Page 1

Tokyo - Taiwan - Singapore - Los Angeles - Malaysia - Paris - Hong Kong - Indonesia - Mexico - Australia

2017 Autumn Issue สิงหาคม - ตุลาคม Vol.5 Issue 17 ISSN 2539-620X

We Love Japan มาดูความคิดเห็นของ ! ษ ศ เ ิ พ บล็อกเกอรผูรูเรื่องญี่ปุนกัน ก า จ ว า ส 4 บ ั ก ย ุ ค พู ด เรื่องแปลกๆ ที่อาจไม‹เคยรูŒมาก‹อนในจังหวัด “ทตโตะริ” BNK48 แบบเอ็กซคลูซีฟ วันเดียวเที่ยวประทับใจที่ “ฮาโกเน‹” มุ‹งหนŒาไปยัง “หมูเกาะอิซุ” ท‹องเที่ยวไปบนเกาะที่อากาศสดใส (C) BNK48 OFFICE


ี่

เ จ อ แ ล ้ว !

@ Hello Kitty Shop,1F Isetan

It's Hello Kitty Season!

ปฏิเสธไม ไดเลยวา จะเด็กหรือผูใหญ ใครๆ ก็ตาง รูจักและหลงรักโบวสีแดง และใบหนานาเอ็นดูของ Hello Kitty กันทั้งนั้น ครั้งนี้ เราจึงมีคอลเลคชั่น พิเศษที่มีวางจําหนายเฉพาะที่อิเซตัน มาแนะนําให แฟนคลับของ Sanrio และ Hello Kitty ไดเลือก ชมกัน

30-50%OFF

4

SEVEN DAYS SCARF

2,590B

1,813B

5

SEVEN DAYS T-SHIRT

990B

1

693B

RUKKIT TOTE BAG

990B

693B 2

RUKKIT SANDALS

2,490B

1,743B 1 2 3 Hello Kitty Rukkit 3

RUKKIT T-SHIRT

990B

693B

4 5 Hello Kitty Seven Colors

คอลเลคชั่นพิเศษที่หยิบคาแรคเตอรคิตตี้มาประดับดวยโบว 7 สี ซึ่งสื่อ ถึงความเชื่อของสีประจําวันในไทย คราวนี้ จะสวมใสในวันไหนๆ ก็โชคดี ทุกวันแนนอน

ฉี ก ลวดลายคิ ต ตี้ ที่ เ ห็ น กั น จนชิ น ตามา เปนงานศิลปะแนว Street Art ผลงานการสร า งสรรค จ ากความร ว มมื อ ระหวาง Hello Kitty กับ “Rukkit” ศิลปน Street Art ที่นาจับตามองที่สุด คนหนึ่งของเมืองไทย

6

TUMBLER (PINK)

300B

180B 6 Hello Kitty Meets

You Everyday

แกวนํ้าสองชั้นในธีม "Hello Kitty Meets You Everyday" ที่ใหคนรักคิตตี้ ไดพกพาไปดวยทุกที่ ทั้งบนโตะทํางาน หรือในระหวางเดินทาง

10

SOUP CUP

230B

174B

7 8

COCOTTE

120B

CUP BOWL

290B

11

McMillan DOLL

990B

138B 11 Tartan

72B

9

MUG

230B

693B

Hello Kitty สลัดชุดเอี๊ยม มาสวมกระโปรงลาย ทารทันสีเขียว (Tartan) ซึ่งเปนแพทเทิรนของ หางสรรพสินคาอิเซตันแทน แถมยังประดับชาย กระโปรง และแตงโบวที่คอเสื้อดวย เพิ่มความ หวานเขาไปอีก

138B 7 8 9 10 Hello Kitty Ceramics

เติมความกุกกิ๊กใหหองครัวไดทุกเมื่อ ดวยชุดเครื่องใชเซรามิก ลาย Isetan Hello Kitty ที่ มีทั้งแกวกระเบื้องเคลือบ ถวยใบใหญ ถวยซุป และที่เขี่ยบุหรี่ คอลเลคชั่นพิเศษนี้มีเฉพาะที่ อิเซตันเทานั้น

วิธีการร่วมลุ้นของรางวัล

ร่วมลุน้ รับสินค้า Hello Kitty สุดพิเศษได้ท่ี WAttentionth


วั น ที ่ เ ก้ า เดื อ นเก้ า   こ よ み を

重陽の節供 บรรยาย & ประสานงาน: ริเอะโกะ อิโดะ / ชางภาพ: ฮิเมะจิ วาตานะเบะ

楽 し む

“หยาง” ในแนวความคิด “หยิน-หยาง” นั้นเชื่อกันวาแข็งแกรงเกินไป และไมเปน มงคลในทั้งวันและเดือนที่เปนเลขคี่ เซ็กคุ หรืองานเทศกาลประจําฤดูกาล กลายมา เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อรับมือกับภัยนี้ ทุกวันนี้ วันที่ 9 กันยายน (วันที่เกา เดือน เกา) เปนที่รูจักกันในนามวันโจะโยะ โนะ เซ็กคุ วันนี้เปนวันที่ตัวเลขของ “ความเปน หยาง” ในธรรมชาติมีความแข็งแกรงเปน สองเทา มีความเชื่อที่สืบตอกันมาอยาง ยาวนานวาเมื่อใดก็ตามที่พลังของธรรมชาติ แข็งแกรงเกินจะตานทาน ชีวิตของมนุษยจะ ตกอยูในอันตราย เพื่อหลีกเลี่ยงภัยอันตราย นั้น และเพื่อภาวนาใหมีชีวิตยืนยาว จึงมี การแช ด อกเบญจมาศในนํ้ า หรื อ เหล า สาเก

แลวดื่มเพื่อชําระลางเลือดใหบริสุทธิ์ ในชวง เวลาที่ เ คยเชื่ อ กั น ว า ความป ว ยไข นั้ น เกิ ด จาก เลือดที่ปนเปอน ดอกเบญจมาศเปนตํารับยา สมุ น ไพรโบราณของญี่ ปุ  น อั น ลํ้ า ค า ที่ มี เ พี ย ง ราชวงศเทานั้นจะซื้อหามาได หนึ่ ง ในพิ ธี ก รรมที่ ป ฏิ บั ติ กั น ในระหว า งวั น โจะโยะ โนะ เซ็กคุ คือการวางปุยไหมบนดอก เบญจมาศ และใชใยผาที่ดูดซับนํ้าจากดอก เบญจมาศเช็ดลางรางกายใหสะอาด เพลงพื้น บาน “คิคุโดะจิ” ซึ่งมักถูกใชบอยครั้งในการ แสดงโนห นั้ น ได รั บ แรงบั น ดาลใจมาจากจิ ต วิญญาณของดอกเบญจมาศขณะเบงบานเต็ม ที่ อันที่จริงแลว ในระหวางยุคเฮอัน สุภาพสตรี จ ากตระกู ล ชั้ น สู ง จะใช ห ยดนํ้ า จากดอก เบญจมาศเช็ดใบหนาและลําตัว ดวยความ

หวังวาจะทําใหคงความเยาววัยอยูเสมอ สําหรับชาวไรชาวนา วันนี้เปนวันที่จะได อิ่มหนําสําราญกับเกาลัด ทุกวันนี้ เรารูจัก เกาลั ด กั น ดี ใ นฐานะที่ เ ป น อาหารสุ ข ภาพอุ ด ม ไปดวยวิตามินซี และมีสมดุลยอดเยี่ยมในแง ของโปรตีนและไขมัน ผูคนในอดีตรูเรื่องนี้จาก ประสบการณ แ ละรั บ ประทานเกาลั ด ด ว ยหวั ง จะยืดอายุใหยืนยาว กิจกรรมนี้จึงถือเปน ประเพณีแหงเทศกาลที่ขาดไมไดในวันโจะโยะ ร เิ อโกะ อ ิโดะ

จบการศึกษาจาก Kokugakuin University เปนนักวิจยั เกีย่ วกับ ขนบธรรมเนียมและภูมปิ ญ  ญาญีป่ นุ สมัยโบราณ ทําการวิเคราะห ทางเทคนิคเกีย่ วกับขอคนพบตางๆ เพือ่ ปรับใชกบั วิถชี วี ติ ยุคใหม ปจจุบนั เปนอาจารยสอนอยูท ี่ Tama Art University WAttention Tokyo

01

3


สายการบิน ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ


Vol.5 ISSUE 17

Autumn Issue

รูจักญี่ปุนในหลากหลายมุมมอง สองความลับที่ไมเคยรูของทตโตะร� 08 BNK48

พูดคุยกับสาวๆ BNK48 แบบเอ็กซคลูซ�ฟ

10 We Love Japan

ทำไมใครๆ ถึงรักญี่ปุนกันนะ มาดูความคิดเห็น ของบล็อกเกอรและผูรูเร�่องญี่ปุนกัน

18 เร�่องแปลกๆ ที่อาจไมเคยรูมากอน ในจังหวัด “ทตโตะร�” 22 วันเดียวเที่ยวประทับใจที่ “ฮาโกเน”

ถึงจะมีเวลาวางแคหนึ่งวัน ก็เที่ยวชมทะเลสาบ และของดีอื่นๆ ที่ฮาโกเนไดอยางครบถวน

26 มุงหนาไปยัง “หมูเกาะอิซุ”

ทองเที่ยวไปบนเกาะที่อากาศสดใส

คอลัมนประจำ 03 • In Harmony with the Season 31 • Japan Wonderland 34 • นั่งเมาธ เลาญี่ปุนกับเรโกะ

WAttention (Thailand) Co., Ltd. 1 Glas Haus Building 12FL., Soi Sukhumvit 25, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110 Tel: (66) 02-2618182 Fex: (66) 02-2618183

Duangtawan Nilayon

WAttention Co., Ltd. Yasuko Suzuki WAttention Co., Ltd. (Japan) WAon Pte Ltd (Singapore)

Japan Page

WAttention

Aki Tsujimura Piengrawin Pimsri

Co-ordinator Graphic Designer

WAttention Co., Ltd.

Nouaki Tanaka, Kenji Sugasawa, JNTO

5


THE SIMPLICITY OF PERFECT SKIN จากพลังแห‹งธรรมชาติ อันบร�สุทธิ์ สู‹ที่มาของกําเนิด ผิวสวย สุขภาพดี พรŒอมใหŒ คุณร‹วมสัมผัสประสบการณ และเปšนเจŒาของความงาม ตามแบบฉบับของ WASO by Shiseido ไดŒแลŒววันนี้

WASO by Shiseido สกินแครสัญชาติญี่ปุน เกิดขึ้นจากแรงบันดาล ใจที่มีตอธรรมชาติอันบริสุทธิ์ หลอมรวมเขากับวัฒนธรรมอาหารแบบ ดั้งเดิม (Washoku) สูการรังสรรคผลิตภัณฑบํารุงผิวที่โดดเดนในเรื่อง สวนผสมหลักจากธรรมชาติ คําวา “WA” นัน้ หมายถึงความออนโยน ความ ผสานเปนหนึ่งเดียว สวนคําวา “SO” หมายถึงแรงบันดาลใจ เมื่อรวม กันแลว WASO จึงหมายถึงผลิตภัณฑบํารุงผิวที่สรรคสรางขึ้นดวยสํานึก ในธรรมชาติ เนนความเรียบงายแตมากประโยชน ปราศจากการเสริมแตง ทีม่ ากเกินความจําเปน แตใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยี Phyto Resist System+ เอกสิทธิ์เฉพาะของ WASO ผสานกับ กระบวนการลํ้าสมัย Whole Cell Release System W เพื่อใหคุณสมบัติในสวนผสมสามารถ สงตอสูผิวไดอยางเต็มที่และปลอดภัย ผลิตภัณฑทุกชิ้นของ WASO จึง เต็มไปดวยความใสใจในทุกรายละเอียด ออนโยน เหมาะกับสภาพผิว ของวัยผูใหญชวงเริ่มตน ที่มักจะแปรปรวน และเกิดปญหาไดงายและ นี่คือเคล็ดลับที่มาของการเผยพลังความงามที่อยูในตัวเราใหเปลงประกาย สูภายนอกไดอยางสมบูรณแบบ 6

“WASO หมายถึง ผลิตภัณฑบํารุงผิว ที่สรรคสรางข�้น ดวยสํานึก ในธรรมชาติ”


เตŒาหูŒญี่ปุ†น (SOYBEAN CURD) อุดมดวยสารเลซิติน

สรางสภาพผิวใหเรียบเนียน นุมนวล นาสัมผัส

ชวยเสริม

FOR SMOOTHNESS

Softy+Cushy Polisher (75 ml. 1,200 บาท)

‘ผิวเนียนนุมกวาที่เคย’ ครีมขัดผิวเนื้อละเอียดจากสวนผสมของ ถั่วเหลืองและพืชสามประเภท เขาถึงทุกอณูผิวอยางออนโยน ชวยให ผิวสะอาดเกลี้ยงเกลา เรียบเนียนยิ่งขึ้น

THE WASO LINEUP จาก 4 ส‹วนผสมหลัก สู‹ 7 ผลิตภัณฑ เพื่อการบํารุงผิวอย‹างครบขั้นตอน

ทุกสวนผสมหลักของ WASO ไดผานการคัดสรรอยางพิถีพิถัน ลวนแลวแตมคี ณุ สมบัตเิ ดนในเรือ่ งการดูแลและบํารุงผิวทีแ่ ตกตางกัน แตไดผลลัพธที่เหมือนกัน คือ ผิวสวยสุขภาพดี สดใส ดูออนเยาว แครอทญีป่ น†ุ (CARROT) อุดมดวยนํา้ และสารอาหารในปริมาณสูง

ชวยบํารุงใหผิวสวย เปลงปลั่ง แลดูมีชีวิตชีวา

FOR NOURISHMENT

Clear Mega-hydrating Cream (50 ml. 1,500 บาท)

‘พลิกฟน ผิวแหงกรานใหชมุ ชืน่ เปลงปลัง่ ’ เจลเนือ้ เขมขน ชวยเติม ความชุม ชืน่ สูผ วิ ไดอยางลํา้ ลึกยาวนานตลอดวัน ใชทาบํารุงเปนประจํา หรือทาทับบนเมกอัพระหวางวันได Color-smart Day Moisturizer SPF30 (50 ml. 1,500 บาท)

‘ผิวเรียบเนียน กระจางใสตลอดวัน’ มอยสเจอไรเซอรเนือ้ ทินท (tint) ชวยใหสผี วิ กลมกลืนเปนธรรมชาติ พรอมปรับสภาพโทนสีผวิ ใหสดใส ใบโลควอท (LOQUAT LEAF)

สมุนไพรที่มีสรรพคุณดานแอนตี้ ออกซิแดนซ คืนความสมดุลให นํ้ามันบนผิว

อุดมดวยสารอาหาร กรดอะมิโน และ วิตามิน ชวยคืนความสดชื่นใหผิวเหนื่อยลา

นํ้าผึ้งญี่ปุ†น (HONEY)

FOR PURIFICATION

Quick Gentle Cleanser (150 ml. 1,100 บาท)

‘ผิวนุม สะอาดสดชืน่ ’ เจลทําความสะอาดผิวทีช่ ว ยขจัดสิง่ สกปรก คราบเครื่องสําอาง และนํ้ามันสวนเกินบนผิวไดอยางออนโยนแตล้ํา ลึกและเกลี้ยงเกลา Fresh Jelly Lotion (150 ml. 1,200 บาท)

‘ผิวชุมชื่นเต็มพิกัด’ โลชั่นเนื้อเจล ผสานสวนผสมที่ไดชื่อวา อาหารเพื่อผิวสวย White Jelly Mushrooms ชวยปลุกผิวออนลาให สวยเปลงปลั่งชวนมอง

FOR BALANCING

Quick Matte Moisturizer Oil-Free (75 ml. 1,500 บาท)

‘ คื น ค ว า ม ส ม ดุ ล ใ ห  ผิ ว มั น เจลเนื้อนุม สูตรออยลฟรี เหมาะ สํ า หรั บ ผิ ว มั น ง า ย รู ขุ ม ขนกว า ง ชวยลดความมันวาว ทําใหผวิ เรียบลืน่ Color-smart Day Moisturizer Oil-free SPF30 (50 ml. 1,500 บาท)

‘ปกปองพรอมเติมความกระจางใส’ มอยสเจอไรเซอรสูตรออยลฟรีมีสวน ผสมของทินท ชวยปกปองและบํารุงผิว ใหดูออนเยาว

ความละเมียดละไมตามแบบฉบับของ WASO ยังถ‹ายทอดสู‹บรรจ�ภัณฑ ไดŒ อย‹างงดงามและลุ‹มลึก เสŒนสายโคŒงมน เร�ยบง‹าย โทนสีอบอุ‹นใหŒความรูŒสึก ผ‹อนคลาย ขณะที่งานดีไซนยังมาพรŒอมลูกเล‹นที่ใชŒประโยชน ไดŒจร�ง ทั้งหมด นี้คือศาสตรและศิลปŠแห‹งความงามของ WASO by Shiseido พบกันไดŒที่ เคานเตอรชิเซโดŒ ทุกสาขาทั่วประเทศไทย 7


ๆ ว า ส ก ั จ ้ ู ร ม า ว ค ม า ท ํา

AKB48 คือวงไอดอลสัญชาติญี่ปุนที่มีเอกลักษณ ไมเหมือนใคร ดวยการเปดโอกาสใหแฟนคลับมีสวนรวมดวย ทั้งอีเวนตจับมือ อี เ วนต เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก เพื่ อ ให ยื น ในตํ า แหน ง ที่ โ ดดเด น ในโชว วันนี้เมืองไทยเราก็มีแฟรนไชส BNK48 ของตัวเองแลว

Q1

แตละคนชอบประเทศญี่ปุนกัน ตรงไหนบางคะ

เฌอปราง: เฌอชอบคอสเพลยอยูแลว ชอบประเทศญี่ปุน ชอบอนิเมะญี่ปุนอยูแลว ก็ไดมารูจัก AKB48 ผานการตูน AKB0048 แลวก็ติดตามมาเรื่อยๆ คะ ชอบมากๆ ก็จะชอบ ญี่ปุนในแนวนี้คะ ซัทจัง: ชอบหลายๆ อยางคะ AKB48 ก็ชอบมาก แลวก็ชอบ ของกินดวย ของกินของเขาก็อรอย อากาศก็กําลังสบาย โมบายล: ถาเกี่ยวกัับประเทศญี่ปุนก็ชอบภาษาคะ เวลาเขา พูดฟงดูนารักมากๆ แลวอากาศเขาก็ดีมากดวยคะ ไมรอน มาก อยากจะไปที่นั่น แลวก็มีวัฒนธรรมหลากหลายที่ นาสนใจมากๆ เลยคะ

Q2

สมมติวามีเวลาหนึ่งอาทิตย วางๆ ไมตองเรียน ไมตองซอม แลวไดตั๋วไปเที่ยวญี่ปุนฟรี จะอยากไปทําอะไร ไปที่ไหนกันบาง

เฌอปราง: เฌอชอบเที่ยว ชอบชอปปง ชอบเดิน ยานอะกิฮาบาระ ไปเดินราน Animate ถาได ไปก็ อยากจะลองไปที่ที่ไมเคยไป ไปทานอาหารอรอยๆ คะ ไปที่นูนไมเคยทองเสียเลยคะ (หัวเราะ) ซัทจัง: ก็ถาเกิดวาได ไปญี่ปุนก็อยากจะเที่ยว ชอปปง ทานอาหารบางอะไรบาง ปกติเวลาไปญี่ปุนก็จะไมไดอยู ในเมือง ก็อยากจะไปในเมืองบาง อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศ เวลาไปญี่ปุนบาง โมบายล: ชอบจับตุกตาคะ (UFO Catcher) เห็นวาที่ญี่ปุนมี โอกาสจับไดเยอะมากๆ แลวก็อยากจะไปฮาราจูกุคะ

Q3

ถามกลับกันบาง อิซุตะซังอยาก ไปเที่ยวที่ไหน ในไทยมากที่สุด

อิซุตะ รินะ: ยังไมคอยรูจักที่เที่ยวในไทยเทาไหรเลยคะ แตวา ก็อยากจะใหเพื่อนๆ BNK48 พาเที่ยว ไปชอปปงดวยกันคะ 8

เฌอปราง BNK48 ¤ µÍ¹¹ÕéÈÖ¡ÉÒÍ‹·Ù Õè ‹Ð ¤³ÐÇÔ·ÂÒÈÒʵÏ ÀÒ¤ÇÔªÒà¤ÁÕ (¹Ò¹ Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÂÑ ÁËԴŪҵÔ) ¤‹Ð

©¹Ñ ª×èÍ อิซุตะ รินะ BNK48 ¤ ‹Ð

Q4

แตละคน มีใครเปนศิลปน หรือ ไอดอลในดวงใจกันบาง

Q5

แลวถาเปนที่เที่ยวที่ญี่ปุนละคะ อยากแนะนําคนไทยไปเที่ยวที่ไหน

เฌอปราง: ก็จะเปนยามาโมโตะ ซายากะ วง NMB48 คะ ซัทจัง: อิตะโนะ โทโมมิ AKB48 คะ โมบายล: ชอบมินามิ เซ็มไป (รุนพี่มินามิ) คะ

อิซุตะ รินะ: แนนอนวา ก็ตองเปนอากิฮาบาระ แลวก็อยากจะ ใหแวะไปที่เธียเตอรของ AKB48 ให ไดคะ


BNK48 กันเถอะ! Q7

สมมติวามีการจัดอีเวนต Junkenpon (เปายิ้งฉุบ) ในเมืองไทย อยากจะแตงตัวเปน คาแรกเตอรอะไร

เฌอปราง: เฌอชอบคอสเพลยอยูแลว ก็อยากจะแตงเปนลูนาเฟรยาจาก เกมไฟนอล แฟนตาซีคะ อิซุตะ รินะ: อยากจะแตงตัวเปนเรียวซัง จากอนิเมะเรื่อง Kochigame (Kochira Katsushika-ku Kameari Koen-mae Hashusuji) ดูคะ อยาก จะแตงเปนตัวละครแปลกๆ ใหคนไทยดูคะ ซัทจัง: ยังคิดไมออกเลยคะ อาจจะเปนจิบิอุสะ (อุซะงินอย – ลูกสาวของ เซเลอรมูน) โมบายล: เมื่อกอนก็เคยคอสเพลยเหมือนพี่เฌอคะ ชอบมูมินคะ อยากจะ แตงเปนมูมิน

Q8

ถาเกิดวา วันขางหนา พอโตแลว อยากจะเดตกับหนุมแบบไหนกัน

เฌอปราง: ชอบคนที่เกงกวา แลวก็เปนผูนําได อิซุตะ รินะ: ก็ตองเปนคนหนาตาดีแหละคะ ซัทจัง: ของหนูก็ยังไมรูเหมือนกันคะ (หัวเราะ) ขอนี้ อาจจะ ยากไป โมบายล: หนุมแวนคะ (หัวเราะ) ชอบหนุมเนิรด

ÊÇÑÊ´Õ¤‹Ð ª×èÍ ซัทจัง ¤‹Ð µÍ¹¹ÕéàÃÕ¹ÍÂÙ‹ªÑé¹Á. 2 âçàÃÕ¹ÊÂÒÁÊÒÁäµÃ¤‹Ð

Q6

ÊÇÊÑ ´¤Õ ‹Ð 8 ¤‹Ð ª×èÍ โมบายล BNK4 Õè ¡íÒÅ§Ñ ÈÖ¡ÉÒÍ‹·Ù §Ñ âçàÃÂÕ ¹ÊµÃÇÕ Ñ´ÃЦ Í‹ªÙ Ñé¹Á. 2 ¤‹Ð

สมาชิกเซ็นบัทสึ 16 คนแรกของ BNK48

คิดวาไอดอลที่ดีตองเปน อยางไร

เฌอปราง: คิดวาตองมีความพยายามคะ เราตางจาก ศิลปนตรงที่เราเริ่มตนจากศูนย แลวก็แสดงความ พยายามใหทุกคนเห็น อิซตุ ะ รินะ: ตองเปนคนทีส่ รางรอยยิม้ ใหกบั ทุกคนไดคะ ซัทจัง: ก็คงเปนรอยยิ้มกับความพยายามคะ รวมกัน เลย โมบายล: บทเพลงที่แตละคนรองก็จะมีความหมาย แตกตางกันไปใชไหมละคะ ก็คิดวาตองเปนคนที่สง ความรูสึกผานเสียงเพลงไปถึงทุกคน แลวก็ทําตัวดีคะ

ฝากถึง “แฟนๆ”

BNK48 ก็จะมีผลงานออกมามากมาย ฝาก ทุกคนช‹วยติดตามดŒวยค‹ะ เราจะมีซิงเกิ้ลและ PV ออกมาใหŒทุกคนไดŒฟ˜งกันในป‚นี้ แลŒวก็ ถŒาเปšนไปไดŒ ก็อยากจะใหŒ BNK48 โด‹งดังใน ต‹างประเทศดŒวยก็จะดีมากๆ เลยค‹ะ 9


Japan

We

ฉบับนี้ กองบรรณาธิการ ไดมีโอกาสไปสัมภาษณบล็อกเกอร และเจาของเพจชื่อดังหลายคนถึงความรูสึกที่มีตอ “ญี่ปุน” เรามาดูกันดีกวาวาพวกเขาคิดอยางไรกันบาง ไมแนวาบางที คุณอาจหลงรักแงมุมตางๆ ของประเทศนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกก็เปนได

BEAM SENSEI BeamSensei

BeamSensei สิษฐารัตน ปทอง - บีม เจาของ Facebook และ Youtube BeamSensei อัพเดตภาษา วัฒนธรรม และเรือ่ งราวประสบการณตางๆ ที่ได พบเจอมาที่ญี่ปุน!

ทําไมตอง "ญี่ปุน" Q โดยสวนตัวเปนคนชอบอานการตูนญี่ปุน ชอบวัฒนธรรมของเขา และหลงใหลในภาษาญี่ปุน

คะ ที่ทําใหเราชอบภาษาญี่ปุนมากๆ ก็เปนเพราะวาเวลาสื่อสารกับคนญี่ปุนรูเรื่องแลวเรา รูสึกดีใจมากๆ อีกอยางคนญี่ปุนรอบๆ ตัวเขาดีกับเรามากเลย ก็เลยอยากใชความรูความ สามารถที่ตัวเองมีเกี่ยวกับดานภาษาญี่ปุนมาเผยแพรตอใหคนอื่นๆ คะ

Q ถาเปนอาหารญี่ปุนก็ตองเมนูนี้แหละ ครั้งแรกที่ไปญี่ปุน ช็อกกับเรื่องอะไรบาง Q หลายอยางเลยคะ เหมือนเขามาอยูในโลกการตูน

ลิ้นวัวยาง! บีมชอบมากคะ เปนอาหารที่แบบทําใหบีมทานขาวไดเยอะกวาผูชายเลย (หัวเราะ) ถาจะกินของแทก็ตองของเมืองเซนได แตบีมมีรานที่โตเกียวแนะนํานะ ที่สถานีโตเกียวทางออก Yaesu Underground Central Exit รานชื่อ Mori เดินออกที่เสียบตั๋วเลี้ยวขวา เดินไปนิด เดียว #เอา โฆษณาใหเขาไดอีก แตบีมชอบจริง คือถาบีมไปสถานีโตเกียว ตองไปรานนี้ทุกรอบ

คือ เหมือนเปนเมืองที่เราฝนมาเนิ่นนาน ตอนไปญี่ปุนครั้งแรก อายุ 15 เอง ยอนไปเมื่อประมาณ 13 ปที่แลวคะ ตอนนั้น เมืองไทยยังไมมีรถไฟใตดิน ไดนั่งรถไฟใตดินครั้งแรกที่นี่ ดวย ไมถึงกับช็อกนะ แตรูสึกทุกอยางมันนาตื่นตาตื่นใจไป หมดเลย บานเมืองเขาก็สะอาดมากมาย

เทศกาลในญี่ปุนที่ประทับใจที่สุด เอกลักษณของญี่ปุนที่อยากใหเมืองไทยมีบาง Q Q เทศกาลฤดู รอนที่มีดอกไม ไฟคะ หนารอนของญี่ปุนรอนมาก การทิ้งขยะ รักษาความสะอาดของบานเมืองคะ ถึงแมจะมี

อาจจะไมคอยมีใคร อยากไป แต เ สน ห ข  องหน า ร อ นคื อ งานดอกไม ไ ฟเลยนะ ถ า ใครมี โอกาสได ไปชวง งานอีเวนต ใหญขนาดไหน แตขยะที่ตกตามพื้นมีนอย หน า ร อ น บี ม อยากให ล องไปดู หาที เ ่ ช า ชุ ด ยู ก าตะ ถื อ พั ด แบบคนญี ป ่ น  ุ จับมือกับแฟน มากๆ ถาเอามาใชกับบานเราไดก็นาจะดีมากๆ เลย (ครอบครัวหรือเพื่อนก็ไดนะ) แลวไปเที่ยวเทศกาลดูดอกไม ไฟกันนะคะ

Q เรื่องขําที่สุดที่เคยเจอตอนไปญี่ปุน

กดสวมผิดที่โอซากา !!!! คือตอนนั้นก็พูดภาษาญี่ปุนไดแลวนะ แตอนิจจา หาที่กดสวมไมเจอ ตอนนั้น มองไปเห็นปุมแดงๆ เขียนวา 非常 hijou แปล วาฉุกเฉิน แตมันไมมีปุมอื่นแลว ก็เลยลองกดดู ทันใดนั้นเอง หันไปเพิ่งเห็น ปุมกดนํ้า! พนง.หางรีบวิ่งเขามาเลย คงนึกวามีใครเปนอะไร จะวาขํามันก็ ไมขํา เราขํา แตสงสารคนที่วิ่งมาคะ หนูขอโทษคะ จะไมทําอีกแลว

Q ของที่ไปญี่ปุนแลวตองชอปกลับมา

เครื่องสําอางแนนอนคะ ถึงบางอยางที่ไทยจะมีขาย แตบีมซื้อที่ นูนมันไดลดภาษีดวย แลวก็ถูกกวาดวย บางอยางก็ไมมีในไทย บีมโชคดีที่ได ไปบอยๆ เวลาอะไรใกลหมดก็ไปหาซื้อมาเก็บไวคะ 10


ฉัตรชัย ธรรมาภิรมย - เตย นักวาดภาพสีนํ้าที่จับกลิ่นอายเฉพาะตัวของเกียวโต มาไวในหนังสือ Artbook Diary และ Let’s Sketch Go!! พบกับผลงานและคลิป สอนวาดภาพที่ดูญี่ปุน ญี่ปุนของเขาไดที่เฟซบุกเพจ AnimaToey

ANIMATOEY AnimaToey

ทําไมตอง "ญี่ปุน" Q ชอบ หลงใหลอาคารญี่ปุนเเบบโบราณหรือเเบบสไตล

ดั้งเดิม แลวพอมีโปรเจ็กต Let’s Sketch Go!!ที่พา นักเขียนไปญี่ปุนกลับมาวาดรูปทําหนังสือเขามาพอดี เลยได ไปเก็บภาพมาวาดเยอะ จนตอยอดมาวาดเปน ญี่ปุนเต็มๆ เลม เปนธีมหลักไปเลย

ครั้งแรกที่ไปญี่ปุน ช็อกกับเรื่องอะไรบาง Q ความจริงจังของคนญี่ปุน คือตอนนั้นผมไปประกวด

เรื่องขําที่สุดที่เคยเจอตอนไปญี่ปุน Q ไปตกเครื่องบินเพราะนองที่ไปดวยจําเวลาผิด

อนิเมชั่นงาน Digicon เผอิญไดคุยกับคนที่ไดรางวัลที่ 1 ผมถามเขาวาปกติเที่ยวที่ไหน เขาบอกวาเขาไมเที่ยว เขาจริงจังกับการประกวดนี้มาก ทําวันละ 9 ชั่วโมง เวลาที่เหลือทํางาน

เจอเกตปด ตอนแรกจะนอนใน สนามบิน แลวก็โดนไล ไมใหนอน เลยนั่งรถบัสไปนอนที่เน็ตคาเฟในเมือง แลวซื้อตั๋ว เครื่องบินใหมเเพงกวาเดิม 2 เทา มาวันตอมา เขาที่พัก นองคนเดิมพาหลงไปกลาง ทุงนาหาบานพักไมเจอ คือ ตอนนั้นไมขําหรอก แตพอเอามาเลาเปนเรื่องแลวสนุกดี ลองไปหาอานไดในหนังสือ Let’s Sketch Go!! นะ ฮาๆ

เอกลักษณอะไรของญี่ปุนที่อยากใหเมืองไทยมีบาง Q การทําใหการเขียน manga เปนอาชีพได มีระบบที่เปนคุณภาพทัดเทียมกับญี่ปุน แลวก็ระเบียบวินัย การตรงตอเวลา การทํางานเปนทีม

เกตุวดี

MARUMURA japangossip

ดร. กฤตินี พงษธนเลิศ – เกด หรือคุณเกตุวดี เจาของเพจ Japan Gossip by เกตุวดี Marumura ที่มีมุมมองนาสนใจเกี่ยวกับธุรกิจญี่ปุน เบื้องลึก เบื้องหลังวิธี คิดในการทํางานของผูบริหาร คนทํางาน การตลาดในแบบฉบับญี่ปุน

สิ่งนี้อิมพอรตมาไทยตองเปน ทําไมตอง "ญี่ปุน" Q รูสึกวามีคนใหคอนเทนตดานทองเที่ยวเยอะแลว Q ที่นิยม แตเราอยากใหคนไทยเห็นวาญี่ปุนก็มีดานอื่นๆ ดวยไม ไดมีแคซากุระหรือคิตแคตชาเขียว มันมี วัฒนธรรมหรือไลฟสไตลดวย ซึ่งถาได ไปอยูที่ นูน ก็จะไดเห็นอะไรที่ลึกขึ้น อยางตัวเราเอง ตอน ที่ไปอยูญี่ปุน ปที่หนึ่งหรือปที่สองก็สนุกดี พออยู มาจนเขาปที่หก ก็เริ่มรูแลววาญี่ปุนก็คือญี่ปุน แหละ พอขึ้นปที่แปดก็รูสึกวาเราอาจจะไมรูอะไร เกี่ยวกับญี่ปุนเลยก็ได สําหรับเราแลวญี่ปุนเปน ประเทศที่มีสิ่งที่ลึกซึ้งเยอะมาก

พัดลมยี่หอ Balmuda เปนพัดลมที่ให สายลมออนโยนเปนธรรมชาติมากๆ คือเขาจะออกแบบมาใหเหมือนเราอยู ในธรรมชาติ มีระบบที่ทําใหมีลมออน สลับลมแรงบาง ใกลเคียงกับลมใน ธรรมชาติจริงๆ พอดีเราเปนคนเจ็บคอ งาย อยูในหองแอรแลวเปนหวัด ก็ อยากไดชิ้นนี้คะ

ของที่ไปญี่ปุนแลวตองชอปกลับมา Q ขนมปง Double Soft Pan กับ English Muffinของ Yamazaki ซึ่งเมืองไทยไมมี

ครั้งแรกที่ไปญี่ปุน ช็อกกับเรื่องอะไรบาง Q เรื่องที่ช็อกคือ ตอนที่ไปญี่ปุนใหมๆ เพิ่งไปวันที่ 3 เอง ก็ไปเจอคุณยายคนหนึ่ง ซื้อของอยูที่ซูเปอรมารเก็ต แลวก็

จะไปดูกระเทียมก็รูสึกวาอุย ทําไมแพงจัง ที่บานเรากําละ 20 บาทเอง ที่ญี่ปุน ราคาหัวละ 200 เยน ก็ประมาณ 60 บาท และที่ตกใจกวาคือ ขางๆ กันก็จะมีกระเทียมหัวละ 300 เยน ซึ่งเปนกระเทียมปลูกในญี่ปุน เราก็เตรียมจะหยิบ กระเทียมจีนที่ราคาถูกกวาแลว แตก็ตองงงที่คุณยายเดินมา แลวหยิบของญี่ปุนที่แพงกวาโดยไมดูราคาเลย เรา ก็คิดวา บนโลกนี้ มันมีคนที่ซื้อของเหมือนๆ กันที่ราคาแพงกวาดวยเหรอ แตพออยูญี่ปุนไปนานๆ เราก็เริ่มรูสึก วา ถาไมใชของที่ออกแบบในญี่ปุน ก็ไมอยากซื้อ เราเคยซื้อกระเปา Louis Vuitton มาลองถือเหมือนเพื่อนๆ บาง แตก็รูสึกวาฟงกชันของมันไมตอบโจทยเรา มันมีชองนอยไป ตอนนี้ ก็เริ่มเขาใจคุณปาญี่ปุนคนนั้นแลว 11


BOWIE HONEYBABY BowieHoneyBaby

ถึงตัวจะอยูสิงคโปร แตขจีภรณ เตชะทวีกิจกุล - โบว ก็ติดตามขาวสารและความ เปนไปในญี่ปุนอยางใกลชิด และทวิตลงในทวิตเตอรสวนตัว @BowieHoneyBaby ใหคนไทยไดอัพเดตเทรนดและเรื่องใหมๆ แบบไมตกยุคแทบทุกวัน

Q ทําไมตอง "ญี่ปุน"

ตั้งแตเด็กๆ ก็ไดคลุกคลีอยูกับความเปนญี่ปุน ทั้งละคร การตูน ปอปคัลเจอร แต ไมเคยไดรู เลยวาประเทศนี้ คนที่นี่ มีวัฒนธรรมเปนอยางไร เราเคยคิดวาเรารู แตพอได ไปเรียนที่นั่น จริงๆ เราก็มารูวาจริงๆ แลวเราไม ไดเขาใจหรือรูจักญี่ปุนขนาดนั้น เราชอบเลาเรื่องก็เลย อยากจะถายทอดประสบการณ หรือสิ่งตางๆ ใหคนรูถึงความเก ความเจงของญี่ปุน ผานทาง สายตาของคนธรรมดา ไมใชผานทางสื่อที่บางทีอาจจะมีการปรุงแตงมาแลว

ครั้งแรกที่ไปญี่ปุน ช็อกกับเรื่องอะไรบาง Q ความเปะและตรงเวลาของคนที่นี่ ไมคิดวาจะตรงเวลาขนาดนี้

Q ของที่ไปญี่ปุนแลวตองชอปกลับมา

สิ่งที่ชอบไปดูทุกครั้งคือรานขายยาคะ แลวจะใช เวลานานมากเพื่อพิจารณาสินคาใหมๆ ของที่ ซื้อกลับมาก็จะไมซํ้า เพราะมักจะมีอะไรใหมๆ ออกมาตลอด ลาสุดซื้อเจลสักคิ้วมา เจลอันนี้ ทาไปแลวลอกออกได คิดได ไงเนี่ย อีกอันคือเจล ทาทับลิปสติก คือทาไปแลวมันจะไปเคลือบไมให สีลิปสติกไปติดตามขอบแกว หรือเลือนเวลา ทานขาว ที่ชอบซื้ออีกอยางคือพวกเครื่องครัว เชน พวกพิมพกดขาว หรือพิมพกดคุกกี้ รูปหมี รูปตัวการตูนนารักๆ

อีอนดนสด eontdontsod

อีกอยางที่ช็อกมากคือการ แกผาอาบนํ้ารวม พอมาเจอกับตัวจริงๆ คือเขินมาก ตองรีบปดหูปดตาอาบนํ้าไป ไปเลาใหคน ญี่ปุนฟงเขาก็ไมเขาใจนะวาจะตกใจทําไม

ยาน/เมืองที่ตองไปให ได Q คําตอบอาจจะนาเบื่อ แตปกติก็ไปอยูชิบุยาตลอดคะ

อยากไดอะไรก็มี รานก็มีหมดทุกอยาง ไปญี่ปุนทีไรก็ จะไปขลุกตัวอยูที่ชิบุยาเปนวันๆ ที่ที่ไปแลวอยูนาน มากคือ Loft กับ Tokyu Hands คะ

ถาเปนอาหารญี่ปุนก็ตองเมนูนี้แหละ Q เนื้อยางแนนอน ญี่ปุนเหมือนเปนสวรรคของคนกิน เนื้อ เพราะเนื้อคุณภาพดีมากๆ คือถาเราเลือกที่แบบ ไมใชคุณภาพแบบ A5 เราเอาเนื้อแบบกลางๆ ราคา ถูกลงมาหนอยก็ฟนแลวเพราะดีจริงๆ

ดวยสํานวนภาษาที่เรียกเสียงฮาไดเสมอ กับเรื่องเมาธเจานายญี่ปุนรายวัน ทําให เฟซบุกเพจอิอน ดนสด (www.facebook.com/eontdontsod) โดนใจมนุษยเงิน เดือนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุน

ประทับใจเทศกาลไหนที่สุด Q เทศกาลโอบง ไฮไลตคือจะเปดเพลงเตนกัน นารักมาก เราก็ไป

เนียนเตนกะเคา แตสงสัยมากวาเตนกันไดยังไง แตละเพลงก็จะ เตนไมเหมือนกัน แลวจํากันได ไงอะ งงมาก แตสงสัยเตนกันมาแต เด็ก แตบอกเลย สนุกมาก อยากใหลองจา

ประสบการณประทับใจที่ญี่ปุน Q ของหายไดคืน โอโห มันอเมซิ่งมาก พี่ตํารวจใจดีมาก ขอชื่อขอที่อยู ขอเบอรโทรที่สามารถ

Q ครั้งแรกที่ไปญี่ปุน ช็อกกับเรื่องอะไรบาง

ติดตอได สอบถามวามือถือหายที่ไหน ยี่หออะไร รุนไหน เครื่องสีอะไร เคสสีอะไร เราก็บอก หมด ถอดใจวาคงตองซื้อใหมละ ทันใดนั้น พี่ตํารวจก็เปดลิ้นชัก แลวหยิบมือถือขึ้นมา กรี๊ด ประทับใจสุดๆ ใครอยากประทับใจแบบนี้ ลองมาทําของหายที่ญี่ปุนดูนะคะ (เอะ!?)

ชวงเชาๆ เวลาขึ้นรถไฟชวงพีคๆ คนญี่ปุนเดินชนกันตุบตั้บๆ ชนแลว ไมขอโทษดวย เราก็ อาว ไหนวาคนญี่ปุนสุภาพมารยาทดีไง ทําไมเดิน ชนชาวบานแลวไมขอโทษเนี่ย คือตอนนั้นช็อกมาก ถึงขั้นรับไม ได (ตอนนี้ก็ยังรับไม ได ฮาๆ) แตก็ไมรูจะทํายังไง

Q เอกลักษณอะไรของญี่ปุนที่อยากใหเมืองไทยมีบาง

ความสะอาดและการจัดระเบียบทางเทาคะ เพราะที่นี่สะอาดมาก ทาง เดินเทาดีมาก คนเดินเทาเดินไดสบายใจไมตองกลัวมอเตอร ไซคชน ไมตองหลบ ไมตองลงไปเดินบนถนนใหรถเหยียบเทา เดินแลวรูสึก สบายใจ ปลอดภัยมากๆ คะ

12

Q ยาน/เมืองที่ตองไปใหได

ขอแนะนํา Shimokitazawa เลยคะ ฮิปๆ คูลๆ รานมือสองของดีๆ เพียบ ของกินก็ อรอย คนแถวนั้นก็แจม บอกเลยวาเดิน เพลินมาก เปนเมืองเล็กๆ แตเดินสนุกมาก คะ อีกที่คือสวนสาธารณะ Inokashira Koen นอกจากจะเปนสวนสาธารณะแลว ยังมีสระดวย เชาเรือเปดไปปนเดตกันยัง ได หนุงหนิงสุดๆ ถาเดินออกจากสวนไป นิด ก็มียานช็อปปงดวยนะ ชื่อ ยาน Kichijoji


คุณนายปลาดิบ madam.sashimi

เรื่องอินไซด ในความเปนญี่ปุนใครจะเกินณยฎา โมริตะ - ยุง “คุณนายปลาดิบ” ติดตามชีวิตแมบานลูกสองในโยโกฮามะไดที่เฟจบุกเพจคุณนายปลาดิบ หรือดู คลิปตลกๆ ผานแชนแนลของเธอไดที่ www.youtube.com/user/gniynrop

Q ทําไมตอง "ญี่ปุน"

ตองญี่ปุนเพราะมีสามีญี่ปุน เจอเรื่อง ราวรอบตัวสนุกๆ มากมายทําใหตองเลา จนเปน "คุณนายปลาดิบ" แบบตอนนี้คะ

ของทีไ่ ปญีป่ นุ แลวตองชอปกลับมา Q สตอวเบอรรี่สดคะ ซื้อกลับไทยแทบทุกครั้ง เลย เพราะมันอรอยมากจริงๆ

Q ยาน/เมืองที่ตองไปใหไดมีอะไรบาง

จริงๆ มันมีหลายที่นะคะ แตละที่ก็จะมีเสนหที่แตกตางกันไป ถาจะใหแนะนําเมือง ดิบคงเลือก แนะนําไมถูก แตดิบจะขอแนะนําสิ่งที่ไมควรพลาดเมื่อมาเที่ยว นั่นก็คือการแชออนเซน การลง ครั้งแรกอาจจะอายกับการเปลื้องผาตอหนาผูคน และการลงนํ้ารอนครั้งแรกอาจจะรูสึกถึง การ “จิ้มจุม” เพราะนํ้าจะรอนมากจนคนไทยอาจจะตกใจ แตถาคุณผานมันไปได ใจจะสตรอง คะ ฮาๆ (แข็งแกรงตอความรอน และปลอยวางกับรางอันเปลือยเปลา 55)

Q เรื่องขําที่สุดที่เคยเจอตอนไปญี่ปุน

Q ครั้งแรกที่ไปญี่ปุน ช็อกกับเรื่องอะไรบาง

เคยไปออนเซนแลวเจอคนแกผายลมขณะที่นั่งอาบนํ้า เสียงดัง มาก เสียงกึกกองกังวานทั่วหองโถง อีกเรื่องคือตอนมาญี่ปุน ใหมๆ เคยหลงทาง ก็เลยมองหาเจาหนาที่ตามสถานีรถไฟ เดิน ไปเจอหองกระจก พอเดินไปใกลๆ ประตูไมเปด ก็เลยเดินกลับ คิดวายังไมถึงเวลาทําการ แตมารูทีหลังวาเราตองกดปุมที่ ประตู ประตูถึงจะเปดคะ

อากาศที่หนาวมาก กับเสื้อกันหนาวที่ซื้อมาจากประตูนํ้า (ทําไมตอนนั้น ฉันไมรูจักยูนิโคล) การเอาปลาอะจิ ออกมาจากตู ปาดเนื้อสดๆ แลววางใสจาน ใหเรากินเนื้อของมัน ในขณะที่มันมองหนาเราอยูในจานไมสวยงาม ดิบทานไมลง จนตองขอรองสามีใหเอาทิชชูปดหนาปลาไวแลวคอยกิน

บุญจัง ตมยำวาซาบิ tomyamwasabi

บุญศิริ สหนนทชยั กุล - บุญจัง ผันตัวจากเด็กไทยทีอ่ ยากไปใชชวี ติ อยูต า งประเทศ จนไดเปนนักแสดงทีป่ ระเทศญีป่ นุ และเปนตัวกลางผสานวัฒนธรรมไทยกับญีป่ นุ เขาดวยกัน ผานเฟซบุก เพจตมยําวาซาบิ และเว็บไซต www.tomyamwasabi.com

Q ทําไมตอง "ญี่ปุน"

จุดเริ่มตนของการทําเพจตมยําวาซาบิขึ้นมา ก็เพราะ อยากพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุน ผมคิดวาเมื่ออยูตาง ประเทศการไดอานขาว หรือบทความภาษาไทยทําให รูสึกอุนใจ เลยคิดวา อาจเปนประโยชน ใหกับคนไทยที่ อาศัยอยูในญี่ปุน

Q ถาเปนอาหารญี่ปุนก็ตองเมนูนี้แหละ

Q ของที่ไปญี่ปุนแลวตองชอปกลับมา

ถาพูดถึงอาหารญี่ปุนก็ตองซูชิ ความสดของปลาที่นี่ เรียกวาดีตอใจ แตวาดิ้นตุบๆ อยูตรง หนานี่ก็ไม ไหว เคยไปแลวรูสึกสงสาร อรอยสุดที่ชอบก็คือ เอ็งกาวะ (เนื้อสวนบริเวณครีบ ของปลาตาเดียว)

กลับมาแตละปก็จะเลือกของฮิตๆ ของใหมๆ ในปนั้นๆ เพราะ เดี๋ยวนี้ ของจากญี่ปุนก็มีขายที่เมืองไทยเยอะ ตองเลือกเฉพาะ ของออกใหม ที่เมืองไทยยังไมมีขาย เพราะเคยเลือกขนมไปแลว โดนหาวา "อันนี้ที่เมืองไทยก็มี คราวหลังไมตองแบกมาก็ได"

Q คิดวาคนไทยกับคนญี่ปุนตางกันอยางไร

Q สิ่งนี้อิมพอรตมาไทยตองเปนที่นิยม

สินคาเกี่ยวกับเด็ก ไมวาจะเปนยา หรือวาของ เลน เพราะคนไทยเริ่มมีลูกกันนอยลง พอแมปูยา ตายายจึงเหลือเงินเยอะ แลวคาใชจายสวนนั้นก็ นาจะมาตกที่เด็กๆ และแนนอนวาผูใหญทุกคน ยอมอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหลูกหลาน

คนไทยใหความสําคัญกับการเลี้ยงดูพอแมมากกวา อาจจะ เปนเพราะคนญี่ปุนเริ่มทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองไดตั้งแตยัง เล็กๆ ตางกับคนไทย ที่พอแมสงเสียกันจนจบปริญญา นํ้าหนัก ของความรูสึกในการทดแทนคุณจึงอาจจะตางกัน 13


NATTO J-DORADIC Jdoradic

ณัฐพงษ บุญพร – นัตโตะ เจาของบริษัท JT BIZ เจาของเพจ J-Doradic ดิกชัน นารีไทย-ญี่ปุน เรื่องรูลึก รูจริง เจาะลึกความเปนไปของญี่ปุนที่ผูคนอาจคาด ไมถึง ตองยกใหเขา

ยาน/เมืองที่ตองไปให ได Q ผมชอบเมืองคาวาซากิ (รอบๆ สถานี JR Kawasaki)

สวนหนึ่งคือเปนเมืองที่ผมเคยไปอยูดวย โดยสวน ตัว ผมไมชอบอะไรที่วุนวาย ไมคอยชอบยานที่ผูคน แตงตัวจัด เมืองนี้ก็ตอบโจทยผมเลย ราน Ichiran Ramen สาขานี้ก็ไมตองตอคิวยาวๆ เหมือนในสาขา กลางโตเกียว มีรานหนังสือ Book Off มีหางสรรพ สินคา Lazona มีครบทุกอยาง โดยที่ไมตองแกงแยงกัน รูสึกวาอยูแลวไมเหนื่อยใจ แลวก็มีคน ตางชาติอยูเยอะ ไปแลวก็จะรูสึกวาผูคนไมเคอะเขินเลยที่จะคุยกับคนตางชาติ

ครั้งแรกที่ไปญี่ปุนช็อกกับเรื่องอะไรบาง Q ความมีระเบียบวินัยของคนญี่ปุน อีกเรื่องที่ตกใจ

มากๆ ก็คือรานขายของ 18+ ครับ อยูเมืองไทย ของเหลานี้จะหลบๆ ซอนๆ แตที่นั่นเปดเผยกัน มากๆ มีการแจกกระดาษทิชชูพรอมรูปโฆษณา ลอแหลมดวย ประหลาดใจมากๆ เลยครับ

Q สิ่งนี้อิมพอรตมาไทยตองเปนที่นิยม

ili (อิล)ี่ เครือ่ งแปลภาษา แบบทีพ ่ ดู ใสไมโครโฟนแลว เครือ่ งก็จะแปลเปนอีกภาษา ยืน่ ใหคนฟงไดเลย

HAYASHI KISARA HayashiKisara

เรื่องนี้รู ไว เที่ยวญี่ปุนงายขึ้น Q ผมคิดวาเรื่องนี้นาจะมีประโยชน เวลาไปเที่ยวญี่ปุน หลังจากกินดื่ม หลายๆ คนอาจจะเจอคน

มาเชียร ใหเขารานอโคจร ผมแนะนําวาใหเลี่ยงดีกวา เพราะมีหลายครั้งที่ผมตองไปไกลเกลี่ย ทําใหรูวามีนักทองเที่ยวที่ไมระวังตัวเยอะ ก็ไมอยากใหใครตองเจอแบบนี้อีกครับ

Q คิดวาคนไทยกับคนญี่ปุนตางกันอยางไรบาง

สิ่งที่ดีมากๆ ของคนญี่ปุนคือความรับผิดชอบ สวนสิ่งที่ดีของคนไทยคือการแกปญหาเฉพาะ หนา คนไทยมักจะทําเรื่องนี้ไดดี แกปญหาหนางานไดรวดเร็ว

Q ถาเปนอาหารญี่ปุน ก็ตองเมนูนี้แหละ

แนะนําให ไปรานปู Kani Doraku เพราะวาในไทยมีเมนู อาหารญี่ปุนอรอยๆ หลายอยางแลว แตปูอลาสกาอรอยๆ ยังหายากอยู

นอกจากเขียนหนังสือแลว อริสรา ฮายาชิ - โบว คุณแมบานที่อาศัยอยูในญี่ปุนกับ คุณสามีและลูกๆ ที่นารักอีกสองคน มีเกร็ดเล็กเกร็ดนอยเกี่ยวกับญี่ปุน และ ประสบการณขําๆ ที่ฝากไวในเฟซบุกเพจ Hayashi Kisara ดวย

Q ทําไมตอง "ญี่ปุน"

ตอนที่เริ่มเขียนบล็อกเปนชวงที่มาเรียนตอคอรสภาษาที่ ญี่ปุนพอดี และมีกําหนดจะแตงงานกับสามีในปถัดไปอยู แลว พอคิดวาจะตองอยูย าวก็เริม่ เหงา อยากจะหาอะไรทํา ประกอบกับตอนนั้นการเขียนบล็อกกําลังฮิตดวยคะ

Q ของที่ไปญี่ปุนแลวตองชอปกลับมา

พลาสติกหออาหารคะ ใชงาย ตัดงายฉึบฉับ อยากแนะนํา ใหลองใชมาก เออ… ขอโทษที่ตอบไมเหมือนคนอื่นคะ

Q ถาเปนอาหารญี่ปุนก็ตองเมนูนี้แหละ

อาหารที่ชอบคอนขางจะเปลี่ยนไปตามอายุคะ สมัยกอนจะชอบเทมปุระกับพวกของทอดมาก พอ อายุเกินเลขสามมามากแลวเริม่ ไม ไหว ถาเปนตอน นีข้ อแนะนําอาหารพืน้ ๆ อยางซุปเตาเจีย้ ว หรือซุป มิโสะนีแ่ หละคะ เพราะถึงสวนใหญจะทํามาจากถัว่ เหลืองเหมือนกันหมด แตซปุ มิโสะนัน้ มีหลากหลาย มากกวาทีค่ ดิ แตละยีห่ อ หรือแบรนดกม็ สี ว นผสม และรสชาติทตี่ า งกัน ในแตละทองถิน่ เองก็จะมี แบรนดทขี่ ายของตัวเอง เนือ่ งจากเปนของกินทีม่ ี มาตัง้ แตสมัยโบราณ เปนเมนูทล่ี กึ ซึง้ มากๆ คะ 14

Q ยาน/เมืองที่ตองไปใหได

อยากเดินทางไปตามเสนทางประวัติศาสตรโทไคโดที่เชื่อมระหวางเกียวโตกับเอโดะ (โตเกียว) ในสมัยกอนคะ เปนเสนทางที่รัฐบาลโทกุกาวาในสมัยเอโดะจัดการใหเดินทางสะดวก ขนสง สินคาไดงาย ระหวางเสนทางก็จะไดศึกษาประวัติศาสตร ไดดวย

Q ประทับใจเทศกาลไหนที่สุด

ตอนเรียนอยูที่เกียวโต เคยไปงานเทศกาลใหญๆ ที่ สําคัญหลายงาน อยางเชนกิองมัทสึริ, อาโออิมัทสึริ ซึ่ง มีคนจากทั่วประเทศมากันมากทุกป หรืองานดอกไม ไฟ แตละที่ก็อลังการและทําใหใจเตนนะคะ แตถาชอบและ ประทับใจ ก็เปนงานเทศกาลในหมูบานตางจังหวัดอยาง หมูบานที่ตัวเองอยู เพราะคนในหมูบานมารวมตัวกัน ลอมวงเตนรําดวยกัน มีความอบอุนแบบทองถิ่นคะ


REIKO

Reiko.ws reiko_ws

www.ReikoBangkokNeko.com

วรจรรย แสงเงิน – เหมียว/เรโกะ อดีตบ.ก.SCawaii!, พิธีกรรายการทีวี, บล็อก เกอร ติดตามเธอไดรายการ Kimochiii in Japan ทาง iheretv ใน youtube และ รายการ BNK48 Show ทางชอง 3SD

ทําไมตอง "ญี่ปุน" Q สมัยเด็กๆ ก็โตมากับชอง 9 การตูน ชอบการตูน

ญี่ปุน พอโตมาอีกนิดก็ชอบอานการตูนญี่ปุน แลว ก็ไดสอบ AFS ไปที่ญี่ปุนตอนมัธยมปลาย ก็สนใจ ญี่ปุนมาตั้งแตนั้น

ครั้งแรกที่ไปญี่ปุน ช็อกกับเรื่องอะไรบาง Q ไมตกใจมาก แตคดิ วามีเรือ่ งทีต่ อ งปรับตัวเยอะ

Q เรื่องนี้รูไว เที่ยวญี่ปุนงายขึ้น

แนะนําวายอมเสียเงินเชา Pocket wi-fi หรือ ซิมอินเทอรเน็ตไปเถอะ อยาเสียดายเงินเลย มัน ชวยใหชีวิตงายขึ้น สะดวกขึ้นเยอะ

Q คนไทยกับคนญี่ปุนตางกันอยางไร

คนไทยมักจะชอบพูดคําวา "ไมเปนไร" ซึ่งก็สื่อถึง ความยืดหยุน สบายๆ แตมันก็มีแง ไมดีที่วาทําให ดูปลอยปละละเลยมากไป สวนคนญี่ปุนก็มักจะ ยึดมั่นในกฏ ตรงไปตรงมามากๆ ซึ่งถาหยิบทั้ง สองอย า งนี้ ม าป  น รวมกั น แล ว หารสองได จ ะดี มากๆ เลยคะ นาจะออกมาเปนคนที่พอดีเลย

JAPAN SALARY MAN JapanSalaryman

โดยเฉพาะเรือ่ งระเบียบวินยั ตางๆ เชน การแยกขยะ หรือการยืนชิดไปดานใดดานหนึง่ ตอนขึน้ บันได เลือ่ น เปนเรือ่ งทีค่ นญีป่ นุ ทําในชีวติ ประจําวันอยูแ ลว แตอาจจะยังไมคอ ยมีในเมืองไทยนะคะ

Q ของที่ไปญี่ปุนแลวตองชอปกลับมา

พวกชาเขียวผง คอลลาเจนผง แลวก็มขี นมทีม่ กั จะซือ้ มาฝากคนอืน่ อยูเ สมอ

Q ประสบการณประทับใจที่ญี่ปุน

พบกับคอลัมน เรโกะต่อไดที่ ์ ้ หน้า 34 คะ ่

มีสองเรื่องเลย เรื่องแรกคือคนญี่ปุนเนี่ย ถึงจะสื่อสารภาษา อังกฤษกับเราไม ได คุยกันไมรูเรื่อง เขาก็จะพยายามชวยเรา อยูตลอด เคยเจอคนแกที่หูไมดี แตก็เต็มใจจะบอกทางเรา ชวย เหลือเราตลอด อีกเรื่องที่เคยเจอกับตัวคือของหายแลวไดคืน เมื่อ 4 ปที่แลวเคยไปถายรายการ แลวก็ลืมหมวกไวบนรถบัส ระหวางเดินทางจากชินจูกุไปที่สนามบินนาริตะ ก็คิดวาไม ได คืนแลว แตพอลองติดตอไปที่บริษัทรถบัส ปรากฎวาเขาเก็บไว ให ก็คอนขางมั่นใจวาของหายที่ญี่ปุน นาจะไดคืนสัก 99%

ภัทรพล เหลือบุญชู - บูม ผูแ ตงหนังสือ "วิง่ ตามฝน ยังไงก็ชนะ" นอกเหนือจาก การเปนพนักงานประจําและเขียนหนังสือ เขายังรับหนาทีเ่ ปนเจาของเฟซบุก เพจ JapanSalaryman และทําคลิปวิดโี อผานชองยูทปู JapanSalarymanTV อีกตางหาก

Q ทําไมตอง "ญี่ปุน"

เริ่มทําเพจจากการแอบนินทาเจานายญี่ปุน คือชวงที่ทํางานประจําที่ญี่ปุน วันเสาร-อาทิตย พอมีเวลาวางก็เขียนบล็อกเลนๆ เชน ทําไมคนญี่ปุนกินเร็วจัง กินไมทันเลย พอหลายๆ คนได อานก็แปลกใจวาคนญี่ปุนเปนแบบนี้เหรอ ก็เลยเขียนมาเรื่อยๆ

Q ครั้งแรกที่ไปญี่ปุน ช็อกกับเรื่องอะไรบาง

ครั้งแรกไปญี่ปุนในป 2007 ไปเรียนโดยที่แทบไมรูอะไรเลย เรียนภาษาญี่ปุนลวงหนาไปแค 10 ชั่วโมงเอง ตอนนั้นไดอยูหอพักรวมกับรุนพี่ที่เปนคนญี่ปุน เขาไมพูดภาษาอังกฤษเลย เวลาไป ซื้อของก็มักจะซื้อของกลับมาผิดๆ คิดวาซื้อนํ้าแอปเปล แตกลายเปนไดนํ้าสมสายชูมา อะไร แบบนี้ เรียกวาช็อกในเรื่องภาษาซะเยอะ แลวพอเจอนักเรียนจากจีน จากเกาหลี ก็รูสึกวา พวกเขาเรียนรูเร็วมากๆ ยิ่งทําใหรูสึกตกใจวาเราตองพัฒนาเรื่องภาษาขึ้นอีกเยอะมาก ก็ เปนแรงผลักดันใหตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุนมากขึ้น

Q ประสบการณประทับใจที่ญี่ปุน

ไมรูมากอนวารถไฟหยุดวิ่งตอนดึก (เลยเที่ยง คืนไปแลว) ทําใหติดอยูที่สถานีกลางทางระหวาง ที่กําลังเดินทางไปโตเกียว พอนายสถานีรูวาเรา ติดอยูตรงนั้น ไมมีที่ไป แทนที่จะปดสถานีตาม ปกติ เขายอมเปดไฟในสถานีให เขียนแผนที่ให เราอย า งละเอี ย ดว า จะต อ งนั่ ง รถไฟ ไปจนถึ ง โตเกียวอยางไร ซึ่งมันตองตอรถสัก 20 ขบวน ได

Q เรื่องขําที่สุดที่เคยเจอตอนไปญี่ปุน

ชวงแรกๆ ไมคอ ยรูภ าษาญีป่ นุ มากนัก ครัง้ หนึง่ ไปเจอของอยาง หนึง่ ทีซ่ เู ปอรมารเก็ต ราคาแคหลักสิบเยนเอง ตอนแรกคิดวาเปน หมูทอด รูส กึ โชคดีมากทีไ่ ดซอื้ ของถูก ปรากฎวาพอกลับมาเปด ดูทหี่ อ กินเขาไปคําแรกถึงไดรวู า คือโคร็อกเกะ (มันบด)

Q ถาเปนอาหารญี่ปุนก็ตองเมนูนี้แหละ

ราน Toyotsune เปนรานเทนดงในเบปปุ ผมชอบกินเทมปุระ มาก แลวเทนดงรานนีจ้ ะพูนขึน้ มาเยอะมาก ขนาดคนญีป่ นุ ยัง ทุม เทเดินทางหลายรอยกิโลเมตรเพือ่ มากินเทนดงทีร่ า นนีใ้ ห ได 15


MAI SENSEI ILoveJapan.th

นีรชา ปลาทอฟ - มาย หรือมายเซนเซย เจาของเพจ I Love Japan - เรียนภาษา ญี่ปุน เที่ยวญี่ปุน ที่สอนภาษาญี่ปุนในแบบฉบับที่ใครๆ ก็เรียนไดอยางสนุกสนาน ผานคอรสเรียนออนไลน คลิปวิดีโอ และสํานวนภาษาญี่ปุนที่ใชงานไดจริง

Q เรื่องนี้รูไว เที่ยวญี่ปุนงายขึ้น

แนะนําใหใชแอพ Jorudan มันชวยไดมากเลย มัน จะบอกหมดเลยวารถไฟจะออกนาทีไหน ไมตอง มานั่งกางแผนที่

Q คิดวาคนไทยกับคนญีป่ นุ ตางกันอยางไร คนญี่ปุนชอบพูดคําวาขอโทษ ชอบพูดคําวาขอบคุณ

ในขณะที่คนไทย

Q ถาเปนอาหารญี่ปุนก็ตองเมนูนี้แหละ

ชอบทงคัตสึราเมน ถึงจะกินบอยๆ ไม ได (เพราะเปนกรดไหลยอน) แตก็ชอบมากๆ แลวก็มี ซาชิมิคะ รานราเมนที่ปลื้มเปนพิเศษคือมุเท็ปโปะ ในโตเกียวมีสาขาเดียว รานหาไมยากมาก แตแถวนั้นไมมีที่เที่ยวอยางอื่นเลย ก็ตองไปเพื่อกินรานนี้โดยเฉพาะคะ

Q เรื่องขําที่สุดที่เคยเจอตอนไปญี่ปุน

ชื่อ-นามสกุลภาษาไทยของมายออกจะเรียกยาก ทุกครั้งที่โทรศัพท ไปจองรานอาหาร หรือ โทรไปสอบถามเรื่องตางๆ จะตองถูกใหทวนชื่อ หรือสะกดชื่อใหฟงอยางนอย 3 ครั้งทุกที รูสึก เหนื่อยมาก เวลาจองรานอาหารก็เลยใชชื่อปลอมวา Tanaka Mai ซะเลย แลวมีอยูครั้งหนึ่ง เพื่อนญี่ปุนที่ไปกินขาวดวยกัน ก็งงวา Tanaka นี่เปนใคร พอเลาใหฟงก็ขํากันใหญ แลวก็ บอกวาไอเดียดี

Q สิ่งนี้อิมพอรตมาไทยตองเปนที่นิยม

Robohon ที่เปนหุนยนตตัวเล็กๆ พูดได เดินได ถายรูปก็ได อันนี้คิดวาสาวขี้เหงานาจะชอบ

Q ประทับใจเทศกาลไหนที่สุด

เทศกาลดอกไม ไฟคะ ตรงที่วาเปนเทศกาลที่ ทําให ไดใสชุดยูคาตะ เหมือนในการตูนเลย ครั้ง แรก ได ไปที่มินาโตะมิไร ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ คนสัก 80% ใสชุดยูคาตะกันหมดเลย มันก็ดูเปนสีสันดี ที่เราจะเห็นทุกคนใสยูคาตะกันเยอะๆ ไดแคในวัน นั้น ตอนนั้นก็คิดวาถาไดมากับแฟนก็คงดี ซึ่ง หลังจากนั้นก็ไดมากับแฟนจริงๆ ดวยนะ แต ไม ได ใสยูคาตะแลว

Q ประสบการณประทับใจที่ญี่ปุน

ตอนไปเปนนักเรียนแลกเปลี่ยน มายพูดภาษาญี่ปุนไม ได เลย แตโฮสตก็ใสใจดีมากๆ พยายามที่จะสื่อสารกับเรา ตลอด พอกลับมาเมืองไทยก็อยากจะโทรกลับไป ขอบคุณเขา แตตอนโทรไปก็พูดไม ไดเปนจุดเปลี่ยนที่ ทําใหอยากเรียนภาษาญี่ปุนเลย

Q เอกลักษณของญี่ปุนที่อยากใหเมืองไทยมีบาง

นาจะเปนเรื่องของ Omotenashi คือความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบตอหนาที่การงานคะ แตก็คืออยากให บาลานซนะคะ ไมใชวาตึงเกินไป แลวก็เรื่องของการ บริการ อยางถาเจอลูกคาหงุดหงิดมา ก็เขาใจความรูสึก วาอยากโกรธกลับไปบาง แตถาเรายิ้มกลับไป แลวบอก วาไม ได มันก็เทานั้น ไมตองไปทะเลาะใหเหนื่อยแรง ไม ได ก็คือไม ได

ught o h T 's r o t i Ed

หลายเรื่องเลย หลังจากที่ไดŒไปสัมภาษณบล็อกเกอรแต‹ละท‹านมา ก็พบว‹ามี น ความคิดใน จริงๆ เกี่ยวกับญี่ปุ†นที่เราอาจไม‹ค‹อยไดŒนึกถึง ยกตัวอย‹างเช‹เองซึ่งค‹อนขŒาง เรื่องการดูแลพ‹อแม‹ และการแยกไปสรŒางครอบครัวของตัว ง หรือการที่ ต‹างไปจากในสังคมไทยมาก ซึ่งคุณบุญจัง ตŒมยําวาซาบิกล‹าวถึกไดŒง‹ายๆ จน คนไทยบางส‹วน ไม‹ไดŒระมัดระวังตัวขณะไปเที่ยว ทําใหŒถูกหลอ ทําใหŒคุณนัตโตะตŒองฝากมาเตือนคุณผูŒอ‹านทุกท‹าน ี่ปุ†น และจิต แต‹สิ่งหนึ่งที่ทุกคนดูจะเห็นพŒองตŒองกัน คือความใส‹ ใจของคนญ ่ง คนไทย หนึ น ในวั า ว‹ ง วั วิญญาณในงานบริการ ซึ่งหากเปšนไปไดŒ เราเองก็ห อกหยิบ เลื ว แลŒ ที่รักและสนใจในประเทศญี่ปุ†น จะหันมาศึกษาความเปšนญี่ปุ†น จุดที่ดีมาปรับใชŒดŒวยเช‹นกัน ♥ 16

แตละคน ก็มองญี่ปุนตางกันไป ไมมีซํ้าเลยนะเนี่ย คุณผูอานเอง ก็มาแบงปนความคิดเห็น พรอม ลุนของรางวัลมากมายไดที่ เฟซบุกเพจ

WAttentionth


เรื่องที่หลายคนไม่รู้มาก่อน!

ใน ทต โตะ

มาไขปริศนา

ชาวญี่ปุนตางจับตามอง "จังหวัดทตโตะริ" ในฐานะจังหวัดที่มีเนินทรายขนาดใหญที่สุดในญี่ปุน และเมื่อเร็วๆ นี้ ก็ยิ่งไดรับความสนใจ จากชาวตางชาติดวย พอยิ่งรูจัก ก็ยิ่งอยากไป คราวนี้ เราขอนําเสนอ "เรื่องหลอก? หรือวาเรื่องจริง?" ตอบคําถามใหรูกันไปเลยวา เรื่องเหลือเชื่อเหลานี้เกิดขึ้นจริงหรือไมในจังหวัดที่ทุกๆ ทานตางใหความสนใจ

แฟมคดีที่ 1: เนินทรายทตโตะริ

Q ที่เนินทรายทตโตะริมีหิมะตกจริงหรือ? โลกสีขาวโพ ลนแ ให้เห็นอยูเบ ผ่กว้าง ่ ื้องหน้า

รณนอน มาเปิดประสบกา ์ นผืนทราย ้ องฟ้าบ แหงนหนาม รางดาว เพื่อรับชมคํ่าคืนพ ่ อะ นเถ กั ราวกับภาพมายา

A

ใช่แล้ว เวลาพูดถึงเนิ นทรายอาจชวนให้คิด ภาพไปว่าอากาศจะร้อนเหมือนทะเลทราย แต่ เนิ นทรายของญี�ปุ่นไม่ได้เป็ นแบบนั�น เพราะที�ญี�ปุ่นมี สี�ฤดู ทัศนี ยภาพของเนิ นทรายจึงเปลี�ยนแปลงไปตามฤดูกาล ด้วยเช่นกัน รับชมเนิ นทรายที�ขาวโพลนเพราะมีหิมะปกคลุม ได้ในฤดูหนาว ส่วนในฤดูรอ้ นจะเห็นเนิ นทรายอาบแสงแดด แรงกล้า นอกจากนี� ทิวทัศน์ที�ได้ยลยังแตกต่างกันไปตามช่วง เวลา ตอนเย็นก็จะได้เห็นยามสนธยาที�ยอ้ มสีแดงกํา� ส่วน ยามคํา� คืนก็จะได้เพลิดเพลินกับดวงดาวที�สุกสกาวอยูบ่ นฟ้ า ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ·Òí ¨¹àµçÁÍÔèÁ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹¡ÒâÕèÍ°Ù ËÃ×ÍàÅ‹¹¾ÒÃÒä¡Åà´ÍÏ

INFO

18

เนินทรายทตโตะริ ยุยามะ, ฟุคุเบะ-โจ, เมืองทตโตะริ

นัง� รถบัสจากสถานี JR ทตโตะริ ประมาณ 20 นาที


ะ ริ กันเถอะ!

การเดินทางไปทตโตะริ ●เครือ ่ งบิน

กรุงเทพฯ ประมาณ 6 ชั่วโมง สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)

●นั่งรถไฟจากทีต ่ ่างๆ

มาทตโตริ

จาก ฮากาตะ 3ชม. 50 นาที

ประมาณ 1 ชั่วโมง สนามบินเนินทราย ทตโตะริโคนัน

ทตโตะริ อยู่ ตรงนี้!

จาก โอซากา 2ชม. 30 นาที

จาก โตเกียว 5 ชม.

จาก เกียวโต 2ชม. 50 นาที

1 ชม.

แฟมคดีที่ 2: ถนนโคนัน

Q มาทตโตะริแลวจะไดเจอโคนันจริงหรือ? บางทีก็จะเจอกับ หแวะ! จุ ดถาย ่ รู ปชวนใ ้

ู ปการต ์ ูน "รถไฟโคนัน" มีร วย โคนันบนตัวรถด้

"ร้านโคนัน" ม ีสินคาใ ซื้อกว่า 100 อ ้ ห้เลือก ย่างแน่ะ

้ บกะ ถาม ่ การคาเ ้ ายาน ับรันด้วย จะได้เจอชินอิจิก

INFO

A

จังหวัดทตโตะริเป็ นบ้านเกิดของอาโอยาม่า โกโช ผูเ้ ขียน การ์ตูนเรื�อง "ยอดนักสืบจิ�วโคนัน" เราจึงพบโคนันได้ ทุกหนแห่งในเมือง ทั�ง "อาโอยาม่า โกโช ฟุรุซาโตะคัง (พิพิธภัณฑ์ โคนัน)" ซึ�งจะทําให้เราได้รูค้ วามลับเบื� องหลังการกําเนิ ดโคนัน และ "ย่านการค้าเบกะ" ที�เพิ�งเปิ ดใหม่เมื�อเดือน มีนาคมที�ผ่านมาล้วนเป็ นสถานที�ที�พลาดไม่ ได้ นอกจากสินค้าโคนันแบบพิเศษซึ�งมี จําหน่ ายเฉพาะที�นี�แล้ว ยังมีรา้ นกาแฟปั วโร ให้แวะอีกด้วย อย่าลืม "ร้านโคนัน" ซึ�งมีของ ที�ระลึกต่างๆ นานาให้เลือกซื� อด้วยล่ะ ข้างๆ สถานี โคนั นและพิพิธภัณฑ์โคนั นมีจุดให้เช่า จักรยาน ขอแนะนําให้ลองเช่าจักรยานขี� ชมบริเวณรอบๆ ให้ทวั �

ย่านการค้าเบกะ เมืองโคนัน ยูระชุคุ, โฮคุเอ-โจ, เมืองโทฮาคุ, จังหวัดทตโตะริ

©GOSHO AOYAMA / SHOGAKUKAN

เดิน 10 นาทีจากสถานี โคนัน(ยูระ) 19


แฟมคดีที่ 3: อารามเอนริวอิน วัดไดเซนจิ

Q วัดที่เต็มไปดวยภูตผีปศาจมีอยูจริงหรือ? A

ียงรายอยู่ ภูตผีปีศาจเร หมด เต็มเพดานไป

จัง หวัด ทตโตะริ เ ป็ นบ้า นเกิ ด ของผู ้เ ขี ย นการ์ตู น เรื� อ ง "คิทาโร่ ไอ้หนู ปีศาจ" ด้วยเช่นกัน "อารามเอนริวอิน" ใน มีภาพวาดภูตผี วัดซึ�งอยูท่ างตะวันตกของจังหวัดทตโตะริน�ัน

ปี ศาจถึง 108 ตนบนเพดาน ภูตผีเหล่านี� เป็ นผลงานของ มิซึกิ ชิเงรุ ผูเ้ ขียนการ์ตนู เรือ� งคิทาโร่ ไอ้หนูปีศาจ การจะ

เฝ้ าดูเหล่าปี ศาจก็มีวธิ ีที�เป็ นเอกลักษณ์ โดยนอนหนุ นหมอนที�เตรียม ไว้แล้วมองขึ� นไปเพดาน นอกจากนี� ยังมีชอ่ งลับบนเพดานที�ทาํ ให้เป็ น อันหนึ� งอันเดียวกับภูติผีปีศาจได้ดว้ ย อยากรูว้ า่ อยูต่ รงไหน ต้องไป ถามพระที�วดั ดูนะ

วิธีสักการะดวยกา รนอน ้ อันมีเอกลักษณไม ์ ่เหมือนใคร

INFO

อารามเอนริวอิน วัดไดเซนจิ

58 ไดเซน, ไดเซน-โจ, เมืองไซฮาคุ, จังหวัดทตโตะริ นัง� รถยนต์ 30 นาทีจากสถานี JR โยนาโกเอะ นักเรียนประถม-มัธยมต้น 200 เยน *เปิ ดให้เข้าชมระหว่างวันที� 1 เมษายน-30 พฤศจิกายน

ค่าเข้าชม: ผูใ้ หญ่ 400 เยน,

แฟมคดีที่ 4: สะพานเอชิมะโอฮาชิ

Q ญี่ปุนหรือเนี่ย!? สะพานลาดชันนี้คืออะไร? A

ความยาวทั�งหมด 1,446.2 เมตร ความสูง ณ จุดสูงสุดราว 45 เมตร "สะพานเอชิมะโอฮาชิ" อันน่ า

ๆ เมื่อเขาไ ้ ปดูใกล้ ! ง ึ ะล กต ก็ต้องต

INFO

20

ทึ�ง กล่าวกันว่ารูปทรงของมันดูประหนึ� ง "กําแพง" สะพานนี� เชื�อมจังหวัด ชิมาเนะกับจังหวัดทตโตะริเข้าด้วยกัน ทิวทัศน์ซึ�งสะท้อนอยูใ่ นภาพถ่าย ดึงดูดให้ผูค้ นจากทัว� โลกมารวมตัวกันที�นี� อยากลองไปพิสูจน์ให้เห็นภาพ นี� กับตาตัวเองสักครั�งไหม? ถ้าโพสต์รูปถ่ายลงในโซเชียลเน็ ตเวิรก์ ต้อง กลายเป็ นหัวข้อที�ทุกคนต่างพูดถึงแน่ ๆ

สะพานเอชิมะโอฮาชิ วาตาริ-โจ, เมืองซากาอิมินาโตะ

สะพานดู ลองเดินขา้ ม จะดีไหมนะ?

เดินทางด้วยรถยนต์จากสถานี JR ซากาอิมินาโตะ 10 นาที


แฟมคดีที่ 5: โชริวเคน

Q รานดัง! ทอดไกดวยมือเปลาจริงหรือ? A

ร้านไก่ทอดคาราอาเกะชื�อ "โชริวเคน" แห่งนี� มีชื�อเสียงขนาดที�ไม่มี ใครในจังหวัดทตโตะริไม่รูจ้ กั เมื�อมาที�รา้ นนี� จะได้กินไก่ทอดคาราอา เกะที�ทอดด้วยมือเปล่า อุณหภูมิของนํ�ามันสูงราว 190 องศาเซลเซียส ถ่ายภาพเป ็ นที่ระลึก เลยทีเดียว! เวลาเห็นเจ้าของร้านผูเ้ ชี�ยวชาญการทอดไก่มาถึง 20 ปี จุม่ มือลง ค่ ก ู ับเจาขอ ้ งร้านดัง! ไปในนํ�ามันอย่างไม่ลงั เล เราก็เผลอกรีดร้องอย่างตกใจทุกที นอกจากนี� ไก่ทอด คาราอาเกะที�ทอดด้วยหัวใจยังมีรสชาติอร่อยลํ�าเลิศด้วย เรียกได้วา่ จะให้กินไก่ ทอดคาราอาเกะหมักซอสสูตรลับกี�ชิ�นก็ไหว ราคาชิ� นละ 100 เยนก็ถูกแสนถูก ต้องไปลิ� มลองกันให้ได้นะ ใน จุ มม ่ ือลงไป ิ 190 ม ู หภ นํ้ามันอุ ณ ส! ย ซี ลเ องศาเซ

INFO

โชริวเคน 662 โคเงะ, ยาซุ-โจ, เมืองยาซุ, จังหวัดทตโตะริ

ะ คาราอาเก ด อ ท ก ไ ่ จ แลว้ ติดใ ลับเขา้ ซะ ร ต ู ส ส อ กับซ

จากสถานี รถไฟ JR โคเงะ เดิน 2 นาที

แฟมคดีที่ 6: แมวมิเคะเนโกะยามาดะ

Q แมว "มิเคะเนโกะยามาดะ" เปนใครกัน? A

"แมวมิเคะเนโกะยามาดะ" (แมวสามสียามาดะ) ผูไ้ ด้รบั ความนิ ยมจากคนเดินถนน ตัวตนที�แท้จริงของเขาก็คือ บุคคลปริศนาผูใ้ ส่ชุดแมวขาย "มันเผา" กล่าวกันว่าทั�ง รูปลักษณ์และการแสดงของเขาดูราวกับเป็ นแมวจริงๆ จึงได้รบั เสียง ตอบรับเป็ นอย่างดี นอกจากนี� ความลับเบื� องหลังชื�อเสียงโด่งดังก็คือ รสชาติอร่อยของมันเผานัน� เอง มันเผาซึ�งได้จากการนํามันเทศที�ปลูก ในจังหวัดทตโตะริมาเผาเป็ นเวลาหลายชัว� โมงนั�น ทั�งชุม่ ฉํา� และมีรส หวานอร่อยจนชวนให้เข้าใจผิดว่าใส่น�ําตาลลงไปด้วย แบบนี� หากินที� อื�นไม่ได้อีกแล้ว!

ากันให้ได้ อยาล ่ ืมสั่ งมันเผ ว ล ่ รู ป าแ เผ ้ จะถาย ถาส ้ ั่ งมัน เลย หรือวิดีโอก็ตามสบาย

สุดยอดม ัน รสหวานเน เผา ื้ อชุ่มฉํ่า

INFO

แมวมิเคะเนโกะยามาดะ ถิ�นที�อยูไ่ ม่แน่ นอน

สอบถามได้ทาง Facebook ของแมวมิเคะเนโกะยามาดะ

ok!

bo เติมไดท้ ี�เพจ Face

ดูรายละเอียดเพิ�ม

ทตโตะริ Tottori 21


การทองเที่ยวพักผอนจากโตเกียวอันสมบูรณแบบของฉัน:

ทริปหนึ่งวันที่

ฮาโกเน

ฮาโกเนเปนสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมในหมูนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนญี่ปุน เพราะชื่อเสียงที่โดงดังจากรีสอรตนํ้าพุรอน ผูมา เยือนสํารวจความงาม ประวัติศาสตร และสถานที่พักผอนที่มีอยูมากมายในฮาโกเน ไดอยางงายดายขึ้นดวยรถดวนโอดะคิว “Romancecar” และ Hakone Freepass – เที่ยวชมทั้งหมดนี้ ไดภายในวันเดียวเทานั้น! ฉันกับเพื�อนตัดสินใจลองไปศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที�ยวโอดะคิวที�สถานี Shinjuku ดู เพราะโหยหาวันพักผ่อนเงียบสงบจากบรรยากาศวุน่ วายของโตเกียว พนักงานต่างชาติตอ้ นรับเราด้วยคํา ทักทายอันอบอุ่นด้วยความปรารถนาที�จะช่วยเหลือเรา หลังจากเราอธิบายว่ากําลังมองหาอะไร พนักงานก็มอบแผ่นพับของฮาโกเน่ ให้กบั เรา ฉันได้ยนิ มาว่าฮาโกเน่ เป็ นเมกกะของออนเซ็น (นํ�าพุร้อน) แต่ไม่เคยรูเ้ ลยว่ามันเดินทางไปได้งา่ ยเพียงนี� และไม่เคยรูถ้ ึงกิจกรรมทั�งหมดที�มีที�นัน� ในช่วง เวลาเพียงแค่วนั เดียว เราสามารถท่องเที�ยวไปรอบฮาโกเน่ ไปยังทุกๆ สถานที�ที�ตอ้ งไปได้! ฉันกับ เพื�อนตื�นเต้นมากกับการออกไปการผจญภัยอย่างกะทันหัน หลังจากกําหนดเส้นทางกับพนักงานแล้ว เราซื� อบัตรโดยสาร Hakone Freepass แล้วขึ� นรถด่วนโอดะคิว "Romancecar" ซึ�งนัง� สบายมาก เมื�อมาถึงสถานี Hakone-Yumoto เรานัง� รถประจําทางสายฮาโกเน่ โทซังไปยังทะเลสาบอาชิ ขณะที�รถ แล่นไปบนถนนคับแคบและคดเคี� ยว ฉันตื�นตะลึงกับความเขียวชอุ่มของฮาโกเน่ ตั�งแต่สีเขียวเข้มไป จนถึงอ่อน ภูเขาที�ผ่านไปดูราวกับภาพวาดของโมเน่ ต์ แต่ละเลี� ยวพาเราลึกเข้าไปและสูงขึ� นไปบน ภูเขาของฮาโกเน่ เผยให้เห็นต้นสนซีดาร์ที�ยงิ� ใหญ่ของญี�ปุ่น เสาโทริอิขนาดยักษ์ ต้อนรับผูม้ าเยือนทุก คนที�ลอดผ่าน ส่งสัญญาณการมาถึงที�หมายแรกของเรา เมื�อลงจากรถประจําทาง เราอดไม่ได้ที�จะรูส้ ึกอัศจรรย์ใจกับทิวทัศน์ของทะเลสาบอาชิที�สอดประสาน อย่างลงตัวเข้ากับทิวเขาของฮาโกเน่ ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ�เข้าไปลึกๆ หนึ� งครั�ง เรารูส้ ึกได้วา่ เรา ได้มาถึงสถานที�พกั ผ่อนอันสมบูรณ์แบบของเราแล้ว! ก่อนจะเริ�มต้นการเดินทางของเรา เราปล่อยตัว เองให้ดื�มดํา� กับขนมอบแช่อิ�มแบบญี�ปุ่น นํ�าลาสซี�ผลไม้ และขนมปั งโทสต์เคลือบนํ�าผึ� งชิ� นเล็กโปะหน้า ด้วยไอศกรีมในร้าน Bakery & Table Hakone ① ส่วนที�ดีที�สุดของร้านเบเกอรี�คือระเบียง! เรามอง ออกไปชมวิวทะเลสาบ ขณะที�เคี� ยวขนมจากร้านเบเกอรี�และแช่เท้าในสระนํ�าพุรอ้ น ด้วยท้องที�อิ�มหนํา มีความสุข และเท้าที�สะอาดหมดจด เรามุง่ หน้าต่อไปยังศาลเจ้าฮาโกเน่ ②

บริการอาหารบนรถไฟ Romancecar

รานอาหารริมทะเลสาบ HOTORIYA (畔屋) ④ ★

ดื่ ม ดํ่ า กั บ อาหารญี่ ปุ  น และของหวานขณะชมเรื อ โจรสลั ด ล อ งข า มทะเลสาบอาชิ การตกแตงภายในแบบญี่ปุนอันงดงามมอบบรรยากาศเงียบสงบ ทําใหคุณไดสัมผัสประสบการณความเปนญี่ปุนที่แทจริง แวะที่รานคาเพื่อ ซื้อขนมญี่ปุนเปนของฝากได เมื่อนั่งรถดวน “Romancecar” คุณจะไมอยากพลาดสิ่งที่ พนักงานนํามากับรถเข็นของพวกเขาเลย! ตั้งแตขาวกลองมื้อ กลางวันนารักๆ ทําเปนรูปขบวนรถไฟ Romancecar ไปถึงขาวกลองที่จริงจังขึ้น คุณสามารถเพลิดเพลินกับความคลาสสิกของ มื้ออาหารได และยังมีขนมญี่ปุน และสินคาที่มีวางจําหนายเฉพาะ บนขบวนรถไฟเทานั้น มาเพลิดเพลินกับทิวทัศนที่เคลื่อนไปขณะ สําราญใจกับอาหารญี่ปุนรสชาติอรอยกันเถอะ! ขาวกลอง VSE Romancecar ราคา 1,030 เยน เซ็ต Tea Break (ชาเขียวและขนมมันจู) ราคา 500 เยน *บริการอาหารมีเฉพาะบางขบวนเทานั้น

เวลาทําการ: รานอาหาร 10.00 – 16.00 น. (ปดรับออเดอรสุดทาย 15.30 น.) รานคา 9.30 – 17.15 น. ที่อยู: 161 ฮาโกเน ฮาโกเน-มาจิ Museum Café Kisetsufu (季節風) ③ ★

หลังจากสํารวจนิทรรศการที่ยอดเยี่ยมที่พิพิธภัณฑศิลปะนารุคาวะแลว แวะ มาที่ Museum Café Kisetsufu เพื่อเพลิดเพลินกับทิวทัศนของ ทะเลสาบอาชิ และทิวเขาที่ลอมรอบขณะลองชิมขนมญี่ปุนตามฤดูกาล ถาสภาพอากาศเปนใจ รับรองวาจะไดเห็นทิวทัศนที่นาทึ่งของภูเขาไฟฟูจิ อยางแนนอน เวลาทําการ: 9.00 - 17.00 น. (เปดตลอดป) คาเขา: 1,300 เยน (ผูใหญ) 900 เยน (นักเรียนมัธยมปลาย/นักศึกษามหาวิทยาลัย) 600 เยน (นักเรียนประถมและมัธยมตน) ฟรี (เด็กอายุตํ่ากวา 5 ป) ที่อยู: 570 โมโตะ ฮาโกเน ฮาโกเน-มาจิ


1

2

6

3

5

4

9

1, 2. ศาลเจ้าฮาโกเน่ เวลาทําการ: เปิ ด 24 ชัว� โมง ตลอดปี ที�อยู:่ ฮาโกเน่ ฮาโกเน่ -มาจิ 3. รถด่วน "Romancecar" 4. รถประจําทางสายฮาโกเน่ โทซัง 5. เรือทัศนาจรชมทิวทัศน์ฮาโกเน่ ในทะเลสาบอาชิ ให้บริการไปยังท่าเรือดังนี� : Togendai-ko Hakonemachi-ko Motohakone-ko 6. โกะ-โชคุ โมจิ (โมจิชุดห้าคํา) ที�รา้ น Gongen Karame mochi เวลาทําการ: 9.00 – 17.00 น. ที�อยู:่ โมโตะ ฮาโกเน่ ฮาโกเน่ -มาจิ 7, 8. ระเบียงที� Bakery & Table Hakone และนํ�าพุรอ้ นสําหรับแช่เท้า เวลาทําการ: ร้านเบเกอรี� 10.00 – 17.00 Ashiyu Cafe 8.30 -17.00 น. (ออเดอร์สุดท้าย 16.30 น.) ที�อยู:่ 80-1 โมโตะ ฮาโกเน่ ฮาโกเน่ -มาจิ (ใกล้ศาลเจ้าฮาโกเน่ )

7

8

ทางหลวงเกาของฮาโกเน ในยุคเอโดะ (ปค.ศ. 1603-1867) ฮาโกเนเปนจุดตั้งดานตรวจสําคัญเพื่อควบคุมการสัญจรไปยังโทไคโดะ ซึ่งเปนเสนทางที่หนาแนนที่สุดในบรรดาเสนทางทั้งหาของเอโดะ เนื่องจากภูเขาของฮาโกเนนั้นกลาวกันวาแคบมาก จึงเคยมีที่พักหลากหลายรูปแบบสําหรับผูใชเสนทางที่เดินทางผานถนนที่ทาทายนี้ เมื่อตามทางเดินปูหินไป จะพบกับโรงนํ้าชา อามาซาเกะ-จะยะ เปนโรงนํ้าชาที่เสิรฟอามะซะเกะ เครื่องดื่มจากขาวหมักที่ปราศจากแอลกอฮอลของญี่ปุนที่มีอายุหลายรอยป Hakone Checkpoint (箱根関所) ⑤ ★

Old Tokaido ( Kyu-kaido, 旧街道)

การไปเยี่ยมเยือน Hakone Checkpoint หรือที่ใน ภาษาญี่ปุนเรียกวา Hakone Sekisho นั้น เหมือนกับ ไดยอนเวลา ดําดิ่งลงไปในบรรยากาศเปยมเสนหแหง ยุคเอโดะของสถานที่สําคัญในประวัติศาสตร ซึ่งไดรับ การบู ร ณะให ก ลั บ คื น สู  ค วามรุ  ง โรจน ใ นอดี ต อย า ง สมบูรณ เวลาทําการ: 9.00-16.30 น. (ธันวาคม – กุมภาพันธ ปดเวลา 16.00 น.) [ปดรับผูเขาชม 30 นาทีกอนเวลาปดทําการ] เปดทําการตลอดป คาเขาชม: 500 เยน (ผูใหญ) 250 เยน (นักเรียนประถม) ฟรี (เด็กอายุตํ่ากวา 5 ขวบ) มีสวนลดสําหรับผูสูงอายุ (65 ปขึ้นไป) *นักเรียนประถมและมัธยมเขาฟรีในวันเสาร-อาทิตย ที่อยู: ฮาโกเน ฮาโกเน-มาจิ

อามาซาเกะ-จะยะ

15

Old Tokaido เปนคอรสเดินเขาที่จะพาคุณยอน กลับไปในอดีตบนทางเดินที่ปูดวยหิน ขณะที่คุณเดิน ไปราว 30 นาทีตามเสนทางโมโตะ-ฮาโกเน คุณจะ ผานโรงนํ้าชา (อามะซาเกะ-จะยะ) และหมูบาน เล็กๆ ที่มีชื่อวาฮาตะจุคุ ซึ่งคุณสามารถเรียนรูเกี่ยว กับงานหัตถกรรมฝงมุกที่ Hatajuku Yosegi Kaikan ได

23


ต้นสนซีดาร์สงู ใหญ่ที�เรียงเป็ นแนวนําทางไปยังศาลเจ้าเป็ นหลังคาคุม้ กันผูม้ าเยือนจากความร้อนชื� นในฤดูรอ้ นได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีบางสิ�งเกี�ยวกับบันได ทอดยาวไปสู่ศาลเจ้าที�ให้ความรูส้ ึกมีมนต์ขลัง สีเขียวชอุ่มจากต้นสนซีดาร์และ สีแดงสดจากโคมไฟและประตูที�โย้เอียงเป็ นองค์ประกอบสมบูรณ์แบบสําหรับ การถ่ายภาพ หลังจากที�ไต่ข�นั บันไดยาวเหยียดขึ� นมา ศาลเจ้าอันงดงามรอเรา อยูท่ ี�ดา้ นบนสุด เมื�อเดินไปรอบๆ เราหยุดเพื�ออ่านคําภาวนาที�ผคู้ นจากทัว� โลก ทิ� งไว้ คําภาวนาเพื�อสันติภาพ สุขภาพ ความสุขและความรัก ความรูส้ ึกที�เราทุก คนล้วนแบ่งปั นกันโดยไม่เกี�ยงความต่างทางวัฒนธรรม 1

1. กระเช้าลอยฟ้ าสายฮาโกเน่ 2,3. สวนญี�ปุ่นที�พิพิธภัณฑ์ฮาโกเน่ เวลาทําการ: 9.30 – 16.30 น. (เมษายน - พฤศจิกายน) 9.30 – 16.00 น. (ธันวาคม-มีนาคม) *ปิ ดรับผูเ้ ข้าชม 30 นาทีกอ่ นเวลาปิ ดทําการ ปิ ดทุกวันพฤหัสบดี (ยกเว้นในเดือนพฤศจิกายน) ปิ ดวันที� 25-31 ธันวาคมและ 4-7 มกราคม ที�อยู:่ โกระ ฮาโกเน่ -มาจิ 4. รถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง

2

3

จุดแวะพักที่สถานีฮาโกเน-ยุโมโตะ

13 ★

กลับไปยังทะเลสาบอาชิ เรากระโดดขึ� นเรือโจรสลัดแล้วมุง่ หน้าไปยังการ ผจญภัยภัดไป ซึ�งรอเราอยูท่ ี�อีกด้านของทะเลสาบ แม้วา่ บางคนอาจเพลิดเพลิน กับที�นัง� ในร่ม เราออกไปเจอกับอากาศสดชื�นและทิวทัศน์งดงามของภูเขาจาก ดาดฟ้ าเรือ เมื�อมาถึง เราเชื�อมต่อไปยังสถานี กระเช้าลอยฟ้ าสายฮาโกเน่ อย่าง ง่ายดาย แม้วา่ จะไม่ชอบความสูงนัก ฉันกับเพื�อนรวบรวมความกล้าแล้วก้าว เข้าไปในกระเช้าลอยฟ้ าที�กว้างขวาง แม้จะเคลื�อนไปอย่างราบรื�น มันก็รสู ้ ึก คล้ายกับการอยู่บนรถไฟเหาะในขณะที� กระเช้าลอยฟ้ ายิ�งพาเราสูงขึ� นไปบน ภูเขามากขึ� นเรื�อยๆ ในเวลาไม่นาน เราก็ได้ชมอีกหนึ� งทิวทัศน์งดงามจนแทบ หยุดหายใจของฮาโกเน่ และภูเขาไฟฟูจิ คนท้องถิ�นกล่าวกันว่าฮาโกเน่ มีทิวทัศน์ ที�สวยที�สุดของภูเขาไฟฟูจิ เพราะสามารถมองเห็นภูเขาได้ท�งั ลูกและเห็นหิมะ บนยอดได้มากขึ� น ระหว่างทาง กระเช้าลอยฟ้ าหยุดที�จุดต่างๆ เพื�อให้ผมู้ าเยือน ได้ลงไปสํารวจความน่ าอัศจรรย์มากมายของฮาโกเน่ เมื�อกระเช้าลอยฟ้ าพาเรา ลงมาจากภูเขา ฉันต้องประหลาดใจว่าทริปทั�งหมดสะดวกสบายเพียงใดเมื�อมี บัตรโดยสาร Hakone Freepass ไม่จาํ เป็ นต้องต่อแถวแล้วพยายามหาว่าจะซื� อ ตัว� แบบไหน เพียงแค่แสดงบัตรโดยสารแล้วเลือกขึ� นพาหนะที�ตอ้ งการ และยัง ได้ส่วนลดที�รา้ นจําหน่ ายของที�ระลึกและสถานที�ท่องเที�ยวที�ได้รบั การคัดสรรมา แล้วด้วย! การเดินทางของเรามาถึงจุดสิ� นสุด เมื�อเราเดินทางไปยังรถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง (รถไฟบนภูเขาเพียงสายเดียวในญี�ปุ่น) แต่กอ่ นหน้านั�น เราตัดสินใจอย่าง กะทันหันที�จะแวะไปสวนญี�ปุ่นที�พิพิธภัณฑ์ฮาโกเน่ ⑦ ★ มันคุม้ ค่าอย่างที�สุด! แค่คาํ พูดไม่สามารถบรรยายความงามของสวนญี�ปุ่นนี� ได้ หญ้ามอสส์สีเขียว ปกคลุมพื� นดิน ต้นเมเปิ� ลญี�ปุ่น ดอกไม้สีชมพูสดใส ทางเดินที�ลดเลี� ยว และ โรงนํ�าชาแบบดั�งเดิมอันงดงามที�สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ขณะจิบชาเขียว ไปด้วยได้ นี� เปรียบได้กบั อัญมณีบนมงกุฎ ขณะที�เราเดินทางกลับโตเกียว จิตวิญญาณของฉันรูส้ ึกมีพลังขึ� นอีกครั�ง เมื�อมาถึงสถานี Shinjuku เรามุง่ หน้า ไปยัง MYLORD เพื�อปิ ดท้ายการผจญภัยของเราด้วยมื� ออาหารที�ยอดเยีย� ม

ฮาโกเน‹ พุด ดิ้ ง 330 เยน

กอนจะมุงหนากลับโตเกียว อยาลืมแวะ Hakone Cafeé และรานขายของที่ระลึก Hakoneno-ichi ซึ่งตั้งอยูใกลกับเครื่องเก็บตั๋วบริเวณชั้นสองของสถานี คนรักรถไฟจะไมอยากพลาด คาเฟนี้ ซึ่งจัดแสดงโมเดลจําลองของขบวนรถไฟฮาโกเน นั่งบนเคานเตอรที่มองเห็นชานชาลา ได และยอนนึกถึงชวงเวลาของคุณที่สะทอนออกมาผานขนมหวาน ฝงตรงขามกับคาเฟเปน รานจําหนายของที่ระลึก ซึ่งมีขนมหวานและอาหารที่มีเฉพาะที่ฮาโกเนเทานั้น คุณยังจะไดพบ กับของชิ้นเล็กนารักมากมายที่จะคอยยํ้าเตือนคุณถึงชวงเวลาที่ไดมาเยือนฮาโกเนดวย! เวลาทําการ: คาเฟ 8.00 – 19.00 น. (เวลาทําการขึ้นอยูกับฤดูกาล) รานขายของที่ระลึก 8.30-21.00 น

มื้อคํ่าที่ MYLORD สถานี Shinjuku หลังจากกลับมาที่ชินจูกุแลว แวะไปที่ราน MYLORD ซึ่งมีรานอาหารและคาเฟถึง 24 ร า นที่ เ สิ ร  ฟ อาหารญี่ ปุ  น และอาหารตะวั น ตกหลากหลายเมนู ตัดคูปองนี้แลวมอบใหกับพนักงานเพื่อรับ สวนลด 1,000 เยน เมื่อใชจาย มูลคารวม 3,000 เยนขึ้นไป (รวมภาษี)

24

*ใชไดกับรานอาหารและคาเฟทั้ง 24 ราน (ยกเวนราน HOKUO) สวนลดใชไดถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2017 4


การทองเที่ยวพักผอนจากโตเกียวอันสมบูรณแบบของฉัน: ทริปหนึ่งวันที่ฮาโกเน

(岡田美術館)

❽★

POLA Museum of Art

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ น� ี จั ด แสดง งานศิ ล ปะเอเชี ย ตะวัน ออกที� สื บ ย้อ นไปได้ถึ ง ยุ ค โ บ ร า ณ ม า จ น ถึ ง ปัจจุบนั อย่าพลาดบ่อแช่ เท้า ซึ�งคุณสามารถจุ่ม เท้าลงในบ่อนํ�าพุร้อนธรรมชาติขณะเพลิดเพลินไปกับ งานจิตรกรรมฝาผนัง “Wind/Time” ของฟุคุอิ โคทาโร่

พิพิธภัณฑ์ใต้ดินแห่ งนี� ลอ้ ม รอบไปด้ว ยป่ าต้น บี ช อายุ กว่า 300 ปี ออกแบบมาเพื�อ แสดงถึงความกลมกลืนกัน ข อ ง ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ โครงสร้ างที� ทํ า ขึ� นโดย มนุษย์ คอลเล็กชัน� จัดแสดงถาวรมีผลงานของเซซานน์ โมเน่ต์ ปิ กัสโซ่ และเรนัวร์ดว้ ย

เวลาทําการ: 9.00 – 17.00 น. (ปิ ดรับผูเ้ ข้าชมเวลา 16.30 น.) ค่าเข้าชม: 2,800 เยน (ผูใ้ หญ่) 1,800 เยน (นักเรี ยนประถมและ นักเรี ยนมัธยม) ที�อยู:่ 493-1 โควะคุดานิ ฮาโกเน่-มาจิ

เวลาทําการ: 9.00 – 17.00 น. (ปิ ดรับผูเ้ ข้าชมเวลา 16.30 น.) ค่าเข้าชม: 1,800 เยน (ผูใ้ หญ่) 1,300 เยน (นักศึกษามหาวิทยาลัย และนักเรี ยนมัธยมปลาย) 700 เยน (นักเรี ยนมัธยมต้นและ นักเรี ยนประถม) ที�อยู:่ 1285 โคซุกะยามะ เซนโกคุฮาระ ฮาโกเน่-มาจิ

กิจกรรมตามฤดูกาล

เทศกาลทุ่งหญ้ าแพมพัสทีเ� ซนโกคุฮะระ ทุ่งหญ้าแพมพัสที�เซนโกคุฮะระ ซึ�งเป็ นสถานที� ท่องเที�ยวที�มีชื�อเสี ยงเป็ นอย่างมากนั�นติดอันดับ 50 ทัศนียภาพที�งดงามที�สุดของจังหวัดคะนะงะวะ หญ้า แพมพัสจํานวนนับไม่ถว้ นปกคลุมเส้นทางลาดชันของ ภูเขาไดงะทะเกะ และยังมีเส้นทางให้เพลิดเพลินกับ ทิ ว ทั ศ น์ ข ณะอยู่ ท่ า มกลางการโอบล้ อ มของหญ้ า แพมพัสด้วย ในวันแห่งเทศกาล วันที� 22 กันยายน จะมี คอนเสิ ร์ตกลางแจ้งและการแสดงดอกไม้ไฟ

เทศกาล Gojinkasai Mototsumiya Reisai ศาลเจ้าฮาโกเน่ โมะโตะทสึมยิ ะตั�งอยูบ่ นยอดของภูเขาโคะ มะกะทะเคะ ซึ�งเชือ� กันว่าเป็ นสถานทีศ� กั ดิ�สิทธิ�ทนี� าํ โชคดี มายังผูค้ น และ ณ สถานทีเ� ดียวกัน ในวันที� 24 ตุลาคม 2017 นี� เทศกาลโกะจินคะจะถูกจัดขึ�น เริ�มต้นด้วยการจุดไฟเพือ� บวงสรวงเทพเจ้า เพลิงไฟนั�นจะถูกแบกลงมาด้านล่างของ ภูเขาจากศาลเจ้าฮาโกเน่ โมะโตะทสึมยิ ะ ข้ามผ่านทะเลสาบ ไปยังศาลเจ้าฮาโกเน่ และศาลเจ้าอืน� ๆ ในบริเวณเดียวกันทีซ� � งึ จะมีการสวดมนต์เพือ� ความสงบสุขและสันติภาพเกิดขึ�น

รถดวนโอดะคิว "Romancecar" จากสถานี Shinjuku ไปสถานี Hakone-Yumoto

(ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 25 นาที) *ต้องจองที�นัง� ล่วงหน้า *ค่าเดินทางจากสถานี Shinjuku ถึงสถานี Hakone-Yumoto 890 เยน

บัตรโดยสาร Hakone Freepass ขึน้ ลงไดอยางอิสระ ไมจาํ กัดจํานวนครัง้

ทริปไป-กลับด้วยรถสาย Odakyu บวกกับบัตรโดยสารในฮาโกเน่ 8 รูปแบบใช้งานได้ไม่จาํ กัด 1. รถไฟสายฮาโกเน่ โทซัง (Hakone Tozan Train) 2. รถประจําทางสายฮาโกเน่ โทซัง (Hakone Tozan Bus) 3. รถประจําทางคังโค ชิเซ็ทสึ-เมกุริ (KANKO SHISETSU-MEGURI Bus) 4. รถรางสายฮาโกเน่ โทซัง (Hakone Tozan Cable Car) 5. กระเช้าลอยฟ้ าสายฮาโกเน่ (Hakone Ropeway) 6. เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่ (Hakone Sightseeing Cruise) 7. รถด่วนสายโอดะคิวฮาโกเน่ (Odakyu Hakone Highway Bus) 8. Tokai Bus Orange Shuttle

งานไม้ โมเสกของฮาโกเน่

❾★

(ポーラ美術館)

12

(寄木細工)

งานช่างฝี มอื โยเซกิ สืบย้อนไป ได้ถงึ ศตวรรษที� 18 โดยเป็ นการ ใช้ เ นื� อ ไม้ห ลากหลายแบบ หลายสี เพื� อ สร้ า งลวดลาย เรขาคณิต Honma Yosegi Museum นําเสนอเวิรก์ ช็อป ซึ�ง เป็ นหนทางที�ยอดเยี�ยมที�จะได้เรี ยนรู ้เกี� ยวกับงานศิลปะนี� สําหรับผูท้ มี� เี วลาไม่มากนัก ร้านขายของทีร� ะลึกนําเสนอชิน� งาน โยเซกิหลายแบบ ซึ�งรวมไปถึงกล่องไม้และของตกแต่งภายใน Honma Yosegi Museum

เวลาทําการ: 9.00 – 17.00 (ปิ ดรับผูเ้ ข้าชมเวลา 16.30 น.) เปิ ดตลอดปี ค่าเข้าชม: 500 เยน (ผูใ้ หญ่) 300 เยน (นักเรี ยนประถม) ที�อยู:่ 84 ยุโมโตะ ฮาโกเน่-มาจิ *เวิร์กช็อปต้องจองล่วงหน้า

ขนมหวานแบบดั�งเดิม “ฮาจิริ”

ร้าน Chimoto มีชอื� เสียง โด่งดังจากขนมหวาน ฮาจิริ ขนมหวานแบบ ดั� ง เ ดิ ม ที� มี รู ป ท ร ง เหมือนกระดิง� ขนม น่ารักเหล่านี�มาเป็ นเซ็ต สามชิน� และถูกผูกด้วยเส้นด้ายสีแดง ม่วงและขาว แม้วา่ มันจะไม่มเี สียง ขนมเหล่านี�กเ็ ป็ นเครื�องเตือนใจ ให้ยอ้ นรําลึกถึงช่วงเวลาที�มา้ เคยเป็ นพาหนะสําหรับ เดินทางในฮาโกเน่ ฮาจิริ เซ็ตละ 250 เยน ร้าน Chimoto เวลาทําการ: 9.00 – 17.00 น. (วันหยุดไม่แน่นอน) ที�อยู:่ 690 ยุโมโตะ ฮาโกเน่-มาจิ

นํ้าพุรอน Hakone Yuryo Hakone Yuryo

10

(箱根湯寮)

นํ้าพุรอนที่ฮาโกเน

ตังอยู � ท่ างด้ านตะวันตกเฉียงใต้ ของจังหวัดคะนะงะวะ ฮาโกเน่เป็ นส่วนหนึง� ของอุทยานแห่งชาติฟจู ิ ฮาโกเน่ เมื อ งนํ า� พุร้ อนนี เ� ป็ นที� ร้ ู จักในระดับ นานาชาติ ว่ามี รี สอร์ ตสําหรับพักผ่อนทีม� นี ํ �าพุร้อนจาก 17 แหล่ง และมี นํ �าถึงกว่า 20 ประเภท ฮาโกเน่ ยุโมโตะ ประตูสเู่ ขตฮาโกเน่ สปาอยูห่ า่ งออกไป 90 นาที โดยนัง� รถด่วนโอดะคิว ไปได้ จากสถานี Shinjuku โตเกียว โรงแรมทีม� าพร้ อม ทิวทัศน์สวยงามมากมายตังอยู � ท่ ยี� โุ มโตะออนเซ็น ซึง� ได้ พั ฒ นาขึ น� เพื� อ เป็ นสถานที� ท่ อ งเที� ย วมาตั ง� แต่ ยุคเมจิ ในปี ค.ศ. 1878 โรงแรม Fujiya Hotel โรงแรม รี สอร์ ตแบบสมัยใหม่แห่งแรกในญี�ปนได้ ุ่ ก่อตังขึ � �นที�นี� เพือ� ต้ อนรับผู้มาเยือนชาวต่างชาติโดยเฉพาะ

เปิ ดให้บริ การอีกครั�งหลังจากปิ ด ปรับปรุ งในเดือนมิถุนายน 2017 Hakone Yuryo เป็ นรี สอร์ตนํ�าพุ ร้อนที�จะทําให้คุณประทับใจ ที�นี� นํา เสนอประสบการณ์ อ ัน เป็ น ที� สุ ด ในด้ า นความเป็ นส่ ว นตัว และการผ่อนคลาย ด้วยการผสาน ความสะดวกสบายของยุ ค สมัย ใหม่ เ ข้ า กั บ เสน่ ห์ เ ก่ า แก่ ข อง บริ เวณนี�

เวลาทําการ: 10.00 – 21.00 น. (ปิ ดรับผูใ้ ช้บริ การเวลา 20.00 น. ในวันธรรมดา) 10.00 – 22.00 น. (ปิ ดรับผูใ้ ช้บริ การเวลา 21.00 น.ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เปิ ดตลอดปี ค่าเข้า: 1,400 เยน (ผูใ้ หญ่) 700 เยน (เด็กอายุ 6-12 ปี ) ฟรี (เด็กอายุต�าํ กว่า 5 ปี ) ที�อยู:่ 4 โทโนซาวะ ฮาโกเน่-มาจิ

จุดรับพลังธรรมชาติ

หมูเมฆภูเขาไฟจากโอวาคุดานิ โอวาคุดานิ

ศาลเจ้ าคุซุริวในฮาโกเน่ (九頭龍社) สวนคุซุริว-โนะ-โมริ (九頭龍の森)

(大涌谷) ❻

โอวาคุดานิเป็ นสถานทีท� อ่ งเทีย� วยอดนิยม ซึ�ง นักท่องเที�ยวสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ ของภูเขาไฟฟูจิได้ในวันที�ทอ้ งฟ้ าเปิ ดและมอง เห็นไอนํ�าพวยพุ่งออกมาจากหลุมปากปล่อง ภูเขาไฟ ทีเ� กิดขึ�นจากการปะทุเมือ� 300 ปี กอ่ น

ไข่ ดาํ (黒たまご)

ขณะมาเทีย� วทีน� ี� อย่าพลาดโอกาสลิม� ลอง ไข่ตม้ ใหม่ๆ ทีเ� ปลือกกลายเป็ นสีดาํ จากแร่ธาตุ ซัลเฟอร์ ไข่ทตี� ม้ ในนํ�าพุรอ้ น ซึ�งในภาษาญีป� นุ่ เรี ยกว่า คุโระ ทามาโกะ เหล่านี� เชือ� กันว่าช่วย ยืดอายุขยั ของผูท้ ี�ได้รับประทานไปได้ถึงสอง หรื อสามปี !

บริเวณโตเกียว u ak y Od

GOTENBA Stn

ชวยใหคุณไดรับสวนลด

SENGOKU

ที�ต�งั : ชั�น 1 ของรถไฟสาย Odakyu ในสถานี Shinjuku (ทางออกฝัง� ตะวันตก) โทร: 81-3-5321-7887 แฟกซ์: 81-3-5321-7886 8.00 – 18.00 น. (เปิ ดตลอดปี )

Odawara Hakone-Yumoto

9

GORA 7

MIYANOSHITA

6 OWAKUDANI

TOGENDAI-KO

HAKONEYUMOTO TONOSAWA

8

10 13 14

ภูเขาโคมางะตาเกะ HAKONEEN 11

2

1

ทะเลสาบอาชิ

3

ศาลเจŒาฮาโกเน‹ 15

12 HATAJUKU

MOTOHAKONE-KO

สามารถซื� อบัตรโดยสารได้จากเครื�องจําหน่ ายตัว� ที�สถานี ที�มีรถสาย Odakyu ทุกสถานี คําแนะนําในการซื� อตัว� เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั�น

4

สถานที�ที�มีสญ ั ลักษณ์ (★) มอบส่วนลดให้กบั ผูถ้ ือบัตรโดยสาร Hakone Freepass

HAKONEMACHI-KO

ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับฮาโกเน่ http://www.hakonenavi.jp/thai/ สถานที�ท�งั หมดที�ได้รบั การกล่าวถึงอยูใ่ นอะชิการะ-กุน คานากาวะ-เคน

ODAWARA

SOUNZAN

การซื้อบัตรโดยสารและรายละเอียดอื่นๆ

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที�ยวโอดะคิว ซื� อบัตรโดยสาร “Romancecar” และบัตรโดยสาร Hakone Freepass ได้ที�นี� โดยมีพนักงานต่างชาติให้บริการ

ภูเขาไฟฟูจิ

SENGOKU ANNNAIJO-MAE

สถานที�กว่า 50 แห่ง ซึ�งมีท�งั นํ�าพุรอ้ น และสถานที�ท่องเที�ยวในเขตฮาโกเน่ ต่างมอบส่วนลดให้

ประเภท 2 วัน ประเภท 3 วัน ผูใ้ หญ่ เด็ก ผูใ้ หญ่ เด็ก 5,140 เยน 1,500 เยน 5,640 เยน 1,750 เยน 4,000 เยน 1,000 เยน 4,500 เยน 1,250 เยน

สนามบินฮาเนดะ

บริเวณฮาโกเน

Shinjuku

• ใช้เดินทางไปกลับระหว่างสถานี ตน้ ทางของคุณ กับสถานี Odawara โดยรถไฟสาย Odakyu ได้เพียงครั�งเดียวเท่านั�น • รถประจําทาง เรือ และรถบัสท่องเที�ยวอื�นๆ นอกเหนื อจากที�ระบุไว้ในข้อ (1) ถึง (8) ไม่สามารถใช้บตั รโดยสารนี� ได้

11

เป็ นพื�นที�ของความ เขียวชอุม่ และความ สงบ สวนริ มหาดที� มี ทิวทัศน์สวยงาม แห่ งนี� เป็ นหนึ� งใน สถานที�ดีที�สุดที�จะ ซาบซึ� งกั บ ความ เปลี� ย นแปลงของ ฤดูกาลและแบ่งปันความสุขของธรรมชาติ การมาเยือนของคุณจะไม่ สมบูรณ์หากไม่ได้แวะมาทีศ� าลเจ้าคุซุริว ซึ�งนําโชคดีดา้ นธุรกิจและ การแต่งงานมาให้

ดีลนี� คุม้ ค่ากว่าซื� อตัว� แยก และยังประหยัดเวลากว่าด้วย!

สถานี ตน้ ทาง จาก Shinjuku จาก Odawara

14

5 Hakone Checkpoint

Hakone Tozan Train

Hakone Tozan Cable Car

Hakone Sightseeing Cruise

Hakone Tozan Bus

Hakone Ropeway

25

ไป SH สาย O INJUKU dakyu

OKADA Museum of Art

ของขวัญ

สา ย

พิพิธภัณฑ


C r e at e d b y

S

H

F

R

O

R

O

M

T T

T O

R K

I Y

P O

H

A

R

B

O

R

มุ่ งหน้าไปยัง

หมู่ เกาะอิ ซุ

ท่ อ งเที� ย วไปบนเกาะที� อ ากาศสดใส โตเกียว ทาเคชิบะ สนามบินฮาเนดะ โยโกฮาม‹า โอซังบาฉิ คูริอามะ ทาเทยามะ อิซุ โอชิมะ นิอิจิมะ ชิคิเนจิมะ โคซูชิมะ

ระยะเวลาการเดินทาง:

โตเกียว โอชิมะ 1 ชม. 45 นาที โตเกียว นิอจิ มิ ะ 2 ชม. 50 นาที โตเกียว ชิคเิ นจิมะ 3 ชม. 15 นาที

หากคุณคิดวาโตเกียวมีแตปาคอนกรีตและตึกระฟาแลวละก็ ขอใหลอง คิดดูใหมอีกครั้ง ทางทิศใตของกรุงโตเกียว ในมหาสมุทรแปซิฟกมี หมูเกาะภูเขาไฟ ซึ่งเปนที่รูจักกันในชื่อหมูเกาะอิซุอยู ที่ซึ่งนํ้าทะเลใส สะอาด ทรายเปนสีขาว และดวงดาวพรางพราวบนทองฟาในยามคํ่าคืน และเชื่อหรือไมวาหมูเกาะที่เกาแกเหลานี้เปนสวนหนึ่งของโตเกียว เมือง หลวงที่แสนจะพลุกพลาน เกาะที่อยูใกลที่สุดนั้น นั่งเรือเฟอรรี่ไปได ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง 45 นาทีเทานั้น แลวทําไมจึงจะไมลองพักจาก ความวุนวายในเมืองใหญ มาพบกับความเงียบสงบบนเกาะสักหนอยละ

ªÔ¤Ô๨ÔÁÐ

⤫٪ÔÁÐ ผืนนํ�าที�ใสที�สุด ท่ ามกลางหมู่ เกาะ ทัง� มวล ตั้งอยู‹ตรงใจกลางของหมู‹เกาะอิซุ ทั้งเจ็ดเกาะ ซึ่งแวดลŒอมไปดŒวย ความเชื่อแต‹โบราณ กล‹าวกันว‹า เกาะโคซูชิมะมีผืนนํ้าที่ใสที่สุดใน ญี่ปุ†น และยังเหมือนไดŒรับพรจาก ฟ‡าใหŒมีชายฝ˜›งที่เด‹นชัดและหินที่ ก‹อตัวเปšนรูปทรงสวยงาม

ชายฝั� งเว้าแหว่ ง อันน่ าทึ�ง ภู มิ ทั ศ น ข องปลาสี สั น สวยงามที่ แ หวก ว‹ายไปตามนํ้าทะเลตื้นสีเขียวมรกตลึก 50 เซนติเมตรนั้นควรค‹าอย‹างยิ่งที่จะเดิน ทางมาชม การไดŒลงแช‹ตัวในนํ้าพุรŒอนที่ ราวกับเปšนสระว‹ายนํ้าแบบอินฟนิตี้ที่นี่ เปšนประสบการณที่ตŒองลองสัมผัสใหŒ ไดŒ

เสนทางเดินสํารวจ อาคาซาคิ ทางตะวันออกของเกาะ มีเสŒนทาง เดินสํารวจยาว 1 กิโลเมตรซึ่งนําไป สู‹จุดชมทิวทัศนหนŒาผาที่ทําใหŒแทบ หยุดหายใจ ทิวทัศนของทะเลและ ชายฝ˜ › ง จากจุ ด นี้ นั้ น งดงามจนน‹ า ตกตะลึง

นํ้าพุรอนมัตสึกะชิตะ มิยาบิ สมกับชือ่ ทีต่ งั้ ไวŒ นํา้ พุรอŒ นธรรมชาติ กลางแจŒงทีม่ าพรŒอมกับนํา้ สีนาํ้ ตาล แห‹งนีต้ งั้ อยูใ‹ ตŒตนŒ สนจริงๆ

ปลากะพงแดง โคซุ ชิ ม ะกล‹ า วอŒ า งว‹ า เปš น เกาะที่ จั บ ปลากะพงแดงไดŒ มากที่ สุด ในหมู ‹ เกาะแห‹ งนี้ โดยมีสัดส‹ว นปลาที่ลํ้าค‹า ชนิ ด นี้ ถึ ง 90% ของปลาที่ จั บ ไดŒทั้งหมด จึงไม‹ตŒอ งมี คํ า บรรยายใดๆ อี ก แลŒ ว ที่ นี่ แ ห ล ะ คื อ ที่ ที่ ดี ที่ สุด ที่ จะไดŒ ลิ้ม รสเนื้ อ ปลาแบบสดๆ!

26

จินาตะ ออนเซ็น ตัง้ อยูใ‹ นหุบเขาทีด่ รู าวกับถูกผ‹าดŒวยขวาน นํา้ ในนํา้ พุรอŒ น แห‹งนีไ้ หลขึน้ มาจากใตŒทะเล


ÍÔ«Ø âͪÔÁÐ ทุ กสิ�งน่ าสนุกสนาน ภายใต้ดวงอาทิตย์ ตอนกลางของเกาะนีเ้ ปšนทีต่ งั้ ของภูเขา มิฮาระ ภูเขาไฟสูงเด‹นทีย่ งั ไม‹มอด ซึง่ เปšนศูนยกลางของสถานทีท่ อ‹ งเทีย่ ว มากมาย เช‹น เสŒนทางเดินเขาทีม่ ี ความยากหลากหลายระดับซึง่ มุง‹ หนŒาขึน้ ไปสูย‹ อดเขา ทีจ่ ดุ สูงสุดนัน้ มี ทางเดิ นชมทิ วทั ศน รอบปากปล‹ อง ภูเขาไฟ เสŒนผ‹านศูนยกลางกวŒาง 300 เมตร กิจกรรมยอดนิยมอืน่ ๆ บนเกาะรวมไปถึงการดํานํา้ การดํานํา้ ตืน้ การอาบแดด และการไดŒลองเดินลงไปในทะเลในระหว‹างช‹วงนํา้ ลงดู ว‹าไปไดŒไกลแค‹ไหน มีชายหาดมากมายใหŒไดŒผอ‹ นคลาย และหลัง จากทีไ่ ดŒสนุกสนานท‹ามกลางแสงอาทิตยแลŒว แช‹ตวั ลงใน นํา้ พุรอŒ นธรรมชาติแบบอินฟนติ ที้ ดี่ รู าวกับจะไหลลงไปใน ทะเล แลŒวชมพระอาทิตยตกดินเพือ่ ส‹งทŒายวันอย‹าง สมบูรณแบบ ถŒามาเยือนในช‹วงเดือนกุมภาพันธถงึ มีนาคม ระหว‹างเทศกาลคาเมลเลีย ก็จะไดŒเห็นดอกคาเมลเลียสีแดง สดรวม 3 ลŒานดอกทีก่ าํ ลังเบ‹งบานดŒวย

อาหารบนเกาะ

ตองลอง ให ได!

สวนโอชิมะ แผ‹พื้นที่ครอบคลุมกว‹า 327 เฮกเตอร ที่ นี่ เ ปš น สวนดอกคาเมลเลี ย ที่ ใ หญ‹ ที่สุดในญี่ปุ†น ซึ่งมีพืชเมืองรŒอนหลาก หลายประเภทดŒวย ผูŒที่ชื่นชอบสัตว สามารถแวะมาเยี่ยมชมแพนดŒาแดงใน สวนสัตว และเดินเล‹นอย‹าง เพลิดเพลินไปตามทางเดินริมทะเลไดŒ ถื อ ไดŒ ว ‹ า เปš น วั น พั ก ผ‹ อ นที่ ส มบู ร ณ แบบสําหรับทั้งครอบครัว

เบกโคซูชิ นี่เปšนซูชิที่มีเฉพาะบนเกาะนี้เท‹านั้น ทําจากเนื้อปลา กะพงแดงหรือปลาเนื้อขาวอื่นๆ ที่จับไดŒจากทะเลใน บริเวณนี้ ปรุงรสดŒวยซอสถั่วเหลืองใส‹พริก

¹ÔÍÔ¨ÔÁÐ สวรรค์ของ นักโต้คลื�น ดŒวยหาดทรายขาวที่ทอดตัวยาว ถึง 6.5 กิโลเมตร กล‹าวกันว‹า นิ อิ จิ ม ะเปš น คู ‹ แ ข‹ ง ของชายหาด ทางเหนื อ ของฮาวายไดŒ เ ลยที เดียว ที่นี่เปšนที่รูŒจักกันในฐานะ เมกกะของนั ก โตŒ ค ลื่ น จากการเปš น เจŒ า ภาพ จั ด การแข‹ ง ขั น โตŒ ค ลื่ น ระดับโลก อนุสาวรียของ หอสังเกตการณซึ่งตั้งอยู‹ บนภูเขามุโคยามะนั้น มี รู ป ป˜ œ น โมอายที่ ช วนใหŒ นึกถึงเกาะอีสเตอร ทําใหŒ เปšนทิวทัศนที่น‹าสนใจ

โทไค คิเซ็น มีบริการเรือเฟอรรี่ หลายรูปแบบ ไปยังหมูเกาะอิซุ หาดฮาบุชิอุระ คลื่นลูกโตมาพบกับชายหาดสีขาว นี่เปšนจุดที่ตŒองไปเยือนใหŒ ไดŒสําหรับผูŒที่คลั่งไคลŒ การโตŒคลื่น

นํ้าพุรอนกลางแจงยูโนะฮามะ นํ้ า พุ ร Œ อ นแบบเป ด โล‹ ง แห‹ ง นี้ ถู ก ออกแบบมาใหŒ ดู คลŒายคลึงกับเทวสถานกรีกบนหนŒาผา แช‹ตัวลงใน บ‹อที่แตกต‹างกัน 6 แบบ ซึ่งมีอุณหภูมิต‹างกันไป เปดทําการตลอด 24 ชั่วโมง

ตั้งแต‹เรือยนต ไปจนถึงครุยส ไลเนอร โทไค คิเซ็นทําการเดินเรือหลายเสŒนทางที่เชื่อมต‹อ จากโตเกียวและโยโกฮาม‹าไปยังหมู‹เกาะอิซุ กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินเรือและ สํารองที่นั่งไดŒที่เว็บไซตดังต‹อไปนี้

เว็บไซต

(ภาษาอังกฤษ)

http://www.tokaikisen.co.jp/english/

สํารองที่นั่ง (ภาษาอังกฤษ) https://tokaikisenrequestyoyaku.com

มามะชิตะ ออนเซ็น ลองลŒางพิษใหŒกับร‹างกายในบ‹อทรายแห‹งนี้ หรือแช‹ตัวลงในบ‹อแบบเปดโล‹ง และซาวน‹าที่นํ้าพุรŒอนสาธารณะ มีค‹าธรรมเนียมเขŒาใชŒบริการ *นํ้าพุรŒอนทุกแห‹งนอกเหนือจากที่มามะชิตะนั้นไม‹มีค‹าใชŒจ‹ายในการเขŒาใชŒบริการ ตŒองสวมชุดว‹ายนํ้าเมื่อลงบ‹อนํ้าพุรŒอนแบบรวม 27


N EW MOVIES สํ า หรั บ คอหนั ง ญี่ ปุ  น ต อ งห า มพลาด! คอลัมนที่จะพาไปอัพเดทหนังดังจากญี่ปุน ที่เขาฉายในโรงภาพยนตรบานเรา เร็วๆ นี้ จะมีเรื่องอะไรกันบางนั้น ตามไปอานกันเลย!

เธอสุดแสบที่แอบรัก 17 สิงหาคม 2017 สาวๆ ที�ชื�นชอบการ์ตนู ตาหวานคงจะคุน้ หูกนั ดีกบั มังงะ “Peach Girl” เรื�องรัก วุน่ ๆ วัยมัธยมที�มีอะดาจิ โมโม (ยามาโมโตะ มิซกู ิ) สาวที�มีผมแดงเพลิงและผิวสี แทนจากการว่ายนํ�าเป็ นตัวเอก โมโมแอบชอบโทจิ (แมคเคนยู) เพื�อนซี� ตั�งแต่สมัย เด็ก แต่ดนั เข้าใจไปว่าโทจิชอบแต่สาวผิวขาวเท่านั�น ส่วนตัวโมโมเองก็ถกู ใครต่อ ใครหาว่าจูบกับไคริ (อิโนโอะ เคย์) หนุ่ มสุดฮอตซะนี� ชีวติ วัยรุ่นของพวกเขายัง ยุง่ เหยิงไปอีก เมื�อคาชิวากิ ซาเอะ (นากาโนะ เมอิ) สาวป๊ อปประจําโรงเรียน ดัน อิจฉาโมโมขึ� นมา เธอจึงทําทุกทางเพื�อเอาชนะโมโมให้ได้


Mary and the Witch’s Flower 14 กันยายน 2017 ฮิโรมาสะ โยเนะบายาชิ ผูก้ าํ กับที�อยูเ่ บื� องหลังอนิ เมชันชื�อดังอย่าง “The Secret World of Arietty” และ “When Marnie Was There” ออกผลงานใหม่มาให้เราได้ ชมกันแล้ว พบเรื�องราวแฟนตาซีของสาวน้อยแมรี� (สุกิซาคิ ฮานะ) ผูค้ น้ พบดอกไม้วเิ ศษที�วา่ กันว่าในเจ็ดปี จะบานเพียงหนึ� งครั�งเท่านั�น เธอได้รบั อํานาจให้ใช้เวทมนตร์ได้ดงั ใจ แต่สิ�งหนึ� งที�แมรี�ไม่รกู ้ ็คือดอกไม้นี�ถูกขโมยมาจาก ดินแดนของแม่มด และเวทมนตร์เหล่านั�นคงอยูเ่ พียงแค่หนึ� งคืนเท่านั�น

www.houserama.com www.facebook.com/houseRCA 29


© smas hingma gazine.c om

* Japan

17

Ç‹Ò´ŒÇÂàÃ×Í่ § “˹ѧÊ×Í” (本)

ä»ÞÕ่»Ø†¹·Õäà ¨Ø´ËÁÒÂ˹Ö่§·Õ่µŒÍ§àÂÕ่ÂÁàÂ×͹·Ø¡¤ÃÑ้§¤×ÍÌҹ˹ѧÊ×Í ÃÒǡѺNjҡÒÃࢌÒÌҹ˹ѧÊ×Í໚¹§Ò¹Í´Ôàá àÍÒ໚¹Ç‹Òᤋ䴌ä»Â×¹»ÃШѹ ˹ŒÒ¡Ñºá¼§áÁ¡¡Ò«Õ¹à·‹Ò¹Ñ¹ ้ ¡็¿¹  áÅŒÇ ¶ŒÒ¤Ø³à»š¹Í‹ҧ©Ñ¹ áÁŒ¡Ãзѧ่ ¤¹·Õ่ äÁ‹ÃÀ ŒÙ ÒÉÒ (ᵋËŧÃѡ˹ѧÊ×Í) ©Ñ¹à´ÒÇ‹Ò¤§µŒÍ§à¼Å͵ÑÇà¼ÅÍã¨Íش˹ع·Ñ§้ áÁ¡¡Ò«Õ¹áÅÐ˹ѧÊ×ÍÞÕ่»Ø†¹¡ÅѺÁÒÍ‹ҧṋ¹Í¹ (©Ñ¹ÁÕà¾×่͹Ẻ¹Õ้ËÅÒ ¤¹àÅÂÅÐ)

และเมือ่ คิดถึงหนังสือญีป่ นุ เอกลักษณทเี่ กีย่ วของกับหนังสือสองอยาง นีก้ เ็ ดงขึน้ มาเปนอันดับตนๆ เคยสงสัยไหมคะวาทําไมหนังสือญีป่ นุ ตองมีสายคาดปกหรือทีเ่ รียกกัน วา “โอบิ” (obi) ซึง่ เปนคําเดียวกับโอบิทหี่ มายถึงสายคาดเอวของชุดกิโมโนหรือ ยูกาตะ โอบิสายคาดหนังสือทีท่ บั อยูบ นปกหรือแจ็กเกตนัน้ มีจดุ ประสงคเพือ่ การโฆษณา เชน เมือ่ หนังสือเลมนัน้ ขายดีตดิ อันดับ ไดรบั รางวัลทางวรรณกรรม ถูก นําไปสรางเปนภาพยนตร หรือเพือ่ ตองการกระตุน ยอดขาย การแกไขปกหนังสือสัก เลมตองใชทนุ สูงมาก แตหากทําเปนสายคาดปกเพิม่ ขึน้ มา ก็ไมตอ งออกแบบปก หรือจัดพิมพปกหนังสือใหม เพราะสามารถใชสวมทับเขาไปได ถือเปนวิธหี นึง่ ในการ ตอชีวติ ของหนังสือเลมนัน้ ๆ ซึง่ สําหรับฉันแลวมันก็ไดผลมาก ทุกครัง้ ทีไ่ ปรานหนังสือ ฉันมักเลือกหยิบหนังสือเลมทีม่ สี ายคาดปกขึน้ มาดูกอ น เพราะมักจะมีคาํ โปรยสัน้ ๆ ทีต่ รงประเด็นและกินใจเกีย่ วกับหนังสือเลมนัน้ ๆ โดยสวนตัวฉันชอบอานสวนนัน้ กอนทีจ่ ะอานเรือ่ งยอบนปกหลัง และหลายๆ ครัง้ ก็หยิบขึน้ มาดูเพราะมีรปู ดารา นักรอง นักเขียน หรือตัวการตนู ทีเ่ ชิญชวนใหนกั อานอยากจะพลิกเปดดูหนาตอไป ในหนังสือ สําหรับคนทีร่ กั การสะสม เชือ่ ไดเลยวาถาคุณคลัง่ ไคลไอดอลสักคน แลว พวกเขาเขียนวาชืน่ ชอบหนังสือเลมนีอ้ ยูบ นโอบิ คุณนาจะอยากไดมนั กลับบานดวย แนๆ แมวา ...จะไมอา นหนังสือเลมนัน้ ก็ตาม (ฮา~)

Wonderland

www.facebook.com/sundayafternoonbooks www.instagram.com/foneko

นอกจากโอบิ อีกวัฒนธรรมเกีย่ วกับการอานทีน่ า สนใจของประเทศญีป่ น ุ ก็คอื การหอปกหนังสือ เปนบริการพิเศษทีร่ า นหนังสือแตละเจาออกแบบกระดาษ ปกใหดนู า สนใจแตกตางกันไป เกือบทุกครัง้ ทีจ่ า ยเงินซือ้ หนังสือทีญ ่ ปี่ นุ พนักงาน แคชเชียรจะถามวาหอหนังสือดวยไหมคะ/ครับ (ใครฟงภาษาญีป่ นุ ไมออก ขอใหเดา ไวไดเลยคะเมือ่ ไดยนิ คําศัพททวี่ า “บุก คะบา... [book cover]”) ถึงแมฉนั จะมีดา น รักษโลก อยากชวยประหยัดการใชกระดาษ แตสดุ ทายก็ยากจะปฏิเสธการรับปก กระดาษทุกทีไป วาแตทาํ ไมตองหอปกดวยละ เมือ่ กอนฉันคิดเอาเองวาทีต่ อ งมีปกหนังสือ เปนเพราะคนญีป่ นุ ทีร่ กั การอานคงจะหวงแหนหนังสือ ไมอยากใหมรี วิ้ รอยขีดขวน เมือ่ ตองใสลงในกระเปาถือ หรือเวลาเก็บไวบนชัน้ หนังสือทีบ่ า นก็คงชวยปองกัน แสงแดดทีอ่ าจทําใหปกซีดจาง ซึง่ เหตุผลนัน้ ก็คงมีสว นจริง แตทเี่ พิง่ จะมาเขาใจใน ภายหลัง คือเหตุผลทีว่ า คนญีป่ นุ รักความเปนสวนตัวเอามากๆ ไมวา จะไปญีป่ นุ สัก กีห่ น เวลาขึน้ รถไฟหรือไปเทีย่ วทีไ่ หนๆ ตองไดเห็นคนญีป่ นุ พกหนังสือออกมาอาน ในทีส่ าธารณะโดยไมเปดเผยวาเปนหนังสืออะไร พวกเขารักการอานแตไมตอ งการ นําเสนอสิง่ ทีพ่ วกเขาอาน ซึง่ มาจากความเกรงใจสายตาผูอ นื่ ตามวัฒนธรรมญีป่ นุ ไมใชเพราะหวงกางหรืออับอาย แนนอนวาการทําปกหนังสือเปนงบประมาณทีต่ อ งลงทุนเพิม่ แตเมือ่ คิดถึงดานทีเ่ ปนประโยชนตอ ธุรกิจรานหนังสือ คือพอเห็นปก หนังสือทีม่ ชี อื่ รานหนังสือนัน้ ๆ ขึน้ มา ก็คงทําให นักอานอยากจะแวะเขารานหนังสือไมมากก็นอ ย สําหรับคนทีร่ กั การสะสม (วนกลับมาอีก จนได) ถาไดปกหนังสือสวยๆ มาครอบครองก็คงจะ พอใจไมนอ ยดวยใชมยั้ คะ à¡Õ่ÂǡѺ¼ÙŒà¢Õ¹: ปาลิดา พิมพะกร จบจากคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ปจจุบันเปนผู จัดการไตฝุน สตูดิโอ และบรรณาธิการสํานักพิมพ Sunday Afternoon เคยไปเรียนภาษา ญี่ปุนที่เกียวโต และโตเกียว ในป 2550 และ 2552-2553 §Ò¹à¢Õ¹Í×่¹æ: เกียวโต ไดอารี่, Kyushu You and Me, Sunday Afternoon in Beijing and Shanghai, Take Me to Kyoto (พาฉันเที่ยวเกียวโต), โตเกียว ตัวคนเดียว, Hello Tohoku, Okinawa Holiday, Hokkaido Summer, Take Me to Osaka และ Summer Mountain Walk

31


อาหาร ญี่ปุน Vol.1

กล่าวคอนนิจิวะ กับคุมะโมโตะ ใน

ขณะที� ตัว อัก ษรคัน จิ ที� ร วมกัน เป็ น คําว่าคุมะโมโตะ (熊本) แปลความ หมายอย่างตรงตัวได้ว่าถิ�นฐานของ หมี หมีตวั เดียวที�คุณน่ าจะได้พบก็ คือคุมะมง มาสค็อตของพวกเขา นอกเหนื อไปจาก ตัวการ์ตูนที�น่ารักแล้ว ยังมีสิ�งอื�นๆ อีกมากมายให้ ได้คน้ พบในบริเวณนี� ซึ�งรวมไปถึงอาหารท้องถิ�น ด้วย ตั�งอยู่บนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ ของญี�ปุ่น จังหวัดคุมะโมโตะเป็ นถิ�นของภูเขาอาโสะ

ภูเขาไฟที�ยงั ปะทุอยูข่ องญี�ปุ่น และเป็ นภูมิภาค ที�ทาํ การเกษตรเป็ นหลัก บริเวณนี� ภาคภูมิใจกับ การเป็ นแหล่งผลิตมะเขือเทศและแตงโมของญี�ปุ่น และปลูกมะเขือยาวได้มากเป็ นอันดับสองของญี�ปุ่น เมื อ งหลวงของภู มิ ภ าคนี� มี ชื� อ เดี ย วกัน และเป็ นที�รูจ้ กั จากปราสาทอันงดงาม น่ าเศร้าอย่าง ยิ�ง ที� พื� นที� ส่ ว นใหญ่ ข องเมื อ งได้รับ ความเสี ย หาย จากแผ่นดินไหวรุนแรงในเดือนเมษายน ปี 2016 ตัวปราสาทกําลังอยูใ่ นระหว่างการบูรณะ แต่ยงั คง ดูน่าทึ�งเมื�อประดับไฟในยามคํา� คืน

อาหารท้องถิ่นรสชาติเยี่ยมที่จะเติมเต็มความหิวโหยของคุณ...

วิ

ธี ที� จ ะทํา ความรู จ้ ัก คุ ม ะโมโตะได้ เป็ นอย่างดีกค็ อื การรับประทานสิง� ที� คนท้องถิ�นรับประทานกัน นอก เหนื อไปจากบะสะชิ (馬刺し ซาชิมิ เนื� อม้า) อาหารโอชะอันเป็ นเอกลักษณ์แล้ว เมนู ยอดนิ ยมที�มีตน้ กําเนิ ดมาจากภูมิภาคนี� อีกอย่างก็ คือคะระชิ เร็นคง (辛子蓮根) จานนี� ทําขึ� นโดยยัด ไส้รากบัวด้วยซอสมัสตาร์ด-มิโสะ ชุบแป้ งเหลว แป้ งถัว� บรอดบีน ไข่ และในบางครัง� ก็ผสมขมิ� น แล้ว ทอดในนํ�ามันจนท่วม ตํานานกล่าวไว้ว่าอาหารจานเด็ดนี� ถูก สร้างสรรค์ขนเพื ึ� อ� ขุนนางทะดะโทชิ โฮโสะคะวะที� ป่ วยไข้ ผูป้ กครองคุมะโมโตะในช่วงต้นศตวรรษที�

สํา

17 ในตอนแรก เขาปฏิเสธที�จะรับประทานรากบัว ในรูปแบบของยา แต่ในที�สุดรสชาติและรสสัมผัส ของคะระชิ เร็นคงก็เอาชนะความดื� อรัน� ของเขาได้ ตามอีกเรือ� งเล่าขานหนึ� งนั�น รูปทรงของรากบัวที�มรี ู จํานวนเก้ารูน�ั นดูคล้ายคลึงกับตราประจําตระกูล โฮโสะคะวะ และสามัญชนถูกห้ามไม่ให้รบั ประทาน อาหารจานนี� จนกระทัง� การล่มสลายของยุคฟิ วดัล มาเยือนในปี 1869 กรุบกรอบและเผ็ดร้อน ทุกวันนี� คะระชิ เร็นคงกลายเป็ นอาหารที�มกั รับประทานแกล้มกับ เหล้า (โอทสึมะมิ - おつまみ) แต่ระวังไว้ให้ดี – ลองกัดแค่คาํ เล็กๆ ก่อน เว้นเสียแต่วา่ คุณเป็ นคนที� เพลิดเพลินกับกลิน� ฉุนอันน่ าตกใจของมัสตาร์ด

หรับผูช้ ื�นชอบความท้าทาย ที�นี�มี กระทัง� ร้านที�นําเสนอประสบการณ์การ ลงมือทําด้วยตัวเอง อาหารที�ดูดึงดูด สายตานี� ทําได้ง่ายอย่างน่ าประหลาด ใจ ถึงแม้ส่วนหนึ� งจะเป็ นเพราะมาสะรุ มุระคะมิ เจ้าของร้านรุ่นที�สามใจดีเตรียมซอสและส่วนผสมของ แป้ งไว้ให้ล่วงหน้าแล้วก็ตาม เจ้าของร้านยังยกระดับ การทําคะระชิ เร็นคงขึ� นไปอีกขั�นด้วยการออกแบบ เครื�องทอดแบบอัตโนมัติ เทรากบัวของคุณลงไปใน ช่องใส่น�ํามัน จากนั�น มันก็จะถูกนําทางไปอย่างนุ่ ม นวล จนกระทัง� สุกเรียบร้อยในอีกหกนาทีถดั มา ไม่ มี ก ารผจญภั ย ทางอาหารครั� ง ใดจะ สมบู ร ณ์แ บบได้ห ากปราศจากการปิ ดท้า ยด้ว ยของ

หวาน ขนมที�พบเห็นได้ในร้านเฉพาะทางทัว� คุมะโม โตะก็คืออิคินาริ ดังโงะ แปลอย่างตรงตัวได้วา่ "ขนม แป้ งที�เกิดขึ� นอย่างกะทันหัน" มันเป็ นขนมทําง่าย สําหรับเสิรฟ์ ให้กบั แขกที�มาเยือนที�บา้ นอย่างไม่คาด ฝั น ถัว� แดงกวนและมันหวานถูกห่อในเนื� อแป้ งแล้วอบ เพื�อให้ออกมาเป็ นขนมหวานเหนี ยวนุ่ มพอดีคาํ ขอแนะนําเป็ นอย่างยิง� ให้คุณลองชิม "อิคิ นาริ" หรือ "ขนมกะทันหัน" ของคุมะโมโตะดูเช่นกัน แม้วา่ จริงๆ แล้วคุณอาจจะต้องวางแผนล่วงหน้าสัก หน่ อย เพราะมันจะใช้เวลาเล็กน้อย – และกระเพาะที� ยังว่างอยูม่ าก – เพื�อสํารวจความหลากหลายและ ความเป็ นเอกลักษณ์ของอาหารในคุ มะโมโตะให้ได้ อย่างครบถ้วน

ดูบทความฉบับเต็มไดที่เว็บไซตเกี่ยวกับอาหารญี่ปุน

www.nhk.or.jp/nhkworld/en/food (ภาษาอังกฤษ)

32

บทความ/รูปถ‹าย Phoebe Amoroso


01 น  ุ ป ่ ี ญ า  เล บ ั ก  ธ  า นง่ั เม gossip

EP.

เรโก

ว‹าดŒวยเรื่อง…

ี”

ะทํายังไงด จ น  ุ ป ่ ี ญ ่ ี ท ย า ล .ป ม น ย ี เร ไป “ อยาก สวัสดีคะ ผูอาน WAttention นี่เปนครั้งแรกที่เรา ได ม าเจอกั น ในเล ม นะคะ เราอาจจะเคยเจอกั น ที่ อื่ น มากอน ไมวาจะเปนในนิตยสารหรือในรายการทีวี ซึ่ง สําหรับคอลัมนนี้ เราจะมาชวนคุยกันเรื่องที่มักจะโดนถาม บอยๆ กึ่งคอลัมนตอบคําถามนั่นแหละ โดยจะแทรกการเลา ประสบการณของเราลงไปดวย พรอมคําแนะนําสําหรับคน ที่สนใจในประเทศญี่ปุนให ไดฟงกันนะคะ สําหรับหัวขอในครั้งแรกนี้ ขอเริ่มตนดวยคําถามยอดฮิต “จะไปเรียน ม.ปลายที่ญี่ปุน ตองทํายังไงบางนะ” ก็เขาใจวาเด็กไทยหลายคน มีความ ใฝฝนอยากจะไปเรียนที่ญี่ปุนนะคะ ก็แหมมม ชุดนักเรียนญี่ปุนนะนารัก จะตาย แถมยังมีเรื่องราวที่เคยเห็นทั้งจากการตูน, ซีรี่ส, ภาพยนตรตางๆ ทําใหเด็กวัยรุนไทยหลายคน อยากจะลองไปสัมผัสประสบการณชีวิต นักเรียนญี่ปุนกับเขาบาง ซึ่งเราเองก็เคยเปนหนึ่งในวัยรุนไทยที่หลงใหล ความเปนญี่ปุนมากๆ ตั้งแตประถมเลยละ ซึ่งแนนอนวาถามีเงิน ทุกอยางก็เปนไปไดทั้งนั้นละคะ แตถาฐานะที่ บานเราไมไดรวยมากพอจะสงไปเรียนเมืองนอกไดแบบใชทุนตัวเอง ก็ มีอีกวิธีคะ คือ การสอบชิงทุนนั่นเอง ไดยินมาวาสมัยนี้มีทั้งทุนที่ใหไป เรียนม.ปลายตลอด 3 ป และทุนแลกเปลี่ยนสําหรับ 1 ป หรือระยะสั้นก็ มี สําหรับในกรณีของตัวเอง ตอนนั้นสอบชิงทุน AFS แบบ 1 ป ไปเรียน ที่ญี่ปุนมาคะ เลายอนกลับไปสมัยโนนนนนนนนน...สมัยที่เรายังพูดภาษาญี่ปุนไม ได อานก็ไมออก แตมีความชอบการตูนตาหวานและเพลงญี่ปุนมาก ฟง จนรองได แตไมรูความหมายหรอก เราเลือกเรียนศิลป-ฝรั่งเศส เพราะ มันมีใหเลือกแคนี้ โรงเรียนก็ยังไมมีศิลปญี่ปุน จะสอบภาษาฝรั่งเศสทีตอง มานั่งรองไห ทรมาน เขาหองสอบไปคือการโดนเชือดชัดๆ เพราะยังไง ก็สอบตก ฮือๆ ๆ ภาษาฝรั่งเศสมันคงไมใชแนวของเราจริงๆ จนกระทั่ง มาเจอการรับสมัครสอบ AFS นี่แหละ เลยลองสอบดูตอนม.5 แลวก็สอบ ขอเขียนผาน เย!! (คือมันไมมีสอบภาษาฝรั่งเศสไง มีแตภาษาอังกฤษเลย ทําได) ทีนี้ก็เขาสูรอบสัมภาษณละ เคาก็ใหแสดงความสามารถพิเศษอะไร ซักอยาง สมัยนั้นนะ เรามันก็เด็กกลางๆ คนนึง นั่งกลางหอง ผลการเรียน ก็กลางๆ กิจกรรมก็ไมไดเดน ไมใชเปนเด็กสวยเตนลีดถือปายไหวครูอะไร เลย รําก็ไมเกง เตนก็ไมได คือไมเคยถูกฝกมาเพื่อโชวอะไรเลย เอาไงดีๆ งั้นอยากไปญี่ปุน ก็รองเพลงญี่ปุนละกัน เชื่อมั้ย เพลงที่ตอนนั้นรองคือ “โดราเอมอน” คา แลวมันก็ทําใหสอบผานจริงๆ จะเรียกวาผานเพราะโด ราเอมอนก็วาได อิอิ ทีนี้พอถึงตอนเลือกประเทศ สมัยนั้นจะใหเลือกประเทศที่อยากไป เปนอันดับแรกคะ ซึ่งคุณปาที่บาน ก็มาแนะนําวา “นี่ๆ ไหนๆ จะไปทั้งที ก็เลือกไปประเทศที่ใชภาษาอังกฤษสิ” เรา “ไมอะคะ อยากไปญี่ปุน” ปา “เอางี้ งั้นก็ใสไปเลย 2 ประเทศ เดี๋ยวเคาก็เลือกใหเองแหละ” เรา (คิดในใจ 34

รู ป ตอนถายรายการ Wezaa Cool Japan

ก็เคาใหเลือกแคประเทศเดียว จะใหใส 2 ประเทศ เดี๋ยวเจาหนาที่จะมอง วาเด็กคนนี้อานหนังสือไมรูเรื่อง ตัดสิทธิ์ขึ้นมาทํายังไงละ) “หนูอยากไป ญี่ปุน ใหหนูเลือกญี่ปุนเถอะ ไปประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ ก็จะพูดได ภาษาเดียว แตถาไปญี่ปุน ชวงแรกๆ ที่ยังพูดญี่ปุนไมไดยังไงก็ตองใช ภาษาอังกฤษอยูดี เทากับไดฝกสองภาษาเลยนะ” นี่ เปนไงละ นึกยอนไป แลวขอบคุณตัวเองตอนม.ปลายมากเลย ที่ตอบแบบมีสติได ไมงอแงใส ผูใหญ ในที่สุดเราก็ไดเลือกญี่ปุน สมใจ และก็ดําเนินเรื่องผานฉลุยเรื่อย มา จนกระทั่ง... กอนจะไปประมาณสองเดือนมั้ง คุณปูของเราคะ อยูๆ ทานก็มา บอกวา “สละสิทธิ์ไดมั้ย อยาไปเลย เปนเด็กผูหญิงไมตองไปเรียนเมือง นอกหรอก ปูแกแลว กลัวจะตายตอนหลานอยูเมืองนอก” แนนอนวามี การเสียนํ้าตาเกิดขึ้นคะ แตก็ตองขอบคุณผูใหญทานอื่นๆ ทั้งคุณพอแม คุณปา คุณยา และทานอื่นๆ ที่ชวยกันพูดเกลี้ยกลอม จนกระทั่งคุณปู คอยออนลง แลวก็ไดไปเรียนม.ปลายที่จ.นีกาตะ ประเทศญี่ปุนอยางราบรื่น ถามีโอกาสจะเลาประสบการณอื่นๆ ใหฟงกันตอนะคะ ตอนที่กลับจากญี่ปุนมาตอนม.6 ก็ไปสอบติดอีกโครงการนึง ไดไป อเมริกาดวย แตที่บานเห็นวาไปเรียนที่ญี่ปุนมาปนึงก็มากพอแลว ฐานะ ทางบานก็ไมไดดีมากอะไร เลยสละสิทธิ์ เพื่อเขามหาวิทยาลัยใหไดกอน แลวคอยวากันทีหลังถาจะไปเรียนตอที่ไหนอีก แตไมวาจะเปนทางไหน มันก็เปนทางที่เราเลือกเองแลว และมันดีที่สุดแลวละ เปนกําลังใจใหทุก คนนะคะ แลวเจอกันฉบับหนาคะ...

Tips

by º¡.àÃâ¡Ð

สําหรับโครงการ AFS ตอนนี้ก็ย ังรับสมัคร เด็กนักเรียนไทยไปตางประเทศท ุกปคะ ทั้งแบบ ระยะยาว 1 ป และระยะสั้น ดูรายล ะเอียดไดที่นี่ เลย https://www.afsthaila nd.org/ และ htt ps :// ww w. fac eb oo k.c om /af sthailandofficial/ นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ อีกมากมายที่เปดโอก าสใหเด็ก ม.ป ลา ยได  ไ ปห าป ระส บก ารณ  ใ นต  า ง ประเทศ

วรจรรย แสงเงิน – เหมียว/เรโกะ พิธีกรรายการทีวี, บล็อกเกอร ติดตามเธอไดŒในรายการ Kimochiii in Japan ทาง iheretv ใน youtube และรายการ BNK48 Show ทางช‹อง 3SD Facebook Reiko.ws Website www.ReikoBangkokNeko.com


ลุ้นตั๋วเครื่องบิน

ไป-กลับญี่ปุ่น !!!

คลิก

ไดลุนรางวัลเพ�ยบ มาอัพเดตข‹าวสารเกี่ยวกับญี่ปุ†น พรŒอมลุŒนของรางวัลมากมายกันเถอะ ไปญี่ปุ†นจะเที่ยวไหนดี รŒานอาหารย‹านไหนเด็ด อยากไดŒของฝากโดนใจตŒองซื้อที่ไหน เพจ WAttention Thailand นานาเจแปน มีคำตอบใหŒ เทานั้นยังไมพอ เรายังมีของรางวัลพ�เศษมากมาย ทั้งสินคาลิขสิทธิ์แทจากญี่ปุน สินคาลิมิเต็ด อิดิชั่นที่หาซื้อไมไดงายๆ สินคาจากคาแรกเตอรยอดนิยมของญี่ปุน รวมทั้งรางวัลพ�เศษตั๋วเคร�่องบินไป-กลับญี่ปุน มาแจกใหผูอานที่นารักทุกคนแบบฟร�ๆ อยากอินเทรนดญี่ปุนพรอมลุนรางวัลกันแลวใชไหมละ

พรอมแลว คลิกมาที่

WAttentionth

https://www.facebook.com/wattentionth/


IDEMITSU เริม่ ตนธุรกิจนํา้ มันปโตรเลียมจากการจําหนายนํา้ มันหลอลืน่ ในป 1911 สําหรับประเทศไทย บริษทั Apollo (Thailand) Co., Ltd. ไดทมุ เทในการสงมอบนํา้ มันเครือ่ ง ทีม่ คี ณ ุ ภาพสูง ซึง่ ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะใหกบั เครือ่ งยนตของลูกคามายาวนานกวา 48 ป ดวยผลการคนควาวิจยั อยางตอเนือ่ ง เราในฐานะผูผ ลิตนํา้ มันหลอลืน่ ชัน้ นําจากญีป่ นุ จะขอนําเสนอผลิตภัณฑทเี่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ทีช่ ว ยเพิม่ ระยะในการขับขี่ และประหยัดเชือ้ เพลิง เราเชือ่ วาผลิตภัณฑ IDEMITSU ในฐานะ "นํา้ มันหลอลืน่ ชัน้ นํา จากญีป่ นุ " จะสามารถตอบสนองการขับขีข่ องทานไดอยางนุม นวล และไรเสียงรบกวน ลองผลิตภัณฑของเรา และสัมผัสความแตกตางในการขับขีไ่ ดแลวตัง้ แตวนั นี้ IDEMITSU EXTREME PRO SN 0W-20

IDEMITSU EXTREME PRO SN 5W-30

• เหมาะสําหรับเครือ ่ งยนตขนาดเล็กและ Hybrid car

• เหมาะสําหรับเครือ ่ งยนตทลี่ ดความจุเครือ่ งยนต

(Downsize Engine)และรถยนตรนุ ทัว่ ไป • ลดความตานทานของลูกสูบในเครือ่ งยนต • ใหเครือ่ งยนตทาํ งานตอบสนองไดอยางรวด เร็วดวยการเรงเครือ่ งเบาๆ • ชวยใหการควบคุมตะกอนดีขนึ้ • มีประสิทธิภาพในการเขาใชรว มกับซีลไดดกี วา • ชวยปกปองเครือ่ งยนตอยางเต็มกําลัง แมในสภาวะการขับขีไ่ มเอือ้ อํานวย • ชวยเพิม่ ขีดสมรรถนะในการประหยัดเชือ้ เพลิง

• ลดความตานทานของลูกสูบในเครือ ่ งยนต • ใหเครือ ่ งยนตทาํ งานตอบสนองไดอยางรวด

เร็วดวยการเรงเครือ่ งเบาๆ • ชวยใหการควบคุมตะกอนดีขน ึ้ • มีประสิทธิภาพในการเขาใชรว  มกับซีลไดดกี วา • ชวยปกปองเครือ ่ งยนตอยางเต็มกําลัง

แมในสภาวะการขับขีไ่ มเอือ้ อํานวย • ชวยเพิม ่ ขีดสมรรถนะในการประหยัดเชือ้ เพลิง

Apollo (Thailand) Co., Ltd. Amatanakorn Industrial Estate (Phase 6) 700/623 Moo4, Bankao, Panthong, Chonburi 20160, Thailand TEL +66-(0)-3845-6900 FAX +66-(0)-3821-0099


Idemitsu และ Apollo Thai รวมมือรวมใจสรางฝายเพื่อชุมชนและสังคม นํ้าท‹วม เปšนป˜ญหาหลักที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยประสบมาอย‹างต‹อเนื่องยาวนาน แต‹ดŒวยพระอัจฉริยภาพของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทําใหŒเราไดŒมีองคความรูŒเกี่ยวกับการจัดการนํ้าที่สามารถนํามาประยุกตใชŒ ไดŒ จริง และหนึ่งในนั้นก็คือการสรŒาง “ฝายชะลอนํ้า” กลไกของฝายชะลอนํ้า ไม‹เพียงลดป˜ญหานํ้าท‹วม แต‹เปšนการ บริหารจัดการนํ้าไดŒอย‹างมีประสิทธิภาพ ในฤดูนํ้าหลาก ฝายชะลอนํ้าทําหนŒาที่เปšนสิ่งกีดขวาง ที่คอยกั้นทางนํ้าไหลใน ลําธาร ทําใหŒตลิ่งพังทลายนŒอยลง ช‹วยชะลอความแรงของนํ้าที่ ไหลบ‹า ส‹วนในฤดูแลŒง ฝายช‹วยยืดระยะเวลาเก็บกักนํ้าไวŒใน ลําหŒวยใหŒนานขึ้น ซึ่งส‹งผลดีกับทั้งระบบนิเวศน และคุณภาพ ชีวิตของเกษตรกรโดยรวม เพราะนํ้าเปšนทั้งสิ่งยังชีพจําเปšน สําหรับสัตวป†า และตะกอนดินยังสามารถนํามาใชŒเปšนปุ‰ยใหŒกับ เกษตรกรไดŒอีกดŒวย

“ปนนํ้าใจใหนอง รวมมืออนุรักษสิ่งแวดลอม” ดŒวยการเล็งเห็นถึงความสําคัญของฝายชะลอนํ้าเราจึงไดŒจัด กิจกรรมขึ้นเพื่อป‡องกันป˜ญหานํ้าท‹วม และสรŒางความสามัคคี ระหว‹างผูŒบริหารและพนักงานในทีม อีกทั้งยังเปดกระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรูŒซึ่งกันและกันระหว‹างเด็กๆ กับพนักงานของ บริษัท ผ‹านการลงมือลงแรง ทํางานเพื่อสังคม

‘เพื่ อนร่วมทางที่วางใจได้’

สโลแกนแทนคําสัญญาวาเราจะรักษาผลิตภัณฑ และการใหบริการที่มีคุณภาพไวใหอยูคูกับสังคมไทยตลอดไป

พนักงาน Idemitsu และอาสาสมัครกวาสามรอยชีวิต รวมกันทํากิจกรรมครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงดวยดี 37


偕楽園|茨城県

ไคระคุ-เอ็น จังหวัดอิบะระกิ ด ว ยชื่ อ ที่ มี ค วามหมายตรงตามตั ว อั ก ษร วา ‘สวนที่นาเพลิดเพลินสําหรับทุกคน’ นี่ เปนหนึ่งในสามสวนอันยิ่ ง ใหญ ของญี่ ปุ น (Three Great Gardens of Japan) สรางขึ้น ในป 1841 ที่นี่เปนที่รูจักจากตนพลัมสาม พันตน บริเวณทั้งหมดตั้งอยูบนเนินเขาใน เมืองมิโตะและมีทัศนียภาพอันงดงามของ ปาและปาไผที่ทําใหแทบหยุดหายใจ

ชางภาพ: อัสมาดี บิน อาหมัด (มาเลเซีย) กลอง: Canon EOS M6 เลนส: Canon EF 50mm f/1.8 STM


PERFORMANCE with Style


WAttention Thailand Vol. 17  
WAttention Thailand Vol. 17