Page 4

4

นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55

turnleftthai.blogspot.com

Speak Out

โคแบร์

ต้องปฏิวัติการศึกษา เพื่อเสรีภาพทางความคิด เห็นได้จากการศึกษาไทยในปัจจุบนั นี้ ยังเห็นแต่ระบบ ต่างๆ ที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ก้าวหน้าเลย ทั้ง ทางด้านระบบการคิด ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวง ที่ ดูเหมือนว่าระบบการคิดนั้นจะเป็นรูปแบบไปในทางพระสงฆ์ อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหา ที่มักจะไม่ให้สอนให้มีความคิดที่ แตกต่างไปจากคนอื่น ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยจะพัฒนาได้นั้นจะต้องมีผู้ ปกครองที่เป็นคนดี มีคุณธรรมเท่านั้น ประมาณว่าเป็นอัศวิน ขี่ม้าขาวมากอบกู้ชาติบ้านเมือง แล้วตอนนี้เราก็เห็นได้ชัดว่า ระบบการคิดที่ต้องมีผู้ปกครองบ้านเมืองที่ดีนั้นก็ไม่อาจทำ�ให้ ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองได้ ระบบทีค่ ดิ ว่าผูป้ กครองเป็นคนดี มีคณ ุ ธรรมเป็นระบบ การครอบงำ�ทางความคิดทางการเมืองอย่างหนึง่ มาตัง้ แต่สมัย หลายร้อย หลายพันปีก่อน เพราะมักจะมาพร้อมกับการห้าม ตั้งคำ�ถามกับผู้นำ�หรือผู้ปกครอง ซึ่งขัดแย้งกับระบอบการ ปกครองประชาธิปไตย ซึง่ เราไม่สามารถชีว้ ดั กฎเกณฑ์ได้เลย ว่าผู้ใดเป็นคนดี มีคุณธรรม เพราะความดี ของแต่ละยุคสมัย แต่ละคน แต่ละชนชั้น แต่ละผลประโยชน์ทางการเมือง ก็แตก ต่างกัน สำ�หรับบางคนบางกลุ่มที่ไม่อยากให้มีการพัฒนาการ ศึกษาไปในทิศทางทีก่ า้ วหน้าโดยอ้างเหตุผลต่างๆ นาๆ อย่าง เช่น การแจกแท็บเล็ตให้กับเด็ก ป.1 เป็นการได้สัมผัสถึง นวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ จะได้พฒ ั นาการคิด การอ่านได้เป็นอย่าง ดี สาเหตุทบี่ างคนไม่เห็นด้วยนัน้ มักจะบอกเป็นเสียงเดียวกัน ว่า “เด็กจะเอาไปใช้ท�ำ อะไรได้ เดีย๋ วถ้าหายหรือพังขึน้ มา ล่ะ ใครจะรับผิดชอบ” อันนีถ้ อื ว่าเป็นข้ออ้างทีใ่ ครๆ ก็สามารถ

พูดได้โดยไม่ต้องคิดเลย ก็เพราะว่าของแบบนี้มีหายหรือพัง กันบ้างถือเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ต้องมีหายหรือ พังทั้งนั้น ผู้ปกครองก็เพียงแค่สอนให้เด็กรู้จักดูแลเก็บรักษา ให้ดีก็เพียงพอแล้ว และเมือ่ เราไปสำ�รวจดูกจ็ ะพบว่าลูกหลานของคนมีเงิน ล้วนแต่ใช้แท็บเล็ต กันตั้งแต่เด็กๆ กันมานานแล้วด้วยซ้ำ� แต่ พอลูกหลานคนธรรมดา จะมีโอกาสได้ใช้บ้างกลับถูกดูถูกสติ ปัญญา ส่วนในเรือ่ งของการเรียนการสอนนัน้ ก็ถอื ว่าเป็นปัญหา ใหญ่เหมือนกันทีไ่ ม่สามารถแก้ไขได้เลย ไม่วา่ ใคร รัฐบาลไหน ก็เพิกเฉยต่อส่วนนี้เป็นอย่างมาก บอกว่าจะปฏิรูปศึกษา แต่ สุดท้ายการล้มเหลวโดยสิน้ เชิง รูไ้ หมว่าเด็กสมัยนีบ้ น่ ถึงระบบ การเรียน การสอนมามากแล้ว แต่ดูเหมือนว่าผู้ใหญ่ก็คงไม่ อยากคิดทีจ่ ะแก้ไขตัง้ แต่แรกแล้ว ก็เพราะหากมีการปฏิรปู จริง อนาคตของชาติก็จะถูกครอบงำ�ยากยิ่งขึ้น อนาคตของชาติจะต้องถูกครอบงำ�อยูแ่ บบนีต้ งั้ แต่เป็น นักเรียน นิสติ นักศึกษา จนถึงวัยทำ�งานก็ไม่อาจลบล้างความ คิดที่ถูกยัดเหยียดจากทางผู้ใหญ่ได้ ส่วนหนึ่งก็มาจากพ่อ แม่ ผูป้ กครอง ทีส่ อนให้รจู้ กั เคารพบิดา มารดา และผูอ้ าวุโส เพียง อย่างเดียว ห้ามโต้เถียง โต้แย้ง ไม่วา่ จะเป็นสิง่ ทีม่ เี หตุผลก็ตาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของการควบคุมคนในสังคม เพราะเป็นการฝึกฝนให้คนเชือ่ ฟังผูป้ กครองและนายจ้าง เมือ่ ต้องออกไปทำ�งาน มันเป็นการรักษาผลประโยชน์ทางการ ปกครองของชนชั้นนำ�เผด็จการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ ตนเอง การควบคุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพอีกอย่างคือ ปลูกฝังความ กลัวให้เกิดขึน้ โดยเฉพาะความกลัวในความมัน่ คงในการดำ�เนิน

ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  

จอห์งลุก มะลอนเชนอง “คนอันตราย” ที่เรารักของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส หน่ออ่อนของนายทุนในอาณาจักรจีนโบราณ ต้องปฏิวัติการศึกษา เพื่อเสรีภาพทางความคิด...

ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  

จอห์งลุก มะลอนเชนอง “คนอันตราย” ที่เรารักของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส หน่ออ่อนของนายทุนในอาณาจักรจีนโบราณ ต้องปฏิวัติการศึกษา เพื่อเสรีภาพทางความคิด...

Advertisement