Page 9

turnleftthai.blogspot.com

นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55

แด่สมยศ:อย่างอเข่าต่อมาตราป่าเถื่อน

และฝรั่งเศสทันที โดยที่ประชาชนไม่ได้รับอะไรเลยเพื่อเพิ่มสภาพชีวิต ประจำ�วัน เนื่องด้วยความอยุติธรรมที่ทวีขึ้นเรื่อยๆ มันก็มาสู่คำ�ถามว่า อยู่ไปก็ฉิบหาย ออกไปจากสกุลเงินยูโรจะไม่ดีกว่าหรือ? ถ้าจะออกจะ ออกอย่างไร? แนวที่หนึ่งของกระแสหลักและนายทุน เสนอให้รับใบสั่ง จาก Troika แล้ว “อดทน” แต่แนวที่สองของฝ่ายซ้ายเสนอให้ออกไป โดยอาศัยกระแสกดดันจากมวลชนข้างล่างงดจ่ายหนี้ ชักดาบและใช้ เงินที่มีอยู่เพื่อจ่ายค่าจ้างและบริการประชาชน แทนที่จะยกให้ธนาคาร เราเรียกว่า “การล้มละลายจากข้างล่าง” (กรณีใกล้เคียงที่ประสบ ความสำ�เร็จ คือ กรณีของประเทศอาเจนตินาในปี 2001 ชักดาบต่อ IMF) กลุ่มประเทศ EU กาลครั้งหนึ่งเคยมีชื่อเสียงเรื่องของความ เป็นประชาธิปไตย แต่ในภาวะวิกฤติทกี่ ลุม่ นายธนาคารมีอทิ ธิพลเหนือ นักการเมือง เราเห็นการทำ�ลายประชาธิปไตยชนิดที่ยอมรับไม่ได้ คือ การถอดถอนนายกทีม่ าจากการเลือกตัง้ ในประเทศ กรีซ กับ อิตาลี และ การแต่งตั้งนักเทคโนแครตนายธนาคารขึ้นมาบริหารประเทศแทน ซึ่ง นักเทคโนแครตเหล่านัน้ ต้องการทำ�ลายมาตราฐานการจ้างงานและตัด สวัสดิการทุกชนิดเพื่อหาเงินใช้หนี้ให้ธนาคาร ประเด็นดังกลาวนำ�มาสู่ ข้อถกเถียงเรือ่ งการขาดดุลทางประชาธิปไตย สือ่ กระแสหลักยักษ์ใหญ่ เช่น Financial Times เรียก ประเทศกรีซว่าเป็นอาณานิคมแรกของ สหภาพยุโรป ซึ่งมีแนวโน้มว่าประเทศอื่นๆ ที่กำ�ลังมีปัญหา เช่น สเปน ไอร์แลนด์ โปรตุเกส จะมีชะตากรรมเหมือนกรีซ วิกฤตทางเศรษฐกิจ ก็จะนำ�มาสูว่ กิ ฤติทางเมืองในทีส่ ดุ (ฉบับหน้าจะลงรายละเอียดเกีย่ วกับ วิกฤติทางเมืองในยุโรป) บทความชิ้นนี้ อาศัย 3 บทความหลักคือ Kotz, D.M. 2009. The Financial and Economic Crisis of 2008: A Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism. Review of Radical Political Economics C. Lapavistas, A Kaltenbrunner, D. Lindo, J. Michell, J.P. Painceira, E. Pires, J. Powell, A. Stenfors, N. Teles,(2010) Eurozone Crisis: Beggar Thyself and Thy Neighbour, RME occasional report March 2010, Research on Money and Finance C. Lapavistas and team, 2011, Breaking up? A route out of the Eurozone crisis, Occasional Report 3, Research on Money and Finance -TLN-

ไม่มีอภัยอะไรจะไปขอ ขื่อจำ�คอต้องขังอย่างผิดผิด เล่ห์กลับกลอกบอกย่ออสรพิษ ทำ�ประดิษฐ์กลไกให้ดูดี อคติลำ�เอียงใต้เสียงศาล คือตำ�นานกล่าวขานของศาลผี เยินยกยอปอปั้นปั่นวจี ข่มกดขี่ตราอธรรมก่อกรรมวาง คุกที่โหดโกรธกลัวความชั่วปกปิดดาบหมกในจีวรซ่อนแอบอ้าง ใต้ตัวบทกฏบาปอาบอำ�พราง เพื่อเสริมสร้างกดคอต่ออายุ สม-คือสร้างแบบอย่างของนักสู้ บอกโลกรู้กลโกงของโลงผุ ยศ-สละตัวเติมฝันต้องบรรลุ ก่อประทุสานฝันประสานใจ พฤกษา-หว่านเพชรเมล็ดข้าว บอกเรื่องราวกล่าวท้าวันฟ้าใส เกษมสุข-ปลดทุกข์เพื่อปลดไท รับวันใหม่ไหวเคลื่อนเสทือนจริง ธรรมที่เอียงเสียงสั่งเพียงขังร่าง ใจสว่างสดใสยังไหลนิ่ง ขื่อที่ค้ำ�ระกำ�คุกยังปลุกติง วิญญานหยิ่งแกร่งกล้ายืนท้าทาย กวีไพร่, Richmond, NSW, Australia ที่มา thaienews.blogspot.com

9

ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  
ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  

จอห์งลุก มะลอนเชนอง “คนอันตราย” ที่เรารักของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส หน่ออ่อนของนายทุนในอาณาจักรจีนโบราณ ต้องปฏิวัติการศึกษา เพื่อเสรีภาพทางความคิด...

Advertisement