Page 1

Thailand Edition Tokyo-Taiwan - Singapore - Los Angeles - Malaysia - Paris - Hong Kong - Indonesia - Maxico

นานา เจแปน

2017 Spring Issue กุมภาพันธ - เมษายน

Vol.5 Issue 15

ISSN 2539-620X

©Mizuki Productions

©GO S SHO HO AOYA GAKU M KAN A/

ทตโตะริ บานเกิดโคนันและคิทาโร หนา 08

เพลิดเพลินไปกับอาหารจานเด็ดและของฝากหลากหลาย

ชมซากุระ หนา 14 และดอกไมหลากสีที่โทบุ

สองอดีต และอนาคตของญี่ปุน

ในไซตามะ หนา 18

สัมภาษณ บริษัทญี่ปุน หนา.23

“ COMFORT LIFE (ชีวิตสะดวกสบาย) ” ที่บริษัทญี่ปุนจัดหามาให


สอดคลอ งกั บ ฤดู ก าล โจชิ (3 มี น าคม)

上巳︵三月三日︶

楽 し む

โจชิเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง ในฐานะวันเด็กผูหญิง ผูคนมักเฉลิม ฉลองอีเวนทนี้ดวยชิโระสาเก (เหลา ขาว) และซุปหอยลาย กลาวกันวา หอยลายเปนสัญลักษณของโชคดาน การแตงงานของเด็กผูหญิง เนื่องจาก ฝาดานหนึ่งของหอยลายจะประกบได สนิทพอดีกับอีกฝาที่เปนครึ่งของกัน และกันเทานั้น ไมใชฝาอื่นใด 上巳の節供は一般的に女の子の行 事。白酒と共にこの時期旬の蛤のお 吸い物が振る舞われます。蛤の貝の 片方は他の貝とは合わないことから 良縁を意味する縁起ものとされ、こ の節供によく食されるようになりま した。

ในแตละปจะมีหาวันที่เรียกวา “เส็กกุ/เซจิคุ” โดยแตละวันบงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของ ฤดูกาลในปฏิทินญี่ปุนแบบดั้งเดิม หนึ่งในหา วันนั้นก็คือ “โมโมะ โนะ เส็กกุ (วันเด็ก ผูหญิง)” อีกชื่อคือ “โจชิ” ซึ่งเปนชื่อจีนที่ใช เรียกวันนี้นั่นเอง เลาตอกันมาวาอีเวนทนี้มีการเฉลิมฉลอง เปนครั้งแรกโดยขุนนางยุคเฮอัน (ศตวรรษที่ 7) เริ่มจากการเปนเทศกาลขับกลอนเพื่อขับไล โชครายและสิ่งมีมลทิน ตอมามีการใชตุกตา กระดาษ โดยผูเขารวมจะเขียนเรื่องโชคราย ของตัวเองลงไป แลวนําตุกตาไปลอยแมนํ้า หรื อ ทะเลเพื่ อ เป น สั ญ ลั ก ษณ แ ห ง การชํ า ระ

  こ よ み を

บรรยาย&ประสานงาน/:ริเอะโกะ อิโดะ/ชางภาพ:ฮิเมะจิ วาตานะเบะ

ลาง รวมถึงสวดภาวนาใหมีสุขภาพแข็งแรง และความเจริญรุงเรือง เหตุที่เทศกาลนี้เริ่มมี การเฉลิ ม ฉลองในฐานะวั น เด็ ก ผู  ห ญิ ง อาจ เพราะตุกตาเหลานั้นก็เปนได ตนทอซึ่งมีหนาตาคลายตนซากุระก็มีความ เกี่ยวของอยางกวางขวางกับอีเวนทนี้เชนกัน คําวา “โมโมะ” มีความหมายวาลูกทอ กลาว กั น ว า ลู ก ท อ ที่ ใช ใ นยาแผนจี น นั้ น มี พ ลั ง ช ว ย รั ก ษาอาการหนาวเย็ น และฟ  น ฟู ค วามเยาว วัยใหแกอิสตรี  日本には節供が5回あり、そのひとつが桃の節供 です。この時期は「蛇が脱皮をし、地上に出る季節」 であるため、中国に倣って「上巳(じょうし)の節供」

と呼ぶこともあります。起源は平安時代より前とさ れ、貴族が「曲水の宴」という和歌遊びをしながら祓 いや禊をするものでした。これが紙の人形を川や海 に流すことで「無病息災」を願う庶民の行事として 定着、女の子の誕生と成長を祝う行事へと変化して いきました。

ร เิ อโกะ อ ิโดะ

จบการศึกษาจาก Kokugakuin University เปนนักวิจยั เกีย่ วกับ ขนบธรรมเนียมและภูมปิ ญ  ญาญีป่ นุ สมัยโบราณ ทําการวิเคราะห ทางเทคนิคเกีย่ วกับขอคนพบตางๆ เพือ่ ปรับใชกบั วิถชี วี ติ ยุคใหม ปจจุบนั เปนอาจารยสอนอยูท ี่ Tama Art University 井戸理恵子 國學院大學卒業。日本古来の知見を工学的に検証し次 世代に繋がる「技術」を模索、現代の衣食住を発展させ る提案をしている。多摩美術大学非常勤講師。

3


ป แ จ น เ า น า

ชื่อ

ของฝากขึ้น

โฉมใหม!!

ะนํา

ที่เที่ยวแน

ตะลอนกินรานเด็ด

ุน

เกร็ดญี่ป

าสนใจ

น กิจกรรม

4

ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¼ ‹Ò¹ÁÒ WAttention ä´Œ¨ Ñ´·Ó¹ÔµÂÊÒÃà¾×èÍÊ‹§µ‹Í¢ŒÍÁÙÅãËŒ¡Ñº ¼ÙŒÍ‹Ò¹ÀÒÂ㵌¹ÔÂÒÁ¢Í§ WAttention «Öè§ WA ËÁÒ¶֧ ÞÕè»Ø†¹ / Attention ­£´¤˜¸‰†©´£¬›ÅŠ¥©£ƒ³›Â|›:$WWHQWLRQ粖µ›¶›ƒ´¥Å­n„n¯£»§„m´©¬´¥ –n©¤†©´£—³Ë‰ÅŠ¯¤´ƒÅ­nž»n†›™³Ê©Ä§ƒ­³›£´¬›ÅŠ·Êºh›—§¯–£´ ×m­§³‰Š´ƒ›·Ë›¶—¤¬´¥:$WWHQWLRQŠ²Â§·Ê¤›¥» ܜŭ£Ê Ė¤ƒ´¥–Ï´ ›¶›‰´›¢´¤Å—Ë›¶¤´£Å­£ÊŒ ¹Ê¯©Ê´u:$WWHQWLRQ 7KDLODQG›´›´ÂŠÃ›v¸Ê‰u›´›´v£·†©´£­£´¤Å›¢´«´ ƙ¤©m´ ­§´ƒ­§´¤ £´ƒ£´¤ ¸Ê‰¬¯–†§n¯‰ƒ³œ†©´£—³Ë‰ÅŠ „¯‰™·£‰´›™·ÊŠ² ´†º•ÆÂŠ´²§¸ƒ¬˜´›™·Ê™m¯‰Â™·Ê¤©™ºƒ¯ƒ ·Ø ¡ ÁØ Á¨Ò¡·Ñè Ç »ÃÐà·ÈÞÕè »†Ø ¹ ÃÇÁä»¶Ö § ¾Òä»ÊÑ Á¼Ñ Ê ¡Ñ º ¥²Â •·Ã§²©³”›š¥¥£·Êºh›¯³›§¸ƒ¸Ë‰Š›†º•Š²—n¯‰ ËŧàʹèËì 粄¯ÅŒË įƒ´¬›·Ë™Ï´­›Ë´™·Êɛ—³©ƒ§´‰ śƒ´¥¬m‰—m¯„n¯£»§„m´©¬´¥  ¥n¯£™³Ë‰›µ¬›¯¬¶Ê‰™·Ê£· ¥²Ä¤Œ›q  ¹Ê¯¬m‰—m¯Å­nƒ³œž»n¯m´› |›ƒ´¥ÂŒ¹Ê¯£—m¯ £¶—¥¢´  Å­n†º•Æ–n¥»nŠ ³ƒƒ³œ¥²Â™ª·Êºh›£´ƒƒ©m´ ™·Ê†º•Â†¤Æ–n¬³£ž³¬


5


ÒÍÐäúéÒ§´?Õ ·í ¨Ð Ç Åé á ÃÔ µÐ µâ §· è Ò ÍÂ Ø è ¹ è » ÞÕ ã¹ ¤Ã ¹ã × Í ËÁ à Áè ì ä ä»à¡ÒÐÁÕàÍ¡Åѡɳ

Like T O T T O RมIญปี่ นุ " ภาคจบ

มาเปดประสบการณ เกีย่ วกบั

ั นธรร "วฒ

ทตโตะริยังเต็มไปดวยเสนหที่ซุกซอนไวอีกมากมายไมวาจะเปนหนังสือ การตูนซึ่งเปนที่รูจักทั้งในหมูชาวญี่ปุนและชาวตางชาติอยางยอด นักสืบจิ๋วโคนัน, คิทาโร ไอหนูปศาจ หรือผลงานของทานิงุจิ จิโร แหลง ทองเที่ยว ซึ่งพาคุณไปสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุนอยางการทํารมญี่ปุน หรือกระดาษแบบญี่ปุนที่เรียกวาวาชิ บริเวณซึ่งยังหลงเหลือภูมิทัศน เมื อ งโบราณเป น ต น ในภาคแรกเราได แ นะนํ า แหล ง ท อ งเที่ ย วทาง ธรรมชาติของจังหวัดทตโตะริกันไปแลว สวนภาคจบเราขอคัดเลือก แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของทตโตะริมาแนะนํากันตอ รับรองวา ตองกด "Like!" กันรัวๆ อยางแนนอน

Like!

วิธีไปทตโตะริ เครื่องบิน

กรุงเทพ ประมาณ 6 ชั่วโมง

กันเถอะ!

นั่งรถไฟจากแตละภูมิภาค มาถึงสถานี Tottori

จาก ฮากาตะ 3 ชม. 50 นาที

ทตโตะริ อยูตรงนี้!

สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว) ประมาณ 1 ชั่วโมง สนามบินเนินทรายทตโตะริโคนัน (Sand Dunes Conan Airport)

จาก

โอซากา 2 ชม. 30 นาที

จาก

โตเกี ยว 5 ชม. จาก

เกียวโต 2 ชม. 50 นาที

1 Mizuki Shigeru Road

\ ไปพบปศาจ 153 ตนกันเถอะ! /

ถนนมิ ซึ กิ ชิ เ งรุ

Yonago Kitaro Airport

Mizuki Shigeru Road

มีรถไฟลายคิทาโร ไอหนูปศ าจดวย

ที่ นี่ ถื อ เป น สถานที่ ห ายากแม แ ต ใ นญี่ ปุ  น มี เ หล า ปศาจ 153 ตนซุกซอนอยูตลอดถนนยาวประมาณ 800 ม. ตามหนั ง สื อ การ ตู น เรื่ อ ง " คิ ท าโร ไอ ห นู ปศาจ" ซึง่ กลาวถึงเรือ่ งราวของคิทาโรผถู อื กําเนิดมาในฐานะปศาจทีม่ จี ติ ใจรักความ ยุตธิ รรม เขามุง มัน่ จะสรางโลกทีส่ ามารถอยูร ว มกับมนุษยและคอยตอสูก บั ปศาจราย บนถนนสายนีม้ รี า นขายของทีร่ ะลึกและรานขนมซึง่ วางจําหนายสินคาเกีย่ วกับปศาจ มากมาย รวมถึงรานอาหารตัง้ เรียงราย เดินดูอยางเดียวก็เพลิดเพลินแลว 5 เขตฮอนมาจิ, เมืองซากาอิมินาโตะ, จังหวัดทตโตะริ 9:30-17:00 (เขŒาชมไดŒถึง 16:30) ¥ เด็กประถม 300 เยน / ม.ตŒน-ปลาย 500 เยน / บุคคล ทั่วไป 700 เยน http://mizuki.sakaiminato.net/ [วิธีเดินทาง] จากสถานี JR ซากาอิมินาโตะ เดินประมาณ 10 นาที

ÊáµÁ»ì á ÃÅÅÕ è » ‚ È Ò¨

บนถนนสายนี้มีจุดใหประทับตราสแตมปอยู 37 จุดดวยกัน หากรวบรวมไดครบก็จะมีของ สมนาคุ ณ พิ เ ศษรออยู  ! สะสมสแตมป ค รบ แล ว ก็ ไ ปที่ "ศู น ย ข  อ มู ล การท อ งเที่ ย วของ เมืองซากาอิมินาโตะ" ไดเลย!

เริ่ม!

"ถนนมิซกึ ชิ เิ งรุ" ยานการคาซึง่ ทอด ยาวราว 800 ม. นัน้ เริม่ จากจุดนี้

ถนนสายนีเ้ ต็มไปดวย รานคาเกีย่ วกับคิทาโร

ÇéÒÇ!

215 ไทโชโจ, เมืองซากาอิมินาโตะ (ชั้น 1 ศูนยแลกเปลี่ยนเมืองซากาอิมินาโตะ)

ภายในเมืองจะมีตวั ละครจากในหนังสือ การตนู ปรากฏตัวใหเห็นในหลายจุด 8

ถายรูปเปนทีร่ ะลึกกับปายสแตนดขนาดเทา ตัวจริงของอาจารยมซิ กึ ผิ ลู ว งลับไปแลว

พิพิธภัณฑเพื่อรําลึกถึงคุณมิซึกิ ชิเงรุ ผูให กําเนิดการตูนเรื่อง "คิทาโร ไอหนูปศาจ" ลอง มาแอบดู กั น ไหมว า คนที่ สั ม ผั ส ว า มี ป  ศ าจอยู  ใกล ๆ มาตั้ ง แต ส มั ย เด็ ก อย า งเขาคิ ด อะไรใน สมองบาง? *มีเสียงอธิบาย 5 ภาษา เชน ภาษาอังกฤษและ จีน ©Mizuki Productions


เมื่อเขาไปขางในก็จะได เ ห็ น ภ า พ ต  น ฉ บั บ มากมาย นอกจากผล งานดังอยางโคนันแลว ยั ง มี ไ ยบะ จอมโจรคิ ด และอีกสารพัด

Like!

2

\ ความลับเบื้องหลังจุดกําเนิด ของโคนันอยูที่นี่! / พิพธิ ภัณฑอาโอยามา โกโช ฟุรซุ าโตะ Gosho Aoyama Manga Factory

"ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน" ภาค หนั ง สื อ การ ตู น มี ค นอ า นอยู  ใ น 25 ประเทศ สวนภาคอนิเมชั่นก็มี การออกอากาศใน 40 ประเทศทั่ว โลก เรื่องราวเกี่ยวกับบิดาผูใหกําเนิดคืออาจารยอาโอยามา โกโช และผลงานตางๆ ของเขานั้น มีการนํามารวมไวที่นี่แลว ไมเพียงชาว ญี่ปุนเทานั้น ขณะนี้มีผูเยี่ยมเยือนจากทั่วโลกไมขาดสายเลยทีเดียว เมื่อเขาไปขางในก็จะไดพบผลงานฝมืออาจารยมากมายแสดงเรียง ราย ไมวาจะเปนผลงานหายากสมัยอาจารยอาโอยามายังเด็กหรือ ตัวการตูนแทนตัวอาจารย อาจไดพบคําตอบก็ไดวา...อาจารยคิดคน ทริกยากๆ ไดอยางไร นอกจากนี้ รอบๆ พิพิธภัณฑฟุรุซาโตะยังมีถนนชื่อวา "โคนันโรด" ซึ่ ง จะมี รู ป หล อ สํ า ริ ด ของตั ว ละครในหนั ง สื อ การ ตู น ปรากฏโฉมให เห็นทั่วทุกหนแหง เดินไปเรื่อยๆ ก็จะเจอ "สถานีโคนัน" (สถานี JR Yura) ดวยนะ

Gosho Aoyama Manga Factory Tottori Sand Konan Airport

มีการจัดแสดง "รองเทาเพิม่ พลังเตะ" ซึง่ ไดชว ยตัวเอกใหรอดพนยามคับขันหลาย ตอหลายครัง้ ในเรือ่ งโคนัน

1414 ยูระชุกุ, โฮคุเอโจ, เมืองโทฮาคุ 9:30-17:30 (เขŒาพิพิธภัณฑ ไดŒถึงเวลา 17:00) ไม‹มีวันหยุด www.sakaiminato.net [วิธีเดินทาง] จากสถานี JR Yura (สถานีโคนัน) เดินประมาณ 20 นาที

พอเปดตูออกดูก็จะไดพบกับสิ่ง ประดิษฐนานาชนิด ทีเ่ ห็นในรูปคือ "เข็มขัดยิงลูกบอล"

จํ า ลองที่ ทํ า งานของอาจารย อาโอยามาผูแ ตง ไดแอบดูรสนิยม ของอาจารย ไมวา จะเปนหมึกหรือ ปากกาทีใ่ ช และ "ชาอูห ลง" ทีช่ อบดืม่ เปนประจํา

Like!

หากไดมานัง่ เกาอีต้ วั นี้ คุณก็กลาย มีมมุ ใหทดลองใชทริกทีเ่ คยอานใน เปนโมริ โคโกโรไดเหมือนกัน!? หนังสือการตนู ดวย!

3 \ พบโคนันกับคิทาโรไดที่สนามบินดวยนะ! /

สนามบินเนินทรายทตโตะริโคนัน Tottori Sand Konan Airport

สนามบินโยนาโงะคิทาโร Yonago Kitaro Airport

เอกลักษณของทตโตะริมีใหเห็นกระทั่งในสนามบิน สนามบินซึ่งอยูฝง ตะวันออกของจังหวัดใชชอื่ โคนัน สวนสนามบินฝง ตะวันตกใชชอื่ คิทาโร แลวภายในสนามบินยังมีสินคาและจุดถายรูปกับตัวการตูนดังกลาว อีกดวย มีสงิ่ นาสนใจทีไ่ มเคยเห็นทีอ่ นื่ อยูเ ต็มไปหมดเลย!

กลไกของภาพวาด 3 มิตินาสนุกดี! ถายรูปเปนทีร่ ะลึกกับสแตนด ปศาจนูรคิ าเบะทีม่ ชี อ งใหโผล หนาดวย ©Mizuki Productions ©GOSHO AOYAMA/SHOGAKUKAN

9


มาลองเปดประสบการณเกี่ยวกับ

"งานฝมือของทตโตะริ" ผานการดู สัมผัส และรูสึกกันเถอะ!

เสนหของทตโตะริน้ันตองลองมาเปดประสบการณเองถึงจะดีที่สุด! ในสวนนี้เราขอแนะนําสองสถานที่ที่ยังหลงเหลืองานฝมือซึ่งสื่อถึงความเปนทตโตะริ พอไดขยับมือดวยตัวเอง จะเริ่มเห็นมนตเสนหที่ไมเคยรูจักมากอนจนถึงบัดนี้

Like!

4

\ รมทีน่ าํ ดายมาเรียงรอย อยางละเอียดประณตี คืองานศิลปะ /

วางาสะ เด็นโชคัง

1

¤ÃÑé§áá·Õèä´ŒÁÒ·íÒËÁ ÞÕ»è ¹†Ø ËÃ×Í·Õàè ÃÕ¡NjÒÇÒ§ÒÊÐ ¨Ð¾ÂÒÂÒÁ¹Ð¤Ð

Wagasa Denshokan

ทีแ่ หงนีย้ งั คงดําเนินการอยูเ พือ่ ถายทอดเทคนิคการทํา "รมโยโดเอะ" ซึง่ กลาวกัน วาเริม่ ขึน้ ตัง้ แตค.ศ. 1821 โดยในค.ศ. 2015 นัน้ ไดมกี ารนําไปจัดแสดงทีน่ ทิ รรศการมิลาน ไดรบั ความชืน่ ชมจากทัง้ ในประเทศและตางประเทศในเรือ่ งของสีสนั และการ ผลิตอันละเอียดประณีต ผูม บี ทบาทเปนตัวแทนก็คอื คุณยามาโมโตะ เอมิโกะ ผูม ี ประสบการณทาํ รมโยโดเอะมากวา 20 ปแลว "มีนกั ทองเทีย่ วจากไตหวัน จีน และ อังกฤษมาเยี่ยมชม แลวก็มีนักเรียนประถมมาทัศนาจรดวยคะอยากใหคนทุก ประเทศทุกวัยไดรจู กั เสนหข องรมโยโดเอะกันเยอะๆ เลยนะคะ" สําหรับการทดลองทํานัน้ ใชเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง หลังจากนัน้ เจาหนาทีข่ องเด็น โชคังจะจัดการในขัน้ สุดทายอยางทาแลคเกอรให หลังจากนัน้ อีก 7-10 วันก็มารับผล งานไดอยากใหลองปรับกําหนดเวลาการเดินทางแลวแวะมาเยีย่ มเยือนใหไดเลย 796 โยโดเอะ, โยโดเอะโจ, เมืองโยนาโก 0859-56-6176 9:00-17:00 [วันหยุด] อาทิตย, จันทร, วันหยุดนักขัตฤกษ ¥ ร‹มขนาดมินิ (เสŒนผ‹าศูนยกลาง 60 ซม.) 6,480 เยน *ตŒองจองล‹วงหนŒา

http://furusato.sanin.jp/p/area/yonago/24/ [วิธีเดินทาง] จากสถานี JR โยโดเอะ เดินประมาณ 5 นาที 10

¼ÙÁŒ Òແ´»ÃÐʺ¡Òóã¹¤ÃÑ§é ¹Õé ¤×ͺÃóҸԡÒà A

อันดับแรก เลือกลายกระดาษวาชิแบบทีช่ อบ "นารักไปหมด เลือกไมถกู เลย" (บรรณาธิการ A)

รมโยโดเอะเปนรมแบบไหน?

ถือกําเนิดมาได 200 กวาปแลว มีชื่อเสียง ในแง ข องการนํ า ไปใช ง านได จ ริ ง และมี ความแข็งแรงทนทาน ถาเปนอันใหญจะ หนักราว 800 กรัม มีจุดเดนที่ลวดลาย คลายเปายิงและการตกแตงดาย หายากที่ จะมีของที่ผสมผสานระหวางการใชงานได จริงและความงดงามแบบนี้ โยโดเอะโจได ริเริ่มกอตั้งสมาคมมากวา 30 ปแลวเพื่อ ถายทอดเทคนิคดังกลาว


Like!ส่ บื เนื5อ่ งตอกันมา

\ ศิลปะดัง้ เดิมที เกินกวา 1,300 ป /

อาโอยะ วาชิ โคโบ Aoya Washi Kobo

"กระดาษญี่ปุนอินชู" นั้นมีการผลิตมาอยาง น อ ย 1,300 ป แ ล ว และในป จ จุ บั น "อาโอยะ วาชิ โคโบ" ก็คงผลิตมันตอมาเรื่อยๆ จุดเดนอยูที่ การนําเยื่อไมมาใชเปนวัตถุดิบ อีกทั้งกระดาษยัง มี ค วามอ อ นนุ  ม ช ว ยถนอมปลายปากกาเวลา เขี ย นตั ว หนั ง สื อ สามารถเลื อ กขนาดได ตั้ ง แต ไปรษณี ย บั ต รไปจนถึ ง A3 มาลองทํ า กระดาษ วาชิ ที่ มี เ พี ย งชิ้ น เดี ย วในโลกผ า นการลงสี แ ละ ประดับตกแตงดวยตัวเองดูหนอยเปนอยางไร? 313 ยามาเนะ, อาโอทานิโจ, เมืองทตโตะริ 0857-86-6060 9:00-17:00 (รับสมัครทดลองทํากระดาษถึง 16:00) [วันหยุด] จันทร ¥ ทดลองทํากระดาษญีป่ น†ุ อินชู ค‹าใชŒจา‹ ยตัง้ แต‹ 200 เยนขึน้ ไป ลองทําโคมไฟ ค‹าใชŒจา‹ ยตัง้ แต‹ 800 เยนขึน้ ไป

สตูดโิ อแวดลอมดวยภูเขา ทําใหรสู กึ นาอภิรมย

1

ใชอปุ กรณเฉพาะในการแผวตั ถุดบิ ของ กระดาษทีน่ าํ ไปละลายกับนํา้ แลว

www.tbz.or.jp/aoya-washi [วิธเี ดินทาง] จากสถานี JR อาโอทานิ ใชŒบริการแท็กซห่ รือ รถบัส ประมาณ 15 นาที

2

3

หลังเติมสีสนั ลงบนวัตถุดบิ ทีแ่ ผออก ก็ตาก กระดาษใหแหง จากนัน้ ลอกออกมาเบาๆ

บรรณาธิการของเราทาทายกับ การทํากระดาษไซสไปรษณียบัตร! หัวขอทีใ่ ชคอื "ทตโตะริ"

เสร็จแลว

ÍÂÒ¡àª×éÍàªÔÞãËŒÅͧ ·íÒâ¤Á俨ҡ¡ÃдÒÉ ÇÒªÔ´ÇŒ Âãˌ䴌àÅÂ! จุดเดนของรมโยโดเอะคือ มี "การตกแตงดาย" โดยใชดายหลากสีสันทําเปนลวดลาย รมใน ภาพคือ "รมลายเปายิง" มีเสนผาศูนยกลาง เกินกวา 100 ซม.

2

ผูส อนคืออาจารยเอมิโกะ (คนขวา) มีอาจารยคอยอธิบายทีละ ขัน้ ตอนอยูข า งๆ แบบนี้ แมทาํ เปนครัง้ แรกก็อนุ ใจได

4

ปายกาวเพือ่ ติดกระดาษวาชิลงบนชิน้ สวนในขอ (3)

3

เสร็จแลว

สีของกระดาษวาชิมีความสวยงาม แค ไ ด เ ห็ น ก็ รู  สึ ก ว า จิ ต ใจสงบแล ว ขอแนะนํ า ให นํ า ไปใช ต กแต ง ภายใน ดวยนะคะ!

ฉีดนํา้ ลงบนกานรม (ทําจากไม) ทีท่ างสถานทีเ่ ตรียมไวให

ÃÍ 1 ÊÑ»´Òˏ

5

ใชอปุ กรณเฉพาะ ติดกระดาษวาชิไปเรือ่ ยๆ ทีละสวน "ปลอยไว นานกาวจะแหง ฉะนัน้ ตองขยับมือใหไวสักหนอยคะ" (อาจารย)

¡Òõ¡áµ‹§µÃ§»ÅÒÂáËÅÁ ¢Í§Ã‹Á¡ç¹Ò‹ ÃÑ¡àËÁ×͹¡Ñ¹

´ŒÒ¹ã¹Ã‹Á¨ÐàË繫ÕèäÁŒàÃÕ§µÑÇ ¡Ñ¹à»š¹ÃÐàºÕºàÃÕºÌÍ 11


Like!

6

ตามหาของฝากในคุราโยชิ เมืองโบราณของทตโตะริ ภูมิทัศนเมืองอันลํ้าคา ได รั บ เลื อ กเป น เขต อนุ รั ก ษ ก ลุ  ม สิ่ ง ปลู ก สรางดัง้ เดิมทรงคุณคา ของญีป่ นุ

คุราโยชิเปนยานทีย่ งั หลงเหลือภูมทิ ศั นเมืองแบบโบราณมากเปนพิเศษแมใน จังหวัดทตโตะริ ทั้งกลุมโรงเก็บของที่มีกําแพงสีขาวทําจากดินซึ่งสรางขึ้น มากวา 250 ปแลว กระเบือ้ งสีแดงบนหลังคา และสะพานหินนัน้ ลวนทําให สัมผัสถึงวันเวลาเกาๆ ของประเทศญีป่ นุ ลองไปเยือนสตูดโิ อทีย่ งั ทํางานฝมอื ตัง้ แตสมัยกอน รานของใชเบ็ดเตล็ดซึง่ เรียงรายไปดวยเครือ่ งปน ดินเผา หรือ คาเฟทนี่ าํ บานโบราณมาใช เพือ่ คนพบแงมมุ ใหมๆ ของทตโตะริกนั ดีกวา! อุโอมาจิ, ฮิงาชินากามาจิ, นิชินากามาจิ, นิชิมาจิ แตกต‹างกันไปตามแต‹ละรŒาน อยูใ‹ นช‹วงประมาณ 9:00-17:00 (เขŒาชมฟรี) ¥ฟรี [วิธเี ดินทาง] จากสถานี JR คุราโยชิ ใชŒบริการแท็กซี่หรือรถบัส ประมาณ 12 นาที

‹ҹ¹ÕéᤋÁÒà´Ô¹à·ÕèÂÇ¡ç ʹءáŌǹФÐ

เจาของราน "คุระ" ซึ่งเราแนะนําทาง ซายลาง เปนหนึ่งคนที่มีสวนริเริ่มการ ประชาสัมพันธเกีย่ วกับกลุม โรงเก็บของ กําแพงดินในคุราโยชิ

ไดเห็นสิง่ ปลูกสรางทีม่ ปี ระวัตศิ าสตรยาวนานในยุค ปจจุบนั แบบนี้ ราวกับไดเจาะเวลาหาอดีตอยางไรอยางนัน้

ແ´»ÃÐʺº´¡¡ÒÒáó¿ ãªŒ ¤Ã¡ËÔ¹ ราน "คุระ" ซึ่งเปนราน

กา แฟ แล ะร  า นจํ า หน  า ย ขอ งใช  เ บ็ ด เต ล็ ด นั้ น ใช  คร กหิ น บด กา แฟ ลู ก ค า ทุกทานสามารถลองทําได ดวย (คนละ 500 เยน) หา กจ ะบ ดใ ห ทั่ ว ถึ ง กั น ๆ นั้น เทคนิคคือคอยๆ บด ช า ๆ อย  า งล ะเอี ย ดล ออ ไมใชออกแรงเยอะๆ

Like!

เครือ่ งปน ดินเผาแบบออริจนิ ลั ทําโดยชางปน หมอในทตโตะริ ดีไซนเขากับอาหารไดทกุ ประเภท อยาลืมแวะชมกันใหได

ชั่ ว ขณะที่ ท างร า น ยกกาแฟทีบ่ ดเมล็ด เสร็จใหมๆ มาเสิรฟ  กลิ่ น หอมหวนก็ ลอยมาแตะจมูก มี เสิรฟ  ถัว่ แดงกวนมา ใหในชามใบเล็กดวย

7

"ทาโคะคูโบ" ภายในรานเรียงรายเต็มแนนไปดวย วาวสีสวยสดใส มีทงั้ ขนาดนอยใหญซงึ่ เอาไป ตกแตงภายในก็ไดดว ย

เวลาเดินในยานนี้ จะ ไดเห็นลวดลายซึง่ ใช ชื่อเมืองเปนตนแบบ ดวย

คัดสรรของกินเลิศรส 5 อยาง ทีถาอยากหาของฝากติ ส่ ามารถซื อ้ กลับบานได! ดไมตดิ มือกลับไปใหครอบครัวหรือเพือ่ นฝูงทีเ่ มืองไทยละก็ ขอแนะนําดังตอไปนี!้ \ แกงกะห รี่ สี ช มพู แ พ็ ค ถุ ง ซึ่ ง เป น สิ น ค า ขึ้ น ชื่ อ มี ส  ว นผสมขอ งหั ว บี ท รู ท สี แ ดง! /

"นิจเู ซกิ นาชิเยลลี่ คังโดเดส (ประทับใจกับเยลลีล่ กู แพรแหงศตวรรษที่ 20 จังเลย)" "โยกะ เมะดามะโอยาจิ (ขนมปศาจ ปศาจลูกตา)" 1 ถวย 486 เยน แพ็ค 2 อัน 700 เยน/แพ็ค 5 อัน 1,750 เยน สถานที่ซื้อ สถานทีท่ อ งเทีย่ วแหงสําคัญภายใน สถานที่ซื้อ Yokai Shokuhin Kenkyujo (อยูข า ง จังหวัดทตโตะริ พิพธิ ภัณฑเพือ่ รําลึกถึงมิซกึ ิ ชิเงรุ เมืองซากาอิม-ิ นาโตะ จังหวัดทตโตะริ) ©Mizuki Productions

"พิงคคาเร คาคิฟจุ นิ (แกงกะหรีส่ ชี มพูสาํ หรับสาวงาม)" 200 กรัม 980 เยน สถานที่ซื้อ รานไดมารุ คาคิฟจ ุ นิ จังหวัดทตโตะริ [วิธีเดินทาง] จากสถานี JR ทตโตะริ ประตูทางออกเหนือ 12

"ชิโระอุซางิ ฟนองเซีย (ฟนองเซียกระตายขาว)" แพ็ค 8 ชิน้ 1,000 เยน/แพ็ค 12 ชิน้ 1,620 เยน สถานที่ซื้อ สถานที่ ท  อ งเที่ ย วแห ง สํ า คั ญ ภายใน จังหวัดทตโตะริ

"อุซบึ กุ โิ คเอ็นดังโงะ (ขนมดังโงะ สวนอุซบึ กุ )ิ " แพ็ค 5 ไม 520 เยน/แพ็ค 10 ไม 930 เยน สถานที่ซื้อ คุราฮาชิชฮ ิ นเต็นหรือสถานทีท่ อ งเทีย่ วแหง สําคัญภายในจังหวัดทตโตะริ


Like!

8

ถาไปทตโตะริ ตองกินเจานี่! ÊØ´ÂÍ´ÍÒËÒÃáË‹§·µâµÐÃÔ

ปูทจี่ บั ไดในทะเลญีป่ นุ เปนอาหารทองถิน่ ขึน้ ชือ่ ของทตโตะริ แตยงั มีของกินนอกเหนือจาก นัน้ อีกมากมายหลายประเภท! กองบรรณาธิการขอแนะนําของกินทีเ่ ราไปเดินกินกันมาให ทุกทานไดรจู กั \ กํ า เนิ ด ชาบู ช าบู /

\ ไม กิ น จะเสี ย ใจ! /

"หมอไฟสึสึงิ"

"ปู " อั น ดั บ หนึ่ ง ของญี่ ปุ  น

Susugi Nabe

ÃÒªÒáË‹§»Ù

นําเนือ้ วัวญีป่ นุ รสเลิศทีผ่ ลิตในทตโตะริไปแกวงใน นํา้ รอนแลวรับประทาน วิธรี บั ประทานเชนนีย้ งั คง เดิมไมเคยเปลีย่ นมากวา 40 ปแลว

จังหวัดทตโตะริภาคภูมิกับการผลิตอาหารทะเล เปนอันดับหนึ่งของญี่ปุน และปูที่จับไดก็ตัวใหญมี เนื้อแนน นอกจากนั้นยังมีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การรับประทานปูซูไวไดตลอดทั้งปนั้นก็เปนเสนห ขอหนึ่ง

ภาชนะทีใ่ ชเปนเครือ่ งเคลือบดิน เผาแบบดัง้ เดิมทุกชิน้

เราไดพบสามีภรรยาชาว สวีเดนผูช นื่ ชอบญีป่ นุ เปน ทีส่ ดุ ดวย

ถ า อยากลองลิ้ ม "คานิ เ มชิ เ ซ็ ต (สํ า หรั บ ชาวต า งชาติ เ ท า นั้ น ราคา 1,500 เยน)" ทีใ่ หเนือ้ ปูมาตูม ๆ ขอเชิญ ที่รานซูชิในโยนาโงะ ชื่อ "ไทเรียวมารุ"! *มีเมนูภาษาอังกฤษและ Wi-Fi ฟรี

ไทเรียวมารุ

ชั้น 1 ศูนยแลกเปลี่ยนมินาโตะซากาอิ 215 ไทโชมาจิ เมืองซากาอิมินาโตะ 0859-44-5522 11:00-21:00 [วันหยุด] ไม‹มี www.tairyoumaru.com [วิธีเดินทาง] รŒานอยู‹ภายในสถานี JR ซากาอิมินาโตะ

ทาคุมิคัปโป

653 เอมาจิ เมืองทตโตะริ 0857-26-6355 11:30-14:00/17:00-21:00 (วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษเปดทําการถึง 20:00) [วันหยุด] วันจันทรที่สามของเดือน [วิธเี ดินทาง] เดิน 5 นาทีจากทางออกทิศเหนือ สถานี JR Tottori

\ อาหารทองถิ่นเลิศรส /

\ มีใหรับประทานที่จังหวัดทตโตะริเทานั้น! /

ทาทายกับ "อาโงะคัตสึ (ปลานกกระจอกชุบแปงทอด)"!

โมสะเอบิ (กุงโมสะ)

Ago Katsu

Mosa Ebi

Restaurant GRAIN

392-2 โออาซะยาซึฮาชิ, โคโทอุระโจ, เมืองโทฮาคุ, จังหวัดทตโตะริ 0858-52-1211 11:00-15:00/17:30-22:00 [วันหยุด] วันพุธ [วิธีเดินทาง] จากสถานี JR คุราโยชิใช้บริการรถแท็กซี่ประมาณ 25 นาที

ผ า นไปพั ก หนึ่ ง สี จ ะคลํ้ า จึ ง ไม อ าจส ง ไปนอก จังหวัดได เปนกุงมายาที่รับประทานไดเฉพาะใน จังหวัดทตโตะริเทานั้น

\ ซุปใสกินไดหมดชาม /

"กิวคตสึราเม็ง (ราเม็งซุปกระดูกวัว)"

บด "อาโงะ" (ปลานกกระจอก) แลวนํา ไปทอดกลายเปน "อาโงะคัตสึ" รสชาติ ของอาโงะกระจายทัว่ ไป เปนรสชาติที่ ไม เ คยลิ้ ม ลองมาก อ น มี เ มนู ห ลาก หลาย เชน "แกงกะหรีอ่ าโงะคัตสึ" (ภาพบน) และ "อาโงะคัตสึเบอรเกอร"

Gyukotsu Ramen ซุปไดจากการเคีย่ วกระดูกวัวกวา 20 ชัว่ โมง มี ทั้ ง รสเข ม ข น และรสหวานที่ ผ สมผสาน เขากันดี ทําเอาซดนํา้ ซุปหมดชาม

อาบุอิ คามะโบโกะ 363-2 ยาซึบาชิ, โคโทอุระโจ, เมืองโทฮาคุ 0858-52-2750 9:00-18:00 [วันหยุด] พุธ [วิธเี ดินทาง] จากสถานี JR คุราโยชิใชŒบริการรถแท็กซีป่ ระมาณ 25 นาที \ อยากชิมของหวานของทตโตะริ/

ตองมาที่ "โอกาชิ โนะ โคโตบุกิโจ"! Castle of Sweets

ราเม็งโคงะ 583-2 ยามาเนะ, เมืองคุราโยชิ 0858-26-7288 11:00-21:00 (ศุกรและ เสารเปดทําการถึง 23:00) [วิธีเดินทาง] เดินไป 7 นาทีจากสถานี JR คุราโยชิ

ภายในปราสาท 5 ชั้นมีรานยอดนิยมที่จําหนายขนมอบและขนมสดชื่อดังของ ทตโตะริตั้งอยูเรียงราย อยากใหมีการนําทารตชาเขียวในภาพถายไปจําหนาย ที่ไทยบางจริงๆ "ฟองดูวชาเขียว"

โอกาชิ โนะ โคโตบุกิโจ

1605-1 ซาดะ, โยโดเอะโจ, เมืองโยนาโงะ 0859-39-4111 9:00-18:00 [วันหยุด] ไม่มี www.kotobukijo.jp [วิธีเดินทาง] จากสถานี JR โยนาโกะ ใช้บริการรถแท็กซี่ ประมาณ 15 นาที

เช็ค! รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทตโตะริไดทาง

ทตโตะริ Tottori

13


ความสนุกในฤดูใบไมผลิ!

ชมซากุรในโตเกี ะ ยว

อยากใหมาชม และเที่ยวกันใหได

@ อาซากุสะ & TOKYO SKYTREE

SM

การชมซากุระเปนประเพณีดั้งเดิมของญี่ปุนซึง่ มีประวัติมายาวนานกวาศตวรรษ ผูคนจะ รับประทานขนมหวานกับเพื่อนฝูงใตตนซากุระ เฝาดูกลีบสีชมพูรวงหลนสูผืนดินอยาง แผวเบา เราจะนําทางพาคุณไปตื่นเตนกับการทองเที่ยวรอบอาซากุสะและ TOKYO SKYTREE ซึง่ มีจุดชมซากุระและสถานที่มีชื่อเสียงของญี่ปุนอยูมากมาย ตามเรามาเลย! จุดเช็คอิน FACEBOOK

มุมสมบูรณแบบ

สวนสุมิดะ

สวนแห ง นี้ ท อดตั ว ยาวสองถึ ง สามร อ ยเมตรเลี ย บแม นํ้ า สุ มิ ด ะ สามารถมองเห็นโตเกียวสกายทรีโดยไมมีสิ่งใดบดบัง ที่นี่คือจุดชม ซากุระยอดนิยมมาตั้งแตสมัยเอโดะ (ค.ศ. 1603-1867) สวนสุมิดะ เป น ที่ อ าศั ย ของต น ซากุ ร ะหลากหลายชนิ ด และเป น จุ ด เช็ ค อิ น อันยอดเยี่ยมสําหรับนักทองเที่ยว โชเมจิ ซากุระโมจิหรือก็คือแปง ขาวเหนียวสอดไสถั่วแดงกวนรสหวานหอดวยใบซากุระดองเกลือ เปนขนมดั้งเดิมที่นิยมนํามารับประทานขณะปกนิกขางนอก

เอกิมิเสะ อาซาคุสะ

สะพ

านโค

รถไฟ

Asa สถา kus นี a

โชเมจิ ซากุระโมจิ 200 เยน

นัง่ Tobu Skytree Line เพียง 3 นาทีจากสถานี Asakusa ก็จะถึง TOKYO SKYTREE

วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ

สวนสุมดิ ะ วิธเี ดินทาง: เดินประมาณ 3 นาทีจากสถานี Asakusa รถไฟสาย Tobu Skytree Line โชเมจิ ซากุระโมจิ ทีอ่ ยู:‹ 5-1-14 มุโกชิมะ, เขตสุมดิ ะ, โตเกียว เวลาเปดทําการ: 8:30-18:00

แผนที่สําหรับเดินเที่ยว อาซาคุสะ

ทิวทัศนจากแมนํ้า

จุด เริ่มตŒน

โตเกียวครุยส

อาซ

สาย

ึมะบา

ชิ

Asa สถา kus นี a

เรือทองเที่ยวจะพาคุณลองแมนํ้าสุมิดะซึ่งมีทิวตนซากุระเรียง รายริมฝงแมนํ้า เรือลํานี้แลนระหวางอาซากุสะ ยานเมืองเกา ของโตเกียว และโอไดบะ ยานอนาคตลํ้ายุค จึงจัดเปนทางเลือก ยอดเยี่ยมสําหรับการทองเที่ยวเมืองอึกทึกจอแจแหงนี้

Tobu

ขนมหวานลิมิเต็ดของ TOKYO Solamachi

ขนมหวานเหลานี้ไมเพียงมีรสชาติเลิศลํ้า แตยังมาพรอมแพ็กเกจสรางสรรคสุดนารัก รับรองวาครอบครัวและเพื่อนฝูงที่บานเกิดตองถูกใจของฝากชิ้นนี้!

ช็อกโกแลตชาเขียวแบบญีป่ นุ

เคกชาเขียวรสนํ้าผึ้งสอดไสช็อกโกแลตหรูหราเปน สินคาขายดีมายาวนาน มีจาํ หนายเฉพาะที่ TOKYO Solamachi หาซือ้ ไดทนี่ !ี่

โซระ เด โมจิ (SORA de MOCHI)

ทํ า จากไข ข าว ข า วเหนี ย ว และถั่ ว แดง รสหวาน ตั ว โมจิ มี ร สสั ม ผั ส นุ  ม เบาและ ละลายในปาก โซระ เด โมจิมีแพ็กเกจ หลายแบบ เปนที่ชื่นชอบของทั้งผูใหญ และเด็ก

Shun Ka Shun Ka Kyorakudo @ 6 ชัน้ 2 TOKYO Solamachi 648 เยน

คุกกี้ซาเบล (รสเมเปลนํ้าตาลดํา)

หาซือ้ ไดทนี่ !ี่

14

©TOKYO-SKYTREETOWN

Senjushuku Kitaya @ 6 ชัน้ 2 TOKYO Solamachi 150 เยน

Fèveในภาษาฝรัง่ เศสมีความหมายสองอยางคือ ถั่วและความสุขเปนยี่หอขนมที่ทําจากถั่วของ เชฟทําขนมชาวญีป่ นุ ผูโ ดงดังชือ่ ฮิโรโนบุ ซึจกิ จุ ิ แพ็กเกจมีสีฟาราวกับทองฟาของโตเกียวและมี ตัวเลขแสดงความสูงของ TOKYOSKYTREE คือ 634 เมตรพิมพอยูบ นกลอง

หาซือ้ ไดทนี่ !ี่

Feve @ 6 ชัน้ 2 TOKYO Solamachi 800 เยน ©TOKYO-SKYTREETOWN

อิ

Skyt

ree L

ine

สถานี Honjoazumabashi

วิธเี ดินทาง: เดินประมาณ 3 นาทีจากสถานี Asakusa รถไฟสาย Tobu Skytree Line

ขนมที่ตองลอง ชิมให ได

โตะโต


ทัวรหนึ่งวันในยานเมืองเกา ของโตเกียว

ÁÒ¡Ô¹ ´×Áè áÅÐʹءÊØ´àËÇÕÂè §¡¹Ñ à¶ÍÐ! TOKYO SKYTREE TOWNSM

TOKYO Solamachi

เสนทางจากอาซากุสะไปยัง TOKYO SKYTREE มีทิวทัศนอันนาตื่น ตาตื่นใจของตนซากุระใหไดรับชม หลังเดินเลนรอบๆ แลวขอเชิญ แวะ TOKYO Solamachi ขางใน TOKYO SKYTREE เพื่อใชบริการ รานอาหารเลิศรสและรานขายของที่ระลึกมากมาย อยาลืมขึ้นไปที่ จุ ด ชมวิ ว บนชั้ น สู ง สุ ด ด ว ยล ะ เพราะทั ศ นี ย ภาพทั่ ว เมื อ ง อันงดงามตระการตารอคุณอยูที่นั่น

อานขอมูลเพิ่มเกี่ยว กับ TOKYO SKYTREE

Shop

สินคาโปเกมอน

Pokemon Center SKYTREE TOWN @ ชั้น 4 TOKYO Solamachi

แฟนๆ ทั้งหลายเตรียมพบโปเกมอน เรคคูซา “สกายไฮ” ตัวใหญที่มาทักทายอยูในรานไดเลย! รานเปดใหบริการ ในป 2016 พื้นที่อันกวางขวางจัดวางสินคาโปเกมอน หลากหลายชนิด รวมถึงสินคาพิเศษซึ่งหาซื้อไดเฉพาะ ที่นี่เทานั้น อีเวนทในแตละเดือนดึงดูดผูคนมากมาย © 2017 Pokémon. © 1995-2017 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ ゲームフリークの登録商標です。

แฟชั่นมาเนีย โด

ทาง

ะไค

มิโต

สถานี Hikifune

ดวน

ชูโต

BEAMS @ 9 ชั้น 2 TOKYO Solamachi

TOKYO-SKYTREE TOWN

©TOKYO-SKYTREE

Shop

ทิวทัศน

สถานี TOKYO SKYTREE จุดหมาย

เดินประมาณ 15 นาที จากสถานี Asakusa ไป ยังโตเกียวสกายทรี

Pokemon Center SKYTREE TOWN (มีจาํ หน‹ายเพียง 3 รŒานเท‹านัน้ ในโตเกียว) 2,160 เยน

รานขายเสื้อผาชั้นนําของญี่ปุนแหงนี้เริ่มเปดใหบริการในเดือน ตุลาคม 2016 มีสินคาคัดพิเศษ เสื้อผา เครื่องประดับแฟชั่น และของใชจําเปนในชีวิตประจําวันมาใหเลือกสรรมากมายหลาย ประเภท มาลองเดินชมรานหาซื้อชุดเกๆ สําหรับใสไปชมซากุระ กันหนอยเปนอยางไร?

e

RIGOLETTO ROTISSERIE AND WINE

สถานี Oshiage

รถไฟสาย Toei Asakusa ถนนหลวงอาซาคุสะ

ตุกตาโปเกมอน

@ 7 ชั้น 2 TOKYO Solamachi

รานอาหารแหงนี้ตั้งอยูใน TOKYO SKYTREE ใหบริการอาหารยางและ ไวนรสอรอยในพื้นที่ดานนอก โกลเดน โรติสเซอรี่ ชิกเกนกรอบนอกนุมใน ชวนนํ้าลายสอและกระตุนตอมรับรสไดเปนอยางดี

รถไฟ Tokyo Metro สาย Hanzomon Line

โกลเดน โรติสเซอรี่ ชิกเกน 4 ชิ้น 1,200 เยน

Night View

โอะอิโมะ ทรี วาฟเฟล

วาฟเฟลรสอรอย อบ เปนรูปตนไม ตกแตง ดวยเกล็ดมันมวงและ ช็ อ กโกแลตรู ป ดาว! (จํ า หน า ยเฉพาะวั น หยุดสุดสัปดาห)

Ê´ ãËÁè ¾ÃéÍÁàÊÔÃì¿ à©¾ÒзÕè TOKYO Solamachi à·èÒ¹Ñé¹! ©TOKYO-SKYTREE

รับชมทองฟายามคํา่ คืนในโตเกียว หาซือ้ ไดทนี่ !ี่

Oimosan-no-omise Rapoppo @ 5 ชัน้ 2 TOKYO Solamachi 480 เยน ©TOKYO-SKYTREETOWN

"·ÔÇ·ÑȹÍѹ¡ÇŒÒ§ãËÞ‹¢Í§ âµà¡ÕÂÇã¹ÂÒÁ¤íèҤ׹"

จุดชมวิวของ TOKYO SKYTREE

โตเกียว สกายทรี เทมโบ แกลเลอเรีย ตัง้ อยูส งู เหนือพืน้ ดิน 450 เมตร มอบทัศนียภาพนาทึง่ ของ โตเกียวยามราตรีใหไดรบั ชม พืน้ กระจกชวยใหผม ู าเยือนเปดประสบการณหวาดเสียวเหมือนเดินบนฟา เคานเตอรจาํ หนายตัว๋ : ชัน้ 4 TOKYO SKYTREE (จําหนายตัว๋ สําหรับนักทองเทีย่ วตางชาติที่ FAST SKYTREE TICKET COUNTER) เวลาทําการ: 8:00-21:00 จุดชมวิว (350 ม.) เขาไดถงึ เวลา 21:00 / เทมโบ แกลเลอเรีย (450 ม.) เขาไดถงึ เวลา 21:20

15


@ คาวาโกเอะ

ชานเมืองโตเกียว

ชมซากุระที่ โคะเอโดะ สาย Tobu Tojo Line

อิเคะบุคุโระ

คาวาโกเอะ

นั่งรถดวน 30 นาที

คาวาโกเอะเปนเมืองเล็กๆ ที่ยังอนุรักษบรรยากาศของเอโดะซึ่ง ชวนใหนึกถึงอดีต หางจากตัวเมืองโตเกียวไมถึงชั่วโมง ระยะหลัง กลายเปนจุดชมซากุระซึ่งไดรับความนิยมสูงสุดแหงหนึ่ง

1

ชินงาชิงาวะ คาวาโกเอะเชื่อมสูเอโดะ (ชื่อเดิมของโตเกียว) ผานแมนํ้า ชิ น งาชิ ง าวะ โดยในอดี ต นั้ น ริ ม ฝ  ง แม นํ้ า เป น ที่ จ อดเรื อ พาณิชยนั่นเอง ที่อยู: 53-36 คามิชินงาชิ, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตะมะ วิธเี ดินทาง: ลงสถานี Shingashi สาย Tobu Tojo Line เดินตอประมาณ 9 นาที หรือ นัง่ รถชัตเติลบัสคาวาโกเอะ ลงปาย Asahibashinishi

2

วัดคิตะอิน วัดคิตะอินเปนวัดในศาสนาพุทธซึ่งกอตั้ง มากวาพันปแลว เปนจุดชมซากุระซึง่ ไดรบั ความนิยมในฤดูใบไมผลิ ทีอ่ ยู: 1-20-1 ถนนโคเซมบะ, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตะมะ คาเขา: 400 เยน (ผูใหญ), 200 เยน (นักเรียนมัธยมตนและประถม) เวลาทําการ: <1 มี.ค.-23 พ.ย.> 8:50-16:30 (วันธรรมดา) 8:50-16:50 (วันหยุดสุดสัปดาหและวันหยุด นักขัตฤกษ) <24 พ.ย.-28 ก.พ.> 8:50-16:00 (วันธรรมดา) 8:50-16:20 (วันหยุดสุดสัปดาหและวันหยุด นักขัตฤกษ) ปดทําการ 25 ธ.ค.-8 ม.ค., 2-3 ก.พ., 2-5 เม.ย. และ 16 ส.ค. วิธีเดินทาง: ปาย T2 Kitainmae รถบัส Tobu Koedo Loop Bus

4

ปลาตะเพียน ทํานายชะตา

3

ศาลเจาคาวาโกเอะฮิคาวะ

สําราญใจกับอาหารที่อิเคะบุคุโระ

ศาลเจาแหงนี้เปนที่รูจักในเรื่องใหพรดานความรัก เวลา 8 โมง เชาของทุกวันจะมีการแจกหินกอนเล็กๆ 20 กอนแกผูมุงมั่น อยากจะตามหาอีกครึ่งของชีวิต ผูมาเยือนสามารถรับกลอน ทํานายชะตาที่พับเปนรูปปลาตะเพียนทะเลไดที่นี่

ป ด ท า ยการเดิ น ทางไปคาวะโกเอะอย า งสมบู ร ณ แบบดวยการอิ่มอรอยที่ศูนยอาหาร SPICE ในหาง สรรพสินคาโทบุ สาขาอิเคะบุคุโระ หางสรรพสินคาโทบุ สาขาอิเคะบุคโุ ระ เวลาทําการ: 10:00-20:00 (ชัน้ B2, 3, 9 และ 10 เปดทําการถึง เวลา 21:00 ยกเวนวันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ) เวลาทําการของ SPICE: 11:00-22:00 วันจันทรถงึ เสาร (ชัน้ 11-13), 11:00-23:00 (ชัน้ 14-15) และ 11:00-22:00 สําหรับ วันหยุดสุดสัปดาห (ชัน้ 11-15)

ทีอ่ ยู: 2-11-5 มิยาชิตะมาจิ, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตะมะ เวลาทําการ: 8:00-18:00 คาเขา: ฟรี วิธเี ดินทาง: เดิน 1 นาทีจากปาย T8 Miyashita-cho รถบัส Tobu Koedo Loop Bus

อานขอมูลเพิ่มเกี่ยว กับหางสรรพสินคา โทบุไดที่นี่

Kaiten Sushi TORITON @ ชั้น 11 รานนี้มาจากฮอกไกโด มุงมั่น กับการใหบริการซูชิสดใหมใน ราคายอมเยา

Yakiniku Champion @ ชั้น 14 เพลิดเพลินกับสเต็กคุโระวากิว A5 ที่ละลายในปากและสวนหายาก ของเนื้อวัวคุณภาพเยี่ยมไดที่ราน เนือ้ ยางญีป่ นุ แหงนี้ โปรโมชั่นสุดพิเศษ

มาพักที่นี่อีกสักคืน

โรงแรมคาวาโกเอะโทบุ หางจากสถานีเพียงไมกี่นาที จึงสะดวก ในการเขาพัก หองพักกวางขวางและ ชวยใหผอนคลายชางเหมาะกับนักทอง เที่ ย วผู  ต  อ งการความอบอุ  น สะดวก สบาย มาพักที่นี่แลวจะไดรีบไปศาลเจา คาวาโกเอะฮิคาวะแตเชาดวยนะ! ทีอ่ ยู: 29-1 วากิตะมาจิ, เมืองคาวาโกเอะ, จังหวัดไซตะมะ วิธเี ดินทาง: เดิน 5 นาทีจากสถานี Kawagoe สาย JR Kawagoe Line และสาย Tobu Tojo Line เว็บไซต: http://www.tobuhotel.co.jp/kawagoe/

Tobu Railway Value Pass ไป

คาวาโกเอะ

16

5

อานขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับรถไฟ Tobu ไดที่นี่

KAWAGOE DISCOUNT PASS

KAWAGOE DISCOUNT PASS PREMIUM มอบสิทธิ์ ในการนัง่ รถบัสไมจํากัดเที่ยว

สามารถใช ตั๋ ว พาสใบนี้ รั บ ส ว นลดค า โดยสารและสิ ท ธิ พิเศษมากมาย จากรานคาในคาวาโกเอะ นอกจากนี้ ยังมีตั๋ว KAWAGOE DISCOUNT PASS PREMIUM ซึ่ง รวมสิทธิ์ในการนั่งรถบัสไมจํากัดเที่ยว เปนโปรโมชั่นที่ ดี ที่ สุ ด สํ า หรั บ เดิ น ทางไปโคะเอโดะและเที่ ย วรอบๆ บริเวณนี้เลย! ราคา: KAWAGOE DISCOUNT PASS ผูใหญ 700 เยน / เด็ก 360 เยน KAWAGOE DISCOUNT PASS PREMIUM ผูใหญ 950 เยน / เด็ก 480 เยน เคานเตอรจาํ หนายตัว๋ : เครือ่ งตรวจตัว๋ ประตูกลาง 1, เครือ่ งตรวจตัว๋ ประตูกลาง 2, ตัวแทนทองเทีย่ วอิเคะบุคโุ ระ ของ TOBU TOP TOURS และเครือ่ งตรวจตัว๋ ทิศใตของ

KAWAGOE DISCOUNT PASS

หินหาคู


ไมไดมีดีแคซากุระ!

ดอกไมนานาพันธุบ านสะพรัง่ @ เรียวโมะ (อาชิคางะและทาเทบายาชิ) โทบุ เทรเชอร การเดน (Tobu Treasure Garden)

นอกเหนือจากซากุระแลว ที่นี่ยังมีดอกไมอีกหลากหลายชนิด เช น ชิ บ ะซากุ ร ะ (พิ ง ค ม อส) และดอกไม เ ลื้ อ ยหลากสี สั น ช ว ยเพิ่ ม ความสดใสให บ รรยากาศโรแมนติ ก ของฤดู ใ บไม ผ ลิ ในจังหวัดกุมมะและจังหวัดโทชิงิ

พืช 4,000 ชนิดรวมกวาลานตนยอม เปนทิวทัศนทางธรรมชาติที่คุณไม อยากพลาด ดอกไม ใ นสวนชิ บ ะ ซากุระจะเริ่มเบงบานชวงตนเดือน เมษายน เต็มไปดวยสีขาว แดง และ ชมพู พรอมกับที่ดอกไมนานาพันธุใน สวนอื่นๆ กลายรางเปนทะเลสีชวนฝน ทีอ่ ยู: 1050 โฮริคโุ จ, เมืองทาเทบายาชิ, จังหวัดกุนมะ วิธเี ดินทาง: เดินประมาณ 15 นาทีจากสถานี Morinjimae สาย Tobu Isesaki Line หรือนัง่ แท็กซี่ 10 นาทีจากสถานี Tatebayashi เว็บไซต: http://treasuregarden.jp/en/ *เปดใหบริการในฤดูใบไมผลิ วันที่ 25 มีนาคม 2017

เนโมฟ ล าบานตั้ ง แต ต  น เดือนเมษายนถึงตนเดือน พฤษภาคม

แมนํ้าโมรินจิ

สถานี Morinjimae

ชวงทีด่ ที สี่ ดุ ของปสาํ หรับการเยีย่ มเยือน: ชิบะซากุระ : ตน - ปลายเดือนเมษายน ซากุระพันธุโ ซเมโยชิโนะ : ปลายเดือนมีนาคม - ตนเดือนเมษายน ยาเอะซากุระ : ตน - กลางเดือนเมษายน

จุด เริ่มตŒน

บึงโมรินจิ

รถไฟสาย Tobu Isesaki

วัดโมรินจิ

ตั ว ชะมดที่ มี บ ทบาทใน เทพนิ ย ายของญี่ ปุ  น ยั ง นารักไมเปลี่ยน สามารถ เลื อ กซื้ อ สิ นค า ลายชะมด รวมถึ ง พวงกุ ญ แจและ สแตรปห อ ยสมาร ท โฟน ไดดวย

ชมทิวทัศน

วิสทีเรียสีชมพู วิสทีเรียสีมวง

ÇÔÊ·ÕàÃÕÂÁÕËÅÒÂÊÕ ¨ÐºÒ¹µÒÁÅíҴѺ¤×Í ÊÕªÁ¾Ù ÊÕÁèǧ ÊÕ¢ÒÇ áÅÐÊÕàËÅ×ͧ µÅÍ´·Ñé§à´×͹

จุดหมาย

โมรินจิ เนอรนา (บอนํา้ )

ไปรษณีย์

สวนซึซจึ งิ าโอกะ

โทบุ เทรเชอร การเดน

สวนแห ง นี้ มี ภู มิ ทั ศ น น  า สนใจหลายจุ ด เชน ตนอาซาเลียยักษอายุ 800 ปและตน อาซาเลียอีก 50 พันธุรวมหมื่นตน ดอกไม จะบานสวยที่ สุ ด ช ว งกลางเดื อ นเมษายน ถึงตนเดือนพฤษภาคม ที่อยู: 3181 ฮานะยามะโจ, เมืองทาเทบายาชิ, จังหวัดกุมมะ วิธีเดินทาง: เดินประมาณ 30 นาทีจากสถานี Tatebayashi สาย Tobu Isesaki Line

สวนดอกไมอาชิคางะ

ความมีชีวิตชีวาอยางนาทึ่งของวิสทีเรียจะตัด กันดีกับสีชมพูสุดโรแมนติกของดอกซากุระซึ่ง บานสะพรัง่ ในฤดูใบไมผลิทวั่ ประเทศญีป่ นุ การ ประดับไฟยามคํ่าคืนชวยแตงแตมความลึกลับ ใหกบั บรรยากาศโรแมนติก สวนแหงนีเ้ ปนบาน ของวิสทีเรียสีมว ง ชมพู ขาว และเหลือง คนรัก ดอกไมตอ งมาชมกันใหได

แผนที่รถไฟ Tobu Railway

รถไฟเรียวโมะ

รถไฟเรียวโมะเชื่อมระหวางโตเกียวกับกุมมะและโทชิงิ กุนมะถือเปนจุดหมายปลายทาง อันยอดเยี่ยมสําหรับการทองเที่ยววันเดียวกลับ เพราะการเดินทางโดยรถดวนเรียวโมะจาก สถานี Asakusa ไปยังสถานี Tatebayashi ใชเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเทานั้น

ศูนยบริการข อ มูลการทองเที่ยวโทบุ อาซากุสะ

ศูนยแหงนี้ใหบริการขอมูลทองเที่ยวหลายภาษา ไมวาจะเปนขอมูลเกี่ยวกับเรียวโมะ อาซากุสะ โตเกียวสกายทรี นิกโก หรือคินุงาวะออนเซ็น ตั๋วพาสของโทบุสําหรับนิกโกและ คินุงาวะออนเซ็นสามารถหาซื้อไดที่นี่ เวลาทําการ: 7:20-19:00 (เปดทําการตลอดทั้งป)

โทบุนิกโก

คินุงาวะออนเซ็น ชิโมะอิมาอิจิ

จังหวัดกุมมะ

จังหวัดโทชิงิ

อาคางิ สถานี Ashikagashi ชินโทชิงิ โทชิงิ

ในคืนฤดูหนาวจะมีการประดับ ไฟในสวน คลายกับฤดูใบไมผลิ

ที่อยู: สถานี Tobu Asakusa สาย Tobu Line

วิสทีเรียสีเหลือง

ทีอ่ ยู: 607 ฮาซามะโจ, เมืองอาชิคางะ, จังหวัดโทชิงิ โทร: 0284-91-4939 วิธเี ดินทาง: นัง่ รถชัตเติลบัสประมาณ 30 นาทีจากสถานี Ashikaga สาย Tobu Isesaki Line ดูตารางเวลาของรถชัตเติลบัสไดใน เว็บไซต: http://www.ashikaga.co.jp/thailand/index.html วิสทีเรีย : กลางเดือนเมษายน - กลางเดือน พฤษภาคม อาซาเลีย : กลางเดือนเมษายน - ตนเดือน พฤษภาคม ตนหลิว : ตน - ปลายเดือนพฤษภาคม

เดินทาง ดวยรถไฟ เรียวโมะ

วิสทีเรียสีขาว

โอตะ

จังหวัด ไซตะมะ

สถานี Tatebayashi สถานี Kawagoe

จังหวัดอิบะระกิ สวนสัตวโทบุ คุซาคาเบะ

Tokyo Skytree

โตเกียว

สถานี Ikebukuro จังหวัดคะนะงะวะ

สถานี Asakusa

สนามบินนาริตะ

สนามบินฮาเนดะ

จังหวัดชิบะ อานขอมูลเพิ่มเติม ไดที่นี่

17


ʋͧʹյáÅР͹Ҥµ¢Í§ÞÕè»Ø†¹ ã¹ä«µÐÁÐ ¨Ò¡âµà¡ÕÂÇà´Ô¹·Ò§¶Ö§àÁ×ͧ䫵ÐÁÐ㹨ѧËÇѴ䫵ÐÁÐ䴌͋ҧ§‹Ò´Ò àÁ×ͧ¹ÕéÁÕ»ÃЪҡûÃÐÁÒ³ 1.27 Ōҹ¤¹ ¶×Í໚¹àÁ×ͧ¢¹Ò´ãËދ໚¹Íѹ´Ñº 9 ¢Í§ÞÕè»Ø†¹ àÁ×ͧ¹ÕéÁÕËÅÒÂ᧋ÁØÁ ·Ñ駤ÇÒÁÁÕªÕÇÔµªÕÇҢͧªØÁª¹àÁ×ͧ Íѹà¨ÃÔÞÃØ‹§àÃ×ͧáÅзÔÇ·ÑȹàÃÕº§‹ÒÂẺª¹º·ÁÕÊÁ´ØÅŧµÑÇÍ‹ҧÊÁºÙóáºº ÁÒàÂ×͹àÁ×ͧ䫵ÐÁÐà¾×èÍ ¾ÔÊÙ¨¹´ŒÇµҵÑÇàͧà¶ÍÐÇ‹Ò ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ´Ñé§à´ÔÁáÅФÇÒÁ·Ñ¹ÊÁÑ´íÒçÍÂًËÇÁ¡Ñ¹ä´ŒÍ‹ҧäÃ! มาพบปะอนาคตของญี่ปุ†น จุดนาสนใจของเสนขอบฟาอันเฟองฟูของเมืองไซตะมะนั้นรวมถึงสถานี Saitama Shintoshin ตึกระฟาสูงตระหงาน สนามกีฬาซึ่งจุผูชมได 3 หมื่นคน และกลุมหาง สรรพสินคาซึ่งมีทุกอยางเทาที่คุณจะจินตนาการถึงอยาง COCOON CITY ◀ ภูมิทัศนซึ่งอยูระหวาง

การเปลี่ยนแปลง

สนามในเขตมิ นุ ม ะ เมื อ งไซตะมะนั้ น แสดงให เ ห็ น ชั ด เจนถึ ง ชิ น โทชิ น (หั ว ใจ ใหมของเมือง) ที่มีการเจริญเติบโตอยาง รวดเร็ ว เชื่ อ หรื อ ไม ว  า คุ ณ จะได สั ม ผั ส ว า การเปลี่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว กํ า ลั ง เกิ ด ขึ้ น ที่ นั่ น ลองเดิ น ไปตามเส น ทางที่ คนในท อ งถิ่ น แนะนํ า เพื่ อ รั บ ชมเมื อ งนี้ ในมุมมองใหมกันเถอะ

กอนและหลัง ▶

ในชวงสิบปมานี้ ไซตะมะ ซู เ ปอร อ ารี น  า (Saitama Super Arena) และ COCOON CITY ศูนยการ แพทยรวมทั้งโรงแรมและ คอมเพลกซ ธุ ร กิ จ ใหม ๆ ได ผุ ด ขึ้ น มามากมายใน ภู มิ ทั ศ น ข องไซตะมะชิ น โทชิ น แสดงให เ ห็ น ว า พื้นที่ทางทิศใตของสถานี Omiya เจริญรุงเรืองเพียง ใ ด ห า ก เ ป รี ย บ เ ที ย บ ภาพถ า ยก อ นและหลั ง การสรางเมืองใหม จะยิ่ง เห็ น ความแตกต า งใน ทัศนียภาพชัดเจนยิง่ ขึน้ ▶

มิโซโนะ: เขตกําลังพัฒนา ระยะเวลาหลายปมานี้ รัฐบาลของเมืองไซตะมะได ใชความพยายาม อยางยิ่งในการเปลี่ยนพื้นที่แผไพศาลใหกลายเปนภูมิทัศนซึ่งดูเปน มิตรกับผูมาเยือน ขณะนี้กําลังดําเนินการปฏิรูปมิโซโนะอันเปนอาณา บริเวณ 3.2 ตร.กม.ที่อยูติดกับสถานี Urawamisono อยางเต็มที่เพื่อ เปลี่ยนใหเปนศูนยกลางของเมืองชั้นในในเมืองใหญในอีกไมชานาน โดยมุงเนนดานกีฬา สุขภาพ สภาพแวดลอม และทรัพยากรตางๆ 18

แนวคิดเบื้องหลัง Misono Wing City คือการใชทรัพยากรที่ดินอยาง มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางชุมชนที่นาอยูยิ่งขึ้น โดย ไดมีการกอตั้งศูนยออกแบบเมืองมิโซโนะ (Urban Design Center Misono: UDCMi) เพื่อมอบชีวิตใหกับโครงการนี้ รวมทั้งหลอมรวม คําแนะนําจากภาครัฐและภาคเอกชน ไดดําเนินการกอสรางตั้งแต ค.ศ. 1994-2014 และมีกําหนดจะแลวเสร็จในชวงค.ศ. 2021-2026


¢‹ÒǤÃÒÇà¡ÕÂè ǡѺῪѹè ãËÁ‹ÅÒ‹ ÊØ´ã¹ COCOON CITY COCOON CITY เปนคอมเพลกซช็อปปงขนาดใหญยักษ ตั้งอยูใกลสถานี Saitama Shintoshin ประกอบดวยอาคาร ช็อปปงขนาดใหญสามตึกและบริเวณจอดรถอันกวางขวาง อีกสองแหง ศูนยการคามีสินคาทุกประเภทเพื่อตอบสนอง ความต อ งการในการช็ อ ปป  ง และกิ จ กรรมบั น เทิ ง หลาก หลายเพื่อใหทุกคนไดใชเวลาอยางเพลิดเพลิน หากอยาก สํารวจอาหารและแฟชั่นทองถิ่น รับรอง COCOON CITY จะไมทําใหคุณผิดหวัง

COCOON 2 COCOON 1 ที่จอดรถ

COCOON 3 ที่จอดรถ

สถานี Saitama Shintoshin ▼

◆ รานขนม Alpino-mura

◆ AWESOME STORE

เปนทีช่ นื่ ชอบของผูค นในทองถิน่ ใหบริการขนมเลิศรสชวน นํา้ ลายสอหลากหลายชนิด สินคาขายดีมาอยางยาวนานคือ เคกผลไมสดและเอแคลรรสชาเขียว ช็อกโกแลต และรสพิเศษ เฉพาะฤดูกาลอยางเกาลัด อรอยจนอดใจไมอยูเ ลยทีเดียว!

มาซื้อสินคาสําหรับใชในครัวเรือนและชีวิตประจําวันสักสองสามชิ้นสิ เพื่อใหชีวิตงายและสนุกสนานยิ่งขึ้น เห็นราคาสมเหตุสมผลและดีไซน หลักแหลมแบบนี้แลว ตองรอง "AWESOME" ออกมาอยางแนนอน!

@ ชั้น 1 COCOON 2

@ ชั้น 2 COCOON 1

A B

C

A เคŒกสตรอวเบอรรี่ 400 เยน (ไม‹รวมภาษี) B เอแคลรชาเขียว 350 เยน (ไม‹รวมภาษี) C เอแคลรเกาลัด 400 เยน (ไม‹รวมภาษี)

สถานี Toro สถานี Omiya Omiya ⇅

Shinjuku นัง่ รถดวน ใชเวลา 30 นาที สถานี Akabane สถานี Ikebukuro สถานี Shinjuku

ผŒาห‹มลายดอกไมŒ ช‹วยใหŒคุณอุ‹นสบายพรŒอมความน‹ารักในฤดูหนาว ขนาดพอเหมาะสําหรับพกติดตัวไปทํางานหรือทํา กิจกรรมยามว‹าง ราคา 690 เยน (ไม‹รวมภาษี)

¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ·ÕèàÃÒᨡ¡ç¤×Í...

สถานี Iwatsuki

สถานี Omiya-koen สถานี Saitama Shintoshin สถานี Urawa สถานี Higashi Urawa สถานี Minami Urawa สาย JR Shonan Shinjuku Line สาย JR Saikyo Line, Kawagoe Line และ Rinkai Line สาย JR Utsunomiya Line สาย Tobu Noda Line สาย JR Keihin Tohoku Line สาย JR Musashino Line และสาย Keiyo Line

กล‹องเก็บไมŒจิ้มฟ˜นที่มีเอกลักษณ เฉพาะตัว กดเบาๆ ใหŒ ไมŒจิ้มฟ˜น เดŒงออกมา จากนั้นดึงออกจากกล‹อง! 590 เยน (ไม‹รวมภาษี)

µÍº¤íÒ¶ÒÁà¾×èÍÅØŒ¹ âÍ¡ÒʪԧÃÒ§ÇÑÅ!

หลังจากอานบทความนี้ บอกเรา สิวาคุณสนใจพื้นที่บริเวณใดใน ไซตะมะ แลวมารวมลุนชิงรางวัล กับเราไงละ!!

ตัว๋ พิพธิ ภัณฑ The Omiya Bonsai Art Museum และพิพธิ ภัณฑ Railway Museum ทีโ่ อมิยะ สําหรับ 2 ทานจํานวน 3 ชุด และอืน่ ๆ อีกมากมาย!

กรอกแบบสอบถามออนไลน ไดที่

http://www.wattention.com/saitama-survey-201701 19


ແ´»ÃÐʺ¡ÒóãªŒªÕÇÔµ Ẻ´Ñé§à´ÔÁ¢Í§ÞÕè»Ø†¹

นอกจากความตืน่ เตนคึกคักแลว เมืองไซตะมะยังเต็มไปดวยมรดกทางประวัตศิ าสตรและวัฒนธรรมซึง่ จะไดคน พบระหวางเดินเลนหรือทัศนาจร ไมมที ใี่ ดจะเพลิดเพลินกับขนบธรรมเนียมอันลุม ลึกและมีสสี นั ของญีป่ นุ ยิง่ ไปกวาทีน่ แี่ ลว ● ศาลเจŒามุซาชิ

● ขŒาวเกรียบทํามือ

หนึ่งในศาลเจาเกาแกที่สุดในญี่ปุน มี ประวัตศิ าสตรยาวนานกวา 2 พันป ชือ่ "อิจโิ นะมิยะ" ก็บอกอยูแ ลววาเปนศาล เจาระดับสุดยอดในบริเวณมุซาชิ เปน ทีม่ าของชือ่ เขตโอมิยะนัน่ เอง

ข า วเกรี ย บทํ า ด ว ยมื อ เหล า นี้ มีประวัติยาวนานกวา 60 ป ใช สู ต รต น ตํ า รั บ ดั้ ง เดิ ม ตั้ ง แต เริ่ ม กิจการรานในปค.ศ. 1955 เปน ครั้งแรก ทุกวันทางรานจะทําใน จํานวนจํากัดเทานั้น หากไดลิ้ม ลองรสชาติ รับรองเลยวาคุณ คือผูโชคดี

Kobayashi

อิจิโนะมิยะ ฮิคาวะ

ทีอ่ ยู: 1-407 ทาคาฮานะโจ, เขตโอมิยะ, เมืองไซตะมะ, จังหวัดไซตะมะ วิธเี ดินทาง: เดินประมาณ 15 นาทีจาก ทางออกทิศตะวันออกของสถานี JR Omiya และสถานี Kita Omiya สาย Tobu Noda Line

ทีอ่ ยู: 1-66 ทาคาฮานะโจ, เขตโอมิยะ, เมืองไซตะมะ, จังหวัดไซตะมะ วิธเี ดินทาง: เดินประมาณ 12 นาทีจากสถานี JR Omiya เวลาทําการ: 9:00-18:00 ปดวันจันทร

ขนาดทีแ่ ตกต‹างกัน รสชาติกแ็ ตกต‹างกันดŒวย! ● รŒาน Hikawa Dango

เอาชนะใจผูค นในทองถิน่ มานาน หลายป แ ล ว เมนู ย อดนิ ย มคื อ โมจิ ยางจุม ซอสถัว่ เหลืองรสหวานทีเ่ รียก ว า มิ ต าราชิ ดั ง โงะ และขนมมั น จู ทอด

โชยุดังโงะ 2 ชิ้น ราคา 200 เยน

ทีอ่ ยู: 2-130 ทาคาฮานะโจ, เขตโอมิยะ, เมืองไซตะมะ, จังหวัดไซตะมะ วิธเี ดินทาง: เดินประมาณ 10 นาทีจากทางออกทิศตะวันออก สถานี JR Omiya เวลาทําการ: 9:00-18:30 ปดวันจันทร

ä»ËÁÙ‹ºŒÒ¹ºÍ¹ä«âÍÁÔÂÐ (Omiya Bonsai Village) ▶

● พิพิธภัณฑศิลปะบอนไซโอมิยะ (The Omiya Bonsai Art Museum)

เปดใหบริการในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2010 มุง หมายจะ อนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม เกี่ ย วกั บ บอนไซ เป น พิพธิ ภัณฑศลิ ปะบอนไซสาธารณะแหงเดียวในญีป่ นุ ตอนรับมือใหมดานบอนไซจากทั่วโลก มีคําแนะนํา เปนเสียงหลายภาษาอธิบายวิธชี มบอนไซ ขอแนะนํา สําหรับทานทีอ่ ยากรูเ กีย่ วกับวัฒนธรรมญี่ปุนมากขึ้น

บอนไซโจ เขตคิตะ เมืองไซตะมะนั้นอยูในระยะเดิน เพี ย งไม กี่ น าที จ ากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ศิ ล ปะบอนไซโอมิ ย ะ (The Omiya Bonsai Art Museum) ในค.ศ. 1923 กลุม ชาวสวนจากโตเกียวไดยายมาจากโตเกียวหลังเกิดเหตุ แผ น ดิ น ไหวครั้ ง ใหญ ใ นภาคคั น โต จากนั้ น ก็ ส ร า ง รากฐานอันมั่นคงใหแกหมูบานบอนไซจนถึงทุกวันนี้ แมวาชวงหลังจํานวนสวนบอนไซจะลดจํานวนลงจาก 30 เหลือ 6 สวน ที่นี่ก็ยังเปนศูนยกลางวัฒนธรรม บอนไซของญี่ปุนอยูดี

● ฟุ โยเอ็น

สถานที่ เ พาะบอนไซแห ง นี้ เ ป น ที่ โ ปรดปราน สําหรับผูร กั บอนไซ ไดรบั การรับรองจากรัฐบาล ทองถิ่นในฐานะเจาของหัตถศิลปดั้งเดิม มีการ จัดแสดงและจําหนายศิลปะบอนไซชิ้นเอกทุก ประเภท รับรองวาการรับชมใบไมสเี ขียวเปลีย่ น สี ใ นฤดู ใ บไม ร  ว งเป น ประสบการณ ส ร า งแรง บันดาลใจทีค่ ณ ุ ไมอยากพลาด

20

ทีอ่ ยู: 96 บอนไซโจ, เขตคิตะ, เมืองไซตะมะ, จังหวัดไซตะมะ วิธเี ดินทาง: เดินประมาณ 11 นาทีจากสถานี Toro สาย JR Utsunomiya Line หรือ เดิน 4 นาทีจากสถานี Omiya-koen สาย Tobu Noda Line

สถานี Toro สาย JR Utsunomiya Line    ●

พิพธิ ภัณฑศลิ ปะบอนไซโอมิยะ สถานี Omiya-koen สาย Tobu Noda Line

สวนสาธารณะ ● ฟุโยเอ็น

คาเขา: 300 เยนสําหรับผูใ หญ, 150 เยนสําหรับนักเรียนมัธยม ปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัย และผูม อี ายุมากกวา 65 ปขนึ้ ไป, 100 เยน สําหรับนักเรียนมัธยมตนและนักเรียนประถม ทีอ่ ยู: 2-24-3 โทโระโจ, เขตคิตะ, เมืองไซตะมะ, จังหวัดไซตะมะ วิธเี ดินทาง: เดินประมาณ 5 นาทีจาก ทางออกทิศตะวัน ออก สถานี Toro สาย JR Utsunomiya Line, สถานี Toro สาย JR Utsunomiya Line, พิพธิ ภัณฑศลิ ปะบอนไซโอมิยะ สถานี Omiya-koen

เกร็ดขอมูล

เจŒาหนŒาทีท่ พ ี่ พ ิ ธิ ภัณฑ กล‹าวกับเราว‹า มือใหม‹ควร มาลองชมบอนไซแบบ มองชŒอนจากล‹างขึน้ บนเพือ่ สังเกตโครงสรŒางของกิง่ กŒาน อันน‹าทึง่ รับรองว‹า เกร็ดความรูเŒ หล‹านีจ้ ะสรŒาง ความประทับใจใหŒเพือ่ นๆ ของคุณไดŒ!


● บŒานเก‹าแก‹ของตระกูลบันโด

บานหลังนีม้ กี ารสรางขึน้ ใหมตามแบบบานเกา แกของตระกูลบันโดเพือ่ แสดงความเคารพตอ ตระกูลทีช่ ว ยพัฒนาบริเวณคาตายะชินเด็นที่ ตัง้ อยูใ กลกบั บานหลังเดิม สรางตามแบบดัง้ เดิ ม เมื่ อ ค.ศ. 1857 เป น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ บบ บังกะโลสรางดวยไม มีหลังคามุงจากและเตา ฝงพืน้ สําหรับใหความรอนและประกอบอาหาร ที่อยู: 1266-2 คาตายานางิ เขตมินุมะ, เมือง ไซตะมะ, จังหวัดไซตะมะ วิธเี ดินทาง: นัง่ รถบัสจากทางออกทิศตะวันออก ของสถานี JR Omiya ลงทีป่ า ย Misakidai เขาชม ฟรี ปดวันจันทร วันถัดจากวันหยุดและวันสิน้ ป

● รŒานอาหาร Masuya Unagi

รานอาหารในอุราวะตางมีเมนูอาหารจากปลาไหลที่ละลายในปากดวยกันทั้งนั้น แตราน Masuya มีชื่อเสียง โดงดังที่สุดเพราะใหบริการมานานกวา 120 ปแลว ซอสสูตรลับจะชวยใหรสชาติที่ไดจากการยางปลามีความ พิเศษซึ่งไมอาจหาไดจากที่อื่น เวลาทําการ: 11:00-14:45 (เวลาปดรับออเดอร), 17:00-20:45 (เวลาปดรับออเดอร) วันอาทิตยและสุดสัปดาหจะปดรับออเดอรเวลา 19:45 ปดวันจันทร

● ตุก  ตา Iwatsuki

อิ ว าซึ กิ เ ป น เมื อ งที่ ขึ้ น ชื่ อ ด า นการผลิ ต ตุก ตาญี่ปุน ผูมาเยือนสามารถเที่ยวชม โรงงาน รับชมคอลเล็กชั่นตุกตาฮินะอัน ลํ้าคา ฮาโงอิตะที่ใชในการประดับตกแตง และตุกตาซามุไรในพิพิธภัณฑ หรือจะลอง ลงมื อ ประดิ ษ ฐ ตุ  ก ตาด ว ยตั ว เองก็ ไ ด ไม ตองสงสัยเลยวา การเขาคอรสทําตุกตา ด ว ยตั ว เองเป น วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด ในการเรี ย นรู  วัฒนธรรมญี่ปุน

ุ ะซึเซ็นโบริ ● สวนมินม

มาท‹องเทีย่ ว ในป†าไผ‹กนั เถอะ!

(Minuma Tsusenbori Park)

ใจกลางแมกไมเขียวชอุม เปนทีต่ งั้ ของมินมุ ซิ เึ ซ็นโบริ คลองที่ เกาแกทสี่ ดุ ในญีป่ นุ พืน้ ทีก่ ลางแจงปกคลุมไปดวยตนไผและ หญ า เขี ย วขจี ใ ห ค วามน า สนใจทั้ ง ในแง ค วามงามตาม ธรรมชาติและประวัตศิ าสตร วิธเี ดินทาง: เดินประมาณ 5 นาทีจากสถานี Urawa สาย JR Musashino Line

䫵ÐÁÐ àÁ×ͧáË‹§¡ÕÌÒáÅÐÈÔŻР¡Ãдҹ¢‹ÒÇ งานจัดแสดงบอนไซระดับโลกครั้งที่ 8 ในไซตะมะ

ใชวาบอนไซไดรับความชื่นชมในฐานะงานศิลปะที่มี ความงดงามเพียงอยางเดียว มันยังเปนของประดับ นารักและราคายอมเยาอีกดวย งานจัดแสดงบอนไซ ระดั บ โลกจะจั ด ขึ้ น ในช ว ง 27 - 30 เมษายน เป น โอกาสอันดีในการชมเทรนดใหมลาสุดเกี่ยวกับศิลปะ บอนไซ

Le Tour de France SAITAMA CRITERIUM ตั้ ง ชื่ อ ตามการแข ง ขั น จั ก รยานแบบพื้ น ที่ ป  ด ที่ เรียกวา Le Tour de France เคยจัดมาสี่ครั้งแลว ในชินโทชิน จังหวัดไซตะมะ ดึงดูดนักปนระดับ สุดยอดที่เคยเขารวม Le Tour de France มา แล ว รวมถึ ง นั ก ขี่ จั ก รยานมื อ อาชี พ จากทั่ ว โลก มาเป ด ประสบการณ สั ม ผั ส ความตื่ น เต น และ สภาวะอะดรี น าลี น สู บ ฉี ด ของ Le Tour de France ดวยการเยือนไซตะมะไดเลย!

21


art! t S

หากจะทองเที่ยวในญี่ปุน ขอแนะนําใหเชารถขับ ถึงจะเพ�่งเคยเติมน้ํามัน เป็นครั้งแรกก็วางใจได้! เมื่อมาที่ปั๊มน้ํามันของอิเดะมิตสึ (Idemitsu) คุณจะเติมน้ํามันดวยตัวเองไดอยางงายดาย

1

Q : ประเภทของนํ้ามันมีอะไรบาง A : น้ํามันในประเทศญี่ปุนมี 3 ประเภทคือ “ไฮออกเทน” “ธรรมดา” และ “น้ํามันดีเซล” เวลาเชารถโปรดเช็คดูดวยวาใชน้ํามันประเภทใด Q : การกําหนดปริมาณนํ้ามันที่เติมทําไดอยางไร? A : สามารถกําหนดปริมาณน้ํามันที่เติมตามหนวยลิตรหรือจํานวนเงิน ลองเลือกใชดูกรณีที่อยากเติมแค 20 ลิตรหรือ 1,000 เยน แตเวลาคืน รถตองเติมน้ํามันเต็มถังเทานั้น!

คอยๆขับเขาไป ในปมโดยระวัง รถคันอื่นดวย

จอดรถตรงตู้เติมน ํา้ มันแล้วดับเครือ ่ ง

2

เลือกวิธีชําระเงิน ปุม “เงินสด” จะอยูซายบน ปุม “บัตร เครดิต” จะอยูขวาบน

เริ่มเติมนํ้ามัน!

4

เปดฝาถังน้ํามันของรถ ดึงหัวจายน้ํามัน จากตู แ ล ว เสี ย บเข า ช อ งเติ ม น้ํ า มั น ให ลึกๆ จากนั้นบีบมือจาย ระหว า งเติ ม น้ํ า มั น ให ถื อ หั ว จ า ยน้ํ า มั น และบีบมือจายเอาไวโดยไมปลอยมือ หัวจายน้ํามันมีตัวเซ็นเซอร เมื่อน้ํามัน เต็ ม ถั ง หรื อ เติ ม น้ํ า มั น ถึ ง ปริ ม าณหรื อ จํานวนเงินที่กําหนดไว น้ํามันจะหยุด ไหลโดยอัตโนมัติ

หลังจากนั้นเลือกประเภทน้ํามันและปริมาณ ( จํานวนเงิน ) ที่จะเติม หากเติมนํ้ามันผิดประเภท อาจก‹อใหŒเกิดความเสียหายต‹อ ระวัง!! รถยนต ไดŒ จึงควรดูใหŒแน‹ใจว‹าเลือกนํ้ามันถูกประเภท!

3

กอนเติมนํ้ามัน! ตองกําจัด ไฟฟาสถิต ญี่ปุนตางจากไทยตรงที่ญี่ปุนอากาศแหง จึง จําเปนตองกําจัดไฟฟาสถิตเสียกอน กอน เติมน้ํามันตองแตะมือไปบนแผนกําจัด ไฟฟ า สถิ ต เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งไฟฟ า สถิ ต ซึ่ ง สะสมอยู ใ นร า งกาย โดยเฉพาะ ฤดูหนาวที่อากาศแหงเปนพิเศษ จะ เกิดไฟฟาสถิตไดงาย ดังนั้นโปรด อย า ลื ม กํ า จั ด ไฟฟ า สถิ ต ก อ นเติ ม น้ํามันดวยนะ!

ขอควรระวังระหวางเติมนํ้ามัน

ในกรณีตอไปนี้ ตัวเซ็นเซอรอาจไมทํางาน สงผลใหนํ้ามันลนออกมาได จึงขอใหใชความระมัดระวังดวย!

• กรณีเสียบหัวจ‹ายนํ้ามันในช‹องเติมนํ้ามันตื้นเกินไป • กรณีออกแรงบีบมือจ‹ายเพียงแผ‹วเบาและค‹อยๆ เติมนํ้ามันทีละนŒอย • กรณีที่นํ้ามันเต็มถังแลŒวยังเติมเพิ่มอีก

5

6 Finish! รับใบเสร็จ

รับเงินทอน

กลับมาที่ตูน้ํามันแลวรับใบเสร็จ

กรณี มี เ งิ น ทอน เงิ น จะไหลไปยั ง เครื่องทอนเงินอัตโนมัติ เมื่อใชบาร โค ด บนใบเสร็ จ แตะที่ ช อ งอ า นบาร โค ด ของเครื่ อ งทอนเงิ น อั ต โนมั ติ เครื่องก็จะทอนเงินให

เพี ย งทํ า ได ต ามขั้ น ตอนที่ ก ล า วมา ก็ ส ามารถใช บ ริ ก ารป  ม นํ้ า มั น ของอิ เดะมิ ต สึ (Idemitsu) ได อย า งง า ยดาย! เราไดยินลูกคาแสดงความกังวลอยูบอยครั้งวา อยากเชารถขับแตกลัวเติมนํ้ามัน ได ไมราบรื่น ขอใหลองทําตามขั้นตอนนี้ไดเลย ลองเชารถขับดูดีไหม? จะไดเที่ยว ญี่ปุนอยางอิสระและเพลิดเพลินยิ่งขึ้นกวาเดิมไงละ

ธุรกิจนํ้ามันปโตรเลียมของIDEMITSU เริ่มตนมาจากการจําหนายนํ้ามันหลอลื่นในป 1911 เปนเวลามากกวา 48 ป ที่ IDEMITSU ไดทุมเทในการสงมอบนํ้ามันเครื่องยนตที่มี คุณภาสูงในไทย ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิและสมรรถนะใหกับรถยนตของลูกคา ดวยผลจากการคนควาวิจัยอยางตอเนื่อง เราในฐานะผูผลิตนํ้ามันหลอลื่นชั้นนําจากญี่ปุนจะขอ นําเสนอผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ที่ชวยเพิ่มระยะทางในการขับเคลื่อนและประหยัดในการใชเชื้อเพลิงผลิตภัณฑ IDEMITSU ในฐานะ“ผูนําดานนํ้ามันหลอลื่นจาก ญี่ปุน” จะสามารถตอบสนองการใหทานขับขี่ไดอยางนุมนวลและไรเสียง ลองผลิตภัณฑของเราตั้งแตวันนี้และสัมผัสความแตกตางในการขับขี่ IDEMITSU EXTREME PRO SN 0W-20

IDEMITSU EXTREME PRO SN 5W-30 ่ งยนตทล่ี ดความจ�เคร�อ่ งยนต • เหมาะสําหรับเคร�อ (Downsize Engine)และรถยนตรนุ ทัว่ ไป • ลดความตานทานของลูกสูบในเคร�อ่ งยนต • ใหเคร�อ่ งยนตทาํ งานตอบสนองไดอยางรวด เร็วดวยการเรงเคร�อ่ งเบาๆ • ชวยใหการควบคุมตะกอนดีขน้� • มีประสิทธิภาพในการเขาใชรว มกับซ�ลไดดกี วา • ชวยปกปองเคร�อ่ งยนตอยางเต็มกําลัง แมในสภาวะการขับข�่ไมเอือ้ อํานวย • ชวยเพ�ม่ ข�ดสมรรถนะในการประหยัดเช�อ้ เพลิง

่ งยนตขนาดเล็กและ Hybrid car • เหมาะสําหรับเคร�อ ่ งยนต • ลดความตานทานของลูกสูบในเคร�อ ่ งยนตทาํ งานตอบสนองไดอยางรวด • ใหเคร�อ เร็วดวยการเรงเคร�อ่ งเบาๆ ้� • ชวยใหการควบคุมตะกอนดีขน  มกับซ�ลไดดกี วา • มีประสิทธิภาพในการเขาใชรว ่ งยนตอยางเต็มกําลัง • ชวยปกปองเคร�อ แมในสภาวะการขับข�่ไมเอือ้ อํานวย ่ ข�ดสมรรถนะในการประหยัดเช�อ้ เพลิง • ชวยเพ�ม

Apollo (Thailand) Co., Ltd. Amatanakorn Industrial Estate (Phase 6) 700/623 Moo4, Bankao, Panthong, Chonburi 20160, Thailand TEL +66-(0)-3845-6900 FAX +66-(0)-3821-0099


สัมภาษณ บร�ษัทญี่ปุน “ COMFORT LIFE (ชีว�ตสะดวกสบาย) ” ที่บร�ษัทญี่ปุนจัดหามาให “เราปรารถนาใหชีวิตประจําวันของพวกเราสะดวกสบายยิ่งขึ้น” รากฐานของสินคาที่ผลิต โดยบริษัทญี่ปุนจะมีความรูสึกดังกลาวแฝงอยู เราขออธิบายถึงแนวคิดนั้นผานบทสัมภาษณ เกี่ยวกับ “ โคดาวาริ ” ( ความพิถีพิถัน)” ของบริษัทญี่ปุนที่มีตอผลิตภัณฑ

UCC Pg.24-25

Kincho Pg.26-27

Dr.Recella Pg.28-329 23


เคร�่องดื่มบรรจ�ขวดที่ใชเวลาถึง 6 ปจึงถือกําเนิดข�้นได พรอมว�สัยทัศนถึงอนาคตในอีกหลายปขางหนา เมื่อเปดฝาขวดจะไดสูด “กลิ่นแทๆ ของกาแฟ” ซึ่งไมใชกลิ่นปรุงแตง และเมื่อยกดื่มก็จะไดลิ้ม รสชาติเขมขนของกาแฟโดยไมถูกนมหรือนํ้าตาลกลบเสียหมด ไมนึกเลยวาจะไดพบเครื่องดื่ม บรรจุ ขวดลั ก ษณะนี้ ใ นประเทศไทย…สิ่งที่ก อเกิด ความประทั บ ใจแรงกล าเช น นั้ น ก็ คื อ “ UCC Creamy Caffe Latte” ผลิตภัณฑ ใหมของ UCC อู เอะชิมา (จากนี้ ไปจะเรียกวา UCC) ซึ่งเริ่ม วางจําหนายในเดือนสิงหาคม 2016 นั่นเอง ความคิดคํานึงตอผลิตภัณฑนี้และความพิถีพิถัน ของ UCC มีอะไรบางนะ?

เรามุงมั่นที่จะผล�ตกาแฟในอุดมคติ จึงสรางไรกาแฟของตัวเอง เพ�่อปลูกตนกาแฟจากผืนดิน ned by Freepik Desig

กาแฟมีความสําคัญเชนไรสําหรับคุณ? “เปนสิ่งที่นํา‘ชั่วขณะแหงความอบอุน’ มาใหเราทุกวัน…กระมังครับ นอกจากรสชาติ อรอยแลว ยังมีความอบอุน ทีช่ ว ยผอนคลายความเครียดไดชว่ั ขณะ ผมอยากใหทกุ คน รูส กึ เชนนัน้ เวลาดืม่ กาแฟของ UCC และอยากบอกคุณความดีของมันใหผคู นรับรูค รับ” ผูตอบเชนนั้นก็คือคุณโอมุระ ผูจัดการทั่วไปของกลุมบริษัท UCC ในประเทศไทย เขา มาประจําการที่ประเทศไทยตั้งแต ค.ศ. 2008 เพื่อทําใหชาวไทยรูจัก UCC มากยิ่ง ขึ้น โดยสิ่งที่คุณโอมุระครุนคิดตลอดเวลานับจากนั้นก็คือ “การจําหนายกาแฟบรรจุ ขวดในประเทศไทย” เขาเห็นวากาแฟขนานแทในราคายอมเยากวาตามรานกาแฟ และนึกอยากดื่มเมื่อไรก็ดื่มไดสบายๆ นั้น คือสินคาที่จําเปนสําหรับประเทศไทยใน ขณะนี้ ทวา หากทําไดไมถึงมาตรฐานคุณภาพอันเขมงวดของ UCC ซึ่งพิถีพิถันเรื่อง ความอรอยของกาแฟแลว ก็ไมอาจผลิตสินคาได ความพิถีพิถันนั้นเริ่มขึ้นจากการปลูกตนกาแฟดวยตัวเอง UCC ซื้อที่ดินเปลาและ ดูแลเมล็ดกาแฟแบบเริ่มจากศูนยตั้งแตขั้นตอนการไถพรวนดิน ตางจากทางผูผลิต เมล็ดกาแฟรายอื่นซึ่งทําการซื้อไรกาแฟที่มีอยูแตเดิมเพื่อผลิตเมล็ดกาแฟเรื่อยมา คุณภาพของ UCC ในปจจุบันถือกําเนิดไดก็เพราะเราสรางรากฐานตั้งแตการปลูก ตนกาแฟ หวานเมล็ดกาแฟ และดูแลใหเติบโตทีละตนๆ ฉะนั้นเราจะไมมีทางยอม อะลุมอลวยเรื่องคุณภาพเปนอันขาด คุณโอมุระบอกวากวาจะโนมนาวบริษัทแมที่ ญี่ปุนจนผลิตออกมาเปนสินคาไดนั้น ตองใชเวลาถึง 6 ปเลยทีเดียว “ทุกครั้งที่มีโอกาส ผมจะเลาใหทางญี่ปุนฟงตลอดวา ประเทศไทยมีความรูความ ชํานาญที่พรอมจะทําใหรสชาติและคุณภาพแบบฉบับ UCC เปนจริงขึ้นมาได ผม บอกทางนั้นวา ‘ที่ไทยก็ทําได’ ‘มาลองทําที่ไทยกันเถอะ’ “ จนกระทั่งเดือนพฤษภาคม 2015 เสียงนั้นจึงสงไปถึง และคําตอบจากบริษัทแมก็คือ “อยากลองสงสินคาไปประเทศฟลิปปนสดวย ลองทําดูหนอยซิ” นั่นเอง UCC ครองอันดับ 7 ของโลกในแงปริมาณการใชเมล็ดกาแฟดิบ มีระดับความ นาไววางใจเปนอยางสูงในดานเมล็ดกาแฟ

คุ ณ โอมุ ร ะถื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ใหมไว ในมือพรอมกับหวน ระลึกถึงเรื่องราวในสมัยนั้น รอยยิ้มนี้บงบอกใหรูวาเขา เปนคนซื่อตรง

UCC Creamy Caffe Latte 26 บาท/330 มล. Good Coffee Smile

ครัง้ แรกในประเทศไทยกับการนํากาแฟ ซึง่ สกัดจากกาแฟเมล็ด คั่วบดมาบรรจุขวด รสชาติดื่มคลองคอ มีความครีมมี่จากนม และนํา้ ตาลในกาแฟ มีเครือ่ งหมายฮาลาล ขวดทรงผอมพกพา ไรกาแฟของบริษัท ผลกาแฟสีแดงสด สะดวกและดื่มงาย จะถูกเก็บเกี่ยวทีละลูกดวยมือ

24


บร�ษัท ยูซีซี อูเอะชิมา คอฟฟ�� (ประเทศไทย) จํากัด บริหารจัดการธุรกิจรานกาแฟ / สงสินคาใหกับรานสะดวกซื้อ / กาแฟสํ า หรั บ ร า นค า / ให บ ริ ก ารกาแฟสํ า หรั บ สํ า นั ก งานและ สนับสนุนดานกาแฟทุกรูปแบบ

The UCC Oriental (Thailand)

History 1933 1951 1969 1984 2007 2012

“ทุกเร�่องเกี่ยวกับกาแฟที่เราทําได เราจะทําทุกส��ง”

2016

เริ่มตนดวยการกอตั้งราน “Ueshima Tadao Shoten” กอตั้งบริษัท UCC Ueshima Coffee Co., Ltd. พัฒนา “กาแฟกระปอง” เจาแรกของโลก กอตั้งบริษัทรวมทุนในประเทศไทย วางจําหนาย 3 in 1Coffee Low Fat สูตรออริจินัล เปดราน The UCC Oriental ที่ศูนยการคาเกตเวย เอกมัย วางจําหนาย Creamy Caffe Latte จากกาแฟเมล็ด คั่วบด 100% (ไมใชกาแฟสําเร็จรูป) โดยไมมีการ แตงกลิ่นแตงสี

กาแฟที่ชงเสร็จแลวนํามาบรรจุขวดทันที หลังจากนั้นคุณโอมุระก็พยายามสุดชีวิตในการผลิตสินคาออกมาใหได ในความเปน จริง จะผลิตอยางเดียวไมได ตองทํากําไรใหไดดวย ควรนําเสนอผลิตภัณฑรูปแบบใด ใหแกชาวไทยดีนะ…สุดทายเขาตัดสินใจวาจะใช “สินคาบุกเบิก” ซึ่งสรางชื่อเสียงใหกับ UCC กลาวคือกาแฟกระปองซึ่งทาง UCC ผลิตเปนรายแรกของโลกเพื่อสื่อถึงรสชาติ ของผลิตภัณฑใหม คุณโอมุระตกลงใจเชนนั้นโดยอาศัยความเขาใจของตัวเองเกี่ยวกับ รสชาติที่คนไทยชอบและความไววางใจจากทางญี่ปุน สิ่งหนึ่งที่ตั้งใจอยางแรงกลาในการสงตอรสชาตินั้นใหแกคนไทยก็คือการหลงเหลือ รสชาติดั้งเดิมของกาแฟเอาไว เขานํากาแฟซึ่งสกัดจากกาแฟเมล็ดคั่วบดมาบรรจุขวด ไมไดใช(ผง)กาแฟสําเร็จรูป ดวยเหตุนี้จึงชวยใหสามารถลิ้มรสชาติอันเขมขนของกาแฟ โดยไมถูกนมและน้ําตาลกลบเสียหมด ผานมาได 6 ปหลังเสนอวามาผลิตสินคาใหมกันเถอะ มีการทดสอบสินคาอยูหลายครั้ง จนกระทั่งกาแฟขวดแรกปรากฎโผลออกมาที่สายพาน ไดยินวาตอนนั้นน้ําตาหลั่งออก มาเองจากตาของคุณโอมุระ “ในที่สุด ในที่สุดก็ทําสําเร็จแลว…ผมรองไหโดยไมรูตัวดวยความรูสึกเชนนั้นนะครับ แต สตาฟที่มาจากญี่ปุนบอกผมวา ‘ยังไมจบแคนี้หรอกนะ’ (หัวเราะ)”

1 ขวดที่เฝารอมาเนิ่นนานมาถึงจนได พอไดลิ้มรสแลวรูสึก อยางไรบาง?

“ความจริงคือผมดื่มหลังรองไหทันที อารมณกําลังตื่นเตนก็เลยไมคอยรูรสเทาไรครับ (หัวเราะ) แตพอไดดม่ื หลังอารมณเย็นลงแลวในวันรุง ขึน้ ผมก็มน่ั ใจเลยวา ‘อรอยสุดๆ!!! (ตองไปไดสวยแน)’ จนถึงเดือนธันวาคมปนเ้ี รายังจําหนายเฉพาะทีร่ า นแฟมิลม่ี ารท ตัง้ แต ปหนาเปนตนไปมีแผนจะขยับขยายไปจําหนายรานอื่นเพิ่มดวยครับ อยากใหมีคนไดด่มื มันเพิ่มขึ้นอีกสักคนก็ยังดี จะไดเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มที่แตกตางจากกาแฟที่มีอยูใน ปจจุบนั ”

ในอดีตนั้น ประเทศไทยนิยมกาแฟรสหวานใสนํ้าตาลหรือนํ้าเชื่อมเยอะๆ แตพอรูสึกตัว อีกที ก็เริ่มมีคนเพลิดเพลินกับรสชาติของกาแฟแทๆ ที่หวานนอยเพิ่มมากขึ้น และ UCC ก็คํานึงถึงอนาคตในอีกหลายปขางหนา “Creamy Caffe Latte” ที่ปรากฏโฉมในครั้ง นี้มีจุดเดนตรงรสชาติซึ่งดื่มคลองคอโดยยังสัมผัสไดถึงความหวาน และวันที่ชาวไทย จะใหการยอมรับสินคาขึ้นชื่อของ UCC คือ “BLACK Non Sugar” ซึ่งปราศจากความ หวานโดยสิ้นเชิงนั้น คงอยูอีกไมไกลอยางแนนอน

เมล็ดกาแฟที่คั่วอยางพิถีพิถันในโรงงาน มีการ ตรวจเช็คคุณภาพของเมล็ดกาแฟแตละเมล็ด และนํ า มาใช เ ฉพาะเมล็ ด ซึ่ ง ผ า นมาตรฐานที่ กําหนดไวเทานั้น

Check! UCC 3 in 1 Original 39 บาท (8 ซอง)

ไขมันต่ํา ไมมีคอเลสเตอรอล หวานนอย ออนโยนตอ รางกาย ซองขนาดเล็กจึงพกพาสะดวก

UCC 3 in 1 + Caffe Mocha 49 บาท (7 ซอง) เพลิดเพลินกับความลงตัวระหวางกลิ่นหอมของกาแฟและ รสชาติของมอคคา ซองขนาดเล็กเหมือนสินคาตัวบน

Takumi Blend 257 บาท/500 กรัม

ใชเมล็ดกาแฟที่ผลิตในไทย วิธีคั่วของ UCC ทําให สามารถดื่มอรอยทั้งแบบรอนและเย็น 25


ธุรกิจเกาแกซึ่งนําเสนอ “ความสุข” ควบคูกับ “ความปลอดภัย” มานานกวา 130 ป พรอมพัฒนาอยางตอเนื่อง “KINCHO” สืบสานประวัติศาสตรการทําธุรกิจในญี่ปุนมากวา 130 ป แลว นับแตเริ่มวางจําหนายยาจุดกันยุงแบบแทงเปนรายแรกของโลก ในค.ศ. 1890 ก็ ไ ด มี ก ารคิ ด ค น พั ฒ นาสิ น ค า แบบใหม อ อกมาอย า ง ต อ เนื่อง รากฐานของบริษัทคือการนําเสนอวิถีชีวิตที่สะอาดและดีตอ สุขภาพ แมขยายกิจการมาถึงประเทศไทยแลว อุดมการณเชนนั้นก็ ยังไมเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัทไดมอบผลิตภัณฑซึ่ง เหมาะกั บ สไตล ก ารใช ชี วิ ต ของคนในท อ งถิ่ น มานาน กวา 50 ป

เนื่องจากยาจ�ดกันยุงแบบแทงนั้นมี ป�ญหาเร�่องหักงายและไหมหมดเร็ว ยาจ�ดกันยุงแบบขดจึงไดถือกําเนิดข�้นอยางที่ เห็นทุกวันนี้ เวลายกไปไหนมาไหนก็ ไมหักงาย อีกทั้งยังใชงานไดนานข�้น

“อยากใหเล�อกใชงานเพราะ ‘มีความปลอดภัย’ ไมใชเพราะราคาถูก”

สําหรับความยาวของขดในปจจุบัน เราคํานวณให ใชเวลาราว 7 ชัว่ โมงกวาจะไหมหมด จึงใชงานไดตลอดระยะเวลานอนหลับพักผอน

ภูมิอากาศของประเทศไทยเหมือนอยูกลางฤดูรอนตลอด ทั้งป เมื่อเต็มไปดวยความรอนและความชื้นที่นี่ก็เปนสวรรค สําหรับแมลงรายดีๆ นี่เอง รู ห รื อ ไม ว า การอยู อ าศั ย ในสภาพแวดล อ มเช น นั้ น ส ง ผลให พ วกเราต อ งผจญกั บ อันตรายจากแมลงรายอยูตลอดเวลา การถูกยุงตัวยาวไมกี่มิลลิเมตรกัดอาจบั่นทอน สุขภาพ ทําใหเราทรมานกับอาการไขขึ้นสูง หรือบางกรณีอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิต ไดเลยทีเดียว KINCHO ชวยปกปองผูคนจากแมลงรายทั้งที่มองเห็นและมองไมเห็น ดวยตาเปลามากวา 130 ปแลว ถึ ง จะรวมเรี ย กเป น คํ า เดี ย วว า แมลงราย แตความจริงประเภท ของพวกมั น มี ม ากมายนั บ ไม ถวน อยางยุงหรือมดก็มีชนิดและ ลั ก ษณะตามธรรมชาติ แ ตกต า ง กันไป KINCHO ทุมเทใหกับการ วิ จั ย อย า งต อ เนื่ อ งจนให กํ า เนิ ด ผลิตภัณฑซึ่งเหมาะจะใชกับแมลง แตละประเภทได หัวใจมุงมั่นกับ การค น คว า อั น ไม มี ที่ สิ้ น สุ ด ของ ส ว นผสมของยาจุ ด กั น ยุ ง ได ม าจากดอกไพรี ท รั ม KINCHO ที่วา “มีจุดเริ่มตน แต (ดอกไม ไลยุง) โดยผูกอตั้งบริษัทคือ คุณอุเอยามะ ไมมีจุดหมายปลายทาง” นั้น ได เออิจิโรไดเมล็ดดอกไพรีทรัมซึ่งสมัยนั้นไมมีในญี่ปุน เผยใหเห็นผานจํานวนผลิตภัณฑ มาจากคุณเอช อี อามัว ผูเปนประธานของบริษัทดาน พืชพรรณของอเมริกา ดวยเหตุนี้ยาจุดกันยุงจึงถือ มากมายซึ่งออกสูตลาดโดยแท กําเนิดขึ้นได

Check! สินคาแนะนํา ของ 26

KINCHO พัฒนายาฆาแมลงหลากหลายประเภท นําโดยยาจุดกันยุง และ สเปรยกําจัดยุง แมลงสาบ มด ปลวก แมลงวัน เปนตน ภายใต หลักการคือการนําเสนอวิถีชีวิตที่สะอาดและดีตอสุขภาพ

www.kincho.co.jp/th

History 1890 1902 1960 1973

2006

คินโช สเปรย

300 มล. 56 บาท/ 600 มล. 82 บาท ใช ไ ด ผ ลดี กั บ แมลงคลาน ได แ ก ปลวก มด และแมลงสาบ มาพรอม หัวฉีดปลายเข็ม ชวยใหใชงานตาม ซอกเล็กไดสะดวก

ประดิษฐยาจุดกันยุงแบบแทงเปนรายแรกของโลก วางจําหนายยาจุดกันยุงแบบขด เปดโรงงานในกรุงเทพ/เริ่มจําหนายผลิตภัณฑ ไลแมลง ในประเทศไทย รวมทุนกับธุรกิจทองถิ่นในประเทศไทยเพื่อกอตั้ง “บริษัท คอกเซค เคมิเคิล อินดัสทรี่ จํากัด (Cocksec Chemical Industry หรือ CCI)” และเริ่มผลิตสเปรย ยี่หอ “คินโช” ในประเทศไทย เริ่มทําการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

นิวสเปรยพาวเวอร (V, GN, NS) 99 บาท

สเปรย ส ารพั ด ประโยชน ได ผ ลกั บ แมลงทุกชนิด ไมวาจะเปนแมลงวัน ยุง แมลงสาบ หรือวามด


การพัฒนายาจุดกันยุงผานการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก และโรคไขซิกา ซึ่งเปนโรคติดตอที่มียุงเปนพาหะ มีกี่คนที่รูวาโรคไขเลือดออกและโรคไขซิกามีความนาสะพรึงกลัวเพียงใด ขาวเรื่องดารานักแสดงชื่อดังของประเทศไทย คือ คุณทฤษฎี สหวงษ (อายุ 37 ป ) ปวยเปนไขเลือดออกชนิดรุนแรงจนเสียชีวิตนั้น เปนเหตุการณ นาเศราที่ยังอยูในความทรงจํา จากขอมูลขององคการอนามัยโลก ประชากรกวา 40% ของโลก กลาวคือ ประชากรกวา 2,500 ลานคนนั้นมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อไขเลือดออก โดย สวนใหญเปนผูอาศัยในเขตรอนหรือภูมิภาคกึ่งโซนรอน กลาวกันวา โลกเราในปจจุบันนั้น ทุกๆ ปจะมีคน 50-100 ลานคนติดเชือ้ ไขเลือดออก นอกจากนี้ยังมีประมาณการวา มีผูปวยเปนไขเลือดออก ชนิดรุนแรงจนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 5 แสนคนทุกป และประมาณรอยละ 2.5 ของผูปวยเปนไขเลือดออกชนิดรุนแรง นั้ น ก็ ต อ งจบชี วิ ต ลง ยิ่ ง ไปกว า นั้ น โรคไข ซิ ก า ก็ กํ า ลั ง แพร ร ะบาด อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศบราซิล รวมถึงทวีปอเมริกากลางและใต จนมีประกาศออกมาวาคนปวยเปนโรคทีอ่ าจเกีย่ วพันกับโรคไขซิกาซึ่งสง ผลกระทบตอทารกในครรภหากติดเชื้อระหวางตั้งครรภนั้น มีจํานวน เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ถือวาควรตองระมัดระวังเปนการเรงดวน

เสนหของ KINCHO อยูที่การใช งานงาย เชน สเปรยที่ใชงานได สะดวกสบายโดยถือมือเดียว

ในปจจุบนั ยังไมมวี ธิ รี กั ษาหรือวัคซีนปองกันสําหรับสองโรคนีโ้ ดยเฉพาะ ดวยเหตุนเ้ี อง “การระวัง ไมใหยงุ กัด” จึงกลายเปนวิธีปองกันอันมีประสิทธิผลสูงสุด ยาจุดกันยุงทั่วไปใชไดผลก็จริง แต KINCHO ไดเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑใหมมาตั้งแตค.ศ. 2006 โดยปรับใหมีประสิทธิผลเปนพิเศษกับ ยุงที่เปนพาหะนําโรคไขเลือดออกและโรคไขซิกา เราไดทําการวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และมีการคนควาอยางตอเนื่องเพื่อตีวงให แคบลง เชน จับยุงลายในกรุงเทพมาทดสอบความไวตออัลเลทรินอันเปนสวนผสมสําหรับ กําจัดยุงลาย หลังจากนั้นก็ทําการจับยุงลายมาทดลองในวงกวาง จนสามารถประกาศผล การวิจยั ทีก่ ารประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติใน ค.ศ. 2007-2008 จากการวิจยั ครัง้ นี้ เราไดจดทะเบียนสูตรสวนผสมซึง่ ใชไดผลกับยุงลายซึง่ เปนพาหะนําโรคไขเลือดออก กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และใน ค.ศ. 2010 ก็ได วางจําหนายยาจุดกันยุงชนิดแรกของโลกทีม่ ปี ระสิทธิผลเปนพิเศษกับยุงลาย

“ผมคิดวาหนาที่ของพวกเราไมใชแคการจําหนาย ส�นคาเพ�ยงอยางเดียว เรารูส�กวายังมีชาวไทยที่ ไมรถู ึงอันตรายของโรคไขเล�อดออกและโรคไขซิกา อยูอีกมาก อันดับแรกจึงอยากบอกใหทุกคนรับรู เกี่ยวกับภยันตรายจากแมลงราย ผมคิดวานั่นก็ เปนหนาที่ของพวกเราเหมือนกันครับ กอนอื่นเร�่ม จากการบอกใหรู และอยากใหมีคนเขาใจเพ�่มข�้น ครับวา ผล�ตภัณฑของพวกเราไมใชของราคาถูก แตเปน “ส�นคาปลอดภัย” ที่จะชวยปกปองลูกคา Mr. Kodaka’s ทุกคน” Managing Director

New! ยาจุดกันยุง กลิ่นลาเวนเดอร 18 บาท

เปนยาจุดกันยุงที่มีประสิทธิภาพตอยุงลายที่เปนพาหะ นําโรคไขเลือดออกและโรคไขซิกา Mr. Kodaka’s comment

Managing Director ผลิตภัณฑชิ้นนี้เปนผลของความสําเร็จในการคนควาวิจัย ของบริษัทKINCHOกับมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ดักแมลงวัน

มุชิคอนเนอรส

ชนิดวาง 139 บาท/ ชนิดแขวน 129 บาท

พลังของสวนผสมธรรมชาติอยาง สมุนไพรจะชวยปองกันไมให แมลงกล้ํากราย มีประสิทธิผล นาน 2 เดือน ไมมีสวนผสมของ สารฆาแมลง

โคบะเอะ งะ พอตตอน ส ง กลิ่ น ล อ แมลงวั น สกปรกน า รังเกียจมาติดกับเอาไวใชบริเวณถัง ขยะหรือครัวก็สะดวกดีเหมือนกัน

ชนิดเหลว 179 บาท

*แตละรานจะกําหนดราคาจําหนายแตกตางกันไป

พบ Kinchoไดที่

・ เทสโก โลตัส ไฮเปอรมารเก็ต ทุกสาขา ・ บิ๊กซี ไฮเปอรมารเก็ต ทุกสาขา ・ เดอะมอลล ทุกสาขา ・ แม็คโคร ทุกสาขา ・ ท็อปส ทุกสาขา ・ แม็กซแวลู ・ ซูรูฮะ ・ เซ็นทรัล&มัทสึโมโตะ คิโยชิ (สาขาอีสตวิลล) ・ หางสรรพสินคากรุงเทพ-โตคิว ・ โตเกียว บัซ ・ ยูเอฟเอ็ม ฟูจิ ทุกสาขา ・ ลอวสัน 108 ทุกสาขา ・ ซี.เจ. เอ็กซเพรส ・ ฟูดแลนด ・ รานคาปลีกอื่นๆ ทั่วประเทศไทย *แตละรานจะจําหนายสินคาแตกตางกันไป

27


ผ�วเปลี่ยน ชีว�ตก็เปลี่ยน

Dr. Recella ถือกําเนิดจากน้ําใตทะเลลึกเพ�่อคุณ ผิวของพวกเราสูรบอยูแนวหนาเสมอ ตองเผยตัวตนตอหนาผูคนตลอดเวลา ไมอาจเก็บซอนไว ไดเลย แตในที่สุด ผลิตภัณฑที่จะยื่นมือมาใหผิวของพวกเรา ไดพึ่งพิงก็มาถึงประเทศไทยแลว ผลิตภัณฑตัวนี้ใชนํ้าทะเลชนิดพิเศษจากใตทะเลลึกและสารเสริมความงามจาก ธรรมชาติ ปราศจากสารลดแรงตึงผิวที่มีสวนผสมของนํ้ามัน ชวยเรียกคืนกลไก การทํางานเดิมของผิวกลับคืนมา เราจะมาเผยความลับของสินคาตัวนี้ใหทุก ทานไดรู ณ บัดนี้

“ นี่คือนํ้าแหงเวทมนต ซึ่งปราศจากองคประกอบที่ ไมจําเปน มุงมั่นจะสราง “ผิวพรรณที่ดี” ใหกับทุกคน ” เคยทอแทวา “อายุก็ปูนนี้ ผิวไมมีทางสวยไปไดมากกวานี้แลว” บางไหม? เคยพึ่งศัลยกรรม ความงามเพราะคิดวา “เดี๋ยวคลินิกก็ชวยจัดการใหเอง ไมเปนไรหรอก” บางไหม? ปจจัยสําคัญที่สุดสําหรับผิวพรรณคือพลังในการฟนฟูความเสียหายดวยตัวเอง การใชเครื่องสําอาง ปกปดหรือการกรีดมีดผาตัดลงบนผิวเปนหนึ่งในวิธีเสริมความงามก็จริง แตสิ่งเหลานั้นก็ชวยได เพียงชั่วประเดี๋ยว หากอยากงดงามไปชั่วชีวิต การเพิ่มพลังในการฟนฟูและความยืดหยุนใหกับผิว นาจะเปนทางลัดยิ่งกวาวิธีใดไมใชหรือ สิ่งที่จะทําใหเราสมความปรารถนาดวยการเรียกใหวงจร ของเซลลใหกลับมาทํางานตามปกติและชวยใหผิวของพวกเราฟนฟูไดดวยตัวเองก็คือ Dr.Recella นั่นเอง Dr.Recella เปนประโยชนกับผูคนมาแลวถึง 7 หมื่นคน ไดรับเลือกใหเปน “เครื่องสําอางที่ขาด ไมได No.1” ในแวดวงบิวตี้ซาลอนถึงสามปซอน ชวยแกปญหาเรื่องผิวพรรณของผูคนมามากมาย ทุกเพศทุกวัยตั้งแตทารกแรกเกิดจนถึงหญิงวัยชรา เบื้องหลังความสําเร็จนั้นคือน้ําจากใตทะเล ลึกทีเ่ รียกวา “α Gri-X (อัลฟากริกซ)” เมือ่ ใช “α Gri-X” ซึง่ มีคณ ุ ลักษณะใกลเคียงยิง่ ยวดกับน้าํ คร่าํ ที่ พวกเราแชตัวเวลาอยูในครรภมารดา จะชวยเติมสมดุลแรธาตุที่ รางกายตองการตามธรรมชาติ บวกกับการผลิตโดยผสมผสาน สวนประกอบจากธรรมชาติแท 100% จึงชวยเรียกคืนความงดงาม โดยเนื้อแทของผิวพรรณกลับคืนมา ไมใชเพียงการบํารุงอยาง ผิ ว เผิ น สิ่ ง ที่ อ ยากเน น ย้ํ า เป น พิ เ ศษก็ คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ นี้ มี ค วาม ปลอดภั ย ปราศจากสารลดแรงตึ ง ผิ ว ที่ มี ส ว นผสมของน้ํ า มั น และยาฆาเชื้อที่กลาวกันวาสรางภาระใหกับผิวโดยสิ้นเชิงเปน ผลิตภัณฑ “ของแท” ที่ใหความใสใจเรื่องความปลอดภัยเปน พิเศษ

คุณมิโยโกะ กรรมการฝายการตลาด ปรากฏตัวใน สภาพไมประทินสิ่งใดบนผิว ผิวใสกระจางและรอยยิ้ม แจมใสของเธอชางเจิดจาเหลือเกิน

ended m m o c Re

28

บจ.ดอกเตอร เรเซลลา (ประเทศไทย) จํากัด เกิดจากการจดทะเบียน “Dr.Recella” ผลิตภัณฑ No. 1 ในแวดวงบิวตี้ซาลอนของญี่ปุน เปนนิติบุคคลในประเทศ ไทยเมื่อค.ศ. 2016 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสําอาง บิวตี้ซาลอน และการใหคําปรึกษาดานความงาม

Dr.Recella

History 1993 1997 2001 2006 2016

เปดรานจําหนายสมุนไพรจีนอันเปนที่มาของ กิจการในปจจุบัน ขยายกิจการโดยใชชื่อวาบริษัท SEED ออกจําหนายผลิตภัณฑชุด Aqua Venus เปลี่ยนชื่อบริษัทเปน Dr.Recella ตั้งบริษัทสาขาในประเทศไทย

5 ขั้นตอนบํารุงเพื่อมุงสูผิวพรรณใหมดวย Aqua Venus Pearl Set ลางหนา

คลีนซิ่ง ขั้นที่ 1

นําจากใตทะเลล�กซึ่งอัดแนนไปดวย คุณประโยชนจากทองทะเลคือความลับ ขอหนึ่งของ Dr.Recella

Pure Moisture Cleansing 150g

Pure Moisture Soap 110g

ปราศจากสารเติ ม แต ง ไม มี ส ว นผสม ของน้ํามัน ชวยชะลางเครื่องสําอางและ สิ่งสกปรกในรูขุมขนไดอยางออนโยน

ส บู บ ริ สุ ท ธิ์ ไ ร ส า ร เ ติ ม แ ต ง ประกอบดวยน้ําจากใตทะเลลึก α Gri –x และเนื้อสบูเทานั้น

ขั้นที่ 2

โลชั่น

Pure Moisture Water 150ml

ขั้นที่ 3

น้ําจากใตทะเลลึก α Gri –x 100% ความชุมชื้นอันบริสุทธิ์ปราศจาก สิ่งเจือปน


After

WOW!! ขอสงตอความประทับใจจากลูกคาของเรา!

Before

ผมเปนคนผิวแพงาย ที่ผานมาลองใชกี่ผลิตภัณฑก็ ไมเคยไดผลเปนที่นาพอใจสักที แตหลัง ใช Aqua Venus ไปได 1 เดือนก็เริ่มเห็นผล ผิวกระจางใสและเตงตึงขึ้นมาเลยครับ! ผมดีใจ ที่สภาพผิวของตัวเองเปลี่ยนไป! ตอนนี้แมกับพี่สาวก็ ใช ใชกันทั้งครอบครัวเลยครับ After Before

ฉันเปนโรคภูมิแพทางกรรมพันธุ ที่ผานมาใชชีวิตโดยขาดสเตียรอยด ไม ไดเลยคะ ตั้งแต ได รูจัก Dr.Recella ก็พบวา “ใชกับหนาเราไดตามปกติเลยนี่นา!” ประทับใจมากคะที่ ไดสัมผัส ความรูสึกแบบคนทั่วไป! สุขภาพผิวของลูกสาวฉันก็ออนแอ เกิดมาได ไมทันไรก็มีอาการ อักเสบแลว แตพอลองใชผลิตภัณฑนี้ รอยแดงก็หายไปอยางรวดเร็วจนตอนนี้ผิวสวยใสเลย คะ ขอบคุณ Aqua Venus จริงๆ คะ!”

Check!

“ ใชแลวเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง อัตราการซื้อมาใชซํ้าจึงสูงทวมทน ” ปจจุบนั นีค้ ณ ุ มิโยโกะกําลังวุน กับการเปดสาขาทีช่ น้ั 1 ของหางอิเซตัน ความ จริงมีการจัดอีเวนทเพือ่ แสดงและจําหนายสินคามาตัง้ แตปท แ่ี ลว ซึง่ อัตรา การกลับมาซือ้ ไปใชซาํ้ นัน้ สูงจนนาตกใจ ดวยความทีเ่ ปนอีเวนทจาํ กัดระยะ เวลา ก็มีลูกคาสอบถามมาวา “ Dr.Recella จะมาอีกเมื่อไหรเหรอ?” ได รับความนิยมถึงขนาดจัดอีเวนท 3 ครั้งในภายในระยะเวลาครึ่งปเลยที เดียว พอใชตอไปเรื่อยๆ ก็ยิ่งสัมผัสไดถึงประสิทธิผลของ Dr.Recella ทําใหคนที่คิดวา “อยากใชอีก” มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด การได รับความสนับสนุนแบบถลมทลายขนาดนั้นเปนเพราะเทคนิคของทีม งานมืออาชีพนั่นเอง Dr.Recella ไมไดหยิบสินคามาวางเรียงกันเฉยๆ แตทีมงานมืออาชีพคอยนําเสนอผลิตภัณฑซึ่งเหมาะกับผิวพรรณของ ลูกคาแตละคนมาตลอดในประเทศญี่ปุน และจะทําเชนเดียวกันใน ประเทศไทย ทุกอยางที่เราทําก็เพื่อผูคนที่ปรารถนาวาอยากสวย กอนอื่นลองใช ดูสิคะ นี่คือจุดเริ่มตนครั้งใหมของพวกเราทุกคน

Aqua Venus Sun Cut Cream 40g (SPF25PA++)

Super White Extra 30g

ขั้นที่ 4

สวนประกอบพื้นฐานของเครื่องสําอางคือของหายากอยางน้ําจากใตทะเลลึก “α Gri-X” ซึ่งอุดมไปดวยแรธาตุ การผสมผสานน้ําจากใตทะเลลึกที่ระดับ 600 ม. และ 1,400 ม. ทําใหผลิตภัณฑของเราซึมซาบสูผิว(ลึกไปถึงภายในรางกาย)ไดอยาง งายดาย ชวยใหเห็นผลจากการใชบํารุงผิวเปนประจําทุกวัน

ปกปองจากรังสี UV

ครีมบํารุง

เพื่อผิวกระจางใส

ผลิตภัณฑบํารุงผิวปราศจากสารเติมแตง 100% ถือกําเนิดขึ้นจากนํ้าจากใตทะเลลึก “αGri-X”

ขั้นที่ 5

ออนโยน ไมสรางภาระใหกับผิว

29


ผลิตภัณฑยาฆาแมลงไมเคยมี “กลิ�นกุหลาบ” มากอน แตขณะนี้เราวางจําหนายกลิ�นนี้ในชุดสินคาใหม ซึ่งมีทั้งยาจ�ดกันยุงและสเปรยกําจัดยุงแลว

ใหม!

คนิ โช ลาบ กลน�ิ กหุ

ยาฆาแมลงกล��นกุหลาบเนี่ยนะ!? คินโชส�ชมพ�ถือกําเนิดข�้นแลว ที่ผานมาคิดวาหลายทานคงไมร�่นรมยกับกล��นหลังใชยาฆาแมลง แตหากใชผล�ตภัณฑนี้ กล��นหอมคลายอาโรมาก็จะกระจายไปทั่วหอง แพ็คเกจมีส�ชมพ�นารักเชนกัน สะสมใหครบเซ็ตเปนของตกแตงหองกันเลยดีกวา!

p Free Designed by

เราลองถามเร�่องยุงจากพนักงานของคินโช ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานยุงมาแลว

รู้ไว้ให้ระวัง! ยุงกัดอันตราย กว่าที่คิด!!

#Q1 ชวงชีว�ตของยุงเปนอยางไร? ไขซึ่งเกาะบนผิวน้ําจะใชเวลา 2-5 วันในการฟกออกมาเปนลูกน้ํา 7-10 วันตอมา จะกลายเปนตัวโมง (ยังอยูในน้ํา) และจะเติบโตเปนตัวเต็มวัยใน 3 วันหลังจาก นั้น ยุงมีอายุขัย 2-3 สัปดาห ชวงชีวิตของยุงสั้นมากครับ

#Q2 ทําไมเวลายุงกัดแลวเราถึงคัน? อาการคันที่วามีสาเหตุมาจากน้ําลายของยุง เวลายุงดูดเลือดจะปลอยน้ําลาย ออกมาดวยครับ ซึ่งน้ําลายนี้มีสวนประกอบหลายอยาง เชน มีผลทําใหเกิด อาการชาเพื่อไมใหมนุษยรูสึกเจ็บปวด หรือผลปองกันไมใหเลือดแข็งตัวจากการ สัมผัสอากาศ

#Q3 ยุงเปนแมลงที่นาสะพร�งกลัวหร�อ? ยุงเปนแมลงที่นาสะพรึงกลัวเพราะเปนพาหะนําโรค รวมทั้งเปนภัยคุกคามตอ ชีวิตและสุขภาพอันดีของมนุษยครับ ยกตัวอยางเชนโรคไขเลือดออกและโรคไข ซิกา เมื่อปกอนคนในประเทศไทยก็ใหความสนใจกัน มีการกะประมาณวาใน ปจจุบันทุกๆ ปจะมีคน 50-100 ลานคนติดเชื้อไขเลือดออก นอกจากนี้ประมาณ รอยละ 2.5 ของผูปวยเปนไขเลือดออกชนิดรุนแรงก็ตองจบชีวิตลง การหา มาตรการปองกันไมใหโดนยุงกัดจึงสําคัญที่สุดครับ

*มีบทสัมภาษณคนิ โช หนา 26 - 27 โปรดอานกันให ได! 30

รานคาที่จําหนาย

(วางจําหนายลวงห

นา)

• ซูรูฮะ (มีจําหนายเฉ พาะบางสาขา) • มัทสึโมโตะ คิโยชิ ส าขาอีสตวิลล • หางสรรพสินคากรุง

พาราไดซ พารค

เทพ - โตคิว

ik


* Japan

Wonderland

www.facebook.com/sundayafternoonbooks www.instagram.com/foneko

Chihiro Art Museum Azumino เปด 9.00-17.00 น. (ปดวันพุธ) คาเขาชมพิพิธภัณฑ 800 เยน (Totto-chan’s Square เขาชมฟรี) เว็บไซต www.chihiro.jp/global/en/index.html

15

Totto-chan’s Square (トットちゃん広場)

Ό¾Ñ¹¸Øá·Œ¢Í§ÈÔÅ»¹ÀÒ¾ÊÕ¹ํ้ÒáÅйѡÇÒ´ÀÒ¾»ÃСͺ ªÔÎÔâÃÐ ÍÔÇÒ«Ò¡Ô ¼ÙŒà»š¹à¨ŒÒ¢Í§ÀÒ¾ÇÒ´ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÇÃó¡ÃÃÁ àÂÒǪ¹ª×่ʹѧÃдѺâÅ¡ “ⵍÐâµÐ¨Ñ§ à´็¡ËÞÔ§¢ŒÒ§Ë¹ŒÒµ‹Ò§” ¼Å §Ò¹à¢Õ¹â´Âà·็µÊÖâ¡Ð ¤ØâÃÂÒ¹Ò§Ô ¤§¾Í¨ÐÃÙŒ¨Ñ¡ Chihiro Art Museum ·Ñ้§ÊͧáË‹§ã¹¨Ñ§ËÇÑ´âµà¡ÕÂÇáÅйҡÒ⹋ (ºŒÒ¹à¡Ô´ ¢Í§à¸Í) ÁҡѹºŒÒ§áÅŒÇ และข่าวนี � คงทําให้ แฟนๆ อยากแพลนทริ ปเดินทางขึ �นมาอีก ครัง� เพราะเมื�อวันที� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 Azumino Chihiro Park ซึ�งเป็ นที�ตัง� ของพิพิธภัณฑ์ ศิลปะชิฮิโระ จังหวัดนากาโน่ ได้ ฤกษ์ เปิ ด “โต๊ ะโตะจังสแควร์ ” เพื�อให้ ผ้ มู าเยือนได้ สมั ผัสถึงโลกของโต๊ ะโตะจังได้ อย่างใกล้ ชิดยิ�งขึ �น ไฮไลต์ของโต๊ ะโตะจังสแควร์ อยูท่ ี�การนําตู้รถไฟ (ปี 1926 และ 1927) ซึง� ได้ รับบริจาคจากบริษทั รถไฟของจังหวัดนากาโน่ มาจําลองเป็ น ห้ องเรียนและห้ องสมุดของโรงเรียนโทโมเอทีเ� ด็กหญิงโต๊ ะโตะจังเคยเรียน โดยห้ องสมุดรถไฟแห่งนี �บรรจุหนังสือไว้ ราวๆ 500 เล่ม ให้ เลือกอ่านได้ ตามใจชอบ ความน่ารักเล็กๆ ที�ฉนั สัมผัสได้ อีกอย่าง คือด้ านข้ างของตู้รถไฟจะมีตงั� ไม้ เตี �ยๆ เพือ� ทีเ� หล่าแฟนตัวจิว� ของโต๊ ะโตะจัง จะได้ ไม่พลาดการชมบรรยากาศภายใน ผ่านทางด้ านนอกหน้ าต่างด้ วย

ความสนุกของการมาเยือนโต๊ ะโตะจัง สแควร์ อาจไม่ใช่แค่การไปดูห้องเรียนและ ห้ องสมุดรถไฟเท่านัน� แต่นา่ จะอยูท่ ี�การได้ ทํากิจกรรมหลายๆ อย่าง ไม่วา่ จะเป็ นการชม ผลงานศิ ล ปะของชิ ฮิ โ ระ การออกไปชื� น ชม ธรรมชาติรอบด้ าน ทังดอกไม้ � ท้ องฟ้า หรือเทือกเขาแอลป์อันงดงามระหว่าง ทาง ถือเป็ นการเปิ ดโลกแห่งประสบการณ์ใหม่ๆ เช่นเดียวกับทีโ� ต๊ ะโตะจัง เคยได้ เรียนรู้มา สําหรับคนชอบสํารวจ ทางพิพธิ ภัณฑ์ได้ ออกแบบคอร์สเดินหรือ ขีจ� กั รยานในบริเวณใกล้ เคียงเอาไว้ โดยแนะนําสถานทีท� ชี� ฮิ โิ ระหลงรัก และ เป็ นจุดวาดภาพผลงานสีนํ �าอันอ่อนโยนของเธอ อย่าว่าแต่เด็กๆ เลย ฉันเองยังตืน� เต้ นและรู้สกึ สนุกเมือ� ได้ ไปเยือน โลกของชิฮโิ ระและโต๊ ะโตะจัง จนต้ องกลับมาอ่านหนังสือเล่มนี �อีกครัง� à¡Õ่ÂǡѺ¼ÙŒà¢Õ¹: ปาลิดา พิมพะกร จบจากคณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ปจจุบันเปนผู จัดการไตฝุน สตูดิโอ และบรรณาธิการสํานักพิมพ Sunday Afternoon เคยไปเรียนภาษา ญี่ปุนที่เกียวโต และโตเกียว ในป 2550 และ 2552-2553 §Ò¹à¢Õ¹Í×่¹æ: เกียวโต ไดอารี่, Kyushu You and Me, Sunday Afternoon in Beijing and Shanghai, Take Me to Kyoto (พาฉันเที่ยวเกียวโต), โตเกียว ตัวคนเดียว, Hello Tohoku, Okinawa Holiday, Hokkaido Summer และ Take Me to Osaka

31


Wanted!

WAttention NINJA! Love Japan?

Share all about it with WAttention and get these awesome perks in the process!

to try out A chance vities s and acti workshop

meet A chance to and s with famou ople pe prestigious

WA

to e passes Backstag rformances d pe events an

ee to Travel for fr apan ver J spots all o

vites to the Premiere in d restaurant s an hottest cafe

AW

Join us right away

http://www.wattention.com/wattention-ninja


รับสมัครผูเรียนคอรสพิเศษ

ภาษาญี่ปุน

กุมภาพันธ-มีนาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติม TPAacademy

5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2259-9160 ตอ 1623, 1641-3 E-mail : jpschool2@tpa.or.th Website : www.tpa.or.th/slc

สหรับผู ไมมีพื้นฐาน

1. ภาษาญี่ปุนเพื่อเอาตัวรอดในประเทศญี่ปุน 2. ภาษาญี่ปุนเพื่อการทำงาน สหรับผูมีพื้นฐาน

1. ติวสอบ PAT ภาษาญี่ปุน 2. เรียนภาษาญี่ปุนจากเพลง 3. ภาษาญี่ปุนธุรกิจระดับกลาง 4. ลามภาษาญี่ปุน 5. แปลภาษาญี่ปุน 6. เตรียมสอบวัดระดับ N1-N4 7. เรียนภาษาญี่ปุนจากการตูน (Manga / Anime)


エ ピ ソ

07

Vachi Wang

AGGRETSUKO คาแรกเตอรใหมของ Sanrio ที่มากกวาความนารักคิข� Sanrio เปดตัว Aggretsuko ผานแชนแนล Youtube เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ป 2016 หลังจากเปดตัวในญี่ปุนเมื่อปกอนในชื่อ Agressive Retsuko โดยคาดหมายที่จะเจาะกลุมคนทํางานออฟฟ�ศ

ภาพจําเกี่ยวกับ Sanrio ของคุณคืออะไร? ตัวละครนารักคิขุแบบเจาเหมียว Hello Kitty ใช ไหม? แต‹รูŒ ไหมว‹า คาแรกเตอรการตูนล‹าสุดของ Sanrio ไม‹ไดŒน‹ารักอย‹างที่คุณคิด และใครบางคนที่ไดŒรูŒจักถึงขั้นอุทานว‹า “โคตรพังก!” ‘Aggretsuko’ คือชื่อของตัวละครตัวนั้น ขอบอกว‹า Sanrio กําหนดคาแรกเตอรของ Aggretsuko ไดŒโดนใจมาก ลอง อ‹านดูนะครับ ขŒอมูลระบุว‹า Aggretsuko เปšนแพนดŒาแดงสาวอายุ 25 ป‚ กรุปเลือด A ทํางานอยู‹ในตึกออฟฟศใจกลางกรุงโตเกียว ในแผนกบัญชีตามทีเ่ คยฝ˜น กิจวัตร ประจําวันของเธอเริม่ ตัง้ แต‹ตนื่ แต‹เชŒา แต‹งตัว และขึน้ รถไฟไปทํางานในช‹วงเวลา เร‹งด‹วนที่มีชาวออฟฟศอัดแน‹นเต็มขบวน เธอทํางานอยู‹ในสภาพแวดลŒอมแบบ โค-ตะ-ระ ออฟฟศ แต‹ไม‹รวŒู า‹ เพราะโชค รŒายหรือนี่คือชีวิตจริง เธอตŒองทํางานในสภาวะกดดัน โดนโบŒยงาน เช‹น ทุกครั้ง ที่เคลียรงานเสร็จ บอสของเธอก็จะยกงานใหม‹มากองบนโตะ “ฝากจัดการนี่ใหŒ ดŒวยนะ ขอบคุณ เธอนี่ช‹วยไดŒเยอะจริงๆ” หรือตŒองดูแลหัวหนŒางานหรือแขกผูŒใหญ‹ตอนงานเลี้ยง เพื่อนร‹วมงานที่ชอบ ก‹อกวนเวลางานยุ‹ง ฯลฯ อีกสารพัดป˜ญหาที่คนทํางานออฟฟศคนหนึ่งตŒองเจอ ถŒาทนไดŒ เธอก็จะเก็บอาการ แลŒวระบายความอัดอั้นผ‹านการดื่มเบียร (ดื่ม หนักและคอแข็งมาก) และเขŒารŒานคาราโอเกะ แปลงร‹างเปšนสาวเดธเมทัล รŒอง เพลงเฮฟวี่เมทัล ปล‹อยเสียงวŒากอันดุเดือน หลังเลิกงานเปšนประจําวนเวียนเช‹น นี้ทุกวัน แต‹ถŒาทนไม‹ไหว หรือไม‹ไหวจะไม‹ทน บางครั้งเธอก็เผลอปล‹อยร‹างและ รังสีอํามหิตนี้ใหŒเพื่อนร‹วมงานในออฟฟศไดŒเห็น นอกจาก Aggretsuko แลŒว ยังมีคาแรกเตอรแปลกๆ ที่อยู‹รอบตัวเธออย‹าง แกงเพือ่ นสนิทในออฟฟศ เช‹น Director Gorilla กอริลล‹าสาวหัวหนŒาแผนกการ ตลาดที่แต‹งตัวมีสไตลและมีจิตใจอ‹อนไหว พูดเรื่องในใจไม‹ค‹อยเก‹ง, Secretary Washimi นกเลขานุการประธานบริษัทมีฝ‚มือ แต‹เบื่อเวลาที่ประธานใชŒงานคน อื่น เปšนตŒน 34

© ‘13, ‘17 SANRIO CO.,LTD.

จากขŒอมูลขŒางตŒน คุณรูสŒ กึ ไหมว‹า Aggretsuko เปšนคาแรกเตอรทมี่ คี วามซับ ซŒอนและมีความเปšนมนุษยสูงมาก เมื่อเทียบกับคาแรกเตอรของ Sanrio ก‹อน หนŒานี้ สงสัยไหมว‹า ทําไมถึงเปšนเช‹นนั้น? หากสังเกตจะเห็นว‹า ระยะหลัง Sanrio เริม่ ครีเอทคาแรกเตอร ทีม่ คี วามแปลกเฉพาะตัว เช‹น Kirimichan หรือเนือ้ ปลาแซลม‹อน พรŒอมผองเพือ่ นทีเ่ ปšนเนือ้ ชนิดต‹างๆ และ Gudetama หรือไข‹ขี้ เกียจ ที่ไดŒรบั ความนิยมอย‹างมาก ส‹วนเหตุผลที่ Sanrio ครีเอทคาแรกเตอรทแี่ ปลกและซับซŒอนมาก ขึ้นนั้น เพราะช‹วยใหŒ Sanrio สามารถเขŒาถึงผูŒคนไดŒกวŒางขึ้นกว‹าเดิม ไม‹จํากัดแค‹ เฉพาะเด็กสาวที่ชอบตัวการตูนน‹ารักคิขุเหมือนในอดีต ไม‹นานมานี้ มีผลสํารวจจาก Y CHARTS (30 ก.ย. 2016) ระบุว‹า รายไดŒ ของ Sanrio อยู‹ที่ราว 612 ลŒานเหรียญฯ หรือมากถึง 21,566 ลŒานบาท! โดยรายไดŒหลักมาจากการจําหน‹ายสินคŒากว‹า 50,000 รายการในรŒาน Sanrio กว‹า 15,000 สาขาทั่วโลก รวมถึงการขายลิขสิทธิ์ตัวการตูนใหŒแบรนดต‹างๆ ส‹วนคาแรกเตอรที่ทํารายไดŒมากที่สุดตลอดกาล คือ Hello Kitty ซึ่งทําเงิน มากถึง 75% จากรายไดŒทั้งหมด หากนับตั้งแต‹คาแรกเตอร Hello Kitty ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในป‚ 1974 ที่มี ภาพลักษณเปšนหญิงสาวทีส่ ดใสและใจดี อบคุกŒ กีเ้ ก‹ง ชอบทานพายแอปเปลœ ทีแ่ ม‹ ทํา ชอบสะสมของน‹ารักๆ และชืน่ ชอบวิชาภาษาอังกฤษ ดนตรี และศิลปะ กระทัง่ เจŒากบเคโระ Keroppi, เพนกวิ้นจอมกวน Bad Badz Maru, สุนัขตัวกลม Pochacco ที่มีความสุขตลอดเวลา ไม‹เคยทุกข ฯลฯ จนมาถึง Aggretsuko ในป‚ 2016 ทีเ่ ปšนแพนดŒาแดงสาวออฟฟศทีม่ ชี วี ติ การ ทํางานที่แสนกดดัน เจอเพื่อนก‹อกวน เจŒานายโบŒยงาน จนตŒองระบายความอัด อั้นผ‹านการดื่มเบียร และรŒองเพลงเมทัล ตŒองบอกว‹า บริษัทที่ก‹อตั้งเมื่อป‚ 1960 อย‹าง Sanrio รูŒจักปรับตัว กลŒาหาญ ที่จะฉีกแนวทางเดิมๆ และมาไกลจริงๆ จนเราตŒองเขียนถึง Aggretsuko คาแรกเตอรตัวใหม‹นี้ในป‚ 2017

© ‘13, ‘17 SANRIO CO.,LTD.


โรงแรมซาราสะ ชินไซบาชิ 7 มีกาํ หนดจะเปด ใหบริการในเดือนมีนาคม 201

นิปปงบาชิ

ทําเลยอดเยีย่ มเหนือใคร สถานี Shinsaibashi

โรงแรมซาราสะ ชินไซบาชิ

ถนนช็อปปง ชินไซบาชิ

สถานี Nagahoribashi

สถานี Nippombashi คุโระมง อิจิบะ

โดตงโบริ

ถนนช็อปปง เซนนิจมิ าเอะ โดงุยาสึจิ สถานี Namba สวนนัมบะ

หองพักธีมนินจา

ทีน่ ที่ เี่ ดียว

โรงแรมซาราสะ นิปปงบาชิ เมืองเดนเดน

โรงแรมซาราสะ นิปปงบาชิ

ที่อยู: 3-6-6 นิปปงบาชิ, เขตนานิวะ, จังหวัดโอซากา วิธีเดินทาง: รถไฟใตดินสาย Sakaisuji, เดิน 7 นาทีจากสถานี Nippombashi บนเสน Kintesu Namba Line, เดิน 4 นาทีจากสถานี Namba บนเสน Nankai Electric Railway

แขกผูเ ขาพักจะไดพบกับภาพเขียนขนาดใหญรอตอนรับอยูใ นล็อบบี้ สามารถ เลือกหองพักประเภทตางๆ เชน หองซิงเกิล หองดับเบิล และหองทริปเปล จะจองหองพักธีมนินจาเพือ่ หาโอกาสสัมผัสใกลชดิ กับนินจาญีป่ นุ ครัง้ หนึง่ ใน ชีวติ ก็ไดเชนกัน

กรุณาจองหองไดที่เว็บไซตทางการของทางโรงแรม: http://www.sarasahotels.com


นานา เจแปน WAttention Thailand Vol.15  
นานา เจแปน WAttention Thailand Vol.15