Page 5

turnleftthai.blogspot.com

นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55

5

ภาพจาก : www.komchadluek.net

ชีวิต เช่น การสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบแบบใดๆ ก็ตามมักจะ จุดประกายความคิดให้นักเรียนได้เกิดความกลัวต่อการสอบ ตก กลัวต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพราะถ้าคุณสอบไม่ผ่าน ก็จะไม่มีโอกาสดีๆ ในการทำ�งาน ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้อนาคตของชาติไม่กล้าที่จะลงมือ ปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะกลัวความผิดพลาด ต่อมาเมื่อพวก เขาทำ�งานอาสาให้ประเทศชาติแล้ว ก็จะดำ�เนินนโยบายการ ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ ที่ได้รับการปลูกฝังมา ตั้งแต่วัยเยาว์เพราะขาดความมั่นใจ แต่พอมีบางคนที่ทำ�งานการเมืองแล้วมีการปฏิรูปทั้ง การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ก็ไม่อาจอยูใ่ นประเทศต่อไปได้ หนำ�ซ้�ำ ยังถูกยัดเหยียดข้อหาต่างๆนาๆ แม้วา่ จะเป็นเรือ่ งส่วน ตัว แต่ก็เป็นการชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เป็น สิ่งชั่วร้าย ระบบเดิมๆ นั้นดีแล้ว ทำ�ให้คนรุ่นใหม่มองการ เปลี่ยนแปลงระบบเป็นสิ่งไม่ควรทำ�อย่างยิ่ง จนถึงทุกวันนี้ก็ เห็นได้จากการเคลื่อนไหวปฏิรูปต่างๆ นาๆ ให้เราเห็นได้ชม อยู่ ซึ่งทุกคนก็สามารถศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันได้อยู่ สิ่งสำ�คัญที่สุดในการเปลี่ยนการศึกษาคือ การปฏิวัติ การศึกษา แน่นอนเชื่อได้เลยว่า หลายคนคงกลัวกับคำ�ว่า ปฏิวัติจนขึ้นสมอง มองว่าเป็นการทำ�ลายประเทศ มองว่า เป็นการล้มล้างระบอบการเมือง มองว่าเป็นการก่อกบฎ ก็ เพราะแบบนี้ไงครับที่คำ�เพียงไม่กี่คำ�ก็สามารถเปลี่ยนความ คิดของเราไปในทิศทางทีแ่ ตกต่างได้ หากเราปลูกฝังระบบการ คิดเสียใหม่ ความคิดของเราก็จะไม่ตกอยู่ในทิศทางใดทิศทาง หนึ่ง แต่จะนำ�ไปสู่ความคิดที่เปิดกว้างใหญ่อันไพศาลที่ทำ�ให้ ตัวเรามีอสิ ระในชีวติ ทีจ่ ะสามารถทำ�อย่างไรก็ได้ให้เป็นไปตาม

อุดมคติที่เราวางไว้ แต่กอ่ นเราต้องทำ�ตามพ่อ แม่ ครูบาอาจารย์ มากำ�กับ ชีวิตตัวเราเองมาโดยตลอด หากเราคิดปฏิวัติตัวเองได้ ก็จะ ทำ�ให้การปฏิวัติการศึกษาสามารถต่อยอดสำ�เร็จได้ในอนาคต แต่ถา้ จะทำ�อย่างนัน้ ได้ จำ�เป็นก็ตอ้ งชักชวนผูร้ กั ประชาธิปไตย และความเป็นธรรม ให้หันมาผลักดันออกแบบการศึกษาเพื่อ รับใช้สังคมอย่างแท้จริง นอกจากการเปลี่ยนแปลงในบริบท ทางการเมืองเพียงอย่างเดียว สุดท้ายนี้หากเราอยากแสวงหาอนาคตที่ดีกว่า ก็ต้อง เริ่มต้นที่การศึกษา ซึ่งไม่ใช่มีแต่ในโรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่สามารถแสวงหาความรูไ้ ด้จากนอกรัว้ สถาบันการศึกษา ทัง้ ในเวทีเสวนา หรือการจัดตั้งกลุ่มศึกษาทางการเมือง ในมิติ ต่างๆ ก็สามารถทำ�ได้ เพราะการศึกษาเป็นแหล่งความรู้ประเภทต่างๆ ที่ สามารถกำ�หนดชะตาชีวติ ของเราได้ แต่ไม่ใช่จากการยัดเหยียด จากใครคนใดคนหนึง่ ต้องให้เด็กและวัยรุน่ มีอสิ ระในความคิด ความอ่านของตนเอง หากพวกเขามีขอ้ สงสัยซักถามก็ตอ้ งเปิด โอกาสให้เขารู้ ให้เขาเข้าใจ ไม่ใช่ไปลิดรอนความคิดของเขา โดยการยัดเหยียด ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดของผู้ที่เป็น อนาคตของชาติ ทางออกของอนาคตของชาติคือการปฏิวัติการ ศึกษาเท่านัน้ เพือ่ พัฒนาทุกระบบของประเทศให้ดยี งิ่ กว่า

ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  

จอห์งลุก มะลอนเชนอง “คนอันตราย” ที่เรารักของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส หน่ออ่อนของนายทุนในอาณาจักรจีนโบราณ ต้องปฏิวัติการศึกษา เพื่อเสรีภาพทางความคิด...

Advertisement