Page 1

Tokyo - Taiwan - Singapore - Los Angeles - Malaysia - Paris - Hong Kong - Indonesia - Mexico - Australia

2017 Winter Issue พฤศจิกายน - มกราคม Vol.5 Issue 18 ISSN 2539-620X

อาหารคูครัวเรือนญี่ปุน

ทํางายๆ ดวยตัวคุณเอง

มาลองทําอาหารญี่ปุ†นไปพรŒอมกับพวกเรา

เที่ยว 10 วัน ในฮอกไกโด เจาะลึกนินจาญี่ปุนผู ไรเทียมทาน เที่ยวรอบ “ภูเขาไฟฟูจิ” ภาคฤดูหนาว เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมบนหิมะ


ชีวิตความเปนอยูแบบญี่ปุน ความงามตามฤดูกาล วันเหมายัน ( 22 ธันวาคม )

บรรยาย & ประสานงาน: ริเอะโกะ อิโดะ / ชางภาพ: ฮิเมะจิ วาตานะเบะ

ในช่ ว งสิ้ น ปี ช าวญี่ ปุ่ น จะ นิ ย มรั บ ประทานอาหาร ประเภทที่ มี ก ากใยสู ง จําพวก โกโบ แครอท รากบัวนึ่ง รวมไปถึง การเตรียมอาหารอื่นๆ ที่ ใช้ในการเฉลิมฉลองอาทิ ข้าวเหนียวนึ่งถั่วแดง หัวไชเท้าต้ม ผักกาดนึ่ง และ ปลาที่ ห าได้ ใ นฤดู ห นาว ซึ่ ง อาหารแต่ ล ะอย่ า งที่ กล่ า วมานั้ น จะช่ ว ยล้ า งพิษ ทําให้ร่างกายสะอาด เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มตั ว ต้อนรับเข้าสู่ปีใหม่ที่กําลัง จะเริ่มขึ้น

よ み を 楽 し む

เช่ น เ ดี ย ว กั บ ต้ น กํ า เ นิ ด ข อ ง วั น ค ริ ส ต์ ม า ส วันเหมายันถือเป็นความหมายของช่วงเวลาแห่ง การเกิดใหม่และการคืนชีพ ดวงอาทิตย์จะค่อยๆ เริ่มเคลื่อนตัวสูงขึ้น จากจุดล่างสุดของท้องฟ้าจน เข้าสู่จุดสูงสุดในวันที่มีกลางวันยาวที่สุดในรอบปี วั น เหมายั น นี้ มั ก จะรั บ ประทานฟั ก ทองนึ่ ง ถั่ ว แดงหรือที่ชาวญี่ปุ่นรู้จักกันดีในชื่อว่า “โทจิคาโบจะ” ซึ่งฟักทองและถั่วแดงนั้นจะช่วยให้การ ไหลเวี ย นเลื อ ดดี ขึ้ น และยั ง ช่ ว ยเพิ่ ม พลั ง งาน

ขณะเดียวกัน โกโบ คอนยัคคุ(บุก) รากบัว และ ผักที่มีกากใยที่พบได้มากในฤดูนี้จะช่วยชําระล้าง ลํ า ไส้ แ ละปรั บ อุ ณ หภู มิ ใ นร่ า งกายให้ อุ่ น ขึ้ น อี ก ด้วย เมื่อเสร็จการชําระล้างร่างกายครั้งใหญ่แล้ว เวลาเทียงคืนของวันปีใหม่ก็จะดื่มน้ํา ”วาคะมิซุ” ที่ตักเตรียมไว้พร้อมกับเฉลิมฉลองข้ามปี

ร เิ อโกะ อ ิโดะ

จบการศึกษาจาก Kokugakuin University เปนนักวิจยั เกีย่ วกับ ขนบธรรมเนียมและภูมปิ ญ  ญาญีป่ นุ สมัยโบราณ ทําการวิเคราะหทาง เทคนิคเกีย่ วกับขอคนพบตางๆ เพือ่ ปรับใชกบั วิถชี วี ติ ยุคใหม ปจจุบนั เปนอาจารยสอนอยูท ี่ Tama Art University WAttention Tokyo

03

3


Vol.5 ISSUE 18

Winter Issue

มาลองทำอาหารญี่ปุนดวยตัวคุณเอง ดำดิ่งสูโลกของนินจาสายลับช�่อดังของประเทศญี่ปุน 06 อาหารญี่ปุน ทำงายๆ ดวยตัวคุณเอง มาลองทำอาหารญี่ปุนไปพรอมกับพวกเรา

14 หนาวนี้มากิน “ปูมัตสึบะ” กันที่ทตโตะร� จังหวัดที่จับปูไดอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุน

WAttention (Thailand) Co., Ltd. 1 Glas Haus Building 12FL., Soi Sukhumvit 25, Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok 10110 Tel: (66) 02-2618182 Fex: (66) 02-2618183

Piengrawin Pimsri

16 เที่ยว 10 วัน ในฮอกไกโด 20 ตามไปเจาะลึก นินจาญี่ปุน ผูไรเทียมทาน

ดำดิ่งสูโลกแหงสายลับช�่อดังของประเทศญี่ปุน

30 โทงาคุชิ บานเกิดของนินจาโทงาคุเระ 32 เที่ยวรอบ “ภูเขาไฟฟูจ�” ภาคฤดูหนาว เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมบนหิมะ

WAttention Co., Ltd. Yasuko Suzuki WAttention Co., Ltd. (Japan) WAon Pte Ltd (Singapore)

Japan Page

WAttention

Aki Tsujimura Suchanan Areekul

Co-ordinator Thai Co-ordinator

WAttention Co., Ltd.

คอลัมนประจำ 03 • In Harmony with the Season 34 • นั่งเมาธ เลาญี่ปุนกับเรโกะ

Nouaki Tanaka, Kenji Sugasawa, JNTO

5


อยูเมืองไทยก็สามารถทํา อาหารคูครัวเรือนของญี่ปุนได! อาหารคู‹ครัวเรือน ของญี่ปุ†นคืออะไร?

หมายถึงอาหารที�ทาํ รับประทานตาม ครัวเรือนทัว� ไปในแต่ละวัน ปกติแล้วที�ญี�ปุ่น ทุกคนจะมารับประทานอาหารเย็นที�แม่ทาํ กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เมนูมีหลากหลาย ตั�งแต่อาหารญี�ปุ่น อาหารตะวันตกสไตล์ญี�ปุน หรืออาหารจีน ซึ�งตอนนี� ประเทศไทยก็เริ�มใกล้ชิด กับอาหารญี�ปุ่นขึ� นกว่าแต่กอ่ นแล้ว แถมวัตถุดิบสําหรับทําอาหารคูค่ รัวเรือน ของญี�ปุ่นก็หาซื� อได้งา่ ยๆ ในประเทศไทย เราจึงขอแนะนําอาหารคูค่ รัวเรือน ของญี�ปุ่นที�ทาํ ได้งา่ ยๆ กันเลย!

อิจิจูซันไซ

(ซุปใสเครื่องสามอยาง)

一汁 三菜 อิจิจซู นั ไซเป็ นหนึ� งในเมนูอาหารญี�ปุ่น ความหมายคือใช้น�ําซุปประเภทเดียวและใส่เครื�องลงไป 3 อย่าง โดยมักจะใช้ "ซุปมิโซะ" ในส่วนของซันไซก็จะมีเนื� อสัตว์ ผัก หรือปลา สามารถเลือกเครื�องที�จะใส่ ได้ โดยคํานึ งถึงสมดุลทางโภชนาการในแต่ละวัน

è»Õ †¹Ø ¤ÃÑé§áá ·ŒÒ·ÒÂÁÒ¡æàÅ ¡Ñº¡Ò÷íÒÍÒËÒÃÞ Òàͧ䴌 ¨Ð·í ¢Í§©Ñ¹! ©Ñ¹ªÍºÍÒËÒÃÞè»Õ †¹Ø ÁÒ¡æ ᵋ ¹Ð¤Ð ÐÅͧ´Ù Í‹ҧÃÒºÃ×è¹äËÁ¹Ð ¡Ñ§ÇŹԴæ ᵋ¡ç¨

เราจะมาลองทําของยอดฮิตอยาง ซุปมิโซะ อาหารที่ขาดไม ไดในครัวเรือนญี่ปุน! \มาเริ่มกันเลย/

汁 噌 味

ซุปมิโซะใสสาหรายกับเตาหู

สวนผสม (สําหรับ 4 ที่)

STEP 1

STEP 2

STEP 3

เทนํ�าลงในหม้อ เปิ ดไฟกลาง พอนํ�า เดือดแล้วให้ใส่เต้าหูแ้ ละเต้าหูท้ อด ต้มประมาณ 1 นาที แล้วจึงใส่ สาหร่ายลงไปต้มเพียงครูเ่ ดียว

ปิ ดไฟ ตัก มิโซะ Marukome ใส่ลง ไปละลายในนํ�าซุป คนให้ทวั � จากนั�น ตักใส่ภาชนะ เป็ นอันเสร็จเรียบร้อย

เตŒาหูŒ…1 กŒอน ● สาหร‹ายแหŒง…4 ชŒอนชา ● เตŒาหูŒทอด…1 แผ‹น ● นํ้า…800cc ● มิโซะ Marukome  …4 ชŒอนโตะ  (ปริมาณตามความชอบ)

หัน� เต้า หูอ้ อกมาครึ� ง ก้อ นแล้ว หัน� เป็ นชิ� นหนาประมาณ 1.5 ซม. จาก นั�นหัน� เต้าหูท้ อดให้มีขนาดพอๆ กับ เต้าหูก้ อ้ นที�หนั � ไว้กอ่ นหน้า 6

ได้ยนิ มาว่าเวลาทําซุปมิโซะต้องใช้ดาชิดว้ ย แต่มิโซะ ห่อนี� มีดาชิ (ปลาโอแห้งและสาหร่ายคอมบุ) ผสมอยู่ แล้ว สะดวกดีจริงๆ


き が焼 う ょ 豚し

แคมีเมนูนี้กับขาวรอนๆ สักจานก็อรอยไดแลว

หมูผัดขิง STEP 1

STEP 2

ปรุงรส โดยใช้ส่วนผสมสําหรับ ปรุงรสข้างต้น

ตั�งนํ�ามันพืชในกระทะให้รอ้ น ใส่ หมูที�ปรุงรส (ขั�นตอนที� 1) ลงไป ย่างให้หอม ใส่ซอส (ส่วนผสม สําหรับทําซอส) ลงไปผัดให้เข้า กัน แค่นี�ก็จะได้หมูยา่ งแสนอร่อย แล้วค่ะ

สวนผสม (สําหรับ 2 ที่) ●

เนื้อหมู…200 กรัม ● นํา้ มันพืช…1 ชŒอนชา ● กะหลํ่าปลี  …ปริมาณพอเหมาะ ● มะเขือเทศ  …ปริมาณพอเหมาะ

สําหรับทําซอส ● โชยุ Yamamori…1 ชŒอนโตะ ● มิริน…1 ชŒอนโตะ ● เหลŒา…1 ชŒอนโตะ ● ขิง (แบบหลอด)…1/2 ชŒอนชา

สําหรับปรุงรส ● ขิง (แบบหลอด)…800cc ● เหลŒา…1 ชŒอนชา ● โชยุ…1 ชŒอนชา

STEP 3 ตักใส่ภาชนะให้เรียบร้อย ตกแต่ง ด้ ว ย ก ะ ห ลํ � า ป ลี หั � น ฝ อ ย แ ล ะ มะเขือเทศ

เมนูนี้งายมาก แคเอากะหลํ่าปลีกับสาหราย คอมบุมาผสมเขาดวยกันก็ทานไดแลว

สลัดกะหลํ่าปลีผสมสาหรายเค็ม 昆 塩

สวนผสม (สําหรับ 2 ที่)

à¤Â·Ò¹ÊÒËËÒ¤ÍÁºØã¹áººâ͹ԡÔÃÔÁÒ ºŒÒ§áÅŒÇ áµ‹äÁ‹ÃŒàÙ ÅÂÇ‹Ò໚¹ÊÅÑ´¡çä´Œ´ŒÇ àÁ¹Ù§‹ÒÂæ ᤋàÍÒÁÒ¤ÅØ¡¡Ñ¹ ´Õ¨Ñ§àÅÂ

ベツ

STEP 1

STEP 2

STEP 3

หัน� กะหลํา� ปลีแบบหยาบๆ ขนาด พอดีคาํ

เอากะหลํา� ปลีใส่ชาม ใส่สาหร่าย ชนิ ดเค็มเพิ�มเข้าไป

ใช้มือขยํากะหลํา� ปลีกบั สาหร่าย คอมบุชนิ ดเค็มเข้าด้วยกัน จาก นั�นแค่เติมนํ�ามันงาลงไปก็เสร็จ

กะหลํ่าปลี…1/2 หัว ● สาหร‹ายคอมบุชนิดเค็ม  …ตามความชอบ ● นํ้ามันงา…2 ชŒอนโตะ

เมนูงายๆ กับสาหราย คอมบุชนิดเค็ม

● สามารถเปลี�ยนจากกะหลํา� ปลีเป็ นผักชนิ ดอื�นๆได้ เช่น แตงกวา ผักกาด มะเขือม่วง ● จะคลุกเคล้ากับพาสต้าเนย ผสมกัยสาหร่ายคอมบุ ชนิ ดเค็ม และผักต่างๆ แล้วรับประทานก็อร่อยเหมือน

7


天ぷら

ไมวาจะเปนวัตถุดิบชนิดไหนๆ จะผัก เนื้อสัตว หรือปลา ก็สามารถ

ประยุกตไดหลากหลายเมนู Çѹä˹ºÍ¡Ç‹ÒÁ×éÍàÂç¹Çѹ¹ÕéÁÕà·Á»ØÃйР·Ø¡¤¹ã¹ ¤Ãͺ¤ÃÑǨоҡѹ´Õ㨠¶Ö§¨ÐÍÂÙ‹»ÃÐà·Èä·Â¡ç·íÒ àÁ¹Ù "à·Á»ØÃÐ" ÍËÍÂæ ä´Œ§‹ÒÂæ ઋ¹¡Ñ¹

สวนผสม (สําหรับ 4 ที่) ●

แป‡งเทมปุระ  ของ Yamamori  …100 กรัม ● กุŒง…8 ตัว

STEP 1 ปอกเปลือกกุง้ เอาขี� กุง้ ออกให้สะอาด หัน� ฟั กทองกับรากบัวให้หนาประมาณ 1.5 ซม. หัน� ปลายสองข้างของพริกหยวกออก หลังล้างส่วน ผสมทุกอย่างด้วยนํ�า ให้ซบั นํ�าออกด้วยกระดาษ สําหรับทําครัว

ฟ˜กทอง…1/2 ลูก ● รากบัว…1/3 ท‹อน ● พริกหยวก…8 ผล ● นํ้าเย็น…200 กรัม ● ซอสสทึยุ  ของ Yamamori  …50 มล. (เจือจาง 3 เท‹า)

STEP 2

STEP 3

ทํ า แป้ งชุ บ เทมปุ ร ะโดยใส่ แ ป้ ง เทมปุระของ Yamamori กับนํ�า (อัตราส่วนแป้ง:นํ�า=1:2) ใช้ ตะเกียบหรืออุปกรณ์อย่างอื�นคน ผสมเข้าด้วยกันจนแป้งละลายกับ นํ�าเป็ นอย่างดี

ตั�งนํ�ามันให้รอ้ นที� 170-180 องศา ใช้ปริมาณนํ�ามันให้พอ เหมาะระดับท่วมส่วนผสม

STEP 5

ËÑ蹼ѡÂÒ¡¨Ñ§ ÍÍ¡ÁÒÊÇÂÁÑé¹Ð??

STEP 4

จุม่ กุง้ กับผักลงในแป้งชุบเทมปุระ ระวังอย่าให้แป้งติดมาเยอะเกินไป แป้งจะได้บางกรอบอร่อย

STEP 6

เท ซอสทสึยุ Yamamori แล้วก็ไป รับประทานกันได้เลย หย่อนกุง้ กับผักที�ชุบแป้งเทมปุระแล้วลงไปทอด ช่วงแรกฟอง เทมปุระจะมีขนาดใหญ่ แต่จะเล็กลงเรื�อยๆ พอเห็นแบบนั�นก็คีบขึ� น เสิรฟ์ ได้

8

†¹Ø ·ÕèªÒÇÞè»Õ †¹Ø à·Á»ØÃÐ໚¹ÍÒËÒÃÞè»Õ §Â§Ñ ª×蹪ͺ·ÕèÊ´Ø ¢¹Ò´©Ñ¹àÍ ¹Ò´¹Õé ¢ Ò §‹ Ò ·í Ò »ÃзºÑ ã¨àŤ‹ÐÇ‹ àÅÂàËÃÍ!!


! i r o m a m a Y ณ ุ บอกหน‹อยสิ ค ¡ ä´ŒÂÔ¹Ç‹Ò "à·Á»ÃØ Ð" ໚¹ÍÒËÒ÷Õè·íÒÂÒ Ô! ª‹Çº͡෤¹Ô¤¡Ò÷íÒãËŒÍËÍÂ˹‹ÍÂÊ

ที่ 1

เทคนิค

แป‡งเทมป่อยไุรด้ะหรือไม่

บ อร จะ ทํา เท มปุ ร ะใ ห ก้ รอ วิธีทาํ คือผสมแป้ง ขึ� นอยูก่ บั แป้งเทมปุระ! � า+ไข่เข้าด้วยกนั แต่ ที�มีความหนื ดน้อย+นํ าใหแ้ ป้งชุบเกาะหนา ถ้าอัตราส่วนผิ ดจะทํ ระของ Yamamori จนเกินไป แป้งเทมปุ าก! แคผ่ สม ช่วยใหข้ �นั ตอนงา่ ยขึ�นม เ ท ม ปุ ร ะ ที� นํ� า ก็ ทํ า ใ ห ้ เ ร า ไ ด้ กรุบกรอบแลว้ !

เทคนิคที่ 2

ทําแป‡งเทมปุระ

ตวงปริมาณ แป้งเทม ปุระของ Yamamori แล ะ นํ� าใหเ้ ป๊ ะตามที� บอก ไวบ้ นแพ็คเกจแป้งเทม ปุระ ด้วยนะ! ถ้าวางแป้งท ิ� งไว้นานจนเริ�มอุ่น แป ้ งจ ะ เกาะตัวกัน ฉะนั�น จุดสําคัญคือใหเ้ ตรียมแ ป้ง ตอนใกลจ้ ะทอดเลย

\ อันนี้แนะนำ!! /

ที่ 3

ัต้งนํ้ารมทอดันใหใอ้ หร่อยŒรคือŒอใส่นน�ํามนั

★ เวลาทอดอาหารทะเล นํ� า มัน จะสกปรกได้ง่ า ย จึงแนะนําให้ทอดผักก่อน

เทคนิคกา อ้ ย หมอ้ ประมาณร ใน ะๆ อ เย ป งไ ใหมล่ ธีตรวจ งความจุหมอ้ วิ อ ข 0 7 0 6 ง ะ ล มนั คือหยดแป้งล า ํ � งน อ ข ิ ู ม ภ ห ณ ุ สอบอ แป้ง น่อย ถา้ เห็นวา่ ไปในน�ํามนั นิดห ว้ ลอยขึ�นทนั ทีก็ แล หล่นลงไปหมอ้ เป็นอนั ใชไ้ ด ้

อันนี้ แนะนำ!!

วิธีทอด

การปรับไฟสําคัญมาก ถ้า รัก ษาอุ ณ หภูมิ ข อง นํ�ามันได้เหมาะสม ก็จะทอดเทมปุระได้กรอบ อร่อย สําหรับผักทีส� กุ ง่าย ให้ใช้น�าํ มันอุณหภูมิ ประมาณ 160 องศา สําหรับอาหารทะเลหรือเนื� อ อุณหภูมทิ เี� หมาะสมคือ 170-180 องศา

เทคนิค

เทคนิคที่ 5

เทคนิคที่ 4

★ ถ้าวางเทมปุระที�ทอดแล้วลง

บนกระดาษทําครัวโดยตรง จะ ทํ า ให้เ ทมปุ ร ะแฉะจนหาย กรอบ ฉะนั�นให้รองกระดาษ ไว้ใต้ตะแกรงจะดีกว่า

เทนทสึยุ

ถ้า จะทานเทมปุ ร ะต้อ งทานคู่กับ ซอสเทนทสึ ยุ ซึ�งซอสทสึยุของ Yamamori นั�น มีส่วนผสมของ นํ�าซุปปลาโอ จึงควรเติมนํ�าลงไปเล็กน้อยเพื�อลด ความเข้มข้น ก่อนรับประทานได้ตามใจชอบ และไม่เพียง เท่านี� ซอสทสึยุของ Yamamori นั�นยังนําไปใช้กบั "โอเด้ง" "นิ คุจากะ" และอาหารญี�ปุ่นเมนูอื�นๆ ได้อีก แค่ขวดเดียวสามารถทํา อะไรได้ ตั�งหลายอย่างเลย

ขนบธรรมเนียมเครื่องปรุงรสของประเทศญี่ปุนนั้น เริ่มมาจากซอส โชยุ ซึ่งตอนนี้ไมวาจะเปนเครื่องปรุงรส สารพัดผงแปง หรือเสนตางๆ ตนตํารับรสชาติญี่ปุนแทๆ เราไดนํามาเสิรฟใหถึงโตะอาหารที่ไทยแลว ไมวาจะเปนกระบวนการผลิต คุณภาพ โรงงานของเรามีระบบเหมือน กันกับที่ประเทศญี่ปุน จึงปลอดภัยและสามารถไววางใจไดวาคุณจะ สามารถเพลิดเพลินไปกับรสชาติตนตํารับอยางแทจริง

แป‡งเทมปุระ: Tops, Fuji Super, The Mall, Villa Market, Emquatier, Siam Paragon, Terminal21, Tokyu, Isetan และอื่นๆ ซอสทสึยุ: Tops, Fuji Super, The Mall, Villa Market, Emquatier, Siam Paragon, Terminal21, Tokyu, Isetan, Makro และอื่นๆ

สถานที่จําหน‹าย

9


โรงเร�ยนสอนทำอาหาร ขนมปง เคก ยอดนิยมจากประเทศญี่ปุน

กำลังเปดรับคลาสทดลองเรียน!

สามารถติดตามรายละเอียดไดที่ Facebook และ Instagram Studio

Central World Studio: ชั้น 3 โซน Beacon 02 646 1910 Central EastVille Studio: ชั้น 2 02 553 6259 ABC Cooking Studio Thailand abccookingstudio_TH

มาอัพเดตข‹าวสารเกี่ยวกับญี่ปุ†น พรŒอมลุŒนของรางวัลมากมายกันเถอะ ไปญี่ปุ†นจะเที่ยวไหนดี รŒานอาหารย‹านไหนเด็ด อยากไดŒของฝากโดนใจตŒองซื้อที่ไหน เพจ WAttention Thailand นานาเจแปน มีคำตอบใหŒ

พรอมแลว คลิกมาที่

10

WAttentionth

facebook.com/wattentionth

www.abc-cooking.co.th


หมดห่วงเรื่องยุ่งยาก @SIKURA 4F, ISETAN

Make it Easy!

ใครวาการเขาครัวเปนเรื่องยาก ลองมาดู Item เหลานี้กันซะกอน ผลิตภัณฑที่ออกแบบมาเพื่อคน ยุคใหมที่ตองการความสะดวกสบาย Item เหลานี้ จะทําใหการทําอาหารของคุณเปนเรื่องงายขึ้นมา ทันที สําหรับใครที่อยากจับจองเปนเจาของ ตอนนี้ มีวางจําหนายแลวที่ราน Sikura ชั้น 4 หางสรรพสินคา Isetan

แค ชื่ อ ก็ บ อกอยู  แ ล ว ว า ทนทานขนาดไหน วัสดุที่ผลิตจาก Polypropylene ออกแบบ มาให ส ะดวกต อ การใช ง านไม ว  า จะนํ า เข า ตู  เ ย็ น หรื อ ไมโครเวฟก็ ห มดห ว งไปได เ ลย เพราะสามารถทนความเย็นไดถึง -20 องศา และทนความรอนไดถึง 140 องศากันเลยที เดียว นอกจากนี้แลวยังเลือกหยิบใชงานได งายโดยใชการแยกสีของแตละประเภท ไมวา จะเปน ผัก เนื้อสัตว ฯลฯ

ls Bin 5 Too 910B

5 in 1 ครบจบในชิ้นเดียว ทั้งคั้น, ทั้งขูด, แยกไขแดง, เปนกรวย หรือจะนํามา ประกอบรวมกันเปนแจกันก็ยังไดอีกดวย มีนํ้าหนักเบา ดีไซนเปนขวดไวนสีสันสดใส วางไวตรงไหนในครัวก็เหมาะ

er Food Contain 280B

pot Cook 0B l 30 720m B l 230 400m

หมดปญหาการยัดชอนใสกระปองไปไดเลย เพราะ Item นี้ไดออกแบบที่เก็บชอนตักไวใหในตัวแลว จะใสนํ้าตาล เกลือ หรือแปง ก็ไมตองยัดใหเสียเวลา อีกตอไป

2 ShoppWay ing B 1,960B ag

Mira Curu Zaru Bowl 550B

ตะลึงกับชามอเนกประสงค ที่สามารถหมุนไดถึง 180 องศา กรองนํ้าออกไดงาย โดยไมตองใชตะแกรงใหยุง ยาก มีสีสันสดใส ทําความ สะอาดงาย และยังทนความ รอนถึง 120 องศาอีกดวย

เพิ่มความนารักใหกับคุณแมบาน ดวยลวดลายสุดนารักบน กระเปาเก็บอุณหภูมิความรอน-ความเย็น ที่มีฟอยสีเงิน ครอบคลุมอยูภายในเปนอยางดี แถมยังกะทัดรัดเหมาะแกการ พกพา อีกทั้งยังพับเก็บเขาที่ดวยกระเปา Compact ขนาดเล็ก ไดอีก มีใหเลือกถึง 6 แบบดวยกัน

วิธีการร่วมลุ้นของรางวัล

สามารถติดตามร่วมลุน้ รับของรางวัลได้ท่ี @Wattenionth

11


อาหาร ญี่ปุน Vol.2

วังโกะ โซบะ : คŒนหาวัฒนธรรมของอิวาเตะ

ใน

ผ‹านเสŒนโซบะซึ่งไม‹มีที่สิ้นสุด

ที�สุดก็มาถึง! โมริโอกะ หนึ� งในเมืองของจังหวัดอิวาเตะ ซึ�ง ใช้เวลาเดินทางจากโตเกียวประมาณ 3 ชัว� โมงโดยรถไฟ หัวกระสุน (ชินคันเซ็น) เหตุผลหลักที�มาถึงอิวาเตะก็เพื�อที� จะลิ� มลองเมนู พิเศษของท้องถิ�น วังโกะโซบะ ซึ�งมีวิธีการเสิรฟ์ แบบเฉพาะตัว คุณจะนั ง� ลงตรงหน้าชามเปล่า ในขณะที�พนั กงานเสิรฟ์ จะ ยืนอยู่ดา้ นหลัง ถือถาดที�มีชามใบเล็กๆเรียงรายอยู่ ในแต่ละชามจะใส่โซบะ ปริมาณพอดีคาํ ทันทีที�พนั กงานเทโซบะชามหนึ� งลงในชามของคุณ หน้าที� ของคุณคือกินโซบะเข้าไป พนั กงานจะได้เสิรฟ์ คําต่อไปลงในชาม พร้อมกับส่ง เสียงให้กาํ ลังใจไปด้วย ซึ�งสามารถเติมได้จนกว่าจะพอใจ สําหรับคําว่า วังโกะ แปลว่า “ชาม” ในภาษาท้องถิ�น และตอนนี� พวกเราก็พร้อมแล้ว ในการรับคํา ท้าของร้านวังโกะโซบะซึ�งเป็ นหนึ� งในร้านที�มีชื�อเสียงเก่าแก่ที�สุดของโมริโอกะ อาหารตรงหน้านี� คือเครื�องเคียงที�ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี เพื�อเพิ�มความ น่ าสนใจให้กบั มื� ออาหาร: ซาชิมิทูน่า, เห็ดนาเมโกะกับหัวไชเท้าขูด, ไก่ สับรวน, ผักดองแบบเผ็ด, งา, สาหร่าย และหัวไชเท้าดองกับแตงกวาดอง

ทางซ้า ยมื อ คื อ ถ้ว ยที� พ นั ก งานเสิ ร์ฟ จะเทโซบะกับ นํ� า ซอสที� อ ยู่ใ นชามเล็ ก ๆ ลงไป ตรงกลางคือถังสําหรับใส่ซอสที�เหลือหลังจากรับประทานโซบะ เรียบร้อยแล้ว หลังจากมัน� ใจว่านั ง� เข้าที�แล้ว พนั กงานเสิรฟ์ ก็จะอธิบายกฏ: ❶ การท้า ทายเริ� ม ต้น ขึ� นทัน ที ที� คุ ณ เปิ ดฝา ชามของคุณ ❷ 15 ชามของวังโกะโซบะ มีขนาดเท่ากับ โซบะขนาดทัว� ไปหนึ� งชาม ❸ คุ ณสามารถดื� มนํ� าซอสได้ แต่มนั อาจ ทําให้คุณอิ�มเร็ว ดังนั� นทางที�ดีควรจะรินใส่ ถังที�เตรียมไว้ ❹ เมื�อไหร่ที�คุณต้องการหยุด ให้ปิดฝาชาม แล้ววางเข้าที�

ร้อมกับเสียงตะโกนว่า “ไฮ้ ดง ด้ง!” พนั กงานเสิร์ฟก็เทวังโกะคําแรกลงใน ชาม ทันทีที�รบั ประทานมันลงไป เธอ ก็ตะโกนว่า “ไฮ้ จัน จัน” แล้วเติม โซบะลงในชามอีกคําหนึ� ง เมื�อหมดถาดเธอก็จะ ไปหยิบถาดที� เต็ มไปด้วยวังโกะกลับมาใหม่อีกครั�ง การหยุดพักช่วงสั�นๆ นี� เป็ นโอกาสอันดีที�จะได้ลิ�มรสเครื� อ งเคี ย งสารพัด อย่ า งที� ว างเรี ย งรายอยู่ต รง หน้า ทีแรกเกรงว่าเครื�องเคียงเหล่านี� จะไปกินที�ว่าง อันมีค่าในท้องหรือเปล่า แต่พอนั บจํานวนชามเปล่า ที�วางซ้อนอยู่ตรงหน้า ก็เพิ�งรูต้ วั ว่าได้จดั การโซบะ

ไป 15 ชามแล้ว เป็ นเวลาอันดีที�จะชิมเครื�องเคียง และเปลี�ยนรสชาติในปากบ้างแล้วล่ะ กลยุทธ์นี�ช่วย กระตุน้ ความเจริญอาหารได้เป็ นอย่างดี ทําให้รบั ประทานโซบะได้อีก 2 ถาด หรือ 45 ชาม สุดท้าย แล้ว พอมาถึงชามที� 50 ก็รูส้ ึกว่าคงถึงเวลาพอได้ แล้ว ซึ�งง่ายที�จะพูดมากกว่าทํา พนั กงานเสิรฟ์ ยังคง เทมาให้อีก 1 ชามก่อนที�จะปิ ดฝา เธอไม่ยอมปรานี เลย หลังจากพยายามอีก 10 ครั�ง ในที�สุดก็ปิดฝา ชามได้สาํ เร็จ ทํายอดรวมไปทั�งหมด 60 ชาม!

ละเมื�อสิ� นสุดการท้าทาย ทางร้านจะมอบประกาศนี ยบัตรแสดงจํานวนชามที�สามารถรับ ประทานได้ หากคุณสามารถรับประทานได้มากกว่า 100 ชาม คุณจะได้รบั มอบแผ่นไม้ ที�ระลึก แต่ในครั�งนี� ทางร้านทําให้เป็ นกรณีพิเศษแม้จะทานได้เพียง 60 ชามเท่านั� น การรับคําท้าวังโกะโซบะในครั�งนี� สนุ กมาก เป็ นประสบการณ์ที�ท�งั สนุ กและเอร็ดอร่อย ได้ เพลิดเพลินเป็ นพิเศษกับการมีปฏิสมั พันธ์กบั พนั กงานเสิรฟ์ ซึ�งคอยให้กาํ ลังใจด้วยการส่งเสียงเชียร์ “ไฮ้ ดง ด้ง” คราวหน้าถ้าหากคุณมาที�อิวาเตะ อย่าพลาดที�จะลองรับคําท้าดูนะ!

บทความ/รูปถ‹าย Ichiko Murata

ดูบทความฉบับเต็มไดที่เว็บไซตเกี่ยวกับอาหารญี่ปุน 12

www.nhk.or.jp/nhkworld/en/food (ภาษาอังกฤษ)


13


ื "ฤด"ู ของปู . - ม.ี ค. คอ .ย พ ง ่ ว ช ง ่ า ว ระห

เตรียมปลดคําสั่งหามจับ "ปูมัตสึบะ" ท

1

จับไดในทะเลญี่ปุนฤดูหนาวซึ่งมีคลื่นสูง

ความลับเบื้องหลัง ความอร‹อยของ "ปูมัตสึบะ" ที่ผลิตในทตโตะริ

ชายฝัง� ซังอินเป็ นจุดที�กระแสนํ�าอุ่นจากฝัง� คิวชูและ กระแสนํ� าเย็นจากฝั ง� ฮอกไกโดไหลมาบรรจบกัน ทําให้น�ําทะเลอุดมไปด้วยออกซิเจนและมีแพลงก์ตอนอาศัยอยูม่ ากมาย ปูมตั สึบะกินแพลงก์ตอน เข้าไปในปริ มาณมากและเติ บโตท่ ามกลางคลื� น แรงซัดโถม เนื� อจึงแน่ นและเต็มเปี� ยมไปด้วยรส อูมามิ

"ราชา" ที่เติบโตมากจากปูซูไว

ในจังหวัดทตโตะริซึ่งจับปู ไดŒเปšนอันดับหนึ่ง ตั้งแต‹เดือนพฤศจิกายนเปšนตŒนไป ปูของที่นี่ แบบนี้ … ผู Œ ชื่ น ชอบปู ทั้ ง หลายจะพลาดไดŒ เพลิดเพลินกับการกินปูที่ทตโตะริแน‹นอน

2

"ปูมตั สึบะ" หมายถึงปูซไู วที�จบั ได้ในบริเวณชายฝัง� ซังอิน ขนาดตัวหลังโต เต็มที� จะมีขนาดใหญ่กว่าใครเพื�อน จึงได้รบั ฉายาว่า "ราชา" แห่งปู เนื� ออัด แน่ นในกระดองขนาดใหญ่ อีกทั�งปริมาณยังจุใจอีกด้วย!

3

พลังของแบรนดที่เชื่อถือได

ท่าเรือประมงแต่ละแห่งจะติดป้ายเพื�อแยกให้เห็นว่าปูตวั ใด จับได้ในท้องถิ�นและปูตวั ใดจับมาจากที�อื�น สําหรับปูที�จบั ได้ในจังหวัดทตโตะริ จะแสดงด้วยป้ายสีขาวพิมพ์ตวั หนังสือสีแดง กล่าวกันว่าป้ายที�ใช้ติดปูดงั กล่าวช่วยพิสจู น์ ความน่ าเชื�อถือ ป้ายสําหรับติดปูมตั สึบะนั�นจะติดเฉพาะ ปู่ ที�มีคุณภาพเยีย� ม เงื�อนไขคือต้องเป็ นปูที�จบั โดยเรืออวนลากนอกชายฝั ง� ภายในจังหวัดทตโตะริและกระดองมี ขนาดใหญ่ต�งั แต่ 11 ซม. ขึ� นไปเท่านั�น

าน มีวิธีรับประท หลากหลายวิธี!

CHECK!

ขนขึ� นฝัง� แลว้ ประชนั กันอยา่

งเร่าร้อน!

หลังขนขึ� นฝั ง� จะม ีการ เกรด โดยพิจารณ คัดแยกปูมตั สึบะใส่ตะกร้าตาม าจ การแข่งขันจะเริ�มต ากขนาด น�ําหนัก และรปู ร่าง น้ ขึ� นพร้อมเสียงกระ ที�เรือประมงจบั มาไ ดิ�งตามปริมาณ ด ค วา ม มี ชี วิ ต ชี ว าข ้ การแข่งขันอันเต็มเปี�ยมไปดว้ ย อ งพ่ อ ค ้า ค น ก ล าง น�ั น ท รง พ ลั ง เหลือเกิน!

ง...

ซาชิมิ, หมอไฟ, ปูยา

ระทานอันหลากหลาย

ึงดูดจากวิธีรับป เปยมลนดวยเสนหด

งเครื่อง หรือ ะทําเป็นสุกปี้ ู ข้าวต้มทร "ซาชิมิปู" จึง จ ่ แต าน ะท ปร บ รั ม ้ าต โดยทัว่ ไปแล้วจะนําปู ม วามท่ีได้จากแหล่งผลิตทันทีหลังขนขึน้ ฝั่ง อร่อยเหาะ! ปู ย่างก็ได้เช่ นกัน ด้วยคับ และมีรสหวานเฉพาะตัว บอกได้คําเดียวว่า ือข้าวอบปู สดใหม่ เนือ้ นุ่มหนุบหน ชาติอีกมากมาย เช่ น นําไปทําซุ ปมิโสะหรันให้ได้ นอกจากนีย้ ังมีวิธีลิม้ รส ชาติ(ปู )แบบฉบับครัวเรือนท่จี ังหวัดทตโตะริก ขอเชิญชวนให้ลองลิม้ รส

14


รายละเ

อียดเพิ่ม เ

ทตโตะริ T ottori

ที่มีรสชาติลํ้าเลิศในทตโตะริแลว! ของญี่ปุ†น จะมีการปลดคําสั่งหŒามจับปู ทั้งถูกทั้งอร‹อยกว‹ากินที่ไทย อย‹างไร จริงไหม? ฤดูหนาวป‚นี้ตŒองไป อยู‹แลŒว!

4

ติมทาง

กําเนิด "อิสึกิโบชิ (Itsukiboshi)" แบรนดระดับสุดยอด ปูมตั สึบะที�จะใช้ชื�อ "อิสึกิโบชิ" ได้น�ันต้องมีกระดองขนาดตั�งแต่ 13.5 ซม. ขึ� นไป นํ�าหนักตั�งแต่ 1.2 กก. ขึ� นไป มี 8 ขาครบถ้วน สวยงาม สีสนั สดใส และเนื� อแน่ น โดยชื�อนี� ตั�งขึ� นในปี 2015 เคยมีคนประมูลที�ราคาสูงถึงตัวละ 1 ล้าน 3 แสนเยนมาแล้ว เรียกว่าเป็ นปูมตั สึบะระดับสุดยอดโดยแท้

วันเสารที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายน คือ "วันปูมัตสึบะ"

5

ได้มีการกําหนด "วันปูมตั สึบะ" เมื�อ 17 ปี ก่อน โดยในวันนั�นจะมี การจัดกิจกรรมพิเศษเกี�ยวกับปูมตั สึบะในแต่ละพื� นที� อนึ� ง มีหลาย ทฤษฎีวา่ ชื�อ "ปูมตั สึบะ" มีที�มาอย่างไร บ้างก็วา่ "เพราะขาเรียวยาว และเนื� อตรงขาดูเหมือนใบสน(มัตสึบะ)" บ้างก็วา่ "เพราะชาว ประมงย่างปูที�ชายหาดโดยใช้ใบสน(มัตสึบะ)"

á¹Ð¹íÒãˌ᪋Í͹à«ç¹ ¾ÃŒÍÁ¡Ñº¡Òà ÃѺ»Ãзҹ»Ù! Í‹ÒÅ×Áä»àµçÁÍÔèÁ¡Ñº Í͹à«ç¹ã¹¨Ñ§ËÇÑ´·µâµÐÃÔ «Öè§ÊÒÁÒö à´Ô¹ä´Œ¨Ò¡Ê¶Ò¹Õ Tottori ÁÕÍ͹à«ç¹ª×èʹѧ ¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´Í‹ҧ Kaike Onsen áÅÐ Misasa Onsen ´ŒÇ¹Ð

การเดินทางไปทตโตะริ ●เครือ ่ งบิน

กรุงเทพฯ ประมาณ 6 ชั่วโมง สนามบินฮาเนดะ (โตเกียว)

トリピー

●นั่งรถไฟจากทีต ่ ่างๆ

มาทตโตริ

จาก ฮากาตะ 3ชม. 50 นาที

ประมาณ 1 ชั่วโมง สนามบินเนินทราย ทตโตะริโคนัน

ทตโตะริ อยู่ ตรงนี้!

จาก โอซากา 2ชม. 30 นาที

จาก โตเกียว 5 ชม.

จาก เกียวโต 2ชม. 50 นาที

1 ชม.

ขอแนะนํารานอาหารสําหรับรับประทานปูรสลํ้าเลิศ! ปูกันโสะมัตสึบะ Zeitaku Meshi-Kani Suki ราคา 5,000 เยน รŒาน Mikaku no Oyado Yamadaya ตŒองจองล‹วงหนŒา

เนื้อนุ‹มหนุบหนับชุ‹มฉํ่า! Kani Toro Don ราคา 1,100 เยนขึ้นไป Tairyo Ichiba Nakaura "Yumigahama"

ใ ช้ ปู มั ต สึ บ ะ ที� ผ ลิ ต ใ น จั ง ห วั ด ทตโตะริ 1 ตัวเต็มๆ เป็ นอาหาร ชั� น เลิ ศที� ประกอบด้ ว ยปู ท อด เทมปุระ ซุปมิโสะใส่ปู ปูนึ�งเหล้า กับเกลือ และปูยา่ ง โปะบนข้าว ผสมนํ�าส้มสายชู นอกจากนี� นํ�าสต็ อกสูต รลับ และนํ� า ส้ม สายชูที� ท าง ร้านทําเองยังช่วยเสริมรสชาติ อูมามิในเมนู "Kani Suki" ด้วย 1-5-36 Karochoukita, Tottori-shi ช‹วงบ‹าย 11:30 - 14:30 น. ช‹วงเย็น 17:00 20:30 น. หยุดทุกวันพุธ www.kaninosato.com

เป็ นข้าวหน้าปูที�นําเนื� อปูมาปรุงให้ สุ ก ด้ว ยกรรมวิ ธี อัน มี เ อกลัก ษณ์ จนได้เนื� อปูที�มีรสชาติ ล�ําเลิ ศและ รสอูมามิเหมือนเนื� อทูน่าที�มีไขมัน แทรก จะสัง� ซุปมิโสะใส่ปหู รือปูตม้ มารับประทานด้วยก็ได้ตามความ ชอบใจ

209 Takenouchidanchi, Sakaiminato-shi www.e-tairyo.com

8:15 - 16:30 น.

1 - 4 มกราคม

15


10 เที่ยว

ด โ ก ไ ก อ ฮ ว ัน in

กับ THE CHEWIES

ทริปทองเที่ยวพรอมครอบครัวของเราเริ่มขึ้นตั้งแตวันที่ 28 เม.ย. จนถึง 7 พ.ค. 16 นี่เปนครั้งแรกที่พวกเราจะได ไปเที่ยวฮอกไกโดดวยกัน จึงหวังที่จะไดเห็นซากุระบานสะพรั่ง ภูมิทัศนอันสวยงาม และไมพลาดที่จะลองลิ้มอาหารทองถิ่นอันโอชะ ซึ่งจะเปนอยางไรนั้น… ตามพวกเราไปกันเลย!

วันที� 1 [ซัปโปโร]: เรามาถึง New Chitose Airport วันนั�นอุณหภูมิ ประมาณ 13 องศา เราเลือกนัง� Airport Limousine Bus — Chuo Bus แทน การนัง� รถไฟ เนื� องจากจุดลงรถบัส ค่อนข้างใกล้ที�พกั ของพวกเรา หลังจาก พักผ่อนเสร็จเรียบร้อย เราก็ใช้ระบบ ขนส่งสาธารณะ (รถไฟ&รถบัส) เดิน ทางไปยังจุดหมายปลายทางแรก Moerenuma Park

OTARU

LAKE TOYA

RUSUTSU

NOBORIBETSU

เขียนโดย Chew Yan Qiao

NEW CHITOSE AIRPORT SAPPORO

วันที่ 2

SAPPORO

วันที� 2 [ซัปโปโร]: เดินเล่นยามเช้าผ่าน Nijo market ซึ�งรายล้อมไปด้วยอาหารทะเลสดใหม่ ร้านขายของที�ระลึก และร้านเหล้าอิซากายะอีกมากมาย เรารับประทานอาหารเช้าแบบฉบับท้องถิ�นแท้ๆ ต่อจาก นั�นก็ไปชมซากุระบานสะพรัง� ซึ�งใกล้กบั Tanukikoji shopping street ก่อนจะช็อปปิ� งกันต่อ เสร็จแล้วเรา ก็ไปเยีย� มเยือน Shiroi Koibito Park และโรงงาน ช็อกโกแลต ได้เพลิดเพลินกับการเรียนรูป้ ระวัติศาสตร์ ของผลิตภัณฑ์ยหี� อ้ นี� การชมสวนดอกไม้ที�เหมือนกับโลก แฟนตาซี และการลิ� มรส ไอศกรีมรวมรสที�อร่อย เข้มข้นหอมมัน วันที่ 3

SAPPORO/ BIEI

วันที่ 4

BIEI/ FURANO

วันที่ 5

TAKINOUE/ MONBETSU

วันที� 3 [ซัปโปโร >> บิเอะ ใช้เวลาเดินทาง 3 ชม. ขึ� นไป]: ไปเอารถเช่าแล้วขับรถ 3 ชม. จากซัปโปโรไปบิเอะอันเป็ นจุดหมายปลายทางถัดไป เราแวะ Blue Pond ที� อยูล่ ะแวกนั�นก่อนไปโรงแรมที�พกั ในชิโรงาเนะ วันที� 4 [บิเอะ >> ฟุราโนะ ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที]: เราจองขึ� นบอลลูนลมร้อน ช่วงเช้าตรู่ของวันนี� ผ่านทาง asobiya.jp แต่ก็โดนยกเลิกเนื� องด้วยอากาศที�หนาวเย็น เราไปต่อกันที� Tomita Farm เพื�อชมดอกไม้ตามฤดูกาล ลิ� มลองไอศกรีมรส ลาเวนเดอร์และขนมปั งเมลอน ก่อนมุง่ หน้าไปยัง Hitsuji no oka ซึ�งเป็ นร้านอาหาร ที�ได้ดาวมิชลินเมื�อปี 2012 เพื�อรับประทานเนื� อแกะสไตล์เจงกิสข่านเป็ นอาหาร มื� อกลางวันท่ามกลางป่ าไม้ แล้วก็ยงั ได้ลิ�มลองไอศกรีมเมลอนอันโด่งดังเป็ นของหวาน ที� Popura Farm ในแถบนากะฟุราโนะอีกด้วย

16

BIEI FURANO

SAPPORO

NISEKO

วันที่ 1

วันที� 5 [บิเอะ >> ทาคิโนะอุเอะ ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 40 นาที >> มอนเบ็ทสึ ใช้เวลา 30 นาที]: เราไป Takinoue Shibazakura Park เพื�อชมดอกชิบะซากุระ แต่ยงั ไม่ถึงฤดูดอกไม้บาน (ต้องมากลางเดือนพฤษภาคม) เราจึงเดินทางต่อไปยังมอนเบ็ทสึ เพื�อรับประทานมื� อกลางวันและเยีย� มเยือน Okhotsk Ryuhyo Park (ฤดูที�เหมาะสําหรับ การมาเยือนมากที�สุดคือฤดูหนาว)

MONBETSU TAKINOUE

ศาลเจ าŒ ที่ Shirogane Hotspring ในบิเอะ


วันที� 6 [บิเอะ >> รุซุทสึ ใช้เวลาเดิน ทาง 4 ชม. ขึ� นไป]: เราขับรถทางไกลไป ถึงที�พกั แห่งต่อไปในรุซุทสึ ช่วยให้เราได้ เห็นทัศนี ยภาพตระการตามากมายระหว่าง ทาง สําหรับมื� อกลางวันเราไปรับประทานกัน ที� Kinoko no Okoku (อาณาจักรเห็ ด) Main branch ซึ�งจําหน่ ายซุปมิโสะใส่เห็ดและ เห็ ดทอดเทมปุระ (Mushroom Tempura) และในที�สุดเราก็มาถึง Sakura Chalet ซึ�ง ซ่อนตัวอยูใ่ นป่ าและตั�งอยูใ่ กล้กบั Rusutsu Resort Amusement Park วันที� 8 [รุซุทสึ >> นิเซะโกะ ใช้ เวลาเดินทาง 40 นาที >> โนโบ ริเบ็ทสึ ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม.]: เราออกจากที�พกั ตั�งแต่เช้าตรู่เพื�อ ไปเยือน LUPICIA Boutique ใน นิ เซะโกะและเที�ยวชม Morning Market ลิ� มลอง สลัดมันฝรัง� ขนมปั ง และซุปผัก จากนั�นก็ไป Noboribetsu Jigokudani (หุบเขา นรก) เพื�อแช่บ่อนํ�าพุรอ้ นและดู รูปปั� นยักษ์ ก่อนไปพักผ่อนหย่อนใจต่อที� Oyunuma River Natural Footbaht วันที่ 6

วันที� 7 [รุซุทสึ >> LAKE TOYA ใช้เวลา เดินทาง 30 นาที]: วันนี� เราจะไปสํารวจ Lake Toya กัน และแวะไปรับประทานมื� อกลางวันที�คาเฟ่ สไตล์ไทยที�น่าสนใจอย่าง Lakeside Cafe Jalibu จากนั�นเราก็นัง� Uzuzan Ropeway ขึ� นไปยัง Mt. Uzuzan เพื�อไปถ่ายภาพของ Lake Toya แบบ แจ่มๆ ส่วนขากลับแวะที� Lake Hill Farm ซึ�งเป็ นสถานที�ที�โด่งดังเรื�อง ไอศกรีม เจลาโต้ วันที่ 9

BIEI/ RUSUTSU

วันที่ 7

LAKE TOYA

วันที่ 8

NISEKO/ NOBORIBETSU

5 สิ�งควรรูในการขับรถที่

RUSUTSU/ OTARU/ SAPPORO

ฮอกไกโด

วันที่ 10

SAPPORO/ NEW CHITOSE AIRPORT

วันที� 9 [รุซุทสึ >> โอตารุ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม. 40 นาที >> ซัปโปโร ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที]: เราบอกลารุซุทสึเพื�อไปยังจุดหมายปลายทาง สุดท้าย นัน� คือโอตารุ พวกเราขึ� น Otaru Canal Sighseeing Cruise ไปชม บริเวณโดยรอบ เรียนรูป้ ระวัติศาสตร์ต่างๆ จากไกด์ (บรรยายภาษาญี�ปุ่นมี แพมเฟลตภาษาอังกฤษแจกให้) ได้เห็นซากุระ ชิบะซากุระ และทิวลิป เรารับประทานมื� อกลางวันในอาคารหินที�มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน ซึ�งตั�งอยูใ่ กล้คลองอย่าง Otaru Canal Shokudo (Cafeteria) ที�นี�มีอาหารทะเล หลากหลายประเภทและร้านจําหน่ ายของที� ระลึกอีกมากมาย หลังเสร็จจากโอตารุ เรา เดินทาง กลับซัปโปโรเพื�อพักแรมคืนสุดท้าย รับประทานมื� อเย็นกันที�รา้ น JEWELS บน ยอดเขา Mt. Moiwa ได้รบั ชมทิวทัศน์ ยามราตรีไปพร้อมสําราญใจกับมื� ออาหาร วันที� 10 [ซัปโปโร >> NEW CHITOSE AIRPORT]: เรารับประทานอาหาร ปิ ดท้ายในซัปโปโร ก่อนเดินทาง กลับ ซึ�งเมนูที�วา่ นั�นก็คือ บุตะ ด้ง (ข้าวหน้าหมู) ที�ชวนนํ�าลาย สอจนอดใจไว้ไม่อยูข่ องร้าน Butadonmeijin สปาเกตตี้หอยเม‹นและใบชิโสะที่รŒาน JEWELS

ระบบ GPS จะแสดงเส้นทาง 5 ประเภทให้เลือก คือ: - เส้นทางแนะนํา (推奨) - ★ เส้นทางประหยัดพลังงาน (省エネ) - เส้นทางที�เก็บค่าผ่านทาง (有料優先) - เส้นทางถนนทัว� ไป (一般優先) - เส้นทางเน้นระยะทางสั�นที�สุด (距離優先) ★ เลือกแบบประหยัดพลังงานเพราะระบบจะนํ าทาง คุณผ่านถนนสายเล็กๆ ที�น่าสนใจและช่วยประหยัด ค่าผ่านทาง มี 2 คําที�ควรจําเวลาไปที�สถานี บริการนํ�ามัน: มังทัง (満タン, เต็มถัง) สําหรับเติมนํ�ามันให้ เต็มถัง เก็งคิง (現金, เงินสด) หรือ คาโดะ (カード, บัตรเครดิต) ระบบขับเคลื�อน 2 ล้อ เป็ นวิธีขบั รถที�เป็ นมิตรต่อ สิ�งแวดล้อม ช่วยให้ประหยัดนํ�ามันได้มากขึ� น แต่ถา้ ขับรถในฤดูหนาวหรือบนถนนลื�นๆ ขอแนะนําให้ใช้ ระบบขับเคลื�อน 4 ล้อ เพราะจะควบคุมรถได้ดีกว่า ก่อนนํารถไปคืน ควรเติมนํ�ามันให้เต็มถัง หากเดินทางเป็ นกลุ่มใหญ่ ในกรณีมีสมั ภาระจํานวน มาก แนะนําให้เช่ารถคันใหญ่เพื�อให้มีพื�นที�กว้างขึ� น เช่น รถ 8 ที�นัง� สําหรับ 5 คน 17


ตอที่

ตอที่

ยกเวนภาษี

พบกับเคานเตอรปลอดภาษี 37 สาขา (ระยะเวลาปลอดภาษี ตั้งแต 10:00 - 20:00 น.) หลังจากชำระเง�นภายในวันเดียว กันนั้น ลูกคาสามารถมาที่จ�ดบร�การ (เคานเตอรปลอดภาษี ในเวลาทำการ) โดยจะตองโชวพาสปอรต และใบเสร็จ ณ เคานเตอรบร�การ

คูปองหรรษา

ที่ AEON ฮอกไกโด ตอนนี้มีคูปองสวนลด สำหรับลูกคา ชาวตางชาติ สามารถใชไดที่ AEON ทุกสาขาในฮอกไกโด ว� ธ � ก ารรั บ คู ป องส ว นลดหาได ง  า ยๆจากป า ยที ่ เ ข� ย นว า Happy Gate ขอใหสนุกกับการชอปปงที่ AEON Mall ระหวางเดินทางมาทองเที่ยวในญี่ปุน

มาชอปที่

AEON Hokkaido มีแต ไดกับได!

ที่ AEON Hokkaido มีส�นคาใหเล�อกซื้อหลากหลาย ทั้งอาหารตามฤดูกาล ผล�ตภัณฑทองถิ�นของฮอกไกโด ผล�ตภัณฑเพ�่อสุขภาพรวมไปถึงผล�ตภัณฑเพ�่อความ งามตางๆ เร�ยกไดวา ไมตองไปชอปที่อื่นกันเลยทีเดียว!

า ลอง ends ขนมidนo Recomm

kka AEON Ho

Strawberry Choco 257 เยน

ตอที่

Kitkat ชาเข�ยว 278 เยน

คัสตารดเคก 213 เยน

Free Wi-Fi

นอกจากนี้เรายังมีรานอาหาร และ Food Court ใหทานไดมา นั่งรับประทานอาหารกันอยาง เอร็ดอรอยอีกดวย

Maxim Coffee 378 เยน

ตอที่

40 สาขา

ทั่วทั้งฮอกไกโด

สัญญาณอินเตอรเน็ต 12 สาขา ในฮอกไกโด

รายละเอียดเพ�่มเติม ติดตามไดที่เว็บไซต 18

http://welcome-aeon-hokkaido.jp/en/


เลา ญี่ปุน

กับ…เรโกะ 02 EP.

ว‹าดŒวยเรื่อง…

าบนํ้า”

และโรงอ “ ประสบการณกับออนเซ็น

เมื่อพูดถึงการไปเที่ยวญี่ปุน หนึ่งในประสบการณที่ไมควรพลาด คือ “ การ อาบนํ้าแรแชนํ้ารอน” ที่ญี่ปุนเคาจะมีการแบงคะ ถาเปนการแชนํ้าแร จะเรียกวา 温泉 “ออนเซ็น” แตถาเปนโรงอาบนํ้าปกติ จะเรียกวา 銭湯 “เซ็นโต” ซึ่งที่เหมือน กันก็คือ ลักษณะที่เปนการอาบนํ้ารวม โดยทั่วไปจะเปนหองผูชายและผูหญิง แต ตองถอดเสื้อผาเพื่ออาบรวมกัน ทําใหเกิดเปนที่มาของคําวา 裸の付き合い Hadaka no tsukiai “the naked society” หรือ แปลเปนไทยแบบบานๆ ให เขาใจงายวา สังคมคนลอนจอน นั่นเอง เพราะที่ออนเซ็น หรือ เซ็นโต ไมวาจะเปน ใคร อาชีพอะไร ใหญโตแคไหน ก็ตองมาแกผาลงบอเดียวกัน ทําใหเกิดความเทา เทียมกัน และบางทีก็ทําให ไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอีกดวย

สําหรับคนประเทศอืน่ ๆ ทีไ่ มมวี ฒ ั นธรรมการแกผา อาบนํา้ รวมกันแลว การตองมาเดบิวตเผยเนื้อหนังใหคนอื่นเห็นนั้นมันชางเปนเรื่องใหญยิ่ง นัก สําหรับเราเองนัน้ ประสบการณอาบนํา้ รวมครัง้ แรกเกิดขึน้ ตอนไปเรียน ม.ปลายทีญ ่ ปี่ นุ คะ มันคือการเดินทางไปญีป่ นุ ครัง้ แรก ซึง่ คนทีส่ อนใหเราก็ คือ ครอบครัวโฮสตแฟมิลท่ี จี่ .นีงาตะนัน่ เอง ตอนทีไ่ ปครัง้ แรกก็มเี ขินๆ แหละ เปนเรือ่ งธรรมดา แตพอเห็นคนอืน่ เคา ถอดเสือ้ ผาแลวเดินโทงๆ ก็เออ.. เราจะเขินทําไม มีเหมือนกันนีน่ า แลวยิง่ ที่ นัน่ เปนตางจังหวัด ไมมชี าวตางชาติ ไมมคี นไทย เลยยิง่ ทําใหเราเนียนๆ ไป กับคนรอบตัวไดงา ยขึน้ จากนัน้ ก็กลายเปนวาเราชอบการแชนาํ้ รอนไปเลย ละ เพราะพอขึน้ มาแลวตัวเบาสบาย แกมแดงเลือดฝาด ดูสขุ ภาพดีมากๆ อิอิ

บรรยากาศภายในฟู จ ิ ย าม าออนเซ็ น

แลวก็มคี นไทยกลาลงมาจริงๆ คะ เปนสาวๆ นาจะวัยทํางาน แลวรูไ ดไงวา เปนคนไทยกลุม นัน้ ก็เพราะเคาใสชดุ นอนยูกาตะ และสวมหมวกพลาสติก คลุมอาบนํา้ บนหัวนะสิ! แถมยังไมยอมถอดออกตรงโซนหองแตงตัว เดิน ดุม ๆ ทัง้ แบบนัน้ ไปทีบ่ อ นํา้ แรกลางแจงดานนอก ทามกลางสายตาคนญีป่ นุ ทีก่ าํ ลังแชอยู ก็คดิ ในใจวาเคาจะรูธ รรมเนียมมัย้ วาเวลาลงแชไมควรใสผา ขนหนูลงไปดวย มันเปนมารยาท เราควรจะเขาไปบอกเคาหนอยดีมยั้ เคา อาจจะไมรจู ริงๆ เอะ แตไกดกน็ า จะสอนมาแลวนะ... แตกค็ ดิ อยูไ มนานเทาไหร เพราะเคาถอดยูกาตะออก เหลือแตผา ขนหนู ขางใน ทําทาจะกาวลงบอ แตแลวเคาก็กม ลงลงเอามือแตะๆ นํา้ ...นาจะเช็ค อุณหภูมนิ าํ้ ดูกอ น ซึง่ มันอาจจะรอนเกินไปสําหรับเคา เลยถอดใจสวมเสือ้ คลุมเดินออกมา เราก็โลงใจไปดวย ทีไ่ มตอ งเขาไปเตือนเคาในฐานะคนพูด ภาษาเดียวกัน เฮออออ ถามีโอกาสไดไปอาบนํา้ รวม สลัดความอายทิง้ ไปเถอะคะ ไดมาเทีย่ วตัง้ ไกล ดืม่ ดํา่ กับนํา้ แรดๆ ี และสัมผัสวัฒนธรรมญีป่ นุ ดวยการลงแชออนเซ็น, เซ็นโตเถอะคะ ถาเขินก็จองหองพักสวนตัวแบบมีบอ ซะ ไมกแ็ อบลงมาแช เวลาดึกๆ ไมอยากทุกคนพลาดความผอนคลายดีๆ กับการอาบนํา้ ทีอ่ อนเซ็นและเซ็นโตนะคะ ก็หวังวาจะพอเปนประโยชนกบั คนทีก่ าํ ลังจะแพลนไป เทีย่ วญีป่ นุ เปนครัง้ แรกๆ นะคะ

ทีผ่ า นมา เรามีโอกาสไดไปออนเซ็นและเซ็นโตมากมายหลายที่ ทัง้ ทีโ่ ตเกียว และตางจังหวัด แตถา จะใหพดู ถึงสถานทีแ่ ชนาํ้ รอนทีป่ ระทับใจ อยูใ นเมือง ใหญ ไปงายสําหรับนักทองเทีย่ ว คือ SPA WORLD ทีโ่ อซากา และ OEDO Onsen ทีโ่ อไดบะ โตเกียว คือทัง้ 2 ทีม่ จี ดุ เดนคือ เปนออนเซ็นขนาดใหญ มี บอนํา้ แรหลายแบบใหเลือกแช ฟงจากชือ่ ก็นา จะพอเดาได คือ SPA WORLD ก็จะจําลองบออาบนํา้ ใน สไตลนานาชาติ เชน โรมัน บาหลี ญีป่ นุ โดยจะสลับหองชายหญิงทุกเดือน เพือ่ ความไมจาํ เจของบรรยากาศ และมีโซนบอรวมทีใ่ สชดุ วายนํา้ ลงไปแชได ดวย สวน OEDO Onsen นัน้ มีธมี เปนญีป่ นุ ยอนยุคเอโดะ ชุดยูกาตะใหยมื ใส มีโซนทานอาหารนอนเลนได และยังมีบอ แชเทาอีกดวย เรียกไดวา จาย เงินคาเขาทีเดียว วนแชเพลินๆ ไดทงั้ วัน ทัง้ สองทีเ่ ลยคะ อีกทีท่ อี่ ยากแนะนําคือ “ฟูจยิ ามาออนเซ็น” เปนออนเซ็นทีอ่ ยูต ดิ กับ โรงแรม Fuji Resort สามารถเขาพักทีโ่ รงแรมแลวมาใชบริการ หรือจะมาแช แบบเชาเย็นกลับก็ได ทีน่ มี่ นี าํ้ แรเฉพาะตัว แบบทีม่ เี ฉพาะยานภูเขาไฟฟูจิ เทานัน้ วากันวาทําใหผวิ ดีและชวยลดระดับนํา้ ตาลในเลือดไดดว ย แถมยัง โดดเดนทีโ่ ครงสรางภายในทําดวยไม เปนออนเซ็นทีท่ าํ จากไมทใี่ หญทสี่ ดุ ใน ญีป่ นุ ในวันทีอ่ ากาศดี ยังสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจไิ ดอยางสวยงาม อีกดวย ซึง่ รูปประกอบก็มาจากทีน่ แี่ หละคะ เพราะตอนทีไ่ ปเราไดรบั การ อนุญาตใหถา ยรูปไดเปนกรณีพเิ ศษ (โดยปกติแลว ในออนเซ็นและเซ็นโต จะ หามถายรูปอยางเด็ดขาด) และเมือ่ ไมนานมานีเ้ รามีโอกาสไดไปออนเซ็นรีสอรททีต่ า งจังหวัดทีน่ งึ นํา้ แรทนี่ นั่ เคาก็ดงั อยู ก็กะวาจะแชตวั ใหสบายเลย แตบงั เอิญวาวันนัน้ มีทวั ร ชาวไทยลงพอดี ดูสมาชิกทัวรกม็ ที ง้ั หนุม สาวและผูส งู อายุ เราก็แอบคิดๆ แลวละ ถาเปนคนทีย่ งั ไมคนุ เคยนีเ่ คาจะกลาลงมาแชบอ รวมกันมัย้ นอ

s Tipby º.¡.àÃâ¡Ð

อยากจะฝาก คนที่กําลังจะไปเที่ยวญี่ปุนครั้งแรกๆ (คน ที่ ไปบอยนาจะรูกันอยูแลวเนอะ) วาถา มี โ อกาสได ไ ปออนเซ็ น หรื อ เซ็ น โต ให อาบนํ้าลางตัวใหสะอาดกอนนะคะ ที่ สําคัญ เคาไมใหนุงผาลงแชคะ แมแตผาขนหนูผืน เล็กที่เอาไวปดบังรางกายแกเขินก็เชนกัน อยาเอา ลงนํ้าเด็ดขาดนะคะ เพื่อความสะอาดและมันเปน มารยาทในการใชบออาบนํ้าสาธารณะคะ

วรจรรย แสงเงิน – เหมียว/เรโกะ พิธีกรรายการทีวี, บล็อกเกอร ติดตามเธอไดŒในรายการ Kimochiii in Japan ทาง iheretv ใน youtube และรายการ BNK48 Show ทางช‹อง 3SD Facebook Reiko.ws Website www.ReikoBangkokNeko.com

19


忍 者

นินจาญี่ป่ ุน ผู ŒไรŒเทียมทาน

ชุดสีดาํ ดาวกระจาย และภารกิจลับ คือสิง� ทีท� าํ ให้ผคู ้ นส่วนใหญ่จดจําสายลับทีเ� ป็ นสัญลักษณ์ของประเทศญีป� นได้ ุ่

ทว่า ประวัตศิ าสตร์ของพวกเขายังมีเรือ� งราวเร้นลับอีกมากมาย ความรูท้ ั �วไปทีเ� รารูก้ นั มักเป็ นเรือ� งแต่งมากกว่าเรือ� งจริง โชคดีวา่ ประเทศญีป� นยั ุ่ งอนุรกั ษ์และเก็บรักษาศิลปวัตถุรวมทัง� สถานทีน� ่าสนใจเกีย� วกับนินจาเอาไว้ เรามาดําดิง� สูโ่ ลกแห่งสายลับชือ� ดังของประเทศญีป� นุ่ รวมทัง� สอดส่ายสายตาดูทกุ สิง� ทีก� อ่ กําเนิดเป็ นพวกเขา ไม่วา่ จะเป็ นประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม อาหารการกิน ไปจนถึงภูมปิ ระเทศ กันเลยดีกว่า

服 部 忍半 者蔵 隊

HATTORI HANZO and the Ninjas

Nin ja Facts

กลุ่มนิ นจาที�ได้รบั คัดเลือกให้ส่งเสริมการท่องเที�ยวในจังหวัดไอจิ ที�ซึ�งรูจ้ กั กันดีในชื�อว่า "Home of Samurai" ตามไปพบกับ เหล่านิ นจา Hattori Hanzo, Suiren, Sanpei, Rin, Nanashi ได้ที�ปราสาทนาโกย่า พวกเขาจะรอคุณอยูท่ ี�นัน� เสมอ! ข้อมูลเพิ�มเติม: https://www.aichi-now.jp/th/features/detail/86/ 20

© aichi-ninja

#01

ก่อนคําว่านินจาจะปรากฏใน ศตวรรษที� 19 อักษรคันจิคาํ ว่า นินจานัน� มักอ่านออกเสียงว่า ชิโนบิ-โนะ-โมโนะ หรือไม่กเ็ รียก สัน� ๆ ว่า ชิโนบิ


Shiga:

เหตุการณสำคัญใน ประวัตศ ิ าสตร

Kōga-ryū

เราสามารถตามรอยจุดเริม� ต้นของโคงะริว (สํานัก โคงะ) จนถึงปลายยุคมุโรมาจิ ในขณะนั�นโชกุนคน 甲 ที� 9 ของอาชิคางะ ซึ�งมีชอื� ว่า โยชินาโอะ อาชิคา賀 งะ ได้พยายามพิชติ รกคาคุ ซาซากิ (ผูน้ าํ พื� นทีส� ว่ น 流 หนึ� งทางตอนใต้ของจังหวัดชิงะ) สมัยก่อนรกคาคุ มีกองทัพ นั ก รบที�ไ ด้รับการฝึ ก ฝนเรื� อ งการรบแบบ กองโจร ซึ�งในบรรดานี� มีอยู่ 53 ตระกูลทีก� ลาย นิ น จากํ า ลั ง ฝƒ ก ฝนบน มาเป็ นทีร� จู ้ กั ในฐานะนินจาโคงะในเวลาต่อมา

มีบนั ทึกเกี�ยวกับการรบ แบบจารกรรมเป็ นครั�งแรก โดย เจ้าชายโชโตกุเป็ นผูใ้ ช้วธิ ีนี� ภารกิจลับ "อย่างเป็ นทางการ" ครั�งแรกของนิ นจาในศึกมางาริ นําโดยอิซึโมะโนะคามิ โมจิซึกิ

ภูเขา Handousan ที่ มีช่ือเสียงในฐานะสถานที่ บําเพ็ญตบะของนักบวช

望 月 出 雲 守

มง (ตรา) ประจํ า ตระกูลโมจิซึกิ

Nin ja Facts

อิซึโมะโนะคามิ โมจิซึกิ

ผูน้ าํ ของ 53 ตระกูลนักรบโคงะแห่งโคงะริว เป็ นนักวางกลยุทธ์ ผูเ้ ชี�ยวชาญ รับผิดชอบสั �งการนินจาโคงะยามเกิดวิกฤตการณ์ในอดีต อีก ทั�งยังนําเหล่านินจาคว้าชัยชนะในการปิ ดล้อมอาชิคางะ อันเป็ นที�มาของ บทบาทสําคัญในประวัตศิ าสตร์ของพวกเขา

Karasugatake

เมืองโคคะ Handozan

จังหวัดชิงะ

ชิโนบิ มีบทบาทสําคัญ ในยุคเซ็นโกคุ

#02

ศตวรรษ ที� 6

1487

ศตวรรษ ที� 15

ยอดนินจาผูล้ กึ ลับโคชิ อุเมโดะ เบีย� งเบนความสนใจของโนบุนางะ โอดะ ด้วยม้วนกระดาษคาถา

1574

อิเอยาสุ โทคุงาวะหนี จาก ความโกลาหลในเหตุการณ์ที� วัด Honnoji ซึ�งได้รบั ความช่วยเหลือ จากเหล่านินจาของฮันโซ ฮัตโตริ

1582

โชกุนคนที�แปดชือ� โยชิมเุ นะ โทคุงาวะ ก่อตั�งหน่วยลับของ ตัวเอง เรียกว่า "โอนิวะบัง"

1716

Hando Shrine Kōnan Central Sports Park Iwaosan

(御庭番)

ใช้เวลาขับรถประมาณ 1ชั �วโมงระหว่างสองจังหวัด

Sasagadake

มีการเขียนคูม่ อื ชิโนบิ จํานวน หนึ� ง โดยอ้างอิงจากปรัชญาการ ทหารของจีน รวมถึงบันเซ็นชุไค

ศตวรรษ ที� 17-18

(萬川集海)

Amagoiyama Mt. Ryozen

เมืองอิงะ จังหวัดมิเอะ

Mie:

Iga-ryū

伊 賀 流

รูปป˜œนนินจาขŒาง Ginza No Yakaya (Wa Hall - Gallery)

มีการส่งคณะผูแ้ ทนอย่าง เป็ นทางการจากญีป� นไป ุ่ สหรัฐอเมริกาเป็ นครัง� แรก ซึ�งใน คณะมี โอนิวะบัง ชือ� โนริมาสะ มุรางากิรวมอยูด่ ว้ ย

Saikyozan

ช่วงต้นยุคมุโรมาจิ ผูค้ นจากอิงะ ได้กลายเป็ นอิ ส ระจากไดเมี ย วและ ก่อตั�งรัฐขนาดเล็กในภูมภิ าค เรียก ว่า อิงะ โซโคคุ อิกกิ (伊賀惣国 一揆 สาธารณรัฐอิงะ) พวกเขา ฝึ กฝนนินจุตสึ (วิชานินจา) กลาง ภูเขาและป่ าในท้องถิ�น จนในทีส� ุด ก็ ก ลายเป็ นที� โปรดปรานของอิ เ อยาสุ โทคุงาวะ

服 部 半 蔵

© CHIDO MUSEUM /Yamagata

1860

Nin ja Facts

ฮันโซ ฮัตโตริ #03

นินจาทีโ� ด่งดังทีส� ดุ ในยุคเซ็นโกคุ มีชอื� เสียงจากการช่วยชีวติ อิเอยาสุ โทคุงาวะ และต่อมาก็ชว่ ยให้เขากลายเป็ นผูป้ กครองประเทศญีป� นุ่ ฮันโซเกิดและเติบโต ในเมืองอิงะ จังหวัดมิคาวะ (ปัจจุบนั คืออิงะโจ โอคาซากิ จังหวัดไอจิ) เข้าร่วม ศึกครัง� แรกตอนอายุได้ 16 ปี ต่อมาเมือ� อายุได้ 20 ปี ก็ชว่ ยชีวติ บุตรสาวของ โทคุงาวะ เมือ� ครัง� เธอตกเป็ นตัวประกัน จากนัน� เมือ� อายุได้ 29 ปี ก็เข้าโอบล้อม Kakegawa Castle

21


滋賀

เมืองโคคะ

อันเป‚›ยมมนตเสน‹ห เมืองโคคะ หรือบางทีกเ็ รียกกันว่าเมืองโคงะนั�น ตัง� อยูใ่ น จังหวัดชิงะ ไม่เพียงเป็ นถิน� กําเนิ ดของนินจาโคงะ แต่ยงั มีอาหารหลากหลายชนิ ดให้ลิ�มลองและทิวทัศน์ มากมาย ให้รบั ชม L ET 'S GO!

nInJa Spot

甲 Kōka Nin ja House 賀 บ้านเก่าแก่อายุ 300 ปี แห่งนี� ภายนอกอาจดูเหมือนบ้านธรรมดา หรือต่อ 流 ให้เข้าไปข้างในก็อาจยังรูส้ กึ เช่นนั�น แต่อนั ที�จริงมันต่างจากรูปลักษณ์ที�เห็น ภายในตัว บ้านเต็ มไปด้วยกับดักอัน แยบยลและสิ� งประดิ ษ ฐ์ท�ี สร้าง 忍 ขึ� นอย่างชาญฉลาดเพือ� ป้องกันและสร้างความสับสนแก่ผบู้ กุ รุก อีก 術 ทั�งยังมีวธิ ีหนีให้แก่เจ้าของบ้านอีกด้วย ซึ�งที�นี�ตา่ งจากสวนสนุ ก แห่งอืน� เพราะเป็ นบ้านหลังเก่าของบุคคลในตํานานอย่างอิซโึ มะโนะคามิ โมจิซกึ ิ จึงเป็ น 屋 สถานทีใ� ห้เปิ ดประสบการณ์เกีย� วกับนินจาขนานแท้ และเป็ นบ้านนินจาของจริงเพียง 敷 แห่งเดียวในย่านนี� โดยยังทําอีกหน้าที�เป็ นพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงอุปกรณ์นินจาแบบ

ดั�งเดิมอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นดาวกระจายประเภทต่างๆ หรือเครือ� งไม้เครือ� งมือทีม� ี เอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมทั�งมีไกด์ให้บริการ (ภาษาญีป� นเท่ ุ่ านั�น) และสามารถขอรับ แพมเฟลตเป็ นภาษาอังกฤษได้ วิธเี ดินทาง: เดิน 20 นาที มาทางทิศใต้ของสถานี Konan (สาย JR Kusatsu) ทีอ� ยู:่ 2331 Ryuhoshi, Konan-cho, Koka-shi, Shiga Prefecture, 520-3311 ค่าเข้า: 600 เยน ปิ ดวันที� 27 ธันวาคม - 1 มกราคม, เวลาทําการ: 9:00-17:00 (เปิ ดให้เข้าถึง 16:30) kouka-ninjya.com

nInJa Spot

甲 JR Kōka Station 賀 สถานี JR Koka เป็ น 駅 สถานี ท้ อ งถิ� น ที� แ ปลก

ที� สุ ด ในประเทศญี� ปุ่ น ด้า นหน้า มี รู ป ลัก ษณ์ ค ล้า ยยุ ง้ ฉางของชาวนา ส่วนด้านใน แต่ ง แต้ม สี สั น เป็ นธี ม นิ น จาได้ อย่างสร้างสรรค์ ผูม้ าเยือนสถานี จะได้รับ ความเพลิ ด เพลิ นไปกับ โลกของนิ น จาผ่ า นภาพลวงตา หรือ "ศิลปะลวงตา" นั�นเอง

ความจริงแล้วชุดดําอันโด่งดังได้รบั แรงบันดาล ใจจาก คุโรโกะ (黒子) ซึ�งเป็ นเจ้าหน้าทีค� วบคุม เวทีในโรงละครดัง� เดิมของญีป� ุ่ น

家 紋

Nin ja Facts

#04

鴨 Kamo Nabe 鍋 คาโมะนาเบะ หรือ

หม้อไฟเป็ ดป่ า เป็ น อาหารโปรดของผู้ ค นใน ท้องถิ�น เหมาะรับประทาน ทีส� ดุ ในฤดูหนาว ในอดีต เป็ ดป่ าจะถู ก ล่ า ในฤดู ที� สุกี้เนื้อเปšด (Kamo Suki) พวกมันอพยพย้ายถิ�น ซึ�ง ตรงกับช่วงเวลาที�พวกเขาเดินทางไปยังทะเลสาบ Biwa พอดี เนื� อเป็ ดมีความแน่น รสหวานมัน เสิรฟ์ พร้อมหม้อไฟใส่เต้าหู้ กะหลํา� ปลี และผักอืน� ๆ จะสัง� แบบชาบูชาบูหรือสุกยากี� ี� ก็ได้

ต้นหอม

ข้อมูลร้าน Chimoto (千茂登) วิธเี ดินทาง: เดิน 5 นาที จากสถานี Nagahama ทีอ� ยู:่ 3-1 Asahi-cho, Nagahama-shi, Shiga Prefecture, 526-0056

e-nagahama.com/timoto

22


nInJa Spot

甲 賀 の 里 忍 術 村

เลือกซื้อของฝากสวยเกŽ จากรŒานขายของที่ระลึก

Kōka Nin ja village เป็ นสวนสนุ กนินจาทีม� ชี อื� เสียงทีส� ดุ แห่งหนึ� งในเมืองโคคะ ตั�งอยูบ่ นที�ดินธรรมดาล้อมรอบด้วยป่ าทึบ ผูป้ รารถนาอยากเป็ น นินจาต่างเดินทางมาจากทัว� โลกเพือ� เยีย� มเยือนหมูบ่ า้ นแห่งนี� โดยหวัง จะได้ "ฝึ กฝน" วิธเี ป็ นนินจา เพราะที�แห่งนี� เต็มไปด้วยกิจกรรมน่าสนใจ สําหรับทุกเพศทุกวัย นอกจากนี� ที�นี�ยงั มี Ninja Dojo สถานที�ซึ�งเต็มไปด้วยกับดักและ ประตูลบั อีกทั�งมี Koka Ninjutsu Museum สถานที�อนั น่าพิศวงที�เก็บบันทึกประวัตศิ าสตร์ และอาวุธนินจาดั�งเดิมหลายประเภท สามารถลองขว้างดาวกระจาย หรือตะลุยด่านทั�ง 9 อาทิเช่น ใส่รองเท้า มิซงึ โุ มะ เดินข้าม Water Spider Pond ด้วยวิธแี บบโบราณ หรือจะลอง เช่าชุดนินจาใส่ (ราคาเริม� ต้น 1,000 เยน) ก็ได้เช่นกัน

水 蜘 蛛 の 池

วิธเี ดินทาง: นั �ง Shuttle Bus ฟรี 5 นาที จากสถานี Koka (สาย JR Kusatsu) ทีอ� ยู:่ 394 Koka-cho Oki, Koka-shi, Shiga Prefecture, 520-3405 ค่าเข้า: 1,030 เยน ปิ ดวันจันทร์ ยกเว้นช่วงหยุดฤดูรอ้ น koka.ninpou.jp nInJa Spot

忍 Nin ja G yoz a 者 เกี�ยวซ่า "ดาวกระจาย" เหล่านี� ทํามาจากแป้งข้าวเจ้า 餃 สีดาํ คุโระคาเงะ (kurokage) โดยได้รบั แรงบันดาล子 ใจจากดาวกระจายของนินจาทีโ� ด่งดัง เกี�ยวซ่าทีช� นะ

รางวัลชนิ ดนี� สอดไส้เนื� อชุ่มฉํา� และผักตามฤดูกาลซึ�ง เก็บเกีย� วจากฟาร์มท้องถิ�น รสชาติเข้มข้นและสีที�เห็น ได้จากผงถ่านไม้ไผ่ธรรมชาติลว้ นๆ ข้อมูลร้าน Konan Parking Area (จากโตเกียว) ทีอ� ยู:่ 3166-2 Sugitani, Konan-cho, Koka-shi, Shiga Prefecture, 520-3314 kounan-pa.jp

甲 南 P A 下 り แชะภาพถ‹ายสนุกๆ กับ ศิลปะลวงตาที่อยู ‹ ใกลŒเคียง

忍 Nin ja Maki 者 สร้างสรรค์ขนเมื ึ� อ� 2 ปี กอ่ น 巻 เพื�อฟื� นฟูความสนใจในอาหาร き การกินและประวัติศาสตร์ของ

夏 の 花 火

เมืองโคคะ ซูชปิ ระเภทนี� พบ ตัวอย‹างนินจามากิจ ากเมืองโคคะ ได้เฉพาะในเมืองโคคะเท่านั�น โคคะ นิ นจามากิขนานแท้ตอ้ งทําจากบวบ แห้งขูดและข้าวจากเมืองโคคะ รูปร่างเหมือนมากิโมโนะ ข้อมูลร้าน Izakaya Shinsen Megumi (居酒屋新鮮め組) ทีอ� ยู:่ 1 50-5 Yokusen Mizuguchi-cho, Koka-shi Shiga Prefecture, 528-0058

熱 気 球 琵 琶 湖 横 断

琵 L ake Biwa 琶 Biwako เป็ นทะเลสาบนํ�าจืดขนาดใหญ่ทสี� ดุ 湖 ในญีป� นุ่ กินพื� นที�หนึ� งใน 6 ของจังหวัดชิงะ

มักปรากฏในวรรณกรรมญี�ปุ่นเพราะอยูใ่ กล้ เกีย วโตอัน เป็ นเมืองหลวงของญี� ปุ่นในสมัย โบราณ ทะเลสาบแห่งนี� เป็ นสถานที�จดั กิจกรรม พิเศษตลอดทั�งปี รวมถึงงานดอกไม้ไฟอย่าง Nagahama and Kita-Biwako Great Fireworks ในฤดู ร้อน และการแข่งขันบอลลูนข้ามสะเลสาบ Biwa ที�จดั ขึ� นในฤดูหนาวของทุกปี นอกจากนี� ยังรายล้อม ไปด้วยมรดกโลกและสมบัตแิ ห่งชาติอกี มากมาย เช่น Hikone Castle, วัด Hogonji ที�ต�งั กลางทะเลสาบ และ Shirahige Shrine

www.biwako-visitors.jp

白 髭 神 社 23


ความน‹าสนใจ ของอิงะ

เมื อ งอิ ง ะตั�งอยูใ่ นจัง หวัดมิ เ อะ ซึ�งอยู่ทางตอนเหนื อของจังหวัด ชิงะ ชือ� เมืองตัง� ตามชือ� จังหวัด อิงะ บางครัง� ก็เรียกว่าอิงะอุเอโนะ

nInJa Spot

伊 賀 流 忍 者 博 物 館

賀 忍 者 特 殊 軍阿 団修 羅

Nin ja MUSEUM of Igaryu

เปิ ดประสบการณ์ดา้ นนินจาแบบครบวงจรได้ที� พิพธิ ภัณฑ์แห่งนี� ประกอบด้วยบ้านนินจา หอจัดแสดง 2 แห่ง และเวทีโชว์นินจา ดูภายนอกอาจธรรมดา แต่พอเข้าไปข้างในจะ ได้พบกับผนังกลหมุนได้ ประตูกบั ดัก และห้อง ลับต่างๆ สามารถเรียนรูเ้ กีย� วกับรหัสลับ วิชาลับ ของนินจา และอักษรนินจาโบราณ นอกจากนี� ยังจะได้ เพลิดเพลินกับการให้ไกด์พาทัวร์บา้ นหรือไม่กล็ องสํารวจด้วยตัวเอง เพราะสถานที� จัดแสดงมีท�งั ป้ายภาษาญีป� นและอั ุ่ งกฤษ

วิธเี ดินทาง: เดิน 10 นาที มาทางทิศเหนือของ สถานี Uenoshi ทีอ� ยู:่ 117-13-1 Ueno Marunouchi, Iga-shi, Mie Prefecture, 518-0873 ค่าเข้า: ผูใ้ หญ่ 756 เยน, เด็ก 432 เยน ปิ ดวันที� 29 ธันวาคม - 1 มกราคม iganinja.jp

nInJa Spot

む ら い 萬 香 園

Murai Bankoen

เจ้าของคาเฟ่ ในประวัติศาสตร์ แ ห่ ง นี� คื อ ห ล า น ช า ย ข อ ง ผู้ศ รั ท ธาในนิ น จาอย่ า งแรง กล้าทีไ� ด้ศึกษาเกี�ยวกับนิ นจา อิงะจนกระทัง� เปิ ดสํานักนิ นจา ของตัวเอง เขาขึ� นชือ� ว่าเป็ น คนอัธยาศัยดี มักจะคุยเรือ� ง สัพเพเหระเกีย� วกับนินจาที�คาเฟ่ คาเฟ่ ให้บริการของหวานธีมนิ นจาหลากหลาย ชนิ ด เช่น Ninja Parfait ทีใ� ช้ซอฟต์ครีมฮอกไกโด รสวานิ ลลากับชาเขียวมัทฉะ และชาอิงะซึง� มีรสหวานสดชืน� มีมมุ เล็กๆ ที�เต็มไป ด้วยเรื�องน่ าจดจําเกี�ยวกับนิ นจา ได้แก่ เครือ� งมือเครือ� งใช้และอาวุธ นินจาดั�งเดิม ทางคาเฟ่ มีแมวเป็ น มาสคอตของตัวเองด้วย และไม่แน่วา่ อาจพบเจอมันใส่ชุดนิ นจาก็ เป็ นอันได้! วิธเี ดินทาง: เดิน 6 นาที จาก สถานี Uenoshi ทีอ� ยู:่ 3130 Ueno kodamacho, Iga-shi, Mie Prefecture むらい萬香園

三 重 24

อาวุธของนินจาส่วนใหญ่เป็ นการพัฒนาต่อยอดจากอุปกรณ์ การเกษตรและทําเหมือง เนื�องจากของเหล่านี� จัดหาและ อําพรางได้งา่ ย นอกจากนี� ยังใช้สงิ� ประดิษฐ์และอาวุธ #05 สมัยใหม่ เช่น ระเบิด อุปกรณ์ไจโรสโคป และปื นคาบศิลา Nin ja Facts

豆 Tofu Den gaku 腐 เดงงาคุ หมายถึง อาหารที�เคลือบและย่างด้วยมิโซะ 田 อาหารท้องถิ�นชนิ ดนี� ได้รับแรงบันดาลใจจากระบําเดง楽 งาคุ ที�แ สดงโดยนั กบวชเดงงาคุในสมัยเฮอัน และมุโร-

มาจิ เนื� องจากเต้าหูช้ ุบมิโซะเสียบไม้ดคู ล้ายนักบวชเต้นอยู่ บนไม้ตอ่ ขา ในอดีตจะรับประทานอาหารประจําฤดูกาล ชนิ ดนี� ช่วงปี ใหม่และฤดูใบไม้ผลิ โดยจะมีการนํามิโซะไปหมัก จากนั�นนําไปทาเคลือบเต้าหู้ แล้วนําเต้าหูไ้ ปเสียบไม้ยา่ งเตาถ่าน มิโซะจะช่วยเพิม� รสชาติอมู ามิเข้มข้นแก่เต้าหูเ้ นื� อแน่นให้ ลิ� มรสได้เต็มปากในทุกคํา ทีก� ดั

屋 敷 刀 隠 し


上 野 城 と 夏

伊 賀 上 野 城

上 野 城 と 冬

Nin ja Facts

#06

โจนิ น (上忍 นิ นจาระดับสูง) นิ นจาขั�นสูงสุด เป็ นตัวแทนของกลุ่ม และว่าจ้างนักสู ้ ชูนิน (中忍 นิ นจาระดับกลาง) เป็ นผูช้ ว่ ยโจนิ น เกนิ น (下忍 นิ นจาระดับล่าง) นิ นจาภาคสนามจาก ชนชั�นล่าง เป็ นผูอ้ อกปฏิบตั ิการจริง

Iga Ueno Castle

ปราสาท Hakuho-jo (White Phoenix Castle) อันมีชอื� เสียงตั�งตระหง่าน อยูข่ า้ ง Ninja MUSEUM of Igaryu สร้างขึ� นในครึง� หลังของศตวรรษที� 16 โดยซาดะทสึงุ ทสึทสึอิ ใช้รบั รองขุนนางท้องถิ�นในยุคเอโดะ และในอีก 50 ปี ตอ่ มาบางส่วนของปราสาทก็ได้รบั ความเสียหายจากพายุ ปราสาท Ueno ต่างจากปราสาทญีป� นอี ุ่ กหลายแห่งเพราะมีการสร้างขึ� นใหม่ดว้ ย คอนกรีตในศตวรรษที� 20 ตรงที�ปราสาทแห่งนี� มีการสร้างขึ� นใหม่โดย ใช้ไม้ลว้ นๆ จึงช่วยรักษารูปลักษณ์และบรรยากาศเดิมเอาไว้ได้ท�งั ข้างใน และข้างนอก ยิง� ไปกว่านั�น ปราสาทแห่งนี� ยัง มี กํา แพงหิ น ที� สู ง ที� สุ ดในประเทศญี� ปุ่ น กําแพงเหล่านั�นตั�งอยูฝ่ ัง� ตะวันตก สูง ถึง 29.7 เมตรจนต้องเงยมอง แล ดูน่าเกรงขาม ภายในตัวปราสาท มีพิพิธภัณฑ์ที�จดั แสดงเกี�ยวกับ ประวัติ ศ าสตร์ ข องปราสาท แห่งนี� อย่างละเอียดลออ วิธเี ดินทาง: เดิน 10 นาที มาทางทิศเหนือของสถานี Uenoshi ทีอ� ยู:่ 106 Ueno Marunouchi, Iga-shi, Mie Prefecture, 518-0873 ค่าเข้า: 500 เยน ปิ ดวันที� 29-31 ธันวาคม

伊 Iga G yÛ 賀 มีการเลี� ยงวัว พันธุ์นี�ในอิ งะ 牛 มาตั�งแต่ตน้ ยุคโชวะ เนื� อของ

มัน มีคุณ ภาพเที ย บเท่ าเนื� อ วัวมัตสึซากะ เนื� อวัวโกเบ หรื อ เนื� อวัว โยเนซาวะซึ� ง จัด เป็ น วากิวระดับท็อปของญีป� นุ่ ส่วนใหญ่ จะบริโภคในอิงะ จึงหารับประทาน ที�อนื� ได้ยาก กล่าวกันว่าเนื� อวัวตาก แห้งเป็ นส่ว นหนึ� งของเสบี ย งที�ไ ม่ เน่ าเสียของนิ น จาอิ งะในยุ คเซ็ นโกคุ เนื� องจากผลิตโดยใช้เนื� อของ คุโระเงะ วะชุ (黒毛和種 วัวขนดํา ของญีป� น) ุ่ ที�เป็ นเชื� อสายของวัวทาจิมะเท่านั�น จึงขึ� นชือ� ว่าเนื� อวัวชนิ ดนี� มีลายหิน อ่อนสวยงาม รสสัมผัสนุ่ ม ไขมันละลายในปาก และกลิน� เนื� อหอมหวน ข้อมูลร้าน Kanaya (金谷) วิธเี ดินทาง: เดินประมาณ 5 นาที จากสถานี Hirokoji ทีอ� ยู:่ 434 Ueno noninmachi, Iga-shi, Mie Prefecture, 518-0831 ปิ ดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์, เวลาทําการ: 11:00-21:00 gansoiganiku-kanaya.co.jp

Nin ja Facts

#07

赤 目 四 十 八 滝

นินจามักมีความเชีย� วชาญด้านทักษะพิเศษและบทบาท เฉพาะด้าน เป็ นต้นว่า โจโฮ (สปาย), เทซัตสึ (สอดแนม), คิชุ (จูโ่ จมฉับพลัน) และ คนรัน (ก่อกวนให้เกิดความวุน่ วาย)

Akame Shi Jū Hachi Taki นํ�าตก Akame Shi Ju Hachi Taki เป็ นชือ� เรียกนํ�าตกทีไ� หล ผ่านแถบนี� ในภาพรวม เล่าขานกันว่านินจาอิงะเลือกหุบเขา ลึกแห่งนี� เป็ นสถานที�ฝึกวิชาเพราะมีอาณาบริเวณกว้างขวาง จุดที�ต�งั ทางยุทธศาสตร์ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สําหรับการฝึ กฝน เส้นทางปี นเขาของที�นี�อยูท่ า่ มกลางต้นไม้ เขียวชอุม่ ล้อมรอบไปด้วยภูเขายิง� ใหญ่น่าเกรงขามและธารนํ�าใส สะอาด จึงเหมาะสําหรับการหลีกลี� จากตัวเมืองอึกทึกวุน่ วาย เพือ� มา สัมผัสวิถีชวี ติ ของนินจาในยุคเซ็นโกคุ นอกจากนี� นํ�าตกยังเป็ นที�อยูอ่ าศัยของซาลาแมนเดอร์ยกั ษ์ซงึ� เป็ นสัตว์คมุ ้ ครอง และได้รบั การขึ� นทะเบียนเป็ นอนุ สรณ์สถานทาง ธรรมชาติของญีป� นอี ุ่ กด้วย ทีอ� ยู:่ 861-1 Nagasaka, Akame-cho, Nabari-shi, Mie Prefecture, 518-0469 ค่าเข้า: 400 เยน ปิ ดวันที� 29 ธันวาคม - 3 มกราคม akame48taki.com

25


愛 知 การแสดงบน เวทีที่ส นามบิน

จังหวัดทีน่ า‹ อัศจรรย ตั� ง อ ยู่ ต อ น ก ล า ง ข อ ง ป ร ะ เท ศ ญี� ปุ่ น ภูมิทศั น์ อนั งดงามดัง� ภาพวาดของจังหวัดนี� ประกอบด้วยภูเขา ทีร� าบ เนินเขา และพื� นที� ของ Mikawa Bay

nInJa Spot

中 部 国 際 空 港

Chubu Centrair International Airport ค.ศ. 1582 เป็ นปี ที�อเิ อยาสุ โทคุงาวะถูกโจมตีจนตกอยูใ่ น อันตราย เขาจึงจ้าง Hattori Hanzo and the Ninjas เพือ� หนี จากเงื� อมมือของศัตรู หรืออย่างน้อยตํานานก็เล่าขานเช่นนั�น

Hattori Hanzo and the Ninjas จะแต่งกายในชุดดําดูลกึ ลับที� มีลวดลายพื� นๆ แต่กโ็ ดดเด่น พบพวกเขาได้ที� Chubu Centrair International Airport หรือ Nagoya Castle ทีมนี� เป็ นส่วนหนึ� งของ แคมเปญ "ท่องเทีย� วซามุไร" ของจังหวัดไอจิ ประกอบด้วยนินจา 7 คน รวมถึง คุโนอิจิ ที�เป็ นคนพูดเก่ง นินจานําเข้าจากตะวันตก และฮันโซ ฮัตโตริ ถ้าคุณได้เห็นพวกเขา อย่าลืมรีบถ่ายรูปก่อนพวกเขาจะหายไป ในกลุม่ ควันก็แล้วกัน

味 噌 煮 込 み う ど ん

ไอจิ

Miso Nikomi Udon

ในยุคเซ็นโกคุน�ัน เส้นก๋วยเตีย� วโฮโตถือ เป็ นส่วนหนึ� งของเสบียงยามเกิดศึกของผู-้ ใต้บงั คับบัญชาของไดเมียวชิงเง็น ทาเคดะ และในที�สุดก๋วยเตี�ยวชนิ ดนี� ก็กลายมาเป็ น อาหารขึ� นชื�อแบบเรียบง่ายของนาโกย่าที� รูจ้ กั กันในฐานะอุดง้ ซุปมิโซะ เมนูนี�ทําโดย นํ า เส้น อุ ด ้ง หนาหนุ บ มาต้ม กับ ซุ ป มิโซะรส อร่อยและวัตถุดิบนานาชนิ ด เช่น อาบุระอาเงะ (เต้าหูท้ อด) คามะโบโกะ (ลูกชิ� นปลา) ไก่ และต้นหอม ซุปสีใสทําจากมิโซะบดกับนํ�าสต็อกปลา เห็ดชิตาเกะ สาหร่ายทะเล และวัตถุดิบอืน� ๆ มิโซะบดทีใ� ช้ในอุดง้ เป็ นมิโซะนิ โคมิตาม ปกติจะเป็ นมิโซะบดสีขาว มิโซะบดสีแดง หรือไม่กม็ โิ ซะอาวาเสะ (awase miso) ซึ�งเป็ นการ ผสมมิโซะสีขาวกับแดงเข้าด้วยกัน ในนาโกย่านั�นจะใช้มโิ ซะฮัจโจ (haccho miso) ซึ�งเป็ น มิโซะบดสีแดง มีรสเค็ม จุดเด่นไม่เหมือนใครอีกข้อของอุดง้ มิโซะนิ โคมิในจังหวัดนี� ก็คอื เสิรฟ์ มาในหม้อดินขนาดเล็กสําหรับรับประทานคนเดียว ข้อมูลร้าน Yamamotoya Sohonke (山本屋総本家 本家) วิธเี ดินทาง: เดินประมาณ 10 นาที จากสถานี Sakae ทีอ� ยู:่ 3-12-19 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi Prefecture, 460-0008 yamamotoya.co.jp

มาเปนครอบครัวนินจากับ WAttention ไดเที่ยวญี่ปุน ฟรี!

WAttention Ninja คืออะไร?

คุณอาจจะเคยรูจักนินจาในหนังสือการตูนหรืออนิเมะ ตางๆ แตคุณอาจจะยังไมทราบวานินจาในที่นี้ ไมเหมือน กับนินจาทั่วไป ที่อยูเพื่อตอสู ตอนนี้ WAttention กําลัง มองหาผูที่รักและชื่นชอบในประเทศญี่ปุนที่ตองการจะ เก็บเกี่ยวและแชรประสบการณเกี่ยวกับญี่ปุนใหผูอื่นได รับทราบกัน! ★ ได ไปเที่ยวชมวิวทิวทัศน ในญี่ปุนแบบฟรีๆ

★ ไดเจอกับผูมากประสบการณหลากหลายทาน ★ ไดรับรางวัลตางๆ มากมาย

ทั้งใบรับรองการทํางาน, ผลิตภัณฑเกี่ยวกับนินจา และอื่นๆ อีกมากมาย มารวมเปน WAttention นินจา ไปกับเรา งายๆ เพียงแคสแกน QR Code แลวเขาไปลงทะเบียนกันไดเลย http://www.wattention.com/ninja

26

WA

สมัครไดที่ WAttention สมัครเพื่อรับการอัพเดทขาวสารจาก WAttention งาน กิจกรรมและโครงการพิเศษตางๆ หรือจะเขาไปดูบทความ ดีๆ ไดบนเว็บไซต แคสแกน QR Code บนมือถือของคุณ หรือ เขาไปที่เว็บไซตตามที่อยูดานลางนี้ไดเลย http://www.wattention.com/ th/registration.php


ฝ˜›งตะวันตกของ Nagoya Castle 天 守 閣西 と南 隅 櫓

名 古 屋 城

天 守 閣 と 桜

ส‹วนหนŒาของ Nagoya Castle ในฤดูใบไมŒผลิ

Nagoya Castle

Nagoya Castle สร้างขึ� นในค.ศ. 1612 โดยโชกุนอิเอยาสุ 金 โทคุงาวะ เป็ นหนึ� งในปราสาททีใ� หญ่ทสี� ุดในประเทศญีป� นุ่ เกือบ 鯱 ถูกทําลายจนราบคาบโดยการโจมตีทางอากาศของอเมริกา 雄 ในสงครามโลกครัง� ที� 2 สิง� ปลูกสร้างเกือบทั�งหมดรวมถึงตัว ปราสาทหลัก ปราสาทเล็ก และ Honmar Palace ถูกเผาจน มอดไหม้ หลังจากนั�นจึงมีการบูรณะปราสาทตั�งแต่ค.ศ. 1959 เป็ นต้นมา ภายในบริเวณปราสาทมีพพิ ธิ ภัณฑ์สมัยใหม่ที�จดั แสดงเกีย� วกับประวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาของปราสาท รวมทั�งจุด

lls o r c s a j n Ni

อยากเจาะลึก โลกของนินจาให้มากกว่านี� หรือ? ถ้าอย่างนั�นเรา ขอแนะนําให้อา่ นหนังสือดังต่อไปนี�

ชมวิวให้รบั ชมการบูรณะในแต่ละขัน� ตอน ปราสาทที�เป็ นฉากหลังอันงามวิจติ ร ในฤดูชมซากุระแห่งนี� มีกาํ หนดจะแล้วเสร็จในฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 2018 วิธเี ดินทาง: นั �งรถบัส 25 นาที จากสถานี Nagoya โดยใช้บริการ Meguru tourist loop bus service ทีอ� ยู:่ 1-1 Hommaru, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi Prefecture, 460-0031 ปิ ดวันที� 29 ธันวาคม - 1 มกราคม, เวลาทําการ: 9:00-16:30 ค่าเข้า: 500 เยน

www.nagoyajo.city.nagoya.jp Nin ja Facts

#08 ตัง� แต่ค.ศ. 2016 เป็ นต้น

ไป วันที� 22 กุมภาพันธ์จะ เป็ นทีร� ูจ้ กั ในฐานะวันนินจา โดย เป็ นการเล่นคําจากเลข "สอง" ซึ�งอ่านว่า "นิ" ในภาษาญีป� นุ่

Ninja: 1,000 Years of the Shadow Warrior ผูแ้ ต่ง: จอนห์ แมน (John Man) หนังสือเล่มนี� เขียนโดยจอนห์ แมน นักประวัตศิ าสตร์ชาวอังกฤษ ผสมผสานปรัมปรา วิทยา มานุษยวิทยา สารคดีทอ่ งเทีย� ว และประวัตศิ าสตร์เกีย� วกับนักรบในเงามืด ผู้ เป็ นตํานานของญีป� นได้ ุ่ อย่างสนุ กสนานเพลิดเพลินและกระตุน้ ต่อมอยากรูอ้ ยากเห็น

In Search of the Nin ja: The Historical Truth of Nin jut su ผูแ้ ต่ง: แอนโธนี� คัมมินส์ (Anthony Cummins) ข้อมูลในเล่มอ้างอิงคําแปลฉบับใหม่ของคัมภีร์นินจาและเอกสารที�น่าเชื�อถืออื�นๆ ปั ดตํานานทีไ� ด้รบั ความนิ ยมจนกระเด็น แล้วหันมาให้ความรูอ้ ย่างลึกซึ� งเกีย� วกับ คําถามทีย� งั ไร้คาํ ตอบ และความเชือ� มโยงกับคูม่ อื จีนโบราณ ทักษะทีส� ญ ู หายไป และอืน� ๆ

Nin jut su: History and Tradition ผูแ้ ต่ง: มาซาอากิ ฮัตซึมิ (Masaaki Hatsumi) หนังสือติดอันดับขายดีเล่มนี� เป็ นเล่มเดียวทีใ� ห้รายละเอียดเกีย� วกับวิชานินจา เขียน โดยด็อกเตอร์มาซาอากิ ฮัตซึมิ ผูน้ าํ รุน่ ที� 34 ของสํานักวิชานินจาสายโทคางุเระ อัดแน่นด้วยความลับเบื� องหลังการฝึ กวิชาและการต่อสู ้ รวมถึงประวัตศิ าสตร์และ วัฒนธรรมของนินจา

Nin ja Facts

#09

ひ つ ま ぶ し

นินจามักรับบทบาทเป็ น ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล มากกว่ า จะ เป็ นมือสังหาร

Hisumabushi

ความเชื�อทัว� ไปอาจเป็ นอีกอย่าง แต่อนั ที�จริงแล้วจังหวัดไอจิเป็ น ผูผ้ ลิตปลาไหลอันดับ 2 ของ ญี�ปุ่นและเป็ นต้นกําเนิ ดของการ พลิกแพลงนําปลาไหลมาทําข้าว หน้าปลาไหล (อุนะด้ง) ที�คนทั�ง ประเทศชืน� ชอบ โดยใช้ชอื� ว่า ฮิสึ มะบุชิ อย่างไรก็ดี ฮิสมึ ะบุชิ ต่าง จาก ข้าวหน้าปลาไหล ตรงที�เสิรฟ์ ให้รับประทานในรูปแบบที�ต่างกัน ออกไป โดยปกติมกั มาพร้อมโทริซาระ (ชามแบ่ง) ยาคุมิ (เครื� องปรุงรส) และนํ�า ชาหรือดาชิ (นํา� สต็อก) ความแตกต่างอีกประการหนึ� งระหว่าง ข้าวหน้าปลาไหล และ ฮิสึ มะบุชิ ก็คอื อย่างแรกมักเสิรฟ์ มากับปลาไหลแล่ชนใหญ่ ิ� ส่วนอย่างหลังจะเสิรฟ์ มากับปลา ไหลที�หนั � เป็ นชิ� นเล็กๆ แทน หากจะรับประทาน ฮิสมึ ะบุชิ ให้อร่อยทีส� ุด ต้องปฏิบตั ติ าม 4 ขัน� ตอน ขัน� แรกคือแบ่ง ปริมาณออกเป็ น 4 ส่วน ต่อจากนั�นตักส่วนหนึ� งมาไว้ในชามแบ่งแล้วสําราญใจกับรสชาติ เดิมของข้าวหน้าปลาไหล เสร็จแล้วตักอีกส่วนใส่ชามแบ่ง เติมเครือ� งปรุงรสเพือ� ดึงรสชาติ ที�แตกต่างออกมาจากปลาไหลและข้าว จากนั�นตักส่วนทีส� ามใส่ชามแบ่งแล้วเติมนํ�าชา หรือนํ�าสต็อกลงไปแทน เป็ นอันเสร็จการลิ� มรสส่วนสุดท้ายตามวิธีที�ตอ้ งการ ข้อมูลร้าน Atsuta Horaiken - Main Restaurant (あつた 莱軒 本店) วิธเี ดินทาง: เดิน 7 นาที จากสถานี Tenma-cho ทีอ� ยู:่ 503 Godo-cho, Atsuta-ku, Nagoya-shi, Aichi Prefecture, 456-0043 ปิ ดวันพุธ และวันพฤหัสบดีที� 2 และ 4 ของเดือน (ยกเว้นกรณีตรงกับวันหยุด นักขัตฤกษ์) houraiken.com

27


Edo Wonderland Nikko Edomura ค้น หาเสน่ ห์ ข องยุ ค เอโดะ กั น อี ก ครั� ง ได้ใ นเมื อ งทาง ปร ะ วั ติ ศ าสตร์ ที� มี ค ว าม ส ม บู ร ณ์ ใ น ตั ว เ อ ง แห่ ง นี� สวนสนุ ก ตั�ง อยู่ริ ม เทื อกเขา ทางทิศเหนื อของโตเกียว แบ่ง อาณาบริเวณออกเป็ น 5 ส่วน คือ ไคโดะ (เส้นทางสูเ่ อโดะ), ชุคบุ ะมาจิ (เมืองโรงเตี�ยม), โชคะไก(ย่านตลาดร้านค้า), บุเคะยาชิกิ (บ้านซามุไร) และนินจา โนะ ซาโตะ (หมูบ่ า้ นนินจา) มีการแสดง และเครือ� งเล่นในธีมนินจาหลากหลายประเภท เช่น Grand Ninja Theatre, Ninja Karasu Yashiki, Kai Kai Ninja House และ Karakuri Ninja Maze อาจ ลองไปเยีย� มเยือน Shuriken Dojo เพือ� ฝึ กฝนวิชาขว้างดาวกระจาย หรือจะเล่น Kazaguruma Darts คว้ารางวัลเก๋ๆ ก็ได้เช่นกัน วิธเี ดินทาง: นั �งรถบัสประมาณ 15 นาที จากสถานี Kinugawa-Onsen ทีอ� ยู:่ 470-2 Karakura, Nikko-shi, Tochigi Prefecture, 321-2524 ค่าเข้า: ผูใหญ่ ้ 4,700 เยน, เด็ก 2,400 เยน

nInJa Spot

江 戸 ワ ン ダ | ラ ン ド 日 光 江 戸 村

戸 隠 流 忍 法 資 料 館

Togakure Nin po Museum

Togakure Ninpo Museum ตัง� อยูข่ า้ ง Chibiko Ninja Mura เมือ� มาทีน� ี� จะได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี เกีย� วกับ Togakure School of Ninpo ทีจ� ดั แสดงให้รบั ชม ตามความพอใจ พิพภิ ณ ั ฑ์เก็บรักษาอาวุธและเครือ� งไม้ เครือ� งมือแท้ๆ ของนินจา อาทิเช่น เชือกติดตะขอสําหรับ ปี นทีส� งู ดาวกระจาย และธนู รวมถึงภาพถ่ายหายาก อย่างรูปทีไ� ด้รบั จาก มาซาอากิ ฮัตสึมิ เจ้าสํานักโทงาคุเระ รุน่ ที� 34 นอกจากนี� ยังจัดแสดงเทคนิ ควิชานินจา หนังสือ และคัมภีรอ์ กี มากมาย ตัวพิพธิ ภัณฑ์เป็ นบ้านในหมูบ่ า้ น ทีน� าํ มาซ่อมแซม ประกอบด้วยอาคารหลายหลัง ตัง� อยูฝ่ ัง� ตรงข้ามของทางเข้า Upper Togakure Shrine และระหว่างอยูท่ นี� ี� สามารถแวะชม Museum of Togakushi Folklore ซึง� เก็บรักษา ของใช้ในชีวติ ประจําวันกว่า 2,000 ชนิ ดจากยุคเอโดะ วิธเี ดินทาง: นั �งรถบัส (No. 70 หรือ 71) 60 นาที จากสถานี Nagano ทีว� งิ� ไปทาง Togakushi ลงรถป้าย TogakushiChusha ทีอ� ยู:่ 3688-12, Togakushi, Nagano-shi, Nagano Prefecture, 381-4101 ค่าเข้า: 600 เยนขึ� นไป ปิ ดวันที� 24 พฤศจิกายน - 22 เมษายน, เวลาทําการ: 9:00-17:00 น.

edowonderland.net/en/

แหล‹งท‹องเทีย่ ว โดยรอบญีป่ นุ †

togakushi-ninja.com

日 本 nInJa Spot

Spot

ชุดดําพร้อมจะออกมาบริการคุณทุกเมื�อ 内 ไม่วา่ จะเป็ นการพาชมโดยรอบ แนะนํา 部 เมนูอาหาร ตลอดจนการเสิรฟ์ ซึง� ทางร้าน มีให้บริการทั�งเมนู อาหารจานเดียวและ เมนูแบบคอร์ส เช่น Smile Course ทีม� ี จํานวนจํากัด และ Kid's Plate สําหรับเด็กอายุตาํ � กว่า 7 ปี และยังพร้อมต้อนรับ เด็กอายุ 4-14 ปี แต่ขอแนะนําให้เข้าร้านก่อน 19:00 น. เพือ� ให้มนั � ใจว่าเด็กๆ จะ ปลอดภัยและเพลิดเพลินได้เต็มที� เวลามาเกียวโต อย่าลืมแวะ Ninja Kyoto ทีจ� ะมอบประสบการณ์ในลักษณะคล้ายคลึง กัน แต่ทง�ั สองร้านจะไม่ได้มคี วามเกีย� วข้องกันทางธุรกิจหรอกนะ วิธเี ดินทาง: เดิน 3 นาที จากสถานี Akasaka-mitsuke ทีอ� ยู:่ 2-14-3 Tokyo Plaza Akasaka 1F, Nagata-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0014

ア カ サ カ

サ ム ラ イ & 忍 者 サ フ ァ リ

Samurai and Nin ja Safari มานัง� รถบัสเพือ� รับชมการแสดงละครและท่องเที�ยว แบบอินเตอร์แอคทีฟกันให้จใุ จเป็ นเวลา 1 ชัว� โมง เส้นทางเริม� ตัง� แต่อาซากุสะ ขณะนัง� รถเทีย� วรอบเมือง จะมีไกด์ทพี� ดู ได้ 2 ภาษาคอยแนะนําสถานทีท� อ่ งเทีย� วต่างๆ ในย่านนั�น ระหว่างทางจะเห็นซามุไรกับนินจาปรากฏตัวบนถนน และเปิ ด ฉากการต่อสูอ้ นั น่าตืน� เต้นเร้าใจ ปิ ดท้ายด้วยการให้ทง�ั คูข่ นมาบนรถบั ึ� สเพือ� ถ่ายรูปกับผูโ้ ดยสาร รถบัสทันสมัยทีม� เี อกลักษณ์ไม่เหมือนใครคันนี� ภายใน ตกแต่งด้วยไม้ ทีน� ัง� หันออก นอกตัวรถ เพือ� ให้ผโู้ ดยสาร เพลิ ด เพลิ น กั บ ทั ศ นี ยภาพ ของเมื อ งแบบพาโนรามา และเรียนรูเ้ พิ�มเติมเกี�ยวกับ ประวัตศิ าสตร์ และการแสดง ความลํา� ค่าทีซ� กุ ซ่อนอยู่ ค่าเข้า: 4,500 เยนขึ� นไป japanican.com

nInJa Spot

ninjaakasaka.com

時代アカデミー

Jidai Academy

เข้าถึงทุกอณูของจิตวิญญาณของนินจาอย่างแท้จริงด้วยการเข้าเรียนคอร์สนินจาที� Jidai Academy นํา โดยตระกูลมุซาชิซงึ� ย้อนรากเหง้าได้ถงึ ยุคโชกุนโทคุงาวะ สถาบันแห่งนี� จะช่วยให้ผมู้ าเยือนได้เรียนรู ้ เกีย� วกับประวัตศิ าสตร์ของตระกูลนี� และเข้าร่วมกิจกรรมนานาชนิ ด รวมถึงการเปิ ดประสบการณ์เกีย� ว กับนินจา (Samurai Experience) และเปิ ดประสบการณ์ฝึกวิชานินจา (Hands-on Ninja Experience) สําหรับอย่างหลังนี� มีให้เลือก 2 คอร์ส ใช้เวลา 90-120 นาที รวมกิจกรรมอย่างการนัง� สมาธิและ คุจคิ ริ ิ การขว้างดาวกระจาย ฝึ กเป่ าลูกดอก และถ่ายรูป แน่นอนว่าจะคุณจะได้ใส่ชดุ นินจาเต็มรูปแบบในการทํา กิจกรรมเล่านี� ผูเ้ ข้าร่วมต้องมีอายุ 12 ปี ขนไป ึ� เด็กอายุ 5-11 ปี ตอ้ งมีผปู้ กครองคอยดูแลอย่างใกล้ชดิ วิธเี ดินทาง: เดิน 4 นาที จากสถานี Tabata ทีอ� ยู:่ 3-5-6 Tabata, 3 Kita-ku, Tokyo, 114-0014 musashi.ninja

28

แม้ค นจะเชื� อ กัน ทั �วไป #10 ว่านินจุทสึเป็ นศิลปะการ ต่อสูอ้ ย่างเป็ นทางการของ นินจา แต่อนั ทีจ� ริงแล้วไม่ใช่

พบนินจาได้ทวั � ประเทศญีป� นุ่ เราขอแนะนําสถานที�บางส่วน สําหรับผูอ้ ยากเริม� ค้นหานินจา! nInJa

ニ Nin ja Akasaka ン ดื�มดํา� กับบรรยากาศของปราสาทเก่าแก่ ジ ของญี�ปุ่นและสํารวจทางเดินคดเคี� ยวไป ャ มาได้ทรี� า้ นอาหารธีมนินจาแห่งนี� นินจา

道 場

Nin ja Facts

おわり


nInJa Spot

忍 者 手 裏 剣

チ ビ ッ 子 忍 者 村

nInJa Spot

手 裏 剣 道 場 新 宿 忍 者 か ら く り 屋 敷

Nin ja Trick House in Tok yo เมือ� มาเยือน คาราคุรยิ าชิกิ (บ้านลวงตา) อัน แสนจะอินเตอร์แอคทีฟแห่งนี� ไม่วา่ เด็กหรือ ผูใ้ หญ่ ต่า งก็ จ ะได้เปิ ดประสบการณ์เกี�ย วกับ โลกอันลึกลับของนินจา มาค้นหาความลับที� ซุกซ่อนอยูใ่ นบ้านนินจาอย่างห้องลับ โล่เสือ� ทาทามิ และร่มดาบ นอกจากนี� ยังสามารถ ฝึ กฝนวิชาขว้างดาวกระจาย กวัดแกว่งนินจาโท (ดาบนินจา เป็ นดาบจําลอง) เรียนรูข้ อ้ แตกต่าง ระหว่างซามุไรกับนินจา และพบเซอร์ไพรส์พเิ ศษจากพวกเขาอีกด้วย สวนสนุ กแห่งนี� ตั�งอยูบ่ นชัน� 4 ของ 1st Wako Building ในย่าน คาบุกโิ จ พื� นที�ขนาดเล็กและมีการดูแลผูม้ าเยีย� มชมอย่างใกล้ชดิ จึงอนุ ญาต ให้เข้าร่วมได้ทลี ะ 12 คนหรือน้อยกว่าเท่านั�น ทัวร์แต่ละครัง� จะใช้เวลา ประมาณครึง� ชัว� โมง วิธเี ดินทาง: เดิน 5 นาที จากสถานี Seibu-Shinjuku ทีอ� ยู:่ 2-28-13 Daichi Wako Building 4F, Kabuki-chi, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0021 ค่าเข้า: 1,000 เยนขึ� นไป ninja-trick-house.com/en

Nin ja Facts

#11

กล่าวกันว่าคําว่า คุโนอิจิ (くノ一 นินจาหญิง) ได้มาจาก อักษรคันจิทแี� ปลว่าผูห้ ญิง (女 อนนะ)

© Japanexperterna.se

TOEI K yoto Studio Park

สวนสนุ กขนาดเล็กแห่งนี� เป็ นถิ�นกําเนิ ดของสํานักนิ นจาโทงาคุเระในตํานาน ตัง� อยูใ่ นป่ าบน Mt. Tokagushi สํานักแห่งนี� มีคอร์สตะลุยฝ่ าสิ�งกีดขวางและโครงเหล็กสามมิตใิ ห้ท�งั ผูใ้ หญ่ และเด็กได้เพลิดเพลินกับการเปิ ดประสบการณ์ดว้ ยตัวเอง ลอง มาสํารวจเขาวงกตบ้านนินจา เป่ าลูกดอก ขว้างดาวกระจาย ถ่ายรูป หรือเยีย� มเยือน Togakure Ninpo Museum ดูสิ ถ้าหิว ก็แวะร้านอาหารแล้วลิ� มลองขนมหวานธีมนินจาก็ได้ จะแต่งตัว เป็ นนินจาเฉพาะวันนั�นหรือซื� อชุดกลับไปแต่งทีบ� า้ นก็ได้เช่นกัน

วิธเี ดินทาง: นั �งรถบัส (No. 70 หรือ 71) 60 นาที จากสถานี Nagano ทีว� งิ� ไปทาง Togakushi ลงรถป้าย Togakushi-Chusha ทีอ� ยู:่ 3193 Togakushi, Nagano-shi, Nagano Prefecture, 3814101 ปิ ดวันพฤหัสบดี และระหว่างวันที� 24 พฤศจิกายน - 21 เมษายน ค่าเข้า: 450 เยนขึ� นไป

忍 者 か ら く り

ninjamura.com/English

忍 者 ハ ッ ト リ nInJa Spot く ん Nin ja Hat tori-kun Train 電 รับชมทิ ว ทัศน์ ในจัง หวัดโทยามะด้วยการกระโดดขึ� นไปนั �งรถไฟ 車 "Ninja Hattori-kun Train" รถไฟขบวนนี� ออกแบบตามหนังสือ

© foooomio/flickr

天 涯

© Maksym Grinenko on wikipedia

Chibiko Nin ja Mura

東 映 太 秦 映 画 村

การ์ตนู และการ์ตนู อนิ เมชัน� ชือ� ดังของ โมโตโอะ อาบิโกะ ติด สติกเกอร์การ์ตนู ทั�งด้านในและด้านนอกตัวรถ เสียง ประกาศที�สถานีรถไฟคือเสียงของนิ นจาฮัตโตริคุงจริงๆ เลย! รถไฟวิง� ตามสาย Johana และสาย Himi ผ่านสถานทีม� ชี อื� เสียงใน จังหวัดโทยามะ เช่น Great Buddha of Takaoka, Nami Tulip Fair, มรดก โลก Gokayama และ Tateyama Alps อย่างไรก็ตาม รถไฟวิง� ตามกําหนดของ รถไฟทัว� ไป จึงไม่มที างแน่ใจได้วา่ จะได้ขนึ� ขบวนนี� หรือเปล่าจนกว่าจะไปถึงสถานี © D - s - yama www.jr-odekake.net/navi/hattorikun

ย้อนเวลาสูอ่ ดีตด้วยการมาเยือนสถานที�ที�เป็ น 2 อย่างในตัวทั�ง ฉากถ่าย ภาพยนตร์และสวนสนุ ก สวนสนุ กแห่งนี� ออกแบบให้เหมือนเมืองเล็กๆ ในยุค เอโดะ มีถนนโบราณทั�งเส้น จําลอง Nihonbashi Bridge มาไว้ที�นี� แล้วยังมี คฤหาสน์ด�งั เดิม ป้อมตํารวจสมัยเมจิ และส่วนหนึ� งของย่านโคมแดง Yoshiwara ในอดีต บางครัง� ก็มกี ารใช้สถานที�เหล่านี� เป็ นฉากถ่ายละครและภาพยนตร์ ย้อนยุค มาที�นี�จะพบเห็นนินจาได้ทวั � ไป เพราะผูม้ าเยือนสามารถเช่าหรือซื� อชุด นินจามาใส่เดินทัว� เมืองเพือ� สํารวจทัศนี ยภาพและทํากิจกรรมต่างๆ ห้ามพลาด ชมการแสดง "The Clash of Ninjas! The Ninja Show, SASUKE" หรือหนีไปเล่น ที� 3D Maze The Ninja Fort หรือเข้าร่วมการประกวดขว้างดาวกระจายสายอิงะ เพือ� แข่งขันกันว่าใครจะทําคะแนนได้สงู สุด

演 劇

© Ia

n A rm

s trong / flick r

วิธเี ดินทาง: เดิน 15 นาที จากสถานี JR Hanazono ทีอ� ยู:่ 10 Uzumasa Higashihachioka-cho, Ukyo-ku, Kyoto, 616-8161 ค่าเข้า: 2,200 เยน toei-eigamura.com/en

29


โทงาคุชิ:

ตŒนกําเนิดนินจา และความลึกลับ

ตํานานนินจา ภูมทิ ศั นทางธรรมชาติ และทีต่ งั้ ซึง่ อยู ใกล โตเกียว ทําให คุม คาแกการมาเทีย่ ว ยานโทงาคุชใิ นเมืองนะงะโนะซอนตัวอยูบ นทีร่ าบสูง ลอมรอบดวยเทือกเขา ทีน่ คี่ อื บานเกิดของ นินจาโทงาคุเระในตํานาน กลาวกันวาผูเ ชีย่ วชาญการจารกรรมและการลักลอบเขาสถานทีต่ า งๆ ไดฝก ฝนทักษะนินจาบนภูเขาโทงาคุชิ ตัง้ แตเมือ่ 800 กวาปกอ น ไดสึเกะ นิชนิ ะผูร บั ใชตระกูลเก็นจิ ไดกอ ตัง้ สํานักโทงาคุเระขึน้ ในศตวรรษที่ 12 ระหวางเกิดสงครามอยางตอเนือ่ งระหวางตระกูล เก็นจิและตระกูเฮชิ (ไทระ) ซึง่ รูปแบบของการตอสูด งั กลาวไดกลายเปนตนกําเนิดของสไตลตอ สู อันหลากหลายของวิชานินจาในภายหลัง ซึง่ ผานมารุน ตอรุน อาวุธยุทโธปกรณสมัยใหมและ อินเทอรเน็ตอาจเขามามีบทบาทแทนทีน่ นิ จาในการลอบสังหารและสอดแนมแลวก็จริง แตโทงาคุชิ ก็ยงั คงความลึกลับเนือ่ งจากมีตาํ นานนินจา ศาลเจาในประวัตศิ าสตร และตนซีดารเกาแก ซึง่ ตัง้ เรียงเปนทิวแถวราวกับจะนําพาเราเดินทางสูอ กี โลกหนึง่

ศาลเจา Togakushi

สถานที่แหงความเงียบสงบและจิตวิญญาณ ศาลเจา Togakushi ประกอบดวยศาลเจา 5 แหง ซึ่งตั้งอยูตรงภูเขาโทงาคุชิ เทวตํานานของ ญี่ปุนเลาวาอามาเทราสึ เทพธิดาแหง พระอาทิตย เกิดความเศราโศกจนซอนตัวอยู ในถํ้า สงผลใหโลกมนุษยตกอยูในความมืดมิด เทพองคอื่นๆ พยายามลอเธอออกมา จนใน ที่สุดก็ประสบความสําเร็จในการขวางประตูหิน ทิ้งไป ซึ่งประตูดังกลาวไดตกลงมาจนเกิดเปน ภูเขา Togakushi (ความหมายตรงตัวคือ Zuijinmon Gate “ประตูแหงการซอนเรน”) ชวยใหโลกของเราได พระอาทิตยกลับคืนมา ไมวาเรื่องราวนี้จะเปน ความจริงหรือไม เทพที่ปรากฏในตํานานก็ได รับการบูชาที่ศาลเจาแหงนี้ อีกทั้งเทวตํานาน ยังชวยเพิ่มมนตเสนหใหแกโทงาคุชิดวย เรา เริ่มเยี่ยมชมศาลเจา Chusha (ศาลเจากลาง) เปนอันดับแรกเพื่อชมตนซีดารแฝดสามและ เพดานที่มีภาพวาดมังกร อยางแรกเปนของ ขวัญจากพระแมธรณี สวนอยางหลังเปนผลงานชิ้นเอกจากความคิดสรางสรรคของมนุษย จากศาลเจา Chusha ไปจนถึงทางเขาศาลเจา Okusha (ศาลเจาดานบน) ใชเวลานั่งรถ 5 นาทีหรือเดิน 20 นาที โดยศาลเจา Okusha บนเขาอยูหางจากทางเขา 2 กิโลเมตร หลังเดิน ผาน Zuijinmon Gate ที่มุงดวยใบจาก เราก็ เดินผานตนซีดารจํานวนนับไมถวนและบันได ศาลเจŒา Chusha: ภาพวาดมังกรบนเพดาน หินอีกมากมายกอนจะมาถึงศาลเจา Okusha การใชเวลาเดิน 30 นาทีก็ชวยสรางแรงบันดาล ใจไดแลว เราจึงขอเชิญคุณมาลองสัมผัสดวย ตัวเอง Togakushi Shrine: http://togakushi-jinja.jp

ทางเดินสู‹ศาลเจŒา Okusha (ศาลเจŒาดŒานบน) มีตŒนซีดารขึ้นเรียงราย 3018

WAttention Tokyo

ศาลเจŒา Kuzuryusha ขŒางศาลเจŒา Okusha

ศาลเจŒา Chusha: ตŒนซีดารแฝดสาม


พิพิธภัณฑจัดแสดงศิลปะพื้นบŒาน

จัดแสดงอาวุธและเครื่องใชŒของนินจา

Togakushi Ninja Museum

เปดประสบการณและเรียนรูเกี่ยวกับนินจาโทงาคุชิ

The Ninja Karakuri Yashiki

เริ่มสํารวจเกี่ยวกับนินจาโทงาคุชิดวยการเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ 3 in 1 แหงนี้ สถานที่แหงแรก คือพิพิธภัณฑจัดแสดงศิลปะพื้นบาน ซึ่งเราจะไดรับชมขาวของกวา 2,000 ชิ้นที่ชาวชนบท ในญี่ปุนใชสอยในชีวิตประจําวัน รวมถึงอุปกรณในการทําฟารม อุปกรณในการทําปาไม และเครื่องใชในครัวเรือน ชวยใหเห็นภาพวาผูคนในทองถิ่นสมัยโบราณมีวิถีชีวิตและ ทํางานกันอยางไรบาง สถานที่แหงที่สองคือ Togakushi Ninpo Museum ซึ่งจัดแสดง อาวุธและเครื่องใชของนินจาไดอยางนาทึ่ง สวนแหงที่สามคือ Ninja Karakuri Yashiki รวบรวมเขาวงกตนาทาทายใหคุณลอบเขาสถานที่ผานประตูลับและบันไดลับในหองหับ ตางๆ อันเต็มไปดวยความลับ ขอบอกเหลาผูอยากเปนนินจากอนเลยนะวา เขาวงกตที่ พู ด นี่เปนของจริง อาจตองอาศัยพรสวรรคของนินจากันสักหนอยถึงจะหาทางออกพบ! Togakushi Ninpo Museum: http://www.togakushi-ninja.com

ราน Togakushi Okushamae Eatery Naosuke รานโซบะแหงนี้มีเมนูโดงดังคือ คาโมะซารุโซบะ (Kamozaru-soba) หรือก็คือบะหมี่โซบะเย็นที่จุมรับ ประทานกับนํ้าซุปเปดนั่นเอง ถาใครชอบรสเผ็ดๆ ทาง รานก็มีคาโมะซารุโซบะชนิดเผ็ดใหลิ้มลองเชนกัน เมนู ของโทงาคุชิโซบะมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆ ตามกาล เวลาและฤดูกาล

โพสท‹ากับเจŒาของรŒานผูŒเสิรฟโทงาคุชิโซบะ

นินจาโซบะ (Ninja soba) เทมปุระทําเปนรูปดาวเหมือน ด า ว ก ร ะ จ า ย ข อ ง นิ น จ า นอกจากนี้หัวไชเทาฝนที่โปะ มาบนโซบะยั ง ดู ค ล า ยควั น ลึกลับที่นินจาใชหลบหนีจาก ศัตรูอีกดวย

ทุงดอกโซบะพรอมวิวภูเขา โทงาคุชิอันงดงาม

Togakushi Soba นินจาโซบะ เสิรฟ โดยนินจายุคใหม

คุณอาจรูอ ยูแ ลววาโซบะก็คอื เมนูทนี่ าํ เสนบัควีทมาจุม รับประทานกับ นํา้ ซุป แตโทงาคุชโิ ซบะนัน้ มีประวัตศิ าสตรและเอกลักษณของตัวเอง จึง อยากใหทกุ คนลิม้ ลองกันใหได ซึง่ พวกเราก็ไมพลาดทีจ่ ะลองทานโทงา คุชโิ ซบะทีร่ า น Yamaguchiya และไดเรียนรูเ รือ่ งราวเบือ้ งหลังเมนูนี้ จากคุณยามางุจิ เจาของรานผูก าํ ลังฝกฝนเปนนินจายุคใหม วาเดิมที โทงาคุชโิ ซบะเปนอาหารพกพาสําหรับพระผูบ าํ เพ็ญตบะบนภูเขาโทงา คุชิ เนือ่ งจากโซบะเปนอาหารทีท่ าํ งายและมีสารอาหารทีจ่ าํ เปน จึงเปน อาหารในอุดมคติสาํ หรับนินจาดวยเชนกัน! Yamaguchiya: http://www.togakushisoba.com/ original10.html Togakushi Okushamae Eatery Naosuke: http://www.tgk.janis.or.jp/~naosuke/index.html (ภาษา ญี่ปุน)

คาโมะซารุโซบะชนิดเผ็ด

Kids’ Ninja Village

สวนสนุกนินจาสําหรับเด็กและผูใ หญ หากคุณเดินทางมากับเด็กที่มีพลังงานเหลือเฟอ ก็อยาลืมแวะมาสวนสนุกนินจาแหงนี้ เพราะมีทั้งเครื่องเลนให เพลิดเพลินและโชวนินจาใหรับชมมากมาย สามารถแตงตัวเปนนินจาและฟนฝาอุปสรรคตางๆ ราวกับไดกลาย เปนนินจาตัวจริงระหวางลักลอบเขาไปในเขตแดนของศัตรูโดยอาศัยการปนกําแพงหรือขามบอนํ้า ถากิจกรรม ดังกลาวออกจะนาตื่นเตนเกินไปหนอยสําหรับคุณ ก็ยังมีนิทรรศการตางๆ ใหรับชมเพื่อเรียนรูวา นินจามีภาพลักษณอยางไรในวัฒนธรรมปอปอยางการตูนอนิเมชั่นและวิดีโอเกม Kids’ Ninja Village: http://www.ninjamura.com/

เด็กๆ ก็เล‹นสนุกในสนามฝƒกไดŒ

The Togakushi Ninja Museum

วิธีเดินทาง

Togakushi

นั่งรถไฟ Hokuriku Shinkansen จาก Tokyo ถึง Nagano (ประมาณ 1 ชม. ครึ่ง) จากนั้นนั่งรถบัสไป Togakushi (ประมาณ 1 ชม.)

Nagano Hokuriku Shinkansen

ที่พัก

Tokyo ดานหนาศาลเจา Togakushi มีทพ ี่ กั พิเศษหลายสิบแหง ทีท่ างวัดและศาลเจาใหบริการ โดยทีพ ่ กั เหลานีเ้ รียกวาชุคโุ บ (Shukubo) มักบริหารดูแลโดยเจาหนาทีข่ องศาลเจา การเขา พั ก ชุ คุ โ บเป น โอกาสอั น ดี ที่ จ ะได สัมผัสสไตลชวี ติ เรียบงาย อาหาร โฮมเมด และประวัตศิ าสตรทมี่ ี เอกลักษณเฉพาะตัว

Nagano City Tourist Information Center (ดานในสถานี JR Nagano) โทรศัพท: +81 (0)26-226-5626 (รองรับภาษาอังกฤษ) Nagano Convention and Visitors Bureau http://th.nagano-cvb.or.jp/ WAttention Tokyo

1931


r

Winte

ทริปสั้นๆ ใกลเมืองโตเกียว

uji Pass F . t M ย ว  ด เที่ยว าคฤดูหนาว ภ

เที่ยวรอบภูเขาไฟฟูจิ เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนหิมะ เมือ่ ฤดูหนาวมาถึง รอบๆ ภูเขาไฟฟูจจิ ะมีหมิ ะสีขาวปกคลุมและตกอยูใ‹ นความเงียบ แต‹ นักท‹องเทีย่ วก็ยงั มาเยือนกันอย‹างไม‹หยุดหย‹อน ทําใหŒบรรยากาศเต็มไปดŒวยความ คึกคัก ไม‹ใช‹แค‹รบั ชมทิวทัศนทา‹ มกลางหิมะ แต‹ยงั สามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมบน หิมะไดŒอกี ดŒวย จึงทําใหŒระยะนี้ ทีน่ กี่ ลายเปšนทีจ่ บั ตามองในฐานะหนึง่ ในสถานทีเ่ ล‹นกีฬา ฤดูหนาว กองบรรณาธิการของ WAttention ออกเดินทางจากชินจุกโุ ดยนัง่ รถบัสตรง ไปถึง Snowtown Yeti ซึง่ อยูท‹ ภี่ เู ขาไฟฟูจชิ นั้ ที่ 2 และนําเสน‹หข องการเล‹นกีฬาบนหิมะที่ นัน่ มาเล‹าสูก‹ นั ฟ˜ง นอกจากนี้ เรายังนําขŒอมูลเกีย่ วกับวิธใี ชŒ Mt. Fuji Pass มาฝากกัน อีกดŒวย เพือ่ ทีท่ กุ คนจะไดŒเพลิดเพลินและจุใจไปกับการเยีย่ มชมสถานทีท่ อ‹ งเทีย่ วในแถบ ภูเขาไฟฟูจิ ทัง้ นัง่ รถไฟ นัง่ รถบัสไดŒไม‹จาํ กัดเทีย่ ว ถŒาพรŒอมแลŒวไปสนุกกับการเทีย่ วรอบ ภูเขาไฟฟูจใิ นฤดูหนาวกันเลย

135 นาที

บการท‹องเที่ยวที่ 1 วัน กัSnowtown Yeti

หิมะทีโ่ ปรยปรายลงมายัง ภูเขาไฟฟูจิช่วยเพิ่ ม ระดับความน่าตื่นเต้น

ออกเดินทางจากชินจุกุ 135 นาที

ฤดูหนาวปี 2017-2018 นี� ที� Snowtown Yeti บนชัน� ที� 2 ของ มรดกโลกอย่างภูเขาไฟฟูจนิ �นั จะเริม� ให้บริการตัง� แต่วนั ที� 6 ตุลาคม เป็ นต้นไป ทีน� ี�เป็ นทีร� จู ้ กั ในฐานะลานสกีซงึ� เปิ ดให้บริการเร็วทีส� ดุ ใน ญีป� นติ ุ่ ดต่อกัน 19 ปี ซอ้ น Snowtown Yeti ตัง� อยูใ่ กล้กรุงโตเกียว ใน ระยะทางทีส� ามารถไป-กลับวันเดียวได้ และขณะเดียวกันสัมผัสของ เกล็ดหิมะก็มปี ริมาณพอเหมาะแก่การเล่นสกี จึงได้รบั ความนิยมใน หมูน่ กั สกีหรือนักท่องเทีย� วต่างชาติทมี� าเยือนจากแถบโตเกียว

นั่งรถตรงไปยัง Snowtown Yeti เชาชุดกับอุปกรณเลนสกี ชุดสกีมีคาใชจายตางหาก

ลานสกี Snowtown Yeti แบ่งลานสกีออกเป็ น 4 คอร์สให้สนุกสนาน ได้ตง�ั แต่มอื ใหม่จนถึงผูเ้ ล่นระดับสูง คอร์ส A เป็ นคอร์สสําหรับ มือใหม่ มีระยะทางทัง� หมด 1 กม. ความแตกต่างของระดับสูงตํา� 150 ม. แม้แต่ผทู้ ไี� ม่ชอบขึ� นลิฟต์กส็ ามารถใช้ทางเดินบริเวณคอร์ส นี� ขึ� นไปถึงยอดเขาได้ จึงมีความสะดวกเป็ นอย่างยิง� คอร์ส D มีระดับ ความชันโดยเฉลีย� อยูท่ ี� 16 องศา และระดับความชันสูงสุดที� 25 องศา ผูเ้ ล่นระดับกลางถึงสูงจะได้เพลิดเพลินกับการโลดแล่นไป บนหิมะ นอกจากนี� ยังมีคอร์สสําหรับเล่นเลือ� นหิมะ เด็กๆ จึง สามารถเล่นหิมะได้อย่างปลอดภัย

เชาเลือ่ นหิมะแลวไปสนุกกับลานเลนเลือ่ น เลื่อนหิมะมีคาใชจายตางหาก

ฟงคําแนะนําจากผูสอน

※มีคาใชจาย สามารถสอบถาม

ไดจากโรงเรียนสอนสกีที่ลานสกี

มื้อกลางวัน ลองสั่งแกงกะหรี่ Yeti มากินอาจจะดีก็ไดนะ!

สําราญใจกับกิจกรรมบนหิมะ 32

นั่งรถบัสจากชินจุกุไปยัง Snowtown Yeti

ถึงสถานี Shinjuku แยกยาย


ตัว๋ 1, 2, 3 วัน

การใชŒ Mt. Fuji Pass

เที่ยวรอบภูเขาไฟฟูจิ

บริเวณรอบๆ ภูเขาไฟฟูจเิ ป็ นแหล่งท่องเทีย� วทีไ� ม่ควรพลาดเมือ� มาเยือนภูมภิ าคคันโต เพราะไม่เพียงจะได้สาํ ราญใจ กับทัศนียภาพอันสวยสดงดงามของทะเลสาบทัง� 5 รอบภูเขาไฟฟูจแิ ล้ว ยังมีสวนสนุกทีน� ่าตืน� เต้นเร้าใจอย่าง Fuji-Q Highland อีกด้วย นอกจากนี� ยังสามารถพบทิวทัศน์ทางธรรมชาติอนั งดงามดัง� ภาพวาดอย่าง Fugaku Fuketsu Wind Cave และ Narusawa Hyoketsu Ice Cave ได้อกี ด้วย ตัว� Free Pass ของ Fujikyuko มีจาํ หน่ายแบบ 1 วัน, 2 วัน และ 3 วัน ถ้าซื� อตัว� นี� จะสามารถรับชมทัศนียภาพงาม ตระการของภูเขาไฟฟูจไิ ด้จากทุกทิศทาง และเพลิดเพลินกับแหล่งท่องเทีย� วรอบภูเขาไฟฟูจไิ ด้อย่างครบถ้วน ซึง� บริเวณรอบๆ ภูเขาไฟฟูจใิ นฤดูหนาวนั�นจะมีหมิ ะสีขาวแต่งแต้ม ทัศนียภาพดุจภาพมายานั�นคงประทับเป็ นความ ทรงจําอันไม่อาจลืมเลือนในหัวใจของนักเดินทางอย่างแน่นอน Free Pass สามารถใช้นงั � รถบัสประจําทางในแถบภูเขาไฟฟูจใิ นจังหวัดยะมะนะชิและจังหวัดชิซโุ อกะ รวมถึงรถไฟสาย Fujikyuko ไม่เพียงทะเลสาบทัง� 5 รอบภูเขาไฟฟูจิ แต่ยงั เดินทางไป PREMIUM OUTLET บริเวณ Mishima และ Gotemba ได้อกี ด้วย สามารถนัง� เรือท่องเทีย� วทะเลสาบ Kawaguchiko ชือ� “En Soleil” หรือเรือท่องเทีย� วทะเลสาบ Yamanakako ทีช� อื� “Hakuchou no Mizuumi” เพือ� ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟฟูจจิ ากทะเลสาบอย่างเต็มอิม� ยิง� ไปกว่านั�นยังขอรับของสิทธิพเิ ศษจากแหล่งท่องเทีย� วและร้านอาหารรวม 12 แห่ง เช่น Oshino Shinobinosato, La Ville de Gaspard et Lisa และอืน� ๆ อีกมากมาย สําหรับนักท่องเทีย� วทีว� างแผนการเดินทางล่วงหน้าและซื� อตัว� นี� นอกจากจะสําราญใจกับแหล่งท่องเทีย� วหลากหลายแห่งรอบภูเขาไฟฟูจแิ ล้ว ยังได้รบั ของสิทธิพเิ ศษอีกด้วย คุม้ ค่าจริงๆ

รถบัส ¥1,600

รถไฟ ¥960

Saiko

Kawaguchiko

Shojiko

คาใชจายทั้งหมด 2 วัน รวม ¥9,330 คาใชจายทั้งหมด รวม ¥6,120

Otsuki

Fugaku Fuketsu Wind Cave

นั กท่องเที� ยวชาวไทยสามารถซื� อตัว� ชุ ดจากเว็บไซต์ที�ชื�อ “YOKOSO Japan Tour” โดยตัว� ชุดประกอบด้วยตัว� ขึ� นลิฟต์ 1 วัน อุปกรณ์สกีหรือสโนว์บอร์ด (แผ่นสกี/แผ่นบอร์ดและ รองเท้า) และตัว� นัง� รถบัสระหว่างชินจุกุกบั ลานสกี ถุงมือ และหมวก กรณีตอ้ งการเช่าจะมีคา่ ใช้จา่ ย แยกต่างหาก กรุณาเตรียมมาเอง ※มีบริการให้เช่าชุดเล่นสกีที�ลานสกี

Snowtown Yeti

Isawa Onsen

ออกเดินทางจากโตเกียว

※ตัว� ชุดไม่รวมชุดสําหรับใส่เล่นสกี

รถบัส ¥1,360

สถานี Mishima

รถบัส ¥1,510

HOTEL

สถานี Otsuki

Kofu

How to Go?

รถไฟ ¥300

Churei Tower

En Soleil ¥930

พัก 1 คืน

สถานี Gotemba

รถบัส ¥670

รถบัส ¥670

สถานี Shimoyoshida

รถบัส ¥150

Saiko Fugaku Fuketsu Wind Cave ¥350

สถานี Shimoyoshida

รถบัส ¥150

กระเชาที่ Mt. Kachikachi ¥800

สถานี Kawaguchiko

สถานี Kawaguchiko

สถานี Otsuki

รถไฟ ¥1,140

อย่างคุ้มค่าที่สุด!

สถานี Kawaguchiko

คอรสแนะนําการท‹องเที่ยว โดยใชŒ Mt. Fuji Pass

Shinjuku

นั่งเรือชมทะเลสาบ En Soleil

นั่งกระเชาที่ Mt. KachiKachi

นั่งเรือชมทะเลสาบ Moguran

Motosuko

Fuji-Q Highland

นั่งเรือชมทะเลสาบ

Yamanakako

Hakuchou no Mizuumi

เว็บไซต์สาํ หรับซื� อตั �วชุด: http://www.yokoso-japan.jp/th/K1077.html สวนสนุก Grinpa

Osaka

Gotemba Shinfuji

How to Buy? ❷ ออกเดินทางจากแถบโตเกียว

ออกเดินทางจากแถบโตเกียวไปยัง Snowtown Yeti โดยใช้ตวั � สุดคุม้ อย่าง “ตัว� รถบัสไปกลับ + ตัว� ลานสกี 1 วัน” หรือ “ตัว� รถบัสไปกลับ + ตัว� ลานสกี 1 วัน + เซ็ตอุปกรณ์ให้เช่า” ออกเดินทาง จาก “สถานี JR Gotemba”, “สถานี JR Mishima, สถานี JR Susono”, “สถานี JR Fuji, สถานี Yoshiwara Chuo” และ “สถานี JR Fujinomiya”

เกร็ดความรู ว‹ากันว‹าสถานที่ที่ Krazer ชาวออสเตรเลีย ไดŒ มาสนุกกับการเล‹นสกีเปšนครั้งแรกในญี่ปุ†นช‹วง ปลายเดือนธันวาคม ป‚ 1910 ก็คือแถบภูเขาไฟ ฟูจิ ดังนั้นจึงมีการตั้งป‡ายเขียนว‹า “สถานที่ที่ไดŒ มาเล‹นสกีเปšนครั้งแรกในญี่ปุ†น” ภายในบริเวณ Snowtown Yeti บนชั้นที่ 2 ของทางทิศใตŒของ ภูเขาไฟฟูจิ การไดŒเล‹นสกีในสถานที่ซึ่งมีความ สํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร เ ช‹ น นี้ น ‹ า จะมอบ ประสบการณอันสนุกสนานใหŒ ไดŒอย‹างแน‹นอน!

นักท่องเที�ยวชาวไทยสามารถซื� อตัว� Free Pass ใน ประเทศไทยและวางแผนล่ วงหน้าได้ก่อนออกเดิ น ทางสู่ประเทศญี�ปุ่น สําหรับในประเทศญี�ปุ่น หาซื� อ ได้ที�สถานี Otsuki, สถานี Kawaguchiko, สถานี Fujisan, ท่ารถบัส Asahigaoka, สถานี Gotemba, สถานี Mishima, สถานี Shin-Fuji และเคาน์เตอร์ Fujikyu ที�สถานี Fujinomiya Free Pass 1 วัน

เต็มเป‚›ยมไปดŒวย ความน‹าระทึกใจ!

Mishima

ราคาผูใ้ หญ่ 1 วัน 5,500 เยน 2 วัน 8,000 เยน 3 วัน 10,000 เยน

Joinfull

Fuji-Q Highland

Fuji-Q Highland เป็ นสวนสนุกชือ� ดังในประเทศญีป� นุ่ ภาคภูมใิ จกับรถไฟ เหาะทีส� ดุ ยอดเป็ นอันดับ 1 ของโลก สวนสนุกแห่งนี� ตัง� อยูต่ นี ภูเขาไฟฟูจิ นอกจากรับชมทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจอิ นั น่าเกรงขามแล้ว ยังสามารถเปิ ด ประสบการณ์ชมภูเขาไฟฟูจริ ะหว่างกรีดร้องบนรถไฟเหาะทีโ� ฉบตัวด้วย ความเร็วสูงอีกด้วย สําหรับฤดูหนาวนั�นจะเปิ ดให้บริการลานสเก็ตภายใน สวนสนุกและลานเล่นหิมะให้เล่นเลือ� นหิมะด้วย สามารถเพลิดเพลินกับ การเล่นหิมะได้ทง�ั เด็กและผูใ้ หญ่ และถ้าซื� อ Free Pass 1 วัน ของ Fuji-Q Highland จะใช้บริการทุกอย่างในสถานทีไ� ด้โดยอิสระเสรี อ‹านรายละเอียดขŒอมูลสําหรับท‹องเที่ยวแถวภูเขาไฟฟูจิ “The ultimate guide to the Mt. Fuji area” ไดŒที่ เว็บไซตของ WAttention

Otemba Premium Outlets

ราคาเด็ก 1 วัน 2,750 เยน 2 วัน 4,000 เยน 3 วัน 5,000 เยน ※กรณีซื้อในประเทศญี่ปุ†น กรุณาแสดงพาสปอรต

.com

JoinfullGroup URL: https://joinfull.com/

Mindtrips URL: https://www.mindtrips.com/

How toBuy?

สํ า หรั บ นั ก ท่ อ งเที� ย วชาวไทย สามารถซื� อตัว� Free Pass 1 วันของ Fuji-Q Highland ในประเทศไทย ก่อนเดินทางสูป่ ระเทศญีป� นุ่ ช่วยให้ นั กท่องเที� ยวเยือนญี� ปุ่นได้อย่าง สะดวกสบายมากยิง� ขึ� น 33


ถŒาจะทัวรนินจาล‹ะก็ เลือกที่พัก ใกลŒๆ อย‹าง Prince Hotel Lake Biwa Otsu Prince Hotel

4-7-7, Nionohama, Otsu City, Siga Prefecture 81-(0)77-521-1111 มี Shuttle Bus บริการฟรี จากสถานี JR Otsu หรือ แท็กซี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที (การจราจรปกติ) http://www.princehotels.com/otsu/

New Open

Lake Biwa Otsu Prince Hotel ตัง้ ตระหง‹านอยูร‹ มิ ทะเลสาบ บิวาโกะทีใ่ หญ‹ทสี่ ดุ ในประเทศญีป่ น†ุ ดŒวยคอนเซ็ปต “ทีน่ งั่ ชัน้ พิเศษ แห‹งทะเลสาบบิวาโกะ” ท‹านจะไดŒสมั ผัสธรรมชาติ ผ‹อนคลายไป พรŒอมๆ กับเหม‹อมองไปยังทะเลสาบอันกวŒางใหญ‹ พบกับโฉมใหม‹ ของเราไดŒตงั้ แต‹เดือนกรกฎาคม 2017 ทีผ่ า‹ นมา

ดื่มดํ่าบรรยากาศสไตลรีสอรท พรŒอมรับชม ทัศนียภาพ 180 องศา ของทะเลสาบบิวาโกะไดŒ จากหŒองพักของท‹าน

Nagoya Prince Hotel Skytower

ธีมธรรมชาติอนั สมบูรณโดยเลือกใชŒวตั ถุดบิ ทŒองถิน่ และผักปลอดสารพิษ ภายในหŒองอาหารตะวันตก สามารถรับประทานบุฟเฟ†ตพ รŒอมเพลิดเพลินไปกับ ทัศนียภาพของทะเลสาบบิวะโกะ รวมถึงการแสดง โชวของเชฟก็เปšนเสน‹หด งึ ดูดอีกอย‹างหนึง่ ของทีน่ ี่

Grand Prince Hotel Kyoto Grand Prince Hotel Kyoto โรงแรมชัน้ ดีรายลŒอมดŒวยธรรมชาติทถี่ กู ซ‹อนเรŒน ถูกสรŒางขึน้ ใหŒกลมกลืนไปกับทัศนียภาพอันงดงามหาทีต่ ไิ ม‹ไดŒ สรวงสวรรคทสี่ ามารถเดินทางไปถึงไดŒ เพียง 20 นาที จากสถานี Kyoto

โรงแรมเปดใหม‹ที่พรŒอมตŒอนรับท‹านดŒวย บรรยากาศหŒ อ งพั ก บนตึ ก ระฟ‡ า ของ นาโกย‹าและภัตตาคารอันไรŒที่ติ หŒองพักทุก หŒ อ งตั้ ง อยู ‹ บ นความสู ง ห‹ า งจากพื้ น ดิ น มากกว‹า 140 เมตร ท‹านสามารถเลือก ดื่ ม ดํ่ า เพลิ ด เพลิ น ไปกั บ ทั ศ นี ย ภาพยาม คํ่าคืนไดŒจากหŒองพักของท‹านไดŒรอบดŒาน

เรือนชงชาในสวนแบบญีป่ น†ุ ทีต่ งั้ อยูใ‹ นบริเวณ โรงแรม ขอเชิญท‹านดืม่ ดํา่ ไปกับหŒองพักแบบญีป่ น†ุ อันแสนน‹าประทับใจ และลิม้ ลองอาหารไคเซกิตาม ธรรมเนียมดัง้ เดิมของญีป่ น†ุ ไดŒทนี่ ี่ (ตŒองจอง)

4-60-12 Hiraike-cho, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi Prefecture +81(0)52-565-1110 เดิ น จากสถานี JR Nagoya ทางออกประตู Hirogouji ใช้ เ วลา 12 นาที / แท็กซี่จากสถานี JR Nagoya ทางออกประตู Taikoudouri ใช้เวลาประมาณ 7 นาที (การจราจรปกติ) http://www.princehotels.com/nagoya/

Takaragaike, Sakyo-ku, Kyoto City Kyoto Prefecture +81-(0)75-712-1111 รถไฟใต้ดิน สาย Karasuma จาก สถานี Kyoto ถึง สถานี Kokusaikaikan ใช้เวลา 20 นาที, จากสถานี Shijyou 16 นาที / เดินจาก Exit. 4 2 ของสถานี Kokusaikaikan 3 นาที / แท็กซี่จากสถานี Kyoto ใช้เวลาประมาณ 30 นาที (การจราจรปกติ) http://www.princehotels. com/kyoto/

พักโรงแรมในเครือ Prince ไดในราคาพิเศษเมื่อสมัครสมาชิก "SEIBU PRINCE CLUB emi" สําหรับชาวตางชาติ!

SEIBU PRINCE CLUB emi คือ บริการพิเศษสําหรับสมาชิกที่จะใหการตอนรับทานอยางดี เลิศพรอมมอบสิทธิประโยชนพิเศษที่ไมเหมือนใครใหแกทาน เพื่อใหเราไดมั่นใจวาแขกพิเศษ จากทั่วโลกของเราจะไดรับความประทับใจและความทรงจําที่ไมมีวันลืมเลือนจากประเทศ ญี่ปุนแหงนี้ ทานสามารถอานรายละเอียดไดที่ https://emi.seibugroup.jp/en/ ◀

34

เราอัพเดทขอมูลใหมๆของ Prince Hotel ไวบน FB แลว อยาลืมมาดูนะ! PrinceHotels.Thailand


N EW MOVIES สํ า หรั บ คอหนั ง ญี่ ปุ  น ต อ งห า มพลาด! คอลัมนที่จะพาไปอัพเดทหนังดังจากญี่ปุน ที่เขาฉายในโรงภาพยนตรบานเรา เร็วๆ นี้ จะมีเรื่องอะไรกันบางนั้น ตามไปอานกันเลย!

ตับออนเธอนั้น ขอฉันเถอะนะ (Kimi no Suizo wo Tabetai) 23 พฤศจิกายน 2017 เรื�องราวของ “ยามากูจิ ซากุระ” สาวสวยขวัญใจหนุ่ มๆ ในโรงเรียนมัธยม และเด็ก หนุ่ มหนอนหนังสือผูไ้ ม่สนใจโลก ทั�งคูเ่ ป็ นคณะกรรมการห้องสมุด ซากุระมีนิสยั ชอบเขียนบันทึกแล้วนําไปวางซ่อนไว้ตามชั�นหนังสือ วันหนึ� งเด็กหนุ่ มเจอสมุด บันทึกที�เขียนว่า “ฉันกําลังจะตายในไม่กี�ปีต่อจากนี� ” เขาสืบจนรูว้ า่ ซากุระป่ วย ด้วยโรคมะเร็งตับ หลังจากนั�นเขาก็ใช้เวลาทั�งหมดอยูก่ บั เธอ จนเธอป่ วยเข้าโรง พยาบาล 12 ปี ต่อมา… เขาได้กลับมาเป็ นครูที�โรงเรียนเก่า และรับหน้าที�ดแู ลห้อง สมุด ที�นัน� …เขาได้พบความลับของหญิงสาวที�อยูใ่ นหัวใจของเขามาตลอด 12 ปี ความลับที�ถกู ซ่อนอยูใ่ นหนังสือที�มีชื�อว่า “I Want to Eat Your Pancreas”


The Third Murder 7 ธันวาคม 2017 บทภาพยนตร์ของ “The Third Murder” นั�นได้แรงบันดาลใจมาจากสุภาษิต โบราณของญี�ปุ่นเรื�องของความจริงครั�งที� 3 โดยโคเรเอดะได้ดดั แปลงออกมาเป็ น ภาพยนตร์ดราม่าอาชญากรรมเข้มข้นที�เล่าเรื�องราวผ่าน 3 ตัวละครหลัก “ทนายความคนเก่ง” ที�รบั ว่าความให้กบั “ผูต้ อ้ งหาคดีฆาตกรรม” ที�ชวนสงสัย และมีแนวโน้มว่าผูต้ อ้ งหาจะถูกตัดสินให้ได้รบั โทษประหารชีวติ แต่เมื�อยิง� สืบลึก ลงไปคนที�เขาสงสัยกลับเป็ น “ลูกสาวของตัวฆาตกร” เอง

www.houserama.com www.facebook.com/houseRCA 37


TRAVEL with

Canon 神磯の鳥居|茨城県

เสาโทริอิ โออะระอิ คามิอิโซะ จังหวัดอิบะระกิ คนพบแนวชายฝงอันนาทึ่งบริเวณศาลเจา โออะระอิ-อิโซซากิ สถานที่ที่ซึ่งเต็มไปดวย ประวัติศาสตร โดยในอดีตนั้นทางพระราชสํานักไดยกใหเปนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ แหงนี้สามารถพบเสาโทริอิได 3 แหง ซึ่งที่ มีชื่อเสียงหนึ่งในนั้นคือ เสาโทริอิ โออะระอิ คามิอิโซะ (ประตูของพระเจาชายฝงทะเล) และหากทอดสายตาไปยังทางฝงมหาสมุทร แปซิฟก คุณจะตองประหลาดใจกับภาพที่ ไดเห็นของคลื่นแรงสาดกระทบโขนหินซํ้า ไปมาโดยที่เสาโทริอิยังคงตั้งอยูอยางสงา

ชางภาพ: อัสมาดี บิน อาหมัด (มาเลเซีย) กลอง: Canon EOS M6 เลนส: Canon EF-M11-22mm f/4-5.6 IS STM


PERFORMANCE with Style

Canon Thailand

Canon Thailand

Canon_Thailand

snapshot.canon-asia.com/thailand/th


นานา เจแปน WAttention Thailand Vol.18  
นานา เจแปน WAttention Thailand Vol.18