืองเซ็นไดจะถูกแตมสีสันดวยไผ และกระดาษตกแตงที่ทําขึ้นอยาง ประณีต

ไอซึมัตสึริ ฟุคุชิมะ

72

ในเดือนกันยายนของทุกป ผูคนราว 500 คนจะ มารวมตัวที่ไอซึวากามัตสึเพื่อเขารวมเทศกาลนี้ พวกเขาจะแตงชุดซามูไรไอซึ เดินจากปราสาท สึรุงะโจไปถึงใจกลางเมืองไอซึวากามัตสึ เกิด เปนภาพตระการตาใหรับชม

11


งานฝมือ ดั้งเดิม ถือกําเนิดจากงานฝมือที่ชาวบานประดิษฐ ในครัวเรือนชวงฤดูหนาว เทคนิคไดรับ การถายทอดมาจนถึงทุกวันนี้โดยปรับให มีความทันสมัยยิ่งขึ้นและไดรับการ อนุรักษตอไปเพราะคุณคาทางศิลปะ s

Tr

ional Craft adit

นีกาตะ มีดสึบาเมะซันโจ

73

แถบนี้ขึ้นชื่อเรื่องสินคาโลหะและการผลิตมีดมาตั้งแตยุคเอโดะ แมในปจจุบันชางฝมือ จํานวนมากยังยืนกรานจะใชเทคนิคดั้งเดิมในการผลิตมีดและเครื่องใชบนโตะอาหาร

ยามากาตะ

74

ตุกตาโคเคชิ

มีรากฐานมาจากตุกตาของเลนใน ภูมิภาคโทโฮคุ สมัยกอนชางฝมือทํา ขึ้นโดยใชแผนไม ตุกตาเหลานี้มีลําตัว แบนราบ หัวกลม และมีการวาด สีหนาแบบงายๆ ดีไซนของตุกตา โคเคชินั้นแตกตางกันไปตามแตละ ภูมิภาค

ผาชินาฟุของอุเอ็ตสึ

ผาชินาฟุถูกกําหนดใหเปนงานฝมือ ดั้งเดิมแหงชาติ ทําจากเสนใยจาก ตนไมและพืชตางๆ เนื้อผาหยาบ และทนทาน จัดเปนหนึ่งในสุดยอด ผาโบราณสามประเภทของญี่ปุนรวม กับผาบาโชฟุของโอกินาวา และผา คุซึฟุของชิซึโอกะ

76

77 อิวาเตะ

เครื่องโลหะนัมบุ

นากาโนะ

เครื่องใชในครัวเรือน ยอมสีดอกโบตั๋น

เครื่องใชในครัวเรือนที่ยอมดวยสีดอกโบตั๋นมองแลวรูสึก อบอุนและใหสัมผัสออนนุม นักออกแบบชาวญี่ปุนชื่อ มาซาโกะ โอกะ ไดนําเทคนิคนี้มาใชกับยี่หอของตัวเอง คือ “ECOMACO” สินคาทุกชิ้นผลิตดวยมือโดยไดรับ ความรวมมือจากกลุมผูทุพพลภาพ

เครื่องโลหะนัมบุถูกกําหนดใหเปนงานฝมือดั้งเดิมระดับ ชาติ กําเนิดในจังหวัดอิวาเตะโดยมีประวัติยาวนาน 400 ป ทุกชิ้นสวนทําอยางประณีตดวยมือ ผลิตภัณฑ เครื่องโลหะรวมถึงกานํ้าชา กระดิ่งลม และหมอไฟ

79

ฟุคุชิมะ เครื่องเขินไอซึ

มีความโดดเดนดวยเทคนิค การผลิตแบบพิเศษซึ่งตอง อาศัยชางฝมือผูลองทําซํ้า หลายครั้งและฝกฝนเปน เวลาหลายปจนเกิดความ ชํานาญ เครื่องเขินประเภท นี้ทั้งงดงามและสามารถใช งานไดจริง

Photo credit: Tohoku Bureau of Economy, Trade and Industry 12

75

มิยากิ

อาคิตะ

คาบาไซคุ

อาโอโมริ

งานปกโคะกิน

78

งานปกโคะกินถือกําเนิดในยุค เอโดะและมีการถายทอด ตอกันมาในภูมิภาค สึการุ งานฝมือ ประเภทนี้มี วิวัฒนาการจากงาน เย็บปกถักรอยในฤดู หนาวฝมือสตรีใน หมูบานเกษตรกรรม กาลเวลาผานเลยไปจน ถูกนํามาใชประดับตกแตง เครื่องแตงกาย

80

(ศิลปะจากเปลือกตนซากุระ) เปลือกจากตนซากุระบนภูเขาถูก นํามาผลิตเครื่องใชในครัวเรือน โดยเทคนิคดังกลาวมีตนกําเนิดใน ยุคเอโดะ ผลิตภัณฑแตละชิ้นทํา ขึ้นดวยมืออยางประณีตบรรจง ยิ่ง ใชมากเทาไร สีก็จะยิ่งงดงามขึ้น เรื่อยๆ


กาโตเฟสตาฮาราดะ

กุนมะ

กาโตรัสกมาจากรานขนมที่ไดรับความนิยมอยางยิ่งใน กุนมะ นําขนมปงฝรั่งเศสซึ่งทําจากแปงขาวสาลีที่ไดรับ การผสมแบบพิเศษมาตัดเปนชิ้น ทาเนย โรยนํ้าตาล จาก นั้นนําไปอบจนไดที่ (ชวงเวลาที่รับประทานอรอยสุดคือ ภายใน 50 วันนับจากวันผลิต)

ของฝาก ชั้นเลิศ

81

ยังกังวลอยูหรือวาจะซื้ออะไรฝากที่บาน ดี? ของฝากพรีเมียมเหลานี้เต็มเปยมไป ดวยรสชาติแบบฉบับทองถิ่น รับรองจะ ไมทําใหคุณผิดหวัง Pre

irs

m Souven miu

ยามากาตะ

ซากุรันโบะคิราระ

อาโอโมริ

แอปเปลคินินารุ

ดูแลวอาจเหมือนขนมอบทั่วไป แตตัด ดูขางในเมื่อไหร คุณจะไดเห็นแอปเปลทั้ง ลูกอยูในนั้น! มีแอปเปลอาโอโมริสองชนิด ใหเลือก โดยแอปเปลโคเงียวคุจะมีรส เปรี้ยวเล็กนอย สวนแอปเปลฟูจิจะมี รสหวานกวา (ชวงเวลาที่รับประทานอรอยสุดคือ ภายใน 45 วันนับจากวันผลิต)

85

82

83

มิยากิ

ฮากิโนะสึกิ

ขนมชนิดนี้คลายคลึงกับพระจันทรเต็มดวง สีเหลืองทอง เปนเคกเนื้อนุมสอดไสครีม คัสตารด ตั้งชื่อตามฮากิ ดอกไมประจํา จังหวัดมิยากิซึ่งเปนไมพุม(ชวงเวลาที่รับ ประทานอรอยสุดคือภายใน 11-13 วันนับ จากวันผลิต)

ฟุคุชิมะ

มามาโดรุ

ขนมหวานแบบอบชนิดนี้ ไดชื่อมาจากภาษาสเปน หมายถึงคนดื่มนม และ ขนมชนิดนี้ก็ตามชื่อเลย คือสอดไสดวยเนยและนม ลิ้มรสกลิ่นหอมหวลของ นมไดในทุกคําที่กัดลงไป (ชวงเวลาที่รับประทาน อรอยสุดคือภายใน 8 วัน นับจากวันผลิต)

อิวาเตะ

คาโมเมะโนะทามาโกะ

ขนมพอดีคําเหลานี้ไดรับแกรนดไพรซจาก Monde Selection ติดตอกันเปนเวลาสามป ที่มีรูปราง เหมือนไขนกนางนวลก็เพื่อแสดงภาพลักษณของ โอฟุนะโตะในฐานะเมืองทา (ชวงเวลาที่รับประทาน อรอยสุดคือภายใน 8 วันนับจากวันผลิต)

อาคิตะ นากาโนะ

ผงยาวาตายะ อิโซโกโรชิจิมิ

ตํารับลับในการผสมเครื่องเทศ เจ็ดชนิดอยางลงตัวถือกําเนิด ตั้งแตเมื่อ 200 ปกอน คุณ สามารถเลือกเครื่องเทศมาผสม ในแบบของคุณเองได(ชวงเวลา ที่รับประทานอรอยสุดคือ ภายใน 6 เดือนนับจากวันผลิต)

84

ใชนํ้าคั้นจากเชอรรี่ที่เก็บเกี่ยวในตนฤดูรอนรวมทั้ง เชอรรี่เต็มผล จากนั้นนําสวนผสมนี้ไปแชเย็นจนได เปนเยลลี่เชอรรี่ (ชวงเวลาที่รับประทานอรอยสุด คือภายใน 120 วัน นับจากวันผลิต)

87

เยลลี่เหลาสาเก โฮโรโยย

86

88

โฮโรโยย หมายถึง “เมานิดหนอย” อาการนี้อาจเกิดกับคุณไดหลัง กินเยลลี่ชนิดนี้ซึ่งผลิตจากเหลา สาเกหรือไวนขาวชื่อดัง ของอาคิตะ เยลลี่ดังกลาวของ ภูมิภาคนี้มีลักษณะพิเศษคือมี ปริมาณแอลกอฮอลไมเกิน 3% จึงเหมาะสําหรับทุกคนที่ อยูในวัยดื่มเหลาไดตาม กฎหมายแลว

(ชวงเวลาทีร่ บั ประทานอรอยสุดคือภายใน 90 วันนับจากวันผลิต)13


แนะนําทริปเดินทางจากโตเกียวแบบไปวันเดียวกลับ

GALA Yuzawa, Echigo-Yuzawa

ดืม่ เหลาสาเก&แชออนเซ็นในแดนหิมะกลางฤดูหนาว

เพลิดเพลินกันไดทกุ คน

Tokyo �GALA Yuzawa Joetsu Shinkansen

75 นาที (เร็วที่สุด)

หลงั จากนั้นก็เตรียม ลื่นลงเขาไดเลย!

นั่งรถดวนชินคันเซ็นไปหาหิมะไดเร็วรี่! 1

ayy11! D Da S Sttaarrtt!

3

2

ออกจากสถานีกาลา ยูซาวะ

ซือ้ สกีพาสจากเคานเตอร ประชาสัมพันธ

4

รับอุปกรณ เ ลนสกีจาก เคานเตอร ให เ ชา 9:40

สถานี

สถานี

Tokyo

Joetsu Shinkansen: Max Tanigawa 403

8:04

GALA Yuzawa 15:39

ไดเวลาเลนหิมะแลว! ชั่วโมง

GALA Yuzawa Snow Resort

ทันใดทีม่ าถึงธรณีประตูของสถานี รถดวนชินคันเซ็นก็จะพบกับ GALA Yuzawa Snow Resort ซึง่ มอบความ สะดวกสบายถึงขีดสุดใหผมู าเยือน ทีน่ ี่ จัดเตรียมไวทกุ อยางตัง้ แตอปุ กรณเลน สกีไปจนถึงคอมฟอรทฟูด คอรสสกีมใี ห เลือกถึง 17 เสนทาง คอรสทีย่ าวทีส่ ดุ มี ระยะ 2.5 ก.ม. มอบความเพลิดเพลิน ใหแกนกั สกีทกุ ระดับทักษะ!

เริงรื่นกลางหิมะ! ชั่ว1โมง

JR TOKYO Wide Pass

ทองเทีย่ วเมืองตางๆ รอบโตเกียวสามวันติดไดดว ย พาสใบนี้ กระโดดขึน้ รถดวนชินคันเซ็นไป กาลา ยูซาวะ ชวงฤดูหนาวเพือ่ สนุกสนานกับการเลนสกี และกิจกรรมเกีย่ วกับหิมะตางๆ โดยการดใบนีจ้ ะ มอบสิทธิพเิ ศษดังตอไปนีเ้ วลาคุณไปเยือน กาลา ยูซาวะ 1) เซ็ตเลนเลือ่ นหิมะในราคา 1,300 เยน (1,000 เยนสําหรับเด็กเล็ก) 2) เซ็ตพาสขึน้ ลิฟตและ ใชลอ็ กเกอรที่ กาลา ยูซาวะ ในราคา 3,100 เยน (1,550 เยนสําหรับเด็กเล็ก) 3) ใชบริการ SPA GALA-NO-YU ในราคา 1,000 เยน (600 เยน สําหรับเด็กเล็ก) JR TOKYO Wide Pass ราคา: 10,000 เยนสําหรับผูใ หญ (อายุมากกวา 12 ป), 5,000 เยน สําหรับเด็ก (อายุตงั้ แต 6-11 ป) อานขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ JR TOKYO Wide Pass ไดที่ www.jreast.co.jp/tc/tokyowidepass/ 14

Joetsu Shinkansen: Max Tanigawa 78

สกีที่ GALA Yuzawa

3

เคล็ดลับสุดฮอต!

ร นัง่ กอนโดลา ขึน้ ไปทคี่ วามสูง 800 เมต

เลนเลื่อนหิมะและสนุกสนาน กับหิมะ

กิจกรรมเกีย่ วกับหิมะทีม่ มี ากมายจะ มอบความเพลิดเพลินใหคณ ุ แมไม ตองเลนสกี!จะปน ตุก ตาหิมะเปนโอ ลาฟหรือนัง่ เลือ่ นหิมะลงทางลาดไม ชันมากของทีน่ กี่ ไ็ ดทงั้ นัน้ เพือ่ สราง วันแหงความทรงจําสําหรับครอบครัว คาบริการ: 2,500 เยน สําหรับผู  ใหญ, 1,550 เยน สําหรับเด็ก (รวมคานั่งกอนโดลาไปกลับและคาเชาเลื่อนหิมะ/ รองเทาบูท/ถุงมือ)

ี นื้ ทกี่ วา ง มพ ขวางให เ ดก็ ๆ เลน สนกุ ศึกหิมะ


เดินทามกลางหิมะ! ชั่ว1โมง

คาสะ

ทีแ่ รกและ ทีเ่ ดียวใน ญีป่ ุ น!

ทัวรเดินหิมะโดยใสรองเท า ยํ่า หิมะหรือที่เรียกวา “คันจิกิ”

check! ªÁ¤ÅÔ»¡Ò÷‹Í§à·Õ่ÂÇä´Œ·Õ่¹Õ่

หมวกฟางแบบนี้ เรียกวา “คาสะ”

สวมรองเทายํา่ หิมะแบบชนบทดัง้ เดิมที่ เรียกวา “คันจิก”ิ แลวสําราญใจกับการ เดินชมทิวทัศนทา มกลางละอองหิมะ แบบธรรมชาติแทๆ พรอมโอกาสใหถา ย รูปอยางหนําใจรวมกับเพือ่ นฝูงหรือ ครอบครัว โดยการนําของไกดพดู ภาษา อังกฤษ รองเทายํา่ หิมะนีจ้ ะชวยใหคณ ุ เดินผานกองหิมะทีส่ มุ สูงได รายละเอียด: เปิดใหบริการตั้งแตตน ฤดูสกีไปจนถึงกลางเดือน มีนาคม คาบริการ: 5,000 เยน สําหรับผู  ใหญ, 3,500 เยน สําหรับเด็ก (รวมคานั่งกระเชากอนโดลาไปกลับ, คาเชารองเทายํ่า หิมะ/รองเทาบูท/ชุด และคาไกด)

คันจิกิ

นักลาหมีเปนผูน าํ รองเทาคันจิกมิ าใชเปน ครัง้ แรกเพือ่ ใหสามารถ เดินในหิมะทวมสูงอยาง รวดเร็ว

15:42 15:42

สถานี สถานี Echigo Echigo Yuzawa Yuzawa

17:40 17:40

พักผอนหยอนใจ ชั่ว1โมง นั่งพักสบายๆ ในรม

นัง่ เอกเขนก ชอปปง รับประทาน อาหาร หรือลงแชนาํ้ รอนไดในสถาน ทีอ่ าํ นวยความสะดวกเหลานี้ IRORI Lounge (เลานจอโิ อริ) หลังอบอุน รางกายทีส่ ระวายนํา้ เรียบรอย ก็มานัง่ พักไดทเี่ ลานจ ซึง่ จัดเตรียมเกาอีน้ วดไวให พรอมสรรพ SPA GALA-NO-YU หลังเดินชมทิวทัศนหรือเลนสกี ก็มาพัก ผอนสบายอารมณไดทอี่ อนเซ็นหรือจะ จุม ตัวแชอา งจากุชชีนาํ้ รอนกลางแจง เพือ่ รับชมทัศนียภาพก็ยอ มได

ออนเซน็ เธอราพี

ช้อปปงที่ CoCoLo Yuzawa

แตงชุดลุยหิมะแบบชนบท!

มาลองสวมชุดลุยหิมะดัง้ เดิมแบบครบเซ็ต ไดทนี่ ี่ ชุดประกอบไปดวยหมวกฟาง เสือ้ โคท และรองเทาบูท พรอมสนุกสนานกับการถาย รูปหรือวีดโี อบันทึกการเจาะเวลาหาอดีต! คาบริการ: 2,000 เยน (รวมคานั่งกอนโดลาไปกลับและ เครื่องดื่มหนึ่งแกว) *โปรดตรวจสอบขอมูลลาสุดเกี่ยวกับฤดูสกีปี 2016 ไดที่ เว็บไซตทางการ

19:00

สถานี

Tokyo Goal

Joetsu Shinkansen: Max Toki 336

*โปรดเช็คตารางเดินรถไฟลาสุดดวยตัวทานเองดวย

Food Court PalPal (ฟู ดคอรทพาลพาล) เลือกชิมอาหารรอนๆ ไดตงั้ แตราเมงไป จนถึงขาวแกงกะหรีแ่ ละขาวหนาหมู ทอด ทุกอยางปรุงสดๆ ทันทีหลังไดรบั ออเดอร เวลาทําการ: 10:00-17:00

อาหารเลิศรส พรอ มให  ลิม้ ลอง!

*เมนูอาจมีการเปลีย่ นแปลง

เอา ไดเวลา ิ้ ว ! ช อ ปป งแล

Jour de GALA (จัวร เดอ กาลา) หาซือ้ ของฝากแบบออริจนิ ลั ของกาลา และเหลาสาเกทองถิน่ บางชนิดไดทนี่ !ี่

ตองลอง!

1

เดิน นาที จากสถานี Echigo Yuzawa

ย า นช อ ปปิ้ง CocoLo Yuzawa Gangi-dori

กอนกลับโตเกียว ลองแวะชอปปง เพิม่ เติมหรือ รับประทานอาหารไดทศี่ นู ยการคาแหงนีซ้ งึ่ เชือ่ มตรง กับสถานี JR Echigo Yuzawa มีของกินใหลองชิม มากมายกอนตัดสินใจซือ้ !

เลือกยากเหลอื เกิน มันอยากซือ้ ไปหมด!

ขนมดังโงะหอใบไผ เปนขนมดัง้ เดิมของ จังหวัดนีงาตะ

ของฝากชือ่ ดัง

ขาวเกรียบรสทะเล Niigata Nanban Seafood (นีงาตะ นัมบัง ซีฟด ู ) แบบลิมติ เต็ดทัง้ กรุบ กรอบและมีรสชาติของกุง แบบเต็มๆ คํา!

เวลาทําการ: 9:00-20:00 (ปลายเดือนธันวาคม-เดือนมีนาคม), 9:00-18:00 (เดือนเมษายน-ตนเดือนธันวาคม) (เวลาทําการของบางรานอาจแตกตางจากนี)้

15


แนะนําเสนทางทองเที่ยวจากโตเกียวแบบไปกลับในวันเดียว (1)

Obasute, Matsumoto, Nagano, Obuse

สมบัติแหงชาติ & ทิวทัศนเยี่ยมยอดที่เห็นจากรถไฟ

ano Tokyo ⇔ Nag sen ka in h S Hokuriku ที่สุดn) !! 80 นาที (เร็ว

การทองธรรมชาติ แบบสบายๆ

หนึ่งในสามอันดับสุดยอดทิวทัศนจากรถไฟในญี่ปุน สถานีโอบาสึเตะ (Obasute Station)

Day1! Start

รถไฟ JR สายชิโนโนอิเชื่อมระหวางนากาโนะและมัตสึโมโตะ มีชื่อเสียง เรื่องทิวทัศนชนบทอันงดงาม โดยเฉพาะสถานีโอบาสึเตะนั้นนําเสนอ ทิวทัศนจากรถไฟที่ติดอันดับสุดยอดหนึ่งในสามของญี่ปุน ลงจากรถไฟ เพื่อรับชมทัศนียภาพนาตื่นตาตื่นใจของแองนากาโนะในชวงรถไฟจอด พักเปนเวลาสองนาที 10:56 สถานี

สถานี

Tokyo 9:32

รู ไวหนอยนาจะดี! ตารางเดินรถไฟโอบาสึเตะ รถไฟไปสถานีโอบาสึเตะจะออกรถทุกชัว่ โมง สําหรับรถไฟขบวนทีจ่ ะ ไปนากาโนะ จะเปดเฉพาะประตูของรถไฟตูแ รกเทานัน้ ไปเตรียมพรอม อยูต รงนัน้ ไดเลย!

11:49 สถานี

Nagano

Obasute

Hokuriku Shinkansen: JR Shinonoi Line 11:19 Kagayaki 507 ฝากสัมภาระทีโ่ รงแรมเมโทรโพลิแทนนากาโนะ

2 ชัว่ โมง 30 นาที

ชมทิวทัศน ในเมืองมัตสึโมโตะ ชินชูมโิ สะราเมง@ Menshou Sakura

2

นาที

11:51

12:33 สถานี

JR Shinonoi Line

ชมวิวแบบพาโนรามาจากชานชาลา

Matsumoto 13:50

Town Sneaker Bus

ชมทิวทัศนในมัตสึโมโตะ

16:42 สถานี

Matsumoto 18:06

Limited Express: Shinano 19

ชอปปง ที่ MIDORI Matsumoto

ถนนนาวาเตะ

เพลิดเพลินกับการเดินทอดนองไปตามถนนชอปปง สไตลเอโดะเชนนี้ รานรวงมากมายพากันจําหนาย สินคาไลฟสไตลนา รักทีม่ ธี มี เกีย่ วกับกบ ของโบราณ และของวางแบบดัง้ เดิม

นํามิโสะอันโยจิในทองถิ่นไปผสมกับ นํ้าซุปกระดูกหมู จนกําเนิดเปน มิโสะราเม็งขึ้นชื่อของราน Sakura เปนอาหารที่ เหมาะสําหรับทําให รางกายอบอุนในฤดู หนาว!

ปราสาทมัตสึโมโตะ สมบัตแิ หงชาติแหงนีเ้ ปนปราสาทตนแบบทีเ่ กาแก ทีส่ ดุ ในญีป่ นุ มาชืน่ ชมรูปลักษณดา นนอกทีม่ สี ดี าํ ดู ทรงอํานาจและภาพสะทอนปราสาทบนผิวคูนาํ้ โดยมีเทือกเขาแอลปญปี่ นุ ตอนเหนือเปนฉากหลัง มาจังหวัดนากาโนะเมือ่ ไหรตอ งแวะชมใหได

รู ไวหนอยนาจะดี!

รถบัสทาวนสนีกเกอร

รถบัสจะออกเดินทางจากสถานีมตั สึ โมโตะ วนผานแหลงทองเทีย่ วหลักๆ รอบเมือง ตัว๋ วันจําหนายในราคา เพียง 500 เยนรวมสวนลดสําหรับนัก ทองเทีย่ วแลว

ถนนนาคามาจิ

http://nakamachi-street.com

มามัตสึโมโตะตองลองชิมอาหารและขนมเหลานี้

MIDORI Matsumoto

เดิน

1 นาทีจาก สถานี มัตสึโมโตะ

ศูนยการคาแหงนี้เชื่อมกับสถานี รถไฟ JR มัตสึโมโตะ เหมาะสําหรับ รับประทานอาหารและหาซื้อของ ฝากจากมัตสึโมโตะ àÇÅÒà» ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ: 10:00-20:00

(แตละรานมีเวลาเปดปดบริการแตกตางกัน กรุณาดูราย ละเอียดบนเว็บไซต) Œ·Õ่¹Õ่

Ô่¹áÅТͧ¢ÇÑÞä´

ËÒ«×้ͧ͢·ŒÍ§¶

ลองมันฝรั่ง จาการิโกะรส สาหรายที่มี จําหนายเฉพาะ ที่ชินชู

ของกินแนะนํา

16

สัมผัสชีวติ แบบเชือ้ พระวงศดว ยการนัง่ รถลากทัวรปราสาทมัตสึโมโตะ

ถนนชอปปง เสนนีม้ กี ารผสมผสานความทันสมัยและ อดีตกาล โดยโกดังสินคาทางประวัตศิ าสตรมดี ไี ซนโดดเดน เปนลายตารางหมากรุกสีขาวดํา

ซันโซคุยากิเปนอาหารโซล ฟูด รสเด็ดของมัตสึโมโตะ! @Matsumoto Karaage Center

เดิน

จาก คืนนี้มาพักโรงแรมของเราสิ! 1 นาที สถานี นากาโนะ

โรงแรมเมโทรโพลิแทน นากาโนะ

ตั้งอยูในสถานที่สะดวกสบาย ถัดจากสถานี JR นากาโนะและ MIDORI Nagano เหมาะสําหรับทั้งการทองเที่ยวและติดตอ ธุรกิจ เรียนรูเกี่ยวกับเหลาสาเกของ นากาโนะไดที่ล็อบบี้ชั้น 2 ซึ่งมีการจัด แสดงเหลาสาเก ที่นั่นมีทัชสกรีน หลายภาษาเตรียมไวสําหรับ ตอบคําถามของคุณ

ÒÂà¾ÃÒÐÍÂÙ‹µÔ´ ÊØ´áʹÊдǡʺ ¡ÑºÊ¶Ò¹Õöä¿!

18:58 สถานี

Nagano

โรงแรมเมโทรโพลิแทนนากาโนะ

stay


3

check!

รู ไวหนอยนาจะดี!

ชมทิวทัศน ในเมืองนากาโนะ ชั่วโมง

ªÁ¤ÅÔ»¡Ò÷‹Í§à·Õ่ÂÇä´Œ·Õ่¹Õ่

ว�ธีไปวัดเซ็นโคจิ

นั่งรถบัสเบอร์ 1 จากสถานี นากาโนะใช้เวลา 10 นาที จะไป ถึงลานจอดรถของวัดเซ็นโคจิ

รู ไวหนอยนาจะดี! ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวประจําเมืองนากาโนะ แวะศูนย์ข้อมูลสําหรับ นักท่องเที่ยวในสถานีนากา โนะเพื่อรับคําปรึกษาเกี่ยว กับการเดินทางและแผ่นพับ สําหรับนักท่องเที่ยวฟรี

บร�การนําเที่ยวฟร�

วัดเซ็นโคจิมีบริการนําเที่ยวฟรี ในหลายภาษาช่วงวันหยุดสุด สัปดาห์และวันหยุดราชการ

โซบะ

µÃ ¼‹Ò¹ÊÔ่§»ÅÙ¡ ÊÑÁ¼ÑÊ»ÃÐÇѵÔÈÒÊ ่¹Õ่ä´ŒàÅÂ! ͧ ÊÌҧࡋÒá¡‹¢ ·Õ

@รานโซบะทํามือตํารับชินชู Kado no Daimaru หามพลาดโซบะเคี้ยวหนุบหนับของ นากาโนะ มาดูกันซิวาเขาทําโซบะกัน อยางไรที่รานโซบะ ใกลวัดเซ็นโคจิ

วัดเซ็นโคจิ

อุโบสถของวัดศาสนาพุทธแหงนี้เปนสมบัติแหงชาติและ มรดกทางวัฒนธรรมที่สรางจากไมซึ่งมีขนาดใหญที่สุดใน ภาคตะวันออกของญี่ปุน พระพุทธรูปที่นี่ซึ่งกลาวกันวาเกา แกที่สุดในญี่ปุนเปนที่รูจักในนาม “พระพุทธรูปลับ” เนือ่ งจากพระพุทธรูปจําลองจากของจริงจะเปดใหนกั ทองเทีย่ ว เขาชมเพียงเจ็ดปครั้งเทานั้น

Day2! Start

10:00 สถานีรถบัส ZenkojiDaimon (Zenkoji Temple) 13:00

สถานี

Nagano 09:50

Bus

เก็บสัมภาระ

ชมทิวทัศน ในโอบุเสะ

13:10 สถานี

Bus

Nagano 13:33

ชมทิวทัศนทีว่ ดั เซ็นโคจิ

14:09 สถานี

Nagano Electric Railway

Obuse 16:28

17:01 สถานี

Nagano Electric Railway

Nagano

ชมทิวทัศนในโอบุเสะ

19:00

Hokuriku Shinkansen: Kagayaki 512

20:24 สถานี

Goal

Tokyo

ชอปปง ที่ MIDORI Nagano

90

นาที

โอบุเสะ

เมืองอันงดงามแหงนี้เปนที่รักของศิลปนอุคิโยเอะชื่อโฮคุไซ เชาจักรยานขี่สบายๆ ชมโอบุเสะ แวะพักที่คาเฟ เพลิดเพลินกับขนมหวานจากเกาลัดขึ้นชื่อ

à»ÅÕ่¹ÁÒ¢Õ่¨Ñ¡ÃÂÒ¹ªÁÇÔÇ ºŒÒ§¡็´Õ¹Ð!

µŒÍ§ÅͧäÍÈ¡ÃÕÁà¡ÒÅÑ´ ÃÊà´็´¹Õ้ãˌ䴌!

เดิน

นาทีจาก อาหารและขนมเลิศรสของนากาโนะ! 1 สถานี

MIDORI Nagano

พิพธิ ภัณฑโฮคุไซจัดแสดงภาพวาดอุคโิ ยเอะบนแผนไม เวเฟอรสอดไสไอศกรีม โดยคัตสึชกิ ะ โฮคุไซ คาเขา: 800 เยน เกาลัดจากรานโอบุเซโดซึง่ มี ประวัตยิ าวนานถึงหนึง่ ศตวรรษ ขึน้ ชือ่ เรือ่ งความหวานทีล่ งตัว §àÁÒÁѹ œ§ÍÂ‹Ò ÃѺªŒÍ»» àËÁÒÐÊํÒË ä¿! ¶ à ¹ ้ Ö ¢ ¡‹Í¹

นากาโนะ

หาซื้อของฝากหลากหลายไดที่ ศูนยการคาขนาดใหญแหงนี้ซึ่งเชื่อมกับ สถานีรถไฟ JR นากาโนะ

àÇÅÒà» ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ: 10:00-20:00 ¶¹¹¢Í§½Ò¡ªÔ¹ªÙ"âÍÃÒâÎÐ" : 9:00-20:00 ÌҹÍÒËÒÃ: 11:00-22:00

ตรอกสวยงามเรียงรายไปดวยตนเกาลัด

ของฝากขึ้นชื่อ ผงยาวาตายะ อิโซโกโระ ชิจมิ ิ บรรจุในกระปองแบบดัง้ เดิม พกพางาย และเปนของฝากชัน้ เยีย่ ม @Nemoto Yawataya Isogoro

(รานคาแตละรานมีเวลาเปดบริการแตกตางกัน กรุณาอาน รายละเอียดบนเว็บไซต)

ขนมโอยากิหลากรส เปนของทานเลนทีค่ นใน ทองถิน่ ชืน่ ชอบ @Irohado

ดืม่ เหลาสาเกจาก ขวดทรงตุก ตาหิมะนารัก ฝาใชเปนถวยไดดว ย! @Shinshu Kuraudo 17


เสนทางแนะนําสําหรับการทองเที่ยวสองวันโดยเดินทางจากโตเกียว (2) Yamagata, Zao, อสูรกายนํ้าแข็ง & อาหารทองถิน่ รสเลิศ Matsushima, Sendai

พบความมหัศจรรยทาง ธรรมชาติดจุ สัมผัสเวทมนตร

Tokyo ⇔ Yamagata n Yamagata Shinkanse 146 นาที (เร็วที่สุด)!!

(3 ชั่วโมง 20 นาที) สถานที่ทองเที่ยวของซาโอในฤดูหนาวที่ดีที่สุดยอม ไมพนบอนํ้าพุรอนบํารุงผิวและความมหัศจรรยทาง ธรรมชาติอยางจูเฮียว (หมายถึงตนไมนํ้าแข็ง) นั่ง รถบัสจากสถานียามากาตะไปยังทารถบัสซาโอ ออนเซ็น จากนั้นนั่งกระเชาลอยฟาตรงไปยัง ที่ราบสูงซึ่งมีตนไมนํ้าแข็ง

รู ไวหนอยนาจะดี! ตารางเดินรถบัสยามาโกะ

บอนํา้ พุรอ นธรรมชาติกลางแจง

ใชเวลาประมาณ 30 นาทีจากสถานียามากาตะ ไปยังซาโอออนเซ็น

ทีซ่ าโอเซ็นเตอรพลาซา

กระเชาลอยฟาซาโอ

Day1! Start

"จูเฮียว" อันนาตืน่ ตาตืน่ ใจเปนความมหัศจรรยทางธรรมชาติโดยแท ฝากสัมภาระทีส่ ถานี

สถานี

Tokyo 9:24

Yamagata Shinkansen: Tsubasa 131

ä»·Ò¹Á×้Í¡ÅÒ§Çѹáʹ ÍËÍÂ໚¹à¹×้ÍÇÑÇâÂ๫ÒÇ Ð ¡Ñ¹à¶ÍÐ!

11:50 สถานี Yamagata 13:20

ออนเซ็นพรอมทิวทัศนใหรบั ชม

ตนไมนาํ้ แข็งทีซ่ าโอ

Yamako Bus

มือ้ กลางวันที่ Hotel Metropolitan Yamagata

เดิน จาก มื้อกลางวัน! 1 นาที สถานี ยามากาตะ

เพลิดเพลินกับการแชตัวในบอนํ้า รอนธรรมชาติ นักทองเที่ยวแบบ ไปกลับในวันเดียวก็สามารถใช บริการได ผอนคลายกับออนเซ็น

นัง่ กระเชาลอยฟาขึน้ ไปยังภูเขาซาโอเพือ่ รับชม สิง่ มหัศจรรยทางธรรมชาติบนทีร่ าบสูง

13:57 สถานีรถบัส Zao Onsen 17:20

Yamako Bus

18:05 สถานี Yamagata 18:47

JR Senzan Line

รับสัมภาระ, ชอปป ง  ที่ S-PAL Yamagata

ตนไมนาํ้ แข็ง, ออนเซ็น

ทามกลางทิวทัศนหมิ ะนาทึง่ 20:07 สถานี

Sendai

คางคืนที่ Metropolitan Hotel Sendai

มือ้ เย็นที่ Sashimi & Sushi Street

เดิน จาก อาหารและขนมในยามากาตะรสเด็ด! 1 นาที สถานี

เนือ้ วัวโยเนซาวะรสชาติ ดีมาก ไมจาํ เปนตองปรุง รสมากมาย

ยามากาตะ

S-PAL Yamagata

โรงแรมเมโทรโพลิแทน ยามากาตะ

โรงแรมหรูแหงนี้ตั้งอยูภายในตัวสถานี รถไฟ JR ยามากาตะ ผสมผสานสิ่ง อํานวยความสะดวกทันสมัยเขากับบริการที่ ใสใจอยางดีเลิศ รานอาหาร เทปปงยากิบนชั้นสอง Mogamitei เสิรฟเนื้อวัวโยเนซาวะที่กินแลว ละลายในปาก

ศูนยการคาแหงนีเ้ ชือ่ ม กับสถานีรถไฟ JR ยามากาตะ เหมาะ สําหรับชอปปง เพือ่ ตัว คุณเองและหาซือ้ ของให คนทีค่ ณ ุ รัก

ขนมยูเบชิ ผสมผสานขาวของยามากาตะและ นํา้ ของซาโอไดอยางลงตัว @รานขายของ ฝากYamagata Meiten

สินคาไลฟสไตลยอ มสีดอกคํา ฝอยสดใส @Shobido àÇÅÒà» ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ: Ìҹ¤ŒÒ: 10:00-20:00 ÌҹÍÒËÒÃ: 11:00-22:00, Ìҹ¢Ò¢ͧ½Ò¡: 9:00-20:00

เวลาอาหารเย็น!

เดิน 1 นาทีจาก สถานี เซ็นได

ยานซาชิม&ิ ซูชิ

เมืองติดทะเลอยางเซ็นไดพรอมเสิรฟ อาหารทะเลสดใหม หลากหลายประเภท ตรอกรานอาหารเหลานีเ้ ปดให บริการตลอดปจนถึงยามดึกดืน่ àÇÅÒà» ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ: 10:00-22:30

ราน Sushi Sanrikumae เอร็ดอรอยกับเซ็ตซูชิ “ฮากิ” ตาม ฤดูกาล ประกอบดวยซูชิ 12 ชนิด แตละชนิดโปะหนาดวยอาหาร ทะเลสดใหม

18

(รานคาแตละรานมีเวลาเปดบริการแตกตางกัน กรุณาอานรายละเอียดบนเว็บไซต)

คืนนี้พักโรงแรมของเราสิ

เดิน 1 นาทีจาก สถานี เซ็นได

โรงแรมเมโทรโพลิแทน โฮเทล เซ็นได

โรงแรมในเมืองอันทันสมัยแหงนีเ้ ชือ่ มกับ S-PAL Sendai และสถานีเซ็น ได หองพักกวางขวาง เหมาะเปนฐานทีพ่ กั สําหรับการทองเทีย่ วใน โทโฮคุของคุณ ลองลิม้ อาหารทองถิน่ ทีห่ าทานไดเฉพาะทีน่ ใี่ นบุฟเฟต มือ้ เชาของราน “Serenity” ใหไดดว ยละ

็¹ä´·Õ่àË็¹¨Ò¡ ·ÑȹÕÂÀÒ¾àÁ×ͧૠàËÅ×Íà¡Ô¹! ÈÉ à Ô ËŒÍ§¾Ñ¡ª‹Ò§Ç

stay


ชมทิวทัศน ในมัตสึชิมะ

check!

3

ชัว่ โมง

ªÁ¤ÅÔ»¡Ò÷‹Í§à·Õ่ÂÇä´Œ·Õ่¹Õ่

ÕàÅÔÈÊํÒËÃѺ ÍÒ¡ÒȪ‹Ò§´ ¡ÒÃŋͧàÃ×Í!

รู ไวหนอยนาจะดี! นัง่ เรือชมอาวมัตสึชมิ ะ

มัตสึชมิ ะ

มัตสึชมิ ะเปนสุดยอดจุดชมวิวหนึง่ ในสามของญีป่ นุ นัง่ รถไฟจากเซ็นไดเพียง 40 นาที แนะนําอยางยิง่ ใหนงั่ เรือชม ทิวทัศนทอี่ า วมัตสึชมิ ะ

จองทีบ่ นเรือลวงหนาทางออนไลน หรือดาวนโหลดคูปองสวนลดจาก เว็บไซต

เซ็ตเทมปุระ

@Restaurant Gorohachi รับชมทัศนียภาพแสนวิเศษของ อาวมัตสึชมิ ะพรอมเพลิดเพลินกับ มือ้ อาหารในรานสุดสวยแหงนี้

Day2! Start

กุง ทอดรอนๆ ผักทอด และขนมหวาน มือ้ นีจ้ ะสรางความอิม่ หนําใหคณ ุ อยางแนนอน 10:56 สถานี MatsushimaKaigan 16:11

สถานี

Sendai 10:17

JR Senseki Line

ชมทิวทัศนในมัตสึชมิ ะ

เช็คเอาทและฝากสัมภาระ

วาดหนาตุก ตาโคเคชิ

@Nihachiya Souvenir Shop เมือ่ เปรียบเทียบกับตุก ตา โคเคชิหลากหลายรูปแบบ รอบโทโฮคุแลว ตุก ตาในมิยากิ จะมีสหี นาราเริงยิง่ กวาทีอ่ นื่ ลองวาดหนาตุก ตาของคุณทีจ่ ะ มีหนึง่ เดียวในโลกดวยก็ไดนะ!

JR Senseki Line

·ํÒµØ ¡µÒâ¤à¤ªÔã¹á ºº¢Í§ ¤Ø³àͧãËŒ¤¹ÍÕ่¹à»š ¹¢Í§ ½Ò¡´ÙÊÔ!

16:49 สถานี Sendai 18:57

S-PAL Sendai

Goal

Tokyo

รับสัมภาระและ ชอปป ง  ที่ S-PAL Sendai

วัดซุยกันจิ

วัดนีม้ บี รรยากาศนา เกรงขามดวยถํา้ หิน โบราณและทางเดินที่ เรียงรายไปดวยตนซี ดาร อุโบสถของทีน่ ถี่ กู กําหนดใหเปนสมบัติ แหงชาติ

ÍÂàËÅ‹Ò¹Õ้ ¢¹ÁªÔ้¹àÅ็¡ªÔ้¹¹Œ ŒÒµÒ! ˹ º Ñ Á¡ Ê ÃÊ´Õ

วัดเอ็นซึอนิ

คันรันเท

อาหารและขนมอรอยลํ้าในเซ็นได!

Tohoku Shinkansen: Hayabusa 30

20:32 สถานี

เพลิดเพลินกับนํา้ ชาใน หองนํา้ ชาวิวทะเลซึง่ เคยเปน ของตระกูลดาเตะ เดิน 1 นาทีจาก สถานี เซ็นได

เลดีเ้ ซ็ตมาพรอมกับขนมหวานญีป่ นุ สามชนิด เหมาะอยางยิง่ สําหรับรับประทานพรอมชาเขียวมัทฉะ

กลาวกันวาวัดนีจ้ ะใหโชคเรือ่ งแตงงาน เดินทอดนองไปตามทางเดินปูหนิ และ ชืน่ ชมกับสวนทีร่ งั สรรคขนึ้ อยาง ประณีตงดงาม คิสเึ กะเสิรฟ กีวตัง (ลิน้ วัวยาง) หลากหลายชนิด @Aji-no GyutanKisuke

ÊÔ! ¾ÒÁØÊÖºÔÁÒÃØ «×้ͩѹÊÔ! «×้ͩѹ ¡ÅѺºŒÒ¹´ŒÇÂ!

หางสรรพสินคาแหงนีเ้ ชือ่ มกับสถานี รถไฟ JR เซ็นได มีรา นคากวา 240 และ รานขายของฝากกวา 60 แหง

อยาลืมแวะชมสินคานารักๆ ของมุสบึ มิ ารุ มาสคอตของ เซ็นได @IrodorisoeruShimanuki àÇÅÒà» ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ: Ìҹ¤ŒÒ: 10:00-21:00 ÌҹÍÒËÒÃ: 10:00-23:00 Ìҹ¢Ò¢ͧ½Ò¡à«็¹ä´: 10:00-20:30

( รานคาแตละรานมีเวลาเปดบริการแตกตางกัน กรุณาอานรายละเอียดบนเว็บไซต )

ดาเตะเอมากิ

บรรจุภณ ั ฑสวยสดงดงามซอนเคก โรลแบบสวิสยัดไสครีมหรือถัว่ แดง ไวขา งใน

เลือกซือ้ มันจูนาํ้ ตาลทรายแดงเพือ่ เติมความ หวานใหกบั คุณ! @TamazawaSohonten 19


เสนทางแนะนําสําหรับการทองเที่ยวสามวันโดยเดินทางจากโตเกียว (1)

Gono Line, Akita, Nyuto Onsen, Sendai

5

นั่งรถไฟชมวิวทะเลญี่ปุน

ชั่วโมง

รถไฟสายโกะโน ร�สอรทชิราคามิ

ri n se n Tohoku Shinkทaี่สุด) !! 179 นาที (เร็ว

omo Tokyo ⇔ Shin-A

รถไฟชมวิวขบวนนี้จะพาคุณสูจุดชม วิว เชน มรดกโลกที่ราบสูงชิราคามิซัน จิและจูนิโกะ (ทะเลสาบ 12 แหง) พบความเพลิดเพลินจากการ แสดงศิลปวัฒนธรรมและชามิเซ็น (เครื่องดนตรี) บนรถไฟ

ชอปปง� เพลิดเพลิน & ออนเซ็นทิวทัศนงดงาม

การทองเทีย่ วโดยรถไฟเลียบชายฝง

Day1! Start

สถานี

Tokyo 9:36

Tohoku Shinkansen: Hayabusa 11

อาหารรสเลิศและ ของขวัญนาทึ่ง!

โรงแรมเมโทรโพลิแทน อาคิตะ

20

stay คางคืนที่ Hotel Metropolitan Akita

นําเจลลีอ่ งุน ภูเขามาประกอบ ดวยพายกรุบกรอบจนเกิดเปนพาย "ซานาซึระ" รสอรอย @Eitaro

¹Õ้¡ÅѺºŒÒ¹ àÃÒµŒÍ§«×้ÍÊÔ่§ ṋ¹Í¹!

ของฝากชื่อดัง

ขนมหวานญีป่ นุ รสอรอย “คินมัน” เปนเคกสปนจสอดไสนาํ้ ผึง้ และถัว่

เครือ่ งประดับจากลวดเงินนีไ้ ดรบั การ ออกแบบอยางประณีตบรรจง@Takeya Honten

เดิน 2 นาทีจาก สถานีอาคิตะ

คุณจะรูส กึ เหมือนอยูบ า นทันใดทีก่ า วเขาไป ในล็อบบีแ้ สนอบอุน ของโรงแรมเมโทรโพลิแทน อาคิตะซึง่ อยูต ดิ กับสถานีรถไฟ JR อาคิตะ สะดวกสบายกับสิง่ อํานวยความสะดวกทัน สมัย หองพักมีสไตล และรานอาหาร ซึง่ ใหบริการอาหารแบบอาคิตะ Õ่  Á Â Í ´ º ÃÔ ¡ Ò Ã àÂ Ò Ã ´ ¡ Â Õ ¤ á¶Á ¡ ÂÑ § Œ Ò Ë Œ Í § ¾Ñ Êํ Ò Ë ÃÑ º ࢠ¹ 㤠à ! Í × äÁ ‹ à Ë Á

Akita

ลิม้ รสชาติเนือ้ ไกแบรนดฮไิ นจาก อาคิตะแบบเต็มๆคํา ไดจากขาว หนาไกและไขรสเด็ดชามนี้ @Akita Hinai Jidoriya

หางสรรพสินคาเหลานี้เชื่อม ตรงกับสถานีรถไฟ JR อาคิตะ เหมาะสําหรับการซื้อของฝาก หรือลิ้มรสชาติอาหารทองถิ่น กอนขึ้นรถไฟขบวนถัดไป

คืนนี้มาพักโรงแรมของเราสิ!

19:00 สถานี

ชอปปง ที่ Akita ALS & Topico ÁºÙó Ẻ ¡ÒèѺ¤Ù‹ä´ŒÍÂ‹Ò§Ê ©ํ่ÒáÅÐ䢋¢Œ¹ ÃÐËÇ‹Ò§à¹×้Íä¡‹ªØ‹Á ÃÊࢌÁ¶Ö§ã¨!

Akita ALS & Topico

(ร้านค้าแต่ละร้านมีเวลาเปิดบริการแตกต่างกัน กรุณาอ่านรายละเอียดบนเว็บไซต์)

Resort Shirakami 4

มือ้ กลางวัน

เดิน 1 นาที จากสถานี อาคิตะ

àÇÅÒà» ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ: ALS : 10:00-20:00 Topico : 8:00-20:00

12:35 สถานี Shin Aomori 14:00

áÅÐ ÊÐ͌ҹ ÊÐÍÒ´ Шоѡ § ้ Ñ · ¡ Ñ ¾ ˌͧ àËÁÒ ÊºÒÂ! Åѧ¨ÃÔ§æ Êдǡ „œ¹¿Ù¾ п Å á ¼‹Í¹


4

นีวโทออนเซ็นเปนทีร่ จู กั ในฐานะ “ออนเซ็นซอนเรน” เพราะตัง้ อยูห า งไกลทามกลางภูเขา สรางความอบอุน ใหทง้ั รางกายและจิตใจไดทอี่ อนเซ็นเรียวกังซึง่ มีถงึ เจ็ด แหง แตละแหงลวนมีประวัตยิ าวนาน และเอกลักษณเฉพาะตัว

2

ชมทิวทัศนเมืองอาคิตะ

พักผอนและฟน ฟูพลังที่ นีวโทออนเซ็น ชั่วโมง นีวโทออนเซ็น

คาวาบาตะ

เดินเพียง 15 นาที จากสถานีอาคิตะก็ จะพบกับละแวกใกล เคียงตัวเมืองทีแ่ สน คึกคักเหมือนยาน คาบุกโิ จในชินจุกุ

àÃÒ¿„œ¹¾Åѧ¨¹àµ็Á áÅоÌÍÁ¨ÐÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ µ‹ÍáÅŒÇ!

รู ไวหนอยนาจะดี! ตารางเดินรถบัสอุโกะ

ลิม้ ลองอาหารในบรรยากาศโออา ซึง่ หลอม รวมศิลปะแบบญีป่ นุ และอังกฤษเขาดวยกัน

การนัง่ รถบัสอุโกะสายนีวโตะ จากสถานีทาซาวะโกะเปนวิธี สะดวกสบายทีส่ ดุ ในการทอง เทีย่ วบริเวณนี!้

check!

ชั่วโมง

ªÁ¤ÅÔ»¡Ò÷‹Í§à·Õ่ÂÇä´Œ·Õ่¹Õ่

§¡ÅѺâçáÃÁ¡็ ¡ÒÃà´Ô¹·Í´¹‹Í ᾌ ¹ ÅÔ à¾ÅԴྠ䴌äÁ‹ ÍÒËÒÃÁ×้Íà´็´!

การท่องเทีย่ วอาคิตะไม่อาจสมบูรณ์ได้หาก ไม่ได้ลม้ิ ลองหม้อไฟคิรทิ มั โปะ

ทาเอโนะยุออนเซ็น

เรียวกังสมัยใหมแหงนีเ้ ปนทีร่ จู กั เพราะโรง อาบนํา้ คินโนะยุและกินโนะยุ นักทองเทีย่ ว แบบวันเดียวกลับสามารถเพลิดเพลินกับ การแชบอ นํา้ พุรอ น และพักผอนในหอง พักได หากมีหอ งวาง

สถานี 9:12

รานอาหารนีเ้ สิรฟ อาหารสไตลอาคิตะแท เชน อาหาร ทะเลสดใหมจากทะเลญีป่ นุ และเหลาสาเกทองถิน่ หลากหลายประเภท

จากบอนํา้ เปดโลงแบบไมแยกชายหญิง จะเห็น ทิวทัศนนาํ้ ตกงดงาม

Day2! Start Akita

ราน Akita-no-taki

ผงอาบนํา้ กินโนะยุของทาเอโนะยุออน เซ็นเหมาะเปนของฝากอยางยิง่

Akita Shinkansen: Komachi 14

10:12 สถานี Tazawako 10:40

11:28 Taenoyu Onsen-mae 15:30 สถานีรถบัส

Ugo Bus

นีวโทออนเซ็น

Ugo Bus

16:18 สถานี Tazawako 17:12

นักทองเทีย่ วจะไดรบั ความบันเทิงจากดาเตะ บุโซไต คณะนักแสดงที่ แตงกายเปนนักรบและ ไดเมียว

อาหารและขนมอรอยลํ้า ในเซ็นได!

เดิน 1 นาที จากสถานี เซ็นได

àÇÅÒà» ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ: 8:00-22:30

*รานคาแตละรานมีเวลาเปดบริการแตกตางกัน กรุณาอานรายละเอียดบนเว็บไซต

ไปทีช่ นั้ สามของสถานีเซ็นได และเลือกเขาหนึง่ ในสีร่ า นกีวทัง (ลิน้ วัว) ยอดนิยม มาถึงเซ็นได แลวตองลอง

สถานี

Akita 9:12

เช็คเอาท

Walk

Walk

19:45 สถานี

stay

Akita

คางคืนที่ Hotel Metropolitan Akita

ชมทิวทัศน

รู ไวหนอยนาจะดี! ลูเปลเซ็นได *เวลาเดินทางในวันธรรมดาและวันหยุดตางกัน กรุณาตรวจสอบตารางเวลากับทางเว็บไซต

สุสานซุยโฮเด็น

ปราสาทเซ็นไดแหงนีส้ รางโดยดาเตะ มาซามุเนะ ไดเมียวคนแรกของเซ็นได จุดสังเกตคือรูปปน ไดเมียวบนหลังมา คอยสองดูแลเมืองเซ็นได

ใชสาํ หรับตอนรับ นักทองเทีย่ วและให บริการนําเทีย่ ว

Kawabata Area

วิธแี สนสะดวกสําหรับเดินทางไปตามแหลงทองเทีย่ วรอบเมืองเซ็นได ภายในเวลาประมาณ 70 นาที หาซือ้ ตัว๋ วันไดในราคา 620 เยน

การชมทิวทัศน ในเมืองเซ็นได ชั่วโมง อาณาบร�เวณของปราสาทเซ็นได

Day3! Start

Akita

Akita Shinkansen: Komachi 23

4

Gyutan-dori

18:12 สถานี

สมบัตแิ หงชาติแหงนีเ้ ปนทีพ่ กั สุดทายของ ไดเมียวผูก อ ตัง้ เมืองเซ็นได ดาเตะ มาซามุเนะ สถาปตยกรรมสไตลโมโมยามะโดงดัง เพราะมีสสี นั สดใสและวิธกี ารแกะสลักที่ ประณีตงดงาม

ย่านช้อปปิ้งในเซ็นได ้§ÃʪҵÔáÅÐ à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¡Ñº·Ñ áÃÐ! ÃÊÊÑÁ¼Ñʢͧ¶Ñ่Ç

สามารถพบกับศูนยการคาทีม่ ลี กั ษณะเดนไดมากมายใกลสถานีเซ็นได ลองสํารวจทุก อยางไดเลย ตัง้ แตรา นรอยเยน รานขายยา ไปจนถึงรานจําหนายงานฝมอื ทองถิน่ และ คาเฟทงั้ หลาย Ìҹ¹Õ้ÃÇÁ¢¹ÁÃÊà´็´·Ø¡Í‹ҧ ¢Í§à«็¹ä´ÁÒäÇŒãËŒ¤Ø³áÅŒÇ!

S-PAL Sendai

ศูนยการคาแหงนีเ้ ชือ่ มกับสถานีรถไฟ JR เซ็นได มีรา นรวงกวา 240 รานและ รานขายของฝากกวา 60 แหง

ลองชิมอาหารทองถิน่ ของมิยากิ และเหลาสาเกโทโฮคุ @Meshi Sakana Sake Sakana Matsushima

ของฝากแนะนํา

เซ็ตลิน้ วัวยางแบบ พรีเมียมนีม้ จี าํ หนายใน ลิม้ รสขนมหวานสไตล จํานวนจํากัด ประกอบดวย ลิน้ วัวยางเลิศรส ขาวบารเลย ตะวันตกของเซ็นได @Morinoyakata และซุปหางวัวใสตน หอม @Dateno Gyutan Honpo 11:29 สถานี Sendai Akita Shinkansen: Loople Sendai Bus 13:30 Komachi 14

ฮางิโนะสึกเิ ปนเคกสปนจสอดไสคสั ตารด เปนขนมที่ มีชอื่ เสียงทีส่ ดุ ของโทโฮคุ

àÇÅÒà» ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ: Ã้Ò¹¤้Ò: 10:00-21:00 Ã้Ò¹ÍÒËÒÃ: 10:00-23:00, Ã้Ò¹¢Ò¢ͧ½Ò¡: 10:00-20:30

(ร้านค้าแต่ละร้านมีเวลาเปิดบริการแตกต่างกัน กรุณาอ่านราย ละเอียดบนเว็บไซต์)

17:10 สถานี Sendai 19:30

ชมทิวทัศนในเซ็นได เก็บสัมภาระ ชอปปง ที่ S-PAL Sendai *ตารางการเดินรถลูเปลเซ็นได อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละวัน

Tohoku Shinkansen: Hayabusa 32

21:04 สถานี

Tokyo

Goal 21


เสนทางแนะนําสําหรับการทองเที่ยวสามวันโดยเดินทางจากโตเกียว (2)

Morioka, Kakunodate, Lake Tazawa, Hiraizumi

ตนฤดูใบไม ผ ลิ & บะหมี่ทอ งถิน่

เดินทางจาริกแสวงบุญ สู ม รดกโลก

ka Tokyo ⇔ Morinose n Tohoku Shinka !! ) ด ุ 131 นาที(เร็วที่ส

สวนในบริเวณปราสาทโมริโอกะ

ปราสาทโมริโอกะเปนหนึ่งในปราสาทงดงาม 100 แหงของญี่ปุน ขอเชิญใหลองเดินเขาไปใน สวนรอบปราสาท ชื่นชมกับกําแพงหินใน ประวัติศาสตรที่ยังหลงเหลือ แลวจินตนาการถึง ความโอโถงในยุคสงคราม

Day1! Start

ตนซากุระพันธุก งิ่ ยอยหนาศาลเจา ซากุระยามะชางเปนทัศนียภาพทีส่ มบูรณแบบ

สถานี

Tokyo 9:36

รู ไวหนอยนาจะดี! “เด็นเด็นมุช”ิ รสบัสวนรอบแหลงทองเทีย่ วในโมร�โอกะ

Tohoku Shinkansen: Hayabusa 11

เที่ยวโมริโอกะ

11:47 สถานี Morioka 14:00 เก็บสัมภาระที่ Metropolitan Hotel Morioka

3

ซากุระตนนีเ้ ติบโตขึน้ จากรอยแยก ของหินแกรนิตขนาดใหญเมือ่ ประมาณ 360 ปกอ น รูปลักษณ ทรงพลัง ทําใหมนั เปน ทีโ่ ปรดปราน ของผูม า เยีย่ มเยือน

@ Morioka Jajamen Noodles Hot JaJa หากจะลิม้ รสอาหาร ชนิดนีใ้ หเหมือน คนในทองถิน่ หลัง ทานบะหมีเ่ สร็จแลว ใหตอกไขดบิ และใส นํา้ เดือดลงไปในนํา้ ซุปทีย่ งั เหลือในชาม จากนัน้ ยกซุปไขซด ลงคอเลย!

อาหารและขนมในโมริโอกะที่ตองลอง

เดิน 1 นาทีจาก สถานี โมริโอกะ โคอิไวบิสกิตไดรบั ความนิยม เพราะรสของนมทีเ่ ขมขน

àÇÅÒà» ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ: Ìҹ¤ŒÒ: 10:00-20:30 ÌҹÍÒËÒÃ: 10:00-22:00 Ìҹ¢Ò¢ͧ½Ò¡: 9:00-21:00

พบกับผลิตภัณฑ เฉพาะทองถิน่ ของ อิวาเตะและเครือ่ ง โลหะนัมบุมากมาย @Hokuseikan

นัมบุเซ็มเบเปน แครกเกอรทําจากขาว พิมพลายพี่นองวังโกะ มาสคอตของอิวาเตะ @Morioka Senbei 22

โรงแรมเมโทรโพลิแทน โฮเทล โมริโอกะ

ชอปป งที   ่ Morioka FESAN

˜ › § áÁ ‹ ¹ํ้ Ò ¡็ à »š ¹ ᤠ‹ à ´Ô ¹ àÅÕ Â º½ Ë ÃÙ Ë ÃÒ áÅ Œ Ç ! ³ Òà »Ã ÐÊ º¡

เดินเลนไปตามเสนทางเลียบริมฝง แมนาํ้ นาคาซึ บริเวณนีเ้ ปน จุดชมซากุระทีโ่ ดงดัง

คืนนี้มาพักโรงแรมของเราสิ!

ของฝากขึ้นชื่อ

ศูนยการคาแหงนีเ้ ชือ่ มกับสถานีรถไฟ JR โมริโอกะ คุณจะไดรบั ความพึงพอใจจากการ ชอปปง และลิม้ ลองอาหารตามความตองการ

บะหมีโ่ ซบะขนาดพอดีคาํ จะถูกเสิรฟ ไมยงั้ ลงในชาม จนกวาคุณจะบอกใหหยุด คง สะใจคนกินจุไมนอ ย@Yabuya

ชมทิวทัศนในโมริโอกะ

stay

ต้นซากุระผ่าหิน

บะหมีจ่ าจาเมง

(รานคาแตละรานมีเวลาเปดบริการแตกตาง กัน กรุณาอานรายละเอียดบนเว็บไซต)

17:30 สถานี Morioka

Dendenmushi Loop Bus

ชัว่ โมง

Morioka FESAN

กระโดดขึน้ รถบัสคันนีเ้ พือ่ ตระเวนตามแหลงทอง เทีย่ วในโมริโอกะ ตัว๋ วันมีจาํ หนายในราคา 300 เยน

เดิน 2 นาทีจาก สถานี โมริโอกะ

เมโทรโพลิแทน โฮเทล โมริโอกะ

ตัง้ อยูใ จกลางเมือง จึงเปนทีพ่ กั ในอุดมคติสาํ หรับการเยีย่ มเยือน โมริโอกะและบริเวณใกลเคียง ฟน พลังในหองพักทันสมัยพรอม สิง่ อํานวยความสะดวกครบครัน มีโซนทีพ่ กั เฉพาะสําหรับสุภาพ สตรีดว ย เพียงกาวออกจากโรงแรมก็สามารถแวะชอปปง ที่ Morioka FESAN หรือรานสะดวกซือ้ ทีเ่ ปดตลอด 24 ชัว่ โมงไดแลว

่ ¨Ñ ´ ãË Œ ÁÕ â «¹ äÍ à´Õ  ࡠŽ Á Ò¡ ·Õ ÊØ À Ò¾ ʵ ÃÕ º Ñ ËÃ Ò ํ à© ¾Ò ÐÊ


4 ชัว่ โมง

ชมทิวทัศน ในคาคุโนะดาเตะ

ชมทิวทัศนที่ ทะเลสาบทาซาวะ

อาโอยางิ เมเนอร เปนทีอ่ ยูอ าศัยของซามูไรระดับสูง ในยุคเอโดะ

check!

90 นาที

ªÁ¤ÅÔ»¡Ò÷‹Í§à·Õ่ÂÇä´Œ·Õ่¹Õ่

รูปปน ทัตสึโกะเปนจุดเดนของ ทะเลสาบทาซาวะ ไดรบั แรงบันดาลใจ จากรูปเจาหญิงในตํานาน

µ ¡ Ãà ÁÞÕ่ »Ø † ¹ ¤¹ ªÍ ºÊ ¶Ò »˜ Áã ËŒ ä ´Œ ! ⺠ÃÒ ³ µŒ Í §Á Òª

รู ไวหนอยนาจะดี! รถบัสอุโงะ: ว�ง่ รอบทาซาวะโกะ การนัง่ รถบัสชมวิวเปนวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการเดินทางรอบทะเลสาบทา ซาวะและถายรูปจากหลายมุม

ทะเลสาบทาซาวะ

คาคุโนะดาเตะ ซามูไร แมนชัน่

ทะเลสาบทาซาวะเปนทะเลสาบทีม่ คี วาม ลึกทีส่ ดุ ในญีป่ นุ ตัง้ อยูพ นื้ ทีต่ อนในของ อาคิตะ ขึน้ ชือ่ เรือ่ งนํา้ ใสซึง่ จะเปลีย่ นสีไป ตามสภาพแสงแดด ทะเลสาบ แหงนีจ้ ะยิง่ งดงามนาตะลึงเมือ่ ผสานกับฉากหลังเปนหิมะและรูป ปน ทัตสึโกะสีทองอันเปนจุดเดนของ ทะเลสาบทาซาวะ

อิม่ หนํา่ กับไอศกรีม ซอสถัว่ เหลืองหวาน อรอยจาก Ando Brewery

คาคุโนะดาเตะเปนที่รูจักในชื่อ เกียวโตนอย เปนเมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเรื่องบานซามูไรที่ยัง บํารุงรักษาเปนอยางดี และตน ซากุระพันธุกิ่งยอยอันงดงาม

โมริโอกะ เรเมง @Seiroukaku

โมริโอกะ เรเม็ง (บะหมีเ่ ย็น) ทัง้ ใสและ เคีย้ วหนุบหนับ เสิรฟ พรอมผลไมสดและ นํา้ ซุปทีช่ ว ยสรางความสดชืน่

โอคาริบายากิเปน ผลิตภัณฑเนือ้ ยางทีห่ า ไดเฉพาะในคาคุโนะดาเตะเทานัน้

Day2! Start สถานี Morioka 9:54

Akita Shinkansen: Komachi 3

10:39 สถานี Kakunodate 14:58

Akita Shinkansen: Komachi 24

15:11 สถานี Tazawako 15:25

Ugo Bus

ชมวิวในคาคุโนะดาเตะ

5

ชมทิวทัศน ในฮิระอิซึมิ

Ñ º ºŒ Ò ¹ÊÑ ¡ «×้ Í à¤ Ã×่ Í §Ã Ò§ ¡Å ˹ ‹ Í ÂÊÔ !

ชัว่ โมง

บะหมีโ่ ซบะวังโกะ@Bashokan

ฮิระอิซมึ ิ

เซ็ตโซบะวังโกะสไตลฮริ ะอิซมึ ปิ ระกอบ ดวยบะหมี่ 24 ชามและ เครือ่ งเคียง เสิรฟ พรอม กันทัง้ หมด

ฮิระอิซมึ ถิ กู กําหนดใหเปนมรดก โลกโดยยูเนสโกในค.ศ. 2011 เนือ่ งจากวัด สวน และโบราณ สถานซึง่ แสดงถึงแดนสุขาวดีใน ศาสนาพุทธ ไดรบั การอนุรกั ษให อยูใ นสภาพดี

15:55 สถานี Katajiri 16:15

Ugo Bus

16:56 สถานี Tazawako 17:12

สามารถเชาบริการไกดแบบ เสียงตางประเทศไดในราคา 500 เยน

17:48 สถานี Morioka

Akita Shinkansen: Komachi 28

ชมวิวในคาตาจิริ

ÃÔ ¡ ÒÃ ä¡ ´ ¡Ã зÑ่ § ·Õ่ ¹่Õ ¡็ ÁÕ º È! ÀÒ ÉÒ µ‹ Ò §» ÃÐ à·

ศาลเจาอุคคิ โิ ดงดังเรือ่ ง การอธิษฐานเพือ่ ความงาม และดวงความรัก

stay

โรงแรมเมโทรโพลิแทน โฮเทล โมริโอกะ

พระอมิตาภพุทธะประดิษฐานอยูใ นคนจิคโิ ด (อุโบสถสี ทอง) ของวัดจูซนจิซงึ่ เปนสมบัตแิ หงชาติของญีป่ นุ

ÐÁ Ò Ô่ § Êํ Ò Ë ÃÑ º áÇ àË Á ÒÐ Í Â ‹ Ò §Â ÃØ ‹ ¹ ¤Ô ´ àÃ×่ Í § ¤ Í ่ × à¾ àÂÕ่  Á àÂ× Í ¹ ªÕ ÇÔ µ !

สวนแดนสุขาวดีของวัดมตซึจิ มีการ ผสมผสานแดนสุขาวดีในศาสนาพุทธ และสวนญีป่ นุ ไดอยางเยีย่ มยอด

เพลิดเพลินกับบอนํา้ พุรอ น ธรรมชาติ100% ไดทยี่ คุ วี โนะยุ ฮิระอิซมึ ิ ออนเซ็น ¹Õ้ ¡็ Ë Á´ Ë‹ Ç § ¶Œ Ò ¹Ñ่ § ö ºÑ Ê ¤Ñ ¹ ¼Ô ´ ¤Ñ ¹ ! ö § ่ Ñ §¹ àÃ×่ Í

รู ไวหนอยนาจะดี! “รุนรุน” รถบัสวนรอบแหลงทองเที่ยว ในฮิระอิซึมิ รถไฟชมวิวคันนีจ้ ะพาคุณเทีย่ วรอบ ฮิระอิซมึ ดิ ว ยอัตราคาโดยสารราคา เดียวคือ 400 เยน เทีย่ วไดตลอดทัง้ วัน

Day3! Start สถานี Morioka 10:06 เช็คเอาท

JR Tohoku Main Line

11:25 สถานี Hiraizumi 13:15 เก็บสัมภาระ

16:35 สถานี Hiraizumi 17:27

Hiraizumi Loop-Line Bus “Run-Run” ชมทิวทัศนทีฮ่ ริ ะอิซมึ ิ *ตารางการเดินรถ Hiraizumi Loop-Line Bus “Run-Run” อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแตละวัน

JR Tohoku Main Line

17:35 สถานี Ichinoseki 17:47

Tohoku Shinkansen: Hayabusa 104

19:52 สถานี

Tokyo

Goal 23


สัมผัสชั่วโมงหิมะแสนสนุกไดที่

! a w a z u Y GALA

àª×่ÍÁµ‹Íâ´ÂµÃ§¡ÑºÃ¶ä¿ªÔ¹¤Ñ¹à«็¹

GALA Yuzawa

·Ò§ÅÑ´¨Ò¡âµà¡ÕÂÇ ÊÙ‹»ÃÐʺ¡Òó ËÔÁÐÍѹÊÁºÙó Ẻ¢Í§¤Ø³

ชมคลิปวีดีโอการทองเที่ยวไดที่:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFbI E3ZA5MzBlMIyKvc5mCq_JWYof5_NQ

อานฉบับออนไลน ไดที่:

http://issuu.com/wattention/docs/ wtt_discoverytour_th