Page 1


暦 Koyomi

こよみを楽しむ

ปลายเดื อ นมี น าคม ถึ ง ต น� เดื อ นเมษายน

お花見

text & coordination/ Rieko Ido, photo/ Hajime Watanabe 文とスタイリング:井戸理恵子、写真:渡辺肇

ในญี่ปุนไมไดมีเพียงสี่ฤดูกาลเทานั้น แตยังมี อีก 24 ภาวะในฤดูกาลเหลานั้น เมื่อเขาสู ภาวะเซเม หรือชวงเวลาดอกซากุระเริ่มบาน ทั่วทั้งสังคมญี่ปุนก็กาวสูการเริ่มตนครั้งใหม เนื่องจากภาคการศึกษาใหมและการเขา ทํางานเริ่มตนตั้งแตเดือนเมษายน พิธีการ ตางๆ ที่ปดจบเรื่องราวหนึ่งเพื่อเริ่มตนเรื่อง ราวตอไป ไดแก พิธีจบการศึกษาและพิธี ปฐมนิเทศ จึงจัดขึ้นในเดือนมีนาคมและ เมษายนตามลําดับ

กลาวกันวาการชมซากุระเคยเปนสัญลักษณ แหงการแสดงความนับถือและการสวด ภาวนาตอบรรพบุรุษ การสวดภาวนาตอ บรรพบุรุษนี้เปนการขีดเสนระหวางอดีตและ ปจจุบัน ทําใหคนคนนั้นสามารถยางกาวไป ขางหนาสูอนาคต นี่เปนวิธีบอกลาอดีตและ สืบเทากาวแรกสูอนาคตใหม

ใหม โดยมุงหมายใหเปนพิธีการเพื่อสงความ ปรารถนาดีตอเหลาพนักงานใหมในการเริ่ม ตนครั้งใหมในชีวิต แมรูปแบบจะเปลี่ยนแปลง ไปพรอมกาลเวลา แตจิตวิญญาณเดิมนั้นยัง คงอยูไมจางหาย

จนกระทั่งทุกวันนี้บริษัทญี่ปุนหลายแหงยังคง จัดงานเลี้ยงชมซากุระเพื่อตอนรับพนักงาน

A graduate of Kokugakuin University, researcher of ancient Japanese customs and knowledge, conducting technical analysis on findings to apply them to modern lifestyles. Currently teaches at Tama Art University.

Rieko Ido

Thailand

3


Thailand

5


โสดสนุก…ลุ กไปเที่ยวกับเพื่ อนสาว

大分県

มาสัมผัสธรรมชาติและออนเซ็นที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นกันเถอะ !

OITA

Beppu Yufuin

นาเสียดายนะ ถาพูดถึงคิวชู แลวบางคนบอกวา "รูจ กั แคฟกุ โุ อกะ!" เพราะคิวชูของญีป่ นุ เปนภูมภิ าคทีม่ ที ศั นียภาพทีง่ ดงามและมีสถานทีท่ อ งเทีย่ วเพือ่ สุขภาพทีค่ ณ ุ ควรไปสักครัง้ ครัง้ นีเ้ ราจะพาไปเทีย่ ว เบปปุ และ ยูฟอุ นิ ซึง่ เปนสถานทีท่ มี่ ชี อื่ เสียงของ จ.โออิตะ กับสถานที่ 5 แหงทีม่ เี สนหแ ตหลายคนยังไมคอ ยรูจ กั ตัง้ แตออนเซ็น ธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร และอาหาร แลวเพือ่ นๆ จะไดรวู า ทําไมไปคิวชูแลว ตองแวะเทีย่ วทีโ่ ออิตะ

และใจ!

ิ นทั้งกาย ฟ … ๆ ย า บ

MINT พูดญีป่ นุ ไดนาํ้ ไหลไฟดับ เพราะเคยไปเรียนทีป่ ระเทศญีป่ นุ เปนเพือ่ นกับเอิงตัง้ แตมหาวิทยาลัย อยูๆ  เอิงก็มาชวนไปเทีย่ ว ดวย ความทีเ่ ปนคนใจงาย ใสๆ ก็ เลยโอเค

ะ!

UN ไปญีป่ นุ ครัง้ แรก เปนสาว บิวตีท้ สี่ นใจเรือ่ งความสวยความ งามเปนพิเศษ พอไดยนิ วาออนเซ็น ดีตอ ผิวพรรณ แทบไมตอ งคิด... เธอก็ตดั สินใจไปโออิตะ เลยจา

ตองโออิต ่ อนเซ็น" ้ พูดถึง "จังหวัดแหงอ

ออนเซ็ นแล้ ว...มี แต่

รู ไวกอนไปเที่ยว

กอนจะลงออนเซ็น มารูเรื่องเหลานี้กันเถอะ

มีแหลงกําเนิดออนเซ็นธรรมชาติมากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 1 ของญีป่ นุ่ มีแหลงกําเนิดออนเซ็นถึง 4,400 แหง จํานวนนํา้ รอนสําหรับแชออนเซ็น 280,000 ลิตร/นาที ซึง่ ไมมจี งั หวัดไหนเทียบได

ช�วยให้กายและใจผ�อนคลาย นํา้ รอนมีคณ ุ สมบัตทิ าํ ใหรา งกายอบอุน ผอนคลาย และการหมุนเวียน ของเลือดดีขนึ้ ชวยขจัดความเหน็ดเหนือ่ ยในรางกาย ทําใหรสู กึ สดชืน่ คลายกลามเนือ้ ประสาท อาการมือเทาเย็น และการเจ็บปวยทางผิวหนัง

ที่ไหนมีออนเซ็นทีน่ น่ั มีธรรมชาติ มาสัมผัสอากาศเย็นจากนํา้ ตก จุดชมใบไมแดง และทะเลสาบทีส่ วยงาม ดัง่ ตองมนต ใชชวี ติ แบบ slow life โออิตะใหความสําคัญกับผลิตภัณฑทหี่ าไดในทองถิน่ ไมวา สวนประกอบที่ ใชทาํ อาหาร ผลไม ฯลฯ เรียกวาทองถิน่ มีอะไร ก็เอาสิง่ นัน้ มาทําอาหาร เชือ่ เถอะ! แมคณ ุ จะเพิง่ มาโออิตะครัง้ แรก ก็สามารถรีแลกซไปกับ ธรรมชาติทนี่ ไี่ ดไมยาก Gourmet ทีต่ อ งลอง! มี 'บุงโคกิว' ซึง่ หมายถึงเนือ้ ทีน่ มิ่ เปนเนือ้ ชัน้ ดีในญีป่ นุ พุดดิง้ และผักนึง่ (อบ) นํา้ ออนเซ็น ไกทอดคาราอาเกะหลากหลายรสชาติ และอาหารอืน่ ๆ ทีห่ ากินไดเฉพาะโออิตะ 6

Thailand

เรื่ องดี ๆ

ผิวเรียบเนียน! ออนเซ็นมีประสิทธิภาพเรือ่ งความงาม ออนเซ็นเหมือนการทําความสะอาดผิว ราวกับเปนการ cleansing ชวย ขจัดเซลลผวิ ทีต่ ายแลว ทําใหระบบไหลเวียนโลหิตดี ผิวเดงดึง๋ และชวยให คนทีม่ ปี ญ  หาผิวเปนภูมแิ พมอี าการดีขนึ้ ออนเซ็นมีแตเรือ่ งดีๆ ใชมยั้ ละ สถานทีแ่ ห�งการชิทแชทกันอย�างคึกคัก ในสมัยกอน คนญีป่ นุ จะไปอาบนํา้ กันในทีอ่ าบนํา้ สาธารณะ แมคนทีเ่ พิง่ เจอ กัน ก็มกั จะไปพบปะ คุยสรางมิตรภาพใหมๆ กันทีอ่ อนเซ็น คงเพราะ บรรยากาศผอนคลาย รางกายรีแลกซ ใจทีไ่ รความกังวลจึงเปดกวางพรอม ตอนรับกับมิตรภาพใหมๆ หากไดไปออนเซ็นทีโ่ ออิตะ ลองชวนคนทีน่ นั่ คุย ดวยคําถามทีว่ า ไปเทีย่ วทีไ่ หนในโออิตะดีคะ? คนโออิตะมาแชออนเซ็นทุก วันหรือเปลา? นาจะเปนหัวขอสนทนากับคนทองถิน่ ทีน่ า สนใจดีนะคะ


YUFUIN

เดิน ดู กิน ที่

ยูฟุอิน!!

湯の坪街道(yunotsubokaido) ชอปปงสตรีทที่คนญี่ปุนและคน ตางชาติหามพลาด! ตลอดความยาว 1.5 กม. ของถนนสายนี้ เต็มไป ดวยอาหารทองถิ่น รานขายของฝาก ที่ไปแลวตองกลับมาอีกแนนอน ตอไปนี้คือรานที่นาสนใจและหามพลาดดวยประการทั้งปวง

1

เริ่มต้นเที่ยวที่ยูฟุอินต้องเริ่มจากที่นี่

ART アートホール 由布院駅

ST

ART HALL YUFUIN STATION

info

2

3

MAP-2

9:30 น. - 17:30 น. (ไมมีวันหยุดที่แนนอน)

START!

มีจกั รยานใหเชา!

info

11:50 น. - 16:00 น. (ไมมีวันหยุด) / 18:00 น. - 21:00 น. (หยุดวันอาทิตยและวันจันทร)

ยามเชาไปนั่งจิบกาแฟที่ ทะเลสาบ Kinrinko ก็ผอน คลายไมเบา ♪ กลางเดือนมิถุนายน อาจไดเห็นหิ่งหอย

เช้าๆ หมอกหนาทําให้รู ้สึ กมิสทีเรียส

金鱗湖

MAP-6

KINRINKO

ทุกหองมี ้ ออนเซ็นสวนตั ่ วสําหรับครอบครัว!

御宿 由府両築

AP-7 OYADO YUFURYOUTIKU M

ประวัตศิ าสตรยาวนานกวา 90 ป มีหอ งทัง้ หมด 8 หอง เทานัน้ และทุกหองมีออนเซ็นสวนตัว! ถามีโอกาส แนะนําใหไปพักสักครัง้ ในชีวติ info

ร้านชาสนูปปี้ แห่งแรกของโลก

SNOOPY 茶屋

SNOOPY CHAYA

MAP-4

คาเฟทเี่ กิดจากการผสมผสานกันระหวาง สนูปปก บั ความเปน ญีป่ นุ มีเมนูมากมายทีใ่ ชชาเขียวชัน้ ดี นอกจากนีย้ งั มีเมนู ขนม Zakka และไอเท็มทีห่ าซือ้ ไดเฉพาะทีแ่ หงนีเ้ ทานัน้ info

10:00 น. - 17:00 น. (ฤดูหนาวเปดถึง 16:30 น.)

ⓒ 2016 Peanuts

รานคร็ อกเก้คิวย้าว..ยาว… ้

由布院金賞コロッケ

YUFUIN KINSHO KOROKKE

MAP-5

เปนรานทีไ่ ดรางวัลเหรียญทองจากการประกวด ทําคร็อกเกทวั่ ประเทศ ใชมนั ทีช่ อื่ 'ดันชากุอโิ มะ' และเนือ้ กรอบนอกนุม ในไรทตี่ ิ ซือ้ แลวเดินไปกิน ไป อรอยเพลินมากจนอยากกลับไปซือ้ ชิน้ ทีส่ อง (ลูกละ 160 เยน)

อยากไปเรียวกังเหรอ? ที่นี่เลย!

7

4

เดิ นจาก สถานี 30 นาที

5

เปนทะเลสาบทีย่ นู คิ มาก เพราะเปน ทะเลสาบทีน่ าํ้ จากทะเลสาบกับนํา้ ของ ออนเซ็นไหลมารวมกัน ตัง้ แตฤดูใบไม รวงจนถึงฤดูหนาวจะมีหมอกควันลอย คลุง เหนือทะเลสาบ ใกลๆ ทะเลสาบมี อางอาบนํา้ สาธารณะ และพิพธิ ภัณฑ Marc Chagall และทีน่ ยี่ งั เปนทีช่ มใบไม เปลีย่ นสีทมี่ ชี อื่ เสียงอีกดวย K!

MAP-3

HARAPPA CAFE

เดิ นจาก สถานี 20 นาที

สนุกกับการเดินเลนถนนเสนนีม้ าก เพราะสามารถ ชอปปง ของกินโฮมเมด ผลิตภัณฑทคี่ นทองถิน่ ทํา ขาย และของทีร่ ะลึก ทัง้ หมดหาซือ้ ไดทนี่ ี่ สวนจุด ถายรูปแนะนําทะเลสาบ Kinrinko ทีม่ ธี รรมชาติ สวยมากๆ

CHEC

原っぱカフェ

เดิ นจาก สถานี 20 นาที

K! CHEC หนาสถานีจะมีสถานทีท่ ชี่ อื่ วา "湯布院チッキ" (ยูฟอุ นิ ชิกกิ)ทีบ่ ริการสงสัมภาระให เราไปถึงโรงแรม ราคาเริม่ ตนที่ 500เยน ♪

ฤดูใบไมผลินนั้ ทีบ่ ริเวณเขา 由布岳 (ยูฟด ุ ะเคะ) เปนจุดชม ซากุระและดอกนาโนะฮานะที่ บานสะพรัง่

6

อาหารธรรมชาติที่ใช้ส่วนผสมจากท้องถิ่น

เสนหข องรานนี้ คือ มีเมนูออแกนิคมาก มายทีใ่ ชขา ว ผักสดทีป่ ลูกเอง และวัวที่ เลีย้ งเองในทองถิน่ เมนูแนะนําคือ "季節の野菜たっぷりカレー" (แกงกะหรี่ ผักตามฤดูกาล)

ภูมิใจนําเสนอมากๆ เพราะขนมหวานที่นี่ใชนมที่ ผลิตเองในยูฟุอิน 100% และยังมีคัพเคกใสชีสที่ อรอยเวอร! info

10:00 น. - 17:00 น. (ไมมีวันหยุดที่แนนอน)

มิลกี้เด้งดึ๋งดั๋ง!

YUFUIN MIRUHI

MAP-1

รานโรลเคกชือ่ ดัง ทันทีทเี่ ขาปากทัง้ เนือ้ สัมผัสและความนุม ของครีมสด เขากันเปน อยางดี ไมหวานมาก บอกเลยวาตองลอง!

กอนอื่นถายรูปกับสถานีที่ใหบรรยากาศ nostalgic

由布院 Milch

โรลเค้กที่น่ ุมฟูฟ่อง B-SPEAK

เดินจากสถานียูฟุอิน 10 นาที

info

8

9:00 น. - 18:00 น.

เรียวกัง 11 ห้องที่บรรยากาศ โค-ตะ-ระ ญี่ป่ น! ุ

おやど二本の葦束

OYADO NIHON NO ASHITABA

พื้นที่ประมาณ 15,000 ตร.ม. ภายในที่พักมีบานที่เปนบานญี่ปุนสมัยเกา และบาน แบบตะวันตกสมัยใหม สิ่งกอสรางบางอยางมีอายุมากกวา 200 ป โดยเรียวกังบางหลัง ในที่แหงนี้เปนเรียวกังโบราณที่ขนยายมาปลูกใหมที่นี่ สิ่งเหลานี้จะทําใหคุณรูสึกถึง ความเปนญี่ปุนไดหลังกาวเขามาที่นี่ สวนใครที่อยากมาแชออนเซ็นที่นี่ละก็ บอกไว กอนวา เปนระบบการจองเวลาทั้งหมดนะจะ info

นั่งรถจากสถานียูฟุอิน 7 นาที Thailand

7


เพลิดเพลิดไปกับ

ออนเซ็น! Beppu ~ Oita ทีน่ เี่ ปนทีๆ ่ ฉันชอบทีส่ ดุ ! ก็แชออนเซ็นแลวสวยนีน่ า แผนทีเ่ สนทางดูขา งลาง ไดเลย!

เมืองเบปปุเปนเมืองทีอ่ ยูใ น จ.โออิตะ มีแหลงออนเซ็นธรรมชาติ และนํา้ พุรอ นมากทีส่ ดุ เรียกไดวา เปนพระเอกตัวจริงของ จังหวัดออนเซ็น นอกจากนี้ ตัง้ แตป 2015 เปนตนมา ไดมกี าร พัฒนาสถานทีท่ อ งเทีย่ วรอบๆ บริเวณหนาสถานีโออิตะ เพือ่ ใหคนทีม่ าเยือนสัมผัสไดถงึ ความเปนโออิตะมากขึน้ ดังนัน้ ถา มา จ.โออิตะ แลวไมเริม่ จากทีน่ ี่ ตองบอกวามาไมถงึ ! ุโระ (อาบนาํ้ รอน) ! วันที่ 26 ของทุกเดือนเปน วันโอฟ

โรงแรมหรือเรียวกังทุกที่ในเบปปุ เขาไดในราคา

260 เยน!

1

! แนะนํา

วออนเซ็น เส้นทางเที่ย

Jigoku Mushi 60 kobo Kannawa นาที

Beppu Station

เดิน 5 นาที

Beppu Eki 30 นาที Ichiba เดิน 10 นาที

Takegawara 60 นาที Onsen

บัส 20 นาที

30 Umi Jigoku นาที เดิน 10 นาที

3-1

Kamado Jigoku

60 นาที

info

30 นาที

เดิน 10 นาที

Myoban Yu 60 นาที No Sato บัส 20 นาที

Beppu Station (พักทีเ่ บปปุ)

2

บัส 20 นาที

Beppu Ropeway

90 นาที

Yufuin

info

8

สั มผัสออนเซ็นที่มีประวัติ ยาวนานถึง 77 ปี !

竹瓦温泉

TAKEGAWARA ONSEN

MAP-2

6:30 น. - 22:30 น. (ออนเซ็นทราย 8:00 น. -21:30 น.) อาบนํ้าอยางเดียว 100 เยน / ออนเซ็นอบทราย 1,030 เยน (พุธที่สามของเดือนเปนวันหยุด)

อด สีนํ้า "Chi no ike jigoku" บ‹อสีเลื นนรก! แดงเดือดนั้นราวกับสีเลือดใ

K!

CHEC

ไมใชแคนรกนะคะ แตยังชวย เสริมความงามอีกดวย มาทําสวยกัน♪

ทัวรบ ้ง 8 ์ อนรกทั ่

地獄めぐり

JIGOKU MEGURI

MAP-3

เบปปุมที างออกของออนเซ็น ทีต่ รงทางออก เรียกวา jigoku(นรก) ในเสนทางทัวรบอ นรกนัน้ ทุกๆ บอจะ มีอณ ุ หภูมมิ ากกวา 100 องศาเซลเซียส ซึง่ คนทีม่ าเยือนดูไดอยางเดียว (อาบไมได) ไมวา Umi Jigoku, Yama Jigoku, Kamado Jigoku, Oniyama Jigoku และอืน่ ๆ รวมทัง้ หมด 8 บอ โดยนํา้ ออนเซ็นในแตละ บอมีสสี นั ตางกัน ทัง้ แดง ฟา ขาว ลวนเปนสีสนั ทีแ่ ปลกตา บอตางๆ มีระยะอยูไ มไกลกันมาก สามารถ เดินเทีย่ วชมไดทงั้ หมด info

เวลาเปดปดและวันหยุดขึ้นอยูกับรานแตละราน

เปนออนเซ็นทีแ่ มแตคนทองถิน่ เองก็ไปกันบอย แนะนําออนเซ็น อบทราย ทีเ่ ขาไปนอนบนทรายรอนแลวจะมีคนมากลบทรายให ผานไป 10-15 นาทีเหงือ่ แตก! เรียกวาเอาทัง้ เหงือ่ และของเสียใน รางกายมาทิง้ ไวทน่ี ี่

บัส 30 นาที

ด "Umi Jigoku" บ‹อทะเลเดือ าม ดง ง  สีฟ‡าโคบอลต

3

BEPPU EKI ICHIBA MAP-1

ไมไดรอ นเหมือนทีจ่ นิ ตนาการ ไว เปนความรูส กึ รอนมาจาก ภายใน รีแลกซเหมือนกับ เวลานวดไทย และตกใจมาก ทีห่ ลังจากอบแลว ทําไมผิว นุม ลืน่ จังเลย

บัส 20 นาที

べっぷ駅市場

อยูใ ตสถานีเจอารเบปปุ ตลาดแหงนีม้ รี า นคามากมาย ทีค่ กึ คักไปดวยคนทองถิน่ มีขายตัง้ แตคร็อกเก ขาว หอสาหราย และของทานเลนอืน่ ๆทีค่ นญีป่ นุ ทานกัน มาตัง้ แตอดีต

เดิน 10 นาที

เดิน 20 นาที Kannawa Bus Station Myoban Bus Station

เดิน 15 นาที Beppu Station Kannawa Bus Station

3-1

Kannawa Mushiyu

พบกับรสชาติที่คุณแม่ทําได้ที่นี่ ตลาดที่สถานี เบปปุ

8:00 น. - 17:00 น. (ไมมีวันหยุด) มีตั๋วที่สามารถเชาชมไดทั้ง 8 บอ ราคา 2,100 เยน (มีอายุ 2 วัน) หรือซื้อแยก บอละ 400 เยน Thailand

ที่ Kamado Jigoku จะมีออนเซ็น ที่เปนไอนํ้าอบผิวโดยเฉพาะ ซึ่งในไอนํ้าจะมีมอยสเจอร นอกจากนีย้ งั มีจดุ ทีแ่ ชขา เทา มือ และยังมีออนเซ็นสําหรับดืม่ ได อีกดวย เรียกวา 極楽 (gokuraku) ทีแ่ ปลวา 'สวรรค'


4 ี่มีไอนํ้า นําเซ็ทอาหารลงนึ่งในที่อบท Œเลย พวยพุ‹ง จากนั้นตั้งเวลาได

จะกินขาว… ้ ต้องที่นี่เลย!

地獄蒸し工房 鉄輪

MAP-4

JIGOKUMUSHI KOBO KANNAWA

เลือกเมนูที่ชอบและนึ่งดวยตัวเองไดเลย! ฟกทอง ขาวโพด บลอคโคลี่ เซ็ทผัก หรือจะเซ็ทซีฟูดอยาง กุง ปู หอยเชลล โดยนึง่ ใชการอบไอนํา้ ออนเซ็น ไดรสเค็มจากไอนํา้ ออนเซ็น และรสหวานของซีฟดู สด

ที่รŒานนี้มีเตาอบ ที่ทําจากไมŒวางเรียงราย ไอนํ้าคลุŒงไปทั่ว

info

9:00 น. - 21:00 น. (L.O. 20:00 น.) ราคาเชาเตาไมอบไอนํ้า 510 เยน (30 นาที) *โดยอบกีน่ าทีนนั้ ขึน้ อยูก บั เมนู *L.O. = Last Order

5

鉄輪むし湯

KANNAWA MUSHIYU

MAP-5

ทีน่ มี่ หี อ งอบไอนํา้ เปนหองหิน พืน้ ทีป่ ระมาณ 13 ตร.ม. ภายในหองมี หญาสมุนไพรทีเ่ ปนเสมือนเปนยาอบ ทําใหไอนํา้ ทีน่ มี่ กี ลิน่ ของหญาให ความรูส กึ ผอนคลายทัง้ กายและใจ info

K!

CHEC

ชิลงายๆ แค...แชเทา ถาอยากแชเทาฟรีๆ ตองที่เบปปุ เทานั้น เรียกวาเหนื่อยเมื่อไหรก็แวะ มารีแลกซไดเมื่อนั้น

ออนเซ็นแห่งนี้ ถ้าผานก็ …แวะมา ่

6:30 น. - 20:00 น. (L.O.19:30 น.)

510 เยน

พุดดิ้งที่อบโดยไอนํ้าออนเซ็น

6

สถานที่ต้นกําเนิ ดสารสกัด จากออนเซ็น

MAP-6 MYOBAN YU NO SATO

明礬湯の里

Warabukiyane ลักษณะคลายกระทอม เปนที่ ผลิต Yunohana (สวนประกอบทีส่ กัดจากออนเซ็น าก งจ ธรรมชาติ) มีลักษณะเปนผง นิยมนํามาใสอา ง อา า ํ งส อ ่ ื เคร ะ นํา้ รอนอาบ มีทงั้ ทีข่ ายเปนของฝาก หรืออยาก าะจ เหม น ็ นเซ ออ ด กั สารส ลองใชกอ น ก็ลองแชออนเซ็นทีน่ ไี่ ดอกี ดวย ซื้อเปšนของฝาก info

แฟชั่น Zakka คาเฟ รานอาหาร ฯลฯ กวา 200 ราน

8

มายืดเส้นยืดสายกัน

高崎山自然動物園 TAKASAKIYAMA SHIZEN DOBUTSUEN

เปดตั้งแตป 1953 มีลิงมากกวา 1,500 ตัว และสามารถ มองเห็นลิงไดในระยะใกล อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑสัตวนํ้าอยู ไมใกลไมไกล เปนจุดที่สนุกสนานไดทั้งครอบครัว info

จากสถานีเบปปุ ไปทางสถานีโออิตะ ประมาณ 15 นาที 8:00 น. - 17:00 น. (ซื้อบัตรไดถึงเวลา 16:30 น.) ตั้งแตนักเรียนมัธยมปลายขึ้นไป 510 เยน / เด็ก 250 เยน (คา เขาฟรีสําหรับวัยกอนอนุบาล)

อางอาบนํ้าเปด 10:00 น. - 21:00 น. / รานคา 8:00 น. - 18:00 น. แชออนเซ็น 600 เยน (จองออนเซ็นสวนตัว เริ่มตนที่ 2,000 เยน)

วิวสวยยย! อากาศดี สบายจังเลย

7

ทีส ่ ุดของตะวันตกในญีป ่ ่น ุ

別府ロープウェイ

BEPPU ROPEWAY

MAP-7

กระเชากอนโดลาจุคนไดถึง 101 คน ที่พาไตระดับความสูงถึง 1,300 เมตร ซึ่ง เปนจุดที่ชื่นชมเมืองโออิตะไดทั้งเมือง พรอมเพลิดเพลินกับสีสันของธรรมชาติที่ เปลี่ยนไปตามฤดูกาล info

9:00 น.– 17:00 น. ประถมราคาครึ่งเดียว)

ไปกลับ : 1,600 เยน / รอบเดียว 1,000 เยน (เด็กตํ่ากวา

BEPPU OITA


ไปด้วย Tourist Bus! ทริปยอ ้ นเวลา เชือ่ กันวาที่ Kunisaki Hanto มีเทพเจาทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิม์ ากทีส่ ดุ องคหนึง่ สถิตยอยู ตัง้ แตอดีตกาล และเปนสถานทีส่ าํ คัญทางประวัตศิ าสตร ดวยทําเลทีต่ งั้ อยูต ดิ กับ ทัง้ ทะเลและปาเขา ทําใหทแี่ หงนีส้ มบูรณพรอมดวยความงดงามทางธรรมชาติ เพียงแตวา วิธกี ารไปคอนขางซับซอนสําหรับนักทองเทีย่ วชาวตางชาติ เราจึงอยาก จะแนะนําใหใชรถบัสทองเทีย่ ว ซึง่ จะชวยลดความสับสนในการเดินทาง และสถานที่ อีก 4 แหงทีต่ อ งไปเยือน

ไมวามองไปทางไหนก็ลอมรอบ ไปดวยธรรมชาติสีเขียว และบรรยากาศที่เต็มไปดวยความ ศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจา นอกจากนี้ ขางนอกศาลเจายังมีรานขาย ของฝากที่นาสนใจ สิ่งที่หามพลาด คือ เซ็ทมันจูและเซ็ทชาเขียว กินคูกัน ฟนสุดๆ ♪

Tourist bus

มีให้บริการที่สถานี JR Oita และสถานี JR Usa

9:15

ออกเดินทาง

Beppu Station ↓

❸Kumano Magaibutsu

Usa Jingu

Zaizenbochi

Fukiji

Futagoji

Makiodo

Beppu Station

↓ ↓

17:05

กลับถึงที่หมาย

3

info

ทัวร์ทั้งหมด 8 ชม. ผู้ใหญ่ตั้งแต่ 5,050เยน ขึ้นไป / เด็ก 2,650 เยน ※ มีของที่ระลึกสําหรับ ผู้ที่จองล่วงหน้า ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยคําว่า "Oitakotsu 1 day sightseeing Bus"

เก่าที่ สุด ใหญ่ที่ สุด

熊野磨崖仏

KUMANO MAGAIBUTSU

8:30 น. - 17:00 น. (ฤดูหนาวเปดถึง 16:30 น.)

คาเขา 200 เยน

CHECK!

ฤดูทเี่ หมาะกับการชมดอกวิสทีเรีย ปลายเมษายน - กลางพฤษภาคม 千財農園

ตนไมเพื่อรับพลัง

info

จากสถานี Usa เดินทางตอดวยรถ 25 นาที 8:00 น. - 18:00 น. คาเขาฟรี

Thailand Thailand

5:30 น. - 21:00 น. (ฤดูหนาวเปดตั้งแต 6:00 น.)

วิธีเคารพเทพเจาที่ Usa Jingu คือ กมหัว 2 ครั้ง ตบมือ 4 ครั้ง กมหัวอีก 1 ครั้ง แลวอธิษฐาน

2

มีทั้งคําทํานายทั่วไปมรักได้ ควา และด้านความรัก ดวง แบบดีที่สุด ดีใจจัง!!!

สิง่ ปลูกสรางด เก วชู ้ วยไม ้ ้ าแก ่ ของคิ ่

富貴寺

FUKIJI

สิ่งปลูกสรางดวยไมที่เกาแกที่สุดในคิวชู ถือเปน สมบัติของชาติ ในฤดูใบไมผลิจะไดเห็นสีเขียวออน ของใบไม และไดเห็นดอกอิโจสีเหลืองในฤดูใบไมรว ง ความสวยงามทางทัศนียภาพ ณ ที่แหงนี้ จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล info

8:30 น. - 16:30 น. คาเขา 200 เยน(เด็ก ประถมและมัธยมตน 100 เยน)

รานคาราอาเกะเซมมงเท็นแหงแรกที่ USA คาราอาเกะที่นี่ดังขนาดที่

ดอกวิสทีเรียสีขาว ชมพู มวง เรียงรายกวา 240 ตน บนพืน้ ที่ 8,000 ตร.ม. ราวกับผามานลายตนไม หลากสีอนั งดงามทีป่ กคลุมไปทัว่ ทัง้ บริเวณ

10

USA JINGU

ภายในศาลเจาสามารถไปหยิบ มิคจุ หิ รือกระดาษทํานายดวง ชะตาของญีป่ นุ ได

SENZAI NOUEN

info

宇佐神宮

นอกจาก ศาลเจากลาง ทีก่ อ สรางดวยโทริอขิ ดั มันเงาสีแดง แลว ยังมีศาลเจายอยอีก 26 หลัง บนพืน้ ที่ 430,000 ตร.ม. เชือ่ กันวาทีแ่ หงนีเ้ ปน Power Spot ทีแ่ รงทีส่ ดุ ของโออิตะ ขางในศาลเจามี Meoto Ishi หรือหินกอน ใหญรปู สามเหลีย่ ม 2 กอนทีเ่ ชือ่ กันวาหากคูร กั ขึน้ ไป ยืนบนหินคนละกอนแลวจับมือกัน จะชวยใหมคี วามสุข ในชีวติ คูต ลอดไป แตถา เปนคนโสด ใหขนึ้ ไปยืนบนหิน ตนไมอายุ 800 กวาป แนะนําใหสัมผัสที่ แลวเหยียบหินดวยขาอีกขาง ก็จะเจอคูแ ทในเร็ววัน

ก อ นเข  า ไปใ นศ าลเจ า ต อ งล า งมื อ และ บ ว น ป า ก เ พื่ อ ชํ า ร ะ ล  า ง ร า งกา ยแ ละจิ ต ใจใ ห ่ สะอาดกอนเขาสูพื้นที ศักดิ์สิทธิ์

มีความเชือ่ วายักษมาสลักหินเปนหนาพระพุทธเจาทีห่ บุ เขาแหงนีภ้ ายใน 1 คืน โดยใชเวลาเดินขึน้ บันได 15 นาที ก็จะเจอหินทีส่ ลักหนา พระพุทธเจา 2 รูป ทีต่ อ นรับการมาถึงของผูม าเยือนอยางออนโยน *Magaibutsu มีความหมายวา รูปแกะสลักพระพุทธเจาบนหิน info

1

เที่ยวไปกับเสนทางประวัติศาสตร (รถใหบริการทุกวัน)

เที่ยวสบายๆ ด้วย

พูดถึง Power spot หรือแหล่งพลั ง แหงความศั กดิส ์ ิทธิ์ ของโออิตะ ทีน ่ ี่เลย! ่

เมนูนี้คนไทยต้องชอบ !

คนของที่นี่เอาไปทําเปน หนัง ตั้งแตวิธีการทําไก และซอสทาเระที่เปน เอกลักษณ รานนี้ชื่อวา "来々軒" (ไรไรเค็ง) ที่ดัง ไกลไปเปดสาขาที่อเมริกา อีกดวย

*เซมมงเท็นหมายถึงรานที่เชี่ยวชาญดานใดดานหนึ่งเปนพิเศษ

KUNISAKI USA


1

和楽庵

WARAKU AN

มีกิโมโนใหเลือกมากกวา 150 แบบ และมีโอบิ ใหเลือกมากกวา 80 แบบ ไมตองกังวลวาจะใส ไมได เพราะที่นี่มีบริการใสกิโมโนให! อีกทั้งมี รมญี่ปุน เครื่องประดับผมใหเชา และที่สําคัญ ยังมีเซ็ทกิโมโนคูรักอีกดวย info

2

10:00 น. - 16:00 น. (รีเซปชั่นเปดถึง 14:00 น.) คาเชาราคาตั้งแต 2,400 เยนเปนตนไป)

3

รืน ่ รมย์ไปกับการ "เด็ดแล้วกินเลย"

住吉浜リゾートパーク

SUMIYOSHIHAMA RESORT PARK

info

จากสถานี JR รีสอรทกวางขวางริมแมนาํ้ ไมวา เด็กหรือผูใ หญกส็ นุกกับ Kitsuki โดยรถ 20 นาที กิจกรรมของทีน่ ไี่ ด

※นอกจากนี้ยังมีบารบีคิวและ ออนเซ็นในนี้อีกดวย

浜いちご園 HAMA ICHIGOEN

แลนด์มาร์คของ Kitsuki

สวนสตรอวเบอรรีแหงนี้ มีผลสตรอวเบอรรีกลมโตให เราเด็ดจากตนดวยตัวเอง และกินบุฟเฟตสตรอว เบอรรีไดไมอั้น 40 นาที โดยสตรอวเบอรรีทั้งหมด เปนออแกนิค ทานไดสบายใจหายหวงเรื่องสารพิษ แตนาเสียดายที่สวนแหงนี้เปดใหเขาแคเดือน มกราคมถึงพฤษภาคม เทานั้น

杵築城

KITSUKI JYO

ปราสาทที่เปนแลนดมารคของเมือง ทําหนาที่ ปกปองเมืองมาตั้งแตป 1394 ปจจุบันโดยรอบ ปราสาทเปดเปนสวนสาธารณะ ปรับเปนพื้นที่ พักผอนหยอนใจของคนทองถิ่น info

KITSUKI

ก่อนจะเดิ นเที่ ยว!

info

9:00 น. - 17:00 น. (เขาไดถึง 16:30 น.) คาเขา 300 เยน (นักเรียนประถมและมัธยมตน 150 เยน)

10:00 น. - 16:00 น. ผู ใหญราคาตั้งแต 1,000 เยน ขึ้นไป / นักเรียนประถมตั้งแต 700 เยนขึ้นไป/เด็กตํ่ากวานี้ 500 เยนขึ้นไป ※ราคาเปลี่ยนไปตามฤดูกาล

牡蠣小屋 KAKI GOYA

แวะพัก!

หอยนางรมขนาดยักษทไี่ มคอ ยเห็นนักในเมืองไทย! วินาทีทเี่ ขาปากรูส กึ รสหอยนางรมครีมมีแ่ ผซา นไป ทัว่ ทัง้ ปาก หามพลาดเมนูขา วหนาหอยนางรมทีอ่ บ ในเตาแบบญีป่ นุ อยากลองเมนูหอยนางรมทีน่ ี่ มาไดตงั้ แตปลายเดือนพฤศจิกายน-ปลายเดือน กุมภาพันธ

ประสบการณ การชงชา

ขนมญีป่ นุ และชาเขียว ถือวาเปนสุด ยอดสวนผสมทีล่ งตัวมายาวนานของ คนญีป่ นุ ซึง่ ใน KITSUKI มีทสี่ ามารถ ดืม่ ดํา่ การดืม่ ชาแบบนีไ้ ดมากมาย

4

ทีสุ่ ดของดอกกุหลาบโลกหลา้

本田バラ香園

HONDA BARA KOEN

ปกติกลิ่นดอกกุหลาบจะเปนกลิ่นออนๆ แตที่นี่ มีการวิจัยพันธุกุหลาบจนทําใหกุหลาบมีกลิ่น หอมรุนแรง โดยใชวิธีผสมขามพันธุกุหลาบ ทําใหไดกุหลาบพันธุใหมๆ ที่หาไมไดจากที่ไหน จากนั้นนํากุหลาบมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ แปลกใหมอยางแยมกุหลาบ ไอศกรีมกุหลาบ และชากุหลาบ ที่แคไดยิน ก็อยากลองชิมแลว info

10:00 น. - 16:00 น. คาเขา 1,000เยน (วัน หยุดไมแนนอน)

info

5

11:00 น. - 16:00 น. (L.O.15:00 น.) 1 เซ็ทราคาตั้งแต 1,290 เยน

รวมมิตรซานริโอ้!

ハーモニーランド HARMONYLAND

เมืองแหงนี้จะทําใหความฝนของแฟนซานริโอเปนจริง เพราะคุณสามารถสัมผัสคิตตี้ มายเมโลดี้ ปอมปอมปูรนิ และคาแรคเตอรสุดนารักของซานริโอไดตัวเปนๆ อีก ทั้งยังมีพาเหรดจากเหลาตัวการตูนซานริโอทุกวัน มี การประดับไฟยามคํ่าคืน (ไมทุกคืน) และของฝากที่เปน คาแรคเตอรตัวการตูนซานริโออีกมากมาย info

ขึ้นรถบัสหนาสถานี JR Kitsuki หรือหนาสถานีJR Hiji โดยรถบัสที่จะไป "Harmonyland'' ขาไป 20 นาที 10:00 น. - 17:00 น. ※(ชวงที่มีการประดับไฟเปดถึง 20:00 น.) เช็คตารางโชว พาเหรดตางๆไดที่เว็บไซต คาเขา2,900 เยน

เส้ นทางแน

ะนํ า

ี่ ว ั เทย ั เชา่ รถขบ สําหรบ

Beppu Station 40 นาที

❶ Kitsuki

60 นาที

❹ Hondabara

Koen

Warakuan

❷ Kitsuki

40 นาที

Jyo 30 นาที

Harmonyland 30 นาที

❸ Sumiyoshihama

Resort Park

รถไฟคิตตี้ GO! มีความสุขมากเลย เพราะเปนครั้ง แรกที่ ไ ด ใ ส กิ โ มโน! ใส แ ล ว รู  สึ ก หลั ง ต อ งตั้ ง ตรง และแน น ไปหมด ทั้งตัว 555 ผูหญิงญี่ ปุ  น สมั ยก อน สุ โ ก ย จริ ง ๆ แล ว ก็ ห อยนางรมที่ SUMIYOSHIHAMA RESORT PARK อรอยที่สุด ไมมีใครเกินจริงๆ!

เที่ยวเรื่อยๆ (ทัวร์ไปรอบๆ) กับกิโมโน

Castle Town และยา่ น Kitsuki

Beppu Station

มคํ่าคืนสวฝ˜ยน ไฟประดับยานแ ห‹งความ แด น ดิ ราวกับ

ครัง้ นีเ้ ราใส่กโิ มโนให้เข้ากับบรรยากาศเมืองเก่าแก่ยา่ นปราสาท ซึง่ คิดว่าคนต่างชาติตอ้ งชอบ มากแน่ๆ เนือ่ งจากค่าเช่ากิโมโนถูกมาก (ราคานีใ้ นเกียวโตหาใส่ไม่ได้) การใส่กโิ มโนเดินไปรอบๆ เมื อ งเก่ า บ้ านเรื อ นเก่ าแก่ ข องญี ่ ป ุ ่ นตลอดสองข้ างทาง และทางเดิน หิน แบบญี่ป ุ่น ทําให้สมั ผัสได้ถงึ บรรยากาศของญีป่ นุ่ แท้ๆ จะเดินเล่นหรือขับรถเพือ่ ลองทํากิจกรรมข้างต้น บอกเลยว่า น่าสนใจไม่ใช่นอ้ ย♪ Thailand

11


สัมผัสธรรมชาติ บนที่ราบสู ง Kokonoe และยาน ่ Taketa ณ ความสูง 700-1,000 เมตร อากาศที่บริสุทธิ์และทัศนียภาพกวางสุด ลูกหูลูกตาเปนสิ่งที่หาไม ไดเมื่อคุณอยูภาคพื้นดิน และเมื่ออยูบนความ สูงระดับนี้ คุณจะรูสึกเหมือนจิตใจถูกปลดปลอยเปนอิสระ Let's Go ! Kokonoe และยาน Taketa ที่ราบสูง Kuju นี้ เราขับรถที่เชามา ไตขึ้นไป ลมเย็นๆ ที่ปะทะหนา ตนไมและธรรมชาติมหาศาลที่อยู รอบตัว ทําใหรส ู กึ ถึงความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันกับธรรมชาติ

เส้ นทางแ

นะนํ า

1

Rental Car สาํ หรบั Beppu Station 60 นาที

❹ Resonate Club

❶ Kokonoe Yume

Kuju (พักทีน่ )่ี

Otsurihashi

20 นาที 50 นาที

❷ Kuju Hana

Koen

九重“夢”大吊橋

KOKONOE YUME OTSURIHASHI

สะพานคนเดินที่สูงที่สุดในญี่ปุน ยาว 390 เมตร สูง 173 เมตร เมื่อมองวิวรอบตัวแบบ 360 องศา จะเห็นหุบเหว นํ้าตก ฯลฯ จนรูสึกทึ่งในความยิ่งใหญของธรรมชาติ แนะนําใหเที่ยว ปลายเดือนตุลาคม-กลางเดือนพฤศจิกายน เพราะเปนชวงที่ดอกไมแดงจะงดงามเกินบรรยาย info

Ramune Onsenkan

ความสู ง 777 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ราวกับเดินอยู ่บนท้องฟ้า

8:30 น. -17:00 น. (เดือน ก.ค.-ต.ค.เปดถึง 18:00 น.) คาเขา 500 เยน (เด็กประถม200 เยน / ตํา่ กวาเด็กประถมเขาฟรี)

30 นาที 20 นาที

Harajiri No Taki

❸ Kuju Paru Club

2

60 นาที

Oita

10 นาที

K! Kokonoe เบอรเกอร ์ ์ ในฝัน

CHEC

ใชสว นประกอบจากทองถิน่ ทําเบอรเกอร เชน เนื้อ ผัก ฯลฯ ที่ปลูกและเก็บเกี่ยว ในทองถิ่น จนไดเปนเบอรเกอรออริจินอลที่ อรอยไมเหมือนใคร รานอยูตรงทางเขาของ สะพาน Otsuribashi รู ้ สึ กถึงสี สัน 4 ฤดูกาล

くじゅう花公園

KUJU HANA KOEN

สวนดอกไมบนพืน้ ที่ 220,000 ตร.ม. ฤดูใบไมผลิประดับ ประดาดวยดอกทิวลิปและดอกปอปป ฤดูรอ นเปนชวงทีด่ อก ลาเวนเดอรและดอกทานตะวันแยมบาน ฤดูใบไมรว งเปนชวง เวลาของดอกคอสมอส 1,000,000 ตน สีสนั ของดอกไม เปลีย่ นตามฤดูกาล เปนความงดงามของธรรมชาติโดยแท

20 นาที

Beppu Station

info

8:30 น. -17:30 น. คาเขา 1,300 เยน

※เวลาเปดปดขึ้นอยูกับฤดูกาล

ท ํ า ไ ส ้ ก ร อ ก ค ร ั ้ ง แร ก � � � �

อิ่มหนํากับบารบีคิวเนื้อ บุงโคกิว เนื้อชั้นดีของญี่ปุน

3

เต็ มอิ่ มกับกิจกรรม

久住パルクラブ KUJU PARU CLUB

มีกิจกรรมตั้งแตเก็บสตรอวเบอรรี่ แชออนเซ็นสวนตัว ทํา พิซซา และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกเพียบ และเรายังไดลองทํา ไสกรอกเนื้อชุมฉํ่า ที่จะมาแนะนํากันดวย info 12

9:00 น. - 17:00 น. (ทําไสกรอกตัง้ แต 10:00น. - 15:00 น.) 2ชัว่ โมง 1,620 เยน (คนละ 300 กรัม) Thailand

1 นําเนือ้ ผสมกับ เครือ่ งปรุง

finish! ต้ม 40 นาที เป็นอันเเรียบร้อย!

2 นําขอ 1 ทีไ่ ดไปยัดใส ในหนังของไสแกะ

3 หมุนแบงเปนขนาดทีต่ อ งการ ตอนแรกกังวลวาจะทําออกมาสําเร็จมั้ย แตสตาฟก็ใหคําแนะนําอยางดี จนสนุก และรูตัวอีกที อาว... นี่เราทํา ออกมาไดแลว แถมดีอีกดวย! ไสกรอกที่ทําดวยฝมือตัวเอง นี่เจงฝุดๆ ไปเลย!


4

ของขวัญคือดาวบนท้องฟ้า

レゾネイトクラブくじゅう RESONATE CLUB KUJU

รีสอรททามกลางธรรมชาติที่โอบลอมดวยดาวบนทองฟา สีเขียวของ ตนหญา ดอกไม อาหาร ออนเซ็น ในคิวชูจะหาที่ดูดาวพราวพราง บนทองฟาเชนที่นี่แทบไมมี นี่จึงเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อยาก สัมผัสดาวมหาศาลในระยะใกล จนรูสึกเหมือนความาไดไมยาก แตก็ เอื้อมไมถึง! ※มีรสบัสรับสงจากสถานี JR Yufuin ถึงรีสอรท info

เปด 2 รอบคือ 20:30 น. และ 21:10 น.

5

ทางไหนก็เห็นสีเขียว บนที่ราบสูง Kuju มองไป ี้มากๆ และฟ้าใสสุดลูกหูลูกตา รู้สึกคิโมจ

ผู ใหญ 600เยน / เด็ก300เยน

โซดาออนเซ็ น

6

ラムネ温泉館 RAMUNE ONSENKAN

พอหยอนขาไปเทานั้น ก็สัมผัสไดถึงความซาและฟองของโซดาที่ กําลังเตนระบําเปนฟองยุบยับ สมกับที่เปน Ramune Onsen (โซดา ออนเซ็น) ซึ่งสวนประกอบของโซดาออนเซ็นนั้นชวยใหหายเหนื่อย ประสาทสัมผัสผอนคลาย ชวยแกปญหาโรคมือเทาเย็น และคนที่ เครียดสะสมจนเสนตึง อีกทั้งในโซดาออนเซ็นยังมีสวนผสมของแร ธาตุที่ดีตอผิวอีกดวย info

10:00 น. - 22:00 น. คาเขา 500 เยน (ตํ่ากวาเด็กประถม 200 เยน / ตํ่ากวา 3 ขวบฟรี) ※ออนเซ็นสวนตัว 1 ชม. 2000 เยน

น้ าตกข้างๆ ผืนนาเขียวขจี

原尻の滝

HARAJIRI NO TAKI

นํ้าตก กวาง 120 ม. สูง 20 ม. แหงนี้กอกําเนิดเมื่อ 90,000 ปที่แลว ในชวงที่ภูเขาไฟอาโสะระเบิด ปรากฎการณนี้คนญี่ปุนถือวาแปลกมาก เพราะปกติ นํ้าตกจะอยูบนเขา แตนํ้าตกแหงนี้กลับอยูในผืนนา แถมขางๆ นํ้าตกมีถนนใหเดินเลนดวยนะ info

ครอบครัว

ับ หน้าจะมาก \ ครั้ง

ค่าเข้าฟรี

CK!

CHE

เมษายนของทุกปี มี เทศกาลทิวลิป !

อยูข า งๆ กับนํา้ ตก Harajiri No Taki เมษายนของทุกป จะเต็มไปดวยดอกทิปลิป ทั้งสีแดง เหลือง ขาว มวง ทีม่ สี สี นั สดใส จนแมแตคน ทองถิ่นเองก็ตื่นเตนและ มาเที่ยวชมกันมากมาย

KOKONOE TAKETA ใกล้ชิดกับสั ตว์ป่าในระยะ 10 เซนติเมตร!!!

แอฟฟริกันซาฟารีในคิวชู 九州自然動物公園 アフリカンサファリ KYUSHU SHIZEN DOBUTSU KOEN AFRICAN SAFARI

ตั้งอยูบนพื้นที่กวางที่ลอมรอบดวยภูเขา มีสัตวประมาณ 70 ชนิด รวมทั้ง สิ้น 1,400 ตัว เสนหของที่นี่คือการไดสัมผัสเหลาสัตวปาอยางใกลชิด ทั้ง แรดเดินเฉื่อยๆ สิงโต หมี เสื้อชีตาร สัตวกินหญา จิงโจ ที่ถูกแบงโซนตามประเภท มีรถ สบายๆ บนผืนหญา Jungle bus ที่จะพาเราชมสัตวปารอบๆ (ขับรถสวนตัวก็ไดเชนกัน) ตอนที่ นั่ง Jungle bus สามารถใหอาหารสัตวและสัมผัสสัตว (บางประเภท) จาก ในรถได และมีไนทซาฟารีใหสัมผัสชีวิตสัตวปาในตอนกลางคืนอีกดวย info

จากJR Beppu นั่งรถบัส Kamenoi มาที่ Safari 50 นาที 9:00 น. - 17:00 น. (เดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ 10:00 น. -16:00 น. ) คาเขา 2,500 เยน / Jungle Bus 1,100 เยน (ตํ่ากวามัธยมตน 900 เยน)

ว์จากในรถ

ให้อาหารสัต

สิงโตราชาแหงสัตวและเสือ มาแลวจะไดเห็นสัตวทั้งสองกินอาหารดวยนะ

ตอนนั่งรถ Jungle bus เจอสัตวเยอะมากกก ตื่นเตนคะ!

ลิ้นของยีราฟยาวกวาที่คิด!

ลิน้ ของยีราฟแลบยาววววมากินอาหารทีเ่ รา ยามสิงโตกินอาหาร มันจะทําตาปริบๆ ใหจาก jungle bus พรอมกับงั่ม! Thailand

13


MAP & ACCESS

เท‹านี้ก็ทําใหŒคุณไดŒรูŒวิธีการเดินทางทั่วทั้งโออิตะกันแลŒว! เช็คขŒอมูลล‹วงหนŒาไดŒเลย !

ก‹อนอื่นก็

นั่งเครือ่ งบิน 5 ชม. จากกรงุ เทพฯ ไปสนามบินฟุกุโอกะ กันเลย !

*เวลาเดินทาง (ในวงกลมสีสมŒ ) แสดงเวลารวมเดินทางเร็วทีส่ ดุ เท‹า ทีจ่ ะเปšนไปไดŒ

KYUSHU

Let's Go

to OITA !!

熊本

Kumamoto

TRANSPORTATION INFORMATION

東京 Tokyo

新大阪 Shin-Osaka

小倉 Kokura

大分 Oita

6h 26 m

JR Tokaido&Sanyo Shinkansen / JR Sonic Express

  14

博多 Hakata

小倉 Kokura

大分 Oita

2h 20 m

JR sonic Express 博多 Hakata

由布院 Yufuin

宮崎 Miyazaki

3h 7m

JR Nichirin Express

大分 Oita

熊本 Kumamoto

2h 54 m

JR Kyushuoudan Express 大分 Oita

JR yufuin no mori Express Thailand

大分 Oita

3h 12 m

東京 Tokyo

Narita Airport Haneda Airport

大分 Oita

Oita Airport

1h 35 m

ติดตามรายละเอียด ขอมูลการทองเที่ยว จังหวัดโออิตะเพิ่มเติม ไปที่! (มีภาษาอังกฤษ)

www.visit-oita.jp


à´Ô¹·Ò§ÊдǡʺÒ´ŒÇ JR Northern Kyushu Pass♪ หากมีโอกาสมาเทีย่ วแถบคิวชูทงั้ ที เชือ่ วาทุกคนก็คงอยากจะสนุกสนานดวยการ ไปเยือนสถานทีท่ มี่ ชี อื่ เสียงของแตละจังหวัด และถามี JR Northern Kyushu Pass แลวละก็แนนอนวาใชไปฟุกโุ อกะ ออนเซ็นอันโดงดังทีโ่ ออิตะ เบปปุและยูฟอุ นิ เฮาสเทนบอชทีน่ างาซากิไดอยางแนนอน และถึงแมจะมาญีป่ นุ ครัง้ แรกก็วางใจ ไดกบั ความสะดวกในการเดินทางโดยไมตอ งคํานึงหรือเปนกังวลเรือ่ งคาโดยสาร ตั๋วที่เดินทางไดในแถบคิวชูตอนเหนือ

ชิโมโนเซกิ โมจิโกะ โคกุระ ฮากาตะ ยุฟุอิน เบปปุ คุมาโมโตŒ อะโซะ ซากะ นากาซากิ เฮาสเทนบอช ซาเซโบะ (เสŒนทางรถไฟชินคันเซ็นทีส่ ามารถโดยสาร ไดŒคือ ฮากาตะ – คุมาโมโตŒ )

ตั๋วที่เดินทางไดทั้งเกาะคิวชู

Tobatagion/ KITAKYUSHU

3 วัน

8,500 เยน

5 วัน

10,000 เยน

3 วัน

15,000 เยน

5 วัน

18,000 เยน

Yatai/HAKATA

*ราคาตั๋ วสํ า หรั บ เด็ ก (6-11ป ) คิ ดเป นครึ่ ง หนึ่ ง ของราคาตั๋ ว ผู  ใ หญ เด็กอายุตํ่ากวาไมตองเสียคาโดยสาร

นอกเหนือจากสถานที่ในแถบคิวชูตอนเหนือที่ ระบุไวŒดาŒ นบนแลŒว ยังสามารถเดินทางไปยัง มิซมุ ิ ฮิโตโยชิ โยชิมตั สึ คาโกชิมะจูโอ คิรชิ มิ ะ อิบซุ กุ ิ มิยาซากิ และสนามบินมิยาซากิ ไดŒดวŒ ย (เสŒนทางรถไฟชินคันเซ็นทีส่ ามารถโดยสาร ไดŒคอื ฮากาตะ – คาโกชิมะจูโอ)

Gurabaen/NAGASAKI

Kumamoto castle/KUMAMOTO

Beppu Onsen /Oita

Sendan todoroki no taki Mt. Aso/KUMAMOTO

Information

นักทองเทีย่ วสามารถซือ้ บัตรแลกตัว๋ JR Kyushu Rail Pass ไดทตี่ วั แทน จําหนาย เชน JAL, ANA, JTB, HIS, JALPak เปนตน นักทองเทีย่ วจําเปน ตองนําบัตรแลกตัว๋ มาแลกตัว๋ จริงทีส่ ถานทีแ่ ลกตัว๋ ภายในญีป่ นุ แตถา หาก ไมไดซอื้ บัตรแลกตัว๋ มา ก็สามารถซือ้ ตัว๋ ไดในญีป่ นุ เชนเดียวกัน ดูขอ มูลรถไฟและเสนทางเดินทางไดที่ www.jrkyushu.co.jp/english/


温泉

16

Thailand


กลางคื น &กลางวัน ประสบการณมหัศจรรยทู-อิน-วัน

ที่ Huis Ten Bosch (เฮาสเทนบอช) ในคิวชู ประเทศญี่ปุ น

น้าํ ตกแหงแสง

Waterfall of Light เพิง่ เปดใหชมฤดูหนาวนีเ้ อง นํา้ ตกแสงอันพราง พรายนีเ้ ปนนํา้ ตกแสงทีส่ งู ทีส่ ดุ ในญีป่ นุ โดยสูงถึง 66 เมตร

บั นจ จ้ ม พ แ หงแสง

Bungee Jump of Light

3...2...1...โดดเลย! ดิง่ เวหาสูม หาสมุทรแหง สีสนั จากความสูง 20 เมตรบนฟา เพือ่ รับชม ทิวทัศนตระการตานาตืน่ ตาตืน่ ใจ!

อาณาจกรแหงแสง จุดรับชมไฟประดับอันดับหนึง่ ในญีป่ นุ ! อาณาจักรแหงแสงทําใหเฮาสเทนบอชเปนสวนสนุกทีม่ ี ไฟระยิบระยับตลอดชวงฤดูหนาวไปจนถึงฤดูใบไมผลิ อีเวนทนไี้ ดควารางวัลสุดยอดจุดชมวิวตอนกลางคืนแหง ชาติตดิ กันถึงสามปซอ น ดวยการประดับไฟมากทีส่ ดุ ใน โลกถึง 13 ลานดวง! ปนมี้ กี ารประดับไฟเพิม่ อีกในหลาย จุด นาลองหนีไปหาความโรแมนติกสมบูรณแบบหรือ หาความสนุกสนานในวันหยุดสําหรับครอบครัว ณ สวน สนุกแหงนีเ้ หมือนกันนะ? (จัดอีเวนทถงึ วันที่ 18 เม.ย.)

งานเต้นรําสวมหน้า กาก น้าํ พุ& คลองแหงแสง

Light & Fountain Canal ลองเรือไปตามคลองสีรงุ อันเปนจุดยอดนิยมในอาณาจักร แหงแสง เพือ่ รับชมแสงสี การแสดงบริเวณนํา้ พุ และฟง ดนตรี

Masquerade Party

สวมหนากากและเสือ้ คลุม(มีใหบริการ)แลวเขารวม งานเตนรําคํา่ คืนนีก้ นั เถอะ ลูกคาของโรงแรมจะได รับหนากากเปนของขวัญทีร่ ะลึกดวยนะ!

แกรนดพ าเหรดแหงแสง

Grand Parade of Light

อยาเอาแตยนื ดู เขารวมขบวนพาเหรดอันเริงรืน่ ดวยการนัง่ จักรยานหรือรถไฟสองแสงเคียงไปกับตัว การตนู สุดนารักกันดีกวา (ใหบริการถึงวันที่ 10 เม.ย.) 18

Thailand

อาร์ต การเดน ออฟ ไลท คาเฟ & บาร Art Garden of Light Cafe & Bar

นัง่ พักผอนหยอนใจพลางจิบค็อกเทล เรืองแสงไดเฉพาะทีน่ เี่ ทานัน้ !


ハウステンボスへ夢の旅にでよう

ภูเขาไฟฟูจิดอกทิวลิป Tulip Mt. Fuji

เทศกาลดอกทวิ ลปิ

(27 ก.พ.-11 เม.ย.)

โลกแหงดอกไมเปยมเสนห เมือ่ มาทีน่ ี่ คุณจะไดพบกับดอกทิวลิปหลากหลาย พันธุท สี่ ดุ ในญีป่ นุ กําลังเบงบานงดงาม ทิวทัศนฉาก หลังมากมาย เชน ถนนริว้ ดอกไมและภูเขาไฟฟูจิ ดอกทิวลิปหลากสีสนั แหงใหมสงู 4 เมตร ทําใหทนี่ ี่ เปนสถานทีอ่ นั งดงามทีส่ ดุ สําหรับเฉลิมฉลองการมา เยือนของฤดูใบไมผลิ (8 ก.พ.-18 เม.ย.)

แผนทีภ่ ายในบรเิ วณเฮาสเทนบอช

จตุรัสอัมสเตอรดั ม

Amsterdam Square

พระราชวังเฮาสเทนบอช

Palace Huis Ten Bosch งามตระการดวยดอกทิวลิปถึง 700 สายพันธุ บางพันธุส ามารถหาชมได เฉพาะแปลงดอกไมขา งพระราชวังแหงนี้ เทานัน้ ! (ระยะเบงบานเต็มที:่ 19 มี.ค.-6 เม.ย.) Nagasaki Prefecture Ariake Saga Airport

การแสดงดนตรีไลฟและอาหารรส เลิศชางสมบูรณแบบสําหรับการรับ ชมและลิม้ รสพรอมเพลิดเพลินกับ ทิวทัศนดอกไมงดงาม

ป อมปราการ Bastion

จุดถายรูปยอดเยี่ยมพรอม ทิวทัศนกังหันลมอันโดดเดน และดอกทิวลิป (ระยะบานเต็มที่ : 19 มี.ค.-11 เม.ย.) Fukuoka Airport

บริษทั เอช.ไอ.เอส. ทัวรส จํากัด KYUSHU REGION

ทีอ่ ยู: 1-1 เฮาสเทนบอชมาจิ, ซาเซโบะ, จังหวัดนางาซากิ, ภูมภิ าคคิวชู เว็บไซต: thailand.huistenbosch.co.jp

Huis Ten Bosch Nagasaki Airport

ที่ตั้ง: ทราเวลวันเดอรแลนด อโศก โทร: 02-264-6899 เวลาเปดทําการ: 9:30-18:00 เปดทําการทุกวัน ทีอ่ ยู: 399 อาคาร Interchange ชัน้ UL ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เว็บไซต: http://www.his-bkk.com/th/ article/huistenbosch.php Thailand

19


เจาะลึกไลฟสไตล

Isetan Shinjuku Store

สิ่งที่นําพาใหวัฒนธรรม “เดพาโตะ” หรือหางสรรพสินคาของญี่ปุนกาวสูความสําเร็จอีกระดับหาใชใดอื่น นอกจาก หางอิเซตัน สาขาชินจุกุนั่นเอง อันที่จริงสินคาทุกชิ้นซึ่งจําหนายที่นี่ลวนไดรับการคัดสรร หรือ พูดใหถูกคือ เลือกเฟนมาอยางพิถีพิถัน เพื่อประกาศรสนิยมทางแฟชั่น ขอตอนรับคุณเขาสู “พิพิธภัณฑ แฟชั่น” อยางหางอิเซตัน สาขาชินจุกุ

ห างสรรพสินค า Vs ศูนยการค้า หากคิดจะทําความเขาใจคําวา “เดพาโตะ” ก็ตองเขาใจเสียกอนวาความ แตกตางระหวางหางสรรพสินคา (ดีพารทเมนทสโตร)และศูนยการคา (ชอปปงมอลล) คืออะไร อันดับแรก ศูนยการคาเปนการปลอยเชาใหแก รานคาปลีกหลากหลายแหง ในขณะที่หางสรรพสินคาเลือกสรรผลิตภัณฑ และแบรนดมาจําหนายภายใตแนวทางที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายความวาสิ่งที่เลือกมานั้นเปนตัวกําหนดเอกลักษณ ภาพลักษณ และ เสนหของหางสรรพสินคา ซึ่งโดยหลักแลวจะลํ้าหนาแซงโคงแฟชั่นใน ปจจุบันไปกอน หรืออาจเปนผูกําหนดเทรนดเองเลยทีเดียว ฐานลูกคาสวนหนึ่งของหางอิเซตัน สาขาชินจุกุ เปนผูนําเทรนด แฟชั่น นิสตา และศิลปนซึ่งมีวิสัยทัศนเกี่ยวกับดีไซนและความงาม รวมถึงลูกคา อีกมากมายผูชื่นชอบชีวิตหรูหราในอีกระดับ ในฐานะสิ่งปลูกสรางอันโดด เดนในยานชอปปงหลักของชินจุกุอันเปนศูนยรวมหางสรรพสินคาทรงพลัง หางอิเซตัน สาขาชินจุกุ ก็มุงมั่นที่จะเปน “พิพิธภัณฑแฟชั่นที่ยิ่งใหญที่สุด ในโลก” ดวยการเลือกเฟนแบรนดจากญี่ปุนและทั่วโลกจากคุณภาพ ความ คิดสรางสรรค และคุณคาความนําสมัยอยางแทจริง ผลิตภัณฑซึ่งคัดสรรมา อยางพิถีพิถันเหลานั้นถูกนํามาจัดแสดงในตูโชวซึ่งไดรับการออกแบบอยาง ประณีตเพื่อดึงเสนหและเอกลักษณของแฟชั่นเหลานั้นออกมาอยางเต็มที่ ยกตัวอยางเชน พื้นที่โ ปรโมชั่ นในรู ปแบบของ “Park (พารค)” ถู ก จั ด วางไวอยางสะดุดตาอยูตรงกลางของแตละชั้น เพื่อจัดแสดงแบรนดและ สินคาจํากัดจํานวนซึ่งสมควรไดรับความสนใจ หรือไมก็มีการจัดแสดงภาย ใตธีมอันมีเอกลักษณเฉพาะตัวเพื่อสื่อวาพิพิธภัณฑแหงนี้มีสิ่งใหมๆ เกิด 20

Thailand

ขึ้นอยูเสมอ ดวยเหตุนี้เอง หางอิเซตัน สาขาชินจุกุ จึงไมใชแคหางสรรพสินคาขนาด ใหญที่ลูกคาสามารถหาซื้อสินคาหลากหลายประเภท แตการเดินเลนในตัว หางนั้นเปนอาหารตาในตัวของมันเอง ทั้งยังเปนกระบวนการคนพบสิ่งนา สนใจ รวมถึงเหตุการณนาตื่นเตนตางๆ เพื่อรับแรงบันดาลใจอีกดวย คุณ จะพบเจอสัมผัสความสนุกสนานและความนาพึงพอใจในชีวิตที่ดําเนินอยู อยางไมธรรมดาได ณ ที่แหงนี้

พืน้ ทีโ่ ปรโมชั่น “Park (พารค)”


Ë ÒŒ §ÍÔ૵ѹ ÊÒ¢ÒªÔ¹¨Ø¡Ø

ทุกเชามักมีลูกคามายืนตอคิวรอที่หางอิเซตัน สาขาชินจุกุ กอนเปด บริการเสมอ ซึ่งเขาใจเหตุผลไดไมยากเลย ไมมีวิธีอื่นใดจะพิสูจนไดวาที่นี่ เห็นลูกคาเปนประดุจพระราชา(หรือพระราชินี)ไดดีเทากับการเห็นพนักงาน ยืนเรียงแถวคอมศีรษะอยางนอบนอมเวลาคุณเขาไปใกลบริเวณทีพ่ วกเขาอยู ประเพณีนี้กําเนิดจากวัฒนธรรมเดพาโตะ ซึ่งมุมานะ และสภาพแวดลอมที่นาสนใจ สําหรับการชอปปงใหกับลูกคา นักทอง เที่ยวจากตางชาติมักประหลาดใจ ทวาก็ พึงพอใจและประทับใจกับบริการดีเยี่ยม จากพนักงานขายและเจาหนาที่ของหาง สรรพสินคา โดยเฉพาะเมื่อบริการอัน คลองแคลวนั้นมาพรอมกับรอยยิ้มอบอุน ละมุน ชายคนหนึ่งกําลังมองหาสินคาแฟชั่น

เหมาะๆ สักชิ้นเพื่อเปนของขวัญกลับไปใหภรรยาที่บาน เขาไดรับความ ชวยเหลือจากพนักงานขายผูชวยลองสวมใสทดสอบขนาดตัวให หาก ลูกคากลัดกลุมวาจะซื้อสินคาชิ้นใดดี เจาหนาที่ก็จะใหคําแนะนําอยาง ละเอียดลออหลังรับฟงแลววาความตองการของลูกคาคืออะไร หากให ยกตัวอยางการใหบริการจากใจเชนนี้ คงยกไดไมมีวันหมดสิ้น ความสามารถในการคาดคะเนความตองการกอนลูกคาจะบอกกลาวนี้ เกิดขึ้นไดเพราะความเอาใจใสเสมอวาลูกคาตองการสิ่งใด และความ ปรารถนาที่อยากทําใหลูกคายินดี นี่คือวิธีบริการใหไดเกินความคาดหมาย ของลูกคา เมื่อของขวัญที่หออยางพิถีพิถันไมใหเบี้ยวแมแตมิลลิเมตรเดียวถูกยื่น ใหลูกคาพรอมคําขอบคุณจากพนักงาน ในเวลานั้นลูกคาก็ไดรับยิ่งกวา ผลิตภัณฑที่จายเงินซื้อ และยังเปนความ พึงพอใจที่จะไดรับเวลาชอปปงในที่ เดพาโตะนั่นเอง วิธีการหอจะแตกตางกันไป ตามประเภทผลิตภัณฑและแผนก

Men’s Store ทีแ่ ยกตึกออกมาเฉพาะมีพรอมทุกสิง่ ตัง้ แตชน้ั B2 ไปจนถึงชัน้ 7 และสวนบนดาดฟาสําหรับชวยแตงตัวให สุภาพบุรษุ จากหัวจรดเทา สวนอาคารหลักมีจดั เตรียมทุกสิง่ ทุก อยางตัง้ แตเสือ้ ผา อาหาร ไปจนถึงของใชในชีวติ ประจําวันเพือ่ สนับสนุนการดํารงชีวติ ทุกรูปแบบ ไมวา จะเปนเครือ่ งเพชร พลอยใหคณ ุ แม ตุก ตาใหหลานชายเพิง่ เกิด อุปกรณเสริม สําหรับสมารทโฟนสุดเทหใ หแฟนหนุม เครือ่ งใชในครัวเกไกให เพือ่ นผูช อบเขาครัว และแนนอนของขวัญสักชิน้ ใหตวั เอง เปนตนวา ชุดเดรสโดยดีไซเนอรผมู ชี อื่ เสียง ยิง่ ไปกวานัน้ คุณ ยังมัน่ ใจไดวา สินคาทุกชิน้ ทีน่ ถี่ กู คัดสรรมาโดยผานสายตาอัน แหลมคมของเจาหนาทีแ่ ผนกจัดซือ้ ของหางอิเซตัน

แผนกเครื่องใชบนโตะอาหารสไตลญี่ปุน

แผนกเครื่องนอน

บริการสําหรับนักทองเที่ยวตางประเทศ นอกจากเตรียมพรอมเรื่องขั้นตอนขอคืนภาษี พรอมเจาหนาที่พูดภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลีแลว ยังมีบริการอื่นๆ อีกมากมายไวรองรับดังตอไปนี้ 1 ผู ช ว ยช อ ปปิ้ง เจาหน า ที่พดู ภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลี จะติดตามคุณไปช อ ปปิ้งเพือ่ ใหค วาม ช่วยเหลือยามคุณต อ งการขอแนะนําให จ องใช บ ริการลวงหน า

2 บัตรสําหรับลูกค า คนพิเศษ ลูกคาผู ถ อื บัตรสมาชิกของเครืออิเซตัน มิตสึโคชิ สาขา ตางประเทศจะไดรบั “GUEST CARD (บัตรสําหรับลูกคาคนพิเศษ)” ซึง่ จะมอบ สวนลด 5% เมือ่ แสดงบัตรสมาชิกของตางประเทศ *รับชําระคาสินคาเปน็ เงินสดหรือ UnionPay เทานัน้

3 เครือ่ งแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ให บ ริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 12 สกุลเงิน (ตัง้ แตเงินบาท ดอลลาร สหรัฐ ยูโร หยวน ดอลลารไตหวัน วอนเกาหลี ดอลลารสงิ คโปร ฯลฯ) โดยสามารถรองรับไดถงึ 4 ภาษา

4 จุดให บ ริการ Wi-Fi ฟรี ใช ส มารทโฟนหรือแท็บเล็ตเพือ่ การช อ ปปิ้ง

5 บริการสงสินค า ถึงโรงแรม บริการส ่งสินค า ที่ซอื้ ถึงโรงแรมที่พักแบบไมเสียคาใช จ า ย เพื่อคุณจะได ไป รับประทานอาหารมื้อคํา่ หรือทองเที่ยวชวงเย็นโดยไม ่ต อ งถืออะไรในมือ (จํากัด เฉพาะโรงแรมที่เข า รวมรายการ)

6 บริการสงสินค า ถึงสนามบิน บริการส ่งสินค า ที่ซอื้ ตรงถึงสนามบิน แม ต อ งเสียคาใช จ า ย แตก็ช ว ยให ค ุณ ไมต อ งขนสัมภาระหนักตลอดการเดินทางที่เหลือของคุณ

Thailand

21


ลองแปลงโฉม ก นั เถอะ

ANNA SUI ชุดเดรสลายดอกไม 57,420 เยน ANNA SUI ชุดเดรสลายปกั 63,720 เยน *มีจําหนายตั้งแตกลาง เดือนธันวาคม

การคั ดสรรอย่างเก๋ ไก๋ โดยห้างอเิ ซตั น สาขาช นิ จกุ ุ แฟชัน่ สุภาพสตรี (ชัน ้ 1-4)

คอลเล็กชัน่ นําเทรนด ใหมลา สุด

กระเปาถือและเครือ่ งประดับมีใหหาซือ้ ทีช่ นั้ 1 สวนชัน้ 2 ถึง 4 นัน้ มี การเลือกเฟนสินคาโดยคํานึงถึงธีมอยาง “เทรนด” “แบบ” และ “ความ หรูหรา” รับรองวามาทีน่ แี่ ลวคุณจะไดพบกับสินคาแฟชัน่ เทรนดใหมลา สุด การชอปปง ทีห่ า งนีเ้ ปนประสบการณทางความรูส กึ อยางแทจริง เพราะ กลิน่ หอมในแตละบริเวณชวยเพิม่ มิตใิ หกบั สีสนั และบรรยากาศ ทุกมุม ของแตละชัน้ จะจัดดิสเพลยไวอยางมีสไตลดว ยไอเดียแฟชัน่ ใหมลา สุดให ไดจบั จายซือ้ หา พนักงานขายมีความรูเ กีย่ วกับผลิตภัณฑอยางครอบคลุม จึงพรอมชวยเหลือเพือ่ ใหคณ ุ พบสิง่ สมบูรณแบบตามความตองการ

พาทัวรแบรนดญปี่ ุ น ทัวรนี้จดั ขึน้ สําหรับลูกคาชาวตางชาติโดยเฉพาะ โดยจะมีการแนะนําดีไซเนอรชาวญี่ปุน ที่ กําลังมาแรง ทานใดสนใจเทรนดแฟชั่นตองมาทัวรกันให ได มาลองสํารวจแบรนดที่กําลังได รับการจับตามองในตางประเทศ เชน TOGA, scai และอีกมากมายกันดีกวา รายละเอียด: บริการทุกวันพฤหัสบดี มีรอบ 11:00 และ 16:00 รอบละ 3 ทาน ทัวรใชเวลา 40-50 นาที *ทัวรนี้แนะนําเฉพาะแบรนดสาํ หรับสุภาพสตรี ขอรับบริการไดท:ี่ http://goo.gl/j4WS3W

22

Thailand

EK THONGPRASERT (เอก ทองประเสิรฐ) สรอยคอ 49,680 เยน

CLYDE หมวก 46,440 เยน LUGHA เสือ้ โคท 248,400 เยน JOHNLAWRENCESULLIVAN กางเกง 27,000 เยน SAKIAS รองเทาบู ต 66,960 เยน


Ë ÒŒ §ÍÔ૵ѹ ÊÒ¢ÒªÔ¹¨Ø¡Ø ชัน้ จําหนายอาหาร (ชัน้ B1)

หีบสมบัตแิ หงขนมหวานและอาหารรสโอชา

ใครที่คุนเคยกับวัฒนธรรมญี่ปุนดีอยูแลวจะรูจักศัพทคําวา “เดพาจิกะ” หมายถึง “ชั้นใตดินของหางสรรพสินคา” ซึ่งจําหนายอาหารทั่วไป อาหารปรุงสดใหม ขนม และเครื่องดื่มอยางนํ้าชาหรือเหลาสาเก เคานเตอรรานคาราว 160 แหงละลานตา เปนสวรรคของเหลานักชิมใหเลือกสรรของกินไดตามใจปาก จะหาซื้อของฝากญี่ปุน แบบดั้งเดิมจากผูผลิตในตํานานหรือซื้อผลไมหรือเคกที่เหมาะสําหรับการถายรูปไป เปนอาหารวางยามบายก็ไดทั้งนั้น

Nakashima Jyouzou เหลา Kozaemon Junmai Daiginjyo 4,500 เยน ลองลิ้มกลิ่นหอมลํ้าของเหลาสาเกชนิดนี้ซึ่งเป็น สินคาจํากัดจํานวนของหางเครืออิเซตัน มิตซูโกชิ

Suzukake, Ichigo Daifuku 324 เยน (ตอลูก) ลิ้มรสชาติแบบดั้งเดิมฝีมอื รานขนมที่มีประวัติ ยาวนานกวา 90 ป ี (มีจําหนายถึงกลางเดือนเมษายน 2016 เทานั้น)

Kaisekiryori-Aoyama, ขาวกลอง Jukkokumai Bento 1,080 เยน ผสมผสานเทมปุระ แซลมอนยาง และขาวสวยใสธัญพืช สิบชนิดไดอยางสงางาม

Beauty Apothecary (รานเครือ่ งสําอาง) (ชัน้ B2)

ความงามจากภายในสูภ ายนอก ชัน้ นีใ้ สใจกับสุขภาพและความงามของ ผูห ญิง แบงเปนแปดโซน เชน โซนสําหรับ ใบหนา ลําตัว และความงามจากภายใน ลอง มาหาซือ้ เครือ่ งสําอาง รวมถึงอาหารบํารุง ความงาม อะโรมา อาหารเสริม ฯลฯ เพือ่ ให มัน่ ใจไดวา รางกายของคุณจะงดงามจากภายใน ออกมาถึงภายนอกเลยทีเดียว ผลิตภัณฑซงึ่ จําหนายทีน่ ใี่ ชวตั ถุดบิ ธรรมชาติ มาลองชิมไวน ธรรมชาติ ขนมหวานทําจากผักเปนหลัก และ อีกมากมายไดทมี่ มุ อาหารและคาเฟ

KOTOSHINA, KS Body Butter SGT 8,640 เยน (180 มล.) บอดีบ้ ตั เตอรตวั นีจ้ ะเพิม่ ความชุม ชื้นให กับผิวพรอมกลิ่นหอมของชาเขียว

YON-KA Lotion YON-KA 5,724 เยน (200 มล.) สรางความสดชื่นดวย โลชั่นขายดีอันดับหนึ่ง ของแบรนดนี้ ซึ่งมีสว น ประกอบของนํ้ามัน ระเหยถึงหาชนิด

Sunfood Super Foods, Organic super-foods smoothie mix 4,104 เยน (227 กรัม) อาหารเชาสําหรับแชมเปี้ยนพรอม เสิรฟ อยางเรียบงายดวยสมูทตีอ้ ุดม โปรตีนธรรมชาติลว นสูตรนี้

Isetan Shinjuku Store เวลาเปิดให บ ริการ: 10:30-20:00 ที่อยู: ชินจุกุ 3-14-1 ชินจุกุ วิธเี ดินทาง: เดิน 1 นาทีจากสถานี รถไฟใตดิน Shinjuku-Sanchome เว็บไซต: http://www.isetan. co.jp/int

ราคาผลิตภัณฑ อางอิงราคาเมือ่ วันที่ 10 เดือนธันวาคม 2015 Thailand

23


エ ピ ソ

03

Vachi Wang

ความลับอันซึ้งในความงามของ

“หีบหอ”

ญี่ปุนข�้นชื่อเร�่องความ สวยงามของ ‘packaging’ ในระดับเกินธรรมดา ใคร ที่เคยเดินเขา-ออกราน ขายของจากญี่ปุนหร�อ เคยไปประเทศญี่ปุนคงรู ดี และเกือบรอยทั้งรอยก็ คงถูกความสวยงามของ หีบหอเหลานั้นยั่วใจจน ปลอยใหเง�นเดินออกจาก กระเปาโดยไมรูตัว

24

Thailand

ทําไมสินคŒาแต‹ละอย‹างของญี่ปุ†นจึงอยู‹ ในหีบห‹อที่ สวยงาม ผิดกับสินคŒาหลายเมืองในโลกที่ความสวยงาม ของหีบห‹อเปšนเรื่องพิเศษที่พบเห็นไดŒยาก ตอบอย‹างรวบรัดสําหรับคนขี้เกียจอ‹านยาว เนื่องจาก คนญี่ปุ†นมองหีบห‹อลึกซึ้งกว‹าการ ‘ห‹อ’ หรือ ‘หุŒม’ แต‹ หีบห‹อคือสิ่งที่บอกถึงการใหŒเกียรติ คุณค‹า และความ เคารพนับถือที่ผูŒใหŒมีใหŒแก‹ผูŒรับ ไม‹ว‹าสิ่งของขŒางในจะเล็ก นŒอยหรือสูงค‹าแค‹ ไหน หีบห‹อที่งดงามและประณีตนั้น สะทŒอน ‘หัวใจ’ ของผูŒใหŒ Susumu Sakane นักออกแบบบรรจุภณ ั ฑแถวหนŒา ของญีป่ น†ุ กล‹าวในหนังสือ Package Design in Japan 1 ตอนหนึ่งว‹า “บรรจุภัณฑของประเทศญี่ปุ†นมีเอกลักษณ เฉพาะตัวที่ไดŒรบั การถ‹ายทอดมาจากอดีตกาล ซึง่ มีจดุ เด‹น ที่ความละเอียดอ‹อนพิถีพิถัน…” คําพูดของ Susumu ชวนใหŒสงสัยว‹า อะไรคือ หัวใจ ของความสวยงามของหีบห‹อที่ถ‹ายทอดมาจากอดีตกาล ในหนังสือ Cool Japan Vol.2 ความงาม ความฝ˜น การแบ‹งกัน้ โลกแห‹งความล‹องลอย โดยนักเขียน นามปากกา Little Thoughts มีบางบทตอนทีเ่ ปšนเสมือน กุญแจไขขŒอสงสัยที่มาของความงามดังกล‹าว เรารูกŒ นั ดีวา‹ คนญีป่ น†ุ นัน้ หลงใหลความงาม ทัง้ ยังมีมมุ มองเรื่องความงามอย‹างลึกซึ้ง โดยเฉพาะความงามบน ความสมถะ เรี ย บง‹ า ย ไม‹ สมบูรณแบบอย‹าง วะบิ-ซะบิ (วะบิ: ใชŒสอื่ ถึงความงามบน ความสมถะ เรี ย บง‹ า ย ไม‹ โอŒ อ วด, ซะบิ : มุ ม มองของ ความงามบนความไม‹จีรัง ร‹วง โรย เสื่อมถอย ผุพัง) ไม‹ต‹างจากความงาม สุนทรียภาพของญี่ปุ†นลŒวนแลŒว แต‹พัฒนามาจากความคิดทางศาสนาและการหาวิธีอยู‹กับ ธรรมชาติ (หนŒา 10)

เพราะ (ญี่ปุ†น) เปšนดินแดนอันห‹างไกลที่ไรŒทรัพยากร ภูมิประเทศเปšนเกาะที่รายลŒอมดŒวยทะเลระดับความลึก 35,000 ฟุต ซึ่งตŒองอยู‹บนรอยเลื่อนใตŒเปลือกโลกขนาด ใหญ‹ที่พรŒอมจะเปลี่ยนเปšนภัยพิบัติอย‹างแผ‹นดินไหวและ สึนะมิไดŒตลอดเวลา ไม‹นบั ภูเขาไฟทีร่ อวันปะทุราวกับการ มีชีวิตอยู‹บนผืนดินที่ไม‹เคยดับ… เมื่อตŒองอยู‹กับธรรมชาติที่มีทั้งดีและรŒาย ไม‹น‹าแปลก ใจว‹ า สิ่ ง ที่ เ ราเห็ น จากญี่ ปุ † น คื อ การเรี ย นรู Œ ที่ จ ะอยู ‹ กั บ ธรรมชาติในแบบทัง้ เคารพ ยําเกรง อ‹อนนŒอมถ‹อมตน ปก ป˜กรักษา และมุ‹งหาความกลมกลืน แต‹ก็ใชŒประโยชนจาก ธรรมชาติใหŒ ไดŒมากที่สุดในเวลาเดียวกัน (หนŒา 26) การใชŒประโยชนจากธรรมชาติใหŒ ไดŒมากที่สุด ในแง‹ หนึ่งคือการที่คนญี่ปุ†นใชŒสิ่งของอย‹างรูŒคุณค‹า เมื่อคุณค‹า ที่ใหŒคือความงดงาม สิ่งของต‹างๆ จึงถูกใชŒเพื่อทําใหŒเกิด ความงดงามนั้น อาจเพราะเหตุทวี่ า‹ มา คําว‹า Tsutsumu ในภาษาญีป่ น†ุ ทีห่ มายถึงการบรรจุสงิ่ ของเพือ่ เก็บรักษา ขนส‹ง หรือมอบ ของขวัญ จึงมีความหมายอีกระดับที่ลึกซึ้งกว‹า ‘หีบห‹อ’ หรือ ‘ห‹อหุŒม’ เพียงแค‹สิ่งของ แต‹ยังหมายถึง ดวงใจของ คนผูŒนั้นถูกห‹อหุŒมเขŒาไปดŒวย นอกจากเรือ่ งของ ‘ใจ’ บางทีความลับอีกอย‹างของนัก ออกแบบญี่ปุ†น อาจอยู‹ที่การตระหนักถึงคุณค‹าในเชิง ‘หนŒาที่’ ของบรรจุภัณฑที่ตŒองเก็บรักษาสิ่งที่อยู‹ขŒางในใหŒ คงสภาพและคุณภาพทีด่ ี รวมถึงการบอกขŒอมูลทีผ่ บŒู ริโภค ควรรูŒอย‹างครบถŒวน ความงามของหี บ ห‹ อ ของญี่ ปุ † น จึ ง เปš น ความงามที่ สะทŒอนถึงหัวใจที่คนญี่ปุ†นบรรจงใส‹ลงไป พอบวกกับ ขŒอมูลในเชิงยัว่ เยŒาและเชิญชวนบนบรรจุภณ ั ฑทอี่ อกแบบ มาอย‹างพิถีพิถัน ถŒาใครสักคนจะเผลอใจหลงรักของสิง่ นัน้ แมŒเพียงแค‹ เห็นหีบห‹อ ก็คงไม‹ใช‹เรื่องน‹าแปลกใจ.


Bringing the best of Japan to around the world

Tokyo

2011.05 launched

Los Angeles

Paris

2012.03 launched

2013.07 launched

WAttention คือ?

Bombay

” 和 ” WA หมายถึงญี่ปุ่น เมื่อประกอบกับคําว่า Attention ที ่ แ ปลว่ า ความสนใจรวมกั น แล้ ว จึ ง ได้ ค วามหมายใหม่สื่อถึง หน้าที่ของเราที่จะนําเสนอความน่าสนใจของประเทศญี่ปุ่น WA ยังมีอกี ความหมายหนึง่ คือ "การเชือ่ มต่อ" อีกหนึง่ เป้าหมาย ของเราคือ การเป็นผูท้ าํ หน้าทีด่ ง่ั สะพานเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศญีป่ นุ่ กับทัว่ โลก เราเป็นนิตยสารแจกฟรีรายสามเดือนตามฤดูกาลของญีป่ นุ่ นําเสนอเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับประเทศญีป่ นุ่ ด้วยเนือ้ หาทีเ่ ข้มข้นอัดแน่น ไปด้วยเกร็ดความรูด้ า้ นการท่องเทีย่ ว หรือด้านวัฒนธรรม นิตยสารคู่ใจของผูห้ ลงใหลในญีป่ นุ่ ไม่วา่ คุณจะอ่านเราในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือในภาษาท้องถิน่ อืน่ ๆ

2014.01 launched

Malaysia 2011.03 launched

Singapore Indonesia 2010.03 launched

2014.08 launched

Thailand Hong Kong

2013.02 launched

2014.06 launched

Taiwan

2012.10 launched

พบกับเว็บไซต์ ใหม่ของ WAttention ได้ที่

www.wattention.com! Culture & Entertainment

Like us on Tokyo

WAttention

Singapore

WAttention Singapore

Thailand

WAttention Thailand

Los Angeles

WAttention Los Angeles

Food

Feature

Shopping

Travel Campaign


ตามหา สุดยอด ของฝาก

สุ ด ยอดคู  มื อ แนะนํ า การซื้ อ ของฝากอั น เยี่ ย มยอดเพื่ อ เพื่ อ นหรื อ ครอบครั ว รวมทั้ ง ตั ว คุ ณ เองเวลามาเยื อ นโตเกี ย ว!

หาซือ้ โอะมิยาเกะหรือของฝากให้สมบูรณ์แบบ เป็นเรือ่ งน่าปวดหัว คุณอาจประหยัดเวลาแต่ เปลืองค่าใช้จา่ ยในการตัดใจซือ้ ของบางอย่าง ที่ส นามบิ น แต่ แ บบนั้ น จะเพี ย งพอให้ ญ าติ สนิทมิตรสหายได้รับรู้รสชาติและสัมผัสถึง ความเป็นญี่ปุ่นได้หรือ? กองบรรณาธิการ ภาคสนามจัดทํารายการของฝากจากโตเกียว มาให้คณ ุ แล้วรับรองว่ากระทัง่ คนในท้องถิน่ ยัง อยากซือ้ กลับบ้านเลยทีเดียว 26

Thailand

สินคาลิมิตเต็ดที่ไมเคยจํากัดจํานวน ญี่ ปุ น ได พัฒนาศิ ลปะการแปลงความทรงจํ า เปนสินคา จน ถึงขั้นสมบูรณแบบแลว สินคาแทบทุกชนิดถูกทําเปนเวอรชั่น ลิมิตเต็ด ไมวาจะเปนขนม พวงกุญแจ ตุกตา และของกระจุก กระจิกสําหรับดึงดูดทุกความในใจ ดังนัน้ ของฝากนาซือ้ ในโตเกียว ก็นา จะเปนเคก(ในแพ็คเกจสวยงาม)อยางนั้นสินะ? แตระวังใหดี พอไปดูของฝากรานอื่นตอ คุณมักรูสึกวาของรานนั้นสวยกวา (หรือไมก็ เฮือก!! ราคาถูกกวา) นั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ คยมาครั้ ง แรกอาจมึ น งงกั บ ของฝากที่ มี


ในโตเกียว ©โยชิโ มโตะ นาระ

มากมายจนชวนสับสนและแพ็คเกจดึงดูดสายตา จนอาจเผลอซือ้ เยอะเกินไปหรือไมกป็ ระวิงเวลาไมซอื้ จนกวาจะเจอ “อันทีใ่ ช” และ สุดทายตองตระหนักวาไดเวลาขึน้ เครือ่ งบินหรือรถไฟแลว ไมมเี วลา ใหกลับไปรานนัน้ อีกตอไป

สัมผัสความเปนโตเกียวในปจจุบันและเอโดะ ในอดีต สําหรับนักทองเที่ยวแลว เวลาและเงินที่มี(หรือไมมี)ถือเปนศัตรู

ตัวฉกาจทีส่ ดุ จึงควรวางแผนลวงหนาในการเลือกซือ้ นานาของฝาก อันจะถายทอดความเปนโตเกียวในปจจุบันและเอโดะในอดีต เราทําลิสตของฝากตางๆ ไวเรียบรอยแลว ตั้งแตนวัตกรรมของ กระจุกกระจิกที่ไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปนเพลงปอปของญี่ปุน ผูโดงดังระดับโลก ไปจนถึงสินคาดั้งเดิมที่ถูกนํามาดัดแปลงอยาง นาสนุก อาหารยอดฮิตลาสุดไปจนถึงอาหารคลาสสิกอันไรขดี จํากัด ของเวลา และแนนอนยอมรวมถึงสินคาภูเขาไฟฟูจติ า งๆ ซึง่ สะทอน ใหเห็นความคิดสรางสรรคสมัยใหมของญี่ปุน สุดทายนี้ อยาลืมเช็คใหดูวาโหลดกระเปาเดินทางไดขนาดไหน ดวยละ! Thailand

27


ของฝากจากโตเกียวเพื่อ

คุณ

เพราะคุณรู้ดีว่าตัวเองคู่ควรกับมัน สินค้าเหล่านี้ จะบอกให้โลกรู้ว่าคุณเคยไปเยือนดินแดนแห่งซูชิ สายพานกับซามูไร แถมยังพาคุณสู่แนว หน้าของแฟชั่นชั้นนําอีกด้วย

1,620 เยน (ราคานี้รวม ระบายสีมาเนกิเนโกะ เครื่องดื่ม และคุกกี้

มาเนกิเนโกะแบบทําเอง

สรางสรรคแมวนําโชค ของคุณเอง ไหนใครอยากตกแตงมาเนกิเนโกะ (ฟกเกอรแมวนําโชคของญีป่ นุ )ในแบบ ของตัวเองบาง ยกอุง ขึน้ สิ! Kaiun Yanakado เปนกิจการครอบครัวที่ ชวนนึกถึงอดีต ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมือง โตเกียว โดยจําหนายรูปหลอสัตว ตระกูลแมวเหลานี้เพียงอยางเดียว และยังเปดโอกาสใหคุณไดลองทํา มาเนกิเนโกะในแบบของตัวเอง ระหวางรับประทานคุกกี้และกาแฟที่ คาเฟแหงใหมที่ตั้งติดกับรานอีกดวย

ถุงคลุมกระเป‰าเดินทางลายซูชิ

ซูชิมาแลว

เปลี่ยนกระเปาเดินทางของคุณใหกลายเปน ซูชิยักษดวยถุงคลุมเสนใยไนลอนซึ่งนํามาหอ กระเปาไดอยางงายดาย ไมเพียงมันจะชวย ใหคุณหากระเปาเจองายขึ้น แต เวลามอง มั น หมุ น มาบนสายพานเหมื อ นม า หมุ น ยั ง ทําใหคาดหวังเหมือนจะไดหยิบซูชิจานโปรด จากสายพาน! เลือกหนาซูชิที่ชอบไดเลย ไม วาจะเปนกุง ไข แซลมอน ทูนา แมคเคอเรล ปลาหมึกยักษ หรือไขปลาแซลมอน

ไคอุน ยานาคาโดะ (Kaiun Yamakado) ทีอ่ ยู:่ ยานากะ 5-4-3 ไทโท เวลาเปิดให้บริการ: 10:30-17:30 เว็บไซต์: http://www.yanakado. com/ (ภาษาญีป่ นุ่ )

การดภาพทŒองถิน่ ต‹างๆ จัดทําโดยไปรษณียญ  ปี่ น†ุ

ไมใชเพียงโปสการดธรรมดา

3,024 เยน

ไปรษณียข องแตละจังหวัดมีซรี ส่ี  “การดภาพ” แบบออริจนิ ลั ของ ตัวเองซึง่ นําเสนอสถานทีส่ าํ คัญในทองถิน่ นัน้ ๆ ซีรสี่ โ ตเกียวรวม ถึงหาแยกชิบยุ ะและประตูคามินาริเอาไวดว ย ขอเตือนวาการด เหลานีจ้ ะทําใหคณ ุ อยากสะสมใหครบขึน้ มาเลยทีเดียว! มีจําหน่ายที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศญี่ปุ่น ร้าน MEETSCAL (PARCO สาขาชิบุยะ) ที่อยู่: อุดากาสะโจ 15-1 Parco สาขาชิบุยะ โซน 1 ชั้น 1 ชิบุยะ เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-19:00 เว็บไซต์: http://www.parco.co.jp/en/about/store/

185 เยน

นักเขียนวรรณกรรมแนวปˆอปอารต

ศิลปะสมัยใหมรสโอชะ

เอร็ดอรอยไปกับผลงานศิลปะกินไดเหลานี้ ทีร่ า นซึง่ มาพรอมไอเดียเกไก สื่อความคิด ผานหีบหอสินคาลายจุดและลวดลายคุซามะ ยาโยอิ ผูเ ปนสัญลักษณแหงปอปอารต หรือ จะเลือกซือ้ มันสมองของตัวละครเด็กผูห ญิง ทีท่ งั้ นารักและนากลัวในเวลาเดียวกันซึง่ เปน ผลงานออกแบบของนาระ โยชิโตโมะ โดย สินคาชิน้ นีม้ าเปนหีบหอเหนียวหนึบรูปหัว เด็กผูห ญิงนัน่ เอง

กุมมิ เกิรล 3,888 เยน ©โยชิโ มโตะ นาระ

เลิฟ ฟอรเอฟเวอร 3,456 เยน ©ยาโยอิ ค ุซ ามะ

Omotesando Hills S and O ทีอ่ ยู:่ จินกูมาเอะ 4-12-10 Omotesando Hills Dojun Wing ชัน้ 3 ชิบยุ ะ เวลาเปิดให้บริการ: 11:00-21:00 วันอาทิตย์เปิดให้บริการถึง 20:00 เว็บไซต์: http://www.omotesandohills.com/shopdetails/?sid=90 (ภาษาญีป่ นุ่ ) 28

Thailand

ตะเกียบซามูไร

อยากเปนซามูไรหรือ?

รับรองวาตะเกียบรูปรางดาบญี่ปุนเหลานี้จะเปนประเด็นสนทนา บนโตะอาหารแนนอน ดีไซนอันหลากหลายไดรับแรงบันดาล ใจมาจากนักดาบในตํานานและตราประจําตระกูลพวกเขา เชน ซามูไรในตํานานอยางมิยาโมโตะ มุซาชิ และศัตรูตัวฉกาจของ เขาอยางซาซากิ โคจิโร โคโตบุกยิ ะ (Kotobukiya) ทีอ่ ยู:่ โซโตะคันดะ 1-8-8 ชิโยดะ เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-20:00 เว็บไซต์: http://en.kotobukiya.co.jp

1,500 เยน


ของฝากจากโตเกียว : สําหรับ เพื่อนฝูง ส่งรสชาติของโตเกียวให้เพื่อนได้ลิ้มลองด้วย สินค้าใหม่ล่าสุดจากร้านสะดวกซื้อต่างๆ หรือ แบ่งปันความงดงามของภูเขาไฟฟูจิด้วยการ รมลายภูเขาไฟฟูจิ 1,620 เยน มอบของที่ระลึกซึ่งการออกแบบได้รับแรง านชินจุกุ นากามุระยะ บันดาลใจจากภูเขาอันเป็นที่รัก รแกงกะหรี อ่ นิ เดียอยางเผ็ดรสเนือ้ วัว 330 เยน ที่สุดในญี่ปุ่น ราเมงกึง่ สําเร็จรูปและแกงกะหรีแ่ บบด‹วน

สะดวกสุดๆ

ราเมงที่ไดกนิ รสเด็ดจนอยากซือ้ กลับบานไป ฝากเพือ่ นไดลมิ้ ลองหรือเปลา? ถางัน้ ดิง่ ตรงไป ยังรานสะดวกซื้อที่ใกลที่สุดไดเลย คุณอาจพบ วารสชาติของรานราเมงชือ่ ดังทีม่ หี ลากหลาย สาขาถูกนํามาสรางสรรคใหมในรูปแบบของ แพ็คเกจกึง่ สําเร็จรูปเรียบรอยแลว สําหรับแฟนๆ แกงกะหรีญ ่ ปี่ นุ อยาพลาดชินจุกุ นากามุระยะ ซึง่ เปนรานแกงกะหรีอ่ นิ เดีย ขนานแทแหงแรกในโตเกียว หรือไมกแ็ กงกะหรีข่ องกินซา ชิเซโด พารเลอรกลับบานดวยละ มีจําหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวก ซื้อชั้นนําทั่วไป ราคาเริม่ ตัง้ แต 820 เยน

ชิเซโด พารเลอร แกงกะหรี่ไก 540 เยน

นํายอดภูเขาไฟฟูจิอันสมบูรณ แบบกลับบาน

ขนาดรานขายของทีร่ ะลึกใกลกบั ภูเขาสูง 3,776 เมตร ลูกนีย้ งั ไมมสี นิ คาดีไซนตามภูเขาไฟฟูจเิ ยอะ แยะเทารานนีเ้ ลย รานนีอ้ ยูใ นอาคารคิตเตะ ซึง่ เปนอาคารเกาของไปรษณียก ลางโตเกียว ตัง้ อยู หนาสถานีโตเกียวเลย มีใหเลือกซือ้ ตัง้ แตคลิป กระดาษลวดลายภูเขาไฟฟูจิ รมทีก่ างออกมาแลว เปนรูปรางภูเขาไฟฟูจิ หรืออาจทดสอบปฏิกริ ยิ า ตอบกลับของเพือ่ นดวยเคนดามะ ซึง่ เปนของเลน ดัง้ เดิมทําจากไม ชวนใหนกึ ถึง “ไดมอนดฟจู ”ิ เคนดามะภูเขาไฟฟูจิ ทีเ่ ปนคําเรียกเวลาพระอาทิตยขึ้นและตก เหนือยอดเขาพอดี 6,264 เยน ผาเช็ดจานลายภูเขาไฟฟูจิ 432 เยน

ของฝากมาเมะกุย

สําคัญทีผ่ า หอ

เลือกซื้อผาเช็ดหนาสําหรับหอจาก ลวดลายที่มีกวา 200 ชนิด เชน สัตว อาหาร และฤดูกาลตางๆ เพื่อหอหุม ลูกกวาด คุกกี้ แครกเกอร หรือชา เพื่อเปนของขวัญอันมีเอกลักษณ เฉพาะตัวสําหรับเพื่อนฝูงของคุณ

มาเมะกุย แกรนสตา (Mamegui Gransta) ทีอ่ ยู:่ มารุโนะอุจิ 1-9-1 ชัน้ B1 แกรนสตา สถานีรถไฟ JR โตเกียว ชิโยดะ เวลาเปิดให้บริการ: 8:00-21:00 (วันอาทิตย์และวันหยุดเปิดให้บริการ 8:00-21:00) เว็บไซต์: http://www.kamawanu.co.jp/english/index.html

ริมฝ‚ปากหวานฉํ่า

อยาเผลอเอาสิ่งนี้ทาปากเชียว

รับรองไดวา ขนมหวานชนิดนีจ้ ะนํารอยยิม้ มาสูร มิ ฝปากของเพือ่ นคุณ แม ภายนอกจะหลอกตาวาเปนลิปกลอส แตของเหลวสีอาํ พันดานในนัน้ มีไวลมิ้ รส ไมไดเอาไวทาริมฝปาก ถึงจะพูดอยางนัน้ ก็เถอะ ความจริงมันใชเปนลิปกลอส ไดดว ยนะเพราะเห็นชัดเลยวาสาวๆ ในยุคเอโดะทาปากดวยขนมหวาน! มี ทัง้ หมดแปดรสใหเลือก ไดแก อารุเฮอิโตะ (ขนมหวานญีป่ นุ ) แอปเปล พืชตระกูลสม องุน คอนคอรด กลีบกุหลาบสีชมพู ซากุระ สตรอวเบอรรอี ามะโอ และสตรอวเบอรรี เบนิฮปเปะ อาเมะยะ เอทาโร่ (Ameya Eitaro) ทีอ่ ยู:่ กินซ่า 4-6-16 ชัน้ B2F ห้างกินซ่ามิตสึโคชิ ชูโอ เวลาเปิดให้บริการ: 10:30-20:00 (ไม่มกี าํ หนดวันหยุด) เว็บไซต์: http://www.ameyaeitaro.com/ (ภาษาญีป่ นุ่ )

สินคŒาดีไซนตามภูเขาไฟฟูจิ

ราคาเริ่มตั้งแต 594 เยน

เวเฟอรลายภูเขาไฟฟูจิ 1,620 เยน นาคากาวะ มาซาชิจิ โชเทน (คิตเตะ มารุโนะอุจิ) Nakagawa Masashichi Shoten (KITTE Marunouchi) ทีอ่ ยู:่ มารุโนะอุจิ 2-7-2 ชัน้ 4 คิตเตะมารุโนะอุจิ ชิโยดะ เวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-เสาร์ 11:00-21:00, อาทิตย์ และวันหยุด 11:00-20:00 (ยกเว้นวันก่อนวันหยุดจะเปิดให้บริการ 11:00-21:00) เว็บไซต์: http://jptower-kitte.jp/en/

คลิปลาย ภูเขาไฟฟูจิ 864 เยน

ปลอกขวดลายกิโมโน

แตงตัวใหขวดเพื่อ สรางความประทับใจ ปลอกขวดงดงามเหลานี้มีเนื้อผา คุณภาพเยี่ยมซึ่งทอมือในญี่ปุน และยังพิถีพิถันไปถึงรายละเอียด ตางๆ เชน ตะเข็บ สายคาดเอว และพัดแบบพับเก็บได จึงเปนการ ยอเสนหของชุดกิโมโนเปนขนาดจิ๋ว 2,700-4,100 เยน ราคาขึน้ อยูก บั ชนิดสินคา โอเรียนทอล บาซาร์ (Oriental Bazaar) ทีอ่ ยู:่ จินกูมาเอะ 9-13-5 ชิบยุ ะ เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-19:00 ปิดวันพฤหัสบดี เว็บไซต์: http://www.oriental bazaar.co.jp/en/index.html Thailand

29


ของฝากจากโตเกียว : สําหรับ ครอบ ครัว เอาใจคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่คนโปรดด้วยเครื่อง สําอางใบไม้สที องหรือเชือ่ มสายใยในครอบครัวด้วย การนําเสนอรสชาติจากกินซ่าอันนําสมัยหรือเอโดะ โบราณด้วยการเลือกซื้อขนมและของว่างได้ที่นี่ เส็ปปุกุ โมนากะ

ขนมที่ดีสําหรับทอง

2,280 เยน สําหรับแพ็ค 10 ชิน้ ชินโชโด (Shinshodoh) ทีอ่ ยู:่ ชินบาชิ 4-27-2 มินาโตะ เวลาเปิดให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ 9:00-20:00 เสาร์ 9:00-17:00 ปิดวันอาทิตยและวันหยุด เว็บไซต์: http://www.shinshodoh. co.jp/index.htm (ภาษาญีป่ นุ่ )

เส็ปปุกุ โมนากะ (เวเฟอรแซนดวชิ ) มีรปู ลักษณชวน เพลิดเพลินสายตาสําหรับคนชอบถั่วแดงกวน ความ จริงถูกออกแบบมาใหคลายกับหนาทองที่แยกออก ของซามูไรผูฆาตัวตายตามธรรมเนียม(เส็ปปุกุ หรือก็ คือการควานทองนั่นเอง) ณ ที่ตั้งของรานขนมญี่ปุน แหงนีน้ นั่ เอง ลองสรางความเพลิดเพลินใหกบั ครอบครัว ดวยการเลาเรือ่ งราวเกีย่ วกับบุชโิ ดของชาวญีป่ นุ หรือวิถี ซามูไรขณะรับประทานขนมอันรุงโรจนเหลานี้ดูสิ

กลองใสจกุ จิก ลายฮิเมะซากุระ 2,160 เยน

สินคŒาใบไมŒสีทอง

แสวงหาสีทอง

มอบความสุขใหสภุ าพสตรีในครอบครัวดวยมอยซเจอไรซิง่ โลชัน่ อันเต็มไปดวยใบไมสที องขนาดกวางเพียง 0.0001 ม.ม. ลอยลองหรือจะอัพเกรดเครื่องใชบนโตะ อาหารจนถึงมาตรฐานระดับทองดวยชาม ทีว่ าง ตะเกียบ หรือจานแบงลวดลายใบไมสีทอง ที่ รานคาในคานาซาวะแหงนี้ คุณยังสามารถ สัมผัสประสบการณทาํ ใบไมสที องสําหรับ ตัวเองไดดว ยนะ! ฮาคุอจิ ิ มินามิ (สาขาอาโอยามะ) ทีอ่ ยู:่ โตเกียว 5-7-21 มินาโตะ เวลาเปิดให้บริการ: 11:00-18:00 (ปิดบริการวันอาทิตย์และ วันหยุด) เว็บไซต์: http://kanazawa. hakuichi.co.jp/shop/ minamiaoyama/

ทีว่ างตะเกียบ 972 เยน มอยซเจอไรซิง่ โลชัน่ 3,024 เยนสําหรับขนาด 150 มล.

ชิเซโดŒ พารเลอร คอนเฟšคชั่นเนอรี่

เคกบรัน่ ดี 1,944 เยน

รสชาติตํารับกินซา

ราคาตัง้ แต 551 เยน

เอคิวท์ อุเอโนะ (ecute UENO) ที่อยู่: อุเอโนะ 7-1-1 สถานีรถไฟ JR อุเอโนะ ไทโท เวลาเปิดให้บริการ: 8:00-22:00 (วันอาทิตย์และวันหยุดปิด 21:30) เว็บไซต์: http://www.ecute.jp/ ueno/ (ภาษาญี่ปุ่น)

จานแกว 4,860 เยน

ถุงเทŒาลายซูชิ

อาหารสําหรับฝาเทา

ชิเซโดอาจโดงดังทั่วโลกในฐานะแบรนด เครื่องสําอาง แตบริษัทยอยอยางชิเซโด พารเลอรนั้น มีชื่อเสียงในโตเกียวในฐานะ รานแรกทีจ่ าํ หนายโซดาโฟลทในยานกินซา พารเฟตรสอรอยของรานยังเปนที่นิยม จนถึงทุกวันนี้ ควรคาใหลองเดินทางมาที่ นี่เพื่อนั่งจิบชาและหาซื้อเคกบรั่นดีหรูรส หอมหวน บิสกิต และชีสเคกกลับไปฝาก ที่บาน คอยจับตาดูแพ็คเกจแบบใหมตั้งแต 1 ตุลาคมกันใหดีดวยละ บิสกิตฮานาซึบากิ 1,620 เยนสําหรับ 24 ชิน้

ซูชิเหลานี้มีไวสําหรับฝาเท า โดยเฉพาะ ถุ ง เทา หนาตาตลกมองแลวเหมือนของจริงจนนึกอยาก เอานิว้ เทาจุม ลงไปในซอสถัว่ เหลืองเลยทีเดียว

ร้านชิเซโด้ พาร์เลอร์ (Shiseido Parlour Shop) ทีอ่ ยู:่ ชัน้ 1 อาคารโตเกียว กินซ่า ชิเซโด้ 8-8-3 กินซ่า ชูโอ โตเกียว เวลาเปิดให้บริการ: 11:00-21:00 เว็บไซต์: http://parlour.shiseido.co.jp/sc/e/ restaurants/list/index.html

เนื้อวัวญี่ปุ†นคุโรเกะแดดเดียวของอิมะฮัน

ของวางแกลมเบียร แบบเนื้อเต็มๆ คํา

นีไ่ มใชเนือ้ วัวแดดเดียวทัว่ ไปทีค่ ณ ุ รูจ กั หรอกนะ นอกจากจะทําจากเนื้อวัวญี่ปุนคุโรเกะ (วัวขน ดําของญี่ปุน) แลว มันยังถูกนําไปเคี่ยวกับซอส สุกี้ยากี้สูตรลับเกาแก 120 ป และผูเชี่ยวชาญ ยังเลือกใชเนื้อสวนที่ดีที่สุดอยางพิถีพิถันมาทํา เนือ้ แดดเดียวชนิดนี้ เหมาะเปนของวางรสเลิศ ระหวางดืม่ เบียรสงั สรรคในครอบครัว

นินเกียวโจ อิมะฮัน (Ningyocho Imahan) ที่อยู่: นิฮมบาชิ นินเกียวโจ 2-9-12 ชูโอ เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-19:00 เว็บไซต์: http://www.imahan. com/index-e.html

1,944 เยน (แพ็ค 60 กรัม)

ชีสเคก 1,836 เยน สําหรับ 6 ชิน้

ป›นป˜กผม คันซาชิ

ประดับศีรษะอยางมีสไตล

คันซาชิเปนเครือ่ งประดับผมของญีป่ น ุ ซึง่ มีตน กําเนิด ในยุคเอโดะ ปจจุบันสินคาเหลานี้ถูกปรับใหมี ความเปนสมัยใหมยิ่งขึ้นโดยการผสมผสาน งานฝมือดั้งเดิมเขากับแฟชั่นปอป ผลงานศิลปะ ที่สามารถนํามาใสไดชิ้นนี้จะเปลี่ยนสุภาพสตรี ในครอบครัวคุณใหกลายเปนสาวงามออนชอย แบบฉบับญี่ปุน ซึมามิโด (Tsumami-do) ทีอ่ ยู:่ อาซากุสะบาชิ 3-20-16 ไทโท เวลาเปิดให้บริการ: 11:00-19:00 (ปิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เว็บไซต์: http://tsumami-do.com/ (ภาษาญีป่ น่ ุ )

3,720 เยน


โ อ ก า ส ของฝากจากโตเกียว : สําหรับ พ ิ เ ศ ษ

ราคาตัง้ แต 100,000 เยน – 400,000 เยน

ของฝากหรูหราเพิ่มขึ้นอีกระดับก็คือชุดสินค้าที่ สะท้อนให้เห็นหัตถศิลป์ญป่ี นุ่ ทีข่ า้ มผ่านกาลเวลามา จนถึงปัจจุบนั สร้างความประทับใจให้แขกผูม้ าเยือน ด้วยการเสิรฟ์ เหล้าสาเกในถ้วยเอโดะคิรโิ กะอันงาม วิจิตรหรือพายอัลมอนด์อันสมบูรณ์แบบที่เหมาะ กับรสนิยมของประธานาธิบดี

อุคิโยเอะ

ภาพพิมพอนั สมบูรณแบบ

มาลองลงเงินในอุคิโยเอะหรือก็คือภาพพิมพ บนแม พิ ม พ ไ ม โ ดยใช ภ าพวาดของศิ ล ป น โบราณ อาทิเชน ฮิโรชิเงะ ผูวาดภาพ “ภูเขาฟูจิ 36 มุมมอง” ที่ชูคาโด งานศิลปะขามกาลเวลา เหลานี้ไดฉายใหเห็นกาลเวลาหนึ่งในยุคเอโดะ ไดอยางประณีตราวกับสงคุณยอนกลับไปใน ยุคนั้นจริงๆ เลยทีเดียว

ราคาขึน้ อยูก บั ประเภทสินคา

ชูคาโด (Shukado) ทีอ่ ยู:่ กินซ่า 6-4-8 ชัน้ 7 อาคารโซเนะ ชูโอ เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-18:00 (วันอาทิตย์และวันหยุด 11:00-18:00) เว็บไซต์: http://www.japanese-finearts.com/index.php?

สินคŒาโบราณของญี่ปุ†น

เปนเจาของสินคาใน ประวัติศาสตร

พายอัลมอนดโรงแรมอิมพีเรียล

แอนทีค มอลล กินซามีจําหนายสินคาโบราณ สําหรับคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแตเครื่องเคลือบ โบราณสมัยยุคศักดินาของญี่ปุนไปจนถึงตุกตา โคเคชิที่ผูเฒาผูแกทุกวันนี้รูจักมาตั้งแตสมัยเด็ก ลองแวะมาหาซื้อสินคาเกี่ยวกับประวัติญี่ปุน ชิ้นโปรดกลับบานสักชิ้นดีกวา!

แอนทีค มอลล์ กินซ่า (Antique Mall Ginza) ทีอ่ ยู:่ กินซ่า 1-13-1 ชูโอ เวลาเปิดให้บริการ: 11:00-19:00 (ปิดวันพุธ) เว็บไซต์: http://www.antiques-jp.com//aboutus/entry-84.html

ตองลองสักชิ้น

โรงแรมอิมพีเรียลเปนสถานที่ซึ่งผูนําของประเทศและทูตมาพํานักขณะเยือนโตเกียว จึงถือเปนโรงแรมทรงเกียรติที่สุดแหงหนึ่งในประเทศ ลองหาซื้อพายอัลมอนดชนิด นี้กลับบานดูสิ เพราะประธานาธิบดีประเทศคุณอาจซือ้ กลับบานไปรับประทานกับ นํ้าชาเองเลยก็ไดนะ พายอัลมอนดเหลานี้ทําจากเนยที่ผลิตจากฮอกไกโดและหอ ดวยวัสดุกันกระแทกอยางระมัดระวังเพื่อใหคุณนํากลับบานไดอยางไมแตกหัก และปลอดภัย 3,240 เยน สําหรับ 12 ชิน้

เอโดะคิริโกะ

โรงแรมอิมพีเรียล (Imperial Hotel) ที่อยู่: อุจิไซไวโจ 1-1-1 ชิโยดะ เวลาเปิดให้บริการ : 8:00-20:00 เว็บไซต์: http://www.imperialhotel.co.jp/e/ tokyo/hotelshop/index.html

ตัดเหนือทุกสิ่ง

เอโดะคิริโกะมีความหมายตรงตัววา “ตัดใหเปนสไตลเอโดะ” โดยเปนการอางอิงถึงลวดลายทีส่ ลักลงบนแกวเหลานี้ งานฝมอื จากแกวดัง้ เดิมชนิดนี้มีตนกําเนิดจากเอโดะในยุคเอโดะ ลอง มารับชมชางฝมอื ทํางานทีส่ มุ ดิ ะ เอโดะคิรโิ กะ คัง ซึง่ มีความ ชํานาญเรือ่ งงานฝมอื ประเภทนีม้ ากวาศตวรรษกันเถอะ สุมดิ ะ เอโดะคิรโิ กะ คัง (Sumida Edokiriko Kan) ทีอ่ ยู:่ ไทเฮ 2-10-9 สุมดิ ะ เวลาเปิดให้บริการ: 10:00-18:00 (ปิดวันอาทิตย์และวันหยุด) เว็บไซต์: http://www.edokiriko.net/index.html (ภาษาญีป่ น่ ุ )

กระเปาผาแคนวาส ทําจากฝายบริสทุ ธิข์ องอินจุ ริ ชุ ิ ใช ได 3 ทาง ราคา 17,064 เยน

กระเป‰าผŒาแคนวาสอินุจิรุชิ

ผาแคนวาสคุณภาพเยีย่ ม

กระเปาผาแคนวาสแบรนดนี้ ชื่อมีความหมายตรงตัววา “โลโกสนุ ขั ” เปนทีร่ จู กั กันดีในหมูช าวโตเกียว โดยเฉพาะ นักขีจ่ กั รยาน เพราะมีคณ ุ สมบัตกิ นั นํา้ และทนทาน การ เรงผลิตอาจสงผลเสียตอคุณภาพ ดังนั้นผาแคนวาสจึง ทอดวยเครือ่ งจักรดั้งเดิมที่ใชในสมัยศตวรรษที่ 18 ทําให กระเปาเหลานีม้ สี มั ผัสและรูปแบบการทอเปนเอกลักษณ ไมเหมือนใคร

8,100 เยน (สําหรับผลิตภัณฑในรูป มีสแี ดงและสีนา้ํ เงินใหเลือก)

อินุจิรุชิ คาบัง เซซาคุโจะ (คามินาริมง โดริ) Inujirushi Kaban Seisakujo (Kaminarimon-dori) ที่อยู่: อาซากุสะ 1-6-2 ไทโท เวลาเปิดให้บริการ: 10:30-19:00 เว็บไซต์: http://www.inujirushikaban.jp (ภาษาญี่ปุ่น)

กระเปาสะพายผาแคนวาส ทําจากฝายบริสทุ ธิข์ องอินจุ ริ ชุ ิ ราคา 14,256 เยน Thailand

31


ตอ งซื้อ

สินคาเสริมความงามของญี่ ปุ น

Super Seime ปฏิวัติกิจวัตร การบํารุงผิว!

ใชงาย เพียงแคเช็ดผิวดวยนํ้าและเสนใยคอลลาเจนธรรมชาติ สุดๆ ก็สามารถชุบชีวิตใหผิวคุณได! เพียงใชŒถุงมือลŒางหนŒาของ Super Seime สักครั้ง รับรองคุณตŒองติดใจกับสัมผัส ฝุ†นกับไขผิวหนังจะถูกชะลŒางจากผิวจนรูŒสึกไดŒว‹าผิวเพิ่งเคยไดŒหายใจจริงๆ อีกทั้ง ใ ว ชน เดีย การบํารุงผิวอันมีประสิทธิผลนี้ยังทําไดŒง‹ายดายจนน‹าทึ่ง! ด ้าํ ลา งอยา ง ละ ? ไ

ดวย หรือ? ทําไง

พลังธรรมชาติของหนังกวาง

ทําความสะอาดลํา้ ลึกดวยนาโนไฟเบอร

Super Seime ใชŒหนังของกวางสี นํ้ า ตาลอ อ นของสวี เ ดน พลังในการเก็บรักษานํ้าของหนังกวางทําใหŒ มีผิวสัมผัสเหมือนเจล ช‹วยทําความสะอาดรูขุมขนไดŒอย‹างลํ้าลึก

นาโนไฟเบอรคอลลาเจนแบบธรรมชาติ 100% จากหนัง กวางมีคณ ุ ภาพสูงกว‹าไมโครไฟเบอรสงั เคราะหถงึ 1000 เท‹า ทําความสะอาดลํา้ ลึกถึงรูขมุ ขนเพือ่ ขจัดฝุน† ในผิว

้ า ลึ ก ด ว ยนาโนไฟเบอร เชอื่ หรอื ไม! ความสะอาดลํ กอนใชและหลังใช Super Seime Care ฟนฟูผิว กลับสูวัยสาว

กอนใช

ขจัดเคราตินเดิมที่มีมาก เกินไปช‹วยกระตุŒนใหŒผิว เกิดการฟ„œนฟู

หลังใช How to use

งายดาย!

ขั้นที่1: เตรียมตัว นําถุงมือลŒางหนŒาของ Super Seime ชุบนํ้าหรือนํ้าอุ‹นใหŒเป‚ยก อย‹าบิดนํ้า ออกจากถุงมือ

เรียกคืน ความนุมเนียน

กอนใช หลังใช

ทําความสะอาดลึกลํ้าจะ ช‹วยขจัดสิวหัวดําเล็กๆ บนผิวและไขผิวหนัง ช‹วย ป‡องกันสิว

ลบริ้วรอย กอนใช

ขัน้ ท2 ี่ : ทําความสะอาด

ขั้นที่3: ปรับสภาพผิว

ลูบไลŒใบหนŒาโดยลงนํ้าหนักเพื่อบํารุง เปšนพิเศษรอบดวงตา จมูก และคาง

ขั้นสุดทŒายใหŒลŒางแลŒวเช็ดหนŒาใหŒแหŒง จากนั้นบํารุงผิวตามที่ทําเปšนประจํา ผิวจะดูดซึมไดŒอย‹างมีประสิทธิผล ยิ่งขึ้น!

ซูเปอรพอยส เกี่ยวกับ Super Seime หนัง

! สดชื่นขึ้น

เนียนนุม!ีจัง! ู ึ กด รส ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

1 เหมาะที่สุด

เซ็ตถุงมือขนาดปกติ

2 พื้นผิวสองชั้น

3,888 เยน (รวมภาษี)

Point

ถุงมือขนาดปกติ x 1 (หนังกวางและพอลิยูรีเทน) ขนาด: 6.5 ซ.ม. x 8.5 ซ.ม. มาพรŒอมตัวทําความสะอาดพิเศษ ขนาด 20 มล. x 1 พรŒอมหูแขวน

กวางสีนํ้าตาลอ‹อนของสวีเดนที่หายากมากนั้นมีขนาดตัวเล็กกว‹าพันธุ อื่น อีกทั้งยังมีขนหนาและผิวอ‹อนนุ‹ม ไฟเบอรคอลลาเจนมีความใกลŒเคียง กับโครงสรŒางของผิวมนุษย จึงเปšนวัสดุที่ดีที่สุดสําหรับใชŒกับใบหนŒา ฟองนํ้า

หลังใช

รูขุมขนที่สะอาดสะอŒาน จะช‹วยใหŒเครื่องสําอาง ซึมลงผิวไดŒดีขึ้นและ ทําใหŒผิวชุ‹มชื้นยิ่งขึ้น

Point

ใชŒผวิ หนังกวางกับใบหนŒา พืน้ ผิวสองชัน้ ของหนังและฟองนํา้ จะทําใหŒ Super Seime คงรูปร‹างระหว‹างการทําความสะอาด ถุงมือขนาดปกติสามารถใชŒ งานไดŒนานถึงหกเดือน

3 ผลิตจากธรรมชาติ

Point

ถุงมือเย็บดŒวยมือ ไม‹มกี ารใชŒฟอรมาดีไฮดในขัน้ ตอนฟอกหนัง ปลอดภัยแมŒใชŒ กับเด็กทารก

ถุงมือขนาดใหญ

ขนาด: 17.5 ซ.ม. x 11 ซ.ม.

ถุงมือขนาดจิ๋ว

ขนาด: 4 ซ.ม. x 6.3 ซ.ม.

2,160 เยน (รวมภาษี)

มีจําหน‹ายที่ TOKYU HANDS และรŒานออนไลนที่ www.liaisondor.com

7,344 เยน

(รวมภาษี)


àÃÕ¹ÀÒÉÒ Í¹Ò¤µ¡ŒÒÇä¡Å·Õ่ âçàÃÕ¹ÀÒÉÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ÊÁÒ¤ÁÊ‹§àÊÃÔÁà·¤â¹âÅÂÕ (ä·Â-ÞÕ่»Ø†¹) แหลงเพิม่ พูนความรูภ าษานานาชาติ สถาบันแหงการเรียนรูภ าษาญีป่ นุ อังกฤษ จีน เกาหลี และภาษาไทยสำหรับชาวตางชาติ …การันตีดว ยความสำเร็จกวา 40 ป ทุกภาษาเนนการฟัง พูด อาน เขียนทีน่ ำไปใชไดจริงในชีวติ ประจำวัน สอนโดยอาจารย ชาวไทยและชาวตางชาติเจาของภาษาผูม คี ณ ุ วุฒิ และประสบการณการสอนดวยตำราเรียนที่ไดมาตรฐานของ ส.ส.ท. ครบวงจรดวยบริการงานแปล ลาม และรับสมัครผูท ส่ี นใจไปศึกษาตอทีญ ่ ป่ี นุ … มาเรียนทีน่ ่ี อนาคตทีด่ รี อคุณอยู…  Êͺ¶ÒÁ¢ŒÍÁÙÅà¾Ô่ÁàµÔÁä´Œ·Õ่... - สาขาสุขุมวท 29 5-7 ซอยสุขุมวท 29 ถ.สุขุมวท กทม. โทร. 0-2259-9160-9 ตอ 1641-3 - สาขารังสิต ศูนยการคาเซ€ยรรังสิต ชั้น 2 ถ.พหลโยธน จ.ปทุมธานี โทร. 0-2992-7169, 71 - สาขาศร€ราชา 66 ถ.ศร€ราชานคร 3 (ใกลโรบินสัน ศร€ราชา) จ.ชลบุร€ โทร. 038-311829

µÔ´µ‹ÍàÃÒ: www.tpa.or.th/slc

facebook.com/TPAacademy


* Japan

Wonderland * www.facebook.com/sundayafternoonbooks www.instagram.com/foneko

11

¼Ñ¡´Í§ÞÕ»่ ¹ †Ø (Tsukemono)

ÁÕã¤ÃàÁÔ¹¶ŒÇ¼ѡ´Í§àÅ็¡æ ·Õ่àÊÔÏ¿ÁҾÌÍÁ¡ÑºªØ´ÍÒËÒà ÞÕ»่ ¹ †Ø àËÁ×͹©Ñ¹ºŒÒ§äËÁ¤Ð? ฉันขอสารภาพวาเมื่อกอนตอนที่ยังไมคุนชินในรสชาติและวัฒนธรรม การกินแบบญี่ปุน ฉันก็แคมองสีสันสวยงามเหลานั้น แลวปลอยใหถวย นอยๆ ที่บรรจุเต็มดวยผักดองถูกยกกลับคืนสูหองครัว แตเมื่อไดไปใชชีวิตที่ญี่ปุนและเห็นบอยๆ เขา ฉันก็เกิดความ สงสัยวาผักดองญี่ปุนมีอะไรบาง (ทําไมกินไดกินดีกันเหลือเกิน) เพราะ ถือเปนเครื่องเคียงที่ตองมีติดตูเย็นที่บานคนญี่ปุน เวลาไปรานอาหาร ก็เสิรฟมาพรอมกับขาวและซุป ไปซูเปอรหรือรานขายของฝากไมวา จังหวัดไหนๆ ก็มีผักดองใหเลือกซื้อ ผักดองที่ญี่ปุนมีหลายประเภท ทั้งนี้เกิดจากวัฒนธรรมการ กินที่แตกตางกันของผูคนในแตละภูมิภาค ไหนจะเรื่องดินฟาอากาศ วั ตถุ ดิบ กรรมวิ ธีการดอง ไมวาจะดองดวยเกลือ มิโ ซะ นํ้าสมสายชู นํ้าตาล รําขาว โชยุ ฯลฯ เปนการถนอมอาหารที่ชวยเพิ่มรสชาติและ กลายเปนเครื่องเคียงนานาชนิด เชน “รัคเคียว” (พืชในตระกูลตนหอม มี ห น า ตาคล า ยกระเที ย ม) ที่ ต  อ งกิ น คู  กั บ ข า วแกงกะหรี่ “อุ เ มะโบชิ ” (บวยดองเค็ม) “ทะคุอัน” หรือเรียก แบบไทยๆ วา “ตะกวง” (หัว ไชเทาดอง) เปนตน ดวยความหลากหลาย ของวัตถุดิบที่สามารถนํา มาทําผักดอง วาแลวฉัน ก็ ล องทํ า เองแบบง า ยๆ โดยนํ า กะหลํ่ า ปลี หั ว ไช เท า แตงกวาญี่ ปุ  น และ

36

Thailand

แครอท หั่ น ให เ ป น ชิ้ น ขนาดพอดี คํ า ดองกั บ นํ้ า ส ม สายชู เกลื อ นํ้ า ตาล และนํ้ า เปล า ...ทําไดไ มยากอยางนี้ ฉันชักจะติดใจอยากลอง ทําผักดองแบบอื่นๆ ขึ้น มาแลวสิ พอคนหาขอมูลทําผักดองไปเรื่อยๆ ฉันก็ตองตะลึงเพราะพบ วาศาลเจา “คะยะสึ” ในจังหวัดไอจิ มีตํานานเรื่องเลาเกี่ยวกับผักดอง โดยวันที่ 21 สิงหาคม ของทุกป ผูทําการคา ผั ก ดองจะมาเยื อ นที่ ศาลเจาแหงนี้เพื่อรวม งานเทศกาลผั ก ดอง (Konomono Festival“โคโนะโมโน” แปลวา ผักดอง) และกําหนด à¡Õ่ÂǡѺ¼ÙŒà¢Õ¹: ปาลิดา พิมพะกร จบจากคณะโบราณคดี ให วั น ที่ 21 ของทุ ก ม.ศิ ล ปากร ป จ จุ บั น เป น ผู  จั ด การไต ฝุ  น สตู ดิ โ อ และ เดือนเปนวันผักดอง บรรณาธิการสํานักพิมพ Sunday Afternoon เคยไปเรียน ดวย ภาษาญีป่ นุ ทีเ่ กียวโต และโตเกียว ในป 2550 และ 2552-2553 §Ò¹à¢Õ¹Í×่¹æ: เกียวโต ไดอารี่, Kyushu You and Me,

หมายเหตุ: ภาพประกอบ Konomono Festival จาก อินเทอรเน็ต

Sunday Afternoon in Beijing and Shanghai, Take Me to Kyoto (พาฉั น เที่ ย วเกี ย วโต), โตเกี ย ว ตั ว คนเดี ย ว, Hello Tohoku, Okinawa Holiday, Hokkaido Summer และ Take Me to Osaka


38

Thailand


WAttention Thailand Vol.11  
WAttention Thailand Vol.11