Page 7

นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55

turnleftthai.blogspot.com

จัดตั้ง

7

นุ่มนวล ยัพราช

อัพเดทสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจ และการเมืองในสหภาพยุโรป (1) เบื้องหลังวิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในยุโรปปัจจุบันเป็นผลพวงโดยตรง จากวิกฤตทางการเงินโลกในปี 2007 ที่มีจุดกำ�เนิดมาจากวิกฤติบ้าน และอสังหาริมทรัพย์ (subprime mortgages) ในสหรัฐอเมริกา ทีม่ กี าร ปัน่ หุน้ สร้างฟองสบู่ และ ค้ากำ�ไรทางการเงินของพวกกลุม่ ทุนธนาคาร สำ�หรับตัวอย่างคล้ายๆ กันที่พอนึกภาพได้ง่ายๆ ในไทยก็คือ วิกฤติ ต้มยำ�กุ้งในช่วงปี พ.ศ.2540 สหภาพยุโรป (European Union = EU) เป็นการวมตัวกัน ขึ้นมาของกลุ่มประเทศในยุโรปเพื่อเป็นหนึ่งในมหาอำ�นาจทั้งทางการ ค้า และทางการเมืองในเวทีระดับโลกหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ซึง่ เพิม่ อำ�นาจการแข่งกับมหาอำ�นาจอื่นๆ เช่น สหรัฐ จีน รัสเซีย หรือ ต่อมาก ลุ่มประเทศ BRIC (Brazil, Russia, India and china) ที่เป็นกลุ่ม ประเทศกำ�ลังพัฒนาทีม่ อี ตั ตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมาก อย่างไร ก็ตามกลุ่มประเทศ บริค (BRIC) ตลาดส่งออกโดยส่วนใหญ่จะอยู่ สหรัฐอเมริกาและสหาภาพยุโรปเป็นหลัก ฉะนั้นวิกฤติที่กำ�ลังเกิดขึ้น ไม่ช้าก็เร็วจะมีผลกระทบต่อประเทศเหล่านี้ ซึ่งตอนนี้อัตราเศรษฐกิจก็ เริม่ ชะลอตัวลงจากตัวเลขสองหลักเหลือแค่หลักเดียวและมีแนวโน้มว่า จะลดลงเรือ่ ยๆ จุดเด่นของประเทศบริคคือต้นทุนการผลิตต่�ำ และมีการ กดค่าแรงอย่างโหดเหี้ยม ซึ่งทำ�ให้ตลาดภายในมีปัญหาเพราะคนไม่มี กำ�ลังซื้อ หรือคนที่มีกำ�ลังซื้อก็จะเป็นคนส่วนน้อย

วกกลับเข้ามาที่วิกฤติของสหภาพยุโรป จุดเด่นทีส่ ดุ ของสหภาพยุโรปคือ เป็นการสร้างสหภาพบนพืน้ ฐานผลประโยชน์นายทุนเป็นหลัก มีการเคลื่อนไหวของทุนอย่างเสรี ลดพรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกสำ�หรับการค้าขายและธุรกิจ เพื่อ สร้างตลาดเดียว และใช้สกุลเงินเดียวกัน เพือ่ ความสะดวกสำ�หรับกลุม่ ทุนต่างๆ มากไปกว่านัน้ สหภาพยุโรปต้องการสถาปนาสกุลเงินยูโร(€) ขึ้นมาเป็นสกุลเงินระหว่างประเทศเหมือนดอลล่าสหรัฐ สหภาพยุโรป ได้ใช้แนวทางเสรีนิยมอย่างสุดขั้ว เพราะในธรรมนูญของสหภาพเขียน ไว้เพื่อให้ผลประโยชน์กับกลุ่มทุนทางการเงินและกลุ่มทุนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ มีการกดดันให้ประเทศต่างๆ มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ อย่าง เป็นระบบ ลดการควบคุมโดยรัฐ โดยการอ้างว่ามันเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการแข่งขัน และมีกฎบังคับไม่ให้รฐั กูเ้ งินจนขาดดุลเกิน 3% ของผลิตผลมวลรวม (GDP) พูดง่ายๆ สหภาพยุโรปจะหันไปใช้

รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบอเมริกา คือรัฐเข้ามาปกป้องผลประโยชน์ ของคนธรรมดาน้อยที่สุด ยุโรปเคยมีชื่อเสียงว่า รัฐจะมีบทบาทสูงมาก ในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของคนจนที่อยู่ในยุโรป จะดีกว่าคนอเมริกัน สมาชิกของ EU มีอยู่ทั้งสิ้น 27 ประเทศ แต่กลางปี 2013 จะ เพิ่มเป็น 28 ประเทศ สมาชิกใหม่รายที่ 28 คือ โครเอเชีย ซึ่งลักษณะ สมาชิกสามารถแบ่งได้เป็นสองชนิด คือ พวกทีก่ �ำ ลังพัฒนา(ซึง่ สามารถ เรียกได้หลายชื่อ เช่น พวกทางใต้, periphery counties = ค่อนข้าง ยากจน ) สมาชิกใหม่ๆ จะมาจากยุโรปตะวันออกอดีตประเทศเผด็จการ คอมมิวนิสต์แนวสตาลิน และ พวกที่พัฒนาแล้ว (ประเทศร่ำ�รวย พวก ทางเหนือ , core counties) ปัจจุบัน EU ถูกควบคุมโดย “troika” (แปลว่า 3 องค์กร) ซึ่ง ประกอบไปด้วย คณะบริหาร European Union, ธนาคารกลาง European Central Bank (ECB) และ ไอเอ็มเอฟ International Monetary Fund (IMF) พวกข้าราชการและนายธนาคารเหล่านี้จะมี บทบาทในการกดดันให้ประเทศทีก่ �ำ ลังพัฒนาใน EU ตัดสวัสดิการและ แปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นระบบหรือที่เรียกว่า “โปรแกรมปฏิรูปจาก troika” เพื่อหาเงินไปใช้หนี้ที่ธนาคารต่างๆ ก่อขึ้นแต่แรกในวิกฤติ ทางการเงิน ประเทศที่ได้ประโยชน์จากนโยบายของ “troika” คือ ธนาคารของประเทศใหญ่ๆ อย่างเยอรมัน ฝรัง่ เศษ เบลเยีย่ ม หรือ ของ กลุ่มประเทศ core สือ่ กระแสหลักตัง้ ต้นอธิบายว่าวิกฤติครัง้ นีเ้ กิดขึน้ จากประเทศ กรีซ คำ�อธิบายที่ปฏิกิริยาที่สุดคือ “ชาวกรีกเป็นคนขี้เกียจ ทำ�งาน หนักไม่พอและใช้ชวี ติ แบบฟุย่ เฟือย ไม่จา่ ยภาษี” เป็นต้น คำ�อธิบาย ของฝ่ายขวาดังกล่าวได้เพิ่มความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติ และหลีก เลี่ยงที่จะแตะตัวปัญหาแท้คือปัญหาทางโครงสร้างของระบบทุนนิยม

แล้วคำ�อธิบายสำ�หรับชาวมาร์คซิสต์คืออะไร ระบบทุนนิยมเป็นระบบทีม่ ปี ญ ั หาในตัวของมันเองคือเศรษฐกิจ มันจะไม่ขยายตัวตลอดเวลา มันจะมีวิกฤติอยู่เป็นระยะ เช่น หลัง สงครามโลกครั้งที่สอง จะมีช่วงที่เศรษฐกิจบูมเต็มที่ในยุค 1960 แต่พอ เข้าสู่ยุค 1970 (พ.ศ.2513) เศรษฐกิจเริ่มมีวิกฤติ จากนั้นเศรษฐกิจโลก จะเข้าสูส่ ภาวะทีเ่ กิดฟองสบูแ่ ล้วก็แตกเป็นวงจรอุบาทว์ มาร์คซ์ อธิบาย (อ่านต่อหน้า 8)

ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  
ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  

จอห์งลุก มะลอนเชนอง “คนอันตราย” ที่เรารักของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส หน่ออ่อนของนายทุนในอาณาจักรจีนโบราณ ต้องปฏิวัติการศึกษา เพื่อเสรีภาพทางความคิด...

Advertisement