Page 1

www.turnleftthai.blogspot.com

เลี้ยวซ้าย

ฉบับที่ ๗๒

มิถุนายน ๕๔

ราคา ๒๐ บาท

พวกฉวย โอกาสเรื่อง “ความเสมอ ภาคทางเพศ” โดย สมุดบันทึกสีแดง หน้า ๔

การปฏิวัติ อียิป รอบสอง

โดย กองบรรณาธิการ หน้า ๖

SOTUS

“หน่ออ่อนเผด็จการ” VOTE

เพื่อปกป้องประชาธิปไตย เพื่อความยุติธรรม เพื่อความเท่าเทียม

SOTUS การสืบทอด ระบบขูดรีด

โดย กองบรรณาธิการ หน้า ๑๖

เราใช้ อินเตอร์เน็ต ล้มอำ�มาตย์ ได้หรือไม่ โดย ลั่นทมขาว หน้า ๑๐


กลับหัวเป็นหาง วัฒนะ วรรณ

การเมืองเชิงพื้นที่(ที่ดิน) ปัญหาสำ�คัญทีห่ มักหมมยาวนานมาถึงปัจจุบนั ของประเทศไทย คือความไม่เท่าเทียมในการครอบครอง ทรัพยากรของประเทศ ซึ่งเกี่ยวพันธ์กับการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่(ที่ดิน) และความเสียหายที่เกิดจากมีบุคคล อื่นไปใช้พื้นที่นั้น โดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือเจ้าของไม่ได้ประโยชน์ หรือทำ�ให้เจ้าของเสียประโยชน์ การชุมนุมทางการเมืองถูกยอมรับในรัฐธรรมนูญ แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญของอำ�มาตย์ ก็ยากจะปฏิเสธ สิทธิอ์ นั นีไ้ ด้ รวมถึงถูกยอมรับว่ามันเป็นสิทธิข์ นั้ พืน้ ฐานในระดับสากล แต่บอ่ ยครัง้ มันไปทับซ้อนในกรรมสิทธิ์ เชิงพื้นที่(ที่ดิน) และมักจะถูกนำ�มาเป็นข้ออ้าง ว่าการชุมนุมทางการเมืองนั้นๆ สร้างความเสียหายให้กับ เจ้าของ(กรรมสิทธิ์)พื้นที่ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อขัดขวางการชุมนุมทางการเมืองของซีกตรงข้าม การชุมนุมทางการเมือง จำ�เป็นต้องใช้พนื้ ทีท่ ใี่ กล้กบั จุดศูนย์กลางของอำ�นาจรัฐ ซึง่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นพืน้ ที่ ใจกลางเมือง และด้วยมันเป็นพื้นที่ใกล้กับอำ�นาจรัฐ มันจึงเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจด้วยพร้อมกัน มันจึงหลีก เลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดจากการชุมนุมทางการเมืองได้ยาก แต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของในพื้นที่ที่จะใช้เคลื่อนไหวทางการเมือง ถึงแม้จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจ แต่จะไม่มีใครไปต่อว่า เพราะคุณเป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆ ถ้าเราเอาเสรีภาพทางการเมืองกับกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ มาผนวกกัน ก็เท่ากับว่าใครมีพนื้ ที(่ ทีด่ นิ ) มากกว่า ย่อมมีสิทธิ์มากกว่าในการมีพื้นที่การเมือง คำ�ถามคือ ระบบแบบนี้มันยุติธรรมหรือไม่ ในเมื่อระบบกรรมสิทธิ์ ส่วนบุคคลในที่ดิน มันไม่ใช่สิ่งธรรมชาติ แต่มันถูกครอบครอง โดยความไม่เป็นธรรมตั้งแต่ยุคอดีต ไพร่ ทาส จนถึงยุคทุนนิยมปัจจุบัน ที่อำ�นาจในการถือครองที่ดิน ตกอยู่ในมือกลุ่มทุนเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่พอ ชาวบ้าน ชาวนา กรรมาชีพ ลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ของตนเอง ผ่านการต่อสู้ทางการเมือง กับถูกมองว่าเป็นคนอื่น ที่ไม่เคย มีสิทธิ์ในพื้นที่นั้นเลย

ดังนั้น ถ้าเราจะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยโดยแท้จริง ก็จำ�เป็นต้องพูดถึงการกระ จาย การครอบครอง พื้นที่(ที่ดิน) อย่างเท่าเทียม ทั้งในเชิงความอุดมสมบูรณ์ และในเชิงมูลค่า ทางการผลิต รวมถึงความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจในมิติอื่นๆ ไปพร้อมๆ กันกับการต่อสู้เพื่อ ประชาธิปไตยทางการเมือง-TLOเลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๒


บทความพิเศษ ใจ อึ๊งภากรณ์

ในระบบประชาธิปไตยอังกฤษ พรรคไหนมีสิทธิ์ตั้งรัฐบาล? เนื่องจากฝ่ายประชาธิปัตย์ และทหารอำ�มาตย์พยายามหาทุกทางที่จะตั้งรัฐบาล ไม่ ว่าจะได้เสียงข้างมากของประชาชนหรือไม่ ผมขอเล่าถึงกติกาการตั้งรัฐบาลหลังการ เลือกตั้งของอังกฤษ ในประเทศอังกฤษมี "ทำ�เนียม" กติกาประชาธิปไตย เพราะอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญ ใช้กฎหมายบวกกับทำ�เนียม ในการกำ�หนดกติกา ข้อดีตรงนี้คือมันเปลี่ยนตามกระแส ประชาชนง่ายขึน้ ไม่จารึกเป็นหิน และขบวนการเคลือ่ นไหว ของประชาชนมีอิทธิพลได้บ้าง 1. ในกรณีที่พรรคไหนได้ที่นั่งเกินครึ่งหนึ่งของสภา พรรคนั้นตั้งรัฐบาลได้ทันที ไม่มีข้อถกเถียงเลย บางครั้งถ้า เสียงเกินครึง่ แค่หนึง่ หรือสองทีน่ งั่ อาจทำ�ข้อตกลงกับพรรค เล็กๆเพื่อกันอุบัติเหตุ เช่น ส.ส. ตาย หรือ ส.ส. เดินทางมา ลงคะแนนในสภาไม่ได้ 2. ในกรณีทไ่ี ม่มพี รรคไหนได้เกินครึง่ ของสภา อย่าง ทีเ่ กิดขึน้ ในการเลือกตัง้ ปีทแี่ ล้ว ทีร่ ฐั บาลพรรคแรงงานอังกฤษ ยุบสภาแล้วเสียทีน่ งั่ ไปมาก ตามทำ�เนียมเก่า... พรรครัฐบาล เก่ามีสทิ ธิท์ จี่ ะพยายามสร้างแนวร่วมกับพรรคอืน่ ก่อนเพือ่ น ได้ แต่ในยุคนี้ประชาชนจำ�นวนมากมองว่าวิธีนี้ไม่มีความ ชอบธรรม เพราะถ้าพรรคของอดีตรัฐบาลแพ้การเลือกตั้ง จนมีเสียงน้อยกว่าครึง่ หนึง่ ของสภา ต้องถือว่าประชาชนหัน หลังไม่เอารัฐบาล ประชาชนส่วนใหญ่มองว่ารัฐบาลควรมี น้ำ�ใจประชาธิปไตยและลาออก เมื่อปีที่แล้ว พรรคแรงงาน พยายามลองสร้างแนวร่วมกับพรรคเสรีนยิ ม แต่พรรคเสรีนยิ ม ไม่เอา Gordon Brown เลยลาออก แต่ถ้าเขาตั้งรัฐบาลได้ คนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าขาดความชอบธรรม และจะต่อต้าน รัฐบาลมากขึ้น 3. ตอนนี้กระแสประชาชนอังกฤษมองว่า กติกา

ประชาธิปไตยทีม่ คี วามชอบธรรมมากทีส่ ดุ คือ พรรคไหนได้ คะแนนเสียงมากทีส่ ดุ แต่ทนี่ งั่ ไม่เกินครึง่ หนึง่ ของสภา พรรค นัน้ ควรมีสทิ ธิล์ องทำ�แนวร่วมกับพรรคอืน่ ก่อนเพือ่ น เพือ่ ตัง้ รัฐบาล อาจเป็นแนวร่วมพรรครัฐบาล หรือข้อตกลงว่าจะไม่ ลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยไม่ร่วมในรัฐบาลก็ได้ 4. ในทุกกรณีถ้ารัฐบาลแพ้มติไม่ไว้วางใจในสภา รัฐบาลต้องยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ ในกรณีไทยก็ควรให้พรรคทีไ่ ด้คะแนนเสียงข้างมาก ลองตั้งรัฐบาลก่อนเพื่อน และไม่ควรจะแยกแยะระหว่างที่ นัง่ ทีม่ าจากบัญชีรายชือ่ กับทีน่ งั่ จากเขต เพราะไม่มกี ฎหมาย ไหนในไทยที่ระบุว่ามี ส.ส. “สองระดับหรือสองมาตรฐาน” ส่วนตัวแล้ว ผมหวังว่าประชาชนส่วนใหญ่จะไปเลือก พรรคเพื่อไทย เพื่อปกป้องประชาธิปไตย และเราต้องจับตา ดูการโกงการเลือกตั้งของอำ�มาตย์โดยวิธีอื่นๆ อีกมากมาย เช่นการใช้ กกต. หรือการใช้กฎหมาย 112 เป็นต้น และที่สำ�คัญคือ ประชาธิปไตยอังกฤษมาจากการ ต่อสูข้ องมวลชนกับอำ�มาตย์องั กฤษ ไม่ได้มผี ใู้ หญ่ทไี่ หนยก ให้ ดังนัน้ ขบวนการเสือ้ แดงต้องพร้อมทีจ่ ะออกมาชุมนุม ถ้า อำ�มาตย์ใช้วิธีอันไม่ชอบธรรมในการกีดกันไม่ให้พรรคที่ได้ เสียงข้างมากตั้งรัฐบาล และไม่ว่าใครจะชนะเราต้องรณรงค์ ให้มกี ารปล่อยนักโทษการเมือง ยกเลิกกฎหมาย 112 ลงโทษ ทหารและรัฐมนตรีที่สั่งฆ่าประชาชน และปฏิรูปกองทัพกับ ระบบศาลอย่างถอนรากถอนโคน-TLO-

เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๓


จัดตั้ง

สมุดบันทึกสีแดง

พวกฉวยโอกาส เรื่อง “ความเสมอภาคทางเพศ” การทีพ่ รรคเพือ่ ไทยตัดสินใจเลือก ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ขึน้ มาเป็นปาร์ตลี้ สิ ต์อนั ดับหนึง่ นับว่าท้าทายความเชือ่ กระแส หลักในหลากหลายแง่มมุ โดยส่วนตัวของผูเ้ ขียนมองว่ามันดี กว่าไปเอาไอ้พวกหัวหงอกล้าหลังจากอดีตนายพล หรือ นักการเมืองมาเฟียทีม่ อี ยูเ่ ต็มรัฐสภา ขึน้ มาเป็นหัวหน้าพรรค ภายใต้ผลประโยชน์เฉพาะหน้า อย่างไรก็ตามอีกเรื่องที่ผู้ เขียนรู้สึกดีมากๆ คือ ตอนนี้เรื่องความเสมอภาคทางเพศ ถูกดึงขึ้นมาพูดคุยอย่างกว้างขวาง บางสายความคิดค่อน ข้างปัญญาอ่อน แต่มนั ก็เป็นโอกาสอันดีทจี่ ะสำ�รวจของสาย ความคิดต่างๆ ที่มีต่อเรื่องความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งเรื่อง แบบนีม้ นั จะต้องเป็นเรือ่ งทีถ่ กู ถกเถียงในพืน้ ทีส่ าธารณะและ ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การเมืองมันคือเรื่องความสัมพันธ์ทางอำ�นาจ ใน ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้มันเป็นลักษณะของการออกแบบ การต่อสู้ และ การต่อรองเพื่อที่จะให้ข้อเรียกร้องที่เป็น ประโยชน์ได้รับการแปรรูปไปเป็นนโยบาย นักการเมืองคือ คนทีเ่ ป็นตัวแทนของประชาชน และประชาชนเป็นนายนักการ เมือง ความคิดนี้ไม่ค่อยมีที่ยืนในสังคมไทยนานเท่าไหร่ เพราะโดยส่วนใหญ่เราถูกปกครองด้วยระบบเผด็จการซึ่ง ปลูกฝังแนวความคิดว่า นักการเมืองและพวกอำ�นาจเถื่อน นอกระบบ คือ ผู้หลักผู้ใหญ่ หรือ เป็นเจ้านายที่คอยสั่งให้ ประชาชนกระทำ�ในสิง่ ทีพ่ วกมันต้องการ ในด้านตรงกันข้าม บทบาที่สำ�คัญมากที่สุดอันหนึ่งของประชาชนคือ เราต้องรู้ ว่าเราต้องการอะไร และนโยบายอันนั้นมันมีประโยชน์กับ พวกเราอย่างไร ทีนี้วกเข้าสู่เรื่องความเสมอภาคทางเพศในเวที การเมืองในปัจจุบัน ผู้หญิงที่มีอำ�นาจในโครงสร้างส่วนบน

ของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ตอนนี้มีวิธีคิดที่ล้าหลัง และ เป็นอุปสรรคต่อความเสมอภาคของสิทธิสตรี ไม่ว่าจะเป็นผู้ หญิงในกระทรวงวัฒนธรรม หรือ พวก สว. และองค์กรสิทธิ สตรีบางองค์กร เช่น มูลนิธเิ พือ่ นหญิง ก็เป็นองค์กรทีเ่ อาหัว มุดอยูใ่ นรูตดู ตนเอง ทัง้ สนับสนุนการทำ�รัฐประหารและออก มาโจมตีเด็กวัยรุ่นหญิงที่แก้ผ้าเล่นสงกรานต์ ตะโกนซ้ำ�ค่า นิยมกดขี่ผู้หญิงของอำ�มาตย์ไทย มากไปกว่านั้นองค์กรนี้ ยังขี้ขลาดในเรื่องสิทธิทำ�แท้งของผู้หญิงในประเทศไทยอีก ด้วย ลองมาดูจุดยืนกลุ่มต่างๆ ในประเด็นผู้หญิงกันบ้าง พรรคประชาธิปตั ย์ เป็นตัวอย่างอันดีของพวกทีช่ อบ ฉวยโอกาสในกระแสต่างๆ พรรคนี้พอเห็นกระแสตอบรับ หัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นผู้หญิง ก็รีบเข็นผู้สมัคร สส. ที่ เป็นผู้หญิงลงรับสมัครรับเลือกตั้ง คนที่เป็นหัวหอกในครั้งนี้ คือ นางกัลยา โสภณพนิช ทำ�งานเป็นข้ารับใช้อย่างใกล้ชิด กับพวกอำ�มาตย์ แน่นอนเธอต้องส่งเสริมคุณค่าแบบไทยๆ ที่พวกอำ�มาตย์ชอบแน่นอน ผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับ บทบาทหรือความความเสมอภาคของผู้หญิง นั้นถือว่าไม่ โดดเด่นเอาเสียเลย แม้ในอดีต นางสุพัตรา มาศดิตถ์ได้ดึง ประเด็นผู้หญิงขึ้นมาพูดบ้างแต่ก็เงียบไป ในกรณีล่าสุดคือ การไล่ล่าตระคุบเด็กอาย 13-14 ปี ที่แก้ผ้าเล่นสงกรานต์ ราวกับพวกเธอก่ออาชญากรรมร้ายแรงฆ่าคนตาย เป็นข่าว ใหญ่โตระดับประเทศ ขึ้นหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมากกว่า 10 วัน ในขณะเด็กผูห้ ญิงมีตงั ค์อกี คนหนึง่ ขับรถชนคนตายเป็น สิบ ไม่กี่วันก็รอดตัว เด็กสองกลุ่มนี้ใครกระทำ�ผิดมากกว่า กัน? ต่อให้พรรคประชาธิปตั ย์ขนผูห้ ญิงลงเป็นร้อย สถานภาพ ผู้หญิงไทยคงไม่ดีขึ้นแน่นอน เพราะผู้หญิงของพวกพรรค

เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๔


ประชาธิปตั ย์เป็นได้แค่ผกั ชีโรยหน้าให้พรรคประชาธิปตั ย์ดู ดีขึ้นแค่นั้นเอง สิทธิสตรี จากมุมมองพนักงานส่งเอกสาร หรือพวก นักวิชาการ ส่วนใหญ่พวกนี้ทำ�หน้าที่บรรยายสภาพปัญหา ของสังคม ไม่มีทิศทางการต่อสู้นอกจาก พูด พูด และพูด แต่ไม่มีข้อเสนอเป็นรูปธรรมว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร บ่อย ครัง้ ขีข้ ลาดทีจ่ ะท้าทายกรอบความคิดอนุรกั ษ์นยิ มจากพวก อำ�มาตย์ พวกนี้ให้ความเห็นว่า การที่ยิ่งลักษณ์เข้ามานั้นไม่ ได้มนี ยั ยะสำ�คัญต่อการปรับปรุงสถานภาพของผูห้ ญิง เพราะ เธอเข้ามาโดยการเป็นนอมินขี องทักษิณ แต่นกั วิชาการพวก นี้ ไม่กล้าพูด ไม่กล้าวิจารณ์ การที่พรรคประชาธิปัตย์เป็น นอมินขี องทหารและอำ�นาจนอกระบบ ทีเ่ ป็นกลุม่ คนทีท่ �ำ ลาย ประชาธิปไตยลงอย่างย่อยยับรวมทัง้ สิทธิสตรีดว้ ย ซึง่ ถ้านัก วิชาการเหล่านี้อยากจะเห็นสถานภาพผู้หญิงดีขึ้น ก็ควรจะ ลุกขึ้นมาปกป้องประชาธิปไตยตั้งแต่ต้นและจุดประเด็นว่า ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย สถานภาพของผู้หญิงควรจะ ถูกปรับปรุงขึ้นอย่างไรบ้าง และ เราจะฉกฉวยโอกาสกดดัน ในฐานะที่เราอาจจะมีนายกผู้หญิงอย่างไร ซึง่ ถ้านักวิชาการเหล่านีไ้ ม่มบี ทบาทในการร่วมปรับ เปลี่ยนสังคม พวกนี้ก็มีสภาพไม่แตกต่างจากพนักงานส่ง เอกสาร เผลอๆ พนักงานส่งเอกสารในฐานะคนธรรมดา คน เสื้อแดง จะทำ�ตัวมีคุณค่ามากกว่าคนพวกนี้ เพราะเป็นผู้ที่ ต่อสูเ้ พือ่ ประชาธิปไตยและร่วมเพาะพันธ์สงั คมใหม่ทมี่ คี วาม เท่าเทียม อย่างไรก็ตามนักวิชาการเสือ้ แดงผูห้ ญิงก็เริม่ ทีจ่ ะ หยิบยกเรือ่ งความเหลือ่ มล้ำ�ทางเพศในประเด็นต่างๆ ขึน้ มา ถกเถียงแลกเปลี่ยน ประเด็นของผู้หญิงจะก้าวหน้าไปแค่ ไหนนั้นขึ้นอยู่กับขบวนการเสื้อแดงที่จะจุดประเด็นความ ก้าวหน้าขึ้นมา แน่นอนเรื่องสิทธิสตรีเป็นเรื่องเดียวกันและ เป็นเรือ่ งแยกออกจากกันไม่ได้จากระบบประชาธิปไตย สตรี คนใดสนับสนุนการทำ�รัฐประหารเป็นสตรีทเี่ ป็นศัตรูตอ่ สิทธิ สตรี สิทธิสตรีจากฝ่ายซ้าย แน่นอนเรามองว่าการที่มีผู้ หญิงขึ้นมาเป็นแคนดิเดตเบอร์หนึ่งของการเลือกตั้งเป็นสิ่ง ทีด่ ี แต่ในขณะเดียวกันเรารูว้ า่ มันไม่ใช่เรือ่ งอัตโนมัตทิ ผี่ หู้ ญิง ที่อยู่ในโครงสร้างจะผลิตนโยบายที่เป็นประโยชน์และต่อสู้ เพือ่ ผูห้ ญิงอย่างอัตโนมัติ เราเคยชินเห็นสตรีทอี่ ยูใ่ นโครงสร้าง ระดับสูงแล้วใช้อำ�นาจของตัวเองมาเพื่อกดหัวสตรีในระดับ ต่ำ�กว่า เราไม่ต้องการสตรีแบบนั้นเป็นตัวแทนของเรา เรา

จะต้องวิจารณ์ผู้หญิงเหล่านั้นเช่นกัน เราคนเสื้อแดงจะต้องคิดและร่วมกันออกแบบว่า สถานภาพของผู้หญิงที่พวกเราต้องการคืออะไร เช่น เรื่อง สิทธิทำ�แท้ง การมีสิทธิตั้งท้องโดยไม่ต้องถูกออกจากงาน การเคารพบทบาทซึง่ กันและกันของหญิงชาย รวมถึงคนรัก เพศเดียวกันด้วย การต่อต้านการเซนเซอร์ภาพร่างกายของ ผูห้ ญิงในจอโทรทัศน์ ซึง่ มองว่าร่างกายของผูห้ ญิงเป็นปัญหา มันเป็นเรื่องที่น่าตลกที่เราปล่อยให้ พวกพระอนุรักษ์นิยม พวกมือถือสากปากถือศีล ขึน้ มามีอ�ำ นาจเหนือเนือ้ ตัวร่างกาย ของผู้หญิง บางทีสิทธิสตรีในประเทศไทยยุคใหม่ ควรจะจุด ประเด็นว่า พระควรจะมีเมียได้ พระควรจะทำ�ตัวเหมือนคน ทั่วไป ไม่ต้องฝืนธรรมชาติ คำ�สอนทางศาสนาควรจะเป็น เรือ่ งทีเ่ ราเข้าถึงกันได้งา่ ย โดยไม่ตอ้ งมีนายหน้าทางศาสนา เหมือนที่พระนิกายโปรแตสแตนท์ทำ� สวัสดิการของผู้หญิงที่มีอยู่แล้ว ก็ควรจะขยายและ ปรับปรุงให้มันดีขึ้น เช่น การลาคลอด 90 วัน ก็ควรขยาย สิทธิลาคลอดให้ได้ถงึ 6 เดือน รัฐควรจะต้องมีสวัสดิการจาก เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปีทุกคน เพื่อลดภาระของผู้เป็น แม่ สวัสดิการเหล่านี้เป็นสวัสดิการพื้นฐานในประเทศตะวัน ตก ถ้าประเทศตะวันตกทำ�ได้ ประเทศไทยก็ต้องทำ�ได้ ประเด็นดังกล่าวมีลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้หญิงทั้ง สิน้ เราจะต้องผลักดันข้อเสนอเหล่านีใ้ ห้เกิดขึน้ ในขบวนการ คนเสือ้ แดง และกดดันให้พรรคการเมืองฟังข้อเรียกร้องเหล่า นี้ แน่นอนเราต้องย้ำ�เสมอว่า สิทธิสตรีจะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะ ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้น-TLO-

เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๕


พลวัต

กองบรรณาธิการ เลี้ยวซ้าย

การปฏิวัติอียิปต์รอบสอง รอบแรกของการปฏิวัติอียิปต์จบลงเมื่อเผด็จการ มูบารัก ถูกบังคับให้ลาออก รอบสองของการ ปฏิวตั เิ ป็นกระบวนการทีซ่ บั ซ้อน ซึง่ จะต้องพยายามแก้ปญ ั หาของการล้มระบบเผด็จการทัง้ ระบบ มีค�ำ ถาม มากมาย ... ประชาชนจะปกป้องและขยายสิทธิเสรีภาพอย่างไร? นักปฏิวัติจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงต่อ ไปอย่างไร? ประชาชนจะแก้ไขปัญหาปากท้องประจำ�วันอย่างไร? และ นักปฏิวตั จิ ะจัดการกับอำ�นาจทหาร ด้วยวิธีใด? หลังจากทีม่ บู ารักถูกล้มกระบวนการปฏิวตั ไิ ด้พฒ ั นา ไปข้างหน้าในสามเรื่องสำ�คัญคือ การพัฒนาและการต่อสู้ ของขบวนการแรงงาน การต่อสูข้ องเกษตรรายย่อยในชนบท และการขยายตัวของเครือข่ายชุมชนนักปฏิวัติ สภาแรงงานเก่า ETUF เป็นเพียงเครือ่ งมือของเผด็จ การมูบารัก ดังนั้นหลังการล้มเผด็จการ ขบวนการแรงงาน อียปิ ต์ได้สร้างสภาแรงงานใหม่ทอี่ สิ ระจากรัฐบาล (EITUF) ซึ่งในเบื้องต้นประกอบไปด้วย 14 สหภาพแรงงาน องค์กรนี้ จัดการประท้วงในวันแรงงานสากลที่จตุรัสทาหเรีย ซึ่งเป็น ครั้งแรกที่กรรมาชีพสามารถจัดงานวันแรงงานสากลโดยไม่ ถูกแทรกแซงจากตำ�รวจ กระแสการนัดหยุดงานในช่วงนี้ ขึ้นๆ ลงๆ เช่นใน เดือนกุมภาพันธ์คาดว่ามีการนัดหยุดงานประมาณ 500 ครัง้ พอถึงเดือนมีนาคมลดลงเหลือแค่ 200 ครั้ง แต่กลับมาเพิ่ม ความเข้มข้นในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม ในเดือน พฤษภาคมมีการนัดหยุดงานทั่วประเทศของหมอเป็นครั้ง แรกในประวัตศิ าสตร์อยี ปิ ต์ เดิมทีสหาภาพหมอเป็นองค์กร อนุรักษ์นิยมแต่กระแสการปฏิวัติเปลี่ยนมันไป มีการประกาศนัดหยุดงานโดยไม่ก�ำ หนดวันเลิกเพือ่ เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มเงินเดือนให้กับหมอและที่สำ�คัญเพื่อ เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณสาธารณสุขจาก 3.5% เป็น 15% ของงบประมาณรัฐบาล มูฮาหมัด ซาฟิก โฆษก สหภาพหมอพูดว่า “ระบบสาธารณสุขไม่ใช่สงิ่ ของฟุม่ เฟือย

แต่เป็นสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน เราออกมานัดหยุดงานครัง้ นี้เพื่อผลประโยชน์ของคนจนเป็นหลัก” ภายในไม่กี่ชั่วโมง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังได้เข้าพบผูแ้ ทนของหมอและ ยอมรับข้อเรียกร้องเกือบทัง้ หมด ชัยชนะนีส้ �ำ คัญมาก เพราะ รัฐบาลมูบารักเคยใช้นโยบายเสรีนิยม เพื่อตัดงบประมาณ รัฐในทุกเรื่อง การนัดหยุดงานครั้งนี้พิสูจน์ว่ากรรมาชีพ สามารถจะออกมาต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ตัวเองและเพื่อผล ประโยชน์ส่วนรวมได้ ในชนบทช่วงนี้ มีกรณีที่เกษตกรรายย่อยเข้าไปยึด ที่ดินของเจ้าที่ดินรายใหญ่ 100,000 กรณี ส่วนใหญ่เป็นการ พยายามยึดคืนทีด่ นิ ทีเ่ กษตรกรเคยได้ในยุค 1950-1960 แต่ ถูกรัฐบาลมูบารักขโมยไปเพือ่ ยกให้เจ้าทีด่ นิ เก่าในกฎหมาย ปี 1997 ทาง“ศูนย์สิทธิมนุษยชนในที่ดิน” คาดว่าในรอบ 10 ปีก่อนที่มูบารักจะถูกล้ม เกษตรกรรายย่อย 1,000,000 ครอบครัว ถูกขโมยที่ดินไป 100 คนถูกฆ่าตายในการปะทะ กับตำ�รวจและอีก 3,000 คน ถูกจับ เกษตรกรรายย่อยได้ตั้งองค์กรสหภาพเกษตรกร อียิปต์ขึ้นมาในเดือนพฤษภาคม เพื่อสนับสนุนการยึดที่ดิน คืนให้กบั เกษตรกร และมีขอ้ เรียกร้องให้ตงั้ ขบวนการสหกรณ์ ทั่วประเทศที่ควบคุมโดยเกษตรกรระดับล่างเอง ในเมืองและชุมชนทั่วประเทศองค์กรชุมชนได้เกิด ขึน้ อย่างรวดเร็ว ในขัน้ ตอนแรกเกิดขึน้ มาเพือ่ ปกป้องชุมชน จากแก๊งอันธพาลที่ประกอบไปด้วยตำ�รวจนอกเครื่องแบบ

เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๖


ของมูบารัก หลังจากทีม่ บู ารักถูกล้ม องค์กรเหล่านีไ้ ด้รณรงค์ ต่อไปเพือ่ ปลดเจ้าหน้าทีโ่ กงกิน และปฏิรปู การบริการสาธารณะ เช่นในเรื่อง การศึกษา สุขภาพอนามัย น้ำ�ประปาและระบบ น้ำ�เสีย นอกจากนี้มีข้อเรียกร้องบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหา จราจรอีกด้วย ในเดือนเมษายน เครือข่ายองค์กรชุมชนทั่ว ประเทศได้จัดการประชุมที่จตุรัสทาหเรีย หนังสือพิมพ์ของ เครือข่ายองค์กรชุมชนนี้ ชื่อ “อียิปต์ปฏิวัติ” และได้เน้น ความสำ�คัญของการต่อสู้ร่วมกันของกลุ่มต่างๆ ด้วยความ สามัคคี เพราะการปฏิวัติอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นเท่านั้น มี ภาระกิจอีกมากมายที่จะต้องทำ� พัฒนาการต่างๆเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าในกระบวนการ ปฏิวัติของอียิปต์มีการผสมประเด็นเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงการเผชิญหน้ากับอำ�นาจเก่า ถ้าไม่มีการต่อสู้แบบนี้ พวกนายทหารอนุรักษ์นิยมในคณะกรรมการทหารที่ยึด อำ�นาจจากมูบารัก จะไม่ยอมให้มกี ารเปลีย่ นแปลงใดๆ เกิด ขึน้ พวกนายพลเหล่านีล้ ว้ นแต่มาจากระบบอำ�มาตย์เก่าขอ งมูบารักและใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐ ร่วมมือกับ CIA ใน การทรมานนักโทษ และร่วมมือกับรัฐบาลอิสราเอล ในการ ปิดกั้นชาวปาเลสไตน์ในกาซ่า การต่อสู้ของมวลชนปฏิวัติสามารถบังคับให้บุคคล สำ�คัญจากรัฐบาลเก่ารวมถึง มูบารัก และครอบครัว ถูกจับ และนำ�มาขึน้ ศาลในข้อหาคอร์รบั ชัน่ และข้อหาสัง่ ฆ่าผูป้ ระท้วง ทุกวันนี้มวลชนต้องปะทะกับทหารและตำ�รวจที่พยายาม ปราบปรามการชุมนุมต่อไป เช่นในเดือนพฤษภาคม ทั้งใน จตุรัสทาหเรียและหน้าสถานทูตอิสราเอล และในขณะนี้ดู เหมือนว่ารัฐบาลถูกกดดันให้เปิดด่านระหว่างอียิปต์กับกา ซ่า “องค์กรสังคมนิยมปฏิวัติอียิปต์” (ซึ่งอยู่ในสากล เดียวกันกับองค์กรเลี้ยวซ้าย) ได้ออกแถลงการณ์ ประณาม รัฐบาลอียปิ ต์ทรี่ ว่ มมือกับอิสราเอลและทำ�ตัวเหมือนเป็นผูร้ บั มรดกการปกครองจากยุคมูบารัก ปรากฏการณ์อันหนึ่งที่น่าตื่นเต้นคือ ท่ามกลางการ ต่อสู้ มีการก่อตั้ง “พรรคกรรมาชีพประชาธิปไตย” ซึ่ง ประกอบไปด้วยนักสหภาพแรงงานจากทั่วประเทศ คามัล คาลิว แกนนำ�ของพรรคพูดว่า “เราไม่ต้องการสร้างพรรค บนแผ่นกระดาษ เราต้องการพรรคที่มีรากฐานในโรงงาน และสถานทีท่ �ำ งานต่างๆ กรรมาชีพทีน่ ดั หยุดงานในหลายๆ แห่งได้เรียกร้องให้มีการตั้งพรรคนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นปากเสียง ของเขา” นักสหภาพแรงงานหลายร้อยได้สมัครเป็นสมาชิก

เช่น จากคนงานสิง่ ทอ พนักงานกรมสรรพากร คนงานโรงงาน ปูนซีเมนต์ พนักงานรถไฟ พยาบาล คนขับรถ และ วิศวะ กร ข้อเรียกร้องสำ�คัญของพรรค คือ เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ� และ การยึดคืนรัฐวิสาหกิจ ทีเ่ คยถูกขายให้นกั ธุรกิจเอกชนทีเ่ ป็น พรรคพวกของมูบารัก ในเรื่องปัญหาปากท้องในชีวิตประจำ�วัน ขณะนี้ จำ�นวนคนตกงานเพิ่มขึ้นเพราะธุระกิจการท่องเที่ยวอยู่ใน ช่วงวิกฤติและคนงานอียิปต์ที่เคยทำ�งานในลิเบีย ตกงาน และแห่กนั กลับบ้าน ขณะนีร้ าคาอาหารพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ 30% มีค�ำ ถามมากมายเกีย่ วกับอนาคตของอียปิ ต์ กองทัพ จะมาปราบปรามผูท้ เี่ รียกร้องงาน การขึน้ เงินเดือน และการ พัฒนาบริการสาธารณะหรือไม่? ถ้ามีการพยายามปราบ ปราม มันจะนำ�ไปสู่การยกระดับจิตสำ�นึกทางการเมืองแค่ ไหน? ทุกวันนี้ใครคืออำ�นาจแท้ในอียิปต์? เขามีสิทธิอะไรที่ จะมีอำ�นาจ? และมวลชนจะควบคุมคนเหล่านี้ได้อย่างไร? ก่อนหน้านี้หลายเรื่องยังไม่ชัดเจนเพราะประชาชนอียิปต์ จำ�นวนมาก หลงเชื่อว่ากองทัพมีความสัมพันธ์พิเศษกับ ประชาชน ซึง่ เป็นความเชือ่ ทีต่ กค้างจากการปฏิวตั ชิ าตินยิ ม ในสมัยนัสเซอร์ พวกนายพลและนักธุรกิจนายทุน ไม่ต้องการให้มี การเปลีย่ นแปลงอีกต่อไปในอียปิ ต์ ถ้าเขาไม่สามารถปราบ ปรามประชาชนด้วยความรุนแรงได้ เขาจะพยายามใช้กลไก อื่นในการควบคุมมวลชน เช่น การนำ�ผู้นำ�แรงงานระดับสูง มาเป็นพวก หรือการจัดการเลือกตั้ง และเปิดโอกาสให้ “พรรคพีน่ อ้ งมุสลิม” มีสว่ นร่วมอย่างเป็นทางการในกระบวนการ การเมือง โดยที่พวกนายพลและอภิสิทธิชนหวังว่า “พรรค พี่น้องมุสลิม” จะช่วยยับยั้งการต่อสู้ของมวลชนได้ ล่าสุด พรรคนี้คัดค้านการเคลื่อนไหวต่อในจตุรัสทาหเรีย แต่ผู้นำ� พรรคขัดแย้งกับสมาชิกคนหนุ่มสาวที่ต้องการสู้ต่อไป สำ�หรับนักสังคมนิยมหรือฝ่ายซ้าย เขาจะต้อง เคลือ่ นไหวในสถานทีท่ �ำ งาน ร่วมกับสหภาพแรงงานทีอ่ สิ ระ จากรัฐ และ ร่วมเคลื่อนไหวในเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อ ปกป้องการปฏิวัติและเพื่อผลักดันมันไปข้างหน้า ที่สำ�คัญ คือ จะต้องมีการรวมตัวกันของนักสหภาพแรงงานทีก่ า้ วหน้า ที่สุดในพรรคการเมืองของกรรมาชีพ ทุกวันนีม้ วลชนยังมีพลังและได้เปรียบอยู่ ชาวอียปิ ต์ จะต้องใช้โอกาสนีใ้ นการทำ�การปฏิวตั ขิ นั้ ตอนทีส่ องให้ส�ำ เร็จ

-TLO-

เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๗


พลวัต

กองบรรณาธิการ เลี้ยวซ้าย

ค่ายประท้วงของคนหนุ่มสาวสเปน (23 พ.ค. 54)“ค่ายประท้วง” ของคนหนุม่ สาว สเปนหลายหมืน่ คน เกิดขึน้ เมือ่ เยาวชนและคนตกงาน ทนไม่ไหวกับระดับว่างงาน คาดว่า 40% ของคนว่าง งาน 4.5 ล้านคนในสเปนมีอายุต่ำ�กว่า 25 ปี ก่อนหน้านี้รัฐบาลพรรค “สังคมนิยม” ใช้ นโยบายเสรีนยิ มของพวกฝ่ายขวาในการตัดงบประมาณ รัฐ ตำ�แหน่งงาน และสวัสดิการท่ามกลางวิกฤต เศรษฐกิจทีพ่ วกนายธนาคารก่อขึน้ แต่แรก นีค่ อื สาเหตุ ที่คาดว่าพรรคนี้จะแพ้การเลือกตั้งที่กำ�ลังเกิดขึ้น มีการเรียกร้องให้ประชาชนไปตั้งค่ายกลาง เมืองหลวง (Madrid) และในเมืองอืน่ ๆ เช่น Granada กับ Barcelona ในรูปแบบคล้ายๆ ทีอ่ ยี ปิ ต์ นอกจาก นีก้ ระแสนีล้ ามไปประเทศอืน่ ๆ ของยุโรป เช่นในอิตาลี่ ในเมือง Rome, Florence กับ Milan และในกรีส มี การสร้างค่ายประท้วงเช่นกัน ในสเปน ทัง้ ๆ ที่ กกต. ประกาศว่าการประท้วง “ผิดกฎหมาย” เพราะเป็นช่วงเลือกตั้ง รัฐบาลและ ตำ�รวจไม่กล้าปราบค่ายเพราะกลัวว่าจะเพิ่มความ โกรธแค้นของประชาชน สื่อกระแสหลักชอบสร้างนิยายว่าการประท้วง แบบนีเ้ กิดจาก Twitter กับ Facebook แต่มนั มีเครือ ข่ายของนักเคลื่อนไหวที่จัดตั้งมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะเครือข่ายเยาวชนที่ต่อสู้เพื่อที่อยู่อาศัย สำ�หรับหนุ่มสาวและคนจนเป็นต้น หลายคนในเครือ

ข่ายต่างๆ มีความคิดแนวอนาธิปไตย แต่คนส่วนใหญ่ ทีอ่ อกมาประท้วงไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมือง มาก่อน คนส่วนใหญ่ที่มาประท้วงไม่ไว้ใจสภาแรงงาน ใหญ่สองสภา เพราะผู้นำ�สภาแรงงานไปทำ�ข้อตกลง กับรัฐบาลพรรคสังคมนิยมในการตัดสวัสดิการ โดย ไม่ออกมาสูอ้ ะไรเลย แต่ตอนนีค้ นงานรากหญ้าก็ออก มาประท้วง เช่นในเมือง Barcelona มีสหภาพแรงงาน ที่อิสระจากพรรคสังคมนิยม และในเมืองนี้มีรัฐบาล ท้องถิ่นที่เป็นฝ่ายขวา สหภาพจึงมีการจัดตั้งในค่าย ประท้วงกลางเมืองโดยตรง มีกระแสต่อสูข้ องพนักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานดับเพลิง ข้อเรียกร้องของค่าย ต่างๆ ก่อตัวช้าเพราะมี คนไปร่วมจำ�นวนมาก แต่พึ่งมีมติที่ตกลงกันว่า “ต่อ ต้านทุนนิยม” และมีการจัดการชุมนุมในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ ทั้งอาจารย์และนักศึกษาก็มาร่วม ชุมนุมที่ค่ายด้วย-TLO-

เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๘


พลวัต

แซลลี่ คินเคด (สหภาพครู NUT) และมารีแดน โอเวนส์ (สหภาพข้าราชการ PCS) แปลโดย ยายสา ที่มา : http://www.socialistworker.co.uk/art.php?id=24857

เสียงคนงานรากหญ้าอังกฤษ ต่อต้านการตัดสวัสดิการ แปดแสนคนพร้อมสไตร้ค์!! ในวันที่ 30 มิถุนายน ทั้งบรรดาครูอาจารย์ และ ข้าราชการต่างวางแผนการต่อต้านเพื่อปกป้องเงินบำ�นาญ และรัฐสวัสดิการ นี่เป็นการต่อสู้ที่คนงานในหน่วยอื่นๆ ของอังกฤษ ทุกคนควรสนับสนุน คนงานในสหภาพหลักสี่กลุ่มเข้ามาร่วมในการนัด หยุดงานนีด้ ว้ ย ได้แก่ สหภาพครู NUT และ ATL, สหภาพ ข้าราชการ PCS, และ สหภาพอาจารย์มหาวิทยาลัย UCU– รวมแล้วประมาณ แปดแสนคน และตอนนี้ สมาชิก UNISON ที่ทำ�งานในเทศบาล และโรงพยาบาล ห้าพันคนใน เมืองดอนคาสเตอร์ จะลง คะแนนในการนัดหยุดงานเพื่อ ต่อต้านการถูกหักสวัสดิการ ต่างๆ อีกด้วย ทัง้ โรงเรียน วิทยาลัย และสำ�นักงานต่างๆ ของภาค รัฐ จะหยุดการทำ�งาน ผู้ประท้วงจะออกมาแสดงตัวอย่างยิ่งใหญ่บนท้อง ถนน บรรดานักศึกษามีบทบาทในการสร้างกระแสลุกสู้ ตัง้ แต่นกั ศึกษาประท้วงการเก็บค่าเล่าเรียนเมือ่ ปีทแี่ ล้วอย่าง ดุเดือด และเมือ่ ใดทีก่ ารประท้วงนัดหยุดงานเกิดขึน้ บรรดา นักเรียนและนักศึกษาจะเข้ามาร่วมกับเราคนงาน รวมทั้ง สมาชิกในสหภาพอื่นๆ ด้วย เมื่อเราอธิบายผลกระทบจากการตัดบำ�นาญต่างๆ ให้กับคนงานอื่นๆ พวกเขาจะพากันพูดด้วยความตื่นเต้น ว่า “ถ้าอยากเข้าร่วม ต้องลงชื่อตรงไหน?” แต่ก็ไม่ใช่แค่ เรื่องของบำ�นาญเท่านั้นที่ทำ�ให้ผู้คนโกรธเคืองมากมาย เพราะรัฐบาลแนวร่วมพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคเสรีนิยม

นีย้ งั ได้ท�ำ เรือ่ งเลวร้ายอืน่ ๆ อีกด้วย โดยรวมมีการโยนภาระ วิกฤตเศรษฐกิจให้คนธรรมดา แทนที่จะให้นายธนาคาร ผู้ ก่อเรื่องแต่แรก แบกภาระในการจ่ายหนี้คืน ผูค้ นต่างเข้ามาร่วมกับสหภาพเพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ของ การต่อสู้ ดังนั้น นักเคลื่อนไหว ทั้งใน NUT, ATL และ PCS จำ�เป็นต้องรณรงค์ให้ทั่วๆ เพื่อจะได้เสียงสนับสนุนให้ มากที่สุดในทุกสถานที่ต่างๆทั่วอังกฤษ คนงานปรึกษากันว่า ในวันนั้นควรทำ�อะไรกันบ้าง คนงานในโรงเรียนได้รับสวัสดิการที่แย่กว่าครู ดังนั้นหากมี การปิดโรงเรียน พวกเขาสามารถมากับเราได้ และเราอยาก ให้นักเรียนเข้ามาร่วมด้วยเช่นกัน หากไม่มีการปิดโรงเรียน พวกเขาสามารถเข้าร่วม ชุมนุมในช่วงพักเที่ยง คนงานในสหภาพต่างๆ รวมถึงภาค เอกชนสามารถเข้ามาร่วมในช่วงพักเที่ยงได้เช่นกัน ทุกคน สามารถเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ หากท่านเป็นผู้ปกครอง ขอให้เขียนจดหมายแสดง ความชืน่ ชมบรรดาคุณครูทโี่ รงเรียนในการมีสว่ นร่วมกับการ นัดหยุดงาน หากท่านเป็นสมาชิกในสหภาพ ท่านควรเชิญ ชวนคนงานที่หยุดงานให้มาแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม สหภาพของท่านเอง เราควรทำ�การเชื่อมโยงโรงเรียนเข้ากับสำ�นักงาน ต่างๆ และสถานที่ทำ�งานอื่นๆ ในเมืองเล็กและเมืองใหญ่ ทั่วประเทศอังกฤษ เราจำ�เป็นต้องเถียงให้ชนะทุกคนทีถ่ กู ขโมยบำ�นาญ เพราะหากเราได้รับการสนับสนุน การต่อสู้จะง่ายขึ้น เราจำ�เป็นต้องต่อต้านโดยทุกวิถีทางที่จำ�เป็น ด้วย วิธีนี้ เราจึงจะสามารถโค่นรัฐบ -TLO-

เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๙


สังคมใหม่

ลั่นทมขาว

เราใช้อินเตอร์เน็ต ล้มอำ�มาตย์ได้หรือไม่ ท่ามกลางการปฏิวัติล้มเผด็จการในอียิปต์หรือตูนี เซีย มีการคลั่งเห่อ ทวิตเตอร์ และเครื่องสื่อสารอื่นๆ ทาง อินเตอร์เน็ต และพูดกันในแวดวงสื่อว่าเครื่องมือเหล่านี้ใช้ เพือ่ ล้มเผด็จการได้ จนมีการเสนอว่าการปฏิวตั ใิ นตะวันออกกลาง เป็น “การปฏิวตั ทิ วิตเตอร์” ประเด็นนีเ้ ป็นเรือ่ งสำ�คัญสำ�หรับ คนเสื้อแดงที่ประเทศไทยด้วย แนวคิดหนึ่งในหมู่คนที่พูดเกินเหตุและเห่อ เฟสบุ๊ค หรือ ทวิตเตอร์ คือการเสนอว่า “การต่อสู้แบบเก่า” ที่อาศัย การจัดตั้งคนในองค์กรทางการเมืองจริงๆ และอาศัยการ ฝึกฝนการต่อสู้ และการนัดหยุดงาน “ล้าสมัยไปแล้ว” เพราะ การใช้ เฟสบุค๊ หรือ ทวิตเตอร์ ทำ�ให้คนลุกฮือเองในรูปแบบ อนาธิปไตยได้ โดยไม่มีองค์กร และการนำ� แต่พวกนี้จะลืม ไปว่าแม้แต่คนที่เสนอให้ทำ�อะไรในเวลาใดเวลาหนึ่ง ก็เป็น ผู้นำ� แน่นอนในบรรยากาศของการเซ็นเซอร์สอื่ ทางเลือก เกือบทุกชนิดและปิดสถานีวทิ ยุชมุ ชน เครือ่ งมืออินเตอร์เน็ต เช่นเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ สไกพ์ หรือการตั้งเวปไซท์ กลายเป็น พืน้ ทีส่ �ำ คัญของคนเสือ้ แดงทีจ่ ะสือ่ สารกัน นีค่ อื สาเหตุทฝี่ า่ ย กระทรวง ICT (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร)ของรัฐบาลอำ�มาตย์พยายามไล่ปิดหรือปิดกั้นเวป ต่างๆ และไล่จับคนที่วิจารณ์อำ�มาตย์ โดยใช้กฏหมาย 112 กฏหมายคอมพิวเตอร์ และกฏหมายความมั่นคงเป็นเครื่อง มือ และนีค่ อื สาเหตุทคี่ นเสือ้ แดงจำ�นวนมากพยายามทะลวง และหลบการปิดกั้นต่างๆ จนประชาชนจำ�นวนมากเริ่มมี ทักษะพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์มากขึ้น แต่เราต้องมาวิเคราะห์พิจารณาว่าเครื่องมือทาง

อินเตอร์เน็ตใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหน และใช้อย่างไรถึงจะมี ประสิทธิภาพมากที่สุดในการเปลี่ยนสังคม ข้อมูลของสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ ปี ๒๕๕๑ เปิดเผย ว่าจากจำ�นวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 59.97 ล้าน คน พบว่า มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 16.99 ล้านคน คิดเป็น ร้อย ละ 28.2 และมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 10.96 ล้านคน คิดเป็นร้อย ละ 18.2 ตรงนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าสถานภาพที่จะเข้าถึง อินเตอร์เน็ตไม่ได้ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมี คนจำ�นวนมากที่เข้าถึงได้ และคนเหล่านั้นอาจส่งต่อข้อมูล ให้คนอื่นได้ สำ�หรับการปฏิวัติในตะวันออกกลาง เช่นในอียิปต์ เราต้องพิจารณาว่าในช่วงทีม่ กี ารลุกฮือทีน่ ำ�ไปสูก่ ารล้มมูบา รัก เผด็จการอียิปต์สั่งปิดอินเตอร์เน็ตทั้งหมดและเครือข่าย โทรศัพท์มือถือด้วย แต่ประชาชนก็สามารถรวมตัวกันและ สือ่ สารได้ ทัง้ นีเ้ พราะมีการจัดตัง้ กลุม่ และเครือข่ายต่างๆ มา ก่อนหน้านั้นหลายปี และมีการลุกฮือนัดหยุดงานของ สหภาพแรงงานในปีก่อนๆ อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการ “ซ้อม รบ” และประเด็นสำ�คัญที่สุดคือ ทหารอียิปต์ตัดสินใจเขี่ยมู บารักออกจากตำ�แหน่ง เมื่อมีการนัดหยุดงานลามไปทั่ว ประเทศ เพราะเขากลัวพลังเศรษฐกิจของการนัดหยุดงาน และกลัวว่าทหารเกณฑ์ระดับล่างจะเริม่ กบฏต่อผูบ้ งั คับบัญชา บ่อยครั้งการสื่อสารระหว่างเครือข่ายต่างๆ ในการ ปฏิวัติอียิปต์ เกิดขึ้นปากต่อปาก ตาต่อตา ในจตุรัสทาห์เรีย หรือในมัสยิด หรือในสถานที่ทำ�งาน และในปีก่อนๆ เวลามี การพยายามปลุกระดมให้คนออกมาไล่รัฐบาลทาง เฟสบุ๊ค หรือ ทวิตเตอร์ ก็มีคนมาน้อย เพราะคนยังกลัวอยู่และ

เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๑๐


สถานการณ์ยังไม่สุกงอม นักวิชาการบางคนเตือนเราให้ระวัง “การสร้างภาพ การเคลื่อนไหว” ทางอินเตอร์เน็ต ที่ไม่เกิดในโลกจริง Jodi Dean (ในวารสาร Cultural Politics ปี 2005) เขียนว่าการ “กดคลิก” หรือการกด “ชอบ” หรือการลงชือ่ ในแถลงการณ์ หรือจดหมายเปิดผนึกผ่านอินเตอร์เน็ต ทำ�ให้คนรู้สึกดีที่ “ได้รว่ มเคลือ่ นไหว” แต่มนั ไม่ใช่การเคลือ่ นไหวจริงทีม่ พี ลัง ส่วน Slavoj Žižek (สลาโวช ซีเซค) นักมาร์คซิสต์ชาวสโล วีเนีย ที่ชอบท้าทายความคิดคนอื่นๆ เพื่อกระตุ้นความคิด พูดว่าการเคลื่อนไหวผ่านอินเตอร์เน็ตกลายเป็นการ “ร่วม กันงอมืองอเท้า” มันเป็นกระบวนการที่ลดระดับการเมือง และการเคลือ่ นไหวในโลกจริง เพราะเปิดทางให้เราหลอกตัว เองว่าเราทำ�อะไร ในขณะทีเ่ ราอาจขีเ้ กียจออกมาทำ�อะไรใน โลกจริง Malcolm Gladwell นักเขียนชาวคานาดา ใน บทความว่า “ทำ�ไมการปฏิวัติจะไม่ถูกทวิตเตอร์” (New Yorker 2010)เสนอว่า “เพือ่ น” หรือเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างคนทีไ่ ม่รจู้ กั กัน ไม่เคยเจอหน้ากันหรือคุยกันโดยตรง เป็นเครือข่ายที่อ่อนแอมาก แต่ในมุมกลับ ถ้าคนที่รู้จักกัน มาก่อน เคยสู้บนท้องถนนหรือในที่ทำ�งานร่วมกัน และเป็น สมาชิกองค์กรร่วมกันมากก่อน ใช้เครื่องมืออย่าง เฟสบุ๊ค หรือ ทวิตเตอร์ หรือโทรศัพท์มอื ถือ เขาสามารถประสานการ ต่อสู้ได้ด้วยประสิทธิภาพจริง เพราะเครือข่ายสายสัมพันธ์ ของเขาจะเข้มแข็งและเป็นจริง ในกรณี “นักรบไซเบอร์” ไทย มีโรคระบาดแห่งการ “ร่วมกันงอมืองอเท้า” โดยเฉพาะในกลุ่มคนเสื้อแดงที่อยู่ นอกประเทศไทย หรือในหมูค่ นภายในประเทศทีไ่ ม่สามารถ หรือไม่ยอมออกมาเคลื่อนไหว คนเหล่านี้จะใช้เวลาหลาย ชั่วโมงต่อวันในการ “เล่นเน็ต” หรือคุยกันเป็นกลุ่มทางส ไกพ์หรือแคมฟร้อค แต่สาระการคุยกันมีนอ้ ยเหลือเกิน เพราะ เนื้อหาหลักจะเป็นการผลิตซ้ำ�ข่าวลือ เช่นเรื่องรัฐประหาร หรือเรือ่ งส่วนตัวของอำ�มาตย์เป็นต้น และทีแ่ ย่กว่านัน้ มีการ ป้ายร้ายผูเ้ คลือ่ นไหวจริงด้วยข่าวเท็จ โดยเฉพาะแกนนำ�นปช. ในประเทศไทย ตรงนีผ้ เู้ ขียนไม่ได้เสนอว่าเราไม่ควรวิจารณ์ เสือ้ แดงกันเอง เราต้องวิจารณ์แนวทางเสมอ แต่ตอ้ งวิจารณ์ บนพื้นฐานความจริงและในลักษณะที่จะนำ�ไปสู่การเพิ่ม ประสิทธิภาพในการต่อสู้ นักรบไซเบอร์ประเภท “งอมืองอเท้า” มักจะไม่รู้ เรือ่ งว่าในพืน้ ทีแ่ ละชุมชนต่างๆ ของไทยมีการจัดตัง้ เสือ้ แดง

และเคลื่อนไหวกันอย่างไร เพราะเขามักจะไม่ไปร่วมงาน เคลือ่ นไหวในโลกจริง ไม่วา่ จะทีไ่ ทยหรือแม้แต่ในต่างประเทศ เขาจะหดหูก่ ับความเป็นไปได้ทจี่ ะล้มอำ�มาตย์ เขามักจะพูด ว่า “สหภาพแรงงานไทยนัดหยุดงานไม่ได้” ทัง้ ๆ ทีข่ บวนการ แรงงานไทยในโลกจริงมีประวัตกิ ารนัดหยุดงานและการต่อสู้ มานาน เขาจะเสนอว่า “ไทยเป็นกรณีพเิ ศษไม่เหมือนอียปิ ต์ หรือประเทศอื่นในตะวันออกกลาง” ทั้งๆ ที่เผด็จการซิเรีย ยิงประชาชนตายเกือบ 500 คน และเผด็จการอียิปต์ฆ่าและ ทรมานฝ่ายตรงข้ามมากว่า 30 ปี สรุปแล้วนักรบไซเบอร์ ประเภทนี้นั่งฟังแต่รายการวิทยุของ อ.ชูพงษ์กับคนอื่นที่มี มุมมองคล้ายๆ กัน ฟังเพื่อให้ตนรู้สึกดี แต่ไม่นำ�ไปสู่การ ปฏิบตั กิ ารอะไรเลย เหมือนกินยาชา และได้แต่แก้ตวั ว่าการ พูดทางอินเตอร์เน็ตให้คน “ตาสว่าง” จะ “ล้มระบอบ” ได้ แต่การล้มระบอบต้องอาศัยมวลชนจำ�นวนมากทีอ่ อกมาต่อสู้ บนท้องถนนและนัดหยุดงานในสถานทีท่ �ำ งาน และต้องอาศัย มวลชนทีม่ ตี วั ตนและคุยต่อหน้าต่อตากัน โดยเฉพาะมวลชน ที่จะคุยกับทหารระดับล่าง ผ่านการล้อมรถถังและชวนให้ ทหารเหล่านั้นกบฏต่อผู้บังคับบัญชา ในโลกสมัยใหม่แห่งอินเตอร์เน็ต บ่อยครั้งจะมีการ ตัง้ คำ�ถามว่า “ทำ�ไมยังต้องไปขายหนังสือพิมพ์ของฝ่ายซ้าย ที่เป็นกระดาษ อย่างเช่นหนังสือพิมพ์ เลี้ยวซ้าย ? ทำ�ไมไม่ เอามาขึ้นอินเตอร์เน็ตหรือสร้างเวปไซท์ให้คนอ่านเอง? คำ� ตอบคือ เวลาเรามีหนังสือพิมพ์กระดาษที่นำ�มาขายในการ ชุมนุมหรือในสถานที่ทำ�งาน มันเป็นโอกาสที่เราจะคุยกับ คนอืน่ ต่อหน้าต่อตา เป็นโอกาสทีจ่ ะถกเถียงแลกเปลีย่ น และ เป็นโอกาสที่จะทำ�ความรู้จักและสร้างความสนิทสนมจริง เพื่อจัดตั้งองค์กรเข้มแข็งที่จัดการประชุมได้ ไม่ใช่องค์กรใน โลกไซเบอร์ที่อาจมีสมาชิกจริงหรือไม่จริงก็ได้ ผู้ที่ต่อสู้ในโลกจริง ด้วยการจัดตั้งองค์กรหรือเครือ ข่ายในโลกจริง สามารถใช้ เฟสบุค๊ หรือ ทวิตเตอร์ และเครือ่ ง มืออื่นๆ ทางอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาการต่อสู้ได้ ถ้าสิ่งเหล่า นั้นไม่ถูกปิดกั้น แต่ผู้ที่มองว่าเราสามารถใช้ เฟสบุ๊ค ทวิต เตอร์ หรือสไกพ์ แทนการเคลือ่ นไหวในโลกจริงได้จะประสบ ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง-TLO[การเขียนบทความนี้อาศัยข้อมูลจากบทความของ Jonny Jones (2011) “Social Media and Social Movements” International Socialism Journal 130]

เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๑๑


ว่าด้วยทุน

เรียบเรียง กองบรรณาธิการ เลี้ยวซ้าย

ภาคที่ 3 การผลิตมูลค่าส่วนเกินสุทธิ บทที่ 7: กระบวนการทำ�งาน

เกิน”

กระบวนการทำ�งานคือกระบวนการระหว่าง มนุษย์กับธรรมชาติ • มนุษย์เผชิญหน้ากับวัตถุในธรรมชาติในรูป แบบพลังธรรมชาติ(เพราะมนุษย์คือส่วนหนึ่งของ ธรรมชาติ) พลังนีเ้ ปลีย่ นทัง้ ธรรมชาติและเปลีย่ นมนุษย์ เอง ท่ามกลางการทำ�งานของมนุษย์ • มนุษย์ตา่ งจากสัตว์ ตรงทีน่ กึ คิดภาพผลงาน ตนเองในหัวได้ก่อนที่มันจะเกิด คือสร้างสรรค์อย่าง เสรี ไม่ใช่แค่สญ ั ชาติญาณ(เหมือนผึง่ ทำ�รัง) นอกจาก นี้มนุษย์สามารถใช้เครื่องมืออย่างเป็นระบบ • ผลผลิตของมนุษย์คอื การทำ�ให้ “การทำ�งาน” กลายเป็นวัตถุ • เครือ่ งไม้เครือ่ งมือ เป็นวัตถุดบิ ทีส่ กัดมาด้วย การทำ�งานในอดีต เป้าหมายของนายทุน ผู้เป็นเจ้าของพลังการ ทำ�งานทีซ่ อื้ มาจากกรรมาชีพ และเป็นเจ้าของวัตถุดบิ และผลผลิต...คือ 1. ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าใช้สอยเพื่อแลกเปลี่ยน 2. ผลิตสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าวัตถุดิบ และพลังการทำ�งาน ... ส่วนเกินที่ได้คือ “มูลค่าส่วน

นายทุ น มั ก จะซื้ อ พลั ง การทำ � งานจาก กรรมาชีพในอัตราทีใ่ กล้เคียงมูลค่าพืน้ ฐานสำ�หรับ การเลี้ยงชีพและผลิตซ้ำ�กรรมาชีพ แต่พอซื้อมา ได้แล้ว จะบังคับให้กรรมาชีพผูเ้ ป็นลูกจ้างทำ�งาน นานกว่าเวลาจำ�เป็นทีจ่ ะผลิตมูลค่าเลีย้ งชีพ/ผลิต ซ้ำ�ดังกล่าว นั้นคือที่มาของมูลค่าส่วนเกิน

บทที่ 8: “ทุนคงที่” กับ “ทุนแปรผัน” ที่เป็น

ในกระบวนการผลิตคนงานจะใช้ปจั จัยการผลิต

• วัตถุดิบ (ซึ่งคนงานอื่นเคยสกัดมาจาก ธรรมชาติ) และ • จะใช้เครือ่ งจักรหรือเครือ่ งมือ (ทีค่ นงานสร้าง ในอดีต) มูลค่าของผลผลิต = ปริมาณแรงงานใหม่ที่คนงานลงแรงด้วย “พลังการทำ�งาน” (ทุนแปรผัน) + ปริมาณแรงงานที่เคยใช้ในการสกัดวัตถุดิบ + สัดส่วนปริมาณแรงงานที่เคยใช้สร้างเครื่องจักร[1] (ทุนคงที่)

เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๑๒


ทุนแปรผัน สร้างมูลค่าได้ เป็นทุนทีใ่ ช้ซอื้ พลัง การทำ�งานจากกรรมาชีพในปัจจุบัน ทุนคงที่ สร้างมูลค่าไม่ได้ เป็นทุนที่ใช้ซื้อ วัตถุดิบและเครื่องจักรหรือเครื่องมือ • มีการโยกย้ายมูลค่าเดิมทีฝ่ งั อยูใ่ นปัจจัยการ ผลิตในรูปแบบต่างๆ ผ่านการทำ�งานของกรรมาชีพ สู่ผลผลิตใหม่ • เครื่องจักรไม่สามารถสร้างมูลค่าใหม่หรือ เพิ่มมูลค่าได้เอง และมูลส่วนเกินมาจากการทำ�งาน ของกรรมาชีพเท่านั้น

ต่อวันไม่ได้! และถ้าคนงานไม่ได้พักผ่อนก็จะตาย ทำ�งานต่อไม่ได้ • ระบบการทำ�งานกะ เพื่อให้เครื่องจักรเดิน 24 ชม. ถูกนำ�มาใช้เพือ่ เพิม่ ความคุม้ ในการซือ้ เครือ่ งจักร • การกำ�หนดชัว่ โมงการทำ�งานเป็นสมรภูมริ บ ทางชนชัน้ ระหว่างนายทุนกับกรรมาชีพ เรือ่ งนีใ้ นทีส่ ดุ ใช้เหตุผลและปัญญาในการต่อรองไม่ได้ ต้องใช้กำ�ลัง มาร์คซ์เล่าถึงการต่อสูข้ องคนงานอังกฤษในศตวรรษ ที่ 19 เพื่อลดเวลาทำ�งาน ซึ่งมีผลดีต่อเนื่องไปสู่คน งานยุโรปและสหรัฐ (ในกรณีสหรัฐ มาร์คซ์ เสนอว่า คนงานสหรัฐไม่สามารถสูเ้ ต็มทีเ่ พือ่ ผลประโยชน์ตนเอง บทที่ 9: อัตราการขูดรีด ตราบใดที่แรงงานผิวดำ�ยังมีอยู่ในระบบทาส เพราะ อัตราการขูดรีด = มูลค่าส่วนเกิน ÷ มูลค่าพื้น ทำ�ให้จิตสำ�นึกคนงานผิวขาวอ่อนแอ) ฐานในการเลี้ยงชีพ(ค่าจ้างนั้นเอง) • การเพิ่มเวลาว่าง ลดเวลาทำ�งาน มีความ สำ�คัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาชีวติ มนุษย์อย่างรอบด้าน บทที่ 10: ชั่วโมงการทำ�งานในหนึ่งวัน ทั้งกายและใจ ในสังคมที่เน้นมูลค่าใช้สอยเหนือ “เวลากรรมาชีพเลิกทำ�งาน เขาจึงเป็นเจ้าของ มูลค่าแลกเปลี่ยน (สังคมนิยม) เรื่องนี้จะแก้ได้ เวลาของตนเองอย่างแท้จริง” • ดูเหมือนว่าในระยะยาวการลดชั่วโมงการ ทำ�งานจะเป็นประโยชน์ตอ่ นายทุน เพราะทำ�ให้ลกู จ้าง “นายทุนคือแค่ ทุน ในร่างมนุษย์ วิญญาณเขา พัฒนา แต่ในบริบทของการแข่งขันระหว่างนายทุน กันเองเพื่อกำ�ไร นายทุนจะยอมลดชั่วโมงการทำ�งาน คือวิญญาณของ ทุน แต่วิญญาณของทุน ต่อเมือ่ มีการต่อสูก้ ดดันของกรรมาชีพผ่านการกดดัน ต้องการเพิ่มมูลค่าให้ตนเองเสมอผ่านการ รัฐให้เข้ามาจัดการ เพือ่ ให้นายทุนทุกคนใช้มาตรฐาน สะสมมูลค่าส่วนเกิน” เดียวกัน[2] “ทุน คือแรงงานในอดีต ซึ่งเป็นปีศาจดูดเลือด จากแรงงานที่มีชีวิตในปัจจุบัน มันยิ่งดูดเลือด มากแค่ไหน มันยิ่งเจริญเท่านั้น”

“ในการปั่นหุ้นเล่นหุ้นทุกครั้ง ทุกคนรู้ดีว่าฟอง สบู่จะแตกในที่สุด แต่ทุกคนภวนาว่าจะแตก หลังจากที่ตนเองขายหุ้น ได้กำ�ไร และถอนทุน ไปแล้ว”

นายทุนต้องการขยายเวลาทำ�งานต่อวัน (โดย จ่ายแค่คา่ จ้างพืน้ ฐานพอยังชีพ) เพือ่ ขยายมูลค่าส่วน เกิน/กำ�ไร “สัญญาการจ้างงานระหว่างกรรมาชีพและ • ในยุคแรกๆ ของทุนนิยม มีการออกกฎหมาย นายทุน ดูเหมือนว่าเป็นสัญญาระหว่างคนอิสระ ที่เท่าเทียมกันสองฝ่าย ในเงื่อนไขความสมัคร บังคับการขยายเวลาทำ�งาน • แต่การขยายเวลาทำ�งานขยายเกิน 24 ชม. ใจ แต่พอตกลงกันเรียบร้อยไปแล้ว กรรมาชีพ เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๑๓


พบว่าตนเองถูกบังคับให้ขายพลังการทำ�งาน ตามเวลาที่นายทุนกำ�หนดและบังคับ”

บทที่ 11: กำ�เนิดมูลค่าส่วนเกินของสังคม • ในระบบทุนนิยม มีแนวโน้มจะลดคนงาน แต่ จะชดเชยการลดลงของมูลค่าส่วนเกินที่จะเกิด ด้วย การเพิ่มอัตราการขูดรีดกรรมาชีพ อย่างไรก็ตามการ เพิม่ อัตราการขูดรีดโดยไม่มที สี่ นิ้ สุดทำ�ไม่ได้ เช่นการ เพิม่ ชัว่ โมงการทำ�งานต่อวันมีขอบเขตทีเ่ กินเลยไม่ได้ เป็นต้น • นายทุนน้อยเป็น “กึง่ นายทุน กึง่ กรรมาชีพ” เพือ่ เปลีย่ นฐานะ(ในเชิงคุณภาพ) เขาต้องเพิม่ ปริมาณ การขูดรีดให้เพียงพอที่จะ 1. อยู่อย่างสบายกว่าคน งาน และ 2. มีกำ�ไรเพื่อลงทุนต่อ • การเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต เท่ากับการ

เป็นเจ้าของการทำ�งานของกรรมาชีพ • ปัจจัยการผลิต แทนที่จะเป็นเครื่องมือของ ผู้ทำ�งาน มันกลายเป็น “นาย” เหนือชีวิตเขา เพราะ ปัจจัยการผลิตเป็นสิง่ ที่ “ดูด” การทำ�งานของกรรมาชีพ ไปเพื่อสร้างผลผลิต-TLOเชิงอรรถ [1] สัดส่วนนี้คำ�นวณจาก มูลค่าทั้งหมดที่ กรรมาชีพสร้างโดยใช้เครื่องจักรนี้ หาญด้วย จำ�นวนผลผลิตทั้งหมดที่ออกมาในชีวิตของ เครื่องจักร [2] เรื่องนี้คล้ายปัญหาโลกร้อน การแก้ ปัญหานี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนายทุนด้วย แต่ นายทุนไม่ยอมทำ�อะไรเพราะมัวแต่แข่งกันเอง ต้องมีอำ�นาจอื่นในสังคมมากกดดัน

Turn Left Thailand says: Lessons learned from the PSM are important for us in Thailand Dear comrades of the PSM On the occasion of your 13th Annual Congress, Turn Left Thailand is happy to send you a message of solidarity. The growth and development of the PSM is an inspiration to all those in South East Asia who wish to see the rejuvenation of socialism in the region. Turn Left in Thailand is a small organization which has closely followed the struggles of our Malaysian comrades with much hope. Your experiences in party building and your struggle with capitalism are important in our discussions and debates here in Thailand. We are in a similar situation to you in having to build temporary alliances with bourgeois or liberal forces in the struggle against the dictatorship. The issue of how to conduct such an alliance, while at the same time expanding our independent socialist organization and the influence of socialism among Red Shirts, is a sharp debating point for us. We hope that your Congress will provide further lessons. Finally, we are most grateful for the PSM solidarity shown towards us in Thailand when our comrades and friends have faced military violence and legal repression, especially through the lèse majesté law. In Solidarity Turn Left Thailand. 27th May 2011, Bangkok. เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๑๔


มุมประวัติศาสตร์ C.H.

กำ�เนิดศาสนาคริสต์ ในยุคโรมัน เราไม่รู้ว่าคนชื่อ เยซู เคยมีจริงหรือไม่ เพราะ ไม่ค่อยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้ และ สิง่ ทีเ่ ขียนไว้ในคัมภีรค์ ริสเตียนไม่ใช่ประวัตศิ าสตร์ แต่ สิง่ ทีเ่ ราสังเกตได้จากการอ่านคัมภีรภ์ าคใหม่คอื มีค�ำ สอนที่ขัดแย้งกัน เช่นคำ�สอนของ “ลูค” เต็มไปด้วย ความเกลียดชังทางชนชั้นของคนจนที่มีต่อคนรวย มี การเสนอว่าคนรวยจะตกนรก และรายงานว่า เยซู สอนว่า “อูฐสามารถผ่านรูเข็มง่ายกว่าทีค่ นรวยจะขึน้ สวรรค์” แต่ในคำ�สอนของ“แมตทิว”มีการเสนอภาษา ที่ประนีประนอมระหว่างชนชั้น ถ้าเราจะเข้าใจความขัดแย้งในคัมภีร์เราต้องดู สภาพสังคมแถวๆ เมืองเจรูซาเลม ซึ่งอยู่ภายใต้การ ปกครองของโรม ในเมืองนีแ้ ละพืน้ ทีร่ อบข้างประชาชน คนธรรมดาซึ่งส่วนใหญ่เป็นยิว จะเกียดชังทั้งยิวชั้น สูงและชนชัน้ ปกครองโรมัน เพราะผูม้ อี �ำ นาจในเจรูซา เลมสะสมความร่�ำ รวยจากการขูดรีดคนจนในตัวเมือง และในแคว้นรอบข้าง จนมีการลุกฮือกบฏอย่างต่อ เนื่อง และการกบฏดังกล่าวมักนำ�โดย “ผู้มีบุญ” ที่ อ้างตัวเป็นศาสดา ที่น่าสนใจคือคำ�ว่า “ศาสดา” ใน ภาษากรีกที่ชนชั้นนำ�ใช้อยู่ตอนนั้นคือคำ�ว่า “คริส ตอส” เมืองเจรูซาเลมเป็นศูนย์กลางความขัดแย้งและ การคิดค้นศาสนาแนวใหม่ๆ ตลอดเวลา ศาสนาคริสต์

วิวัฒนาการออกมาจากศาสนายิว และกลุ่มเป้าหมาย สำ�คัญของผูท้ เี่ ผยแพร่ศาสนาคริสต์ในยุคโรมัน คือคน ระดับกลางๆ ในเมือง คนที่อยู่ใต้ระดับเศรษฐีหรือ อภิสทิ ธิช์ น แต่อยูเ่ หนือระดับทาส นักเผยแพร่ศาสนา คนสำ�คัญคือ พอล์ ความสำ�เร็จของนักเผยแพร่ศาสนาคริสต์มา จากการที่เขาสามารถเข้าใจความเดือดร้อนของชาว เมืองในอาณาจักรโรมันได้ และสามารถพูดปลุกระดม ให้ประชาชนรู้สึกดีขึ้น คนอย่าง พอล์ สามารถพูด เอาใจคนเมืองระดับกลางๆ ทีห่ ลากหลายได้พร้อมกับ พูดเอาใจผูอ้ ุปถัมภ์ศาสนาทีม่ าจากกลุม่ คนรวยได้อกี ด้วย ความขัดแย้งทีเ่ ราเห็นในคำ�สอนของคัมภีรภ์ าค ใหม่มาจากความพยายามที่จะเอาใจทุกฝ่ายในความ ขัดแย้งทางชนชั้น และความขัดแย้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่อง ชนชั้นเท่านั้น พอล์ เสนอว่า “หญิงและชายมีฐานะ เท่าเทียมกันในสายตาพระเจ้า” แต่คำ�สอนอีกภาค เสนอว่า “ผู้หญิงทุกคนต้องถูกปกครองโดยผู้ชาย” ในที่สุดศาสนาคริสต์เผยแพร่ไปสู่ทุกส่วนของ อาณาจักรโรมันจนกลายเป็น “เงา” ของอาณาจักร และความมั่นคงของสถาบันศาสนาคริสต์ทั้งทาง เศรษฐกิจและในเรื่องความเชื่อ ทำ�ให้สถาบันนี้อยู่ต่อ ได้เมื่ออาณาจักรโรมพังทะลาย -TLO-

เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๑๕


Speak Out

กองบรรณาธิการ เลี้ยวซ้าย

SOTUS การสืบทอดระบบขูดรีด เดือนมิถุนายน เดือนนรกที่ให้รุ่นพี่เลวใช้กดขี่ นักศึกษาใหม่เวียนมาบรรจบอีกแล้ว ตลอดเดือนนี้หาก ไปเดินดูตามมหาวิทยาลัยต่างๆ จะพบว่าช่วงเขากำ�ลัง ต้อนรับน้องใหม่ แต่ไม่ใช่การร้องรำ�ทำ�เพลงสนุกสนาน แบบที่เราเห็นในทีวีตอนเอ็นท์ติดใหม่ๆ อีกแล้ว เดือนนี้ เป็นเดือนนรกสำ�หรับนักศึกษาปี 1 เพราะพวกเขาจะถูก รุ่นพี่กดขี่เยี่ยงทาส ราวกับรุ่นพี่ได้รับอำ�นาจจากฮิตเลอ ร์ให้มาลงโทษเชลย มันคือมิถนุ าทมิฬในเดือนมิถนุ าทมิฬ จะมีการเปิดห้องเชียร์ ให้นักศึกษาปี 1 เข้าไปนั่ง ในห้องเรียนแคบๆ ให้รุ่นพี่ใช้อำ�นาจภายใต้ระบบโซตัส (SOTUS) ทำ�การ ว้าก หรือการตะคอกข่มขู่ เสียดสี ดูถกู ต่างๆ นานาราวกับน้องไม่ใช่คน มีการบังคับให้นอ้ ง บูมหรือตะโกนดังๆ ในเพลงที่ร้องแทบไม่เป็นสำ�เนียง ...ที่เริ่มต้นเป็นเสียงหวีดร้องของผู้หญิง ตามมาด้วยการ เลียนเสียงระเบิดของผูช้ าย ตามด้วยภาษาคนป่าอีกสอง วรรค แล้วก็ภาษาต่างด้าวยุโรป แปลออกมาจากน้�ำ เสียง ที่โอหังว่า “ข้าคือใคร ข้าจะบอกให้ก็ได้ (แล้วก็ลงชื่อ สถาบัน)” ลงท้ายด้วยเสียงหวีดร้องและเสียงเลียนแบบ ระเบิด และปรบมือให้ตัวเอง ที่เก่งกล้าตะโกนอะไรบ้าๆ ทำ�นองนี้ออกมาได้ และดัง!? นอกจากนั้นแล้วก็จะถูกบังคับให้ร้องเพลงซ้ำ�ๆ ซากๆ ถ้าไม่ใช่เพลงที่มีเนื้อหาลามกชักชวนให้ร่วมเพศ ก็เป็นเพลงทีม่ เี นือ้ หาโอ้อวดเชิดชู ว่าสถาบันกูแน่ ข้าเป็น

ใหญ่ ใครมาลองดี มีหวังตาย เพราะข้าพร้อมพลีชีพเพื่อ คณะ เพื่อสถาบันของข้า ทั้งหมดนี้น้องจะต้องร้องซ้ำ�ไป ซ้ำ�มา จนกว่ารุ่นพี่จะพอใจ ร้องดีก็ด่า ร้องไม่ดีก็ด่า หาก รุน่ พีไ่ ม่พอใจ ก็สงั่ น้องมุดโต๊ะ กลิง้ ไปมากับพืน้ ห้อง หรือ สั่งให้มอบกองรวมๆ กัน รุ่นน้องจึงมีสภาพไม่ต่างอะไร กับเชลย นอกจากนี้ ยังมีการบังคับรุ่นน้อง ให้ทำ�อะไร แปลกๆ พิเรนทร์ๆ ที่คนปกติไม่ทำ�กัน ตามแต่รุ่นพี่จะ คิด เช่น ให้คลานลอดหว่างขารุ่นพี่, ให้น้องผู้หญิงปิดตา แล้วเอาเงาะลอดขากางเกงน้องผูช้ าย จากขากางเกงซ้าย ทะลุขากางเกงขวา, ให้ผู้ชายแต่งตัวแบบซุปเปอร์แมน คือให้ถอดกางเกงต่อหน้ารุน่ พี่ เพือ่ เอากางเกงในออกมา ใส่ข้างนอก, ให้อมลูกอมแบบปากต่อปากต่อๆกัน, ให้ น้องผู้หญิงไปอยู่ในน้ำ� เพราะรุ่นพี่ชายอยากดูหุ่น ฯลฯ แล้วแต่รุ่นพี่จะคิด อยากให้น้องทำ�อะไร ซึ่งดูๆ แล้ว ไม่ ผิดอะไรกับการทรมานคนอิรัก ในเรือนจำ�อาบู - กราอิบ หรือว่ามันมาจากวิธีคิดเดียวกัน!!!

SOTUS มันมาจากไหน ระบบโซตัส เกิดขึ้นจากระบบอาวุโสในโรงเรียน กินนอนของอังกฤษ (Public School) ทั้งสถาบันของ พลเรือนอย่าง Oxford และ Cambridge และโรงเรียน นายร้อย Sand Hurst ที่ฝึกคนไปปกครองอาณานิคม

เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๑๖


ประมาณปี 1850 โรงเรียนทหารของสหรัฐจึงนำ�ไปพัฒนา เป็นระบบโซตัส ที่เข้มข้นขึ้นเพื่อใช้ฝึกให้นักเรียนนาย ร้อยเหล่านี้มีความสามัคคี เข้มแข็งโดยมี ประเพณีรับ น้องใหม่ (Initiation ritual) ที่ทดสอบความอดทน ของ น้องใหม่ มีการขู่ตะคอก (Scold) หรือว้าก หรือการดู หมิ่นต่างๆ เป็นต้น ต่อมาระบบนีก้ ไ็ ด้แพร่หลายไปตามมหาวิทยาลัย ต่างๆ ทั่วสหรัฐ มีการตั้งกลุ่ม Fraternity ของนักศึกษา ชาย และกลุ่ม Sorority ของนักศึกษาหญิง ซึ่งกลุ่มทั้ง 2 แบบก็จะมีการรับน้องของกลุ่ม และระบบนี้ก็ถูกนำ�ไป ใช้ที่ University of the Philippines (UP) หลังจากที่ ฟิลปิ ปินส์ ตกเป็นอาณานิคมของสหรัฐนิคมของสหรัฐใน ปี ค.ศ. 1900 โซตัสลามเข้าไทย เมือ่ มีการก่อตัง้ วชิราวุธวิทยาลัย ตามแบบโรงเรียนกินนอนในอังกฤษ เมือ่ มีการตัง้ โรงเรียน นายร้อยสำ�หรับฝึกทหารและตำ�รวจ เพือ่ ส่งคนไปปกครอง ตามหัวเมืองต่างๆ และดินแดนอดีตอาณานิคมของสยาม อย่างล้านนา อีสาน มลายูปตั ตานี ทีท่ งั้ หมดเพิง่ ถูกผนวก รวมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐชาติสมัยใหม่หลัง ร.5 เป็นต้น มา เมื่อก่อตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนซึ่งต่อมาก ลายเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบอาวุโสถูกนำ� ไปใช้ที่นั่น และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการตั้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการส่งคณาจารย์รุ่นแรกๆ ไปเรียนเกษตรที่ Cornell University สหรัฐอเมริกา กับ University of the Philippines ที่ฟิลิปปินส์ ระบบ โซตัสจึงเริ่มที่มหาวิทยาลัยเกษตร และแพร่ขยายไปทั่ว ประเทศ ลามไปทีจ่ ฬุ าด้วย ขณะทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งตามแบบมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และการเมือง (Ecole des Sciences et Politiques) ของฝรั่งเศสจึง ไม่มีระบบนี้ โดยมหาวิทยาลัยในภาคพื้นยุโรป จะไม่มี การรับน้อง ไม่มีระบบอาวุโส หรือยึดติดกับสถาบันมาก เท่าพวกอังกฤษและอเมริกา (Anglo-Saxon)

มีอะไรอยู่ใน SOTUS โซตัส มีอักษรย่อ 5 ตัว SOTUS คือ 1.S = Seniority เคารพผู้อาวุโส 2.O = Order ต้องทำ�ตามคำ�สั่ง ผู้อาวุโส ต้อง 3.T = Tradition ทำ�ตามประเพณีที่ผู้ อาวุโสคิดเอาไว้ 4. U = Unity ต้องคิดเหมือนๆกันอย่าง เป็นเอกภาพห้ามคิดต่าง และ 5.S = Spirit พร้อมพลี ชีพเพื่อสถาบัน ระบบโซตัส คือแนวคิดที่อังกฤษและ อเมริกาใช้ปกครองคนในอาณานิคม คือแนวคิดที่อยู่ใน หัวของชนชั้นปกครองไทย โซตัสทำ�ให้เห็นคนอืน่ ไม่ใช่คน เห็นว่ามึงไม่เหมือน กู มึงไม่เท่าเทียมกู ดังนั้นกูจะทำ�อะไรกับมึงก็ได้เข้าใจ ไหม ดังนั้นรูปธรรมของโซตัสที่เราเห็น คือสงคราม

เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๑๗


เวียดนามทีน่ ายทหารสหรัฐสัง่ พลทหารล้อมฆ่าคนเวียดนาม ที่ไม่มีอาวุธ คือการทรมานนักโทษอิรักในเรือนจำ�อาบู - กราอิบ คือการสั่งฆ่าประชาชนในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ใน 6 ตุลา 2519 ในพฤษภาทมิฬ 2535 และล่าสุด คือการใช้รถหุ้มเกราะ และอาวุธนานาชนิดถล่มมัสยิด กรือเซะ โดยทีค่ นมลายูปตั ตานีทอี่ ยูใ่ นกรือเซะ ไม่มสี ทิ ธิ แม้แต่จะขอมอบตัว ที่จริงแล้ว SOTUS มันน่าจะเป็น 1.Stupid โง่ 2.Out-Dated ล้าสมัย 3.Tyranny เผด็จการ 4.Uncivilized ป่าเถื่อนไร้อารยธรรม 5.Stop It เลิกเถิดเรื่อง โง่ๆ ไร้สาระมากกว่า เพราะ SOTUS ไม่ส่งเสริม ประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์เลย ในสมัยสงครามเย็น สหภาพโซเวียตยึดครอง อัฟกานิสถาน หน่วยสืบราชการลับ CIA ของสหรัฐเข้าไป ตั้งกลุ่มมูจาฮิดิน (นักรบศักดิสิทธิ์) เพื่อต่อต้านโซเวียต จนกลายเป็นอัลกออิดะห์ เป็นหอกทิม่ อเมริกาในปัจจุบนั ทั้งนี้อัลกออิดะห์ ที่เรียกร้องให้ทำ�สงครามพลีชีพ ก็ไม่ ผิดอะไรกับรุ่นพี่โซตัสที่ให้น้องร้องเพลงเชียร์ที่มีเนื้อหา ให้ยอมพลีชีพหากคู่อริมาลองดี ที่น่าสนใจคือ ทั้งอัลกอ อิดะห์ และรุ่นพี่โซตัส ได้ไอเดียมาจากที่เดียวกัน คือ อเมริกา!!

SOTUS กับการสืบทอดระบบขูดรีดของทุนนิยม รุน่ พีไ่ ด้พยายามเชือ่ มโยงโซตัส ให้เข้ากับวิถกี าร ผลิตปัจจุบัน เพราะการผลิตสมัยใหม่ต้องการคนจำ�นว นมากๆ ป้อนเข้าสู่ระบบสายพาน นักศึกษาที่เรียนจบก็ ต้องเข้าไปทำ�งานในสำ�นักงาน ในโรงงาน หรือเป็นไป เป็นข้าราชการ รุ่นพี่มักอ้างว่าการรับน้องเป็นไปเพราะ พีร่ กั น้องจริงๆ แต่จริงๆคำ�ว่ารักของรุน่ พีเ่ ป็นเพียงลมปาก ทีจ่ ริงแล้วเขามักขูร่ นุ่ น้องเวลาเลิกการรับน้องในทุกๆวัน ว่า หากรุ่นน้องไม่เชื่อฟัง จะถูกลอยแพ จะทำ�ให้ 1) ไม่มี ใครสมาคมด้วยในมหาวิทยาลัย และรุน่ พีจ่ ะไม่ให้ยมื สมุด หนังสือ 2) จบออกไปแล้ว เครือข่ายของรุน่ พีศ่ ษิ ย์เก่าจะ ทำ�ให้รุ่นน้องที่จบไปไม่มีงานทำ� ซึ่งมันได้ผลมากในการ “เอาความไม่แน่นอนของการผลิตแบบทุนนิยม มาตั้ง เงื่อนไขเพื่อกดขี่รุ่นน้อง” นอกจากนีร้ นุ่ พีม่ กั อ้างว่าการฝึกรุน่ น้องให้อดทน เพราะรุน่ น้องเรียนจบออกไป จะได้เป็น “เจ้าคนนายคน” จะได้ “คุมคนงาน” ทัง้ ทีต่ วั เองก็เป็นคนงานเหมือนกัน!!! ระบบโซตัสที่ส่งเสริมให้รักพวกพ้อง รักสถาบัน แทนที่ จะบอกให้รุ่นน้องสามัคคีกันต้านนายทุน มันจึงเหมือน กับแนวคิดชาตินยิ ม ทีพ่ วกนายทุนใช้เพือ่ ยุแยงให้กรรมาชีพ รักชาติจะได้ฆา่ กันเองในสงครามโลก เพือ่ ปกป้องนายทุน โซตัสจึงเป็นการขูดรีดสามรอบ รอบแรก รุน่ พีใ่ ห้ เราจ่ายค่าคุ้มครอง ด้วยการแลกศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย์ ให้พวกมันรับน้อง เพือ่ ประกันว่าจะใช้ชวี ติ อยูใ่ นมหาวิทยาลัย และได้งานทำ� ฟังดูแล้วไม่ผดิ อะไรกับพ่อเล้าเรียกเก็บค่า คุ้มครองคนที่ทำ�งานบริการเพศ หรือพวกเก็บค่านาย หน้าคนงานไปทำ�งานต่างประเทศ การขูดรีดรอบสอง หลักประกันสำ�หรับนายจ้างว่า พวกที่ผ่านโซตัสมาแล้ว จะ 1)จะไม่กล้าหือต่อนายจ้าง นายจ้างจะใช้ท�ำ โอทีอย่างไร ก็ได้ และคนงานที่ผ่านระบบโซตัสจะไม่หัวหมอ กล้าต่อ รองสวัสดิการและเงินเดือน 2)ที่สำ�คัญคนงานที่จบจาก มหาวิทยาลัย แล้วได้คุมคนงานพื้นฐานอีกทีหนึ่ง พวกนี้ จะใช้หลักสูตรโซตัส เป็นมือเท้าให้กบั นายจ้างคอยกำ�ราบ คนงานพืน้ ฐานไม่ให้ตอ่ รอง และการขูดรีดรอบสาม หาก รุ่นน้องยอมจำ�นนต่อระบบไปแล้ว ระบบโซตัสก็จะได้ ทายาทเพือ่ สืบทอดการทรมานทาสในรุน่ ต่อๆ ไป เป็นการ ช่วยกันสืบทอดระบบขูดรีดของทุนนิยม โซตัสเป็นลัทธิ

เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๑๘


ยอมจำ�นนต่อระบบทุนนิยม แทนที่ปล่อยให้เกิดการคิด อ่านเพื่อทำ�ลายระบบบ้าบอนี้เสีย

มิถนุ าทมิฬ โศกนาถกรรมทางการเมืองทีซ่ ้ำ�ซาก มิถุนาทมิฬ ไม่เหมือนพฤษภาทมิฬ เพราะมิถุน าทมิฬ เกิดขึน้ ซ้�ำ แล้วซ้�ำ เล่าทุก ๆ ปีซงึ่ อาจเกือบศตวรรษ นับแต่ทมี่ มี หาวิทยาลัยในเมืองไทย ผูต้ อ่ ต้านระบบโซตัส มักถูกต่อต้านจากรุ่นพี่ที่ไม่ใช้การกดดัน ก็ใช้มาตรการ รุนแรงจัดการ 23 ตุลาคม พ.ศ.2496 ฝ่ายซ้ายอย่างจิตร ภูมิศักดิ์ สมัยเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ถูกพวก นิยมโซตัสจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จับโยนบก (โยน จิตรจากเวทีลงพื้น) เสกสรร ประเสริฐกุล อดีตผู้นำ� นักศึกษาสมัย 14 ตุลา เคยต่อต้านพิธีรับน้องกลางงาน จนมีเรือ่ งกับรุน่ พี่ ธเนศวร์ เจริญเมืองและพรรคพวกรวม เงินกัน พิมพ์ใบปลิวประท้วงห้องเชียร์คณะรัฐศาสตร์ แจก ไปทั่วจุฬาฯ ช่วงต้นๆ พ.ศ. 2510 จนถูกรุ่นพี่กดดัน ช่วง เวลาเดียวกันนั้นมีการออกหนังสือ อาทิ “หนุ่มหน่าย คัมภีร์” ของ สุจิตร วงศ์เทศ และ “ฉันจึงมาหาความ หมาย” ของ วิทยากร เชียงกูล ซึ่งมีเนื้อหาเสียดสี และ ประชดประชันระบบโซตัส หลัง 14 ตุลา 2516 การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ เป็นประเด็นทางการเมืองสำ�คัญของชนชั้นล่าง อย่าง ชาวนาและคนงาน ยุคนี้เป็นยุคตื่นตัวทางสังคมของ นักศึกษา เริม่ มีขบวนการนักศึกษาทีป่ ฏิเสธความโง่ และ ความป่าเถื่อนของระบบรุ่นพี่รุ่นน้อง ประเพณีต่างๆ ที่ พวกพี่ๆ โง่ นำ�มาใช้ในสมัยเผด็จการทหารก็เลยกลาย เป็นเรื่องตลก และถูกยกเลิกไป กิจกรรมนักศึกษาเน้น หนักไปในแนวทาง “ต่อสู้เพื่อผู้ถูกกดขี่” ค่ายอาสาฯ ได้ รับความนิยมกว่าห้องเชียร์ ดังนัน้ มิถนุ าทมิฬจึงเงียบหาย ไปจากมหาวิทยาลัยในช่วง พ.ศ.2516-2519 เป็นเวลา 3 ปี เหลือเพียงบางคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทมี่ ี การรับน้องด้วยโซตัส ปัจจุบันผ่านไปแล้ว 30 กว่าปี โซตัสมันกลับมา อีก สาเหตุกไ็ ม่ใช่เพราะนักศึกษาโง่หรอก แต่เพราะชนชัน้ ปกครองไทยอยากให้โง่ตา่ งหาก การเริม่ เคลือ่ นไหวทาง สังคมของนักศึกษากับประชาชนหลังสมัย 14 ตุลา ชนชัน้ ปกครองกลัวว่าจะปกป้องอภิสทิ ธิไ์ ม่ได้ จึงมีค�ำ สัง่ ร่วมลง มาให้สังหารหมู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 6

ตุลาคม 2519 และมีคำ�สั่งตามมาให้เผาหนังสือที่อาจ ปลดแอกพวกเราจากความโง่ตามห้องสมุด ต่างๆ ด้วย หลัง 6 ตุลาคม 2519 กิจกรรมรับน้องไร้สาระกลับ มาอีก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดูจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ไม่กำ�ราบจริงจังกับกิจกรรมโซตัสพวกนี้ เพราะโซตัสได้ ทำ�ลายจินตนาการ และพลังการต่อสูข้ องคนหนุม่ สาว ไม่ ให้มาสนใจกับปัญหาเศรษฐกิจการเมือง หรือแม้แต่เรื่อง ใกล้ตัวในมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ ชนชั้นปกครองก็สมประโยชน์ทั้งคู่ กิจกรรมนักศึกษาที่ มีต่อสังคม จึงอยู่ในช่วงขาลง เห็นได้จากเหตุการณ์ พฤษภาทมิฬ การปฏิรูปการเมือง และการต่อต้าน โลกาภิวัฒน์ นักศึกษาส่วนใหญ่จึงไม่สนใจ

อนาคตของ SOTUS นักศึกษาผู้รักความเป็น ธรรมทั้งหลายจงตื่นเถิด เราไม่ควรลืมประวัตศิ าสตร์ของเราเอง ในปี 2475, 2516 และ 2535 มวลชนชาวไทยรวมตัวกันล้มระบบ เผด็จการ และชนะ ดังนัน้ ถ้านิสติ นักศึกษารุน่ ใหม่ตอ้ งการ ล้มเผด็จการของห้องเชียร์ และรุ่นพี่ ก็คงต้องเรียนบท เรียนจากอดีต คนหนุ่มสาวไทยสามารถล้มเผด็จการได้ และเคยยกเลิกระบบรุน่ พีร่ นุ่ น้องในมหาวิทยาลัยด้วย แต่ ทำ�คนเดียวไม่ได้ ต้องรวมตัวกันปฏิเสธความโง่ แล้วพวก รุ่นพี่ที่ดูเหมือนจะมีอำ�นาจล้นฟ้าก็จะกลายเป็นมนุษย์ น้อยทีน่ า่ สงสารเท่านัน้ เอง ดีไม่ดเี ขาอาจไหว้เราเป็นการ ขอบคุณก็ได้เพราะเราสามารถปลดแอกความโง่จากเขา ได้ สิ่งที่สำ�คัญคือ นิสิตนักศึกษาต้องทำ�เอง ไม่ใช่ไปหวัง ว่าคนอื่นหรือใครที่ไหนจะทำ�ให้ อย่าลืมว่าคนสามารถ เอาแอกออกจากควายได้ แต่เนือ่ งจากควายเอาแอกออก เองไม่ได้ ควายจำ�ต้องเป็นทาสของมนุษย์ตลอดกาล หลังการล้มเลิกระบบโซตัส มีทางเลือกให้กบั ชีวติ ของเรามากมาย ในหมู่นักศึกษาเราจะรักกันโดยไม่แบ่ง แยกคณะ ไม่แบ่งแยกสถาบัน เราควรเลิกการรับน้อง แล้วเอาเวลาไปศึกษาโลก และต่อสูเ้ พือ่ สังคม ทีย่ งั มีผไู้ ด้ รับความอยุตธิ รรมอยูค่ อ่ นโลก ค่อนประเทศ แล้วเอาเวลา ไปพักผ่อน เล่นกีฬา เล่นเกม มันยังมีประโยชน์กว่าการ กดขี่นักศึกษากันเองเป็นไหนๆ !!!-TLO-

เลี้ยวซ้าย มิถุนายน ๕๔ หน้า ๑๙


ร่วมกันสร้างองค์กรสังคมนิยม

เพื่อ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และประชาธิปไตย - สังคมนิยมเป็นระบบที่ตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ผ่านการวางแผนร่วมกัน ในรูปแบบประชาธิปไตย - สังคมนิยมต้องสร้างโดยมวลชนกรรมาชีพ จากล่างสู่บน สร้างโดยอภิสิทธิ์ชนไม่ได้ - เรางต้องมีพรรคการเมืองของกรรมาชีพและคนจน เพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง - สมาชิกทุกคนต้องจ่ายค่าบำ�รุง 1 % ของรายได้ (50 บาท / เดือนขั้นต่ำ�) - สมาชิกต้องอ่านและช่วยกันขายหนังสือพิมพ์ของพรรคเพื่อขยายสมาชิก และอิทธิพลทางความคิด รายละเอียดเพิ่มเติม : อีเมล : pcpthai@gmail.com ติดต่อกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ : turnleft2008@gmail.com เวปไซต์ www.turnleftthai.blogspot.com เฟซบุ๊ค www.facebook.com/turnleftthai ที่อยู่ไปรษณีย์ : ตู้ ป.ณ. 123 ไปรษณีย์คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

sotus "หน่ออ่อนเผด็จการ" // นสพ.เลี้ยวซ้าย ฉบับที่ ๗๒ มิถุนาย ๕๔  

นสพ.เลี้ยวซ้าย ฉบับที่ ๗๒ มิถุนายน ๕๒

sotus "หน่ออ่อนเผด็จการ" // นสพ.เลี้ยวซ้าย ฉบับที่ ๗๒ มิถุนาย ๕๔  

นสพ.เลี้ยวซ้าย ฉบับที่ ๗๒ มิถุนายน ๕๒

Advertisement