Page 1

Tokyo - Taiwan - Singapore - Los Angeles - Malaysia - Paris - Hong Kong - Indonesia - Mexico - Australia

2018 Summer Issue พฤษภาคม - กรกฎาคม Vol.6 Issue 20 ISSN 2539-620X

Ç‹ÒàªÕÂϺÍÅ¡çʹءáŌǹРÁÒàÅ‹¹àͧÂÔè§Ê¹Ø¡ä»ãËÞ‹

©1994 OSAKA F.C.

ÅͧàÅ‹¹à« ໚¹¤ÃÑé§á ¡àǏ ʹءÁÒ¡àÅá Â!

ä»àªÕÂϿصºÍÅ ´ŒÇ¡ѹà¶ÍÐ!

ตามไปเลนกีฬากันที่โอซากา

กองบรรณาธิการพาตะลุยในแบบที่ไม‹เหมือนใคร

เกียวโตสเปเชียล x Kyoto Special “ยูกาตะ” ความงามที่ไม‹เคยตกยุค

อัพเดทงานเทศกาลสุดวิเศษในฤดูรŒอนที่จะมาถึง! WAttention Thailand นานาเจแปน facebook.com/wattentionth


r เ อ u า o ใ จ m ค r นรกั กฬ A r e d ี า n U @Under Armour 3F, Isetan

Sports Time !

G

NOS-ARMOUR H 1,,390 B

HeatGear® เนื้อผาที่ออกแบบเพื่อการ ระบายอากาศเปนพิเศษ พรอมทั้งควบคุมความ เย็นใหรางกาย จึงสามารถสวมใส ไดในทุกวัน ● ชวงใตวงแขนยืดหยุนชวยระบายอากาศ ● มี UPF 30+ ชวยปกปองผิวจากรังสีที่เปน อันตรายจากดวงอาทิตย ● การยืดแบบ 4 ทิศทางชวยใหสามารถ เคลื่อนที่ไดในทุกทิศทาง ● มีระบบมอยซเจอรทรานสปอรตเพื่อชวยขับ เหงื่อใหออกจากรางกาย ●

หากใครยั ง ลั ง เลกั บ การเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า กี ฬ า แลวละก็ ไมตองเปนกังวลไปเพราะฉบับนี้กอง บรรณาธิ ก ารของเราเอาใจคนรั ก กี ฬ าโดย เฉพาะ ตามไปรูจักกับแบรนดเสื้อผากีฬาอยาง Under Armour ที่เพิ่งมาเปดเคานเตอรกัน ณ หางสรรพสินคา Isetan ชั้น 3 จะรอชาทําไมตาม ไปรูจักสินคาจากแบรนดดังกันดีกวา

UA VITAL WOV 2,190 B

EN WAR

เนื้อผามีความนิ่ม นํ้าหนักเบา และมีความ ทนทาน ● ซับตาขายชวยระบายอากาศและใหความ สะดวกสบาย ● มีระบบมอยซเจอรทรานสปอรตเพื่อชวย ขับเหงื่อใหออกจากรางกาย ● กระเปาเสื้อเปนซับตาขาย ● โพลีเอสเตอร 10% ●

THREA DBOR SSC TW NE 1,390 B

หลวม สบายตอการสวมใส เนื้อผา Threadborne Siro สามารถยืดขยาย พรอมคืนกลับสูสภาพได ใหความรูสึกนุม สบายและมีประสิทธิภาพในการระบายอากาศไดดี ● ชวยการขับเหงื่อและแหงไดอยางรวดเร็ว ● เทคโนโลยีปองกันกลิ่นจะชวยปองกันการเติบโต ของจุลินทรียที่กอใหเกิดกลิ่น ● วัสดุทํามาจากเสนใยสังเคราะห ● ●

Charged Ligh tning Running Shoe s 4,690 B

e dborn Threa is 3 Fort 5,290 B

เนื้อผาแบบ Jacquard มีนํ้าหนักเบาและ ไรรอยตอ ● ตัดตอแบบเต็มรูปแบบเพื่อความสะดวก สบายที่มากยิ่งขึ้น ● Charged Cushioning® ชิ้นเดียววาง อยูดานลางใหความรูสึกเบาและ กระฉับกระเฉง ● มีแผนรองพื้นยางที่แข็งแรงครอบคลุม สามารถรองรับแรงกระแทกไดสูงเพื่อความ ทนทานที่มากขึ้นและมีนํ้าหนักนอยลง ● นํ้าหนัก: 8.45 ออนซ ●

Threadborne ทางดานบนมีคุณสมบัติในการชวยระบาย อากาศ เสริมโครงสราง สนับสนุนและเพิ่มความแข็งแกรงของ ทิศทาง ● ภายในใหความกระชับพอดี ● Molded Charged Cushioning® มีรูปแบบเรียบเพื่อให พอดีกับแตละคนสะดวกสบายในการสวมใส ● ชั้นรองพื้นหุมดวยซิลิโคนแบบ Dual มีฟองนํ้าบีบอัด เพื่อ ตอบสนองความทนทานตอการกระแทกและการคืนพลังงานที่ ดีที่สุด ● นํ้าหนัก: 9.45 ออนซ ●

.0

3 UA HUSTLE 2,390 B

● เทคโนโลยี UA Storm เคลือบตัวชิ้นสวนจึง สามารถทนตอนํ้าไดดี ● กันรอยขีดขวน ● สามารถใส MacBook Pro®ขนาด 15 นิ้วหรือ แล็ปท็อปขนาดเดียวกันได ● HeatGear® สายรัดไหลสามารถปรับได เพื่อ ความสบายเปนพิเศษ ● ขนาด: 9.3 "x 13.6" x 18.9 "(กวาง x ยาว x สูง)

2

วิธีการร่วมลุ้นของรางวัล

วิธกี ารร่วมสนุกสามารถติดตามร่วมลุน้ รับของรางวัลได้ท่ี @Wattenionth


暦 Koyomi May and June

こよみを楽しむ

IN HARMONY WITH THE SEASONS

Nyubai

นิวไบ

บรรยาย & ประสานงาน: ริเอโกะ อิโดะ / ช่างภาพ: ฮาจิเมะ วาตานาเบะ

ก อ นจะเข า สู  ช  ว งอากาศอบอ า วกลางฤดู รอน จะมีฤดูฝนที่เรียกวา “ทสึยุ” มาเยือนกอน วันแรกที่เริ่มตนฤดูฝนดังกลาวเรียกวา “นิวไบ” ระยะเวลาของฤดูฝนจะแตกตางกันไปตามแตละ ภูมิภาค แตฤดูอันเปยกชื้นที่อากาศแจมใสเพียง ไมกี่วันมักจะยาวนานประมาณหนึ่งเดือน ฤดู ฝนอั น น า หดหู  แ ละไร ชี วิ ต ชี ว าเป น แหล ง นํ้ า ที่ สํ า คั ญ ในการให กํ า เนิ ด ชี วิ ต สํ า หรั บ ผู  ที่ อ ยู  ใ น อุตสาหกรรมการเกษตร ตัวคันจิคําวา “ทสึยุ” มีความหมายวา “ฝน ตนบวย” ซึ่งในฤดูกาลนี้ผลบวยจะสุกงอมและ เปนหนาของบวยตามชื่อ ระหวางฤดูกาลอัน เป ย กชื้ น ที่ เ อื้ อ อํ า นวยให เชื้ อ ราเติ บ โตและร า ง

文とスタイリング:井戸理恵子、 写真:渡辺肇

การมนุษยเจ็บปวยไดงายนั้น ผลบวยถือเปนตัว ยาสําคัญที่จะชวยเสริมสรางความแข็งแรงใหแก สุขภาพรางกาย เรากินผลบวยแบบดิบๆ ไมได แตเปนที่รูกันวา หลังผานการแปรรูปแลว ผลบวย จะชวยใหเราหลีกเลี่ยง “พิษสามอยาง” ไดอยาง มีประสิทธิผล มิหนําซํ้ายังมีคุณสมบัติในการเปน ยาสูงอีกดวย ผูคนรับประทานบวยมาตั้งแตสมัย โบราณเพื่อขจัดพิษจากอาหาร พิษจากนํ้า และ พิษในโลหิต จึงเปนการรับประทานเพื่อปองกัน อาหารเปนพิษ นํ้าเปนพิษ และขจัดสิ่งสกปรก ออกจากโลหิต ดวยเหตุนี้จึงมีการคิดคนวิธีรับ ประทานบวยขึ้นมามากมาย ไดแก อุเมะโบชิ หรือบวยดอง มิโซะบดใสบวย นํ้าสมสายชูใสบวย และบวยตมรสหวาน

เมื่อเร็วๆ นี้ไดมีการพิสูจนวา บวยดองชวย บรรเทาอาการอาหารเปนพิษ สรางแบคทีเรีย และมีสารกําจัดอนุมูลอิสระ ทําใหเราเห็นถึง ภูมิปญญาของบรรพบุรุษในสมัยกอน

ริเอโกะ อิโดะ

จบการศึกษาจาก Kokugakuin University เปนนักวิจยั เกีย่ วกับ ขนบธรรมเนียมและภูมปิ ญ  ญาญีป่ นุ สมัยโบราณ ทําการวิเคราะห ทางเทคนิคเกีย่ วกับขอคนพบตางๆ เพือ่ ปรับใชกบั วิถชี วี ติ ยุคใหม ปจจุบนั เปนอาจารยสอนอยูท ี่ Tama Art University

3


ออกทริปไปรูจักกับ

“ยะมะงะตะ”

ี่เคย!

กวาท ก ึ ล ง ล บ บ แ

เที�ยวเมืองใหญ่ในญี�ปุ่น ใครๆ ก็ไปได้ แต่จะดีแค่ไหน ถ้าได้มีโอกาสไปนอนค้างคืนที� Minshoku หรือบ้านพักของผูค้ นในเมืองนั�นจริงๆ ได้เห็นชีวติ ประจําวันของผูค้ นท้องถิ�น ได้รบั ประทานอาหารคํา� ร่วมกัน พูดคุยทําความรูจ้ กั กัน และยังมีกิจกรรมสนุ กๆ มากมาย ให้ได้ทาํ ตลอดทั�งปี

Summer

ทําซะซะดังโงะ – แป้งโมจิสอดไส้ถวั � แดง ทอดห่อด้วยใบไผ่ ขนมหวานแบบญี�ปุ่น ดั�งเดิมแท้ๆ โดยมีเจ้าของบ้านฟาร์มสเตย์ คอยสอนแต่ละขั�นตอนอย่างใกล้ชิดตั�งแต่เริ�ม ไปจนจบ พร้อมชิมผลงานจากฝี มือของตัว เองคูก่ บั นํ�าชาอุ่นๆ

Autumn ลงมือเกี�ยวข้าวด้วยสองมือ - การเกี�ยวข้าวโดยใช้ คามะ (อุปกรณ์คล้ายเคียวของไทย) ถึงแม้วา่ ในฤดู ใบไม้ร่วงที�ยะมะงะตะ อากาศจะเย็นกําลังสบาย กิจกรรมออกกําลังเล็กๆ แบบนี� ก็เรียกเหงื�อได้เยอะที เดียว

Minshuku

IRORI MINSHUKU 999-0436 Iide Town Iwakura, Nishiokitama-gun, Yamagata Prefecture, Japan เว็บไซต์: iide-irori.com จองทริปท่องเที� ยวฟาร์มสเตย์: info@iikanjini.com 4

NOKA MINSHUKU IKARASHI MAIN HOUSE 999-0432, 89 Shirakawa, Iide-machi, Nishiokitama-gun, Yamagata Prefecture, Japan โทร. +81 238-77-2088 เว็บไซต์: www.iikanjini.com/tomaru/ ข้อมูลเพิ� มเติม สแกน QR Code

Winter

ฤดูหนาวเป็ นฤดูของการพักผ่อนและเล่น สนุกกับหิมะ - จะนอนพักผ่อนด้วยการ สอดขาเข้าไปในโต๊ะโคทัตสึจนลืมเวลาเลย ตลอดทั�งวัน หรือจะรอให้ถึงยามคํา� คืน จุด เทียนเล่มเล็กบนรั�วหิมะที�ประดับประดาให้ บ้า นพัก หลัง น้ อ ยกลายเป็ นเทศกาลหิ ม ะ แบบส่ ว นตั ว สํ า หรั บ คุ ณ และครอบครั ว เท่านั�นก็ยอ่ มได้

ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ ¤×Í¡ÒÃä´Œ ÍÍ¡ä»·íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¼ÙŒ¤¹ãËÁ‹æ ¹ÕèáËÅлÃÐʺ¡Òó¤ÃÑé§Ë¹Öè§ã¹ ªÕÇÔµ·Õ赌ͧÅͧãˌ䴌 ! ขอขอบคุณ H.I.S Travel Japan


Vol.6 ISSUE 20

Summer Issue

ตามไปเลนกีฬา พรอมตะลุยโอซากาในแบบฉบับกองบรรณาธ�การ พรอมอัพเดทงานเทศกาลสุดว�เศษในฤดูรอนที่จะมาถึง! 06 ตามไปเลนกีฬากันที่โอซากา

กองบรรณาธ�การพาตะลุยในแบบที่ไมเหมือนใคร

13 “ยูกาตะ” ความงามที่ไมเคยตกยุคสำหรับฤดูรอน อัพเดทงานเทศกาลสุดว�เศษในฤดูรอนที่จะมาถึง!

18 เกียวโตสเปเช�ยล x Kyoto Special 10 กิจกรรมที่นาลองทำในเกียวโต เกียวโตพาวเวอรสปอต ของฝากสำหรับคุณ

26 ลองไปเยือนเมือง Azumino ที่ช�นชู 28 มา พิช�ตภูเขาไฟฟูจ�

และโอบกอดธรรมชาติกันเถอะ

คอลัมนประจำ 03 • In Harmony with the Season 34 • นั่งเมาธ เลาญี่ปุนกับเรโกะ

WAttention (Thailand) Co., Ltd. 1 Glas Haus Building 12FL., Soi Sukhumvit 25, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110 Tel: (66) 02-2618182 Fex: (66) 02-2618183

Piengrawin Pimsri

WAttention Co., Ltd. Yasuko Suzuki WAttention Co., Ltd. (Japan) WAon Pte Ltd (Singapore)

Japan Page

WAttention

Aki Tsujimura Akina Suzuki

Co-ordinator Co-ordinator

WAttention Co., Ltd.

Nouaki Tanaka, Kenji Sugasawa, JNTO

5


ล เ ป ไ ม า ต S SPORT Íѹ´Ñºáá...

仪Á¡ÒÃᢋ§¿ØµºÍÅ ¡Ñ¹àÅÂ!

กันที่ O S A พ้ อยท์ของการชม

สัมผัสบรรยากาศเรารอนในสเตเดียม

ไกดพาทัวรโอซากŒา อากินะ มาดู ก ารแข ง ขั น ฟุ ต บอลที่ ญี่ ปุ  น กั น คา ทั้งสนุก อาหารอรอย ของขายเต็ม ไปหมดเลย แถมอากาศดีสุดๆ มาดู กันเยอะๆนะคา มาสรางประสบการณ ใหมๆ ไปดวยกันนะคะ !

ในการแข‹งขันฟุตบอลนัน้ ปกติจะมีนกั กีฬายืนอยูใ‹ น สนามไดŒครัง้ ละ 11 คนและผูทŒ ถี่ กู เรียกว‹านักกีฬาคนที่ 12 ก็คอื "กองเชียร" นัน่ เอง หากไม‹อยูท‹ นี่ นั่ เราก็จะไม‹ อาจสัมผัสไดŒวา‹ ความฮึกเหิมจากทีน่ งั่ ผูชŒ มซึง่ คอย เชียรการแข‹งขันของนักกีฬาเปšนอย‹างไร แมŒจะสือ่ สาร กันดŒวยคําพูดไม‹เขŒาใจ แต‹แค‹ปรบมือไป พรŒอมกันก็ชว‹ ยสรŒางความรูสŒ กึ เปšน อันหนึง่ อันเดียวกันแลŒว!

อิม่ หนํากับอาหารเลิศรสในสเตเดียม

กองทัพตŒองเดินดŒวยทŒอง ในแต‹ละสเตเดียมจะตŒองมี ของกินทีเ่ รียกว‹า "อาหารขึน้ ชือ่ " เพราะฉะนัน้ ขอ เชิญสําราญกับอาหารการกินนอกเหนือจากการ รับชมการแข‹งขันไดŒเลย มีราŒ นอาหารแผงลอยตัง้ เรียงรายใหŒเลือกรับประทานดŒวย

คนหานักกีฬาที่ชอบ

ถŒาเราไดŒเจอคนทีช่ อบ เราก็จะไดŒใชŒเวลาอย‹าง เพลิดเพลินทุกวัน ฉะนัน้ ถŒาเราหานักกีฬาทีเ่ ราชอบ เจอ ความสนใจในกีฬาฟุตบอลของเราก็จะพุง‹ ขึน้ มาทันที จะชืน่ ชอบเพราะหนŒาตาหรือสไตลการเล‹น ก็ไดŒทงั้ นัน้ ก‹อนอืน่ มาจําชือ่ นักกีฬาทีถ่ กู ใจกันใหŒไดŒ ก‹อนเลยดีกว‹า

CEREZO OSAKA ทีมระดับสุดยอดในเจลีก! และพลังเชียรจากแฟนๆ

©1994 OSAKA F.C.

ก่อตัง� สโมสรเมือ� ปี 1957 และในปี 2017 ก็ได้คว้าแชมป์ เป็ นครัง� แรกตามทีป� รารถนา ชือ� ของ ทีมนั�นมาจากภาษาสเปน มีความหมายว่า "ดอกซากุระ" ซึง� ดอกไม้ประจําเมืองของโอซาก้าก็คอื ซากุระนัน� เอง โดยทีมนี� มีความมุง่ หวังว่าอยากเป็ นทีมตัวแทนของเมืองโอซาก้าและประเทศญีป� นุ่ (ดังนั�นเครือ� งแบบของทีมจึงเป็ นสีชมพู) จุดเด่นของทีมนี� คือ ความใกล้ชดิ ระหว่างนักกีฬากับ แฟนๆ เพราะนอกจากในสนามแข่งแล้ว ยังมีการจัดช่วงเวลาเพือ� กระชับความสัมพันธ์เป็ น ประจําทุกครัง� (นอกเหนือจากวันก่อนวันแข่ง) อย่างเช่น หลัง เสร็จจากการฝึ กซ้อมตามปกติ ก็จะมีการแจกลายเซ็นหรือถ่าย รูปกับแฟนๆ โอกาสทีจ� ะสัมผัสนักกีฬารวมถึงทีมชาติญปี� นุ่ อย่างใกล้ชดิ กําลังรอทุกท่านอยู!่

¡Í§àªÕÂÏ ÍѹÌ͹áç!

Yanmar Stadium Nagai & Kincho Stadium INFO

1-1 Nagaikoen, Higashisumiyoshi-ku, Osaka-shi เดิน 5 นาที จากสถานี Nagai รถไฟใตŒดินสาย Midosuji http://eng.cerezo.jp/ (ภาษาอังกฤษ)

กองเชียรพากันตื่นเตŒนกับยามากูชิ ผูŒ ไดŒรับตําแหน‹งกัปตันทีมตั้งแต‹ป‚นี้ และมีสไตลการเล‹นเชิงรุก

ภาพถ‹ายจากดŒานหลังที่นั่งผูŒชมก‹อนเริ่มการแข‹งขัน ผูŒ ใหŒการสนับสนุนมารวมตัวกันและซักซŒอมเพลงเชียร นักกีฬา การต‹อสูŒเริ่มตŒนขึ้นตั้งแต‹ก‹อนการแข‹งแลŒว 6

เชาววัตนเริ่มสังกัดทีม Cerezo Osaka เปš น ระยะเวลาจํ า กั ด ตั้ ง แต‹ เ ดื อ น กุมภาพันธของป‚นี้ อ‹านบทสัมภาษณ พิเศษไดŒที่ หนŒา12


ลนกีฬา

KA

คิดไหมว‹าเวลาพูดถึงโอซากŒา เราจะพูดถึงกันแค‹ USJ! ทาโกะยากิ! แลŒวก็โดทงโบริ!…? อันที่จริงแลŒว โอซากŒาเปšนเมืองที่เต็มไปดŒวยกีฬาต‹างๆ มีตั้งแต‹การแข‹งขันระดับแนวหนŒาของโลกใหŒ ไดŒรับชม ไปจนถึงสถานที่ใหŒเปดประสบการณลองเล‹นดŒวยตัวเอง มา "รับชม สัมผัส และเปดประสบการณ" กับโอซากŒาที่พวกเรายังไม‹รูŒจักผ‹าน "กีฬา" กันดีกว‹า! รับรองว‹าจะเปšนการท‹องเที่ยวที่ตราตรึงในจิตใจยิ่งกว‹าที่แลŒวมาอย‹างแน‹นอน

Œ Î à Œ Î à àÎé

ซือ้ สินคาเพือ่ เพิม่ อรรถรสในการชม

การเขŒาถึงบรรยากาศโดยเริ่มตั้งแต‹การเปลี่ยนรูป ลักษณกเ็ ปšนความสนุกอย‹างหนึง่ หŒาม พลาดการ แวะชมบูธจําหน‹ายสินคŒาต‹างๆ นานา ของแต‹ละทีม…ไม‹ว‹าจะเปšนเครื่อง แบบ ผŒาขนหนู หรือสติก๊ เกอร

อยาลืมทาทายกับสปอรตบาร

เอกลักษณของทีมฟุตบอลของญีป่ น†ุ ก็คอื หลังการ แข‹งจะตŒองมีสถานทีใ่ หŒไปรวมตัวกันใกลŒๆ กับสนาม แข‹ง จะไปเยีย่ มเยือนทัง้ ในเครือ่ งแบบก็ไม‹แปลก ประหลาดแต‹อย‹างใด จะกลายเปšนว‹าทีมงานใหŒการ ตŒอนรับอย‹างอบอุน‹ เสียดŒวยซํา้ นอกจากวันแข‹งก็มี กีฬาใหŒรบั ชมดŒวย

ÁÕâÍ¡ÒÊä´Œà¨Í ¹Ñ¡àµÐËÅÒ·ÕèàÅÂ

รŒานอาหารแผงลอยรอบสเตเดียมตั้ง เรียงราย เนืองแน‹นไปดŒวยผูŒคนทั้งก‹อน และหลังแข‹ง

อาหารเลิศรสในสเตเดียม (สึตะกูร) มีใหŒลิ้มลองผ‹าน รŒานอาหารชื่อดังที่ตั้งอยู‹เรียงราย ไม‹ว‹าจะเปšน "ขŒาวหนŒา เนื้อย‹าง" หรือว‹า "Takoyaki Doraku WAKANA"

รับชมการฝƒกซŒอมไดŒอย‹างอิสระ ยิ่งไปกว‹านั้น เสน‹หขŒอ สําคัญที่สุดก็คือ การเปดโอกาสใหŒแฟนๆ ไดŒขอลายเซ็น หรือถ‹ายรูปกับนักกีฬาอย‹างใกลŒชิดนั่นเอง

พิเศษ! สําหรับผูอาน WAttention

Maishima Ground INFO

1-2-25 Hokukoryokuchi, Konohana-ku, Osaka-shi ลงรถบัสสาย Cosmo Dream Line จากสถานี Cosmosquare ซึง่ เปšนสถานีของรถไฟใตŒดนิ สาย Chuo และสาย Nanko Port Town Line จากนัน้ ลงป‡าย "Cerezo Sport Park Maishima" *ปกติการฝƒกซŒอมจะเริม่ ตัง้ แต‹เวลา 9:30 ใชŒเวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง https://www.cerezo.jp/teams/top/training/

Girl Cerezo Osaka Official" ow inb "Tacoyaki Ra äÍ´ÍÅÊÒǨҡâÍ«Ò¡ŒÒ

Í‹ÒÅ×Áä»ÅͧªÔÁ "ÊֵСÙÏ" ¡Ñ¹ãˌ䴌!

¡àç ªÕÂ÷ ÁÕ Ò‹ § "Kadoaykaa" ´ÇŒ  ÃÒŒ ¹à¹Í×é eÂre C zo Õ O¨sҡʹÒÁᢧ‹ ¡¶ç §Ö à´¹Ô 10 ¹Ò·

★ Yanmar Stadium Nagai

ตั๋วที่นั่งอิสระสําหรับโฮมสปอนเซอร ฟรี (ราคาตั๋วในวันจริง ผูŒใหญ‹: 2,700 เยน, นักเรียนประถม-มัธยมตŒน: 1,000 เยน) ★ Kincho Stadium ตั๋วที่นั่งแบ็กโฮม ประเภท 6 (ราคาตั๋วในวันจริง ผูŒใหญ‹: 2,700 เยน, นักเรียนประถม-มัธยมตŒน: 1,000 เยน) หมายเหตุ: หากตัว๋ ดังกล‹าวจําหน‹ายหมด จะไม‹สามารถเขŒาชมไดŒ ● วิธีรับตั๋วฟรี ถ‹ายภาพบทความนี้ดŒวยโทรศัพทมือถือ ไปที่สนามแข‹ง แลŒวอัพภาพถ‹าย สเตเดียมขึ้นโซเชียลเน็ตเวิรก (#Cerezo Osaka) แสดงหนŒาจอใหŒ ประชาสัมพันธดู ไดŒตั๋วฟรี ※ดูตารางการแข‹งไดŒที่ http://eng.cerezo.jp/ (ภาษาอังกฤษ) ※จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม การแข‹งขันในบŒานกับทีม Vissel Kobe

ขอมูลการแขงขันที่แนะนํา ยังมีการจัดแข‹งขันในประเทศอีกมากมาย!

สาวๆ ก็หลงใหลทีม Cerezo Osaka เหมือน กัน! แมŒ ไม‹รูŒกติกาของกีฬาฟุตบอลก็มีอะไร ใหŒสนุกไดŒ

รŒานนี้ตั้งอยู‹ใกลŒกับสนามแข‹ง วันไหนมีแข‹ง พนักงาน ทุกคนจะสวมเครื่องแบบของทีม Cerezo Osaka อย‹างไม‹ขาดตกบกพร‹อง บรรยากาศเปšนกันเองทําใหŒ รŒานนี้มีชื่อเสียง แค‹มีจุดร‹วมคือเปšนแฟนทีม Cerezo ก็ สนิทสนมกับทุกคนไดŒแลŒว

22 กรกฎาคม 2018 (อาทิตย) เวลา: 19:00 น. คิกออฟ @Yanmar Stadium Nagai 2018 Meiji Yasuda Life Insurance J1 League ครั้งที่ 17 VS Urawa Red Diamonds สําหรับการเลือกที่นั่ง นา สามารถสํารองบัตรไดลวงห 7


GAMBA OSAKA เปšนสนามแข‹งที่มองเห็นไดŒจาก Red Horse Osaka Wheel ที่ EXPO CITY ซึ่งอยู‹ขŒางสนามแข‹ง

สนามแข‹งฟุตบอลอันน‹าตื่นตาตื่นใจ! หนึ� งในทีมที�มีชื�อเสียงในเจลีกอย่าง GAMBA OSAKA ได้เข้าร่วมอยูใ่ นเจลีกตั�งแต่ เจลีกเริ�มเปิ ดตัว ซึ�งคําว่า "กัมบะ (GAMBA)" เป็ นภาษาอิตาลี มีความหมายว่า "เท้า" ชื�อนี� มีความหมายว่า จะมุง่ มัน� เป็ นทีมที�แข็งแกร่งและเรียบง่ายโดยใช้ "เท้า" และจะพยายาม(กัมบะรุ)คว้าชัยชนะด้วยความมีน�ําหนึ� งใจเดียวกันของทีม ไม่วา่ จะตกอยูใ่ นสถานการณ์ใดก็จะพยายามพิชิตชัยชนะ และมุง่ สู่การเป็ นสโมสร ฟุตบอลอันดับหนึ� งของญี�ปุ่นและโลก สนามฟุตบอลที�สงั กัดมีชื�อว่า "Panasonic Stadium Suita" เป็ นสนามแข่งสําหรับกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะ เนื� องจากไม่มีลู่ สําหรับแข่งกรีฑาอย่างที�สนามแข่งทัว� ไปมี การได้รบั ชมฟุตบอลในระยะใกล้กว่าที� อื�นจึงเป็ นเสน่ หข์ องที�นี� สโลแกนของทีมในปี นี� ก็คือ "การชิงกลับมา" โดยทีมจะมุง่ มัน� ท้าทายต่อไปเพื�อคว้าตําแหน่ งราชันย์ INFO

Panasonic Stadium Suita

3-3 Senribanpakukoen, Suita-shi, Osaka-fu Osaka Monorail ลงที่สถานี Bapakukinenkoen เดิน 15 นาที จากสถานี http://www.gamba-osaka.net/en/(ภาษาอังกฤษ)

ä´ŒÂÔ¹àÊÕ§¹Ñ¡¡ÕÌÒ ã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹!

ในสเตเดียมมี Museum Shop ดŒวย

เสียงเชียรจากแฟนๆ พุ‹งถึงจุดพีคตั้งแต‹ ก‹อนเริ่มการแข‹งขัน

มี GAMBA OSAKA! นท แฟ น ปš ่ เ ที ั ก ู ‹ ร  ค ษณ ภา ม สั บุก

คุณคุโรดะ (ขวา) หลังเริ่มเปšนแฟนทีม GAMBA ก็เริ่ม เล‹นฟุตบอลเองดŒวยค‹ะ! เสน‹หของทีม GAMBA OSAKA ก็คือมีนักกีฬาเท‹ๆ หลายคนเลย สเตเดียมก็มองเห็นง‹าย และไดŒใกลŒชิดกับนักกีฬา ระหว‹างแข‹งก็ เลยไดŒยินเสียงนักกีฬาดŒวยค‹ะ เรามา คŒนหานักกีฬาเท‹ๆ และเชียรพวกเขาไป ดŒวยกันเถอะค‹ะ!

คุณสึจโิ มโตะ (ซาย) เปšนแฟนทีมนีม้ าไดŒ 26 ป‚แลŒว โดยเปšนแฟนตัง้ แต‹ เจลีกเริม่ เปดม‹าน เสน‹หข องทีม GAMBA OSAKA ก็คอื การเล‹นฟุตบอลแบบบุกและการ มองโลกในแง‹บวกครับ! ฟุตบอลเปšนกีฬาทีโ่ ด‹ง ดังไปทัว่ โลก ทุกคนไดŒสนุกไปดŒวยกันโดยขŒาม กําแพงภาษาแบบนี้ เปšนเรือ่ งทีส่ ดุ ยอดไปเลย ครับ! นักกีฬาทีผ่ มเชียรทสี่ ดุ คือนักเตะอิชมิ ารุ หมายเลข 17 (อดีตนักเตะทีมชาติ คาดกันว‹าน‹า จะไดŒสบื ทอดนักกีฬาเอ็นโด)

พิเศษ! สําหรับผูอาน WAttention ★ Blu SPAZIO (รŒานขายสินคŒาของทีมกัมบะ) เพียงโชว

นิตยสารของเราก็รับไปเลย "พวงกุญแจทีมกัมบะโอซากŒา" ระยะเวลา: ตั้งแต‹เดือนพฤษภาคม 2018 จบจนฤดูกาล แข‹งขันเจลีก (เดือนธันวาคม 2018)

ขอมูลการแขงขันที่แนะนํา ★ 15 สิงหาคม (พุธ) VS Hokkaido Consadole Sapporo

(นักเตะชนาธิป)

★ 30 กันยายน (ยังไม‹กําหนดวันแน‹นอน) VS Sanfrecce

Hiroshima (นักเตะธีรศิลปŠ)

8

K CHE C

¡ç ᤋÁÒ·ÕèʹÒÁááÅ¢‹§ŒÇ! ÃÙŒÊÖ¡µ×è¹àµŒ¹

!

รับชมกีฬาที่บาร!

HUB BRITISH PUB ผูใ้ ห้การสนับสนุ นจะแบ่งกันปั กหลักอยูท่ ี� "HUB BRITISH PUB" คนละ สาขากัน โดยแฟนๆ ทีม GAMBA OSAKA จะปั กหลักที� HUB สาขา Umeda Chayamachi ส่วนแฟนๆ ทีม Cerezo Osaka จะปั กหลักที�สาขา Shinsaibashi ที�นี�เหมาะเหม็งสําหรับการรับชมการแข่งขัน! ลองแวบ มาดูวฒ ั นธรรมสปอร์ตบาร์ของญี�ปุ่นกันให้ได้ ■ สําหรับเชียร์ทีม GAMBA OSAKA: HUB สาขา Umeda Chayamachi https://www.pub-hub.com/index.php/shop/detail/49 ■ สําหรับเชียร์ทีม Cerezo Osaka: HUB สาขา Shinsaibashi https://www.pub-hub.com/index.php/shop/detail/50


t Power Sp¡oŒÒ ã¹âÍ«Ò

Expo Commemoration Park ไม‹ เ คยรู Œ ม าก‹ อ นเลยว‹ า ในโอซากŒ า จะมี ส ถานที่ เงียบสงบและเต็มไปดŒวยตŒนไมŒเขียวขจีแบบนี้ดŒวย เปšนอาณาบริเวณที่ทําใหŒจิตใจรูŒสึกสงบจริงๆ! ใน สวนมีบ‹อนํ้ารŒอนสําหรับแช‹เทŒาดŒวย ช‹วยคลาย ความเหนื่อยลŒาจากการเดินทางไดŒดีเยี่ยมไปเลย (กองบรรณาธิการ)

á¹Ð¹íÒ Œä´Œ! µŒÍ§ä»ãË

INFO

Natural and Cultural Park 9:30-17:00 น. (เปดใหŒเขŒาสวนไดŒถึงเวลา 16:30 น.) ¥ ผูŒใหญ‹ 250 เยน, เด็ก 70 เยน http://www.expo70-park.jp/languages/english/ (ภาษาอังกฤษ)

โปเตริโกะขึ้นจากเตารอนๆ "Calbee+"

สัญลักษณของ Expo Commermoration Park ก็ คือ "Tower of the Sun" เริ่มเปดใหŒรับชมตั้งแต‹เดือน มีนาคมป‚นี้

การเขาชมจําเปนตองจองลวงหนา

"NIFREL" พิพิธภัณฑของสิ่งมีชีวิต

แบ่งเป็ น 7 โซน เช่น สี เทคนิค และรูปร่าง โดยมีธมี คือ "เพือ� ให้ได้สมั ผัสความอ่อนไหว" อาณา บริเวณอันมีสไตล์ทหี� ลอมรวมพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น�าํ สวนสัตว์ และพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะเข้าด้วยกันนั�น ช่างมี ความเป็ นศิลปะในตัวของมันเอง นอกจากนี� ยังมีพนื� ทีใ� ห้สงั เกตสิงสาราสัตว์อย่างใกล้ชดิ ยกเว้นปลา สามารถเพลิดเพลินได้ทง�ั เด็กและผูใ้ หญ่

ถวยละ 310 เยน เป็ นร้านแบรนด์ Calbee ที�ผลิต "จาการิโกะ" ซึ�งได้รบั ความนิ ยมสูงทั�งในญี�ปุ่นและไทย นอกจากโปเตริโกะที�ทาํ เสร็จใหม่รอ้ นๆ ยังมีจาํ หน่ ายสินค้าที�เกี�ยวข้อง อย่าง เครื�องเขียนและพวงกุญแจอีกด้วย https://www.calbee.com/

Country Ma'am Factory

150 เยน

‹ ¢Í§ Áæ ¤¡Ø ¡ÍÕé ºàÊÃM¨çaãË ËÒÃºÑ m 'a Country ©¾Òз¹Õè àÕè ·Ò‹ ¹¹Ñé ! »Ãзҹä´àŒ

เป็ นร้านขนมที�หาซื� อขนมต่างๆ ที�ทาํ สดใหม่ของ Country Ma'am ได้ ไม่วา่ จะเป็ นคุกกี� หรือชีสเค้กที�อบเสร็จใหม่ๆ หรือชูครีมที�ใส่คุกกี� ของ Country Ma'am ที�หกั เป็ นชิ� นเล็ก ชิ� นน้อยผสมเข้าไปในครีม

àË繡ѹ´ÑéÁâ´´à´‹¹à»¹š ¤ŒÒ ÊÑÞÅѡɳË¹ŒÒÈٹ¡ÒÃ

INFO

!

อยูขางสเตเดียมเลย

10:00-20:00 น. ผูŒใหญ‹ 1,900 เยน, เด็ก (ประถม-มัธยมตŒน) 1,000 เยน, เด็กเล็ก (ตัง้ แต‹ 3 ขวบขึน้ ไป) 600 เยน http://www.nifrel.jp/en/ (ภาษาอังกฤษ)

EXPOCITY ศูนยการคŒายุคอนาคตที่เลื่องลือ

©SOTSU・SUNRISE

ที�นี�ไม่ได้เป็ นเพียงศูนย์การค้า แต่เป็ น "EXPOCITY" ที�สามารถเรียนรู ้ เปิ ดประสบการณ์ และ ค้นพบสิ�งต่างๆ บริเวณอันกว้างขวางเต็มไปด้วยความบันเทิงหลากหลาย เป็ นต้นว่า พิพิธภัณฑ์ โรงงานทําขนม ร้านขายของกระจุกกระจิก โซนร้านอาหาร และชิงช้าสวรรค์ รับ ประกันได้เลยว่าจะกระตุน้ ประสาทสัมผัสทั�งห้าของผูค้ นตั�งแต่เด็กจนถึงผูใ้ หญ่ log/ om/b ขอเชิญมาสัมผัส "ความบันเทิงแบบญี�ปุ่น" ที�ศนู ย์การค้าแห่งนี� nline.c eya-o © kin อั น เป็ นที� เ ลื� อ งลื อ มาตั� ง แต่ เ ปิ ดทํ า การในปี 2015 INFO

เดินประมาณ 2 นาที จาก Expo Commemoration Park 10:00-21:00 น. https://www.mitsui-shoppingpark.com/lalaport/expocity/en 9


ROUND1

ÍҡԹоÂÒÂÒÁ ·Ã§µÑÇÊØ´ªÕÇÔµ (à˧×èÍᵡ)

เที่ยวเล‹นไดŒตลอด 24 ชั่วโมง!

"ROUND1" เป็ นศูนย์สนั ทนาการในร่มที�รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ตั�งแต่กีฬาจนถึงความบันเทิงเพื�อผ่อน คลายมารวมไว้ในที�เดียว เช่น การตีลกู เบสบอล การเล่นปิ งปอง ไปจนถึงคาราโอเกะ ในบรรดานั�นมี "Spo-cha" ให้ได้ลองสัมผัสกีฬาหลากหลายประเภท โดยแบ่งออกเป็ น 4 พื� นที�ดว้ ยกัน อีกทั�งยังมีโซน ทŒาทายกับโรลเลอร "Sport Court Area" สําหรับเพลิดเพลินกับฟุตบอล เทนนิ ส หรือแคชบอล โซน "Active Area" ให้ได้ สเก็ตและเซกเวย สนุ กกับโรดิโอหรือโรลเลอร์สเก็ต โซน "Amusement Area" ที�มีเครื�องเกมราว 120 ประเภทตั�งเรียง ราย และโซน "Kid's Area" ให้เด็กๆได้สนุ กสนาน ทุกอย่างนี� เล่นได้เต็มที� สามารถเลือกคอร์สฟรีไทม์, 3 ชัว� โมง หรือว่า 90 นาทีตามความต้องการ INFO

เปดใหŒบริการ 16 สาขาในจังหวัดโอซากŒา! ※ ลักษณะของสถานที่จะแตกต‹างกันไปตามแต‹ละสาขา สาขา Shinsaibashi, สาขา Umeda และสาขา Sennichimae แท็บเล็ตมีภาษาไทยรองรับ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.round1.co.jp

Ъ‹Ç ¡ÒõÕàºÊºÍÃŨÕ´¨ ठ¤ÅÒ¤ÇÒÁ íÒÇѹ!?Ò¡ ªÕÇÔµ»ÃШ

¡à¡çµäº¤! /

Œ͹¡ÅѺ໚¹à´ç¡áÅÐàµçÁÍÔèÁ¡Ñº¡ÒâÕè¾çÍ

[Amusement Area] มีเกมที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวใหŒเล‹นไดŒทุก อย‹างตามความตŒองการ ไม‹ว‹าจะเปšนเกมแข‹ง รถ เกมดนตรี หรือยูโฟแคชเชอรสําหรับคีบ ขนมขนาดใหญ‹ยักษ! มาเล‹นกันใหŒเต็มอิ่มจน ลืมเวลาไปเลยดีกว‹า

ÍÒ³Ò¨ ¤ÇÒÁ½¹˜ ÊÒí ¡Ñ ËÃÃá輄 §‹ µÇÑ ¹ÍŒ ·§Ñé ËÅÒÂà´¡ç !

[Kid's Area] เต็มไปดŒวยของเล‹นใหŒเด็กๆ ไดŒเล‹นกันอย‹างหนําใจ เช‹น ของเล‹น หมุนๆ กีฬา บ‹อลูกบอล และหŒองปารตี้! เสน‹หของ Spo-cha อยู‹ ที่มีกิจกรรมใหŒครอบครัวสนุกร‹วมกัน

มี "บับเบิ้ลซอกเกอร" ที่นอรเวยเปšนผูŒคิดคŒนใหŒลองเล‹น ดŒวย! ถึงจะชนกันจนหกลŒมก็ไม‹เจ็บ ต‹อใหŒเปšนมือใหม‹ก็เล‹น ไดŒอย‹างปลอดภัย มาลองเล‹นกีฬาชนิดใหม‹ที่ไม‹มีใน ประเทศไทยดูดีกว‹า!

ÁÕÂÙâ¿á¤ ´ÙÊÔæ! ª ¹‹Òµ×è¹àµàªÍÏàµçÁä»ËÁ´ Œ¹¨Ñ§àÅÂ~ !

¹Á×ÍáÅŒÇ! /

ä´Œ¢ŒÒÇà¡ÃÕº¡ØŒ§ÍѹÂѡɏÁÒäÇŒã

มี "สแมชปงปอง" ใหŒแข‹งกันทําจํานวนครั้งที่ตี ไดŒ คุณจะตีไดŒสักกี่ครั้งกันนะ!?

10

ÁàÕ ¤ÃÍ×è §à¡Áà ÒÇ 120 »ÃÐà À·ãËàŒ ÅÍ× ¡àÅ ¹‹ !

"คิกทารเก็ต" คือการเตะลูกบอลใหŒชนป‡าย รับรองว‹าไดŒ คึกคักเฮฮากับเพื่อนฝูงแน‹นอน

àË繧‹ÒÂæ Ẻ¹Õé ᵋÂÒ¡ÊØ´æ àÅ¹Р¨ÐºÍ¡ãËŒ!

โรดิ โ อช‹ ว ยใหŒ ไ ดŒ ลิ้ ม รสความรู Œ สึ ก เหมื อ น เวลาขี่มŒา เปšนการออกกําลังทุกส‹วนของ ร‹างกาย ช‹วยใหŒ ไดเอ็ตไดŒดŒวย


©SANGYEON

"ปราสาทโอซากŒา"ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของนักวิ่ง

Let's Running !!

ปราสาทโอซาก้ามีชื�อเสียงในแหล่งท่องเที�ยว แต่รหู ้ รือไม่วา่ นอกจากนักท่องเที�ยวแล้ว ยังมี นักวิง� มารวมตัวกันที�นี�ดว้ ย? เมื�อได้วงิ� ไปตามคอร์สระหว่างรับชมทิวทัศน์ของปราสาท โอซาก้า ภูมิทศั น์เมืองรอบๆ คุณอาจได้คน้ พบโอซาก้าในรูปแบบใหม่ก็ได้!? "RUNNING BASE Osaka Castle" เป็ นอาคารล็อกเกอร์ที�เพิ�งเปิ ดทําการเมื�อปี ก่อน ไม่ได้ให้บริการแค่ รับฝากสัมภาระเท่านั�น แต่ยงั มีหอ้ งอาบนํ�า คาเฟ่ และอื�นๆ ในสิ�งปลูกสร้างเดียวกันด้วย มี บริการให้เช่ารองเท้าและชุดกีฬาอีกต่างหาก เพราะฉะนั�นขอเชิญมาเพลิดเพลินกับ "การ วิง� ในโอซาก้า" กันอย่างสบายๆ ได้เลย ѺÊÙ‹âÍ«Ò¡ŒÒ! / \ ÂÔ¹´ÕµŒÍ¹Ã

[RUNNING BASE Osaka Castle] เปดทําการตั้งแต‹เชŒาจรดคํ่า วันธรรมดา: 7:00-22:30 น. เสาร-อาทิตย: 7:30-20:00 น. สถานที่สะอาดสะอŒานและ บรรยากาศรื่นรมย INFO

เดิน 2 นาที จากสถานี Osakajokoen ค‹าใชŒบริการ 600 เยน, แพ็กมามือเปล‹า (เซ็ตผŒาขนหนู, ชุดวิง่ ท‹อนบนท‹อนล‹าง, เซ็ตรองเทŒา) 1,000 เยน http://www.runningbase.jp/

อย‹าลืมพูดคุยกับนักวิ่งในทŒองถิ่นดŒวยล‹ะ!

โอโคโนมิยากิและทาโกะยากิแบบโอซากŒาขนานแทŒ ตŒองมาที่นี่! ¹Ø‹Á¹ÔèÁ ¡ÅÔè¹ËÍÁË

Ç

¹! ร้าน "CREO-RU" ที� เริ� มต้นด้วยพื� นที� หน้าบ้านเพียง 3 ตารางเมตรกว่าๆ นั�น ปั จจุบนั ขยายการ ให้บริการรวม 8 สาขาใน จังหวัดโอซาก้า และเติบโต เป็ นร้านทีม� ชี อื� เสียงขนาดมีคนมา เข้าคิวซื� อ ทาโกะยากิทด�ี า้ นนอก "กรุบ กรอบ" และด้านใน "นุ่มนิ�มละลายในปาก" นั�นเป็ นของขึ� นชือ� โดยเป็ นสูตรทีค� ดิ ค้นขึ� นเอง ทัง� หมดด้วยการผสมแป้ง 7 ชนิดเข้าด้วยกัน จุดเด่นคือ สามารถเลือกซอสได้ 3 ชนิด ได้แก่ ซอสรสชาติกลมกล่อม ซอสโชยุชนิด พิเศษ และซอสผสม ระหว่างซอสรสชาติกลมกล่อม&ซอสโชยุชนิดพิเศษ อีกทัง� ยัง "กินอร่อยแม้เย็นแล้ว" นอกจากนี� ยังมี "โอโคโนมิยากิ" ทีท� างร้านพิถพี ถิ นั กับแป้งเช่นเดียวกับทาโกะยากิ มีเมนูให้เลือกมากมาย ทัง� โอโคโนมิยากิหมู ปลาหมึก กุง้ และอืน� ๆ! สาขา Dotonbori ใชŒเวลาเดิน 5 นาที จาก สถานี Namba เปดทําการอยู‹กลางแหล‹ง ท‹องเที่ยวเลย

ệ§àºÒæ ¨Ð¡Ô¹¡ÕèªÔé¹ ¡çʺÒÂæ~!

Ñé§áµ‹»‚ 1999 àÃÔèÁ¡‹ÍµÑé§ÃŒÒ¹µ š¹»‚·Õè 20 áÅŒÇ » »‚¹Õé¡çãËŒºÃÔ¡ÒÃÁÒàÕé仡çઋ¹¡Ñ¹! ¹ Ò¡ Ш áÅ

ss Osaka Amazing Pa Park Expo Commemoration ! เริ่มจําหน‹ายเดือนเมษายน 2018

เดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวยอดฮิต 35 แหงของโอซากาไดฟรี! นอกจากนี้ยังใชŒนั่งรถไฟและรถบัสกี่เที่ยวก็ไดŒเปšนเวลา 1 วันเต็ม! ยิ่งไป กว‹านั้นยังมีส‹วนลดสําหรับสถานที่ 25 แห‹งและรŒานคŒาอีก 67 แห‹งดŒวย มาใชŒ "Osaka Amazing Pass" กันใหŒคุŒมค‹าเพื่อเที่ยวเล‹นเมืองโอซากŒา ใหŒ ไดŒครอบคลุมกว‹าที่ผ‹านมากันเถอะ

ตัว๋ Osaka Amazing Pass Expo Commemoration Park ตัว๋ 1 วัน ราคา 2,950 เยน จํากัดจํานวนเพียง 10,000 ใบเทานัน้ (อาจมีการเปลีย่ นแปลง) สถานที่เขาฟรี - Redhorse OSAKA WHEEL (ชิงชŒาสวรรคโอซากŒา) - Expo Commermoration Park (Japanese Cultural Park, Japanese Garden) บริการพิเศษ นอกจากสถานที่ขŒางตŒนแลŒวก็มี - NIFREL - Orbi Osaka - EXPOCITY - Blu SPAZIO (รŒานคŒาอย‹างเปšนทางการของ ทีม GAMBA OSAKA) และอื่นๆ สถานที่จําหนาย - Osaka Monorail สถานี Bampaku Kinen Koen - Kita-Osaka Kyuko Railway: สถานี Senrichuo - Tourist Information OSAKA - Tourist Information NAMBA - Kansai Tourist Information Center ที่ Kansai International Airport ※ มี "เวอรชั่นขยายใหญ‹" สําหรับผูŒที่จะเดินทางจากโอซากŒาไปพื้นที่อื่น ดŒวย อ‹านรายละเอียดเพิ่มเติมไดŒที่เว็บไซต https://www.osp.osaka-info.jp/en (มีแปลเปนภาษาไทย)

Akina's Voice ประธานคาซาอิ ผูŒทรงพลัง (ทางขวาดŒานใน ของภาพ)

INFO

สาขา Dotonbori 1-6-4 Dotonbori, Chuo-ku, Osaka-shi 06-6212-9195 11:00-24:00 น. (ปดรับออเดอรสุดทŒาย 23:15 น.) http://www.creo-ru.com

ä»âÍ«Ò¡ŒÒ¤ÃÑ駹ÕéʹءÁÒ¡æ ¤‹Ð źŌҧÀÒ¾à´ÔÁæ ¢Í§âÍ«Ò¡ŒÒä»ä´ŒàÅ µÍ¹áá¹Ö¡¶Ö§áµ‹áËÅ‹§ ªŒÍ»»œ§ªÔ¹ä«ºÒªÔ ·Òâ¡ÂÒ¡Ô ¾Ô««‹ÒÞÕè»Ø†¹à»š¹µŒ¹ ᵋÁÒ¤ÃÑ駹ÕéÀÒ¾·ÕèÍÒ¡ÔÁÕµ‹ÍâÍ«Ò¡ŒÒà»ÅÕè¹ä»àŤ‹Ð ·Õè¹Õè¤Ãº¤Ãѹ·Ñé§ àÃ×èͧ ¿ØµºÍÅ ¡ÒáÕÌÒ Ê¶Ò¹·Õ跋ͧà·ÕèÂÇ ÍÒËÒà àÂÍÐẺÁÒ âÍ«Ò¡ŒÒ 1 ÍҷԵÂѧäÁ‹¾ÍàŤ‹Ð ʹءÁÒ¡¨ÃÔ§æ áÅÐʋǹµÑÇ·ÕèªÍº ·ÕèÊØ´¢Í§·ÃÔ»¹Õé¤×Í¡ÒÃä´Œ´Ù¿ØµºÍÅÞÕè»Ø†¹·Õè Êàµà´ÕÂÁã¹âÍ«Ò¡ŒÒ¤‹Ð ໚¹ ¤ÃÑé§áá¢Í§ÍÒ¡Ô´ŒÇ ªÍººÃÃÂÒ¡ÒÈ·Ñ駤¹áÅÐʹÒÁ ºÃÃÂÒ¡ÒÈͺ ÍØ‹¹ÊØ´æ ¤¹·ÕèÁÒªÁ¿ØµºÍÅ¡çÁÕµÑé§áµ‹à´ç¡¨¹¶Ö§¼ÙŒÊÙ§ÇÑ ʹءÁÒ¡æàÅ ¤‹Ð áÅÐÍÕ¡Í‹ҧ·Õèµ×è¹µÒµ×è¹ã¨¢Í§¡Ô¤×Í ¡ÒÃ䴌仴١ÒëŒÍÁàµÐ¢Í§ ·ÕÁà«àÃâ«âÍ«Ò¡ŒÒ «Ö觹ѡºÍÅÊíÒËÃѺàÃÒÁѹä¡ÅµÑÇÊØ´æ ᵋÁÒ·Õè¹Õèä´Œ ÁÒ´Ù·ÕÁ«ŒÍÁã¡ÅŒæá¶ÁÊÒÁÒö¶‹ÒÂÃÙ»áÅТÍÅÒÂà«ç¹ä´Œ´ŒÇ¹Р໚¹ »ÃÐʺ¡Òó·Õè´ÕÁÒ¡æ ¤‹Ð äÇŒ¨Ð¡ÅѺÁÒà·ÕèÂÇâÍ«Ò¡ŒÒÍÕ¡¹Ð ªÍº âÍ«Ò¡ŒÒ·ÕèÊØ´àÅ Osaka Lover <3 11


Q& A

¼Á´Õ㨷Õè䴌ࢌҷÕÁ Cerezo Osaka Í‹ҧ·Õ轘¹äÇŒ ¢ÍãËŒ·Ø¡¤¹ÁÒ·ŒÒ·Ò¡Ѻà¨ÅÕ¡¡Ñ¹àÃ×èÍÂæ ¹Ð Q คุน้ เคยกับการใช้ชีวิตที�ญี�ปุ่นหรือยัง?

คุน้ ขึ� นเยอะแล้วครับ เพื�อนร่วมทีมก็มาชวนผมคุย ด้วย เพียงแต่ผมยังไม่คอ่ ยเข้าใจภาษาญี�ปุ่นเลย เนื� องจากมีกาํ แพงภาษา ก็เลยต้องคิดหาวิธีสื�อสาร กับนักกีฬาด้วยกันนะครับ ผมมาญี�ปุ่นได้ประมาณ ครึ�งปี แล้ว บางทีก็รสู ้ ึกเหงานิ ดหน่ อยเหมือนกัน (หัวเราะ) แต่การได้เข้าทีม Cerezo Osaka ก็เป็ น ความฝันของผม ฉะนั�นผมก็ดีใจที�ได้รบั โอกาสแบบ นี� ครับ

Q ทีมญีป� ุ่ นกับทีมไทยมีความแตกต่างกันไหม?

เทียบกับไทยแล้ว ระดับของญี�ปุ่นก็สงู กว่าจริงๆ นัน� ละครับ แล้วการฝึ กซ้อมก็หนักด้วย ตอนนี� ผมยังไม่ คุน้ เคยกับวิธีฝึกซ้อมแบบญี�ปุ่น ก็เลยพยายามไล่ ตามให้ทนั ด้วยการเลียนแบบนักกีฬาคนอื�นๆ ครับ

Q ชื�อเล่น "อินซ์" นี�มาจากอะไร?

พ่อผมเป็ นแฟนนักกีฬาฟุตบอลที�ชื�อ "พอล อินซ์" ก็ เลยตั�งชื�อเล่นผมตามนั�นครับ

เชาววัตน วีระชาติ Q สาเหตุทที� าํ ให้ได้เข้ามาเล่นทีม Cerezo Osaka?

ผมผ่านการคัดเลือก U-15 ที�อคาเดมี�ของ Cerezo Osaka ก็เลยเลื�อนเป็ น U-18 ของ Cerezo Osaka ทั�งอย่างนั�นเลยครับ พอขึ� นมัธยมปลาย (ม.5) ผม ก็ได้เข้าท็อปทีม Q ฤดูกาลนี� ตัง� เป้าจะเป็ นดาวซัลโวมั�ย? แน่ นอนครับ! งานของ FW ก็คือการทําแต้ม ผมจึง อยากทํ า แต้ ม ให้ไ ด้ ม ากขึ� นอี ก โดยการสั �ง สม ประสบการณ์ เพียงแต่ผมคิดว่าสาเหตุสาํ คัญที�สุดก็ คือ ทุกคนในทีมมีความรูส้ ึกอย่างแรงกล้ามากขึ� น ว่าอยากคว้าชัยชนะ เพราะการยิงประตูไม่ใช่เรื�องที� ทําได้คนเดียวน่ ะครับ Q ชื�นชมนักกีฬาคนไหนบ้าง? โรเบิรต์ เลวานดอฟสกี� (ทีมบาเยิรน์ มิวนิ ค/บุนเดสลีกา) กับ ซลาตัน อิบราฮิโมวิช (ทีมแมนเชสเตอร์ยไู นเต็ด/พรีเมียร์ลีก) ครับ ผมเล่นตําแหน่ ง เดียวกับพวกเขา (FW) ก็เลยอยากมาปรับใช้ เพราะ พวกเขามีวธิ ีการเคลื�อนไหว จังหวะการเคลื�อนไหว และลักษณะการใช้ร่างกายที�ดีมากเลยครับ Q คิดว่าอยากไปลองเล่นฟุตบอลในต่างประเทศ ดูมย�ั ? ตราบใดที�เป็ นนักฟุตบอล ไม่วา่ ใครก็ตอ้ งเคยคิด ครับ ผมได้เป็ นนักกีฬาทีมชาติของญี�ปุ่น ก็อยาก เก่งขึ� นกว่านี� และไปเล่นฟุตบอลในต่างประเทศครับ Q มีแหล่งท่องเที�ยวในโอซาก้าอยากแนะนํา บ้างไหม? ทุกคนอาจจะรูจ้ กั กันอยูแ่ ล้ว แต่ผมขอแนะนําว่า ต้องมา Osaka Castle ให้ได้เลยครับ มองใกล้ๆ ก็ดู 12

เชาววัตน วีระชาติ วันเกิด: 23 มิถนุ ายน 1996 สถานทีเ่ กิด: เชียงใหม‹, ไทย ส‹วนสูง: 171 ซม. นํา้ หนัก: 63 กก.ตําแหน‹ง: MF ยŒายจาก Bangkok Glass F.C. มาเขŒาทีม Cerezo Osaka เปšนการชัว่ คราว โดยทัง้ สองสโมสรมีความร‹วมมือกันอยู‹

น่ าเกรงขามดี หรือจะมองไกลๆ ก็มีเสน่ ห์ นอกนั�นก็ แน่ นอนว่าขอแนะนํา Yanmar Stadium Nagai กับ Kincho Stadium ครับ (หัวเราะ) มาดูเกมในบ้าน ของพวกเราให้ได้นะครับ! Q เคยมาประเทศไทยมั�ย? ผมไปเข้าค่ายกับทีมที�ไทยทุกปี ครับ ปกติจะไปเข้า ค่ายก่อนเริ�มฤดูการแข่งขัน ซึ�งเราเดินทางไปไทย ระหว่างฤดูหนาวของญี�ปุ่น ก็เลยรูส้ ึกร้อนสุดๆ ไป เลยครับ! แต่ก็คิดว่าได้ถือโอกาสฟิ ตร่างกายเพื�อจะ ต่อสูเ้ ป็ นเวลา 1 ปี นับจากนั�น แต่ระหว่างเข้าค่าย เราไปๆ มาๆ แค่สนามกับโรงแรม ผมก็เลยอยาก ลองไปเที�ยวสบายๆ เป็ นการส่วนตัวอยูเ่ หมือนกัน นะครับ Q อยากให้ชว่ ยฝากข้อความถึงแฟนๆ ชาวไทย ชาวไทยทุ ก คนต้อ นรับ พวกเราอย่า งอบอุ่ น เสมอ ผมรูส้ ึกขอบคุณเหลือเกินครับ ตอนไปเข้าค่ายเรา ต้องฝึ กหนักกันทุกวัน แต่เจ้าหน้าที�ของโรงแรมและ แฟนๆ ก็ทกั ทายพูดคุยกับพวกเราอย่างอ่อนโยน ผมก็เลยรูส้ ึกสบายใจ ได้ยนิ ว่ามีการถ่ายทอดเจลีก ในประเทศไทยด้วย ฉะนั�นช่วยชมการแข่งของพวก เราและเชียร์พวกเรากันให้ได้เลยนะครับ ถ้าได้มา ญี�ปุ่นก็ขอเชิญมาชมการแข่งของ Cerezo กันให้ได้ หากเป็ นที�ไมชิมะ เราจะพบกันเมื�อไหร่ก็ได้เลย ครับ!

Q ในวันหยุดทําอะไรบ้าง?

ส่วนใหญ่ก็ออกไปช็อปปิ� งแถวชินไซบาชิกบั นั มบะ ครับ ชินไซบาชิมีรา้ นอาหารไทยชื�อ "กรุงเทพ" ด้วย ผมไปบ่อยเลย Q ชอบสาวญี�ปุ่นหรือสาวไทยมากกว่ากัน? สาวญี�ปุ่นก็น่ารักดีนะครับ แต่ผมชอบสาวไทย มากกว่า Q ฝากข้อความถึงนักกีฬาทีม� งุ่ มันจะมาเล่ � นในเจลีก ผมคิดว่าถ้าอยูใ่ นประเทศไทยก็ตอ้ งยึดฟุตบอลของ ไทยเป็ นพื� นฐาน แต่ระดับฟุตบอลของไทยและ ญี�ปุ่นมีความแตกต่างกัน ผมอยากให้ทุกคนมา ท้าทายกับเจลีกกันเรื�อยๆ เพื�อที�จะได้รจู ้ กั ฟุตบอลที� อยูใ่ นระดับสูงด้วยครับ ถ้ามีความฝันและพยายาม อย่างตั�งใจจริง ความฝันต้องเป็ นจริงอย่างแน่ นอน Q สุดท้ายนี� อยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์เกี�ยว กับทีม Cerezo Osaka ปี นี� ทีมของเราแข็งแกร่งขึ� นอีก เพราะฉะนั�นมาเชียร์ Cerezo Osaka กันถึงสนามแข่งให้ได้เลยนะครับ!

¼ Á ä » ࢠŒ Ò ¤ ‹ Ò Â ·Õè ä ·Â ª Í º Í Ò Ë Ò Ã Ã Ê ª Ò ·Ø ¡ » ‚ µÔ à ¼ç ´ ¢ Í § ä ·  Á Ò ¡ àÅ Â Ã Œ Í ¹ ¤ ÃÑ º !

เคนยู ซูกิโมโตะ วันเกิด: 18 พฤศจิกายน 1992 สถานที่เกิด: โอซากŒา, ญี่ปุ†น ส‹วนสูง: 187 ซม. นํ้าหนัก: 79 กก. ตําแหน‹ง: FW สังกัดทีม Cerezo Osaka ตั้งแต‹ยัง เปšนเยาวชน ไดŒรับเลือกเปšนนักกีฬาทีมชาติญี่ปุ†นในป‚ 2017 ©1994 OSAKA F.C.

เคนยู ซูกิโมโตะ


Yukata

ยูกาตะความสง‹างามที่ไม‹เคย ตกยุคสําหรับฤดูรŒอน

ประวัติความเปšนมาของชุดยูกาตะ ในญี�ปุ่นนั�น เมื�อพูดถึงฤดูรอ้ นก็ตอ้ งนึ กถึง มัตสึริ (งานเทศกาล)! และระหว่างฤดูกาลดังกล่าวก็ ไม่มีอะไรจะช่วยให้เราตามติดกระแสนิ ยมได้มาก ไปกว่าชุดยูกาตะอีกแล้ว! ชุ ด ยู ก าตะก็ คื อ ชุ ด กิ โ มโนแบบลํ า ลองที� ใ ช้ผ ้า บางเบา (ผ้าฝ้ ายหรือเส้นใยสังเคราะห์) กว่า กิโมโนนัน� เอง เป็ นเครื�องแต่งกายที�ใช้ได้จริงอัน สมบูรณ์แบบสําหรับฤดูรอ้ นที� อากาศชื� นอบอ้าว ของญี�ปุ่น!

ชุดยูกาตะชุดแรกได้เผยโฉมเมื�อประมาณ 1,200 ปี ก่อน ซึ�งในขณะนั�นเรียกกันว่า ยูกาตะบิระ ผูค้ น เริ�มสวมใส่ชุดประเภทนี� เป็ นเสื� อคลุ มเพื�อดูดซับ เหงื� อ และปกป้ องผิ ว พรรณจากความร้อ นที� อ าจ เผาไหม้ผิวระหว่างอาบนํ�า ในช่วงปลายยุคเอโดะ (ค.ศ. 1603-1867) โรงอาบนํ�าสาธารณะได้ เพิ�มจํานวนเป็ นอันมาก ประชาชนทัว� ไปจึงเผย แพร่วฒ ั นธรรมการใส่ชุดยูกาตะจนแพร่หลาย ทั�ง ในฐานะเสื� อคลุ มสําหรับสวมใส่หลังอาบนํ� าและ ชุดใส่เดินตามถนนทัว� ไป

หลังจากสงครามโลกครั�งที�สอง สไตล์การใช้ชีวติ ของชาวญี� ปุ่ นเริ� ม มี ค วามเป็ นตะวัน ตกมากขึ� น ทําให้ผคู้ นแต่งชุดยูกาตะน้อยลง นอกเหนื อจาก งานเทศกาลในฤดูรอ้ นและงานแสดงดอกไม้ไฟ ปกติจะนิ ยมใส่กนั มากที�สุดในเมือง ออนเซ็น (บ่อนํ�าพุรอ้ น) โรงแรมแบบดั�งเดิมของญี�ปุ่นที� เรียกว่า เรียวกัง ให้บริการเครื�องแต่งกายดังกล่าว นี� เป็ นชุดมาตรฐานสําหรับผูเ้ ข้าพัก มีหลายคนใส่ ไปเดินเล่นตามถนนหนทางเสียด้วยซํ�า

13


CHIKUSEN - ศิลปะที่กลายเปšนรูปเปšนร‹างจากขนบธรรมเนียม หากกําลังมองหาชุดยูกาตะที�มีความเป็ นศิลปะดั�งเดิมอีกเท่าตัว ก็ตอ้ งแวะไปร้าน Chikusen ร้านนี� ถือกําเนิ ดขึ� นในเขตอาซากุสะ ของโตเกียวตั�งแต่เมื�อค.ศ. 1842 อันเป็ นช่วงท้ายๆ ของยุคเอโดะ

คาบุก:ิ ป˜จจัยสําคัญทีน่ าํ ไปสู‹ งานฝ‚มอ ื แบบดัง้ เดิม ผูก้ อ่ ตัง� Chikusen ทีช� อื� เซ็นโนสุเกะ เคยเปิ ดร้าน ขายชุดยูกาตะที�ชาํ นาญการย้อมลวดลายเป็ นเส้น ละเอียด ความสนใจด้านโรงละครและ ไฮกุ (กลอน ญีป� นดั ุ่ ง� เดิม) ทีห� ยัง� ร่างลึกในตัวเขาทําให้เขามี เพือ� นฝูงมากมายในแวดวงนักแสดงคาบุกิ (ละคร เวทีคลาสสิกของญีป� น) ุ่ นักเขียนนิ ยาย และศิลปิ น อืน� ๆ อีกมากมาย เนื� องจากว่าปกติจะมีการใช้ชดุ ยูกาตะแบบเรียบๆ เป็ นมาตรฐาน ลวดลายอันงาม วิจิตรของเซ็นโนสุเกะจึงดึงดูดความสนใจของนัก แสดงคาบุกิ นักแสดงเหล่านั�นเริม� ขอให้เขา ออกแบบชุดขึ� นเวทีของพวกตน ผูช้ มต่างพากัน ประทับใจ ทําให้ชอื� ของ Chikusen แพร่สะพัดในหมู่ สาธารณชนทัว� ไปทันที หากยึดจากหนังสือทีเ� ล่า เกีย� วกับเกร็ดประวัตศิ าสตร์ของโตเกียว ชือ� ของ "Chikusen" ได้มาจากการผสมผสานระหว่างชือ� ของเจ้าของและจินจิคุรินซึ�งเป็ นคําในภาษาญี�ปุ่น แปลว่า "คนตัวเตี� ย" เขาหยิบพยางค์ "จิค"ุ จากจินจิ คุรนิ และต่อท้ายด้วยตัว "เซ็น" จากชือ� ของเขา ให้ กําเนิ ดเป็ นชือ� Chikusen

14

อาซากุสะ: กรุงเมกกะแห‹งใหม‹สําหรับวัฒนธรรม

ความสัมพันธกับ รŒาน Nihombashi Mitsukoshi (สาขาหลัก)

ผูค้ นในเอโดะ (ปั จจุบนั คือโตเกียว) มักใช้จา่ ย เงินกันมากที�ตลาดและโรงละคร โชกุนโทกุงาวะ จึ ง ตัด สิ น ใจย้า ยโรงละครคาบุ กิ ส ามแห่ ง อัน มี ขนาดใหญ่ที�สุดในเอโดะไปยังอาซากุสะ เพื�อ ควบคุ ม และปรั บ ปรุ ง ธุ ร กิ จ บั น เทิ ง ให้ดี ยิ� ง ขึ� น เอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัฒนธรรมของเอโดะก็ คื อ คาบุ กิ ซึ� ง ถื อ ว่า เป็ นความบัน เทิ ง ที� รับ ชมได้ ทัว� ไป และเหล่านักแสดงก็คือผูส้ ร้างเทรนด์ เมื�อ ผูช้ มประทับใจกับชุ ดของนั กแสดงก็จะอยากนํ า ชุดดังกล่าวไปปรับให้เป็ นแฟชัน� ใหม่ ดังนั�นชุด ยูกาตะของ Chikusen จึงได้รบั ความนิ ยมในหมู่ ประชาชนทัว� ไป

อาซากุสะได้เปลี�ยนจากย่านธุรกิจกลายเป็ นย่าน บันเทิง ในขณะเดียวกัน ห้างสรรพสินค้าก็ได้เปิ ด ตัวในนิ ฮงบาชิจนย่านนี� ได้พฒ ั นากลายเป็ นย่าน ธุรกิจ ร้าน Chikusen มีความสัมพันธ์แน่ นแฟ้ น กับห้างสรรพสินค้าแห่งนี� ประธานบริษัทที�กอ่ ตั�ง ห้างในยุคนั� นจึงเสนอให้รา้ นย้ายมาตั�งที�นิฮงบาชิ เมื�อชุดยูกาตะได้รบั ความนิ ยมถึงขีดสุด ร้าน Chikusen ต้องส่งผลิตภัณฑ์ของร้านให้แก่หา้ ง Mitsukoshi ถึงสามครั�งต่อวัน เนื� องจากว่าสมัย นั� น นํ า ส่ ง สิ น ค้า ได้ท างรถเข็ น ที� ใ ช้แ รงงานคน เท่านั�น ที�ต�งั ใหม่จึงช่วยให้รา้ นประหยัดเวลาไปได้ อักโขทีเดียว ดังนั�นร้าน Chikusen จึงย้ายไปอยูท่ ี� นิ ฮงบาชิหลังจบสงครามโลกครั�งที�สองได้ไม่นาน โดยในปั จจุบันสํานั กงานใหญ่ก็ยงั ตั�งอยู่ที�นัน� ดัง เดิม


วิธียŒอมผŒาที่ใชŒกันเปšนหลัก นางะอิตะ ชูงาตะ (Nagaita Chugata)

โคมง ชูงาตะ (Komon Chugata)

ชูเซ็น (Chusen)

ในสมัย เอโดะมี ก ารคิ ด ค้น เทคนิ ค การย้อ มผ้า แบบพิเศษสําหรับผลิตชุดยูกาตะ เรียกว่านางะอิตะ ชูงาตะ ขั�นตอนแรกคือ นําผืนผ้ายาว 12 เมตร มาขึงให้แน่ นบนแผ่นไม้กระดานยาว 6.5 เมตร ที�ทาํ จากต้นสน ต่อจากนั�นก็วางแม่พิมพ์ที� มีลายแกะสลักขนาดประมาณ 40 เซนติเมตร ลง ทัว� ผืนผ้า จากนั�นก็ทากาวชนิ ดพิเศษเพื�อป้องกัน ไม่ให้สียอ้ มติด (เรียกว่ากาวโบเซ็นในภาษา ญี�ปุ่น) ลงบนส่วนที�ไม่ตอ้ งการย้อม โดยจะทา กาวในลักษณะเดียวกันทั�งด้านหน้าและด้านหลัง ผืนผ้าเพื�อให้ได้ผลลัพธ์ที�มีความสมํา� เสมอ ขั�น ตอนที�ยากที�สุดคือ การวางแม่พิมพ์ลงบนด้าน หลังผืนผ้าเพื�อให้สีติดด้านหน้าผืนผ้าเท่าๆ กัน จะได้เกิดลวดลายสมบูรณ์แบบโดยสีไม่ซีดจาง

วิธียอ้ มผ้าอีกวิธีก็คือโคมง ชูงาตะ ที�มีอีกชื�อว่าเอโดะ โคมง (Edo komon) เป็ นเทคนิ คการย้อมผ้าแบบ ออริจินัลที�พฒ ั นาขึ� นโดย Chikusen โดยจะมีการ แกะสลักแม่พิมพ์ดว้ ยใบมีดครึ�งวงกลมขนาดเล็กซึ�ง จะทําให้เกิดลวดลายจุดเล็กๆ อันวิจิตรงดงามหรือ ดีไซน์แบบอื�นๆ ที�มีความละเอียด เทคนิ คนี� มีความ ยากเป็ นพิเศษ เนื� องจากการใส่ลวดลายอันประณีต ลงบนทั�งสองด้านของผ้านั�นมีความสลับซับซ้อนเป็ น อย่างสูง หากมองผ้าจากไกลๆ จะดูเหมือนกับว่า ไม่มีลวดลายอะไรเลย แต่เมื�อเข้าไปดูลวดลายอัน เรียบง่ายแต่ละเอียดลออใกล้ๆ ก็จะเห็นถึงความสง่า งามไร้ที�ติ เนื� องจากสามารถย้อมผ้าได้วนั ละสอง ม้วนเท่านั�น ช่างฝี มือของเอโดะก็เลยไม่อาจผลิตชุด ยูกาตะให้เพียงพอกับจํานวนประชากรทั�งหมดของ โตเกียวได้

ช่วงต้นยุคเมจิ (ค.ศ. 1868-1912) เริ�มมีการนํา เ ท ค นิ ค ก า ร ย้ อ ม ผ้ า แ บ บ ใ ห ม่ ที� เ รี ย ก ว่ า ชูเซ็น เข้ามาใช้ ช่วยให้ผลิตผ้าได้ในจํานวนมากยิง� ขึ� น ตัวลวดลายและกระบวนการใส่ลวดลายลงบน ผืนผ้ายังคงเหมือนเกิม แต่ขนาดของแม่พิมพ์ได้ เปลี�ยนจาก 40 เซนติเมตร เป็ น 90 เซนติเมตร มี การทากาวลงบนผืนผ้ายาว 12 เมตร แล้วจึงม้วน ผ้าเป็ นม้วนใหญ่ เมื�อขั�นตอนนี� เสร็จสิ� น ก็จะมี การนําผ้าไปวางบนโต๊ะย้อมผ้า หลังจากนั�นก็จะใช้ ฝักบัวรดนํ�าเทสียอ้ มลงไปบนผ้า กระบวนการ แบบใหม่ นี� ช่ ว ยให้ช่ า งฝี มื อ ผลิ ต ผ้า ได้ม ากกว่ า 100 ม้วนต่อวัน ส่งผลให้ผลผลิตเพิ�มขึ� นแบบก้าว กระโดด

ดีไซนดั้งเดิมที่เพิ่มเติมความเปšนสมัยใหม‹เขŒาไป เครื�องหมายการค้าของ Chikusen อยูใ่ นลวดลายอันมีประวัติศาสตร์ยาวนาน นักออกแบบนําแม่พิมพ์ที�หลงเหลือจากยุคเอโดะมาดัดแปลง และปรับเปลี�ยนให้เข้ากับเทรนด์แฟชัน� ในปั จจุบนั โดยจะพบเห็นดีไซน์เรียบๆ อย่างดอกผีเสื� อ ต้นไผ่ ดอกซากุระ ดอกไฮเดรนเยีย คลื�นใน ทะเล และดอกลิลลี�ได้ทวั � ไป ทุกวันนี� Chikusen เป็ นร้านเดียวที�ยงั ใช้เทคนิ คการย้อมผ้าซึ�งมีมาตั�งแต่ยุคเอโดะ

เอโดะ: ผูŒสรŒางเทรนดของญี่ปุ†น สิ�งใดได้รบั ความนิ ยมในเอโดะก็จะได้รบั ความนิ ยมไปทัว� ญี�ปุ่นด้วย ส่งผลให้เมืองเอโดะเป็ นผูส้ ร้างเทรนด์ของประเทศในวัฒนธรรมทุกด้าน รวมถึงแฟชัน� ด้วย ในสมัยนั�นมีผคู้ นจํานวนมากที�ตอ้ งการซื� อชุดยูกาตะ "สไตล์เอโดะ" ที�ผสมผสานสีกรมท่าและสีขาวซึ�งมีความสว่าง หาก อ้างอิงตามหนังสือแนะนําผลิตภัณฑ์ขึ�นชื�อของเอโดะที�เขียนขึ� นช่วงปลายศตวรรษที� 19 ชุดยูกาตะเป็ นหนึ� งในของฝากยอดฮิตและมีคุณค่า มหาศาลเลยทีเดียว

CHIKUSEN เราได้พดู คุยกับคุณฟุมิโอะ โองาวะ กรรมการบริษัท Chikusen

เวลาทําการ: 9:00-17:00 น. ปดวันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ (เปดวันเสารระหว‹างเดือน เมษายน-กรกฎาคม) ที่อยู‹: 2-3 Kofuna-cho, Nihombashi, Chuo-ku, Tokyo 15


Nihombashi Mitsukoshi (สาขาหลัก) ชั้น 4 ของอาคารหลักเปšนชั้นสําหรับกิโมโน ช็อปปิ� งในโลกแห่งความมีคลาสและขนบธรรมเนียม

Mitsukoshi ก่อตั�งขึ� นในค.ศ. 1673 ภายใต้ชื�อ Echigoya เป็ นที�รกู ้ นั ว่าที�นี�เชี�ยวชาญด้าน ผ้าสําหรับนํามาตัดเย็บชุดกิโมโน ในค.ศ. 1904 Mitsukoshi ได้กลายเป็ นห้างสรรพ สินค้าแห่งแรกของญี�ปุ่น โดยอาคารของที�นี�ได้เก็บรักษาวัตถุทางประวัติศาสตร์ตลอดช่วง หนึ� งศตวรรษที�ผ่านมา อีกทั�งยังมอบประสบการณ์การผจญภัยไปกับการช็อปปิ� งแบบ ญี�ปุ่นขนานแท้ที�แปลกไม่เหมือนใครในย่านนิ ฮงบาชิของโตเกียว Mitsukoshi เปิ ดแสดง ชุดยูกาตะประจําปี ก่อนฤดูรอ้ นจะมาเยือน เพื�อเตรียมพร้อมรับการเฉลิมฉลองในฤดูกาล ดังกล่าว ธีมชุดยูกาตะของปี นี� ก็คือ "ดอกไม้" จึงมีการจําหน่ ายเครื�องแต่งกายลายดอกไม้ ที�เพิ�งตัดเย็บใหม่ๆ ด้วยวิธีมดั ย้อมในหลากหลายสีสนั ให้เลือกสรร รวมถึงผลงานชิ� นเอก จาก Chikusen และแบรนด์ดงั อื�นๆ แม้ชุดยูกาตะและเครื�องประดับนานาชนิ ดอาจทําให้คุณเลือกไม่ถูกในช่วงแรกก็ไม่ตอ้ ง กังวล เพราะพนักงานผูม้ ีความรูแ้ ละอัธยาศัยจะให้ความช่วยเหลืออย่างกระตือรือร้นใน การเลือกชุดยูกาตะที�เหมาะเหม็งกับคุณ พนักงานทุกคนจะให้คาํ แนะนําด้วยความ เชี�ยวชาญสมเป็ นมืออาชีพ ตั�งแต่เรื�องสีสนั ลวดลาย ไปจนถึงการเลือกเครื�องประดับให้ เข้ากับชุด เอื� ออํานวยให้ประสบการณ์ช็อปปิ� งเป็ นไปด้วยความราบรื�นสําหรับผูไ้ ม่คุน้ เคย กับชุดยูกาตะและ/หรือไม่แน่ ใจว่าตัวเองใส่ชุดแบบไหนจึงจะดูดีที�สุด หากยังไม่แน่ ใจ เกี�ยวกับตัวเลือกของตัวเองก็ไม่ตอ้ งลังเล ลองสวมชุดยูกาตะเพื�อให้รไู ้ ปเลยว่าเวลาใส่ จริงๆ จะออกมาเป็ นอย่างไร พนักงานผูเ้ อาใจใส่รแู ้ น่ ชดั อยูแ่ ล้วว่า จะเลือกชุดใดให้คุณ โดยพิจารณาจากรูปร่าง รับรองว่าคุณต้องทึ�งกับการเคลื�อนไหวอันรวดเร็วและสง่างาม ของพวกเขา! ระหว่างขั�นตอนการสวมใส่ ถามคําถามได้ตามสบายเลย พวกเขายินดีเป็ น อย่างยิง� ที�จะบอกเคล็ดลับที�เป็ นประโยชน์แก่คุณ นี� แหละคือหนทางให้สมั ผัสวัฒนธรรม ขนานแท้

เวลาทําการ: 10:30-19:30 น. ที่อยู‹: 1-4-1 Nihombashi Muromachi, Chuo-ku วิธีเดินทาง: เดิน 1 นาทีจากสถานี Mitsukoshi-mae (สาย Tokyo Metro Ginza, สาย Hanzomon)

เช‹าเครื่องแต‹งกายที่เหมาะเหม็งสําหรับฤดูรŒอน! Rutile ลองใส่ชุดยูกาตะแบบดั�งเดิมในย่านอาซากุสะ Rutile เป็ นร้านบริการให้เช่าชุดยูกาตะในย่านอาซากุสะอันเป็ นศูนย์กลาง วัฒนธรรมของโตเกียว ทางร้านขอเชื� อเชิญให้คุณใส่ชุดฤดูรอ้ นแบบดั�งเดิมของ ญี�ปุ่นขณะเดินทอดน่ องไปตามบาทวิถีแคบๆ ในบริเวณนี� หลังติดต่อขอจองทาง ออนไลน์ คุณจะได้มาพูดคุยเกี�ยวกับบริการเสริมที�รา้ น นอกจากคุณจะได้เลือก ชุดยูกาตะที�ตวั เองชอบจากแบบชุดซึ�งมีอยูม่ ากมายแล้ว ทางร้านยังมีบริการแต่ง ผม ทําหน้า และถ่ายภาพโดยคิดค่าบริการเพิ�มเพียงเล็กน้อยเท่านั�น ถนน หนทางในย่านอาซากุสะเป็ นสถานที�อนั สมบูรณ์แบบสําหรับการสวมใส่ชุดยูกา ตะแบบดั�งเดิม ลองเพลิดเพลินกับงานแสดงดอกไม้ไฟ ค้นหาสถานที�ที�ซ่อนตัว อยู่ นัง� รถลาก หรือไม่ก็ลิ�มรสชาติอาหารที�จาํ หน่ ายตามร้านอาหารแผงลอยใน บริเวณนี� ดูสิ ถ้าใครอัพโหลดรูปคือบัญชีส่วนตัวบนโซเชียลเน็ ตเวิรก์ ของตัวเอง และพูด ถึ ง ประสบการณ์เ กี� ย ว กับการมาใช้บริการที� Rutile ทางร้านจะมอบส่วนลดพิเศษ 500 เยนให้ดว้ ย โดยลดจาก ราคาค่ า บริ ก ารที� ส มเหตุ ส ม ผลอยูแ่ ล้ว

เวลาทําการ: 10:00-19:00 น. ที่อยู‹: A One Building 5F, 1-33-8 Asakusa, Taito-ku วิธีเดินทาง: เดิน 3 นาที จากสถานี Asakusa (สาย Tokyo Metro Ginza) เว็บไซต: http://rutile.shop/index.html 16

Yukata Hanabi ออกเดินทางในชุดฤดูรอ้ นแบบดั�งเดิมของญี�ปุ่น Yukata Hanabi ตั�งอยูห่ า่ งจากสถานี Shibuya อันอึกทึกจอแจของ โตเกียวเพียง 30 วินาที ขอเชิญมาใช้ที�นี�เป็ นจุดเริ�มต้นในการเปิ ด ประสบการณ์สวมใส่ชุดยูกาตะกันได้เลย! ทางร้านจะให้บริการอย่างดี ที�สุด มีชา่ งแต่งหน้าและทําผมมืออาชีพมาคอยดูแลให้รปู ลักษณ์ในฤดู ร้อนของคุณดูสดชื�น สามารถเช่าชุดยูกาตะตามความต้องการเป็ น เวลาทั�งหมดสามวัน ทําให้ไม่ตอ้ งพะวงว่าจะมาคืนทันเวลาปิ ดร้าน หรือเปล่า นอกจากนี� ยังซื� อชุดยูกาตะแบบที�ชอบได้ในราคาย่อมเยา ด้วย หลังแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็ไปเดินเที�ยวตามถนนหนทางในชิบุยะ พร้อ มกับ เข้า ร่ ว มงานแสดงดอกไม้ไ ฟและเทศกาลฤดู ร อ้ นได้ร อบ บริเวณ! ถ้ากดไลค์เพจ Facebook ของ Yukata Hanabi จะได้ส่วนลด 500 เยนด้วยนะ เวลาทําการ: 10:00-18:00 น. (เสาร&อาทิตย) จะเปดใหŒบริการในวันธรรมดากรณีที่มีการจัด งานแสดงดอกไมŒ ไฟในวันธรรมดา ที่อยู‹: Yushin Building 1F, 3-27-11 Shibuya, Shibuya-ku วิธีเดินทาง: เดิน 30 วินาที จากสถานี Shibuya ทางออก New South เว็บไซต: http://www.yukatahanabi.com


ขŒอมูลเกี่ยวกับงานเทศกาลสุดวิเศษในฤดูรŒอน! ในบรรดาอีเวนทจํานวนหลายรŒอยที่จัดขึ้นในช‹วงเวลาอันรŒอนที่สุดของป‚ ตั้งแต‹งานแสดงดอกไมŒ อีเวนทตามศาลเจŒา ไปจนถึงขบวนแห‹ เราขอเอาบางส‹วนมาแนะนําดังต‹อไปนี้! Sumida River Fireworks Festival

ดื�มดําไปกั � บประกายแสงภายใต้ทอ้ งฟ้ายามคํา� คืน! งานแสดงดอกไม้ไฟในญี�ปุ่นได้รบั ความนิ ยมเพราะมีสีสนั เหมือนกล้องคาเลโดสโคปและ ดีไซน์ที�น่าตื�นตาตื�นใจ ซึ�งงานที�จดั ขึ� นที�แม่น�ํา Sumida ก็ไม่ใช่ขอ้ ยกเว้น! งานนี� จุดดอกไม้ไฟรวมทั�งหมดถึง 22,000 ลูก ดึงดูดให้นักท่องเที�ยวราวล้านคนมาเข้าร่วมทุกปี จึงถือ เป็ นอีเวนท์ฤดูรอ้ นขนาดใหญ่ที�สุดในโตเกียว สามารถย้อนประวัติความเป็ นมาของงาน แสดงดอกไม้ไฟได้ถึงค.ศ. 1733 โดยสมัยนั�นมีวตั ถุประสงค์ในการจัดเพื�อรําลึกถึงผูเ้ สีย ชีวติ จํานวนมากอันเนื� องด้วยภัยแล้งรุนแรง และกลายเป็ นอีเวนท์ประจําปี มาตั�งแต่ค.ศ. 1978 ให้ผคู้ นได้ต�งั ความคาดหวังเป็ นอย่างยิง� ในแต่ละปี โปรดอย่าพลาดโอกาสจะได้รบั ชมงานแสดงดอกไม้ไฟที�น่าตื�นเต้นที�สุดในญี�ปุ่น! วันจัดงาน: 28 กรกฎาคม 2018 (เสาร) เวลาจัดแสดง: 19:05-20:30 น. จุดรับชมที่ 1: ระหว‹าง Sakurabashi Bridge และ Umayabashi Bridge จุดรับชมที่ 2: ระหว‹าง Komagatabashi Bridge และ Umayabashi Bridge วิธีเดินทาง: เดิน 10 นาที จากสถานี Asakusa (สาย Tobu Skytree, สาย Toei Asakusa, สาย Tokyo Metro Ginza)

Asakusa Summer Night Festival - Toro Nagashi

ไล่สายตาตามโคมกระดาษที�เปล่งแสงเรืองรองขณะลอยไปตามแม่น� าํ ! Toro Nagashi จัดขึ� นเป็ นครั�งแรกในค.ศ. 1946 เพื�อรําลึกถึงผูเ้ สียชีวติ ในสงครามโลกครั�งที�สอง หลังระงับการจัดไปในค.ศ. 1965 อีเวนท์นี�ก็ฟื�นคืนกลับมาอีกครั�งในค.ศ. 2005 และนับแต่น�ัน เป็ นต้นมาก็กลายเป็ นอีเวนท์ฤดูรอ้ นที�ได้รบั ความนิ ยม นอกเหนื อจากการเขียนชื�อของผูเ้ ป็ นที�รกั ซึ�งได้ล่วงลับไปแล้ว ระยะนี� ผูค้ นยังนิ ยมเขียนคําอธิษฐานลงบนโคมกระดาษและปล่อยพวกมัน ลอยไปในแม่น�ํา ผูเ้ ข้าร่วมสามารถจุดโคมไฟโดยเสียค่าบริการ 1,500 เยน จากนั�นก็เฝ้ ามอง ทะเลแห่งแสงสว่างที�เปล่งแสงอบอุ่นจากริมฝัง� แม่น�ํา วันจัดงาน: 11 สิงหาคม 2018 (เสาร) เวลาจัดแสดง: 18:30-20:00 น. จุดรับชม: Sumida Park Shinsui Terrace ระหว‹าง Azumabashi Bridge และ Kototoibashi Bridge วิธีเดินทาง: เดิน 3 นาที จากสถานี Asakusa (สาย Tobu Skytree, สาย Toei Asakusa, สาย Tokyo Metro Ginza)

Fukagawa Hachiman Festival

ดื�มดําไปกั � บหนึ�งในงานเทศกาลฤดูรอ้ นขนาดใหญ่ที�สุดของโตเกียว นอกจาก Sanno Festival และ Kanda Festival แล้ว Fukugawa Hachiman Festival ก็เป็ นหนึ� งในอีเวนท์ชินโต ประจําปี ที�มีความสําคัญมาตั�งแต่ยุคเอโดะ มีการจัดงานอย่างใหญ่โตทุกๆ 3 ปี (ครั�งล่าสุดคือปี 2014) โดยจะ มีการแห่ศาลเจ้าแห่งฮาจิมงั ผูเ้ ป็ นเทพเจ้าแห่งสงครามไปตามถนนหนทาง พร้อมกับศาลเจ้าเคลื�อนที�ขนาด ใหญ่เล็กอีก 120 หลัง จุดน่ าสนใจของอีเวนท์นี�คือขบวนแห่ที�มาพร้อมศาลเจ้าเคลื�อนที�ขนาดใหญ่กว่า 50 หลัง โดยในงานเทศกาลซึ�งเรียกกันในอีกชื�อว่า "Mizukake Water Festival" นี� ขบวนแห่ที�ตะโกนว่า "วัชโชย วัชโชย" จะโดนสาดนํ�าจากผูค้ นที�ตะโกนเชียร์ตามขอบถนน วันจัดงาน: 10-14 สิงหาคม 2018 (ศุกร-อังคาร) เวลาจัดแสดง: 9:00-21:00 น. ที่อยู‹: Tomioka Hachiman Shrine, 1-20-3 Tomioka, Koto-ku วิธีเดินทาง: เดิน 3 นาที จากสถานี Monzen-nakacho (สาย Tokyo Metro Tozai, สาย Toei Oedo)

Roppongi Hills Bon Dance festival

ใส่ชุดยูกาตะมาร่วมระบําพื� นบ้าน! บงโอโดริเป็ นระบําพื� นบ้านสําหรับทักทายต้อนรับวิญญาณของบรรพบุรุษ ผูค้ นจะยืมล้อมเป็ น วงกลมและเต้นระบํากันบนเวทีไม้ที�ยกสูง (เรียกว่า ยางุระ ในภาษาญี�ปุ่น) ขอเชิญกระโดดเข้า ร่วมได้อย่างอิสระ และเต้นตามแบบเหล่าผูน้ ําในชุดยูกาตะบนเวที! ท่าเต้นก็งา่ ยมาก แม้แต่ "คนที�ไม่มีทกั ษะการเต้นรํา" ก็เรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว โคมไฟที�เปล่งแสงช่วยสร้างบรรยากาศ แบบดั�งเดิม อีกทั�งยังอุดมไปด้วยร้านอาหารข้างทางสําหรับหาซื� อเครื�องดื�มและของกินเล่น วันจัดงาน: 24-26 สิงหาคม 2018 (ศุกร-อาทิตย) ※ในวันศุกร ไม‹มีการเตŒนระบํา เวลาจัดแสดง: 17:00-20:00 น. ที่อยู‹: Roppongi Hills Arena, 6-10-1 Roppongi, Minato-ku วิธีเดินทาง: อยู‹ติดกับทางออก 1C ของสถานี Roppongi (สาย Tokyo Metro Hibiya), เดิน 4 นาที จากทางออกหมายเลข 3 ของสถานี Roppongi (สาย Toei Oedo) 17


เกียวโตสเปเชียล x Kyoto Special

10

กิจกรรมที่ นาลองทำใน

เกียวโต

กิจกรรมและทัศนี ยภาพมากมาย แต่เราขอแนะนํา ว่าห้ามพลาดกิจกรรมดังต่อไปนี�

02

Ã×èͧ ¤ à § à ·  ¤ § Í § ‹ µ á 㹪شẺÞÕè»Ø†¹

เมืองหลวงเก่าอันรุ่งโรจน์ ของประเทศญี� ปุ่ นนั� น อุ ด มไปด้ว ยวั ฒ นธรรม และประเพณี ที� ม าพร้อ ม

Gion Corner ギオンコーナー

สําราญใจกับศิลปะถึงเจ็ดประเภทในใจกลางเมือง ตั�งแต่ พิธีชงชาและการจัดดอกไม้ยอดฮิต ไปจนถึงการแสดงที� Kyogen Theatre และ Bunraku Puppet Theatre รวมถึง การแสดงดนตรีที� Koto Zither และ Gagaku Court Music ที�อยู่: Yasaka Hall, 570-2 Gionmachi Minamigawa, Higashiyama-ku, Kyoto City | +81-75-561-1119 เวลาทําการ: 18:00 น. & 19:00 น. ของทุกวัน | ราคาตัว� เริ�มต้นที� 3,150 เยน kyoto-gioncorner.com/global/en.html

ÃѺªÁ¡ÒÃáÊ´§´Ñé§à´ÔÁ

01

เช‹าชุดกิโมโน & แปลงโฉมเปšนไมโกะ Kyoto Yumeyakata

Kyo Mai (京舞), Kyoto dance

夢館

บริการให้เช่าชุดยูกาตะและชุดกิโมโนแบบครบวงจรของที�นี� ไม่ เพียงเปิ ดให้เช่าชุดดั�งเดิมอันสวยสดงดงาม แต่ยงั มีสไตลิสต์ทาํ ผม ช่างแต่งหน้า และช่างกล้องคอยบริการ เพือ� ให้คุณได้สมั ผัส ประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบ เด็กๆ และผูช้ ายก็รว่ มสนุ กได้ เพราะ Yumeyakata มีชุดกิโมโนสําหรับเด็กและผูช้ ายให้เช่าด้วย เช่นกัน หากต้องการสัมผัสประสบการณ์แบบเกียวโตขนานแท้ ก็ ขอให้ลองแปลงโฉมเป็ นไมโกะเต็มตัวกันไปเลย

áÇÐà·ÕÂè ÇÁô¡âÅ¡ ·Õ¢è ¹Öé ·ÐàºÕ¹ â´ÂÂÙà¹Êâ¡

ที�อยู่: Housai Building 353 Shiogama-cho, Shimogyo-ku, Kyoto City | +81-75-354-9110 (สายด่วนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง) เวลาทําการ: 10:00-19:30 น. (เปลี�ยนแปลงตามฤดูกาล) | ค่าเช่าเริ�มตัง� แต่ 2,800 เยน ( ราคาพิเศษ จนถึง 31 สิงหาคม 2018) th-kyoto.yumeyakata.com/

´×èÁ´íèҡѺ»ÃÐÇѵÔÈÒʵϢͧàËÅŒÒÊÒà¡

03

Gekkeikan Okura Sake Museum 月桂冠大倉記念館

ร้านนี� ตัง� อยูใ่ นฟุชมิ ิ เมืองเกียวโต ขอเชิญมาค้นหา ประเพณีและวิธกี ารเบื� องหลังการกลัน� เหล้าสาเกใส่ ถังไม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากสิง� ปลูกสร้าง อันชวนให้นึกถึงอดีตและทัวร์ชิมเหล้าคิกิซาเกะ (KIKIKAZE) ทีไ� ด้ความรูแ้ ล้ว ยังสามารถซื� อเหล้า สาเกแบบเรโทรชนิดพิเศษเป็ นของฝากได้อกี ด้วย ที�อยู:่ 247 Minamihama-cho, Fushimi-ku, Kyoto City เปิ ดทําการตลอดทัง� ปี (ยกเว้นช่วงกลางเดือน สิงหาคมและสิ�นปี ) | เวลาทําการ: 9:30-16:30 น. ราคาตัว� เริ�มต้นที� 300 เยน (รวมของสมนาคุณหนึง� ชิ�น) gekkeikan.co.jp/english 18

04

Ninna-ji Omuro Kaikan 仁和寺 御室会館

วัดแห่งนี� เป็ นที�รจู ้ กั ในอีกชือ� คือ Omuro Imperial Palace สร้างขึ� นในสมัยเฮอัน ตั�งเลียบตีนเขาไปทางทิศตะวันตกของ เกียวโต นอกจากการเยีย� มชมวัด สวน และดอกโอมุโระ ซากุระพันธุก์ งิ� ย้อยที�บานช้ากว่าเพือ� นแล้ว แขกที�คา้ งคืนยัง จะได้รบั สิทธิพเิ ศษให้เข้าชม Kondo Hall อันเป็ นหนึ� งใน สมบัติแห่งชาติของประเทศญีป� นุ่ และเข้าร่วมการทําวัตรเช้า ของพระด้วย ที�อยู่: ภายใน Ninna-ji Temple Omuro-oouchi, 33 Ukyo-ku Kyoto | +81-75-464-3664 | ราคาเริ�มต้นที� 5,400 เยน ninnaji.wordpress.com ※ มีการจองเต็มในฤดูใบไม้ผลิ ปี 2016


¡ÃÐâ´´¢Öé¹Ã¶ä¿ÊÒÂâÃáÁ¹µÔ¡♪

05

Sagano Romantic Train 嵯峨野観光鉄道

นอกจากจะมีแบบจําลองสามมิตขิ องรถไฟ ทีใ� หญ่ทสี� ดุ ในโลกแล้ว ทางรถไฟสายนี� ยัง ขึ� นชื� อ เรื� อ งทัศ นี ย ภาพอัน งดงามเลี ย บ Hozugawa Ravine อีกด้วย การนัง� รถไฟที� แสดงฤดูกาลต่างๆ จะนําคุณไปพบกับ ซากุระในฤดูใบไม้ผลิ จัก� จัน� ในฤดูรอ้ น และ ใบเมเปิ ลในฤดูใบไม้ผลิ ก่อนจะเผยแดน มหัศจรรย์ซง�ึ ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว ทีอ� ยู:่ 31 Kusao-cho Oohara Sakyo-ku Kyoto | +075-744-2917 | ราคาตัว� เริ�ม ต้นที� 620 เยน sagano-kanko.co.jp/english.php

âçÅФÃẺ¹Õé ÁÕ˹Öè§à´ÕÂÇã¹âÅ¡ 06

¾Ñ¡¤ŒÒ§¤×¹·ÕèÁÔ¹ªÙ¤Ø

07

Oohara no Sato 大原の里

แหล่งท่องเที�ยวสบายๆ สําหรับนักท่องเที�ยวแห่งนี� ตั�งอยูใ่ นที�พกั แบบญี�ปุ่นดั�งเดิม ส่วนใหญ่จะใช้ วิธีให้ลกู ค้าบริการตัวเอง มีชื�อเสียงเรื�องเมนูอาหารจากมิโซะ อีกทั�งยังมี บ่อโกะเอมอนบุโระ ที�ใช้ นํ�าพุรอ้ นจริงๆ เพื�อช่วยบํารุงผิวพรรณและผ่อนคลายความเหนื� อยล้าของร่างกาย ที�อยู่: 31 Kusao-cyo Oohara Sakyo-ku Kyoto | +075-744-2917 | ค่าเข้าพักเริ�มต้นที� 8,518 เยน oohara-no-sato.co.jp/english/

08

Ishibei Koji Mamecha Kyoto

GEAR ギア

เรื�องราวอันน่ าซาบซึ� งประทับใจเกี�ยวกับโลกอนาคตเมื�อตุ๊กตา ของเล่นตามหาหัวใจมนุ ษย์ของตัวเอง เป็ นละครเวทีที�เต็มไป ด้วยอารมณ์ความรูส้ ึก ผสมผสานระหว่างเทคนิ คการแสดงคา บุ กิด�ังเดิ มกับเทคโนโลยีการแสดงละครใหม่ล่าสุ ดเท่ าที� มีใน ปั จจุบนั ปกติจะมีการจัดแสดงละครเวทีสี�เรื�องต่อสัปดาห์ (โดย จะมีละครเวทีเรื�องพิเศษอีกสองรอบช่วงวันหยุด) รอบละสอง วัน ในเวลา 14:00 น. และ 19:00 น. ช่วงวันธรรมดา และใน เวลา 12:00 น. และ 17:00 น. ช่วงสุดสัปดาห์และวันหยุด ART COMPLEX 1928 | ที�ตงั� : 56 Benkeiishicho, Nakagyoku, Kyoto City 1928 building 3F +81-75-254-6520 | เวลาทําการ: 10:00-19:00 น. ราคาตัว� เริ�มต้นที� 3,700 เยน gear.ac/en

ÊÇÃ䏢ͧ¤¹ÃÑ¡Áѧ

石塀小路豆ちゃ京都

สัมผัส โอะบันไซเรียวริ (การทําอาหาร ดั� ง เดิ ม แบบโฮมเมดของเกี ย วโต) ขนานแท้ พร้อมลิ� มลองอาหารประจํา ฤดูกาลอันเต็มเปี� ยมไปด้วยรสชาติของ โรงแรมแบบดั�งเดิมของญี�ปุ่นซึ�งซ่อนตัว อยูใ่ นถนนสายเล็กๆ ห่างไกลตัวเมือง Ishibei koji Yasakajinjya minami-mon, Higashiyama-ku, Kyoto +81-50-5868-2788 เวลาทําการ: 17:00-23:30 น. คอร์สอาหารมื�อคํา� ที�แนะนําโดยเชฟ ราคาเริ�มต้นที� 4,167 เยน commercial-art.net/wp/kansai/ mamecha_kyoto

09

Kyoto International Manga Museum 京都国際マンガミュージアム

พิพิธภัณฑ์กอ่ ตั�งขึ� นในค.ศ. 2006 เป็ นแห่งหนึ� งที�รวบรวมผลงานหนังสือมังงะเอาไว้ มากที�สุดในโลก โดยมีหนังสือราว 300,000 เล่ม รวมถึงหนังสือการ์ตนู จากทัว� โลก อีกทั�งยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษและเวิรก์ ช็อปเกี�ยวกับมังงะอยูบ่ ่อยครั�งตลอดทั�งปี ที�อยู่: Karasuma-Oike, Nakagyo-ku, Kyoto +81-75-254-7414 | เปิ ดทุกวัน เวลาทําการ: 10:00-18:00 น. (เข้าสถานที�ได้ถงึ 17:30 น.) | ราคาตัว� : 800 เยน kyotomm.jp/english/

10

Hozugawa River Cruise

ŋͧáÁ‹¹íéÒàªÕèÂÇ¡ÃÒ¡

保津川下り

เดิมเป็ นเส้นทางสําหรับขนสินค้าเลียบทัมบะคะเมะโอะกะไปยังอะระชิยะมะ แต่ปัจจุบนั นี� สามารถใช้เป็ นเส้นทางล่องเรือไปตามกระแส นํ�าเชี�ยวได้อย่างน่ าเบิกบานใจ ผ่านแหล่งท่อง เที� ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆ ได้แก่ Kameyama Castle, Uketa Shrine และ Shishigaguchi

ÊØ´ÂÍ´àÁ¹Ù¨Ò¹à´ç´

ที�อยู่: 2 Shimo-Nakajima Hozu-cho Kameoka +81-771-22-5846 | ค่าล่องเรือเริ�มต้นที� 4,100 เยน เปิ ดทุกวัน เวลาทําการ: 10:00-15:30 น. (10 มีนาคม-กลางเดือนธันวาคม) hozugawakudari.jp/en/tickets-en

19


เกียวโตสเปเชียล x Kyoto Special

เกียวโต

พาวแหเวงศาอลเจราแลสะเคปรื่องรอางต ง พลั

¾ÒÇàÇÍÃʏ »Íš µ (¨´Ø à ºÑ ¾Å§Ñ )

ÁÒàµÁÔ ¾Å§Ñ ·Ò§¨µÔ Ç ÞÔ Þҳ䴷Œ ¨Õè ´Ø ÃºÑ ¾Å §Ñ àËÅÒ‹ ¹Õé «§Öè àªÍ×è ¡¹Ñ ÇÒ‹ ¨ÐÁͺ¾Å§Ñ §Ò¹¾àÔ È É ãËጠ¡¼‹ ÁŒÙ ÒàÂÍ× ¹ ¨Ò¡¹ ¹Ñé ¡àç ÍÒ¤ÇÒÁ⪤´Õ ¡ÅºÑ ºÒŒ ¹ã¹Ã»Ù ¢Í§âÍ ÁÒâÁÃÔ (à¤ÃÍ×è §ÃÒ§)! 清水寺・地主神社

Jishu Jinja [Kiyomizu Temple] ความรัก การแตงงานที่ราบรื่น การหาคู

ศาลเจ้าแห่งนี� ตั�งอยูห่ ลังคิโยมิซุเดระอันเป็ นมรดกโลก ที�นี�เป็ น จุดรับพลังระดับสุดยอดในการมารับโชคด้านความรัก ชาวญี�ปุ่น ได้เดินทางมาจาริกแสวงบุญเพื�อสักการะเทพเจ้าแห่งความ รักทั�งหลายซึ�งเชื�อกันว่าสถิตอยูท่ ี�นี�ต�งั แต่เมื�อ 1,300 ปี ก่อน เทพองค์หลักนามว่า โอคุนินุชิ โนะ มิโกโตะ ได้ รับการบูชาในฐานะเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภ และการแต่งงานที�มีความสุข มาลองทดสอบ ดวงด้านความรักของคุณด้วยการเดินระหว่าง "แนว หินทํานายรัก" ได้ที�นี� นอกจากนี� ยังหาซื� อเครื�องราง ความรักได้ในราคา 500 เยน และเครื�องรางเพื�อการแต่งงาน อย่างมีความสุขในราคา 1,000 เยน

ที�อยู:่ Kiyomizu Ichome 317, Higashiyama-ku, Kyoto เวลาทําการ: 9:00-17:00 น.

須賀神社・交通神社

Suga Jinja [Kotsu Jinja Shrine] ความปลอดภัยทางการจราจร การหาคู

Kotsu Jinja เป็ นศาลเจ้าแห่งเดียวในประเทศญี�ปุ่นที�อุทิศให้ แก่ทวยเทพแห่งความปลอดภัยทางการจราจรและการเดินทาง ผูค้ นจากทัว� ญี� ปุ่ นจะเดิ น ทางมาที� นี� เ พื� อ ภาวนาขอให้เ ดิ น ทาง อย่างปลอดภัย เจ้าของรถสามารถนํายานพาหนะมารับพรได้ที� สถานชําระล้างซึ�งเป็ นระบบไดรฟ์ ทรู ส่วนศาลเจ้า Suga Jinja ก็ ตั�งอยูใ่ นอาณาบริเวณเดียวกัน โดยมีเทพเจ้าองค์หลักคือเทพเจ้า แห่งท้องทะเลและลมพายุ นามว่าสุซาโนะโอ โนะ มิโกโตะ ผู้ แต่งงานกับเทพเจ้าอีกองค์ สามารถมาภาวนาขอให้ได้แต่งงาน อย่างมีความสุข

ที�อยู:่ 1 Shogoin Entomi-cho, Sakyo-ku, Kyoto เวลาทําการ: 9:00-17:00 น.

Fushimi Inari Taisha

伏見稲荷大社

ความรุงเรือง, ความราบรื่นทางธุรกิจ ที�นี�อาจเป็ นศาลเจ้าในเกียวโตที�ผคู้ นรูจ้ กั กันมากที�สุด โดยเฉพาะเสา โทริอิ สีแดงชาดจํานวนพันๆ ต้นที�เรียงรายตามเส้นทางใน บริเวณ โดยเสาแต่ละต้นสร้างขึ� นด้วยเงินบริจาคจากบุคคล หรือบริษัท โดยค่าใช้จา่ ยเริ�มต้นที� 175,000 เยนสําหรับเสา ต้นเล็ก และ 1 ล้านเยนสําหรับเสาต้นใหญ่ขึ�น ศาลเจ้านี� เป็ น ศาลเจ้าหลักของอินะริผเู้ ป็ นเทพเจ้าชินโตที�มีความเกี�ยวข้อง กับข้าว อีกทั�งยังให้การอุปถัมภ์ธุรกิจและการค้าขายต่างๆ เชื�อกันว่าสุนัขจิ� งจอกเป็ นผูส้ ่งสาส์นของอินะริ จึงช่วย อธิบายได้วา่ ทําไมถึงมีรปู ปั� นสุนัขจิ� งจอกเป็ นจํานวนมากใน อาณาเขตของวัด

20

ที�อยู:่ Fukakusayabunouchi-cho 68, Fushimi-ku, Kyoto เวลาทําการ: เปิ ดทําการตลอดวัน เครื�องรางเพื�อความรุ่งโรจน์ทางธุรกิจมีราคาเริ�มต้น ที� 1,000 เยน สําหรับอันเล็ก และ 2,000 เยน สําหรับอันใหญ่


北野天満宮

Kitano Tenmangu การศึกษา, สอบผาน, พัฒนาทักษะ เป็ นศาลเจ้าหลักในบรรดาศาลเจ้าเท็นมังงูจาํ นวนกว่า 12,000 แห่งทัว� ประเทศญี�ปุ่น อุทิศให้แก่เทพเจ้าแห่งการศึกษา สุงาวาระ โนะ มิจิซาเนะ นั ก เรี ย นและทุ ก คนที� ป รารถนาจะพัฒ นาทัก ษะต่ า งเดิ น ทางจากทัว� ญี�ปุ่นมาเยือนที�นี� เพื�อภาวนาให้ตวั เองผ่านการสอบเข้าและเอามือถูรปู ปั� นวัวซึ�งกล่าวกันว่าจะช่วยทําให้ฉลาดขึ� น สิ�งปลูกสร้างหลักของศาล เจ้าที�สร้างโดยฮิเดโยริ โทโยโทมิในปี 1607 เป็ นสมบัติแห่งชาติและ ตัวอย่างของสถาปั ตยกรรมในยุคโมโมยามะ หากอยากรับชมทิวต้น บ๊วยที�เล่าลือกันว่างดงามดัง� ภาพวาด ให้ไปร่วมงาน Ume Blossom Festival ในวันที� 25 กุมภาพันธ์ หรือตลาดนัดที�จดั ขึ� นใน “วันเท็นจิน ซัง” หรือวันที� 25 ของทุกเดือน ที�อยู:่ Bakurocho, Kamigyou-ku, Kyoto Roumoon Gate เวลาทําการ: 5:00-18:00 น. (เม.ย.-ก.ย.), 5:30-17:30 น. (ต.ค.-มี.ค.) เวลาเปิ ดให้เข้าสักการะ: 9:00-16:30 เวลาทําการ: 9:0017:00 น.

Kifune Jinja

貴船神社

ฝนตก, คุมครองจากนํ้าทวม, การเดินทางทางเรือ เล่ากันว่าศาลเจ้าโบราณแห่งนี� เป็ นทีส� ถิตของเทพเจ้าแห่งนํ�า นามว่า ทากะโอะคามิ โนะ คามิ ตลอดหลายศตวรรษทีผ� า่ น มา ชาวนา ผูส้ ง่ สาส์นจากวังหลวง และผูค้ น อีกมากมาย ได้เดินทางมาทีน� ี�เพือ� ขอพรให้ฝน ตกหรือฝนหยุดตก ขอพรคุม้ ครองจากนํ�าท่วม รวมถึงขอพรให้มคี วามปลอดภัยระหว่างเดิน ทางในทะเล ลองมาจับ มิซอึ รุ ะ มิคจุ ิ (ใบเซียมซี แห่งนํ�า) ซึง� มีเฉพาะศาลเจ้าแห่งนี� ดูสิ มันจะเผย ดวงชะตาของคุณเมือ� นําไปวางบนนํ�าศักดิ�สทิ ธิ�ของทีน� ี� นอกจากนี� ยังแปลเป็ นภาษาต่างประเทศได้ถงึ สีภ� าษา (รวมภาษาอังกฤษ) ด้วยการสแกน QR code บนกระดาษอีกด้วย! ที�อยู:่ 180 Kuramakibune-cho, Sakyo-ku, Kyoto เวลาเปิ ดของศาลเจ้า: 6:00-18:00 น. (ธ.ค.-เม.ย.), 6:0020:00 น. (พ.ค.-พ.ย.) ศูนย์ให้บริการโอะมิคจุ ิ & โอะมาโมริ: 9:00-17:00 น.

Kyoto Ebisu Jinja

京都ゑびす神社

ความมั่งคั่ง, ความราบรื่นของธุรกิจ, การเกษตรและการประมง เอบิ สึ เ ป็ นเทพเจ้า แห่ ง ความมั ง� คั ง� และ ความเจริญรุ่งเรือง อีกทั�งยังเป็ นหนึ� งใน เจ็ ดเทพเจ้าแห่งโชคลาภประจําประเทศ ญี�ปุ่น ขณะที�เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและ ผู้ดู แ ลร้า นค้า กรู กั น มาเยอะเป็ นพิ เ ศษ ระหว่างงานเทศกาล Toka Ebisu ช่วงต้น เดือนมกราคม ผูค้ นกลุ่มอื�นๆ ก็เดินทาง มากันตลอดทั�งปี เพื�อขอพรเกี�ยวกับธุ รกิจ จากเทพชาวประมงผูน้ ี� และซื� อเครื�องรางที� เป็ นรูปเรือและปลาไท้ อย่าลืมเคาะกําแพง หอสวดภาวนาเพราะกล่าวกันว่าเอบิสึหไู ม่ ค่อยดี! ที�อยู:่ 125 Komatsu-cho, Yamato-oji Shijo-sagaru, Higashiyama-ku, Kyoto เวลาทําการ: 9:00-17:00 น.

Imamiya Jinja

今宮神社

อายุยืน, สุขภาพแข็งแรง, การหาคู ศาลเจ้าแห่งนี� ย้ายมาอยูท่ ี�นี�เมื�อปี 1001 เพื�อยับยัง� การแพร่กระจายของ โรคระบาดในเกียวโต ช่วยคุม้ ครองผูค้ นจากการเจ็บป่ วยและโรคภัย ไข้เจ็บ อีกทั�งยังเป็ นที�สถิตของเทพเจ้าแห่งสุขภาพทั�งหลาย นอกจากจะหาซื� อ โอมาโมริ กลับบ้านแล้ว ให้ลองหาหินเทพ เจ้าอะโฮคาชิซงั ด้วย เพราะมันจะช่วยพยากรณ์ให้รวู ้ า่ ความ ปรารถนาของเราจะเป็ นจริงหรือไม่ หากมาเยือนช่วงฤดู ซากุระ อย่าลืมแวะชมงาน Yasurai Matsuri อันเป็ นหนึ� งใน สามสุดยอดงานเทศกาลแปลกไม่เหมือนใครในเกียวโต ซึ�ง จัดขึ� นในวันอาทิตย์ที�สองของเดือนเมษายน เชื�อกันว่าถ้าใคร ได้เดินใต้ร่มสีแดงซึ�งประดับประดาด้วยดอกซากุระและดอก คาเมลเลีย คนคนนั�นก็จะมีสุขภาพแข็งแรงตลอดทั�งปี ! ที�อยู:่ 21 Murasakino, Imamiya-cho, Kita-ku, Kyoto เวลาทําการ: 9:00-17:00 น. ※ โอมาโมริเปšนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงไม‹แนะนําซื้อเปšนของฝาก

21


เกียวโตสเปเชียล x Kyoto Special

ของฝากสำหรับคุณ ของฝากที่เปนของกินเหลานี้เปนของที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวในแบบฉบับเกียวโต และมักจะมีจําหนายเฉพาะในแถบนี้เทานั้น

ขนมญี่ปุ†น

เครื่องเทศ

ชา

ส่วนของครั�นช์น�นั ทํามาจากยัตสึฮาชิกรุบกรอบที�บด เป็ นชิ� นเล็กๆ กับแผ่นช็อกโกแล็ต ซึง� รูปร่างหน้าตาอัน น่ารักของโอตาเบะจังที�ถกู ทําเป็ นช็อกโกแล็ตนั�นช่าง เข้ากันกับยัตสึฮาชิอนั กรุบกรอบอย่างลงตัว Otabe 京都銘菓おたべ otabe.kyoto.jp/index_en.html

เป็ นการผสมผสานเครื�องเทศญี�ปุ่นที� มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวรวมเจ็ดชนิ ด มักเรียกสั�นๆ ว่า ชิจิมิ มี รสชาตินุ่มนวลและความเผ็ดไม่เหมือนใคร ยิง� ช่วย ขับเน้นให้เห็นรสชาติอนั เรียบง่ายแต่อร่อยลิ� นของ อาหารเกียวโต Shichimiya Honpo 七味家本舗(京都・清水) shichimiya.co.jp/hpgen/HPB/entries/211.html

ชาเป็ นเครื�องดื�มสําคัญของญี�ปุ่น โดยเฉพะใน เกียวโต ชาชนิ ดนี� โด่งดังในด้านสีสนั รสชาติสดชื�น และการผสมผสานอย่ า งลงตัว ระหว่ า งรสหวาน รสขม รสเข้ม รสฝาด และกลิ�นหอม Ippodo 一保堂茶舗 ippodo-tea.co.jp/en/

Yatsuhashi Crunch 八ツ橋クランチ

Shichimi Tougarashi 七味唐辛子

Sencha Hosen 煎茶・芳泉

ขนมญี่ปุ†น

ถั่ว

ขนมดั�งเดิมเนื� อนุ่ มเหมือนเยลลี�ชนิ ดนี� มักจะเสิรฟ์ มาโดยชุบผงคินะโกะ (ผงถัว� เหลืองคัว� ) และมักทําเป็ นรสชาติตามฤดูกาล อย่างมัทฉะหรือซากุระ

ถัว� สีสนั สดใสเหล่านี� มาพร้อมห้าสีสนั คือ แดง ขาว เหลือง เขียว และ นํ�าตาล มีรสชาติอ่อนนุ่ มและหวานสดชื�น มีชื�อเสียงในฐานะขนมมงคลที�ใช้ สําหรับการเฉลิมฉลองในวังหลวง Mamemasa 豆政 mamemasa.co.jp/

Warabimochi 蕨餅

Bunnosuke Chaya 京甘味 文の助茶屋 bunnosuke.jp 22

Ebisugawa 5-colored Beans 夷川五色豆


MASSAGE IN KYOTO

งามในแบบฉบับของเกียวโต

พลังแหงความงามของญี่ปุน

สูความงดงามอันลํ้าคา

Spa Nursery-Japan Yanaginobanbanishiiru, Bukkojidori, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto-fu 075-343-0358 วันธรรมดา 11:00-19:00 น. เสาร-อาทิตย: 11:00-21:00 น. (เวลารับลูกคŒา 11:00-19:00 น.) / ปดวันพุธ yoyaku@nurseryjapan.com http://www.nurseryjapan.com/

วิธีเดินทาง

นวดหินรอน ภูเขาไฟฟูจิเปšนภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ที่เปšนสัญลักษณของประเทศญี่ปุ†น เรานําหินภูเขาไฟหายากของฟูจิมาใชŒในการทําทรีตเมนต ซึ่งพลังลึกลับจะช‹วยทําใหŒร‹างกายอบอุ‹นขึ้นทีละนŒอยๆ จนตŒองลืมตาตื่นขึ้นมา

เดิน 5 นาที จากทางออกหมายเลข 15 สถานีรถไฟใตŒดิน "Shijo" นั่งรถไฟจากสถานี Kyoto มาลงรถที่สถานีรถไฟใตŒดิน Shijo แลŒวเดิน 5 นาที จากทางออกหมายเลข 15 ※จากสถานี Kyoto ถึงสถานี Shijo ใชŒเวลา 3 นาที โดยประมาณ ●

นํ้ามันนวดที่เบลนดดŒวยวิธีที่มี เอกลักษณเฉพาะตัว โดยนํา อายุรเวทและแนวคิดเกี่ยวกับ เบญจธาตุมาใชŒ

บรรยากาศของหŒองอันอบอุ‹นละมุนละไม ดŒวยการผสมผสานของสีเก‹าแก‹ของญี่ปุ†นทั้ง 5 สี

น้ำมันยูซุ ทำจากสŒมยูซุที่ปลูกโดยเกษตรกรคู‹สัญญา

เผยแพร่ความงดงามแบบญีป่ ุ่ น จากเกียวโตสู่ทัว่ โลก

ดําดิง่ สูค่ วามรูส้ กึ ผ่อนคลายอย่างลึกซึง้ ด้วยกลิม่ หอมทีม่ เี อกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

เราจะพาคุณเดินทางสู‹ความงดงามอีกระดับ ท‹ามกลางบรรยากาศอันอบอุ‹นและสงบสุข ห‹างไกลจากความอึกทึกจอแจ

พรั่งพรŒอมไปดŒวยนํ้ามันนวดอโรมาจากทั่วโลก เช‹น เอสเซนเชียล ออยลแบบธรรมชาติที่ทําจากสŒมยูซุซึ่งปลูกโดยเกษตรกรคู‹สัญญา ในแถบซางะมิซึโอะ เมืองเกียวโต โดยนักบําบัดจะเลือกเบลนดใหŒ เหมาะสมกับผูŒใชŒบริการแต‹ละคน มีเอสเซนเชียลออยลหายากแบบ ออริจินัลที่กลั่นดŒวยเครื่องแยกกากของบริษัทเราดŒวย

MENU บอดี้ทรีทเมนท Kyoto Ultimate Bamboo Therapy บําบัดดŒวยไมŒ ไผ‹ โดยใชŒ ไมŒ ไผ‹ที่ปลูกในเกียวโตนวดร‹างกาย นวดบําบัดดวยไมไผ ผ‹อนคลายถึงขั้นสุดดŒวยกลิ่นหอมละมุนและผิวสัมผัสที่ลื่นของ ไมŒไผ‹ที่กลิ้งไปตามผิว

สัมผัสแห่งความสุขลํา้ ที่ได้จากธรรมชาติของญี่ปุ่ น เราใชŒวัตถุดิบที่คัดสรรอย‹างพิถีพิถันจากทั่วประเทศญี่ปุ†น โดยเนŒนของในเกียวโตเปšนหลัก เช‹น ทรีตเมนตดŒวยไมŒ ไผ‹ที่ ปลูกในเกียวโต แรงกดอันอ‹อนโยนจากไมŒ ไผ‹จะช‹วยใหŒร‹าง กายคลายความเหนื่อยลŒา การนําหินภูเขาไฟจากภูเขาไฟ ฟูจิมาใชŒในการนวดหินรŒอน

60 นาที

20,000 เยน

90 นาที

26,000 เยน

Japanese Ancient Stone Therapy บําบัดดŒวยการนวดหินรŒอน โดยใชŒ "หินภูเขาไฟจากภูเขาไฟฟูจิ" 60 นาที

20,000 เยน

90 นาที

26,000 เยน

ทรีทเมนทใบหนา Jadeite Latet Facial ทรีตเมนตแบบหรูหรา เปšนการนวดใบหนŒาโดยใชŒ "หยกของอิโตอิงาวะ" ที่มีคุณสมบัติของอัญมณี ※ ราคาข า งตนยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

90 นาที

24,000 เยน

23


เนือ้ ยางเจงกิสขาน

ตลาด NIJO

SHIROI KOIBITO PARK เชิญก้าวเท้าเข้ามาในแดนมหัศจรรย์แห่งขนม หวานอัน เป็ นแหล่ ง ผลิ ต ขนมชื� อ ดัง ที� สุ ด ของ ฮอกไกโด! สวนสนุ กแห่งนี� มีคาเฟ่ กับร้าน อาหารให้ใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าเข้า รวม ถึงโซนจัดแสดงเกี�ยวกับช็อกโกแลตโดยเฉพาะ ซึ�งเก็บค่าเข้าสถานที� ผูม้ าเยือนสามารถ สังเกตการณ์การทําคุกกี� ผ่านกระจกบานใหญ่ ที�เผยให้เห็นไลน์การผลิตของโรงงาน

ช็อปปิ� งอาหารท้องถิ�นสดใหม่อย่างปู ไข่ปลาแซลมอน หอยเม่น และปลาตามฤดูกาลได้ที�ตลาดสาธารณะแห่งนี� ในใจ กลางเมืองซัปโปโร แวะร้านอาหารที�อยูม่ ากมายสักร้าน แล้ว เริ�มต้นวันด้วยข้าวสวยร้อนๆ โปะหน้าอาหารทะเลแบบตูมๆ ดูสิ หลังจากนั�นก็ไปเดินเล่นและลองลิ� มหอยเชลล์ยา่ งหรือ หอยนางรมสดใหม่กนั ต่อ

เนื� อแกะโตเต็ มที�หรือเนื� อลูก แกะที� นํ า มาย่า งสไตล์ญี� ปุ่ น นี� ได้ชื�อมาจากผูน้ ําชื�อเจงกิส ข่านในศตวรรษที� 13 เป็ น อาหารประจํา ภู มิ ภ าคที� ไ ด้ รับความนิ ยม โดยนําเนื� อมา ย่ า งบนกระทะโลหะรู ป ร่ า ง แปลกไม่เหมือนใคร เพื�อคง ความนุ่ มชุม่ ฉํา� ของเนื� อเอาไว้

Satisfying

o d i a k k o H 北海道なら満足できる

à·ÕèÂǨØã¨ä»¡ÑºÎÍ¡ä¡â´

MT.MOIWA

ซุปแกงกะหรี่ Marusei Butter Sand

คุกกี้ Shiroi Koibito

ของฝาก

ของฝากยอดฮิตสําหรับซื� อติดมือกลับบ้านก็จะมี คุกกี� Shiroi Koibito อันโด่งดังทีท� าํ ด้วยช็อกโกแลต ขาว และ Marusei Butter ทีล� ะลายในปากและหลง เหลือรสชาติของครีมแสนอร่อยในปากของคุณ 24

ได้ชื�อมาจากการผสมผสานอาหารสอง ชนิดเข้าด้วยกัน ทําจากนํ�าสต็อกสไตล์ ฝรั �งเศส แล้วใส่เครือ� งเทศถึง 25 ชนิด ลงไป กล่าวกันว่ามีคณ ุ สมบัตใิ นการช่วย เยียวยารักษา

ขอเชิ ญ มารับ ชมหนึ� ง ในสามสุ ด ยอด ทิวทัศน์ยามคํา� คืนของฮอกไกโดได้ที�นี� เนินเขาสูง 531 เมตร สถานทีอ� นั เหมาะ สําหรับเดทอันแสนโรแมนติก ลองมา สํา ราญใจกั บ มื� ออาหารหรู ห ราที� ร า้ น JEWELS พร้อมดืม� ดํากั � บแสงไฟพร่าง พรายในเมืองจากยอดเขากันดีกว่า!


ตอที่

ตอที่

ยกเวนภาษี

คูปองหรรษา

พบกับเคานเตอรปลอดภาษี 37 สาขา (ระยะเวลาปลอดภาษี ตั้งแต 10:00 - 20:00 น.) หลังจากชำระเง�นภายในวันเดียว กันนั้น ลูกคาสามารถมาที่จ�ดบร�การ (เคานเตอรปลอดภาษี ในเวลาทำการ) โดยจะตองโชวพาสปอรต และใบเสร็จ ณ เคานเตอรบร�การ

งายๆ เพียงแคสแกน QR Code นี้ ก็รับคูปองสวนลดไปเลย 5 % หมายเหตุ: สินคาบางชนิดไมไดรวมรายการ

มาชอปที่

AEON Hokkaido มีแต ไดกับได!

ที่ AEON Hokkaido มีส�นคาใหเล�อกซื้อหลากหลาย ทั้งอาหารตามฤดูกาล ผล�ตภัณฑทองถิ�นของฮอกไกโด และผล�ตภัณฑเพ�่อสุขภาพและความงามตางๆ เร�ยกไดวา ไมตองไปชอปที่อื่นกันเลยทีเดียว!

า ลอง ends ขนมdนo recomm

kai Aeon Hok

Look 2 รสช็อกโกแลตไอซ และช็อกโกแลต มิน� ทพาเฟต 105 เยน

เร�่มจำหนาย 20 พฤษภาคมนี้ เปนตนไป Biore UV Mild Care Milk ใหม! สูตรคอลลาเจน 615 เยน

Kinoko no yama รสชาเข�ยว และสตรอวเบอรร่� 148 เยน Natsu no Usuyaki Kantorimaamu (ช็อคโกแลตมิน� ท) 170 เยน

ตอที่

ผล�ตภัณฑทำความ สะอาดใบหนา 537 เยน

Meiji Best 3 278 เยน

Nivea Sun Protect Water Gel 797 เยน

Free Wi-Fi

นอกจากนี้เรายังมีรานอาหาร และ Food Court ใหทานไดมา นั่งรับประทานอาหารกันอยาง เอร็ดอรอยอีกดวย

กระดาษ ซับเหง�อ่ Sea Breeze 462 เยน

ตอที่

40 สาขา

ทั่วทั้งฮอกไกโด

AEON MAP

สัญญาณอินเตอรเน็ต 12 สาขา ในฮอกไกโด

รายละเอียดเพ�่มเติม ติดตามไดที่เว็บไซต

http://welcome-aeon-hokkaido.jp/en/ 25


¨Ôµã¨Í‹Í¹ÅŒÒ

ลองไปเยือนเมือง

Azumino ที่ชินชู ------ AZUMINO CITY ------

ทัศนียภาพของญี่ปุนอันประกอบไปดวยเทือกเขาแอลปตอนเหนือและ ขุนเขาทามกลางธรรมชาตินั้นงดงามราวกับภาพวาด เมื่อไดมาเยือน เมือง Azumino ก็ ไดสัมผัสกับธรรมชาติและลิ้มรสอาหารทองถิ่น ที่นี่นั้นมี เสนหลนเหลือเกินกวาที่คุณจะจินตนาการ ซึ่งอาจทําใหจิตใจของคุณได เต็มอิ่มไปดวย ลองเรือยาง ใกลชิดธรรมชาติ ที่ Daio Wasabi Farm จะมีแม‹นํ้าไหลผ‹าน ซึ่งเปšน แม‹นํ้าที่เกิดจากแหล‹งนํ้าตามธรรมชาติไหลมาจาก เทือกเขาแอลปŠตอนเหนือ ช‹วงปลายเดือนเมษายนถึง ปลายเดือนตุลาคมของทุกป‚ จะสามารถนั่งเรือยาง ล‹องลําธารไดŒ ใหŒสายนํ้าในลําธารพัดพาเรือลอย อย‹างสบายไปท‹ามกลางลมพัด มองดูตŒนไมŒใบหญŒา ไหวและความงามในสายนํ้าก็ทําใหŒอิ่มเอมไดŒ

ปนเขา Nagamineyama ดืม่ ดํา่ ทัศนียภาพของเทือกเขาแอลปตอนเหนือ เขา Nagamineyama มีความสูงจากระดับ นํา้ ทะเลที่ 933 เมตร ตัง้ อยูท‹ างตะวันออกของ เมือง Azumino จากยอดเขานีส้ ามารถมอง เห็น เทือกเขาแอลปŠตอนเหนือ และยังมองเห็นวิว เมือง Azumino จากมุมสูงไดŒอกี ดŒวย นักเขียน ชือ่ ดังอย‹าง Kawabata Yasunari และ Inoue Yasushi ก็ยงั ตŒองตราตรึงกับความงามนี้ วิธเี ดินทาง: นัง่ รถยนต 15 นาทีจากสถานี Akashina สาย JR Shinonoi แลŒวเดินขึน้ เขา 1 ชัว่ โมง ทีอ่ ยู: Akashinanakagawate Azumino-shi Nagano

เมือง Azumino จังหวัดนะงะโนะนั้น ตั้งอยู‹บริเวณตอน กลางของญี่ปุ†น ซึ่งตั้งตระหง‹านอยู‹ใกลŒบริเวณเทือกเขาแอลปŠ ตอนเหนือ อันสูงจากระดับนํ้าทะเลกว‹า 3,000 เมตร ที่นี่มี ทัศนียภาพของภูเขาที่สวยงามมาก เพราะเปšนแหล‹งธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ นอกจากนี้ยังสามารถดื่มดํ่ากับทิวทัศนนี้ไดŒ จากทุกมุมในเมือง

เนื่องจากที่นี่มีแหล‹งนํ้าธรรมชาติ จึงทําใหŒวิวของเทือกเขา แอลปŠตอนเหนือ และกลายเปšนทัศนียภาพทางธรรมชาติของ ญี่ปุ†นที่เปšนที่รูŒจัก ไม‹ว‹าจะเปšนการจัดลําดับสถานที่ท‹องเที่ยว 100 แห‹งของญี่ปุ†น หรือ แหล‹งนํ้า 100 แห‹ง สวน Azuminowasabidayusuigun ก็ไดŒรับเลือก และยังไดŒรับการบันทึก ใหŒเปšนแหล‹งนํ้าตŒนกําเนิดอีกดŒวย ไม‹ว‹าจะทอดสายตามองวิว อันงดงามนี้ หรือจะขี่จักรยานเที่ยวชมใหŒเพลิน ก็ลŒวนแลŒวแต‹ เทือกเขาแอลปŠตอนเหนือ จะปกคลุมไปดŒวยหิมะตลอดทั้ง ทําใหŒจิตใจไดŒเบิกบานทั้งนั้น ป‚ และยังเปšนแหล‹งธรรมชาติของบรรดาสิ่งมีชีวิตดŒวย ทุกวัน สามารถเดินทางมายังเมือง Azumino จากโตเกียวและ จะมีนํ้ากว‹า 7 แสนตันไหลมายัง Azumino แมŒว‹าในช‹วงหนŒา นาโกย‹า โดยใชŒเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อมาเต็มอิ่มกับ รŒอน นํ้านี้ก็ยังมีอุณหภูมิตํ่ากว‹า 15 องศา จึงทําใหŒสามารถ บรรยากาศอันงดงามนี้ จากเมือง Azumino จะเดินทางต‹อไป ปลูกวาซาบิและแอปเปœลซึ่งเปšนผลผลิตชื่อดัง และเลี้ยง ถนนสายTateyama Kurobe Alpine Route, Kamikochi, แซลมอนชินชูไดŒ เมื่อมาเยือนที่ Azumino ก็ตŒองไม‹พลาดที่จะ ปราสาท Matsumoto ก็เดินทางไดŒสะดวกสบาย หากวางแผน ลิ้มรสอาหารรสชาติเยี่ยมเหล‹านี้ ซึ่งเปšนสิ่งที่คนในทŒองถิ่น ว‹าจะมาเที่ยวภูมิภาคจูบุของญี่ปุ†นและชมวิวเขาTateyama ภูมิใจมาก ตŒองไม‹พลาดการมาเยือนที่ Azumino

¡ÒÃà´Ô¹·Ò§

NO àÁ×ͧ AZUMI ÍÂÙ‹·Õèä˹? เมือง Azumino

โตเกียว

26

เวลาเปดทําการ: ปลายเดือนเมษายน – ปลายเดือน ตุลาคมของทุกป‚ เวลาปดทําการ: สัปดาหที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม (อาจปดในสัปดาหที่ 2 ในบางกรณี) ※ปดใหŒบริการในกรณีทส ี่ ภาพอากาศแปรปรวน เวลาทีใ่ ชในกิจกรรม: ประมาณ 20 นาที คาเขารวม: เด็กอายุตาํ่ กว‹า 5 ป‚ ราคา 100 เยน, เด็ก อายุ 6-11 ป‚ ราคา 900 เยน, อายุ 12 ป‚ขนึ้ ไป ราคา 1,200 เยน เว็บไซต: http://www.azuminokisen. com/?page_id=24 (ภาษาญีป่ น†ุ )

จังหวัด นะงะโนะ

เดินทางจากโตเกียว รถไฟ: ขึน้ รถไฟ Limited Express Azusa จากสถานี Shinjuku ไปยังสถานี Matsumoto เปลีย่ นไปขึน้ รถไฟสาย JR Oito เดินทางต‹อ 30 นาที แลŒวลงรถไฟที่ สถานี Hotaka รถบัส: นัง่ รถบัสจาก Shinjuku Bus Terminal ไปลงที่ Matsumoto Bus Terminal แลŒวต‹อรถไฟสาย JR Oito เดินทางต‹อ 30 นาที แลŒวลงรถไฟทีส่ ถานี Hotaka เดินทางจากโอซากาและนาโงยา รถไฟ: นัง่ รถไฟชินคันเซนจากสถานี Osaka แลŒวเปลีย่ นเปšนรถไฟ Limited Express Shinano ทีส่ ถานี Nagoya ไปยังสถานี Matsumoto เปลีย่ นไปขึน้ รถไฟสาย JR Oito ลงรถไฟทีส่ ถานี Hotaka

ขอมูลการทองเทีย่ ว Azumino City

App Store

※สําหรับผูทŒ เ่ี ดินทางจากนาโกย‹า หากซือ้ บัตรพาส 3 วัน JR Shinano line free pass ก็เปšนทางเลือกทีด ่ี

ตัว๋ นีส้ ามารถใชŒขนึ้ รถไฟประเภทด‹วนแบบระบุทนี่ งั่ ระหว‹าง Nagoya และ Matsumoto ไดŒ และยังสามารถใชŒ ขึน้ รถไฟแบบธรรมดา สายJR ระหว‹าง Shiojiri และ Minami-Otari และรถบัส Alpico ไดŒไม‹จาํ กัดเทีย่ ว

เว็บไซต: http://railway.jr-central.co.jp/tickets/shinanoji-free/ รถบัส: นัง่ รถบัสจาก Nagoya Bus Center มายัง Matsumoto Bus Terminal Android แลŒวต‹อรถไฟสาย JR Oito ลงรถไฟทีส่ ถานี Hotaka สามารถติดตามขอมูลขาวสารเพิ่มเติมไดที่ visitazumino visitazumino (อัพเดททุกวัน)


นั่งรถรางเที่ยว สัมผัสบรรยากาศเกาๆ ทางทอดยาวกว‹า 6 กิโลเมตร เปšนร‹องรอยที่หลงเหลือของรถไฟเก‹า สาย Shinonoi มีอายุกว‹ารŒอยป‚ เมื่อลอดผ‹านอุโมงคที่สรŒางจากอิฐ มา ก็จะสัมผัสไดŒถึงซากประวัติศาสตรที่หลงเหลืออยู‹ ตŒนไมŒใหญ‹กว‹า 3 หมื่นตŒนที่คอยบังแสงแดดใหŒ ทําใหŒเดินเล‹นไดŒอย‹างสบายใจ วิธีเดินทาง: เดินจากสถานี Akashina สาย JR Shinonoi 10 นาที

เยี่ยมชม Daio Wasabi Farm ลิ้มลองของขึ้นชื่อของ Azumino Daio Wasabi Farm เปดกิจการมากว‹ารŒอยป‚ เปšนไร‹วาซาบิที่ใหญ‹ ที่สุดในโลก ภายในไร‹ยังมีแม‹นํ้า ซึ่งมีตŒนกําเนิดจากแหล‹งนํ้าธรรมชาติ จากเทือกเขาแอลปŠตอนเหนือไหลผ‹าน ทําใหŒสามารถปลูกวาซาบิที่มี รสชาติยอดเยี่ยมของญี่ปุ†นไดŒ และตŒองไม‹พลาดที่จะลิ้มรสไอศกรีมรส วาซาบิและคร็อกเกŒวาซาบิ ที่ยังคงรสชาติความอร‹อยของวาซาบิไวŒ วิธีเดินทาง: จากสถานี Hotaka สาย JR Oito ขี่จักรยาน 15 นาที เดิน 30 นาที หรือนั่งรถยนต 10 นาที ที่อยู: 3640 Hotaka Azumino-shi Nagano เว็บไซต: https://www.daiowasabi.co.jp/ (ภาษาญี่ปุ†น)

ขี่จักรยานรอบเมือง Azumino ชมธรรมชาติ ถŒาจะมาเที่ยวที่เมือง Azumino การป˜›นจักรยานชมรอบเมืองก็เปšนตัวเลือกที่ อยากแนะนํา ป˜›นจักรยานไปตามเสŒนทางเลียบทางกั้นนํ้า พรŒอมชมวิวเมืองก็ไดŒ หรือจะไปชมดอกไมŒแรกแยŒมที่สวน Alps Azumino National Government Park ก็ไดŒเช‹นกัน จะไปศาลเจŒา Hotaka หรือ Daio Wasabi Farm ก็เดินทาง สะดวก มาเที่ยวชมเมือง Azumino ดŒวยความเร็วของฝ‚มือการป˜›นของตัวเอง กัน ขอมูลการเชาจักรยาน: มีรŒานเช‹าหนŒาสถานีHotaka สาย JR Oito มีใหŒเลือกทั้งจักรยาน ธรรมดา จักรยานภูเขา และจักรยานไฟฟ‡า

àÁ¹Ù¨Ò¹à´ç´

·Õè¾¡Ñ á¹Ð¹íÒ พักผอนในบานกระทอมไม ดื่มดํ่าชีวิตแบบสโลว ไลฟ @Canadian Log Cottage TAKITARO ปรุงรสชาติความอรอยของอาหารดวยแอปเปล Azumino เปšนเมืองขึ้นชื่อดŒานแอปเปœล จึงมี อาหารพิเศษอย‹าง สปาเกตตี้นโปลิตันใส‹ แอปเปœล มีรสชาติที่อร‹อยจนมิอาจลืมเลือน

มองทัศนียภาพของเทือกเขาแอลปตอนเหนือ จากบอออนเซนธรรมชาติที่ Holiday You

แซลมอนชินชู ทานเพียงครัง้ เดียวก็ไมอาจลืมได แซลมอลชินชูที่เติมโตในนํ้าธรรมชาติของเทือก เขาแอลปŠตอนเหนือ จะมีเนื้อที่ดี ไม‹ว‹าจะทําซาชิมิสดๆ หรือนําไปย‹าง ก็ลŒวนแต‹เปšนเมนูขึ้นชื่อ สําหรับคนในทŒองถิ่น หากไดŒทานคู‹กับวาซาบิก็ ยิ่งอร‹อยขึ้น

ออนเซนแห‹งนีเ้ ปšนออนเซนทีม่ เี รดอนธรรมชาติ ทําใหŒ ร‹างกายที่อ‹อนลŒาจากการท‹องเที่ยวไดŒผ‹อนคลายขึ้น แถมจากบ‹อออนเซนยังสามารถมองเห็นวิวของยอดเขา Jonendake ซึง่ อยูท‹ เี่ ทือกเขาแอลปŠตอนเหนือไดŒ ส‹วน อาหารจะคัดสรรวัตถุดิบตามฤดูกาลมาทําเปšนอาหาร ญีป่ น†ุ นอกจากนีย้ งั มีบาŒ นกระท‹อมและกิจกรรมทาง เกษตรใหŒครอบครัวไดŒรว‹ มสนุกดŒวยกัน

ภายในเมืองAzumino มีบาŒ นพักและกระท‹อมไมŒจาํ นวน มากซึง่ หŒอมลŒอมไปดŒวยธรรมชาติ หากอยากสัมผัส ทัศนียภาพธรรมชาติอย‹างเต็มอิม่ ใชŒชวี ติ แบบสโลว ไลฟŠ ขอใหŒลองมาพักทีก่ ระท‹อมไมŒดู ที่ Canadian Log Cottage TAKITARO มีบริการและสิง่ อํานวยความ สะดวกทีค่ รบครัน และยังมีสวนสําหรับทําบารบคี วิ ซึง่ เปดใหŒจองไดŒ อิม่ ทŒองกับอาหารรสเลิศ และอิม่ เอมกับ เสน‹หข องธรรมชาติ วิธเี ดินทาง: นัง่ รถยนตจากสถานี Hotaka สาย JR Oito 15 นาที ทีอ่ ยู: 8953 Hotakaariake Azumino-shi Nagano เว็บไซต: http://www5b.biglobe.ne.jp/~takitaro/ (ภาษาญีป่ น†ุ )

วิธเี ดินทาง: นัง่ รถยนตจากสถานี Hotaka สาย JR Oito 15 นาที (มีรถรับส‹ง) ทีอ่ ยู: 11-1 Horiganekarasugawa Azumino-shi Nagano เว็บไซต: http://www.holiday-you.co.jp/index.html (ภาษา ญีป่ น†ุ ) 27


ทริปสั้นๆ ใกลเมืองโตเกียว

ธรรมชาติ & การปี นเขา

มาพิชิตภูเขาไฟฟูจิและโอบกอดธรรมชาติกันเถอะ Stay 1 พักคางคืนที่ Fujikyu Unjo-kaku สถานีทหี่ า ของภูเขาไฟฟูจิ หากมาเทีย่ วแบบประหยัด โรงแรมแคปซูล Fujikyu Unojo-kaku ก็เปšนตัว เลือกอันดีทสี่ ดุ สําหรับการพักคŒางคืน มีหอŒ งอาบนํา้ ฝ˜กบัวและอ‹างลŒางหนŒา ใหŒบริการ ทีพ่ กั ก็กวŒางขวางเพียงพอใหŒนอนหลับไดŒเต็มอิม่ มีราŒ นอาหาร เปดใหŒบริการทัง้ แบ็กแพ็กเกอรและนักท‹องเทีย่ วทีม่ าเปšนกลุม‹ จึงขอแนะนํา ว‹าอย‹าพลาดอาหารมือ้ เชŒาและมือ้ เย็นรŒอนๆ แสนอร‹อยของทีน่ ี่ เว็บไซต: https://www.fujiyama-navi.jp/unjyokaku/en/ (ภาษาอังกฤษ)

Stay 2

พักคางคืนที่ Hotel Mt. Fuji Hotel Mt. Fuji ตัง้ อยูใ‹ นบริเวณของภูเขาไฟฟูจแิ ละทะเลสาบ Yamanakako ภูมใิ จนําเสนอทัศนียภาพน‹าหลงใหลของภูเขาไฟฟูจิ จากสวนของโรงแรม บ‹ออาบนํา้ กึง่ กลางแจŒงชือ่ “Hanare-no-yu” ก็มี ทิวทัศนทงี่ ามตระการตาของภูเขาไฟฟูจใิ หŒชนื่ ชมเช‹นกัน เว็บไซต: https://www.mtfuji-hotel.com/lp/th/ 28

แม้จะถูกมองว่าเป็ นภูเขาศักดิ�สิทธิ� ก็ใช่ว่าภูเขาไฟฟูจจิ ะเป็ นภูเขาที� แตะต้องไม่ได้ เวลาเปิ ดให้มีการปี นเขาในช่วงตัง� แต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนของทุกปี นักปี นเขาจํานวนหลายร้อยหลายพันคนก็ จะยกโขยงกันมาจาริกแสวงบุญที�ภเู ขาลูกนี� ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นนักปี น เขามืออาชีพหรอก ใครๆ ก็เดินทางถึงยอดเขาเพื�อชื�นชมความ งดงามที�เห็นแล้วต้องกลั�นหายใจได้ท�งั นั�น แค่เดินท่ามกลางความ เขียวขจีของภูเขาไฟฟูจิก็เพียงพอให้ดื�มดํา� กับธรรมชาติอันยิ�งใหญ่ และมนต์เสน่หไ์ ร้ขีดจํากัดของภูเขาลูกนี� แล้ว ภูเ ขาไฟฟูจิ คื อ ความภาคภูมิ ใ จของชาวญี� ปุ่ น อี ก ทั�ง ยัง เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที� ย วที� นั ก ท่ อ งเที� ย ว ชาวต่างชาติไม่ควรพลาด ในฤดูรอ้ นจึงมีผมู้ า เยือนหลายร้อยหลายพันคนเลยทีเดียว หลาย วันก่อนเรานั ง� รถบัสสายตรงจากโตเกียวไปยัง สถานี Mt. Fuji ซึ�งเป็ นหนึ� งในสถานี ที�ทาํ หน้าที� เป็ นประตูเข้าออกภูเขาไฟฟูจิ โดยมีเป้าหมาย จะผจญภัย ไปในธรรมชาติ อัน กว้า งใหญ่ ข อง ภูเขาลูกนี� ขณะรถไฟมุง่ หน้าสู่จุดหมายปลาย ทาง ทัศนี ยภาพที�เห็นจากหน้าต่างก็คอ่ ยๆ เปลี� ย นจากหมู่ตึ ก สู ง กลายเป็ นสี เ ขี ย วขจี แ ผ่ ไพศาลที�ลอ้ มรอบภูเขา เนิ น และหมูไ่ ม้ นอกจากกิ จ กรรมน่ า ท้า ทายอย่า งการปี นถึ ง ยอดเขาแล้ว ยังมีเส้นทางอีกมากมายที�เหมาะ กับคนทุกรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น Ochudo Trail (Oniwa/Okuniwa) นั�นเป็ นทางเดิน ที�ปไู ว้สาํ หรับมือใหม่ หลังเดินทางถึงสถานี Mt. Fuji เราก็เปลี�ยนไปขึ� นรถบัสและนัง� ไปลงที� สถานี Okuniwa จากนั�น Okuniwa Trail ก็พา เราสู่สวนอันเต็มไปด้วยต้นสนอายุ 700 ปี ต้น เฮมล็อก ต้นสนชิราเบะ หินลาวาที�มีลกั ษณะ เหมือนคลื�น และพุม่ ไม้ ภูมิทศั น์อนั งดงามของ พืชพรรณโดยเห็นภูเขาไฟฟูจิอยูใ่ นฉากหลังนั�น

สามารถดูรายละเอียด เพิม่ เติมไดŒทนี่ ี่

ช่วยคลายความเหนื� อยล้าจากการเดินทางของ พวกเรา Ochudo Trail เป็ นเส้นทางยาว 2.9 กิโลเมตร ที�วนรอบภูเขาไฟฟูจิขึ�นไปจนถึงครึ�งทาง ใน อดี ตมีเพียงผูท้ ี� เคยขึ� นถึ งยอดเขามาแล้วสาม ครั�งเท่านั�นจึงจะใช้เส้นทางนี� ได้ สําหรับผูจ้ าริก แสวงบุญที�บชู าภูเขาไฟฟูจิ Ochudo Trail คือ ส่วนหนึ� งของการบําเพ็ญตบะอย่างเข้มงวดเพื�อ รวบรวมสมาธิท�งั จิตใจและร่างกาย ทุกวันนี� เรา ทุกคนสามารถใช้เส้นทางนี� ได้ โดยจะเดินผ่าน ทรายที�มีกอ้ นกรวดและป่ าสนเขา ก่อนจะไปถึง แนวป่ าของภูเขาไฟฟูจิ ผูม้ าเยือนส่วนใหญ่จะอยากเห็น “โกะไรโค” และพระอาทิตย์ขึ�นจากยอดภูเขาไฟฟูจิ สําหรับ ใครที�ไม่ได้เตรียมตัวจะขึ� นไปถึงยอด สถานี ที� 6 ก็เป็ นจุดซึ�งเหมาะแก่การชมพระอาทิตย์ ขึ� นเช่นกัน หากสามารถทนรับอากาศหนาว ที�อุณหภูมิประมาณ 4-5 องศาเซลเซียส ขอ แนะนําให้เริ�มขึ� นเขาตอนตี 3 จะได้ขึ�นไปถึง สถานี ที� 6 ได้ทนั เวลาเพื�อเปิ ดประสบการณ์ที� จะไม่มีวนั ลืมตลอดกาล การได้ชมพระอาทิตย์ ขึ� นจากทะเลเมฆคือชัว� ขณะอันน่ าหวงแหนไป ชัว� ชีวติ


1

2 4

3

5

6

1. พระอาทิตยขนึ้ ทีส่ ถานีที่ 6 ของภูเขาไฟ ฟูจิ 2. “Hanare-no-yu” บ‹ออาบนํา้ กึง่ กลาง แจŒง 3. ขีจ่ กั รยานรอบทะเลสาบ Yamanakako ที่ Hana-no-miyako Park 4. กŽวยเตีย๋ วโฮโต (Hoto) เปšนอาหารทŒอง ถิน่ เลิศรสทีค่ วรลิม้ ลอง 5. เดินไปตาม Ochudo Trail 6. ตกตะลึงกับแนวป†าของภูเขาไฟฟูจิ

นั่งรถบัสทัวร Fuji Five Lakes

ทองเที่ยวไปรอบๆ ดวย Mt. Fuji Pass

"Highlights Fujisan-Go" แวะจอดตามสถานทีน่ า‹ สนใจหลาย แห‹งในบริเวณ Fuji Five Lakes รวมถึงสถานีที่ 5 บนภูเขาไฟ ฟูจิ Oshino Hakkai และแหล‹งท‹องเทีย่ วอืน่ ๆ โดยมาพรŒอมไกด ผูจŒ ะคอยอธิบายความสําคัญของสถานทีเ่ หล‹านี้ มีไกดเสียงที่ บอกเล‹าขŒอมูลเดียวกันเปšนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษา ไทยดŒวย ฉะนัน้ รับรองว‹าคุณจะไดŒมสี ว‹ นร‹วมตลอดเวลาแน‹นอน Fugaku Fuketsu Wind Cave และ Mt. Fuji 5th Station AM Route เด็ก: 1,450 เยน ผูŒใหญ‹: 2,900 เยน Kawaguchiko, Yamanakako และ Oshino PM Route เด็ก: 1,450 เยน ผูŒใหญ‹: 2,900 เยน

ถŒาวางแผนจะไปเยือนแถวภูเขาไฟฟูจลิ ะก็ Mt. Fuji Pass คือคูห‹ ทู ดี่ ที สี่ ดุ สําหรับการเดิน ทาง! กลุม‹ บริษทั ผูŒใหŒบริการรถบัสและรถไฟทŒองถิน่ ทีช่ อื่ Fujikyuko ไดŒทาํ ใหŒการเดินทาง ง‹ายขึน้ ดŒวยการจําหน‹ายตัว๋ พาสแบบหนึง่ วัน สองวัน และสามวัน เมือ่ มีตวั๋ พาส จะ สามารถนัง่ รถบัสและรถไฟส‹วนใหญ‹ทใี่ หŒบริการในบริเวณภูเขาไฟฟูจไิ ดŒโดยไม‹จาํ กัดเทีย่ ว นอกจากนี้ หากแสดงตัว๋ พาส จะไดŒรบั ส‹วนลดค‹าเขŒาสถานทีน่ า‹ สนใจหลากหลายแห‹งอีก ดŒวย เรียกไดŒวา‹ ของมันตŒองมีเลยทีเดียว! หาซือ้ ตัว๋ พาสไดŒทสี่ ถานี Otsuki, สถานี Kawaguchiko, สถานี Mt. Fuji, ท‹ารถบัส Asahigaoka, สถานี Gotemba, สถานี Mishima, สถานี Shin-Fuji และสถานี Fujinomiya โดยตŒองแสดงพาสปอรตต‹างประเทศ หาซือ้ ในไทยไดŒจากทีน่ ี่

สําหรับผูทŒ สี่ มัครใชŒบริการทัวรขาŒ งตŒน จะไดŒรบั คูปองมูลค‹า 1,000 เยนสําหรับซือ้ อาหารหรือของฝาก (ในกรณีของเด็ก จะไดŒรบั คูปองมูลค‹า 500 เยนแทน) สามารถใชŒคปู องไดŒที่ Fujikyu Unjo-kaku บนสถานีที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ และ “Gateway Fujiyama” ในสถานี Kawaguchiko

เว็บไซต: http://bus-th.fujikyu.co.jp/ (ภาษาไทย)

Joinfull

.com

JoinfullGroup https://joinfull.com/

Mindtrips https://www.mindtrips.com/

ปนจักรยานรอบทะเลสาบ Yamanaka และสัมผัสสายลมโชยเอื่อยในฤดูรอน เป็ นที�รกู ้ นั อยูแ่ ล้วว่า ทิวทัศน์บริเวณทะเลสาบทั�ง ห้าของฟูจจิ ะเปลีย� นแปลงไปทุกฤดูกาล ฤดูรอ้ น เป็ นช่วงเวลาที�ดีที�สุดสําหรับการมาเยือน เพราะ ต้นไม้จะมีสีเขียวสดใสและดูมีชีวิตชีวากว่าฤดูอื�น ทะเลสาบ Yamanakako ซึง� ตั�งอยูท่ ี�ระดับสูงสุดใน บรรดาทะเลสาบทั�งห้า เป็ นจุดหมายปลายทางที� มีชอื� เสียงในญี�ปุ่นสําหรับการหลบร้อนและมาท่อง เที�ยวในวันหยุด หลังชมพระอาทิตย์ขนจากภู ึ� เขาไฟฟูจิ สามารถนัง� รถบัสลงจากภูเขามายังทะเลสาบ Yamanakako เพือ� ท่องเที�ยวด้วยการขีจ� กั รยาน มีรา้ นให้เช่า จักรยานอยูม่ ากมายหลายแห่งรอบทะเลสาบ เรา เช่าจักรยานจาก PICA Yamanaka Lake Village

ซึ�งเป็ นสิ�งปลูกสร้างที�มีท�งั กระท่อมสําหรับเข้าพัก คาเฟ่ เปลญวน และสวนที�เหมาะจะทําบาร์บคี วิ เส้นทางขีจ� กั รยานรอบทะเลสาบ Yamanakako มีการบํารุงรักษาเป็ นอย่างดี และมีสถานที�น่า สนใจมากมายระหว่างทาง เป็ นต้นว่า “Hanano-miyako Park” ที�มดี อกไม้เบ่งบานงดงาม และ “Nagaike Shinsui Park” ซึง� มีภเู ขาไฟฟูจใิ นฉาก หลัง ในเมือ� ทัศนี ยภาพงดงามราวกับภาพวาดแบบ นี� จะถ่ายรูปจากมุมไหนก็ได้เลยตามต้องการ! ภูเขาไฟฟูจิเป็ นสถานที�ที�ควรค่าให้มาเยี�ยมเยือน ตลอดทั�งปี แต่เฉพาะฤดูรอ้ นเท่านั�นที�เปิ ดโอกาส ให้คุณขึ� นไปถึงยอดเขาได้ เลิกลังเลได้แล้ว จอง ทริปไปภูเขาไฟฟูจเิ ดี�ยวนี� เลยเถอะ!

เชาจักรยานที่ PICA Yamanaka Lake Village

PICA Yamanaka Lake Village ก็เปดใหŒเช‹าจักรยานเช‹นกัน ไม‹ตŒองพักที่กระท‹อมก็เช‹าจักรยานไดŒ ไม‹ตŒองสงสัยเลยว‹า วิธี ที่ ดี ที่ สุ ด ในการเพลิ ด เพลิ น กั บ ธรรมชาติ ร อบทะเลสาบ Yamanaka ก็คือการขี่จักรยานนั่นเอง เว็บไซต: http://yamanakako.pica-village.jp/en/ (ภาษา อังกฤษ)

เดินปาแบบไรกังวล

รŒาน Yamarent เปšนมืออาชีพดŒานการใหŒเช‹าอุปกรณเดินป†า ช‹วงฤดูรŒอนจะมีการเปดเคานเตอร ใหŒบริการใน Fujiyu Unjokaku ดŒวย หลังทําการจองออนไลน นักป‚นเขาจะไดŒรับ อุปกรณที่ตŒองการในวันถัดไปโดยปราศจากความยุ‹งยาก สามารถคืนอุปกรณ ไดŒที่เคานเตอรหลังใชŒงานเสร็จเรียบรŒอย เว็บไซต: https://www.yamarent.com/ (ภาษาญี่ปุ†น) 29


School of Language and Culture

âçàÃÕ¹ÀÒÉÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ Ê.Ê.·. ÃѺÊÁѤüٌʹã¨...

¤ÍÏʵÔÇÊͺÇÑ´ÃдѺ JLPT N1-N4 (16 ªÑèÇâÁ§) ¤ÓÈѾ· ¤Ñ¹¨Ô äÇÂҡó ¡ÒÃÍ‹Ò¹

ÊÓÃͧ·Õè¹Ñè§

www.tpa.or.th/slc

0-2259-9160-9 ตอ 1623,1641-3

µÔÇࢌÁ 16 ªÑèÇâÁ§ à¾ÔèÁ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ ¡‹Í¹Å§Ê¹ÒÁÊͺ¨ÃÔ§ !

jpschool2@tpa.or.th

TPAacademy

มาอัพเดตข‹าวสารเกี่ยวกับญี่ปุ†น พรŒอมลุŒนของรางวัลมากมายกันเถอะ ไปญี่ปุ†นจะเที่ยวไหนดี รŒานอาหารย‹านไหนเด็ด อยากไดŒของฝากโดนใจตŒองซื้อที่ ไหน เพจ WAttention Thailand นานาเจแปน มีคำตอบใหŒ

พรอมแลว คลิกมาที่

N EW MOVIES สํ า หรั บ คอหนั ง ญี่ ปุ  น ต อ งห า มพลาด! คอลัมนที่จะพาไปอัพเดทหนังดังจากญี่ปุนที่ เขาฉายในโรงภาพยนตรบา นเรา เร็วๆ นี้ จะมีเรือ่ งอะไรกันบางนัน้ ตามไปอานกันเลย!

WAttentionth

facebook.com/wattentionth

Tonight , at Romance Theater - รักเรา … จะพบกัน 3 พฤษภาคม 2018 เรื�องราวของ เคนจิ (เคนทาโร่ ซากาคุจิ) หนุ่ มนักฉายหนังที�มีความฝันจะเป็ น ผูก้ าํ กับ เขาตกหลุมรักนางเอกในภาพยนตร์ขาวดําเรื�องโปรด เจ้าหญิงมิยกู ิ (ฮารุกะ อายาเสะ) ในคืนที�โรงหนังถูกฟ้ าผ่า จนทําให้เครื�องฉายได้รบั ความเสีย หาย เจ้าหญิงของเขาหลุดออกมาสู่โลกของความเป็ นจริง แต่ร่างกายของเธอเป็ นสี ขาวดํา เคนจิ คอยดูแลเธออยูไ่ ม่หา่ ง และจากหญิงสาวผูไ้ ม่สนใจใคร มิยกู ิ ค่อยๆ เรียนรูค้ วามรักและความสุข ทุกๆ ครั�งที�เธอมีความสุข ร่างกายของเธอจะมีสีสนั ขึ� นทีละนิ ด แล้วโดยไม่รตู ้ วั เธอกําลังตกหลุมรักเคนจิ


Kids on the slope - เพลงแรก รักแรก จูบแรก 31 พฤษภาคม 2018 เรื�องราวของ นิ ชิมิ คาโอรุ (ยูริ จิเน็ น) เด็กหนุ่ มเรียนดีผทู้ ี�ตอ้ งย้ายโรงเรียนมาอยูท่ ี� จังหวัดนางาซากิเนื� องจากสาเหตุของทางบ้าน จึงทําให้เขาได้พบกับ คาวาบุชิ เซ็นทาโร่ (ไทชิ นากาคาว่า) ตัวพ่อประจําโรงเรียน ทั�งคูก่ ลายเป็ นเพื�อนรักกันและ รวมตัวกันตั�งวงดนตรีแจ๊ส โดยมีเพื�อนสาวคนสวย ริตสึโกะ (นานะ โคมัตสึ) คอย เป็ นกําลังใจให้และกลายเป็ นความรัก 3 เศร้าโดยไม่รตู ้ วั

www.houserama.com www.facebook.com/houseRCA 31


หนึ่งในสามสายนํ้าที่ใหญ‹ที่สุดของญี่ปุ†นและมีภูมิทัศนที่ไดŒรับการยอมรับ รวมทั้งเปšนแหล‹งจับปลาอะยุอีกดŒวย

ที่นี่คือยุคเอโดะ ? แม‹นํ้าและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ณ “แม‹นํ้านะงะระ” ห นึ� ง ใ น ส า ย นํ� า ที� เ ป รี ย บ เ ส มื อ น ตั ว แ ท น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ญี� ปุ่ น ก็ คื อ แม่ น�ํ า นะงะระ ในจัง หวัด กิ ฟุ ภาพของแม่ น�ํ า ขนาดใหญ่ ที� เ ปล่ ง ประกาย สะท้ อ นกั บ แสงอาทิ ต ย์ ป รากฏแก่ ส ายตาผู ้ ที� ม าเยี� ย มชมในครั� ง แรกคื อ ลัก ษณะเด่ น ของความงามแห่ ง ธรรมชาติ ซึ� ง เป็ นเอกลัก ษณ์ ข องประเทศ ญี� ปุ่ น และในครั�ง นี� ผู ้ที� รับ หน้ า ที� พ าทุ ก ท่ า นไปเยี� ย มชมแม่ น�ํ า และวิ ถี ชี วิ ต ของผู ้ค นก็ คื อ คุ ณ จอร์น มัว ร์ ในครึ� ง แรกของรายการ จะพาไปชมวิ ธี ก าร จั บ ปลาอะยุ ซึ� ง เป็ นการจั บ ปลาแบบดั� ง เดิ ม ที� สื บ ทอดกั น มาตั� ง แต่ โ บราณ จากนั� น จะพาไปชมวิ ถี ป ระมงในแบบต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น “เทอิ น ะ” หรื อ การประมงแบบดั�ง เดิ ม ซึ� ง มี จุ ด เด่ น อยู่ ที� ก ารหาปลาด้ว ยตาเปล่ า และ จับ ปลาด้ว ยแห ชมสถานที� จับ ปลาอะยุ บ ริ เ วณต้น นํ� า ที� ส ร้า งขึ� นด้ว ยไม้ไ ผ่ การจับ ปลาโดยการใช้น กกานํ� า ที� เ รี ย กว่ า “อุ ไ ก” และวิ ธี ก ารจับ ปลาอะยุ โดยการใช้ป ลาชนิ ด เดี ย วกัน เป็ นเหยื� อ ล่ อ เป็ นต้น ซึ� ง หนึ� ง ในวิ ธี ก ารจับ ปลา ที� เ ป็ นไฮไลท์คื อ การจับ ปลาแบบ “อุ ไ ก” ที� จ ะมี ใ ห้ช มในตอนกลางคื น ภาพ ชาวประมงสวมใส่ “อุ โ ช” เสื� อผ้า ซึ� ง เป็ นเอกลัก ษณ์ ที� สื บ ทอดมาตั�ง แต่ อ ดี ต สะท้อ นกั บ เปลวไฟสี ส ้ม บนผิ ว นํ� าเป็ นภาพสะกดราวกั บ สามารถย้อ นเวลา กลั บ ไปในอดี ต นั� นชวนให้ป ระหลาดใจกั บ วิ ถี ชี วิ ต แบบดั� ง เดิ ม ที� ส ามารถ ดํา รงไว้ใ ห้ค งอยู่ ม าจนถึ ง ปั จ จุ บัน เมื� อ เที ย บกับ ในตัว เมื อ งที� ก ารอยู่ ร่ ว มกัน ของผู ้ค นและธรรมชาติ ค่ อ ยๆ สู ญ หายไป ทว่ า วิ ถี ก ารเล่ น ของเด็ ก ๆ แ ล ะ วิ ถี ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ผู ้ ค น บ ริ เ ว ณ นี� ยั ง ค ง ผู ก พั น กั บ แ ม่ นํ� า อ ยู่

ประเพณีอุไก จะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคมถึง 15 ตุลาคมของทุกป‚ และสามารถนั่งเรือรับชมไดŒอย‹างใกลŒชิด

สายนํ้าใสสะอาดคือวัตถุดิบหลัก ในการทําพัดกระดาษญี่ปุ†น “มิซึอุจิวะ” ! เส้น ทางรถไฟสายเดี� ย วกั บ ทิ ว ทั ศ น์ เ ขี ย วชอุ่ ม บริ เ วณแม่ น�ํ านะงะระยั ง คง ปรากฏให้เ ห็ น เป็ นระยะ รถรางสี แ ดงแบบเก่ า ที� ใ ห้บ ริ ก ารเพี ย งวัน ละ 1 รอบ มี ค วามกลมกลื น กับ ธรรมชาติ แ ละชวนให้ผ่ อ นคลาย สํา หรับ สถานที� ถัด ไป ที� จ อร์น จะไปเราไปชมคื อ เมื อ งมิ โ นะซึ� ง เป็ นที� รู จ้ ัก กัน ในฐานะเมื อ งผลิ ต กระดาษญี� ปุ่ นมิ โ นะ (มิ โ นะวาชิ ) พร้อ มกับ พาเราไปชมการผลิ ต พัด สไตล์ญี� ปุ่ น “มิ ซึ อุ จิ ว ะ” “ มิ ซึ อุ จิ ว ะ ” เ ป็ น พั ด ที� มี ลั ก ษ ณ ะ บ า ง ใ ส แ ล ะ โ ป ร่ ง แ ส ง ร า ว กั บ ทํ า จ า ก แผ่ น ฟิ ลม์ใ ส มี วิ ธี ผ ลิ ต แบบดั�ง เดิ ม โดยใช้ก ระดาษญี� ปุ่ นทํา มื อ ซึ� ง กระดาษ นั� น ทํา มาจากต้น ไม้ท�ี มี ชื� อ ว่ า ต้น กัม ปิ ที� ส ามารถพบได้บ นภู เ ขามิ โ นะ ว่ า กั น ว่ า นํ� าที� ใ สบริ สุ ท ธิ จ ากแม่ น�ํ านะงะระเป็ นสิ� ง หล่ อ เลี� ยงให้ต ้น กั ม ปิ บน ภู เ ขาเป็ นสิ� ง ที� ทํ า ให้ก ระดาษของมิ โ นะมี เ นื� อละเอี ย ดและเป็ นเอกลั ก ษณ์ นอกจากรู ป ลัก ษณ์ ที� โ ดดเด่ น ของตัว พัด “มิ ซึ อุ จิ ว ะ” แล้ว การเคลื อ บเงาที� ทนทานจนสามารถนํ า พั ด ไปแช่ น�ํ าและนํ า มาพั ด เพื� อ ให้ค วามสดชื� น นั� น เ ป็ น สิ� ง ที� แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ภู มิ ปั ญ ญ า ข อ ง ค น รุ่ น ก่ อ น ไ ด้ อ ย่ า ง ดี การเดิ น ทางของจอร์น ยัง คงดํา เนิ น ต่ อ ไปเรื� อ ยๆ จนมาถึ ง ย่ า นกุ โ จฮะจิ มัง (Gujo Hajiman) ซึ� ง เป็ นบริ เ วณที� ใ กล้กับ ต้น นํ� า ของแม่ น�ํ า ระงะระไม่ ว่ า จะเดิ น ไปส่ ว นไหนของเมื อ งก็ จ ะได้ยิ น เสี ย งของแม่ น�ํ าและพบเห็ น วิ ถี ก าร ใช้ ชี วิ ต ของผู ้ ค นที� มี ค วามผู ก พั น กั บ สายนํ� าและการให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ความบริ สุ ท ธิ ข องแม่ น�ํ า นะงะระและธรรมชาติ เ ป็ นอย่ า งดี ปจจุบันเปน Copy writer สํานักพิมพญี่ปุน บริษัททําเกี่ยวกับโฆษณาในสหรัฐอเมริกา อาศัยอยูในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเวลา 12ป และกลับมาอยูบานในป 2016 ปจจุบันสรางผลงานทํากิจกรรมสรางสรรคอยูแทบทะเลเซโตะใน เกาะที่เต็มไปดวยงานศิลปะ

รŒานกระดาษญี่ปุ†น “ KAMINOSHIGOTO” จําหน‹ายผลิตภัณฑของทํามือที่มีความละเอียดอ‹อน เหมาะสําหรับการตกแต‹งภายใน

32


เลา ญี่ปุน

กับ…เรโกะ 04 EP.

ว‹าดŒวยเรื่อง…

าเที่ยว”

“ 5 เหตุผลที่ทําใหญี่ปุนเปนเมืองที่น

3

ของหายไดคืน ไมขโมยของคนอื่น

ทีญ ่ ปี่ นุ ของหายไดคนื ถึงจะไม 100% เพราะแตละทีก่ ม็ คี นดีคนไมดี ปะปนกันไป แตสว นใหญจะไดคนื ไมวา จะเปนการหายในรถสาธารณะ เชน แท็กซี,่ รถไฟ หรือตามสถานทีท่ อ งเทีย่ วตางๆ มีตวั อยางของเพือ่ นหลาย คนใหเห็นมาแลว ไมนา เชือ่ เลยนะคะ วาจะสามารถมัน่ ใจไดขนาดนี้ แต มันก็เปนไปแลวจริงๆ ดังนัน้ เวลาทีม่ าญีป่ นุ เลเวลความระวังของจะลดลง หนอยนึง (อันนีไ้ มดเี ลย แหะๆ กลัวจะติดนิสยั ไปใชทปี่ ระเทศอืน่ ) 4 มีบันไดเลื่อน, ลิฟท, ทางลาด เข็นกระเปาหรือใชรถเข็นก็สะดวก จากประสบการณการเดินทางหลายที่ เวลาเดินทางขึน้ รถสาธารณะใน ญีป่ นุ จะไมกงั วลแมเวลามีของ เพราะในสถานีจะมีบนั ไดเลือ่ น, ลิฟท, ทาง ลาด ทําใหเราเดินทางพรอมกระเปาใหญๆ ไดอยางสะดวก เคสของผูท ใี่ ช 34

วรจรรย แสงเงิน – เหมียว/เรโกะ พิธีกรรายการทีวี, บล็อกเกอร ติดตามเธอไดŒในรายการ Kimochiii in Japan ทาง iheretv ใน youtube และรายการ BNK48 Show ทางช‹อง 3SD Facebook Reiko.ws Website www.ReikoBangkokNeko.com shion

2 ผูคนทิ้งขยะแยกประเภททําใหบานเมืองสะอาด อยางนอยการแยกขยะเปยก, ขยะแหง และขยะรีไซเคิลได เราวามันเปน สิง่ พืน้ ฐานทีค่ วรทําเลยนะคะ ซึง่ ญีป่ นุ ปลูกฝงผูค นใหทาํ ทัง้ ในครัวเรือนและ ทีส่ าธารณะ มีผลดีทงั้ เรือ่ งความสะอาด และยังสะดวกตอเจาหนาทีท่ ตี่ อ ง มารับผิดชอบอีกดวย ตอนอยูไ ทย เราก็ตดิ นิสยั แยกขยะเปยกและแหงไป ใชดว ย ถึงแมวา บางทีแยกแลวจะโดนรวมทีหลังก็ตาม แตกห็ วังวาจะเปน ประโยชนตอ การคัดแยกบางไมมากก็นอ ย

/ TokyoFa

กําหนดเวลาการเดินทางไดงาย มีตารางแนนอน

การเดินทางดวยรถไฟหรือรถบัสในญีป่ นุ นัน้ จะมีตารางเวลาทีแ่ นนอน รถจะออกกีค่ นั ตอชัว่ โมง คันตอไปมากีโ่ มง กะเวลาขึน้ ตอนนีแ้ ลวไปตอรถ คันตอไปตอนไหน ทุกอยางสามารถวางแพลนลวงหนาได ไมตอ งมากังวล กับความไมแนนอนของสภาวะการจราจร แมในวันทีร่ ถไฟลาชาเพราะเกิด เหตุสดุ วิสยั ควบคุมไมได ทางสถานียงั ออกใบรับรองเพือ่ ใหผโู ดยสารนําไป ยืนยันกับทีท่ าํ งาน วามาสายเพราะรถไฟเลทจริงๆ แสดงถึงความพรอมใน การทํางานและความรับผิดชอบตอสังคมดวย

5 จิตใจบริการ ที่ใสใจดูแลลูกคาทุกที่ รานคาทีญ ่ ปี่ นุ ไมวา จะเปนรานอาหาร, รานขายเสือ้ ผา, ขายของทัว่ ไป หรือแมแตรา นสะดวกซือ้ สวนใหญพนักงานจะมีใจรักการบริการอยางมาก พูดจาทักทายตัง้ แตเขาราน, พูดเสียงฉะฉานใหความสําคัญ ไมทาํ เหมือน ลูกคาเปนอากาศ หรือยืนจับกลุม เมาทกนั เสียงดัง แตถา เปนรานแบบ บานๆ ชอปปง สตรีทแบบโลคอล คนขายเปนคุณปาก็อาจจะใหอกี ความ รูส กึ แตเทาทีผ่ า นมาแทบไมเคยเจอคนขายของบริการไมดเี ลยคะ สําหรับเรา มีหลายเหตุผลทีญ ่ ปี่ นุ นาเทีย่ ว อาจจะเปนเพราะทีน่ ตี่ อบโจทย ในสิง่ ทีเ่ ราอยากใหมใี นสภาพแวดลอมของเราก็เปนได จริงอยูท ที่ กุ เมือง มี จุดดีและดอยแตกตางกันไป แตนคี่ อื จุดเดนของญีป่ นุ ทีท่ าํ ใหเราตกหลุมรัก อยากไปซํา้ แลวซํา้ อีก และก็อยากใหพวกเราเรียนรูจ ากจุดดีตรงนี้ แลวมา ปรับใช เพือ่ ทําใหบา นเมืองของเรามีความเปนระเบียบวินยั นาอยูม ากขึน้ นะคะ

ickr.com

1

รถเข็นก็เชนกัน ทําใหผพู กิ ารหรือผูส งู อายุ สามารถเดินทางไปไหนมาไหน พึง่ พาตัวเองได โดยไมตอ งรอคอยความชวยเหลือทุกอยาง การฝกใหผคู น ดูแลตัวเองไมรอคอยความชวยเหลือคนอืน่ อยางเดียว ก็เปนหนึง่ ในความ คิดแบบญีป่ นุ ทีเ่ ราชอบคะ

© www.fl

ญี่ปุนมีอะไร ทําไมใครๆก็ชอบไปญี่ปุน? นอกจากเหตุผลที่งดเวนวีซาให นักทองเที่ยวชาวไทย, มีตั๋วเครื่องบินราคาไมแพงง โปรโมชั่นดีๆ มากมาย อาหารอรอยที่เที่ยวเยอะ ชอปปงสนุกแลว ความเปนญี่ปุนหลายอยาง ยังทําใหคนที่เคยไปนั้นหลงใหล ไปครั้งเดียวไมเคยพอ จนตองยอมรับวา ตกหลุมรักญี่ปุนเขาใหแลวละ และนี่คือเหตุผลของเราคะ จะตรงกับคุณบาง รึเปลามาดูกัน


นานา เจแปน WAttention Thailand Vol.20  
นานา เจแปน WAttention Thailand Vol.20