Page 3

turnleftthai.blogspot.com

มุมประวัติศาสตร์

หน่ออ่อน ของนายทุน ในอาณาจักร จีนโบราณ อาณาจักรใหม่ของจีนหลังการล่มสลายของอารยะ ธรรมเก่า เริ่มเจริญภายใต้ราชวงศ์สุย และเจริญต่อไป ภายใต้ราชวงศ์ถังเมื่อประมาณ ค.ศ. 600 มีการพัฒนา ระบบชลประทาน และการปลูกข้าว การใช้สงครามเพือ่ ขยายอาณาจักร และมีการสร้างระบบการค้าขายไปใน ทุกทิศ ในเมืองกวางตุ้งมีพ่อค้าอิหร่าน มาเลย์ อินเดีย เวียดนาม และเขมร มีการเผยแพร่ภาษาจีนไปสู่เกาหลี และญีป่ นุ่ และเทคนิคการทำ�กระดาษทีร่ เิ ริม่ ในจีน ค่อยๆ เผยแพร่ตามเส้นทางการค้าขายไปสู่ตะวันตก ยิ่งกว่านั้นมีการนำ�ระบบข้าราชการมาใช้เพื่อ บริหารอาณาจักร โดยทีผ่ ชู้ ายทีอ่ ยากเป็นข้าราชการจะ ต้องใช้เวลาเป็นนักศึกษาและสอบผ่านข้อสอบราชการ ระบบข้าราชการของรัฐแบบนี้พยายามผูกขาดการค้า ในเกลือ สุรา และชา และพยายามปฏิรูปที่ดินเพื่อให้มี เกษตรกรรายย่อยมากขึ้น เกษตรกรเหล่านี้จะได้จ่าย ภาษีให้รัฐ แทนที่ความร่ำ�รวยจะกระจุกในมือของพวก ขุนนางเจ้าของที่ดินเก่า ในยุคนีจ้ นี นำ�หน้าโลก มีการสร้างเมืองยักษ์ใหญ่ ที่มีประชากรเป็นล้าน มีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เหล็กทีจ่ า้ งแรงงานจำ�นวนมาก เพือ่ สร้างอาวุธและเครือ่ ง มือ มีการผลิตดินปืน และสารเคมี โดยใช้ถ่านหินจาก

นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55

3 C.H.

ภาพจาก : www.absolutechinatours.com

เหมืองเป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านจากการเผาไม้ ใน ค.ศ. 1078 จีนผลิตเหล็กมากกว่า 114,000 ตันในขณะทีอ่ งั กฤษ ในปี ค.ศ. 1788 สมัยปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมผลิตแค่ 68,000 ตัน ท่ามกลางการพัฒนาดังกล่าว พ่อค้ารายใหญ่ขนึ้ มา เป็นหน่ออ่อนของนายทุน และมีบทบาททางสังคมมาก ขึ้น คนเหล่านี้มักจะสนใจศาสนาพุทธและศาสนาอื่นๆ แต่ความคิดความเชื่อหลักในหมู่ข้าราชการจะเป็นลัทธิ ขงจื๊อ ที่เน้นระเบียบวินัยและความอนุรักษ์นิยม และ ดูถกู การค้าขายและชนชัน้ ล่างทัง้ หมด ทีส่ �ำ คัญคือระบบ ชลประทาน และการผลิตแบบอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ที่ เป็นพืน้ ฐานการผลิต ยังอยูใ่ นมือของรัฐข้าราชการ พ่อค้า จึงจำ�เป็นต้องพึ่งพาอำ�นาจของรัฐข้าราชการนี้และไม่ สามารถยึดอำ�นาจรัฐได้ พ่อค้าหรือหน่ออ่อนนายทุนจีนไม่มีโอกาสที่จะ ฉวยโอกาสล้มระบบเก่าได้ในยุคท้ายของราชวงศ์ถัง ทั้งๆ ที่รัฐอ่อนแอลง เพราะกองทัพมองโกลบุกเข้ามา ยึดครองจีนและผู้นำ�ใหม่ตั้งตัวเป็นราชวงศ์หยวน หลัง จากนี้ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลจีเหมือนเมื่อก่อน และ หน่ออ่อนของนายทุนจีนก็พลาดโอกาสที่จะสร้างระบบ ทุนนิยมในยุคนั้น -TLN-

ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  

จอห์งลุก มะลอนเชนอง “คนอันตราย” ที่เรารักของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส หน่ออ่อนของนายทุนในอาณาจักรจีนโบราณ ต้องปฏิวัติการศึกษา เพื่อเสรีภาพทางความคิด...

ย้ายฐานผลิต วาทกรรมอำพราง // นสพ.เลี้ยวซ้าย ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เมษายน 55  

จอห์งลุก มะลอนเชนอง “คนอันตราย” ที่เรารักของฝ่ายซ้ายฝรั่งเศส หน่ออ่อนของนายทุนในอาณาจักรจีนโบราณ ต้องปฏิวัติการศึกษา เพื่อเสรีภาพทางความคิด...

Advertisement